Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu"

Transkriptio

1 TOIMINTAOHJE HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE JA HENKILÖKOHTAISILLE AVUSTAJILLE ALKAEN Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu.

2 2 Sisällys 1 Johdanto Yleistä henkilökohtaisesta avusta Toissijaisuus Myöntämisen perusteet Henkilökohtaisen avun sisältö ja määrä Hakumenettely Päätöksenteko Avustajan hankkiminen, palkkaaminen ja korvauksen määräytyminen Korvauksen määrä ja maksatus Työnantajalle korvattavat lakisääteiset maksut Erilliskorvaukset Sairausloma Lomautus ja työsuhteen päättyminen Ilmoitusvelvollisuus ja takaisinperintä... 9 Lähteet... 10

3 3 1 Johdanto Tämä henkilökohtaisen avun toimintaohje on tarkoitettu Liperin kunnan henkilökohtaisten avustajien työnantajille ja henkilökohtaisille avustajille. Oppaassa on kerrottu keskeiset asiat henkilökohtaisesta avusta. Lisätietoja saat vanhus- ja vammaispalvelujen työntekijöiltä. Vanhus- ja vammaispalvelut: Johtava sosiaalityöntekijä puh Sosiaaliohjaaja (alle 65-vuotiaat) puh Sosiaalityöntekijä (yli 65-vuotiaat) puh Liperin kunta, vammaispalvelut Liperin terveyskeskus Käsämäntie 111, Liperi Liperin kunta, rekry Päivi Kuokkanen puh Keskustie 10, Liperi Liperin kunta, palkkatoimisto Kari Laaninen puh Keskustie 10, Liperi Liperin kunta, palkkatoimisto Irja Mononen puh Keskustie 10, Liperi

4 4 2 Yleistä henkilökohtaisesta avusta Vammaispalvelulain mukaisella henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella. Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista (VpL 8c 3 mom). Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein (VpL 8 2 mom). Henkilökohtaisen avun ulkopuolelle jäävät sellaiset henkilöt, joiden avun tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan. Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua korvaamalla henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Vaikeavammainen henkilö toimii henkilökohtaisen avustajan työnantajana. Työsuhde perustuu henkilökohtaisen avustajan ja vammaisen henkilön väliseen työsopimukseen. Työsopimuksessa noudatetaan henkilökohtaisia avustajia koskevaa valtakunnallista työehtosopimusta (liite). Henkilökohtainen avustaja ei ole työsuhteessa Liperin kuntaan. 3 Toissijaisuus Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun muut, ensisijaiset palvelut eivät ole käyttäjälle riittäviä ja sopivia (VpL 4 1 mom). Vammaispalvelulakiin nähden ensisijaisia palveluja ovat mm. sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut. Kotihoidon palvelut ovat ensisijaisia, mikäli vammaisen henkilön avun tarve painottuu perushoitoon. Omaishoidon tuki on ensisijainen tukimuoto tilanteissa, jossa omainen tai läheinen huolehtii vaikeavammaisen henkilön hoidosta ja huolenpidosta. 4 Myöntämisen perusteet Henkilökohtaisen avun myöntäminen edellyttää vaikeavammaisuutta. Avuntarpeen tulee olla välttämätöntä ja toistuvaa. Henkilökohtaisen avun tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, josta aiheutuva haitta on pitkäaikainen, vähintään vuoden pituinen. Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Liperissä. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja arvioi yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä, kotihoidon ja muiden asiantuntijoiden kanssa päivittäisen tuen tarpeen ja määrän sekä laatii yhdessä edellä mainittujen tahojen kanssa palvelusuunnitelman. Palvelusuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan vaikeavammaisen henkilön yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan. Päätöstä tehtäessä kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin: vamman tai sairauden aste, laatu ja pitkäkestoisuus. Lääkärinlausunto välttämätön.

5 5 tarvittavan avun määrä ja laatu. Avun tarpeen painottuessa hoitoon, hoivaan ja valvontaan harkitaan, kuuluuko asiakas ensisijaisesti kotihoidon ja/tai omaishoidon tuen piiriin. edistääkö henkilökohtainen avustaja hakijan itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta. kotona asuminen avustajan avulla. työssä käyminen, opiskelu avustajan avulla. Henkilökohtaisen avustajan käyttö edellyttää henkilön omaa kykyä määritellä, missä tehtävissä ja toimissa apua tarvitaan, miten ja missä tilanteissa sitä tulisi järjestää (VpL 8c 2 mom). Vaikeavammainen henkilö määrittelee itse henkilökohtaisen avustajan työtehtävät, hänellä tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtaisen avustajan myöntämisen edellytyksenä on se, että vaikeavammainen henkilö kykenee toimimaan työnantaja. Vaikeavammaisille lapsille voidaan myöntää henkilökohtaista apua silloin, kun he eivät ole vanhempiensa ja muiden huoltajiensa välittömän ja jatkuvan valvonnan ja hoivan tarpeessa, vaan voivat itse vaikuttaa ja tehdä päätöksiä omasta toiminnastaan. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota lapsen yksilölliseen tilanteeseen ja kehitysasteeseen, ikään sekä siihen, mihin tarkoitukseen henkilökohtaista apua haetaan. Jos hakija asuu määräaikaisesti tai vakituisesti ulkomailla, henkilökohtaista apua ei myönnetä (sosiaalipalveluja ei järjestetä ulkomaille). 5 Henkilökohtaisen avun sisältö ja määrä Henkilökohtainen apu on välttämätöntä apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä. Henkilökohtainen apu edellyttää asiakkaan yksiöllisen avun tarpeen huomioimista. Avun tarvitsijalle annetaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa siihen, millaisia palveluja ja tukitoimia hänelle järjestetään ja millä tavoin ne toteutetaan. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella: päivittäisissä toimissa; työssä ja opiskelussa; harrastuksissa; yhteiskunnallisessa osallistumisessa; tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (VpL 8c 1 mom). Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan edellä mainittuja toimia suorittaessaan. Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee (VpL 8c 4 mom). Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen henkilökohtaista apua järjestetään vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avun tarvetta (VpL 8c 5 mom).

6 6 Päivittäiset toimet ovat yleisesti elämässä tapahtuvia toimintoja, joita ihmiset tekevät päivittäin tai harvemmin, mutta kuitenkin toistuvasti tietyin aikavälein kuten esimerkiksi liikkuminen, pukeutuminen, hygieniasta huolehtiminen, vaate- ja ruokahuolto, kodinhoito ja asiointi. Työ voi olla työsuhteeseen perustuvaa tai yritystoimintaa. Opiskelun tulee tähdätä tutkintoon tai ammatin saavuttamiseen tai vahvistaa vaikeavammaisen henkilön ammattitaitoa ja työllistymisedellytyksiä. Perusopetuksen (peruskoulu ja esikoulu) osalta henkilökohtaisen avun järjestämisvastuu on sivistystoimella. Perusopetuslain (477/2003) 31 :n mukaan vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Henkilökohtaista apua haetaan kouluajalle kirjallisesti Liperin kunnan sivistystoimelta. Lapsen sairastuessa (lapselle myönnetty henkilökohtainen avustaja) vanhemmat ovat velvollisia jäämään kotiin hoitamaan sairasta lastaan. 6 Hakumenettely Henkilökohtaista apua haetaan pääsääntöisesti kirjallisesti Liperin kunnan vammaispalvelusta. Hakemus voi olla vapaamuotoinen tai ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta kuntalomake 6545:01. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan suostumuksella hakemus voidaan panna vireille myös suullisesti. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus ja mahdolliset muut asiaa koskevat asiantuntijalausunnot. 7 Päätöksenteko Hakemuksen käsittely on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö, hänen laillinen edustajansa, omaisensa, muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä tai jättänyt hakemuksen. Päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pidempää käsittelyaikaa. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja laatii hakijan ja hänen omaistensa kanssa palvelusuunnitelman. Palvelusuunnitelma laaditaan usein hakijan kotona. Päätös henkilökohtaisesta avusta perustuu palvelusuunnitelmaan, jossa on määritelty vaikeavammaisen henkilön yksilöllinen avun tarve ja hänen elämän tilanteensa kokonaisuudessaan. Tarvittaessa vaikeavammaisen henkilön oman käsityksen selvittämisessä voidaan käyttää tulkitsemiskeinoja tai kommunikaation apuvälineitä ja -menetelmiä. Mikäli vaikeavammainen ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun syyn vuoksi kykene itse ilmaisemaan omaa tahtoaan, voidaan vaikeavammaisen omaa käsitystä ja mielipidettä selvittää yhteistyössä omaisten ja läheisten kanssa. Vaikeavammaisen olosuhteiden muuttuessa tilanne arvioidaan aina uudelleen.

7 7 8 Avustajan hankkiminen, palkkaaminen ja korvauksen määräytyminen Henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimii vaikeavammainen henkilö tai hänen edunvalvojansa. Mikäli avustettava on alaikäinen, jompikumpi vanhemmista toimii avustajan työnantajana. Työsuhde perustuu heidän väliseen kirjalliseen työsopimukseen. Vaikeavammainen henkilö tai hänen edustajansa voi hankkia ja palkata avustajansa itse. Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena (VpL 8d 3 mom). Omaisella tai läheisellä tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön puolisoa, lasta, vanhempaa, isovanhempaa sekä avopuolisoa tai samaa sukupuolta olevaa elämänkumppania. Avustettavan tulee ottaa yhteyttä Päivi Kuokkaseen puh /Keskustie 10, Liperi. Päivi Kuokkanen laittaa henkilökohtaisen avustajan hakuilmoituksen rekryyn. Hakuajan päätyttyä Päivi Kuokkanen tulostaa rekrystä raportin hakijoista ja toimittaa sen työnantajalle/avustettavalle. Valinnan avustajasta avustettavat tekevät itse omaisen tai edunvalvojan avustamana. Valinnan jälkeen työnantaja/avustettava palauttaa Päivi Kuokkaselle lomakkeen Työsopimusta varten tarvittavat tiedot. Työsopimus tulee tehdä aina myös määräaikaisten ja sijaisten kanssa. Työsopimuksessa tulee ilmetä työnantajan ja työntekijän henkilötiedot, nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä henkilökohtaisen avustajan pankkitilinumero palkanmaksua varten. Työsopimuksessa vaikeavammaisen ja avustajan tulee sopia: työsuhteen alkamispäivä ja mahdollinen koeaika (enintään neljä kuukautta) työsuhteen voimassaoloaika (työsuhde perustuu päätökseen, päätös määräaikainen) tuntipalkka pääasialliset työtehtävät työaika (korvattava tuntimäärä on mainittu päätöksessä) vuosiloma ja irtisanomisaika salassapitovelvollisuus. Korvaus henkilökohtaisen avustajan palkkakustannuksiin alkaa silloin, kun avustajan ja vaikeavammaisen henkilön välinen työsuhde alkaa. Työsopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi, jolloin perustelut on mainittava. Lapsen kanssa työskentelemään valitun henkilön tulee esittää rikosrekisteriote työnantajalle. Työnantajan tulee kirjata rikosrekisteriotteen antopäivä työsopimukseen. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002.) Henkilökohtaisten avustajien palkkaustasoa määrittää henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Avustajan tehtävän erityisvaatimukset voidaan ottaa huomioon palkkauksessa. Erityisvaatimukset määritellään erikseen. Henkilökohtaisille avustajille maksetaan kokemuslisä. Kokemuslisä (1 vuoden, 3 vuoden ja 5 vuoden työkokemuksen jälkeen: 1 %:n korotus kulloinkin) kertyy vain henkilökohtaisen avustajan työstä ja niiltä kuukausilta, joilta työntekijä on ansainnut vuosilomaa. Vaikeavammainen henkilö voi myös halutessaan määritellä työsopimukseen suuremman palkan ja sen perusteella suorittaa työntekijälleen korkeamman palkan. Vammaispalvelu ei vastaa

8 8 näistä kustannuksista. Vammaispalvelu ei myöskään korvaa päätöksen tuntimäärän ylittäviä työtunteja ja muita korvauksia. 9 Korvauksen määrä ja maksatus Liperin kunnan palkkatoimisto huolehtii avustajien palkan laskemisesta. Palkan maksamisen edellytyksenä on, että vaikeavammainen henkilö toimittaa avustajan tuntityölistan Liperin kunnan vammaispalveluun tarkistettavaksi välittömästi kuukauden päättymisen jälkeen. Työnantajan on toimitettava avustajan tuntilista viimeistään seuraavan kuukauden 5.päivä. Jos työnantaja ei toimita tuntilistaa ajoissa, palkanmaksu siirtyy sitä seuraavan kuukauden 15.päivään. Tuntilistat toimitetaan osoitteeseen: Liperin kunta, terveyskeskus/vammaispalvelu, Käsämäntie 111, Liperi. Palkkatoimisto maksaa korvauksen henkilökohtaisen avustajan pankkitilille palkkakautta seuraavan kuukauden 15.pv. Jos maksupäivä osuu viikonlopulle, palkka maksetaan edellisenä pankkipäivänä. Palkkatoimisto vastaa myös sosiaaliturvamaksujen tilittämisestä. Mahdolliset vuorolisät maksetaan palkan maksun yhteydessä. Palkka maksetaan täysiltä kuukausilta. Henkilökohtaisen avustajan palkkalaskelma tulee jatkossa verkkopalkkalaskelmana avustajan verkkopankkiin. Henkilökohtaisen avustajan tuntipalkka on 10,37 /h ( alk.). Henkilökohtaisen avustajan tulee toimittaa verokortti Liperin palkkatoimistoon. Palkka on avustajalle veronalaista tuloa. Ennakonpidätyksen lisäksi bruttopalkasta peritään työntekijälle kuuluvat lakisääteiset maksut, joita ovat eläkemaksu ja työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta. Mikäli avustaja kuuluu ammattiliittoon, on myös valtakirja toimitettava palkkatoimistoon jäsenmaksun perimiseksi suoraan palkasta. 10 Työnantajalle korvattavat lakisääteiset maksut Varsinaisesta palkasta aiheutuvien kustannusten lisäksi korvataan työnantajalle maksettavaksi tulevat lakisääteiset maksut, joita ovat: työnantajan osuus lakisääteisistä työttömyysvakuutusmaksuista lakisääteinen tapaturmavakuutusmaksu sosiaaliturvamaksu työterveydenhuollosta perittävä maksu (vain työnantajan lakisääteinen osuus). Vaikeavammainen henkilö on työnantajana velvollinen järjestämään avustajalle ehkäisevän työterveyshuollon (uuden työn edellyttämä tai muu lakisääteinen lääkärintarkastus). Sairaanhoito ei kuulu lakisääteisen työterveyshuollon piiriin.

9 9 11 Erilliskorvaukset Ilta- ja lauantailisät, yötyökorvaukset sekä sunnuntaikorvaukset maksetaan henkilökohtaisten avustajien valtakunnallisen työehtosopimuksen ja viranhaltijan päätöksen mukaisesti. Henkilökohtaisen avustajan työajat tulee olla kirjattuna yksilöhuoltopäätökseen, myös erilliskorvauksiin oikeuttavien tuntien osalta. Korvausta avustajasta aiheutuviin muihin kustannuksiin vaikeavammaisen henkilön tulee hakea erillisellä hakemuksella, josta tehdään erillinen päätös. Työnantaja vastaa työtehtäviin liittyvistä matka- ja majoituskuluista. 12 Sairausloma Avustajan on sairastuessaan aina esitettävä lääkärin tai sairaanhoitajan/terveydenhoitajan todistus. Sairauslomatodistus on esitettävä työnantajalle ja toimitettava tuntilistan mukana vammaispalveluun. Sairausajan etuudet korvataan henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksen mukaisesti. 13 Lomautus ja työsuhteen päättyminen Mikäli vaikeavammainen henkilö joutuu sairaala- tai laitoshoitoon ja avustajan työ on tämän vuoksi keskeytynyt, voidaan korvausta suorittaa enintään 14 vuorokaudelta yhtäjaksoisesti, mikäli korvauksen perusteena on 20 viikkotunnin tai sen yli olevan avun tarve. Vaikeavammaisen henkilön sairaala- tai laitoshoidon ajalta korvausta voidaan suorittaa kuitenkin enintään 30 vuorokautta vuodessa. Mikäli keskeytys on vaikeavammaisen henkilön tiedossa etukäteen, ei korvausta suoriteta, vaan avustaja tulee työnantajan toimesta lomauttaa 14 vuorokautta ennen lomautuksen alkamisaikaa. Yksi kappale lomautusilmoituksesta tulee toimittaa Liperin kunnan palkkatoimistoon. Työsuhteen päättämisessä ja työntekijän lomauttamisessa noudatetaan työsopimuslain määräyksiä ja henkilökohtaisia avustajia koskevaa valtakunnallista työehtosopimusta. Yksi kappale ilmoituksesta henkilökohtaisen avustajan työsuhteen päättymisestä tulee toimittaa Liperin kunnan palkkatoimistoon. 14 Ilmoitusvelvollisuus ja takaisinperintä Vaikeavammainen henkilö on korvauksen saajana ja avustajan työnantajana velvollinen ilmoittamaan Liperin vammaispalveluun olosuhteissaan tapahtuvista muutoksista, joilla on vaikutusta henkilökohtaisen avun järjestämiseen. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuvista kustannuksista vastaa vaikeavammainen henkilö. Jos kunnalla on perusteltu syy epäillä henkilökohtaisen avun väärinkäytöstä (esim. henkilökohtaisen avustajan käyttö muihin tehtäviin, kuin palvelusuunnitelmassa on määritelty), voi kunta vaatia selvitystä siitä, onko henkilökohtaista apua käytetty asianmukaisesti. Aiheetta tai väärin perustein maksetun korvauksen voi kunta periä takaisin vaikeavammaiselta henkilöltä. Mikäli työnantaja irtisanoo avustajan ilman laillista perustetta, hän on korvausvelvollinen aiheutuneista kustannuksista.

10 10 Lähteet Opas henkilökohtaisten avustajien työnantajalle ja avustajalle Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Vammaispalvelujen palvelukeskus. Espoon kaupunki. Perusopetuslaki /628. Remes, M-L., Sormunen, E., Nygård, M., Kiviniitty, S Vammaisten henkilöiden avustajatoiminnan toimintaohje Espoossa alkaen. Espoon kaupunki. Räty, T. Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Kynnys ry Sosiaalihuoltolaki /710. Vammaispalvelulaki. L vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista /380. HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto. JHL ry:n välinen.