RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (11)"

Transkriptio

1 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika keskiviikko kello Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Leena Martikainen Risto Nikkonen Raimo Sulonen Vesa Parantaisen varajäsen, saapui klo 16.50, 46 jälkeen Anita Ruusuranta Ilkka Saarinen Marjo Valtonen Helena Sukarin varajäsen Pyry Winter Muut osallistujat Heikki Arikka Hannele Lehto-Laurila Kari Haakana kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 44 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Parantainen ja Anita Ruusuranta. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Saarinen ja Marjo Valtonen.

2 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) 47 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäyksin tiedoksi tuleviin asioihin. 48 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS [KV] Seurakunnan tilinpäätös kootaan tasekirjaan, jonka muodostavat: 1) toimintakertomus ja siihen sisältyvät talousarvion toteutumisvertailut, 2) tilinpäätöslaskelmat eli tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä 3) niiden liitetiedot ja erittelyt. Kirkkoneuvosto, kirkkoherra ja talousjohtaja allekirjoittavat tasekirjan ja se varustetaan tilintarkastajien tilinpäätösmerkinnällä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä esityksen kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Esitys tehdään toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksen alussa esitellään yleiskatsausten jälkeen hallintoelinten toimintaa, henkilöstöä ja seurakunnan väkilukutilastoa (sivut 11-24). Talousarvion toteutumisosassa selvitetään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (sivut 25 93). Vuoden 2014 investointimenot 569 T (sivut 88 89)on rahoitettu kassavaroista. Kirkkoneuvosto on käsitellyt ylitykset ja alitukset (sivut 82 84) kokouksessaan Kirkkovaltuustolle esitetään, että tilikauden ylijäämä kirjataan oman pääoman lisäykseksi (sivu 94). Tuloslaskelmassa, taseessa ja rahoituslaskelmassa (sivut 94-96) esitetään vertailutietona edellisen vuoden tiedot. Toiminnan tuotot vähenivät -3,8 % ja toimintakulut kasvoivat + 1,9 % vuoteen 2013 verrattuna. Henkilöstökulut vähenivät -1,9 %. Tämän seurauksena toimintatuottojen ja kulujen erotusta kuvaava toimintakate eli nettomenot kasvoivat + 4,1 prosentilla. Verotuloja (sivu 87) saatiin yhteensä T vähentyen edelliseen vuoteen nähden 156 T. Rahoitustuottoja kertyi 176 T. Rahoitustuottoihin sisältyy + 5 T aikaisempina vuosina tehtyjen arvonalennusten palautuksia.

3 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) Tilikauden ylijäämä on ,35. Kassavarat kasvoivat ,09. Tase vahvistui + 59 T :lla loppusumman ollessa 21,9 M. Liitetiedoissa (sivut ) on esitetty tarkemmat tiedot tilinpäätöslaskelmien sisällöstä. Lisäksi liitetiedoissa kerrotaan mm. vastuut ja tuodaan esille hautainhoitorahaston tiedot (sivut ). Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto 1) allekirjoittaa tilinpäätöksen, 2) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 3) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 49 HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS [KV] Hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa Tasekirjan sivuilla Kustannuksia hoidettaville haudoille on kohdennettu prosentuaalisesti esim. vedenkulutuksen ja jätehuollon osalta. Palkkakustannukset on kirjattu kausityöntekijöiden työaikaseurannan avulla. Työnjohtajan palkkakuluista kohdistuu 15 % hautainhoitorahastoon. Hallinnon tehtävien osalta on käytetty prosentuaalista osuutta toimistonhoitajan (20 %), kirjanpitäjän palkkauskuluista (10 %) ja seurakuntapuutarhurin (5 %) osalta. Yhden hoidettavan haudan hinnaksi muodostui 85. Nordean osakkeiden myyntitulot ja Liedon Sp:n määräaikaistalletus yhdistettiin OP Henkivakuutus Oy:n sijoitukseen. Hautainhoitorahaston alijäämäksi muodostui ,75. Hautainhoitorahaston varojen riittävyyteen suhteessa hoidettaviin pitkäaikaisiin hautoihin ja niiden palvelujen hinnoitteluun kiinnitetään tulevaisuudessa erityistä huomiota. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto: 1) antaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja

4 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) 50 TIEDOTTAJA RIIKKA LESKISEN VUOROTTELUVAPAA Tiedottaja Riikka Leskinen anoo vuorotteluvapaata ajalle (360 päivää). VUOROTTELUVAPAA Vuorotteluvapaasta säädetään vuorotteluvapaalaissa (1305/2002 myöhemmin tehtyine muutossäännöksineen). Vuorotteluvapaalla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömyysturvalain 2 luvun 1 :ssä tarkoitetun työttömänä työnhakijana olevan; Vuorotteluvapaalakia sovelletaan muun muassa kokoaikatyöntekijään ja myös henkilöön, joka on virkasuhteessa tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai muuhun julkisoikeudelliseen yhteisöön.( 2) Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 16 vuotta. Jos henkilö on aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä. Työssäoloaika lasketaan työntekijän eläkelain 3 :ssä tarkoitettujen työeläkelakien alaisten ansioiden perusteella. Työssäolokuukausien lukumäärä lasketaan siten kuin työttömyysturvalain 6 luvun 11 :n 2 momentissa säädetään. Edellä 1 momentissa tarkoitettua työssäoloaikaa laskettaessa työhön rinnastettavana aikana otetaan lisäksi huomioon sellainen täysi kalenterikuukausi 1) jolta henkilölle on maksettu sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyystai vanhempainrahaa taikka erityishoitorahaa; ja 2) jonka henkilö on ollut lakiin tai työ- tai virkaehtosopimukseen perustuvalla hoitovapaalla tai suorittanut varusmies- taikka siviilipalvelusta. Työssäoloajasta enintään neljännes voi olla 3 momentissa tarkoitettua työhön rinnastettavaa aikaa. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorottelijan 2 :ssä tarkoitettu työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 13 kuukautta, johon voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 360 kalenteripäivää.

5 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) VIRKAVAPAUS Vuorotteluvapaata varten tulee anoa virkavapautta. Kirkkolain 6 luvun 40 :n 1 momentin mukaan viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain, jollei toisin säädetä. Kirkkolain 6 luvun 41 :n 1 ja 2 momentin mukaan virkavapaa on haettava kirjallisesti, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkittavissa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. VIRANSIJAINEN Vuorotteluvapaalain mukaan sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, sijaiseksi voidaan palkata alle 30-vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalain 2 luvun 10 :ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana. Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. Jos työnantajan palveluksessa oleva osa-aikainen työntekijä on työttömänä kokoaikatyön hakijana työ- ja elinkeinotoimistossa ja hänet palkataan vuorotteluvapaan johdosta vapaaksi tulleeseen työhön, voidaan vuorotteluvapaa toteuttaa ottamalla näin vapaaksi jäävään työhön työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut työtön työnhakija työsopimuslain 2 luvun 5 :n estämättä. Tällöin näiden työntekijöiden yhteisen työajan lisäyksen tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. ARVIOINTI Riikka Leskinen on anomuksensa liitteeksi toimittanut Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkosta (lähettäjänä etuuskäsittelijä Tanja Lehtinen ) saamansa laskelman, jonka mukaan hänen 16 vuoden työhistoriansa kotimaassa täyttyy edellyttäen, että työhistoriaan ei ennen vuorotteluvapaa alkamista tule työhistoriaa lyhentäviä katkoksia. Raision seurakunnan tiedottajan virassa Riikka Leskinen on yhdenjaksoisesti ollut vuodesta 2007, joten edellytetty 13 kuukauden yhdenjaksoisuus toteutuu. Vuorotteluvapaan myöntämiselle ei näiltä osin ole estettä. Vaikka vuorotteluvapaa alkamiseen on aikaa runsaasti, päätöksenteko jo tässä vaiheessa on mielekästä, jotta sijaisjärjestelyihin voidaan ryhtyä ajoissa. Raision seurakunta sitoutuu palkkaamaan vuorotteluvapaalla olevalle sijaisen säädösten edellyttämällä tavalla. Kirkkoneuvosto kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että vuorottelijaa ei välttämättä tarvitse palkata samaan tehtävään, mitä vuorotteluvapaalla oleva on hoitanut. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Vuorotteluvapaata koskevalla päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.

6 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto 1) myöntää Riikka Leskiselle virkavapauden vuorotteluvapaata varten (360 päivää) edellyttäen, että hänen työhistoriaansa ei tule katkoksia ennen vuorotteluvapaan alkamista; 2) päättää, että Raision seurakunta sitoutuu palkkaamaan vuorotteluvapaalla olevalle sijaisen säädösten edellyttämällä tavalla; 3) antaa sijaisjärjestelyt kirkkoherran valmisteltavaksi. Muutoksenhaku: Päätöksen kohdasta: 1) voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle 2) ei muutoksenhakuoikeutta valmistelu 3) ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Tiedoksi: Riikka Leskinen, seurakuntatoimisto/palkat 51 KIRKKOHERRANSIHTEERI SIRPA-LIISA TUOMISEN VUOROTTELUVAPAA Kirkkoherransihteeri Sirpa-Liisa Tuominen anoo vuorotteluvapaata ajalle ja (353 päivää). VUOROTTELUVAPAA Vuorotteluvapaasta säädetään vuorotteluvapaalaissa (1305/2002 myöhemmin tehtyine muutossäännöksineen). Vuorotteluvapaalla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömyysturvalain 2 luvun 1 :ssä tarkoitetun työttömänä työnhakijana olevan; Vuorotteluvapaalakia sovelletaan muun muassa kokoaikatyöntekijään ja myös henkilöön, joka on virkasuhteessa tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai muuhun julkisoikeudelliseen yhteisöön.( 2) Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 16 vuotta. Jos henkilö on aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä. Työssäoloaika lasketaan työntekijän eläkelain 3 :ssä tarkoitettujen työeläkelakien alaisten ansioiden perusteella. Työssäolokuukausien lukumäärä lasketaan siten kuin työttömyysturvalain 6 luvun 11 :n 2 momentissa säädetään. Edellä 1 momentissa tarkoitettua työssäoloaikaa laskettaessa työhön rinnastettavana aikana otetaan lisäksi huomioon sellainen täysi kalenterikuukausi 1) jolta henkilölle on maksettu sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyystai vanhempainrahaa taikka erityishoitorahaa; ja

7 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) 2) jonka henkilö on ollut lakiin tai työ- tai virkaehtosopimukseen perustuvalla hoitovapaalla tai suorittanut varusmies- taikka siviilipalvelusta. Työssäoloajasta enintään neljännes voi olla 3 momentissa tarkoitettua työhön rinnastettavaa aikaa. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorottelijan 2 :ssä tarkoitettu työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 13 kuukautta, johon voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 360 kalenteripäivää. VIRKAVAPAUS Vuorotteluvapaata varten tulee anoa virkavapautta. Kirkkolain 6 luvun 40 :n 1 momentin mukaan viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain, jollei toisin säädetä. Kirkkolain 6 luvun 41 :n 1 ja 2 momentin mukaan virkavapaa on haettava kirjallisesti, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkittavissa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. VIRANSIJAINEN Vuorotteluvapaalain mukaan sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, sijaiseksi voidaan palkata alle 30-vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalain 2 luvun 10 :ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana. Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. Jos työnantajan palveluksessa oleva osa-aikainen työntekijä on työttömänä kokoaikatyön hakijana työ- ja elinkeinotoimistossa ja hänet palkataan vuorotteluvapaan johdosta vapaaksi tulleeseen työhön, voidaan vuorotteluvapaa toteuttaa ottamalla näin vapaaksi jäävään työhön työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut työtön työnhakija työsopimuslain 2 luvun 5 :n estämättä. Tällöin näiden työntekijöiden yhteisen työajan lisäyksen tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. ARVIOINTI Raision seurakunnan palkanlaskennan työsuhdetiedoista ilmenee, että Sirpa-Liisa Tuomisella on mennessä työhistoriaa 33 vuotta 9 kuukautta. Raision seurakunnan virassa hän on yhdenjaksoisesti ollut vuodesta 2000, joten edellytetty 13 kuukauden yhdenjaksoisuus toteutuu. Vuorotteluvapaan myöntämiselle ei näiltä osin ole estettä.

8 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) Raision seurakunta sitoutuu palkkaamaan vuorotteluvapaalla olevalle sijaisen säädösten edellyttämällä tavalla. Kirkkoneuvosto kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että vuorottelijaa ei välttämättä tarvitse palkata samaan tehtävään, mitä vuorotteluvapaalla oleva on hoitanut. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Vuorotteluvapaata koskevalla päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto 1) myöntää Sirpa-Liisa Tuomiselle virkavapautta vuorotteluvapaata varten ja (353 päivää); 2) päättää, että Raision seurakunta sitoutuu palkkaamaan vuorotteluvapaalla olevalle sijaisen säädösten edellyttämällä tavalla; 3) antaa sijaisjärjestelyt kirkkoherran valmisteltavaksi. Muutoksenhaku: Päätöksen kohdasta: 1) voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle 2) ei muutoksenhakuoikeutta valmistelu 3) ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Tiedoksi: Sirpa-Liisa Tuominen, seurakuntatoimisto/palkat 52 KIRKKOHERRANSIHTEERI SIRPA-LIISA TUOMISEN VIRKAVAPAUS Sirpa-Liisa Tuominen anoo päivätyllä kirjeellä palkatonta virkavapautta ajalle Anomuksen ajankohta virkavapauden ajankohtaan nähden on aikainen, mutta asia on perusteltua käsitellä jo nyt, koska Sirpa-Liisa Tuominen on anonut myös vuosille ajoittuvaa vuorotteluvapaata. Virkavapaus on siten tiedossa ja voidaan ottaa huomioon mm. vuorotteluvapaan sijaisjärjestelyissä. Kirkkoherralla olisi kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan mahdollisuus myöntää korkeintaan kahden kuukauden mittaiset virkavapaudet. Koska Sirpa-Liisa Tuomisen virkavapaus nyt sijoittuu laajempaan kokonaisuuteen, on paikallaan, että kirkkoneuvosto päättää myös virkavapaudesta. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Virkavapaata koskevalla päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto myöntää Sirpa-Liisa Tuomiselle palkatonta virkavapautta anomuksen mukaisesti ajalle Sijaisjärjestelyt annetaan kirkkoherran valmisteltavaksi. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Tiedoksi: Sirpa-Liisa Tuominen, seurakuntatoimisto/palkat

9 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) 53 MUUTOS DANSKE BANKIN SIJOITUSSALKKUUN Sijoitusvakuutus eli kapitalisaatiosopimus (vakuutuskuori) Sijoitusvakuutuksen sisälle käy lähes mikä tahansa yksilöllinen omaisuudenhoito- eli varainhoitopalvelu tai julkisesti noteerattu arvopaperi, pörssiosakkeet, sijoitusobligaatiot, sijoitusrahastot ja talletukset mukaan lukien. Räätälöity sijoitusvakuutus mahdollistaa sijoitustoiminnan jatkumisen ennallaan vakuutuskuoren sisällä vero- ja kustannustehokkaasti. Vakuutussopimuksessa sijoittaja seuraa kirjanpidossa vain yhden sopimuksen arvomuutosta, vaikka sopimus sisältää useita sijoituskohteita ja niiden arvomuutoksia. Räätälöidyn sijoitusvakuutuksen rakenne mahdollistaa sijoituskohteiden myynnit ja ostot vakuutuksen sisällä ilman vakuutuksenottajalle aiheutuvia välittömiä veroseuraamuksia. Sijoitetun pääoman tuottoa ei veroteta vuosittain, joten pääoma karttuu bruttotuotolla eli sijoituksille saadaan korkoa korolle. Vakuutuksenottaja voi tehdä ostoja ja myyntejä niin usein kuin haluaa, eikä näistä tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa, sillä vakuutuksen arvoa ei katsota varallisuudeksi. Sijoitussalkun sisällön muuttaminen on yksinkertaista ja vaivatonta, koska vakuutusyhtiö suorittaa vakuutuksenottajan puolesta toimenpiteet. Monet sijoittajat myös haluavat ammattimaisen varainhoitajan seuraavan salkun tuottoa ja toteuttavan sijoituskohteiden muutokset markkinoiden muuttuessa. Vakuutuksenottajalla on mahdollisuus täydelliseen tai osittaiseen takaisinostoon milloin tahansa. Vakuutusyhtiö laatii kalenterikuukausittain arvonselvitysraportin, jossa yksilöidään sijoitussalkun sisältämät sijoitukset ja niiden arvonkehitys. Vakuutuksenottajalle annetaan myös raportti omaisuuden jakautumisesta ja ajanjakson aikana tehdyistä muutoksista. Myös ylimääräisiä arvonselvityksiä voidaan vakuutusyhtiöltä pyytää milloin tahansa. Sijoitussopimus on kapitalisaatiosopimus, jossa on sopimuskirja ja vakuutusehdot. Vakuutusehdot sisältävät vakuutussopimuksen eli sijoitus on ensisijaisesti kertamaksuinen vakuutus, mutta vakuutukseen voi tehdä lisäsijoituksia. Vakuutussopimus tehdään Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön kanssa. Sijoitussopimus on määräaikainen, kuitenkin enintään 20 vuotta. Vakuutussopimus päättyy sopimuskirjaan merkittyyn määräajan päättyessä tai kun vakuutuksenottaja nostaa vakuutussäästön. Säästön voi nostaa joko osittain tai kokonaan ennen sopimusajan päättymistä. Rahastopohjaisten sijoituskorien hoitopalkkio 0n 0,74 % ja osakepohjaisten sijoituskorien hoitopalkkio on 1,4 %. Muu kuin rahasto- ja osakepohjaisten sijoituskorien hoitopalkkio on 0,6 %. Raision seurakunnalla on 1,4 M :n täyden valtakirjan sijoitussopimus Danske Bankin kanssa. Tämän lisäksi on suoria sijoituksia yhteensä noin 310 t :n edestä, joista on jo kotiutettu noin 195 t. Sijoitussalkun määrä on yhteensä noin 1,7 M. Talousjohtaja esittää, että Raision seurakunta tulouttaa tämän hetkiset Danske Bank Oyj:n kanssa tehdyt sijoitukset ja tekee noin 1,7 M :n täyden valtakirjan omaisuudenhoito- ja yrityksen yksilöllisen sijoitussopimuksen Danske Bank Private Banking/Danske

10 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) Bank Oyj:n kanssa sekä Private kapitalisaatiosopimuksen (vakuutuskuori) Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön kanssa. Sijoitussuunnitelma sisältää seuraavat sijoitukset: Danske 25, osuus maksusta 70 %, tuotto-oletus 5,85 % ja Danske Horisontti, osuus maksusta 30 %, tuotto-oletus 7,48 %. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan tulouttamaan Raision seurakunnan tämän hetkiset sijoitukset yhteensä noin 1,2 M Danske Bank Oyj:ssä ja allekirjoittamaan seurakunnalle säästösummaltaan noin 1,7 M :n Private kapitalisaatiosopimuksen (vakuutuskuori) ja sijoitussuunnitelmasopimuksen Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön kanssa sekä: 1) allekirjoittamaan sijoituspalvelun asiakassopimuksen liitteineen Danske Bank Oyj:n kanssa ja päättämään omaisuudenhoitosopimuksessa sovittavista asioista mukaan lukien sopimuksen alaisen varallisuuden allokaatiosta ja sijoitustoiminnan rajoituksista 2) tekemään jatkossa päätökset sopimuksen alaisen varallisuuden määrän lisäämisestä tai vähentämisestä. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: talousjohtaja Tiedoksi: kirjanpito, Danske Bank Oyj/Seija Järvinen 54 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2015: 8 Kunniamerkin nimenmuutos ja esitykset Pro ecclesia-mitalien ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lapsen henkeen ja terveyteen kohdistuvien tekojen osalta 6 Väestörekisterikeskus tiedottaa painotuotteiden tilaamisesta 5 Tilastolomakkeiden A7-A9 lähettäminen Kirkkohallitukseen tilastovuodelta Yhdenvertaisuuslainsäädäntö uudistui Kirkkoherran päätösluettelopäätökset, nrot / 2015 Muut asiat: T Ympäristödiplomi: Kirkkohallitus on myöntänyt Raision seurakunnalle ympäristödiplomin T Pro Patria muistotaulu kirkkomaalle - informaatio taulun paikasta T Seuraavan kirkkoneuvoston kokouksen ajankohta torstai klo MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut.

11 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (11) 56 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 57 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa Raisiossa Ilkka Saarinen Marjo Valtonen Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika keskiviikko 19.11.2014 kello 18-19.25 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika keskiviikko 25.2.2015 kello 16.30-18.48 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika keskiviikko 6.5.2015 kello 16.30-18.15 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (10)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (10) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (10) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4 / 2015 Aika torstai 23.4.2015 kello 16.30-17.52 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 04.06.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 11.06.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013. 19.3.2013 klo 17 18.25

Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013. 19.3.2013 klo 17 18.25 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 Taloudellinen jaosto KOKOUSTIEDOT Aika 19.3.2013 klo 17 18.25 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Juntunen Hannu, puheenjohtaja Heikkinen Setti

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 20. päivänä maaliskuuta 2014 klo 18.00. 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2008 1 (31) 22.4.2008

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2008 1 (31) 22.4.2008 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2008 1 (31) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 Aika: Keskiviikko 27.5.2015 klo 18.00 20.15 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 15.3.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjantarkastus

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17 N:o 2/2015 Sivu 17 Kokousaika Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.00-20.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 6.2.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 28.3.2012 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot