HUOLTOKIRJAN ENERGIANÄKÖ- KOHDAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLTOKIRJAN ENERGIANÄKÖ- KOHDAT"

Transkriptio

1 HUOLTOKIRJAN ENERGIANÄKÖ- KOHDAT VERSIO TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 10

2 (12) -TUOTE: HUOLTOKIRJAN ENERGIANÄKÖKOHDAT Kuka tekee Kenelle ja mihin tarkoitettu Käyttäjävaatimukset Kiinteistön huolto- ja kunnossapidosta vastaava henkilö/organisaatio, huoltokirjakoordinaattori Dokumentti on tarkoitettu kiinteistön huolto- ja kunnossapitoorganisaation käyttöön kehitettäessä huoltokirjaa energiatehokkuuden työkaluksi ja kiinteistön hoidon ja huollon energia-asioiden yhdeksi sopimusdokumentiksi. Kiinteistön huolto- ja kunnossapito-organisaation tulee tuntea kiinteistön huollon ja kunnossapidon perusteet ja tavoitteet ja tavoitteiden suhteet energiatehokkuuteen. Tulee tuntea huoltokirjan laadinnan perusteet ja käytössä olevat huoltokirjamallit ja ohjelmat. Kiinteistön huolto- ja kunnossapito-organisaation tulee tuntea kiinteistön vaatimat palvelusopimukset. Resurssitarve Uuden huoltokirjaohjelman kehittämien on merkittävä työpanos. Jo käytössä olevan huoltokirjamallin/ohjelman vaatima tiedon keruu ja huoltoohjelman laatiminen uudisrakennuksessa riippuu huoltokirjatyön valmistelun organisoinnista ja kohteen laajuudesta/vaativuudesta. Olemassa kiinteistöissä työmäärä on erityisesti riippuvainen suunnitteludokumenttien ajantasaisuudesta ja laite- ja muiden dokumenttien arkistoinnista Valmistelijat Ulla Kaipainen, Granlund Tampere Oy Kim Eklund, AIRIX Talotekniikka Oy Teuvo Aro, AX-Suunnittelu

3 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 4 2 Huoltokirja osana kiinteistön ylläpitoa 5 3 Huoltokirjan laatiminen Huoltokirjan laadinnan perusteista Huoltokirjakoordinaattori Huoltokirjan sisältö 6 4 Kulutusseuranta ja huoltokirja 7 5 Huoltokirja suunnitteluvaiheessa 8 6 Huoltokirja olemassa olevaan rakennukseen 9 7 Huoltokirja rakennuksen käytön aikana 10

4 (12) 1 JOHDANTO Yksi kiinteistönpidon työkalu on rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jolle rakennusmääräyskokoelma osa A4 asettaa seuraavia tavoitteita: Käyttö- ja huolto-ohje sisältää suunnittelussa ja uudis- ja korjausrakentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaaritalouden perusteet. Siihen kootaan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeessa johdetaan rakennusosien ja laitteiden käyttöikätavoitteista niiden kunnossapitojaksot sekä edelleen tarkastusten ja huoltojen ohjelmat. Siinä esitetään hyvän energiatalouden ja sisäilmaston edellyttämiä hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä. RakMK A4:ssä mainittua käyttö- ja huolto-ohjetta on alettu yleisesti kutsua huoltokirjaksi. Hyvä huoltokirja on rakennuksen käyttöohje, jossa kerrotaan miten rakennusta tulee käyttää, huoltaa ja kunnossapitää, jotta sen tavoitellut ominaisuudet säilyisivät mahdollisimman pitkään ilman merkittävää korjausrakentamistarvetta. Huoltokirja kattaa periaatteessa kaiken rakennuksen hoitoon, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät työt. Esim. KH-kortissa ,Toimialakiinteistön huoltokirjan laadinta on esitetty varsin kattavasti huoltokirjan kokoamiseen liittyvä aineisto. KHkortissa , Kiinteistön huoltokirjan käyttö, on puolestaan esitetty, miten huoltokirjaa tulisi hyödyntää ja käyttää kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon sopimusasiakirjana, suoritusohjeena ja valvonnan apuvälineenä. Huoltokirja ja sen dokumentaatio voidaan toteuttaa paperiversiona tai sähköisenä. Käytännössä huoltokirjat laaditaan tänä päivänä lähes poikkeuksetta sähköisinä huoltokirjoina. Sähköinen versio helpottaa huoltokirjan käyttöä ja mahdollistaa ajantasaisen seurannan niin huoltotoimenpiteiden kuin esimerkiksi energiaseurannan suhteen. Sähköinen huoltokirja mahdollistaa myös historiatietojen ja poikkeamien seurannan sekä helpottaa kiinteistöhuollon, kiinteistön omistajan ja kiinteistön käyttäjien välistä kommunikointia. Sähköisiä huoltokirjoja löytyy useita markkinoilta ja kiinteistönomistajilla on käytössään myös omia huoltokirjamalleja. Tässä dokumentissa käsitellään jonkin verran huoltokirjan rakennetta ja sisältöä ja samalla paneudutaan siihen, miten energiatehokkuuteen vaikuttavia asioita tulisi huoltokirjassa käsitellä.

5 (12) 2 HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPITOA Tapre korostaa periaatetta, että kun energiatehokkuusvaatimus esitetään, samalla esitetään, miten energiatehokkuusvaatimus todennetaan. Tämä on kaiken sopimisen perusta, on kyse sitten rakentamisesta tai rakennuksen ylläpidosta. Jos sopimusvelvoitteiden toteutumisen todentamiseen ei ole työkaluja, sopimuksen käytännön merkitys jää vähäiseksi ja ristiriitatilanteita syntyy. Toinen tärkeä periaate on, että kiinteistön ylläpidosta sovittaessa täytyy selventää, mitkä ovat ylläpidosta vastaavan tahon todelliset vaikutusmahdollisuudet. Huoltokirjan tulee tukea näitä periaatteita. Hyvin toteutetulla huoltokirjalla voidaan todentaa, seurata ja parantaa rakennuksen käyttöä ja tarkoituksenmukaista ylläpitoa, reagoida nopeasti havaittuihin poikkeamiin ja rakennuksen käyttäjän ilmoittamiin tarpeisiin. Teknisten laitteiden tarkoituksenmukainen huolto ja järjestelmällinen olosuhteiden ja kulutusten seuranta parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Huoltokirja tukee rakennuksen energiatehokkuutta huolto-ohjelman, käyttöohjeiden ja suunnitteluasiakirjojen avulla. Huoltokirjan ja huolto-ohjelman tehtäväkuvausten tulisi olla tarkoituksenmukaisesti koostettu, jotta sitä voidaan käyttää huoltosopimusten liitteenä sopimuksen sisältönä. 3 HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN 3.1 Huoltokirjan laadinnan perusteista Uudisrakennuksen tai korjausrakennetun rakennuksen huoltokirjan laatiminen alkaa jo suunnitteluvaiheessa tai viimeistään muutamaa kuukautta ennen rakennuksen luovutusta. Laadinnan tyypillisiä vaiheita ovat: Osapuolten ohjeistus Toimitetun suunnittelu- ja urakoitsijamateriaalin tarkistus ja laadun varmistus Lisätietojen ja tarkennusten pyytäminen Säännöllinen raportointi prosessin etenemisestä Tietojen vienti huoltokirjaan Kulutusseurannan luominen tarvittaessa Huoltosuunnitelman laatiminen Käyttökoulutus Käytön seuranta alkuvaiheessa ja tarvittaessa opastus oikeaan käyttöön Huoltokirjat ovat yksilöllisiä ja laadinta tulisi perustua aina kohteen tekniikkaan, käyttötarkoitukseen ja kiinteistön omistajan tarpeisiin. Huoltokirjan uskottavuuden takia periaatteena on oltava, että huoltokirjassa ei ole mitään kiinteistöön kuulumatonta ja että siitä ei saa puuttua mitään huollon kannalta tärkeää. Hyvin laadittu ja ylläpidetty huoltokirja varmistaa, että huoltoyhtiön vaihtuessa kohteessa, uusi huoltoyhtiö saa käyttöönsä oleelliset dokumentit ja huolto-ohjeet teknisistä järjestelmistä ja tavoitelluista olosuhteista sekä kattavat tiedot kohteen käyttö-

6 (12) ja huoltohistoriasta. Näin kohteen huollon laatutaso on mahdollista pitää halutulla, hyvällä tasolla. Mikäli kiinteistönomistaja hallinnoi suurta määrää kiinteistöjä, on syytä käyttää koko kiinteistökannassa yhtenäistä huoltokirjaohjeistusta. Yhtenäinen ohjeistus helpottaa kiinteistöjen tietojen hallintaa. 3.2 Huoltokirjakoordinaattori Isojen kiinteistömassojen ylläpitoa helpottaa, jos huoltokirjat on laadittu samoin periaattein. Koska rakennushankkeissa on mukana eri tahoja, huoltokirjaperiaatteet eivät välttämättä ole mukana oleville tahoille tuttuja. Periaatteiden noudattaminen paranee, jos rakennuttajalla on huoltokirjaperiaatteet hyvin tunteva henkilö, huoltokirjakoordinaattori. Huoltokirjakoordinaattori ohjeistaa, valvoo ja johtaa huoltokirjan laadintaa. Uudis- ja korjausrakennuskohteissa koordinaattori voi olla kiinteistönomistajan palveluksessa oleva tai ulkopuolinen asiantuntija. Koordinaattori varmistaa, että kohteen huoltoa ja ylläpitoa tukevat dokumentit sekä tekniset tiedot tulee kerättyä eri osapuolilta halutussa muodossa. Suunnittelijat ja urakoitsijat ovat tärkein huoltokirja-aineiston sisällöntuottaja. 3.3 Huoltokirjan sisältö Tapre-mallissa suositellaan sähköisen huoltokirjan käyttöä kiinteistönpidossa. Markkinoilla on saatavilla useita eri toimittajien sähköisiä huoltokirjaohjelmistoja, joista löytynee jokaiselle organisaatiolle tarkoituksenmukainen ja ominaisuuksiltaan soveltuva ohjelmisto. Sähköisen huoltokirjan etuja paperiseen huoltokirjaan on useita: Huoltokirjan käyttö mahdollistuu eri työpisteistä, myös organisaation ulkopuolelta Asiakirjoja ei tarvitse lainata kopiointia tai muuta varten, jolloin asiakirjojen katoamisen riski pienenee Suurien asiakirjakokonaisuuksien hallinta on helpompaa Huolto-ohjelman toteuttaminen ja seuranta helpottuu Osa huoltokirjaan liitettävistä dokumenteista on joka tapauksessa säilytettävä sähköisenä (mm. piirustukset) tulevia muutostarpeita varten Käyttäjien vikailmoitukset voidaan kirjata järjestelmään Sähköinenkään huoltokirja ei palvele käyttötarkoitustaan riittävästi, mikäli sen sisältöön ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Hyvän huoltokirjan tulisi sisältää mm. seuraavat ohjeet, jotta kiinteistöä voidaan käyttää energiatehokkaasti: Tarpeelliset tukidokumentit teknisten järjestelmien ylläpidosta Oleelliset tekniset tiedot Selkeät kuvaukset teknisten järjestelmien toiminnasta Paikantamis- ja vaikutusaluedokumentit Ohjeet kiinteistön käyttäjille Energiankulutusseuranta, mikäli sitä ei ole toteutettu muuten

7 (12) Kulutusten ja olosuhteiden tavoitearvot Poikkeustilanneohjeet Huoltokirja tulisi jäsennellä tukemaan käytön ajan sopimuskokonaisuuksia. Kun huoltokirja on rakennettu tukemaan sopimuskokonaisuuksia, voidaan huoltokirjan sisällön perusteella tuottaa sopimuksia varten palvelukuvaukset. Näin ollen sopimuksia laadittaessa, erillisiä palvelukuvauksia ei tarvitse tuottaa, vaan kilpailutusvaiheessa voidaan huoltokirjan perusteella tulostaa palvelukuvaukset asiakirjojen liitteeksi. Esimerkiksi seuraava huoltokirjan rakenne voi toimia käytönajan sopimusten tukena. Kiinteistön hoito Talotekniset järjestelmät Tekniset erikoisjärjestelmät Ulkoalueet Energiahallinnointi ja -palvelut, etäkäyttömahdollisuudet Viranomaistarkastuksia vaativat järjestelmät Hissihuollot 4 KULUTUSSEURANTA JA HUOLTOKIRJA Rakennuksen energiatehokkuus riippuu kolmesta tekijästä: rakennuksen energiaominaisuuksista, esim. ulkoseinärakenteiden U-arvosta; rakennuksen käyttäjistä sekä huollon ja kunnossapidon osaamisesta ja resursseista. Kaksi viimeksi mainittua määräävät sitä, miten hyvin ensiksi mainittua - siis rakennuksen energiaominaisuuksia osataan hyödyntää energiatehokkuustyössä. Kiinteistönpidon sopimuksissa on otettava kantaa, miten nämä kolme asiaa riippuvat toisistaan. Hyvin rakennettu ja toteutettu huoltokirja tukee edellä mainittujen periaatteiden toteutumista ja auttaa ymmärtämään ja hallitsemaan energiakulutuksen riippuvuuksia, joita on laajemmin käsitelty Tapre-tuotteissa Kiinteistöpalveluiden hankintaprosessi ja energiatehokkuus, Huolto- ja kunnossapitosopimusten energiatehokkuusnäkökulmat ja Kiinteistön energiatehokas käyttö. Tapre-periaatteen mukaan energiatehokkuuteen liittyy aina myös sen todennettavuus, vrt. luku 2. Huoltokirjaa voidaan käyttää energiatehokkuuden todentajana monella tapaa, mm. kulutusseurannan avulla. Jos rakennuksella ei ole käytössä erillistä energiaseurantajärjestelmää, voi huoltokirja toimia myös kulutusseurannan työkaluna. Tällöin huoltokirjaan luodaan seurattavat kulutusmittarit ja kirjataan energiankulutuksen tavoitearvot, joihin toteutunutta kulutusta verrataan. Kun kohteesta kertyy historiatietoa, voidaan kulutuksia verrata tavoitearvojen lisäksi myös aiempien vuosien kulutuksiin. Säännöllinen kulutusseuranta mahdollistaa nopean kulutuspoikkeamien havaitsemisen, syiden selvittämisen ja toimenpiteisiin ryhtymisen. Vaikka kiinteistön varsinaista energiankulutusseurantaa tehtäisiinkin huoltokirjan ulkopuolisilla menetelmillä, voi huoltokirja silti toimia apuna energiatavoitteiden ja toteutuneen kulutuksen viestinnässä kiinteistön käyttöhenkilökunnalle. On kulutusseuranta integroitu osaksi huoltokirjaa tai erillisenä, on huoltokirjan tehtäväkuvaukset ja vastuujaot sekä todentamistyökalut oiva apu kulutuspoikkeamien tulkinnassa.

8 (12) Edistyneemmät huoltokirjat mahdollistavat linkitykset rakennusautomaatiojärjestelmiin, ja niiden kautta monipuoliseen hälytys- ja poikkeusraportointiin kulutusten tai jopa yksittäisten laitteiden osalta. Tällöin huoltokirja yhdistyy Tapre-dokumentissa Energiahallinnan mittaukset esitettyyn energiavalvomoon. 5 HUOLTOKIRJA SUUNNITTELUVAIHEESSA Kiinteistön omistaja on yleensä tehnyt päätöksen huoltokirjan käytöstä ja sen muodosta jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä. Suunnittelutarjouspyynnössä tulisikin viitata huoltokirjan sisällön ohjeistukseen tai liittää ohjeistus osaksi tarjouspyyntöä, mikäli ohjeistusta ei ole julkisesti muutoin saatavilla. Näin suunnittelija voi määrittää työmäärän, joka aineiston koostamiseen on varattava. Huoltokirjan laadinta suunnitteluvaiheessa tähtää mm. käytönaikaiseen energiatehokkuuteen. Näin ollen tuotettavien dokumenttien tulee olla kiinteistön huoltoa ja käyttöä tukevaa. Niihin sisällytetyn tiedon tulee olla helposti omaksuttavaa ja riittävää. Tärkeää on luoda dokumentit, joiden avulla kiinteistön huoltoon, käyttöön, ylläpitoon ja hallintaan osallistuvat tahot pystyvät hallitsemaan omaa kokonaisuuttaan myös energiatehokkuutta silmällä pitäen. Normaalien suunnittelupiirustusten ja -määrittelyiden lisäksi tulisi huoltokirjaan laatia yleisluontoisemmat dokumentit mm. taloteknisistä järjestelmistä, joiden avulla rakennuksen toiminta-ajatus on helposti ymmärrettävissä. Tällaisia dokumentteja ovat: Osajärjestelmien toimintakuvaukset Lyhyt selostus toimintaperiaatteesta, jolloin rakennusta tuntematon henkilö pystyy nopeasti sisäistämään rakennuksessa käytettävät järjestelmät. Järjestelmien paikantamis- ja vaikutusaluekuvat tai kuvaukset Paikantamiskuvat selvittävät kiinteistöhuollolle sekä muille rakennuksen ylläpidosta vastaaville tahoille, missä huollettavat talotekniset laitteet sijaitsevat. Vaikutusaluekuvista voidaan hahmottaa helposti esimerkiksi tietyn energiatehokkuustoimenpiteen suuruutta. Tyypillisiä vaikutusalueita ovat esimerkiksi ilmanvaihdon palvelualueet, valaistusalueet ja pihasulatusten vaikutusalueet. Esimerkki: pihasulatuksen vaikutusalue Suurten kiinteistöjen piha-alueiden teknisten järjestelmien hallinta ei aina ole yksikäsitteistä. Eri aikaan valmistuneet rakennukset voivat aiheuttaa tilanteen, jossa eri piha-alueiden hallinta tapahtuu usean eri rakennuksen automaation kautta. Tällöin esimerkiksi sulatusten lämpötilarajojen säädön vaikutusta energiatehokkuuteen on vaikea arvioida, jos piha-sulatusten vaikutusalueita ei ole kuvattu. Konekortit

9 (12) Laitteiden, rakenteiden ym. energiatehokkuuteen vaikuttavat tiedot kirjattuna niin, että energiatehokkuuden tarkastelu on niiden perusteella mahdollista. Suunnittelija esitäyttää ja urakoitsija täydentää omalta osaltaan. Tapre todentamisdokumentit Tapren mukaisessa suunnittelussa koneista, laitteista, järjestelmistä tehdään todentamisdokumentit, ks. Tapre-todentamismenetelmät ja suunnittelijoiden työkalut ohjeita suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Nämä täydentävät hyvin konekorttien energiatehokkuustietoja. Rakennusvaiheen loppupuolella urakoitsija täydentää koordinaattorin ohjeistuksella suunnittelijan tietoja mm. laitetyyppikohtaisesti. Täydennettävään konekorttiin on energiatehokkuutta mietittäessä painotettava tähän vaikuttavien parametrien täyttämisen tärkeyttä. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää esimerkiksi Tapre todentamisdokumentaatioita, joihin on kerätty keskeisimpien energiatehokkuuteen vaikuttavien LVI-teknisten järjestelmien parametreja. Urakoitsija toimittaa huoltokirjaan oleelliset ylläpitoa tukevat valmistajien käyttö- ja huolto-ohjeet, joista ylläpito-organisaatio voi varmistaa laitteiden vaatimat säännölliset huoltotoimenpiteet ja huoltovälit. Urakkatarjouspyynnössä on mainittava, että huoltokirjamateriaali on toimitettava tilaajan haluamassa muodossa ja laajuudessa ja huoltokirjatietojen toimittaminen on sisällytettävä viimeisen maksuerän ehtoihin. Tapre-malliin kuuluu rakennuksen talotekniikan toimivuustarkastelu noin vuoden käytön jälkeen rakennuksen käyttöönotosta. Toimivuustarkastelu painottuu rakennuksen huollettavuuteen, sisäympäristöolosuhteisiin ja energiatehokkuuteen. Huoltokirjan ensimmäinen päivitys on syytä tehdä toimivuustarkastelun palautteen ja sen aiheuttamien mahdollisten muutosten jälkeen. 6 HUOLTOKIRJA OLEMASSA OLEVAAN RAKENNUKSEEN Mikäli rakennuksella ei ole huoltokirjaa, voidaan se hyvin perustaa myös rakennuksen käytön aikana. Huoltokirjaa perustettaessa tulisi kartoittaa nykyiset järjestelmät ja laitteet, sekä määritellä näiden huolto-ohjeet, kuten suunniteltaessa uuttakin kiinteistöä. Työtä vaikeuttaa usein dokumenttien hajanaisuus, puutteellisuus ja ajantasaistamattomuus, joten huoltokirjan kokoamiseen on syytä varata riittävästi aikaa ja resursseja. Uusista rakennuksista poiketen olemassa olevista rakennuksista on usein saatavilla eri tasoisia energiankulutus- ja huoltohistoriatietoja. Energiankulutustietoja tulee hyödyntää kulutusseurannan tavoitteiden asetannassa ja ne tulisi kirjata historiatiedoksi huoltokirjaan, jos huoltokirjaa energianseurantaan käytetään.

10 (12) Huoltohistoria ja kohdekohtaisten erityispiirteiden tunteminen auttaa rakennuksen huolto-ohjelman laadinnassa. Huolto-ohjelmaa laadittaessa on kuitenkin hyvä miettiä huollon tarvekäytännöt ja tavoitteet niin, että rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa. 7 HUOLTOKIRJA RAKENNUKSEN KÄYTÖN AIKANA Huoltokirjan käyttäminen ja ylläpito tuo seuraavia velvollisuuksia ja etuja kiinteistön ylläpito-organisaatiolle ja omistajalle: Ylläpito-organisaatio: - Huoltosuunnitelman noudattaminen ja suoritettujen huoltojen kuittaus Huoltokirja määrittelee oikeat huoltotoimenpiteet, tarkastukset ja huoltovälit talotekniikan laitteille ja kiinteistön rakenteille. Kun näitä noudatetaan, järjestelmät toimivat suunnitellusti, suunniteltujen asetusten mukaan. - Kulutusseuranta ja kulutuspoikkeamiin reagointi Kulutusseuranta ei yksinään kerro kulutuspoikkeaman syytä. Poikkeamien analysointi on kuitenkin erittäin tärkeää, jotta rakennusta voidaan käyttää energiatehokkaasti. Organisaatiossa on määritettävä vastuut siitä, kuka poikkeamia seuraa ja miten niihin reagoidaan. - Poikkeavien ylläpitotoimenpiteiden kirjaaminen ja seuranta esim. käyttöpäiväkirjaan Mahdollisuus hakea helposti historiatietoa kohteen tapahtumista. Mikäli toimenpiteitä ei kirjata ylös, poikkeustilanne voi pian unohtua. Energiatehokkuusmielessä tällainen poikkeustilanne voi olla esimerkiksi lämmitysverkoston säätökäyrien nostaminen pakkaskaudella. Tämän tiedon kirjaamisesta täytyy seurata lämmitysverkoston toiminnan selvitys, jotta vastaavalta vältytään. - Huoltokirjaan mahdollisesti liitetyn käyttäjien palvelupyyntöjärjestelmän seuranta ja reagointi palvelupyyntöihin Pienet viat havaitaan ajoissa, ennen kuin ne aiheuttavat isompia ongelmia ja esimerkiksi energiankulutuksen turhaa kasvua. - Ulkopuolisten sopimustoimittajien huoltojen valvonta ja suoritusten kuittaus Ylimääräisten huoltojen lisääntyminen voi johtua järjestelmän laajemmasta ongelmasta ja näihin on kiinnitettävä huomiota, jos esimerkiksi tiettyä laitetta joudutaan huoltamaan huolto-ohjelmaa tiheämmin.

11 (12) - Ylläpitotoiminnassa kertyvien oleellisten dokumenttien liittäminen huoltokirjan dokumenttiosioon Huoltokirjan päivittäminen tulee olla jatkuva prosessi, eikä rajoittua vain huoltokirjan käyttöönottovaiheeseen. - Kohteen teknisten tietojen päivittäminen tarvittaessa Energiatehokkuuteen vaikuttavia teknisiä tietoja voivat olla esimerkiksi loisteputkien päivittäminen energiatehokkaammiksi tai pumpun juoksupyörän vaihto kokoa suurempaan. - Kohteen teknisten järjestelmädokumenttien, kuten paikantamispiirustusten ym. muutosten kirjaaminen ja ilmoitus omistajataholle päivitystarpeesta esim. vuosittain - Korjaus- ja PTS-ehdotusten laatiminen erilliseen korjaussuunnitelmaosioon - Raportoinnin työkalu rakennuksen omistajalle ja käyttäjille - Tiedottaminen kiinteistön käyttäjille Omistajaorganisaatio - Huoltosuunnitelman noudattamisen seuranta Rakennuksen omistajan tulee seurata huollon laatua ja myös huoltosuunnitelmasta poikkeavia huoltotoimenpiteitä osana toiminnanohjausta sekä varmistaa, että energiatehokasta rakennusta myös huolletaan huolto-ohjelman mukaan. - Energiankulutuksen trend-seuranta Rakennuksen omistajan on syytä aika ajoin analysoida kulutuskehitystä. Ylläpito-organisaatio reagoi yleensä vain lyhyellä aikavälillä tapahtuneisiin muutoksiin ja hitaasti syntyvä kulutuksen nousu voi jäädä huomiotta. Erityyppiset likaantumiset, tukkeutumiset ja venttiilien toimilaitteiden vikaantumiset voivat jäädä normaalitoiminnassa huomiotta, mutta voivat aiheuttaa merkittävää energiankulutuksen lisääntymistä pitkällä aikavälillä. Analysointiin voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, jos omasta organisaatiosta asiantuntemusta ei löydy. - Sopimus ja hallinta Huoltosuunnitelman tehtäväkuvausten ja vastuualueiden muokkaus vastaamaan olemassa olevien ylläpitosopimusten sisältöä Kommunikointi huoltoyhtiön kanssa Huoltokirjan käyttäjien käyttöoikeuksien ylläpito

12 (12) Kohteen PTS / korjaussuunnitelman ylläpidon väline Kohteen ylläpitoon liittyvien sopimusten rekisterin hallinta Kohteen historiatiedon säilyttämisen väline Kohteen huollon kilpailuttamisen väline Jotta huoltokirja toimisi työkaluna kiinteistön omistajalle, tulee huoltokirjaa ylläpitää. Mahdolliset muutokset kiinteistössä tai kiinteistön tekniikkaan tulee dokumentoida ja päivittää huoltokirjaan. Päivitysvastuut tulee sopia kiinteistön omistajan sekä palvelujentuottajien kesken. Huoltokirjan ylläpitoa ja käyttämistä tulee auditoida määrävälein. Tällä varmistetaan, että huoltokirja vastaa muuttuneita tarpeita. Parhaimman hyödyn kiinteistön omistaja saa huoltokirjan auditoinnista silloin, kun se suoritetaan osana laajempaa kiinteistönpidon auditointia.

13 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Vesilahti Ylöjärvi Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Kiinteistönomistajan energiatehokkuustavoitteet SUUNNITTELU TOTEUTUS TOIMIVUUS- TARKASTELU Hyvin toteutetut vastaanottomenettelyt KÄYTTÖ Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Granlund Tampere Pirkanmaan Osuuskauppa Muut asiantuntijat Kesko Oyj Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Toimivuustarkastelun osapuolet: Kiinteistön omistaja Kiinteistön käyttäjät Hoidosta, huollosta ja kunnossapidosta vastaavat Urakoitsijat Suunnittelijat T o d e n t a m i s m e n e t e l m ä t j a - t y ö k a l u t - OSAPUOLET: Energiatehokkuustavoitteiden välittyminen Energiatehokkuustavoitteiden valvonta Kulutusseuranta Vertailu tavoitteeseen Tampereen kaupunkiseutu ECO 2 -hanke Tekes Motiva/TEM ELY-keskus/YM AX-Suunnittelu Airix Talotekniikka YIT Oy TPI Control Oy Schneider Electric Buildings Finland Lassila&Tikanoja Oy NCC Rakennus Oy ARE Oy ISS Palvelut Oy Alasen Rakennus Oy Kaunisto-Yhtiöt Oy Siemens Oy Building Technologies Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy Aihio Arkkitehdit Oy

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. 10.11.2015 RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN HAASTEET Energiankulutus kwh/(m 2 a) 2010 Muut vaikutukset Huomioon otettavien tekijöiden määrä kasvaa

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ

KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 11 30.6.2014 2 (13) -TUOTE: KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ Kuka tekee

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Puretaanko vai korjataanko? Puretaanko

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut. - Keski-Suomen energiapäivä

Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut. - Keski-Suomen energiapäivä Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut - Keski-Suomen energiapäivä - 28.1.2010 lamit.fi lamit.fi on suunnittelutoimisto Äänekoskella joka on erikoistunut rakennusten energiatehokkuuden

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

Laboratorioprosessin. koostuu Labquality-päivät PSHP Laboratoriokeskus

Laboratorioprosessin. koostuu Labquality-päivät PSHP Laboratoriokeskus Laboratorioprosessin i laatu; mistä elementeistä laatu koostuu Labquality-päivät 5.2.2010 Oili Liimatainen PSHP Laboratoriokeskus Laadussa huomioitava Preanalytiikka Analytiikka Postanalytiikka Kansainvälisiin

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

SUUNNITTELUN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET

SUUNNITTELUN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET SUUNNITTELUN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 02 30.6.2014 2 (10) -TUOTE: SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus IV-kuntotutkimus, pilotointihankkeet Suorittajien perehdytystilaisuus Kanneltalo, luokka 1, Helsinki 28.01.2015 DI Petri Pylsy Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Ohjeen sisältö

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

FinnClean Seminaari Tähtien sali

FinnClean Seminaari Tähtien sali PITÄVÄTKÖ PALVELUNTUOTTAJAN LAATULUPAUKSET? FinnClean 2011 26.10.2011 Seminaari Tähtien sali PITÄVÄTKÖ PALVELUNTUOTTAJAN LAATULUPAUKSET? MITÄ ON PYYDETTY TARJOUSPYYNNÖSSÄ? MITÄ TARJOAJA LUPAA TARJOUKSESSAAN?

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertti taloyhtiössä Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei

Lisätiedot

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Dnro 67/011/2015 Sisällys 1. Teollisen kylmän suunnittelu... 2 1.1 Ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittaminen... 2 1.2

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(8) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 08, 31.3.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

ENSIAVUKSI SISÄILMAAN 10 VUOTTA PUHDASTA SISÄILMAA

ENSIAVUKSI SISÄILMAAN 10 VUOTTA PUHDASTA SISÄILMAA ENSIAVUKSI SISÄILMAAN 10 VUOTTA PUHDASTA SISÄILMAA Sisäilma vaikuttaa tuottavuuteen ja siihen että tehdään oikeita asioita. PROFESSORI RAGHILD WIIK Norwegian Business School SUOJAAMME TILASI Tiedämme mitä

Lisätiedot

Valtionavustusmenettelyjä analysoitaessa kehitetty lomakeluonnos (selvitys ja suunnitteluvaiheen väliseen tiedonsiirtoon)

Valtionavustusmenettelyjä analysoitaessa kehitetty lomakeluonnos (selvitys ja suunnitteluvaiheen väliseen tiedonsiirtoon) Valtionavustusmenettelyjä analysoitaessa kehitetty lomakeluonnos (selvitys ja suunnitteluvaiheen väliseen tiedonsiirtoon) Sisäilmastoseminaari 16.3.2016 Tero Marttila, Jommi Suonketo, Petri Annila, Paavo

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Uusia tuulia ikkunaremonttiin Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa 3.9.2016 M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Maailman parasta ilmaa Ulkoilman laatu Suomessa ja Ruotsissa on kansainvälisen

Lisätiedot

Laatuvastaavien tapaaminen

Laatuvastaavien tapaaminen Laatuvastaavien tapaaminen 24.10.2007 klo 10:15-12, A103 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 soile.vaananen@adm.jyu.fi 014 260 1085 050 443 2363 Asioita Laatulista Sisäinen auditointi Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Seurantajärjestelmä ja Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö

Seurantajärjestelmä ja Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö Seurantajärjestelmä ja Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 5.5.2015 1 Seurantajärjestelmä Tavoitteena terveydenhuollon

Lisätiedot

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN:

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN: Mallisopimuspohja Lukijalle ja käyttäjälle Tämä mallisopimus on malli taideteoksen tilauksessa käytettävästä sopimuksesta. Se tähtää yleispätevyyteen ja keskimääräisyyteen, eikä siksi välttämättä sellaisenaan

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Pasi Seppänen 21.4.2016 Seuraavilla sivuilla on käyty lävitse tyypillisiä tilanteita ja huomioitavia asioita, joita tulee esiin investointihankkeissa.

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN?

TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN? TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN? Maailman johtavalta lukituskonsernilta! Uusi -teknologia on ASSA ABLOY konserniin kuuluvien yritysten yhteisen tuotekehityksen tulos. -teknologia yhdistää vahvan koodin

Lisätiedot

- STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen

- STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisen kuulemistilaisuus - Rakennusautomaation kommenttipuheenvuoro - STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen 1 Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät 23.10.2015 Kemi Jussi Rönty, VTT Sisältö: 1. Taustaa - miksi uimahalliportaali? 2. Portaalin sisältö

Lisätiedot

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Finesse seminaari 22.3.2000 Päivi Parviainen 1 Miksi automatisoida? Mittaamisen hyödyt ohjelmistokehityksen ajantasainen seuranta ja hallinta tuotteen laadun

Lisätiedot

Sisältö Taloyhtiön elinkaari Elinkaaressa elämistä PTS Hallituksen vuosikello Taloyhtiön tietojen ylläpito Taloyhtiön strategia Asumisen hinta Taloyhtiön arvo 3D piirustukset Valmistautuminen hankkeeseen

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa

Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa AVATER-hankkeen loppuseminaari 16.11.2016 Tampereen ammattikorkeakoulu Paavo Kero, projektitutkija TTY, RTEK TP5. Uudet johtamis-

Lisätiedot

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1 MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja Ensimmäiset insinöörityöt MTOL:ssa syksyllä 1988 - aluksi vapaaehtoinen - pian pakollinen - myös teknikkotöitä Iso muutos opiskeluun

Lisätiedot

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Taloyhtiöiden energiaratkaisut 09.10.2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy Rakennuksen lämpöenergiatase Tyypilliset suomalaiset 50-70-luvun asuinkerrostalot

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot