LIEKSAN KAUPUNKI 13. ELOKUUTA Petri Kurkinen Asiakaspäällikkö Marsh Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN KAUPUNKI 13. ELOKUUTA 2015. Petri Kurkinen Asiakaspäällikkö Marsh Oy"

Transkriptio

1 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSYHTEENVETO JA SUOSITUS OSA 2: Omaisuus-, keskeytys-, metsä-, vene-, näyttely-, julkisyhteisönvastuu- ja hallinnon vastuu-, oikeusturva- sekä liikenne- ja ajoneuvovakuutukset 13. ELOKUUTA 2015 Petri Kurkinen Asiakaspäällikkö Marsh Oy

2 Yleistä tarjouskilpailusta Nykyinen vakuutusturva: Lieksan kaupungin vakuutukset ovat tällä hetkellä Pohjolassa Muutokset vakuutusturvaan: Omaisuusvakuutus: Koko omaisuus all risks turva Omavastuu Koneiden ja laitteiden raja-arvo Lisäkulukeskeytysvakuutus: Vakuutusmäärä Omavastuu yhteinen omaisuusvakuutuksen kanssa Näyttelyvakuutus: Uutena vakuutuksena Omavastuu 500 1

3 Yleistä tarjouskilpailusta Muutokset vakuutusturvaan: Julkisyhteisön vastuuvakuutus: Hallussa oleva omaisuus Varallisuusvastuu julkista valtaa käytettäessä Oikeusturvavakuutus: Uutena vakuutuksena Vakuutusmäärä (sis. vastapuolen kulut) Omavastuu 15 %, väh Ajoneuvovakuutus: Omavastuu yhdenmukaistettiin 500 euroon 2

4 Yleistä tarjouskilpailusta Vakuutukset hankitaan toistaiseksi voimassa olevina, ensimmäinen vakuutuskausi on Kilpailutuksen suoritti Marsh Oy. Ennakkoilmoitus on julkaistu ja hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA, Tarjoukset saatiin Tarjouspyyntö lähetettiin Fenniaan, Ifiin, LähiTapiolaan, Pohjolaan ja Protector Forsikring ASA:n. Tarjouksen osaan 2 jättivät If, LähiTapiola ja Pohjola. Tarjoukset käsiteltiin seuraavasti - Tarjoajien kelpoisuuden arviointi - Tarjousten sisällön tarkistaminen - Tarjousten vertailu Kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuusehdot. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 3

5 Yleistä tarjouskilpailusta Tarjouspyynnön minimivaatimuksissa mm. seuraavat kohdat: Tarjoajan tulee tarjouksessaan sitoutua siihen, että vuotuinen maksunkorotus vapaaehtoisissa vakuutuslajeissa (pois lukien ajoneuvovakuutukset) saa olla maksimissaan 10 % verollisesta vakuutusmaksusta. Maksunkorotuksen voimaantulo edellyttää, että korotuksesta ja sen perusteesta ilmoitetaan kirjallisesti vakuutuksenottajalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen vuosieräpäivää. Tässä mainittua suuremmasta maksunkorotuksesta ja sen perusteesta on ilmoitettava viimeistään 3 (kolme) kuukautta ennen vuosieräpäivää. Tarjoajan tulee tarjouksessaan sitoutua siihen, että mikäli tarjoaja aikoo irtisanoa vapaaehtoisen vakuutuksen, irtisanominen tulee tehdä viimeistään 4 (neljä) kuukautta ennen vakuutuksen vuosieräpäivää. Tarjoajan tulee nimetä tilaajan palvelun varmistamiseksi asiakaskohtaisen palvelutiimin, jossa on asiakasvastaava henkilö, varahenkilö sekä korvausyhteyksistä vastaava henkilö ja vakuutuslajikohtainen asiantuntija. Tarjouksen on sisällettävä seuraavat asiantuntijapalvelut hintaan sisältyen: kouluttaminen ja opastaminen sähköisten vakuutus- ja palvelujärjestelmien käyttöön, 1 asiantuntijapäivä ensimmäisenä sopimusvuotena. vahingontorjunta- ja turvallisuuspalveluja tai muita vakuutuslajikohtaisia palveluja/koulutuksia erikseen sovittavan suunnitelman mukaan 1 asiantuntijapäivää vuosittain. Vastuuvakuutus: Putkistojen aiheuttamat vuotovahingot: Vuotovahingoissa, joka on aiheutunut vesi-, sadevesiviemäri-, lämpöputkijärjestelmästä tai muusta vesihuoltoa palvelevasta putkijärjestelmästä, voidaan vahingon määrästä vähentää enintään seuraavan taulukon mukaisesti: ikävähennys: putkiston ikä ikävähennys % 0-20 v 0 % v 10% yli 30 vuotta 30 %. 4

6 Arviointiperusteet ja painotukset tarjouspyynnön mukaan Tarjousten vertailu suoritetaan seuraavien valinta- ja arviointiperusteiden sekä niiden saaman painoarvon mukaisesti. a) Vakuutusmaksut (painotus 85 %) Halvimman vakuutuslajikohtaisten vakuutusmaksujen yhteissumman tarjonnut tarjoaja saa vertailuluvukseen kymmenen. Muiden tarjousten vertailuluku suhteutetaan tähän vertailulukuun kokonaisvakuutusmaksujen suhteessa. b) Vakuutusten sisältö ja palvelut (painotus 15 %) Vakuutusten sisällön ja palvelujen vertailussa arvioidaan seuraavia tekijöitä: 1. Korvauksista tehtävien omavastuu-, ikä- tms. vähennysten ja poistojen vaikutusten vertaileminen vahinkoesimerkkien perusteella (painotus 10 %) Liitteessä (liite G, vahinkoesimerkit) olevien vahinkoesimerkkien korvausmääriä verrataan tarjoajien kesken. Tarjousten vertailussa huomioidaan euromääräinen korvausmäärä. Suurimmalle korvausmäärälle annetaan vertailuluvuksi jokaisessa vaihtoehdossa kymmenen ja muille ko. vaihtoehdon korvausmäärille suhteessa tähän. Lisäksi pisteytetään kaikkien vahinkoesimerkkien korvausten yhteissumma. Tarjous, jonka yhteenlaskettu pistemäärä on suurin, saa 10 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailuluku suhteutetaan tähän vertailulukuun vertailupisteiden suhteessa. 5

7 Arviointiperusteet ja painotukset tarjouspyynnön mukaan 2. Vakuutuksenantajan tarjoamat sähköiset palvelut (painotus 5 %) Vertailussa annetaan pisteitä niille ominaisuuksille, jotka ovat toteutettavissa asiakaskohtaisen sähköisen palvelun kautta (verkkopalvelut). Tietojen ilmoittamista varten tarjouspyynnön liitteenä on taulukko (liite G, sähköiset palvelut). Tarjoajan tulee lisätä pyydetyt tiedot liitteessä olevaan taulukkoon, jossa on mainittu paljonko kustakin kohdasta voi enintään saada pisteitä. Mikäli johonkin kohtaan ei ole vastattu, siitä annetaan nolla (0) pistettä. Ei täytetä -kohtia ei pisteytä eikä huomioida vertailussa. Tarjous, jonka yhteenlaskettu pistemäärä on suurin, saa vertailuluvukseen kymmenen (10). Muiden tarjousten vertailuluku suhteutetaan tähän vertailulukuun saatujen pisteiden suhteessa. Tämän b)- kohdan vertailu suoritetaan siten, että em. kohdista 1-2 saadut vertailupisteet lasketaan yhteen (maksimi 20 vertailupistettä). Eniten vertailupisteitä saanut tarjoaja saa vertailuluvukseen kymmenen (10). Muiden tarjousten vertailuluku suhteutetaan tähän vertailulukuun vertailupisteiden suhteessa. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on antanut tarjoaja, jonka kaikkien edellä a) - b) kohdista saamien vertailulukujen yhteissumma, tarjouspyynnössä mainitut painotukset huomioon ottaen on suurin. MARSH 01 September

8 Tarjouskilpailun voittaja on Pohjola If LähiTapiola Pohjola Pisteet yhteensä 8,402 7,198 9,856 Kokonaispisteet Painotus If LähiTapiola Pohjola Vakuutusten sisältö 15 % 1,500 0,959 1,356 Vakuutusmaksut 85 % 6,902 6,238 8,500 Yhteensä 100 % 8,402 7,198 9,856 7

9 a) Vakuutusmaksut, painoarvo 85 % Vakuutusmaksut 85 % painoarvo Vakuutusmaksut Vertailukriteeri painoarvo Vertailukohta If LähiTapiola Pohjola Omaisuusvakuutukset 1, Keskeytysvakuutukset 1, Metsävakuutus 1, Venevakuutus 1, Näyttelyvakuutus 1, Julkisyhteisön vastuuvakuutus 1, Alle omavastuun jäävien vahinkojen hoitopalvelu á 10 kpl 1, Hallinnon vastuuvakuutus 1, Oikeusturvavakuutus 1, Liikennevakuutus 1, Ajoneuvovakuutus 1, Painotettu vakuutusmaksujen summa yhteensä Suhteutetut pisteet 8,120 7,339 10,000 Painotetut pisteet 6,902 6,238 8,500 Vakuutuslajikohtaiset vakuutusmaksut lasketaan yhteen. Halvimman vakuutuslajikohtaisten vakuutusmaksujen yhteissumman tarjonnut yhtiö saa vertailuluvukseen kymmenen. Muiden vertailuluku suhteutetaan tähän vertailulukuun kokonaisvakuutusmaksujen suhteessa. Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti halvimman vakuutuslajikohtaisten vakuutusmaksujen yhteissumman on tarjonnut Pohjola ja näin saanut vertailuluvukseen kymmenen. Painoarvon mukaisesti Pohjola on saanut painotettuja pisteitä 8,500. If:n ja LähiTapiolan kokonaisvakuutusmaksut on suhteutettu tähän vertailulukuun niin, että If on saanut painotettuja pisteitä 6,902 ja LähiTapiola 6,238. 8

10 b) Vakuutusten sisältö ja palvelut, painotus 15% PISTEYTYS päiväys Vakuutusten sisältö 15 % painoarvo Pisteet Vertailukriteeri Pisteet Vertailukohta If LähiTapiola Pohjola Vahinkoesimerkit 10 10,0 10,000 6,376 8,561 Sähköiset palvelut 5 10,0 10,000 6,429 10,000 Yhteensä 15 20,0 20,000 12,805 18,561 Suhteutetut pisteet 10,000 6,394 9,041 Painotetut pisteet 1,500 0,959 1,356 Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti vahinkoesimerkit ja sähköiset palvelut on pisteytetty. Perusteiden mukaisesti If on saanut vertailupisteitä kymmenen. Painoarvon mukaisesti If on saanut painotettuja pisteitä 1,500. LähiTapiolan ja Pohjolan pisteet on suhteutettu tähän vertailulukuun niin, että LähiTapiola on saanut painotettuja pisteitä 0,959 ja Pohjola 1,356. MARSH 01 September

11 1. Korvauksista tehtävien omavastuu-, ikä- tms. vähennysten ja poistojen vaikutusten vertaileminen vahinkoesimerkkien perusteella (painotus 10 %) OMAISUUSVAHINGOT If Vahinkovakuutusyhtiö Oy LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus If LähiTapiola Pohjola Vahinkoesimerkki vakuutettuun kiinteistöön kuuluvan tai laitteen rikkoutumisesta, jälleenhankinta-arvo eur Korvaus euroa Korvaus euroa Korvaus euroa Pisteet Pisteet Pisteet Vakuutuksenottajan omistamaan kiinteistöön kiinteästi asennettu ilmastointikone rikkoutuu äkillisen teknisen syyn johdosta, korjauskulut eur. Koneen jälleenhankinta-arvo eur. 1. Maksettava korvaus kun kone on hankittu uutena 5 vuotta sitten Maksettava korvaus kun kone hankittu uutena 15 vuotta sitten ,000 7,000 9,000 10,000 0,000 0,000 Vahinkoesimerkki käyttövesiputken rikkoutumisesta ja rikkoutumisen aiheuttamasta vuotovahingosta Korvaus euroa Korvaus euroa Korvaus euroa Vakuutuksenottajan omistamassa vakuutetussa rakennuksessa tapahtuu vesivahinko, jonka on aiheuttanut käyttövesiputken rikkoutuminen äkillisen ja yllättävän paineiskun johdosta. Korjauskustannukset ovat rikkoutuneen putkiston osalta euroa, rakennuksen rakenteille aiheutuneen vesivahingon osalta euroa sekä rakennuksessa olevalle vakuutuksenottajan irtaimistolle aiheutuneen vahingon osalla euroa. Lisäksi syntyy rakennuksen kuivatus- ja puhdistuskuluja euroa. Irtaimisto on vakuutettu täyteen arvoonsa pinta-alatiedon perusteella. 3. Maksettava korvaus yhteensä kun rikkoutuneen putken hankinta/asennushetki on ollut 5 vuotta sitten 4. Maksettava korvaus yhteensä kun rikkoutuneen putken hankinta/asennushetki on ollut 15 vuotta sitten 5. Maksettava korvaus yhteensä kun rikkoutuneen putken hankinta/asennushetki on ollut 31 vuotta sitten ,000 9,706 9,902 10,000 9,570 8,817 7,419 7,855 10,000 MARSH 01 September

12 1. Korvauksista tehtävien omavastuu-, ikä- tms. vähennysten ja poistojen vaikutusten vertaileminen vahinkoesimerkkien perusteella (painotus 10 %) Vahinkoesimerkki rankkasateen aiheuttamasta vesivahingosta Korvaus euroa Korvaus euroa Korvaus euroa Vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen rankkasateen johdosta sadevesi tulvii vakuutettuun rakennukseen eikä rakennnusmääräysten ja säännösten mukaiset viemäröinnit ja muut rakenteet ehdi johtamaan vettä pois. Rakennuksen rakenteiden korjauskulut eur ja kuivatus- sekä puhdistus kulut eur. 6. Maksettava korvaus yhteensä Korvausten yhteenlasku Korvaus euroa Korvaus euroa Korvaus euroa 10,000 0,000 10, Kaikkien vahinkoesimerkkien korvaukset yhteensä ,000 8,859 10,000 If LähiTapiola Pohjola PISTEET 67,419 42,989 57,719 SUHTEUTETUT PISTEET 10,000 6,376 8,561 MARSH 01 September

13 2. Vakuutuksenantajan tarjoamat sähköiset palvelut (painotus 5 %) If Vahinkovakuutusyhtiö Oy OSA 2 Max pisteet Julkisyhteisön Liikenne- ja Omaisuus vastuu Hallinnon vastuu Oikeusturva ajoneuvo Max pisteet Vahinkoluettelot 5 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 5 Vakuutusluettelot 5 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 5 Vakuutuskirjat 5 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 5 Vakuutusehdot 5 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 5 Vakuutusmuutosten tekeminen 5 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 5 Palkka- ja vuosi-ilmoitukset 2 Ei täytetä kyllä kyllä Ei täytetä Ei täytetä 2 Vakuutustodistusten tilaus 5 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 5 Maksetut ja avoinna olevat laskut 5 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 5 Korvauspäätökset 5 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö OSA 2 Mikäli liitettä ei ole täytetty kaikilta osin, kustakin puuttuvasta kohdasta saa nolla pistettä. Ei täytetä - kohdat jätetään vastaamatta ja niistä kohdista ei saa pisteitä. Max pisteet Julkisyhteisön Liikenne- ja Omaisuus vastuu Hallinnon vastuu Oikeusturva ajoneuvo Max pisteet Vahinkoluettelot 5 ei ei ei Ei Ei 0 Vakuutusluettelot 5 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 5 Vakuutuskirjat 5 ei ei ei ei ei 0 Vakuutusehdot 5 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 5 Vakuutusmuutosten tekeminen 5 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 5 Palkka- ja vuosi-ilmoitukset 2 Ei täytetä kyllä kyllä Ei täytetä Ei täytetä 2 Vakuutustodistusten tilaus 5 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 5 Maksetut ja avoinna olevat laskut 5 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 5 Korvauspäätökset 5 ei ei ei ei ei Pohjola Vakuutus OSA 2 Max pisteet Julkisyhteisön Liikenne- ja Omaisuus vastuu Hallinnon vastuu Oikeusturva ajoneuvo Max pisteet Vahinkoluettelot 5 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 5 Vakuutusluettelot 5 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 5 Vakuutuskirjat 5 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 5 Vakuutusehdot 5 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 5 Vakuutusmuutosten tekeminen 5 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 5 Palkka- ja vuosi-ilmoitukset 2 Ei täytetä Kyllä Kyllä Ei täytetä Ei täytetä 2 Vakuutustodistusten tilaus 5 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 5 Maksetut ja avoinna olevat laskut 5 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 5 Korvauspäätökset 5 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä MARSH If LähiTapiola Pohjola Pisteet Suhteutetut pisteet 10,000 6,429 10, September

14 Marsh Oy:n suositus Suosittelemme Lieksan kaupungille tarjouspyynnön mukaista vakuutusturvaa ja vakuutusyhtiöksi tarjouskilpailun voittanutta Pohjola Vakuutus Oy. Pohjola on vertailulukujen yhteissummalla mitattuna kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. 13

15 Maksuvertailu OSA 2 V POHJOLA V POHJOLA MUUTOS Omaisuusvakuutukset Keskeytysvakuutukset 995 sis. yllä 995 Metsävakuutus Venevakuutus Näyttelyvakuutus 580 ei nyk. turvassa 580 Julkisyhteisön vastuuvakuutus Hallinnon vastuuvakuutus Oikeusturvavakuutus ei nyk. turvassa Liikennevakuutus Ajoneuvovakuutus YHTEENSÄ MARSH 01 September

16 Hankintapäätöksestä on tarjouspyynnössä esitetty seuraavaa : Hankintapäätös oikaisuohjeineen ja hakemusosoituksineen annetaan kirjallisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Päätös voidaan myös antaa tiedoksi sähköisesti tai faksilla. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä viimeistään kun 7 päivää on kulunut niiden postittamisesta. Sähköisesti tiedoksi annettaessa hankintapäätös liitteineen katsotaan tiedoksi saaduksi lähettämispäivänä. Hankintasopimus osapuolten välille syntyy, kun sopimus on allekirjoitettu. Hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön sen jälkeen, kun hankintapäätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksisaannista on kulunut 21 päivää. 15

17 Tarjoajien yhteystiedot päätöksen lähettämistä varten: If Vahinkovakuutus Oy/Meklaripalvelut, PL 2013, IF. Pohjola Vakuutus Oy/Julkisyhteisöjen palvelutiimi, Teollisuuskatu 1, OP. LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö/Suuret yritykset, LÄHITAPIOLA. 16

18 Kotipaikka Espoo, Y-tunnus

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSYHTEENVETO: OSA 1 Lakisääteinen tapaturma-, vapaaehtoinen ryhmätapaturma- ja matkavakuutus

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSYHTEENVETO: OSA 1 Lakisääteinen tapaturma-, vapaaehtoinen ryhmätapaturma- ja matkavakuutus LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSYHTEENVETO: OSA 1 Lakisääteinen tapaturma-, vapaaehtoinen ryhmätapaturma- ja matkavakuutus 13. ELOKUUTA 2015 Petri Kurkinen Asiakaspäällikkö Marsh Oy Yleistä tarjouskilpailusta

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Tarjousyhteenveto Osa I Lakisääteinen tapaturma-, vapaaehtoinen ryhmätapaturma- ja matkavakuutus 18. ELOKUUTA 2014

VIHDIN KUNTA. Tarjousyhteenveto Osa I Lakisääteinen tapaturma-, vapaaehtoinen ryhmätapaturma- ja matkavakuutus 18. ELOKUUTA 2014 VIHDIN KUNTA Tarjousyhteenveto Osa I Lakisääteinen tapaturma-, vapaaehtoinen ryhmätapaturma- ja matkavakuutus 18. ELOKUUTA 2014 Päivi Manni Asiakaspäällikkö Marsh Oy Yleistä tarjouskilpailusta Sopimuskausi

Lisätiedot

Yleistä tarjouskilpailusta

Yleistä tarjouskilpailusta Hallitus 3.12.2012, LIITE 7 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TARJOUSYHTEENVETO JA SUOSITUS 19. MARRASKUUTA 2012 Päivi Manni, asiakaspäällikkö Lasse Kärnä, asiakaspäällikkö Marsh Espoo

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TASAPUOLINEN ANALYYSI 8.8.2014. 21.8.2014 Colemont Finland Oy

KOUVOLAN KAUPUNKI TASAPUOLINEN ANALYYSI 8.8.2014. 21.8.2014 Colemont Finland Oy KOUVOLAN KAUPUNKI TASAPUOLINEN ANALYYSI 8.8.2014 SOPIMUSKAUSI - Sopimuskaudeksi on määritelty 1.1.2015 31.12.2017 - Lisäksi Kouvolan kaupunki varaa itselleen oikeuden yhteen (1) tai kahteen (2) optiovuoteen,

Lisätiedot

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta,

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Voimassa 1.2.2015 alkaen.

Voimassa 1.2.2015 alkaen. TUOTESELOSTE KOTI 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen.

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Yritysykkönen Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan ja palvelualan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit.

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015 1 KONETYÖPALVELUT TALVIHOITOTÖISTÄ 2015-2017 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aikaperusteisten talvikunnossapitotöiden suorittamisesta.

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

Luonnos TARJOUSPYYNTÖ. Loviisan kaupunki 2010. 4.3.2009 John Nieminen Vakuutusmeklari

Luonnos TARJOUSPYYNTÖ. Loviisan kaupunki 2010. 4.3.2009 John Nieminen Vakuutusmeklari Luonnos TARJOUSPYYNTÖ 2010 4.3.2009 John Nieminen Vakuutusmeklari Vastaanottaja Vakuutusyhtiö XXX Tarjouspyyntö Uusi perustettava aloittaa toimintansa 1.1.2010. Kaupunki muodostuu nykyisestä Loviisan kaupungista

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA 19.12.2014. Sivistysosasto / Varhaiskasvatus. Hankintailmoitus toimitettu HILMA-järjestelmään julkaistavaksi 19.12.

NOUSIAISTEN KUNTA 19.12.2014. Sivistysosasto / Varhaiskasvatus. Hankintailmoitus toimitettu HILMA-järjestelmään julkaistavaksi 19.12. 1 NOUSIAISTEN KUNTA 19.12.2014 Sivistysosasto / Varhaiskasvatus Hankintailmoitus toimitettu HILMA-järjestelmään julkaistavaksi 19.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Hankinnan kohde

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys KIINTEISTÖJEN vakuutukset if.fi/yritys OMISTAMISEN riskit kuriin Kiinteistön omistamiseen, hallintaan ja hoitoon liittyy useita riskejä. Meiltä Ifistä saat kattavan ja yksinkertaisen vakuutusratkaisun,

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA 2014 2015 TARJOUSPYYNTÖ

KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA 2014 2015 TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 8 KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA 2014 2015 TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka Liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aika- ja yksikköhintaperusteisista

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Yrityksen perusvakuutus

Yrityksen perusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien

Lisätiedot

VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN

VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN 1 (8) VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN HANKINNAN KOHDE Seutukeskus Oy Häme pyytää Hattulan kunnan (www.hattula.fi) ja Janakkalan kunnan (www.janakkala.fi) toimeksiannosta tarjoustanne vakuutusten

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ 1 KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ 1. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Keravan kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot