Palveluyksikön toimintakertomus 2010 Rakennusvalvonta ja ympäristö Laine, Terhi (toim.)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluyksikön toimintakertomus 2010 Rakennusvalvonta ja ympäristö Laine, Terhi (toim.)"

Transkriptio

1 Palveluyksikön toimintakertomus 2010 Rakennusvalvonta ja ympäristö Laine, Terhi (toim.) Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 16

2 Laine Terhi (toim.) 2011: Palveluyksikön toimintakertomus Rakennusvalvonta ja ympäristö. Hämeenlinnan kaupunki. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja sivua + 4 liitettä. Kannen kuvat: Vasemmalla ylhäällä pyöreälehtikihokki (Droseda rotundifolia) Veitsijärven luhdalla Tuuloksen kaupunginosassa Vasemmalla alhaalla sammakko (Rana temporaria) Veitsijärven luhdalla Tuuloksen kaupunginosassa Oikealla Suolijärven syksyistä rantaa Kaluvuoren juurella, Tuulos, Kuvat Heli Jutila. Muut kuvat yksikön arkistoista Taitto: Terhi Laine Paino: Painoyhtymä Oy, Porvoo ISBN ISSN-L ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

3 Sisältö Sisältö...3 Palveluyksikön toiminnan kuvaus...3 Rakennusvalvonta... 3 Ympäristöpalvelut... 3 Henkilökunta ja organisaatio...4 Toimipisteet...4 Talouden toteutuminen...5 Rakennusvalvonta... 5 Ympäristöpalvelut... 5 Tunnusluvut...5 Rakennusvalvonta... 5 Ympäristöpalvelut... 6 Rakennusvalvonta...6 Ympäristönsuojelu...7 Ympäristönsuojelun suoritteet... 7 Ympäristön tilan seuranta... 7 Ympäristöluvat ja niiden valvonta... 8 Ympäristön pilaantumisen torjunta... 8 Ympäristönsuojelun edistämistehtävät... 9 Terveysvalvonta...10 Terveysvalvonnan suoritteet Elintarvikevalvonta Talousveden valvonta Uimavesien valvonta Tupakka ja nikotiinivalmisteet Kuluttajaturvallisuus Eläinlääkintähuolto...12 Eläinlääkintähuollon suoritteet Muutokset ja kehittämistoimet Viestintä...12 Liite 1: Organisaatiokaavio...14 Liite 2: Yksikön henkilökunta vuonna Liite 3: Henkilökunnan pitämät esitelmät ja julkaisemat artikkelit...15 Liite 4: Ympäristöpalveluiden antamat lausunnot...15 Palveluyksikön toiminnan kuvaus Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa ja kaavojen noudattamista Hämeenlinnan kaupungin alueella sekä huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa. Rakennusvalvonta huolehtii myös rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta ja valmistelee lisäksi kaupunkikuva-asioita ja maaainesten ottamislupia. Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut vastaa Hämeenlinnan kaupungissa ja Hattulan kunnassa - ympäristönsuojelun tehtävistä - terveysvalvonnan tehtävistä - eläinlääkintähuollon tehtävistä Ympäristönsuojelun lupa-, valvonta- ja edistämistehtävien hoitamisella ehkäistään ympäristön pilaantumista sekä edistetään luonnontaloudellisesti kestävää käyttöä ja kuntalaisten ympäristötietoisuutta. Terveysvalvonnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä. Tavoitteena on elinympäristöstä ihmiseen kohdistuvien haittojen ja vaarojen ennaltaehkäiseminen sekä olemassa olevien haittojen minimoiminen. Eläinlääkintähuolto vastaa peruseläinlääkäripalvelujen toteuttamisesta. Lisäksi eläinlääkintähuoltoon kuuluvat eläintautivalvonta, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellinen valvonta sekä eläinsuojelu. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 3

4 Henkilökunta ja organisaatio Rakennusvalvonta ja ympäristö toimi niin sanottuna palvelutuotantoyksikkönä toista vuottaan kuntaliitoksen jälkeen. Organisaatiokaavio on esitetty liitteenä 1. Palveluiden tilaajana oli edelleen ympäristö- ja rakennuslautakunta. Rakennusvalvonnan tehtäviä hoidettiin vain Hämeenlinnan alueella, sen sijaan ympäristöpalveluiden toimialue käsitti Hämeenlinnan lisäksi myös Hattulan kunnan. Hattulan kanssa solmittu yhteistyösopimus oli kuitenkin irtisanottu päättymään vuoden 2010 lopussa. Tämän vuoksi lokakuussa ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti hyväksyä Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan välisen uuden ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuksen. Sopimus tuli voimaan Sopimuksen mukaan vuosittain solmitaan erilliset palvelusopimukset Hämeenlinnan kaupungin tilaajaorganisaation ja Hattulan kunnan välillä. Henkilökunnan kannalta vuoden 2010 toimintaa leimasivat lomautukset ja kannustevapaat. Kaupunki oli päättänyt säästötoimien vuoksi lomauttaa koko henkilökuntansa kahden viikon ajaksi, mikä merkitsi 14 lomautuspäivää. Lomautusten vaihtoehdoksi tarjottiin kahden viikon pituista ns. kannustevapaata eli 10 päivän pituista vapaaehtoista palkatonta vapaata. Yksikön henkilökunnasta kaikki valitsivat kannustevapaan. Eläinlääkärit rajattiin kokonaan lomautusten ulkopuolelle, muun muassa päivystysjärjestelyjen vuoksi. Kannustevapaista johtuen vuosilomia jäi aikaisempaa enemmän säästöön, mikä merkitsi lisäkustannuksia vuoden 2010 talouteen nk. jaksotettujen palkkamenojen osalta. Eläinlääkärit mukaan lukien, ympäristöpalveluiden henkilöstömäärä oli vuoden 2010 lopussa 17 henkilöä ja rakennusvalvonnan kuusi henkilöä. Yhden rakennustarkastajan virkavapaa kesti käytännössä koko vuoden, mutta säästötavoitteista johtuen sijainen palkattiin vasta syyskuun alusta lähtien. Sijaisuus kesti vuoden loppuun saakka. Rakennusvalvonnan henkilöresurssivajetta korvattiin ostamalla Peruskorjauskeskus Oy Hämeeltä katselmuspalveluja noin kolmen henkilötyöviikon verran. Lisäksi lupa-arkkitehdin päätösvaltaa laajennettiin koskemaan myös rakennus- ja purkamislupia alkaen. Henkilökunnasta viransijaisineen on luettelo liitteenä Henkilökunnan koulutuspäivät vuonna Kaavio 1: Ammattitaidon ylläpitämiseksi yksikön henkilökunta osallistui koulutuksiin yhteensä 91 päivää. lkm Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Kaupunki toteutti työhyvinvointikyselyn palveluksessaan oleville työntekijöille välisenä aikana. Kyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä ilmenevät kehittämiskohteet. Esimies kävi kunkin työyksikön tulokset läpi ao. henkilöstön kanssa. Toimipisteet Kuntaliitoksen ja organisaatiomuutoksen jälkeisenä toisena toimintavuotena yksikkö pääsi muuttamaan uudistettuihin toimitiloihin Wetterille (os. Wetterhoffinkatu 2). Muutto tapahtui heti tammikuussa ja sen myötä myös maankäytön ja ympäristön palvelupiste aloitti toimintansa Wetterin 2. kerroksessa. Palvelupisteessä työskentelivät palveluasiantuntijoina terveystarkastaja ja ympäristötarkastaja. Tarkoituksena oli ollut, että palvelupisteessä olisi ollut myös rakennustarkastaja, mutta säästövelvoitteiden vuoksi tätä paikkaa ei voitu täyttää. Palvelupisteen ansiosta muille tarkastajille tulevat suorat tiedustelut vähenivät. Ympäristönsuojelun palvelupiste Hattulan kunnanvirastolla oli aikaisempaan tapaan avoinna kaksi tuntia torstaisin. Eläinlääkintähuollon toimipisteet olivat edelleen Lammin ja Hauhon kaupunginosissa sekä Kanta-Hämeenlinnassa. Vuoden 2010 lopussa Kanta-Hämeenlinnan vastaanotto muutti Turuntieltä Jukolaan, entisen apteekin tiloihin (os. Hongistonkuja 8). Kanta-Hämeenlinnan vastaanotolla työskenteli kaksi kunnaneläinlääkäriä, Lammilla ja Hauholla kummassakin yksi. Lisäksi Wetterillä työskenteli virkaeläinlääkäri, jonka työtehtävät olivat eläinperäisen elintarviketuotannon valvontaa. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 4

5 Talouden toteutuminen Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan lupatulot olivat yhteensä Lupatulot jäivät pienemmiksi kuin talousarviossa arvioitiin, mutta ylittivät kuitenkin vuoden 2009 tulot. Syynä arvioitua pienempään maksukertymään oli taksan valmistelun viivästyminen alkuperäisestä aikataulusta. Uusi taksa tuli voimaan eikä se käytännössä vaikuttanut vuoden 2010 tulokertymään. Kokonaisuutena lupatulot kuitenkin ylittivät rakennusvalvonnan palvelutuotannon toimintakulut. Toimintakulujen osalta henkilöstömenot ja palvelujen ostot olivat arvioitua pienemmät. Vuokrakulut ylittyivät johtuen kaupungintalon arkistotilojen puuttumisesta talousarviosta. Merkittävin talouteen vaikuttava tekijä oli talousarvioon tehty säästötavoitteiden mukainen oikaisu, joka rakennusvalvonnan osalta oli euroa. Rakennusvalvonnassa kiinteät kustannukset ovat 95 % luokkaa toimintakuluista, joten talousarvioon tehtyä oikaisua ei kokonaan ollut mahdollista toteuttaa. Taulukko 1: Talouden toteutuminen rakennusvalvonnassa Alkuperäinen Tilausbudjetti tilausbudjetti muutos Tilausbudjetti muutos Toteutuma Poikkeama Tilinpäätös 2009 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ympäristöpalvelut Ympäristöpalveluiden puolella ympäristönsuojelun asiakasmaksutulot olivat ja terveysvalvonnan Eläinlääkintähuollon klinikkamaksut olivat yhteensä ja tulot aluehallintovirastolta eläinsuojelu-, eläintauti- ym. virkatehtävistä yhteensä Maksutuotot ylittivät arvioidun niin ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan lupa-, valvonta- ja hyväksyntä- kuin eläinlääkintähuollon klinikkamaksujenkin osalta. Toimintakulut olivat alkuperäistä talousarviota suuremmat. Merkittävin poikkeama oli ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon henkilöstökuluissa, joissa talousarvioon sisältymättömät jaksotetut palkkakulut olivat aikaisempaa selkeästi korkeammat. Eläinlääkintähuollossa lisäksi eläkekulut oli arvioitu aikaisempaan tapaan liian alhaisiksi. Säästöjä ympäristöpalveluissa saavutettiin palveluiden ja tarvikkeiden ostoissa. Merkittävin talouteen vaikuttava tekijä oli talousarvioon tehty säästötavoitteiden mukainen oikaisu, joka ympäristöpalveluiden osalta oli euroa. Ympäristöpalveluissa kiinteät kustannukset ovat yli 96 % toimintakuluista, joten talousarvioon tehtyä oikaisua ei kokonaan ollut mahdollista toteuttaa. Taulukko 2: Talouden toteutuminen ympäristöpalveluissa Alkuperäinen Tilausbudjetti tilausbudjetti muutos Tilausbudjetti muutos Toteutuma Poikkeama Tilinpäätös 2009 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tunnusluvut Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaan saapuneiden lupa-asioiden määrä oli samalla tasolla kuin vuonna Vuoden 2010 aikana käsiteltyjen lupaasioiden määrä kuitenkin kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstövajeesta huolimatta. Vuonna 2010 käsiteltyjen lupa-asioiden suhde saapuneisiin oli noin 96 % kun vuonna 2009 vastaava osuus oli 87 %. Tilanteen kehittymiseen vaikutti toiminnan tehostuminen sekä lupa-arkkitehdin päätösvallan laajentaminen koskemaan myös rakennus- ja purkamislupia. Taulukko 3: Rakennusvalvonnan suoritteet vuosina 2010 ja 2009 Suoritteet Vuosi 2010 Vuosi 2009 Rakennusvalvonta Saapuneita hakemuksia Käsiteltyjä lupa-asioita Käsitellyistä lupa-asioista 55 % oli rakennuslupia, 18 % toimenpidelupia, 3 % maisematyölupia ja vajaat 2 % purkamislupia. Ilmoitusten (lähinnä toimenpide- ja purkamisilmoituksia) osuus kaikista lupa-asioista oli 22 %. Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2010 oli kahdeksan viikkoa ja muiden lupien vajaat seitsemän viikkoa. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 5

6 Ympäristöpalvelut Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun suunnitelmallista valvontaa toteutettiin valvontasuunnitelmien mukaisesti. Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi joulukuussa uuden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosille ja ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman vuosille Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma laadittiin valtakunnallista valvontaohjelmaa noudattaen nelivuotiseksi. Ympäristönsuojelussa valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna ja vastaavasti muiden tarkastusten ja havainnointikäyntien määrä laski. Terveysvalvonnassa tilanne oli samanlainen ja valvontasuunnitelman mukaisten maksullisten tarkastusten osuus kasvoi edellisen vuoden noin 29 %:sta lähes 52 %:iin vuonna Eläinlääkintähuollossa vastaanottokäynnit olivat samalla tasolla kuin vuonna 2009, mutta käynnit asiakkaan luona lisääntyivät. Taulukko 4: Ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon suoritteet vuosina 2010 ja 2009 Suoritteet Vuosi 2010 Vuosi 2009 Suoritteet Vuosi 2010 Vuosi 2009 Suoritteet Vuosi 2010 Vuosi 2009 Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut Ympäristönsuojelu Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Ympäristöluvat Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset Käynti potilaan luona Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat 1 0 Muut tarkastukset Potilaskäynti vastaanotolla Valvontasuunnitelmien mukaiset tarkastukset Päätökset Eläinsuojelukäynti Tarkastukset ja havainnointikäynnit Lausunnot Muu viranomaistehtävä Päätökset Näytteenotto Lausunnot Näytteenotto Rakennusvalvonta Hämeenlinnan rakennusjärjestyksen uudistamistyö oli aloitettu yhdessä muiden kunnallisten ympäristömääräysten kanssa vuoden 2009 puolella. Uudistamistyötä jatkettiin vielä vuonna Ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi oli nähtävillä kaikissa palvelupisteissä 30 päivän ajan. Ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti, että ehdotuksesta pyydetään lausunnot Hämeen Liitolta, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Hämeenlinnan naapurikunnilta, joita ovat Akaa, Asikkala, Hattula, Hausjärvi, Hämeenkoski, Janakkala, Kylmäkoski, Kärkölä, Loppi, Padasjoki, Pälkäne, Tammela, Urjala ja Valkeakoski. Rakennusjärjestyksen uudistamista ei saatu päätösvaiheeseen, vaan sen voimaantulo siirtyi vuodelle Rakennusvalvonnan taksojen kokonaisuudistus oli myös aloitettu vuonna Tarkoituksena oli yhtenäistää hinnat koko uuden Hämeenlinnan alueella. Vuonna 2010 hyväksyttiin samanaikaisesti neljä eri rakennusvalvonnan taksaa, jotka tulivat voimaan : - arkistoitujen rakennuspiirustusten ja muiden asiakirjojen käyttömaksutaksa - maa-ainesten ottamisen tarkastus- ja valvontatehtävien taksa - rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut - rakennusvalvontatoimiston palvelutaksa Ympäristö- ja rakennuslautakunta piti vuosittaisen ympäristönhoidon katselmuksen lokakuussa. Katselmus kohdistui Kanta- Hämeenlinnan lisäksi Hauhon, Tuuloksen ja Lammin kaupunginosien alueille. Katselmuksen pitämisestä kuulutettiin kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja palvelupiste Kastellissa. Tarvittavat toimenpiteet sisältävä muistio saatettiin tiedoksi ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Kuva 1: Vuosittainen ympäristönhoidon katselmus pidettiin lokakuussa Kuvassa ovat katselmukseen osallistuneet. Ylärivissä vasemmalta oikealle: Timo Rekola, rakennustarkastaja ja Pasi Vesala, ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja (sdp). Alarivissä vasemmalta oikealle: Sirpa Viholainen, ympäristötarkastaja, Timo Lehtinen, johtava rakennustarkastaja, Miia Luukko, kaupunginlakimies ja Juha Lahti, palvelupäällikkö. Rakennusvalvonnan toiminnan tehostamiseksi otettiin käyttöön XCity-ohjelmiston mobiili-sovellus sekä hankittiin työmaakäyttöön soveltuvat kannettavat tietokoneet ja tulostimet. Tarkoituksena oli mahdollistaa asiakirjojen laadinta, tulostus ja allekirjoitus työmaakäynneillä. Ratkaisun laajaa käyttöönottoa vaikeuttivat ongelmat 3G-verkon kattavuudessa ja hitaudessa tietyillä alueilla Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 6

7 Säännöllinen asiakaspalautteen kerääminen lupapäätöksen mukana toimitetulla kyselyllä aloitettiin kesän jälkeen. Palautteita saatiin 49 kappaletta, joista vahvasti kielteisiä oli kolme ja osin kielteisiä viisi. Huomattavan suuri osa palautteen antajista koki palvelun hyväksi tai erittäin hyväksi. Taulukko 5: Rakennusvalvonnan lupatilasto vuosilta 2010 ja 2009 Rakennusvalvonnan lupatilasto Vuosi 2010 [ kpl ] Vuosi 2009 [ kpl ] Saapuneet hakemukset yhteensä Rakennusluvat (uudisrakennukset, laajennukset, uudestaan rakentamiseen verrattavat) Rakennusluvat (muut) Toimenpideluvat Toimenpideilmoitukset Purkamisluvat Purkamisilmoitukset 7 6 Maisematyöluvat Muut (vakuuspäätökset, kokoontumishuoneet, tilapäiset) 6 9 Käsitellyt hakemukset yhteensä Rakennusluvat (uudisrakennukset, laajennukset, uudestaan rakentamiseen verrattavat) 436, joista lautakunnassa , joista lautakunnassa 24 Rakennusluvat (muut) 139, joista lautakunnassa 4 144, joista lautakunnassa 5 Toimenpideluvat Toimenpideilmoitukset Purkamisluvat Purkamisilmoitukset 4 6 Maisematyöluvat Muut (vakuuspäätökset, kokoontumishuoneet, tilapäiset) 3, joista lautakunnassa 1 11 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun suoritteet Taulukko 6: Ympäristönsuojelun suoritteiden jakaantuminen Hämeenlinnan ja Hattulan kesken Ympäristönsuojelu Hämeenlinna Hattula Yhteensä Ympäristöluvat Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat Valvontasuunnitelmien mukaiset tarkastukset Tarkastukset ja havainnointikäynnit Päätökset Lausunnot Näytteenotto Ympäristön tilan seuranta Ympäristöntilan seurantaohjelman mukaisesti tutkittiin vuonna 2010 talvella neljän järven tai lammen tilaa Hämeenlinnassa ja yhden järven tilaa Hattulassa sekä kesällä 18 järven tai lammen tilaa Hämeenlinnassa ja kahden järven tilaa Hattulassa. Tutkimuksissa otetuista vesistönäytteistä tutkittiin Kanta-Hämeen ympäristön tilan seurantaohjelman mukaiset suureet. Näytteiden otolla pyrittiin selvittämään alueen järvien tilaa ja tilan mahdollisia muutoksia. Vuosittaiseen näytteiden ottoon velvoittavat laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta sekä ympäristösuojelun erityislait. Valtakunnalliseen leväseurantaan ei osallistuttu, mutta asukkaiden ilmoituksia leväkukinnoista (syanobakteereista) otettiin vastaan ja näytteitä ohjattiin Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laboratorioon tutkittaviksi. Myös uimavesinäytteenoton yhteydessä seurattiin syanobakteerin esiintymistä uimarannoilla (katso kappale uimavesien valvonta). Äikäälän asemakaavoitettavalla alueella täydennettiin kesällä 2010 edellisenä kesänä aloitettua kasvillisuusselvitystä ja lisäksi tilattiin aluetta koskevat liito-orava- ja lepakkoselvitykset. Päivölän lehtoalue osoittautui paitsi kasvistollisesti arvokkaaksi myös liito-oravien ja lepakoiden saalistusalueeksi. Petäjänharjunojan suiston arvot nousivat esiin selvityksissä. Hämeenkylmänkukan (Pulsatilla patens) kartoituksia ja kasvupaikkojen hoitoa toteutettiin yhteistyössä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Hämeenlinnan kaupungin luontopalvelujen kanssa. Luontopalvelut avasi kylmänkukan esiintymäpaikkoja Aulangon metsänhoitotöiden osana. Tulokaslajien seurantaa jatkettiin ja asukkaiden ilmoittamia tietoja tallennettiin paikkatietojärjestelmään. Kaupungin hoito- ja kunnossapitopuoli huolehti vieraslajien tuhoamisesta kaupungin mailla ja ympäristöpalvelut kirjelmöi muiden alueiden omistajille. Ympäristöfoorumin ohjelmaan oli sisällytetty vieraslajiteemaa ruusujen repimistalkoiden muodossa Hattulan Jänismäen kedolla. Hämeenlinnan kaupunki osallistui edelleen perinnemaisemia kunnostavaan Ahomansikka-hankkeeseen rahoittajana ja ohjausryhmässä. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 7

8 Ilmanlaatua mitattiin edelleen kaupungin mittauspisteessä Hämeenlinnan keskustassa, Kaivokadun varrella. Mittausasemalta saatujen tulosten mukaan ilmanlaatu oli maaliskuussa ajoittain huono tai erittäin huono. Huonon tuloksen aiheutti suuri hengitettävän pölyn pitoisuus eli alle 10 mikrometrin kokoiset hiukkaset. Korkeat hiukkaspitoisuudet ovat tavallisia juuri keväisin. Ilmanlaadun mittausaseman tulokset olivat päivittäin nähtävillä internetissä, sekä kaupungin omilla sivuilla, että niin sanotussa ilmanlaatuportaalissa osoitteessa Ilmanlaatuindeksi Hämeenlinnassa Kaivokadulla vuosina hyviä tyydyttäviä välttäviä huonoja erittäin huonoja Kaavio 2: Kuten aikaisempinakin vuosina ilmanlaadultaan hyviä ja tyydyttäviä päiviä oli eniten. Muutamana päivänä ilmanlaatuindeksi osoitti ilman laadun olleen huono tai erittäin huono, jolloin asiasta tiedotettiin tiedotusvälineiden kautta päiviä kpl Lähde: Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalvelut ja JPP-Kalibrointi Ky Geologian tutkimuskeskus (GTK) täydensi geokemian tietokantaansa keräämällä maaperänäytteitä Hämeenlinnasta touko-kesäkuussa Kartoituksessa otettiin näytteitä tutkittavaksi noin 400 pisteestä eri puolilta Hämeenlinnaa. Kaikki näytteet olivat taajama-alueilta. Tulosten perusteella voitiin todeta, että maaperän arseenipitoisuudet Hämeenlinnassa olivat tavanomaista suuremmat. Arseenille ja koboltille GTK suosittelikin maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin tutkimuksista saatuja taustapitoisuusarvoja normaalien pitoisuusarvojen sijaan. Valtakunnallinen taustapitoisuusrekisteri on internetissä osoitteessa Ympäristöluvat ja niiden valvonta Taulukko 7: Luettelo vuonna 2010 käsitellyistä ympäristöluvista Kokouspäivä Toiminnan laatu Lupataso Kohteen sijaintikunta jakeluasema lupamääräysten tarkistus Hämeenlinna betoniteollisuus lupamääräysten tarkistus Hämeenlinna jakeluasema hakemuksen hylkääminen ja lopettamisen Hämeenlinna jälkeiset velvoitteet ampumarata lupamääräysten tarkistus Hämeenlinna jakeluasema lupamääräysten tarkistus Hämeenlinna ampumarata uusi käsittely valituksen jälkeen Hämeenlinna eläinsuoja lupamääräysten tarkistus Hattula eläinsuoja muutos ja lupamääräysten tarkistus Hämeenlinna soran murskaus uusi lupa Hämeenlinna eläinsuoja uusi lupa Hämeenlinna kiviainesalue uusi lupa Hämeenlinna saha lupamääräysten tarkistus Hämeenlinna voimalaitos lupamääräysten tarkistus Hämeenlinna Ympäristönsuojelulain ja asetuksen muutokset tulivat voimaan vuonna Ympäristöluvanvaraisuutta muutettiin siten, että osa toiminnoista, jotka ennen olivat luvanvaraisia, siirrettiin niin sanotun rekisteröintimenettelyn piiriin. Rekisteröintimenettelyyn siirtyivät: - asfalttiasemat - pienet energiantuotantolaitokset - polttonesteiden jakeluasemat Vuonna 2010 tarkistettiin Hämeenlinnan ja Hattulan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa, toisaalta ympäristönsuojelun säädösmuutosten vuoksi, toisaalta kustannustason nousun takia. Uusittu taksa tuli voimaan vuoden 2011 alusta lähtien. Ympäristön pilaantumisen torjunta Kaupungin asiakaspalautejärjestelmään tuli vuonna 2010 yhteensä kolmetoista yhteydenottoa, jotka tavalla tai toisella koskivat jätteitä tai niiden keräyksen järjestämistä. Kertomusvuonna valmistui uuden Hämeenlinnan alueen jätehuoltomääräysten yhtenäistämistyö ja uudet määräykset tulivat voimaan Jätehuoltomääräykset eri kunnissa olivat olleet jo ennen kuntaliitostakin melko yhteneväi- Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 8

9 set. Merkittävin muutos oli se, että Lammin ja Tuuloksen kaupunginosiin tuli biojätteen ja kartongin keräysvelvoite vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöille. Muilla alueilla sama velvoite oli ollut jo ennen määräysten yhtenäistämistä. Hattulan kunnan jätehuoltomääräykset pysyivät ennallaan. Jätehuoltomääräysten yhtenäistäminen oli osa laajempaa rakennus- ja ympäristömääräysten yhtenäistämistyötä. Samassa yhteydessä uusittiin myös ympäristönsuojelumääräykset ja ne laajenivat koskemaan koko uuden Hämeenlinnan aluetta. Aikaisemmin ympäristönsuojelumääräyksiä oli ollut vain Hämeenlinnassa, Lammilla ja Tuuloksessa. Uudet määräykset hyväksyttiin kertomusvuoden lopussa ja ne tulivat voimaan vuoden 2011 alusta alkaen. Paikalliset ympäristönsuojelumääräykset voidaan antaa ympäristönsuojelulain perusteella. Niiden tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Vuonna 2010 laadittiin vesihuollon kehittämissuunnitelmaa konsultin vetämässä projektissa yhteistyössä Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n kanssa. Sekä Hämeenlinnan että Hattulan kehittämissuunnitelmat valmistuivat lausuntopyyntövaiheeseen ja ne julkaistiin marraskuussa pidetyissä yleisötilaisuuksissa. Kehittämissuunnitelmat olivat nähtävänä internetissä osoitteessa Samassa yhteydessä valmisteltiin vesihuollon toiminta-alueiden tarkistamista. Hämeenlinnassa jatkettiin pilaantuneiden maa-alueiden selvityksiä kaavoitusta varten Keinusaaren II alueella ja Kantolassa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vetämän Piuha-hankkeen myötä. Suurimpana kunnostuskohteena oli Poltinaholla puolustusvoimien ja kaupungin teknisen viraston varastokäytössä olleen alueen kunnostus uutta poliisitaloa varten. Ympäristönsuojelun edistämistehtävät Kaupungin internetsivujen ympäristönsuojelua edistäviä tietoja pidettiin ajan tasalla koko vuoden, muun muassa ympäristöoppaan sivuille lisättiin tekstiilien ja lumpun keräystä koskevia tietoja erään kaupungille tulleen palautteen johdosta. Samassa palautteessa myös toivottiin muovin ja energiajätteen keräyspistettä. Kiertokapula Oy kerää alueelta sekajätteen ja kotitalouksissa lajitellun kuivajätteen, jotka toimitetaan sellaisenaan energiahyötykäyttöön Ekokem Oy:lle. Siellä jätteistä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä, joten erillistä energiajakeen keräilyä ei ole ollut tarpeen järjestää. Valtakunnallisella jätevesiviikolla järjestettiin ympäristöfoorumin tilaisuuksina viisi kaksituntista yleisötilaisuutta hajaasutuksen jätevesien käsittelystä ja vesihuollosta. Tilaisuudet pidettiin Kalvolan koulukeskuksessa, Hauhotalolla, Rengon kirjastossa, Tuulosen kauppakeskuksessa sekä Hattulassa Juteinitalolla. Lisäksi kaupungin Palvelupiste Kastellissa sai jätevesiviikon perjantaina henkilökohtaista jätevesineuvontaa. Tapahtumien järjestäjinä olivat Rakennusvalvonta ja ympäristö yksikön lisäksi Hämeenlinnan kaupungin aluetoimikunta, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy ja Kehittämiskeskus Oy Häme. Energiansäästöviikko on vuosittain viikolla 41 toistuva valtakunnallinen kampanja, jonka aikana kiinnitetään ihmisten huomioita energiansäästöön ja tottumuksiin käyttää energiaa. Hämeenlinnan kaupungin Ekotukihanke ja Vattenfall Oy järjestivät energiansäästöviikolla ympäristöfoorumin tilaisuutena energiaillan. Illan aiheena oli Totta vai tarua energiansäästöstä? ja sen juontajana toimi Maisteri Frangén. Hämeenlinnan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta jatkoi vuonna 2010 aiempaa käytäntöään ja valitsi vuosittaisen ympäristöpalkinnon saajan. Palkinnon teemana oli YK:n teemavuoden mukaisesti luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Ympäristöpalkinnon sai Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry ansiokkaasta toiminnastaan paikallisen ympäristönsuojelun ja luonnonharrastuksen edistämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen puolesta. Ympäristöpalkinto on valokuvaaja Marjukka Vainion työ, Lilja Rubus, jonka palkittu sai vuodeksi käyttöönsä. Ympäristöpalkinto luovutettiin Elomessuilla. Lisäksi ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti antaa kunniamaininnan Hattelmalan kyläyhdistykselle. Kuva 2: Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinto 2010 myönnettiin Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:lle. Kuvassa palkinnon vastaanottanut yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Rautiainen pitää taulua Lilja Rubus. Luonnonsuojeluyhdistys sai taulun vuodeksi käyttöönsä. Kunniamaininta annettiin Hattelmalan kyläyhdistykselle, jonka edustajat ovat myöskin kuvassa. Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Partiolaiset ja Suomen Latu järjestivät vuonna 2010 kansainvälisen luonnon monimuotoisuuden juhlavuoden kunniaksi ensimmäistä kertaa Luontohaaste-kilpailun. Hämeenlinnan kaupunki osallistui kilpailuun rauhoittamalla Kalvolan kaupunginosassa sijaitsevan Saapaslamminharjun ja Kanta-Hämeenlinnassa sijaitsevan Hakovuoren. Hämeenlinnan luonnon monimuotoisuuden seurannan osalta tuotiin esiin suuri seurantapaine, sillä vuosiin ei ole ollut rahoitusta tutkimusten tilaamiseen ja kaupungin Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 9

10 omana työnä ehditään tehdä suhteellisen pieniä kokonaisuuksia. Varsinkin harvinaisempien eliöryhmien kartoittamiseksi todettiin tarvittavan ostopalveluja. Ympäristönsuojeluasioiden edistämisestä oli tehty kaksi eri valtuustoaloitetta, joihin ympäristö- ja rakennuslautakunta antoi vastauksensa vuonna Keskustan valtuustoryhmä teki aloitteen jätehuoltoa koskevan tiedotus- ja toimintasuunnitelman laatimisesta ja kokoomuksen valtuustoryhmän aloite koski omakotitalojen lämmitysjärjestelmien uusimiseen kannustamista ja pohjavesialueiden öljyvahinkoriskien vähentämistä. Hämeenlinnan kaupunki vauhditti ympäristötyötään ekotukitoiminnalla. Ekotukihanke koulutti työntekijöitä ekotukihenkilöiksi kaupungin pilottiyksiköihin, joita olivat kaupungintalo, Uppsalatalo, Wetteri, Arx-talo ja pääkirjasto. Pilottikohteissa toteutettiin monenlaisia käytännön toimenpiteitä jätteiden synnyn ehkäisemiseksi, lajittelun tehostamiseksi sekä energian ja veden säästämiseksi. Syksyllä 2010 ekotukitoiminta laajeni kouluille ja 19 opettajaa osallistui ekotukikoulutuksiin. Tavoitteena oli, että koulut saavat aikaiseksi toimivat ja vuosittain päivitettävät kestävän kehityksen ohjelmat/ympäristöohjelmat. Ekotukihanke päättyi vuoden 2010 lopussa. Hämeenlinnan kaupunki osallistui Vanajavesikeskuksen rahoitukseen ja toimintaan vuonna Hämeen liiton suojissa toimiva keskus tähtää alueen järvien ja jokien kuntoon saamiseen ja koko Hämeenlinnan seudun vetovoimaisuuden vahvistamiseen. Vanajavesikeskuksen internetsivut ovat osoitteessa Terveysvalvonta Terveysvalvonnan suoritteet Taulukko 8: Terveysvalvonnan suoritteiden jakaantuminen Hämeenlinnan ja Hattulan kesken Terveysvalvonta Hämeenlinna Hattula Yhteensä Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset Muut tarkastukset Päätökset Lausunnot Näytteenotto Elintarvikevalvonta Elintarvikemääräykset ja terveydensuojelujärjestys Paikallisten elintarvikemääräysten ja terveydensuojelujärjestyksen laatiminen vuonna 2010 oli osa laajempaa rakennus- ja ympäristömääräysten uudistamistyötä. Aiemmin vain osaa uudesta Hämeenlinnasta koskenut terveydensuojelujärjestys oli vanhentunut ja kaipasi päivittämistä. Elintarvikemääräyksiä ei aikaisemmin ollut, mutta niiden laatimista pidettiin tarpeellisena. Uusitut, sekä Hämeenlinnaa että Hattulaa koskevat, terveydensuojelujärjestys ja elintarvikemääräykset tulivat voimaan Niissä annettiin määräyksiä mm. lintujen ruokkimisesta, eläinten pidosta, vahinkoeläimistä, melusta sekä elintarvikkeiden myynnistä ulkona, tapahtumissa ja kirpputoreilla. Elintarvikevalvonnan projektit Vuonna 2009 toteutetun leipomotuotteiden laadun valvontaprojektin loppuyhteenveto oli viimeistelyä vaille valmis. Varsinaisia vuoden 2010 näytteenottoprojekteja tehtiin kolme: - myymälöiden itse marinoimien lihatuotteiden mikrobiologisen laadun kartoitus (paikallinen) - salmonellan esiintyminen kasviksissa (valtakunnallinen, 2-vuotinen) - radioaktiivisuusvalvonnan tehostaminen, cesium-137 luonnontuotteissa (valtakunnallinen) Näytteenottoprojektien loppuyhteenvetojen julkaiseminen siirtyi vuodelle Gluteenittomien tuotteiden gluteenipitoisuuden määritysprojektia varten selvitettiin gluteenittomia tuotteita valmistavat leipomot. Leipomoiden määrä jäi vähäiseksi, joten projektia ei toteutettu. Valvontasuunnitelmassa ollut kuljetusten omavalvontasuunnitelmien toteutumisen ja kuljetuslämpötilojen seurantaprojekti ei toteutunut. Vuonna 2010 osallistuttiin Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ja Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) Sähköisen toimintamallin hyödyntäminen myymälöiden omavalvonnan viranomaistarkastuksissa pilottiprojektiin. Agropolis Oy:n toteuttamasta Maahanmuuttajien elintarvikeosaamisen parantaminen hankkeesta ei saatu hankesuunnitelman mukaista elintarvikehygieniaan ja omavalvontaan liittyvää DVD-materiaalia, joten hankkeeseen osallistuminen ei toteutunut käytännössä. Kontaktimateriaalit Vuonna 2010 tuli voimaan elintarvikelain muutos, jonka mukaan kontaktimateriaaleja markkinoille saattavien toimijoiden on tehtävä toiminnastaan ilmoitus sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Hämeenlinnan ja Hattulan alueen toimijoille lähetettiin joulukuussa asiasta kertova tiedotekirje ja aiheesta oli myös kirjoitus sanomalehdessä. Kontaktimateriaaleiksi kutsutaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka on tarkoitettu suoraan tai välillisesti joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset ja -kääreet, ruokailuastiat ja -välineet, keittiön pienet ruoanvalmistuslaitteet, kertakäyttöastiat, kertakäyttökäsineet sekä elintarviketuotannon valmistuslaitteet ja koneet. Kontaktimateriaaleja ovat myös tuotteet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa, kuten painovärit, lakat ja liimat. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 10

11 Ruokamyrkytysepidemiat Ruokamyrkytysten selvitystyöryhmä kokoontui toukokuussa vuosittaiseen neuvotteluun, joita pidetään vaikka varsinaisia epidemioita ei esiintyisikään. Neuvottelussa käsiteltiin epidemioiden selvittämisen tueksi laadittuja työohjeita sekä päivitettiin yhteystiedot ja henkilöt. Hattulan osalta ei ollut varsinaista ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöstä työryhmän jäsenten nimeämisestä, mutta selvitystyöryhmään saatiin epäviralliset yhteyshenkilöt siksi ajaksi, kunnes hallinnolliset kuviot saataisiin selvitettyä ja päätös tehtyä. Hämeenlinnan osalta selvitystyöryhmä oli nimetty jo edellisenä vuonna. Neuvottelussa pohdittiin myös tiedottamista kriisitilanteessa. Kesällä 2010 selviteltiin ruokamyrkytysepidemiaa, jossa sairastui kahdeksan henkilöä. Oireina oli pääasiassa oksentelua, joka alkoi varsin pian ruuan nauttimisen jälkeen. Nautitussa ruuassa oli lisäksi havaittu sekä maku- että hajuvirhettä, minkä vuoksi epäilykset osattiin nopeasti kohdentaa oikein ja sairastuneiden määrää saatiin rajoitettua, kun toimija lopetti tuotteen myynnin. Kaiken kaikkiaan epäiltyä tuotetta ehdittiin myydä annosta kahden päivän aikana. Otettujen elintarvikenäytteiden tulokset ja sairastuneiden saamien oireiden laatu ja kesto tukivat toisiaan. Epidemian aiheuttajaksi todettiin Bacillus cereus. Pilaantumisen syynä oli toisaalta tuotteen valmistuksessa tapahtuneet virheet, toisaalta liian lämpimässä tapahtunut elintarvikekuljetus. Lisäksi tuotteen vastaanottotarkastuksen yhteydessä ei ollut tehty vaadittua lämpötilaseurantaa, minkä vuoksi ei tiedetty epäkurantin tuotteen päätyneen tarjoiluun. Tuotteen valmistuspaikkakunnan elintarvikevalvontaviranomaiseen oltiin yhteydessä, jotta valmistusprosessista saatiin selvitys. Raportti epidemian selvittelystä lähetettiin Eviraan sähköisen rymy-järjestelmän kautta. Talousveden valvonta Talousvesiperäisiä epidemioita ei epäilty vuonna Valvontaa toteutettiin asetusten mukaisesti ja isojen vesilaitosten (toimitettu vesimäärä yli 1000 m 3 /d) tulokset raportoitiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle toimittamista varten. Kaikki tulokset olivat vaatimusten mukaiset. Hämeenlinnan ja Hattulan vesilaitokset tarkastettiin vuoden lopussa. Painopisteinä suunnitelmallisessa valvonnassa olivat käyttäjälle sekä m 3 /d talousvettä toimittavien laitosten (keskisuuret vesilaitokset) valmiudet varautua erityistilanteisiin. Vesilaitostarkastusten yhteydessä käytiin läpi toiminta vesilaitoksen erityistilanteissa. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n kanssa järjestettiin vuosittainen talousveden häiriötilanneharjoitus, jonka aiheena oli talousvesiverkoston veden saastuminen kemiallisesti. Harjoituksessa käsiteltiin myös kriisitilanteiden viestintää. Lisäksi osallistuttiin konsultin vetämään vesihuollon kehittämissuunnitelman laadintaan yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden ja Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n kanssa. Kehittämissuunnitelmassa huomioitiin sekä jätevesi- että talousvesiverkoston laajeneminen. Lammin kaupunginosaan Evon Nuorisoleirikeskuksen pysyvälle leirialueelle rakennettiin uusi vedenottamo, joka tuli Metsähallituksen hallintaan. Vedenottamon käyttöönottoon liittyen tehtiin päätös ja otettiin tarvittavat talousvesinäytteet. Uimavesien valvonta Uimavesien valvontanäytteenotto toteutettiin asetusten mukaisesti ja kaikki tulokset alittivat uimavedelle määritellyt mikrobiologiset toimenpiderajat. Syanobakteerien eli sinilevän esiintymistä tarkkailtiin uimarannoilla näytteenoton yhteydessä. Niille uimarannoille, joilla oli runsaasti tai erittäin runsaasti synanobakteeria, toimitettiin asiasta varoittavat tiedotteet. Tietoisuuden lisäämisellä pyrittiin vähentämään uimareiden altistumista syanobakteereille. Kaikilla rannoilla, joilla syanobakteeria havaittiin, valvontaa tehostettiin lisäämällä tarkastuskäyntejä. Heinäkuun alussa Alajärven Tervaniemen uimarannalle toimitettiin tiedote järvisyyhyepäilystä. Kesän aikana tuli useita yhteydenottoja oireista, joiden syyksi epäiltiin järvisyyhyä. Järvisyyhytartunta on kiusallinen, mutta vaaraton ja menee ohi kohtalaisen nopeasti. Niin sanottujen uimavesiprofiilien laatimista jatkettiin vuonna Profiilit tuli laatia yleisille uimarannoille (aikaisempi nimitys EUuimaranta) mennessä. Kuva 3: Sankolan uimaranta Lammin kaupunginosassa Ormajärvellä. Sankolan uimarannalla ei todettu syanobakteeria kesällä 2010, mutta niille rannoille missä sitä oli runsaasti tai erittäin runsaasti, toimitettiin asiasta varoittavat tiedotteet. Valvontaa tehostettiin lisäämällä tarkastuskäyntejä. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 11

12 Tupakka ja nikotiinivalmisteet Tupakkalain mukaista säännöllistä valvontaa suoritettiin osana kohteessa tehtävää muuta ympäristöterveydenhuollon valvontaa. Lääkelain mukaista nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyynnin valvontaa suoritettiin elintarvike- ja tupakkalain mukaisen valvonnan yhteydessä. Tupakan vähittäismyynti oli tullut luvanvaraiseksi vuonna 2009 ja siitä johtuvia tupakkalain mukaisia vuotuisia valvontamaksuja alettiin periä vuonna Myös lääkelain mukaisesta nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyynnin valvonnasta perittiin vuotuisia valvontamaksuja. Näiden maksujen perimiseksi kehitettiin vuonna 2010 laskutusjärjestelmä. Tupakan vähittäismyynnistä vuotuisia valvontamaksuja kertyi ja nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyynnistä Kuluttajaturvallisuus Kuluttajaturvallisuuden valvonnassa painopistealueita olivat ohjelmapalvelu- ja ratsastuspalveluyritykset sekä yleisötilaisuuksien turvallisuus. Valvontaa kohdistettiin myös uimarannoille ja tatuointiyrityksiin. Tarkastusten painopisteenä oli kohteiden kokonaisturvallisuus. Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma toteutui hyvin. Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuollon suoritteet Taulukko 9: Eläinlääkintähuollon suoritteiden jakaantuminen Hämeenlinnan ja Hattulan kesken Eläinlääkintähuolto Hämeenlinna Hattula Yhteensä Käynti potilaan luona Potilaskäynti vastaanotolla Eläinsuojelukäynnit ja muut viranomaistehtävät Muutokset ja kehittämistoimet Uuden eläinlääkintähuoltolain voimaantulon myötä aloitettiin selvitystyö eläinlääkärin päivystysalueen laajentamiseksi koko Kanta- Hämeen alueelle. Forssan seudun jättäydyttyä selvityksen ulkopuolelle selvitystyötä jatkettiin Riihimäen seudun ja Hyvinkään kanssa. Selvitykset johtivat päivystyskokeiluun vuoden 2011 alussa. Kunnaneläinlääkärien hoitamien valtion virkatehtävien, kuten eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan osalta tapahtui muutos siten, että eläinlääkärit alkoivat laskuttaa näistä tehtävistä kuntaa, joka puolestaan perii kustannukset aluehallintovirastolta. Aikaisemmin kunnaneläinlääkärit saivat korvauksen suoraan valtiolta. Viestintä Kaupungin asiakaspalautejärjestelmän kautta tuli kertomusvuonna yhteensä 5 kirjallista ja 23 sähköistä palautetta, jotka koskivat yksikön toimialaan kuuluvia asioita. Niihin palautteisiin, joihin oli liitetty yhteystiedot, pyrittiin vastaamaan mahdollisimman pian. Osa palautteista vaati myös muita toimenpiteitä, kuten tarkastuksia, selvittelyä tai suunnittelua. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman toteuttamiseksi perustetun työryhmän toimesta oli keväällä käynnissä tiedotuskampanja vanhojen maanalaisten öljysäiliöiden poistamisesta pohjavesialueilla. Hämeen Sanomissa julkaistiin aiheesta kaksi eri artikkelia. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja sarjaan laadittiin kahdeksan uutta julkaisua: - Jutila Heli: Report on the working visit to Nyahururu on December Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 5 - Raekunnas Martti: Hämeenlinnan Ahveniston moottoriradan myrkkypistiäiset - Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 6 - Jutila Heli: Hämeenlinnan seudun vesistöjen tilan seuranta vuonna Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 7 - Laine Terhi (toim.): Palveluyksikön toimintakertomus 2009 Rakennusvalvonta ja ympäristö - Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 8 - Jutila Heli: Report on the working visit to Nakuru on February to March Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 9 - Jutila Heli: Report on the working visit to Nyahururu on November Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 10 - Jutila Heli: Hämeenlinnan Sampo III asemakaava-alueen luonto- ja ympäristöselvitys - Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 11 - Jutila Heli: Pannujärven teollisuusalueen asemakaavan luontoselvitys - Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 12 Mediatiedotteita laadittiin yhteensä kaksitoista ja erilaisia tiedotus- ja yleisötilaisuuksia pidettiin viisi. Tilaisuuksien aiheet olivat: - Lujabetoni Oy:n Poltinahon seinäelementtitehtaan ympäristölupahakemuksen tarkistaminen - Hämeenlinnan moottoriradan myrkkypistiäiset - Hämeenlinnan vesistöjen tilan seuranta vuonna Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2010 Hämeenlinnassa - Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2010 Hattulassa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 12

13 Ympäristöfoorumeja järjestettiin jo viidettä vuotta ja ohjelma oli erityisen laaja luonnon monimuotoisuuden vuoden kunniaksi. Erilaisia tilaisuuksia, retkiä ja näyttelyitä pidettiin kertomusvuonna seuraavasti: Hämeen Luonto 2010 sekä luontokuvanäyttely Luonnon monimuotoisuuspäivä LUMO 2010 vuoden Lahden kaupunkifloora, Antti Hovin luento päätapahtuma Luonto- ja ympäristöviikko kirjastoilla Teemana vieraslajit, ruusujen repimistalkoot Alajärven suojeluyhdistyksen perustamista valmisteleva Löydä luonto läheltäsi retki, Kesäkukkia Katisissa kokous Järvikoulu Kotkajärvellä Siirtolapuutarhaseminaari Koko perheen niittytapahtuma Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin pöllöretki Suoennallistustempaus KILKE-leirillä Jätevesiviikko, jätevesitilaisuuksia eri puolilla Kansainvälinen autoton päivä ja liikkujan viikko Hämeenlinnaa ja Hattulassa Löydä luonto läheltäsi retki, Kivinen Katinen Earth Hour sammutetaan valot tunniksi vaellus Evolla, Hiljan Päivän retki Nuukuusviikko Energiansäästöviikon tapahtumana energiailta Kevätretki "Löydä luonto läheltä", aiheena pajuilla viihtyvät hyönteiset Turhake-näyttely Hämeenlinnan kirjastolla Löydä luonto läheltäsi retki, Katisten yö Yksikön henkilökunnan vuonna 2010 pitämät esitelmät ja julkaisemat artikkelit on koottu liitteeseen 3 ja ympäristöpalvelujen antamat lausunnot liitteeseen 4. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 13

14 Liite 1: Organisaatiokaavio Maankäyttö ja ympäristö Palvelujohtaja Maankäytön ja ympäristön palvelupiste Maankäytön suunnittelu Palvelupäällikkö Rakennusvalvonta ja ympäristö Palvelupäällikkö Paikkatieto ja kiinteistö Palvelupäällikkö Ympäristönsuojelu ympäristötarkastajat ympäristö- ja terveystarkastajat ympäristöasiantuntija Terveysvalvonta terveystarkastajat ympäristö- ja terveystarkastajat virkaeläinlääkäri Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintähuolto kunnaneläinlääkärit johtava kunnaneläinlääkäri Rakennusvalvonta rakennustarkastajat johtava rakennustarkastaja lupa-arkkitehti Liite 2: Yksikön henkilökunta vuonna 2010 Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat sekä heidän sijaisensa Lisätieto: Ainasoja Jari Vs. rakennustarkastaja Jouko Salmisen sijainen (1.9. alkaen) Gratschev Satu Palvelusihteeri (rakennusvalvonta) Maankäytön ja ympäristön palvelupiste Harkko Teija Terveystarkastaja Hemilä Reijo Ympäristötarkastaja Jutila Heli Ympäristöasiantuntija Maankäyttö ja ympäristö / Maankäytön suunnittelu Järvinen Hanna Vs. kunnaneläinlääkäri Leena Suojalan sijainen (1.9. alkaen) Järvinen Talvikki Kunnaneläinlääkäri Karjalainen Heimo Terveystarkastaja Kauppi-Kuusinen Minna Kunnaneläinlääkäri Kunnas Soile Ympäristötarkastaja Osa-aikainen 60% (1.11. alkaen) Laaja Marjut Palvelusihteeri (ympäristö) Maankäyttö ja ympäristö ( saakka) Lahti Juha Palvelupäällikkö Laine Terhi Ympäristö- ja terveystarkastaja Latvio Kirsi Terveystarkastaja Laurell Tiina Terveystarkastaja Virkavapaalla (27.7. alkaen) Lehtinen Timo Johtava rakennustarkastaja Lehtonen Jenni Vs. ympäristötarkastaja Päivi Siepin sijainen ( saakka) Lindén Päivi Terveystarkastaja Lukkarinen Hannu Ympäristö- ja terveystarkastaja Niemenlehto Tarja Lupa-arkkitehti Nieminen Juhani Rakennustarkastaja Nikkanen Kimmo Ympäristö- ja terveystarkastaja Ranta Hanna Vs. terveystarkastaja Tiina Laurellin sijainen (1.9. alkaen) Rekola Timo Rakennustarkastaja Räsänen Niina Virkaeläinlääkäri Saarinen Heidi Terveystarkastaja Salminen Jouko Rakennustarkastaja Virkavapaalla koko vuoden Sieppi Päivi Ympäristötarkastaja Virkavapaalla koko vuoden Suojala Leena Johtava kunnaneläinlääkäri Virkavapaalla (1.9. alkaen) Suominen Pirjo Terveystarkastaja Maankäytön ja ympäristön palvelupiste Tretjakov Tiina Kunnaneläinlääkäri Turunen Harri Rakennustarkastaja Viholainen Sirpa Ympäristötarkastaja Maankäytön ja ympäristön palvelupiste Harjoittelijat Aflecht Aija Sujala Maija Harjoittelija 3 kk Harjoittelija 1 kk Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 14

15 Liite 3: Henkilökunnan pitämät esitelmät ja julkaisemat artikkelit Esitelmät - Hemilä, Reijo: Jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Kalvolan jätevesitilaisuus kansallisella jätevesiviikolla, Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna, Kalvolan kaupunginosa Jutila, Heli: Avauspuhe. Hämeen Luonto Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna Jutila, Heli: Alajärven tila ja haasteet. Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna Jutila, Heli: Lähimetsien hoito. Hämeen ammattikorkeakoulun Evon yksikön järjestämä koulutus espoolaisille luonnonhoitajille, Hämeenlinna Jutila, Heli: Sustainable development in the City of Hämeenlinna. Nakuru Municipal Council seminar, Nakuru Kenia Jutila, Heli: MapInfo kaupungin ympäristösuojeluviranomaisen käytössä. Pitney Bovesin Business Insight MapInfo koulutustilaisuus, Hämeenlinna Jutila, Heli: Kiinteistökohtaiset jätevesienkäsittelyjärjestelmät ja jätevesisuunnitelmalle asetettavat vaatimukset. Hauhon jätevesitilaisuus kansallisella jätevesiviikolla, Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna Hauhon kaupunginosa Jutila, Heli: JÄRKI-hanke: mitä tehtiin ja mitä kannattaa jatkossa tehdä. Vanajavesikeskus-hanke: Vesistöasiantuntijoiden työseminaari, Hämeenlinna Jutila, Heli: Ympäristön tilan seuranta Hämeenlinnassa. Esitys lahtelaisille Ekotuki-hankkeen neuvottelutapaamisessa, Hämeenlinna Jutila, Heli: Kesäkukkia Katisissa. Löydä luonto läheltäsi- ja luonnonkukkapäivän retki. Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna Jutila, Heli: Kotkajärven tila. Kotkajärven suojelu- ja kehittämisyhdistyksen kokous, Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna Kalvolan kaupunginosa Jutila, Heli: Perinnebiotooppien luonnon monimuotoisuus. Koko perheen niittytapahtuma, Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna Rengon kaupunginosa Jutila, Heli: Luontoarvot kaavoituksessa. Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n Lammin Päivät Jutila, Heli: Lajiensuojelu kaavoituksessa ja YVA-luontoselvityksissä. Suomen luonnonsuojeluliitto, Unohdetut uhanalaiset seminaari, Helsinki Kunnas, Soile: Jätevesisuunnitelmalle asetettavat vaatimukset. Luento ja kysymyksiin vastaaminen jätevesiviikon tilaisuudessa, Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna Tuuloksen kaupunginosa Laine, Terhi: Elintarvikevalvonta suurtalouskeittiössä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n järjestämä Ravintoloiden omavalvontakoulutuspäivä, Hämeenlinna Lehtonen, Jenni: Ympäristölupamenettelyn keventäminen sekä kuntien ja valtion työnjako lupien käsittelyssä. Kumppanuusseurantapalaveri, Loppi Nikkanen, Kimmo: Kosteusvauriot viranomaisen näkökulmasta. Kanta-Hämeen Hengitys ry:n Kosteusvaurioiden tutkiminen ja seuranta -tilaisuus, Hämeenlinna Suominen, Pirjo: Ulkoliikuntapaikkojen turvallisuuden viranomaisvalvonta. Luento Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun opiskelijoille, Lepaa Viholainen, Sirpa: Jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Rengon jätevesitilaisuus kansallisella jätevesiviikolla, Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hämeenlinna, Rengon kaupunginosa Viholainen, Sirpa: Jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Hattulan jätevesitilaisuus kansallisella jätevesiviikolla, Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Hattulan kunta, Juteinitalo Artikkelit - Jutila Heli 2010: Metsien häviämistä torjutaan Keniassa. Julkaisussa Etelän Ääni. Kehitysmaiden näkökulma ilmastokysymyksessä. Suomen luonnonsuojeluliitto. [Voice of the South - Developing countries viewpoint on climate change]. - Jutila Heli 2010: Norppaluodolta: Luonnon korvaamaton kirjo kunniaan. Luonnonsuojelija 5/2010 s Jutila Heli 2010: Luontoarvot kaavoituksessa. Ympäristö ja Terveys 10. Liite 4: Ympäristöpalveluiden antamat lausunnot - Selvitys terveydensuojelu- ja ympäristöviranomaisten toimista Mirja Kojon kanteluun, Etelä-Suomen lääninhallitukselle - Lausunto maa-ainesten ottosuunnitelmasta, Hattulan kunnalle - Lausunto ympäristölupaan liittyvissä valitusasioissa, Vaasan hallinto-oikeudelle - Lausunto eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle - Lausunto ympäristölupaa koskevasta valituksesta, Korkeimmalle hallinto-oikeudelle - Lausunto Vanajanniemen ranta-asemakaavan muutos- ja laajennushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaava-luonnoksesta, Hattulan kunnalle - Lausunto Laatumaan loma-asuntoalueen vesihuollosta, Oy Raita Environment Ltd:lle - Lausunto Mika Junnilan eläinsuojan ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle - Lausunto Kari Koskisen eläinsuojan ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle - Lausunto Paroisten jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle - Lausunto ST1 Biofuels Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle - Lausunto Aulangon luonnonsuojelualueen luonnonhoitosuunnitelmasta, Metsähallitukselle - Lausunto Hattulan Monaalan ranta-asemakaavan 2. kaavaehdotuksesta, Hattulan kunnalle - Vastineen antaminen Rautaruukki Oyj:n valitukseen koskien Hämeen ympäristökeskuksen antamaa ympäristölupapäätöstä, Korkeimmalle hallinto-oikeudelle - Vastaus Mirja Kojon kyselyyn koskien Käikälän teollisuusalueen toiminnan ympäristövaikutusten selvittämistä, Mirja Kojolle - Lausunto Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta, Metsähallitukselle Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 15

toimintakertomus 2003

toimintakertomus 2003 Toimittanut Terhi Laine Ympäristölautakunnan toimintakertomus 2003 ja ympäristöosaston ympäristöraportti Ympäristöosaston julkaisuja 28 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöosasto

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA...1 2. YMPÄRISTÖTOIMI...3 2.1. JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ

1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA...1 2. YMPÄRISTÖTOIMI...3 2.1. JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA...1 2. YMPÄRISTÖTOIMI...3 2.1. JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ TAPAHTUNEISTA TOIMINNALLISISTA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Ympäristöosaston julkaisuja 20 1 /Toimintakertomus 2001 Toimintakertomus 2001 /2 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöosasto Ympäristöosaston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Mikkelin kaupungin julkaisuja 2014 Tilaukset Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kiiskinmäenkatu 5-7, 50130 Mikkeli johanna.hurmalainen

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUS 293. LIITTEET 294 Luottamushenkilöt 2010 295 Konserniyhtiöiden tilinpäätösraportit 305

ALLEKIRJOITUS 293. LIITTEET 294 Luottamushenkilöt 2010 295 Konserniyhtiöiden tilinpäätösraportit 305 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2010 3 2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 3 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTO 5 4 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS 6 4.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *

**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! -  *##%*%# - * ! "#$% #" && '(() **!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - * Lähdeviite Laine, Terhi 2004: JUPA-projektin I-vaiheen loppuraportti. Rakennus- ja ympäristövalvonta palvelukokonaisuus. Hämeenlinnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2015

YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Viranomaispalvelut YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2015 Tarkistus vuodelle 2015 23.11.2010/jkl, päivitetty 12.1.2015/ak vuosille 2011 2015 s. 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUN

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010 Ymja 17.12.2009 143 Liite nro 1 Ympäristöpalvelut (Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski) Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodeksi 2010 Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski 2 (27) Sisältö

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2 VALVONNAN VOIMAVARAT

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012 Yth. jaosto 19.12.2011 48. Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys 2012 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2007

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2007 Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 1 2006 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2007 2 Riihimäen kaupunki 2007 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2014

Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2014 Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Ympäristölautakunnan kokoonpano... 3 1.1.1. Ympäristölautakunnan kokoukset... 4 1.1.2.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1 SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 2 Ympäristöterveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä 1. Elintarvikelaki (23/2006 ja muutos 352/2011) 2.

Lisätiedot

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 15-19 1 Esipuhe Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003)

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003) Rakennusvalvonnan ja rakennusluvan hakuprosessin vertailututkimus Espoon kaupungin, Jyväskylän kaupungin, Lahden kaupungin, Turun kaupungin, Oulun kaupungin ja Hämeenlinnan kaupungin välillä Loppuraportti,

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

Ekoverkko-hankkeen loppuraportti

Ekoverkko-hankkeen loppuraportti Esipuhe Ekoverkko-hanke oli pienten ja keskisuurten yritysten ympäristöasioita tukeva hanke, jonka idea syntyi Hämeenlinnan paikallisagendatyön yhteydessä. Ympäristöviranomaiset ovat perinteisesti lähestyneet

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 2 Lyhenteitä STTV EVIRA KUV Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Elintarviketurvallisuusvirasto Kuluttajavirasto

Lisätiedot