Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille."

Transkriptio

1 Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehdot Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia, joita sitovassa työehtosopimuksessa tai joiden alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset. Sisällysluettelo 1. Vakuutuksen sisältö Vakuutetut Vakuutuksenottaja Vakuutuksenantaja Edunsaajat Vakuutussumma Vakuutussumman jakaminen Korvauksen hakeminen Vakuutussumman maksaminen Vakuutuksen hakeminen ja voimaantulo Vakuutuksen voimassaoloaika ja päättyminen Vakuutusmaksu ja sen suorittaminen Tyytymättömyys korvauspäätökseen Muita määräyksiä LIITE A Vakuutuksen sisältö 1.1 Vakuutetun työntekijän kuoltua maksetaan näiden vakuutusehtojen mukainen korvaus. 2 Vakuutetut 2.1 Työntekijä tulee vakuutetuksi, kun 1) hänen työsuhde on jatkunut vähintään yhden kuukauden ja hänen tästä työsuhteesta saamansa työansio on vähintään työntekijän eläkelaina 141 :ssä tarkoitettu työansio kerrottuna luvulla 6; tai 2) hänelle on viimeisen työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden aikana kertynyt työansioita vähintään työntekijän eläkelain 141 :ssä tarkoitettu työansio kerrottuna luvulla Työntekijä kuuluu vakuutuksen piiriin, kun työ- tai virkasuhde päättyy vakuutusaikana tai vakuutus päättyy muun syyn kuin vakuutuksenottajan irtisanomisen takia. Työntekijä lakkaa olemasta vakuutettu, kun: 1) on kulunut kolme vuotta siitä, kun hänen työ- tai virkasuhteensa päättyi; 2) on kulunut viisi vuotta siitä, kun hänen työ- tai virkasuhteensa päättyi täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen perusteella; 3) hän seuraavan työ- tai virkasuhteen tai maatalousyrittäjätoiminnan perusteella tulee vastaavan turvajärjestelmän piiriin; 4) hän työ- tai virkasuhteen tai vakuutuksen päättyessä kuuluu vastaavan turvajärjestelmän piiriin rinnakkaisen työ- tai virkasuhteen tai maatalousyrittäjätoiminnan perusteella; 5) hän alkaa saada vanhuuseläkettä; tai 6) hän täyttää 65 vuotta ja hänellä ei ole kohdassa 2.1 tarkoitettua työsuhdetta. 2.3 Työntekijä säilyy vakuutettuna lakisääteisellä perhevapaalla ollessaan. Jos työ- tai virkasuhde päättyy samana päivänä, jolta viimeksi maksettiin palkkaa, työ- ja virkasuhteen katsotaan päättyneen kyseisenä päivänä. Jos työ- tai virkasuhde 1

2 jatkuu tätä pitempään, kertyneet vuosilomapäivät ja työajan lyhennyspäivät lisätään työ- tai virkasuhteen päättymisajankohtaa määriteltäessä siihen päivään, jolta tehdyn työajan tai sairausajan palkkaa viimeksi maksettiin. Vanhuuseläkkeellä tarkoitetaan sellaisia eläkkeitä, jotka tarkoittavat lopullista ratkaisua eläkkeelle siirtymisestä iän perusteella. 2.4 Työntekijä ei kuitenkaan kuulu vakuutuksen piiriin, jos hän rinnakkaisen työ- tai virkasuhteen tahi maatalousyrittäjätoiminnan perusteella kuuluu muun tätä vakuutusta vastaavan turvajärjestelmän piiriin ja jos hänen tuosta työ- tai virkasuhteesta tahi maatalousyrittäjätoiminnasta saamansa ansiotulo on suurempi kuin hänen tähän vakuutukseen oikeuttavasta työ- tai virkasuhteesta saamansa ansiotulo, tai jos tuo työ- tai virkasuhde tahi maatalousyrittäjätoiminta on päättynyt tämän vakuutuksen piiriin viimeksi kuuluneen työ- tai virkasuhteen päättymispäivän jälkeen. Ansiotulolla tarkoitetaan työ- tai virkasuhteen tahi maatalousyrittäjätoiminnan päättymispäivää välittömästi edeltäneen yhden kuukauden pituisen ajanjakson aikana tästä työ- tai virkasuhteesta tahi maatalousyrittäjätoiminnasta saatua ansiotuloa. Maatalousyrittäjän ansiotulona pidetään hänelle maatalousyrittäjien eläkelain säännösten mukaan vahvistettua työtuloa. 2.5 Työntekijä on vakuutettu vain yhden työ- tai virkasuhteen perusteella. 3 Vakuutuksenottaja 3.1 Vakuutuksenottaja on työnantaja, jonka työntekijät on vakuutettu näiden ehtojen mukaisesti. 4 Vakuutuksenantaja 4.1 Vakuutuksenantajana ovat yhteisvastuullisesti vakuutuskirjassa mainitut vakuutusyhtiöt. 5 Edunsaajat 5.1 Vakuutussummaan ovat oikeutettuja seuraavat edunsaajat: 1) vakuutetun puoliso 2) rekisteröidyn parisuhteen osapuoli; 3) vakuutetun alle 18-vuotiaat lapset; ja 4) vakuutetun vuotiaat päätoimisesti opiskelevat lapset, jotka vakuutetun kuolinhetkellä ansiotyössä olematta opiskelevat vastaista ammattiaan varten. Opiskelun tulee johtaa ammatillisen pätevyyden saamiseen tai ylioppilastutkintoon. Opiskeluna ei pidetä täydennyskoulutusta, muuta yleissivistävää koulutusta ja harrastusluonteista koulutusta. Ansiotyöksi ei katsota työtä oppilaitosten loma-aikana eikä työtä, josta saatavat ansiot ovat satunnaisia tai vähäisiä. Opiskelevana lapsena pidetään myös lasta, joka on vakuutetun kuolinhetkellä jättänyt hakemuksen tämän kohdan toisen virkkeen tarkoittamaan opiskelupaikkaan ja joka tulee tämän hakemuksen perusteella valituksi kyseiseen opiskelupaikkaan ja on ottanut opiskelupaikan vastaan. 5.2 Puolisolla tarkoitetaan henkilöä, jonka kanssa vakuutettu kuollessaan 1) oli avioliitossa; tai 2) eli jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja jonka kanssa vakuutetulla oli tai oli ollut yhteinen lapsi tai jonka kanssa hänellä on viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Kohdan 1 tarkoittamalla aviopuolisolla ei ole oikeutta vakuutussummaan, jos vakuutettu oli kuollessaan edellä tarkoitetussa avoliitossa tai hakemus avioliiton purkamisesta on vireillä. Kohdan 2 tarkoittamalla avopuolisolla ei ole oikeutta vakuutussummaan, jos vakuutettu oli kuollessaan avioliitossa eikä hakemusta avioliiton purkamisesta ollut vireillä. 5.3 Vakuutetun lapsella tarkoitetaan 1) vakuutetun omaa lasta; 2) vakuutetun ottolasta; 3) aviopuolison lasta, jonka huoltaja mainittu aviopuoliso on; 4) avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon nähden vakuutetun elatusvelvollisuus on oikeuden päätöksellä tai sopimuksella vahvistettu: ja 5) lasta, jonka elatuksesta vakuutettu on omassa kodissaan tai muutoin huolehtinut. 5.4 Edunsaajamääräystä ei saa muuttaa. 6 Vakuutussumma 6.1 Korvausta maksetaan vain yhden työ- ja virkasuhteen perusteella. 6.2 Vakuutussumma muodostuu perussummasta, lapsikorotuksista ja tapaturmakorotuksesta. Niiden suuruus määräytyy vakuutetun kuolinvuoden perusteella liitteen A mukaisesti. 2

3 6.3 Perussumma maksetaan aina, kun vakuutetulta on jäänyt kohdassa 5 mainittuja edunsaajia. 6.4 Perussummaan lisätään lapsikorotus jokaisesta vakuutetulta jääneestä edunsaajana olevasta lapsesta. 6.5 Vakuutetun kuoltua tapaturmaisesti lisätään perussummaan lapsikorotuksineen tapaturmakorotus. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. 7 Vakuutussumman jakaminen 7.1 Vakuutussumma maksetaan kohdassa 5 mainituille edunsaajille. 7.2 Perussumma mahdollisine tapaturmakorotuksineen maksetaan vakuutetun puolisolle ja lapsikorotukset mahdollisine tapaturmakorotuksineen kullekin lapselle. 7.3 Jos edunsaajina on vain kohdassa 5.1 mainittuja lapsia, vakuutussumma jaetaan lasten kesken tasan. 7.4 Oikeutta vakuutussummaan ei voida pantata eikä toiselle luovuttaa. 8 Korvauksen hakeminen 8.1 Vakuutussumman suorittamista varten on vakuutuksenantajalle toimitettava vahvistetun lomakkeen mukainen hakemus. Siihen on liitettävä sellaiset vakuutettua ja edunsaajia koskevat virkatodistukset, joista käyvät ilmi vakuutetun nimi, syntymä- ja kuolinpäivä sekä edunsaajien nimet ja syntymäajat. 8.2 Tapaturmakorotuksen suorittamista varten on vakuutuksenantajalle toimitettava lääkärin antama kuolintodistus, joka osoittaa kuoleman tapaturmaksi, sekä vakuutuksenantajan pyynnöstä myös poliisitutkintapöytäkirja. 8.3 Kohdassa 5.1 mainitusta lapsesta, joka vielä opiskelee vastaista ammattiaan tai tointaan varten, on vakuutuksenantajalle toimitettava oppilaitoksen antama todistus opiskelusta sekä selvitys siitä, että edunsaaja ei ole ansiotyössä. Kohdassa 5.2 mainitusta muusta puolisosta kuin aviopuolisosta on vakuutuksenantajalle toimitettava kotipaikkatodistus tai muu vastaava todistus, josta käy ilmi yhdessä asuminen. Tarvittaessa on lisäksi toimitettava viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta sekä kirjallinen selvitys, josta käy ilmi, että hakemus avioliiton purkamisesta oli vireillä. 8.4 Kohdassa 5.3 mainituista lapsista on vakuutuksenantajalle toimitettava selvitys, joka osoittaa ne tuossa ehtokohdassa mainitut lapsena pitämisen edellytykset, jotka eivät käy ilmi virkatodistuksesta. 8.5 Vakuutuksenottaja on velvollinen vaadittaessa antamaan korvauksenhakijalle tai vakuutuksenantajalle sellaiset vakuutetun työsuhdetta koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen korvausasian käsittelyä varten. 9 Vakuutussumman maksaminen 9.1 Vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutussumma tai sen riidaton osa joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut sellaiset kohdissa mainitut selvitykset ja tiedot, jotka osoittavat edunsaajan oikeuden vakuutussummaan tai sen riidattomaan osaan. Vakuutuksenantajan on ilmoitettava kielteisestä päätöksestä vastaavassa määräajassa. 9.2 Suorituksen viivästyessä on vakuutuksenantajan maksettava sille vuotuista viivästyskorkoa niiden perusteiden mukaan, joita korkolain mukaan sovelletaan laskettaessa viivästyskorkoa viivästyneelle vakuutussuoritukselle. 10 Vakuutuksen hakeminen ja voimaantulo 10.1 Vakuutushakemus on toimitettava sille vakuutusyhtiölle, missä työnantajalla on tapaturmavakuutuslain mukainen vakuutus työntekijöilleen. Yhtiötä, jossa työnantajalla on voimassa oleva lakisääteinen tapaturmavakuutus, kutsutaan hoitavaksi yhtiöksi Vakuutuksenantajan vastuu alkaa siitä ajankohdasta, jolloin hoitava yhtiö tai sen asiamies on vastaanottanut vakuutushakemuksen, ellei muusta vastuun alkamisajasta ole sovittu. 11 Vakuutuksen voimassaoloaika ja päättyminen 11.1 Vakuutus tehdään yhdeksi kalenterivuodeksi tai kuluvan ja seuraavan kalenterivuoden loppuun ja se jatkuu vuoden kerrallaan, ellei vakuutuskirjassa toisin mainita. 3

4 11.2 Jos vakuutuksenottaja vakuutusmaksua ulosmittauksella perittäessä todetaan varattomaksi tai hänen oleskelupaikkansa on täytäntöönpanoviranomaisillekin tuntematon tai jos hän vakuutuksenantajan ilmoitettua hänelle täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhtymisestä kirjallisesti kiistää maksuvelvollisuutensa, lakkaa vakuutus ilman irtisanomista kulumassa olevan vakuutuskauden päättyessä Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen siirtyessä vakuutusyhtiöstä toiseen siirtyy myös tämän vakuutuksen hoito ilman eri hakemusta uuteen yhtiöön Vakuutus voi lisäksi päättyä vakuutuksenottajan irtisanomana. Irtisanomisen on tapahduttava kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä Määräajaksi tehty vakuutus on voimassa samoin edellytyksin kuin lakisääteinen tapaturmavakuutus. 12 Vakuutusmaksu ja sen suorittaminen 12.1 Vakuutusmaksu määrätään vuosittain Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin hallituksen vahvistamien perusteiden mukaan. Vakuutusmaksun muutos tulee voimaan kunkin kalenterivuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä lukien. Kahden eräpäivän väliseltä ajalta eli vakuutuskaudelta peritään ennakkovakuutusmaksu. Lopullinen maksu määrätään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen palkkailmoituksen perusteella. Jos lopullinen vakuutusmaksu on suurempi kuin maksettu ennakkomaksu, on vakuutuksenottajan maksettava erotus; jos se on pienempi, maksaa hoitava yhtiö ylimenevän määrän takaisin Vakuutusmaksun perusteena on sama työpalkkojen summa kuin määrättäessä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksua Vakuutusmaksu on suoritettava hoitavalle yhtiölle viimeistään eräpäivänä. Suorituksen viivästyessä on vakuutuksenottajan maksettava sille vuotuista viivästyskorkoa, joka määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa Vakuutuksenantaja saa periä vakuutuksenottajalta vakuutusmaksun, jota ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, viivästyskorkoineen ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään. 13 Tyytymättömyys korvauspäätökseen 13.1 Muutosta vakuutuksenantajan päätökseen on haettava Helsingin käräjäoikeudessa. Vakuutetun kuoltua voidaan muutosta vakuutuksenantajan päätökseen hakea myös siinä kotimaisessa yleisessä alioikeudessa, jonka piirissä edunsaajalla on tai vakuutetulla viimeksi oli vakinainen asuinpaikka. Asia on pantava vireille kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianomainen sai kirjallisesti tiedon vakuutuksenantajan päätöksestä ja tästä määräajasta tai kohdassa 13.2 mainitusta neuvottelukunnan suosituksesta Vakuutuksenottaja tai edunsaaja voi saattaa vakuutuksenantajan päätöksen myös ryhmähenkivakuutusasiain neuvottelukunnan tutkittavaksi sen lausunnon saamiseksi. Asia on saatettava neuvottelukunnan tutkittavaksi vuoden kuluessa siitä, kun asianomainen sai kirjallisesti tiedon vakuutuksenantajan päätöksestä ja tästä määräajasta. 14 Muita määräyksiä 14.1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan tai sen jälkeen päättyneisiin työ- tai virkasuhteisiin.vuosina päättyneisiin työ- tai virkasuhteisiin sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita vakuutusehtoja, kuitenkin siten, että näiden vakuutusehtojen kohdan 2.2 alakohtia 3) ja 4) sekä kohtia 2.4 ja 6.2 sovelletaan myös tuona aikana päättyneisiin työ- tai virkasuhteisiin, jos vakuutettu on kuollut vuonna 2008 tai myöhemmin Vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vuosittain vakuutusehtoja siten kuin keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet. Vakuutusehtojen muutos tulee voimaan kunkin kalenterivuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä lukien Vakuutuksenantajan on lähetettävä vakuutuksenottajalle ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Vakuutuksenantaja saa lähettää ilmoituksen myös muutoksen voimaantulon jälkeen Vakuutusehtojen muuttuessa on vakuutuksenottajalla oikeus irtisanoa vakuutus 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut vakuutuksenantajalta tiedon ehtojen muutoksesta, ja vakuutus katsotaan siinä tapauksessa päättyneeksi muutoksen voimaantulopäivänä. Vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta irtisanoa vakuutusta yksinomaan vakuutusmaksun muuttumisen vuoksi. 4

5 liite a 1 perussummat Vakuute- Vakuutettu kuollut vuonna tun ikä kuolinhetkellä euroa euroa lapsikorotus e e 3 tapaturmakorotus 50 % perussumman ja lapsikorotuksen yhteismäärästä. 5

6 työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin jäsenyhtiöt Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia OP-Henkivakuutus Oy Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas korvausasiat käsittelee pooli postiosoite: Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Mikonkatu 15 A, HELSINKI Puhelin (asiakaspalvelu), faksi , korvaushakemuksen täyttöohjeet edunsaajat Vakuutussummaan oikeutettuja ovat vakuutetun puoliso ja alle 18-vuotiaat lapset ja vuotiaat opiskelevat lapset. hakemuksen liitteet Hakemukseen on liitettävä sukuselvitys vakuutetusta. Tapaturmaisesta kuolemasta on liitettävä lääkärin allekirjoittama kuolintodistus, josta ilmenee kuoleman tapahtumatiedot ja kuolinsyy, tai muu kuoleman tapaturmaisuuden osoittava selvitys, kuten poliisitutkintapöytäkirjan jäljennös. Muista hakemuksen liitteistä on määräyksiä ehtojen kohdassa 8, johon hakijaa pyydetään tutustumaan. allekirjoitus Hakemuksen allekirjoittaa joku edunsaajista. Jos korvausta hakevat vain alle 18-vuotiaat lapset, hakemuksen allekirjoittaa lasten edunvalvoja, tavallisesti huoltaja. Lakimääräisen edunvalvojan puuttuessa tulee mukaan liittää jäljennös oikeuden edunvalvoja- tai holhoojamääräyksestä. Korvaus suoritetaan edunvalvojalle. Jos korvauksensaaja on alle 18-vuotias, korvaus suoritetaan edunvalvojalle ja sen suorittamisesta lähetetään ilmoitus ao. maistraatille. työsuhdetiedot Korvauksenhakijan tulee ottaa yhteyttä edunjättäjän viimeiseen työnantajaan, jolta saa tiedot työsuhteesta ja ryhmähenkivakuutuksesta. Jos työsuhdetietoja tai työnantajan allekirjoitusta ei saada, voidaan hakemus kuitenkin lähettää käsiteltäväksi. Puutteelliset tiedot viivästyttävät hakemuksen käsittelyä. korvauksen tai sitä vastaavan edun (esim. taloudellisen tuen tai maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen vakuutussumman) voi saada vain yhdestä turvajärjestelmästä. Korvauskäsittelyssä vakuutetun ja hakijoiden henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja vakuutus lainsäädännön säännösten mukaisesti i 2/2008 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka Helsinki PL 4, IF Y-tunnus

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus V1201 Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 133 625 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tuotekuvaus...3 Vapaaehtoisen

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (15) 20.11.2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen 4 a)

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut

Lisätiedot

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen.

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Vakuutuksenantajana on If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Volvia auto- ja liikennevakuutukset myöntää If Vahinkovakuutus Oyj,

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu 1.1 Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja, joka

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset välineitä henkilöstöpolitiikkaan Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset ovat osa nykyaikaista henkilöstöpolitiikkaa,

Lisätiedot

Yksityistapaturmavakuutus

Yksityistapaturmavakuutus Yksityistapaturmavakuutus Tuoteseloste www.tapiola.fi Voimassa 1.1.2004 alkaen Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jolla voidaan täydentää yhteiskunnan tarjoamaa turvaa. Työssä

Lisätiedot