Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston delegointisääntö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston delegointisääntö"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 11 :n mukaan ympäristöjaostolla on hallintosäännön 2 :ssä määrätyillä toimialoillaan yleinen ratkaisuvalta päättää ne asiat, jotka lain tai asetuksen tai erityisen säännön mukaan kuuluvat lautakunnalle tai sen toimialueella kunnalle. Sen lisäksi ympäristöjaosto ratkaisee toimialallaan asiat, jotka koskevat viranhaltijan oikeuttamista puolestaan ratkaisemaan ympäristöjaoston päätösvaltaan kuuluvan asian. Sen lisäksi mitä laissa, asetuksessa ja hallintosäännön 11 :ssä on määrätty, ympäristöterveydenhuollon toiminnasta ja järjestämisestä sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä päättävät jäljempänä tässä säännössä mainitut viranhaltijat. Jos ympäristöjaoston toimialaan kuuluvasta asiasta ei tässä delegointisäännössä tai muissa säännöksissä ole muuta todettu, ratkaisee asian terveysvalvonnan johtaja tai ympäristöjaosto. 2 Päätösvallan käyttäminen Viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. Osaprosessin johtaja voi vastuullaan olevan osaprosessin osalta erityisestä syystä päättää, ettei viranhaltijalla ole oikeutta päätösvallan käyttämiseen. 3 Estyneenä olo Osaprosessin johtajan ollessa estyneenä hänen päätösvaltaansa käyttää hänen sijaisekseen nimetty viranhaltija. Muun viranhaltijan ollessa estyneenä käyttää hänen päätösvaltaansa osaprosessin johtajan määräämä viranhaltija. II TERVEYSVALVONNAN JOHTAJA 4 Terveysvalvonnan johtaja Terveysvalvonnan johtaja vastaa ympäristöjaoston toimialaan kuuluvista sopimuksista ja hankinnoista hallintosäännön 29 :n 10 ja 11 kohdan mukaan ja voi siirtää päätöksellään toimivaltaa edelleen harkintansa mukaan alaiselleen viranhaltijalle. Terveysvalvonnan johtaja päättää: 1

2 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 22 :n, kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) 7 :n, maa-aineslain (555/1981, muutos 424/2015) 7 :n ja jätelain (646/2011) 24 :n perusteella: YsL 42 : Terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto ympäristölupahakemuksesta. YsL 88 : Luvan raukeamisesta. YsL 117 : Toiminnan ilmoittamisesta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdyn ilmoituksen käsittely. YsL 122 : Ilmoituksen ( ) johdosta tehtävä päätös ja siihen liittyvät määräykset. YsL 157 : Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen. YsL 172 : Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus valvontaa ja lain täytäntöönpanoa varten. YsL 175 : 182 :n mukaisesta rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemisesta sekä 181 :n mukaisesta toiminnan keskeyttämisestä annettava väliaikainen määräys. Asia on kuitenkin viivytyksettä saatettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi. YsL 180 : Tarkastuksen nojalla annettava määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi. YSL 188 : Tutkintapyynnön tekeminen poliisille YSL 224 ja 225 :ssä tarkoitetusta teosta ja laiminlyönnistä YsL 202 : Poikkeuksen myöntäminen ympäristönsuojelumääräyksestä. MaastolL (1710/1995) 30 : Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin. VesilL (463/1996) 21 : Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin. VesihL (119/2001)11 : Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen. VesihL ( /681) 17 c Hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen VesiL (587/2011) 14 luku 3 : Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. VesiL 14 luku 11 : Toiminnan keskeyttäminen. VnA (1250/2014): ilmoituksen käsittely. JL 75 : Siivoamisesta määrääminen. JL 100 : Jätehuoltorekisteriin tehtävän ilmoituksen käsittely. JL 122 ja 123 : Valvontaviranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. JL 125 : Yksittäisen määräyksen antaminen. JL 126 : Määräyksen antaminen kiireellisessä tapauksessa. JL 136 Ilmoitus poliisille esitutkintaa varten epäiltäessä 147 tarkoitettua tekoa tai laiminlyöntiä Maa-ainesL 12, 21 : Vakuuden hyväksyminen, vaihtaminen ja muuttaminen. MaainesL 14 : Tarkastuksen tekeminen, näytteiden ottaminen ja mittausten tekeminen. Maa-ainesL 15 : Ottamistoiminnan keskeyttäminen. Maa-ainesL 18 : Tutkintapyynnön tekeminen poliisille. Terveydensuojelu, terveydensuojelulain (763/1994) 7 :n perusteella: TsL 15 : Terveydensuojelulain 13 :n mukaista ilmoituksenvaraista toimintaa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen. 2

3 TsL 18 : Päätöksen tekeminen ja määräysten antaminen talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymisestä. TsL 20 : Talousveden laadun valvonta ja sen käyttöä koskevat määräykset. TsL 20 a : Epidemian selvittäminen ja leviämisen ehkäiseminen. TsL 27 : Asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan poistamiseksi annettavat määräykset. TsL 29 : Uimaveden säännöllinen valvonta ja käyttökielto. TsL 30 : Määräys käymälän rakentamisesta yleiselle alueelle. TsL 31 : Velvoittaa kiinteistön tai yleisen alueen omistajaa tai haltijaa hävittämään terveyshaittaa aiheuttavia mikrobeja tai vahinkoeläimiä kiinteistöltä tai yleiseltä alueelta. TsL 42 : Velvoite hautaamisesta aiheutuvien epäkohtien poistamiseksi. TsL 44 ja 45 : Annettujen säännösten ja määräysten valvontaa sekä tehtävien suorittamista varten tarpeellinen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus.. TsL 46 : Oikeus antaa kirjallinen määräys tahdonvastaiseen asunnon tarkastukseen. TsL 47 : Saada kunnan, valtion ja kirkon viranomaisilta kunnan terveydensuojelun kehittämisen ja valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja. TsL 48 : Saada poliisilta tai aluehallintoviranomaiselta virka-apua. Elintarvikevalvonta, elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella: Elintarvikelaki 13 : Ilmoittaminen elintarvikehuoneistosta ja laitoshyväksynnän hakeminen Elintarvikelain 14 : Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen Elintarvikelaki 15 : Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi Elintarvikelaki 15 a : Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen Elintarvikelaki 21 a : Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden markkinoille saattamisesta ilmoittaminen Elintarvikelaki 22 : Alkutuotantopaikasta ilmoittaminen Elintarvikelaki 22 a : Alkutuotantopaikan hyväksyminen Elintarvikelaki 33 : Elintarvikevalvonnan tehtävät Elintarvikelaki 36 : Ulkopuoliset asiantuntijat (pätevyyden arviointi) Elintarvikelaki 42 : Ensisaapumisvalvonnan järjestäminen Elintarvikelaki 45 : Selvityksen tekeminen ruokamyrkytystapauksesta Elintarvikelaki : Tarkastus- ja läsnäolo-, näytteenotto- ja tiedoksisaantioikeus Elintarvikelaki : Ilmoitus- ja tiedonanto- ja ohjausvelvollisuus Elintarvikelaki 54 e : Ilmoitus rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta Elintarvikelaki : Hallinnolliset pakkokeinot: elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen, kiellot, elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen, haltuunotto, elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös ja Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hylkääminen ensisaapumispaikassa. Tupakkalain valvonta, tupakkalain (TupL:n 549/2016) 8 :n perusteella: 3

4 5 Terveystarkastaja TupL 8 : 1) tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myyntiä ja muuta luovuttamista sekä omavalvontaa koskevien säännösten noudattamisen valvonta TupL 8 : 2) tupakkalaissa säädettyjen markkinointi- ja esilläpitokieltoja koskevien säännösten valvonta TupL 8 : 3) tupakointikieltoja ja -rajoituksia koskevien säännösten valvonta 44 1 momentti: Vähittäismyyntiä koskevien lupapäätösten tekeminen 50 Tupakkatuotteiden tukkumyynti-ilmoituksen käsittely 86 Tarkastus- ja näytteenotto-oikeus 87 Tiedonsaantioikeus 89 Oikeus pyytää virka-apua 96 ja 97 Kieltojen antaminen ja vähittäismyyntiluvan peruuttaminen Nikotiinivalmisteiden myynti, kuntalain (410/2015) 54 :n perusteella: LääkeL 54 a : Luvan myöntäminen nikotiinivalmisteiden myyntiin. LääkeL 54 c : Määräaikaisen kiellon antaminen ja myyntiluvan peruuttaminen. Ulkoilulain valvonta, ulkoilulain (606/1973) 26 :n perusteella: UlkL 20 : Ilmoituksen käsittely. UlkL 21 : Ilmoituksen johdosta annettavat määräykset ja toiminnan kieltäminen. Terveystarkastaja päättää: Terveydensuojelu, terveydensuojelulain (763/1994) 7 :n perusteella: TsL 15 : Terveydensuojelulain 13 :n mukaista ilmoituksenvaraista toimintaa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen. TsL 18 : Päätöksen tekeminen ja määräysten antaminen talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymisestä. TsL 20 : Talousveden laadun valvonta ja sen käyttöä koskevat määräykset. TsL 20 a : Epidemian selvittäminen ja leviämisen ehkäiseminen. TsL 27 : Asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan poistamiseksi annettavat määräykset. TsL 29 : Uimaveden säännöllinen valvonta ja käyttökielto. TsL 30 : Määräys käymälän rakentamisesta yleiselle alueelle. TsL 31 : Velvoittaa kiinteistön tai yleisen alueen omistajaa tai haltijaa hävittämään terveyshaittaa aiheuttavia mikrobeja tai vahinkoeläimiä kiinteistöltä tai yleiseltä alueelta. TsL 42 : Velvoite hautaamisesta aiheutuvien epäkohtien poistamiseksi. TsL 44 ja 45 : Annettujen säännösten ja määräysten valvontaa sekä tehtävien suorittamista varten tarpeellinen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus.. TsL 46 : Oikeus antaa kirjallinen määräys tahdonvastaiseen asunnon tarkastukseen. TsL 47 : Saada kunnan, valtion ja kirkon viranomaisilta kunnan terveydensuojelun kehittämisen ja valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja. TsL 48 : Saada poliisilta tai aluehallintoviranomaiselta virka-apua. TsL 49 : Tutkimuksia ja selvityksiä tekevän ulkopuolisen asiantuntijan luotettavuuden toteaminen. 4

5 YsL 42 : Terveydensuojeluviranomaisen lausunto ympäristölupahakemuksesta. Elintarvikevalvonta, elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella: Elintarvikelaki 13 : Ilmoittaminen elintarvikehuoneistosta ja laitoshyväksynnän hakeminen Elintarvikelain 14 : Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen Elintarvikelaki 15 : Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi Elintarvikelaki 15 a : Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen Elintarvikelaki 21 a : Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden markkinoille saattamisesta ilmoittaminen Elintarvikelaki 22 : Alkutuotantopaikasta ilmoittaminen Elintarvikelaki 22 a : Alkutuotantopaikan hyväksyminen Elintarvikelaki 33 : Elintarvikevalvonnan tehtävät Elintarvikelaki 36 : Ulkopuoliset asiantuntijat (pätevyyden arviointi) Elintarvikelaki 42 : Ensisaapumisvalvonnan järjestäminen Elintarvikelaki 45 : Selvityksen tekeminen ruokamyrkytystapauksesta Elintarvikelaki : Tarkastus- ja läsnäolo-, näytteenotto- ja tiedoksisaantioikeus Elintarvikelaki : Ilmoitus- ja tiedonanto- ja ohjausvelvollisuus Elintarvikelaki 54 e : Ilmoitus rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta Elintarvikelaki : Hallinnolliset pakkokeinot: elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen, kiellot, elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen, haltuunotto, elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös ja Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hylkääminen ensisaapumispaikassa. Tupakkalain valvonta, tupakkalain (TupL:n 549/2016) 8 :n perusteella: TupL 8 : 1) tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myyntiä ja muuta luovuttamista sekä omavalvontaa koskevien säännösten noudattamisen valvonta TupL 8 : 2) tupakkalaissa säädettyjen markkinointi- ja esilläpitokieltoja koskevien säännösten valvonta TupL 8 : 3) tupakointikieltoja ja -rajoituksia koskevien säännösten valvonta 44 1 momentti: Vähittäismyyntiä koskevien lupapäätösten tekeminen 50 Tupakkatuotteiden tukkumyynti-ilmoituksen käsittely 86 Tarkastus- ja näytteenotto-oikeus 87 Tiedonsaantioikeus 89 Oikeus pyytää virka-apua 96 ja 97 Kieltojen antaminen ja vähittäismyyntiluvan peruuttaminen Nikotiinivalmisteiden myynti, kuntalain (410/2015) 54 :n perusteella: LääkeL 54 a : Luvan myöntäminen nikotiinivalmisteiden myyntiin. LääkeL 54 c : Määräaikaisen kiellon antaminen ja myyntiluvan peruuttaminen. Ulkoilulain valvonta, ulkoilulain (606/1973) 26 :n perusteella: 5

6 UlkL 20 : Ilmoituksen käsittely. UlkL 21 : Ilmoituksen johdosta annettavat määräykset ja toiminnan kieltäminen. 6 Ympäristöterveystarkastaja Ympäristöterveystarkastaja päättää: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 22 :n, kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) 7 :n, maa-aineslain (555/1981, muutos 424/2015) 7 :n ja jätelain (646/2011) 24 :n perusteella: YsL 42 : Terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto ympäristölupahakemuksesta. YsL 88 : Luvan raukeamisesta. YsL 117 : Toiminnan ilmoittamisesta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdyn ilmoituksen käsittely YsL 122 : Ilmoituksen ( ) johdosta tehtävä päätös ja siihen liittyvät määräykset. YsL 157 : Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen. YsL 172 : Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus valvontaa ja lain täytäntöönpanoa varten. YsL 175 : 182 :n mukaisesta rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemisesta sekä 181 :n mukaisesta toiminnan keskeyttämisestä annettava väliaikainen määräys. Asia on kuitenkin viivytyksettä saatettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi. YsL 180 : Tarkastuksen nojalla annettava määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi. YSL 188 : Tutkintapyynnön tekeminen poliisille YSL 224 ja 225 :ssä tarkoitetusta teosta ja laiminlyönnistä YsL 202 : Poikkeuksen myöntäminen ympäristönsuojelumääräyksestä. MaastolL (1710/1995) 30 : Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin. VesilL (463/1996) 21 : Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin. VesihL (119/2001) 11 : Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen. VesihL ( /681) 17 c Hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen. VesiL (587/2011) 14 luku 3 : Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. VesiL 14 luku 11 : Toiminnan keskeyttäminen. VnA 1250/2014: ilmoituksen käsittely. JL 75 : Siivoamisesta määrääminen. JL 100 : Jätehuoltorekisteriin tehtävän ilmoituksen käsittely. JL 122 ja 123 : Valvontaviranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. JL 125 : Yksittäisen määräyksen antaminen. JL 126 : Määräyksen antaminen kiireellisessä tapauksessa. Maa-ainesL 12, 21 : Vakuuden hyväksyminen, vaihtaminen ja muuttaminen. MaainesL 14 : Tarkastuksen tekeminen, näytteiden ottaminen ja mittausten tekeminen. Maa-ainesL 15 : Ottamistoiminnan keskeyttäminen. 6

7 Maa-ainesL 18 : Tutkintapyynnön tekeminen poliisille. Terveydensuojelu, terveydensuojelulain (763/1994) 7 :n perusteella: TsL 15 : Terveydensuojelulain 13 :n mukaista ilmoituksenvaraista toimintaa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen. TsL 18 : Päätöksen tekeminen ja määräysten antaminen talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymisestä. TsL 20 : Talousveden laadun valvonta ja sen käyttöä koskevat määräykset. TsL 20 a : Epidemian selvittäminen ja leviämisen ehkäiseminen. TsL 27 : Asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan poistamiseksi annettavat määräykset. TsL 29 : Uimaveden säännöllinen valvonta ja käyttökielto. TsL 30 : Määräys käymälän rakentamisesta yleiselle alueelle. TsL 31 : Velvoittaa kiinteistön tai yleisen alueen omistajaa tai haltijaa hävittämään terveyshaittaa aiheuttavia mikrobeja tai vahinkoeläimiä kiinteistöltä tai yleiseltä alueelta. TsL 42 : Velvoite hautaamisesta aiheutuvien epäkohtien poistamiseksi. TsL 44 ja 45 : Annettujen säännösten ja määräysten valvontaa sekä tehtävien suorittamista varten tarpeellinen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus.. TsL 46 : Oikeus antaa kirjallinen määräys tahdonvastaiseen asunnon tarkastukseen. TsL 47 : Saada kunnan, valtion ja kirkon viranomaisilta kunnan terveydensuojelun kehittämisen ja valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja. TsL 48 : Saada poliisilta tai aluehallintoviranomaiselta virka-apua. TsL 49 : Tutkimuksia ja selvityksiä tekevän ulkopuolisen asiantuntijan luotettavuuden toteaminen. Elintarvikevalvonta, elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella: Elintarvikelaki 13 : Ilmoittaminen elintarvikehuoneistosta ja laitoshyväksynnän hakeminen Elintarvikelain 14 : Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen Elintarvikelaki 15 : Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi Elintarvikelaki 15 a : Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen Elintarvikelaki 21 a : Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden markkinoille saattamisesta ilmoittaminen Elintarvikelaki 22 : Alkutuotantopaikasta ilmoittaminen Elintarvikelaki 22 a : Alkutuotantopaikan hyväksyminen Elintarvikelaki 33 : Elintarvikevalvonnan tehtävät Elintarvikelaki 36 : Ulkopuoliset asiantuntijat (pätevyyden arviointi) Elintarvikelaki 42 : Ensisaapumisvalvonnan järjestäminen Elintarvikelaki 45 : Selvityksen tekeminen ruokamyrkytystapauksesta Elintarvikelaki : Tarkastus- ja läsnäolo-, näytteenotto- ja tiedoksisaantioikeus Elintarvikelaki : Ilmoitus- ja tiedonanto- ja ohjausvelvollisuus Elintarvikelaki 54 e : Ilmoitus rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta 7

8 Elintarvikelaki : Hallinnolliset pakkokeinot: elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen, kiellot, elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen, haltuunotto, elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös ja Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hylkääminen ensisaapumispaikassa. Tupakkalain valvonta, tupakkalain (TupL:n 549/2016) 8 :n perusteella: TupL 8 : 1) tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myyntiä ja muuta luovuttamista sekä omavalvontaa koskevien säännösten noudattamisen valvonta TupL 8 : 2) tupakkalaissa säädettyjen markkinointi- ja esilläpitokieltoja koskevien säännösten valvonta TupL 8 : 3) tupakointikieltoja ja -rajoituksia koskevien säännösten valvonta 44 1 momentti: Vähittäismyyntiä koskevien lupapäätösten tekeminen 50 Tupakkatuotteiden tukkumyynti-ilmoituksen käsittely 86 Tarkastus- ja näytteenotto-oikeus 87 Tiedonsaantioikeus Nikotiinivalmisteiden myynti, kuntalain (410/2015) 54 :n perusteella: LääkeL 54 a : Luvan myöntäminen nikotiinivalmisteiden myyntiin. LääkeL 54 c : Määräaikaisen kiellon antaminen ja myyntiluvan peruuttaminen. Ulkoilulain valvonta, ulkoilulain (606/1973) 26 :n perusteella: UlkL 20 : Ilmoituksen käsittely. UlkL 21 : Ilmoituksen johdosta annettavat määräykset ja toiminnan kieltäminen. 7 Ympäristötarkastaja Ympäristötarkastaja päättää: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 22 :n, kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) 7 :n, maa-aineslain (555/1981, muutos 424/2015) 7 :n ja jätelain (646/2011) 24 :n perusteella: YsL 42 : Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto ympäristölupahakemuksesta. YsL 88 : Luvan raukeamisesta. YsL 117 : Toiminnan ilmoittamisesta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdyn ilmoituksen käsittely YsL 122 : Ilmoituksen ( ) johdosta tehtävä päätös ja siihen liittyvät määräykset. YsL 157 : Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen. YsL 172 : Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus valvontaa ja lain täytäntöönpanoa varten. YsL 175 : 182 :n mukaisesta rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemisesta sekä 181 :n mukaisesta toiminnan keskeyttämisestä annettava väliaikainen määräys. Asia on kuitenkin viivytyksettä saatettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi. YsL 180 : Tarkastuksen nojalla annettava määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi. 8

9 YSL 188 : Tutkintapyynnön tekeminen poliisille YSL 224 ja 225 :ssä tarkoitetusta teosta ja laiminlyönnistä YsL 202 : Poikkeuksen myöntäminen ympäristönsuojelumääräyksestä. MaastolL (1710/1995) 30 : Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin. VesilL (463/1996) 21 : Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin. VesihL (119/2001) 11 : Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen. VesihL ( /681) 17 c Hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen. VesiL (587/2011) 14 luku 3 : Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. VesiL 14 luku 11 : Toiminnan keskeyttäminen. VnA 1250/2014: ilmoituksen käsittely. JL 75 : Siivoamisesta määrääminen. JL 100 : Jätehuoltorekisteriin tehtävän ilmoituksen käsittely. JL 122 ja 123 : Valvontaviranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. JL 125 : Yksittäisen määräyksen antaminen. JL 126 : Määräyksen antaminen kiireellisessä tapauksessa. Maa-ainesL 12, 21 : Vakuuden hyväksyminen, vaihtaminen ja muuttaminen. MaainesL 14 : Tarkastuksen tekeminen, näytteiden ottaminen ja mittausten tekeminen. Maa-ainesL 15 : Ottamistoiminnan keskeyttäminen. Maa-ainesL 18 : Tutkintapyynnön tekeminen poliisille. Ulkoilulain valvonta, ulkoilulain (606/1973) 26 :n perusteella: UlkL 20 : Ilmoituksen käsittely. UlkL 21 : Ilmoituksen johdosta annettavat määräykset ja toiminnan kieltäminen. 8 Valvontaeläinlääkäri ja kunnaneläinlääkäri Valvontaeläinlääkäri ja kunnaneläinlääkäri päättää: Terveydensuojelu, terveydensuojelulain (763/1994) 7 :n perusteella: TsL 31 : Velvoittaa kiinteistön tai yleisen alueen omistajaa tai haltijaa hävittämään terveyshaittaa aiheuttavia mikrobeja tai vahinkoeläimiä kiinteistöltä tai yleiseltä alueelta. Elintarvikevalvonta, elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella: Elintarvikelaki 13 : Ilmoittaminen elintarvikehuoneistosta ja laitoshyväksynnän hakeminen Elintarvikelain 14 : Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen Elintarvikelaki 15 : Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi Elintarvikelaki 15 a : Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen Elintarvikelaki 21 a : Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden markkinoille saattamisesta ilmoittaminen Elintarvikelaki 22 : Alkutuotantopaikasta ilmoittaminen Elintarvikelaki 22 a : Alkutuotantopaikan hyväksyminen 9

10 Elintarvikelaki 33 : Elintarvikevalvonnan tehtävät Elintarvikelaki 36 : Ulkopuoliset asiantuntijat (pätevyyden arviointi) Elintarvikelaki 42 : Ensisaapumisvalvonnan järjestäminen Elintarvikelaki 45 : Selvityksen tekeminen ruokamyrkytystapauksesta Elintarvikelaki : Tarkastus- ja läsnäolo-, näytteenotto- ja tiedoksisaantioikeus Elintarvikelaki : Ilmoitus- ja tiedonanto- ja ohjausvelvollisuus Elintarvikelaki 54 e : Ilmoitus rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta Elintarvikelaki : Hallinnolliset pakkokeinot: elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen, kiellot, elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen, haltuunotto, elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös ja Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hylkääminen ensisaapumispaikassa. Delegointisääntö on vahvistettu 1-8 :n osalta ympäristöjaoston kokouksessa x ja se astuu voimaan x.x.2017 alkaen. 10

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus päättää siirtää toimivaltaansa ympäristöterveydenhuollon lakisääteisissä tehtävissä alaisilleen viranhaltijoille

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirtäminen 2.1.2017 alkaen. 1 / 8 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 1 (3) Viranomaistoimet Oikeus suorittaa seuraavia viranomaistoimia: Ympäristöterveyspäällikkö, valvontainsinööri,

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille Tampereen kaupungin lautakuntien johtosäännön 4 :n 26 kohdan nojalla viranhaltijat,

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA 1. TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994 muutoksineen)

Lisätiedot

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk Ymptltk 16.12.2016 23 Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella Ympäristö terveysjohtaja 14 Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen ilmoituksen käsittelystä 15 Elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

Lupavaliokunta

Lupavaliokunta 1 Lupavaliokunta 29.6.2017 Sisällysluettelo 1 Lupavaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tehtävät... 3 3 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tulosalueen esimiesten

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9.2016, 14 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1. Inarin kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristöjaosto Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.2016 lukien 1. YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI

Lisätiedot

PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE. Ympthjaosto 9 /

PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE. Ympthjaosto 9 / PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE Ympthjaosto 9 / 7.6.2016 Kunnan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN LIITE YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN 2017 Voimassa 1.4.2017 alkaen Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 21.3.2017 12 1 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTA-

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 128 2 Viranomaistoimiin määrääminen Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.2015, 6 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta

Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 12.4.2016 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Laki tai asetus Ympäristönsuojelulaki :

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

säännellään tekee päätöksen 13.1 :n mukaisista ilmoituksista 13.1, 15 ympäristöterveyspäällikkö velvoittaa 13.1 :n 4 kohdan mukaisen

säännellään tekee päätöksen 13.1 :n mukaisista ilmoituksista 13.1, 15 ympäristöterveyspäällikkö velvoittaa 13.1 :n 4 kohdan mukaisen Asia TERVEYDENSUOJELU toimii terveydensuojelulain 763/1994 mukaisena kunnan terveydensuojeluviranomaisena hyväksyy terveydensuojelun kunnallisen valvontasuunnitelman varautuu ennakolta erityistilanteiden

Lisätiedot

Oheismateriaali: Ympäristölautakunta POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI/VIITASAAREN KAUPUNKI (isäntäkunta) YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

Oheismateriaali: Ympäristölautakunta POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI/VIITASAAREN KAUPUNKI (isäntäkunta) YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Oheismateriaali: Ympäristölautakunta POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI/VIITASAAREN KAUPUNKI (isäntäkunta) YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Ympäristölautakunta 30.5.2017 45 Voimaan: 27.6.2017

Lisätiedot

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toimivallan siirtäminen, hallintosääntö 16 luku 2 2 mom. 2 kohta

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toimivallan siirtäminen, hallintosääntö 16 luku 2 2 mom. 2 kohta LIITE Kaupunkiympäristölautakunnan n toimivallan siirtäminen, hallintosääntö 16 luku 2 2 mom. 2 kohta Oikeanpuoleisella sarakkeella on esitys siitä, kenelle toimivalta esitetään 1.6.2017 alkaen siirrettäväksi

Lisätiedot

13b Ympäristöterveydenhuolto

13b Ympäristöterveydenhuolto 13b Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveyspäällikkö Ympäristöterveyspäällikkö johtaa ympäristöterveydenhuoltoa, jonka tehtäviin kuuluvat elintarvikevalvonta, terveydensuojelun ja tupakkalain valvonta

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

Oheismateriaali: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 KUNTAPARI: PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

Oheismateriaali: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 KUNTAPARI: PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Oheismateriaali: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 KUNTAPARI: PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 Voimaan: 1.1.2012

Lisätiedot

SELÄNTEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SELÄNTEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ SELÄNTEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Tähän johtosääntöön on koottu Selänteen hallintosäännöllä ja ympäristölautakunnan delegointipäätöksellä sekä erillisellä määräyksellä viranhaltijalle siirretty

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

Delegoitu erityispäätäntävalta

Delegoitu erityispäätäntävalta SOTKAMON KUNTA Delegoitu erityispäätäntävalta VIRANHALTIJAT Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.5.2017 71 Voimaan 1.6.2017 alkaen 1 Sisällysluettelo TEKNINEN JOHTAJA... 2 YMPÄRISTÖTARKASTAJA... 2 Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

8) 6 :n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset);

8) 6 :n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset); Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä ja muun kuin

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Hyväksytty johtokunta

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Hyväksytty johtokunta Liite 3 / johtokunta 13.2.2017 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.3.2017 Hyväksytty johtokunta 13.2.2017 20 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin:

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin: n seudun hyvinvointi ky. 1 (6) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Ympäristöterveydenhuolto 1 (6) Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä 15.12.2016 129 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 15.8.2016 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

- laitoksen hyväksymisestä ja muun kuin 13 :n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä;

- laitoksen hyväksymisestä ja muun kuin 13 :n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä; Liite 2/kh 26.5.2014 234 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA TAKSAN PERUSTEET 1 Säädösperusteet Tämän taksan mukaisesti peritään maksu seuraavien säädösten nojalla 1. Asetus (EY) rehu- ja elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1(6) Liite 4 Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2017 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1)

Lisätiedot

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI...

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ... 2 3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN... 3 4 VALVONTAKOHTEIDEN

Lisätiedot

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä;

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; 1 LIITE 1 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

1/13 TOIMIVALTASELVITYS ERITYISLAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISISSA ASIOISSA Ympäristötoimen johtosääntö 5 Toimivallan edelleen siirtäminen

1/13 TOIMIVALTASELVITYS ERITYISLAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISISSA ASIOISSA Ympäristötoimen johtosääntö 5 Toimivallan edelleen siirtäminen 1/13 TOIMIVALTASELVITYS ERITYISLAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISISSA ASIOISSA Ympäristötoimen johtosääntö 5 Toimivallan edelleen siirtäminen Lautakunta voi siirtää ympäristönsuojelulain, jätelain, vesihuoltolain, terveydensuojelulain,

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuntien VASU-raportointi 2013

Kuntien VASU-raportointi 2013 Kuntien VASU-raportointi 2013 Vastausaika 31.1.2014 15:21:29 Kuntien VASU-raportointi 2013 1. Kyselyn vastaanottaja Sähköpostiosoite juha.kieksi@evira.fi 2. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 (6) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.2018 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 Elintarvikkeiden myynti Tarkastus

Lisätiedot

Yhtymähallitus Sivu 1 / 9

Yhtymähallitus Sivu 1 / 9 Yhtymähallitus 22.12.2016 187 Sivu 1 / 9 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 1 2 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 7.7 1 (8) Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Kaupunginhallitus 3.10.2011 Voimaan 4.10.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 () Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.017 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely Tarkastus 1 Elintarvikkeiden myynti

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A 1 (9) Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 22 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISEN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAYK- SIKÖN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 24.5.2017) 1 Luku YLEISTÄ

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 11 KOTKAN JA PYHTÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.3.2013) 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 23.1.2017, voimaantulo 7.2.2017. Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen 1 (6) Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&...

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&... Sivu 1/5 Kuntien VASU-raportointi 2012 Vastausaika 31-01-2013 14:06:22 Kuntien VASU-raportointi 2012 1. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö kuuluu? 2. A. Kunnan/valvontayksikön nimi Helsingin

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2 SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Taksa kumoaa Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan, jonka kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma Päivitys 2017 (liite 3)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma Päivitys 2017 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2017 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 18.3.2009 5 Voimaantulopäivä 1.4.2009 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 25.8.2009

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa alkaen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa alkaen 1 (7) Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2017 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 Ymp.terv.ltk 30.8.2013 44 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA ALKAEN Heinolan kaupunki YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta Heinolan kaupunginhallitus Heinolan kaupunginvaltuusto 1 Soveltamisala Tätä taksaa

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Ympäristöterveydenhuollon taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Ympäristöterveydenhuollon taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon taksa Kv 10.10.2011 6 Ympäristö- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt tekniset muutokset 12.12.2012 ( 232) Ympäristö- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt tekniset

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 10. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6.

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 10. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 10 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

LOHJAN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA ALKAEN

LOHJAN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA ALKAEN Ympäristöterveysjaosto 15.11.2016 LOHJAN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2017 ALKAEN TAKSAN PERUSTEET 1 Säädösperusteet Tämän taksan mukaisesti peritään maksu seuraavien

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma , päivitys 2017

Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma , päivitys 2017 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (9) Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2017 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (9) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Hyväksytty 20.12.2016 26 muilta osin paitsi tupakkalain mukaiset taksat,

Lisätiedot

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo Liite III Liite III 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen... 5 5 Painopistealueet

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen päätösten tekijän sijaisena toimii tekninen johtaja.

Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen päätösten tekijän sijaisena toimii tekninen johtaja. LIITE 2 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta teknisten palveluiden lautakunta 9.4.2013, lupapalvelulautakunta 19.3.2013 Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2012 1 Soveltamisala 2 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen

Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen Täällä on kaikki. Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen 5.9.2017 Johanna Mäkinen Terveydenhuoltolaki 21 Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Sodankylän kunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 PL 60 www.sodankyla.fi

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 1.4.2015 Eura, Huittinen, Kokemäki, Köyliö, Säkylä Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VIRANOMAISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VIRANOMAISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 181 1(8) Yhtymähallitus 12.12.2014 134 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VIRANOMAISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2015 281 2(8) Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2015 Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä syyskuun 25 p:nä 2013 1 Toimiala Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan

Lisätiedot