Pohjois-Suomen maaperätiedonkeruu ja sovellukset, hanke Loppuraportti Ulpu Väisänen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Suomen maaperätiedonkeruu ja sovellukset, hanke 2533004. Loppuraportti 2008-2011. Ulpu Väisänen"

Transkriptio

1 Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen yksikkö Arkistoraportti 28/ Rovaniemi Pohjois-Suomen maaperätiedonkeruu ja sovellukset, hanke Loppuraportti Ulpu Väisänen

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijat Ulpu Vaislinen KUV AILULEHTI PilivamiliirJ I Dnro Raportin laji Arkistoraportti Toimeksiantaja GTK Raportin nimi Pohjois-Suomen maaperatiedonkeruuja sovellukset, hanke Loppuraportti Tiivistelmil Hankkeessa tehtiin vuosina maaperatiedonkeruuta, geologista kartoitusta, pohjavesi- ja maaainestutkimuksia, maa-ainesrekisterin paivitysta ja soveltavia tutkimuksia. Tutkimukset palvelevat maankayton suunnittelua, maan-ainesten kayttoa, pohjavesihuoltoa ja Pohjois-Suomen matkailua kestavan kehityksen pohjaltao Maaperatiedonkeruun pohjana oli vuosina tehty maaperatiedonkeruun tarveselvitys. Maaperatiedonkeruun aineistoista on laadittu karttoja, niiden selitykshi ja erilaisia sovelluksia yhteiskunnan tarpeisiin, kuten kaavoitukseen, ymparistonhuoltoon ja matkailuelinkeinon kehiwimiseen. Hankkeen keskeisia tehtavhi on ol1ut keskeneraisten kartoitusaineistojen Hiydentiiminen, tallennus GTY:eenja karttojen valmistaminen. Kartoituksen merkittavia tuotteita ovat geologiset retkeilykartatja opaskiijat,jotka palvelevat matkailijoita eri puolilla Pohjois- Suomea. Maa-ainesrekisterin paivitysta varten tutkittiinja kartoitettiin Pohjois-Suornen kaytt6keipoisten maa-ainesten, kuten hiekan, soranja moreenin m~hiriiaja iaatua, sekii niiden riithivyytta kaythijien tarpeidenja kestaviin kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tutkimuksissa huomioitiin maa-ainesten otonja muun maankiiyton, kuten pohjavedenotonja -suojelun yhteensopivulls. Hankkeessa tehtiin harju- ja moreeniainesten inventointiaja perustutkimusta sekii maa-ainesten saatavullsselvityksia, taselaskelmia seka tuotettiin tietoa eri tyyppisten maaainesmuodostumien levinneisyydeshi. Sadevesi-ja luminaytteiden keraysta tehtiin yhteisty6ssa ESY:n kanssa isotooppitutkimusta varten, joka on Dsa kansainvalista IAEA:n (International Atomic Energy Association) ilmastotutkimusta GNIP (Global Network for Isotopes in Precipitation). Hankkeessa on ollut lisaksi useita muitakin osatehtavhi, jotka on esitelty raportissa. Asiasanat (kobde, menetelmiit jne.) Maapera, pohjavesi, maa-ainekset, kartoitus, geologinen retkeilykartta, ymparistonhuolto, kestava kehitys Maantieteellinen alue (maa, liilini. kunta, kylii, esiintyma) Pohjois-Suomi Karttalchdct 2444,2541,2542,2543,2732, 2743,3422,3524,3532, 3534,3541,3641,3834, 4524,4613, Muut tiedot Hankkeen asettaja: GTK, johtoryhma Hankepaallikko: Ulpu Vaisanen Arkistosarjan nimi Arkistotunnus Arkistoraportti Kokonaissivunriilirii Kieli Hinta Julkisuus 23 Suomi Julkinen Yksikko ja vastuualue Hankctunnus PSY, selvennys Allekitjoitusinimcn sclvcnnys!/.- - ~ ~ViiiS~~ GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLOGICAL SURVEY OF ANLAND GTK

3 Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO. 1 2 HANKKEEN LIITTYMINEN GTK:N TUTKIMUSOHJELMAAN SEKÄ ALUEELLISEEN JA MAAKUNNALLISEEN KEHITTÄMISEEN 2 3 HANKKEEN TAVOITTEET JA SEURANTAMITTARIT VUODEN 2008 TOIMINTA Tavoitteet Tulokset VUODEN 2009 TOIMINTA Tavoitteet Tulokset VUODEN 2010 TOIMINTA Tavoitteet Tulokset VUODEN 2011 TOIMINTA Tavoitteet Tulokset JULKAISUT 13 9 KARTAT RAPORTIT LEHTIARTIKKELIT ESITELMÄT KOULUTUS, NEUVOTTELUT, SIDOSRYHMÄSUHTEET 17 KIRJALLISUUSLUETTELO

4 1 1 JOHDANTO Hanke Pohjois-Suomen maaperätiedonkeruu ja sovellukset kuuluu GTK:n maankäyttö ja rakentaminen vaikuttavuusalueeseen, liittyen pohjavesi ja kiviainekset-tutkimusohjelmaan. Hanke alkoi ja päättyy Se on osa valtakunnallista maaperätiedonkeruuohjelmaa. Maaperätiedonkeruun tärkeimmät painopisteet ovat geologinen kartoitus ja maa-ainesrekisterin päivitys. Geologisen kartoituksen, päivitetyn maa-ainesrekisterin ja soveltavien tutkimusten aineistot palvelevat maankäytön suunnittelua, Pohjois-Suomen matkailua, pohjavesihuoltoa sekä ympäristönhuoltoa kestävän kehityksen pohjalta. Hankkeessa tuotettiin tietoa maaperästä, sen koostumuksesta ja raaka-ainevaroista sekä pohjavedestä. Maaperägeologisia tietoaineistoja kerättiin GTK:n tietokantoihin, ja tietoja päivitettiin ja käytettiin erilaisiin soveltaviin tarkoituksiin. Hankkeen päätehtäviä oli tarvelähtöisen tiedonkeruun tuloksena syntyvän numeeristetun maaperäkartoitustiedon tuottaminen Pohjois-Suomen alueelta. Aineistoista laadittiin karttoja, niiden selityksiä ja erilaisia sovelluksia yhteiskunnan tarpeisiin, kuten maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen, pohjavesi- ja ympäristönhuoltoon ja matkailuelinkeinon kehittämiseen. Hankkeen keskeisiä tehtäviä oli myös keskeneräisten aineistojen käsittely, viimeistely ja tallennus geotietoytimeen sekä karttojen valmistaminen. Kartoituksen merkittäviä tuotteita ovat geologiset retkeilykartat ja opaskirjat, jotka palvelevat matkailijoita eri puolilla Pohjois-Suomea. Kartoitettavien alueiden valinnassa otettiin huomioon vuosina 2007 ja 2008 tehdyn maaperätiedonkeruun tarveselvityksen tulokset, sekä yhteiskunnan tarpeet erityisesti kaavoituksen ja ympäristönhuollon tehtävissä. Osana tarveselvityskartoitusta ovat mahdolliset tarpeet pohjavesialueiden tutkimiseksi Pohjois-Suomessa (rakennekartoitukset, 3D-mallinnus). Tarpeet koko Suomessa ovat selkeästi tulleet esille tarveselvityskartoituksissa. Maa-ainesosatehtävä koostuu maa-ainestutkimuksiin liittyvistä tehtävistä ja maa-ainesrekisterin päivityksestä, kuten maa-ainestietojen ajantasaistamisesta, maa-ainestilinpidosta sekä asiantuntijapalveluista GTK:n ja maanmittaustoimistojen sopimuksen mukaisesti Pohjois-Suomessa. Ajantasaistaminen tehtiin Geologian tutkimuskeskuksen ja Tielaitoksen 1970-luvulla yhteistyössä tekemään Suomen hiekka- ja soravarojen arviointityöhön. Tulokset ovat Pohjois-Suomen osalta valtaosaltaan vanhentuneita, minkä vuoksi aineistoa ei voida käyttää maa-ainestilinpitoon ilman tietojen saattamista ajan tasalle. Maa-ainestietojen revidointia jatkettiin tärkeimmillä markkinaalueilla, jotta aineistot saatiin päivitettyä. Myös maa-ainesrekisterin päivitys ja soveltavat tutkimukset palvelevat maankäytön suunnittelua, Pohjois-Suomen matkailua, pohjavesihuoltoa sekä ympäristönhuoltoa kestävän kehityksen pohjalta. Maa-ainesrekisterin päivitystä varten tutkittiin ja kartoitettiin Pohjois-suomen käyttökelpoisten maa-ainesten, kuten hiekan, soran ja moreenin määrää ja laatua sekä niiden riittävyyttä käyttäjien tarpeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tutkimuksissa huomioitiin maaainesten oton ja muun maankäytön, kuten pohjavedenoton ja suojelun yhteensopivuus. Hankkeessa tehtiin harju- ja moreeniainesten inventointia ja perustutkimusta sekä maa-ainesten saatavuusselvityksiä, taselaskelmia sekä tuotettiin tietoa eri tyyppisten maa-ainesmuodostumien levinneisyydestä. Hankkeen osatehtävänä oli vuonna 2009 maaperän yleiskartoitus 1: , joka oli vuosina erillinen, valtakunnallinen hanke, hankepäällikkönä PSY:ssä Pauliina Liwata. Maaperän valtakunnallista yleiskartoitusta koordinoi alkaen Tapio Väänänen ISY:stä.

5 2 Maaperän yleiskartoitus 1: tuotti ajantasaista ja alueellisesti kattavaa tietoa Suomen maankamarasta. Tällainen valtakunnallisesti kattava maaperäkartta-aineisto on Suomesta puuttunut, miljoonamittakaavaista karttaa lukuun ottamatta. Maaperän yleiskartoituksen tavoitteena oli ensimmäisen version tekeminen koko maan kattavasta yleiskartasta ja tietokannasta. Yleiskartoituksessa huomioitiin eri tarpeet, jolloin syntyvästä karttatietokannasta on johdettavissa asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita. Jo kartoitettujen alueiden aineisto tehtiin yleistämällä numeerisesti sieltä olemassa oleva 1: ja 1: maaperäkartoitusaineisto. Työtä tehtiin tiiviissä yhteistyössä ulkopuolisrahoitteisen Maannoskartoitushankkeen kanssa (MTT, GTK, METLA). Vuonna 2009 tehtiin Pohjois-Suomen alueelta valmiiksi yleiskartta-aineiston tarkastus ja korjaus ja aineistojen siirto GTY:een. Sadevesi- ja luminäytteiden keräystä tehtiin yhteistyössä ESY:n kanssa isotooppitutkimusta varten, joka on osa kansainvälistä IAEA:n (International Atomic Energy Association) ilmastotutkimusta GNIP (Global Network for Isotopes in Precipitation). Hankkeen yhdessä osatehtävässä tutkittiin pohjavesiä Pohjois-Suomessa ja Oulun-Kuusamon alueilla. Tutkimuksessa selvitettiin maa- ja kallioperän sekä ilmaperäisen laskeuman vaikutusta pohjaveden koostumukseen. Hankkeen yhdessä osatehtävässä tutkittiin maaperän kulumiskestävyyttä ja geologisten tekijöiden vaikutusta maaston kulumiseen erilaisissa geologisissa ympäristöissä. Tutkimusten perusteella laadittiin luokitus retkeilyreittien kunnon arvioimiseen. Tutkimuksia tehtiin erityisesti luontomatkailuun painottuneilla alueilla Pohjois-Suomessa. Tutkimus on edennyt väitöskirjan käsikirjoitusvaiheeseen ja aiheesta on valmistunut useita julkaisuja. Pohjaveden laatua tutkittiin Kuusamon Pesosjärven yhdennetyn seurannan kohteista vuoden 2008 loppuun saakka. Tutkimusta tehtiin toisen hankkeen puitteissa jo 1990-luvulta lähtien, osana kansainvälistä pohjaveden yhdennetyn seurannan tutkimusta yhteistyössä ESY:n kanssa. Tutkimus oli YK:n Euroopan Talouskomission (ECE) ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen alainen kansainvälinen seurantaohjelma (GTK:n vastuuhenkilö Tarja Hatakka, ESY). 2 HANKKEEN LIITTYMINEN GTK:N TUTKIMUSOHJELMAAN SEKÄ ALUEELLISEEN JA MAAKUNNALLISEEN KEHITTÄMISEEN Hankkeen kuuluminen GTK:n maankäyttö ja rakentaminen vaikuttavuusalueeseen, liittyen pohjavesi ja kiviainekset-tutkimusohjelmaan, on pohjana hankkeelle. Hankkeen tehtävät tukevat GTK:n ympäristöosaamista ja luovat pohjaa maksulliselle tutkimustoiminnalle. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa geologista perustietoa yhteiskunnan tarpeisiin Pohjois- Suomessa. Kartoituksessa, maa-aines- ja pohjavesitutkimuksissa sekä soveltavissa tutkimuksissa keskityttiin Pohjois-Suomen talouselämän kannalta tärkeiden kasvualueiden, taajamien, liikenneväylien sekä matkailu- ja retkeilyalueiden ympäristöön. Hankkeen tuottamaa tietoutta voidaan hyödyntää maakunnallisessa, seudullisessa ja kunnallisessa kaavoituksessa, maa-ainesten käytön alueellisessa suunnittelussa ja seurannassa sekä luonnonvarojen käytön suunnittelussa. Peruskartoitusaineisto, maa-ainestietojen ajantasaistaminen ja tärkeiden alueiden kartoitus ja tarveselvitykset sekä pohjavesitutkimukset ovat välttämättömiä maankamaran ja sen luonnonvarojen kestävälle käytölle. Hankkeen tärkeimpiä tehtäviä oli lisäksi täydentää ja korjata keskeneräiset maaperäkartoitusaineistot, tallentaa tiedot GTY:een ja tarkastaa sinne tallennetut tiedot.

6 3 Maa-ainestaseiden tilinpidon edellytys on, että jäljellä olevan aineksen laatu ja määrä tunnetaan riittävällä tarkkuudella, jotta vuosittaisten ottomäärien perusteella tiedetään, paljonko ainesta kyseisessä muodostumassa on vielä jäljellä. Hiekka- ja sora-aineistojen saattaminen ajantasalle on tärkeää, mistä syystä aineisto on revidoitava. Tärkeitä alueita ovat Kemi-Tornion, Rovaniemen ja Kuusamon alueet, missä tarve on suuri sekä maa- ja kiviaineksen oton että muiden maankäyttömuotojen perusteella. Muita tärkeitä alueita ovat Kemijärven alue sekä Pohjois-Suomen matkailukeskukset, missä rakennustoiminta on valtakunnallisessakin mittakaavassa vilkasta. Hankkeen intressi- ja sidosryhmiä: - Maankäytön ja rakentamisen viranomaiset valtakunnan, maakuntien, seutukuntien ja kuntien tasolla - Yritykset ja liikelaitokset suunnittelu- ja ympäristöasioissa - Matkailu- ja retkeilyalan organisaatiot - Ympäristöministeriö (esim. rahoittaa tilinpidon järjestämistä) - Alueellisista ympäristöasioista vastaavat viranomaiset - MTT - Metsäsektori (Metsähallitus, METLA, sekä metsänomistajat ja heidän yhteenliittymänsä) - Puolustusvoimat - Maa-ainesalan yritykset - Energia-alan yritykset - Kaivannaisteollisuus - Museot - Yliopistot ja muut oppilaitokset - SGU, NGU, Kuolan tiedeakatemia - Lupa- ja valvontaviranomaiset, maanomistajat ja maa-ainesten ottajat, joita maaainestutkimukset palvelevat maa-ainesten oton suunnittelussa ja seurannassa. - Toiminta-alueen elinkeinoelämä - Maakunta-, seutukunta- ja kuntatason suunnitteluviranomaiset - Maankäyttöön liittyviä töitä tekevät konsulttitoimistot 3 HANKKEEN TAVOITTEET JA SEURANTAMITTARIT Hankkeen yleisenä tavoitteena oli yhteiskunnallinen hyöty maankamaran ja sen luonnonvarojen kestävässä käytössä. Tavoitteena oli myös tuottaa valtakunnallinen yhtenäinen maaperän yleiskartta-aineisto digitaalisessa muodossa. Hankkeen päämääränä oli koota ja ylläpitää kattavaa tietovarastoa Pohjois-Suomen maaperästä ja pohjavedestä sekä tuottaa siitä maaperäkarttoja tiedostoina tai tulosteina, karttalehtiselityksiä sekä sovelluksia maaperätutkimuksista. Tutkittavien alueiden valinnan perusteena olivat maaperätiedonkeruun tarveselvitykset. Hankkeen päämääränä oli saattaa keskeneräiset aineistot valmiiksi, tehdä karttalehtialueiden reunavertailut, tallentaa aineistot GTY:een ja tarkistaa ne.

7 4 Hankkeen tavoitteena oli myös tuottaa tietoa maa-ainestilinpidon tarpeisiin, maa-ainesten käytön suunnitteluun ja ohjaamiseen kestävän käytön periaatteiden mukaisesti, ottaen huomioon myös muut maankäyttömuodot. Vanhan, 1970-luvulla tehdyn arviointityön tulokset ovat valtaosaltaan vanhentuneet, koska aineistoa ei ole päivitetty. Laajoja harjualueita on käytännössä kaivettu kokonaan pois. Toisaalta maaperätiedonkeruun, -kartoituksen ja -tutkimusten yhteydessä on löytynyt uusia muodostumia, joita ei ole täydennetty maa-aineskantaan. Hankkeen päämääränä oli tuottaa ajantasaistettua tietoa käyttöön saatavista maa-aineksista. Tasetiedon avulla maa-ainesten ottoa on mahdollista ohjata ja seurata siten, että kiviainesten käyttö olisi ympäristö- ja tekniset näkökohdat huomioiden mahdollisimman taloudellista ja noudattaisi kestävän käytön periaatetta. Järjestelmä palvelee lupa- ja valvontaviranomaisia, maanomistajia sekä maa-ainesten ottajia maa-ainesten oton suunnittelussa ja seurannassa. Hankkeen päämääränä oli myös tuottaa tutkimustietoa ja sen sovelluksia yhteiskunnan käyttöön kaikessa maankäytön suunnitteluun sekä luonnonvarojen käyttöön liittyvissä asioissa. Tavoitteena oli saada aikaan päivitetty maa-aineskanta, jossa on tiedot esiintymien rajauksista ja pohjavedenpinnan yläpuolisista kokonaismassamääristä. Revidoidun maa-aineskannan tiedot yhdistettynä ympäristöhallinnolta saatavien ottotietojen kanssa antaa mahdollisuuden tilinpitoon. Päämäärän seurantamittarina on selvitys, miten yhteiskunta, eri sidosryhmät sekä yksittäiset karttojen ja muun tiedon käyttäjät hyötyvät hankkeen tuloksista, sekä heiltä saatu palaute. Hankkeen auditoinnissa saatu palaute on myös tärkeä seurantamittari. Päämäärän toteutumista voidaan seurata maa-ainesrekisterin tallennustilanteesta, moreenitietokannan tilanteesta sekä määräaikaisraporteista ja julkaisuista. Yleisen tavoitteen seurantamittarina on geologisen tiedon lisääntyvä käyttö. Sen toteutumista voidaan seurata geologisen perustiedon ja sen sovellusten hyödyntämisessä yhteiskunnassa, mm. julkaistujen karttojen määrällä ja niiden myyntimäärillä sekä sovellusten käytöllä. Maaainestaseiden tilinpidon toteutuminen sekä maa-ainesrekisterin ja moreenitietokannan sisältämä tietojen määrä ja niiden käyttö ovat myös seurantamittareita. 4 VUODEN 2008 TOIMINTA 4.1 Tavoitteet Maaperätiedonkeruun tarveselvityksen teko Q2 mennessä. Maaperätiedonkeruu ja geologinen kartoitus Pudasjärvellä ja Taivalkoskella Syötteen kansallispuiston alueella sekä Kemin seudulla. Syötteen alueella (kl ja 3541) tavoitteena tehdä maaperäkartoitusta 200 km 2. Työ on osa kolmevuotista kartoitustyötä, jonka tavoitteena on tuottaa aineisto, josta tehdään geologinen retkeilykartta 1: Syötteen matkailu- ja kansallispuiston alueelta. Työn valmistuu vuonna 2010 ja kartan ja opaskirjan painaminen ja julkistamisen ovat vuonna Geologinen retkeilykartta käsittää 334 km 2 :n laajuisen alueen. Päätös aloittaa Syötteen geologisen retkeilykartan teko tehtiin vuoden 2008 alussa, koska Oulangan-Rukan maastotyöt olivat keskeytyneet kesällä 2007 Metsähallituksen maastotutkimusluvasta tehdyn valituksen johdosta. Töiden suunniteltiin jatkuvan Oulangan-Rukan alueella myöhemmässä vaiheessa, kun asia on hoidettu kuntoon. Kemin alueelta (kl , 10 ja 11) maaperäkartoituksen tarkistukset, keskeneräisten karttojen numeeristaminen ja aineistojen tallennus GTY:een, GTY:een tallennettujen tietojen tarkistaminen sekä Pohjois-Suomen maaperäkarttalehtien rajavertailujen teko.

8 5 Tavoitteena oli julkistaa numeerisena 6 kpl 1: ja/tai 1: mittakaavaista maaperäkarttaa, vastuuhenkilöinä kunkin karttalehden kartoituksesta vastuussa oleva geologi. Julkistettavat kartat valittiin yhteiskunnan tarpeiden mukaan ensisijaisesti tiheästi asutuilta alueilta, kansallispuistoista tai matkailukeskusten ympäristöistä. Pohjavesitutkimukset ja näytteenotto kartoitettavilla alueilla. Kuusamon Pesosjärven yhdennetyn seurannan alueella pohjavesinäytteenotto 4 kertaa vuodessa. Sadevesi- ja luminäytteiden otto Rovaniemellä. Näytteet otetaan kerran kuukaudessa GTK:n toimitalon katolla sijaitsevasta keräimestä GTK/ESY:n ja IAEA:n (International Atomic Energy Association) isotooppitutkimuksia varten. Tutkimus Geologisten tekijöiden vaikutus maaston kulumiseen ja luontopolkujen kulumiskestävyyteen Pohjois-Suomessa jatkuu. Tutkimusaineistojen käsittelyä ja tulkintaa, julkaisujen teko. Maa-ainestietojen revidointityö toteutetaan Pohjois-Suomen tärkeimmillä markkina-alueilla, jotta tilinpidon käyttöön saataisiin mahdollisimman pian ajantasaistetut varantotiedot. Muodostumien ominaisuustietojen tallentamista maa-aineskantaan jatketaan Länsi-, Keski- ja Pohjois- Lapin alueilla. Tavoitteena on noin 300 muodostuman tietojen päivitys ja tarkistus. Vuonna 2003 aloitettua revidointityötä jatketaan Oulun seutukunnan ympäristössä ja Kemi-Tornio-alueilla, missä sekä maa- ja kiviainesoton että muiden maankäyttömuotojen perusteella tarve on suurin. Revidointityö tehdään noin 15 peruskarttalehden alueella. Muodostumien rakenteen selvittelyssä käytetään tarvittaessa maatutkaa, seismisiä luotauksia, koekuoppatutkimuksia (kaivinkone) sekä kairauksia. Kuluneiden viiden vuoden aikana on revidoitu vain pieniä alueita johtuen hankkeen resurssien sitoutumisesta muihin maankäyttöä palveleviin hankkeisiin (Mormi ja Tuura). Myös geotietoytimen maa-aineskäyttöliittymän valmistumisen viivästyminen useilla vuosilla on estänyt maaaineskannan ominaisuustietojen tallennuksen. Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat valmiit kartat ja karttalehtiselitykset, julkaisut, raportit, esitelmät ja posterit sekä tallennetut maaperä-, maa-aines- ja pohjavesitiedot. Valmiista maaperätietokannasta voidaan tulostaa haluttuja karttatuotteita erilaisiin tarpeisiin. GTK:n tulossopimuksen tavoitteet hankkeelle: - Ruka-Oulanka-alueen maaperäkartoitus, 250 km 2 - Toimialan maaperän tiedonkeruun tarveselvityksen päivitys, valmis Q2 - Keskeneräisten maaperän peruskarttojen julkaiseminen, 6 kpl, Q4 4.2 Tulokset Maaperätiedonkeruuta ja kartoitusta tehtiin Pudasjärvellä ja Taivalkoskella Syötteen matkailu- ja kansallispuistoalueella 130 km 2. Syy Ruka-Oulanka-alueen kartoituksen siirtämisestä Syötteen alueelle on esitetty kappaleessa 4.1 Tavoitteet. Lisäksi kartoitettiin keskeneräisiä alueita Kemin läheisyydessä (kl ) ja tarkistettiin aikaisemmin kartoitettuja alueita ja karttojen raja-alueita. Maaperäkartoitusresurssit pienenivät huomattavasti v. 2008, syynä Maaperän yleiskartoitus 1: hankkeen priorisointi ja kartoitusresurssien ohjaaminen siihen. Digitointiresursseja ei myöskään ollut käytettävissä keskeneräisten maaperäkarttojen 1: tekemiseen. Maaperäkartta 1: ja sen selitys (Liminganjärvi ) valmistui ja julkistettiin.

9 6 Toimialueen maaperätiedonkeruun tarveselvityksen päivitys valmistui Q2 mennessä. Sadevesi- ja luminäytteiden keräys isotooppitutkimuksia varten (GTK/ESY ja IAEA) tehtiin suunnitelmien mukaan kuukausittain. Pohjavesinäytteet otettiin suunnitelmien mukaan Kuusamon Pesosjärven yhdennetyn seurannan kohteista 4 kertaa. Maa-ainestoimintoina on tehty lähinnä vain tilaustutkimuksia. Varsinaista suunniteltua toimintaa ei ole voitu toteuttaa johtuen resurssien sitoutumisesta muihin hankkeisiin (Mormi ja Tuura). Hankkeen julkaisut, valmistuneet kartat, raportit, lehtiartikkelit, esitelmät, koulutus ja muu toiminta on esitetty raportin lopussa. 5 VUODEN 2009 TOIMINTA 5.1 Tavoitteet Maaperätiedonkeruuta ja geologista kartoitusta tehdään Syötteen kansallispuistossa ja matkailualueella (karttalehdet 3532 ja 3541) yhteensä 190 km 2. Työ on osa kolmevuotista kartoitustyötä, jonka tavoitteena on tuottaa aineisto, josta tehdään geologinen retkeilykartta 1: Syötteen kansallispuistosta ja matkailualueelta. Työt valmistuvat v ja kartta painetaan v Maastotarkistuksia ja täydentävää kartoitusta tehdään Kemin-Tornion alueella keskeneräisten karttojen saamiseksi julkaisukuntoon. Maaperäkartoista 1: tehdään valmiiksi ja julkistetaan 5 kpl (kl , 09, 10, 11, 12) sekä 2 kpl maaperäkarttoja 1: Julkistettavat kartat on valittu yhteiskunnan tarpeiden mukaan ensisijaisesti tiheästi asutuilta alueilta. Maa-ainestutkimuksissa Pohjois-Suomen hiekka- ja soravarojen arviointityön yhteydessä kertyneen aineiston ja muodostumien ominaisuustietojen tallentamista maa-aineskantaan jatketaan Länsi-, Keski- ja Pohjois-Lapin alueilla, tavoitteena noin 300 muodostuman tietojen päivitys ja tarkastus. Kuluneiden viiden vuoden aikana on revidoitu vain pieniä alueita johtuen hankkeen resurssien sitoutumisesta muihin maankäyttöä palveleviin hankkeisiin (Mormi ja Tuura). Myös geotietoytimen maa-aineskäyttöliittymän valmistumisen siirtyminen useilla vuosilla on estänyt maa-aineskannan ominaisuustietojen tallennuksen. Vuonna 2003 aloitettua revidointityötä jatketaan Oulun seutukunnan ympäristössä sekä Kemin- Tornion alueella, missä sekä maa- ja kiviainesoton että muiden maankäyttömuotojen perusteella tarve on suurin. Revidointityö tehdään noin 15 peruskarttalehden alueella. Muodostumien rakenteen selvittelyssä käytetään tarvittaessa maatutkaa, seismisiä luotauksia, koekuoppatutkimuksia kaivinkoneella sekä kairauksia. Osallistutaan maa-ainesten tilinpidon kehittämiseen. Sadevesi- ja luminäytteiden keräys jatkuu Rovaniemellä. Näytteet otetaan kerran kuukaudessa GTK:n toimitalon katolla sijaitsevalla keräimellä GTK/ESY:n ja IAEA:n (International Atomic Energy Association) isotooppitutkimuksia varten. Tutkimus Geologisten tekijöiden vaikutus maaston kulumiseen ja luontopolkujen kulumiskestävyyteen Pohjois-Suomessa jatkuu. Tutkimusaineistojen käsittelyä ja tulkintaa, raportointia ja julkaisujen tekoa. Vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan liitettiin osatehtävänä Maaperän yleiskartoitus 1: , joka toimi aiempina vuosina omana hankkeenaan, mutta jäi kesken hankkeen päätyttyä Maaperän yleiskartoitus 1: hankkeen pilottivaiheessa v luotiin yleismittakaavaista maaperäaineistoa kl alueelta (Kierinki) tarvittavien aineistojen ja resurssien selvittämiseksi. V tuotteistettiin ISY:n ja ESY:n kanssa menetelmät, joilla voidaan tuottaa

10 7 yhtenäistä aineistoa. Jo kartoitettujen alueiden aineisto tehtiin yleistämällä numeerisesti sieltä olemassa oleva 1: : maaperäkartoitusaineisto. Kartoittamattomilta alueilta tuotettiin maaperäkuvioaineistoa pääosin karttatulkinnalla käyttäen GIS- ja kuvankäsittelytekniikoita. MML:n maastotietokantaa yleistämällä luotiin pohjataso, joka tarkennettiin mineraalimaiden osalta muista lähteistä saatavilla paikkatietoaineistoilla (GTK, SYKE, METLA, MTT). Turve jaettiin kahteen syvyysluokkaan radiometristä matalalentoaineistoa käyttäen. Suurin osa PSY:n alueen kartoituksesta oli ns. uustuotantoa. Lähtökohtana oli pyrkimys käyttää hyväksi kaikki olemassa oleva numeerinen paikkatietoaineisto 1: maaperäaineiston tarkentamiseksi. Koska työrutiineja ja menetelmiä oli parannettu ja kehitelty eteenpäin v , jouduttiin hankkeen aloitusvuoden aineistot tuottamaan uudelleen v jälkeen. Kartoitus eteni 1: karttalehdittäin. Aineistojen käsitteleminen suuralueina vähensi yleistys- ja uustuotantoprosessin ajojen määrää sekä karttalehtien välistä rajakorjailua. Aineistot Kilpisjärvi kl. 18, Enontekiö kl. 28, Inari kl. 48 ja Utsjoki kl. 39, 49 valmistuivat v loppuun mennessä. V tuotettu aineisto poikkesi tuotantomenetelmiltään ja tämän vuoksi laadultaan hankkeen muista aineistoista. Aineisto oli käsiteltävä ja digitoitava uudelleen v Uudelleen editointi käsitti karttalehden 26 eli 8 % koko PSY:n maaperän yleiskartta-aineistosta. V tavoitteena on tehdä yleiskartta-aineiston tarkastukset ArcMap-sovellukseen laaditulla käyttöliittymällä epäloogisuuksien ja virheiden korjaamiseksi. PSY:ssä tarkastettavia 1: mittakaavaisia karttalehtiä on 46 kpl. Tarkastajien kommenttien ja korjausehdotusten perusteella aineisto editoidaan. Lopullinen aineisto sekä maastosta gps:llä (v ) ja maastotallentimilla (v ) kerätyt havainnot siirretään GTY:een. Metadatakuvausohjeistuksen laatiminen aloitetaan yhdessä muiden yksiköiden kanssa. Havainnot ja tulokset tallennetaan GTY:een. Karttatiedot tallennetaan tarkistettuina numeerisina tiedostoina. V aikana tavoitteena olevat yleiskartta-aineiston konkreettiset tulokset ja/tai tärkeimmät välitulokset: - Metadatakuvausohjeistuksen laatiminen ja asiasanojen määrittely (ESY, ISY, LSY, PSY) - Karttalehden 26 aineisto digitoidaan uudelleen - Maastohavainnot sekä tarkastettu ja korjattu aineisto siirretään GTY:een - Version 1.0 tuotteistaminen ja version 2.0 määrittely (ESY, ISY, LSY, PSY) GTK:n tulossopimuksen tavoitteet hankkeelle: - Maaperän yleiskartta-aineiston tarkistus yksikön vastuun osalta, tarkistettu Q2 mennessä. - Keskeneräisten kartoitusaineistojen viimeistely, valmis Q4. - Maa-ainesrekisteritietojen päivitys ja tallennus suunnitelman mukaisesti Perämeren kaaren alueella, valmis Q Tulokset Syötteen geologisen retkeilykartta-alueen kartoitus, tavoitteena 190 km 2, saatiin valmiiksi. Keskeneräisiä maaperäkarttoja 1: saatiin valmiiksi ja julkistettiin 11 kpl (toimintasuunnitelmassa 5 kpl) ja maaperäkarttoja 1: julkistettiin 2 kpl (toimintasuunnitelmassa 2 kpl). Ke-

11 8 min-tornion alueen täydennyskartoitus siirtyi vuodelle 2010 töiden priorisoinnin ja resurssien puutteen takia. Syötteen kartoitustyöt, pohjavesitutkimukset ja kaivinkonemontutus tehtiin näytteenottoineen ja näytteet analysoitiin. Karttalehtien rajavertailut tehtiin valmiiksi, osin yhteistyössä LSY:n kanssa. PSY:n julkaistut/julkistetut maaperäkartat 1: (97 kpl) ja 1: (14 kpl) käännettiin uuteen pdfmuotoon ja tallennettiin. Maa-perän yleiskartta-aineistojen 1: tarkistukset ja korjaukset saatiin valmiiksi marraskuussa 2009 ja tiedot siirrettiin SDE:hen. Karttalehti 26 digitoitiin uudelleen. Kaikki tiedot tallennettiin GTY:een. Sadevesi- ja luminäytteiden keräys isotooppitutkimuksia varten (GTK/ESY ja IAEA) tehtiin suunnitelmien mukaisesti kuukausittain. Tutkimus Geologisten tekijöiden vaikutus maaston kulumiseen ja luontopolkujen kulumiskestävyyteen Pohjois-Suomessa jatkui. Tavoitteista saavutettiin 25 %. Maa-ainestutkimuksiin varattuja resursseja ei ollut käytettävissä muiden, kiireellisempien hankkeen osatehtävien tai muiden hankkeiden takia (Mormi, Tuura). Hankkeen julkaisut, valmistuneet kartat, raportit, lehtiartikkelit, esitelmät, koulutus ja muu toiminta on esitetty raportin lopussa. 6 VUODEN 2010 TOIMINTA 6.1 Tavoitteet Syötteen geologisen retkeilykartan ja opaskirjan suunnittelu, teko ja painatus. Maaperätiedonkeruuta ja geologista kartoitusta jatketaan Oulangan-Rukan alueilla. Oulangan- Rukan alueesta tehtävän geologisen retkeilykartan tiedonkeruusta on tehty 40 %. Työt ovat olleet keskeytyneinä vuodesta Maaperäkartoitusta tehdään Oulangan alueella noin 200 km 2. Työ on osa kolmevuotista kartoitustyötä, tavoitteena tuottaa aineisto, josta tehdään geologinen retkeilykartta 1: Rukan matkailualueelta ja Oulangan kansallispuiston alueelta. Kartoitustyöt valmistuvat v ja kartta ja opaskirja painetaan v Kemin-Tornion seudulla tehdään täydennyskartoitusta, joka jäi kesken v töiden priorisoinnin takia. Keskeneräisiä karttoja numeeristetaan ja aineistoja tallennetaan GTY:een ja tallennetut tiedot tarkistetaan. Pohjois-Suomen maaperäkarttalehtien rajavertailut tehdään loppuun. Kemin-Tornion alueelta julkistetaan 5 kpl maaperäkarttoja 1: (viimeiset keskeneräiset maaperäkartat 1:20 000). Maaperäkarttoja 1: viimeistellään 2 kpl. Sadevesi- ja luminäytteiden keräys jatkuu Rovaniemellä. Näytteet otetaan kerran kuukaudessa GTK:n toimitalon katolla sijaitsevalla keräimellä GTK/ESY:n ja IAEA:n (International Atomic Energy Association) isotooppitutkimuksia varten. Pohjois-Suomen hiekka- ja soravarojen arviointityön yhteydessä kertyneen aineiston ominaisuustietojen tallentamista maa-aineskantaan jatketaan, tavoitteena noin 300 muodostuman tietojen päivitys ja tarkistus. V aloitettua revidointityötä jatketaan Oulun seutukunnan ympäristössä ja Kemi-Tornion alueilla, missä sekä maa- ja kiviainesoton että muiden maankäyttömuotojen perusteella tarve on suurin. Revidointityö tehdään noin 15 peruskarttalehden alueella. Muodostumien rakenteen selvittelyssä käytetään tarvittaessa maatutkaa, seismisiä luotauksia, koe-

12 9 kuoppatutkimuksia kaivinkoneella sekä kairauksia. Osallistutaan maa-ainestilinpidon kehittämiseen. 6.2 Tulokset Syötteen geologisen retkeilykartan alueella tehtiin kairausten avulla täydentäviä maaperätutkimuksia ja -kartoitusta. Tutkimukset toteutettiin yhteisesti P. Saralan hankkeen kanssa. Koko retkeilykartan alueen, yhteensä 334 km 2, kartoitus saatiin valmiiksi. Retkeilykartan aineiston käsittely, kartan ja opaskirjan teko ja painatus saatiin valmiiksi. Julkistamistilaisuus pidettiin Iso- Syötteen opastuskeskuksessa Maaperäkartoitusta ja tiedonkeruuta tehtiin Oulangan-Rukan alueella tavoitteen mukaisesti noin 200 km 2. Kartoituksen lisäksi tehtiin ilmakuvien prosessointia, aineistojen käsittelyä, pohjavesitutkimuksia, näytteenottoa ja analysointia. Maastotutkimuksia Kuusamossa Oulangan alueella. Oulangan-Rukan sekä Syötteen alueiden maaperätutkimusaineistojen (havainto- ja profiilipisteet, kalliopaljastumat) käsittelyä tietokannoissa ja tallentamista GTY:een jatkettiin. Täydennyskartoitusta tehtiin Kemin-Tornion seudulla. Aineistojen viimeistelyä ja tallennusta GTY:een ja maaperäkarttalehtien reunavertailut tehtiin seuraavien karttalehtien alueilta: Kittilä (1:50 000), Maksniemi ja Kirvesaapa (1:20 000). Kemin-Tornion karttojen täydennyskartoitus toteutui vain osittain kahden kartoittajan ollessa lähes koko kenttäkauden maksullisissa tilaustöissä. Toteutuminen 70 %.

13 10 Sadevesi- ja luminäytteiden keräys isotooppitutkimuksia varten (GTK/ESY ja IAEA) tehtiin suunnitelmien mukaisesti kuukausittain. Maa-ainestoiminnoista (ominaisuustietojen päivitys, tarkistus ja tallennus maa-ainestietokantaan, n. 300 muodostumaa, ja maa-ainesten tilinpidon kehittäminen) toteutui 20 %. Osatehtävään varatut resurssit jouduttiin ohjaamaan muihin maankäyttöä palveleviin hankkeisiin (Mormi ja Tuura). Syötteen geologinen retkeilykartta ja opaskirja julkaistiin v Kuvassa osa kartasta ja opaskirjan kansilehti. 7 VUODEN 2011 TOIMINTA 7.1 Tavoitteet Maaperätiedonkeruuta jatketaan Rukan-Oulangan matkailualueella ja kansallispuistossa. Työ on osa kolmevuotista kartoitustyötä, tavoitteena tuottaa aineisto, josta tehdään geologinen retkeilykartta 1: ja opaskirja. Maastotyöt valmistuvat vuonna 2011, kartta ja opaskirja painetaan v Kartoitustyö aloitettiin v. 2007, jolloin 40 % suunnitellusta retkeilykartta-alueesta saatiin kartoitettua. Kartoitus jouduttiin tällöin keskeyttämään toistaiseksi, mutta sitä jatkettiin vuonna 2010, minkä loppuun mennessä oli kartoitettu 65 % suunnitellusta alueesta. Maaperätiedonkeruu, kartoitus ja pohjavesitutkimukset suoritetaan loppuun Q3 mennessä.

14 11 Keskeneräisten maaperäkarttojen viimeistelyä jatketaan. Maaperäkartoista 1: viimeistellään yksi kartta v Keskeneräisiä maaperäkarttoja 1: on Kemin-Tornion seudulta 3 kpl. Tarpeelliset maastotarkistukset ja täydentävä kartoitus tehdään näillä karttalehtialueilla, mikäli on käytettävissä resursseja. Valmiit aineistot tallennetaan GTY:een ja liitetään valtakunnalliseen digi MP25 kartta-aineistoon, josta tehdään tarvittavia tuotteita. Muilta osin työt keskeneräisten aineistojen kanssa päätetään hoitamalla aineistojen tallennus ja arkistointi. Maaperätiedonkeruun ja tutkimusaineistojen käsittelyä ja tallennusta tietokantoihin jatketaan. Yhteistyötä Metsähallituksen kanssa jatketaan. Tavoitteena on liittää Pyhä-Luoston kansallispuiston alue kansainväliseen Geopark-verkostoon. Tutkimusta maa- ja kallioperän sekä ilmaperäisen laskeuman vaikutuksesta pohjaveden koostumukseen Pohjois-Suomen alueella jatketaan (julkaisukäsikirjoituksen tekoa). Tutkimusta geologisten tekijöiden vaikutuksesta maaston kulumiseen ja luontopolkujen kulumiskestävyyteen Pohjois-Suomessa jatketaan (julkaisukäsikirjoituksen tekoa). Stratigrafia- ja kronologisten tutkimusaineistojen käsittelyä jatketaan (julkaisukäsikirjoituksen tekoa). Maa-ainestutkimuksissa on tavoitteena tehdä maa-aineskannan päivityksiä yhteensä 9000 km 2 :n suuruisella alueella (3000 km 2 Kemi-Torniossa, 3000 km 2 Rovaniemellä sekä 3000 km 2 Kuusamossa). Muodostumien rakenteen selvittelyssä käytetään maatutkaa, koekuoppatutkimuksia kaivinkoneella sekä kairauksia. Osallistutaan maa-ainesten tilinpidon kehittämiseen. Havainnot ja tulokset tallennetaan GTY:een. Karttatiedot tallennetaan tarkistettuina numeerisina tiedostoina. Pohjois-Suomen maa-ainesmuodostumien tietojen tallennusta maa-aineskantaan jatketaan sekä päivitetään siellä olevia tietoja myytävän tasetiedon oikeellisuuden varmistamiseksi. Työprosessien kuvaukset, kokousmuistiot, työohjeet ja aineistot tallennetaan hankkeen mpy-palveluun. Sadeveden ja luminäytteiden keräys jatkuu Rovaniemellä. Näytteet otetaan kerran kuukaudessa GTK:n toimitalon katolla sijaitsevasta keräimestä GTK/ESY:n ja IAEA:n (International Atomic Energy Association) isotooppitutkimuksia varten. Hankkeen osatehtävässä valmistellaan ja toteutetaan vuoden 2011 kesäkuussa pidettävä IN- QUA:n Peribaltic-työryhmän kokous ja ekskursio. Hankkeen loppuraportti v valmistuu Q3 mennessä. Tulossopimuksen tavoitteet: - Ruka-Oulanka kansallispuiston geologinen kartoitus valmistuu Q3. Kartoitettava alue 280 km 2. - Kemin-Tornion alueen maaperäkartoitukset viimeistellään ja liitetään valtakunnalliseen digimp 25:een, Q4.

15 12 Oulangan jylhiä maisemia geologisen retkeilykartan alueella. 7.2 Tulokset Rukan-Oulangan geologisen retkeilykartta-alueen (kansallispuisto ja matkailualue) kartoitus ja pohjavesitutkimukset valmistuivat Q3 mennessä. Kartoitetun alueen koko on 280 km 2. Retkeilykartan ja opaskirjan aineiston kokoaminen ja työstäminen jatkuvat loppuvuonna 2011, tavoitteena kartan ja opaskirjan painatus ja julkistaminen v Maaperäkartta Kittilä (1:50 000) on täydennetty, viimeistelty ja tallennettu GTY:een. Valmiit kartta-aineistot on tallennettu GTY:een ja ne liitetään valtakunnalliseen digi MP25 kartta-aineistoon keskitetysti Espoossa.

16 13 Kemin-Tornion keskeneräisten maaperäkartta-aineistojen viimeistely ja tallennus: toteutuminen 25 %. Keskeneräiset maaperäkartta-aineistot tallennetaan PSY:ssä GEO DATA:an, kansioon Keskeneräiset Q4 mennessä (Raija Pietilä). Aineistoja käyttöön otettaessa ko. kartan vastuullinen geologi tarkistaa niiden käyttökelpoisuuden. Maa-ainestietojen päivitystä maa-ainestietokantaan tehty Kittilästä 55 karttalehden (1:20 000) alueelta. Sadevesi- ja luminäytteiden keräystä jatkettiin GTK/ESY:n ja IAEA:n (International Atomic Energy Association) isotooppitutkimuksia varten. Toteutunut suunnitelmien mukaan. Maaperätiedonkeruun ja tutkimusaineistojen käsittelyä ja tallennusta kartoitetuilta alueilta tietokantoihin jatkettiin. Maaperäkartoitukseen Kemin-Tornion alueelle ei ollut resursseja muiden osatehtävien, hankkeiden ja tilaustöiden vuoksi. Lisäksi yksi kartoittaja siirtyi kesällä GTK:sta toisen työnantajan palvelukseen. Kaikki muut kartoitusresurssit käytettiin Oulangan-Rukan geologisen retkeilykarttaalueen maastotöihin. Maaperätiedonkeruuaineistojen tallennus pyritään saamaan valmiiksi suunnitelmien mukaisesti vuoden 2011 loppuun mennessä. Valmiit maaperäaineistot tallennetaan GTY:een ja digi MP25:een keskitetysti Espoossa. INQUA Peribaltic Working Group-kokous ja ekskursio toteutettiin Pohjois-Suomessa Kokouksen ja ekskursion toteuttajat ja osallistujat P. Johansson, J. Pihlaja ja P. Sarala. 8 JULKAISUT Sarala. P., Lehtinen, K. & Väisänen, U Geologiset indikaattorit. Teoksessa: Jokimäki, J. & Kaisanlahti-Jokimäki, M.L. (toim.) Matkailualueiden kestävyyden indikaattorit. Lapin yliopisto, Arktisen keskuksen tiedotteita 52, Julkistettu v Lehtinen, K Geological factors affecting erosion rate in Northern Finlands nature trails. Abstract, 33 rd IGC 2008 (International Geological Congress), Oslo. DataCD. Pihlaja, J. & Kupila, J Aquifer properties in Malaya Belaya Valley. Abstract, 33, 33 rd IGC 2008 (International Geological Congress), Oslo. DataCD. Pihlaja, J Quaternary deposits in the Ylikiiminki region. In: Lisicki, S. (Scientific editor), Quaternary of the gulf of Gdańsk and lower Vistula regions in northern Poland: Sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography. International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group, Frombork, September 14-19, Polish Geological Institute, Kupila, J Local aquifer studies as a part of water supply improvement from groundwater deposit in Malaya Belaya river valley, Apatity, Russia. HydroEco 2009, 2 nd International Multidisciplinary Conference of Hydrology and Ecology, , Wien, Itävalta. Poster-esitys ja abstrakti kongressijulkaisussa. Räisänen, J., Hirvasniemi, H., Kupila, J., Lauri, L., Molkoselkä, P., Silen, P. & Valkama, J Syöte. Geologinen retkeilykartta 1: Geological outdoor map. Geologian tutkimuskeskus.

17 14 Räisänen, J., Johansson, P., Karinen, T., Lauri, L., Sarala, P., Valkama, J. & Väisänen, U Syöte. Geologinen retkeilykartta, Opaskirja. Geological outdoor map, Guidebook. Geologian tutkimuskeskus. 35 s. Kupila, J GPR Survey as a part of land-use planning in Levi, Finnish Lapland. Congress EGU General Assembly 2010, , Wien, Itävalta. Poster-esitys ja abstrakti kongressijulkaisussa. Kupila, J. & Pihlaja, J Geological 3D-models in urban infrastructure construction: studies in Levi ski resort, Finnish Lapland. EGU 2011 Congress (European Geosciences Union, General Assembly 2011), Wien, Itävalta Poster-esitys ja posterin abstrakti kongressin yhteisjulkaisussa (Internet ja CD). Pihlaja, J. & Kupila, J Testing of different soil combination as substrates in golf courses in the cold climate environment: new results. EGU 2011 Congress (European Geosciences Union, General Assembly 2011), Wien, Itävalta Poster-esitys ja posterin abstrakti kongressin yhteisjulkaisussa (Internet ja CD). Räisänen, J. & Väisänen, U Impacts of Geological Factors on Biodiversity of the Syöte area. FCES 2011 Finnish Conference of Environmental Sciences, Turku Posteresitys ja posterin abstrakti kongressin yhteisjulkaisussa: FCES 2011, Proceedings, Johansson, P., Lunkka, J.P. & Sarala, P Late Pleistocene glacigenic deposits from the central part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas End Moraine zone. INQUA Peribaltic Working Group meeting and excursion northern Finland, June Excursion guide and abstracts. Rovaniemi: Geological Survey of Finland. 142 p. Helmens, K. & Johansson, P Environmental conditions and climate at Sokli (northern Finland) during early MIS 3 (~ 50 ka): Revising earlier concepts on glacial and vegetation dynamics and climate in northern Fennoscandia during the Middle Weichselian. In: Late Pleistocene glacigenic deposits from the central part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas End Moraine zone (ed. by Johansson, P., Lunkka, J.P. & Sarala, P.) INQUA Peribaltic Working Group meeting and excursion northern Finland, June Excursion guide and abstracts. Rovaniemi: Geological Survey of Finland, Pihlaja, J. & Kupila, J An example of applied Quaternary geology project: Testing of different soil combinations as substrates in slalom slopes and golf courses. In: Late Pleistocene glacigenic deposits from the central part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas End Moraine zone (ed. by Johansson, P., Lunkka, J.P. & Sarala, P.) INQUA Peribaltic Working Group meeting and excursion northern Finland, June Excursion guide and abstracts. Rovaniemi: Geological Survey of Finland Sarala, P., Väliranta, M. & Eskola, T Climatic conditions during the deposition of the Middle Weichselian inter-till deposit in Petäjäselkä, northern Finland. In: Late Pleistocene glacigenic deposits from the central part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas End Moraine zone (ed. by Johansson, P., Lunkka, J.P. & Sarala, P.) INQUA Peribaltic Working Group meeting and excursion northern Finland, June Excursion guide and abstracts. Rovaniemi: Geological Survey of Finland Väisänen, U Water Quality and Factors Affecting it in a Closed Mine in Northern Finland. Poster-esitys ja posterin abstrakti symposiumin yhteisjulkaisussa: 25 th International Applied Geochemistry Symposium, , Rovaniemi, Finland. Programme and Abstracts, p

18 15 9 KARTAT Johansson, P. & Väisänen, U Liminganjärvi. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti ja karttalehtiselitys. Geologian tutkimuskeskus. Johansson, P Ala-Paakkola. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Mäkinen, K Yli-Paakkola. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Sutinen, R. & Väisänen, U Kemijärvi. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Sutinen, R. & Väisänen, U Isokylä. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Johansson, P Pajuniemi. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Nenonen, J Nikkilänaapa. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Pihlaja, J Lylykkäänjärvi. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Johansson, P Ranua. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Johansson, P Taivalkoski. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Johansson, P. & Nenonen, J Sarmitunturi. Suomen geologinen kartta 1:50 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Johansson, P. & Nenonen, J Sulkusjärvi. Suomen geologinen kartta 1:50 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Sutinen, R., Liwata, P., Musta, V. & Piekkari, M Kiistala. Suomen geologinen kartta 1:50000, maaperäkartta, lehti Valmistuneet maaperäkartat tallennettaviksi GTY:een: Mäkinen, K., Hirvasniemi, H., Molkoselkä, P. & Musta, V Maksniemi. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Mäkinen, K., Hirvasniemi, H., Molkoselkä, P. & Musta, V Kirvesaapa. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Sutinen, R. & Liwata, P Kittilä. Suomen geologinen kartta 1:50 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. 10 RAPORTIT Väisänen, U Geologian tutkimuskeskuksen Pohjois-Suomen yksikön maaperätiedonkeruun tarveselvityksen päivitys. Selvitys GTK:n sisäiseen käyttöön. 7 s. ja 8 liites.

19 16 Väisänen, U., Kukkonen, M. & Kouri, P Hankeraportti v Nicaragua-projektista. 13 s. Toimitettu Ulkoasiainministeriöön ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliittoon YKL ry. Väisänen, U., Kukkonen, M., Kouri, P. & Ihalainen, P Raportti nicaragualaisten asiantuntijoiden kongressi- ja vastavierailumatkasta Suomeen s. Toimitettu Ulkoasiainministeriöön ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliittoon YKL ry. Väisänen, U Pohjois-Suomen maaperätiedonkeruu ja sovellukset. Hankkeen loppuraportti v Arkistoraportti 28/2011. Geologian tutkimuskeskus. 19 s. 11 LEHTIARTIKKELIT Groth, A. & Väisänen, U Ympäristötietous Nicaraguassa. PLAN 2/2008, s Väisänen, U Syötteen alueesta tehdään geologinen retkeilykartta. Kaleva Iijokiseutu Väisänen, U Geologinen retkeilykartta Oulangan ja Rukan alueelta. Koillissanomat Väisänen, U. & Autio, S Lehdistötiedote Syötteen geologisesta retkeilykartasta ja opaskirjasta. Väisänen, U Geologinen retkeilykartta Oulangan ja Rukan alueille. Koillissanomat ESITELMÄT Väisänen, U Groundwater and factors affecting its quality. Pidetty seuraavissa oppilaitoksissa: YCMOU (Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University), Nashik, Maharashtra, Intia. K.T.H.M. College (K.R.T. Arts, B.H. Commerce and A.M. Science College), Nashik, Maharashtra, Intia. Väisänen, U Pohjavesitutkimukset Pohjois-Suomessa. Pohjavesitutkimusten kehittämis- ja suunnittelupäivä PSY/LSY, Rovaniemi Mäkinen, K Geodiversity in Finland. The Finnish-Estonian Working Group on nature Conservation-työryhmän kokous Geological Diversity and Nature Protection Areas. Koli Johansson, P GTK:n geologiset retkeilykartat ja luontomatkailu. Syötteen opastuskeskus Räisänen, J Syötteen geologisen retkeilykartan ja opaskirjan esittely. Syötteen opastuskeskus Johansson, P Environmental conditions and climate at Sokli (northern Finland) during early MIS 3 (~ 50 ka): Revising earlier concepts on glacial and vegetation dynamics and climate in northern Fennoscandia during the Middle Weichselian. INQUA Peribaltic Working Groupkokous , Kevon tutkimusasema, Utsjoki. Posteriesitelmä.

20 17 Pihlaja, J An example of applied Quaternary geology project: Testing of different soil combinations as substrates in slalom slopes and golf courses. INQUA Peribaltic Working Groupkokous , Kevon tutkimusasema, Utsjoki. Posteriesitelmä. Sarala, P Climatic conditions during the deposition of the Middle Weichselian inter-till deposit in Petäjäselkä, northern Finland. INQUA Peribaltic Working Group-kokous , Kevon tutkimusasema, Utsjoki. Posteriesitelmä. 13 KOULUTUS, NEUVOTTELUT, SIDOSRYHMÄSUHTEET Videoneuvottelut maa-ainestilinpidosta ja maa-ainestutkimuksista (K. Mäkinen). Maa-ainestutkimusten valtakunnallinen kokous ja geotietoliittymän käyttöönottokoulutus Rovaniemellä. Osallistujat: K. Mäkinen, J. Pihlaja ja R. Pohjola. Osallistuminen maaperätiedonkeruun työpajaan Kuopion Kurkimäessä (P. Johansson, P. Liwata, J. Räisänen, U. Väisänen). Pohjavesiohjelmaa valmisteleva videoneuvottelu GTK:n eri yksiköistä n. 20 osallistujaa, PSY:stä U. Väisänen. Kokoonkutsujana J. Leveinen, kokouksen aiheina pohjavesitutkimusten tavoitteet ja kehittäminen GTK:ssa. Osallistuminen valtakunnallisille riskinarviointikoulutuspäiville Kuopiossa (U. Väisänen). Tilaisuuden järjestäjä Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus. Kuopiossa koottavaan Tornatorin tilaukseen selvitetty Kemin-Tornion alueilla heidän omistamillaan mailla olevien maa-ainesmuodostumien sorapotentiaalia (K. Mäkinen) v Nicaragua-projektien (5 erillistä projektia v ) yhteistyökumppaneiden vastavierailu Suomeen Kolmen nicaragualaisen asiantuntijan vastavierailu- ja kongressimatka toteutettiin UM:n myöntämän rahoituksen turvin. Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry avusti kuluissa. Vierailuohjelman tutustumiskäynnit ja neuvottelut: UM/Kehitysyhteistyöosasto/Lasse Keisalo, Karibian ja latinalaisen Amerikan asioista vastaava lähetystöneuvos, GTK/ESY ja PSY, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT/Jokioinen ja Helsingin yliopisto. Osallistuminen Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan 100-vuotisjuhlaseminaariin, aiheina mm. kehittyvien maiden maaja metsätalouden ongelmat ja kehittäminen (Challenges of Agricultural, Forestry and Food Sciences in a Globalising World). Vastavierailun nicaragualaiset asiantuntijat: - Osvaldo Roa Gamboa, Ing., M.Sc., Universidad Autónoma de Nicaragua, Managua, Nicaragua - Fidel Guzmán Guillén, Ing., M.Sc., Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua - Luis Balmaceda Murillo, Ing., M.SC., Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua Vierailun käytännön järjestelyistä vastasivat: U. Väisänen, P. Kouri ja M. Kukkonen. Järjestelyihin osallistuivat myös GTK, Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry, MTT ja Helsingin yliopisto. Neuvottelut intialaisen INSEED-organisaation kanssa (Bijoy Joseph, geologi, Ph.D. ja Sangita Kulathinal, Ph.D.) yhteistyöprojektista Intiassa. Projektisuunnitelman ja rahoitusanomuksen tekoa 6 kk:n projektia varten v Projektin teemana ympäristöongelmat, maaperän, pin-

21 18 ta- ja pohjavesien saastuminen, tiedon levitys oppilaitoksissa sekä maaseudun asukkaille ympäristöongelmista ja ympäristöhuollosta. Opetustilaisuuksien pitäminen RAMK:issa kaivostyönjohtajakoulutuskurssilla: Kaivosten ympäristövaikutukset ja riskit ja YVA-menettely kaivosalueilla (U. Väisänen). Sertifiointikoulutus SYKE:ssä. Maaperänäytteiden oton vertailu ja maaperänäytteenotto pilaantuneilta maa-alueilta. Osallistuja H. Hirvasniemi Lapin ympäristökeskukselle luovutettu lausunto : Lausunto Kemijoen, Tornionjoen ja Tenon, Näätämönjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmista ja niihin liittyvistä taustamateriaaleista (U. Väisänen), osana SYKE:n koko Suomen vesienhoitosuunnitelmiin liittyvää lausuntokierrosta. Tähän liittyen pidetty 2 videoneuvottelua GTK:n kaikkien yksiköiden kesken ja Osallistuminen 9. Geokemian päiville, GTK, Otaniemi, (U. Väisänen, R. Pohjola). Osallistuminen SYKE:n järjestämään pohjavesikoulutuspäivään, Kokkola, (U. Väisänen). Osallistuminen konferenssiin FCES 09 (9 th Finnish Conference of Environmental Sciences), Lahti, (U. Väisänen). Osallistuminen Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokoukseen (U. Väisänen). Lapin vesienhoitosuunnitelmien ja niistä saatujen lausuntokierroksen palautteiden käsittely. Osallistuminen III valtakunnallisille riskinarviointipäiville, , Kuopion yliopisto (U. Väisänen). Aineistokäyttöjärjestelmäkoulutuspäivät Kuopiossa Osallistujat K. Mäkinen, J. Kupila, J. Pihlaja, A. Taivalkoski-Peltoniemi ja R. Pohjola. Pohjavesitutkimusten kehittämis- ja suunnittelupäivä GTK:n yksiköiden kesken, vastuuhenkilönä Jarkko Okkonen LSY:stä. Tilaisuudessa mukana PSY:stä Maankäyttö ja ympäristö-toimialan henkilöstöä ja LSY:stä Olli Breilin ja Jarkko Okkonen. Pohjavesitutkimusten tilannekartoituskokous. Hydrogeologisen koulutustilaisuuden pitäminen RAMK:in kaivostyönjohtajakurssilla (U. Väisänen). Tilinpidon kehittämiskokoukset eri yksiköiden kesken helmi- ja maaliskuussa. Videoneuvottelut, K. Mäkinen. Osallistuminen hanke- ja sopimuskoulutukseen, GTK/PSY (U. Väisänen ja J. Pihlaja). Osallistuminen kongressiin EGU General Assembly 2010, , Wien, Itävalta (J. Kupila). Osallistuminen Bioenergian Lappi-seminaariin, , Rovaniemen ammattikorkeakoulu RAMK (U. Väisänen). Ympäristönäytteenottajien täydennyskoulutus sertifioiduille näytteenottajille. GTK:n järjestämä koulutus GTK:n kaikille yksiköille, , Hämeenlinna (H. Hirvasniemi ja R. Pohjola). Pohjaveden mallinnuskoulutus , Kuopio (J. Kupila). Länsi-Lapin maakuntakaavatyöhön liittyvä kokous Osallistujat K. Mäkinen ja insinööritoimisto SITO:n edustajat. Keskustelun aiheina GTK:n osuus työssä, joka käynnistyy syksyllä 2010.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Geotieto kaavoituksen apuna ja luonnonvarojen saatavuus Jyvässeudulla Jari Hyvärinen

Geotieto kaavoituksen apuna ja luonnonvarojen saatavuus Jyvässeudulla Jari Hyvärinen Geotieto kaavoituksen apuna ja luonnonvarojen saatavuus Jyvässeudulla 19.8.2009 19.08.2009 1 19.08.2009 2 19.08.2009 3 19.08.2009 4 19.08.2009 5 19.08.2009 6 Maaperäkartan käyttökohteita Maankäytön suunnittelu

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma geologiassa ja paleontologiassa. Helsingin yliopisto Timo Huttunen

Pro gradu -tutkielma geologiassa ja paleontologiassa. Helsingin yliopisto Timo Huttunen Pro gradu -tutkielma geologiassa ja paleontologiassa. Helsingin yliopisto 25.5.1981 Timo Huttunen sivu GEOLOGINEN ~JIAAPERAK~RTOITUS Suomen maaperän peruskartoitus 1:20 000 ja 1 : 50 000 Suomen geologinen

Lisätiedot

Laserkeilausaineiston hyödyntäminen maaperägeologiassa

Laserkeilausaineiston hyödyntäminen maaperägeologiassa Laserkeilausaineiston hyödyntäminen maaperägeologiassa Jukka-Pekka Palmu ja Jukka Ojalainen Jukka-Pekka Palmu 25.9. 2010, kuvat: Copyright Jukka-Pekka Palmu, Geologian tutkimuskeskus 1 Maaperäkartoitus

Lisätiedot

Valokuva: Aalto-yliopistokiinteistöt Otaniemen geoenergiapotentiaali

Valokuva: Aalto-yliopistokiinteistöt Otaniemen geoenergiapotentiaali Valokuva: Aalto-yliopistokiinteistöt Otaniemen geoenergiapotentiaali Energianhallinta Aallon kampuksilla tilaisuus Helsinki 25.3.2015 Nina Leppäharju, Geologian tutkimuskeskus (GTK) Esityksen sisältö 1.

Lisätiedot

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Pohjois-Suomessa Risto Pietilä Geologian tutkimuskeskus GTK:n toiminta-alueet ja profiilit GTK on alueellinen toimija, jolla on vahva yhteys alueiden suunnitteluun

Lisätiedot

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille GTK / Etelä-Suomen yksikkö LIFE10 ENV/FI/000062 ASROCKS 30.10.2012 Espoo ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille Paavo Härmä ja Jouko Vuokko With the contribution of the LIFE financial instrument of the

Lisätiedot

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK)

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio M173K2015 Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) Kokkovaran tilan pintamalli. Korkeusulottuvuutta

Lisätiedot

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä ohjeistusta kiviainesten kestävään käyttöön Asrocks-hanke v. 2011-2014. LIFE10ENV/FI/000062 ASROCKS. With the contribution of the LIFE financial

Lisätiedot

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan E/573/221/2008 22.9.2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 2 3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 JOHDANTO Katsaus

Lisätiedot

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ESY Espoo 70/2014 Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien projekteina Laine, Eevaliisa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geologisten 3D-mallien tallentaminen 15.11.2012

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Yhteenveto hankkeesta Maakuntahallitus 14.9.2015 Pohjavesien suojelun ja MAAKUNTAKAAVA kiviaineshuollon yhteensovittaminen

Lisätiedot

Kestävät käytännöt matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä

Kestävät käytännöt matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä ISBN 951-40-1990-3 (PDF) ISSN 1795-150X Kestävät käytännöt matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä Seija Tuulentie ja Jarkko Saarinen (toim.) www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Liite 1. Raportti. WRM Systems Oy, Jarkko Okkonen Mäkipellontie 23 67700 Kokkola Puh. 050 5972677 Sposti. Jarkko.okkonen@wrm-systems.

Liite 1. Raportti. WRM Systems Oy, Jarkko Okkonen Mäkipellontie 23 67700 Kokkola Puh. 050 5972677 Sposti. Jarkko.okkonen@wrm-systems. Liite 1. Raportti WRM Systems Oy, Jarkko Okkonen Mäkipellontie 23 67700 Kokkola Puh. 050 5972677 Sposti. Jarkko.okkonen@wrm-systems.fi Pohjavesipintojen ja pohjaveden ottomäärien seurantajärjestelmä reaaliaikaiseen

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Maakuntainsinööri Satu Appelqvist Esityksen sisältö Lyhyesti hankkeen tavoitteista ja sen toteutuksesta Hankkeen tämän hetkinen

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla

Maanmittauslaitoksen uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla Maanmittauslaitoksen uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla MML:n korkeusmalliprosessin taustalla: Yhteiskunnallinen tarve tarkemmalle korkeustiedolle Tulvadirektiivi, Meludirektiivi Lentokenttäkartat,

Lisätiedot

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia ARKISTOKAFPALE.Q h :IS/PL ILZ-SuoinEi! yksikk6 M 10.1/2006/3 Kuopio Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia Soile Aatos, Peter Sorjonen-Ward, Asko Kontinen & Tapio Kuivasaari QEOLOQIAN TVrKlMUSKESKUS

Lisätiedot

Maa- ja kallioperämallit GTK:n näkökulmasta. Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja , Ossi Ikävalko

Maa- ja kallioperämallit GTK:n näkökulmasta. Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja , Ossi Ikävalko Maa- ja kallioperämallit GTK:n näkökulmasta Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja 13.3.2014, Ossi Ikävalko Ossi Ikävalko 02.04.2014 1 Perustehtävä Kartoittaa ja tutkii

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Sidosryhmätilaisuus 12.8.2015 Esityksen sisältö Lyhyesti hankkeen tavoitteista ja sen toteutuksesta Hankkeen tämän hetkinen

Lisätiedot

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 21.3.2013 PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 21.03.2013 / M29L2013

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4302/2016 30.10.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Sodankylän alueen maaperäkartoitus 2013-2014 (Väliraportti) Jukka Räisänen

Sodankylän alueen maaperäkartoitus 2013-2014 (Väliraportti) Jukka Räisänen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS PSY Rovaniemi 27.03.2014 Arkistoraportti 52/2014 Sodankylän alueen maaperäkartoitus 2013-2014 (Väliraportti) Jukka Räisänen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 27.03.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Maannos> Muistio 2015-02-06 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Maannos Päivämäärä

Lisätiedot

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö M19/2743/2006/1/10 19.10.2006 Rovaniemi Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

GTK lyhyesti. gtk.fi

GTK lyhyesti. gtk.fi GTK lyhyesti gtk.fi Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus (GTK) luo geologisella osaamisella menestystä asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Palvelevana osaamiskeskuksena GTK on geologisten luonnonvarojen

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI), 2. vaihe

Hankesuunnitelma. Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI), 2. vaihe Hankesuunnitelma Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI), 2. vaihe Päätoteuttaja: Lapin Liitto Osatoteuttajat: Geologian tutkimuskeskus (GTK) Luonnonvarakeskus (Luke)

Lisätiedot

Elävä matkailumaisema Ounasselän tunturiseudun sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys

Elävä matkailumaisema Ounasselän tunturiseudun sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys ISBN-13: 978-951-40-2010-0 (PDF) ISBN-10: 951-40-2010-3 (PDF) ISSN 1795-150X Elävä matkailumaisema Ounasselän tunturiseudun sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys Toimittaneet Marja Uusitalo, Pertti Sarala

Lisätiedot

Geoenergian (maa- ja kalliolämpö) hyödyntäminen rakennusten ja yhdyskuntien energiahuollossa sekä huomioiminen kaavoituksessa

Geoenergian (maa- ja kalliolämpö) hyödyntäminen rakennusten ja yhdyskuntien energiahuollossa sekä huomioiminen kaavoituksessa Geoenergian (maa- ja kalliolämpö) hyödyntäminen rakennusten ja yhdyskuntien energiahuollossa sekä huomioiminen kaavoituksessa Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Apatiitin alueen pohjavesiselvitys II. Loppuraportti. Jouni Pihlaja

Apatiitin alueen pohjavesiselvitys II. Loppuraportti. Jouni Pihlaja Geologian tutkimuskeskus P. 32.4/2008/80 Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 15.1.2009 Apatiitin alueen pohjavesiselvitys II Jouni Pihlaja Apatiitin alueen pohjavesiselvitys II Tiivistelmä Apatiitin alueen

Lisätiedot

Avoin maastotieto: Laseraineisto geologisissa kartoituksissa ja tutkimuksissa. Niko Putkinen ja Jukka Pekka Palmu (GTK) sekä Heli Laaksonen (MML)

Avoin maastotieto: Laseraineisto geologisissa kartoituksissa ja tutkimuksissa. Niko Putkinen ja Jukka Pekka Palmu (GTK) sekä Heli Laaksonen (MML) Avoin maastotieto: Laseraineisto geologisissa kartoituksissa ja tutkimuksissa Niko Putkinen ja Jukka Pekka Palmu (GTK) sekä Heli Laaksonen (MML) Maanmittauslaitos - tietoa maasta: Maanmittauslaitos huolehtii:

Lisätiedot

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY 43012016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VAIKUTTAVUUS Geotieteellinen tutkimus Palvelut Geologisen tiedon keruu YHDYSKUNTARAKENTAMISEN tutkimusohjelma ja palvelut Ossi Ikävalko 2013 1 Esityksen sisältö Yleistä GTK:n yhdyskuntarakentamisen ohjelmasta

Lisätiedot

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4158/2016 14.6.2017 Liitteet 1 kpl Naantalin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Naantalin

Lisätiedot

Yleistä vesienhoidon suunnittelusta. Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus

Yleistä vesienhoidon suunnittelusta. Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Yleistä vesienhoidon suunnittelusta Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Vesienhoidon järjestäminen yleisaikataulu Vesipuitedirektiivin kansallinen toimeenpano Kansalliset

Lisätiedot

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl OKME/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Koveron arkeeisella vihreäkivivyöhykkeellä valtauksilla Mönni 1 5, Kovero 1 2 ja Kuusilampi vuosina 1998 1999

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan POSKI 1 & 2 Loppuseminaari

Pohjois-Pohjanmaan POSKI 1 & 2 Loppuseminaari Pohjois-Pohjanmaan POSKI 1 & 2 Loppuseminaari 28.4.2015 Olli Breilin, Heidi Laxström & Juha Davidila 28.04.2015 1 GTK:n rooli ja tehtävät Poski 1 & 2 projekteissa GTK kartoitti ja raportoi kiviainekset

Lisätiedot

Tuuli- ja rantakerrostumien inventointi GTK:n Etelä-Suomen yksikössä 2009 Rauhaniemi Tom & Sahala Lauri

Tuuli- ja rantakerrostumien inventointi GTK:n Etelä-Suomen yksikössä 2009 Rauhaniemi Tom & Sahala Lauri Etelä-Suomen yksikkö 31.4/2010/17 18.03.2010 Espoo Tuuli- ja rantakerrostumien inventointi GTK:n Etelä-Suomen yksikössä 2009 Rauhaniemi Tom & Sahala Lauri Arkistoraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut EO Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä.

Lisätiedot

Hankkeen 2701002 Pohjois-Suomen kallioperäkartoitus loppuraportti Jukka Väänänen

Hankkeen 2701002 Pohjois-Suomen kallioperäkartoitus loppuraportti Jukka Väänänen Pohjois-Suomen yksikkö K21.42/2008/10 29.1.2008 Rovaniemi Hankkeen 2701002 Pohjois-Suomen kallioperäkartoitus loppuraportti Jukka Väänänen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo 2.5.2017 Geofysiikan mittaukset Velkuan Aumineralisaation alueella Naantalissa Tuire Valjus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Vesienhoidon toteutusohjelma. Ympäristöministeriö LAP ELY

Vesienhoidon toteutusohjelma. Ympäristöministeriö LAP ELY Vesienhoidon toteutusohjelma Ympäristöministeriö LAP ELY Vesienhoidon toteutusohjelma Vesienhoitosuunnitelmat hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 2009. Vesienhoidon tavoitteiden konkretisoimiseksi valtioneuvosto

Lisätiedot

Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama

Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama ESY Q16.2/2006/5 16.11.2006 Espoo Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 16.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

Geologia matkailukeskusten kestävän kehityksen suunnittelussa

Geologia matkailukeskusten kestävän kehityksen suunnittelussa Geologia matkailukeskusten kestävän kehityksen suunnittelussa ULPU VÄISÄNEN, PETER JOHANSSON, KRISTINA LEHTINEN, RAIJA PIETILÄ, JUKKA RÄISÄNEN JA PERTTI SARALA Voimakkaasti kasvava matkailu asettaa uusia

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4159/2016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 29.6.2007. Apatiitin alueen pohjavesiselvitys. Loppuraportti. Jouni Pihlaja

Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 29.6.2007. Apatiitin alueen pohjavesiselvitys. Loppuraportti. Jouni Pihlaja Geologian tutkimuskeskus P32.4/2007/74 Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 29.6.2007 Apatiitin alueen pohjavesiselvitys Jouni Pihlaja Apatiitin alueen pohjavesiselvitys Tiivistelmä Apatiitin alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

Geoaineistojen hallinnan kehittäminen Pertti Sarala

Geoaineistojen hallinnan kehittäminen Pertti Sarala PSY 31.12.2007 Rovaniemi Geoaineistojen hallinnan kehittäminen 2006-2007 Geoaineistojen hallinnan kehittäminen 2006-2007 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 31.12.2007 Tekijät Raportin

Lisätiedot

LENTOKONEESTA TEHDYN LASERKEILAUKSEN KÄYTÖSTÄ GEOLOGISESSA TUTKIMUKSESSA JA KAIVOSSUUNNITTELUSSA. Kaivosseminaari 3.6.2010, Kokkola. J.

LENTOKONEESTA TEHDYN LASERKEILAUKSEN KÄYTÖSTÄ GEOLOGISESSA TUTKIMUKSESSA JA KAIVOSSUUNNITTELUSSA. Kaivosseminaari 3.6.2010, Kokkola. J. LENTOKONEESTA TEHDYN LASERKEILAUKSEN KÄYTÖSTÄ GEOLOGISESSA TUTKIMUKSESSA JA KAIVOSSUUNNITTELUSSA Kaivosseminaari 3.6.2010, Kokkola J. Vanne Geologinen kartoitus Perustietoa kaivannaisteollisuuden, maankäytön

Lisätiedot

eer,: :.. ;,,,,,-,., Fil.lis. Juho Hyyppa Geologian tutkimuskeskus Helsinki MITEN SORANOTTO VAIKUTTAA POHJAVEDEN LAATUUN

eer,: :.. ;,,,,,-,., Fil.lis. Juho Hyyppa Geologian tutkimuskeskus Helsinki MITEN SORANOTTO VAIKUTTAA POHJAVEDEN LAATUUN ;, Fil.lis. Juho Hyyppa Geologian tutkimuskeskus Helsinki 26.9.1984 I p......,,,-,>., '.... i :. QS3G eer,: :.. ;,,,,,-,., *. 1 '. ' 2 :.,-'t,a,.,,..-.., rr-n, ; y.; i!.,,!:,.,,~,.,~',.~aj< [;//5k}:-.i,;;..;i;'(

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus GTK

Geologian tutkimuskeskus GTK Geologian tutkimuskeskus GTK Eurooppalainen huippuosaaja Geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia GTK:n rooli yhteiskunnassa GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa

Lisätiedot

Geomatkailun uudet mahdollisuudet kansallispuistoissa

Geomatkailun uudet mahdollisuudet kansallispuistoissa Geomatkailun uudet mahdollisuudet kansallispuistoissa Peter Johansson, Maija Haavisto-Hyvärinen ja Timo Huttunen 1 Johdanto Kesäinen luonto ja sen tarjoamat erilaiset aktiviteetit on yksi tärkeimmistä

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat> Muistio 2014-06-11 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Mineraalivarat

Lisätiedot

Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio

Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio 1 Tausta Metsätaloustoimenpiteiden vesiensuojelun kannalta kiintoaineshuuhtouman torjunta on avainasemassa.

Lisätiedot

CliPLivE - Climate Proof Living Environment

CliPLivE - Climate Proof Living Environment SOUTH-EAST FINLAND-RUSSIA ENPI CBC 2007-2013 Riskikartat Itämeren rannikkoalueella CliPLivE - Climate Proof Living Environment Yleistä projektista Kesto: Helmikuu 2012 Elokuu 2014 Rahoittaja: EU:n Kaakkois-Suomi

Lisätiedot

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus Taustapitoisuusrekisteri TAPIR Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus GTK + SYKE yhteishanke 2008-2009: Valtakunnallinen taustapitoisuustietokanta Suomi jaetaan geokemian karttojen perusteella provinsseihin,

Lisätiedot

HS-maiden kartoitus näkökohtia esiselvityshankkeen perusteella

HS-maiden kartoitus näkökohtia esiselvityshankkeen perusteella HS-maiden kartoitus näkökohtia esiselvityshankkeen perusteella Robert Sundström 2004 FT, ympäristögeologi Geologian tutkimuskeskus, Länsi-Suomen yksikkö, Kokkola 19.9.2008 1 Mitä on saavutettu? Edellinen

Lisätiedot

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh ) sekä vesitaloussuunnittelija Elina Strandman (puh.

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh ) sekä vesitaloussuunnittelija Elina Strandman (puh. KUULUTUS VARELY/3646/216 1.2.217 Auran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Auran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Kiitokset! / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Kiitokset! / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute Kiitokset! Kuvat: Harri Silvennoinen Metsästä hyvinvointia tutkimusohjelma 2008 2012 Liisa Tyrväinen, 22.10. 2010, Luontomatkailun tutkimuspäivä, Lapin yliopisto, Rovaniemi Metsistä hyvinvointia tutkimusohjelma

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

Tuuli- ja rantakerrostumien inventointi Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa vuosina 2006-2007 Rauhaniemi Tom & Sahala Lauri

Tuuli- ja rantakerrostumien inventointi Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa vuosina 2006-2007 Rauhaniemi Tom & Sahala Lauri Etelä-Suomen yksikkö 4.2.2008 Espoo Tuuli- ja rantakerrostumien inventointi Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa vuosina 2006-2007 Rauhaniemi Tom & Sahala Lauri Arkistoraportti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1 (4) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/1833/-84/1/10 Enontekiö Autsasenkuru Veikko Keinänen 29.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LAPIN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ LAPIN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ LAPIN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito ja käyttö

Lisätiedot

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Geologi Tapio Väänänen, Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Projektin tulosten esittely 25.4.2016 Kohde: Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä Paikka:

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020 Kuulutus 18.12.2013 1 (1) Lupatunnus ML2011:0020 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintälupahakemuksen Hakija: Lupatunnus: Alueen

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/216 13.2.217 Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Petri Rosenberg 17.3.2000

Petri Rosenberg 17.3.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4405 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 2 /10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi Petri Rosenberg 17.3.2000 KULTATUTKIMUKSET LEMPÄÄLÄN KALLIOJÄRVEN

Lisätiedot

Maailmanperintöalueen moreenimuodostumien kartoitus Vaasan saaristossa Niko Putkinen, Maiju Ikonen, Olli Breilin

Maailmanperintöalueen moreenimuodostumien kartoitus Vaasan saaristossa Niko Putkinen, Maiju Ikonen, Olli Breilin Länsi-Suomen yksikkö 16.5.2011 Kokkola Maailmanperintöalueen moreenimuodostumien kartoitus Vaasan saaristossa Niko Putkinen, Maiju Ikonen, Olli Breilin GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 16.05.2011/L/289/42/2010

Lisätiedot

Geomatkailu. Vulkaneifel Geopark, Germany

Geomatkailu. Vulkaneifel Geopark, Germany Vulkaneifel Geopark, Germany North Pennines A.O.N.B. Geopark, Geomatkailu UK Swabian Geopark Alps Harz, Geopark, Germany Germany Geomatkailu on osa maailmanlaajuisesti kasvavaa luontomatkailutrendiä Geomatkailussa

Lisätiedot

Tiivistelmä maksatushakemukseen

Tiivistelmä maksatushakemukseen Liite 1 Tiivistelmä maksatushakemukseen Projekti: Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta (Kitka-MuHa) Projektin toteuttaja: Suomen ympäristökeskus/seppo Hellsten Raportointikausi:

Lisätiedot

Kahvitarjoilu auditorion aulassa, tutustuminen maakunnan matkailuhankkeisiin

Kahvitarjoilu auditorion aulassa, tutustuminen maakunnan matkailuhankkeisiin Tilaisuuden avaus; Tuomo Tahvanainen, toimialajohtaja, Kainuun Etu Oy Kainuun matkailu 2012 tilastojen valossa Pohjola-Arctic yhteistyo : kokemukset ja tulevaisuus Laatutonni 2020 laatutonnin uusi tuleminen

Lisätiedot

Maastotallennin ja metsäkuviotietoihin pohjautuva reitinoptimointi moreeninäytteenotossa Anne Taivalkoski ja Pertti Sarala

Maastotallennin ja metsäkuviotietoihin pohjautuva reitinoptimointi moreeninäytteenotossa Anne Taivalkoski ja Pertti Sarala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 170/2013 Maastotallennin ja metsäkuviotietoihin pohjautuva reitinoptimointi moreeninäytteenotossa Anne Taivalkoski ja Pertti Sarala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 27.1.2015 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4298/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia. 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes

Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia. 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes 1 POHJOIS-KARJALA Geologisia vahvuuksia: Aluetta ei vielä rajattu, useita mahdollisia kohteita; Arkeeinen/ proterotsooinen

Lisätiedot

Sulfidisavien tutkiminen

Sulfidisavien tutkiminen Sulfidisavien tutkiminen Ympäristö- ja pohjatutkimusteemapäivä 9.10.2014 Mikael Eklund Geologian tutkimuskeskus 9.10.2014 1 Peruskäsitteitä Sulfidisedimentti (Potentiaalinen hapan sulfaattimaa) Maaperässä

Lisätiedot

Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi

Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi Juha A. Karhu, Ilmatieteen laitos (IL) fmi.fi/cccrp Juha A. Karhu, IL: Climate Change Community Response 1 Esityksen sisältö 1. Perustietoja hankkeesta 2.

Lisätiedot

Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet

Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet Hydrogeologi Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskus Asiantuntijapalvelut/ Vesivarayksikkö Maailman vesipäivän seminaari 24.3.2009 Säätytalo, Helsinki

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset Metsähallitus Laatumaa 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Metsähallitus Laatumaa Metsähallitus Laatumaa 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Kuvasta FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen

Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen Siirtyminen palkkausjärjestelmäuudistuksesta jatkuvaan kehittämistyöhön Geologian tutkimuskeskus Erja Lakanen TKK:n palkitsemisseminaari 31.8.2005 2 GTK:n

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/767/2017 8.5.2017 Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Sauvon kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä Toimiva metsä hanke Yhteismetsä hankkeet Oulu 20.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 kautta

Lisätiedot

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto 23.3.2017, Kemijärvi Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot