HUOLTOKIRJAN ENERGIANÄKÖ- KOHDAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLTOKIRJAN ENERGIANÄKÖ- KOHDAT"

Transkriptio

1 HUOLTOKIRJAN ENERGIANÄKÖ- KOHDAT VERSIO TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 10

2 (12) -TUOTE: HUOLTOKIRJAN ENERGIANÄKÖKOHDAT Kuka tekee Kenelle ja mihin tarkoitettu Käyttäjävaatimukset Kiinteistön huolto- ja kunnossapidosta vastaava henkilö/organisaatio, huoltokirjakoordinaattori Dokumentti on tarkoitettu kiinteistön huolto- ja kunnossapitoorganisaation käyttöön kehitettäessä huoltokirjaa energiatehokkuuden työkaluksi ja kiinteistön hoidon ja huollon energia-asioiden yhdeksi sopimusdokumentiksi. Kiinteistön huolto- ja kunnossapito-organisaation tulee tuntea kiinteistön huollon ja kunnossapidon perusteet ja tavoitteet ja tavoitteiden suhteet energiatehokkuuteen. Tulee tuntea huoltokirjan laadinnan perusteet ja käytössä olevat huoltokirjamallit ja ohjelmat. Kiinteistön huolto- ja kunnossapito-organisaation tulee tuntea kiinteistön vaatimat palvelusopimukset. Resurssitarve Uuden huoltokirjaohjelman kehittämien on merkittävä työpanos. Jo käytössä olevan huoltokirjamallin/ohjelman vaatima tiedon keruu ja huoltoohjelman laatiminen uudisrakennuksessa riippuu huoltokirjatyön valmistelun organisoinnista ja kohteen laajuudesta/vaativuudesta. Olemassa kiinteistöissä työmäärä on erityisesti riippuvainen suunnitteludokumenttien ajantasaisuudesta ja laite- ja muiden dokumenttien arkistoinnista Valmistelijat Ulla Kaipainen, Granlund Tampere Oy Kim Eklund, AIRIX Talotekniikka Oy Teuvo Aro, AX-Suunnittelu

3 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 4 2 Huoltokirja osana kiinteistön ylläpitoa 5 3 Huoltokirjan laatiminen Huoltokirjan laadinnan perusteista Huoltokirjakoordinaattori Huoltokirjan sisältö 6 4 Kulutusseuranta ja huoltokirja 7 5 Huoltokirja suunnitteluvaiheessa 8 6 Huoltokirja olemassa olevaan rakennukseen 9 7 Huoltokirja rakennuksen käytön aikana 10

4 (12) 1 JOHDANTO Yksi kiinteistönpidon työkalu on rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jolle rakennusmääräyskokoelma osa A4 asettaa seuraavia tavoitteita: Käyttö- ja huolto-ohje sisältää suunnittelussa ja uudis- ja korjausrakentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaaritalouden perusteet. Siihen kootaan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeessa johdetaan rakennusosien ja laitteiden käyttöikätavoitteista niiden kunnossapitojaksot sekä edelleen tarkastusten ja huoltojen ohjelmat. Siinä esitetään hyvän energiatalouden ja sisäilmaston edellyttämiä hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä. RakMK A4:ssä mainittua käyttö- ja huolto-ohjetta on alettu yleisesti kutsua huoltokirjaksi. Hyvä huoltokirja on rakennuksen käyttöohje, jossa kerrotaan miten rakennusta tulee käyttää, huoltaa ja kunnossapitää, jotta sen tavoitellut ominaisuudet säilyisivät mahdollisimman pitkään ilman merkittävää korjausrakentamistarvetta. Huoltokirja kattaa periaatteessa kaiken rakennuksen hoitoon, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät työt. Esim. KH-kortissa ,Toimialakiinteistön huoltokirjan laadinta on esitetty varsin kattavasti huoltokirjan kokoamiseen liittyvä aineisto. KHkortissa , Kiinteistön huoltokirjan käyttö, on puolestaan esitetty, miten huoltokirjaa tulisi hyödyntää ja käyttää kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon sopimusasiakirjana, suoritusohjeena ja valvonnan apuvälineenä. Huoltokirja ja sen dokumentaatio voidaan toteuttaa paperiversiona tai sähköisenä. Käytännössä huoltokirjat laaditaan tänä päivänä lähes poikkeuksetta sähköisinä huoltokirjoina. Sähköinen versio helpottaa huoltokirjan käyttöä ja mahdollistaa ajantasaisen seurannan niin huoltotoimenpiteiden kuin esimerkiksi energiaseurannan suhteen. Sähköinen huoltokirja mahdollistaa myös historiatietojen ja poikkeamien seurannan sekä helpottaa kiinteistöhuollon, kiinteistön omistajan ja kiinteistön käyttäjien välistä kommunikointia. Sähköisiä huoltokirjoja löytyy useita markkinoilta ja kiinteistönomistajilla on käytössään myös omia huoltokirjamalleja. Tässä dokumentissa käsitellään jonkin verran huoltokirjan rakennetta ja sisältöä ja samalla paneudutaan siihen, miten energiatehokkuuteen vaikuttavia asioita tulisi huoltokirjassa käsitellä.

5 (12) 2 HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPITOA Tapre korostaa periaatetta, että kun energiatehokkuusvaatimus esitetään, samalla esitetään, miten energiatehokkuusvaatimus todennetaan. Tämä on kaiken sopimisen perusta, on kyse sitten rakentamisesta tai rakennuksen ylläpidosta. Jos sopimusvelvoitteiden toteutumisen todentamiseen ei ole työkaluja, sopimuksen käytännön merkitys jää vähäiseksi ja ristiriitatilanteita syntyy. Toinen tärkeä periaate on, että kiinteistön ylläpidosta sovittaessa täytyy selventää, mitkä ovat ylläpidosta vastaavan tahon todelliset vaikutusmahdollisuudet. Huoltokirjan tulee tukea näitä periaatteita. Hyvin toteutetulla huoltokirjalla voidaan todentaa, seurata ja parantaa rakennuksen käyttöä ja tarkoituksenmukaista ylläpitoa, reagoida nopeasti havaittuihin poikkeamiin ja rakennuksen käyttäjän ilmoittamiin tarpeisiin. Teknisten laitteiden tarkoituksenmukainen huolto ja järjestelmällinen olosuhteiden ja kulutusten seuranta parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Huoltokirja tukee rakennuksen energiatehokkuutta huolto-ohjelman, käyttöohjeiden ja suunnitteluasiakirjojen avulla. Huoltokirjan ja huolto-ohjelman tehtäväkuvausten tulisi olla tarkoituksenmukaisesti koostettu, jotta sitä voidaan käyttää huoltosopimusten liitteenä sopimuksen sisältönä. 3 HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN 3.1 Huoltokirjan laadinnan perusteista Uudisrakennuksen tai korjausrakennetun rakennuksen huoltokirjan laatiminen alkaa jo suunnitteluvaiheessa tai viimeistään muutamaa kuukautta ennen rakennuksen luovutusta. Laadinnan tyypillisiä vaiheita ovat: Osapuolten ohjeistus Toimitetun suunnittelu- ja urakoitsijamateriaalin tarkistus ja laadun varmistus Lisätietojen ja tarkennusten pyytäminen Säännöllinen raportointi prosessin etenemisestä Tietojen vienti huoltokirjaan Kulutusseurannan luominen tarvittaessa Huoltosuunnitelman laatiminen Käyttökoulutus Käytön seuranta alkuvaiheessa ja tarvittaessa opastus oikeaan käyttöön Huoltokirjat ovat yksilöllisiä ja laadinta tulisi perustua aina kohteen tekniikkaan, käyttötarkoitukseen ja kiinteistön omistajan tarpeisiin. Huoltokirjan uskottavuuden takia periaatteena on oltava, että huoltokirjassa ei ole mitään kiinteistöön kuulumatonta ja että siitä ei saa puuttua mitään huollon kannalta tärkeää. Hyvin laadittu ja ylläpidetty huoltokirja varmistaa, että huoltoyhtiön vaihtuessa kohteessa, uusi huoltoyhtiö saa käyttöönsä oleelliset dokumentit ja huolto-ohjeet teknisistä järjestelmistä ja tavoitelluista olosuhteista sekä kattavat tiedot kohteen käyttö-

6 (12) ja huoltohistoriasta. Näin kohteen huollon laatutaso on mahdollista pitää halutulla, hyvällä tasolla. Mikäli kiinteistönomistaja hallinnoi suurta määrää kiinteistöjä, on syytä käyttää koko kiinteistökannassa yhtenäistä huoltokirjaohjeistusta. Yhtenäinen ohjeistus helpottaa kiinteistöjen tietojen hallintaa. 3.2 Huoltokirjakoordinaattori Isojen kiinteistömassojen ylläpitoa helpottaa, jos huoltokirjat on laadittu samoin periaattein. Koska rakennushankkeissa on mukana eri tahoja, huoltokirjaperiaatteet eivät välttämättä ole mukana oleville tahoille tuttuja. Periaatteiden noudattaminen paranee, jos rakennuttajalla on huoltokirjaperiaatteet hyvin tunteva henkilö, huoltokirjakoordinaattori. Huoltokirjakoordinaattori ohjeistaa, valvoo ja johtaa huoltokirjan laadintaa. Uudis- ja korjausrakennuskohteissa koordinaattori voi olla kiinteistönomistajan palveluksessa oleva tai ulkopuolinen asiantuntija. Koordinaattori varmistaa, että kohteen huoltoa ja ylläpitoa tukevat dokumentit sekä tekniset tiedot tulee kerättyä eri osapuolilta halutussa muodossa. Suunnittelijat ja urakoitsijat ovat tärkein huoltokirja-aineiston sisällöntuottaja. 3.3 Huoltokirjan sisältö Tapre-mallissa suositellaan sähköisen huoltokirjan käyttöä kiinteistönpidossa. Markkinoilla on saatavilla useita eri toimittajien sähköisiä huoltokirjaohjelmistoja, joista löytynee jokaiselle organisaatiolle tarkoituksenmukainen ja ominaisuuksiltaan soveltuva ohjelmisto. Sähköisen huoltokirjan etuja paperiseen huoltokirjaan on useita: Huoltokirjan käyttö mahdollistuu eri työpisteistä, myös organisaation ulkopuolelta Asiakirjoja ei tarvitse lainata kopiointia tai muuta varten, jolloin asiakirjojen katoamisen riski pienenee Suurien asiakirjakokonaisuuksien hallinta on helpompaa Huolto-ohjelman toteuttaminen ja seuranta helpottuu Osa huoltokirjaan liitettävistä dokumenteista on joka tapauksessa säilytettävä sähköisenä (mm. piirustukset) tulevia muutostarpeita varten Käyttäjien vikailmoitukset voidaan kirjata järjestelmään Sähköinenkään huoltokirja ei palvele käyttötarkoitustaan riittävästi, mikäli sen sisältöön ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Hyvän huoltokirjan tulisi sisältää mm. seuraavat ohjeet, jotta kiinteistöä voidaan käyttää energiatehokkaasti: Tarpeelliset tukidokumentit teknisten järjestelmien ylläpidosta Oleelliset tekniset tiedot Selkeät kuvaukset teknisten järjestelmien toiminnasta Paikantamis- ja vaikutusaluedokumentit Ohjeet kiinteistön käyttäjille Energiankulutusseuranta, mikäli sitä ei ole toteutettu muuten

7 (12) Kulutusten ja olosuhteiden tavoitearvot Poikkeustilanneohjeet Huoltokirja tulisi jäsennellä tukemaan käytön ajan sopimuskokonaisuuksia. Kun huoltokirja on rakennettu tukemaan sopimuskokonaisuuksia, voidaan huoltokirjan sisällön perusteella tuottaa sopimuksia varten palvelukuvaukset. Näin ollen sopimuksia laadittaessa, erillisiä palvelukuvauksia ei tarvitse tuottaa, vaan kilpailutusvaiheessa voidaan huoltokirjan perusteella tulostaa palvelukuvaukset asiakirjojen liitteeksi. Esimerkiksi seuraava huoltokirjan rakenne voi toimia käytönajan sopimusten tukena. Kiinteistön hoito Talotekniset järjestelmät Tekniset erikoisjärjestelmät Ulkoalueet Energiahallinnointi ja -palvelut, etäkäyttömahdollisuudet Viranomaistarkastuksia vaativat järjestelmät Hissihuollot 4 KULUTUSSEURANTA JA HUOLTOKIRJA Rakennuksen energiatehokkuus riippuu kolmesta tekijästä: rakennuksen energiaominaisuuksista, esim. ulkoseinärakenteiden U-arvosta; rakennuksen käyttäjistä sekä huollon ja kunnossapidon osaamisesta ja resursseista. Kaksi viimeksi mainittua määräävät sitä, miten hyvin ensiksi mainittua - siis rakennuksen energiaominaisuuksia osataan hyödyntää energiatehokkuustyössä. Kiinteistönpidon sopimuksissa on otettava kantaa, miten nämä kolme asiaa riippuvat toisistaan. Hyvin rakennettu ja toteutettu huoltokirja tukee edellä mainittujen periaatteiden toteutumista ja auttaa ymmärtämään ja hallitsemaan energiakulutuksen riippuvuuksia, joita on laajemmin käsitelty Tapre-tuotteissa Kiinteistöpalveluiden hankintaprosessi ja energiatehokkuus, Huolto- ja kunnossapitosopimusten energiatehokkuusnäkökulmat ja Kiinteistön energiatehokas käyttö. Tapre-periaatteen mukaan energiatehokkuuteen liittyy aina myös sen todennettavuus, vrt. luku 2. Huoltokirjaa voidaan käyttää energiatehokkuuden todentajana monella tapaa, mm. kulutusseurannan avulla. Jos rakennuksella ei ole käytössä erillistä energiaseurantajärjestelmää, voi huoltokirja toimia myös kulutusseurannan työkaluna. Tällöin huoltokirjaan luodaan seurattavat kulutusmittarit ja kirjataan energiankulutuksen tavoitearvot, joihin toteutunutta kulutusta verrataan. Kun kohteesta kertyy historiatietoa, voidaan kulutuksia verrata tavoitearvojen lisäksi myös aiempien vuosien kulutuksiin. Säännöllinen kulutusseuranta mahdollistaa nopean kulutuspoikkeamien havaitsemisen, syiden selvittämisen ja toimenpiteisiin ryhtymisen. Vaikka kiinteistön varsinaista energiankulutusseurantaa tehtäisiinkin huoltokirjan ulkopuolisilla menetelmillä, voi huoltokirja silti toimia apuna energiatavoitteiden ja toteutuneen kulutuksen viestinnässä kiinteistön käyttöhenkilökunnalle. On kulutusseuranta integroitu osaksi huoltokirjaa tai erillisenä, on huoltokirjan tehtäväkuvaukset ja vastuujaot sekä todentamistyökalut oiva apu kulutuspoikkeamien tulkinnassa.

8 (12) Edistyneemmät huoltokirjat mahdollistavat linkitykset rakennusautomaatiojärjestelmiin, ja niiden kautta monipuoliseen hälytys- ja poikkeusraportointiin kulutusten tai jopa yksittäisten laitteiden osalta. Tällöin huoltokirja yhdistyy Tapre-dokumentissa Energiahallinnan mittaukset esitettyyn energiavalvomoon. 5 HUOLTOKIRJA SUUNNITTELUVAIHEESSA Kiinteistön omistaja on yleensä tehnyt päätöksen huoltokirjan käytöstä ja sen muodosta jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä. Suunnittelutarjouspyynnössä tulisikin viitata huoltokirjan sisällön ohjeistukseen tai liittää ohjeistus osaksi tarjouspyyntöä, mikäli ohjeistusta ei ole julkisesti muutoin saatavilla. Näin suunnittelija voi määrittää työmäärän, joka aineiston koostamiseen on varattava. Huoltokirjan laadinta suunnitteluvaiheessa tähtää mm. käytönaikaiseen energiatehokkuuteen. Näin ollen tuotettavien dokumenttien tulee olla kiinteistön huoltoa ja käyttöä tukevaa. Niihin sisällytetyn tiedon tulee olla helposti omaksuttavaa ja riittävää. Tärkeää on luoda dokumentit, joiden avulla kiinteistön huoltoon, käyttöön, ylläpitoon ja hallintaan osallistuvat tahot pystyvät hallitsemaan omaa kokonaisuuttaan myös energiatehokkuutta silmällä pitäen. Normaalien suunnittelupiirustusten ja -määrittelyiden lisäksi tulisi huoltokirjaan laatia yleisluontoisemmat dokumentit mm. taloteknisistä järjestelmistä, joiden avulla rakennuksen toiminta-ajatus on helposti ymmärrettävissä. Tällaisia dokumentteja ovat: Osajärjestelmien toimintakuvaukset Lyhyt selostus toimintaperiaatteesta, jolloin rakennusta tuntematon henkilö pystyy nopeasti sisäistämään rakennuksessa käytettävät järjestelmät. Järjestelmien paikantamis- ja vaikutusaluekuvat tai kuvaukset Paikantamiskuvat selvittävät kiinteistöhuollolle sekä muille rakennuksen ylläpidosta vastaaville tahoille, missä huollettavat talotekniset laitteet sijaitsevat. Vaikutusaluekuvista voidaan hahmottaa helposti esimerkiksi tietyn energiatehokkuustoimenpiteen suuruutta. Tyypillisiä vaikutusalueita ovat esimerkiksi ilmanvaihdon palvelualueet, valaistusalueet ja pihasulatusten vaikutusalueet. Esimerkki: pihasulatuksen vaikutusalue Suurten kiinteistöjen piha-alueiden teknisten järjestelmien hallinta ei aina ole yksikäsitteistä. Eri aikaan valmistuneet rakennukset voivat aiheuttaa tilanteen, jossa eri piha-alueiden hallinta tapahtuu usean eri rakennuksen automaation kautta. Tällöin esimerkiksi sulatusten lämpötilarajojen säädön vaikutusta energiatehokkuuteen on vaikea arvioida, jos piha-sulatusten vaikutusalueita ei ole kuvattu. Konekortit

9 (12) Laitteiden, rakenteiden ym. energiatehokkuuteen vaikuttavat tiedot kirjattuna niin, että energiatehokkuuden tarkastelu on niiden perusteella mahdollista. Suunnittelija esitäyttää ja urakoitsija täydentää omalta osaltaan. Tapre todentamisdokumentit Tapren mukaisessa suunnittelussa koneista, laitteista, järjestelmistä tehdään todentamisdokumentit, ks. Tapre-todentamismenetelmät ja suunnittelijoiden työkalut ohjeita suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Nämä täydentävät hyvin konekorttien energiatehokkuustietoja. Rakennusvaiheen loppupuolella urakoitsija täydentää koordinaattorin ohjeistuksella suunnittelijan tietoja mm. laitetyyppikohtaisesti. Täydennettävään konekorttiin on energiatehokkuutta mietittäessä painotettava tähän vaikuttavien parametrien täyttämisen tärkeyttä. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää esimerkiksi Tapre todentamisdokumentaatioita, joihin on kerätty keskeisimpien energiatehokkuuteen vaikuttavien LVI-teknisten järjestelmien parametreja. Urakoitsija toimittaa huoltokirjaan oleelliset ylläpitoa tukevat valmistajien käyttö- ja huolto-ohjeet, joista ylläpito-organisaatio voi varmistaa laitteiden vaatimat säännölliset huoltotoimenpiteet ja huoltovälit. Urakkatarjouspyynnössä on mainittava, että huoltokirjamateriaali on toimitettava tilaajan haluamassa muodossa ja laajuudessa ja huoltokirjatietojen toimittaminen on sisällytettävä viimeisen maksuerän ehtoihin. Tapre-malliin kuuluu rakennuksen talotekniikan toimivuustarkastelu noin vuoden käytön jälkeen rakennuksen käyttöönotosta. Toimivuustarkastelu painottuu rakennuksen huollettavuuteen, sisäympäristöolosuhteisiin ja energiatehokkuuteen. Huoltokirjan ensimmäinen päivitys on syytä tehdä toimivuustarkastelun palautteen ja sen aiheuttamien mahdollisten muutosten jälkeen. 6 HUOLTOKIRJA OLEMASSA OLEVAAN RAKENNUKSEEN Mikäli rakennuksella ei ole huoltokirjaa, voidaan se hyvin perustaa myös rakennuksen käytön aikana. Huoltokirjaa perustettaessa tulisi kartoittaa nykyiset järjestelmät ja laitteet, sekä määritellä näiden huolto-ohjeet, kuten suunniteltaessa uuttakin kiinteistöä. Työtä vaikeuttaa usein dokumenttien hajanaisuus, puutteellisuus ja ajantasaistamattomuus, joten huoltokirjan kokoamiseen on syytä varata riittävästi aikaa ja resursseja. Uusista rakennuksista poiketen olemassa olevista rakennuksista on usein saatavilla eri tasoisia energiankulutus- ja huoltohistoriatietoja. Energiankulutustietoja tulee hyödyntää kulutusseurannan tavoitteiden asetannassa ja ne tulisi kirjata historiatiedoksi huoltokirjaan, jos huoltokirjaa energianseurantaan käytetään.

10 (12) Huoltohistoria ja kohdekohtaisten erityispiirteiden tunteminen auttaa rakennuksen huolto-ohjelman laadinnassa. Huolto-ohjelmaa laadittaessa on kuitenkin hyvä miettiä huollon tarvekäytännöt ja tavoitteet niin, että rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa. 7 HUOLTOKIRJA RAKENNUKSEN KÄYTÖN AIKANA Huoltokirjan käyttäminen ja ylläpito tuo seuraavia velvollisuuksia ja etuja kiinteistön ylläpito-organisaatiolle ja omistajalle: Ylläpito-organisaatio: - Huoltosuunnitelman noudattaminen ja suoritettujen huoltojen kuittaus Huoltokirja määrittelee oikeat huoltotoimenpiteet, tarkastukset ja huoltovälit talotekniikan laitteille ja kiinteistön rakenteille. Kun näitä noudatetaan, järjestelmät toimivat suunnitellusti, suunniteltujen asetusten mukaan. - Kulutusseuranta ja kulutuspoikkeamiin reagointi Kulutusseuranta ei yksinään kerro kulutuspoikkeaman syytä. Poikkeamien analysointi on kuitenkin erittäin tärkeää, jotta rakennusta voidaan käyttää energiatehokkaasti. Organisaatiossa on määritettävä vastuut siitä, kuka poikkeamia seuraa ja miten niihin reagoidaan. - Poikkeavien ylläpitotoimenpiteiden kirjaaminen ja seuranta esim. käyttöpäiväkirjaan Mahdollisuus hakea helposti historiatietoa kohteen tapahtumista. Mikäli toimenpiteitä ei kirjata ylös, poikkeustilanne voi pian unohtua. Energiatehokkuusmielessä tällainen poikkeustilanne voi olla esimerkiksi lämmitysverkoston säätökäyrien nostaminen pakkaskaudella. Tämän tiedon kirjaamisesta täytyy seurata lämmitysverkoston toiminnan selvitys, jotta vastaavalta vältytään. - Huoltokirjaan mahdollisesti liitetyn käyttäjien palvelupyyntöjärjestelmän seuranta ja reagointi palvelupyyntöihin Pienet viat havaitaan ajoissa, ennen kuin ne aiheuttavat isompia ongelmia ja esimerkiksi energiankulutuksen turhaa kasvua. - Ulkopuolisten sopimustoimittajien huoltojen valvonta ja suoritusten kuittaus Ylimääräisten huoltojen lisääntyminen voi johtua järjestelmän laajemmasta ongelmasta ja näihin on kiinnitettävä huomiota, jos esimerkiksi tiettyä laitetta joudutaan huoltamaan huolto-ohjelmaa tiheämmin.

11 (12) - Ylläpitotoiminnassa kertyvien oleellisten dokumenttien liittäminen huoltokirjan dokumenttiosioon Huoltokirjan päivittäminen tulee olla jatkuva prosessi, eikä rajoittua vain huoltokirjan käyttöönottovaiheeseen. - Kohteen teknisten tietojen päivittäminen tarvittaessa Energiatehokkuuteen vaikuttavia teknisiä tietoja voivat olla esimerkiksi loisteputkien päivittäminen energiatehokkaammiksi tai pumpun juoksupyörän vaihto kokoa suurempaan. - Kohteen teknisten järjestelmädokumenttien, kuten paikantamispiirustusten ym. muutosten kirjaaminen ja ilmoitus omistajataholle päivitystarpeesta esim. vuosittain - Korjaus- ja PTS-ehdotusten laatiminen erilliseen korjaussuunnitelmaosioon - Raportoinnin työkalu rakennuksen omistajalle ja käyttäjille - Tiedottaminen kiinteistön käyttäjille Omistajaorganisaatio - Huoltosuunnitelman noudattamisen seuranta Rakennuksen omistajan tulee seurata huollon laatua ja myös huoltosuunnitelmasta poikkeavia huoltotoimenpiteitä osana toiminnanohjausta sekä varmistaa, että energiatehokasta rakennusta myös huolletaan huolto-ohjelman mukaan. - Energiankulutuksen trend-seuranta Rakennuksen omistajan on syytä aika ajoin analysoida kulutuskehitystä. Ylläpito-organisaatio reagoi yleensä vain lyhyellä aikavälillä tapahtuneisiin muutoksiin ja hitaasti syntyvä kulutuksen nousu voi jäädä huomiotta. Erityyppiset likaantumiset, tukkeutumiset ja venttiilien toimilaitteiden vikaantumiset voivat jäädä normaalitoiminnassa huomiotta, mutta voivat aiheuttaa merkittävää energiankulutuksen lisääntymistä pitkällä aikavälillä. Analysointiin voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, jos omasta organisaatiosta asiantuntemusta ei löydy. - Sopimus ja hallinta Huoltosuunnitelman tehtäväkuvausten ja vastuualueiden muokkaus vastaamaan olemassa olevien ylläpitosopimusten sisältöä Kommunikointi huoltoyhtiön kanssa Huoltokirjan käyttäjien käyttöoikeuksien ylläpito

12 (12) Kohteen PTS / korjaussuunnitelman ylläpidon väline Kohteen ylläpitoon liittyvien sopimusten rekisterin hallinta Kohteen historiatiedon säilyttämisen väline Kohteen huollon kilpailuttamisen väline Jotta huoltokirja toimisi työkaluna kiinteistön omistajalle, tulee huoltokirjaa ylläpitää. Mahdolliset muutokset kiinteistössä tai kiinteistön tekniikkaan tulee dokumentoida ja päivittää huoltokirjaan. Päivitysvastuut tulee sopia kiinteistön omistajan sekä palvelujentuottajien kesken. Huoltokirjan ylläpitoa ja käyttämistä tulee auditoida määrävälein. Tällä varmistetaan, että huoltokirja vastaa muuttuneita tarpeita. Parhaimman hyödyn kiinteistön omistaja saa huoltokirjan auditoinnista silloin, kun se suoritetaan osana laajempaa kiinteistönpidon auditointia.

13 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Vesilahti Ylöjärvi Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Kiinteistönomistajan energiatehokkuustavoitteet SUUNNITTELU TOTEUTUS TOIMIVUUS- TARKASTELU Hyvin toteutetut vastaanottomenettelyt KÄYTTÖ Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Granlund Tampere Pirkanmaan Osuuskauppa Muut asiantuntijat Kesko Oyj Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Toimivuustarkastelun osapuolet: Kiinteistön omistaja Kiinteistön käyttäjät Hoidosta, huollosta ja kunnossapidosta vastaavat Urakoitsijat Suunnittelijat T o d e n t a m i s m e n e t e l m ä t j a - t y ö k a l u t - OSAPUOLET: Energiatehokkuustavoitteiden välittyminen Energiatehokkuustavoitteiden valvonta Kulutusseuranta Vertailu tavoitteeseen Tampereen kaupunkiseutu ECO 2 -hanke Tekes Motiva/TEM ELY-keskus/YM AX-Suunnittelu Airix Talotekniikka YIT Oy TPI Control Oy Schneider Electric Buildings Finland Lassila&Tikanoja Oy NCC Rakennus Oy ARE Oy ISS Palvelut Oy Alasen Rakennus Oy Kaunisto-Yhtiöt Oy Siemens Oy Building Technologies Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy Aihio Arkkitehdit Oy

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Tapren perusajatus Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi Tapre - hankkeen tavoite on luoda

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI MITTAROINTI- OHJE VERSIO 21.5.2013 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -TUOTE: Kuka tekee: Kenelle ja mihin tarkoitettu: Käyttäjävaatimukset: Resurssitarve: Valmistelija:

Lisätiedot

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö. Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö Axovaatio Oy, AX-Suunnittelu

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö. Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö Axovaatio Oy, AX-Suunnittelu Axovaatio Oy, AX-Suunnittelu TAPRE - taustaa Taloudelliset, ympäristölliset ja muut yhteiskunnalliset tavoitteet edellyttävät energiatehokkuuden parantamista. Se, miten tavoitteet saadaan jalkautettua,

Lisätiedot

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö Elinkaaritehokkuus & hankinnat 13.6.2013 Energiatehokkuustavoitteet suunnittelun ja urakoinnin hankinnoissa Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tapren

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN HANKINTAPROSESSI JA ENERGIATEHOKKUUS

KIINTEISTÖPALVELUIDEN HANKINTAPROSESSI JA ENERGIATEHOKKUUS KIINTEISTÖPALVELUIDEN HANKINTAPROSESSI JA ENERGIATEHOKKUUS VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 08 30.6.2014 2 (9) -TUOTE: KIINTEISTÖPALVELUIDEN

Lisätiedot

TAPRE-PERIAATTEET JA -SISÄLLÖT

TAPRE-PERIAATTEET JA -SISÄLLÖT TAPRE-PERIAATTEET JA -SISÄLLÖT VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI TAPRE Tampereen kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3-4 2 TAPRE-PERIAATTEET 5 3 TAPRE-TUOTERAKENNE

Lisätiedot

TAPRE JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA

TAPRE JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 06 30.6.2014 2 (8) -TUOTE: JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA Kuka tekee Kenelle ja mihin

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAPRE TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

TOTEUTUKSEN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAPRE TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI TOTEUTUKSEN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 05 30.6.2014 2 (8) -TUOTE: TOTEUTUKSEN

Lisätiedot

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa

Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa SSTY sairaalatekniikan päivät To 13.2.2014 10.00-10.30 Case Meilahden potilastorni Hannu Tuovinen Granlund

Lisätiedot

Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE

Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE Tampereen kaupunkiseudun teknisten palveluiden seutuseminaari 23.3.2011 Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE Teuvo Aro, AX-Suunnittelu AX-SUUNNITTELU Perustettu 1993 LVI TUTKIMUKSET

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi - TAPRE LOPPURAPORTTI 13.10.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI TAPRE Tampereen kaupunki 13.10.2014 1 (10) 1 Johdanto 1.1

Lisätiedot

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Korjausrakentamisen haasteita talotekniikalle Työmaan toteutusaikataulut ei realistisia Korjausrakentamisessa

Lisätiedot

Haahtela RES huoltokirja

Haahtela RES huoltokirja Haahtela RES huoltokirja Katri Korpela 15.5.2014 Haahtela RES Real Estate System Toiminnanohjausjärjestelmä kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotehtävien hallinnointiin Selainpohjainen Helppokäyttöinen Voidaan

Lisätiedot

TAPRE-hanke ja Luhtaan päiväkoti. Pertti Koivisto 30.05.2012

TAPRE-hanke ja Luhtaan päiväkoti. Pertti Koivisto 30.05.2012 TAPRE-hanke ja Luhtaan päiväkoti Pertti Koivisto 30.05.2012 Asiantuntijaryhmä - antaa lausuntoja ja tietoja osaamisalueeltaan ORGANISAATIO Tampereen kaupunki, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos - hankkeen

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Jari Halonen Yksikön päällikkö, kunnossapito Timo Finnilä Yksikön päällikkö, konsultointi Rakennuskannan arvo Suomessa 460 mrd Asuntovarallisuuden

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. 10.11.2015 RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN HAASTEET Energiankulutus kwh/(m 2 a) 2010 Muut vaikutukset Huomioon otettavien tekijöiden määrä kasvaa

Lisätiedot

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Kimmo Liljeström Yksikönjohtaja Optiplan Oy 5.6.2014 Kimmo Liljeström 1 Sisältö Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa 1. Prosessi

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ

KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 11 30.6.2014 2 (13) -TUOTE: KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ Kuka tekee

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 Gunnar Åström RIL Julkaisun lähtökohta (v. 2008) Jatkuvia kosteuteen liittyviä

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja, suunnittelua tai rakentamista.

Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja, suunnittelua tai rakentamista. Osa 1: Sanasto Bezirksregierung Köln EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und Berufsbildung Zeughausstraße 2-10 50667 Köln Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja,

Lisätiedot

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Rane energianeuvonta Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Ranen henkilöstöä Antero Mäkinen Rakentaminen Katja Räsänen Harjoittelija Petri Mäkelä Rakentajan opas Tiina Hakala Asuminen Ilari

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen?

Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen? Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen? Matti Hellgrén Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Talokeskus Yhtiöt Oy!"#$%&'%(')*+,-.)/0)$1)%$1'&2134)5$%")."25$"")"'3"1.(1,5"6"#7&#(3.")5")$+5S'.$5")

Lisätiedot

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Kuivaketju 10 Virtain kaupungin keskuskeittiö 20.6.2017 Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Sisällys 1. Kuivaketju10... 2 1.1. Kuivaketju10... 2 1.2. Kuivaketjun hallitseminen... 2 1.3. Rakennushankkeen erityispiirteet...

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT

KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT Hallitusforum 24.9.2011 Helsinki Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kysymykset. Kysymykset, osa 1: Missä määrin seuraavat tekijät tulisi ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa: Rakennuksen sovittaminen käyttäjäprofiiliin

Kysymykset. Kysymykset, osa 1: Missä määrin seuraavat tekijät tulisi ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa: Rakennuksen sovittaminen käyttäjäprofiiliin Bezirksregierung Köln EU-Geschäftsstelle Zeughausstraße 2-10 7 Köln Adolf-Kolping-Berufskolleg Ina-Seidel-Straße 11 1 Kerpen-Horrem Kysymykset Kysymykset, osa 1: Missä määrin seuraavat tekijät tulisi ottaa

Lisätiedot

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli?

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli? Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa Entäpä tietomalli? Projektitiedonhallinnan hallinta tiedonhallinnan tiedon hallinta Helppoa? Haastavaa? Mahdotonta? Mielenkiintoista? 4.6.2015

Lisätiedot

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje A4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito 1 Lassila & Tikanoja Oyj TAVOITTEENA ENERGIATEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUDEN AVAIN ON ASENTEISSA JA OSAAMISESSA Ennakoiva kiinteistöhuolto: Ekohuolto koulutetut

Lisätiedot

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Yksityiskohtainen esittely Sisältö Pientalonlaadun kokonaisuuden yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun yleisesittely Seudullisen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Talous- ja suunnittelutoimisto Talous- ja laskentayksikkö Sosiaaliviraston johtoryhmä 7.3.2012, liite 5 asia 6. ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012 Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa ersio 5 MUUTOKET ersio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Kohta 3 Huonetilatiedot siirretty kohdaksi 9 sekä tarkennettu laadittaviksi vain suurissa hankkeissa

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

Henri Kivioja PIENTALON HUOLTOKIRJA

Henri Kivioja PIENTALON HUOLTOKIRJA Henri Kivioja PIENTALON HUOLTOKIRJA PIENTALON HUOLTOKIRJA Henri Kivioja Opinnäytetyö Syksy 2016 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Rakennusalan

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Pekka Väisälä Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Esityksen sisältö Näkökulmia Hankkeen alkuvaiheet Energian kulutus Esimerkkejä U-arvoista Tavallisia ongelmia Pekka Väisälä 7.11.2012 2

Lisätiedot

KOTIIN ANNETTAVAT LAITTEET JA POTILASTURVALLISUUS

KOTIIN ANNETTAVAT LAITTEET JA POTILASTURVALLISUUS KOTIIN ANNETTAVAT LAITTEET JA POTILASTURVALLISUUS 25.10.2017 Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 24 Ammattimaista käyttöä koskevat yleiset vaatimukset Ammattimaisen käyttäjän on varmistuttava

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Puretaanko vai korjataanko? Puretaanko

Lisätiedot

Comprehensive development of municipal service buildings (COMBI)

Comprehensive development of municipal service buildings (COMBI) Comprehensive development of municipal service buildings (COMBI) Kohti resurssiviisasta yhdyskuntaa Hankkeiden esittely- ja keskustelutilaisuus Anssi Laukkarinen 27.10.2016 Syitä rakennusten energiatehokkuuden

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset

Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset PIDÄ HUOLTA messuseminaari OMA KOTI messut 12.4.2013 Helsinki Suomen Omakotiliitto Rakennusneuvos Erkki Laitinen Hallitusohjelman ilmasto- ja energia-asioita

Lisätiedot

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Juhani Heljo, projektipäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Ensimmäinen karkea laskelma tehdään hyvin vähäisillä lähtötiedoilla. Niitä voi tarkentaa

Lisätiedot

Energiatehokkuus elinkaarimalleissa. Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo Pekka Mairinoja

Energiatehokkuus elinkaarimalleissa. Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo Pekka Mairinoja Energiatehokkuus elinkaarimalleissa Rakennusten energiaseminaari Finlandia-talo 4.10.2017 Pekka Mairinoja Sisältö: Elinkaarihankkeen määritelmä Elinkaarihankkeen vaiheet Energiatehokkuus elinkaarimallissa:

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus Oulun kaupunki, Tilakeskus Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa 24.2.2010 kiinteistöpäällikkö Johan Alatalo Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa Esityksen

Lisätiedot

Säätö ja toimivuuden varmistus

Säätö ja toimivuuden varmistus Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 Energia?! Kiinteistön käyttäjät sekä tekniset laitteistot käyttävät ja kuluttavat energiaa Jokin laite säätää ja ohjaa tätä kulutusta. Ohjauslaitteet keskitetty

Lisätiedot

RYHTIÄ kulutuksen hallintaan

RYHTIÄ kulutuksen hallintaan RYHTIÄ kulutuksen hallintaan BAFF seminaari Energiatehokkuutta rakennusautomaatiolla 24.5.2007 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Hannu Tuovinen www.granlund.fi www.granlund.fi 1 GRANLUND - konserni Toimialat

Lisätiedot

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way.

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way. TAC - Finland Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin We help the best buildings in the world get that way. TAC:n tuotteiden ja palvelujen jakauma TAC:lla me: Kehitämme ja valmistamme

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset UPM KOFF Kokonaiskunnossapito Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset Kenttähuolto ja Projektit Sähkö- ja automaatio kunnossapitopalvelut Mekaaninen kunnossapito, modernisoinnit, prosessimuutokset

Lisätiedot

Tavoitteellinen energianhallinta. taloyhtiössä. Matti Hellgrén. Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija

Tavoitteellinen energianhallinta. taloyhtiössä. Matti Hellgrén. Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Tavoitteellinen energianhallinta ja ylläpito taloyhtiössä Matti Hellgrén Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Talokeskus Yhtiöt Oy Talokeskus Yhtiöt Oy on konserni, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpito ja

Kiinteistöjen ylläpito ja Kiinteistöjen ylläpito ja muuttuvat energiamääräykset Matti Hellgrén Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Talokeskus Yhtiöt Oy Talokeskus Yhtiöt Oy on konserni, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus

Lisätiedot

Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja.

Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja. Nä e yt ut siv 4 Kilpailutus Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja. Kilpailutusvaiheeseen kuuluu kilpailutustavan päättäminen, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta?

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Koulutusilta, HyRiMä:n kiinteistöyhdistys 20.11.2013, HAMK, Riihimäki DI Petri Pylsy EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/31/EU, annettu 19 päivänä

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Henkilöstön määrä 35 Tilakanta (oma ja vuokrattu yht.) 453 000 m 2 TA 2014 Liikevaihto

Lisätiedot

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

SUUNNITTELUN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET

SUUNNITTELUN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET SUUNNITTELUN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 02 30.6.2014 2 (10) -TUOTE: SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Suomen johtava talotekniikan asiantuntija. Rembrand ja VERA seminaari 09.10.2001 ICT. kiinteistöliiketoiminnassa

Suomen johtava talotekniikan asiantuntija. Rembrand ja VERA seminaari 09.10.2001 ICT. kiinteistöliiketoiminnassa Suomen johtava talotekniikan asiantuntija Rembrand ja VERA seminaari 09.10.2001 ICT kiinteistöliiketoiminnassa RemCon - kiinteistöjen etähallintakonsepti Bo Söderholm Johtaja Granlund tänään Tunnuslukuja

Lisätiedot

TILAKESKUKSEN JA PALMIAN ENERGIASÄÄSTÖSUUNNITELMA 2011

TILAKESKUKSEN JA PALMIAN ENERGIASÄÄSTÖSUUNNITELMA 2011 TILAKESKUKSEN JA PALMIAN ENERGIASÄÄSTÖSUUNNITELMA 2011 (liitettäväksi hallintokuntien energiansäästösuunnitelmiin) 1. YLLÄPIDON VAIKUTUS ENERGIANSÄÄSTÖÖN Ylläpidon keinoin voidaan vaikuttaa erityisesti

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n järjestämät ympäristönsuojelupäivät 2003 2.10.2003 Lammin biologinen asema yli-insinööri Jorma Kaloinen

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Laatujärjestelmä. sisäilmaston ja energiatehokkuuden parantamiseksi asuinkerrostalojen peruskorjauksen yhteydessä

Laatujärjestelmä. sisäilmaston ja energiatehokkuuden parantamiseksi asuinkerrostalojen peruskorjauksen yhteydessä Laatujärjestelmä sisäilmaston ja energiatehokkuuden parantamiseksi asuinkerrostalojen peruskorjauksen yhteydessä 1 Asuinkerrostalon peruskorjaus Laatujärjestelmää hyväksikäyttäen 2 Laatujärjestelmän osat

Lisätiedot

RAKENTEIDEN JA ILMANVAIHDON KATSASTUSMALLIT. Sisäilmastoseminaari Koponen Risse, Pipatti Pasi, Korpi Anne Senaatti-kiinteistöt

RAKENTEIDEN JA ILMANVAIHDON KATSASTUSMALLIT. Sisäilmastoseminaari Koponen Risse, Pipatti Pasi, Korpi Anne Senaatti-kiinteistöt RAKENTEIDEN JA ILMANVAIHDON KATSASTUSMALLIT Sisäilmastoseminaari 2017 Koponen Risse, Pipatti Pasi, Korpi Anne Senaatti-kiinteistöt YLEISTÄ KATSASTUKSESTA Katsastus on rakenteiden ja ilmanvaihdon sisäilmapainotteinen

Lisätiedot

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN ATTE STAMBEJ JARMO HALONEN OSAKKAIDEN OMAT MUUTOSTYÖT LUONNOS SUUNNIT- TELU LUONNOS SUUNNIT- TELU SUUNNIT TELU KILPAILUT TAMINEN URAKKA- SOPIMUS KORJAUS-

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

MITEN PÄÄSEN HELPOSTI KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN - MONISTETTAVAT KONSEPTIT. Eero Kokkonen

MITEN PÄÄSEN HELPOSTI KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN - MONISTETTAVAT KONSEPTIT. Eero Kokkonen MITEN PÄÄSEN HELPOSTI KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN - MONISTETTAVAT KONSEPTIT Eero Kokkonen 3.5.2017 MITEN PÄÄSEN KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN Energiansäästötavoitteiden asettaminen sopimuskaudelle Tunnista kiinteistökannastasi

Lisätiedot

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013 Markku Rantama Rantama Consulting Työn vaiheet 1. Vaihe Tietokartoitus; vastaavat menettelyt,

Lisätiedot

Länsimetro. Louhinta ja rakentaminen rakennusluvan varaista

Länsimetro. Louhinta ja rakentaminen rakennusluvan varaista 1 Länsimetro www.lansimetro.fi 13,9 km metroraiteita kahdessa tunnelissa 8 maanalaista asemaa 15 savunpoisto- ja paineentasauskuilua 12 työtunnelia 3 miljoonaa kuutiota kalliolouhetta Louhintatyöt pääosin

Lisätiedot

sisällys lukijalle 1 kiinteistöjen MeRkiT ys ja yleiset kehit TäMisTaRPeeT 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa

sisällys lukijalle 1 kiinteistöjen MeRkiT ys ja yleiset kehit TäMisTaRPeeT 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa sisällys Lukijalle 5 1 KIINTEISTÖJEN MERKITYS JA YLEISET KEHITTÄMISTARPEET 13 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 14 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa 15 1.3 Kiinteistöomaisuuden merkitys ja tavoitteet 16

Lisätiedot

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennussimulointi tänään Simuloinnin käyttö suunnittelussa lisääntyy Olosuhdevaatimukset

Lisätiedot