SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Kotihoitopalveluja vanhuksille Sijaintikunnan yhteystiedot Mikkelin kaupunki Kunnan nimi Mikkeli Sijaintikunta Mikkeli Palvelujen tuottajan virallinen nimi Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy Toimintayksikön nimi Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy Toimintayksikön postiosoite Porrassalmenkatu 39 L 3 Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Hilkka Hirvelä Postiosoite Porrassalmenkatu 39 L 3 Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Mikkeli Postitoimipaikka Mikkeli Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Op Pohjola toistaiseksi -Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta avi21u1 1/14

2 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy tuottaa luotettavasti ja ammattitaidolla kotityö-, hoivasekä kotisairaanhoitopalveluja ikääntyneille henkilöille sekä ostopalveluita eri toimijoille. Palvelumme ovat laadukkaita, turvallisia ja asiakaslähtöisiä. Teemme asiakkaidemme kanssa yksilöllisen palvelusuunnitelman ja -sopimuksen. Palvelemme asiakkaitamme myös iltaisin ja viikonloppuisin. Arvot ja toimintaperiaatteet Yksilöllisyys: Jokaisella ihmisellä on tottumukset ja toiveet tehdä asioita omalla tavallaan. Arvostamme asiakasta yksilönä. Huomiomme palvelussamme hänen yksilölliset tarpeensa kokonaisvaltaisesti. Turvallisuus: Pelakuu on luotettava palvelujen tuottaja ja sopimuskumppani. Teemme sen mistä on sovittu. Turvallisuus perustuu työntekijöidemme ammattitaitoon ja kokemukseen. Palvelumme mahdollistavat asiakkaan turvallisen asumisen omassa kodissaan. Päivittämissuunnitelma Toiminta-ajatusta, arvoja ja toimintaperiaatteita päivitetään asiakaskunnan, palvelujen tai toiminnan muuttuessa yhdessä henkilöstön kanssa. Toimintaa seurataan asiakaspalautteen avulla. 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Hilkka Hirvelä, Toimitusjohtaja Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Anu Tuukkanen, Palveluvastaava Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Anu Tuukkanen, Palveluvastaava Merja Pahkasalo, Vastaava sairaanhoitaja Hilkka Hirvelä, Toimitusjohtaja Leena Koponen, Tietosuojavastaava Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Omavalvontasuunnitelma on osa perehdytysohjelmaa. avi21u1 2/14

3 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Yritys kerää asiakaspalautetta vähintään kerran vuodessa arvioidessa palvelusuunnitelmia ja 1-2 vuoden välein asiakastyytyväisyyskyselyllä. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Palaute käsitellään mahdollisimman pian asianosaisten kanssa. Palautteita käsitetellään tarvittaessa myös henkilöstöpalavereissa. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Toimintaa muutetaan/kehitetään tarvittaessa palautteiden perusteella. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Asiakaspalautejärjestelmää kehitetään/parannetaan tarpeen mukaan. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Yrityksessämme riskit ja vaaratilanteet pyritään tunnistamaan ja ennakoimaan mahdollisimman hyvin sekä toimimaan sovittujen ohjeiden mukaan. Riskit voivat liittyä esim: - palvelutoimintaan - yksin työskentelyyn - laitteisiin - lääkehoitoon - asiakkaisiin - henkilöstöön Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Poikkeamat ja vaaratilanteet ilmoitetaan palveluvastaavalle tai johtajalle. Asia käydään välittömästi läpi asianosaisten kanssa ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Poikkeama kirjataan vihkoon. Lääkepoikkeamasta työntekijä täyttää lääkepoikkeamaraportin. Asiat käsitellään tarvittaessa henkilöstöpalaverissa. Henkilöstön kanssa pohditaan muutos- ja kehittämistoimenpiteitä. Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Tilanteet käsitellään esimiehen kanssa. Selvitetään mitkä syyt johtivat poikkeamaan, miten tilanne olisi ollut vältettävissä ja miten se jatkossa vältetään. Tarvittaessa muutetaan käytäntöjä ja laaditaan uudet toimenpideohjeet. avi21u1 3/14

4 Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Sovitut toimenpiteet käsitellään henkilöstökokouksissa. Asianosaisia/yhteistyötahoja informoidaan tarvittaessa. Henkilöstö perehdytetään uusiin ohjeisiin. Tarvittaessa henkilöstölle järjestetään koulutusta. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Henkilöstömäärä vaihtelee asiakastarpeen mukaan. Henkilöstön tehtävänä on ikääntyneiden koti- ja hoivapalvelutyö. Henkilöstöllä on alan koulutus (lähihoitajia, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosiaaliohjaaja, kodinhoitaja, kodinhuoltaja, sekä lisäksi oppisopimusopiskelija). Työkokemus alan koulutuksen jälkeen on 1-30 vuotta. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Rekrytoitaessa työntekijöitä pidämme tärkeänä sitä, että henkilöllä on tehtävään sopiva koulutus, vanhustyöhön soveltuva asenne ja kyky sitoutua yrityksen toimintaperiaatteisiin. Kokemus vanhustyöstä on eduksi valintatilanteessa. Henkilökunnan rekrytionnissa kanavina käytetään lehti-ilmoittelua, työvoimatoimistoa tai muita kanavia. Työntekijä haastatellaan ja kysytään mahdolliset suositukset. Työntekijän koulu- ja työtodistukset tarkastetaan. Työntekijän taustat selvitetään säädösten mukaan. Käytössä on neljän kuukauden koeaika. Ennen koeajan päättymistä käydään arviointikeskustelu työntekijän ja muiden työntekijöiden kanssa. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Palveluvastaava tai johtaja vastaa perehdytyksestä. Uuden työntekijän kanssa käydään läpi kirjallinen perehdytysohjelma, jonka työntekijä vahvistaa allekirjoituksellaan. Omavalvontasuunnitelma on osa perehdytysohjelmaa. Kokenut työntekijä opastaa uutta työntekijää tarpeen mukaan, vähintään 1-2 työvuoron ajan. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Henkilöstön koulutustarpeita arvioidaan osaamiskartoituksen perusteella ja sen pohjalta laaditaan henkilöstöryhmittäinen vuosittainen koulutussuunnitelma. Panostamme yrityksessämme henkilöstön vanhustyön ja kotityön osaamiseen sekä vastuuhenkilöiden esimies- ja yrittäjyystaitoihin. Järjestämme työntekijöille säännöllisesti ensiapu-, uhkatilanne-, ergonomia- ja työyhteisötaitokoulutuksia. Teemme yhteistyötä koulutushankinnoissa Mikkelin Ammattikorkeakoulun ja Esedun kanssa. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta osallistua työnohjaukseen. Työntekijöiden työkykyä tuetaan mm. ostamalla uimahallilippuja, viiden kerran hierontasarja vuosittain sekä järjestämällä yhteisiä virkistystilaisuuksia mm. konsertit, teatterit. Yrityksellä on työterveyshuollon suunnitelma. Sairauspoissaoloja seurataan. Käytössä on ns. varhaisen puuttumisen menettely. Työterveyshuolto on järjestetty Etelä-Savon työterveys Oy:ssä. avi21u1 4/14

5 Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Tietoturvasitoumus osaksi perehdyttämissuunnitelmaa. Uuden työntekijän haastatteluun systemaattinen prosessi. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Kotityöpalvelua tehdään asiakkaiden kotona. Pelakuun henkilöstöllä on käytössä toimisto- ja taukotila. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Noudatamme siivous-, pyykki- ja jätehuollossa yleisiä ympäristö ja kierrätysohjeita. Tiloissamme on pyykkihuoltoa varten erillinen tila, jossa pesemme koneella siivousliinat ja mopit aina käytön jälkeen. Tehtävään on nimetty vastuuhenkilö. Oma toimisto- ja taukotila siivotaan kerran viikossa. Tehtävään on nimetty vastuuhenkilö. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Yrityksellä on käytössä verenpaine- ja verensokerimittarit sekä verinäytteiden ottovälineet. Laitteet kalibroidaan ja huolletaan huoltovälin mukaan. Tehtävään on nimetty vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön yhteystiedot Hilkka Hirvelä avi21u1 5/14

6 Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Anu Tuukkanen puh: Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Henkilökunta tuntee asiakkaan turvallisuuteen liittyviä tekijöitä ja turvalliset toimintatavat (äkilliset sairastumiset, tapaturmat, asiakkaiden katoaminen, riski palo- ja/tai onnettomuusvaarasta, asiakkaiden avainten säilytys). Turvallisuutta lisäävien apuvälineiden hankinnan tarvetta arvioidaan kotikäyntien yhteydessä. Vaaratilanteet käydään aina esimiehen/yhteistyökumppaneiden/omaisten kanssa läpi ja kirjataan asiakastietojärjestelmään. Tämän jälkeen ryhdytään mahdollisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Ensiapukoulutusta järjestetään säännöllisesti. Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Asiakkaiden kotona toimitaan yleisten turvallisuusohjeiden mukaisesti. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Palovaroittimet testataan määräajoin. Asiakkaiden käytössä olevien turvapuhelimien toimivuus testataan määräajoin. Asiakasturvallisuuteen liittyvät työohjeet on otettu osaksi perehdyttämisohjelmaa. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma avi21u1 6/14

7 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Asiakkuuden alkaminen: Asiakkaana voi olla joko yksityisasiakas, palveluseteliasiakas, ostopalvelusopimusasiakas (kilpailutuksen kautta tullut) tai julkinen organisaatio. Asiakkaan kotityöpalvelutilauksen vastaanottaa yrityksen johtaja tai palveluvastaava. Palvelutarpeen arviointi: Itsemaksavan yksityisasiakkaan palvelutarpeita ja -sisältöä arvioidaan alustavasti puhelinkontaktin aikana. Hoivapalveluja tarvitsevan asiakkaan luo tehdään ensikäynti palvelutarpeiden kartoittamista varten. Asiakkaalle kerrotaan yrityksen tarjoamista palveluista ja lasketaan palvelun kustannusarvio. Palveluseteliasiakkaan palvelutarpeen on arvioinut kunnan edustaja palvelusetelipäätöksessä. Palvelusetelipäätökseen on kirjattu palvelunsisältö, käyntikerrat ja palveluun käytettävä aika sekä setelin voimassaoloaika. Julkisen organisaation kautta tulleen asiakkaan sekä ostopalvelusopimusasiakkaan palvelutarvetta arvioidaan yhdessä kunnan edustajan/asiakkaan ja/tai omaisen sekä yrityksen edustajan kanssa. Palvelusuunnitelman ja -sopimuksen laadinta: Yksityisasiakkaan palvelusuunnitelma ja -sopimus laaditaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaisten kanssa. Sopimukset allekirjoittaa asiakas tai hänen edunvalvojansa. Palveluseteliasiakkaan päätökseen on kunnan edustaja kirjannut palvelunsisällön, käyntikerrat ja palveluun käytettävän ajan sekä setelin arvon ja voimassaoloajan. Mikäli asiakas haluaa ostaa muita kuin palvelupäätöksessä olevia palveluja, niistä tehdään oma palvelusuunnitelma ja -sopimus asiakkaan kanssa. Nämä palvelut asiakas kustantaa kokonaan itse. Mikäli asiakkaan palvelun ostaa kunta, sopimuksen allekirjoittaa kunnan edustaja. Palvelun toteuttaminen: Kotityöpalvelua toteutetaan asiakkaan kotona yhdessä laaditun palvelusopimuksen ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Palvelusuunnitelmaa muutetaan joustavasti palvelutarpeiden muuttuessa. Asiakkaan vastuuhoitaja vastaa siitä, että palvelusuunnitelmaa ja -sopimusta päivitetään aina tarpeen mukaan ja vähintään kerran vuodessa. Vastuuhoitaja huomioi palvelusuunnitelmaa laadittaessa myös asiakkaan yksilölliset tavat, toiveet ja tottumukset sekä erilaiset kulttuuriset lähtökohdat palvelutilanteessa huomioiden. Asiakastietojärjestelmä: Yrityksellä on käytössä Hilkka asiakastietojärjestelmä, johon asiakkaan tiedot sekä työohjeet käyntien sisällöstä kirjataan työntekijöille mobiililaitteeseen. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Asiakas saa etukäteen tietoa Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuun palveluista puhelimitse, sähköpostin tai yrityksen internetsivujen kautta. Asiakkaan luokse tehdään ensikäynti. Hänelle kerrotaan palveluista ja lasketaan kustannusarvio. avi21u1 7/14

8 Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Sopimus- ja kustannusmuutoksista informoidaan asiakasta. Asiakaslaskutukseen liittyvät muutokset kuten hinnankorotukset ilmoitetaan kirjeitse vähintään kuukausi ennen tapahtumaa. Sopimuksessa on huomioitu mahdollinen hinnankorotus. Vastuutyöntekijän vaihtumisesta ilmoitamme asiakkaalle etukäteen. Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Pelakuu kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä. Palvelutarpeiden arvioinnissa ja toteutuksessa otetaan huomioon asiakkaan mielipide, toivomukset, etu ja yksilölliset tarpeet. Asiakkaan osallisuutta ja toimijuutta arjessa tuetaan asiakkaan omien voimavarojen mukaan. Kotona asuminen edesauttaa itsemäärämisoikeuden säilymistä. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Rahavarat: Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa asiakkaan raha-asioista hoituisi ilman käteistä rahaa. Asiakkaalle suositellaan tilien avaamista kauppaan, apteekkiin ja laskut suoraveloitukseen. Asioidessa asiakkaan asioilla kaupassa, käydään suullisesti läpi tarvittavat ostokset, paljonko asiakas antoi rahaa, paljonko ostoksiin kului rahaa ja mikä oli palautettu rahasumma. Samat luvut kirjataan käteisvarojen käsittelykaavakkeeseen. Kuitit säilytetään niille varatussa paikassa asiakkaan luona. Jos on epäilys siitä ettei asiakas kykene hoitamaan raha-asioitaan, hänelle pyritään järjestämään edunvalvoja. Avaimien säilytys: Avaimet säilytetään yrityksen tiloissa lukitussa kassakaapissa. Avaimet on merkitty siten, että ulkopuolinen ei pysty niitä asiakkaaseen yhdistämään. Työntekijöille on erilliset ohjeet avaimien käsittelystä. Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Kotityöpalvelussa ei käytetä rajoitteita. Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Palaute asiakkaalta, läheiseltä tai toiselta työntekijältä. Työntekijän väärinkäytökseen ja epäammattimaiseen käytökseen puututaan heti työnjohdollisin keinoin. Otettu käyttöön ohjeistus muistutusmenettelystä. avi21u1 8/14

9 Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Asiakkaan palvelusopimus puretaan sopimusehtojen mukaisesti. Palveluseteliasiakkaan palvelu päättyy, kun uutta palveluseteliä ei enää myönnetä. Palvelun päättyminen kirjataan palvelusuunnitelmaan. Asiakastiedot arkistoidaan säännösten mukaisesti. Sähköisten tietojen arkistointivastuu on järjestelmän tuottajalla. Asiakassuhteen päättyessä vastuutyöntekijä palauttaa asiakkaan avaimen. Palautus dokumentoidaan palvelusopimukseen varattuun kohtaan. Tarvittaessa/sovittaessa vastuutyöntekijä palauttaa lainattuja apuvälineitä, turvapuhelimen ym., lopettaa ateriapalvelun jne. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan - Pelakuun toimitusjohtaja Hilkka Hirvelä puh: Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kirjaamo PL Mikkeli Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Taija Liukkonen Maaherrankatu Mikkeli Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Asiakkaalla ja omaisilla on lakisääteinen oikeus tehdä kirjallinen muistutus palvelun tuottajalle. Muistutukseen on vastattava kirjallisesti kohtuullisen ajan kuluessa, ja siitä on käytävä ilmi, kuinka asia on selvitetty ja mihin mahdollisiin toimenpiteisiin se on johtanut. Ensisijaisesti asiaa kuitenkin yritetään selvittää asiakasta hoitaneiden henkilöiden ja esimiehen kanssa keskustellen. Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Pelakuu tuottaa kotityöpalveluita myös ostopalveluina julkiselle sektorille. Kun asiakkaan palvelun ostaa kaupunki, sopimuksen allekirjoittaa kaupungin edustaja. Tällöin asiakasta palvellaan kaupungin laatiman hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Sopimukseen kirjataan palvelujen sisältö, määrä, palveluun käytetty aika sekä palvelun hinta. Yhteydenpito ja raportointi kunnan/kaupungin edustajan kanssa tapahtuu pääosin puhelimitse ja sähköpostitse. Asiakkaan omahoitaja vastaa palvelutarpeen arvioinnista ja päivittämisestä. Asiakkaan tilaa ja palvelutarpeen arviointia seuraavat ja arvioivat myös muut hoitajat. Asiakkaan omahoitaja ja palveluvastaava vastaa siitä, että palvelusuunnitelmaa päivitetään yhdessä kaupungin edustajan kanssa aina palvelutarpeiden ja suunnitelman muuttuessa. Omahoitaja tiedottaa muutoksista myös omaisia, toisia työntekijöitä, toimitusjohtajaa ja mahdollisia yhteistyökumppaneita. Kotihoidon palvelusetelin myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin Mikkelin kaupungin kriteerien mukaan. Arvioinnin suorittaa Mikkelin kaupungin hoitotyön asiantuntija. avi21u1 9/14

10 Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Palvelusopimukseen on kirjattu että erimielisyydet käsitellään kuluttajariita-asiana kuluttajasuojalain mukaisesti. Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyviä ohjeistuksia seurataan ja tarkennetaan yleisten ohjeiden mukaisesti. 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: - Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Asiakkaille tehdään palvelusuunnitelma ja -sopimus. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan toimintakyky, palvelun tavoitteet ja keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Jokaiselle asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja, joka arvioi yhdessä muiden hoitajien kanssa asiakkaan toimintakykyä ja palvelutarpeita. Palvelusuunnitelmaa päivitetään aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Kuntouttavalla työotteella kannustetaan asiakkaita käyttämään omia voimavaroja arjessa. Tukemalla asiakkaan mahdollisuutta liikkumiseen, esim. ulkoiluun, sekä kannustamalla ja ohjaamalla monipuoliseen ruokavalioon voidaan parantaa hyvinvointia ja siten itsenäistä suoriutumista kotioloissa. Tarjoamme asiakkaillemme vuosittain virkistysretkiä lähiseudun kohteisiin. Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Asiakkaiden yksilöllisiä ravitsemukseen liittyviä tarpeita seurataan säännöllisesti kotikäyntien yhteydessä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Huomioidaan tottumukset, erityisruokavaliot ja mahdolliset ruokailussa tarvittavat apuvälineet. Tarkoituksena on varmistaa ruokailun toteutus, eli riittävä ravinnon saanti. Ruokien säilytystä seurataan, esim. jääkaapista poistetaan vanhentunut/pilaantunut ruoka. Omaiset ovat usein mukana ravitsemuksen ja sen toteutuksen suunnittelussa. Asiakasta muistutetaan tarvittaessa syömisestä, ja sairaustilanteessa huolehditaan riitävästä ravinnonsaannista. Tarvittaessa avustetaan ruokailussa. Ruokailutilanteeseen liittyvät psykososiaaliset tekijät huomioidaan, ruuan ulkonäkö/esillepano ja maku ovat tärkeitä. Suun terveydestä huolehditaan (proteesien ja suun limakalvojen puhdistus). Valtion ravitsemusneuvottelukunta: avi21u1 10/14

11 Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot - Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Asiakkaiden toimintakykyä tuetaan kannustamalla heitä käyttämään omia voimavaroja arjen askareissa. Esim. moni ikääntynyt siivousasiakas pystyy/haluaa itse pyyhkiä pölyjä. Kauppa-asioinnit voidaan tehdä myös yhdessä asiakkaan kanssa. Kannustetaan osallistumaan päivätoimintaan esim. päiväkeskuksessa. Ulkoiluapua järjestetään hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Työntekijät on ohjeistettu käyttämään käsihygieniaa (käsidesin käyttö, suojahanskojen käyttö). Henkilökunta saa kausi-influenssarokotukset halutessaan. Epidemiatilanteessa toimitaan yleisten ohjeiden mukaan. Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Toimitaan palvelusuunnitelman mukaisesti. Toimitaan yhteistyössä julkisen sektorin sekä muiden sairaanhoitopalveluja järjestävien tahojen kanssa. Vastuuhoitaja huolehtii yhdessä asiakkaan/omaisten kanssa, että sovitut määräaikaistarkastukset, toimenpiteet ym. tehdään sovitusti. Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Asiakas hakeutuu omalle terveysasemalleen tai käyttää yksityisiä lääkäripalveluja itsemaksavana asiakkaana. Asiakkaan kotona voidaan suorittaa lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, seurata asiakkaan vointia, tehdä tarvittavia mittauksia ottaa näytteitä, valvoa lääkitystä ja antaa ohjausta ja neuvontaa. avi21u1 11/14

12 Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Kiireellisessä tapauksessa työntekijät soittavat hätäkeskukseen ja tilaavat ambulanssin. Tarvittaessa aloitetaan elvytys. Ambulanssin henkilöstö päättää jatkotoimenpiteet. Asiasta ilmoitetaan omaisille. Pelakuun työntekijöille järjestetään säännöllisesti ensiapukoulutusta. Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Asiakkailla on käytössä kunnalliset perusterveydenhoito- ja erikoissairaanhoitopalvelut. Asiakas voi halutessaan käyttää yksityisiä palveluja. Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Lääkehoitosuunnitelma on laadittu ja se päivitetään tarpeen vaatiessa. Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Merja Pahkasalo puh: Potilasasiamiehen yhteystiedot Potilasasiamies: Irja Tikka, Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri puh: Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa kehitetään asiakaspalautteen perusteella. 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Asiakastyöt on kohdistettu asiakashallintaohjelmasta työntekijälle puhelimeen. Työntekijä kirjautuu salattuun/suojattuun asiakashallintaohjelmaan saamillaan henkilökohtaisilla salaisilla tunnuksilla. Työntekijä kuittaa kännykällä työn aloittamisen ja päättämisen sekä huomiot asiakkaan voinnissa. Tästä jää dokumentti tehtävän suorittamisesta ja käyntiaika asiakaslaskutusta varten. Asiakastilaukset tehdään pääosin puhelimitse, ja henkilökunta käyttää sisäisessä viestinnässä puhelinta. Keskinäisessä viestinnässä ei käytetä asiakkaiden koko nimiä. Asiakkaiden nimiä ja sotuja ei laiteta koskaan sähköpostilla tai tekstiviestillä. Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta ulkopuolisille. Työntekijät allekirjoittavat salassapitosopimuksen työsopimuksen liitteeksi. Asiakastietosuojasta on laadittu kirjallinen ohjeistus työntekijöille, ja sitä täydennetään tarpeen mukaan. avi21u1 12/14

13 Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaavan yhteystiedot Leena Koponen puh: Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Asiakastietosuojasta on kirjallinen ohjeistus työntekijöille. Rekisteriselosteet ovat nähtävillä Pelakuun toimistolla. Tietoturvaohjeistus on osa työntekijän perehdytystä. Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) - Pelakuun tietokoneille on asennettu Hilkka asiakastieto-ohjelma, johon pääsee vain henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla. Arkistoinnista vastaa tietojärjestelmäsovelluksen toimittaja Fastroi. - Paperimuodossa olevat asiakaskansiot säilytetään tarkoitusta varten olevassa lukitussa kaapissa. - Asiakassuhteen päätyttyä asiakastiedot arkistoidaan asianmukaisesti. Tarpeettomat tiedot hävitetään. Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa - Toimitusjohtaja ja palveluvastaava hoitavat ensisijaisesti suhteet yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa. - Asiakaspalavereihin esim. kotiuttamispalaveriin voi osallistua omahoitajan lisäksi omaisia, edunvalvoja, sosiaalityöntekijä, sekä muita hoidon toteuttajia. - Vastuuhoitaja/omahoitaja tiedottaa äkillisistä muutoksista omaisia, toisia työntekijöitä, toimitusjohtajaa ja mahdollisia yhteistyökumppaneita. Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma Toimintaa arvioidaan tarvittaessa, ja sitä kehitetään voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Työntekijöille järjestetään kirjaamiseen liittyvää koulutusta. avi21u1 13/14

14 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua: - Varmistamalla, että alihankkijan luvat ja vastuuvakuutukset sekä koulutus ja työkokemus ovat kunnossa - Perehtymällä alihankkijan omavalvontaan - Asiakaspalautteen kautta Luettelo alihankkijoita - Pöksynpesän kotipalvelu Kehittämissuunnitelma 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Tärkeä osa omavalvontaa on asiakaspalautteen kerääminen ja siitä saadun tiedon hyödyntäminen. Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä ja sitä toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Huolehditaan siitä, että palveluperiaate toteutuu koko palveluketjussa. Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarpeen mukaan toiminnan ja/tai yleisten ohjeiden muuttuessa ja vahvistetaan vuosittain. Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Paikka ja päiväys Mikkelissä Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Nimenselvennys Hilkka Hirvelä avi21u1 14/14

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja X Kunta Kunnan nimi Mikkeli Palvelujen tuottajan nimi Ristiinan asumispalvelut

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Suonsaaren vanhainkoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hailuodon kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vanhuspalvelut / Kotihoito Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Jaanan Kotipirtti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Honkakoto Lehikoinen Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Vuokselan hoivakoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Pajulintu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villa Lauriina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotihoito Pouta/ Pirjo Poutanen Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Varpulan hoivakoti Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

2628991-4. Hämeenkyrö. Hämeenkyrö

2628991-4. Hämeenkyrö. Hämeenkyrö SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Wanhan Ajan Kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Mikkelin Palvelukoti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

DKunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Helsinki

DKunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Helsinki Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja [xyksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot