TYÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN. 1. Kasvatus- ja opetustoiminnan painotukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN. 1. Kasvatus- ja opetustoiminnan painotukset"

Transkriptio

1 Toimintakertomus Lukuvuosi

2 Johdanto Päättynyt lukuvuosi sujui Vistan koulussa hyvin. Oppilaita koulussa oli noin 700, joista pienryhmässä opiskeli kuutisenkymmentä oppilasta. Henkilökuntaa Vistan koulukeskuksessa työskenteli noin 80 henkeä mukaan lukien Veikkarin lastensuojeluyksikön koulu. Koko lukuvuoden koulutyössä näkyi tekemisen meininki, jota motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta piti yllä. Alkuopetuksen koulutyö alkoi syyslukukauden 2014 alussa vastaremontoidussa Alatalossa. Tilat ovat osoittautuneet toimiviksi. Toukokuussa 2015 iltapäiväkerho muutti puukoulusta alataloon. Muuton taustalla oli paitsi Vistan koulun yläkoulurakennuksen remontin vaatimat tilamuutokset, myös alkuopetuksen ja iltapäiväkerhon yhteistyön tiivistäminen. Pienten koululaisten kannalta on hyvä, että koulupäivän päätyttyä iltapäiväkerhotoiminta jatkuu tutuissa tiloissa. Kolmasluokkalaiset opiskelivat lukuvuoden pääosin Kivikoulussa ja luokkalaiset yhteiskoulun tiloissa. Yläkoululaiset tekivät koulutyötään yläkoulurakennuksessa, jota remontin aloituksen varmistuttua alettiin tyhjentää keväällä Muuttotyöt sujuivat hyvin ja osoittivat, että Vistan koulukeskuksen väki, niin oppilaat kuin henkilökunta, tekevät hyvää työtä yhdessä. Keväällä 2015 oppilaat osallistuivat moniin oppimista ja osaamista mittaaviin tutkimuksiin, muun muassa Metsävisaan, PISA-tutkimukseen ja yhdeksäsluokkalaisten matematiikan osaamisselvitykseen. Oppilaiden hyvinvointia ja terveydentilaa selvitettiin puolestaan kouluterveyskyselyssä, johon luokkien oppilaat osallistuivat toukokuussa. Edellisten lisäksi Vistan koulussa tehtiin myös koulukohtaisen oppilashuollon kysely, johon lapset ja nuoret vastasivat yhdessä huoltajiensa kanssa Wilman kautta. Tavoitteena oli selvittää, millaisena oppilaat arkensa kokevat ja millaisin toimin heidän koulunkäyntiään voidaan parhaiten tukea. Kyselyn mukaan oppilaat kokevat Vistan koulun ilmapiirin turvalliseksi ja kannustavaksi. Kehittämiskohteiksi kyselyn pohjalta nousivat oppilaiden vaikutusmahdollisuudet, joiden parantaminen on myös opetussuunnitelmatyössä keskeistä. Vistan koulun hallinnossa rehtorien apuna toimi lukuvuonna johtoryhmä Hyrrä, johon kuuluivat rehtorin ja apulaisrehtorin lisäksi vararehtorit Jaana Perko ja Pirjo Sahlström, lehtori Tomi Lehtola, luokanopettajat Miina Orell, Nora Kanervavuori ja Leena Paukio kahden jälkimmäisen jakaen osallistumisensa johtoryhmään. Avustajia edusti koulunkäyntiavustaja 2

3 Katja Huikko. Hyrrä kokoontui kerran kuukaudessa. Lukuvuonna Hyrrän tehtävät olivat yhtenäisen perusopetuksen kehittämisen lisäksi remontin aikaisten järjestelyiden miettiminen ja sopiminen. TYÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 1. Kasvatus- ja opetustoiminnan painotukset Työsuunnitelman mukaisesti Vistan koulun päätehtävänä on lukuvuonna ollut laadukkaan perusopetuksen antaminen. Vastuu omasta koulutyöstä ja työn tekemisen kulttuuri olivat teemoja, jotka ohjasivat työtä läpi lukuvuoden. Oppilaita on kannustettu työntekoon, mutta myös valvottu ja puututtu laiminlyönteihin varhain. Työtä on tehty yhteistyössä oppilaiden huoltajien kanssa. Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee saada tarvitsemansa tuki heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen joustavuus on lapsen yksilöllisen koulupolun toteuttamiseksi tärkeää. Vistan koululla joustavaa tukea on rakennettu luokan- ja erityisopettajien sekä aineen- ja erityisopettajien yhteistyöllä. Pienluokkien oppilaiden on mahdollisuus integroitua omien oppimisedellytystensä ja kehitystasojensa mukaisiin yleisopetuksen ryhmiin ja päinvastoin, avustajaresurssi on luontevasti käytettävissä ja oppilasta tuetaan moniammatillisesti. Toteutetut järjestelyt ovat olleet hyvin suunniteltuja ja työjärjestyksessä huomioituja. Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella palkatut resurssiopettajat, jotka työskentelivät , vastasivat erityisesti yleisen ja tehostetun tuen portaalla olevien oppilaiden tarpeisiin ja erityisesti alkuopetuksessa rakensivat yleis- ja erityisopetuksen yhteistyötä. Resurssiopettajat työskentelivät usein samanaikaisopettajina ja mahdollistivat opetusryhmien pienentämisen. Alkuopetuksessa kaikki oppilaat käyttivät oppilaan päiväkirjaa, joka toimi koulun ja kodin yhteistyön vahvistajana. Yläkoulun yleisen ja tehostetun tuen ryhmät olivat käytössä jokaisessa jaksossa. Kyseessä ovat ryhmät, joissa opiskelevat oppilaat hyötyvät aineenopettajan antamasta samanaikaisopetuksesta pienemmässä ryhmässä. Oppilaat ovat ryhmissä kukin oman tuen tarpeensa vaatiman ajan. Oppilaiden tuen tarve huomioitiin jo lukuvuoden työjärjestystä laadittaessa ja seitsemäsluokkalaisten ryhmät muodostettiin nivelvaihepalavereissa saatujen tietojen perusteella. Näin menetellen oppilaat pääsevät tuen piiriin mahdollisimman pian. 3

4 Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö jatkui heti lukuvuoden alussa. Koulupolku tulee nähdä esiopetuksesta alkavana ja yhteistyö koulun aloittavaa lasta hyödyttävänä. Siksi yhteistyön tulee olla suunniteltua ja tiivistä. Suunnittelutyö alkoi syyslukukauden alussa ja toiminta jatkui lukuvuoden loppuun. Yhteistyöpäiväkodit olivat Lempilä ja Nappulamäki. 2. Aihekokonaisuudet Osa aihekokonaisuuksista sisältyy hyvin vahvasti oppiaineisiin, osin koulun sisäiseen ja osin ulkoiseen toimintaan. Tarkasteltaessa tulevan opetussuunnitelman perusteita, on aihekokonaisuuksien ja oppiaineiden lomittuminen tarpeen ja järkevää luoden mahdollisuuden elävöittää opiskelua ja opetusta. Lomittuminen mahdollistaa sen, että opetus on kiinni nykyhetkessä ja olemassa olevissa asioissa. Kestävän kehityksen aihekokonaisuutta vei Vistan koulussa eteenpäin Vihreä lippu tiimi. Toiminta oli, kuten aiempinakin vuosina, hyvin oppilaslähtöistä ja osallistavaa ja siten oppilailla on aidot mahdollisuudet edistää kestävää kehitystä. Koulukohtaisen oppilashuoltokyselyn mukaan valtaosa oppilaista koki Vihreä lippu toiminnan ympäristöllisesti vaikuttavaksi ja tärkeäksi. Paitsi ympäristön kannalta, on toiminta merkityksellistä myös yhteisöllisyyden kannalta. Yhteisöllisyyttä tukivat esimerkiksi erilaiset teemaretket. Lukuvuonna Vihreä lippu teemana oli jätteet ja energia. Luokissa tehtiin sekajätteen määrän mittauksia, samoin oppilasravintolassa mitattiin jäteämpäriin kaadetun ruuan määrä. Jätteet ja energia -teemaan liittyen yläkoululaiset vierailivat muun muassa Askalan voimalaitoksella ja sähkömuseossa. Lisäksi oppilasraadit vierailivat Loimaalla Harmatinsuolla tutustumassa turvetuotantoon. Kestävän kehityksen yhteistyötä tehtiin Vihreä lippu toiminnan lisäksi Nuorten akatemian ja Suomen metsästysyhdistyksen kanssa. Biologian opetukseen liittyen kahdeksasluokkalaiset vierailivat Metsäkoululla Metsäyhdistyksen ja 4H-yhdistyksen sponsoroimana. Vistan koulussa kansainvälisyystyö on monipuolista. Koulu on mukana Erasmus+ - hankkeessa vuosina teemalla Vista New Visions. Hankkeen puitteissa on toteutettu job shadowing jaksot: syyslukukaudella Arto Vastamäki vieraili Saksassa kuvataiteen ja taidekasvatuksen tiimoilta, erityisen tuen toteuttamiseen pienluokissa tutustui koulunkäyntiavustaja Satu Råberg Portugalissa ja kesällä 2015 Maija Koskenrouta osallistui englannin kielen kielikurssille. 4

5 Paitsi henkilökunta, ovat myös oppilasryhmät vierailleet ulkomailla. Koulumme perinteinen pohjoismainen leirikoulu, johon osallistui viisitoista 8.-9.luokkalaista, järjestettiin syyskuussa 2014 opettajien Kristiina Hellénin ja Vilhelmiina Uotilan johdolla. Edellisten lisäksi kansainvälisyyskasvatusta on annettu koulun kansainvälisyyskerhoissa, joihin opetushallituksen myöntämällä Reception team rahoituksella on kustannettu vierailu- ja luentosarjoja. Osallisuus ja yrittäminen ovat kokonaisuus, jotka näkyvät eri oppiaineissa yli rajojen. Ryhmätyötaitojen, yhdessä tekemisen ja yritteliäisyyden merkitystä on korostettu tänä lukuvuonna kuten aiemminkin arkityön lomassa. Oppilaskunnan hallitus organisoi mm. taksvärkin ja nälkäpäiväkeräyksen. Varsinaista yrittäjyyskasvatusta koulussamme ovat saaneet kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset, joista nuoremmat ovat ottaneet osaa Yrityskylä-toimintaan. Kyseessä on opintokokonaisuus, joka rakentuu yhteiskunta- ja työelämätietoudesta sekä yrittäjyyskasvatuksesta. Koulumme kuudesluokkalaiset vierailivat Turussa sijaitsevassa yrityskylässä marraskuussa Yhdeksäsluokkalaisten yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuuden koulu on rakentanut yhdessä Paimion Yrittäjät r.y.:n kanssa. Oppilaat ovat ryhmätyönä visioineet yritysideoita ja saaneet tietoa yrittämisestä paikallisilta yrittäjiltä. Parhaat yritysideat palkittiin toukokuussa Viestintä- ja mediataito aihekokonaisuuteen sisältyivät lukuvuonna tietokoneavusteinen opetus että 7. luokkalaisille annettavat atk-tunnit. Lisäksi koulussamme toimi mediakerho lehtoreiden Risto Kantosen ja Tomi Lehtolan johdolla. Kuten yllämainittujakin osin, toteutettiin muita aihekokonaisuuksia oppiaineiden yhteydessä. 3. Kodin ja koulun välinen yhteistyö Lukuvuonna on kaikkien vuosiluokkien oppilaiden huoltajille järjestetty vanhempainilta. Myös vanhempainvartteja, joissa opettaja keskustelee huoltajien ja oppilaan kanssa tämän koulunkäynnistä, järjestettiin tarpeen mukaan. Yhteistyön luomisessa lapsen ensimmäinen kouluvuosi ja yläkouluun muista Paimion perusopetuksen kouluista siirtyvillä seitsemäs kouluvuosi on tärkeä. Koulu on tukenut huoltajien kasvatustehtävää. Perusopetuksen päättövaiheessa olevien oppilaiden huoltajille on tarjottu tietoja jatkoopintomahdollisuuksista ja hakuprosessista. 5

6 Erinomaisen yhteistyökanavan vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle tarjoavat Vistan koulun kaksi vanhempainyhdistystä, jotka ovat olleet lukuvuoden aikana mukana koulumme tapahtumissa. 4. Oppilashuollollinen työ Vistan koulun oppilashuoltohenkilöstöön kuuluvat koulupsykologi Erica Forsblom, koulukuraattori Mika Peltonen sekä kouluterveydenhoitajat Marjut Ränttilä ja Monika Vanhatalo. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisesti yhteisöllistä oppilashuoltotyötä tekivät Vistan koulussa kaikki kouluyhteisön aikuiset tavoitteenaan oppilaiden oppiminen, hyvinvointi, terveys, osallisuus ja vuorovaikutus, vastuullisuus sekä oppimisympäristön esteettömyys, turvallisuus ja terveellisyys. Koko kouluyhteisön oppilashuoltotyötä Vistan koulussa koordinoi yhteisöllinen, koulukohtainen oppilashuoltoryhmä. Ryhmän tehtävänä oli suunnitella, kehittää, toteuttaa ja arvioida oppilashuoltotyön toteutumista. Moniammatillisen ryhmän jäseniä olivat Anu Granfors (erityisopettaja), Hanna Ronumäki (erityisopettaja), Mika Peltonen (koulukuraattori), Erica Forsblom (psykologi), Jaana Perko (vararehtori), Pirjo Sahlström (vararehtori), Maarit Ränttilä (terveydenhoitaja), Monika Vanhatalo (terveydenhoitaja), Riitta Hietaranta (oppilaanohjaaja) ja Mervi Luostarinen (lehtori). Ryhmän vastuuhenkilönä ja puheenjohtajana toimi apulaisrehtori Emmi Virtanen. Huhti-toukokuussa oppilaat osallistuivat ryhmän laatimaan koulukohtaiseen hyvinvointikyselyyn, jonka avulla kartoitettiin oppilaiden jaksamista tukevia toimintatapoja, kouluviihtyvyyttä ja kerättiin parannusehdotuksia arjen käytäntöihin oppilailta. Yksittäisen oppilaan asiaa varten kokoontui tarpeen mukaan yksilöllinen, moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka perustettiin oppilaan tai, jollei hänellä ollut edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksensa merkitystä, hänen huoltajansa kirjallisella suostumuksella. Myös asiantuntijoiden nimeäminen tapahtui oppilaan tai hänen huoltajansa suostumuksella. Ryhmän toimintaa koordinoi apulaisrehtori Emmi Virtanen. 5. Koulun sisäinen toiminta 6

7 Vistan koulun opettajat muodostavat tiimejä, joiden työ toteutettiin YT-ajan puitteissa. Koulun hallinto- ja johtoryhmä Hyrrä toimi asioita kokoavana ja opettajakunnan kokouksia valmisteleva elimenä, mutta keskittyi lukuvuoden aikana pohtimaan myös remontin aikaisia järjestelyjä. Muut opettajat jakautuvat seuraaviin tiimeihin: kasvatus, kansainvälisyys, liikunta, juhlat ja vihreä lippu. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä oli tavallaan yksi tiimeistä ja teki läheistä yhteistyötä erityisesti kasvatustiimin kanssa. Tiimien tehtävänä on vahvistaa opettajien vaikutusmahdollisuuksia koulun ja opetustyön kehittämiseen (luokilla 1-9), missä onnistuttiin hyvin. Koulun opettajat vastaavat turvallisuussuunnitelman mukaisesti opetusvälineiden ja tilojen kunnosta ja siisteydestä. Epäkohdista tulee ilmoittaa välittömästi kirjallisesti. Koulun toiminta on ollut koko lukuvuoden ajan monipuolista ja oppilaita motivoivaa. Oppilaskunta on tuonut oppilaiden mielipiteet esille, esitellyt oppilaan näkökulmaa keväällä järjestetyssä pedagogisessa kahvilassa sekä osallistunut päätöksentekoon niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Oppilaskunnan hallitus on pyrkinyt omalla toiminnallaan parantamaan kouluviihtyvyyttä, koulun yhteishenkeä ja oppilaiden koulupäivää sekä ottamaan kantaa lähiympäristön kehittämiseen. Oppilaskunnan hallituksen toimintaa laajennettiin aiempaa enemmän myös alakouluun, mikä onnistui hyvin ja lisäsi oppilaiden yhteistyötä yli vuosiluokkarajojen ja nivelkohtien. Tukioppilastoiminnan painopisteinä olivat koulukiusaamisen ehkäiseminen sekä kouluviihtyvyyden lisääminen. Tukioppilaat ovat myös mukana kiusaamistapausten vertaissovittelussa. Alakoulun puolella on lisäksi kummioppilasja turvakaveritoimintaa. Koulussamme toimi lukuvuoden aikana useita kerhoja, esimerkiksi teknisen työn kerho, kansainvälisyys-, liikunta-, kuoro- ja pelikerhot. Paimion kirjasto järjesti alakoululaisille kirjastokerhon. Yläkoulun lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Lukuvuosi päättyy neljänteen jaksoon, jonka lopuksi juhlistimme yhdeksäsluokkalaisia. Yhdeksännen luokan oppilaiden juhlaillallinen on perinne, jonka tarkoitus on paitsi juhlistaa peruskoulun päättymistä, olla myös hyvien tapojen opetustilanne. Yhdeksäsluokkalaisten juhlaillallinen järjestettiin toukokuussa Erilaisia liikuntatapahtumia on pidetty seuraavasti: yleisurheilukilpailut syyskuussa, jalkapalloa Vistan kentällä alaluokilla syyskuussa, Vistan ja Hanhijoen pienryhmien urheilukilpailut syyskuussa ja Unicef-kävely alakoululle toukokuussa, vain muutamia mainiten. Tänäkin lukuvuonna Vistan koulu näkyi kaupungin muiden tahojen estradeilla. Jo 7

8 perinteeksi muodostunutta yhteistyötä Paimion sotaveteraanien ja Paimion vanhainkodin kanssa jatkettiin esiintymällä heidän juhlissaan. Myös yläkoulun tytöistä muodostettava Lucia-ryhmä esiintyi koulun ulkopuolisille tahoille kuten aikaisempinakin vuosina. Osana Vistan koulua toimii myös Veikkarin erityislastenkodin koulu. Koulun oppilaat sekä opettaja ovat hallinnollisesti Vistan koulun alaisia, ja yhteisiä toimintamalleja kehitettiin ja kehitetään edelleen. 6. Koulun ulkopuolinen toiminta Koulun ulkopuolinen toiminta on ollut lukuvuonna vilkasta. Kuten koulupäivinä aina, ovat koulun ulkopuolista toimintaa säädelleet koulun järjestyssäännöt, koulutyötä koskeva lainsäädäntö sekä opettajien antamat erilliset ohjeet. Paikkakunnan ja kouluajan ulkopuolisista retkistä on tehty asianmukaisesti kirjalliset ilmoitukset rehtorille määräaikoihin mennessä. Paikallisia opintokäyntejä on tehty ja niihin oppilaat ovat kulkeneet pääosin jalkaisin tai polkupyörällä. Pyöräillessään koulupäivän aikana oppilaan on käytettävä pyöräilykypärää tai kuljettava jalkaisin. Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset osallistuivat työelämä-jaksoille (TET) siten, että yhdeksäsluokkalaisten tet-viikko oli lokakuun lopussa ja kahdeksasluokkalaisten huhtikuussa. Pienryhmien tet-jakso toteutui viikoilla Lisäksi kaikki yhdeksäsluokkalaiset ovat käyneet tutustumassa kolmeen toisen asteen oppilaitokseen ja halutessaan saaneet käyttää kaksi koulupäivää muihin oppilaitoksiin tutustumiseen. Lisäksi koulun väki on retkeillyt eri kohteissa. Valtaosa retkistä tehtiin sovittuna retkipäivänä Useimmat retkistä suuntautuivat Paimioon tai lähialueille, mutta osa ryhmistä vieraili esimerkiksi Helsingissä ja kolme ryhmistä ulkomailla. Ulkomaan leirikoulut suuntautuivat Ruotsiin, Kroatiaan ja Saksaan. Erityisopettaja Jukka-Pekka Perälän ryhmä oli leirikoulussa Eerikkilän urheiluopistossa. Valtaosan leirikustannuksista kattoivat nuorten yhdessä keräämät varat. 7. Arviointi 8

9 Oppilasarviointi Oppilaiden arviointi on jatkuvaa. Sanallinen arviointi annettiin 1.-3.luokkien oppilaille lukukausien päätöksissä, jolloin puolestaan 4.-9.luokkien oppilaat saivat numeroarviot opinnoistaan. Oppilaiden todistuksiin merkittiin käyttäytymisen arviointi yhdeksäsluokkalaisten päättötodistusta lukuun ottamatta. Mikäli perusopetuksen päättävän oppilaan huoltaja erikseen pyysi, merkittiin käytösarvosana myös päättötodistukseen. Huoltajat ovat voineet lisäksi pyytää päättötodistukseen A2- ja B2-kielten numeroarvioinnin sijaan merkinnän hyväksytty. Oppilaita on ohjattu itse- ja vertaisarviointiin tavoitteena oman osaamisen ja työn tekemisen merkityksen huomaaminen. Koulutyön ja muun toiminnan arviointi Turvallisuussuunnitelma uusittiin ja siirrettiin sähköiseen muotoon syksyllä Työsuunnitelmaa ja arjen koulutyötä on arvioitu läpi lukuvuoden ja koulutyötä ohjattu sen mukaisesti. Arviointia on tehty muun muassa henkilökunnan YT-kokouksissa, joita on pidetty säännöllisesti. Oppilaat ovat arvioineet koulun toimintaa keskusteluissaan luokanvalvojien kanssa, keväällä 2015 toteutetussa Wilma-kyselyssä ja kouluterveyskyselyssä, johon vastasivat 8.-9.luokkalaiset. Kouluterveyskyselyn tulokset käydään läpi vuosittain paitsi koulun henkilökunnan myös huoltajien kanssa vanhempainilloissa luokkien toimintakalenteri elokuu suunnittelupäivä koulu alkoi ekaluokkien vanhempainilta poistumisharjoitus, palotarkastaja Eerik Virtanen MLL/motoristit koulukiusaamista vastaan päivänavaus valokuvaus syyskuu 9

10 7.9. Yläkoulun taksvärkkipäivä (tuotto Zimbabwen aidsorvoille ja Paimion Pelastakaa Lapset ry:lle) yläkoulun yleisurheilukilpailut kakkosluokkalaisten vanhempainilta seitsemänsien luokkien vanhempainilta luokkien vanhempainilta luokat Vihreän Lipun pyöräretki Askalaan lokakuu luokat tutustumassa Salon ammattiopistoon 8. luokkien vierailu Metsäkouluun luokat Sirkus -teemapäivä, taikurin esitys luokille marraskuu Ennalta ehkäisevän päihdetyön viikko: laillisuuskasvatusta 6. ja 8. luokat, Asennetta päihdevalistus 7. lk:t, 9. lk:t päihteet Riikka Korhonen Isän päivä-aamiainen 8. lk:t Henkilökunnan virkistysilta Esiopetusyhteistyön suunnittelua Oppilaan oma päivä Alatalon pihalle joulukuusi Thanksgiving Amerikka-teemapäivä koko koululle Adventin aamunavaus joulukuu Itsenäisyyspäivän lipunnosto Turvakavereiden tonttujumppa luokille, luokkien salibandyturnaus Kouluvierailu Helsinkiin: laaja-alaiset erityisopettajat ja rehtorit luokat, glögitarjoilu vanhemmille 10

11 Lucia-aamunavaus Joulupäätös tammikuu 7.1. kevätlukukausi alkoi yhdeksänsien luokkien vanhempainilta Kouluvierailu Tampereelle henkilökunnan tablet-koulutus helmikuu 4.2. Metsävisa vapaaehtoisille 8.-9.luokkalaisille Vanhojen tanssit Ystävänpäivän tempaus maaliskuu 6.3. Mun liike koulutus: vertaisliikuttajat luokkien vanhempainilta ekaluokkalaisten vanhempainilta yhdeksäsluokkalaisten ravintolaretki kotitalouteen liittyen taloustietokilpailu huhtikuu 2.4. Oy Oma Yritys Ab- yrittäjyyspäivä Kiirastorstain kirkko matematiikan osaamistutkimus 8.-9.luokkalaisille Tulevat seitsemäsluokkalaiset vierailulla Turvakaverien johdolla toukokuu 6.5. kahdeksasluokkalaiset Taitaja-kilpailussa Turussa kuudesluokkalaisten Ahvenanmaan leirikoulu ekaluokkalaisten tutustumispäivä ja info huoltajille seitsemäsluokkalaisten tutustumispäivä luokkien Salon seudun ammattiopiston info 9. luokkien juhlaillallinen 11

12 Iltapäiväkerhon muutto alataloon Kouluterveyskysely Seksuaaliterveysluento 8.-9.luokkalaisille Yhdeksäsluokkalaisten elokuvaretki Seitsemäsluokkalaisten elokuvaretki Kahdeksasluokkalaisten elokuvaretki henkilökunnan kevätkahvit Yläkoulun kevätkirkko Kevätjuhla 12

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS 2010-2011. Kerava. SISÄLTÖ 0. YLEISKUVAUS.4 0.1 Keravan kunnan historiaa... 4 0.2 Keravan kouluverkosto.... 4 0.3 Sompion koulu.....5 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 11

Lisätiedot

Oppilashuollon käsikirja

Oppilashuollon käsikirja Honkajoen kunnan esi- ja perusopetuksen Oppilashuollon käsikirja Yhdessä eteenpäin Sisällys JOHDANTO...4 1 MITÄ OPPILASHUOLTO ON JA KEILLE SE KUULUU...5 2 ENNALTAEHKÄISEVÄ OPPILASHUOLTOTYÖ...6 2.1 YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus

Hangon opetussuunnitelma 2005. Perusopetus Hangon opetussuunnitelma 2005 Perusopetus Hangon opetussuunnitelma, sisältö Johdanto 1. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1 Perusopetuksen arvopohja 1.2 Perusopetuksen tehtävä 1.3 Perusopetuksen

Lisätiedot

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ...

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ... SEINÄJOEN LYSEON OPETUSSUUNNITELMA 01/2014 1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 2.1. ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ... 1 2.2. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 01.08.2011 Kuva: Sara Jokela 6.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 21.06.2011 51 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA...5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet.

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. SISÄLLYSLUETTELO 1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. 5 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys. 6

Lisätiedot

KOULUJEN TYÖ- ja ARVIOINTISUUNNITELMA (opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma)

KOULUJEN TYÖ- ja ARVIOINTISUUNNITELMA (opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma) Sivu 1 Tuusulan kunta /kasvatus ja opetus Palautus 5.9.2014 mennessä Y:\Sivistys\2012.KASVUN JA OPPIMISEN TULOSALUE\OPETUS\Työ- ja arviointisuunnitelmat KOULUJEN TYÖ- ja ARVIOINTISUUNNITELMA (opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KÄSITTELY VANHEMPAINYHDISTYKSESSÄ 25.8.2014 KÄSITTELY TIIMIPJ:N KOKOUKSESSA 26.8.2014 KÄSITTELY OPETTAJAKOKOUKSESSA 2.9.2014 KÄSITTELY OPPILASKUNNASSA 10.9.2014

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

Sivistysosaston toimintakertomus 2014

Sivistysosaston toimintakertomus 2014 Kemijärven kaupunki Sivistysosasto Toimintakertomus 2014 1 1 Johdanto Joku on sanonut, että ei voi tietää, minne on menossa, jos ei tiedä mistä on tulossa. Historian tunteminen on avain tulevan suunnitteluun

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

Mertalan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 (päivitetty 20.01.2010))

Mertalan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 (päivitetty 20.01.2010)) Mertalan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 (päivitetty 20.01.2010)) 1 Johdanto Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 PÄIVITETTY 2011 SISÄLLYS 1. Esipuhe......5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 2.2 Perusopetuksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu kaikille Toiminta- ja kehittämissuunnitelma lukuvuosi 2013-2014 Sisällysluettelo 1. SEMINAARIN KOULUN KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma 1.2. Suunnitelma tavoitteiden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät 2005 1 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot