JOKELAN ASUINKERROSTALOTONTTIEN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOKELAN ASUINKERROSTALOTONTTIEN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU"

Transkriptio

1 JOKELAN ASUINKERROSTALOTONTTIEN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Tuusulan kunta järjestää Jokelan taajaman kahden asuinkerrostalotontin tontinluovutuskilpailun, koskien kortteleita 6006 ja Korttelit sijaitsevat Jokelan aseman läheisyydessä. Asemakaavan mukainen rakennusoikeus korttelissa 6006 on 3000 kem2 ja korttelissa 6007 kahdelle rakennusalalle merkittynä 4800 kem2 ( ). Kilpailun tarkoituksena on saada tonteille laadultaan mahdollisimman korkeatasoiset suunnitelmat sekä toteuttajat. Kilpailu on avoin. Kilpailun kulku Kilpailu käydään pelkästään laadullisin perustein. Tonttien hinnat ovat kiinteät. Laatuarvioinnin perusteella haetaan kullekin tontille toteuttajaa. Kilpailuun osallistuva osapuoli voi tarjoutua ostamaan yhden tai molemmat kilpailun kohteena olevista tonteista. Kilpailun osallistujille ei makseta palkkiota. Kilpailuehdotukset arvioi virkamiehistä koostuva arviointiryhmä. Lopulliset tonttien luovutuspäätökset tekee kunnanhallitus. Kilpailun voittajan kanssa tehdään tonttia koskeva suunnitteluvaraus, jossa kilpailun voittajat (tai voittaja) sitoutuvat ostamaan tontin tai tontit kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä kun suunnitteluvarauspäätös on saanut lainvoiman, sekä sitoutuvat toteuttamaan hankkeen kilpailuehdotuksensa mukaisesti. Suunnitteluvarauspäätöksen yhteydessä peritään varausmaksu euroa/tontti, joka on osa kauppahintaa. Kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset ja pyytää niihin tarkistuksia. Kun määräaikaan 1

2 mennessä saadut laatutarjoukset on arvioitu, kunta voi valita 1-3 parasta tarjoajaa kullekin tontille. Valittujen tarjoajien kanssa laatutarjouksia täsmennetään ja kilpailu jatkuu näiden tarjoajien osalta, mikäli ensimmäisessä vaiheessa ei löydy vaatimuksia selkeästi täyttävää muita parempaa ehdotusta. Jos jokin ehdotuksista on jo ensimmäisellä arviointikierroksella selvästi laatuvaatimuksiltaan muita ehdotuksia edellä, voidaan valinta tehdä ilman toista täydentävää kierrosta. Kunta ei vastaa osallistujille mahdollisesti syntyvistä vahingoista, mikäli kunnan päättävä elin aikanaan päättää olla myymättä tontin tai mikäli päättävän toimielimen myyntipäätös ei tule lainvoimaiseksi. Kilpailun kohteet, sijainti 2

3 AK-43, Asuinkerrostalojen korttelialueet kiinteistötunnus pinta-ala 2124 m² rak.oik k-m² kerrosluku kiinteistötunnus pinta-ala 5201 m² rak.oik k-m² kerrosluku IV II-IV Ajantasa-asemakaavasta ote 1:2000 Liitteenä ajantasa-asemakaavaote ja kortteleita koskevat asemakaavamääräykset. Tontit myydään kilpailun voittajille kunnanvaltuuston vahvistamien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti, jonka mukaan rakennusoikeuden hinta kovanrahan tuotantoon on 1,5 kertaa ARAn hyväksymä enimmäishinta. Tonttikohtaiset myyntihinnat ovat siten seuraavat: Tontti kauppahinta on e, (134,55 e/k-m²) Tontti kauppahinta on e Hinnat eivät sisällä kunnallistekniikan liittymismaksuja. Kauppahinnan lisäksi peritään kiinteistönmuodostuskulut kaupantekohetkellä voimassa olevan hinnaston mukaan, (1080,00 e tällä hetkellä) ja kaupanvahvistuskulut 120,00 e 3

4 Arviointiryhmä Kilpailuehdotukset arvioi virkamiehistä koostuva arviointiryhmä: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen, kaavasuunnittelija Maria Suutari-Jääskö, kaavasuunnittelija Mika Heikkilä, maankäyttöpäällikkö Hannu Kantola, tontti-insinööri Sari Tennijärvi ja rakennusvalvonnan edustaja. Suunnitteluun liittyvät lisätiedot: kaavasuunnittelija Maria Suutari-Jääskö, , kaavoituspäällikkö Asko Honkanen, , Tonttien luovutukseen liittyvät lisätiedot: tontti-insinööri Sari Tennijärvi, , Kilpailun järjestäjän edustajana toimii: maankäyttöpäällikkö Hannu Kantola, , Arviointiryhmä voi tarvittaessa käyttää apunaan muitakin asiantuntijoita. Asiantuntijat voivat kommentoida suunnitelmia erityisosaamisensa näkökulmasta, mutta eivät osallistu kilpailuehdotusten arvosteluun. Aikataulu Kilpailun julkistaminen Kysymysten jättö viimeistään klo Vastaukset kysymyksiin tontinluovutuskilpailun verkkosivulle Kilpailuehdotukset tulee olla jätetty klo mennessä Kilpailuehdotukset on arvioitu, jonka jälkeen nimikuoret avataan ja arviointiryhmä lähettää palautteen kilpailuehdotusten kehittämistarpeista parhaiden ehdotusten jättäneille Täydennetyt ja korjatut kilpailuehdotukset tulee jättää klo 15 mennessä Lopulliset kilpailuehdotukset on arvioitu ja voittaja valittu. Piakkoin tämän jälkeen tieto kilpailun ratkaisusta lähetetään postitse kullekin osallistujalle. Suunnitteluvaraukset tehdään kesäkuussa Kauppakirjat tulee allekirjoittaa kuuden kuukauden kuluessa suunnitteluvarauspäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Vaatimuksena on, että tonteilla tulee voida tehdä käyttöönotto katselmus viimeistään 4 vuoden kuluttua siitä, kun tontit on luovutettu. Mikäli rakentamisvelvoite ei toteudu kunnan vaatimassa ajassa, on kunnalla oikeus periä sopimussakko. Kilpailun säännöt Kilpailussa noudatetaan tämän kilpailuohjelman mukaisia sääntöjä, jotka kilpailija osoittaa hyväksyneensä osallistuessaan kilpailuun. 4

5 Kilpailuasiakirjat Kilpailuasiakirjat on ladattavissa tontinluovutuskilpailun verkkosivulta zip-pakettina: Asemakaava ja asemakaavamerkinnät dwg Pohjakartta dwg Johtokartta dwg Tonttijakokartta pdf Kairaustietoja viereiseltä tontilta Lisäksi lähtöaineistona tulee käyttää Tuusulan kunnan ko. asemakaavan kaavamateriaaleja. Erityisesti verkkosivulta löytyvään melu- ja tärinäselvitykseen tulee tutustua. Kilpailua koskevat kysymykset Kunta voi täydentää kilpailuasiakirjoja tai voi toimittaa kilpailijoille kysymysten pohjalta esiin nousseita lisätietoja. Kysymykset toivotaan ensisijaisesti lähetettävän sähköpostitse. Vastaukset laitetaan tontinluovutuskilpailun verkkosivulle. Kysymykset tulee lähettää osoitteeseen Otsikkoon tulee kirjoittaa Kysymys koskien Jokelan AKtontinluovutuskilpailua. KILPAILUTEHTÄVÄ Kilpailun tavoitteena on suunnitella kortteliin tai kilpailijan niin halutessa kumpaankin kortteliin korkeatasoinen kokonaisuus, jossa toteutuu sekä toiminnalliset, arkkitehtoniset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset. Laadittavan suunnitelman asemakaavan mukaisuutta arvostetaan, mutta kunta on valmis selvittämään asemakaavanmuutoksen tai poikkeamisluvan edellytyksiä, mikäli suunnitelman laatu on riittävä. Suunnitelmia laadittaessa on suotavaa noudattaa kuitenkin asemakaavaa tehtäessä käytettyä periaatetta rajata kortteleita katuverkosta ja suojata rakennuksilla piha-alueita ratamelulta. Erityisesti Jokelantien suuntaan on välttämätöntä rakentaa melko tehokkaasti rajattu kortteli. Rakennusten tulee olla pääasiassa kerrostaloja, kerrosluku voi olla alhaisempi viereisten pientalokortteleiden suuntaan. Punatiilen käyttö julkisivuissa on ollut alueen ilmeen yhtenäisyyden kannalta tekijä, jota korostettiin asemakaavaa laadittaessa. Asemakaavaan merkitty maanalainen tai -kansipysäköinti on toivottava ratkaisu niin laajasti käytettynä kuin mahdollista, sen mahdollistaessa tehokkaamman ja laadukkaamman toteutussuunnitelman. Muidenkin pysäköintiratkaisujen esittäminen on mahdollista. Korttelissa 6006 maantasopysäköintiä esitettäessä voi Resiinakujaa vähäisissä määrin käyttää myös peruutusja kääntötilana autosuojasta tultaessa. 5

6 Kilpailuehdotusten arviointiperusteet Kilpailu ratkaistaan ehdotusten laatuarvioinnin perusteella. Suunnitelmien arviointi keskittyy seuraaviin osatekijöihin: 1. Korkealaatuinen arkkitehtuuri a. lähikortteleiden punatiiliarkkitehtuuriin sopeutuminen b. innovatiivisuus c. energiaratkaisuiden ja laadukkaiden materiaalien liittäminen arkkitehtuuriin d. meluntorjunnan järjestäminen kaupunkikuvan kannalta onnistuneesti 2. Pysäköintiratkaisun vaikutus viihtyisyyteen ja asumisen laatuun 3. Pihan jäsentely ja toimivuus a. viihtyisyys b. riittävät ja monipuoliset oleskelualueet c. piha-alueiden tehokas katualueesta rajaaminen rakennuksilla d. valoisuus e. hulevesien hallinta, lumenläjitys f. mahdolliset yksityispihojen ja parvekkeiden riittävä yksityisyys ja viihtyisyys 4. Energia- ja ekotehokkuus 5. Monipuolinen huoneistojakauma 6. Asuntojen toimivuus, valoisuus ja muuntojoustavuus 7. Asemakaavan noudattaminen 8. Rakentamistehokkuus 9. Mahdollisen liike- ja toimistotilan määrä Kilpailusalaisuus Kilpailu käydään nimettömänä. Kaikki piirustukset ja asiakirjat on varustettava nimimerkillä. Kilpailuehdotuksen mukana on toimitettava suljettu, läpinäkymätön, nimimerkillä varustettu kirjekuori, joka sisältää 1. kilpailuun osallistuvan yrityksen / yritysten nimi, yhteystiedot ja yhteyshenkilön nimi 2. selvitys toteuttajaryhmän edellytyksistä selviytyä hankkeen toteuttamisesta a. toteutusorganisaatio ja sen uskottavuus b. referenssit c. tuotannon taloudelliset ja tekniset edellytykset 3. kilpailuehdotuksen suunnittelijoiden nimet ja yhteystiedot 4. tekijänoikeuden haltijan nimi EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET Ehdotuksen sisältö ja esitystapa Asiakirjat tulee toimittaa nimimerkillä varustettuina USB -tallennustikkuun ladattuna pdfdokumentteina. Lähettäjän tulee tarkistaa virustorjuntaohjelmalla materiaalin puhtauden. Materiaali tulee taittaa A3-kokoon, enimmäissivumäärä 12 / tontti. Jos ehdotus sisältää kummatkin tontit, tulee nämä esittää samoissa piirustuksissa paperikoon niin salliessa. Kaikki asiakirjat tulee varustaa merkinnällä Jokelan AK-tontinluovutuskilpailu sekä tarjoajan nimimerkillä. Ehdotuksen tulee sisältää kaikki vaadittavat asiakirjat: 6

7 1. Asemapiirros 1:500 rakennukset näytetään varjostettuina autopaikat/istutukset/lumenkasauspaikat ja muut oleelliset asiat esitettävä kerrosalalaskelmat ja huoneistokohtaiset koot, sekä huoneistojen keskikoko huoneistotyypeittäin hulevesien huomiointi ja paikallinen imeyttäminen 2. Asuntojakaumakaaviot 1:400 huoneistojakauma, asuntokoot esitetty kaaviossa lisäksi koottu taulukko, jossa on huoneistojakaumat määrinä ja pinta-aloina, sekä prosentteina kokonaisjakaumasta esim 1h+kk 20%, 2h+kk 20%,jne ja kokonaiskerrosalasta. 3. Pohjat 1:200 pohjat tulee esittää ainakin 1. kerroksesta ja tyypillisestä asuinkerroksesta. mikäli ylin kerros poikkeaa selvästi muista kerroksista, myös tästä tulee esittää pohjat. lisäksi koottu taulukko, jossa on huoneistojakaumat määrinä ja pinta-aloina 4. Julkisivukaaviot 1:200 värillisenä ja varjostettuina materiaalit merkittyinä ja nimettyinä 5. Ratkaisua selventäviä detaljeja ehdotusta parhaiten edustavista rakennusteknisistä tai muista ehdotukselle merkittävistä kohdista voidaan esittää. 6. Leikkaukset ratkaisun kannalta merkittävistä kohdista 7. Vähintään yksi perspektiivikuva tai adobe acrobatilla tutkittava pdf- tai Sketchupformaatissa oleva 3D-malli alueen ilmeen havainnollistamiseksi. 8. Innovaatiot - tavanomaisesta rakentamis- tai toteuttamistavasta poikkeavat ratkaisut tulee kuvata kuvin ja/tai tekstein. 9. Hankkeen kuvaus toteuttaminen ja sen vaiheistus ja kokonaisaikataulu kerrosalalaskelmat; hum2, kem2, brm2 ja jakautuminen vähintään käytettävä energialuokka ja E-luvut Ehdotusten sisäänjättö Kilpailuehdotukset on toimitettava osoitteeseen Tuusulan kunta/kirjaamo Hyryläntie Tuusula Lähetys on varustettava maininnalla Jokelan AK-tontinluovutuskilpailu. Kilpailun järjestäjä ei palauta ehdotuksia. Asiakirjat halutaan nimimerkillä varustettuina USB -tallennustikkuun ladattuna pdf- dokumentteina. Muistitikun ohessa tulee toimittaa suljettu kirjekuori, jossa on tekijäryhmien nimet ja yhteystiedot. 7

8 KILPAILUN RATKAISEMINEN Kilpailutyöt arvioidaan ja voittajat sekä varasijalle pääsevät päätetään tonttikohtaisesti vaikka ehdotuksessa olisi suunnitelma kummallekin tontille. Arvosteluryhmä nimeää esitettyjen arviointiperusteiden ja reunaehtojen mukaisesti voittajan sekä varasijat siltä varalta, että voittaja luopuu hankkeesta tai ei täytä riittäviä edellytyksiä selviytyä hankkeen toteutuksesta. Laadullisesta arvioinnista laaditaan pöytäkirja, jossa on lyhyt arviointi kaikista suunnitelmista ja mahdolliset jatkosuunnitteluohjeet. Tämän jälkeen arviointiryhmä harkitsee voittaneen toteuttajaryhmän edellytykset selviytyä hankkeen toteuttamisesta seuraavin perustein: toteutusorganisaatio ja sen uskottavuus referenssit tuotannon taloudelliset ja tekniset edellytykset. Mikäli toteutusorganisaatio ei täytä riittäviä edellytyksiä, voidaan tonttien saajaksi esittää myös varasijalle sijoittunutta. Kunta ei sitoudu hyväksymään mitään kilpailuehdotusta, jos ehdotukset eivät laadun suhteen täytä rakennuskohteelle asetettuja vaatimuksia tai jos arviointiryhmä katsoo, ettei kenelläkään osallistujista ole edellytyksiä selviytyä hankkeesta. Kilpailun jälkeiset toimenpiteet Voittajien ratkettua arviointiryhmä valmistelee kunnanhallitukselle esityksen jatkotoimenpiteiksi seuraavien pääperiaatteiden mukaisesti: Rakentamisvelvoiteaika on neljä (4) vuotta. Muilta osin kauppaehdot vastaavat kunnan normaalia käytäntöä. Kiinteistökauppa on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun tonttia koskeva suunnitteluvaraus on saanut lainvoiman. Kiinteistökaupan edellytyksenä on lisäksi, että tontinsaaja sitoutuu suunnittelemaan ja rakennuttamaan tontin kilpailuohjelman ja kilpailun voittaneen suunnitelmansa mukaisesti. Tuusulassa Hannu Haukkasalo kuntakehitysjohtaja 8

PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku

PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku 10.8.2015 TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku K I L P A I L U O H J E L M A Kilpailuaika 10.8.2015-13.11.2015 1. Kilpailukutsu... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Alueen yleiskuvaus... 3 1.3 Kilpailun

Lisätiedot

KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU

KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 3.2.2014 9.5.2014 Korson keskustaa Merikotkantien ja Korsonpolun (entinen Korsontie) risteyksessä. Etualalla rakennustyömaa, jossa seisoo eläkkeellä

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUKUTSU... 3 2. KILPAILUKOHDE... 4 3. KILPAILUTEHTÄVÄ... 5 3.1 Yleiset tavoitteet Myyrmäen keskustan suunnittelusta

Lisätiedot

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpailu Uuden ylävesisäiliön Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpail Sisältö Yleistiedot 3 Kilpailun 1. vaihe 4 Kilpailun 2. vaihe 5 2.1 kilpailutekniset

Lisätiedot

Tuuliniitty. ideakutsukilpailu. Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013

Tuuliniitty. ideakutsukilpailu. Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013 Tuuliniitty ideakutsukilpailu Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013 Sisältö Järjestäjä Asuntosäätiö, Metsäliitto Osuuskunta, SAFA, Espoon kaupunki Internetsivut www.tuuliniitty.fi Kilpailun

Lisätiedot

1. Kilpailun tarkoitus

1. Kilpailun tarkoitus kau kaupunkirakennepalvelut 09.11.2012 1 KANKAAN VANHAN PAPERITEHTAAN TONTINLUOVUTUS- JA TOTEUTUSKILPAILUN 1. Kilpailun tarkoitus Kangas on Jyväskylän merkittävin kehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU Kilpailuohjelma 1. vaihe 18.02. - 21.04.2015 2. vaihe 16.06. - 14.09.2015 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU Alustava hankekuvaus xx.x.2014 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTUSMENETTELY... 1 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Jätkäsaaren alue ja sen rakentuminen... 3 2.2 Bunkkerin kiinteistö ja

Lisätiedot

VATIALAN TALLIMÄEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU

VATIALAN TALLIMÄEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU VATIALAN TALLIMÄEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Yleistä Kangasalan kunta järjestää tontinluovutuskilpailun Vatialan korttelin luovuttamisesta. Koko alue luovutetaan yhdelle toteuttajalle. Luovutuksen lähtökohtana

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö. Musiikkiakatemiatalon laajennus. Yleinen arkkitehtuurikilpailu

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö. Musiikkiakatemiatalon laajennus. Yleinen arkkitehtuurikilpailu Tampereen Konservatoriotalon Säätiö Musiikkiakatemiatalon laajennus Yleinen arkkitehtuurikilpailu 1 Sisällysluettelo 1. Kilpailukutsu 3 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 3 1.2 Osallistumisoikeus

Lisätiedot

ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 29.6. 30.10.2015

ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 29.6. 30.10.2015 ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 1 SUUNNITTELUKILPAILUN TAVOITE Jyväskylän Ruusupuiston museot, Alvar Aalto -museo ja Keski-Suomen museo, ovat akateemikko

Lisätiedot

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista

Lisätiedot

Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012

Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012 2012 Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012 Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013

Lisätiedot

(Tarjouksen kohteena oleva KLH-tontti)

(Tarjouksen kohteena oleva KLH-tontti) Tuusulan kunta Kuntakehitys TARJOUSPYYNTÖ, 16/5/2014 LIIKERAKENNUSTONTTI, KULOMÄENTIEN JA HAARAKAAREN RISTEYSALUE SIJAINTI (Tarjouksen kohteena oleva KLH-tontti) Tuusulan kunta tarjoaa kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) KILPAILUN LYHYT KUVAUS 2 KILPAILUN LYHYT KUVAUS Luonnos 1.12.2014 Helsinki High-rise Kansainvälinen arkkitehtuuri-

Lisätiedot

Täällä asuu sujuva ja turvallinen arki. Asuntomessualueen tontinluovutusopas

Täällä asuu sujuva ja turvallinen arki. Asuntomessualueen tontinluovutusopas sujuvaa suurkaupunkia rakentamassa asuntomessut vantaalla 2015 Täällä asuu sujuva ja turvallinen arki Asuntomessualueen tontinluovutusopas Liiku ja virkisty! Kivistöstä on hyvät yhteydet Petikon ulkoilualueelle,

Lisätiedot

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012 TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen ja Turun raitioteiden ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma Hankinnan taustaa pyytää tarjoustanne Tampereen ja Turun kaupunkien toimeksiannosta koskien yleissuunnitelman

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja 15.04.2013 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 15.04.2013 maanantai klo 8:00-8:25 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet jäsenet Ari Konttas, puheenjohtaja Christina

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE LIITE 2 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Helsinki Toukokuu 21 2 3 Esipuhe Uusiutuvan energian kuntakatselmus on työ- ja elinkeinoministeriön tukema

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011

Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011 Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011 Vantaan kaupunki, Marja-Vantaa-projekti 1 Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 1. KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 19. PÄIVÄNÄ TAMMIKUU- TA 2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Dnro 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: Lohjan kaupungin 1. kaupunginosan

Lisätiedot

PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN

PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN KIRKKONUMMEN KUNTA Tilahallinto 22.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN Hankinnan kohde Kirkkonummen kunta pyytää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ LVIA TARJOUSPYYNTÖ LVIA-SUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

E2 Ekologia + Ekonomia

E2 Ekologia + Ekonomia 20.08.2010 Puurakentamiskilpailun ilmoittautumispyyntö E2 Ekologia + Ekonomia Monialainen suunnittelu- ja toteutuskilpailu ilmastoystävällisestä puurakentamisesta Kilpailukutsu Kouvolan kaupunki yhteistyössä

Lisätiedot