Luonnos TARJOUSPYYNTÖ. Loviisan kaupunki John Nieminen Vakuutusmeklari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnos TARJOUSPYYNTÖ. Loviisan kaupunki 2010. 4.3.2009 John Nieminen Vakuutusmeklari"

Transkriptio

1 Luonnos TARJOUSPYYNTÖ John Nieminen Vakuutusmeklari

2 Vastaanottaja Vakuutusyhtiö XXX Tarjouspyyntö Uusi perustettava aloittaa toimintansa Kaupunki muodostuu nykyisestä Loviisan kaupungista sekä Liljendalin, Per najan ja Ruotsinpyhtään kunnista sekä kau punkiin sulautettavas ta Loviisan seudun terveydenhuollon kunta yhtymästä. Asukasluku tulee olemaan noin asukasta. Pyydämme tarjousta perustettavan Loviisan kaupun gin sekä ty täryhteisöjen vakuutuksista liitteenä ole vien erittelyjen mukaisesti vakuutuskaudelle ja siten, että sopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Hinnat tulee ilmoittaa nettomaksuisina. Kyseessä on EU-kynnysarvot ylittävä hankinta, josta on julkaistu hankintailmoitus Hilma-palvelimessa XX.XX Hankintame nettely on avoin. Tarjouksen voi tehdä suomen tai ruotsin kielellä. Hankinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista 348/2007 sekä hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta Lakia vi ranomais ten toiminnan julkisuudesta 612/1999. Suomalaisen tarjoajan tulee täyttää vakuutusyhtiölaissa 1062/1979 asetetut edellytykset ja määräykset, ja ulkomaisen tar joajan laissa ulko maisista vakuutusyhtiöistä 398/1995 asetetut edellytykset ja mää räykset. Tarjouksen tulee olla voimassa XX.XX.2009 asti. Tarjoukset pyydetään jättämään kirjallisesti viimeistään XX.XX.2009 klo 16:00 mennessä osoitteeseen: PL LOVIISA

3 Kuoreen merkintä Vakuutustarjous. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Vakuutustarjouksia käsitellään kokonaisuutena, mutta varaamme mahdollisuuden jakaa vakuutukset myös eri yhtiöiden kesken. Myös osa tarjoukset otetaan huomioon. Valintakriteerinä on tarjouspyynnön mukainen hinnaltaan edullisin tarjous. Sopimus ei synny hankintapäätöksen ilmoituksella, vaan edellyt tää kirjallista sopimusta. Sopimus astuu voimaan, kun kumpikin osapuoli on sen allekirjoittanut. Tarjousta koskevat lisäkysymykset tulee lähettää sähköpostitse XX:XX.2009 mennessä osoitteeseen. Kysymyk set ja vastaukset ilmoite taan anonyymisti kaikille tarjouspyyntö asiakirjat vastaanottaneille viimeistään XX.XX.2009 mennessä. Pyydämme toimittamaan yh teystietonne sähköpostiosoitteineen. Yhteyshenkilö: John Nieminen, puh tai , sähköposti. Kunnioittaen City Yrityspalvelu JN Oy John Nieminen

4 Sisällysluettelo Tarjouspyyntö 1 Omaisuusvakuutus 3 Omaisuusvakuutuksen tiedot 4 Lisäkuluvakuutus 5 Vastuuvakuutukset 6 Julkisyhteisön vastuuvakuutus 6 Julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutus 7 Lakisääteinen tapaturmavakuutus 8 Kunnan vapaaehtoinen tapaturmavakuutus 9 Metsävakuutus 10 Ajoneuvovakuutukset 10 Liitteet Liite 1 Kiinteistö- ja irtaimistoluettelot

5 Liite 2 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vahinkotilastot Liite 3 Työnlaatujakauma Liite 4 Liikenne- ja ajoneuvovakuutukset Liite 5 Koneiden ja laitteiden All risk -vakuutus Liite 6 Korvaustilastot Liite 7 Valtakirjat Omaisuusvakuutus Vakuutusturva Vakuutettu omaisuus All risk Tarjouspyynnössä esitetyt kiinteistö- ja irtaimistokohteet liitteenä (Liite 1) olevan luettelon mukaisesti, joko täysarvovakuutuksena luetteloissa esiintyvillä m³/m² tiedoilla tai luetteloissa ilmoitetulla vakuutusmäärällä. Luettelosta poikkeavia tarjouksia ei hyväksytä. Kaupungin kiinteistökanta on pääosin kaupungin omassa, käyttötarkoitustaan vastaavassa käytössä. Kaupungin kiinteistökanta tullaan pitä mään jatkuvasti kunnossa kiinteistöhuollon ja vuosikorjaussuunni telman perusteella. Strategisesti tärkeissä kohteissa, jotka on mainittu oheisissa liitteissä, on erit telyn mukaiset hälytysjärjestelmät. Leasing omaisuus tulee ilman erillistä mainintaa kuulua sopimukseen. ATK laitteet tulee sisällyttää vakuutukseen niin laitteistojen kuin ohjelmien osalta palautuskustannuksineen. Kohteiden vakuutusmäärinä ovat arvioidut jälleenhankinta- tai

6 täysarvot. Kor vaus voi ylittää kussakin kohteessa vakuutusmäärän + 10 % joh tuen indeksin noususta, valuuttavaihteluista tai investoinneista. Vahingoittuneen rakennuksen tai muun omaisuuden korvauksen uudelleenin vestoinnista päättää vakuutuksenottaja, kuitenkin niin ettei vakuu tusyhtiön vastuu kasva. Omavastuut Kiinteistöt Irtaimisto Tytäryhteisöjen kiinteistöt Alennusjärjestelmä Jos yhtiö tarjoaa alennusjärjestelmää, tulee siitä selvitä miten järjestelmä toimii. Vakuutusmaksujen erittely Pyydämme erittelemään vakuutusmaksut vakuutuslajikohtaisesti. Vakuutus maksujen tulee sisältää vakuutusmaksuvero ja muut veroluontoi set maksut sekä vakuutuksen hoitokuluosuus. Lisäkuluvakuutus Esinevahingosta aiheutuvat odottamattomat lisäkulut, jotka johtuvat siitä, että ennen vahinkoa harjoitetut toiminnot joudutaan siirtämään tilapäi sesti muualle. Korvattavat kulut Tilapäiset odottamattomat lisäkulut, jotka syntyvät esinevahingon seurauksena. Esinevahinko on vakuutuksen kohteeseen sovellettavien esinevakuutusehtojen mukaan korvattava. Korvattavia lisäkuluja ovat muuttokustannukset tiedotuskustannukset kuljetuskustannukset laitteiden ja tilojen vuokrakustannukset majoitus- ja hoitokustannukset tai tilapäisten palvelujen ostot

7 tilapäiset asennus- ja muutostöiden aiheuttamat kustannukset ylimääräiset käyttö- ja polttoainekulut Vakuutusmäärät ja kohteet Kiinteistö- ja irtaimistoluettelon mukaan Omavastuut 10 % vahingon määrästä, vähintään 2000 euroa

8 Julkisyhteisön vastuuvakuutus Toimiala Palkat Voimassaoloalue Vakuutusmäärä kunta XXXXXXX Eurooppa henkilö- ja esinevahingoissa varallisuusvahingoissa Omavastuu Julkisyhteisön vastuuvakuutus kattaa Loviisan kaupungin toiminnasta toiselle aiheutuneen henkilö- esine- ja vastuuvahingon, joka todetaan va kuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvaus vastuussa. Lisäksi vakuutukseen tulee sisällyttää myös 1. Kunnan omistamien rakentamattomien maa-alueiden ja tonttien vastuuriskit 2. Tuotevastuuvahingot 3. Äkilliset ja ennalta arvaamattomat ympäristövahingot 4. Peruskoulun oppilaan aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot hänen ollessaan tutustumassa opetusohjelman mukaisesti työpaikkaan 5. Hallussa olevan omaisuuden laajennusehto 6. Avaimen katoamiseen liittyvät kustannukset 7. Alle omavastuun jäävien vahinkojen korvattavuuden ratkaisupalvelu Vakuutuksen tulee kattaa vahingot, jotka ovat joko a) sattuneet vakuutuskau den aikana tai b) todetaan vakuutuskauden aikana. Lisäksi va kuutuksen tulee kattaa ennen sattuneet tai to-

9 detut va hingot, joita ei ole ilmoitettu eikä voida enää ilmoittaa vakuutusyh tiölle, jossa vastuuvakuutus oli voimassa vahingon sattuessa tai toteamishetkellä. Julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutus Pyydämme tarjoamaan vakuutusta yhtiönne käyttämillä vakuutusehdoilla. Vakuutusmäärä Omavastuu Vakuutetut Alla nimetyt luottamushenkilöt ja heidän varahenkilöt: kaupungin valtuusto 59 jäsentä kaupunginhallitus tarkastuslautakunta 7 jäsentä kaupungin johtoryhmä 7 jäsentä elinkeino- ja kehittämisjaosto keskusvaalilautakunta 5 jäsentä kulttuurilautakunta maaseutulautakunta perusturvalautakunta rakennus- ja ympäristölautakunta sivistyslautakunta - suomenkielinen jaosto - ruotsinkielinen jaosto tekninen lautakunta vapaa-aika lautakunta Voimassaoloalue on Suomi Asukasluku XXXX

10 Lakisääteinen tapaturmavakuutus Pyydämme tarjouksen liitteenä (Liite XX) olevien historia- ja perustietojen pohjalta Loviisan kaupungin lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta henkilökunnalle, omaishoitajille ja koululaisille täytenä vakuutuksena, sisältäen myös työttömyysvakuutuksen. Palkkasumma-arvio vuodelle 2010 on XXXXXXX euroa. Työnlaatujakauma-arvio vuodelle 2010 liitteen (Liite 3) mukaisesti. Tarjouksessa pyydämme ilmoittamaan: 1. Ennakkomaksun ja maksukertoimen vuodelle 2010 tariffi ja lakisääteiset lisät eriteltyinä 2. Maksujärjestelmä jossa 3 5 vuoden ohimenevät (mm. päivärahat tutkimus- hoito- ja lääkekulut) korvaukset vaikuttavat kaupungin vakuutusmaksuun. Pysyvien korvausten osalta käytetään koko maata kattavaa tilastoaineistoa. 3. Vahinkoskenaarion 10 vuoden vakuutusmaksukehityksestä a. normaalivahinko-olettamalla ohimenevät korvaukset liitteenä toimitetun vahinkotilaston mukaan b. vakuutusmaksukehityksen suurvahinko-olettamalla, jolloin normaalin vahinkomenon euroa lisäksi sattuu vakava/ vakavia vahinkoja vuonna 2010, josta aiheutuu ohimenevää korvausta euroa Laskelmassa pyydämme erittelemään sekä euromääräiset vuosimaksut että vastaavat maksupromillet vuodeksi Lisäksi pyydämme erittelemään tarjouksessanne tarjouksenne pohjana käyttämänne vahinko-olettamat vuosittain, vaikka ne eivät poikkeaisikaan antamastamme vahinko-olettamasta. Pyynnön perusteena on tarjousten vertailukelpoisuuden varmistaminen. Pyydämme lisäksi selvittämään tarjouksessanne lakisääteisten lisien suuruuden sekä asiakashyvityksen määrän ja määräytymisperusteet. Pyydämme lisäksi tarjouksessanne kuvaamaan vakuutusmaksuun sisältyvät

11 ennaltaehkäisevän tapaturmien torjuntatyön määrän ja laadun sekä tarjoamanne riskienhallinta- sekä vakuutustenhoitotyöt. Omavastuu lla ei ole jokaisesta tapaturmasta tapaturmavakuutuslain 12 :ssä tarkoitettua omavastuuta. Kunnan vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Asukasmäärä Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutetut XX XXX Pohjoismaissa Vakuutettuja ovat kunnan kaikki asukkaat ikään katsomatta. Vakuutuksen voimassaolo Vakuutus on voimassa kunnan järjestämissä ja valvomissa toiminnoissa ja tapahtumissa, sisältäen mm. toistuvat kunnan järjestämät harrastus- ja liikuntatoiminnot. Korvausmäärät tapaturman aiheuttamat hoitokulut haittakorvaus kuolemantapauskorvaus Vakuutukseen tulee sisältyä ainakin seuraavat ryhmät: Nuorison harraste/nuorisotoiminta Koululaisten iltapäiväkerho Ala- ja yläasteen oppilaat, päivähoito, lukio Kansalaisopiston opiskelijat Koulujen opetusohjelman mukainen toiminta Naapurikuntien oppilaat Luottamushenkilöt Yläasteen työharjoitteluoppilaat Matkoilla näihin toimintoihin mikäli kunta on järjestänyt kuljetuk-

12 sen Huostaan otetut lapset Palkattomat työharjoittelijat Kunnan järjestämät valvotut talkootyöt Metsävakuutus Pyydämme yhtiötänne tarjoamaan Loviisan kaupungille laajan metsävakuu tuksen. Vakuutuksen tulee korvata myös jälkivalvonnasta aiheutu via kustannuksia. Vakuutusturva Laaja metsävakuutus Metsän pinta-ala Loviisa ha Liljendal ha Pernaja ha Ruotsinpyhtää ha Yhteensä ha Metsät sijaitsevat Loviisan kaupungin alueella tai sen ulkopuolella. Omavastuu 5 000

13 Ajoneuvovakuutukset Vakuutusturva Vakuutuskohde liikennevakuutus kaskovakuutus ja vaihtoehtoisesti osakasko venevakuutukset ajoneuvot liitteen X mukaisesti Vakuutukset tulee olla järjestelmässä jossa laskutus tapahtuu ns. koontilasku tuksena.

TARJOUSPYYNTÖ 24.5.2013

TARJOUSPYYNTÖ 24.5.2013 TARJOUSPYYNTÖ 24.5.2013 Pyydämme bruttohintaista vakuutustarjoustanne 1.1.2014 alkaen. Tarjouksen pyytäjä Jakelulista Kunta/Kaupunki: Raision kaupunki Osoite: Nallinkatu 2 Postinumero: PL 100, 21201 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TASAPUOLINEN ANALYYSI 8.8.2014. 21.8.2014 Colemont Finland Oy

KOUVOLAN KAUPUNKI TASAPUOLINEN ANALYYSI 8.8.2014. 21.8.2014 Colemont Finland Oy KOUVOLAN KAUPUNKI TASAPUOLINEN ANALYYSI 8.8.2014 SOPIMUSKAUSI - Sopimuskaudeksi on määritelty 1.1.2015 31.12.2017 - Lisäksi Kouvolan kaupunki varaa itselleen oikeuden yhteen (1) tai kahteen (2) optiovuoteen,

Lisätiedot

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen.

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Järjestövakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Olemme räätälöineet vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tuoteselosteen tarkoituksena

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus ja matkavakuutus: Vakuutusten piirissä on HSL:n työ- ja virkasuhteinen henkilökunta.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus ja matkavakuutus: Vakuutusten piirissä on HSL:n työ- ja virkasuhteinen henkilökunta. 1 (5) Tarjouspyyntöön tulleiden kysymysten johdosta selvennämme ensin vakuutusten piirissä olevat henkilöryhmät, koska esitetyt kysymykset koskevat vaihtelevasti näitä ryhmiä. Lakisääteinen tapaturmavakuutus,

Lisätiedot

VAHINKOVAKUUTUS, YRITYKSET: EHDOT JA OHJEET

VAHINKOVAKUUTUS, YRITYKSET: EHDOT JA OHJEET 3545 VAHINKOVAKUUTUS, YRITYKSET: EHDOT JA OHJEET SISÄLLYSLUETTELO Yleiset sopimusehdot Vakuuttamisalue ehdot Vakuutusturvaehdot Erityisehdot Suojeluohjeet 3546 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kiinteistövakuutukset

Kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Kiinteistövakuutukset Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan kiinteistövakuutuksista, joilla voidaan vakuuttaa sekä asuin- ja liikerakennukset että teollisuusrakennukset.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN

VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN 1 (8) VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN HANKINNAN KOHDE Seutukeskus Oy Häme pyytää Hattulan kunnan (www.hattula.fi) ja Janakkalan kunnan (www.janakkala.fi) toimeksiannosta tarjoustanne vakuutusten

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö, joka ylläpitää alueen jätekeskusta sekä pienjäteasemia. Yhtiö järjestää hyötyjätteiden

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen TYÖTAPATURMAVAKUUTUKSET JA -KORVAUKSET Sisällys Lukijalle... 3 Sähköinen

Lisätiedot

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia erialisista korjaus- ja huoltopalveluista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan, Lempäälän,

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen.

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Yritysykkönen Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan ja palvelualan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit.

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Tuoteseloste on voimassa 1.3.2008 alkaen. Sisällysluettelo Ovatko vakuutuksesi ajan tasalla...3 Yksi sopimus,

Lisätiedot

VARAUSHAKEMUS FOLKSAM LAPSI- JA NUORISOVAKUUTUS. Yhteyshenkilö: Ei kotivakuutusta. Syntyvä lapsi VAKUUTUKSEN OTTAJA. Henkilötunnus

VARAUSHAKEMUS FOLKSAM LAPSI- JA NUORISOVAKUUTUS. Yhteyshenkilö: Ei kotivakuutusta. Syntyvä lapsi VAKUUTUKSEN OTTAJA. Henkilötunnus VARAUSHAKEMUS Yhteyshenkilö: FOLKSAM LAPSI- JA NUORISOVAKUUTUS Ei kotivakuutusta VAKUUTUKSEN OTTAJA Nimi Henkilötunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Vakuutuksenottaja on se henkilö,

Lisätiedot

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä oppaassa

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013 1(8) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 Tarjouspyyntö koskee tilintarkastuksen suorittamista Janakkalan kunnalle kuntalain 9. luvun ( :t

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA 19.12.2014. Sivistysosasto / Varhaiskasvatus. Hankintailmoitus toimitettu HILMA-järjestelmään julkaistavaksi 19.12.

NOUSIAISTEN KUNTA 19.12.2014. Sivistysosasto / Varhaiskasvatus. Hankintailmoitus toimitettu HILMA-järjestelmään julkaistavaksi 19.12. 1 NOUSIAISTEN KUNTA 19.12.2014 Sivistysosasto / Varhaiskasvatus Hankintailmoitus toimitettu HILMA-järjestelmään julkaistavaksi 19.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Hankinnan kohde

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Esite voimassa 1.4.2011 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI 4 Mikä on Pohjantähtiturva? 4 Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua 4 Mitä

Lisätiedot

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2014... 3 1 ERÄIDEN VAKUUTUSSOPIMUKSESSA KÄYTETTYJEN TERMIEN MERKITYS... 3 2 SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA VOIMASSA PITÄMINEN... 5 3 VAKUUTUSSOPIMUKSEN LAKKAAMINEN...

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

Perustietoa kotivakuutuksista

Perustietoa kotivakuutuksista Perustietoa kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Yrityksen perusvakuutus

Yrityksen perusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien

Lisätiedot