TYÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN. 1. Kasvatus- ja opetustoiminnan painotukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN. 1. Kasvatus- ja opetustoiminnan painotukset"

Transkriptio

1 Toimintakertomus Lukuvuosi

2 Johdanto Päättynyt lukuvuosi sujui Vistan koulussa hyvin. Oppilaita koulussa oli noin 700, joista pienryhmässä opiskeli kuutisenkymmentä oppilasta. Henkilökuntaa Vistan koulukeskuksessa työskenteli noin 80 henkeä mukaan lukien Veikkarin lastensuojeluyksikön koulu. Koko lukuvuoden koulutyössä näkyi tekemisen meininki, jota motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta piti yllä. Alkuopetuksen koulutyö alkoi syyslukukauden 2014 alussa vastaremontoidussa Alatalossa. Tilat ovat osoittautuneet toimiviksi. Toukokuussa 2015 iltapäiväkerho muutti puukoulusta alataloon. Muuton taustalla oli paitsi Vistan koulun yläkoulurakennuksen remontin vaatimat tilamuutokset, myös alkuopetuksen ja iltapäiväkerhon yhteistyön tiivistäminen. Pienten koululaisten kannalta on hyvä, että koulupäivän päätyttyä iltapäiväkerhotoiminta jatkuu tutuissa tiloissa. Kolmasluokkalaiset opiskelivat lukuvuoden pääosin Kivikoulussa ja luokkalaiset yhteiskoulun tiloissa. Yläkoululaiset tekivät koulutyötään yläkoulurakennuksessa, jota remontin aloituksen varmistuttua alettiin tyhjentää keväällä Muuttotyöt sujuivat hyvin ja osoittivat, että Vistan koulukeskuksen väki, niin oppilaat kuin henkilökunta, tekevät hyvää työtä yhdessä. Keväällä 2015 oppilaat osallistuivat moniin oppimista ja osaamista mittaaviin tutkimuksiin, muun muassa Metsävisaan, PISA-tutkimukseen ja yhdeksäsluokkalaisten matematiikan osaamisselvitykseen. Oppilaiden hyvinvointia ja terveydentilaa selvitettiin puolestaan kouluterveyskyselyssä, johon luokkien oppilaat osallistuivat toukokuussa. Edellisten lisäksi Vistan koulussa tehtiin myös koulukohtaisen oppilashuollon kysely, johon lapset ja nuoret vastasivat yhdessä huoltajiensa kanssa Wilman kautta. Tavoitteena oli selvittää, millaisena oppilaat arkensa kokevat ja millaisin toimin heidän koulunkäyntiään voidaan parhaiten tukea. Kyselyn mukaan oppilaat kokevat Vistan koulun ilmapiirin turvalliseksi ja kannustavaksi. Kehittämiskohteiksi kyselyn pohjalta nousivat oppilaiden vaikutusmahdollisuudet, joiden parantaminen on myös opetussuunnitelmatyössä keskeistä. Vistan koulun hallinnossa rehtorien apuna toimi lukuvuonna johtoryhmä Hyrrä, johon kuuluivat rehtorin ja apulaisrehtorin lisäksi vararehtorit Jaana Perko ja Pirjo Sahlström, lehtori Tomi Lehtola, luokanopettajat Miina Orell, Nora Kanervavuori ja Leena Paukio kahden jälkimmäisen jakaen osallistumisensa johtoryhmään. Avustajia edusti koulunkäyntiavustaja 2

3 Katja Huikko. Hyrrä kokoontui kerran kuukaudessa. Lukuvuonna Hyrrän tehtävät olivat yhtenäisen perusopetuksen kehittämisen lisäksi remontin aikaisten järjestelyiden miettiminen ja sopiminen. TYÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 1. Kasvatus- ja opetustoiminnan painotukset Työsuunnitelman mukaisesti Vistan koulun päätehtävänä on lukuvuonna ollut laadukkaan perusopetuksen antaminen. Vastuu omasta koulutyöstä ja työn tekemisen kulttuuri olivat teemoja, jotka ohjasivat työtä läpi lukuvuoden. Oppilaita on kannustettu työntekoon, mutta myös valvottu ja puututtu laiminlyönteihin varhain. Työtä on tehty yhteistyössä oppilaiden huoltajien kanssa. Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee saada tarvitsemansa tuki heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen joustavuus on lapsen yksilöllisen koulupolun toteuttamiseksi tärkeää. Vistan koululla joustavaa tukea on rakennettu luokan- ja erityisopettajien sekä aineen- ja erityisopettajien yhteistyöllä. Pienluokkien oppilaiden on mahdollisuus integroitua omien oppimisedellytystensä ja kehitystasojensa mukaisiin yleisopetuksen ryhmiin ja päinvastoin, avustajaresurssi on luontevasti käytettävissä ja oppilasta tuetaan moniammatillisesti. Toteutetut järjestelyt ovat olleet hyvin suunniteltuja ja työjärjestyksessä huomioituja. Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella palkatut resurssiopettajat, jotka työskentelivät , vastasivat erityisesti yleisen ja tehostetun tuen portaalla olevien oppilaiden tarpeisiin ja erityisesti alkuopetuksessa rakensivat yleis- ja erityisopetuksen yhteistyötä. Resurssiopettajat työskentelivät usein samanaikaisopettajina ja mahdollistivat opetusryhmien pienentämisen. Alkuopetuksessa kaikki oppilaat käyttivät oppilaan päiväkirjaa, joka toimi koulun ja kodin yhteistyön vahvistajana. Yläkoulun yleisen ja tehostetun tuen ryhmät olivat käytössä jokaisessa jaksossa. Kyseessä ovat ryhmät, joissa opiskelevat oppilaat hyötyvät aineenopettajan antamasta samanaikaisopetuksesta pienemmässä ryhmässä. Oppilaat ovat ryhmissä kukin oman tuen tarpeensa vaatiman ajan. Oppilaiden tuen tarve huomioitiin jo lukuvuoden työjärjestystä laadittaessa ja seitsemäsluokkalaisten ryhmät muodostettiin nivelvaihepalavereissa saatujen tietojen perusteella. Näin menetellen oppilaat pääsevät tuen piiriin mahdollisimman pian. 3

4 Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö jatkui heti lukuvuoden alussa. Koulupolku tulee nähdä esiopetuksesta alkavana ja yhteistyö koulun aloittavaa lasta hyödyttävänä. Siksi yhteistyön tulee olla suunniteltua ja tiivistä. Suunnittelutyö alkoi syyslukukauden alussa ja toiminta jatkui lukuvuoden loppuun. Yhteistyöpäiväkodit olivat Lempilä ja Nappulamäki. 2. Aihekokonaisuudet Osa aihekokonaisuuksista sisältyy hyvin vahvasti oppiaineisiin, osin koulun sisäiseen ja osin ulkoiseen toimintaan. Tarkasteltaessa tulevan opetussuunnitelman perusteita, on aihekokonaisuuksien ja oppiaineiden lomittuminen tarpeen ja järkevää luoden mahdollisuuden elävöittää opiskelua ja opetusta. Lomittuminen mahdollistaa sen, että opetus on kiinni nykyhetkessä ja olemassa olevissa asioissa. Kestävän kehityksen aihekokonaisuutta vei Vistan koulussa eteenpäin Vihreä lippu tiimi. Toiminta oli, kuten aiempinakin vuosina, hyvin oppilaslähtöistä ja osallistavaa ja siten oppilailla on aidot mahdollisuudet edistää kestävää kehitystä. Koulukohtaisen oppilashuoltokyselyn mukaan valtaosa oppilaista koki Vihreä lippu toiminnan ympäristöllisesti vaikuttavaksi ja tärkeäksi. Paitsi ympäristön kannalta, on toiminta merkityksellistä myös yhteisöllisyyden kannalta. Yhteisöllisyyttä tukivat esimerkiksi erilaiset teemaretket. Lukuvuonna Vihreä lippu teemana oli jätteet ja energia. Luokissa tehtiin sekajätteen määrän mittauksia, samoin oppilasravintolassa mitattiin jäteämpäriin kaadetun ruuan määrä. Jätteet ja energia -teemaan liittyen yläkoululaiset vierailivat muun muassa Askalan voimalaitoksella ja sähkömuseossa. Lisäksi oppilasraadit vierailivat Loimaalla Harmatinsuolla tutustumassa turvetuotantoon. Kestävän kehityksen yhteistyötä tehtiin Vihreä lippu toiminnan lisäksi Nuorten akatemian ja Suomen metsästysyhdistyksen kanssa. Biologian opetukseen liittyen kahdeksasluokkalaiset vierailivat Metsäkoululla Metsäyhdistyksen ja 4H-yhdistyksen sponsoroimana. Vistan koulussa kansainvälisyystyö on monipuolista. Koulu on mukana Erasmus+ - hankkeessa vuosina teemalla Vista New Visions. Hankkeen puitteissa on toteutettu job shadowing jaksot: syyslukukaudella Arto Vastamäki vieraili Saksassa kuvataiteen ja taidekasvatuksen tiimoilta, erityisen tuen toteuttamiseen pienluokissa tutustui koulunkäyntiavustaja Satu Råberg Portugalissa ja kesällä 2015 Maija Koskenrouta osallistui englannin kielen kielikurssille. 4

5 Paitsi henkilökunta, ovat myös oppilasryhmät vierailleet ulkomailla. Koulumme perinteinen pohjoismainen leirikoulu, johon osallistui viisitoista 8.-9.luokkalaista, järjestettiin syyskuussa 2014 opettajien Kristiina Hellénin ja Vilhelmiina Uotilan johdolla. Edellisten lisäksi kansainvälisyyskasvatusta on annettu koulun kansainvälisyyskerhoissa, joihin opetushallituksen myöntämällä Reception team rahoituksella on kustannettu vierailu- ja luentosarjoja. Osallisuus ja yrittäminen ovat kokonaisuus, jotka näkyvät eri oppiaineissa yli rajojen. Ryhmätyötaitojen, yhdessä tekemisen ja yritteliäisyyden merkitystä on korostettu tänä lukuvuonna kuten aiemminkin arkityön lomassa. Oppilaskunnan hallitus organisoi mm. taksvärkin ja nälkäpäiväkeräyksen. Varsinaista yrittäjyyskasvatusta koulussamme ovat saaneet kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset, joista nuoremmat ovat ottaneet osaa Yrityskylä-toimintaan. Kyseessä on opintokokonaisuus, joka rakentuu yhteiskunta- ja työelämätietoudesta sekä yrittäjyyskasvatuksesta. Koulumme kuudesluokkalaiset vierailivat Turussa sijaitsevassa yrityskylässä marraskuussa Yhdeksäsluokkalaisten yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuuden koulu on rakentanut yhdessä Paimion Yrittäjät r.y.:n kanssa. Oppilaat ovat ryhmätyönä visioineet yritysideoita ja saaneet tietoa yrittämisestä paikallisilta yrittäjiltä. Parhaat yritysideat palkittiin toukokuussa Viestintä- ja mediataito aihekokonaisuuteen sisältyivät lukuvuonna tietokoneavusteinen opetus että 7. luokkalaisille annettavat atk-tunnit. Lisäksi koulussamme toimi mediakerho lehtoreiden Risto Kantosen ja Tomi Lehtolan johdolla. Kuten yllämainittujakin osin, toteutettiin muita aihekokonaisuuksia oppiaineiden yhteydessä. 3. Kodin ja koulun välinen yhteistyö Lukuvuonna on kaikkien vuosiluokkien oppilaiden huoltajille järjestetty vanhempainilta. Myös vanhempainvartteja, joissa opettaja keskustelee huoltajien ja oppilaan kanssa tämän koulunkäynnistä, järjestettiin tarpeen mukaan. Yhteistyön luomisessa lapsen ensimmäinen kouluvuosi ja yläkouluun muista Paimion perusopetuksen kouluista siirtyvillä seitsemäs kouluvuosi on tärkeä. Koulu on tukenut huoltajien kasvatustehtävää. Perusopetuksen päättövaiheessa olevien oppilaiden huoltajille on tarjottu tietoja jatkoopintomahdollisuuksista ja hakuprosessista. 5

6 Erinomaisen yhteistyökanavan vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle tarjoavat Vistan koulun kaksi vanhempainyhdistystä, jotka ovat olleet lukuvuoden aikana mukana koulumme tapahtumissa. 4. Oppilashuollollinen työ Vistan koulun oppilashuoltohenkilöstöön kuuluvat koulupsykologi Erica Forsblom, koulukuraattori Mika Peltonen sekä kouluterveydenhoitajat Marjut Ränttilä ja Monika Vanhatalo. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisesti yhteisöllistä oppilashuoltotyötä tekivät Vistan koulussa kaikki kouluyhteisön aikuiset tavoitteenaan oppilaiden oppiminen, hyvinvointi, terveys, osallisuus ja vuorovaikutus, vastuullisuus sekä oppimisympäristön esteettömyys, turvallisuus ja terveellisyys. Koko kouluyhteisön oppilashuoltotyötä Vistan koulussa koordinoi yhteisöllinen, koulukohtainen oppilashuoltoryhmä. Ryhmän tehtävänä oli suunnitella, kehittää, toteuttaa ja arvioida oppilashuoltotyön toteutumista. Moniammatillisen ryhmän jäseniä olivat Anu Granfors (erityisopettaja), Hanna Ronumäki (erityisopettaja), Mika Peltonen (koulukuraattori), Erica Forsblom (psykologi), Jaana Perko (vararehtori), Pirjo Sahlström (vararehtori), Maarit Ränttilä (terveydenhoitaja), Monika Vanhatalo (terveydenhoitaja), Riitta Hietaranta (oppilaanohjaaja) ja Mervi Luostarinen (lehtori). Ryhmän vastuuhenkilönä ja puheenjohtajana toimi apulaisrehtori Emmi Virtanen. Huhti-toukokuussa oppilaat osallistuivat ryhmän laatimaan koulukohtaiseen hyvinvointikyselyyn, jonka avulla kartoitettiin oppilaiden jaksamista tukevia toimintatapoja, kouluviihtyvyyttä ja kerättiin parannusehdotuksia arjen käytäntöihin oppilailta. Yksittäisen oppilaan asiaa varten kokoontui tarpeen mukaan yksilöllinen, moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka perustettiin oppilaan tai, jollei hänellä ollut edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksensa merkitystä, hänen huoltajansa kirjallisella suostumuksella. Myös asiantuntijoiden nimeäminen tapahtui oppilaan tai hänen huoltajansa suostumuksella. Ryhmän toimintaa koordinoi apulaisrehtori Emmi Virtanen. 5. Koulun sisäinen toiminta 6

7 Vistan koulun opettajat muodostavat tiimejä, joiden työ toteutettiin YT-ajan puitteissa. Koulun hallinto- ja johtoryhmä Hyrrä toimi asioita kokoavana ja opettajakunnan kokouksia valmisteleva elimenä, mutta keskittyi lukuvuoden aikana pohtimaan myös remontin aikaisia järjestelyjä. Muut opettajat jakautuvat seuraaviin tiimeihin: kasvatus, kansainvälisyys, liikunta, juhlat ja vihreä lippu. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä oli tavallaan yksi tiimeistä ja teki läheistä yhteistyötä erityisesti kasvatustiimin kanssa. Tiimien tehtävänä on vahvistaa opettajien vaikutusmahdollisuuksia koulun ja opetustyön kehittämiseen (luokilla 1-9), missä onnistuttiin hyvin. Koulun opettajat vastaavat turvallisuussuunnitelman mukaisesti opetusvälineiden ja tilojen kunnosta ja siisteydestä. Epäkohdista tulee ilmoittaa välittömästi kirjallisesti. Koulun toiminta on ollut koko lukuvuoden ajan monipuolista ja oppilaita motivoivaa. Oppilaskunta on tuonut oppilaiden mielipiteet esille, esitellyt oppilaan näkökulmaa keväällä järjestetyssä pedagogisessa kahvilassa sekä osallistunut päätöksentekoon niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Oppilaskunnan hallitus on pyrkinyt omalla toiminnallaan parantamaan kouluviihtyvyyttä, koulun yhteishenkeä ja oppilaiden koulupäivää sekä ottamaan kantaa lähiympäristön kehittämiseen. Oppilaskunnan hallituksen toimintaa laajennettiin aiempaa enemmän myös alakouluun, mikä onnistui hyvin ja lisäsi oppilaiden yhteistyötä yli vuosiluokkarajojen ja nivelkohtien. Tukioppilastoiminnan painopisteinä olivat koulukiusaamisen ehkäiseminen sekä kouluviihtyvyyden lisääminen. Tukioppilaat ovat myös mukana kiusaamistapausten vertaissovittelussa. Alakoulun puolella on lisäksi kummioppilasja turvakaveritoimintaa. Koulussamme toimi lukuvuoden aikana useita kerhoja, esimerkiksi teknisen työn kerho, kansainvälisyys-, liikunta-, kuoro- ja pelikerhot. Paimion kirjasto järjesti alakoululaisille kirjastokerhon. Yläkoulun lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Lukuvuosi päättyy neljänteen jaksoon, jonka lopuksi juhlistimme yhdeksäsluokkalaisia. Yhdeksännen luokan oppilaiden juhlaillallinen on perinne, jonka tarkoitus on paitsi juhlistaa peruskoulun päättymistä, olla myös hyvien tapojen opetustilanne. Yhdeksäsluokkalaisten juhlaillallinen järjestettiin toukokuussa Erilaisia liikuntatapahtumia on pidetty seuraavasti: yleisurheilukilpailut syyskuussa, jalkapalloa Vistan kentällä alaluokilla syyskuussa, Vistan ja Hanhijoen pienryhmien urheilukilpailut syyskuussa ja Unicef-kävely alakoululle toukokuussa, vain muutamia mainiten. Tänäkin lukuvuonna Vistan koulu näkyi kaupungin muiden tahojen estradeilla. Jo 7

8 perinteeksi muodostunutta yhteistyötä Paimion sotaveteraanien ja Paimion vanhainkodin kanssa jatkettiin esiintymällä heidän juhlissaan. Myös yläkoulun tytöistä muodostettava Lucia-ryhmä esiintyi koulun ulkopuolisille tahoille kuten aikaisempinakin vuosina. Osana Vistan koulua toimii myös Veikkarin erityislastenkodin koulu. Koulun oppilaat sekä opettaja ovat hallinnollisesti Vistan koulun alaisia, ja yhteisiä toimintamalleja kehitettiin ja kehitetään edelleen. 6. Koulun ulkopuolinen toiminta Koulun ulkopuolinen toiminta on ollut lukuvuonna vilkasta. Kuten koulupäivinä aina, ovat koulun ulkopuolista toimintaa säädelleet koulun järjestyssäännöt, koulutyötä koskeva lainsäädäntö sekä opettajien antamat erilliset ohjeet. Paikkakunnan ja kouluajan ulkopuolisista retkistä on tehty asianmukaisesti kirjalliset ilmoitukset rehtorille määräaikoihin mennessä. Paikallisia opintokäyntejä on tehty ja niihin oppilaat ovat kulkeneet pääosin jalkaisin tai polkupyörällä. Pyöräillessään koulupäivän aikana oppilaan on käytettävä pyöräilykypärää tai kuljettava jalkaisin. Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset osallistuivat työelämä-jaksoille (TET) siten, että yhdeksäsluokkalaisten tet-viikko oli lokakuun lopussa ja kahdeksasluokkalaisten huhtikuussa. Pienryhmien tet-jakso toteutui viikoilla Lisäksi kaikki yhdeksäsluokkalaiset ovat käyneet tutustumassa kolmeen toisen asteen oppilaitokseen ja halutessaan saaneet käyttää kaksi koulupäivää muihin oppilaitoksiin tutustumiseen. Lisäksi koulun väki on retkeillyt eri kohteissa. Valtaosa retkistä tehtiin sovittuna retkipäivänä Useimmat retkistä suuntautuivat Paimioon tai lähialueille, mutta osa ryhmistä vieraili esimerkiksi Helsingissä ja kolme ryhmistä ulkomailla. Ulkomaan leirikoulut suuntautuivat Ruotsiin, Kroatiaan ja Saksaan. Erityisopettaja Jukka-Pekka Perälän ryhmä oli leirikoulussa Eerikkilän urheiluopistossa. Valtaosan leirikustannuksista kattoivat nuorten yhdessä keräämät varat. 7. Arviointi 8

9 Oppilasarviointi Oppilaiden arviointi on jatkuvaa. Sanallinen arviointi annettiin 1.-3.luokkien oppilaille lukukausien päätöksissä, jolloin puolestaan 4.-9.luokkien oppilaat saivat numeroarviot opinnoistaan. Oppilaiden todistuksiin merkittiin käyttäytymisen arviointi yhdeksäsluokkalaisten päättötodistusta lukuun ottamatta. Mikäli perusopetuksen päättävän oppilaan huoltaja erikseen pyysi, merkittiin käytösarvosana myös päättötodistukseen. Huoltajat ovat voineet lisäksi pyytää päättötodistukseen A2- ja B2-kielten numeroarvioinnin sijaan merkinnän hyväksytty. Oppilaita on ohjattu itse- ja vertaisarviointiin tavoitteena oman osaamisen ja työn tekemisen merkityksen huomaaminen. Koulutyön ja muun toiminnan arviointi Turvallisuussuunnitelma uusittiin ja siirrettiin sähköiseen muotoon syksyllä Työsuunnitelmaa ja arjen koulutyötä on arvioitu läpi lukuvuoden ja koulutyötä ohjattu sen mukaisesti. Arviointia on tehty muun muassa henkilökunnan YT-kokouksissa, joita on pidetty säännöllisesti. Oppilaat ovat arvioineet koulun toimintaa keskusteluissaan luokanvalvojien kanssa, keväällä 2015 toteutetussa Wilma-kyselyssä ja kouluterveyskyselyssä, johon vastasivat 8.-9.luokkalaiset. Kouluterveyskyselyn tulokset käydään läpi vuosittain paitsi koulun henkilökunnan myös huoltajien kanssa vanhempainilloissa luokkien toimintakalenteri elokuu suunnittelupäivä koulu alkoi ekaluokkien vanhempainilta poistumisharjoitus, palotarkastaja Eerik Virtanen MLL/motoristit koulukiusaamista vastaan päivänavaus valokuvaus syyskuu 9

10 7.9. Yläkoulun taksvärkkipäivä (tuotto Zimbabwen aidsorvoille ja Paimion Pelastakaa Lapset ry:lle) yläkoulun yleisurheilukilpailut kakkosluokkalaisten vanhempainilta seitsemänsien luokkien vanhempainilta luokkien vanhempainilta luokat Vihreän Lipun pyöräretki Askalaan lokakuu luokat tutustumassa Salon ammattiopistoon 8. luokkien vierailu Metsäkouluun luokat Sirkus -teemapäivä, taikurin esitys luokille marraskuu Ennalta ehkäisevän päihdetyön viikko: laillisuuskasvatusta 6. ja 8. luokat, Asennetta päihdevalistus 7. lk:t, 9. lk:t päihteet Riikka Korhonen Isän päivä-aamiainen 8. lk:t Henkilökunnan virkistysilta Esiopetusyhteistyön suunnittelua Oppilaan oma päivä Alatalon pihalle joulukuusi Thanksgiving Amerikka-teemapäivä koko koululle Adventin aamunavaus joulukuu Itsenäisyyspäivän lipunnosto Turvakavereiden tonttujumppa luokille, luokkien salibandyturnaus Kouluvierailu Helsinkiin: laaja-alaiset erityisopettajat ja rehtorit luokat, glögitarjoilu vanhemmille 10

11 Lucia-aamunavaus Joulupäätös tammikuu 7.1. kevätlukukausi alkoi yhdeksänsien luokkien vanhempainilta Kouluvierailu Tampereelle henkilökunnan tablet-koulutus helmikuu 4.2. Metsävisa vapaaehtoisille 8.-9.luokkalaisille Vanhojen tanssit Ystävänpäivän tempaus maaliskuu 6.3. Mun liike koulutus: vertaisliikuttajat luokkien vanhempainilta ekaluokkalaisten vanhempainilta yhdeksäsluokkalaisten ravintolaretki kotitalouteen liittyen taloustietokilpailu huhtikuu 2.4. Oy Oma Yritys Ab- yrittäjyyspäivä Kiirastorstain kirkko matematiikan osaamistutkimus 8.-9.luokkalaisille Tulevat seitsemäsluokkalaiset vierailulla Turvakaverien johdolla toukokuu 6.5. kahdeksasluokkalaiset Taitaja-kilpailussa Turussa kuudesluokkalaisten Ahvenanmaan leirikoulu ekaluokkalaisten tutustumispäivä ja info huoltajille seitsemäsluokkalaisten tutustumispäivä luokkien Salon seudun ammattiopiston info 9. luokkien juhlaillallinen 11

12 Iltapäiväkerhon muutto alataloon Kouluterveyskysely Seksuaaliterveysluento 8.-9.luokkalaisille Yhdeksäsluokkalaisten elokuvaretki Seitsemäsluokkalaisten elokuvaretki Kahdeksasluokkalaisten elokuvaretki henkilökunnan kevätkahvit Yläkoulun kevätkirkko Kevätjuhla 12

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV

TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV. 2016 17 Päivitetty 13.9.16. Koulumme tavoitteet tänä lukuvuotena: TVT:n pedagogisen käytön kehittäminen koulupäivän toiminnallisuuden ja liikunnallisuuden

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

alkaen. Ohjaussuunnitelma.

alkaen. Ohjaussuunnitelma. 1.8.2016 alkaen Ohjaussuunnitelma www.nurmijarvi.fi SISÄLLYS Ohjaus... 4 Ohjaussuunnitelma... 4 Ohjaus perusopetuksessa... 5 Ohjaus esi- ja perusopetuksen siirtymävaiheessa ja vuosiluokilla 1 6... 6 Siirtyminen

Lisätiedot

Vistan koulu, työsuunnitelma

Vistan koulu, työsuunnitelma Vistan koulu, työsuunnitelma 2016-2017 2 Vistan koulu lukuina 16.9.2016: Luokka tytöt pojat Yhteensä 1A 9 9 18 1B 14 10 24 1D 4 4 8 1E-2E 3 3 6 YHT. 30 26 56 2A 9 11 20 2B 7 12 19 2D 3 7 10 YHT. 19 30

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä erityisopettaja Sari Granroth-Nalkki englannin ja saksankielen lehtori Kaisa Alila Kilpisen yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2015-2016 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA. 1. Ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA. 1. Ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA Jyväskylän Normaalikoulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilaanohjauksen ja lukion opinto-ohjauksen järjestämisen rakenteet,

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Uudenkaupungin yhtenäiskoulun perustamisen selvitys keväällä 2011

Uudenkaupungin yhtenäiskoulun perustamisen selvitys keväällä 2011 Uudenkaupungin yhtenäiskoulun perustamisen selvitys keväällä 2011 Selvityksen laatijana viranhaltijapäätöksen mukaisesti perustettu työryhmä. Työryhmän jäsenet: Jukka Silvola, rehtori, työryhmän puheenjohtaja

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä 1/8 UTAJÄRVEN KUNTA Liite 2 ESI- JA PERUSOPETUS 23.11.2016 Lukuvuosi 2016-2017 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt 0-5 325 6-9 310 käytössä 0-5

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.

KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA. Käytössä alkaen. Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6. 1 KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN OHJAUSSUUNNITELMA Käytössä 1.8.2016 alkaen Hyväksytty Opetustoimen lautakunnassa 29.6.2016 2 Sisällys 1 Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 1. ARVIO OPPILASHUOLLON KOKONAISTARPEESTA Mänttä-Vilppulassa perusopetusta annetaan luokille 1-6 Savosenmäen koulussa, Koskelan alakoulussa, Vilppulankosken

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PAIKALLISET OSIOT 1.8.2016 ALKAEN Kieliohjelma Puumalan yhtenäiskoulussa englannin opetus aloitetaan ensimmäisellä vuosiluokalla. Englannin opiskelu jatkuu koko perusopetuksen

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus 1.8.2016 2 Sisällysluettelo 1 Oppilaanohjaus... 3 2 Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet... 3 Itsemääräämisoikeus... 3 Totuudellisuus... 3 Luottamuksellisuus...

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 syksy syksy syksy 2015 2016 2017

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

ILLAN AIKATAULU: Luokkakohtaiset vanhempainillat luokissa klo 19 alkaen. Yhteinen osuus salissa klo Opettajien esittely

ILLAN AIKATAULU: Luokkakohtaiset vanhempainillat luokissa klo 19 alkaen. Yhteinen osuus salissa klo Opettajien esittely ILLAN AIKATAULU: Yhteinen osuus salissa klo 18-18.45 Opettajien esittely Opetussuunnitelmauudistus Nurmijärvellä 2016 YHTEISPELI - menetelmät ja niiden käyttö KIVA tiimi esittäytyy LIIKKUVA KOULU vanhempien

Lisätiedot