Palveluyksikön toimintakertomus 2010 Rakennusvalvonta ja ympäristö Laine, Terhi (toim.)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluyksikön toimintakertomus 2010 Rakennusvalvonta ja ympäristö Laine, Terhi (toim.)"

Transkriptio

1 Palveluyksikön toimintakertomus 2010 Rakennusvalvonta ja ympäristö Laine, Terhi (toim.) Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 16

2 Laine Terhi (toim.) 2011: Palveluyksikön toimintakertomus Rakennusvalvonta ja ympäristö. Hämeenlinnan kaupunki. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja sivua + 4 liitettä. Kannen kuvat: Vasemmalla ylhäällä pyöreälehtikihokki (Droseda rotundifolia) Veitsijärven luhdalla Tuuloksen kaupunginosassa Vasemmalla alhaalla sammakko (Rana temporaria) Veitsijärven luhdalla Tuuloksen kaupunginosassa Oikealla Suolijärven syksyistä rantaa Kaluvuoren juurella, Tuulos, Kuvat Heli Jutila. Muut kuvat yksikön arkistoista Taitto: Terhi Laine Paino: Painoyhtymä Oy, Porvoo ISBN ISSN-L ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

3 Sisältö Sisältö...3 Palveluyksikön toiminnan kuvaus...3 Rakennusvalvonta... 3 Ympäristöpalvelut... 3 Henkilökunta ja organisaatio...4 Toimipisteet...4 Talouden toteutuminen...5 Rakennusvalvonta... 5 Ympäristöpalvelut... 5 Tunnusluvut...5 Rakennusvalvonta... 5 Ympäristöpalvelut... 6 Rakennusvalvonta...6 Ympäristönsuojelu...7 Ympäristönsuojelun suoritteet... 7 Ympäristön tilan seuranta... 7 Ympäristöluvat ja niiden valvonta... 8 Ympäristön pilaantumisen torjunta... 8 Ympäristönsuojelun edistämistehtävät... 9 Terveysvalvonta...10 Terveysvalvonnan suoritteet Elintarvikevalvonta Talousveden valvonta Uimavesien valvonta Tupakka ja nikotiinivalmisteet Kuluttajaturvallisuus Eläinlääkintähuolto...12 Eläinlääkintähuollon suoritteet Muutokset ja kehittämistoimet Viestintä...12 Liite 1: Organisaatiokaavio...14 Liite 2: Yksikön henkilökunta vuonna Liite 3: Henkilökunnan pitämät esitelmät ja julkaisemat artikkelit...15 Liite 4: Ympäristöpalveluiden antamat lausunnot...15 Palveluyksikön toiminnan kuvaus Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa ja kaavojen noudattamista Hämeenlinnan kaupungin alueella sekä huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa. Rakennusvalvonta huolehtii myös rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta ja valmistelee lisäksi kaupunkikuva-asioita ja maaainesten ottamislupia. Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut vastaa Hämeenlinnan kaupungissa ja Hattulan kunnassa - ympäristönsuojelun tehtävistä - terveysvalvonnan tehtävistä - eläinlääkintähuollon tehtävistä Ympäristönsuojelun lupa-, valvonta- ja edistämistehtävien hoitamisella ehkäistään ympäristön pilaantumista sekä edistetään luonnontaloudellisesti kestävää käyttöä ja kuntalaisten ympäristötietoisuutta. Terveysvalvonnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä. Tavoitteena on elinympäristöstä ihmiseen kohdistuvien haittojen ja vaarojen ennaltaehkäiseminen sekä olemassa olevien haittojen minimoiminen. Eläinlääkintähuolto vastaa peruseläinlääkäripalvelujen toteuttamisesta. Lisäksi eläinlääkintähuoltoon kuuluvat eläintautivalvonta, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellinen valvonta sekä eläinsuojelu. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 3

4 Henkilökunta ja organisaatio Rakennusvalvonta ja ympäristö toimi niin sanottuna palvelutuotantoyksikkönä toista vuottaan kuntaliitoksen jälkeen. Organisaatiokaavio on esitetty liitteenä 1. Palveluiden tilaajana oli edelleen ympäristö- ja rakennuslautakunta. Rakennusvalvonnan tehtäviä hoidettiin vain Hämeenlinnan alueella, sen sijaan ympäristöpalveluiden toimialue käsitti Hämeenlinnan lisäksi myös Hattulan kunnan. Hattulan kanssa solmittu yhteistyösopimus oli kuitenkin irtisanottu päättymään vuoden 2010 lopussa. Tämän vuoksi lokakuussa ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti hyväksyä Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan välisen uuden ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuksen. Sopimus tuli voimaan Sopimuksen mukaan vuosittain solmitaan erilliset palvelusopimukset Hämeenlinnan kaupungin tilaajaorganisaation ja Hattulan kunnan välillä. Henkilökunnan kannalta vuoden 2010 toimintaa leimasivat lomautukset ja kannustevapaat. Kaupunki oli päättänyt säästötoimien vuoksi lomauttaa koko henkilökuntansa kahden viikon ajaksi, mikä merkitsi 14 lomautuspäivää. Lomautusten vaihtoehdoksi tarjottiin kahden viikon pituista ns. kannustevapaata eli 10 päivän pituista vapaaehtoista palkatonta vapaata. Yksikön henkilökunnasta kaikki valitsivat kannustevapaan. Eläinlääkärit rajattiin kokonaan lomautusten ulkopuolelle, muun muassa päivystysjärjestelyjen vuoksi. Kannustevapaista johtuen vuosilomia jäi aikaisempaa enemmän säästöön, mikä merkitsi lisäkustannuksia vuoden 2010 talouteen nk. jaksotettujen palkkamenojen osalta. Eläinlääkärit mukaan lukien, ympäristöpalveluiden henkilöstömäärä oli vuoden 2010 lopussa 17 henkilöä ja rakennusvalvonnan kuusi henkilöä. Yhden rakennustarkastajan virkavapaa kesti käytännössä koko vuoden, mutta säästötavoitteista johtuen sijainen palkattiin vasta syyskuun alusta lähtien. Sijaisuus kesti vuoden loppuun saakka. Rakennusvalvonnan henkilöresurssivajetta korvattiin ostamalla Peruskorjauskeskus Oy Hämeeltä katselmuspalveluja noin kolmen henkilötyöviikon verran. Lisäksi lupa-arkkitehdin päätösvaltaa laajennettiin koskemaan myös rakennus- ja purkamislupia alkaen. Henkilökunnasta viransijaisineen on luettelo liitteenä Henkilökunnan koulutuspäivät vuonna Kaavio 1: Ammattitaidon ylläpitämiseksi yksikön henkilökunta osallistui koulutuksiin yhteensä 91 päivää. lkm Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Kaupunki toteutti työhyvinvointikyselyn palveluksessaan oleville työntekijöille välisenä aikana. Kyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä ilmenevät kehittämiskohteet. Esimies kävi kunkin työyksikön tulokset läpi ao. henkilöstön kanssa. Toimipisteet Kuntaliitoksen ja organisaatiomuutoksen jälkeisenä toisena toimintavuotena yksikkö pääsi muuttamaan uudistettuihin toimitiloihin Wetterille (os. Wetterhoffinkatu 2). Muutto tapahtui heti tammikuussa ja sen myötä myös maankäytön ja ympäristön palvelupiste aloitti toimintansa Wetterin 2. kerroksessa. Palvelupisteessä työskentelivät palveluasiantuntijoina terveystarkastaja ja ympäristötarkastaja. Tarkoituksena oli ollut, että palvelupisteessä olisi ollut myös rakennustarkastaja, mutta säästövelvoitteiden vuoksi tätä paikkaa ei voitu täyttää. Palvelupisteen ansiosta muille tarkastajille tulevat suorat tiedustelut vähenivät. Ympäristönsuojelun palvelupiste Hattulan kunnanvirastolla oli aikaisempaan tapaan avoinna kaksi tuntia torstaisin. Eläinlääkintähuollon toimipisteet olivat edelleen Lammin ja Hauhon kaupunginosissa sekä Kanta-Hämeenlinnassa. Vuoden 2010 lopussa Kanta-Hämeenlinnan vastaanotto muutti Turuntieltä Jukolaan, entisen apteekin tiloihin (os. Hongistonkuja 8). Kanta-Hämeenlinnan vastaanotolla työskenteli kaksi kunnaneläinlääkäriä, Lammilla ja Hauholla kummassakin yksi. Lisäksi Wetterillä työskenteli virkaeläinlääkäri, jonka työtehtävät olivat eläinperäisen elintarviketuotannon valvontaa. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 4

5 Talouden toteutuminen Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan lupatulot olivat yhteensä Lupatulot jäivät pienemmiksi kuin talousarviossa arvioitiin, mutta ylittivät kuitenkin vuoden 2009 tulot. Syynä arvioitua pienempään maksukertymään oli taksan valmistelun viivästyminen alkuperäisestä aikataulusta. Uusi taksa tuli voimaan eikä se käytännössä vaikuttanut vuoden 2010 tulokertymään. Kokonaisuutena lupatulot kuitenkin ylittivät rakennusvalvonnan palvelutuotannon toimintakulut. Toimintakulujen osalta henkilöstömenot ja palvelujen ostot olivat arvioitua pienemmät. Vuokrakulut ylittyivät johtuen kaupungintalon arkistotilojen puuttumisesta talousarviosta. Merkittävin talouteen vaikuttava tekijä oli talousarvioon tehty säästötavoitteiden mukainen oikaisu, joka rakennusvalvonnan osalta oli euroa. Rakennusvalvonnassa kiinteät kustannukset ovat 95 % luokkaa toimintakuluista, joten talousarvioon tehtyä oikaisua ei kokonaan ollut mahdollista toteuttaa. Taulukko 1: Talouden toteutuminen rakennusvalvonnassa Alkuperäinen Tilausbudjetti tilausbudjetti muutos Tilausbudjetti muutos Toteutuma Poikkeama Tilinpäätös 2009 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ympäristöpalvelut Ympäristöpalveluiden puolella ympäristönsuojelun asiakasmaksutulot olivat ja terveysvalvonnan Eläinlääkintähuollon klinikkamaksut olivat yhteensä ja tulot aluehallintovirastolta eläinsuojelu-, eläintauti- ym. virkatehtävistä yhteensä Maksutuotot ylittivät arvioidun niin ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan lupa-, valvonta- ja hyväksyntä- kuin eläinlääkintähuollon klinikkamaksujenkin osalta. Toimintakulut olivat alkuperäistä talousarviota suuremmat. Merkittävin poikkeama oli ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon henkilöstökuluissa, joissa talousarvioon sisältymättömät jaksotetut palkkakulut olivat aikaisempaa selkeästi korkeammat. Eläinlääkintähuollossa lisäksi eläkekulut oli arvioitu aikaisempaan tapaan liian alhaisiksi. Säästöjä ympäristöpalveluissa saavutettiin palveluiden ja tarvikkeiden ostoissa. Merkittävin talouteen vaikuttava tekijä oli talousarvioon tehty säästötavoitteiden mukainen oikaisu, joka ympäristöpalveluiden osalta oli euroa. Ympäristöpalveluissa kiinteät kustannukset ovat yli 96 % toimintakuluista, joten talousarvioon tehtyä oikaisua ei kokonaan ollut mahdollista toteuttaa. Taulukko 2: Talouden toteutuminen ympäristöpalveluissa Alkuperäinen Tilausbudjetti tilausbudjetti muutos Tilausbudjetti muutos Toteutuma Poikkeama Tilinpäätös 2009 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tunnusluvut Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaan saapuneiden lupa-asioiden määrä oli samalla tasolla kuin vuonna Vuoden 2010 aikana käsiteltyjen lupaasioiden määrä kuitenkin kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstövajeesta huolimatta. Vuonna 2010 käsiteltyjen lupa-asioiden suhde saapuneisiin oli noin 96 % kun vuonna 2009 vastaava osuus oli 87 %. Tilanteen kehittymiseen vaikutti toiminnan tehostuminen sekä lupa-arkkitehdin päätösvallan laajentaminen koskemaan myös rakennus- ja purkamislupia. Taulukko 3: Rakennusvalvonnan suoritteet vuosina 2010 ja 2009 Suoritteet Vuosi 2010 Vuosi 2009 Rakennusvalvonta Saapuneita hakemuksia Käsiteltyjä lupa-asioita Käsitellyistä lupa-asioista 55 % oli rakennuslupia, 18 % toimenpidelupia, 3 % maisematyölupia ja vajaat 2 % purkamislupia. Ilmoitusten (lähinnä toimenpide- ja purkamisilmoituksia) osuus kaikista lupa-asioista oli 22 %. Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2010 oli kahdeksan viikkoa ja muiden lupien vajaat seitsemän viikkoa. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 5

6 Ympäristöpalvelut Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun suunnitelmallista valvontaa toteutettiin valvontasuunnitelmien mukaisesti. Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi joulukuussa uuden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosille ja ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman vuosille Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma laadittiin valtakunnallista valvontaohjelmaa noudattaen nelivuotiseksi. Ympäristönsuojelussa valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna ja vastaavasti muiden tarkastusten ja havainnointikäyntien määrä laski. Terveysvalvonnassa tilanne oli samanlainen ja valvontasuunnitelman mukaisten maksullisten tarkastusten osuus kasvoi edellisen vuoden noin 29 %:sta lähes 52 %:iin vuonna Eläinlääkintähuollossa vastaanottokäynnit olivat samalla tasolla kuin vuonna 2009, mutta käynnit asiakkaan luona lisääntyivät. Taulukko 4: Ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon suoritteet vuosina 2010 ja 2009 Suoritteet Vuosi 2010 Vuosi 2009 Suoritteet Vuosi 2010 Vuosi 2009 Suoritteet Vuosi 2010 Vuosi 2009 Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut Ympäristönsuojelu Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Ympäristöluvat Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset Käynti potilaan luona Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat 1 0 Muut tarkastukset Potilaskäynti vastaanotolla Valvontasuunnitelmien mukaiset tarkastukset Päätökset Eläinsuojelukäynti Tarkastukset ja havainnointikäynnit Lausunnot Muu viranomaistehtävä Päätökset Näytteenotto Lausunnot Näytteenotto Rakennusvalvonta Hämeenlinnan rakennusjärjestyksen uudistamistyö oli aloitettu yhdessä muiden kunnallisten ympäristömääräysten kanssa vuoden 2009 puolella. Uudistamistyötä jatkettiin vielä vuonna Ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi oli nähtävillä kaikissa palvelupisteissä 30 päivän ajan. Ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti, että ehdotuksesta pyydetään lausunnot Hämeen Liitolta, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Hämeenlinnan naapurikunnilta, joita ovat Akaa, Asikkala, Hattula, Hausjärvi, Hämeenkoski, Janakkala, Kylmäkoski, Kärkölä, Loppi, Padasjoki, Pälkäne, Tammela, Urjala ja Valkeakoski. Rakennusjärjestyksen uudistamista ei saatu päätösvaiheeseen, vaan sen voimaantulo siirtyi vuodelle Rakennusvalvonnan taksojen kokonaisuudistus oli myös aloitettu vuonna Tarkoituksena oli yhtenäistää hinnat koko uuden Hämeenlinnan alueella. Vuonna 2010 hyväksyttiin samanaikaisesti neljä eri rakennusvalvonnan taksaa, jotka tulivat voimaan : - arkistoitujen rakennuspiirustusten ja muiden asiakirjojen käyttömaksutaksa - maa-ainesten ottamisen tarkastus- ja valvontatehtävien taksa - rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut - rakennusvalvontatoimiston palvelutaksa Ympäristö- ja rakennuslautakunta piti vuosittaisen ympäristönhoidon katselmuksen lokakuussa. Katselmus kohdistui Kanta- Hämeenlinnan lisäksi Hauhon, Tuuloksen ja Lammin kaupunginosien alueille. Katselmuksen pitämisestä kuulutettiin kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja palvelupiste Kastellissa. Tarvittavat toimenpiteet sisältävä muistio saatettiin tiedoksi ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Kuva 1: Vuosittainen ympäristönhoidon katselmus pidettiin lokakuussa Kuvassa ovat katselmukseen osallistuneet. Ylärivissä vasemmalta oikealle: Timo Rekola, rakennustarkastaja ja Pasi Vesala, ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja (sdp). Alarivissä vasemmalta oikealle: Sirpa Viholainen, ympäristötarkastaja, Timo Lehtinen, johtava rakennustarkastaja, Miia Luukko, kaupunginlakimies ja Juha Lahti, palvelupäällikkö. Rakennusvalvonnan toiminnan tehostamiseksi otettiin käyttöön XCity-ohjelmiston mobiili-sovellus sekä hankittiin työmaakäyttöön soveltuvat kannettavat tietokoneet ja tulostimet. Tarkoituksena oli mahdollistaa asiakirjojen laadinta, tulostus ja allekirjoitus työmaakäynneillä. Ratkaisun laajaa käyttöönottoa vaikeuttivat ongelmat 3G-verkon kattavuudessa ja hitaudessa tietyillä alueilla Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 6

7 Säännöllinen asiakaspalautteen kerääminen lupapäätöksen mukana toimitetulla kyselyllä aloitettiin kesän jälkeen. Palautteita saatiin 49 kappaletta, joista vahvasti kielteisiä oli kolme ja osin kielteisiä viisi. Huomattavan suuri osa palautteen antajista koki palvelun hyväksi tai erittäin hyväksi. Taulukko 5: Rakennusvalvonnan lupatilasto vuosilta 2010 ja 2009 Rakennusvalvonnan lupatilasto Vuosi 2010 [ kpl ] Vuosi 2009 [ kpl ] Saapuneet hakemukset yhteensä Rakennusluvat (uudisrakennukset, laajennukset, uudestaan rakentamiseen verrattavat) Rakennusluvat (muut) Toimenpideluvat Toimenpideilmoitukset Purkamisluvat Purkamisilmoitukset 7 6 Maisematyöluvat Muut (vakuuspäätökset, kokoontumishuoneet, tilapäiset) 6 9 Käsitellyt hakemukset yhteensä Rakennusluvat (uudisrakennukset, laajennukset, uudestaan rakentamiseen verrattavat) 436, joista lautakunnassa , joista lautakunnassa 24 Rakennusluvat (muut) 139, joista lautakunnassa 4 144, joista lautakunnassa 5 Toimenpideluvat Toimenpideilmoitukset Purkamisluvat Purkamisilmoitukset 4 6 Maisematyöluvat Muut (vakuuspäätökset, kokoontumishuoneet, tilapäiset) 3, joista lautakunnassa 1 11 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun suoritteet Taulukko 6: Ympäristönsuojelun suoritteiden jakaantuminen Hämeenlinnan ja Hattulan kesken Ympäristönsuojelu Hämeenlinna Hattula Yhteensä Ympäristöluvat Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat Valvontasuunnitelmien mukaiset tarkastukset Tarkastukset ja havainnointikäynnit Päätökset Lausunnot Näytteenotto Ympäristön tilan seuranta Ympäristöntilan seurantaohjelman mukaisesti tutkittiin vuonna 2010 talvella neljän järven tai lammen tilaa Hämeenlinnassa ja yhden järven tilaa Hattulassa sekä kesällä 18 järven tai lammen tilaa Hämeenlinnassa ja kahden järven tilaa Hattulassa. Tutkimuksissa otetuista vesistönäytteistä tutkittiin Kanta-Hämeen ympäristön tilan seurantaohjelman mukaiset suureet. Näytteiden otolla pyrittiin selvittämään alueen järvien tilaa ja tilan mahdollisia muutoksia. Vuosittaiseen näytteiden ottoon velvoittavat laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta sekä ympäristösuojelun erityislait. Valtakunnalliseen leväseurantaan ei osallistuttu, mutta asukkaiden ilmoituksia leväkukinnoista (syanobakteereista) otettiin vastaan ja näytteitä ohjattiin Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laboratorioon tutkittaviksi. Myös uimavesinäytteenoton yhteydessä seurattiin syanobakteerin esiintymistä uimarannoilla (katso kappale uimavesien valvonta). Äikäälän asemakaavoitettavalla alueella täydennettiin kesällä 2010 edellisenä kesänä aloitettua kasvillisuusselvitystä ja lisäksi tilattiin aluetta koskevat liito-orava- ja lepakkoselvitykset. Päivölän lehtoalue osoittautui paitsi kasvistollisesti arvokkaaksi myös liito-oravien ja lepakoiden saalistusalueeksi. Petäjänharjunojan suiston arvot nousivat esiin selvityksissä. Hämeenkylmänkukan (Pulsatilla patens) kartoituksia ja kasvupaikkojen hoitoa toteutettiin yhteistyössä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Hämeenlinnan kaupungin luontopalvelujen kanssa. Luontopalvelut avasi kylmänkukan esiintymäpaikkoja Aulangon metsänhoitotöiden osana. Tulokaslajien seurantaa jatkettiin ja asukkaiden ilmoittamia tietoja tallennettiin paikkatietojärjestelmään. Kaupungin hoito- ja kunnossapitopuoli huolehti vieraslajien tuhoamisesta kaupungin mailla ja ympäristöpalvelut kirjelmöi muiden alueiden omistajille. Ympäristöfoorumin ohjelmaan oli sisällytetty vieraslajiteemaa ruusujen repimistalkoiden muodossa Hattulan Jänismäen kedolla. Hämeenlinnan kaupunki osallistui edelleen perinnemaisemia kunnostavaan Ahomansikka-hankkeeseen rahoittajana ja ohjausryhmässä. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 7

8 Ilmanlaatua mitattiin edelleen kaupungin mittauspisteessä Hämeenlinnan keskustassa, Kaivokadun varrella. Mittausasemalta saatujen tulosten mukaan ilmanlaatu oli maaliskuussa ajoittain huono tai erittäin huono. Huonon tuloksen aiheutti suuri hengitettävän pölyn pitoisuus eli alle 10 mikrometrin kokoiset hiukkaset. Korkeat hiukkaspitoisuudet ovat tavallisia juuri keväisin. Ilmanlaadun mittausaseman tulokset olivat päivittäin nähtävillä internetissä, sekä kaupungin omilla sivuilla, että niin sanotussa ilmanlaatuportaalissa osoitteessa Ilmanlaatuindeksi Hämeenlinnassa Kaivokadulla vuosina hyviä tyydyttäviä välttäviä huonoja erittäin huonoja Kaavio 2: Kuten aikaisempinakin vuosina ilmanlaadultaan hyviä ja tyydyttäviä päiviä oli eniten. Muutamana päivänä ilmanlaatuindeksi osoitti ilman laadun olleen huono tai erittäin huono, jolloin asiasta tiedotettiin tiedotusvälineiden kautta päiviä kpl Lähde: Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalvelut ja JPP-Kalibrointi Ky Geologian tutkimuskeskus (GTK) täydensi geokemian tietokantaansa keräämällä maaperänäytteitä Hämeenlinnasta touko-kesäkuussa Kartoituksessa otettiin näytteitä tutkittavaksi noin 400 pisteestä eri puolilta Hämeenlinnaa. Kaikki näytteet olivat taajama-alueilta. Tulosten perusteella voitiin todeta, että maaperän arseenipitoisuudet Hämeenlinnassa olivat tavanomaista suuremmat. Arseenille ja koboltille GTK suosittelikin maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin tutkimuksista saatuja taustapitoisuusarvoja normaalien pitoisuusarvojen sijaan. Valtakunnallinen taustapitoisuusrekisteri on internetissä osoitteessa Ympäristöluvat ja niiden valvonta Taulukko 7: Luettelo vuonna 2010 käsitellyistä ympäristöluvista Kokouspäivä Toiminnan laatu Lupataso Kohteen sijaintikunta jakeluasema lupamääräysten tarkistus Hämeenlinna betoniteollisuus lupamääräysten tarkistus Hämeenlinna jakeluasema hakemuksen hylkääminen ja lopettamisen Hämeenlinna jälkeiset velvoitteet ampumarata lupamääräysten tarkistus Hämeenlinna jakeluasema lupamääräysten tarkistus Hämeenlinna ampumarata uusi käsittely valituksen jälkeen Hämeenlinna eläinsuoja lupamääräysten tarkistus Hattula eläinsuoja muutos ja lupamääräysten tarkistus Hämeenlinna soran murskaus uusi lupa Hämeenlinna eläinsuoja uusi lupa Hämeenlinna kiviainesalue uusi lupa Hämeenlinna saha lupamääräysten tarkistus Hämeenlinna voimalaitos lupamääräysten tarkistus Hämeenlinna Ympäristönsuojelulain ja asetuksen muutokset tulivat voimaan vuonna Ympäristöluvanvaraisuutta muutettiin siten, että osa toiminnoista, jotka ennen olivat luvanvaraisia, siirrettiin niin sanotun rekisteröintimenettelyn piiriin. Rekisteröintimenettelyyn siirtyivät: - asfalttiasemat - pienet energiantuotantolaitokset - polttonesteiden jakeluasemat Vuonna 2010 tarkistettiin Hämeenlinnan ja Hattulan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa, toisaalta ympäristönsuojelun säädösmuutosten vuoksi, toisaalta kustannustason nousun takia. Uusittu taksa tuli voimaan vuoden 2011 alusta lähtien. Ympäristön pilaantumisen torjunta Kaupungin asiakaspalautejärjestelmään tuli vuonna 2010 yhteensä kolmetoista yhteydenottoa, jotka tavalla tai toisella koskivat jätteitä tai niiden keräyksen järjestämistä. Kertomusvuonna valmistui uuden Hämeenlinnan alueen jätehuoltomääräysten yhtenäistämistyö ja uudet määräykset tulivat voimaan Jätehuoltomääräykset eri kunnissa olivat olleet jo ennen kuntaliitostakin melko yhteneväi- Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 8

9 set. Merkittävin muutos oli se, että Lammin ja Tuuloksen kaupunginosiin tuli biojätteen ja kartongin keräysvelvoite vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöille. Muilla alueilla sama velvoite oli ollut jo ennen määräysten yhtenäistämistä. Hattulan kunnan jätehuoltomääräykset pysyivät ennallaan. Jätehuoltomääräysten yhtenäistäminen oli osa laajempaa rakennus- ja ympäristömääräysten yhtenäistämistyötä. Samassa yhteydessä uusittiin myös ympäristönsuojelumääräykset ja ne laajenivat koskemaan koko uuden Hämeenlinnan aluetta. Aikaisemmin ympäristönsuojelumääräyksiä oli ollut vain Hämeenlinnassa, Lammilla ja Tuuloksessa. Uudet määräykset hyväksyttiin kertomusvuoden lopussa ja ne tulivat voimaan vuoden 2011 alusta alkaen. Paikalliset ympäristönsuojelumääräykset voidaan antaa ympäristönsuojelulain perusteella. Niiden tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Vuonna 2010 laadittiin vesihuollon kehittämissuunnitelmaa konsultin vetämässä projektissa yhteistyössä Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n kanssa. Sekä Hämeenlinnan että Hattulan kehittämissuunnitelmat valmistuivat lausuntopyyntövaiheeseen ja ne julkaistiin marraskuussa pidetyissä yleisötilaisuuksissa. Kehittämissuunnitelmat olivat nähtävänä internetissä osoitteessa Samassa yhteydessä valmisteltiin vesihuollon toiminta-alueiden tarkistamista. Hämeenlinnassa jatkettiin pilaantuneiden maa-alueiden selvityksiä kaavoitusta varten Keinusaaren II alueella ja Kantolassa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vetämän Piuha-hankkeen myötä. Suurimpana kunnostuskohteena oli Poltinaholla puolustusvoimien ja kaupungin teknisen viraston varastokäytössä olleen alueen kunnostus uutta poliisitaloa varten. Ympäristönsuojelun edistämistehtävät Kaupungin internetsivujen ympäristönsuojelua edistäviä tietoja pidettiin ajan tasalla koko vuoden, muun muassa ympäristöoppaan sivuille lisättiin tekstiilien ja lumpun keräystä koskevia tietoja erään kaupungille tulleen palautteen johdosta. Samassa palautteessa myös toivottiin muovin ja energiajätteen keräyspistettä. Kiertokapula Oy kerää alueelta sekajätteen ja kotitalouksissa lajitellun kuivajätteen, jotka toimitetaan sellaisenaan energiahyötykäyttöön Ekokem Oy:lle. Siellä jätteistä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä, joten erillistä energiajakeen keräilyä ei ole ollut tarpeen järjestää. Valtakunnallisella jätevesiviikolla järjestettiin ympäristöfoorumin tilaisuuksina viisi kaksituntista yleisötilaisuutta hajaasutuksen jätevesien käsittelystä ja vesihuollosta. Tilaisuudet pidettiin Kalvolan koulukeskuksessa, Hauhotalolla, Rengon kirjastossa, Tuulosen kauppakeskuksessa sekä Hattulassa Juteinitalolla. Lisäksi kaupungin Palvelupiste Kastellissa sai jätevesiviikon perjantaina henkilökohtaista jätevesineuvontaa. Tapahtumien järjestäjinä olivat Rakennusvalvonta ja ympäristö yksikön lisäksi Hämeenlinnan kaupungin aluetoimikunta, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy ja Kehittämiskeskus Oy Häme. Energiansäästöviikko on vuosittain viikolla 41 toistuva valtakunnallinen kampanja, jonka aikana kiinnitetään ihmisten huomioita energiansäästöön ja tottumuksiin käyttää energiaa. Hämeenlinnan kaupungin Ekotukihanke ja Vattenfall Oy järjestivät energiansäästöviikolla ympäristöfoorumin tilaisuutena energiaillan. Illan aiheena oli Totta vai tarua energiansäästöstä? ja sen juontajana toimi Maisteri Frangén. Hämeenlinnan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta jatkoi vuonna 2010 aiempaa käytäntöään ja valitsi vuosittaisen ympäristöpalkinnon saajan. Palkinnon teemana oli YK:n teemavuoden mukaisesti luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Ympäristöpalkinnon sai Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry ansiokkaasta toiminnastaan paikallisen ympäristönsuojelun ja luonnonharrastuksen edistämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen puolesta. Ympäristöpalkinto on valokuvaaja Marjukka Vainion työ, Lilja Rubus, jonka palkittu sai vuodeksi käyttöönsä. Ympäristöpalkinto luovutettiin Elomessuilla. Lisäksi ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti antaa kunniamaininnan Hattelmalan kyläyhdistykselle. Kuva 2: Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinto 2010 myönnettiin Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:lle. Kuvassa palkinnon vastaanottanut yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Rautiainen pitää taulua Lilja Rubus. Luonnonsuojeluyhdistys sai taulun vuodeksi käyttöönsä. Kunniamaininta annettiin Hattelmalan kyläyhdistykselle, jonka edustajat ovat myöskin kuvassa. Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Partiolaiset ja Suomen Latu järjestivät vuonna 2010 kansainvälisen luonnon monimuotoisuuden juhlavuoden kunniaksi ensimmäistä kertaa Luontohaaste-kilpailun. Hämeenlinnan kaupunki osallistui kilpailuun rauhoittamalla Kalvolan kaupunginosassa sijaitsevan Saapaslamminharjun ja Kanta-Hämeenlinnassa sijaitsevan Hakovuoren. Hämeenlinnan luonnon monimuotoisuuden seurannan osalta tuotiin esiin suuri seurantapaine, sillä vuosiin ei ole ollut rahoitusta tutkimusten tilaamiseen ja kaupungin Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 9

10 omana työnä ehditään tehdä suhteellisen pieniä kokonaisuuksia. Varsinkin harvinaisempien eliöryhmien kartoittamiseksi todettiin tarvittavan ostopalveluja. Ympäristönsuojeluasioiden edistämisestä oli tehty kaksi eri valtuustoaloitetta, joihin ympäristö- ja rakennuslautakunta antoi vastauksensa vuonna Keskustan valtuustoryhmä teki aloitteen jätehuoltoa koskevan tiedotus- ja toimintasuunnitelman laatimisesta ja kokoomuksen valtuustoryhmän aloite koski omakotitalojen lämmitysjärjestelmien uusimiseen kannustamista ja pohjavesialueiden öljyvahinkoriskien vähentämistä. Hämeenlinnan kaupunki vauhditti ympäristötyötään ekotukitoiminnalla. Ekotukihanke koulutti työntekijöitä ekotukihenkilöiksi kaupungin pilottiyksiköihin, joita olivat kaupungintalo, Uppsalatalo, Wetteri, Arx-talo ja pääkirjasto. Pilottikohteissa toteutettiin monenlaisia käytännön toimenpiteitä jätteiden synnyn ehkäisemiseksi, lajittelun tehostamiseksi sekä energian ja veden säästämiseksi. Syksyllä 2010 ekotukitoiminta laajeni kouluille ja 19 opettajaa osallistui ekotukikoulutuksiin. Tavoitteena oli, että koulut saavat aikaiseksi toimivat ja vuosittain päivitettävät kestävän kehityksen ohjelmat/ympäristöohjelmat. Ekotukihanke päättyi vuoden 2010 lopussa. Hämeenlinnan kaupunki osallistui Vanajavesikeskuksen rahoitukseen ja toimintaan vuonna Hämeen liiton suojissa toimiva keskus tähtää alueen järvien ja jokien kuntoon saamiseen ja koko Hämeenlinnan seudun vetovoimaisuuden vahvistamiseen. Vanajavesikeskuksen internetsivut ovat osoitteessa Terveysvalvonta Terveysvalvonnan suoritteet Taulukko 8: Terveysvalvonnan suoritteiden jakaantuminen Hämeenlinnan ja Hattulan kesken Terveysvalvonta Hämeenlinna Hattula Yhteensä Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset Muut tarkastukset Päätökset Lausunnot Näytteenotto Elintarvikevalvonta Elintarvikemääräykset ja terveydensuojelujärjestys Paikallisten elintarvikemääräysten ja terveydensuojelujärjestyksen laatiminen vuonna 2010 oli osa laajempaa rakennus- ja ympäristömääräysten uudistamistyötä. Aiemmin vain osaa uudesta Hämeenlinnasta koskenut terveydensuojelujärjestys oli vanhentunut ja kaipasi päivittämistä. Elintarvikemääräyksiä ei aikaisemmin ollut, mutta niiden laatimista pidettiin tarpeellisena. Uusitut, sekä Hämeenlinnaa että Hattulaa koskevat, terveydensuojelujärjestys ja elintarvikemääräykset tulivat voimaan Niissä annettiin määräyksiä mm. lintujen ruokkimisesta, eläinten pidosta, vahinkoeläimistä, melusta sekä elintarvikkeiden myynnistä ulkona, tapahtumissa ja kirpputoreilla. Elintarvikevalvonnan projektit Vuonna 2009 toteutetun leipomotuotteiden laadun valvontaprojektin loppuyhteenveto oli viimeistelyä vaille valmis. Varsinaisia vuoden 2010 näytteenottoprojekteja tehtiin kolme: - myymälöiden itse marinoimien lihatuotteiden mikrobiologisen laadun kartoitus (paikallinen) - salmonellan esiintyminen kasviksissa (valtakunnallinen, 2-vuotinen) - radioaktiivisuusvalvonnan tehostaminen, cesium-137 luonnontuotteissa (valtakunnallinen) Näytteenottoprojektien loppuyhteenvetojen julkaiseminen siirtyi vuodelle Gluteenittomien tuotteiden gluteenipitoisuuden määritysprojektia varten selvitettiin gluteenittomia tuotteita valmistavat leipomot. Leipomoiden määrä jäi vähäiseksi, joten projektia ei toteutettu. Valvontasuunnitelmassa ollut kuljetusten omavalvontasuunnitelmien toteutumisen ja kuljetuslämpötilojen seurantaprojekti ei toteutunut. Vuonna 2010 osallistuttiin Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ja Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) Sähköisen toimintamallin hyödyntäminen myymälöiden omavalvonnan viranomaistarkastuksissa pilottiprojektiin. Agropolis Oy:n toteuttamasta Maahanmuuttajien elintarvikeosaamisen parantaminen hankkeesta ei saatu hankesuunnitelman mukaista elintarvikehygieniaan ja omavalvontaan liittyvää DVD-materiaalia, joten hankkeeseen osallistuminen ei toteutunut käytännössä. Kontaktimateriaalit Vuonna 2010 tuli voimaan elintarvikelain muutos, jonka mukaan kontaktimateriaaleja markkinoille saattavien toimijoiden on tehtävä toiminnastaan ilmoitus sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Hämeenlinnan ja Hattulan alueen toimijoille lähetettiin joulukuussa asiasta kertova tiedotekirje ja aiheesta oli myös kirjoitus sanomalehdessä. Kontaktimateriaaleiksi kutsutaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka on tarkoitettu suoraan tai välillisesti joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset ja -kääreet, ruokailuastiat ja -välineet, keittiön pienet ruoanvalmistuslaitteet, kertakäyttöastiat, kertakäyttökäsineet sekä elintarviketuotannon valmistuslaitteet ja koneet. Kontaktimateriaaleja ovat myös tuotteet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa, kuten painovärit, lakat ja liimat. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 10

11 Ruokamyrkytysepidemiat Ruokamyrkytysten selvitystyöryhmä kokoontui toukokuussa vuosittaiseen neuvotteluun, joita pidetään vaikka varsinaisia epidemioita ei esiintyisikään. Neuvottelussa käsiteltiin epidemioiden selvittämisen tueksi laadittuja työohjeita sekä päivitettiin yhteystiedot ja henkilöt. Hattulan osalta ei ollut varsinaista ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöstä työryhmän jäsenten nimeämisestä, mutta selvitystyöryhmään saatiin epäviralliset yhteyshenkilöt siksi ajaksi, kunnes hallinnolliset kuviot saataisiin selvitettyä ja päätös tehtyä. Hämeenlinnan osalta selvitystyöryhmä oli nimetty jo edellisenä vuonna. Neuvottelussa pohdittiin myös tiedottamista kriisitilanteessa. Kesällä 2010 selviteltiin ruokamyrkytysepidemiaa, jossa sairastui kahdeksan henkilöä. Oireina oli pääasiassa oksentelua, joka alkoi varsin pian ruuan nauttimisen jälkeen. Nautitussa ruuassa oli lisäksi havaittu sekä maku- että hajuvirhettä, minkä vuoksi epäilykset osattiin nopeasti kohdentaa oikein ja sairastuneiden määrää saatiin rajoitettua, kun toimija lopetti tuotteen myynnin. Kaiken kaikkiaan epäiltyä tuotetta ehdittiin myydä annosta kahden päivän aikana. Otettujen elintarvikenäytteiden tulokset ja sairastuneiden saamien oireiden laatu ja kesto tukivat toisiaan. Epidemian aiheuttajaksi todettiin Bacillus cereus. Pilaantumisen syynä oli toisaalta tuotteen valmistuksessa tapahtuneet virheet, toisaalta liian lämpimässä tapahtunut elintarvikekuljetus. Lisäksi tuotteen vastaanottotarkastuksen yhteydessä ei ollut tehty vaadittua lämpötilaseurantaa, minkä vuoksi ei tiedetty epäkurantin tuotteen päätyneen tarjoiluun. Tuotteen valmistuspaikkakunnan elintarvikevalvontaviranomaiseen oltiin yhteydessä, jotta valmistusprosessista saatiin selvitys. Raportti epidemian selvittelystä lähetettiin Eviraan sähköisen rymy-järjestelmän kautta. Talousveden valvonta Talousvesiperäisiä epidemioita ei epäilty vuonna Valvontaa toteutettiin asetusten mukaisesti ja isojen vesilaitosten (toimitettu vesimäärä yli 1000 m 3 /d) tulokset raportoitiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle toimittamista varten. Kaikki tulokset olivat vaatimusten mukaiset. Hämeenlinnan ja Hattulan vesilaitokset tarkastettiin vuoden lopussa. Painopisteinä suunnitelmallisessa valvonnassa olivat käyttäjälle sekä m 3 /d talousvettä toimittavien laitosten (keskisuuret vesilaitokset) valmiudet varautua erityistilanteisiin. Vesilaitostarkastusten yhteydessä käytiin läpi toiminta vesilaitoksen erityistilanteissa. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n kanssa järjestettiin vuosittainen talousveden häiriötilanneharjoitus, jonka aiheena oli talousvesiverkoston veden saastuminen kemiallisesti. Harjoituksessa käsiteltiin myös kriisitilanteiden viestintää. Lisäksi osallistuttiin konsultin vetämään vesihuollon kehittämissuunnitelman laadintaan yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden ja Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n kanssa. Kehittämissuunnitelmassa huomioitiin sekä jätevesi- että talousvesiverkoston laajeneminen. Lammin kaupunginosaan Evon Nuorisoleirikeskuksen pysyvälle leirialueelle rakennettiin uusi vedenottamo, joka tuli Metsähallituksen hallintaan. Vedenottamon käyttöönottoon liittyen tehtiin päätös ja otettiin tarvittavat talousvesinäytteet. Uimavesien valvonta Uimavesien valvontanäytteenotto toteutettiin asetusten mukaisesti ja kaikki tulokset alittivat uimavedelle määritellyt mikrobiologiset toimenpiderajat. Syanobakteerien eli sinilevän esiintymistä tarkkailtiin uimarannoilla näytteenoton yhteydessä. Niille uimarannoille, joilla oli runsaasti tai erittäin runsaasti synanobakteeria, toimitettiin asiasta varoittavat tiedotteet. Tietoisuuden lisäämisellä pyrittiin vähentämään uimareiden altistumista syanobakteereille. Kaikilla rannoilla, joilla syanobakteeria havaittiin, valvontaa tehostettiin lisäämällä tarkastuskäyntejä. Heinäkuun alussa Alajärven Tervaniemen uimarannalle toimitettiin tiedote järvisyyhyepäilystä. Kesän aikana tuli useita yhteydenottoja oireista, joiden syyksi epäiltiin järvisyyhyä. Järvisyyhytartunta on kiusallinen, mutta vaaraton ja menee ohi kohtalaisen nopeasti. Niin sanottujen uimavesiprofiilien laatimista jatkettiin vuonna Profiilit tuli laatia yleisille uimarannoille (aikaisempi nimitys EUuimaranta) mennessä. Kuva 3: Sankolan uimaranta Lammin kaupunginosassa Ormajärvellä. Sankolan uimarannalla ei todettu syanobakteeria kesällä 2010, mutta niille rannoille missä sitä oli runsaasti tai erittäin runsaasti, toimitettiin asiasta varoittavat tiedotteet. Valvontaa tehostettiin lisäämällä tarkastuskäyntejä. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 11

12 Tupakka ja nikotiinivalmisteet Tupakkalain mukaista säännöllistä valvontaa suoritettiin osana kohteessa tehtävää muuta ympäristöterveydenhuollon valvontaa. Lääkelain mukaista nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyynnin valvontaa suoritettiin elintarvike- ja tupakkalain mukaisen valvonnan yhteydessä. Tupakan vähittäismyynti oli tullut luvanvaraiseksi vuonna 2009 ja siitä johtuvia tupakkalain mukaisia vuotuisia valvontamaksuja alettiin periä vuonna Myös lääkelain mukaisesta nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyynnin valvonnasta perittiin vuotuisia valvontamaksuja. Näiden maksujen perimiseksi kehitettiin vuonna 2010 laskutusjärjestelmä. Tupakan vähittäismyynnistä vuotuisia valvontamaksuja kertyi ja nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyynnistä Kuluttajaturvallisuus Kuluttajaturvallisuuden valvonnassa painopistealueita olivat ohjelmapalvelu- ja ratsastuspalveluyritykset sekä yleisötilaisuuksien turvallisuus. Valvontaa kohdistettiin myös uimarannoille ja tatuointiyrityksiin. Tarkastusten painopisteenä oli kohteiden kokonaisturvallisuus. Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma toteutui hyvin. Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuollon suoritteet Taulukko 9: Eläinlääkintähuollon suoritteiden jakaantuminen Hämeenlinnan ja Hattulan kesken Eläinlääkintähuolto Hämeenlinna Hattula Yhteensä Käynti potilaan luona Potilaskäynti vastaanotolla Eläinsuojelukäynnit ja muut viranomaistehtävät Muutokset ja kehittämistoimet Uuden eläinlääkintähuoltolain voimaantulon myötä aloitettiin selvitystyö eläinlääkärin päivystysalueen laajentamiseksi koko Kanta- Hämeen alueelle. Forssan seudun jättäydyttyä selvityksen ulkopuolelle selvitystyötä jatkettiin Riihimäen seudun ja Hyvinkään kanssa. Selvitykset johtivat päivystyskokeiluun vuoden 2011 alussa. Kunnaneläinlääkärien hoitamien valtion virkatehtävien, kuten eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan osalta tapahtui muutos siten, että eläinlääkärit alkoivat laskuttaa näistä tehtävistä kuntaa, joka puolestaan perii kustannukset aluehallintovirastolta. Aikaisemmin kunnaneläinlääkärit saivat korvauksen suoraan valtiolta. Viestintä Kaupungin asiakaspalautejärjestelmän kautta tuli kertomusvuonna yhteensä 5 kirjallista ja 23 sähköistä palautetta, jotka koskivat yksikön toimialaan kuuluvia asioita. Niihin palautteisiin, joihin oli liitetty yhteystiedot, pyrittiin vastaamaan mahdollisimman pian. Osa palautteista vaati myös muita toimenpiteitä, kuten tarkastuksia, selvittelyä tai suunnittelua. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman toteuttamiseksi perustetun työryhmän toimesta oli keväällä käynnissä tiedotuskampanja vanhojen maanalaisten öljysäiliöiden poistamisesta pohjavesialueilla. Hämeen Sanomissa julkaistiin aiheesta kaksi eri artikkelia. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja sarjaan laadittiin kahdeksan uutta julkaisua: - Jutila Heli: Report on the working visit to Nyahururu on December Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 5 - Raekunnas Martti: Hämeenlinnan Ahveniston moottoriradan myrkkypistiäiset - Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 6 - Jutila Heli: Hämeenlinnan seudun vesistöjen tilan seuranta vuonna Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 7 - Laine Terhi (toim.): Palveluyksikön toimintakertomus 2009 Rakennusvalvonta ja ympäristö - Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 8 - Jutila Heli: Report on the working visit to Nakuru on February to March Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 9 - Jutila Heli: Report on the working visit to Nyahururu on November Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 10 - Jutila Heli: Hämeenlinnan Sampo III asemakaava-alueen luonto- ja ympäristöselvitys - Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 11 - Jutila Heli: Pannujärven teollisuusalueen asemakaavan luontoselvitys - Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 12 Mediatiedotteita laadittiin yhteensä kaksitoista ja erilaisia tiedotus- ja yleisötilaisuuksia pidettiin viisi. Tilaisuuksien aiheet olivat: - Lujabetoni Oy:n Poltinahon seinäelementtitehtaan ympäristölupahakemuksen tarkistaminen - Hämeenlinnan moottoriradan myrkkypistiäiset - Hämeenlinnan vesistöjen tilan seuranta vuonna Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2010 Hämeenlinnassa - Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2010 Hattulassa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 12

13 Ympäristöfoorumeja järjestettiin jo viidettä vuotta ja ohjelma oli erityisen laaja luonnon monimuotoisuuden vuoden kunniaksi. Erilaisia tilaisuuksia, retkiä ja näyttelyitä pidettiin kertomusvuonna seuraavasti: Hämeen Luonto 2010 sekä luontokuvanäyttely Luonnon monimuotoisuuspäivä LUMO 2010 vuoden Lahden kaupunkifloora, Antti Hovin luento päätapahtuma Luonto- ja ympäristöviikko kirjastoilla Teemana vieraslajit, ruusujen repimistalkoot Alajärven suojeluyhdistyksen perustamista valmisteleva Löydä luonto läheltäsi retki, Kesäkukkia Katisissa kokous Järvikoulu Kotkajärvellä Siirtolapuutarhaseminaari Koko perheen niittytapahtuma Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin pöllöretki Suoennallistustempaus KILKE-leirillä Jätevesiviikko, jätevesitilaisuuksia eri puolilla Kansainvälinen autoton päivä ja liikkujan viikko Hämeenlinnaa ja Hattulassa Löydä luonto läheltäsi retki, Kivinen Katinen Earth Hour sammutetaan valot tunniksi vaellus Evolla, Hiljan Päivän retki Nuukuusviikko Energiansäästöviikon tapahtumana energiailta Kevätretki "Löydä luonto läheltä", aiheena pajuilla viihtyvät hyönteiset Turhake-näyttely Hämeenlinnan kirjastolla Löydä luonto läheltäsi retki, Katisten yö Yksikön henkilökunnan vuonna 2010 pitämät esitelmät ja julkaisemat artikkelit on koottu liitteeseen 3 ja ympäristöpalvelujen antamat lausunnot liitteeseen 4. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 13

14 Liite 1: Organisaatiokaavio Maankäyttö ja ympäristö Palvelujohtaja Maankäytön ja ympäristön palvelupiste Maankäytön suunnittelu Palvelupäällikkö Rakennusvalvonta ja ympäristö Palvelupäällikkö Paikkatieto ja kiinteistö Palvelupäällikkö Ympäristönsuojelu ympäristötarkastajat ympäristö- ja terveystarkastajat ympäristöasiantuntija Terveysvalvonta terveystarkastajat ympäristö- ja terveystarkastajat virkaeläinlääkäri Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintähuolto kunnaneläinlääkärit johtava kunnaneläinlääkäri Rakennusvalvonta rakennustarkastajat johtava rakennustarkastaja lupa-arkkitehti Liite 2: Yksikön henkilökunta vuonna 2010 Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat sekä heidän sijaisensa Lisätieto: Ainasoja Jari Vs. rakennustarkastaja Jouko Salmisen sijainen (1.9. alkaen) Gratschev Satu Palvelusihteeri (rakennusvalvonta) Maankäytön ja ympäristön palvelupiste Harkko Teija Terveystarkastaja Hemilä Reijo Ympäristötarkastaja Jutila Heli Ympäristöasiantuntija Maankäyttö ja ympäristö / Maankäytön suunnittelu Järvinen Hanna Vs. kunnaneläinlääkäri Leena Suojalan sijainen (1.9. alkaen) Järvinen Talvikki Kunnaneläinlääkäri Karjalainen Heimo Terveystarkastaja Kauppi-Kuusinen Minna Kunnaneläinlääkäri Kunnas Soile Ympäristötarkastaja Osa-aikainen 60% (1.11. alkaen) Laaja Marjut Palvelusihteeri (ympäristö) Maankäyttö ja ympäristö ( saakka) Lahti Juha Palvelupäällikkö Laine Terhi Ympäristö- ja terveystarkastaja Latvio Kirsi Terveystarkastaja Laurell Tiina Terveystarkastaja Virkavapaalla (27.7. alkaen) Lehtinen Timo Johtava rakennustarkastaja Lehtonen Jenni Vs. ympäristötarkastaja Päivi Siepin sijainen ( saakka) Lindén Päivi Terveystarkastaja Lukkarinen Hannu Ympäristö- ja terveystarkastaja Niemenlehto Tarja Lupa-arkkitehti Nieminen Juhani Rakennustarkastaja Nikkanen Kimmo Ympäristö- ja terveystarkastaja Ranta Hanna Vs. terveystarkastaja Tiina Laurellin sijainen (1.9. alkaen) Rekola Timo Rakennustarkastaja Räsänen Niina Virkaeläinlääkäri Saarinen Heidi Terveystarkastaja Salminen Jouko Rakennustarkastaja Virkavapaalla koko vuoden Sieppi Päivi Ympäristötarkastaja Virkavapaalla koko vuoden Suojala Leena Johtava kunnaneläinlääkäri Virkavapaalla (1.9. alkaen) Suominen Pirjo Terveystarkastaja Maankäytön ja ympäristön palvelupiste Tretjakov Tiina Kunnaneläinlääkäri Turunen Harri Rakennustarkastaja Viholainen Sirpa Ympäristötarkastaja Maankäytön ja ympäristön palvelupiste Harjoittelijat Aflecht Aija Sujala Maija Harjoittelija 3 kk Harjoittelija 1 kk Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 14

15 Liite 3: Henkilökunnan pitämät esitelmät ja julkaisemat artikkelit Esitelmät - Hemilä, Reijo: Jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Kalvolan jätevesitilaisuus kansallisella jätevesiviikolla, Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna, Kalvolan kaupunginosa Jutila, Heli: Avauspuhe. Hämeen Luonto Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna Jutila, Heli: Alajärven tila ja haasteet. Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna Jutila, Heli: Lähimetsien hoito. Hämeen ammattikorkeakoulun Evon yksikön järjestämä koulutus espoolaisille luonnonhoitajille, Hämeenlinna Jutila, Heli: Sustainable development in the City of Hämeenlinna. Nakuru Municipal Council seminar, Nakuru Kenia Jutila, Heli: MapInfo kaupungin ympäristösuojeluviranomaisen käytössä. Pitney Bovesin Business Insight MapInfo koulutustilaisuus, Hämeenlinna Jutila, Heli: Kiinteistökohtaiset jätevesienkäsittelyjärjestelmät ja jätevesisuunnitelmalle asetettavat vaatimukset. Hauhon jätevesitilaisuus kansallisella jätevesiviikolla, Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna Hauhon kaupunginosa Jutila, Heli: JÄRKI-hanke: mitä tehtiin ja mitä kannattaa jatkossa tehdä. Vanajavesikeskus-hanke: Vesistöasiantuntijoiden työseminaari, Hämeenlinna Jutila, Heli: Ympäristön tilan seuranta Hämeenlinnassa. Esitys lahtelaisille Ekotuki-hankkeen neuvottelutapaamisessa, Hämeenlinna Jutila, Heli: Kesäkukkia Katisissa. Löydä luonto läheltäsi- ja luonnonkukkapäivän retki. Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna Jutila, Heli: Kotkajärven tila. Kotkajärven suojelu- ja kehittämisyhdistyksen kokous, Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna Kalvolan kaupunginosa Jutila, Heli: Perinnebiotooppien luonnon monimuotoisuus. Koko perheen niittytapahtuma, Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna Rengon kaupunginosa Jutila, Heli: Luontoarvot kaavoituksessa. Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n Lammin Päivät Jutila, Heli: Lajiensuojelu kaavoituksessa ja YVA-luontoselvityksissä. Suomen luonnonsuojeluliitto, Unohdetut uhanalaiset seminaari, Helsinki Kunnas, Soile: Jätevesisuunnitelmalle asetettavat vaatimukset. Luento ja kysymyksiin vastaaminen jätevesiviikon tilaisuudessa, Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna Tuuloksen kaupunginosa Laine, Terhi: Elintarvikevalvonta suurtalouskeittiössä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n järjestämä Ravintoloiden omavalvontakoulutuspäivä, Hämeenlinna Lehtonen, Jenni: Ympäristölupamenettelyn keventäminen sekä kuntien ja valtion työnjako lupien käsittelyssä. Kumppanuusseurantapalaveri, Loppi Nikkanen, Kimmo: Kosteusvauriot viranomaisen näkökulmasta. Kanta-Hämeen Hengitys ry:n Kosteusvaurioiden tutkiminen ja seuranta -tilaisuus, Hämeenlinna Suominen, Pirjo: Ulkoliikuntapaikkojen turvallisuuden viranomaisvalvonta. Luento Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun opiskelijoille, Lepaa Viholainen, Sirpa: Jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Rengon jätevesitilaisuus kansallisella jätevesiviikolla, Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna, Rengon kaupunginosa Viholainen, Sirpa: Jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Hattulan jätevesitilaisuus kansallisella jätevesiviikolla, Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hattulan kunta, Juteinitalo Artikkelit - Jutila Heli 2010: Metsien häviämistä torjutaan Keniassa. Julkaisussa Etelän Ääni. Kehitysmaiden näkökulma ilmastokysymyksessä. Suomen luonnonsuojeluliitto. [Voice of the South - Developing countries viewpoint on climate change]. - Jutila Heli 2010: Norppaluodolta: Luonnon korvaamaton kirjo kunniaan. Luonnonsuojelija 5/2010 s Jutila Heli 2010: Luontoarvot kaavoituksessa. Ympäristö ja Terveys 10. Liite 4: Ympäristöpalveluiden antamat lausunnot - Selvitys terveydensuojelu- ja ympäristöviranomaisten toimista Mirja Kojon kanteluun, Etelä-Suomen lääninhallitukselle - Lausunto maa-ainesten ottosuunnitelmasta, Hattulan kunnalle - Lausunto ympäristölupaan liittyvissä valitusasioissa, Vaasan hallinto-oikeudelle - Lausunto eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle - Lausunto ympäristölupaa koskevasta valituksesta, Korkeimmalle hallinto-oikeudelle - Lausunto Vanajanniemen ranta-asemakaavan muutos- ja laajennushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaava-luonnoksesta, Hattulan kunnalle - Lausunto Laatumaan loma-asuntoalueen vesihuollosta, Oy Raita Environment Ltd:lle - Lausunto Mika Junnilan eläinsuojan ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle - Lausunto Kari Koskisen eläinsuojan ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle - Lausunto Paroisten jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle - Lausunto ST1 Biofuels Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle - Lausunto Aulangon luonnonsuojelualueen luonnonhoitosuunnitelmasta, Metsähallitukselle - Lausunto Hattulan Monaalan ranta-asemakaavan 2. kaavaehdotuksesta, Hattulan kunnalle - Vastineen antaminen Rautaruukki Oyj:n valitukseen koskien Hämeen ympäristökeskuksen antamaa ympäristölupapäätöstä, Korkeimmalle hallinto-oikeudelle - Vastaus Mirja Kojon kyselyyn koskien Käikälän teollisuusalueen toiminnan ympäristövaikutusten selvittämistä, Mirja Kojolle - Lausunto Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta, Metsähallitukselle Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 15

16

Palveluyksikön toimintakertomus 2009 Rakennusvalvonta ja ympäristö Laine, Terhi (toim.)

Palveluyksikön toimintakertomus 2009 Rakennusvalvonta ja ympäristö Laine, Terhi (toim.) Palveluyksikön toimintakertomus 2009 Rakennusvalvonta ja ympäristö Laine, Terhi (toim.) Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 8 Laine Terhi (toim.) 2010: Palveluyksikön toimintakertomus 2009 - Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Viranomaispalveluiden toimintakertomus 2014

Hämeenlinnan kaupunki Viranomaispalveluiden toimintakertomus 2014 Hämeenlinnan kaupunki Viranomaispalveluiden toimintakertomus 2014 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 32 Lähdeviite Laine, T (toim.) 2015: Viranomaispalveluiden toimintakertomus 2014. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Viranomaispalveluiden toimintakertomus 2013. Laine Terhi (toim.) Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 29

Hämeenlinnan kaupunki Viranomaispalveluiden toimintakertomus 2013. Laine Terhi (toim.) Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 29 Hämeenlinnan kaupunki Viranomaispalveluiden toimintakertomus 2013 Laine Terhi (toim.) Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 29 Laine, Terhi (toim.) 2014: Viranomaispalveluiden toimintakertomus 2013. Hämeenlinnan

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 Rakennusvalvonta HATTULAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 14 :n mukaisesti kunnassa tulee olla rakennusjärjestys.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. YLEISTÄ Rakennuslautakunta toimii

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Taina Saari vs. vastaava rakennustarkastaja organisaatio Vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi hoitovapaalla Vs. vastaava

Lisätiedot

1. Mikä rakennusjärjestys on?

1. Mikä rakennusjärjestys on? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN Rakennusvalvonta valvoo Maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen sekä rakennusjär jestyksen ja kaa vamääräys ten noudattamista rakentamises sa. Toiminnan tavoitteena

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA 1. TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994 muutoksineen)

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / OSALLISTUSMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / OSALLISTUSMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UURAISTEN KUNTA 1(5) RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / OSALLISTUSMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ 1.1 ja tavoitteet Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta ja kunnan kaavoja

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Minna Sulander ympäristöpäällikkö Organisaatio Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan yhteistyösopimus ympäristönsuojelun järjestämisestä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty IMATRAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA Rakennusvalvonta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty 27.1.2016 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 1.LÄHDÖKOHDAT Peruste rakennusjärjestyksen uudistamiseksi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Hämeenlinnan kaupunki Laine Terhi (toim.)

Toimintakertomus 2012 Hämeenlinnan kaupunki Laine Terhi (toim.) Viranomaispalvelut Toimintakertomus 2012 Hämeenlinnan kaupunki Laine Terhi (toim.) Kuvaaja Ilmakuva Vallas Oy Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 25 Laine, Terhi (toim.) 2013: Viranomaispalvelut Toimintakertomus

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Vuorelan vesiepidemia 2012. Sirpa Hakkarainen Terveystarkastaja Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Vuorelan vesiepidemia 2012. Sirpa Hakkarainen Terveystarkastaja Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Vuorelan vesiepidemia 2012 Sirpa Hakkarainen Terveystarkastaja Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Epidemiaepäily Tavanomaista enemmän vatsatautiin sairastuneiden yhteydenottoja Vuorelan terveysasemalle

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN VUODEN 2007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN ARVIOINTI

SIILINJÄRVEN VUODEN 2007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN ARVIOINTI SIILINJÄRVEN VUODEN 2007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN ARVIOINTI 19.3.2008 10 liite 9 SIILINJÄRVEN KUNTA ARVIOINTIRAPORTTI 2 (8) 1 LÄHTÖKOHDAT Siilinjärven ympäristölautakunta hyväksyi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja VYHA-raportointi Tiedot kerättiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa VYHAssa Pysyviä tietoja ei kerätä vuosittain Muutoksia tulossa raportille

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Silja Mäkelä 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1(6) Liite 4 Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Ympäristöterveydenhuolto 1 (6) Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN JA IITIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016

KOUVOLAN KAUPUNGIN JA IITIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 1 KOUVOLAN KAUPUNGIN JA IITIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 1 JOHDANTO... 3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTA...

Lisätiedot

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä;

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; 1 LIITE 1 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

ikärajojen noudattamisen valvontaan Urpolan luontokeskuksessa järjestetyt tapahtumat ja Urpolan luontokeskuksen kävijämäärien lisääminen

ikärajojen noudattamisen valvontaan Urpolan luontokeskuksessa järjestetyt tapahtumat ja Urpolan luontokeskuksen kävijämäärien lisääminen Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun tehtävistä Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Tuuloksen vesistöjen tilan parantaminen. Heli Jutila

Tuuloksen vesistöjen tilan parantaminen. Heli Jutila Tuuloksen vesistöjen tilan parantaminen Heli Jutila Tuuloksen vesistöhanke 2011-2013 300 000 euroa kolmen vuoden aikana käytettäväksi tähän vesistöjen tilan parantamiseen kohteina ovat kaikki Tuuloksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Ympäristöterveydenhuolto ja Ympäristönsuojelu Lappeenranta, Joutseno, Taipalsaari, Savitaipale, Suomenniemi, Lemi, Luumäki, Ylämaa Alue Lappeenranta, Joutseno,

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1. Inarin kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristöjaosto Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.2016 lukien 1. YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Sisäilmapaja 2 24.11.2010 Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveysosasto 13.12.2010 Terveystarkastaja Seija Pulkkinen

Lisätiedot

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken 1(5) Kuluttajavirasto / Tuoteturvallisuusvalvonta 8.1.2008 Tuoteturvallisuusvalvonnan tietojenkeruu 2007 Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken Valvontayksikkö: Itä-Savon

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 14.8.2012, kello 17.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus:

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus: Julkaistavissa 24.11.2009 klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus: www.te-keskus.fi/hame TYÖTTÖMYYS KASVOI EDELLEEN LOKAKUUSSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen TE-keskuksen

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ylitarkastaja Reetta Honkanen Ylitarkastaja Heli Laasonen 1 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot