emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta"

Transkriptio

1 emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

2

3 emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

4 Itä-Suomen aluehallintovirasto Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta ISSN ISBN Kuopio 2012

5 Tekijät Maistraattien sähköisen asioinnin strategia työryhmä Julkaisuaika 3/2012 Toimeksiantaja(t) Itä-Suomen aluehallintovirasto Julkaisun nimi emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Toimielimen asettamispäivä Tiivistelmä Työryhmän tehtävänä oli laatia sähköisten asioinnin strategia vuosille toimenpidesuunnitelmineen. Sähköisen asioinnin kehittämisen lähtökohtana on maistraattien voimassa oleva strategia. Maistraattien sähköisen asioinnin visio on: emaistraatti - Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta. Sähköisen asioinnin kehittämisen tavoitteet vuosille ovat: Maistraattien palveluita tarjotaan asiakkaille sähköisesti. Sähköinen asiointi tukee maistraattien erikoistumista ja toiminnan tehostamista sekä toimintamallin jalkauttamista. Sähköiset prosessit mahdollistavat joustavan sijaintiriippumattoman toiminnan. Jokainen työpiste mahdollistaa etäpalvelun. Tieto integroituu automaattisesti prosesseihin ja rekistereihin. Sähköiset prosessit tuottavat tietoa maistraattien johtamiselle. Strategiakaudella sähköisen asioinnin kehittämistavoitteiden toteuttamisen kautta täytetään asiakkaiden palvelutarpeet sekä saavutetaan merkittäviä henkilötyövuosisäästöjä edellyttäen, että sähköiset palvelut toteutuvat ja saadaan käyttöön strategiassa määritellyn aikataulun mukaisesti. Sähköisen asioinnin strategiset tavoitteet toteutetaan erikseen määritellyillä kehittämishankkeilla monitoimijaympäristössä tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti. Hankkeissa tullaan nojautumaan valtionhallinnon yhteisiin sähköisen asioinnin ratkaisuihin ja palveluihin. Maistraattien sähköisen asioinnin strategia on yhteinen kaikille maistraateille. Strategia laaditaan hallituskaudeksi ja sen sisältö tarkistetaan tarvittaessa vuosittain. Asiasanat Maistraatti, sähköinen asiointi, strategia, tietohallintostrategia, sähköiset palvelut ISSN Kokonaissivumäärä 36 Julkaisija Itä-Suomen aluehallintovirasto ISBN Kieli Suomi Paino Kopijyvä Oy, Kuopio 2012

6 Maistraattien sähköisen asioinnin strategia työryhmä Harri Karhunen Pirkko Anttila Eino Haarala Jaana Haatainen Joonas Kankaanrinne Esa Kosonen Antti Lahtela Kari Luukkonen Maaria Rubanin Veli-Matti Tukio Marjatta Turunen 1

7 Sisältö 1. Johdanto Maistraattien kehittäminen Visio ja toiminta-ajatus Arvot Ydinprosessit Vaikuttavuus, tuloksellisuus ja sähköinen asiointi Maistraattien vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet Sähköinen asiointi hallitusohjelmassa ja valtionhallinnon kehittämislinjauksissa Sähköinen asiointi maistraattien strategia-asiakirjassa Sähköisen asioinnin kehittämisen nykytilanne maistraateissa Maistraattien palvelut tuotetaan verkostona Sidosryhmät ja palvelut Kuluttajavirasto Palveluiden kehittämisen tilanne Maistraattien strategia-asiakirjasta johdetut kehittämisvaatimukset Kehittämissuunnitelma vaikutustavoitteineen Oikeusministeriö Palveluiden kehittämisen tilanne Maistraattien strategia-asiakirjasta johdetut kehittämisvaatimukset Kehittämissuunnitelma vaikutustavoitteineen Patentti- ja rekisterihallitus Palveluiden kehittämisen tilanne Maistraattien strategia-asiakirjasta johdetut kehittämisvaatimukset Kehittämissuunnitelma vaikutustavoitteineen

8 4.5. Väestörekisterikeskus Palveluiden kehittämisen tilanne Maistraattien strategia-asiakirjasta johdetut kehittämisvaatimukset Kehittämissuunnitelma vaikutustavoitteineen Sähköisen asioinnin visio ja tavoitteet Maistraattien kehittämishankkeet Asianhallintajärjestelmän uudistaminen Perhelehtien ja muiden vanhojen siviilirekisterikirjojen digitointi Sähköinen vireillepano ja tiedoksianto VAPA (sähköinen loppuarkisto) Tieto integroituu prosesseihin Tiedottava maistraatti e-apostille Etäpalvelu yhteistyössä Johdon tietojärjestelmä Maistraattien kokonaisarkkitehtuuri Toteuttamissuunnitelma Liite

9 1. Johdanto Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia maistraattien sähköisen asioinnin strategia Sähköisen asioinnin strategia työryhmän tehtävänä oli päivittää vuosien strategia vastaamaan maistraattien uutta strategiaa vuosille Uuden sähköisen asioinnin strategian tarkoituksena on toteuttaa edellisen strategian toteuttamatta jääneiden palveluiden ja prosessien sähköistämiset. Uutena linjauksena strategiassa on etäpalvelun toteuttamisen vaatimat toimenpiteet palveluihin ja tietojärjestelmiin. Maistraattien käynnissä olevan organisaatiomuutoksen tavoitteena on siirtyä vaiheittain kohti prosessimaista organisaatiota. Sähköisen asioinnin strategia mahdollistaa prosessimaisen toimintatavan tuottamalla esimerkiksi raportteja toiminnan suunnittelun ja johtamisen tueksi. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuushyötyjen saavuttamiseksi maistraattien prosessimaista yhteentoimivuutta muiden viranomaisten kanssa on lisättävä. Maistraattien sähköisen asioinnin strategian tavoitteena on parantaa maistraattien yhteistoimintaa eri sidosryhmien kanssa tuottaen maistraattien palvelut sähköisesti ja yhdistämällä maistraattien sähköisiä tuotantoprosesseja muiden sidosryhmien sähköisiin prosesseihin. Maistraattien sähköisen asioinnin strategian toteutuminen pohjautuu maistraattien strategiaan sekä valtionhallinnon yhteisiin sähköisen asioinnin ratkaisuihin ja niiden toteutusaikatauluihin. Maistraattien tekniset palvelut tuotetaan monitoimijaverkostossa, jossa on useita teknisiä toimijoita ja organisaatioita. Sähköisessä asioinnissa monitoimijaverkosto vaikuttaa niihin ratkaisuihin, joita tehdään strategiakauden tavoitteiden toteuttamisessa. Monitoimijaverkosto toimii tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti. Tämä mahdollistaa maistraattien keskittymisen substanssiosaamisen kehittämiseen. Toisaalta tilaaja-tuottaja -malli vaatii laadukkaita mittareita toiminnan laadun ja tehokkuuden arvioimiseksi. Edellisen strategiakauden keskeisiä tavoitteita olivat sähköisen asioinnin ja prosessi-integraatioiden toteuttaminen. Molempia tavoitteita pilotoitiin. Tulevalla strategiakaudella tavoitteena on saada maistraattien asianhallinnan käyttöön tietojärjestelmä, joka mahdollistaa yhteistoiminnan eri portaalien, rekisterien sekä muiden virastojen tietojärjestelmien kanssa. Toimivan tietojärjestelmäarkkitehtuurin puute on maistraattien sähköisen asioinnin kehittämisessä tällä hetkellä suurin haaste ja riski. Muita ajankohtaista kehittämishaasteita ovat: toiminnan yhteistoimivuus ja kehittämisen koordinointi monitoimijaverkostossa, ohjaavien organisaatioiden tavoitteiden kytkeminen maistraattien kehittämiseen ja käynnissä olevien valtionhallinnon yhteisten hankkeiden toteutusaikataulut. 9

10 2. Maistraattien kehittäminen Visio ja toiminta-ajatus Visio Asiakas saa laadukkaita oikeusturvapalveluja yhtenäisesti koko maassa. Maistraatti tuottaa yhteiskunnan tietohuoltopalvelut tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Maistraatti on houkutteleva, arvostettu ja jatkuvaan kehittymiseen kannustava työnantaja. Toiminta-ajatus Maistraatit tuottavat laadukkaita oikeusturva- ja yhteiskunnan tietohuoltopalveluja Arvot Maistraattien yhteiset arvot ovat asiakaslähtöisyys, asiantuntemus, oikeudenmukaisuus, avoimuus ja vastuullisuus. Asiakaslähtöisyys Maistraatit palvelevat kansalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä hoitamalla julkisia tehtäviä. Asiointi tehdään asiakkaalle helpoksi. Maistraatin asiakaspalvelu on asiakasta arvostavaa ja ystävällistä. Oikeudenmukaisuus Maistraatit kohtelevat asiakkaitaan, henkilöstöään ja sidosryhmiään oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Maistraatin ratkaisut ja toiminta ovat objektiivisesti ja asiallisesti perusteltavissa sekä perustuvat tosiasioihin ja niiden puolueettomaan arviointiin. Asiantuntemus Maistraattien antama neuvonta, ohjeistus, tulkinnat ja päätökset ovat yhtenäisen linjan mukaiset. Maistraatin toiminta perustuu monipuoliseen ja laadukkaaseen ammattiosaamiseen. Asiakaspalvelussa toimivana organisaationa maistraatti tuntee asiakkaiden tarpeet. Avoimuus Maistraatit tiedottavat ajankohtaisista asioista niin, että tieto on jokaisen sitä tarvitsevan saatavissa. Toiminta on avointa suhteessa kansalaisiin. 10

11 Vastuullisuus Maistraatit toimivat ennakoivasti, luotettavasti, vastuuntuntoisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Maistraatit kantavat vastuuta henkilöstöstään ja sen hyvinvoinnista, samoin kuin toiminnastaan suhteessa asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin Ydinprosessit Maistraattien palvelut jakaantuvat kahteen ydinprosessiin, yhteiskunnan tietohuoltopalveluihin ja oikeusturvapalveluihin. Ydinprosessit käsittävät kaikki maistraattien eri vastuualueiden tarjoamat palvelut ja toiminnot. Maistraattien prosessikartta on esitetty kuvassa 1. Ydinprosessit perustuvat maistraattien toimintaa säätelevään lainsäädäntöön sekä edellä kuvattuihin maistraattien visioon ja toiminta-ajatukseen. Ennen kaikkea prosesseja määrittävät kuitenkin yhteiskunnan ja asiakkaiden maistraateille asettamat tarpeet. Näiden tarpeiden tyydyttäminen sekä yhteiskunnan tietohuollon varmistaminen ovat maistraattien toiminnan keskeisiä vaikuttavuustavoitteita. Asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet Lainsäädäntö Visio Asiakas saa laadukkaita oikeusturvapalveluja yhtenäises: koko maassa. MaistraaA tuo=aa yhteiskunnan :etohuoltopalvelut tehokkaas: ja asiakkaiden tarpeita vastaavas:. MaistraaA on houku=eleva, arvoste=u ja jatkuvaan kehi=ymiseen kannustava työnantaja. Toiminta- ajatus Maistraa:t tuo=avat laadukkaita oikeusturva- ja yhteiskunnan :etohuoltopalveluja. Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut Yhteisöoikeudelliset palvelut Todistajapalvelut sekä vihkiminen ja parisuhteen rekisteröin: Holhoustoimen edunvalvontapalvelut Ohjaava keskushallinto - substanssiohjaus MaistraaAen ohjaus- ja kehi=ämisyksikkö - resurssiohjaus Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut Oikeusturvapalvelut Tukipalvelut henkilöstön hallinta, talouden hallinta, hankintojen hallinta, toimi:lojen ja materiaalin hallinta, sidosryhmäsuhteiden hallinta, ympäristöasioiden hallinta, toiminnan ja toiminnan kehi=ämisen tuki, :etotekniikan hallinta Kulu=ajaneuvonta- palvelut VAIKUTTAVUUS Asiakkaiden palvelutarpeiden tyydy=äminen Yhteiskunnan :etohuollon varmistaminen Kuva 1. Maistraattien prosessikartta. 11

12 Ydinprosesseista yhteiskunnan tietohuoltopalveluilla varmistetaan järjestyneen yhteiskunnan toimivuutta sekä yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin. Palvelukokonaisuus jakaantuu tietohuoltoon ja tietopalveluun. Oikeusturvapalveluilla turvataan puolestaan asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat maistraattien tuottamista palveluista henkilöoikeudelliset palvelut, yhteisöoikeudelliset palvelut, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti, holhoustoimen edunvalvontapalvelut, todistajapalvelut ja kuluttajaneuvontapalvelut. Maistraattien strategisesta ja toiminnallisesta ohjauksesta vastaa ohjaava keskushallinto. Valtiovarainministeriö ja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö vastaavat maistraattien hallinnollisesta ja resurssiohjauksesta. 3. Vaikuttavuus, tuloksellisuus ja sähköinen asiointi Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen on valtionhallinnon kaikkien organisaatioiden yhteinen tavoite. Tähän tavoitteeseen pyritään jatkossa korvaamalla aiempi valtionhallinnon tuottavuusohjelma uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla. Hallinnon kehittämisen keskeinen kysymys on, miten toiminta- ja johtamismallit uudistetaan niin, että vaikuttavuus ja tuloksellisuus paranevat. Sähköinen asiointi on usein mainittu uudistamiskeinona. Monissa valtionhallinnon linjauksissa ja strategioissa se nostetaan yhdeksi tärkeimmistä kehittämistavoitteista. Sähköinen asiointi ei ole tavoitteista huolimatta tähän mennessä lisääntynyt hallinnossa toivotulla tavalla eikä onnistuneita palveluita ole toteutettu riittävästi. Maistraattien sähköisen asioinnin kehittäminen voidaan nähdä kuvassa 2 esiteltynä rakenteena. Sen tarkoituksena on toteuttaa sähköinen hallinto käymällä läpi kaikki kehittämisen 4 tasoa: Informaatiopalvelu, jossa tietoa jaetaan esimerkiksi Internetin kautta. Sähköinen palvelu, joka mahdollistaa asioinnin viranomaisen kanssa sähköisesti. Sähköinen asiointi, jossa palvelutuotanto on integroitu taustajärjestelmiin. Sähköinen hallinto, jossa hyödynnetään sähköisen asioinnin rakenneosia (esim. sähköiset asiointipalvelut, sähköiset asianhallintajärjestelmät, operatiiviset perus- ja taustajärjestelmät) erilaisissa hallinnon prosesseissa. Valtion yhteistä sähköistä hallintoa rakennetaan parhaillaan ja sen kokonaisuutta pyritään koordinoimaan valtionhallinnon yhteisellä konserniohjauksella. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADeohjelma) ja Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) tuottamat palvelut sekä valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurityö vievät hallintoa kohti laajempaa muutosta ja yhteistä tavoitetilaa. Maistraattien sähköisen asioinnin kehittäminen pohjautuu näihin linjauksiin. Aikaisemmat kokemukset sähköisestä asioinnista rohkaisevat uudistamaan toimintamalleja ja palveluja. Sähköisen asioinnin avulla asiakkaat voivat käyttää palveluja helposti verkon yli myös virka-ajan ulkopuolella. Asiakkaita pyritään ohjaamaan sähköiseen kanavaan, jossa hyödyt muodostuvat seuraavista tekijöistä: Asiointi on mahdollista ympäri vuorokauden viikonpäivästä riippumatta. 12

13 Asiankäsittely on toimipaikasta riippumatonta. Asiointitapahtuma on nopea. Fyysinen liikkumistarve vähenee tai poistuu. Asiantuntijatyö on tehokasta parempien tietojen ja paremman ajankäytön ansiosta. Taustajärjestelmien hyödyntäminen vähentää prosessin työvaiheita. Virkailijan työ helpottuu, kun asiakas ja automaatio hoitavat osan prosessista. Kehitys Sähköinen hallinto Sähköinen asioin: Sähköinen palvelu Informaa:o- palvelu Aika Kuva 2. Maistraattien sähköisen asioinnin kehittämispolku 13

14 3.1. Maistraattien vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet Valtiovarainministeriö on asettanut maistraateille seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet: 1. Yhteiskunnan perustietovarantojen tiedon luotettavuus ja käytettävyys lisääntyy yhteiskunnan toiminnan tukena. 2. Asiakkaiden oikeudet toteutuvat ja asiakkaat voivat maistraatin palveluiden avulla tehostaa ja tukea toimintaansa. Asetetut vaikuttavuustavoitteet toimivat lähtökohtina maistraattien toiminnan vaikuttavuuden arvioinnille vuosina Vaikuttavuustavoitteisiin kytkeytyviä indikaattoreita seurataan hallinnonalakohtaisesti keskushallinnossa. Maistraattien henkilötyövuosimäärän on arvioitu olevan vuoden 2011 lopussa 765. Vuonna 2015 tavoiteltava henkilötyövuosimäärä on 725. Tällöin maistraattien toimintamenomomentilta palkattuun henkilöstöön kohdistuva henkilöstövähennys vuosina on yhteensä 40 henkilötyövuotta. Henkilöstökehys jakaantuu vuosina alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukossa on huomioitu vuosittaiset henkilötyövuosivähennykset. Vuosi Maistraattien toimintamenomomentti 757 htv 749 htv 737 htv 725 htv Maistraattien strategisena tavoitteena on vastata henkilöresurssien vähenemiseen kehittämällä sähköisiä palveluja ja toimintamallia. Toteutuessaan maistraattien sähköisen asioinnin strategia mahdollistaa osaltaan maistraateille asetettujen vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteiden saavuttamisen Sähköinen asiointi hallitusohjelmassa ja valtionhallinnon kehittämislinjauksissa Hallitusohjelmassa sekä julkisen hallinnon ja valtiovarainministeriön linjauksissa korostetaan sähköisen asioinnin ja palveluiden kehittämistä. Niiden avulla pyritään parantamaan asiakaspalvelun laatua, lisäämään viranomaisten toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta sekä aikaansaamaan taloudellisia säästöjä. Hallitusohjelman linjausten mukaisesti julkisen hallinnon sähköistä asiointia ja palveluita kehitetään sekä lisätään sosiaalisen median ja muun interaktiivisen tieto- ja viestintäteknologian käyttöä hallinnon ja kansalaisten välisessä kanssakäymisessä. Sähköistä asiointia ja palveluja sekä uusia vuorovaikutuksen muotoja kehitetään asiakaslähtöisesti. Sähköisten palveluiden esteettömyys turvataan ja huomioidaan vammaisten ja ikääntyvän väestön erityistarpeet. Sähköisten palveluiden kehittämiseksi myös tietojenluovutuskäytäntöjä selkeytetään ja helpotetaan huolehtimalla samalla tiedon ja yksityisyyden suojaamisesta. Julkisella sektorilla edistetään myös verkkolaskutukseen siirtymistä. Lisäksi julkiset tietoaineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäviksi. Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi julkisessa hallinnossa käytetään avoimia standardeja, joilla määritellään tietosisältöjen ja tietoteknisten rajapintojen yhdenmukaisuus. Lisäksi noudatetaan yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria ja hyödynnetään yhteisiä tietoalustoja sekä yhteisiä sähköisen asioinnin palvelualustoja 14

15 ja palveluita. Velvoitteet tietohallinnon suunnittelemisesta ja kuvaamisesta julkisen hallinnon tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamisesta on kirjattu myös lakiin julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011). Valtiovarainministeriö on valmistellut luonnoksen julkisen hallinnon yhteiseksi kokonaisarkkitehtuuriksi. Ensimmäiset versiot yhteisestä kokonaisarkkitehtuurista on tarkoitus julkaista vuonna 2012 valmistuvan julkisen hallinnon ICT-strategian yhteydessä. ICT-strategia tulee sisältämään myös muita linjauksia, jotka viranomaisten tulee ottaa huomioon sähköistä asiointia kehittäessään. Monikanavaisen toimintamallin kehittämiseksi viranomaisten toiminnassa laajennetaan myös yhteispalvelun ja etäpalvelun käyttöä. Hallitusohjelman mukaisesti koko maassa kuntatasolle luodaan kattava yhteispalvelupisteiden verkko sekä määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. Samalla selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisena ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin. Hallitusohjelman linjausten pohjalta valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämiseksi. Etäpalveluja kehitetään osana SADe-ohjelmaa. Etäpalvelun tavoitteena on mahdollistaa kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille uusi paikkariippumaton, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas asiointikanava. Etäpalvelussa asiakas on yhteydessä asiantuntijaan teknisten välineiden, kuten esimerkiksi videoneuvottelu- ja verkkoneuvottelutekniikan avulla. SADe-ohjelman yhteydessä kehitetään myös muita sähköisen asioinnin tukipalveluja, joita voidaan hyödyntää maistraattien toiminnan kehittämisessä kohti monikanavaista toimintamallia. SADe-ohjelman yleisenä tavoitteena on, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi kattaa vuoteen 2013 mennessä kaikki keskeiset palvelut. Tarkoituksena on luoda kansalaisten ja yritysten palveluille yhtenäiset asiakasrajapinnat eri tahojen tuottamiin julkisiin palveluihin. Tavoitteena on myös koko julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen. Maistraattien sähköisen asioinnin kehittäminen perustuu monelta osin valtion yhteisiin ratkaisuihin. Valtionhallinnossa on käynnissä monia kehittämishankkeita ja toimintoja, joilla luodaan edellytyksiä sähköiselle asioinnille ja sähköiselle hallinnolle, esimerkiksi: Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto (JulkICT), keskitetty IT-palvelutuotanto, valtion kokonaisarkkitehtuurityö ja tietohallintolaki Sähköinen asiointi maistraattien strategia-asiakirjassa Maistraattien strategia-asiakirja ohjaa sähköisen asioinnin strategian painopisteitä. Strategia-asiakirjan mukaan maistraatit tarjoavat asiakkaille laadukkaita ja yhdenmukaisia palveluja monikanavaisesti varmistaen samalla tietosuojan. Maistraattien palvelutuotannossa hyödynnetään enenevässä määrin sähköistä tuotantotapaa siten, että ajasta ja paikasta riippumattomien palveluiden määrä kasvaa. Maistraattien palvelutasoa parannetaan automatisoimalla sellaisia palveluprosesseja, jotka eivät edellytä viranomaisen harkintaa. Asiakaspalvelussa hyö- 15

16 dynnetään valtionhallinnon yhteisiä sähköisiä palvelukanavia sekä puhelinpalveluita. Maistraattien kokonaisarkkitehtuuria kehitetään valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti. Sähköisen asioinnin kehittämisen ohella lisätään maistraattien osallistumista yhteispalveluun ja laajennetaan maistraattien palveluvalikoimaa yhteispalvelupisteissä ottaen huomioon maakuntien liittojen esittämät paikalliset palvelutarpeet. Samalla lisätään myös etäpalvelun hyödyntämistä maistraatin asiantuntijapalveluissa. Yksittäisten palveluprosessien osalta maistraattien strategia-asiakirjassa on asetettu tavoitteeksi muun muassa sähköisen tietopalvelun lisääminen, sähköisen asioinnin kehittäminen esimerkiksi nimiasioissa ja yleisen edunvalvonnan ja maistraattien välillä sekä yksityisten edunvalvojien mahdollisuus tilien sähköiseen toimittamiseen. Myös Apostille-todistuksen sähköistämismahdollisuudet (e-apostille) selvitetään strategiakauden aikana Sähköisen asioinnin kehittämisen nykytilanne maistraateissa Maistraattien asiakkaille tarjottavista palveluista on täysin sähköistetty yksi palvelu: nimiasioiden sukunimenmuutoshakemus. Palvelu sisältää tunnistamisen, maksamisen ja päätöksen toimittamisen sähköisesti. Prosessiintegraatioita on toteutettu maistraattien asianhallintajärjestelmän ja maistraattien omien rekisterien sekä väestötietojärjestelmän välillä. Maistraatit tarjoavat asiakkailleen palveluita sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta. Lisäksi maistraatti tarjoaa omista rekistereistään sähköistä tietopalvelua. Maistraattien sähköisen asioinnin kehittämisen haasteeksi on osoittautunut valtion yhteisten kehittämishankkeiden viivästyminen. Tästä johtuen keskitettyjä palveluja ei ole saatu riittävän tasoisina käyttöön maistraattien odottamassa aikataulussa. Näin ollen kaikkia aiemman sähköisen asioinnin strategian mukaisia tuottavuustavoitteita ei ole saavutettu. Maistraattien sähköisen asioinnin strategia vuosille nojautui asianhallintajärjestelmän uudistamiseen. Valtion yhteisen asianhallintajärjestelmän uudistamisen haasteena on ollut paitsi valmistumisaikataulun viivästyminen myös tarvittavien toiminnallisuuksien puuttuminen. Tämä viivästyttää maistraattien palveluiden sähköistämistä. Maistraattien palveluiden sähköistämisellä tavoiteltavien tuottavuushyötyjen arvioidaan olevan kaikkien maistraattien osalta yhteensä useita kymmeniä henkilötyövuosia. Sähköisten palveluiden puuttuessa maistraatit joutuvat kattamaan vajeen jollakin tavalla, esimerkiksi lisäämällä henkilöiden työkuormaa, karsimalla palveluita ja/tai heikentämällä palveluiden laatua. 16

17 4. Maistraattien palvelut tuotetaan verkostona Käytännössä julkisen hallinnon palvelut tuotetaan usein prosesseissa, jotka ylittävät virastojen rajat. Kuitenkin organisaatioita johdetaan ja kehitetään edelleen pääasiassa virastoina ja funktioina eikä prosesseina. Tämä ristiriita tuottaa haasteita asiakasrajapintaan. Tilanne näkyy selvästi maistraateissa sekä joissain muissa julkisen hallinnon organisaatioissa. Osalle maistraatin palveluista on tyypillistä, että ohjaavat organisaatiot rakentavat itsenäisesti maistraattien käyttämiä tietojärjestelmiä. Tällä tavoin toteutetuissa tietojärjestelmissä ei ole aina otettu riittävästi huomioon maistraattien tarpeita. Esimerkiksi maistraattien virkailijat joutuvat edelleen joissakin palvelutilanteissa kahden yhteentoimimattoman tietojärjestelmän väliin, jossa tietoa haetaan yhdestä järjestelmästä ja tallennetaan manuaalisesti toiseen järjestelmään. Tällainen toiminta hankaloittaa maistraattien vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on, että maistraattien tarpeet otetaan paremmin huomioon kehitettäessä maistraattien käyttämiä tietojärjestelmiä Sidosryhmät ja palvelut Maistraattien sähköiseen toimintaan vaikuttavat keskeisesti seuraavat sidosryhmät: Kuluttajavirasto, oikeusministeriö, Patentti- ja rekisterihallitus ja Väestörekisterikeskus. Maistraatit toimivat käytännössä sidosryhmiensä asiakasrajapintana. Toiminnan tavoitteiden kannalta on keskeistä ymmärtää, että edellytykset maistraattien hyvälle palvelulle sekä vaikuttavalle ja tulokselliselle toiminnalle rakentuvat pitkälti sidosryhmien sekä ohjaavien organisaatioiden kehittämispanostusten tuloksena Kuluttajavirasto Kuluttajaneuvontaa annetaan valtakunnallisena palveluna yhdeksässä maistraatissa. Vuoden 2012 alun toimialuejakouudistuksen jälkeen ainoastaan kahdessa, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan, maistraatissa ei ole kuluttajaneuvontapalveluiden vastuualuetta. Kuluttajaneuvonta on asiakkaalle maksuton palvelu, jonka tavoitteena on kuluttajansuojan toteutuminen ja kuluttajan aseman turvaaminen. Kuluttajaneuvonta edistää osaltaan kuluttajamarkkinoiden toimivuutta. Kuluttajavirasto ohjaa kuluttajaneuvontaa yhteistyössä maistraattien kanssa. Kuluttajaneuvonnasta annetaan kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille tietoja ja neuvontaa kuluttajalle merkittävistä asioista ja kuluttajan oikeudellisesta asemasta. Neuvonnassa myös sovitellaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä ristiriitoja sekä osallistutaan kulutushyödykkeiden hintojen, laadun, markkinoinnin ja sopimusehtojen seurantaan. 17

18 Kuluttajaneuvonnan palvelukokonaisuuden muodostavat Kuluttajaviraston ylläpitämät kuluttajaneuvonnan verkkosivut, kuluttajaneuvonnan valtakunnallinen puhelinpalvelu sekä verkkosivujen kautta tapahtuva sähköinen asiointi. Asiakas voi myös asioida ajanvarauksella neuvonnan toimipisteissä. Vuonna 2011 kuluttajaneuvontaan tuli uusia tapauksia Vuonna 2010 tapauksia oli Palveluiden kehittämisen tilanne Kuluttajaneuvonta siirtyi maistraattien tehtäväksi vuonna Maistraatteihin siirtynyt virkamäärä oli tuolloin 82 henkilötyövuotta. Vuoden 2011 alussa maistraateissa käytettiin tehtäväalueen hoitamiseen 72 henkilötyövuotta. Strategiakaudella palvelun kehittämisen tavoitteena on ollut palvelun saatavuuden parantaminen ja kaikille asiakkaille tasapuolinen ja tasalaatuinen palvelu. Asiakkaalle palvelu näyttäytyy yhtenä asiointipisteenä. Asiakkaat ohjataan ensisijaisesti Kuluttajaviraston ylläpitämään kuluttajaneuvonnan verkkopalveluun, joka on osa viraston kuluttajille suunnattua verkkosivustoa. Tarkoitus on, että asiakas saa verkkosivuilta mahdollisimman kattavasti tietoa ja toimintaohjeita kuluttajaoikeudellisen ongelmansa ratkaisemiseksi. Verkkosivujen kautta tulevat sähköiset yhteydenotot ja puhelimitse tulevat soitot kirjautuvat samaan tietojärjestelmään. Tietojärjestelmän raportointiominaisuuksia on kehitetty vuosina edellisen maistraattien sähköisen asioinnin strategian mukaisesti. Kuluttajaneuvonnan valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee suomeksi ja ruotsiksi klo Puhelimitse vastataan vuosittain noin soittoon. Puhelinneuvonnan kysyntä on suurempaa kuin mihin pystytään vastaamaan. Osittain ongelmana on tekninen järjestelmä, joka ei mahdollista puhelujen jonotusta. Kuluttajille suunnatussa verkkopalvelussa on kuukausittain noin käyntiä. Kuluttajaneuvonnan etusivu ja yhteystietosivu ovat palvelun käytetyintä sisältöä. Neuvontaan tulevista tapauksista puhelimitse tulee 88 prosenttia ja sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta 11 prosenttia. Käyntiasiakkaita on 1 prosentti. Soittajista vain 56 prosenttia on reklamoinut myyjälle ennen kuluttajaneuvontaan tekemäänsä yhteydenottoa. Sähköisen yhteydenoton täyttäjistä 84 prosenttia on ollut yhteydessä myyjään. Puhelinneuvontaan tulevista tapauksista 80 prosentissa asiakas saa avun heti. 20 prosenttia tapauksista otetaan selvittelyyn tai sovitteluun. Tällaiset tapaukset vievät 80 prosenttia työajasta. Kuluttajaneuvonnassa neuvotaan muitakin kuin kuluttajia. Asiakkaista 5,5 prosenttia on elinkeinonharjoittajia. Kaikista kuluttajaneuvontaan tulevista asioista toimivaltaan kuulumattomia on 7 prosenttia. 2,4 prosenttia kuluttaja-asiakkaiden asioista koskee ulkomaisia yrityksiä. Kuluttajaneuvontapalvelun palvelumallia on kehitetty Kuluttajaviraston ja maistraattien yhteistyöllä. Yhtenäisiin toimintakäytäntöihin ohjataan valtakunnallisen kuluttajaneuvonnan toimintaohjeilla ja yhtenäisiä käytäntöjä ja neuvontatoiminnan laatua edistetään vuosittaisella koulutuksella. Kuluttajaoikeusneuvojien käytössä on myös oma ekstranet-palvelu tiedonvälitykseen ja keskusteluun Maistraattien strategia-asiakirjasta johdetut kehittämisvaatimukset Maistraattien kuluttajaneuvontatoimintaa kehitetään siten, että kuluttajaneuvontapalvelua on riittävästi ja tasapuolisesti asiakkaiden saatavilla koko maassa ja että valtakunnallinen palvelumalli toimii yhtenäisesti ja laaduk- 18

19 kaasti. Kuluttajaneuvonnan kysyntä on jatkuvasti suurempaa kuin mihin palvelulla pystytään vastaamaan. Tähän haasteeseen vastataan monikanavaisilla palveluilla. Kuluttajaneuvonnan palvelukokonaisuuteen kuuluvat Kuluttajaviraston ylläpitämät verkkosivut, valtakunnallinen puhelinpalvelu, sähköinen asiointi verkkosivujen kautta sekä käyntiasiointi ajanvarauksella (erityisryhmät). Palvelun tavoitettavuutta ja asiakasvirtojen hallintaa parannetaan contact center -järjestelmän jonotus- ja palveluvalikkomahdollisuuksilla. Kuluttajaneuvonnan tehokkuutta vahvistetaan erikoistumisen kautta. Erikoistuminen tuo lisäarvoa valtakunnalliseen palveluun ja tehostaa toimintaa asiakkaiden ja neuvontaprosessin sidosryhmien näkökulmasta. Tämä vaatii erikoistumista tukevan puhelintekniikan, joka mahdollistaa asiakkaiden ohjaamisen neuvojien osaamisprofiilin mukaan. Käyntiasiointitarpeeseen vastataan jatkossa yhä useammin myös etäpalvelun avulla, kun tämän asiointikanavan käyttö maistraattien osalta laajenee SADe-ohjelman etäpalvelut -hankkeen myötä Kehittämissuunnitelma vaikutustavoitteineen Kuluttajaneuvonnan tehokas toiminta hyödyttää neuvonnan asiakkaiden lisäksi kaikkia kuluttajahallinnon toimijoita. Kuluttajahallinnon tietopankki -hankkeen ydinajatuksena on mahdollistaa parempi tiedonkulku kuluttajahallinnon eri toimijoiden kesken ja tehostaa näiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa kehitetään kuluttajahallinnolle yhteinen tietojärjestelmä, joka ohjaa asiakasvirtoja ja asiankäsittelyprosesseja sähköisesti perustuen asiakassegmentteihin ja muuhun tietosisältöön. Järjestelmään ohjataan sekä kuluttajaneuvontaan että Kuluttajavirastoon tulevat yhteydenotot. Kuluttajaneuvonnan toiminnanohjaus paranee, asiakkaalle kerrottava tieto yhdenmukaistuu ja käsittelyprosessien sähköistäminen mahdollistaa tietojen paremman raportoinnin ja hyödyntämisen. Myös neuvontaprosessia on muokattava muutoksia vastaavasti. Hankkeen tavoitteena on liittää verkkopalvelu, asianhallintajärjestelmä ja valtakunnallinen puhelinpalvelu yhteen. Asiakkaalle tietojärjestelmä näkyy e-neuvojapalveluna, jossa hyödynnetään dynaamista lomaketta ja päätöspuumalleja. Niiden avulla asiakas saa vastauksen kysymykseensä. Tavoitteena on siirtää e-neuvojalle kolmasosa kuluttajaneuvontaan puhelimitse tehdyistä ensiyhteydenotoista. Ensiyhteydenottoja tehdään nykyisin vuodessa yhteensä noin Tietopankki hanke edellyttää, että maistraateilla on käytössä yhteinen contact center -järjestelmä. Hankkeessa on tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa sen kehittäessä kuluttajariitalautakunnan sähköistä asiointia. Tavoitteena on että kuluttajaoikeusneuvojan asiasta kirjaamat tiedot ovat suoraan kuluttajariitalautakunnan käytössä valitusta käsiteltäessä. Hankkeelle on myönnetty tuottavuusrahaa työ- ja elinkeinoministeriöltä. Hanke on aloitettu ja tavoitteena on tietopankin automatiikan käyttöönotto vuonna Oikeusministeriö Oikeusministeriöllä ja sen hallinnonalalla toimivilla virastoilla on useita erilaisia liittymiä maistraattien toimintaan. Holhoustoimen osalta oikeusministeriölle kuuluu holhoustoimilain mukaan holhoustoimen sisällöllinen kehittäminen. Lisäksi oikeusministeriön hallinnonalalle kuuluvien oikeusaputoimistojen tehtävänä on ollut vuodesta 2009 lukien yleisen edunvalvonnan järjestäminen. Käräjäoikeudet puolestaan antavat edunvalvontamääräyksiä, joista niiden tulee ilmoittaa lain mukaan maistraatille. 19

20 Kuluttaja-asioiden osalta oikeusministeriön hallinnonalalle kuuluu kuluttajariitalautakunnan toiminnan kehittäminen ja tulosohjaus. Kuluttajariitalautakunnan tehtävänä on muun ohella oikeudellisen neuvonnan ja muun opastuksen antaminen kuluttajaneuvojille lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Lisäksi oikeusministeriön tehtäviin kuuluu useiden maistraattien toimintaan vaikuttavien lakien kuten henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten sekä julkista notaaria koskevien lakien valmistelu Palveluiden kehittämisen tilanne Oikeusaputoimistot ovat ottaneet vuoden 2011 aikana käyttöön yleisen edunvalvonnan valtakunnallisen asianhallintajärjestelmän (Edvard). Tämä mahdollistaa sen, että yleiset edunvalvojat voivat toimittaa holhousasioihin liittyvät asiakirjat sähköisesti maistraatin asianhallintajärjestelmään siten, että ne kirjautuvat liitteineen automaattisesti asianhallintajärjestelmään saapuneiksi ja vireille. Maistraattien asianhallintajärjestelmän kehittämisen viivästymisestä johtuen tätä ei ole vielä voitu toteuttaa. Lisäksi vuoden 2012 aikana otetaan käyttöön yleisen edunvalvonnan raportointijärjestelmä. Käräjäoikeuksien ja maistraattien välisen sähköisen asioinnin kehittämisen tarkoituksena on siirtää holhousasioihin liittyvät asiakirjat automaattisesti tuomioistuimien ja maistraattien välillä. Selvitystyö maistraattien ja käräjäoikeuksien välisen sähköisen asioinnin kehittämiseksi on aloitettu vuonna Maistraattien strategia-asiakirjasta johdetut kehittämisvaatimukset Maistraattien strategiassa vuosille holhoustoimen tavoitteeksi on asetettu oikein kohdentuneet ja laadukkaat holhoustoimen palvelut. Sähköisen asioinnin osalta tavoitteena on yleisen edunvalvonnan ja maistraattien välisen sähköisen asioinnin käyttöön ottaminen sekä yksityisille edunvalvojille tarjottava mahdollisuus toimittaa tilit sähköisesti maistraattiin. Todistajapalveluiden osalta tavoitteeksi on asetettu sen selvittäminen, voidaanko e-apostille ottaa käyttöön Suomessa. e-apostillen avulla Apostille-todistus annetaan sähköisenä ja/tai tallennetaan sähköiseen rekisteriin, josta kuka tahansa voi varmistaa, että todistus on annettu. Haagin konferenssi on asettanut tavoitteeksi, että suurin osa sen jäsenmaista ottaisi käyttöön e-apostillen Kehittämissuunnitelma vaikutustavoitteineen Yleisen edunvalvonnan ja maistraattien välisen sähköisen asioinnin tavoitteena on, että muun muassa omaisuusluettelot, vuositilit ja lupa-asiat voidaan hoitaa sähköisesti. Nykyisin yleiset edunvalvojat toimittavat lupahakemukset sekä päämiesten vuosi- ja päätöstilit maistraattiin postitse. Maistraatti antaa päätöksensä ja tekee huomautukset tileihin manuaalisesti ja toimittaa vastaukset yleisille edunvalvojille postitse. Yleisessä edunvalvonnassa on runsaat päämiestä. Yleisen edunvalvojan ja maistraattien välinen sähköinen asiointi mahdollistaa muun muassa työn keskittämisen maistraattien sisällä ja valtakunnallisesti. Hankkeen aikataulu on yhteydessä maistraattien asianhallintajärjestelmän kehittämiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä oikeusministeriön ja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön kanssa. 20

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 MAANMITTAUSLAITOS 2011 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia 2012-2016 Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijät TIETO-tiimi: Asta Varonen, Riitta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Maistraattien toimialuejaot

Maistraattien toimialuejaot Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen 39/2010 Hallinnon kehittäminen Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2010 Hallinnon kehittätminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu 2014 - Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti 14/2013 Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu2014 Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 9/2012 Hallinnon kehittäminen Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja 9/2012 Hallinnon kehittäminen

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot