Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle"

Transkriptio

1 TURKU Hyvinvointitoimiala Vammaispalvelut PL 364, Turku Puh : Yhteisösähköposti: Käyntiosoite: Linnankatu 23, 5. kerros Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle - kaupunki sijaismaksajana Painatuspalvelut, Turku 2015

2 Sisällysluettelo ALUKSI TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN Työsopimuksen sisältö Työsopimuksen kesto ja koeaika Työtehtävien määrittely ja työn suorituspaikka Kuukausittainen (tai viikoittainen) työaika Palkan määrä ja määräytymisperusteet Irtisanomisaika ja sen määräytyminen Rikosrekisteriote LAKISÄÄTEISET VAKUUTUKSET TYÖTERVEYSHUOLTO PALKAN MAKSU Palkanmaksuun vaadittavat tositteet Tuntipalkka Työaikakorvaukset TYÖAIKAA KOSKEVIA SÄÄNTÖJÄ AVUSTAJAN VUOSILOMAOIKEUS JA LOMAKORVAUS SAIRAUSLOMA TYÖSUHTEEN KESKEYTYKSET JA PÄÄTTÄMINEN Lomautus Työsuhteen päättäminen Työtodistus TYÖNANTAJIEN NEUVONTA JA OHJAUS... 9

3 3 1 ALUKSI Tämä toimintaohje on tarkoitettu henkilökohtaisen avun päätöksen saaneille vammaispalveluiden asiakkaille, jotka toimivat avustajan työnantajana. Toimintaohjeessa on pyritty huomioimaan keskeisimmät asiat, jotka työnantajan tulee tietää voidakseen toimia vastuullisesti työnantajana. Oppaassa on ohjeita työsopimuksen laadintaan ja tärkeää tietoa yleisistä työantajavelvoitteista sekä palkan ja muiden henkilökohtaisen avun korvausten määräytymisestä ja maksamisesta. Vaikeavammainen henkilö toimii avustajan työnantajana ja avustaja on työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa vaikeavammaiseen henkilöön, ei kuntaan. Avustajan palkanmaksu hoidetaan sijaismaksujärjestelmän avulla, jolloin kaupunki huolehtii vaikeavammaisen henkilön puolesta avustajan palkanmaksusta vammaisen henkilön ilmoittamien tietojen perusteella. Vaikeavammaisen henkilön ja hänen avustajansa välinen työsopimus perustuu työajan osalta sosiaalityöntekijän tekemään päätökseen henkilökohtaisen avun tuntimäärästä. Kaupungilla on velvollisuus ohjata ja auttaa vaikeavammaista henkilöä avustajan palkkaamiseen liittyvissä asioissa. Sijaismaksujärjestelmässä on voimassa vammaisen henkilön ja hänen avustajansa välinen yksityinen työsuhde, joten avustajalla ei ole oikeutta esittää työsuhteesta johtuvia vaatimuksia kaupungille. Työsuhdetta määrittää yleinen työlainsäädäntö kuten työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Heta-liittoon kuuluvia työnantajia velvoittaa lisäksi Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n valtakunnallinen henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus. Kaikkia työlainsäädännössä mainittuja korvauksia tai lisiä ei makseta automaattisesti, vaan maksaminen perustuu aina vammaispalvelun sosiaalityöntekijän tekemään yksilölliseen päätökseen. 2 TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN Vammaisen henkilön ja hänen avustajansa välinen työsuhde perustuu työsopimukseen. Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä tekevät sopimuksen työn tekemisestä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena korvausta vastaan. Työsopimus tehdään kirjallisesti kahtena samanlaisena kappaleena. Yksi sopimuskappale annetaan avustajalle (työntekijälle) ja yksi kappale jää työnantajalle. Työnantaja lähettää työsopimuksesta kopion vammaispalveluihin. Mikäli työnantajalle on nimetty edunvalvoja, allekirjoittaa edunvalvoja työsopimuksen.

4 4 2.1 Työsopimuksen sisältö Työsopimuksen laadinnassa käytetään tämän toimintaohjeen liitteenä 1 olevaa työsopimuspohjaa. Työsopimukseen on kirjattava ainakin seuraavat seikat: työsopimuksen osapuolet työsopimuksen kesto ja mahdollinen koeaika työtehtävien pääpiirteittäinen määrittely ja työn suorituspaikka työaika (korkeintaan henkilökohtaisen avun päätöksen tuntimäärä kk) palkan määrä (tuntipalkka) irtisanomisaika tai sen määräytymistapa vaitiolovelvollisuus 2.2 Työsopimuksen kesto ja koeaika Työsopimus tehdään ensisijaisesti toistaiseksi voimassa olevaksi. Työsopimus voi olla määräaikainen, jos syynä on työtehtävän luonne kuten sijaisuus, yksittäiseen tapahtumaan tarkoitettu apu tai muu perusteltu määräaikaisuutta edellyttävä seikka. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen alussa enintään neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työssä koeaika saa olla enintään puolet työsuhteen kestosta. Neljän kuukauden koeaika on suositeltavaa. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan purkaa puolin ja toisin heti ilman irtisanomisaikaa. 2.3 Työtehtävien määrittely ja työn suorituspaikka Työsopimukseen kirjataan lyhyt kuvaus työtehtävistä (esim. pukeutuminen, peseytyminen, kodin ulkopuolinen asiointi, harrastukset) ja työn pääasiallinen suorituspaikka. 2.4 Kuukausittainen (tai viikoittainen) työaika Henkilökohtaisen avun pienissä tuntimäärissä (korkeintaan 40 h/kk) avustaminen on pääasiassa tarpeen mukaan toistuvaa. Työsopimukseen kirjataan se tuntimäärä, joka korkeintaan voi toteutua. Tämä tuntimäärä ei ole sitova, vaan kuukausittain toteutuva tuntimäärä voi olla vähemmänkin. Mikäli avustajia on useampia, voi avustajien yhteenlaskettu tuntimäärä olla korkeintaan henkilökohtaisen avun päätöksen tuntimäärän mukainen. 2.5 Palkan määrä ja määräytymisperusteet Ajantasaiset palkkatiedot saa vammaispalveluista. Tuntipalkkaisen työntekijän palkka maksetaan toteutuneiden tai sitovasti sovittujen (viikkoa ennen) tuntien mukaan erillisen tunti-ilmoituslomakkeen perusteella.

5 5 2.6 Irtisanomisaika ja sen määräytyminen Irtisanomisaika määräytyy työsopimuslain mukaan ja perustuu työsuhteen kestoon. Työnantajan noudatettavia irtisanomisaikoja, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä: 1) 14 päivää jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden; 2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta; 3) kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta. Työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: 1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta; 2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta. Työnantaja voi irtisanoa työntekijän vain asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanomisen syy ei voi olla työntekijän sairaus, ellei se aiheuta olennaista ja pysyvää työkyvyn heikentymistä. 2.7 Rikosrekisteriote Jos avustettava on alaikäinen, työntekijän tulee esittää työnantajalle voimassa oleva rikosrekisteriote. Työntekijä voi tilata otteen oikeusrekisterikeskuksesta joko sähköisesti: tai kirjallisesti: Oikeusrekisterikeskus PL 157, Hämeenlinna. 3 LAKISÄÄTEISET VAKUUTUKSET Lakisääteisiä vakuutuksia ovat työeläkevakuutus, sairausvakuutus, työtapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus ja työttömyysvakuutus. Kaupunki huolehtii kokonaan em. vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta valtakirjalla (liite 2). 4 TYÖTERVEYSHUOLTO Työnantajan tulee järjestää työntekijöille lakisääteinen työterveyshuolto. Lakisääteinen työterveyshuolto kattaa ainoastaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon. Akuuteissa sairaustapauksissa tai tapaturmissa avustajan tulee hakeutua valitsemansa (oman) lääkärin vastaanotolle tai päivystykseen. Työterveyshuollon tarkoituksena on edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työntekijöiden terveyttä sekä työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Työterveyshuollon palveluihin kuuluvat mm. työpaikkaselvitys, toimintasuunnitelman laadinta sekä työhöntulotarkastus. Avustajien työterveyshuollon järjestää Turun Työterveystalo osoitteessa

6 6 Hämeenkatu 10, Turku. Työnantajan on tehtävä vammaispalveluista saatavalla lomakkeella työterveyshuoltosopimus (liite 3) ja lähetettävä se Turun Työterveystaloon. Työterveyshuollosta saa lisätietoja: Työterveyshuollon palvelupäälliköltä p ,sähköposti: Kaupunki maksaa lakisääteisestä työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset sekä hakee Kela korvaukset vuosittain jälkikäteen valtakirjalla (liite 2). 5 PALKAN MAKSU 5.1 Palkanmaksuun vaadittavat tositteet Avustajan palkan maksamista varten vammaispalveluihin tulee toimittaa kopio solmitusta työsopimuksesta. Avustajan yhteystietolomake (liite 4) ja avustajan verokortti tulee toimittaa osoitteella: Taitoa, Asiakaspalvelu, Lemminkäisenkatu A 3 krs, Turku. Heta-liittoon kuuluvien työnantajien tulee edellä mainittujen lisäksi toimittaa vammaispalveluihin kuitti vuosittaisen jäsenmaksun maksamisesta. Tällöin avustajan palkka lasketaan Heta-liiton ja JHL:n tekemän työehtosopimuksen mukaisesti. Heta-liiton jäsenmaksu ei ole avustajan käytöstä johtuva vammaispalvelulain mukaan korvattava menoerä. 5.2 Tuntipalkka Tuntipalkkainen avustaja saa koko palkan jälkikäteen erillisen tunti-ilmoituslomakkeen perusteella (liite 5). Palkanmaksupäiviä on kaksi kertaa kuukaudessa. Maksupäivä riippuu siitä, missä vaiheessa kuukautta tunti-ilmoituslomake saapuu palkanlaskentaan. Ilmoituksen saapumisen ja palkanmaksun välinen viive on 2-3 viikkoa. Vammaispalveluista saa vuosittain palkanmaksuaikataulun. Avustajan tuntipalkka on alkaen 10,49 /tunti. 5.3 Työaikakorvaukset Työaikakorvaukset maksetaan (Hetan työehtosopimuksen mukaisesti) ilta-, lauantai- ja sunnuntaityöstä vain, jos ne on myönnetty henkilökohtaisen avun päätöksessä. Iltatyökorvausta (15 %) maksetaan klo välisenä aikana ja lauantaityökorvausta (20 %) lauantaina tehdystä työstä. Sunnuntaityökorvausta (100 %) maksetaan sunnuntaisin ja juhlapyhinä tehdystä työstä. 6 TYÖAIKAA KOSKEVIA SÄÄNTÖJÄ Työajoissa tulee noudattaa työaikalakia ( josta löytyvät yksityiskohtaiset määräykset eri tilanteisiin. Työajoista on laadittava kirjallinen työvuorolista täydelle viikolle ja se on saatettava työntekijän tietoon vähintään

7 7 viikkoa ennen työvuorolistan mukaisen työn alkamista. Työvuorolistaa voidaan muuttaa sovittaessa tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattoman muutoksen takia. Myös viimeksi mainitussa tilanteessa muutoksesta on pyrittävä sopimaan ja siitä tulee ilmoittaa työntekijälle mahdollisimman pian. Työsopimuksessa mainittu enimmäistuntimäärä ei sido työnantajaa kuukausitasolla. Tuntimäärä voi olla pienempi kuin työsopimuksessa mainittu enimmäistuntimäärä. 7 AVUSTAJAN VUOSILOMAOIKEUS JA LOMAKORVAUS Lomanmääräytymisperusteissa noudatetaan vuosilomalakia. Kun avustajan tuntimäärä on alle 35 h/kk, hänelle ei välttämättä kerry lomaoikeutta. Ellei avustajalla ole oikeutta vuosilomaan, hänelle maksetaan lomakorvaus, joka on palvelusajan pituudesta riippuen 9 % tai 11,5 % lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta. Lomakorvaus maksetaan lomakauden päättyessä pääsääntöisesti syyskuun palkanmaksun yhteydessä. Mikäli avustajalle samasta työsuhteesta maksettavat työtunnit ovat kuukaudessa 35 h tai enemmän, on avustaja oikeutettu saamaan vuosilomaa kaksi arkipäivää jokaista täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohti. Työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä koko lomanmääräytymisvuoden, ( ), on lomaoikeus 2 ½ arkipäivää. Vuosilomaa tulee antaa 12 arkipäivää (2 viikkoa) yhtäjaksoisesti ja 24 arkipäivää (4 viikkoa) kesäkauden aikana. Työnantajan ja työntekijän on sovittava vuosiloman pitämisestä hyvissä ajoin ja ilmoitettava vammaispalveluihin viimeistään kaksi kuukautta ennen vuosiloman alkamista. Vammaispalvelut seuraa avustajan lomaoikeuden kertymistä. Ajantasaiset tiedot avustajalla kertyneestä lomaoikeudesta saa tarvittaessa vammaispalveluista. 8 SAIRAUSLOMA Avustajan tulee aina esittää työnantajalle työkyvyttömyydestään joko lääkärin tai terveydenhoitajan todistus, joka toimitetaan vammaispalveluihin. Avustaja on oikeutettu palkkaan enintään sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun. Jos avustajan työsuhde on jatkunut alle kuukauden, korvataan sairaus-ajan palkkana 50 % työntekijän muutoin saamasta palkasta.

8 9 TYÖSUHTEEN KESKEYTYKSET JA PÄÄTTÄMINEN Lomautus Henkilökohtaiseen apuun ei ole oikeutta laitoskuntoutuksen tai sairaalahoidon aikana. Tämän vuoksi voi tulla tilanteita, jolloin avustaja pitää lomauttaa sairaalahoidon, laitoskuntoutusjakson tai pidemmän toisella paikkakunnalla oleskelun vuoksi (esim. mökkipaikkakunnalla tai sukulaisten luona oleskelu). Lomautus tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun keskeytystä, mutta työsuhde ja työsopimus pysyvät edelleen voimassa. Lomautuksesta tulee ilmoittaa avustajalle henkilökohtaisesti tai kirjallisesti vähintään 14 päivää aikaisemmin. Lomautuksesta tulee ilmoittaa myös vammaispalveluihin heti kun sen ajankohta on tiedossa. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava lomautuksen syy, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto (liite 6). 9.2 Työsuhteen päättäminen Irtisanomisaikoja ja irtisanomisperusteita on käsitelty tämän oppaan kohdassa 2.6. Irtisanomisperusteen tulee olla asiallinen, ja irtisanomisesta tulee etukäteen varoittaa työntekijää. Työntekijää on kuultava ennen työsuhteen päättämistä ja irtisanomisilmoitus on suositeltavaa antaa kirjallisesti. Työsuhteen päättymisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti myös vammaispalveluihin. Jos työnantaja kuolee, työnantajan edustaja (mainittava työsopimuksessa), kuolinpesän osakkaat tai työntekijä voivat irtisanoa sopimuksen päättymään 14 päivän kuluttua, vaikka irtisanomis- tai työsopimusaika on pitempi. Kaupunki korvaa enintään 14 päivän palkkakustannukset irtisanomisesta lukien. Työnantajan edustajan tai työntekijän on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti vammaispalveluihin työnantajansa kuolemasta ja siitä, millä päivämäärällä henkilökohtaisen avun työsopimus kuoleman vuoksi irtisanottiin. 9.3 Työtodistus Työsuhteen päättyessä työnantajan on annettava työntekijälle allekirjoittamansa työtodistus, jos tämä sitä vaatii. Työtodistuksesta on käytävä ilmi työsuhteen kestoaika ja työtehtävien laatu. Työntekijän pyynnöstä on todistuksessa lisäksi mainittava työsuhteen päättymissyy, sekä annettava arviointi työntekijän osoittamasta työtaidosta, ahkeruudesta ja käytöksestä.

9 10 TYÖNANTAJIEN NEUVONTA JA OHJAUS Lisätietoja henkilökohtaisen avun työantajana toimimiseen: 9 Avustajakeskus: puh ma - to kello 9-12 (avustajien välitys) Ohjausta ja neuvonta ma - to kello 13-15, Kynnys ry:n PomOpas löytyy Vammaispalvelut Palkanmaksuun liittyviä asiat: kanslisti puh Asiakasvastaanotto; arkipäivinä. kello 9-11 Linnankatu 23, huone 513. Fax : Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät: Puh , arkipäivinä klo 9-10 : HetaHelp!, puh , arkipäivinä klo 9 11 palvelu henkilökohtaisen avustajan työnantajuuteen liittyviin kysymyksiin. Kysymyksiin vastaavat oikeudellisen koulutuksen saaneet henkilöt. Vastaukset toimitetaan puhelun lisäksi kirjallisesti. Palvelu on käyttäjille maksuton. Liitteet: Työsopimuslomake Liite 1 Valtakirja (vakuutukset ja työterveyshuollon maksut) Liite 2 Työterveyshuoltosopimus Liite 3 Avustajan yhteystietolomake Liite 4 Tunti-ilmoituslomake Liite 5 Lomautusilmoitus Liite 6

10 Liite 1 TURKU Hyvinvointitoimiala TYÖSOPIMUS Henkilökohtainen apu Vammaispalvelut Työnantajan tiedot Nimi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Työnantajan edustaja (edunvalvoja/ omainen) Nimi Työntekijän tiedot Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero ja -toimipaikka s Painatuspalvelut Työtehtävät pääpiirteissään Työsopimuksen kesto Työaika Palkka Irtisanomisaika Muut ehdot Päiväys ja allekirjoitukset Työsuhteen alkamispäivä / 20 Työsuhteen voimassaoloaika Toistaiseksi Määräaikaisuuden syy Työntekijän oma pyyntö Enimmäistuntimäärän tulee perustua vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän tekemään työnantajana toimivan vammaisen henkilön voimassa olevaan henkilökohtaisen avun päätökseen. Työsuhteen päättyessä palkka maksetaan kaupungin palkanmaksujärjestelmän seuraavana palkka-ajopäivänä sen jälkeen, kun päättymisilmoitus on saapunut vammaispalveluihin. Työntekijä velvoitetaan noudattamaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta työnantajaa ja hänen perhettään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteeseen sovelletaan yleisen työlainsäädännön määräyksiä. Paikka Muu peruste, mikä? Epäsäännöllinen, korkeintaan tuntia/kuukausi. Palkka työsuhteen alkaessa on x/tunti. Työsopimuslain mukaisesti Työnantajan/edunvalvojan allekirjoitus Sijaisuus / 20 Koeajaksi on sovittu kuukautta. (max. 4 kk) Määräaikainen, / 20 saakka. Määrätyn tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden tekeminen Työntekijän allekirjoitus

11 Liite 2 TURKU Hyvinvointitoimiala TYÖSOPIMUS Henkilökohtainen apu Vammaispalvelut Työnantajan tiedot Nimi Osoite VALTAKIRJA Postinumero ja -toimipaikka Työnantajan Valtuutan Nimi Turun kaupungin toimimaan sijaisenani palkkaamani edustaja avustajan palkanmaksuun liittyvissä asioissa. (edunvalvoja/ Sijaismaksaja hoitaa seuraavat tehtävät: omainen) Työntekijän tiedot laskee Nimi palkat tekee Osoite palkkalaskelman ja lähettää sen työntekijälle Henkilötunnus Postinumero ja -toimipaikka lähettää verottajalle kk-ilmoituksen ja vuosi-ilmoituksen maksaa työterveyshuollon kustannukset ja hakee niihin liittyvät Kela-korvaukset maksaa palkat ja sotut + ennakonpidätykset sekä vakuutusmaksut s Painatuspalvelut Työtehtävät pääpiirteissään Työsopimuksen kesto Työaika Palkka Irtisanomisaika Muut ehdot Päiväys ja allekirjoitukset Työsuhteen alkamispäivä säilyttää tositteet Työsuhteen voimassaoloaika Toistaiseksi Määräaikaisuuden syy Työntekijän oma pyyntö Sijaisuus Paikka Muu peruste, mikä? Päivämäärä Enimmäistuntimäärän tulee perustua vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän tekemään työnantajana toimivan vammaisen henkilön voimassa olevaan henkilökohtaisen avun päätökseen. Palkka työsuhteen alkaessa on x/tunti. Allekirjoitus Työsuhteen päättyessä palkka maksetaan kaupungin palkanmaksujärjestelmän seuraavana palkka-ajopäivänä sen jälkeen, kun päättymisilmoitus on saapunut vammaispalveluihin. Työsopimuslain mukaisesti Nimen selvennys Työntekijä velvoitetaan noudattamaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta työnantajaa ja hänen perhettään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteeseen sovelletaan yleisen työlainsäädännön määräyksiä. Paikka / 20 Epäsäännöllinen, korkeintaan tuntia/kuukausi. Työnantajan/edunvalvojan allekirjoitus / 20 Koeajaksi on sovittu kuukautta. (max. 4 kk) Määräaikainen, / 20 saakka. Määrätyn tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden tekeminen Työntekijän allekirjoitus

12 Liite 3 TURKU Hyvinvointitoimiala TYÖSOPIMUS Henkilökohtainen apu Vammaispalvelut TYÖTERVEYSHUOLTOSOPIMUS Työantajan tiedot Nimi Työnantajan Nimi Henkilötunnus tiedot Osoite numero/t Osoite Työhön liittyviin asioihin vastaa (ellei työnantaja itse) Työnantajan Nimi Työntekijän edustaja tiedot Nimi (edunvalvoja/ omainen) Henkilötunnus Osoite numero/t Työntekijän Nimi tiedot Työsuhteen alkamispäivä Osoite Postinumero ja -toimipaikka Henkilötunnus Postinumero ja -toimipaikka Toimiala Avustajapalvelu Työtapaturmavakuutus If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Työtehtävät pääpiirteissään Työterveyshuollon piiriin kuuluvien henkilöiden määrä Tilikausi s Painatuspalvelut Laskutusosoite Työsopimuksen Työsuhteen alkamispäivä Laskutussoite Koeajaksi on sovittu kesto / 20 Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, kuukautta. (max. 4 kk) Vammaispalvelut/Irmeli Pelkonen Työsuhteen voimassaoloaika PL 312, Turun laskut Toistaiseksi Määräaikainen, / 20 saakka. Määräaikaisuuden syy Työterveyshuoltosopimuksen Työntekijän oma pyyntö laajuus Muu peruste, mikä? Sijaisuus Määrätyn tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden tekeminen Työaika x Ennaltaehkäisevä Epäsäännöllinen, eli korkeintaan ns. lakisääteinen tuntia/kuukausi. työterveyshuolto, ei sairaanhoitoa. Toiminnan Enimmäistuntimäärän sisältö kuvataan tulee perustua tarkemmin vammaispalvelujen toimintasuunnitelmassa. sosiaalityöntekijän tekemään työnantajana toimivan vammaisen henkilön voimassa olevaan henkilökohtaisen avun päätökseen. Palkka Palkka työsuhteen alkaessa on x/tunti. Paikka Työsuhteen päättyessä / palkka maksetaan 201 kaupungin palkanmaksujärjestelmän seuraavana palkka-ajopäivänä sen jälkeen, kun päättymisilmoitus on saapunut vammaispalveluihin. Irtisanomisaika Työsopimuslain mukaisesti Allekirjoitus Muut ehdot Työntekijä velvoitetaan noudattamaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta työnantajaa ja hänen perhettään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Nimen selvennös Työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteeseen sovelletaan yleisen työlainsäädännön määräyksiä. Päiväys ja allekirjoitukset Paikka / 20 Hämeenkatu 10, Turku puh faksi Työnantajan/edunvalvojan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus

13 Liite 3 jatkuu Tyo olosuhteet tyo paikalla Avustajan työn kuvaus (kuvaile mahdollisimman tarkasti) Mitä työhön kuuluu Millainen työympäristö on, jossa työtä tehdään Henkinen kuormitus Kiire, kireä aikataulu Yksintyöskentely Pitkät työpäivät Suuri vastuu Väkivallan uhka Muu, mikä Fyysinen kuormitus Raskas, ruumiillinen työ Kantamista Näyttöpäätetyö Nostamista Hankalat työasennot Muu, mikä Altisteet Melu Käryt, huurut Muut, Pöly, kaasut Maalit, liuottimet Onko työssä tapaturmavaaraa Ei Kyllä Tarkempi selvitys tapaturman vaarasta: Onko työnantajalla varhaisen tuen malli käytössä/halua ottaa malli käyttöön? Ei Kyllä Täytä varhaisen tuen malli-lomake tai tiedota mallista työterveyshuoltoa Onko käytössä päihdeohjelma? Ei Haluatko apua työterveyshuollosta päihdeohjelman laatimisessa Kyllä Hämeenkatu 10, Turku puh faksi

14 Liite 4 AVUSTAJAN YHTEYSTIETOLOMAKE PLY 041 Uusi avustaja Muutos (esim. IBAN-pankkitilinumero, osoite) Avustajan nimi Henkilötunnus Osoite: Postinumero: Puh Pankkiyhteys: IBAN-pankkitilinumero: BIC osoite Avustettavan nimi Sukulaisuussuhde avustettavaan: ei kyllä AVUSTAJAN YHTEYSTIETOLOMAKE JA VEROKORTTI POSTITETAAN OSOITTEESEEN: Taitoa Asiakaspalvelu Lemminkäisenkatu A, 3 krs TURKU AVUSTAJAN YHTEYSTIETOLOMAKE PLY 041 Uusi avustaja Muutos (esim. IBAN-pankkitilinumero, osoite) Avustajan nimi Henkilötunnus Osoite Postinumero Puh Pankkiyhteys: IBAN-pankkitilinumero: BIC osoite: Avustettavan nimi Sukulaisuussuhde avustettavaan: ei kyllä AVUSTAJAN YHTEYSTIETOLOMAKE JA VEROKORTTI POSTITETAAN OSOITTEESEEN: Taitoa Asiakaspalvelu Lemminkäisenkatu A, 3 krs TURKU

15 Liite 5 TURKU Hyvinvointitoimiala TYÖSOPIMUS TUNTI-ILMOITUSLOMAKE / HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA 2015 Henkilökohtainen apu Vammaispalvelut Työnantajan nimi: Vammaispalvelut Työntekijän nimi: Henkilötunnus Päivämäärä Työnantajan Viikonpäivä Nimi tiedot (ma, ti, ) Koodit Työaika (9:30-14:00) Tuntimäärä Iltatyö (klo 18 23) Lauantaityö (klo 0 24) Sunnuntaityö (klo 0-24) Mihin avustajaa on käytetty Osoite Postinumero ja -toimipaikka Työnantajan edustaja (edunvalvoja/ omainen) Nimi Työntekijän tiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Postinumero ja -toimipaikka Työtehtävät pääpiirteissään Työsopimuksen Työsuhteen alkamispäivä Koeajaksi on sovittu kesto / 20 kuukautta. (max. 4 kk) Työpäivät Työtunnit yhteensä Työsuhteen yhteensä voimassaoloaika Toistaiseksi Määräaikainen, / 20 saakka. Päiväys / Määräaikaisuuden / syy Työntekijän oma pyyntö Työnantajan Sijaisuus allekirjoitus Määrätyn tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden Työntekijän tekeminen allekirjoitus Muu peruste, mikä? Tunti-ilmoituslomake palautetaan osoitteeseen: Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vammaispalvelut, PL 364, Turku Työaika Epäsäännöllinen, korkeintaan tuntia/kuukausi. Enimmäistuntimäärän tulee perustua vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän tekemään työnantajana toimivan vammaisen henkilön voimassa olevaan henkilökohtaisen avun päätökseen.

16 Liite 6 LIITE 6

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi Käyntiosoite: Aninkaistenkatu 1 D, 6. kerros Henkilökohtaisen avun

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi Käyntiosoite: Peltolantie 3, 20720 Turku Henkilökohtaisen avun toimintaohje

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala 2015 Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Faksi 02 262 6448 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite Vaikeavammaisuus ja henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

OPAS TYÖNANTAJAMALLIN KÄYTTÖÖN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSSA

OPAS TYÖNANTAJAMALLIN KÄYTTÖÖN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSSA OPAS TYÖNANTAJAMALLIN KÄYTTÖÖN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSSA 0 Sisällys OPAS TYÖNANTAJAMALLIN KÄYTTÖÖN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSSA... 1. YLEISTÄ TYÖNANTAJAMALLISTA... 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN...

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12.

LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12. Liite nro 1 Peruspalvelultk 16.9.2015 LAPINLAHDEN KUNNAN OHJE VAMMAISPALVELULAIN MUKAAN MYÖNNETTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA 1.11.2015 ALKAEN (Vammaispalvelulaki 19.12.2008/981 8 c ) 1. YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE

TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Päivitetty 14.12.2015 TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Olette saaneet vammaispalvelutoimistosta päätöksen henkilökohtaisesta avusta työnantajamallilla. Tämä tarkoittaa, että te, teidän

Lisätiedot

TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE

TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Päivitetty 27.6.2014 TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Olette saaneet vammaispalvelutoimistosta päätöksen henkilökohtaisesta avusta työnantajamallilla. Tämä tarkoittaa, että te, teidän omaisenne

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite

HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite HENKILÖKOHTAINEN APU Ohjeita avustajalle / Työsopimuksen liite Vaikeavammaisuus ja henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 64 2(8) YLEISTÄ Vammaispalvelulain

Lisätiedot

OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vammaistyö 1.2.2016 OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 1 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 2 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN.2

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola Työsopimus ja koeaika Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola 23.5.2017 1 2 Työsopimus Työnantaja Työntekijä (henkilökohtaisuus) Sopivat Työn tekemisestä Työnjohto ja työn valvonta työnantajalla Työn vastikkeellisuus

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015 stltk 20.1.2015 5 Sisällys 1 Yleistä henkilökohtaisesta avusta... 3 1.1. Työsopimus... 4 2 Henkilökohtaisen avustajan palkkaus... 5 2.1 Sairausajan

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille

Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille Forssan kaupunki 2010 Perusturvalautakunnan 16.12.2010 hyväksymä Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja palkataan?... 3 Henkilökohtainen avustaja on sinun

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 Omaisen oikeus toimia avustajana / työntekijänä Perusasetelma on, että vammaisen henkilön (työnantajan)

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Työsopimus ja työsuhteen päättäminen. Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta,

Työsopimus ja työsuhteen päättäminen. Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta, Työsopimus ja työsuhteen päättäminen Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta, 23.11.2017 Ennen työsopimusta Työntekijän hakeminen/haastattelu Kuka tekee työsopimuksen/on sopimuksen osapuoli Tarkistettava HA-päätöksen

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Mariankatu KOKKOLA

OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Mariankatu KOKKOLA Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Mariankatu 16-20 67200 KOKKOLA OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Lisätiedot

Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu TOIMINTAOHJE HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE JA HENKILÖKOHTAISILLE AVUSTAJILLE 1.1.2014 ALKAEN 13.1.2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu. 2 Sisällys

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA

HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA HENKILÖKOHTAINEN APU PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA SISÄLLYS Mitä on henkilökohtainen apu? 1 Kuka voi saada henkilökohtaista apua? 2 Mihin henkilökohtaista apua on mahdollista saada? 3 Miten

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avustajan tietopaketti VAMMAISPALVELUT

Henkilökohtaisen avustajan tietopaketti VAMMAISPALVELUT 1 Henkilökohtaisen avustajan tietopaketti VAMMAISPALVELUT 2 Sisällysluettelo SAATESANAT... 3 YLEISTÄ... 4 TYÖSOPIMUS... 5 TYÖAIKA JA LISÄT... 6 Peruslisät... 6 Arkipyhäkorvaus... 7 Kokemuslisä... 7 PALKKA...

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2013 OIVA Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA ja Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Työsuhteet ja henkilöstöasiat

Työsuhteet ja henkilöstöasiat Työsuhteet ja henkilöstöasiat Pienosuuskuntaforum 2016 Helsinki 26.9.2016 Merja Hiltunen, KTM Idekoop Osuuskunta 26.9.2016/mh 1 Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työehtosopimukset Työaikalaki Vuosilomalaki

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2010 Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA Mervi Valta Yleisopas 2010 Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja palkataan?... 3 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen. Sopimuksia: Työsopimus TES eli työehtosopimus Paikallinen sopiminen Työsuhteen tunnusmerkit TYÖSOPIMUS Työsopimus on työntekijän

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty 10.3.2014 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE... 4 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2011 98 Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 Sisällysluettelo 1. Järjestämisvelvollisuus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Limingan kunta Sosiaalityö, vammaispalvelut 26.11.2014 Perusturvalautakunta 26.11.2014 89 Voimaantulo 1.1.2015 Limingan kunta, Iivarinpolku 6, 91900

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus havaintoja neuvontatoiminnasta

Henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus havaintoja neuvontatoiminnasta Henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus havaintoja neuvontatoiminnasta Vammaispalvelut henkilökohtainen apu seminaari Vasso, Turku, 13.5.2014 Jukka Kumpuvuori, lakimies Heta Henkilökohtaisten

Lisätiedot

Ohje henkilökohtaisten avustajien työnantajille

Ohje henkilökohtaisten avustajien työnantajille kuntayhtymä 1.1.2018 1 (24) Ohje henkilökohtaisten avustajien työnantajille OHJE ON TARKOITETTU TYÖNANTAJILLE JA HENKILÖKOHTAISILLE AVUSTAJILLE LUETTAVAKSI. PYYDETÄÄN SÄILYTTÄMÄÄN TYÖPAIKALLA. Sivu 1.

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ?

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? Katja Leppänen EK TYÖVOIMAN SOPEUTTAMISKEINOT - PERUSTEENA YRITYKSEN TUOTANTO / TALOUS 1. Irtisanominen työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi (ns. kollektiiviperuste)

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE alkaen

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE alkaen KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE 1.10.2016 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.9.2016

Lisätiedot

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Työsopimus - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Henkilöstö- ja lakiasiain osasto, 1.4.2009 Jaana Sirkiä, Elina Tuisku Säädöstausta Työsopimuslaki Minimi Virka- ja työehtosopimukset

Lisätiedot

Ajankohtaista työlainsäädännöstä. Tampereen työmarkkinaseminaari

Ajankohtaista työlainsäädännöstä. Tampereen työmarkkinaseminaari Ajankohtaista työlainsäädännöstä Tampereen työmarkkinaseminaari 18.5.2017 Ajankohtaiset sääntelyhankkeet Vireillä olevat hankkeet: Työaikasääntelyä selvittävä työryhmä Nollatuntisopimusten pelisääntöjä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE FSHKY HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Voimassa 1.5.2014 alkaen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 OSA 1... 2 Mitä henkilökohtainen apu on... 2 Henkilökohtaisen avun edellytyksiä... 3 Toiminta, johon korvausta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE FSHKY HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Voimassa 1.5.2014 alkaen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 OSA 1... 2 Mitä henkilökohtainen apu on... 2 Henkilökohtaisen avun edellytyksiä... 3 Toiminta, johon korvausta

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde Työsuhteen solmiminen Epätyypilliset työsuhteet Työsuhteen irtisanominen Palkkaus Palkkausperusteet, palkkaustavat

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty 10.3.2014 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE... 4 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

Seura työnantajana. Seurakehittäjä Laura Härkönen Keski-Suomen Liikunta

Seura työnantajana. Seurakehittäjä Laura Härkönen Keski-Suomen Liikunta Seura työnantajana Seurakehittäjä Laura Härkönen Keski-Suomen Liikunta Oma tavoitteeni tälle tuokiolle: Saadaan hahmotettua mitkä asiat seurassa on mietittävä ennen työntekijän palkkaamista Tiedostetaan

Lisätiedot

Yhdistys työnantajana

Yhdistys työnantajana Yhdistys työnantajana lainsää äädäntö,, mm.: työsopimuslaki työaikalaki vuosilomalaki Normipohja työehtosopimukset työsopimukset yhdistyksillä ei erityisasemaa Työsopimuslaki keskeinen laki lain sääs äännökset

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

KANTELU. Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU. Eduskunnan oikeusasiamies oikeusasiamies@eduskunta.

KANTELU. Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU. Eduskunnan oikeusasiamies oikeusasiamies@eduskunta. Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Eduskunnan oikeusasiamies oikeusasiamies@eduskunta.fi KANTELU 1. Kantelunalainen asia Helsingin vammaispalvelun henkilökohtaisen

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna Työnantajan velvollisuudet Suomessa Tarkastaja Kristiina Linna kristiina.linna@avi.fi Työnteko-oikeus Työnantajan on varmistettava virallisesta matkustusasiakirjasta (passi tai ID-kortti ja mahdollinen

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE Y/4/2009 24.9.2009 1(6) TYÖN TILAPÄINEN JA PYSYVÄ VÄHENTYMINEN Työn tilapäinen tai pysyvä vähentyminen vaikuttaa

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

Toimihenkilöohjesääntö

Toimihenkilöohjesääntö Toimihenkilöohjesääntö 1 Toimihenkilöt ja toimikaudet Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä. Toimihenkilöt valitsee hallitus. Yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje.

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje. Ohje (1/6) 13.5.2014 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS OHJE KOSKIEN 1.4.2014 VOIMAAN TULLEITA IRTISANOMISAIKA- JA VUOSILOMAMÄÄRÄYKSIÄ TAUSTA Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat

Lisätiedot