Ohje projektinhallintaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje projektinhallintaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä"

Transkriptio

1 Ohje projektinhallintaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Kuntayhtymähallitus Hyväksyntä

2 Sisällysluettelo 1 Teoriataustaa onnistuneelle projektinhallinnalle Itä-Savon sairaanhoitopiirissä toteutettavat projektityypit Kuntayhtymän oma projekti kehittämisprojekti Tuote-/palvelukehitysprojekti yhteistyötahojen kanssa Tutkimusprojekti useamman sidosryhmän kanssa (yhteistyöprojekti) Projektin käytännön toteutus Isshp:ssä Projektin esiselvitys Projektiorganisaatio Projektisuunnitelman laadinta Projektin asettaminen Projektin toteutus, valvonta ja raportointi Projektin talous Projektin päättäminen... 9

3 Sisäinen ohje 1 1 Teoriataustaa onnistuneelle projektinhallinnalle Projekti on kertaluontoinen (sillä on alku ja loppu), tavoitteeltaan selkeästi määritelty ja aikataulutettu tehtäväkokonaisuus, jolla on ennalta määrätyt resurssit ja jonka toteuttamisesta vastaa erikseen sitä varten perustettu projektiorganisaatio. Projektin kertaluontoisuudesta johtuen, sillä ei tulisi toteuttaa organisaation perustoimintaa. Sen sijaan tehokkaalla projektihallinnalla varmistetaan, että projektissa kehitetyt toimintamallit/tuotokset saadaan osaksi perustoimintaa, jolloin projekti tekee itsensä tarpeettomaksi. Huolellinen suunnittelu on perusta projektin onnistumiselle. Ennen suunnitteluvaihetta on syytä tehdä esiselvitys, jolla varmistetaan onko projektille todellista tarvetta ja perustetta. Myös projektin rajaus on tarpeen tehdä jo esiselvitysvaiheessa. Suunnitteluun alkuvaiheessa on tarpeen ottaa mukaan myös hyödynsaajat, millä varmistetaan, että tulokset saadaan projektin päätyttyä varmemmin jalkautettua osaksi perustoimintaa. Projektin alkuvaiheessa tulee laatia projektisuunnitelma, jota käytetään projektin johtamisen työkaluna. Siinä määritellään projektin päämäärät ja periaatteet sekä toteutusmalli. Suunnitteluvaiheessa projektille tulee asettaa selkeät, realistiset ja mitattavat tavoitteet. Pidempikestoinen projekti on syytä vaiheistaa, jotta etenemisen seuranta helpottuu. Myös aikataulu on suunniteltava realistiseksi ja siinä on huomioitava tulosten kestävyyden kannalta kaikki työvaiheet - mukaan lukien koulutus ja käyttöönoton aikaiset tarvittavat tukitoimet. Projektisuunnitelma sisältää myös projektin kustannusarvioin ja rahoitussuunnitelman; kattaen koko projektinaikaiset kulut tuloslaskelman (henkilöstö, tarvike, palvelun ostot, muut kulut) mukaisesti. Useamman vuoden ajalle ajoittuvan projektin kokonaiskustannusten lisäksi on tarpeen tehdä myös lyhyemmän aikavälin arviot, esimerkiksi vuositasolla. Näin ollen projektin kustannukset on otettava huomioon vuotuisessa talousarviosuunnittelussa. Riskien kartoitus on osa projektisuunnitelmaa. Projektin onnistumisen riskit on arvioitava koko ajan projektin etenemisen myötä. Projektista tulee luoda arvioiva, oppiva prosessi: suunnitelmia on muutettava, jos huomataan, että alkuperäinen suunnitelma ei johdakaan

4 Sisäinen ohje 2 projektin tavoitteiden toteutumiseen. Projektin aikana on syytä koko ajan arvioida sen tarkoituksenmukaisuutta, toteutettavuutta, vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tulosten kestävyyttä. Projektilla on erillinen projektiorganisaatio projektia hallinnoimassa. Projektin koosta riippuen perustetaan ohjausryhmä ja projektiryhmä sekä tarvittaessa asiantuntijoista koostuvat pienryhmät käytännön toteutuksen suunnitteluun. Projektin kokonaisvastuu kuuluu projektiin nimetylle projektipäällikölle. Hän vastaa projektin toteuttamisesta projektisuunnitelman nähden ja koordinoi projektin etenemistä. Projektipäällikkö on vastuussa projektin talousarvion toteutumisesta ja seurannasta, dokumentoinnista, raportoinnista, viestinnästä sekä kokousten koollekutsumisesta ja kokoustoiminnan organisoinnista. Projektin onnistumiselle on oleellista kaikkien sidosryhmien sitoutuminen projektityöhön. Osallistujien tulee olla tietoisia projektin tarkoituksesta, tavoitteista, aikataulusta, resursseista ja etenemisestä. Osallistujien on myös sitouduttava työtehtäviin, kokouskäytäntöihin sekä projektin vaiheiden, tulosten ja suunnitelman kriittiseen arviointiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektin päättyessä tulee projektipäällikön laatia loppuraportti, jonka ohjausryhmä hyväksyy. Loppuraporttiin tulee arvioida projektin onnistumista ja tulosten toteutumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Myös toteutuneet kustannukset arvioidaan suhteessa asetettuun kustannusarvioon. Lisäksi projektin loppuraporttiin tulee kirjata mahdolliset jatko- ja kehittämistoimenpiteet, joiden tarkoituksena on varmistaa tulosten jalkautuminen ja vastuun siirto projektiorganisaatiolta linjaorganisaatiolle. Loppuraportti tulee toimittaa tiedoksi projektin vastuutahoille, rahoittajille, sidosryhmille ja tarvittaessa myös päättäville toimielimille. Projektin päätöspalaverissa tulee sopia seurannasta esimerkiksi vuoden päähän, jolloin arvioidaan onko projektin tarkoitus toteutunut ja tavoitteet saatu juurrutettua osaksi toimintaa. Seurannan toteuttamisesta vastuu jää linjaorganisaation johdolle, koska projektiorganisaatio on jo siinä vaiheessa purkautunut. Käytetyt lähteet: Peli Risto, Projektihallinnan käsikirja (2011) Ruuska Kai, Terveydenhuollon projektinhallinta, Mallit, työkalu, ihmiset (2006) Paul, Ideasta projektiksi (2007)

5 Sisäinen ohje 3 2 Itä-Savon sairaanhoitopiirissä toteutettavat projektityypit 2.1 Kuntayhtymän oma projekti kehittämisprojekti Projekti on kuntayhtymän itsenäisesti hallinnoima ja toteuttama toimintojen, palveluiden ja/tai tuotteiden kehittämisprojekti. Rahoitus järjestetään pääsääntöisesti itse ja projektiin osallistuvat ovat Isshp:n palveluksessa. Projektin tavoitteena on saada aikaan johtamisen ja toimintojen tehostumista, kuten organisaation uudistamista ja toiminnan järkeistämistä sekä uusien työtapojen ja välineiden käyttöönottoa. Organisaation sisäisissä projekteissa suunnitelma, kokouskäytännöt, dokumentaatio ja kustannusten seuranta toteutetaan tämän sisäisen ohjeen mukaisesti. 2.2 Tuote-/palvelukehitysprojekti yhteistyötahojen kanssa Projektin sisältönä on rajatun investoinnin/palvelun/tuotekehityksen toteuttaminen, esimerkiksi tietojärjestelmäprojekti. Osallistujina voi olla myös organisaation ulkopuolisia sidosryhmiä (esim. toimittajia). Myös rahoitukseen voi osallistua ulkopuolinen taho (esim. THL). Tuote-/palvelukehitysprojektissa on usein erityispiirteenä tavoitteen, aikataulun ja kustannusten määrittelemisen ja täsmentymisen vaikeus. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota kustannuksiin ja aikataulun pitämiseen. Ohjattavuutta voidaan parantaa vaiheistamalla kehitystyö ja pitämällä säännöllisesti suunnittelukatselmuksia jatkopäätösten tekemiseksi. Joskus on jopa keskeytettävä projekti, jos tavoitteiden saavuttaminen on epärealistista tai vaatii liiallisia resursseja. Jos projektiin osallistuu ulkopuolinen rahoittaja, niin dokumentaatio (esim. projektisuunnitelma) ja kustannusten toteutumisen seuranta (esim. tuntilistat) toteutetaan usein rahoittajan mallin mukaisesti. Jos yhteistyötahona on toimittaja, niin dokumentaatio voidaan toteuttaa yhteistyönä toimittajan mallin mukaisesti. On kuitenkin huomioitava, että tämän ohjeen sisällölliset vaatimukset toteutuvat myös toimittajan mallissa. 2.3 Tutkimusprojekti useamman sidosryhmän kanssa (yhteistyöprojekti) Tutkimusprojektit käynnistyvät yleensä usean sidosryhmän kanssa ja tähtäävät useiden vuosien päästä saatavaan hyötyyn. Tavoitteet ovat tutkimuksellisia ja yhteistyötahoina

6 Sisäinen ohje 4 tutkimuslaitokset ja oppilaitokset. Tutkimusprojekti saa useimmiten myös ulkopuolista rahoitusta, jolloin dokumentaatio ja kustannusten seuranta toteutetaan rahoittajan mallin mukaisesti. 3 Projektin käytännön toteutus Isshp:ssä 3.1 Projektin esiselvitys Esiselvitykseen tulee osallistua sen yksikön, jonka hyödyksi projekti aiotaan toteuttaa. Esiselvitys ei ole välttämättä tarpeen pienissä projekteissa. Sen avulla arvioidaan projektin tarpeellisuus ja rahoituskanavat sekä mahdollisten yhteistyökumppanien ja organisaation sisäisten asiantuntijoiden osallistuminen. Esiselvitysvaiheessa kuvataan projektia valmisteleva työsuunnitelma, tarvittavat resurssit, yhteistyötahot, kustannukset ja rahoitus. Siitä tehdään kirjallinen dokumentti, joka toimii päätöksenteon tukena. Isommissa projekteissa käynnistämisestä päättää asianomaisen tulosyksikön tulosalueen johtoryhmä tai kuntayhtymähallitus riippuen projektin suuruudesta. Projektin käynnistämisestä tehdään kustannuksista riippuen joko kuntayhtymähallituksen päätös tai viranhaltijapäätös kuntayhtymän talousarviossa tai käyttösuunnitelmassa määriteltyjen eurorajojen puitteissa. Myös projektiin osallistuvista henkilöistä tulee tehdä vastaavat päätökset, varsinkin jos rahoitukseen osallistuu shp:n ulkopuolinen taho. Projektihenkilöitä koskevat päätökset tulee toimittaa henkilöstötoimiston tietoon. Kuntayhtymän projektien on perustuttava voimassaolevaan sairaanhoitopiirin strategiaan ja tarve on otettava esiin talousarviolaadinnan yhteydessä. 3.2 Projektiorganisaatio Projektin koosta riippuen sille tulee perustaa erillinen organisaatio, jossa osapuolten roolit ja vastuut on selkeästi määritelty. Kuntayhtymän hallinnoimille projekteille nimetään projektin vastuuhenkilö. Jos projekti saa ulkopuolista rahoitusta, tulee vastuuhenkilöllä olla

7 Sisäinen ohje 5 hallintosäännön mukainen nimenkirjoitusoikeus. Projektin vastuuhenkilön ei tarvitse olla sama henkilö kuin projektipäällikkö. Ohjausryhmä koostuu projektin tärkeimmistä rahoittaja- ja sidosryhmistä sekä mahdollisista asiantuntijoista. Ohjausryhmä ohjaa projektin toteutumista projektisuunnitelman mukaisesti. Sen tehtävänä on valvoa projektin etenemistä ja laatua sekä hyväksyä projektin lopputulokset. Projektipäälliköllä on kokonaisvastuu projektin toimeenpanosta. Hän toimii projektin johtajana. Hän vastaa dokumentaatiosta, projektin suunnittelusta, toteutuksen etenemisestä, aikataulusta, seurannasta ja taloudesta. Hän kokoaa projektiryhmän ja ohjaa sen toimintaa. Projektipäällikkö vastaa projektin talousarvion toteutumisesta ja tilitysten hoitamisesta ajallaan. Projektin taloushallintoon liittyvät asiat (kuten laskujen tiliöinti, tilitykset, maksatushakemukset ja kustannusseuranta) hoidetaan keskitetysti taloushallinnon nimeämän henkilön kanssa. Samoin kuin henkilöstöhallintoon liittyvät tuntikirjausasiat hoidetaan keskitetysti henkilöstöhallinnon nimeämän henkilön kanssa. Projektipäällikkö huolehtii siitä, että projektilla on käytössä tarvittava erittelykoodi. Projektiryhmä on projektin vastuullinen toteuttajataho ja on yleensä Isshp:n sisäinen työryhmä. Projektiryhmään nimetyt henkilöt toimivat alansa asiantuntijoina. He huolehtivat projektipäällikön antamien tehtävien suorittamisesta projektisuunnitelman mukaisesti. Projektiryhmään voi kuulua myös ulkopuolisia henkilöitä projektin luonteesta riippuen. Projektiin osallistuvien tulee kirjata projektille toteutetut tunnit projektista riippuen joko Hankesalkkuun (Isshp:n sisäiset projektit) tai ulkopuolista rahoitusta saavissa projekteissa rahoittajan mallin mukaisesti. 3.3 Projektisuunnitelman laadinta Itä-Savon sairaanhoitopiirissä ei ole sovittu yhtenäisen projektisuunnitelmapohjan käytöstä. Suunnitelma on usein toteutettu joko rahoittajan tai toimittajan mallilla. Suunnitelman rakenteesta riippumatta sisältöön tulee kuvata seuraavat asiat:

8 Sisäinen ohje 6 1. Projektin lyhyt yhteenveto Suunnitelman alkuun kuvataan tiivis yhteenveto lähtökohdasta, projektin tarpeista, tavoitteista ja toteutusmallista. 2. Projektin tausta ja tarve Taustakuvaukseen kuvataan lähtökohtatilanne ja kehitystarve, ts. mitä projektilla pyritään parantamaan. Lisäksi on tarpeen kuvata projektin liittyminen/kiinnittyminen olemassa olevaan sairaanhoitopiirin strategiaan. 3. Projektin hyödynsaajat ja sidosryhmät Suunnitelmaan kirjataan projektin lopulliset (esim. väestö) ja välittömät hyödynsaajat (työntekijöiden) ja mahdolliset muut sidosryhmät (yhteistyökumppanit) ja heidän roolinsa. 4. Tavoitteet ja niiden seuranta sekä mahdolliset tuotokset Suunnitelmaan on kirjattava projektin tavoitteet, mittarit ja seurantamenettelyt. Hyvä tavoite on selkeä, konkreettinen, realistinen ja mitattavissa oleva. Alkuperäiset tavoitteet voivat tarkentua/muuttua projektin edetessä, mutta arvioinnissa ne on kuitenkin huomioitava. Suunnitelmaan kirjataan myös projektin konkreettiset tuotokset/tulokset sekä laadullisesti että määrällisesti, jos mahdollista. 5. Projektin toteutusmalli ja työsuunnitelma Projektisuunnitelmaan kirjataan esiselvityksen alustavan toteutusmallin tarkennettu versio. Toimintamallissa kuvataan toteutuksen kannalta tärkeät toimintatavat ja mahdollinen vaiheistus. Työsuunnitelma tarkentaa toteutusmallia ja siinä kuvataan tärkeimmät konkreettiset toimenpiteet ja niiden ajoittuminen.

9 Sisäinen ohje 7 6. Panokset, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Panokset kuvaavat projektin resursseja ja voimavaroja, jotka koostuvat mm. henkilötyöstä, materiaalista, laitteista, matkoista, ostopalvelusta tai muista hankinnoista. Tarvittavien resurssien pohjalta lasketaan projektille aiheutuvat kustannukset sekä kokonaiskustannuksena että pidemmissä projekteissa vuositasolle vaiheistettuna. Kustannusarvion pohjalta laaditaan rahoitussuunnitelma ja ulkopuolista rahoitusta haettaessa täytetään myös mahdolliset rahoitushakemukset. Rahoitussuunnitelmassa tulee näkyä selkeästi omavastuu osuus ja ulkopuolisen rahoittajan osuus - jaottelussa käytettävä Isshp:n taloustoimiston ohjaamaa mallipohjaa. 7. Organisaatio ja johtaminen Projektisuunnitelmaan tulee kuvata projektin organisaatio- ja johtamismalli; johto-./ohjausryhmä, toteutuksesta vastaavat tahot (projektipäällikkö ja projektiryhmä/pienryhmät) ja yhteistyökumppanit sekä kaikkien toimijoiden tehtävät ja vastuut. Tehtäväkuvaukset voi laittaa projektisuunnitelman liitteeksi. Myös kokouskäytännöt (organisoituminen, ajankohdat, säännöllisyys, asialista - ja muistiokäytännöt sekä niiden tallentaminen, lähettäminen) on tarpeen kirjata suunnitelmaan. 8. Riskit Riskianalyysissä tulee käsitellä sekä sisäiset että ulkoiset riskit ja miettiä niiden todennäköisyys, vaikuttavuus sekä tarvittavat toimenpiteet niiden ehkäisemiksi. Riskit ovat muuttuvia ja niitä on arvioitava pitkin projektia. 9. Seuranta, arviointi ja raportointi Suunnitelmaan on kirjattava projektin seuranta- ja raportointimenetelmät sekä laadittava niille aikataulutus. Myös lopullinen projektin arviointimenettely on kuvailtava jo suunnitelmassa. 10. Tiedotus ja viestintä Projektin koosta, tarkoituksesta ja yhteistyötahoista riippuen tulee liittää myös viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan menettelytavat projektin tulosten

10 Sisäinen ohje 8 julkaisemisesta ja mahdollisesta muusta toteutuksen ja tulosten kannalta merkityksellisestä tiedottamisesta. 3.4 Projektin asettaminen Projektin asettaminen toteutetaan Isshp:ssä projektin kokonaiskustannusarvion mukaan edellä kohdassa 3.1 määriteltyjen rajojen puitteissa. Päätöksessä tulee näkyä projektin kokonaiskustannukset ja projektin kesto. Kuntayhtymän hallinnoiman projektin asettaa kohdassa 3.1 määritellyt toimijat siinä määritellyin rajoituksin sen jälkeen kun projektin esiselvitys on tehty ja mahdollinen rahoituspäätös saatu. Projektin asettamisvaiheessa sille annetaan myös erittelykoodi talouden seurannan helpottamiseksi. 3.5 Projektin toteutus, valvonta ja raportointi Projekti toteutetaan projektipäällikön johdolla projektisuunnitelman mukaisesti. Merkittävistä muutoksista on neuvoteltava ja päätettävä ohjausryhmässä. Isshp:ssä on käytössä projektinhallinnassa Hankesalkku -niminen sovellus projektin resurssien seurantaan. Jos projekti on organisaation sisäinen, niin tuntikirjaukset toteutetaan Hankesalkun avulla. Ulkopuolista rahoitusta saavissa projekteissa dokumentaatio toteutetaan rahoittajan mallin mukaisesti. Projektin ensisijainen valvonta kuuluu projektin ohjausryhmälle ja projektin asettajalle. Ulkopuolista rahoitusta saavissa projekteissa valvontaa toteuttavat myös projektin vastuuhenkilö ja rahoittaja. Projektipäällikkö ja ohjausryhmä vastaavat raporttien laadinnasta. Raportointi suoritetaan rahoittajan edellyttämän aikataulun mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa kuntayhtymän toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. Projektin loppuraportti laaditaan asettamispäätöksessä tai rahoitussopimuksessa annettuun päivämäärään mennessä. Loppuraportin laatii projektipäällikkö ja se hyväksytetään projektin ohjausryhmässä. Loppuraportissa arvioidaan projektin kulkua projektisuunnitelmaan ja asetettuihin tavoitteisiin nähden. Raporttiin tulee kirjata myös projektin jälkeisestä seurannasta. Projektin tulokset ja raportti saatetaan myös projektin asettajan tietoon.

11 Sisäinen ohje Projektin talous Projektin talouteen sovelletaan rahoittajan sekä kuntayhtymän yleisiä kirjapidossa ja muussa laskentatoimessa annettavia säännöksiä, ohjeita ja periaatteita. Näitä ovat mm. kuntalaki, julkisista hankinnoista annettu laki, hallintosääntö sekä muut mahdolliset kuntayhtymän säännöt ja ohjeet. Projektipäällikkö vastaa projektin toiminnasta ja taloudesta sekä huolehtii kuntayhtymän hankintaohjeiden noudattamisesta. Projektin kirjanpito eriytetään kuntayhtymän muusta kirjanpidosta erillisellä projektin erittelykoodilla. Menot ja tulot kirjataan suoriteperusteisesti, jolloin useamman vuoden projektissa jaksotukset ovat tarpeen. Kirjanpitoa ohjaa lomake Projektit/tutkimus- ja kehittämishankkeet (SKS nro 424). Kulut jaotellaan tuloslaskelmakaavan mukaisesti: henkilöstökulut (palkat ja sivukulut), materiaalikulut, palvelujen ostot, matkakulut ja muut kulut. Palkat ja laskut maksetaan kuntayhtymän maksuliikenteen kautta palkanlaskenta- ja ostoreskontrajärjestelmiä hyväksikäyttäen. Tulot ja avustukset ohjataan kuntayhtymän yleiselle pankkitilille, erillisiä tilejä ei avata. Projektin alkuperäiset tositteet säilytetään kuntayhtymän muun kirjapitoaineiston yhteydessä vähintään 10 vuotta viimeisestä maksatuksesta lähtien. 3.7 Projektin päättäminen Projektipäällikkö esittelee projektin loppuraportin ja tulokset ohjausryhmässä. Projektin ohjausryhmän päättökokouksessa arvioidaan projektin tulokset /saavutukset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja käytetyt kustannukset suhteessa kustannusarvioon. Ohjausryhmä päättää myös jatkotoimenpiteistä, joiden tarkoituksena projektin tulosten käyttöönoton varmistaminen ja edelleen kehittäminen. Vastuu siirtyy projektiorganisaatiolta perusorganisaatiolle. Projektin päättämisestä ilmoitetaan kaikille sidosryhmille ja toimielimille ja tarvittaessa myös julkisuuteen.

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg Mikä on projekti? järjestökonsultti Järjestöhautomo Hanke eli projekti aikataulutettu tietyillä panoksilla kestäviin tuloksiin pyrkivä tehtäväkokonaisuus sillä on oma projektiorganisaatio omat, juuri kyseistä

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN PROJEKTIOHJE

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN PROJEKTIOHJE YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN PROJEKTIOHJE Yhtymähallitus 14.6.2017 106 Sisällys 1 Yleistä...1 2 Kehittämisehdotusten käsittelyprosessi kuntayhtymässä...2 3 Kehittämistyön toteutus, seuranta ja arviointi...3

Lisätiedot

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro EU- ja kv-verkoston tapaaminen Kuntatalo 2.10.2013 Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki Mikä on projektimalli? Projektimalli on projektimuotoisen

Lisätiedot

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua X 1 PROJEKTITOIMIN N A N O HJE HISTORIA Pvm. Versio Tekijä Hy väks y j ä / p vm 5.5. 2014 0. 1 Kunnanhallitus 1 Johdanto Projektitoiminnan ohje on suunnitelma toimintatavasta,

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö Projektityön ABC? Petri Kylmänen, Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-, A-klinikkasäätiö Lähteitä (mm.): Paavo Viirkorpi: Onnistunut projekti RAY projektihallinnan opas, Stakes Ehkäisevän

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI 1 PROJEKTIOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.11.2010, 438, liite no 149

LOVIISAN KAUPUNKI 1 PROJEKTIOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.11.2010, 438, liite no 149 LOVIISAN KAUPUNKI 1 LOVIISAN KAUPUNKI, SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA 2 2. PROJEKTIORGANISAATIO 2 3. PROJEKTIN VAIHEET 4 3.1 Esisuunnitelma 4 3.2 Projektisuunnitelma ja päätös projektiin osallistumisesta

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen ja Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 2.2.2017 Sivu 1 3.2.2017

Lisätiedot

PROJEKTIN HALLINTA 5 op KEVÄT 2016 KUM15SA. Savonia MUOTOILU Lehtori Marke Iivarinen

PROJEKTIN HALLINTA 5 op KEVÄT 2016 KUM15SA. Savonia MUOTOILU Lehtori Marke Iivarinen PROJEKTIN HALLINTA 5 op KEVÄT 2016 KUM15SA Savonia MUOTOILU Lehtori Marke Iivarinen MIKSI PROJEKTI? On vaihtoehtoinen tai korvaava tapa toimia Vastaus tiukkoihin aika- ja kustannusvaatimuksiin Mahdollistaa

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Tutkimushankkeiden riskienhallinta

Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot Jyväskylän yliopisto Kirsi Murtosaari Parityö Tutkimushankkeet: Kuvatkaa hankkeiden haasteita suunnittelu- ja toteutus- tai

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 16.9.2013 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

Kh:n.tyslistan liite asia 5.11/

Kh:n.tyslistan liite asia 5.11/ Kh:n.tyslistan liite asia 5.11/5.8.1974 ESPOON KESKUSTAN RAKENTAMIU>ROJEKTI, TOIMINTASÄÄNTÖ Yleistä Tämä toimintash3nt;') 1.:uon kesku3t&n rakentamisprojektin järjesgimi ta ja toimintaa. Toimintas'Fiäntd.../...

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 1 (10) Tampereen raitiotiehanke KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 2 (10) Sisällys 1. Osan 2 kehitysvaiheen sisältö ja tavoitteet...

Lisätiedot

TAHE-projekti Kymenlaaksossa

TAHE-projekti Kymenlaaksossa TAHE-projekti Kymenlaaksossa I. valinnanvapauspilotti 1.7.2018 II. vapaaehtoinen sote ky 1.1.2019 III.sote- ja maakunta 1.1.2020 1.1.2017-31.1.2019 Tähän mennessä TAHE-tietojärjestelmä Tehty esiselvitykset

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen Ohjausryhmä Petri Veijalainen 1 Ohjausryhmä Ohjausryhmä asetetaan, jos tuensaaja tai rahoittaja katsoo sen tarpeelliseksi Edellytetään esim. kun toiminta ulottuu useammalle alueelle tai on muuten laaja-alaista,

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

Jokainen projekti on ainutkertainen. t i (Lähde: Rissanen 2002, 14)

Jokainen projekti on ainutkertainen. t i (Lähde: Rissanen 2002, 14) 1 PROJEKTIN TUNNUSMERKIT Projekti on johonkin määriteltyyn tavoitteeseen pyrkivä, harkittu ja suunniteltu hanke, jolla on aikataulu, määritellyt resurssit ja oma projektiorganisaatio. Jokainen projekti

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 2.10.2012 TOI hankkeiden aloituskoulutus Projektin johtaminen Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta Dokumentointi

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA RISTO PELIN PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA (seitsemäs painos) PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän kirjan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla,

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tutkimusohjelmat, Tekesin rahoituksen hakeminen, raportointi ja kustannustilitykset Copyright Tekes Sisältö 1. Tekesin rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alku

Lisätiedot

Kehittämisprosessi. Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012

Kehittämisprosessi. Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012 Kehittämisprosessi Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus Projektitoiminnan ulottuvuudet Johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Koordinaattorin roolikartta

Koordinaattorin roolikartta Projektin johtaminen Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 2.10.2013 TOI hankkeiden aloituskoulutus Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta Dokumentointi

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Päivän ohjelmasta Projektin elinkaari Ideasta suunnitteluun Käynnistämisen haasteet Suunnitelmasta toteutukseen Palautteen

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1.1.2010 (1705/2009) ja Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009) Yleiset kirjastot:

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA Hallituksen vahvistamana voimaan 1.1.2017, päivitetty 16.3.2017 Sisällys 1. TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Sisäisen valvonnan ohje Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä 0 SISÄLLYS 1. Sisäisen

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen Invalidiliitto

Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen Invalidiliitto Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen 12.12.2017 1 1. Yleisiä periaatteita yhdistyksen hankehakemuksen tekemiseen 2. Invalidiliiton hankeavustus 2018 3. Ohjeita hankeavustuslomakkeen täyttämiseen

Lisätiedot

PCM-projektiajattelu. Projektipalvelut Tutkimus- ja kehityskeskus

PCM-projektiajattelu. Projektipalvelut Tutkimus- ja kehityskeskus PCM-projektiajattelu PCM = Project Cycle Management / Projektisyklin johtaminen Projekti ja projektoituminen on tullut mukaan osana organisaatioiden toimintastrategiaa enenevässä määrin osoittaen toiminnallisena

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 13.10.2011 TOI hankkeiden aloituskoulutus TOI-projektin johtaminen Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta ja dokumentointi

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

ENG-A1002 ARTS-ENG-Projekti. B-kori

ENG-A1002 ARTS-ENG-Projekti. B-kori ENG-A1002 ARTS-ENG-Projekti B-kori 11.4.2017 Innovatiivinen kuljetin B-korissa pyritään löytämään: uusi tai paranneltu tuotekonsepti kappaletavaroiden tai materiaalien käsittelyyn, siirtelyyn tai kuljetukseen.

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen Toiminnallinen määrittely: Työsuunnitelma TYÖSUUNNITELMAN TIEDOT Versio 0.1 Laatija Ulla Angervo Laatimispäivämäärä Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin projektiohjeet (Kh )

Kemijärven kaupungin projektiohjeet (Kh ) Kemijärven kaupungin projektiohjeet (Kh 25.9.2000 238) 1. SOVELTAMISALA Näitä projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen kaupunkiin

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi Aikataulut Aikuiskoulutus 24 kk-hankkeet: interim report 31.10.2016 Tarkistathan oman hankkeen aikataulut vielä rahoitussopimuksesta Yleistä väliraportista

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa. Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely

Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa. Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely Mihin tarvitaan toiminnan suunnittelua? Onhan sitä ennenkin selvitty. Jokainen etenee omaan tahtiinsa.

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tutkimusohjelmat, Tekesin rahoituksen hakeminen, raportointi ja kustannustilitykset Sisältö 1. Tekesin rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alku jaksohakemus ohjelman

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot