Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle"

Transkriptio

1 TURKU Hyvinvointitoimiala Vammaispalvelut PL 364, Turku Puh : Yhteisösähköposti: Käyntiosoite: Linnankatu 23, 5. kerros Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle - kaupunki sijaismaksajana Painatuspalvelut, Turku 2015

2 Sisällysluettelo ALUKSI TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN Työsopimuksen sisältö Työsopimuksen kesto ja koeaika Työtehtävien määrittely ja työn suorituspaikka Kuukausittainen (tai viikoittainen) työaika Palkan määrä ja määräytymisperusteet Irtisanomisaika ja sen määräytyminen Rikosrekisteriote LAKISÄÄTEISET VAKUUTUKSET TYÖTERVEYSHUOLTO PALKAN MAKSU Palkanmaksuun vaadittavat tositteet Tuntipalkka Työaikakorvaukset TYÖAIKAA KOSKEVIA SÄÄNTÖJÄ AVUSTAJAN VUOSILOMAOIKEUS JA LOMAKORVAUS SAIRAUSLOMA TYÖSUHTEEN KESKEYTYKSET JA PÄÄTTÄMINEN Lomautus Työsuhteen päättäminen Työtodistus TYÖNANTAJIEN NEUVONTA JA OHJAUS... 9

3 3 1 ALUKSI Tämä toimintaohje on tarkoitettu henkilökohtaisen avun päätöksen saaneille vammaispalveluiden asiakkaille, jotka toimivat avustajan työnantajana. Toimintaohjeessa on pyritty huomioimaan keskeisimmät asiat, jotka työnantajan tulee tietää voidakseen toimia vastuullisesti työnantajana. Oppaassa on ohjeita työsopimuksen laadintaan ja tärkeää tietoa yleisistä työantajavelvoitteista sekä palkan ja muiden henkilökohtaisen avun korvausten määräytymisestä ja maksamisesta. Vaikeavammainen henkilö toimii avustajan työnantajana ja avustaja on työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa vaikeavammaiseen henkilöön, ei kuntaan. Avustajan palkanmaksu hoidetaan sijaismaksujärjestelmän avulla, jolloin kaupunki huolehtii vaikeavammaisen henkilön puolesta avustajan palkanmaksusta vammaisen henkilön ilmoittamien tietojen perusteella. Vaikeavammaisen henkilön ja hänen avustajansa välinen työsopimus perustuu työajan osalta sosiaalityöntekijän tekemään päätökseen henkilökohtaisen avun tuntimäärästä. Kaupungilla on velvollisuus ohjata ja auttaa vaikeavammaista henkilöä avustajan palkkaamiseen liittyvissä asioissa. Sijaismaksujärjestelmässä on voimassa vammaisen henkilön ja hänen avustajansa välinen yksityinen työsuhde, joten avustajalla ei ole oikeutta esittää työsuhteesta johtuvia vaatimuksia kaupungille. Työsuhdetta määrittää yleinen työlainsäädäntö kuten työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Heta-liittoon kuuluvia työnantajia velvoittaa lisäksi Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n valtakunnallinen henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus. Kaikkia työlainsäädännössä mainittuja korvauksia tai lisiä ei makseta automaattisesti, vaan maksaminen perustuu aina vammaispalvelun sosiaalityöntekijän tekemään yksilölliseen päätökseen. 2 TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN Vammaisen henkilön ja hänen avustajansa välinen työsuhde perustuu työsopimukseen. Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä tekevät sopimuksen työn tekemisestä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena korvausta vastaan. Työsopimus tehdään kirjallisesti kahtena samanlaisena kappaleena. Yksi sopimuskappale annetaan avustajalle (työntekijälle) ja yksi kappale jää työnantajalle. Työnantaja lähettää työsopimuksesta kopion vammaispalveluihin. Mikäli työnantajalle on nimetty edunvalvoja, allekirjoittaa edunvalvoja työsopimuksen.

4 4 2.1 Työsopimuksen sisältö Työsopimuksen laadinnassa käytetään tämän toimintaohjeen liitteenä 1 olevaa työsopimuspohjaa. Työsopimukseen on kirjattava ainakin seuraavat seikat: työsopimuksen osapuolet työsopimuksen kesto ja mahdollinen koeaika työtehtävien pääpiirteittäinen määrittely ja työn suorituspaikka työaika (korkeintaan henkilökohtaisen avun päätöksen tuntimäärä kk) palkan määrä (tuntipalkka) irtisanomisaika tai sen määräytymistapa vaitiolovelvollisuus 2.2 Työsopimuksen kesto ja koeaika Työsopimus tehdään ensisijaisesti toistaiseksi voimassa olevaksi. Työsopimus voi olla määräaikainen, jos syynä on työtehtävän luonne kuten sijaisuus, yksittäiseen tapahtumaan tarkoitettu apu tai muu perusteltu määräaikaisuutta edellyttävä seikka. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen alussa enintään neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työssä koeaika saa olla enintään puolet työsuhteen kestosta. Neljän kuukauden koeaika on suositeltavaa. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan purkaa puolin ja toisin heti ilman irtisanomisaikaa. 2.3 Työtehtävien määrittely ja työn suorituspaikka Työsopimukseen kirjataan lyhyt kuvaus työtehtävistä (esim. pukeutuminen, peseytyminen, kodin ulkopuolinen asiointi, harrastukset) ja työn pääasiallinen suorituspaikka. 2.4 Kuukausittainen (tai viikoittainen) työaika Henkilökohtaisen avun pienissä tuntimäärissä (korkeintaan 40 h/kk) avustaminen on pääasiassa tarpeen mukaan toistuvaa. Työsopimukseen kirjataan se tuntimäärä, joka korkeintaan voi toteutua. Tämä tuntimäärä ei ole sitova, vaan kuukausittain toteutuva tuntimäärä voi olla vähemmänkin. Mikäli avustajia on useampia, voi avustajien yhteenlaskettu tuntimäärä olla korkeintaan henkilökohtaisen avun päätöksen tuntimäärän mukainen. 2.5 Palkan määrä ja määräytymisperusteet Ajantasaiset palkkatiedot saa vammaispalveluista. Tuntipalkkaisen työntekijän palkka maksetaan toteutuneiden tai sitovasti sovittujen (viikkoa ennen) tuntien mukaan erillisen tunti-ilmoituslomakkeen perusteella.

5 5 2.6 Irtisanomisaika ja sen määräytyminen Irtisanomisaika määräytyy työsopimuslain mukaan ja perustuu työsuhteen kestoon. Työnantajan noudatettavia irtisanomisaikoja, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä: 1) 14 päivää jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden; 2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta; 3) kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta. Työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: 1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta; 2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta. Työnantaja voi irtisanoa työntekijän vain asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanomisen syy ei voi olla työntekijän sairaus, ellei se aiheuta olennaista ja pysyvää työkyvyn heikentymistä. 2.7 Rikosrekisteriote Jos avustettava on alaikäinen, työntekijän tulee esittää työnantajalle voimassa oleva rikosrekisteriote. Työntekijä voi tilata otteen oikeusrekisterikeskuksesta joko sähköisesti: tai kirjallisesti: Oikeusrekisterikeskus PL 157, Hämeenlinna. 3 LAKISÄÄTEISET VAKUUTUKSET Lakisääteisiä vakuutuksia ovat työeläkevakuutus, sairausvakuutus, työtapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus ja työttömyysvakuutus. Kaupunki huolehtii kokonaan em. vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta valtakirjalla (liite 2). 4 TYÖTERVEYSHUOLTO Työnantajan tulee järjestää työntekijöille lakisääteinen työterveyshuolto. Lakisääteinen työterveyshuolto kattaa ainoastaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon. Akuuteissa sairaustapauksissa tai tapaturmissa avustajan tulee hakeutua valitsemansa (oman) lääkärin vastaanotolle tai päivystykseen. Työterveyshuollon tarkoituksena on edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työntekijöiden terveyttä sekä työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Työterveyshuollon palveluihin kuuluvat mm. työpaikkaselvitys, toimintasuunnitelman laadinta sekä työhöntulotarkastus. Avustajien työterveyshuollon järjestää Turun Työterveystalo osoitteessa

6 6 Hämeenkatu 10, Turku. Työnantajan on tehtävä vammaispalveluista saatavalla lomakkeella työterveyshuoltosopimus (liite 3) ja lähetettävä se Turun Työterveystaloon. Työterveyshuollosta saa lisätietoja: Työterveyshuollon palvelupäälliköltä p ,sähköposti: Kaupunki maksaa lakisääteisestä työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset sekä hakee Kela korvaukset vuosittain jälkikäteen valtakirjalla (liite 2). 5 PALKAN MAKSU 5.1 Palkanmaksuun vaadittavat tositteet Avustajan palkan maksamista varten vammaispalveluihin tulee toimittaa kopio solmitusta työsopimuksesta. Avustajan yhteystietolomake (liite 4) ja avustajan verokortti tulee toimittaa osoitteella: Taitoa, Asiakaspalvelu, Lemminkäisenkatu A 3 krs, Turku. Heta-liittoon kuuluvien työnantajien tulee edellä mainittujen lisäksi toimittaa vammaispalveluihin kuitti vuosittaisen jäsenmaksun maksamisesta. Tällöin avustajan palkka lasketaan Heta-liiton ja JHL:n tekemän työehtosopimuksen mukaisesti. Heta-liiton jäsenmaksu ei ole avustajan käytöstä johtuva vammaispalvelulain mukaan korvattava menoerä. 5.2 Tuntipalkka Tuntipalkkainen avustaja saa koko palkan jälkikäteen erillisen tunti-ilmoituslomakkeen perusteella (liite 5). Palkanmaksupäiviä on kaksi kertaa kuukaudessa. Maksupäivä riippuu siitä, missä vaiheessa kuukautta tunti-ilmoituslomake saapuu palkanlaskentaan. Ilmoituksen saapumisen ja palkanmaksun välinen viive on 2-3 viikkoa. Vammaispalveluista saa vuosittain palkanmaksuaikataulun. Avustajan tuntipalkka on alkaen 10,49 /tunti. 5.3 Työaikakorvaukset Työaikakorvaukset maksetaan (Hetan työehtosopimuksen mukaisesti) ilta-, lauantai- ja sunnuntaityöstä vain, jos ne on myönnetty henkilökohtaisen avun päätöksessä. Iltatyökorvausta (15 %) maksetaan klo välisenä aikana ja lauantaityökorvausta (20 %) lauantaina tehdystä työstä. Sunnuntaityökorvausta (100 %) maksetaan sunnuntaisin ja juhlapyhinä tehdystä työstä. 6 TYÖAIKAA KOSKEVIA SÄÄNTÖJÄ Työajoissa tulee noudattaa työaikalakia (www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/ ), josta löytyvät yksityiskohtaiset määräykset eri tilanteisiin. Työajoista on laadittava kirjallinen työvuorolista täydelle viikolle ja se on saatettava työntekijän tietoon vähintään

7 7 viikkoa ennen työvuorolistan mukaisen työn alkamista. Työvuorolistaa voidaan muuttaa sovittaessa tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattoman muutoksen takia. Myös viimeksi mainitussa tilanteessa muutoksesta on pyrittävä sopimaan ja siitä tulee ilmoittaa työntekijälle mahdollisimman pian. Työsopimuksessa mainittu enimmäistuntimäärä ei sido työnantajaa kuukausitasolla. Tuntimäärä voi olla pienempi kuin työsopimuksessa mainittu enimmäistuntimäärä. 7 AVUSTAJAN VUOSILOMAOIKEUS JA LOMAKORVAUS Lomanmääräytymisperusteissa noudatetaan vuosilomalakia. Kun avustajan tuntimäärä on alle 35 h/kk, hänelle ei välttämättä kerry lomaoikeutta. Ellei avustajalla ole oikeutta vuosilomaan, hänelle maksetaan lomakorvaus, joka on palvelusajan pituudesta riippuen 9 % tai 11,5 % lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta. Lomakorvaus maksetaan lomakauden päättyessä pääsääntöisesti syyskuun palkanmaksun yhteydessä. Mikäli avustajalle samasta työsuhteesta maksettavat työtunnit ovat kuukaudessa 35 h tai enemmän, on avustaja oikeutettu saamaan vuosilomaa kaksi arkipäivää jokaista täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohti. Työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä koko lomanmääräytymisvuoden, ( ), on lomaoikeus 2 ½ arkipäivää. Vuosilomaa tulee antaa 12 arkipäivää (2 viikkoa) yhtäjaksoisesti ja 24 arkipäivää (4 viikkoa) kesäkauden aikana. Työnantajan ja työntekijän on sovittava vuosiloman pitämisestä hyvissä ajoin ja ilmoitettava vammaispalveluihin viimeistään kaksi kuukautta ennen vuosiloman alkamista. Vammaispalvelut seuraa avustajan lomaoikeuden kertymistä. Ajantasaiset tiedot avustajalla kertyneestä lomaoikeudesta saa tarvittaessa vammaispalveluista. 8 SAIRAUSLOMA Avustajan tulee aina esittää työnantajalle työkyvyttömyydestään joko lääkärin tai terveydenhoitajan todistus, joka toimitetaan vammaispalveluihin. Avustaja on oikeutettu palkkaan enintään sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun. Jos avustajan työsuhde on jatkunut alle kuukauden, korvataan sairaus-ajan palkkana 50 % työntekijän muutoin saamasta palkasta.

8 9 TYÖSUHTEEN KESKEYTYKSET JA PÄÄTTÄMINEN Lomautus Henkilökohtaiseen apuun ei ole oikeutta laitoskuntoutuksen tai sairaalahoidon aikana. Tämän vuoksi voi tulla tilanteita, jolloin avustaja pitää lomauttaa sairaalahoidon, laitoskuntoutusjakson tai pidemmän toisella paikkakunnalla oleskelun vuoksi (esim. mökkipaikkakunnalla tai sukulaisten luona oleskelu). Lomautus tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun keskeytystä, mutta työsuhde ja työsopimus pysyvät edelleen voimassa. Lomautuksesta tulee ilmoittaa avustajalle henkilökohtaisesti tai kirjallisesti vähintään 14 päivää aikaisemmin. Lomautuksesta tulee ilmoittaa myös vammaispalveluihin heti kun sen ajankohta on tiedossa. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava lomautuksen syy, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto (liite 6). 9.2 Työsuhteen päättäminen Irtisanomisaikoja ja irtisanomisperusteita on käsitelty tämän oppaan kohdassa 2.6. Irtisanomisperusteen tulee olla asiallinen, ja irtisanomisesta tulee etukäteen varoittaa työntekijää. Työntekijää on kuultava ennen työsuhteen päättämistä ja irtisanomisilmoitus on suositeltavaa antaa kirjallisesti. Työsuhteen päättymisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti myös vammaispalveluihin. Jos työnantaja kuolee, työnantajan edustaja (mainittava työsopimuksessa), kuolinpesän osakkaat tai työntekijä voivat irtisanoa sopimuksen päättymään 14 päivän kuluttua, vaikka irtisanomis- tai työsopimusaika on pitempi. Kaupunki korvaa enintään 14 päivän palkkakustannukset irtisanomisesta lukien. Työnantajan edustajan tai työntekijän on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti vammaispalveluihin työnantajansa kuolemasta ja siitä, millä päivämäärällä henkilökohtaisen avun työsopimus kuoleman vuoksi irtisanottiin. 9.3 Työtodistus Työsuhteen päättyessä työnantajan on annettava työntekijälle allekirjoittamansa työtodistus, jos tämä sitä vaatii. Työtodistuksesta on käytävä ilmi työsuhteen kestoaika ja työtehtävien laatu. Työntekijän pyynnöstä on todistuksessa lisäksi mainittava työsuhteen päättymissyy, sekä annettava arviointi työntekijän osoittamasta työtaidosta, ahkeruudesta ja käytöksestä.

9 10 TYÖNANTAJIEN NEUVONTA JA OHJAUS Lisätietoja henkilökohtaisen avun työantajana toimimiseen: 9 Avustajakeskus: puh ma - to kello 9-12 (avustajien välitys) Ohjausta ja neuvonta ma - to kello 13-15, Kynnys ry:n PomOpas löytyy Vammaispalvelut Palkanmaksuun liittyviä asiat: kanslisti puh Asiakasvastaanotto; arkipäivinä. kello 9-11 Linnankatu 23, huone 513. Fax : Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät: Puh , arkipäivinä klo 9-10 : HetaHelp!, puh , arkipäivinä klo 9 11 palvelu henkilökohtaisen avustajan työnantajuuteen liittyviin kysymyksiin. Kysymyksiin vastaavat oikeudellisen koulutuksen saaneet henkilöt. Vastaukset toimitetaan puhelun lisäksi kirjallisesti. Palvelu on käyttäjille maksuton. Liitteet: Työsopimuslomake Liite 1 Valtakirja (vakuutukset ja työterveyshuollon maksut) Liite 2 Työterveyshuoltosopimus Liite 3 Avustajan yhteystietolomake Liite 4 Tunti-ilmoituslomake Liite 5 Lomautusilmoitus Liite 6

10 Liite 1 TURKU Hyvinvointitoimiala TYÖSOPIMUS Henkilökohtainen apu Vammaispalvelut Työnantajan tiedot Nimi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Työnantajan edustaja (edunvalvoja/ omainen) Nimi Työntekijän tiedot Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero ja -toimipaikka s Painatuspalvelut Työtehtävät pääpiirteissään Työsopimuksen kesto Työaika Palkka Irtisanomisaika Muut ehdot Päiväys ja allekirjoitukset Työsuhteen alkamispäivä / 20 Työsuhteen voimassaoloaika Toistaiseksi Määräaikaisuuden syy Työntekijän oma pyyntö Enimmäistuntimäärän tulee perustua vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän tekemään työnantajana toimivan vammaisen henkilön voimassa olevaan henkilökohtaisen avun päätökseen. Työsuhteen päättyessä palkka maksetaan kaupungin palkanmaksujärjestelmän seuraavana palkka-ajopäivänä sen jälkeen, kun päättymisilmoitus on saapunut vammaispalveluihin. Työntekijä velvoitetaan noudattamaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta työnantajaa ja hänen perhettään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteeseen sovelletaan yleisen työlainsäädännön määräyksiä. Paikka Muu peruste, mikä? Epäsäännöllinen, korkeintaan tuntia/kuukausi. Palkka työsuhteen alkaessa on x/tunti. Työsopimuslain mukaisesti Työnantajan/edunvalvojan allekirjoitus Sijaisuus / 20 Koeajaksi on sovittu kuukautta. (max. 4 kk) Määräaikainen, / 20 saakka. Määrätyn tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden tekeminen Työntekijän allekirjoitus

11 Liite 2 TURKU Hyvinvointitoimiala TYÖSOPIMUS Henkilökohtainen apu Vammaispalvelut Työnantajan tiedot Nimi Osoite VALTAKIRJA Postinumero ja -toimipaikka Työnantajan Valtuutan Nimi Turun kaupungin toimimaan sijaisenani palkkaamani edustaja avustajan palkanmaksuun liittyvissä asioissa. (edunvalvoja/ Sijaismaksaja hoitaa seuraavat tehtävät: omainen) Työntekijän tiedot laskee Nimi palkat tekee Osoite palkkalaskelman ja lähettää sen työntekijälle Henkilötunnus Postinumero ja -toimipaikka lähettää verottajalle kk-ilmoituksen ja vuosi-ilmoituksen maksaa työterveyshuollon kustannukset ja hakee niihin liittyvät Kela-korvaukset maksaa palkat ja sotut + ennakonpidätykset sekä vakuutusmaksut s Painatuspalvelut Työtehtävät pääpiirteissään Työsopimuksen kesto Työaika Palkka Irtisanomisaika Muut ehdot Päiväys ja allekirjoitukset Työsuhteen alkamispäivä säilyttää tositteet Työsuhteen voimassaoloaika Toistaiseksi Määräaikaisuuden syy Työntekijän oma pyyntö Sijaisuus Paikka Muu peruste, mikä? Päivämäärä Enimmäistuntimäärän tulee perustua vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän tekemään työnantajana toimivan vammaisen henkilön voimassa olevaan henkilökohtaisen avun päätökseen. Palkka työsuhteen alkaessa on x/tunti. Allekirjoitus Työsuhteen päättyessä palkka maksetaan kaupungin palkanmaksujärjestelmän seuraavana palkka-ajopäivänä sen jälkeen, kun päättymisilmoitus on saapunut vammaispalveluihin. Työsopimuslain mukaisesti Nimen selvennys Työntekijä velvoitetaan noudattamaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta työnantajaa ja hänen perhettään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteeseen sovelletaan yleisen työlainsäädännön määräyksiä. Paikka / 20 Epäsäännöllinen, korkeintaan tuntia/kuukausi. Työnantajan/edunvalvojan allekirjoitus / 20 Koeajaksi on sovittu kuukautta. (max. 4 kk) Määräaikainen, / 20 saakka. Määrätyn tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden tekeminen Työntekijän allekirjoitus

12 Liite 3 TURKU Hyvinvointitoimiala TYÖSOPIMUS Henkilökohtainen apu Vammaispalvelut TYÖTERVEYSHUOLTOSOPIMUS Työantajan tiedot Nimi Työnantajan Nimi Henkilötunnus tiedot Osoite numero/t Osoite Työhön liittyviin asioihin vastaa (ellei työnantaja itse) Työnantajan Nimi Työntekijän edustaja tiedot Nimi (edunvalvoja/ omainen) Henkilötunnus Osoite numero/t Työntekijän Nimi tiedot Työsuhteen alkamispäivä Osoite Postinumero ja -toimipaikka Henkilötunnus Postinumero ja -toimipaikka Toimiala Avustajapalvelu Työtapaturmavakuutus If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Työtehtävät pääpiirteissään Työterveyshuollon piiriin kuuluvien henkilöiden määrä Tilikausi s Painatuspalvelut Laskutusosoite Työsopimuksen Työsuhteen alkamispäivä Laskutussoite Koeajaksi on sovittu kesto / 20 Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, kuukautta. (max. 4 kk) Vammaispalvelut/Irmeli Pelkonen Työsuhteen voimassaoloaika PL 312, Turun laskut Toistaiseksi Määräaikainen, / 20 saakka. Määräaikaisuuden syy Työterveyshuoltosopimuksen Työntekijän oma pyyntö laajuus Muu peruste, mikä? Sijaisuus Määrätyn tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden tekeminen Työaika x Ennaltaehkäisevä Epäsäännöllinen, eli korkeintaan ns. lakisääteinen tuntia/kuukausi. työterveyshuolto, ei sairaanhoitoa. Toiminnan Enimmäistuntimäärän sisältö kuvataan tulee perustua tarkemmin vammaispalvelujen toimintasuunnitelmassa. sosiaalityöntekijän tekemään työnantajana toimivan vammaisen henkilön voimassa olevaan henkilökohtaisen avun päätökseen. Palkka Palkka työsuhteen alkaessa on x/tunti. Paikka Työsuhteen päättyessä / palkka maksetaan 201 kaupungin palkanmaksujärjestelmän seuraavana palkka-ajopäivänä sen jälkeen, kun päättymisilmoitus on saapunut vammaispalveluihin. Irtisanomisaika Työsopimuslain mukaisesti Allekirjoitus Muut ehdot Työntekijä velvoitetaan noudattamaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta työnantajaa ja hänen perhettään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Nimen selvennös Työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteeseen sovelletaan yleisen työlainsäädännön määräyksiä. Päiväys ja allekirjoitukset Paikka / 20 Hämeenkatu 10, Turku puh faksi Työnantajan/edunvalvojan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus

13 Liite 3 jatkuu Tyo olosuhteet tyo paikalla Avustajan työn kuvaus (kuvaile mahdollisimman tarkasti) Mitä työhön kuuluu Millainen työympäristö on, jossa työtä tehdään Henkinen kuormitus Kiire, kireä aikataulu Yksintyöskentely Pitkät työpäivät Suuri vastuu Väkivallan uhka Muu, mikä Fyysinen kuormitus Raskas, ruumiillinen työ Kantamista Näyttöpäätetyö Nostamista Hankalat työasennot Muu, mikä Altisteet Melu Käryt, huurut Muut, Pöly, kaasut Maalit, liuottimet Onko työssä tapaturmavaaraa Ei Kyllä Tarkempi selvitys tapaturman vaarasta: Onko työnantajalla varhaisen tuen malli käytössä/halua ottaa malli käyttöön? Ei Kyllä Täytä varhaisen tuen malli-lomake tai tiedota mallista työterveyshuoltoa Onko käytössä päihdeohjelma? Ei Haluatko apua työterveyshuollosta päihdeohjelman laatimisessa Kyllä Hämeenkatu 10, Turku puh faksi

14 Liite 4 AVUSTAJAN YHTEYSTIETOLOMAKE PLY 041 Uusi avustaja Muutos (esim. IBAN-pankkitilinumero, osoite) Avustajan nimi Henkilötunnus Osoite: Postinumero: Puh Pankkiyhteys: IBAN-pankkitilinumero: BIC osoite Avustettavan nimi Sukulaisuussuhde avustettavaan: ei kyllä AVUSTAJAN YHTEYSTIETOLOMAKE JA VEROKORTTI POSTITETAAN OSOITTEESEEN: Taitoa Asiakaspalvelu Lemminkäisenkatu A, 3 krs TURKU AVUSTAJAN YHTEYSTIETOLOMAKE PLY 041 Uusi avustaja Muutos (esim. IBAN-pankkitilinumero, osoite) Avustajan nimi Henkilötunnus Osoite Postinumero Puh Pankkiyhteys: IBAN-pankkitilinumero: BIC osoite: Avustettavan nimi Sukulaisuussuhde avustettavaan: ei kyllä AVUSTAJAN YHTEYSTIETOLOMAKE JA VEROKORTTI POSTITETAAN OSOITTEESEEN: Taitoa Asiakaspalvelu Lemminkäisenkatu A, 3 krs TURKU

15 Liite 5 TURKU Hyvinvointitoimiala TYÖSOPIMUS TUNTI-ILMOITUSLOMAKE / HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA 2015 Henkilökohtainen apu Vammaispalvelut Työnantajan nimi: Vammaispalvelut Työntekijän nimi: Henkilötunnus Päivämäärä Työnantajan Viikonpäivä Nimi tiedot (ma, ti, ) Koodit Työaika (9:30-14:00) Tuntimäärä Iltatyö (klo 18 23) Lauantaityö (klo 0 24) Sunnuntaityö (klo 0-24) Mihin avustajaa on käytetty Osoite Postinumero ja -toimipaikka Työnantajan edustaja (edunvalvoja/ omainen) Nimi Työntekijän tiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Postinumero ja -toimipaikka Työtehtävät pääpiirteissään Työsopimuksen Työsuhteen alkamispäivä Koeajaksi on sovittu kesto / 20 kuukautta. (max. 4 kk) Työpäivät Työtunnit yhteensä Työsuhteen yhteensä voimassaoloaika Toistaiseksi Määräaikainen, / 20 saakka. Päiväys / Määräaikaisuuden / syy Työntekijän oma pyyntö Työnantajan Sijaisuus allekirjoitus Määrätyn tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden Työntekijän tekeminen allekirjoitus Muu peruste, mikä? Tunti-ilmoituslomake palautetaan osoitteeseen: Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vammaispalvelut, PL 364, Turku Työaika Epäsäännöllinen, korkeintaan tuntia/kuukausi. Enimmäistuntimäärän tulee perustua vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän tekemään työnantajana toimivan vammaisen henkilön voimassa olevaan henkilökohtaisen avun päätökseen.

16 Liite 6 LIITE 6

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE FSHKY HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Voimassa 1.5.2014 alkaen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 OSA 1... 2 Mitä henkilökohtainen apu on... 2 Henkilökohtaisen avun edellytyksiä... 3 Toiminta, johon korvausta

Lisätiedot

Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille

Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille Forssan kaupunki 2010 Perusturvalautakunnan 16.12.2010 hyväksymä Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja palkataan?... 3 Henkilökohtainen avustaja on sinun

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2013 OIVA Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA ja Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015 stltk 20.1.2015 5 Sisällys 1 Yleistä henkilökohtaisesta avusta... 3 1.1. Työsopimus... 4 2 Henkilökohtaisen avustajan palkkaus... 5 2.1 Sairausajan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Limingan kunta Sosiaalityö, vammaispalvelut 26.11.2014 Perusturvalautakunta 26.11.2014 89 Voimaantulo 1.1.2015 Limingan kunta, Iivarinpolku 6, 91900

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Vammaispalvelu Kirkkonummen kunta Perusturva 14.2.2011 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 AVUSTAJAN JA HÄNEN SIJAISENSA HANKKIMINEN JA PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2010 Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA Mervi Valta Yleisopas 2010 Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja palkataan?... 3 Henkilökohtainen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty 10.3.2014 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE... 4 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty 10.3.2014 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE... 4 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Päivän ohjelma 10-10.30 henkilökohtainen apu 10.30-12 työlainsäädäntö 12-12.15 tauko 12.20-13 palkanmaksu 13-13.15

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Ohje henkilökohtaisen avustajan palvelussuhteen ehdoista ja korvausten maksamisesta 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 64 2(8) YLEISTÄ Vammaispalvelulain

Lisätiedot

KANTELU. Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU. Eduskunnan oikeusasiamies oikeusasiamies@eduskunta.

KANTELU. Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU. Eduskunnan oikeusasiamies oikeusasiamies@eduskunta. Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Eduskunnan oikeusasiamies oikeusasiamies@eduskunta.fi KANTELU 1. Kantelunalainen asia Helsingin vammaispalvelun henkilökohtaisen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas 2010 Henkilökohtaisen avun perehdytysopas HAVU - hanke Henkilökohtaisen avun perehdytysopas työnantajille, edunvalvojille, työnjohtajille ja heidän avustajilleen. Opas sisältää yleistä tietoa käytännöistä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelu VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE Sosiaali- ja terveyslautakunta Vammaisneuvosto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAJÄRJESTELMÄN YHTENÄISET TOIMINTAOHJEET KESKI-SUOMESSA VAMMAISPALVELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAJÄRJESTELMÄN YHTENÄISET TOIMINTAOHJEET KESKI-SUOMESSA VAMMAISPALVELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAJÄRJESTELMÄN YHTENÄISET TOIMINTAOHJEET KESKI-SUOMESSA VAMMAISPALVELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISBN 952-00-1493-4 ISSN 1456-257X Kirjapaino Hermes, Tampere 2004

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 1 Vammaispalvelun tarkoitus ja tavoite... 3 2 Vammaispalvelun hakeminen yleisesti ja

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

Lisätiedot