Timo Naukkarisen maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Lampela II, 14:9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Timo Naukkarisen maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Lampela II, 14:9"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Timo Naukkarisen maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Lampela II, 14:9 55/111012/2010 YMPL 76 HAKIJA: Timo Naukkarinen Haapasuontie Kuusa LUVAN KOHDE: Äänekosken kaupunki, Paadentaipaleen kylä Tila: Lampela II, Timo Naukkarinen on toimittanut Äänekosken kaupungille oheisen päivätyn maa-ainesten ottolupahakemuksen ja ottosuunnitelman koskien maa-ainesten ottoa Lampelan maa-ainesalueella, tilalla Lampela II ( ), Paadentaipaleen kylässä, Äänekosken kaupungissa. Alueelle on ollut aikaisemmin Suolahden kaupunginhallituksen myöntämä ottolupa ( , 63). Lupahakemuksen yhteydessä laati Suolahden ympäristölautakunta antamaansa lausuntoa varten alueen ympäristövaikutusten arvioinnin. Timo Naukkarinen ilmoitti kirjeellään , että luvan mukaista ottotoimintaa ei ole käyn nistetty ja, että hän luopuu silloisesta luvasta. Uutta lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi ja hakemuksen mukaan maa-aineksia on tarkoitus ottaa yhteensä m 3. Tilan pinta-ala on noin 13,7 ha ja esitetty ottamisalue on noin 2 ha. Ottamisen syvyydeksi on hakemuksessa esitetty enimmillään 21 metriä. Lampelan maa-ainesalue sijaitsee Suolahden taajamasta noin 5 km ja Äänekosken keskustasta noin 14 km kaakkoon, Suonenjoentien (kantatie 69) eteläpuolella, Korkeakoskentien (yhdystie 16761) varrella. Maa-ainesalueen ottamisalue sijoittuu tilan luoteiskulmalle. Maa-ainesalueen tilan omistavat Timo ja Pirjo Naukkarinen. Lampelan maa-ainesalueella on neljä rajanaapuria, joista pohjoisrajalle sijoittuvalla kiinteistöllä; Hirsimäki II ( ) harjoitetaan maa-ainestenottoa Osuuskunta Äänekosken kuorma-autokeskuksen toimesta. Lähimmät vakituisesti asutut asuinrakennukset; Hakola ( ) ja Haapasuo ( ) sijaitsevat Lampelan maa-ainesalueesta kaakkoon noin 100 m:n ja 180 m:n etäisyydellä. Edellä mainitut kiinteistöt sijaitsevat Laukaan kunnan puolella. Äänekosken kaupungin puolella lähimmät rakennukset sijaitsevat Niskalan kylässä noin 1 km:n etäisyydellä pohjoisessa.

2 Maiseman-, luonnon- ja vesiensuojelulliset näkökohdat. Keski-Suomen maakuntakaavan mukaan (ympäristöministeriö vahvistanut ) Lampelan maa-ainesalue sijoittuu kokonaan ympäristöhallinnon luokittelemalle Sirkkaharjun II-luokan pohjavesialueelle ( ). Pohjavesialue soveltuu vedenhankintaan ja alueelle on tehty suojelusuunnitelma. Pohjavesialueella ei ole tiedossa vedenottamoita, mutta kuntakansion pohjavesialuekartan pisteellä P31, ottoalueen välittömässä läheisyydessä, on vuosina tehtyjen putkivirtamittausten mukaan saatavissa m 3 /d erittäin hyvänlaatuista vettä. Maa-ainesalueen länsipuolelle, kaakko-lounaissuunnassa on maakuntakaavaan merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Ulkoilureitti mukailee Hietasyrjän Sirkkaharjun harjumuodostelmaa ja Natura-aluetta. Hietasyrjänkangas on merkitty maakuntakaavassa arvokkaaksi harjualueeksi kaavamerkinnällä ge/2. Lampelan maa-ainesalueen itäpuolella on laaja, 62 ha:n Sirkkasuon turvetuotantoalue, joka on osoitettu kaavamerkinnällä EO/tu. Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaavan luonnos on juuri ollut nähtävillä ja lausuntokierroksella. Kaava keskittyy maakunnan maa-aines- ja kallioainesvarojen riittävyyteen yhdyskunta- ym. rakentamiseen ja toisaalta arvokkaiden harju-, kallio- ja moreenialueiden suojelemiseen. Sirkkaharjun alueelle vaihemaakuntakaavan luonnoksessa esitetään merkintää eo/1 (kohde 48). Merkintä osoittaa aluetta, jolla on maakunnallista merkitystä sora- ja hiekkahuollossa. Samalla Sirkkaharjulle esitetään myös mahdollisuutta joissakin yksittäistapauksissa pohjavedenpinnan alapuoliseen maa-ainesten ottoon. Lampelan maa-ainesalueen lähin Natura-alue on maa-ainesalueen välittömään läheisyyteen sijoittuva Hietasyrjän Sirkkaharjun harjumuodostelma-alue (FI SCI), jossa on havaittavissa erilaisille harjumuodostumille tyypillisiä piirteitä. Alue koostuu kahdesta erillisestä alueesta, joista Sirkkaharjun alue rajautuu maa-ainesalueen itä- ja pohjoispuolelle. Sirkkaharjuun kuuluu lähes 30 m korkea jyrkkärinteinen selänne, jonka tukena on pieniä harjukuoppia. Erikoisuutena alueella kasvaa maakunnallisesti uhanalainen kangasajuruoho. Kangasajuruohoa ei ole kuitenkaan tavattu ottoalueella. Hietasyrjän alue sijoittuu Laukaan kunnan puolelle, maa-ainesalueesta noin 2,5 km kaakkoon. Lampelan maa-ainesalueen etelä- ja länsipuolella on pohjavesiputket, jotka esiintyvät myös ympäristöhallinnon tietokannoissa. Pohjaveden korkeustasoa ei kuitenkaan kyseisistä putkista tällä hetkellä tarkkailla Äänekosken kaupungin tai Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta. Maa-ainesalueen eteläpuolisen pohjavesiputken HP7 päänkorkeus on ja pohjaveden pinta tasolla Länsipuolisen pohjavesiputken HP14 päänkorkeus on ja pohjaveden pinta tasolla Molemmat

3 havainnot ovat vuodelta Lampelan maa-ainesalueella on myös pohjaveden havaintoputki, jo aikaisemmin mainittu putki P31, josta ei ole saatu mittaustietoja. Pohjavesiputkien hallinnoijasta ei ole tietoa ja niinpä putkien lukkojen avaimia ei ole kyetty paikallistamaan. Lampelan maa-ainesalue sijaitsee Korkeakoskentien (yhdystie 16761) länsipuolella. Maa-ainesalueen ja Korkeakoskentien väliin jää nykytilanteessa noin 100 metrin kaistaleelle vuotiasta mäntytaimikkoa suojapuustoksi. Korkeakoskentien itäpuolelle sijoittuu laaja 62 ha:n Sirkkasuon turvetuotantoalue, mutta alue ei näy maa-ainesalueelle suojapuuston ja maastonmuotojen vuoksi. Maa-ainesalueen pohjoispuolella on Osuuskunta Äänekosken kuorma-autokeskuksen maa-ainesalue, jonka ottotaso ( ) on noin 10 metriä alempana kuin Lampelan maa-ainesalueen nykyinen maanpinnan taso. Maa-ainesalueen maanpinta vaihtelee edellisten vuosikymmenien maa-ainesten oton seurauksena tasolla Maa-ainesalueelta on poistettu arvopuusto. Aineksen ottamistoiminta Lampelan maa-ainesalueella otetaan maa-aineksia yhteensä noin m 3 ktr ( t). Ottomäärä ei jakaudu tasaisesti 10 vuodelle, vaan vuotuinen ottomäärä riippuu maa-aineksen kysynnästä. Keskimäärin vuotuinen otto tulee olemaan noin m 3 ktr. Maa-aines on pääosin hiekkaa ja soraa, jota voidaan tarvittaessa seuloa tai murskata. Mikäli soraa murskataan, tehdään murskauksesta ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukainen kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tilapäisestä melua aiheuttavasta toiminnasta. Maa-ainesten ottoa jatketaan nykytilannekartan mukaisesti alueen kaakkoisnurkasta, edellisen ottotoiminnan mukaisesti, edeten kaakko-luode-suunnassa. Ottotasoksi on suunniteltu N m, jolloin maa-ainesten ottamissyvyys on verrattuna alueen korkeimpaan kohtaan enimmillään noin 21 metriä. Alueelle rakennetaan korkopukki, josta alueella työskentelevät ja lupaviranomainen voivat havaita ottamisen syvyyden koko ottotoiminnan ajan. Alimman ottotason ja havaitun pohjaveden pinnan välille jätetään 4 metrin suojakerros. Maa-ainesalueen rajat merkitään selkeästi maastoon. Maa-ainesalueen ja Korkeakoskentien väliin jätetään vähintään 80 metrin suojaetäisyys, kun se muihin rajanaapureihin on 10 metriä. Maa-aines on hyödynnettävissä pääosin sellaisenaan, mutta tarvittaessa soraa voidaan myös seuloa tai murskata haluttuun kokoon. Seulontaa voidaan tehdä yksinkertaisella välppäseulalla tai moottoroidulla seulavaunulla. Maa-ainesten ottoa ja mahdollista seulontaa tehdään ottosuunnitelman mukaan arkisin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana, mutta maa-aineksen kuljetukset painottuvat klo väliseen aikaan. Maa-aineksen kysynnästä riippuen alueella voi olla maa-ainesten ottotoimintaa ja liikennöintiä satunnaisesti myös viikonloppuisin.

4 Lampelan maa-ainesalueella voi ottotoiminnan edetessä olla tarve karkean soran murskaukselle. Soran murskauksesta tehdään ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukainen kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tilapäisestä melua aiheuttavasta toiminnasta. Mikäli soraa murskataan yli 50 päivää, haetaan toiminnalle ympäristölupa ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuksen muutoksen (1792/2009) mukaisesti. Vaikutukset maisemaan ja yleiseen viihtyisyyteen Lampelan maa-ainesalueella ei ole arvokkaita luontokohteita tai mai sema-alueita. Hietasyrjän Sirkkaharju Natura-alue (FI SCI) sijoittuu kuitenkin alueen välittömään läheisyyteen. Tämä huomioidaan erityisesti ottotoiminnan aikana jättämällä koskematonta suojapuustoa mahdollisimman paljon. Alue ei näy kaukomaisemakuvaan Korkeakoskentielle. Lähimaisemakuva maa-ainesalueen välittömään läheisyyteen tulee muuttumaan maa-ainesten oton myötä, mutta alueen maisemoinnin yhteydessä lähimaisemakuva palautuu maastonmuotoja lukuun ottamatta entisenkaltaiseksi metsämaaksi. Toiminta maa-ainesalueella ei tule vaikuttamaan yleiseen viihtyvyyteen merkittävästi, sillä alueen lähin kiinteistö Hakola ( ), sijaitsee noin 300 m:n etäisyydellä. Kiinteistön ja maa-ainesalueen välillä on metsää. Kiinteistölle liikennöidään Korkeakoskentieltä samasta yksityistien risteyksestä kuin maa-ainesalueelle. Risteysalue tullaan pitämään kaikkina vuodenaikoina liikennöitävässä kunnossa. Vaikutukset maaperään, pinta- ja pohjaveteen Lampelan maa-ainesalue sijoittuu ympäristöhallinnon luokittelemalle Sirkkaharjun II-luokan pohjavesialueelle ( ). Maa-ainesalueen lähin vesistö, Sirkkasuonlampi, sijaitsee ottoalueesta noin 400 metrin etäisyydellä lounaassa. Maaperän sekä pohja- ja pintaveden pilaantuminen on mahdollista sellaisten onnettomuuksien yhteydessä, joissa poltto- tai voiteluaineita pääsee vuotamaan maahan. Pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavanomaisessa maa-ainestenotossa ja seulonnassa alueella ei säilytetä lainkaan poltto- tai voiteluaineita. Maa-ainesalueella ympärivuotisesti työskentelevää maanomistajan pyöräkonetta ei säilytetä pitkiä aikoja Lampelan alueella, eikä alueella tehdä koneiden huoltoa tai pesua. Mahdollisessa murskauksessa tarvittavat polttoaineet varastoidaan työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä (3 000 l), jotka on varustettu ylitäytön estimillä. Alueella ei ole vesihuoltoa tai viemäriä, sillä kiviaineksen otossa ei käytetä vettä. Vettä käytetään alueella tarvittaessa alueen pölyämisen estämisessä. Pölynsidontaan tarkoitettu puhdas kasteluvesi tuodaan alueelle säiliöautolla. Kasteluvedet imeytyvät maaperään. Päästöt ilmaan Lampelan maa-ainesalueella pölyä syntyy seulonnassa, mahdollisessa murskauksessa sekä lastauksessa. Myös maa-ainesalueelle kohdistuva liikenne voi aiheuttaa tietyissä sääolosuhteissa pölypäästöjä. Mikäli Lampelan maa-ainesalueella on tarvetta murskaukselle,

5 murskain on Tielaitoksen Asfalttiasemien ja kivenmurskaamoiden ympäristönsuojelu 1994 ohjeen mukainen B-luokan murskain, jossa soraa murskattaessa leijumapitoisuus 0,4 mg/m3, 2 tuntia vapaassa tilassa, alitetaan 150 metrin etäisyydellä. Murskaimien pölynerotin laitteistojen kehityttyä viime vuosina voimakkaasti ei lähimmällä ympärivuotisesti asutulla kiinteistöllä, Hakola ( ) noin 300 metrin etäisyydellä, pölyleijuma tule ylittämään sallittua leijumaa. Edellä mainittuja etäisyyksiä pienempiin suojaetäisyyksiin voidaan päästä laitosten sijoitusratkaisuilla ja teknisillä toimilla. Soran murskauksen tekniset toimet ovat mm. murskaimen pölyävien vaiheiden kotelointi, kiviaineksen putoamiskorkeuden säätäminen ja murskekasojen mahdollinen kastelu. Myös ottorintaukset toimivat pölyn leviämisen estävänä suojana. Maa-ainesalueelle johtaa Korkeakoskentieltä murskepintainen yksityistie, jota käyttää liikennöintiin myös lähin ympärivuotisesti asuttu kiinteistö, Hakola. Maa-ainesalueelta Korkeakoskentielle kantautuvaa pölyä voidaan ehkäistä kastelemalla maa-ainesaluetta tai Korkeakoskentien ja yksityistien liittymää. Maa-ainesalueen tai teiden liittymän mahdollinen pölyäminen ei aiheuta haittaa lähimmälle kiinteistölle. Maa-ainesalueella työskentelevien työkoneiden päästöt on arvioitu VTT:n Lipasto (Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä) laskentajärjestelmästä saadun TYKO työkoneiden päästömallin avulla. Alueella työskentelee tarvittaessa ympärivuotisesti lastaustehtävissä pyöräkone, jonka vuosittaiseksi työmääräksi on arvioitu noin 200 h/a. Alueella työskentelee murskauksen aikana kaivinkone ja pyöräkone (val miin murs keen kuor maus va ras toon), joiden molempien työajaksi on ar vioitu 72 h/vko. Esi- ja jäl ki murs kaimen käyttöajaksi on arvioitu noin 72 h/vko. Melu Maa-ainesalueella melua syntyy seulonnasta, mahdollisesta murskaamisesta ja lastauksesta. Myös maa-ainesalueen liikenne aiheuttaa jonkin verran melua. Melun syntyä ja syntyneen melun etenemistä pyritään ehkäisemään eri tavoin. Tielaitoksen Asfalttiasemien ja kivenmurskaamoiden ympäristönsuojelu 1994 ohjeen mukaan avoimessa metsättömässä maastossa noin 100 metrin etäisyydellä murskaimesta saavutetaan 60 db(a) ja 600 metrin etäisyydellä 50 db(a) meluarvo. Kasvillisuus (metsä) huomioon ottaen saavutetaan noin 47 db(a):n meluarvo. Lampelan maa-ainesalueella murskain sijoitetaan mahdollisimman lähelle ottorintausta, jolloin rintauksen seinämät toimivat meluvalleina. Myös maa-ainesalueen ja Korkeakoskentien väliin jätettävällä puustolla on melua vaimentava vaikutus itään päin. Murskaamisessa pyritään käyttämään parasta ja uusinta mahdollista tekniikkaa. Uusimmissa malleissa mm. esimurskaimen syötin ja pääseula ovat kumitettuja, mikä osaltaan vähentää murskaimesta lähtevää melua. Näin ollen lähimmällä ympärivuotisesti asutulla kiinteistöllä noin 300 metrin etäisyydellä, asumiseen käytettäville alueille sovellettava melutason päiväaikainen ohjearvo, A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso) LAeg 55 db, ei ylity. Jätteet

6 Tavanomaisessa maa-ainestenotossa tai seulonnassa alueella ei synny jätteitä. Jätteitä voi muodostua alueella murskauksen ajaksi tuotavissa tilapäisissä toimisto- ja sosiaalitiloissa sekä mahdollisissa koneiden ja laitteiden yllättävissä pienissä huolloissa. Alueella ei tehdä koneiden suunnitelmallisia, suurempia huoltoja tai pesuja pohjavesialueelle sijoittumisen vuoksi. Toiminnassa muodostuvat jätteet ja niiden käsittely selvitetään tarkemmin kulloinkin työtä suorittavalta urakoitsijalta toiminnan alkutarkastuksen yhteydessä. Syntyneistä jätteistä pidetään kirjaa. Murskauksen aikana syntyneet yhdyskuntajätteet kerätään umpinaiseen jäteastiaan ja toimitetaan Saarijärvelle Sammakkokangas Oy:n jätekeskukselle loppusijoitettavaksi. Jäteöljyt varastoidaan 0,5 m 3 :n säiliössä, lukittavassa kontissa tai tilassa, esim. aggregaattivaunun varastotilassa. Mahdollisesti pienissä huoltotöissä syntyvät voiteluaine- ja liuotinjäte, akut, öljysuodattimet ja likaantuneet trasselit varastoidaan myös lukittavassa tilassa. Kaikki ongelmajätteet toimitetaan Lassila & Tikanojan keräyspisteeseen tai ongelmajätteet haetaan suoraan alueelta Ekokem Oy Ab:n toimesta. Mikäli alueelle sijoitetaan murskauksen ajaksi kemiallinen käymälä, sen saniteettijätevedet toimitetaan kaupungin jätevedenpuhdistamol le käsiteltäviksi. Mahdollisesti toiminnan aikana likaantunut hienoja koinen maa-aines vallimaiselta varikkoalueelta toimitetaan myös Sammakkokangas Oy:n jätekeskukselle käsiteltäväksi. Alueelle on laadittu kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma Alueella muodostuu kaivannaisjätteeksi luokiteltavista jät teis tä pintamaita sekä kantoja ja hakkuutähteitä. Pintamaat ja muut alu een raivaamisessa syntyvät sekalaiset maamassat läjitetään otto alu een reunoille, jätealueille maisemointia varten. Kaivannaisjätteen jä tealueiden sijainti on esitetty ottosuunnitelman liitteen 4 nykytila kartassa. Kaivannaisjätteillä ei ole ympäristövaikutuksia, eikä siten ole tarvetta toteuttaa kaivannaisjätteiden aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäiseviä toimenpiteitä. Maa-ainesalueelta kuorittavia pintamaita on oletettu olevan noin 30 cm:n kerros maa-aineksen pin nalla. Näin ollen maisemoinnissa hyödynnettäviä pintamaita olisi alueella noin m 3, joista merkittävä osa on jo varastoitu alueen reunoille. Liikenne Lampelan maa-ainesalue sijaitsee Suolahden taajaman keskustasta noin 5 km, Suonenjoentien (kantatie 69) eteläpuolella. Suonenjoentien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) oli vuonna 2008 Lampelan maa-ainesalueen kohdalla , josta raskaita ajoneuvoja oli Lampelan maa-ainesalueelle liikennöidään Kor keakoskentieltä. Korkeakoskentien keskimääräinen vuorokausiliikenne oli 97, josta raskaita ajoneuvoja oli 3. Liikennöinti Lampelan maa-ainesalueelle tapahtuu arkisin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana. Maa-aineksen kysynnästä riippuen alueelle voidaan liikennöidä satunnaisesti myös viikonloppuisin. Alueen liikennöinti on riippuvainen vuodenajasta ja kiviaineksen kysynnästä. Talvella alueella on liikennöintiä huomattavasti vähemmän kuin kesällä. Alueelle liikennöi korkeintaan noin 50 raskasta ajoneuvoa vuodessa. Liikenne tapahtuu jaksottaisesti, jolloin alueelta ajetaan pois suurempaa määrää kiviainesta. Mahdollisen murskauksen aikana

7 murskaimen työntekijöiden henkilöautoliikenne lisää liikennöintiä alueelle. Toiminnan tarkkailu Mikäli Lampelan maa-ainesalueella on tarvetta murskata soraa, murskausjaksojen aloittamisesta ja lopettamisesta ilmoitetaan maa-aineslupaviranomaiselle sekä tehdään ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukainen kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tilapäisestä melua aiheuttavasta toiminnasta. Mikäli soraa murskataan yli 50 päivää, haetaan toiminnalle ympäristölupa ympäristönsuojelulain (86/2000) ja asetuksen muutoksen (1792/2009) mukaisesti. Murskauksesta pidetään työmaapäiväkirjaa kulloinkin työhön valitun urakoitsijan toimesta. Työmaapäiväkirjaan merkitään toiminnan laatu, päivittäiset tuotantomäärät, polttoaineiden kulutus, laitteiden huollot sekä mahdolliset poikkeustilanteet. Työmaapäiväkirja on lupaa valvovan viranomaisen saatavissa. Muodostuneiden jätteiden ja ongelmajätteiden toimittamisesta pidetään kirjaa ja kuitit säästetään. Kirjanpito on lupaa valvovan viranomaisen saatavissa. Energian käytön tehokkuus ja BAT Toimialasta ei ole julkaistu BAT-vertailuasiakirjaa (BREF), joten toiminnassa pyritään käyttämään uusinta ja parasta mahdollista tekniikkaa. Erityisesti työkoneissa uusimpien mallien valinnalla voidaan vähentää syntyviä ilmapäästöjä, sillä VnA 398/2005 mukaisesti tyyppihyväksynnän edellytyksenä olevat päästöjen raja-arvot kiristyvät asteittain lähivuosien aikana. Murskaimissa uusimpien mallien valinnalla voidaan vähentää murskaamisen melua ja pölypäästöjä. Poikkeustilanteet ja niihin varautuminen Mahdollisen onnettomuusriskin aiheuttavat työkoneiden vuotaminen, erilaisten poltto- ja voiteluaineiden murskauksen aikainen varastointi sekä laitteistojen mahdolliset tulipalot. Työkoneiden mahdollisia vuotoja pyritään ehkäisemään koneiden polttoainesäiliöiden vuotoaltailla. Poltto- ja voiteluaineiden murskauksen aikaisen varastoinnin mahdollisia vuotoja pyritään ehkäisemään edellä kuvatuin rakenteellisin ratkaisuin; polttoainesäiliöt ja tankkauspistoolit on varustettu lukituksella sekä ylitäytön estimellä. Maa-ainesalueella ympärivuotisesti työskentelevää pyöräkonetta ei tankata tai säilytetä pitkiä aikoja Lampelan maa-ainesalueella. Murskauslaitteiston toimintahäiriöitä ja muita onnettomuuksia pyritään estämään säännöllisellä huollolla sekä tarkkailuilla. Poikkeustilanteissa työkoneet tai murskauslaitteisto pysäytetään vian määrittämistä ja korjaamista varten. Mikäli kyseessä on jonkin nestemäisen aineen vuoto, aloitetaan torjuntatoimet välittömästi. Lisävuoto estetään ja vuotanut aine imeytetään imeytysaineeseen. Mahdollisesti pilaantunut maa-aines poistetaan ja toimitetaan likaantuneen imeytysaineen kanssa Sammakkokangas Oy:n jätekeskukselle käsiteltäväksi. Murskaukseen käytetään asiantuntevia urakoitsijoita, joilla on omat toimintaohjeet poikkeustilanteiden varalle. Henkilökuntaa on yleensä myös koulutettu (esim. työturvallisuuskortti) toimimaan erilaisissa poikkeus- ja onnettomuustilanteissa. Kaikista onnettomuuksista il-

8 moitetaan Keski-Suomen pelastuslaitokselle, Äänekosken kaupungin ympäristövalvontaan sekä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Koska alue on vartioimaton, alueella on ilkivallan riski. Tarvittaessa alueen tulotielle voidaan asentaa lukittava portti. Tahaton joutuminen alueelle estetään ottorintauksen aitaamisella lippusiimalla sekä varoitustaululla. Myös alueen reunoille kasatut pintamaat estävät osaltaan alueelle joutumisen. Raportointi Lupaviranomaisille raportoidaan toiminnasta säännöllisesti. Maa-aineslain (555/1981) 23a :n mukaisesti maa-ainesten vuosittainen ottomäärä raportoidaan lupaviranomaiselle Notto-rekisteriin sähköisellä lomakkeella. Tarvittaessa viranomaisille voidaan raportoida Notto-palvelun kautta myös muusta toiminnasta alueella esim. polttoaineiden kulutuksesta, muodostuneista jätteistä, pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailuista sekä mahdollisista poikkeustilanteista. Alueen maisemointi Lampelan maa-ainesalueen ottamistoiminnan vahingollinen vaikutus maisemaan ja ympäristökuvaan saatetaan mahdollisimman vähäiseksi. Koska Lampelan maa-ainesalue sijoittuu Sirkkaharjun II-luokan pohjavesialueelle ja Hietasyrjän Sirkkaharju harjumuodostelma Natura-alueen välittömään läheisyyteen, tehdään alueen maisemointityö erityisen huolellisesti. Maa-ainesalueen ulkopuolinen kasvillisuus ja puusto säilyvät koskemattomina. Alueen maisemointia tehdään työn edistymisen mukaan tai sitä mukaan kun alueen maa-aines on käytetty loppuun. Mikäli alueelle jää maisemoinnin jälkeen korkeita rintauksia, aidataan nämä kiinteällä aidalla. Maa-ainesalueen maisemoinnissa tarvittavat maamassat otetaan huomioon jo ottotoiminnan aikana. Maisemoinnissa käytetään alueelta kuorittuja pintamaita tai tarvittaessa alueen ulkopuolelta tuotuja puhtaita maamassoja. Alueen luiskien muotoilussa pyritään mukailemaan luonnon omia muotoja, välttäen yksitoikkoisia pintoja. Luiskat muotoillaan maisemaan sopiviksi luiskiksi n. 1:3 kaltevuuteen tai sitä loivemmiksi, kuten liitteenä olevasta maastonmuotoilukartassa on esitetty. Alueelle voidaan muotoilla myös pieniä kumpareita, harjanteita tai saarekkeita elävöittämään maisemaa. Maa-ainesalueen muotoiltujen luiskien ja pohjatason päälle muodostetaan kasvualusta noin 5 cm:n humuskerroksella, joka sekoitetaan alla olevaan hiekkakerrokseen. Kasvualustalle istutetaan (2 500 kpl/ha) tai kylvetään männyntaimia metsänhoitoyhdistyksen ohjeiden mukaan. Maisemoinnin tuloksena alue muodostuu metsämaaksi. Maa-ainestenoton päätyttyä maa-ainesalueesta muodostuu maisemoinnin jälkeen viereisten alueiden kaltaista metsämaata, joten lähimaisemakuva palautuu maastonmuotoja lukuun ottamatta entisenkaltaiseksi. Koska Lampelan maa-ainesalueen lopullinen maisemointi on ajankohtainen hankkeen laajuuden huomioon ottaen vasta 10 vuoden kuluttua, tarkastetaan alueen maisemoinnin toteutus tällöin Äänekosken kaupungin viranomaisten kanssa esimerkiksi maastokatselmuksessa.

9 Kuuleminen Koska alue kuuluu luokiteltuihin pohjavesialueisiin on maa-aineslupahakemuksesta hankittu maa-aineslain 7 :n mukainen lausunto Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Lausunnot on saatu erikseen liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueelta (päivätty ) ja ympäristö vastuualueelta (päivätty ). Ympäristö vastuualueen lausunnossa todetaan, että ottaen huomioon luonnon-, maiseman- ja vesiensuojelulliset näkökohdat, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pitää mahdollisena maa-aineksen ottamista asiakohdassa mainitulta alueelta. Lausunnossa on esitetty joukko lupaehtoja ja ohjeita ottotoimintaa harjoittavalle. Alimmaksi sallituksi ottotasoksi on määritelty hakemuksessa esitettyä ylempi alin mahdollinen ottotaso. Ottotasoksi on määritelty N ,35 m, kuitenkin vähintään kuusi metriä ylimmän havaitun pohjaveden pinnan tason yläpuolella. Perusteluna ottotasoon on pohjavesi-kartoituksessa esitetyn mahdollisen vedenottamon sijainti maa-ainesten ottoalueen välittömässä läheisyydessä. Liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueen lausunnossa todetaan, että ennen toiminnan aloittamista on yksityistieliittymän toimivuus ja liikenneturvallisuus selvitettävä toiminnanharjoittajan ja vastuualueen aluevastaavan suorittamassa katselmuksessa. Lausunnot on huomioitu asetetuissa lupaehdoissa. Koska alue rajautuu Laukaan kuntaan on lupahakemuksesta pyydetty Laukaan kunnan lausunto. Laukaan kunnan kaavoitus- ja rakennuslautakunta ilmoittaa , 91 antamassaan lausunnossa, että Laukaan kunnalla ei ole huomautettava hakemuksen johdosta. Äänekosken ympäristölautakunta on suorittanut maa-aineslain 13 :n mukaisen naapureiden kuulemisen saantitodistuskirjeillä maaliskuussa Kuultavina olivat: Hintikka Juha Pekka, , Hakola Nykänen Iida Maria, , Haapasuo OSK Äänekosken Kuorma-autokeskus, , Hirsimäki Metsähallitus, , Sirkkaneva Lisäksi tilan naapurina on Lunastusyksikkö , Korkeakoski yhdystie, jonka kuuleminen suoritettiin ELY keskuksen kuulemisella. Hankkeesta ei tullut naapureiden kuulemisen johdosta muistutuksia. Maa-aineslupahakemuksesta on kuulutettu Äänekosken kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla sekä kaupungin internet-sivuilla välisen ajan, jonka ajan hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutuksessa ilmoitetussa paikassa. Hankkeesta ei ole esitetty muita muistutuksia tai mielipiteitä.

10 Oheismateriaali Nro 1 Maa-ainesten ottamislupahakemus Maa-ainesten ottamissuunnitelman kartat Keski-Suomen ELY -keskuksen lausunnot Laukaan kunnan lausunto Koska alue on jo vuosikymmeniä ollut maa-ainesten oton alaisena, ei uudella luvalla katsota olevan merkittävää haitallista vaikutusta alueen maisemaan. Yhdystieltä ei alue juurikaan näy. Maisemoimalla esitetyn suunnitelman mukaisesti sekä huomioimalla ELY -keskuksen lausunnossa esittämä mahdollisuus paahderinteiden perus tamisesta on maisemoinnilla jopa mahdollista edesauttaa har vinaisten ja uhanalaisten lajien elinmahdollisuuksia. Soranoton edetessä tarkistetaan todellinen pohjaveden pinnan taso ja huolehditaan siitä, että ottotoiminta ei vaaranna pohjaveden laatua. Oton jäädessä tuntuvasti pohjavedenpinnan yläpuolelle ei pohjaveden laadulle uskota kaivulla olevan merkitystä. Muu asiaan liittyvä aineisto kuten aikaisempi lupa, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma ja naapureiden kuulemista koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja ympäristötoimistossa ennen kokousta. Valmistelijan esitys Äänekosken ympäristölautakunta päättää myöntää Timo Naukkariselle maa-aineslain 4 :n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Äänekosken kaupungin, Paadentaipaleen kylässä tilalla Lampela II, Lupa myönnetään kymmeneksi vuodeksi yhteensä m 3 :n maa-aineksen ottamiseen. Ottomäärä ja siitä johtuen myös alin mahdollinen ottotaso poikkeavat lupahakemuksessa ja siihen liitetyssä ottosuunnitelmassa esitetystä. Muilta osin lupa myönnetään ottosuunnitelman mukaisesti seuraavin ehdoin: 1. Alin sallittu ottotaso on N ,35 m, kuitenkin vähintään kuusi metriä ylimmän havaitun pohjaveden pinnan tason ylä puolella. Poh javesipinnan korkeus ja riittävä suojakerroksen pak suus tulee var mistaa alueella sijaitsevasta pohja veden ha vaintoput kesta (P31). 2. Pohjavesiputken tiedot (sijainti, koordinaatit, putken yläpään ja poh jan korkeudet ja pohjavesihavainto päivämäärineen) tu lee toimit taa ympäristölautakunnalle ja ELY -keskuk selle. Havaintoputkesta tulee tarkistaa pohjavesipinnan korkeus neljä ker taa vuodessa (talvi, kevät, kesä ja syksy). Havaintotulokset ja ha vaintopäivät tulee merkitä havain-

11 topäiväkirjaan. Tulok set on esitet tävä kaupungin ympäristölautakunnalle kun kin vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. 3. Ottotason alapuolisia massanvaihtoja tai pohjaveden asemaa muut tavaa kaivua ei sallita. 4. Valvonnan helpottamiseksi alueelle tulee asentaa riittävästi alinta ot totasoa osoittavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä (vähintään kak si kolmiopukkia). Myös ottamis- ja kai vualueenrajat tulee merkitä selvästi maastoon. Merkin nät tulee teh dä ennen otto toiminnan aloittamista. 5. Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointi alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoi sia koneita tai ajoneuvoja. Autojen ja konei den säilytys ja huolto on alueella kielletty, ellei ympäris tön pilaantu misvaara ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai suojara kenteilla. Myös koneiden ja autojen tank kaus tulee järjes tää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai poltto aine päästöjen vaaraa. Li säksi pohja veden puhtaana säilymi seksi on huolehdittava siitä, että pohjavedelle va hingollisten ainei den käsitte lyssä noudatetaan erityistä huolelli suutta ja varovai suutta. 6. Mikäli alueella tapahtuu öljyvahinko, on siitä välittömästi ilmoitettava Äänekosken kaupungin öljyvahinkojen torjuntaviranomaiselle se kä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahingon le viämisen estämiseksi. 7. Alueella ei sallita asfalttiasemia eikä öljysora-asemia, eikä alueella saa varastoida käytettyä tienpitomateriaalia. 8. Maa-ainesten ottaminen ja alueen jälkitoimenpiteet tulee tehdä vai heittain ottamisen edistyessä. Luiskat tulee muotoilla suunnitel man mukaisesti kaltevuuteen 1:3. Alueen jälkitasauksessa, jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyttää pohjavettä vaarantavia maalajeja tai ma teriaaleja. Pin tamaat tulee varastoida ja käyttää mah dollisuuksien mukaan alueen maisemointiin. Maisemoi tavalle alu eelle tulee pai kasta riippuen kylvää männyn siemeniä tai tarvittaessa istuttaa männyn taimia. Osa alueesta, alu een etelä- ja lounaissuuntaan avautu vat rinteet voidaan jättää paah dealueeksi erikseen tehtä vän suunni telman mu kaan. Vaiheittainen alueen maisemointitöiden tarkastus tulee tehdä kah den vuoden välein syksyisin, ensimmäisen kerran men nessä. Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvan haltija, kunnan maa-ai nesoton valvoja sekä tarvittaessa ELY -kes kuksen edustaja. Pää tet täessä mahdollisista paahde alueista on asiasta so vittava ELY

12 -keskuksen edustajan kanssa. 9. Ottoalueelle tulee sijoittaa selkeä taulu, josta ilmenee mm. maa-ainesluvanhaltijan / urakoitsijan yhteystiedot, mahdolliset kiellot tai varoitukset alueella liikkuville ja luvan voimassaoloaika. 10. Mikäli alueella tulee tapahtumaan kiviaineksen murskausta on sille haettava erillinen ympäristölupa tai toiminnasta on ilmoitettava ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesti kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 11. Ennen toiminnan aloittamista on yksityistieliittymän toimivuus ja liikenneturvallisuus selvitettävä Keski-Suomen ELY -keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen kanssa, yhteisessä katselmuk sessa. 12. Alueen välittömässä läheisyydessä kulkevan retkeilyreitin, maa kun tauran, kulkukelpoisuudesta ja turvallisuudesta tulee huolehtia koko ottotoiminnan ajan. Perustelut Luvan myöntämiselle on olemassa maa-aineslain 6 :ssä esitetyt edellytykset. Toimittaessa hakemuksen, ottamissuunnitelman ja esitettyjen lupamääräysten mukaisesti ei ottamisesta aiheudu maa-aineslain 3 :ssä mainittuja haitallisia seurauksia. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa eikä toiminnalle ole muutenkaan kaavallisia esteitä. Lupamääräyksissä edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton haitallisten vaikutusten minimoimiseksi. Ottolupahakemuksesta poikkeava alin hyväksytty ottotaso ja siitä seuraava pienentynyt kokonaisottomäärä on otettu huomioon asetetuissa maksuissa. Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki (555/1981 muutoksineen: 495/2000, 468/2005, 347/2008) 3-7, 10-13,16 b, 19-21, 23 ja 23a Maa-ainesasetus (926/2005) 1 3, 6-9 Maa-ainesasetus, muutos 382/2008) 2a Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 60 Ympäristönsuojelulaki, muutos (346/2008) 103a Äänekosken kaupungin maa-ainestaksa ( , 52) Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa saakka, johon mennessä kaik ki ottamisaluetta koskevat jälkihoitotyöt tulee olla hyväksytysti suori tettuina. Päätöksestä tiedottaminen Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta tiedottaa päätöksestä julkisesti kuuluttamalla maa-aineslain 19 :n mukaisesti.

13 Maksujen ja vakuuden määrääminen Suunnitelman tarkastusmaksu on Äänekosken kaupunginvaltuuston ( , 52) vahvistaman taksan ( 2.1) mukaisesti: neljäsataakaksikymmentä euroa, 420,00 euroa. ( = myöntämishetkellä otettavaksi sallitun maa-ainek sen mukaan 0,007 / m 3 ) Maa-aineksen ottamisen valvonnasta on luvanhaltijan suoritettava vuosittain, luvan voimassaoloaikana, taksan ( 3.1) mukainen valvontamaksu 102,00 euroa. ( = myöntämishetkellä otetta vaksi sallitun maa-aineksen mukaan / m 3 ) Ympäristölautakunta päättää määrätä hakijan osoittamaan Äänekosken kaupungille euron (kymmenentuhatta euroa) suuruisen vakuuden. Vakuus tulee asettaa kattamaan kaikkien lupamääräyksissä vaadittujen toimenpiteiden suorittamisen tilalla Lampela II ( ). Vakuus on asetettava sellaisessa muodossa, että vakuus on voimassa kunnes maa-ainesluvassa määrätyt maisemointi- ja muut jälkihoitotyöt on hyväksyttävästi suoritettu tai vakuutta voidaan jatkaa ilman maa-ainesluvan haltijan suostumusta. Vakuuden hyväksyy johtava ympäristötarkastaja. Vakuuden hyväksymisestä peritään maa-ainestaksan mukaisesti 50 euroa. Maa-ainesten ottamisen voi aloittaa vasta kun hakija on suorittanut suunnitelman tarkastusmaksun sekä osoittanut Äänekosken kaupungille hyväksyttävän vakuuden. Päätös toimitetaan hakijalle ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Päätös annetaan julkipanon jälkeen (Maa-aineslaki 19.1 ). Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Valmistelija: Jouni Kurkela, puh Johtava ympäristötarkastaja Ympäristöpäällikön ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Päätös: Hyväksyttiin

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 1. Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 1. Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 1 Ympäristölautakunta AIKA 17.08.2010 kello 17:00-18:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Hakemus 29.11.2017 Sivu 1/3 Keski-Savon ympäristötoimi Ympäristösihteeri Hanna Kakriainen Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Metsäpalstan maa-ainesalue sijaitsee Pieksämäen

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 06.05.2010 MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 31 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (ALUE 1A) KIINTEISTÖLLE TAMMIHARJU RN:O 9:158 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (ALUE 1A) KIINTEISTÖLLE TAMMIHARJU RN:O 9:158 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ Rakennuslautakunta 8 22.05.2007 Joutsan kunnanhallitus, -2007 154 04.06.2007 Joutsan kunnanhallitus, -2007 211 10.09.2007 Rakennuslautakunta 20 19.12.2007 Joutsan kunnanhallitus 12 14.01.2008 MAA-AINESLUPAHAKEMUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri Rakennuslautakunta 28 04.12.2014 Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri 174/11.03.07/2014 Rakla 28 Mauri Männistön maa-aineslupaa tilalta Louhelo RN:o 16:1

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus J.Päkkilä Oy

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus J.Päkkilä Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 37 01.06.2017 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus J.Päkkilä Oy OULYMP 37 HAKIJA Maanrakennus J. Päkkilä Oy Maalismaantie 1455 91210

Lisätiedot

Rakennus ja ympäristölautakunta JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2017

Rakennus ja ympäristölautakunta JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2017 JOENSUUN KAUPUNKI MAA AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 16.8.2017 81 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 18.8.2017 1222/11.01.00/2017

Lisätiedot

Alueen sijainti Tammelan kylä, Urheilupuisto RN:o 6:219

Alueen sijainti Tammelan kylä, Urheilupuisto RN:o 6:219 TAMMELAN KUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemuksesta Hakkapeliitantie 2 (Maa-aineslaki 5/81) 31300 TAMMELA Annettu julkipanon jälkeen puh. 41201 Antopäivä Kokouspäivä/ 10.9.2007 29.8.2007

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille

Hakemus on tullut vireille 2/YMPLA 2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M5/2016 Ympla 31.8.2016 73 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 2.9.2016 HAKIJA: Kulonen Erkki ja Matti Metsämaantie

Lisätiedot

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja.

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 11 27.01.2016 Maa-aineslupa, Nykänen Jyrki YMPTEKLT 11 225/10 03 00/2015 Ympäristötarkastaja Hakija Jyrki Nykänen Kekkolantie 2 88490 Pohjavaara Asian vireilletulo Hakemus

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013 JOENSUUN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.2.2014 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

Lisätiedot

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA 28.9.2016 P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA 678-418-4-137 VIHANNIN ALPUANHARJULLA 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Tmi P ja S Lumiaholle on myönnetty maa-ainesten ottolupa osalle

Lisätiedot

Kunta Kuhmo Kylä Jonkeri Tila RN:o Alueelta on suoritettu maa-ainesten ottoa aikaisemmin.

Kunta Kuhmo Kylä Jonkeri Tila RN:o Alueelta on suoritettu maa-ainesten ottoa aikaisemmin. Teknisen lautakunnan valvontajaosto 28 22.05.2013 TORNATOR OYJ MAA-AINESLUPAHAKEMUS 27/8.86/2013 VALVJAOS 28 Ympäristönsuojelusihteeri 3.5.2013 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

Luvan hakemisen peruste Maa-aineslain 4 1

Luvan hakemisen peruste Maa-aineslain 4 1 Ympäristöjaosto 33 27.04.2017 Metsähallituksen maa-aineslupahakemus Leppälän ottoalueella Ympja 27.04.2017 33 Valmistelija(t): vt. tekninen johtaja/vs. rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri Jukka

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Päätös Hannu ja Seppo Anttonen Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Haapasuo ja Haapasuon sora-alue

Päätös Hannu ja Seppo Anttonen Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Haapasuo ja Haapasuon sora-alue Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 7 25.01.2017 Päätös Hannu ja Seppo Anttonen Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Haapasuo 410-408-8-33 ja Haapasuon sora-alue 410-408-8-67 76/10.03.00/2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Honkalahden kylän tila RN:o 69: Tilan omistaa Stora Enso Oyj. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Honkalahden kylän tila RN:o 69: Tilan omistaa Stora Enso Oyj. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Annettu 19.3.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Stora Enso Woods Products

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

ASIAT 1. 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 99. 2. 99 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 99. 3. 100 Työjärjestyksen hyväksyminen 100

ASIAT 1. 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 99. 2. 99 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 99. 3. 100 Työjärjestyksen hyväksyminen 100 Rakennuslautakunta 31.8.2010 98 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 8 / 2010 Kokousaika 31.8.2010 klo 15.00 15.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12 1(10) FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupalautakunta Maa-aineslupahakemuksesta (Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. (03) 41 411 Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016

Lisätiedot

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen 1/10 1. Asia Maa-aineslain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Lappeenranta Annettu julkipanon jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Lappeenranta Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki 2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilä Pataonsi 4:47 (405-461-4-47) 3. Asian vireille tulo Alkuperäinen maa-aineslupahakemus on kirjattu

Lisätiedot

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2017 Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 4 Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 16.1.2017: ASIA Jarkko

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016)

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) KOKKOLAN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 15.6.2016 ( 109) Voimassa 1.7.2016 lukien KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

HAKIJA Metsähalltus MHT Etelä-Suomi Kalevankatu Jyväskylä

HAKIJA Metsähalltus MHT Etelä-Suomi Kalevankatu Jyväskylä Ympäristölautakunta 61 28.06.2016 Maa-aineslupa / Metsähallitus MHT, Viinakangas, Kivijärvi 311/611/2016 Ympäristölautakunta 28.06.2016 61 ASIA Metsähallitus MHT Etelä-Suomi hakee maa-aineslain mukaista

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65 Kokousaika Torstai 20.08.2015 klo 19.00 20.41 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi

Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi Ympäristölautakunta 96 26.10.2015 Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi 501/611/2015 Ympäristölautakunta 26.10.2015 96 ASIA Pirttijärven

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kalajoen kaupunki MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Valtuuston 1.11.2016 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Yleistä Maa-ainesten

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet: ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 23.4.2014 30 Kokousaika Keskiviikko 23.04.2014 klo 19.00 20.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 Kunnanhallitus 101 23.05.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040

Lisätiedot

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.6.2015 41 Askolantie 28 07500 Askola ASIA PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT MAA-AINESLUPA 419 /2014. jälkeen 19.8.2014. Kokouspäivämäärä 12.8.2014 74 LIITE 2

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT MAA-AINESLUPA 419 /2014. jälkeen 19.8.2014. Kokouspäivämäärä 12.8.2014 74 LIITE 2 LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT MAA-AINESLUPA 419 /2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 19.8.2014 Kokouspäivämäärä 12.8.2014 74 LIITE 2 ASIA Päätös maa-aineslain (555/1981) 4

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn NAANTALIN KAUPUNKI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TAR- 1(5) KASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVON- NASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.6.2011 alkaen Kaupunginhallitus 26.4.2011 184 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa 1.1.2017 alkaen Yleiset maksuperusteet hyväksytty Siilinjärven kunnanvaltuustossa 12.12.2016 Maksut hyväksytty Siilinjärven

Lisätiedot

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen Jouko Juntusen maa-ainesten ottamista pohjaveden yläpuolelta koskeva Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dno YMPVI: 3328 /739/2007 Oulun seudun ympäristölautakunta 19.11.2008 218 Oulun seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4904/11.01.00/2015

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4904/11.01.00/2015 JOENSUUN KAUPUNKI MAA AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 18.2.2015 23 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4904/11.01.00/2015

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan, Kuivaniemen Oijärvelle, hakijana on Maanrakennus Herva Ky

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan, Kuivaniemen Oijärvelle, hakijana on Maanrakennus Herva Ky Oulunkaaren ympäristölautakunta 54 25.08.2016 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan, Kuivaniemen Oijärvelle, hakijana on Maanrakennus Herva Ky 108/05.50/2016 OULYMP 54 HAKIJA Maanrakennus Herva Ky Närränharjuntie

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus Päkkilä Oy

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus Päkkilä Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 6 02.02.2017 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus Päkkilä Oy OULYMP 6 HAKIJA Maanrakennus J. Päkkilä Oy Maalismaantie 1455 91210 Jakkukylä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 95 12.09.2013. 95 Asianro 3673/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 95 12.09.2013. 95 Asianro 3673/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) 95 Asianro 3673/10.03.00/2013 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Jeulonen Jarmo / Vehmersalmi, Varsanmäki 5:118 (297-469-5-118) Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA 1.7.2016 2 Uudenkaupungin kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Alue sijaitsee noin 6,5 km Nurmeksen keskustasta koillisen suuntaan.

Alue sijaitsee noin 6,5 km Nurmeksen keskustasta koillisen suuntaan. LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta Nro 181/2015 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2015 Rak. ja ymp.ltk 23.6.2015 57 LIITE 1 ASIA Päätös maa-aineslain (555/1981)

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Maa-aineslupa / Pölläätin sora-alue, määräala Ali-Haapala RN:o 11:117 tilasta / PTR-Kuljetus Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Maa-aineslupa / Pölläätin sora-alue, määräala Ali-Haapala RN:o 11:117 tilasta / PTR-Kuljetus Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 08.02.2017 Maa-aineslupa / Pölläätin sora-alue, määräala Ali-Haapala RN:o 11:117 tilasta / PTR-Kuljetus Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta 812/10.03.00/2016 Rakennus-

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA 1.1.2009 ALKAEN 1 YLEISTÄ 1.1 Maa-ainesten ottamishakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014. Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127

Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014. Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127 Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014 Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127 Selostus: Teknisen toimialan kaavoituspalvelut / yleiskaavoitus on 11.8.2014

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE KOIVURINNE RN:O 6:28 RUTALAHDEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE KOIVURINNE RN:O 6:28 RUTALAHDEN KYLÄSSÄ Ympäristölautakunta 81 17.12.2013 MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE KOIVURINNE RN:O 6:28 RUTALAHDEN KYLÄSSÄ 49/60.602/2013 Ympäristölautakunta 81 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija Sora-Manninen Oy Sahinjoentie

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Tuomas Hannula hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Preiviikissä sijaitsevilta tiloilta Metsä-

Lisätiedot

Ottamispaikka Lapinnevan kylän tiloilla Santalansanta, RN: ja Niemensanta RN:

Ottamispaikka Lapinnevan kylän tiloilla Santalansanta, RN: ja Niemensanta RN: Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 15.08.2017 MAA-AINESLUPA N:O 8/2016 1798/05.056.0566/2016 RAKYMP 15.08.2017 75 Hakija Maanrakennus K. Viitaharju Oy Riuttankatu 7 39700 Parkano Maanomistaja Maanrakennus

Lisätiedot

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMINEN

MAA-AINESTEN OTTAMINEN MAA-AINESTEN OTTAMINEN Maa-ainesten ottoa säätelee laki (MAL 555/1981) ja asetus (Vna 926/2005) Ottaminen on luvanvaraista Laissa säädökset lupamenettelystä, ottamiseen liittyvästä suunnittelusta, jälkihoidosta

Lisätiedot

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 2(7) Toiminta Hakija Kallion louhinta ja louheen murskaus 01510 VANTAA kotipaikka

Lisätiedot