TYÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN. 1. Kasvatus- ja opetustoiminnan painotukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN. 1. Kasvatus- ja opetustoiminnan painotukset"

Transkriptio

1 Toimintakertomus Lukuvuosi

2 Johdanto Päättynyt lukuvuosi sujui Vistan koulussa hyvin. Oppilaita koulussa oli noin 700, joista pienryhmässä opiskeli kuutisenkymmentä oppilasta. Henkilökuntaa Vistan koulukeskuksessa työskenteli noin 80 henkeä mukaan lukien Veikkarin lastensuojeluyksikön koulu. Koko lukuvuoden koulutyössä näkyi tekemisen meininki, jota motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta piti yllä. Alkuopetuksen koulutyö alkoi syyslukukauden 2014 alussa vastaremontoidussa Alatalossa. Tilat ovat osoittautuneet toimiviksi. Toukokuussa 2015 iltapäiväkerho muutti puukoulusta alataloon. Muuton taustalla oli paitsi Vistan koulun yläkoulurakennuksen remontin vaatimat tilamuutokset, myös alkuopetuksen ja iltapäiväkerhon yhteistyön tiivistäminen. Pienten koululaisten kannalta on hyvä, että koulupäivän päätyttyä iltapäiväkerhotoiminta jatkuu tutuissa tiloissa. Kolmasluokkalaiset opiskelivat lukuvuoden pääosin Kivikoulussa ja luokkalaiset yhteiskoulun tiloissa. Yläkoululaiset tekivät koulutyötään yläkoulurakennuksessa, jota remontin aloituksen varmistuttua alettiin tyhjentää keväällä Muuttotyöt sujuivat hyvin ja osoittivat, että Vistan koulukeskuksen väki, niin oppilaat kuin henkilökunta, tekevät hyvää työtä yhdessä. Keväällä 2015 oppilaat osallistuivat moniin oppimista ja osaamista mittaaviin tutkimuksiin, muun muassa Metsävisaan, PISA-tutkimukseen ja yhdeksäsluokkalaisten matematiikan osaamisselvitykseen. Oppilaiden hyvinvointia ja terveydentilaa selvitettiin puolestaan kouluterveyskyselyssä, johon luokkien oppilaat osallistuivat toukokuussa. Edellisten lisäksi Vistan koulussa tehtiin myös koulukohtaisen oppilashuollon kysely, johon lapset ja nuoret vastasivat yhdessä huoltajiensa kanssa Wilman kautta. Tavoitteena oli selvittää, millaisena oppilaat arkensa kokevat ja millaisin toimin heidän koulunkäyntiään voidaan parhaiten tukea. Kyselyn mukaan oppilaat kokevat Vistan koulun ilmapiirin turvalliseksi ja kannustavaksi. Kehittämiskohteiksi kyselyn pohjalta nousivat oppilaiden vaikutusmahdollisuudet, joiden parantaminen on myös opetussuunnitelmatyössä keskeistä. Vistan koulun hallinnossa rehtorien apuna toimi lukuvuonna johtoryhmä Hyrrä, johon kuuluivat rehtorin ja apulaisrehtorin lisäksi vararehtorit Jaana Perko ja Pirjo Sahlström, lehtori Tomi Lehtola, luokanopettajat Miina Orell, Nora Kanervavuori ja Leena Paukio kahden jälkimmäisen jakaen osallistumisensa johtoryhmään. Avustajia edusti koulunkäyntiavustaja 2

3 Katja Huikko. Hyrrä kokoontui kerran kuukaudessa. Lukuvuonna Hyrrän tehtävät olivat yhtenäisen perusopetuksen kehittämisen lisäksi remontin aikaisten järjestelyiden miettiminen ja sopiminen. TYÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 1. Kasvatus- ja opetustoiminnan painotukset Työsuunnitelman mukaisesti Vistan koulun päätehtävänä on lukuvuonna ollut laadukkaan perusopetuksen antaminen. Vastuu omasta koulutyöstä ja työn tekemisen kulttuuri olivat teemoja, jotka ohjasivat työtä läpi lukuvuoden. Oppilaita on kannustettu työntekoon, mutta myös valvottu ja puututtu laiminlyönteihin varhain. Työtä on tehty yhteistyössä oppilaiden huoltajien kanssa. Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee saada tarvitsemansa tuki heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen joustavuus on lapsen yksilöllisen koulupolun toteuttamiseksi tärkeää. Vistan koululla joustavaa tukea on rakennettu luokan- ja erityisopettajien sekä aineen- ja erityisopettajien yhteistyöllä. Pienluokkien oppilaiden on mahdollisuus integroitua omien oppimisedellytystensä ja kehitystasojensa mukaisiin yleisopetuksen ryhmiin ja päinvastoin, avustajaresurssi on luontevasti käytettävissä ja oppilasta tuetaan moniammatillisesti. Toteutetut järjestelyt ovat olleet hyvin suunniteltuja ja työjärjestyksessä huomioituja. Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella palkatut resurssiopettajat, jotka työskentelivät , vastasivat erityisesti yleisen ja tehostetun tuen portaalla olevien oppilaiden tarpeisiin ja erityisesti alkuopetuksessa rakensivat yleis- ja erityisopetuksen yhteistyötä. Resurssiopettajat työskentelivät usein samanaikaisopettajina ja mahdollistivat opetusryhmien pienentämisen. Alkuopetuksessa kaikki oppilaat käyttivät oppilaan päiväkirjaa, joka toimi koulun ja kodin yhteistyön vahvistajana. Yläkoulun yleisen ja tehostetun tuen ryhmät olivat käytössä jokaisessa jaksossa. Kyseessä ovat ryhmät, joissa opiskelevat oppilaat hyötyvät aineenopettajan antamasta samanaikaisopetuksesta pienemmässä ryhmässä. Oppilaat ovat ryhmissä kukin oman tuen tarpeensa vaatiman ajan. Oppilaiden tuen tarve huomioitiin jo lukuvuoden työjärjestystä laadittaessa ja seitsemäsluokkalaisten ryhmät muodostettiin nivelvaihepalavereissa saatujen tietojen perusteella. Näin menetellen oppilaat pääsevät tuen piiriin mahdollisimman pian. 3

4 Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö jatkui heti lukuvuoden alussa. Koulupolku tulee nähdä esiopetuksesta alkavana ja yhteistyö koulun aloittavaa lasta hyödyttävänä. Siksi yhteistyön tulee olla suunniteltua ja tiivistä. Suunnittelutyö alkoi syyslukukauden alussa ja toiminta jatkui lukuvuoden loppuun. Yhteistyöpäiväkodit olivat Lempilä ja Nappulamäki. 2. Aihekokonaisuudet Osa aihekokonaisuuksista sisältyy hyvin vahvasti oppiaineisiin, osin koulun sisäiseen ja osin ulkoiseen toimintaan. Tarkasteltaessa tulevan opetussuunnitelman perusteita, on aihekokonaisuuksien ja oppiaineiden lomittuminen tarpeen ja järkevää luoden mahdollisuuden elävöittää opiskelua ja opetusta. Lomittuminen mahdollistaa sen, että opetus on kiinni nykyhetkessä ja olemassa olevissa asioissa. Kestävän kehityksen aihekokonaisuutta vei Vistan koulussa eteenpäin Vihreä lippu tiimi. Toiminta oli, kuten aiempinakin vuosina, hyvin oppilaslähtöistä ja osallistavaa ja siten oppilailla on aidot mahdollisuudet edistää kestävää kehitystä. Koulukohtaisen oppilashuoltokyselyn mukaan valtaosa oppilaista koki Vihreä lippu toiminnan ympäristöllisesti vaikuttavaksi ja tärkeäksi. Paitsi ympäristön kannalta, on toiminta merkityksellistä myös yhteisöllisyyden kannalta. Yhteisöllisyyttä tukivat esimerkiksi erilaiset teemaretket. Lukuvuonna Vihreä lippu teemana oli jätteet ja energia. Luokissa tehtiin sekajätteen määrän mittauksia, samoin oppilasravintolassa mitattiin jäteämpäriin kaadetun ruuan määrä. Jätteet ja energia -teemaan liittyen yläkoululaiset vierailivat muun muassa Askalan voimalaitoksella ja sähkömuseossa. Lisäksi oppilasraadit vierailivat Loimaalla Harmatinsuolla tutustumassa turvetuotantoon. Kestävän kehityksen yhteistyötä tehtiin Vihreä lippu toiminnan lisäksi Nuorten akatemian ja Suomen metsästysyhdistyksen kanssa. Biologian opetukseen liittyen kahdeksasluokkalaiset vierailivat Metsäkoululla Metsäyhdistyksen ja 4H-yhdistyksen sponsoroimana. Vistan koulussa kansainvälisyystyö on monipuolista. Koulu on mukana Erasmus+ - hankkeessa vuosina teemalla Vista New Visions. Hankkeen puitteissa on toteutettu job shadowing jaksot: syyslukukaudella Arto Vastamäki vieraili Saksassa kuvataiteen ja taidekasvatuksen tiimoilta, erityisen tuen toteuttamiseen pienluokissa tutustui koulunkäyntiavustaja Satu Råberg Portugalissa ja kesällä 2015 Maija Koskenrouta osallistui englannin kielen kielikurssille. 4

5 Paitsi henkilökunta, ovat myös oppilasryhmät vierailleet ulkomailla. Koulumme perinteinen pohjoismainen leirikoulu, johon osallistui viisitoista 8.-9.luokkalaista, järjestettiin syyskuussa 2014 opettajien Kristiina Hellénin ja Vilhelmiina Uotilan johdolla. Edellisten lisäksi kansainvälisyyskasvatusta on annettu koulun kansainvälisyyskerhoissa, joihin opetushallituksen myöntämällä Reception team rahoituksella on kustannettu vierailu- ja luentosarjoja. Osallisuus ja yrittäminen ovat kokonaisuus, jotka näkyvät eri oppiaineissa yli rajojen. Ryhmätyötaitojen, yhdessä tekemisen ja yritteliäisyyden merkitystä on korostettu tänä lukuvuonna kuten aiemminkin arkityön lomassa. Oppilaskunnan hallitus organisoi mm. taksvärkin ja nälkäpäiväkeräyksen. Varsinaista yrittäjyyskasvatusta koulussamme ovat saaneet kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset, joista nuoremmat ovat ottaneet osaa Yrityskylä-toimintaan. Kyseessä on opintokokonaisuus, joka rakentuu yhteiskunta- ja työelämätietoudesta sekä yrittäjyyskasvatuksesta. Koulumme kuudesluokkalaiset vierailivat Turussa sijaitsevassa yrityskylässä marraskuussa Yhdeksäsluokkalaisten yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuuden koulu on rakentanut yhdessä Paimion Yrittäjät r.y.:n kanssa. Oppilaat ovat ryhmätyönä visioineet yritysideoita ja saaneet tietoa yrittämisestä paikallisilta yrittäjiltä. Parhaat yritysideat palkittiin toukokuussa Viestintä- ja mediataito aihekokonaisuuteen sisältyivät lukuvuonna tietokoneavusteinen opetus että 7. luokkalaisille annettavat atk-tunnit. Lisäksi koulussamme toimi mediakerho lehtoreiden Risto Kantosen ja Tomi Lehtolan johdolla. Kuten yllämainittujakin osin, toteutettiin muita aihekokonaisuuksia oppiaineiden yhteydessä. 3. Kodin ja koulun välinen yhteistyö Lukuvuonna on kaikkien vuosiluokkien oppilaiden huoltajille järjestetty vanhempainilta. Myös vanhempainvartteja, joissa opettaja keskustelee huoltajien ja oppilaan kanssa tämän koulunkäynnistä, järjestettiin tarpeen mukaan. Yhteistyön luomisessa lapsen ensimmäinen kouluvuosi ja yläkouluun muista Paimion perusopetuksen kouluista siirtyvillä seitsemäs kouluvuosi on tärkeä. Koulu on tukenut huoltajien kasvatustehtävää. Perusopetuksen päättövaiheessa olevien oppilaiden huoltajille on tarjottu tietoja jatkoopintomahdollisuuksista ja hakuprosessista. 5

6 Erinomaisen yhteistyökanavan vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle tarjoavat Vistan koulun kaksi vanhempainyhdistystä, jotka ovat olleet lukuvuoden aikana mukana koulumme tapahtumissa. 4. Oppilashuollollinen työ Vistan koulun oppilashuoltohenkilöstöön kuuluvat koulupsykologi Erica Forsblom, koulukuraattori Mika Peltonen sekä kouluterveydenhoitajat Marjut Ränttilä ja Monika Vanhatalo. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisesti yhteisöllistä oppilashuoltotyötä tekivät Vistan koulussa kaikki kouluyhteisön aikuiset tavoitteenaan oppilaiden oppiminen, hyvinvointi, terveys, osallisuus ja vuorovaikutus, vastuullisuus sekä oppimisympäristön esteettömyys, turvallisuus ja terveellisyys. Koko kouluyhteisön oppilashuoltotyötä Vistan koulussa koordinoi yhteisöllinen, koulukohtainen oppilashuoltoryhmä. Ryhmän tehtävänä oli suunnitella, kehittää, toteuttaa ja arvioida oppilashuoltotyön toteutumista. Moniammatillisen ryhmän jäseniä olivat Anu Granfors (erityisopettaja), Hanna Ronumäki (erityisopettaja), Mika Peltonen (koulukuraattori), Erica Forsblom (psykologi), Jaana Perko (vararehtori), Pirjo Sahlström (vararehtori), Maarit Ränttilä (terveydenhoitaja), Monika Vanhatalo (terveydenhoitaja), Riitta Hietaranta (oppilaanohjaaja) ja Mervi Luostarinen (lehtori). Ryhmän vastuuhenkilönä ja puheenjohtajana toimi apulaisrehtori Emmi Virtanen. Huhti-toukokuussa oppilaat osallistuivat ryhmän laatimaan koulukohtaiseen hyvinvointikyselyyn, jonka avulla kartoitettiin oppilaiden jaksamista tukevia toimintatapoja, kouluviihtyvyyttä ja kerättiin parannusehdotuksia arjen käytäntöihin oppilailta. Yksittäisen oppilaan asiaa varten kokoontui tarpeen mukaan yksilöllinen, moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka perustettiin oppilaan tai, jollei hänellä ollut edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksensa merkitystä, hänen huoltajansa kirjallisella suostumuksella. Myös asiantuntijoiden nimeäminen tapahtui oppilaan tai hänen huoltajansa suostumuksella. Ryhmän toimintaa koordinoi apulaisrehtori Emmi Virtanen. 5. Koulun sisäinen toiminta 6

7 Vistan koulun opettajat muodostavat tiimejä, joiden työ toteutettiin YT-ajan puitteissa. Koulun hallinto- ja johtoryhmä Hyrrä toimi asioita kokoavana ja opettajakunnan kokouksia valmisteleva elimenä, mutta keskittyi lukuvuoden aikana pohtimaan myös remontin aikaisia järjestelyjä. Muut opettajat jakautuvat seuraaviin tiimeihin: kasvatus, kansainvälisyys, liikunta, juhlat ja vihreä lippu. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä oli tavallaan yksi tiimeistä ja teki läheistä yhteistyötä erityisesti kasvatustiimin kanssa. Tiimien tehtävänä on vahvistaa opettajien vaikutusmahdollisuuksia koulun ja opetustyön kehittämiseen (luokilla 1-9), missä onnistuttiin hyvin. Koulun opettajat vastaavat turvallisuussuunnitelman mukaisesti opetusvälineiden ja tilojen kunnosta ja siisteydestä. Epäkohdista tulee ilmoittaa välittömästi kirjallisesti. Koulun toiminta on ollut koko lukuvuoden ajan monipuolista ja oppilaita motivoivaa. Oppilaskunta on tuonut oppilaiden mielipiteet esille, esitellyt oppilaan näkökulmaa keväällä järjestetyssä pedagogisessa kahvilassa sekä osallistunut päätöksentekoon niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Oppilaskunnan hallitus on pyrkinyt omalla toiminnallaan parantamaan kouluviihtyvyyttä, koulun yhteishenkeä ja oppilaiden koulupäivää sekä ottamaan kantaa lähiympäristön kehittämiseen. Oppilaskunnan hallituksen toimintaa laajennettiin aiempaa enemmän myös alakouluun, mikä onnistui hyvin ja lisäsi oppilaiden yhteistyötä yli vuosiluokkarajojen ja nivelkohtien. Tukioppilastoiminnan painopisteinä olivat koulukiusaamisen ehkäiseminen sekä kouluviihtyvyyden lisääminen. Tukioppilaat ovat myös mukana kiusaamistapausten vertaissovittelussa. Alakoulun puolella on lisäksi kummioppilasja turvakaveritoimintaa. Koulussamme toimi lukuvuoden aikana useita kerhoja, esimerkiksi teknisen työn kerho, kansainvälisyys-, liikunta-, kuoro- ja pelikerhot. Paimion kirjasto järjesti alakoululaisille kirjastokerhon. Yläkoulun lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Lukuvuosi päättyy neljänteen jaksoon, jonka lopuksi juhlistimme yhdeksäsluokkalaisia. Yhdeksännen luokan oppilaiden juhlaillallinen on perinne, jonka tarkoitus on paitsi juhlistaa peruskoulun päättymistä, olla myös hyvien tapojen opetustilanne. Yhdeksäsluokkalaisten juhlaillallinen järjestettiin toukokuussa Erilaisia liikuntatapahtumia on pidetty seuraavasti: yleisurheilukilpailut syyskuussa, jalkapalloa Vistan kentällä alaluokilla syyskuussa, Vistan ja Hanhijoen pienryhmien urheilukilpailut syyskuussa ja Unicef-kävely alakoululle toukokuussa, vain muutamia mainiten. Tänäkin lukuvuonna Vistan koulu näkyi kaupungin muiden tahojen estradeilla. Jo 7

8 perinteeksi muodostunutta yhteistyötä Paimion sotaveteraanien ja Paimion vanhainkodin kanssa jatkettiin esiintymällä heidän juhlissaan. Myös yläkoulun tytöistä muodostettava Lucia-ryhmä esiintyi koulun ulkopuolisille tahoille kuten aikaisempinakin vuosina. Osana Vistan koulua toimii myös Veikkarin erityislastenkodin koulu. Koulun oppilaat sekä opettaja ovat hallinnollisesti Vistan koulun alaisia, ja yhteisiä toimintamalleja kehitettiin ja kehitetään edelleen. 6. Koulun ulkopuolinen toiminta Koulun ulkopuolinen toiminta on ollut lukuvuonna vilkasta. Kuten koulupäivinä aina, ovat koulun ulkopuolista toimintaa säädelleet koulun järjestyssäännöt, koulutyötä koskeva lainsäädäntö sekä opettajien antamat erilliset ohjeet. Paikkakunnan ja kouluajan ulkopuolisista retkistä on tehty asianmukaisesti kirjalliset ilmoitukset rehtorille määräaikoihin mennessä. Paikallisia opintokäyntejä on tehty ja niihin oppilaat ovat kulkeneet pääosin jalkaisin tai polkupyörällä. Pyöräillessään koulupäivän aikana oppilaan on käytettävä pyöräilykypärää tai kuljettava jalkaisin. Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset osallistuivat työelämä-jaksoille (TET) siten, että yhdeksäsluokkalaisten tet-viikko oli lokakuun lopussa ja kahdeksasluokkalaisten huhtikuussa. Pienryhmien tet-jakso toteutui viikoilla Lisäksi kaikki yhdeksäsluokkalaiset ovat käyneet tutustumassa kolmeen toisen asteen oppilaitokseen ja halutessaan saaneet käyttää kaksi koulupäivää muihin oppilaitoksiin tutustumiseen. Lisäksi koulun väki on retkeillyt eri kohteissa. Valtaosa retkistä tehtiin sovittuna retkipäivänä Useimmat retkistä suuntautuivat Paimioon tai lähialueille, mutta osa ryhmistä vieraili esimerkiksi Helsingissä ja kolme ryhmistä ulkomailla. Ulkomaan leirikoulut suuntautuivat Ruotsiin, Kroatiaan ja Saksaan. Erityisopettaja Jukka-Pekka Perälän ryhmä oli leirikoulussa Eerikkilän urheiluopistossa. Valtaosan leirikustannuksista kattoivat nuorten yhdessä keräämät varat. 7. Arviointi 8

9 Oppilasarviointi Oppilaiden arviointi on jatkuvaa. Sanallinen arviointi annettiin 1.-3.luokkien oppilaille lukukausien päätöksissä, jolloin puolestaan 4.-9.luokkien oppilaat saivat numeroarviot opinnoistaan. Oppilaiden todistuksiin merkittiin käyttäytymisen arviointi yhdeksäsluokkalaisten päättötodistusta lukuun ottamatta. Mikäli perusopetuksen päättävän oppilaan huoltaja erikseen pyysi, merkittiin käytösarvosana myös päättötodistukseen. Huoltajat ovat voineet lisäksi pyytää päättötodistukseen A2- ja B2-kielten numeroarvioinnin sijaan merkinnän hyväksytty. Oppilaita on ohjattu itse- ja vertaisarviointiin tavoitteena oman osaamisen ja työn tekemisen merkityksen huomaaminen. Koulutyön ja muun toiminnan arviointi Turvallisuussuunnitelma uusittiin ja siirrettiin sähköiseen muotoon syksyllä Työsuunnitelmaa ja arjen koulutyötä on arvioitu läpi lukuvuoden ja koulutyötä ohjattu sen mukaisesti. Arviointia on tehty muun muassa henkilökunnan YT-kokouksissa, joita on pidetty säännöllisesti. Oppilaat ovat arvioineet koulun toimintaa keskusteluissaan luokanvalvojien kanssa, keväällä 2015 toteutetussa Wilma-kyselyssä ja kouluterveyskyselyssä, johon vastasivat 8.-9.luokkalaiset. Kouluterveyskyselyn tulokset käydään läpi vuosittain paitsi koulun henkilökunnan myös huoltajien kanssa vanhempainilloissa luokkien toimintakalenteri elokuu suunnittelupäivä koulu alkoi ekaluokkien vanhempainilta poistumisharjoitus, palotarkastaja Eerik Virtanen MLL/motoristit koulukiusaamista vastaan päivänavaus valokuvaus syyskuu 9

10 7.9. Yläkoulun taksvärkkipäivä (tuotto Zimbabwen aidsorvoille ja Paimion Pelastakaa Lapset ry:lle) yläkoulun yleisurheilukilpailut kakkosluokkalaisten vanhempainilta seitsemänsien luokkien vanhempainilta luokkien vanhempainilta luokat Vihreän Lipun pyöräretki Askalaan lokakuu luokat tutustumassa Salon ammattiopistoon 8. luokkien vierailu Metsäkouluun luokat Sirkus -teemapäivä, taikurin esitys luokille marraskuu Ennalta ehkäisevän päihdetyön viikko: laillisuuskasvatusta 6. ja 8. luokat, Asennetta päihdevalistus 7. lk:t, 9. lk:t päihteet Riikka Korhonen Isän päivä-aamiainen 8. lk:t Henkilökunnan virkistysilta Esiopetusyhteistyön suunnittelua Oppilaan oma päivä Alatalon pihalle joulukuusi Thanksgiving Amerikka-teemapäivä koko koululle Adventin aamunavaus joulukuu Itsenäisyyspäivän lipunnosto Turvakavereiden tonttujumppa luokille, luokkien salibandyturnaus Kouluvierailu Helsinkiin: laaja-alaiset erityisopettajat ja rehtorit luokat, glögitarjoilu vanhemmille 10

11 Lucia-aamunavaus Joulupäätös tammikuu 7.1. kevätlukukausi alkoi yhdeksänsien luokkien vanhempainilta Kouluvierailu Tampereelle henkilökunnan tablet-koulutus helmikuu 4.2. Metsävisa vapaaehtoisille 8.-9.luokkalaisille Vanhojen tanssit Ystävänpäivän tempaus maaliskuu 6.3. Mun liike koulutus: vertaisliikuttajat luokkien vanhempainilta ekaluokkalaisten vanhempainilta yhdeksäsluokkalaisten ravintolaretki kotitalouteen liittyen taloustietokilpailu huhtikuu 2.4. Oy Oma Yritys Ab- yrittäjyyspäivä Kiirastorstain kirkko matematiikan osaamistutkimus 8.-9.luokkalaisille Tulevat seitsemäsluokkalaiset vierailulla Turvakaverien johdolla toukokuu 6.5. kahdeksasluokkalaiset Taitaja-kilpailussa Turussa kuudesluokkalaisten Ahvenanmaan leirikoulu ekaluokkalaisten tutustumispäivä ja info huoltajille seitsemäsluokkalaisten tutustumispäivä luokkien Salon seudun ammattiopiston info 9. luokkien juhlaillallinen 11

12 Iltapäiväkerhon muutto alataloon Kouluterveyskysely Seksuaaliterveysluento 8.-9.luokkalaisille Yhdeksäsluokkalaisten elokuvaretki Seitsemäsluokkalaisten elokuvaretki Kahdeksasluokkalaisten elokuvaretki henkilökunnan kevätkahvit Yläkoulun kevätkirkko Kevätjuhla 12

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Vistan koulu

TOIMINTAKERTOMUS. Vistan koulu TOIMINTAKERTOMUS 2016 2017 Vistan koulu 1. JOHDANTO 2. OPETUS- JA KASVATUS 2.1. Kasvatus- ja opetustoiminnan yleiset periaatteet 2.2. Kasvatus- ja opetustoiminnan painotukset 2.3. Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Opetus ja opetusjärjestelyt

Opetus ja opetusjärjestelyt Opetus ja opetusjärjestelyt Kopio: Seppänen, Anne 1/5 Sisällysluettelo Koulupäivän rakenne Monialaiset oppimiskokonaisuudet OVTES-vastuutehtävät Poikkeavat opetusjärjestelyt, koulun ulkopuolella annettava

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2017-2018 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 54 oppilasta ja 10 esikoululaista Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Vistan koulu, työsuunnitelma

Vistan koulu, työsuunnitelma Vistan koulu, työsuunnitelma 2016-2017 2 Vistan koulu lukuina 16.9.2016: Luokka tytöt pojat Yhteensä 1A 9 9 18 1B 14 10 24 1D 4 4 8 1E-2E 3 3 6 YHT. 30 26 56 2A 9 11 20 2B 7 12 19 2D 3 7 10 YHT. 19 30

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

Uusien säännösten toteuttaminen yläkoulussa on mahdollista

Uusien säännösten toteuttaminen yläkoulussa on mahdollista Uusien säännösten toteuttaminen yläkoulussa on mahdollista - joustavuutta, rohkeutta ja yhteistyötä lisäämällä Teija Kouhia erityisopettaja Pälkäneen yhteiskoulu Kun tahdomme, löydämme keinoja. Etsi rohkeasti

Lisätiedot

TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV

TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV. 2016 17 Päivitetty 13.9.16. Koulumme tavoitteet tänä lukuvuotena: TVT:n pedagogisen käytön kehittäminen koulupäivän toiminnallisuuden ja liikunnallisuuden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

alkaen. Ohjaussuunnitelma.

alkaen. Ohjaussuunnitelma. 1.8.2016 alkaen Ohjaussuunnitelma www.nurmijarvi.fi SISÄLLYS Ohjaus... 4 Ohjaussuunnitelma... 4 Ohjaus perusopetuksessa... 5 Ohjaus esi- ja perusopetuksen siirtymävaiheessa ja vuosiluokilla 1 6... 6 Siirtyminen

Lisätiedot

Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna

Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna 2017-18 Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna 2017-18 Kiusaamista ennalta ehkäisevä työ Opetussuunnitelma Kasavuoren

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 KOULU: Koivuhaan koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö 2. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa. Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö

Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa. Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö 9.11.2017 Mikä vertaisauditointi ja miksi? Auditointiprosessi Mitä opimme, mitä voisitte oppia meiltä? MK 9.11.2017

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Meritalon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Meritalon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Erityiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2015-2016 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS. www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi

LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS. www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi LOTILAN KOULU MUSIIKKILUOKAT, KIELET,ERITYISOPETUS www.edu.lahti.fi/lotila www.wilmalahti.edu.lahti.fi www.soitankoulussa.fi Koulu keskellä kylää n n n n Lotilan koulu vuodesta 1955 Musiikkiluokat vuodesta

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Lausuntoja tuntijaosta

Lausuntoja tuntijaosta Turun Lasten Parlamentti 11.11.2014 Pitäisikö kaikissa koulussa opettaa eri oppiaineita yhtä paljon? Kyllä. Mille luokille lisätunti liikunnassa pitäisi lukujärjestyksessä sijoittaa? 5 6 luokille. Kenen

Lisätiedot

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä 1/7 UTAJÄRVEN KUNTALiite 1/11.11.2015 ESI- JA PERUSOPETUS Liite Lukuvuosi 2015 2016 1/11.11.2015 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt 0-5 321 6-9

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Muilta osin joustavassa perusopetuksessa noudatetaan Naantalin kaupungin opetussuunnitelmaa.

Muilta osin joustavassa perusopetuksessa noudatetaan Naantalin kaupungin opetussuunnitelmaa. 203 LIITTEET LIITE 1 Joustava perusopetus yläkoulussa - JOPO JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN (JOPO) OPETUSSUUNNITELMA Muilta osin joustavassa perusopetuksessa noudatetaan Naantalin kaupungin opetussuunnitelmaa.

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

JOPO eli joustava perusopetus Liperissä

JOPO eli joustava perusopetus Liperissä JOPO eli joustava perusopetus Liperissä JOPO-opetuksen järjestäminen ja keskeiset toimintatavat JOPO (joustava perusopetus) on työelämäpainotteinen ja toiminnallinen tapa suorittaa peruskoulun kahdeksas

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Koulutoimi. Virat ja toimet. Tuntiresurssi. Koulu: Iisveden koulu. Lukuvuosi: 2015-2016

Koulutoimi. Virat ja toimet. Tuntiresurssi. Koulu: Iisveden koulu. Lukuvuosi: 2015-2016 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2015-2016 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Resurssiopettaja 1 14 h/ vko Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä 1/8 UTAJÄRVEN KUNTA Liite 2 ESI- JA PERUSOPETUS 23.11.2016 Lukuvuosi 2016-2017 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt 0-5 325 6-9 310 käytössä 0-5

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015 2016 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana jokaisen oppilaan yksilölliset kyvyt. Tavoitteena

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Metsokankaan yhtenäisperuskoulu

Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Metsokankaan koulu yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna 2017-18 Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1260 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut noin

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300 Kunta Pomarkku LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite Lukiontie 5 Kanslia Postinumero 29630 Telekopionumero - Rehtori Jussi Heervä Vara-/apulaisrehtori Tarja

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä erityisopettaja Sari Granroth-Nalkki englannin ja saksankielen lehtori Kaisa Alila Kilpisen yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6. 1 KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA Käytössä 1.8.2016 alkaen Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.2016 2 Sisällys 1 Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet VAALAN KUNTA Veneheiton koulu Veneheitontie 790 92830 Veneheitto Puh. 040-186 0012 LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuos i 2017 2018 Käsittely Henkilökunnan kokous Toimielimen (siv.ltk.) -hyväksyminen pvm 21.8.2017

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalli. Hanna Ranta vastaava kuraattori, Milka Grekula opiskelijapalveluvastaava

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalli. Hanna Ranta vastaava kuraattori, Milka Grekula opiskelijapalveluvastaava Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalli Hanna Ranta vastaava kuraattori, Milka Grekula opiskelijapalveluvastaava Oppilas- ja opiskeluhuolto Yhteisöllinen ENSISIJAINEN Toimet, jotka edistävät osallisuutta,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot