Pohjois-Suomen maaperätiedonkeruu ja sovellukset, hanke Loppuraportti Ulpu Väisänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Suomen maaperätiedonkeruu ja sovellukset, hanke 2533004. Loppuraportti 2008-2011. Ulpu Väisänen"

Transkriptio

1 Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen yksikkö Arkistoraportti 28/ Rovaniemi Pohjois-Suomen maaperätiedonkeruu ja sovellukset, hanke Loppuraportti Ulpu Väisänen

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijat Ulpu Vaislinen KUV AILULEHTI PilivamiliirJ I Dnro Raportin laji Arkistoraportti Toimeksiantaja GTK Raportin nimi Pohjois-Suomen maaperatiedonkeruuja sovellukset, hanke Loppuraportti Tiivistelmil Hankkeessa tehtiin vuosina maaperatiedonkeruuta, geologista kartoitusta, pohjavesi- ja maaainestutkimuksia, maa-ainesrekisterin paivitysta ja soveltavia tutkimuksia. Tutkimukset palvelevat maankayton suunnittelua, maan-ainesten kayttoa, pohjavesihuoltoa ja Pohjois-Suomen matkailua kestavan kehityksen pohjaltao Maaperatiedonkeruun pohjana oli vuosina tehty maaperatiedonkeruun tarveselvitys. Maaperatiedonkeruun aineistoista on laadittu karttoja, niiden selitykshi ja erilaisia sovelluksia yhteiskunnan tarpeisiin, kuten kaavoitukseen, ymparistonhuoltoon ja matkailuelinkeinon kehiwimiseen. Hankkeen keskeisia tehtavhi on ol1ut keskeneraisten kartoitusaineistojen Hiydentiiminen, tallennus GTY:eenja karttojen valmistaminen. Kartoituksen merkittavia tuotteita ovat geologiset retkeilykartatja opaskiijat,jotka palvelevat matkailijoita eri puolilla Pohjois- Suomea. Maa-ainesrekisterin paivitysta varten tutkittiinja kartoitettiin Pohjois-Suornen kaytt6keipoisten maa-ainesten, kuten hiekan, soranja moreenin m~hiriiaja iaatua, sekii niiden riithivyytta kaythijien tarpeidenja kestaviin kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tutkimuksissa huomioitiin maa-ainesten otonja muun maankiiyton, kuten pohjavedenotonja -suojelun yhteensopivulls. Hankkeessa tehtiin harju- ja moreeniainesten inventointiaja perustutkimusta sekii maa-ainesten saatavullsselvityksia, taselaskelmia seka tuotettiin tietoa eri tyyppisten maaainesmuodostumien levinneisyydeshi. Sadevesi-ja luminaytteiden keraysta tehtiin yhteisty6ssa ESY:n kanssa isotooppitutkimusta varten, joka on Dsa kansainvalista IAEA:n (International Atomic Energy Association) ilmastotutkimusta GNIP (Global Network for Isotopes in Precipitation). Hankkeessa on ollut lisaksi useita muitakin osatehtavhi, jotka on esitelty raportissa. Asiasanat (kobde, menetelmiit jne.) Maapera, pohjavesi, maa-ainekset, kartoitus, geologinen retkeilykartta, ymparistonhuolto, kestava kehitys Maantieteellinen alue (maa, liilini. kunta, kylii, esiintyma) Pohjois-Suomi Karttalchdct 2444,2541,2542,2543,2732, 2743,3422,3524,3532, 3534,3541,3641,3834, 4524,4613, Muut tiedot Hankkeen asettaja: GTK, johtoryhma Hankepaallikko: Ulpu Vaisanen Arkistosarjan nimi Arkistotunnus Arkistoraportti Kokonaissivunriilirii Kieli Hinta Julkisuus 23 Suomi Julkinen Yksikko ja vastuualue Hankctunnus PSY, selvennys Allekitjoitusinimcn sclvcnnys!/.- - ~ ~ViiiS~~ GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLOGICAL SURVEY OF ANLAND GTK

3 Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO. 1 2 HANKKEEN LIITTYMINEN GTK:N TUTKIMUSOHJELMAAN SEKÄ ALUEELLISEEN JA MAAKUNNALLISEEN KEHITTÄMISEEN 2 3 HANKKEEN TAVOITTEET JA SEURANTAMITTARIT VUODEN 2008 TOIMINTA Tavoitteet Tulokset VUODEN 2009 TOIMINTA Tavoitteet Tulokset VUODEN 2010 TOIMINTA Tavoitteet Tulokset VUODEN 2011 TOIMINTA Tavoitteet Tulokset JULKAISUT 13 9 KARTAT RAPORTIT LEHTIARTIKKELIT ESITELMÄT KOULUTUS, NEUVOTTELUT, SIDOSRYHMÄSUHTEET 17 KIRJALLISUUSLUETTELO

4 1 1 JOHDANTO Hanke Pohjois-Suomen maaperätiedonkeruu ja sovellukset kuuluu GTK:n maankäyttö ja rakentaminen vaikuttavuusalueeseen, liittyen pohjavesi ja kiviainekset-tutkimusohjelmaan. Hanke alkoi ja päättyy Se on osa valtakunnallista maaperätiedonkeruuohjelmaa. Maaperätiedonkeruun tärkeimmät painopisteet ovat geologinen kartoitus ja maa-ainesrekisterin päivitys. Geologisen kartoituksen, päivitetyn maa-ainesrekisterin ja soveltavien tutkimusten aineistot palvelevat maankäytön suunnittelua, Pohjois-Suomen matkailua, pohjavesihuoltoa sekä ympäristönhuoltoa kestävän kehityksen pohjalta. Hankkeessa tuotettiin tietoa maaperästä, sen koostumuksesta ja raaka-ainevaroista sekä pohjavedestä. Maaperägeologisia tietoaineistoja kerättiin GTK:n tietokantoihin, ja tietoja päivitettiin ja käytettiin erilaisiin soveltaviin tarkoituksiin. Hankkeen päätehtäviä oli tarvelähtöisen tiedonkeruun tuloksena syntyvän numeeristetun maaperäkartoitustiedon tuottaminen Pohjois-Suomen alueelta. Aineistoista laadittiin karttoja, niiden selityksiä ja erilaisia sovelluksia yhteiskunnan tarpeisiin, kuten maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen, pohjavesi- ja ympäristönhuoltoon ja matkailuelinkeinon kehittämiseen. Hankkeen keskeisiä tehtäviä oli myös keskeneräisten aineistojen käsittely, viimeistely ja tallennus geotietoytimeen sekä karttojen valmistaminen. Kartoituksen merkittäviä tuotteita ovat geologiset retkeilykartat ja opaskirjat, jotka palvelevat matkailijoita eri puolilla Pohjois-Suomea. Kartoitettavien alueiden valinnassa otettiin huomioon vuosina 2007 ja 2008 tehdyn maaperätiedonkeruun tarveselvityksen tulokset, sekä yhteiskunnan tarpeet erityisesti kaavoituksen ja ympäristönhuollon tehtävissä. Osana tarveselvityskartoitusta ovat mahdolliset tarpeet pohjavesialueiden tutkimiseksi Pohjois-Suomessa (rakennekartoitukset, 3D-mallinnus). Tarpeet koko Suomessa ovat selkeästi tulleet esille tarveselvityskartoituksissa. Maa-ainesosatehtävä koostuu maa-ainestutkimuksiin liittyvistä tehtävistä ja maa-ainesrekisterin päivityksestä, kuten maa-ainestietojen ajantasaistamisesta, maa-ainestilinpidosta sekä asiantuntijapalveluista GTK:n ja maanmittaustoimistojen sopimuksen mukaisesti Pohjois-Suomessa. Ajantasaistaminen tehtiin Geologian tutkimuskeskuksen ja Tielaitoksen 1970-luvulla yhteistyössä tekemään Suomen hiekka- ja soravarojen arviointityöhön. Tulokset ovat Pohjois-Suomen osalta valtaosaltaan vanhentuneita, minkä vuoksi aineistoa ei voida käyttää maa-ainestilinpitoon ilman tietojen saattamista ajan tasalle. Maa-ainestietojen revidointia jatkettiin tärkeimmillä markkinaalueilla, jotta aineistot saatiin päivitettyä. Myös maa-ainesrekisterin päivitys ja soveltavat tutkimukset palvelevat maankäytön suunnittelua, Pohjois-Suomen matkailua, pohjavesihuoltoa sekä ympäristönhuoltoa kestävän kehityksen pohjalta. Maa-ainesrekisterin päivitystä varten tutkittiin ja kartoitettiin Pohjois-suomen käyttökelpoisten maa-ainesten, kuten hiekan, soran ja moreenin määrää ja laatua sekä niiden riittävyyttä käyttäjien tarpeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tutkimuksissa huomioitiin maaainesten oton ja muun maankäytön, kuten pohjavedenoton ja suojelun yhteensopivuus. Hankkeessa tehtiin harju- ja moreeniainesten inventointia ja perustutkimusta sekä maa-ainesten saatavuusselvityksiä, taselaskelmia sekä tuotettiin tietoa eri tyyppisten maa-ainesmuodostumien levinneisyydestä. Hankkeen osatehtävänä oli vuonna 2009 maaperän yleiskartoitus 1: , joka oli vuosina erillinen, valtakunnallinen hanke, hankepäällikkönä PSY:ssä Pauliina Liwata. Maaperän valtakunnallista yleiskartoitusta koordinoi alkaen Tapio Väänänen ISY:stä.

5 2 Maaperän yleiskartoitus 1: tuotti ajantasaista ja alueellisesti kattavaa tietoa Suomen maankamarasta. Tällainen valtakunnallisesti kattava maaperäkartta-aineisto on Suomesta puuttunut, miljoonamittakaavaista karttaa lukuun ottamatta. Maaperän yleiskartoituksen tavoitteena oli ensimmäisen version tekeminen koko maan kattavasta yleiskartasta ja tietokannasta. Yleiskartoituksessa huomioitiin eri tarpeet, jolloin syntyvästä karttatietokannasta on johdettavissa asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita. Jo kartoitettujen alueiden aineisto tehtiin yleistämällä numeerisesti sieltä olemassa oleva 1: ja 1: maaperäkartoitusaineisto. Työtä tehtiin tiiviissä yhteistyössä ulkopuolisrahoitteisen Maannoskartoitushankkeen kanssa (MTT, GTK, METLA). Vuonna 2009 tehtiin Pohjois-Suomen alueelta valmiiksi yleiskartta-aineiston tarkastus ja korjaus ja aineistojen siirto GTY:een. Sadevesi- ja luminäytteiden keräystä tehtiin yhteistyössä ESY:n kanssa isotooppitutkimusta varten, joka on osa kansainvälistä IAEA:n (International Atomic Energy Association) ilmastotutkimusta GNIP (Global Network for Isotopes in Precipitation). Hankkeen yhdessä osatehtävässä tutkittiin pohjavesiä Pohjois-Suomessa ja Oulun-Kuusamon alueilla. Tutkimuksessa selvitettiin maa- ja kallioperän sekä ilmaperäisen laskeuman vaikutusta pohjaveden koostumukseen. Hankkeen yhdessä osatehtävässä tutkittiin maaperän kulumiskestävyyttä ja geologisten tekijöiden vaikutusta maaston kulumiseen erilaisissa geologisissa ympäristöissä. Tutkimusten perusteella laadittiin luokitus retkeilyreittien kunnon arvioimiseen. Tutkimuksia tehtiin erityisesti luontomatkailuun painottuneilla alueilla Pohjois-Suomessa. Tutkimus on edennyt väitöskirjan käsikirjoitusvaiheeseen ja aiheesta on valmistunut useita julkaisuja. Pohjaveden laatua tutkittiin Kuusamon Pesosjärven yhdennetyn seurannan kohteista vuoden 2008 loppuun saakka. Tutkimusta tehtiin toisen hankkeen puitteissa jo 1990-luvulta lähtien, osana kansainvälistä pohjaveden yhdennetyn seurannan tutkimusta yhteistyössä ESY:n kanssa. Tutkimus oli YK:n Euroopan Talouskomission (ECE) ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen alainen kansainvälinen seurantaohjelma (GTK:n vastuuhenkilö Tarja Hatakka, ESY). 2 HANKKEEN LIITTYMINEN GTK:N TUTKIMUSOHJELMAAN SEKÄ ALUEELLISEEN JA MAAKUNNALLISEEN KEHITTÄMISEEN Hankkeen kuuluminen GTK:n maankäyttö ja rakentaminen vaikuttavuusalueeseen, liittyen pohjavesi ja kiviainekset-tutkimusohjelmaan, on pohjana hankkeelle. Hankkeen tehtävät tukevat GTK:n ympäristöosaamista ja luovat pohjaa maksulliselle tutkimustoiminnalle. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa geologista perustietoa yhteiskunnan tarpeisiin Pohjois- Suomessa. Kartoituksessa, maa-aines- ja pohjavesitutkimuksissa sekä soveltavissa tutkimuksissa keskityttiin Pohjois-Suomen talouselämän kannalta tärkeiden kasvualueiden, taajamien, liikenneväylien sekä matkailu- ja retkeilyalueiden ympäristöön. Hankkeen tuottamaa tietoutta voidaan hyödyntää maakunnallisessa, seudullisessa ja kunnallisessa kaavoituksessa, maa-ainesten käytön alueellisessa suunnittelussa ja seurannassa sekä luonnonvarojen käytön suunnittelussa. Peruskartoitusaineisto, maa-ainestietojen ajantasaistaminen ja tärkeiden alueiden kartoitus ja tarveselvitykset sekä pohjavesitutkimukset ovat välttämättömiä maankamaran ja sen luonnonvarojen kestävälle käytölle. Hankkeen tärkeimpiä tehtäviä oli lisäksi täydentää ja korjata keskeneräiset maaperäkartoitusaineistot, tallentaa tiedot GTY:een ja tarkastaa sinne tallennetut tiedot.

6 3 Maa-ainestaseiden tilinpidon edellytys on, että jäljellä olevan aineksen laatu ja määrä tunnetaan riittävällä tarkkuudella, jotta vuosittaisten ottomäärien perusteella tiedetään, paljonko ainesta kyseisessä muodostumassa on vielä jäljellä. Hiekka- ja sora-aineistojen saattaminen ajantasalle on tärkeää, mistä syystä aineisto on revidoitava. Tärkeitä alueita ovat Kemi-Tornion, Rovaniemen ja Kuusamon alueet, missä tarve on suuri sekä maa- ja kiviaineksen oton että muiden maankäyttömuotojen perusteella. Muita tärkeitä alueita ovat Kemijärven alue sekä Pohjois-Suomen matkailukeskukset, missä rakennustoiminta on valtakunnallisessakin mittakaavassa vilkasta. Hankkeen intressi- ja sidosryhmiä: - Maankäytön ja rakentamisen viranomaiset valtakunnan, maakuntien, seutukuntien ja kuntien tasolla - Yritykset ja liikelaitokset suunnittelu- ja ympäristöasioissa - Matkailu- ja retkeilyalan organisaatiot - Ympäristöministeriö (esim. rahoittaa tilinpidon järjestämistä) - Alueellisista ympäristöasioista vastaavat viranomaiset - MTT - Metsäsektori (Metsähallitus, METLA, sekä metsänomistajat ja heidän yhteenliittymänsä) - Puolustusvoimat - Maa-ainesalan yritykset - Energia-alan yritykset - Kaivannaisteollisuus - Museot - Yliopistot ja muut oppilaitokset - SGU, NGU, Kuolan tiedeakatemia - Lupa- ja valvontaviranomaiset, maanomistajat ja maa-ainesten ottajat, joita maaainestutkimukset palvelevat maa-ainesten oton suunnittelussa ja seurannassa. - Toiminta-alueen elinkeinoelämä - Maakunta-, seutukunta- ja kuntatason suunnitteluviranomaiset - Maankäyttöön liittyviä töitä tekevät konsulttitoimistot 3 HANKKEEN TAVOITTEET JA SEURANTAMITTARIT Hankkeen yleisenä tavoitteena oli yhteiskunnallinen hyöty maankamaran ja sen luonnonvarojen kestävässä käytössä. Tavoitteena oli myös tuottaa valtakunnallinen yhtenäinen maaperän yleiskartta-aineisto digitaalisessa muodossa. Hankkeen päämääränä oli koota ja ylläpitää kattavaa tietovarastoa Pohjois-Suomen maaperästä ja pohjavedestä sekä tuottaa siitä maaperäkarttoja tiedostoina tai tulosteina, karttalehtiselityksiä sekä sovelluksia maaperätutkimuksista. Tutkittavien alueiden valinnan perusteena olivat maaperätiedonkeruun tarveselvitykset. Hankkeen päämääränä oli saattaa keskeneräiset aineistot valmiiksi, tehdä karttalehtialueiden reunavertailut, tallentaa aineistot GTY:een ja tarkistaa ne.

7 4 Hankkeen tavoitteena oli myös tuottaa tietoa maa-ainestilinpidon tarpeisiin, maa-ainesten käytön suunnitteluun ja ohjaamiseen kestävän käytön periaatteiden mukaisesti, ottaen huomioon myös muut maankäyttömuodot. Vanhan, 1970-luvulla tehdyn arviointityön tulokset ovat valtaosaltaan vanhentuneet, koska aineistoa ei ole päivitetty. Laajoja harjualueita on käytännössä kaivettu kokonaan pois. Toisaalta maaperätiedonkeruun, -kartoituksen ja -tutkimusten yhteydessä on löytynyt uusia muodostumia, joita ei ole täydennetty maa-aineskantaan. Hankkeen päämääränä oli tuottaa ajantasaistettua tietoa käyttöön saatavista maa-aineksista. Tasetiedon avulla maa-ainesten ottoa on mahdollista ohjata ja seurata siten, että kiviainesten käyttö olisi ympäristö- ja tekniset näkökohdat huomioiden mahdollisimman taloudellista ja noudattaisi kestävän käytön periaatetta. Järjestelmä palvelee lupa- ja valvontaviranomaisia, maanomistajia sekä maa-ainesten ottajia maa-ainesten oton suunnittelussa ja seurannassa. Hankkeen päämääränä oli myös tuottaa tutkimustietoa ja sen sovelluksia yhteiskunnan käyttöön kaikessa maankäytön suunnitteluun sekä luonnonvarojen käyttöön liittyvissä asioissa. Tavoitteena oli saada aikaan päivitetty maa-aineskanta, jossa on tiedot esiintymien rajauksista ja pohjavedenpinnan yläpuolisista kokonaismassamääristä. Revidoidun maa-aineskannan tiedot yhdistettynä ympäristöhallinnolta saatavien ottotietojen kanssa antaa mahdollisuuden tilinpitoon. Päämäärän seurantamittarina on selvitys, miten yhteiskunta, eri sidosryhmät sekä yksittäiset karttojen ja muun tiedon käyttäjät hyötyvät hankkeen tuloksista, sekä heiltä saatu palaute. Hankkeen auditoinnissa saatu palaute on myös tärkeä seurantamittari. Päämäärän toteutumista voidaan seurata maa-ainesrekisterin tallennustilanteesta, moreenitietokannan tilanteesta sekä määräaikaisraporteista ja julkaisuista. Yleisen tavoitteen seurantamittarina on geologisen tiedon lisääntyvä käyttö. Sen toteutumista voidaan seurata geologisen perustiedon ja sen sovellusten hyödyntämisessä yhteiskunnassa, mm. julkaistujen karttojen määrällä ja niiden myyntimäärillä sekä sovellusten käytöllä. Maaainestaseiden tilinpidon toteutuminen sekä maa-ainesrekisterin ja moreenitietokannan sisältämä tietojen määrä ja niiden käyttö ovat myös seurantamittareita. 4 VUODEN 2008 TOIMINTA 4.1 Tavoitteet Maaperätiedonkeruun tarveselvityksen teko Q2 mennessä. Maaperätiedonkeruu ja geologinen kartoitus Pudasjärvellä ja Taivalkoskella Syötteen kansallispuiston alueella sekä Kemin seudulla. Syötteen alueella (kl ja 3541) tavoitteena tehdä maaperäkartoitusta 200 km 2. Työ on osa kolmevuotista kartoitustyötä, jonka tavoitteena on tuottaa aineisto, josta tehdään geologinen retkeilykartta 1: Syötteen matkailu- ja kansallispuiston alueelta. Työn valmistuu vuonna 2010 ja kartan ja opaskirjan painaminen ja julkistamisen ovat vuonna Geologinen retkeilykartta käsittää 334 km 2 :n laajuisen alueen. Päätös aloittaa Syötteen geologisen retkeilykartan teko tehtiin vuoden 2008 alussa, koska Oulangan-Rukan maastotyöt olivat keskeytyneet kesällä 2007 Metsähallituksen maastotutkimusluvasta tehdyn valituksen johdosta. Töiden suunniteltiin jatkuvan Oulangan-Rukan alueella myöhemmässä vaiheessa, kun asia on hoidettu kuntoon. Kemin alueelta (kl , 10 ja 11) maaperäkartoituksen tarkistukset, keskeneräisten karttojen numeeristaminen ja aineistojen tallennus GTY:een, GTY:een tallennettujen tietojen tarkistaminen sekä Pohjois-Suomen maaperäkarttalehtien rajavertailujen teko.

8 5 Tavoitteena oli julkistaa numeerisena 6 kpl 1: ja/tai 1: mittakaavaista maaperäkarttaa, vastuuhenkilöinä kunkin karttalehden kartoituksesta vastuussa oleva geologi. Julkistettavat kartat valittiin yhteiskunnan tarpeiden mukaan ensisijaisesti tiheästi asutuilta alueilta, kansallispuistoista tai matkailukeskusten ympäristöistä. Pohjavesitutkimukset ja näytteenotto kartoitettavilla alueilla. Kuusamon Pesosjärven yhdennetyn seurannan alueella pohjavesinäytteenotto 4 kertaa vuodessa. Sadevesi- ja luminäytteiden otto Rovaniemellä. Näytteet otetaan kerran kuukaudessa GTK:n toimitalon katolla sijaitsevasta keräimestä GTK/ESY:n ja IAEA:n (International Atomic Energy Association) isotooppitutkimuksia varten. Tutkimus Geologisten tekijöiden vaikutus maaston kulumiseen ja luontopolkujen kulumiskestävyyteen Pohjois-Suomessa jatkuu. Tutkimusaineistojen käsittelyä ja tulkintaa, julkaisujen teko. Maa-ainestietojen revidointityö toteutetaan Pohjois-Suomen tärkeimmillä markkina-alueilla, jotta tilinpidon käyttöön saataisiin mahdollisimman pian ajantasaistetut varantotiedot. Muodostumien ominaisuustietojen tallentamista maa-aineskantaan jatketaan Länsi-, Keski- ja Pohjois- Lapin alueilla. Tavoitteena on noin 300 muodostuman tietojen päivitys ja tarkistus. Vuonna 2003 aloitettua revidointityötä jatketaan Oulun seutukunnan ympäristössä ja Kemi-Tornio-alueilla, missä sekä maa- ja kiviainesoton että muiden maankäyttömuotojen perusteella tarve on suurin. Revidointityö tehdään noin 15 peruskarttalehden alueella. Muodostumien rakenteen selvittelyssä käytetään tarvittaessa maatutkaa, seismisiä luotauksia, koekuoppatutkimuksia (kaivinkone) sekä kairauksia. Kuluneiden viiden vuoden aikana on revidoitu vain pieniä alueita johtuen hankkeen resurssien sitoutumisesta muihin maankäyttöä palveleviin hankkeisiin (Mormi ja Tuura). Myös geotietoytimen maa-aineskäyttöliittymän valmistumisen viivästyminen useilla vuosilla on estänyt maaaineskannan ominaisuustietojen tallennuksen. Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat valmiit kartat ja karttalehtiselitykset, julkaisut, raportit, esitelmät ja posterit sekä tallennetut maaperä-, maa-aines- ja pohjavesitiedot. Valmiista maaperätietokannasta voidaan tulostaa haluttuja karttatuotteita erilaisiin tarpeisiin. GTK:n tulossopimuksen tavoitteet hankkeelle: - Ruka-Oulanka-alueen maaperäkartoitus, 250 km 2 - Toimialan maaperän tiedonkeruun tarveselvityksen päivitys, valmis Q2 - Keskeneräisten maaperän peruskarttojen julkaiseminen, 6 kpl, Q4 4.2 Tulokset Maaperätiedonkeruuta ja kartoitusta tehtiin Pudasjärvellä ja Taivalkoskella Syötteen matkailu- ja kansallispuistoalueella 130 km 2. Syy Ruka-Oulanka-alueen kartoituksen siirtämisestä Syötteen alueelle on esitetty kappaleessa 4.1 Tavoitteet. Lisäksi kartoitettiin keskeneräisiä alueita Kemin läheisyydessä (kl ) ja tarkistettiin aikaisemmin kartoitettuja alueita ja karttojen raja-alueita. Maaperäkartoitusresurssit pienenivät huomattavasti v. 2008, syynä Maaperän yleiskartoitus 1: hankkeen priorisointi ja kartoitusresurssien ohjaaminen siihen. Digitointiresursseja ei myöskään ollut käytettävissä keskeneräisten maaperäkarttojen 1: tekemiseen. Maaperäkartta 1: ja sen selitys (Liminganjärvi ) valmistui ja julkistettiin.

9 6 Toimialueen maaperätiedonkeruun tarveselvityksen päivitys valmistui Q2 mennessä. Sadevesi- ja luminäytteiden keräys isotooppitutkimuksia varten (GTK/ESY ja IAEA) tehtiin suunnitelmien mukaan kuukausittain. Pohjavesinäytteet otettiin suunnitelmien mukaan Kuusamon Pesosjärven yhdennetyn seurannan kohteista 4 kertaa. Maa-ainestoimintoina on tehty lähinnä vain tilaustutkimuksia. Varsinaista suunniteltua toimintaa ei ole voitu toteuttaa johtuen resurssien sitoutumisesta muihin hankkeisiin (Mormi ja Tuura). Hankkeen julkaisut, valmistuneet kartat, raportit, lehtiartikkelit, esitelmät, koulutus ja muu toiminta on esitetty raportin lopussa. 5 VUODEN 2009 TOIMINTA 5.1 Tavoitteet Maaperätiedonkeruuta ja geologista kartoitusta tehdään Syötteen kansallispuistossa ja matkailualueella (karttalehdet 3532 ja 3541) yhteensä 190 km 2. Työ on osa kolmevuotista kartoitustyötä, jonka tavoitteena on tuottaa aineisto, josta tehdään geologinen retkeilykartta 1: Syötteen kansallispuistosta ja matkailualueelta. Työt valmistuvat v ja kartta painetaan v Maastotarkistuksia ja täydentävää kartoitusta tehdään Kemin-Tornion alueella keskeneräisten karttojen saamiseksi julkaisukuntoon. Maaperäkartoista 1: tehdään valmiiksi ja julkistetaan 5 kpl (kl , 09, 10, 11, 12) sekä 2 kpl maaperäkarttoja 1: Julkistettavat kartat on valittu yhteiskunnan tarpeiden mukaan ensisijaisesti tiheästi asutuilta alueilta. Maa-ainestutkimuksissa Pohjois-Suomen hiekka- ja soravarojen arviointityön yhteydessä kertyneen aineiston ja muodostumien ominaisuustietojen tallentamista maa-aineskantaan jatketaan Länsi-, Keski- ja Pohjois-Lapin alueilla, tavoitteena noin 300 muodostuman tietojen päivitys ja tarkastus. Kuluneiden viiden vuoden aikana on revidoitu vain pieniä alueita johtuen hankkeen resurssien sitoutumisesta muihin maankäyttöä palveleviin hankkeisiin (Mormi ja Tuura). Myös geotietoytimen maa-aineskäyttöliittymän valmistumisen siirtyminen useilla vuosilla on estänyt maa-aineskannan ominaisuustietojen tallennuksen. Vuonna 2003 aloitettua revidointityötä jatketaan Oulun seutukunnan ympäristössä sekä Kemin- Tornion alueella, missä sekä maa- ja kiviainesoton että muiden maankäyttömuotojen perusteella tarve on suurin. Revidointityö tehdään noin 15 peruskarttalehden alueella. Muodostumien rakenteen selvittelyssä käytetään tarvittaessa maatutkaa, seismisiä luotauksia, koekuoppatutkimuksia kaivinkoneella sekä kairauksia. Osallistutaan maa-ainesten tilinpidon kehittämiseen. Sadevesi- ja luminäytteiden keräys jatkuu Rovaniemellä. Näytteet otetaan kerran kuukaudessa GTK:n toimitalon katolla sijaitsevalla keräimellä GTK/ESY:n ja IAEA:n (International Atomic Energy Association) isotooppitutkimuksia varten. Tutkimus Geologisten tekijöiden vaikutus maaston kulumiseen ja luontopolkujen kulumiskestävyyteen Pohjois-Suomessa jatkuu. Tutkimusaineistojen käsittelyä ja tulkintaa, raportointia ja julkaisujen tekoa. Vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan liitettiin osatehtävänä Maaperän yleiskartoitus 1: , joka toimi aiempina vuosina omana hankkeenaan, mutta jäi kesken hankkeen päätyttyä Maaperän yleiskartoitus 1: hankkeen pilottivaiheessa v luotiin yleismittakaavaista maaperäaineistoa kl alueelta (Kierinki) tarvittavien aineistojen ja resurssien selvittämiseksi. V tuotteistettiin ISY:n ja ESY:n kanssa menetelmät, joilla voidaan tuottaa

10 7 yhtenäistä aineistoa. Jo kartoitettujen alueiden aineisto tehtiin yleistämällä numeerisesti sieltä olemassa oleva 1: : maaperäkartoitusaineisto. Kartoittamattomilta alueilta tuotettiin maaperäkuvioaineistoa pääosin karttatulkinnalla käyttäen GIS- ja kuvankäsittelytekniikoita. MML:n maastotietokantaa yleistämällä luotiin pohjataso, joka tarkennettiin mineraalimaiden osalta muista lähteistä saatavilla paikkatietoaineistoilla (GTK, SYKE, METLA, MTT). Turve jaettiin kahteen syvyysluokkaan radiometristä matalalentoaineistoa käyttäen. Suurin osa PSY:n alueen kartoituksesta oli ns. uustuotantoa. Lähtökohtana oli pyrkimys käyttää hyväksi kaikki olemassa oleva numeerinen paikkatietoaineisto 1: maaperäaineiston tarkentamiseksi. Koska työrutiineja ja menetelmiä oli parannettu ja kehitelty eteenpäin v , jouduttiin hankkeen aloitusvuoden aineistot tuottamaan uudelleen v jälkeen. Kartoitus eteni 1: karttalehdittäin. Aineistojen käsitteleminen suuralueina vähensi yleistys- ja uustuotantoprosessin ajojen määrää sekä karttalehtien välistä rajakorjailua. Aineistot Kilpisjärvi kl. 18, Enontekiö kl. 28, Inari kl. 48 ja Utsjoki kl. 39, 49 valmistuivat v loppuun mennessä. V tuotettu aineisto poikkesi tuotantomenetelmiltään ja tämän vuoksi laadultaan hankkeen muista aineistoista. Aineisto oli käsiteltävä ja digitoitava uudelleen v Uudelleen editointi käsitti karttalehden 26 eli 8 % koko PSY:n maaperän yleiskartta-aineistosta. V tavoitteena on tehdä yleiskartta-aineiston tarkastukset ArcMap-sovellukseen laaditulla käyttöliittymällä epäloogisuuksien ja virheiden korjaamiseksi. PSY:ssä tarkastettavia 1: mittakaavaisia karttalehtiä on 46 kpl. Tarkastajien kommenttien ja korjausehdotusten perusteella aineisto editoidaan. Lopullinen aineisto sekä maastosta gps:llä (v ) ja maastotallentimilla (v ) kerätyt havainnot siirretään GTY:een. Metadatakuvausohjeistuksen laatiminen aloitetaan yhdessä muiden yksiköiden kanssa. Havainnot ja tulokset tallennetaan GTY:een. Karttatiedot tallennetaan tarkistettuina numeerisina tiedostoina. V aikana tavoitteena olevat yleiskartta-aineiston konkreettiset tulokset ja/tai tärkeimmät välitulokset: - Metadatakuvausohjeistuksen laatiminen ja asiasanojen määrittely (ESY, ISY, LSY, PSY) - Karttalehden 26 aineisto digitoidaan uudelleen - Maastohavainnot sekä tarkastettu ja korjattu aineisto siirretään GTY:een - Version 1.0 tuotteistaminen ja version 2.0 määrittely (ESY, ISY, LSY, PSY) GTK:n tulossopimuksen tavoitteet hankkeelle: - Maaperän yleiskartta-aineiston tarkistus yksikön vastuun osalta, tarkistettu Q2 mennessä. - Keskeneräisten kartoitusaineistojen viimeistely, valmis Q4. - Maa-ainesrekisteritietojen päivitys ja tallennus suunnitelman mukaisesti Perämeren kaaren alueella, valmis Q Tulokset Syötteen geologisen retkeilykartta-alueen kartoitus, tavoitteena 190 km 2, saatiin valmiiksi. Keskeneräisiä maaperäkarttoja 1: saatiin valmiiksi ja julkistettiin 11 kpl (toimintasuunnitelmassa 5 kpl) ja maaperäkarttoja 1: julkistettiin 2 kpl (toimintasuunnitelmassa 2 kpl). Ke-

11 8 min-tornion alueen täydennyskartoitus siirtyi vuodelle 2010 töiden priorisoinnin ja resurssien puutteen takia. Syötteen kartoitustyöt, pohjavesitutkimukset ja kaivinkonemontutus tehtiin näytteenottoineen ja näytteet analysoitiin. Karttalehtien rajavertailut tehtiin valmiiksi, osin yhteistyössä LSY:n kanssa. PSY:n julkaistut/julkistetut maaperäkartat 1: (97 kpl) ja 1: (14 kpl) käännettiin uuteen pdfmuotoon ja tallennettiin. Maa-perän yleiskartta-aineistojen 1: tarkistukset ja korjaukset saatiin valmiiksi marraskuussa 2009 ja tiedot siirrettiin SDE:hen. Karttalehti 26 digitoitiin uudelleen. Kaikki tiedot tallennettiin GTY:een. Sadevesi- ja luminäytteiden keräys isotooppitutkimuksia varten (GTK/ESY ja IAEA) tehtiin suunnitelmien mukaisesti kuukausittain. Tutkimus Geologisten tekijöiden vaikutus maaston kulumiseen ja luontopolkujen kulumiskestävyyteen Pohjois-Suomessa jatkui. Tavoitteista saavutettiin 25 %. Maa-ainestutkimuksiin varattuja resursseja ei ollut käytettävissä muiden, kiireellisempien hankkeen osatehtävien tai muiden hankkeiden takia (Mormi, Tuura). Hankkeen julkaisut, valmistuneet kartat, raportit, lehtiartikkelit, esitelmät, koulutus ja muu toiminta on esitetty raportin lopussa. 6 VUODEN 2010 TOIMINTA 6.1 Tavoitteet Syötteen geologisen retkeilykartan ja opaskirjan suunnittelu, teko ja painatus. Maaperätiedonkeruuta ja geologista kartoitusta jatketaan Oulangan-Rukan alueilla. Oulangan- Rukan alueesta tehtävän geologisen retkeilykartan tiedonkeruusta on tehty 40 %. Työt ovat olleet keskeytyneinä vuodesta Maaperäkartoitusta tehdään Oulangan alueella noin 200 km 2. Työ on osa kolmevuotista kartoitustyötä, tavoitteena tuottaa aineisto, josta tehdään geologinen retkeilykartta 1: Rukan matkailualueelta ja Oulangan kansallispuiston alueelta. Kartoitustyöt valmistuvat v ja kartta ja opaskirja painetaan v Kemin-Tornion seudulla tehdään täydennyskartoitusta, joka jäi kesken v töiden priorisoinnin takia. Keskeneräisiä karttoja numeeristetaan ja aineistoja tallennetaan GTY:een ja tallennetut tiedot tarkistetaan. Pohjois-Suomen maaperäkarttalehtien rajavertailut tehdään loppuun. Kemin-Tornion alueelta julkistetaan 5 kpl maaperäkarttoja 1: (viimeiset keskeneräiset maaperäkartat 1:20 000). Maaperäkarttoja 1: viimeistellään 2 kpl. Sadevesi- ja luminäytteiden keräys jatkuu Rovaniemellä. Näytteet otetaan kerran kuukaudessa GTK:n toimitalon katolla sijaitsevalla keräimellä GTK/ESY:n ja IAEA:n (International Atomic Energy Association) isotooppitutkimuksia varten. Pohjois-Suomen hiekka- ja soravarojen arviointityön yhteydessä kertyneen aineiston ominaisuustietojen tallentamista maa-aineskantaan jatketaan, tavoitteena noin 300 muodostuman tietojen päivitys ja tarkistus. V aloitettua revidointityötä jatketaan Oulun seutukunnan ympäristössä ja Kemi-Tornion alueilla, missä sekä maa- ja kiviainesoton että muiden maankäyttömuotojen perusteella tarve on suurin. Revidointityö tehdään noin 15 peruskarttalehden alueella. Muodostumien rakenteen selvittelyssä käytetään tarvittaessa maatutkaa, seismisiä luotauksia, koe-

12 9 kuoppatutkimuksia kaivinkoneella sekä kairauksia. Osallistutaan maa-ainestilinpidon kehittämiseen. 6.2 Tulokset Syötteen geologisen retkeilykartan alueella tehtiin kairausten avulla täydentäviä maaperätutkimuksia ja -kartoitusta. Tutkimukset toteutettiin yhteisesti P. Saralan hankkeen kanssa. Koko retkeilykartan alueen, yhteensä 334 km 2, kartoitus saatiin valmiiksi. Retkeilykartan aineiston käsittely, kartan ja opaskirjan teko ja painatus saatiin valmiiksi. Julkistamistilaisuus pidettiin Iso- Syötteen opastuskeskuksessa Maaperäkartoitusta ja tiedonkeruuta tehtiin Oulangan-Rukan alueella tavoitteen mukaisesti noin 200 km 2. Kartoituksen lisäksi tehtiin ilmakuvien prosessointia, aineistojen käsittelyä, pohjavesitutkimuksia, näytteenottoa ja analysointia. Maastotutkimuksia Kuusamossa Oulangan alueella. Oulangan-Rukan sekä Syötteen alueiden maaperätutkimusaineistojen (havainto- ja profiilipisteet, kalliopaljastumat) käsittelyä tietokannoissa ja tallentamista GTY:een jatkettiin. Täydennyskartoitusta tehtiin Kemin-Tornion seudulla. Aineistojen viimeistelyä ja tallennusta GTY:een ja maaperäkarttalehtien reunavertailut tehtiin seuraavien karttalehtien alueilta: Kittilä (1:50 000), Maksniemi ja Kirvesaapa (1:20 000). Kemin-Tornion karttojen täydennyskartoitus toteutui vain osittain kahden kartoittajan ollessa lähes koko kenttäkauden maksullisissa tilaustöissä. Toteutuminen 70 %.

13 10 Sadevesi- ja luminäytteiden keräys isotooppitutkimuksia varten (GTK/ESY ja IAEA) tehtiin suunnitelmien mukaisesti kuukausittain. Maa-ainestoiminnoista (ominaisuustietojen päivitys, tarkistus ja tallennus maa-ainestietokantaan, n. 300 muodostumaa, ja maa-ainesten tilinpidon kehittäminen) toteutui 20 %. Osatehtävään varatut resurssit jouduttiin ohjaamaan muihin maankäyttöä palveleviin hankkeisiin (Mormi ja Tuura). Syötteen geologinen retkeilykartta ja opaskirja julkaistiin v Kuvassa osa kartasta ja opaskirjan kansilehti. 7 VUODEN 2011 TOIMINTA 7.1 Tavoitteet Maaperätiedonkeruuta jatketaan Rukan-Oulangan matkailualueella ja kansallispuistossa. Työ on osa kolmevuotista kartoitustyötä, tavoitteena tuottaa aineisto, josta tehdään geologinen retkeilykartta 1: ja opaskirja. Maastotyöt valmistuvat vuonna 2011, kartta ja opaskirja painetaan v Kartoitustyö aloitettiin v. 2007, jolloin 40 % suunnitellusta retkeilykartta-alueesta saatiin kartoitettua. Kartoitus jouduttiin tällöin keskeyttämään toistaiseksi, mutta sitä jatkettiin vuonna 2010, minkä loppuun mennessä oli kartoitettu 65 % suunnitellusta alueesta. Maaperätiedonkeruu, kartoitus ja pohjavesitutkimukset suoritetaan loppuun Q3 mennessä.

14 11 Keskeneräisten maaperäkarttojen viimeistelyä jatketaan. Maaperäkartoista 1: viimeistellään yksi kartta v Keskeneräisiä maaperäkarttoja 1: on Kemin-Tornion seudulta 3 kpl. Tarpeelliset maastotarkistukset ja täydentävä kartoitus tehdään näillä karttalehtialueilla, mikäli on käytettävissä resursseja. Valmiit aineistot tallennetaan GTY:een ja liitetään valtakunnalliseen digi MP25 kartta-aineistoon, josta tehdään tarvittavia tuotteita. Muilta osin työt keskeneräisten aineistojen kanssa päätetään hoitamalla aineistojen tallennus ja arkistointi. Maaperätiedonkeruun ja tutkimusaineistojen käsittelyä ja tallennusta tietokantoihin jatketaan. Yhteistyötä Metsähallituksen kanssa jatketaan. Tavoitteena on liittää Pyhä-Luoston kansallispuiston alue kansainväliseen Geopark-verkostoon. Tutkimusta maa- ja kallioperän sekä ilmaperäisen laskeuman vaikutuksesta pohjaveden koostumukseen Pohjois-Suomen alueella jatketaan (julkaisukäsikirjoituksen tekoa). Tutkimusta geologisten tekijöiden vaikutuksesta maaston kulumiseen ja luontopolkujen kulumiskestävyyteen Pohjois-Suomessa jatketaan (julkaisukäsikirjoituksen tekoa). Stratigrafia- ja kronologisten tutkimusaineistojen käsittelyä jatketaan (julkaisukäsikirjoituksen tekoa). Maa-ainestutkimuksissa on tavoitteena tehdä maa-aineskannan päivityksiä yhteensä 9000 km 2 :n suuruisella alueella (3000 km 2 Kemi-Torniossa, 3000 km 2 Rovaniemellä sekä 3000 km 2 Kuusamossa). Muodostumien rakenteen selvittelyssä käytetään maatutkaa, koekuoppatutkimuksia kaivinkoneella sekä kairauksia. Osallistutaan maa-ainesten tilinpidon kehittämiseen. Havainnot ja tulokset tallennetaan GTY:een. Karttatiedot tallennetaan tarkistettuina numeerisina tiedostoina. Pohjois-Suomen maa-ainesmuodostumien tietojen tallennusta maa-aineskantaan jatketaan sekä päivitetään siellä olevia tietoja myytävän tasetiedon oikeellisuuden varmistamiseksi. Työprosessien kuvaukset, kokousmuistiot, työohjeet ja aineistot tallennetaan hankkeen mpy-palveluun. Sadeveden ja luminäytteiden keräys jatkuu Rovaniemellä. Näytteet otetaan kerran kuukaudessa GTK:n toimitalon katolla sijaitsevasta keräimestä GTK/ESY:n ja IAEA:n (International Atomic Energy Association) isotooppitutkimuksia varten. Hankkeen osatehtävässä valmistellaan ja toteutetaan vuoden 2011 kesäkuussa pidettävä IN- QUA:n Peribaltic-työryhmän kokous ja ekskursio. Hankkeen loppuraportti v valmistuu Q3 mennessä. Tulossopimuksen tavoitteet: - Ruka-Oulanka kansallispuiston geologinen kartoitus valmistuu Q3. Kartoitettava alue 280 km 2. - Kemin-Tornion alueen maaperäkartoitukset viimeistellään ja liitetään valtakunnalliseen digimp 25:een, Q4.

15 12 Oulangan jylhiä maisemia geologisen retkeilykartan alueella. 7.2 Tulokset Rukan-Oulangan geologisen retkeilykartta-alueen (kansallispuisto ja matkailualue) kartoitus ja pohjavesitutkimukset valmistuivat Q3 mennessä. Kartoitetun alueen koko on 280 km 2. Retkeilykartan ja opaskirjan aineiston kokoaminen ja työstäminen jatkuvat loppuvuonna 2011, tavoitteena kartan ja opaskirjan painatus ja julkistaminen v Maaperäkartta Kittilä (1:50 000) on täydennetty, viimeistelty ja tallennettu GTY:een. Valmiit kartta-aineistot on tallennettu GTY:een ja ne liitetään valtakunnalliseen digi MP25 kartta-aineistoon keskitetysti Espoossa.

16 13 Kemin-Tornion keskeneräisten maaperäkartta-aineistojen viimeistely ja tallennus: toteutuminen 25 %. Keskeneräiset maaperäkartta-aineistot tallennetaan PSY:ssä GEO DATA:an, kansioon Keskeneräiset Q4 mennessä (Raija Pietilä). Aineistoja käyttöön otettaessa ko. kartan vastuullinen geologi tarkistaa niiden käyttökelpoisuuden. Maa-ainestietojen päivitystä maa-ainestietokantaan tehty Kittilästä 55 karttalehden (1:20 000) alueelta. Sadevesi- ja luminäytteiden keräystä jatkettiin GTK/ESY:n ja IAEA:n (International Atomic Energy Association) isotooppitutkimuksia varten. Toteutunut suunnitelmien mukaan. Maaperätiedonkeruun ja tutkimusaineistojen käsittelyä ja tallennusta kartoitetuilta alueilta tietokantoihin jatkettiin. Maaperäkartoitukseen Kemin-Tornion alueelle ei ollut resursseja muiden osatehtävien, hankkeiden ja tilaustöiden vuoksi. Lisäksi yksi kartoittaja siirtyi kesällä GTK:sta toisen työnantajan palvelukseen. Kaikki muut kartoitusresurssit käytettiin Oulangan-Rukan geologisen retkeilykarttaalueen maastotöihin. Maaperätiedonkeruuaineistojen tallennus pyritään saamaan valmiiksi suunnitelmien mukaisesti vuoden 2011 loppuun mennessä. Valmiit maaperäaineistot tallennetaan GTY:een ja digi MP25:een keskitetysti Espoossa. INQUA Peribaltic Working Group-kokous ja ekskursio toteutettiin Pohjois-Suomessa Kokouksen ja ekskursion toteuttajat ja osallistujat P. Johansson, J. Pihlaja ja P. Sarala. 8 JULKAISUT Sarala. P., Lehtinen, K. & Väisänen, U Geologiset indikaattorit. Teoksessa: Jokimäki, J. & Kaisanlahti-Jokimäki, M.L. (toim.) Matkailualueiden kestävyyden indikaattorit. Lapin yliopisto, Arktisen keskuksen tiedotteita 52, Julkistettu v Lehtinen, K Geological factors affecting erosion rate in Northern Finlands nature trails. Abstract, 33 rd IGC 2008 (International Geological Congress), Oslo. DataCD. Pihlaja, J. & Kupila, J Aquifer properties in Malaya Belaya Valley. Abstract, 33, 33 rd IGC 2008 (International Geological Congress), Oslo. DataCD. Pihlaja, J Quaternary deposits in the Ylikiiminki region. In: Lisicki, S. (Scientific editor), Quaternary of the gulf of Gdańsk and lower Vistula regions in northern Poland: Sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography. International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group, Frombork, September 14-19, Polish Geological Institute, Kupila, J Local aquifer studies as a part of water supply improvement from groundwater deposit in Malaya Belaya river valley, Apatity, Russia. HydroEco 2009, 2 nd International Multidisciplinary Conference of Hydrology and Ecology, , Wien, Itävalta. Poster-esitys ja abstrakti kongressijulkaisussa. Räisänen, J., Hirvasniemi, H., Kupila, J., Lauri, L., Molkoselkä, P., Silen, P. & Valkama, J Syöte. Geologinen retkeilykartta 1: Geological outdoor map. Geologian tutkimuskeskus.

17 14 Räisänen, J., Johansson, P., Karinen, T., Lauri, L., Sarala, P., Valkama, J. & Väisänen, U Syöte. Geologinen retkeilykartta, Opaskirja. Geological outdoor map, Guidebook. Geologian tutkimuskeskus. 35 s. Kupila, J GPR Survey as a part of land-use planning in Levi, Finnish Lapland. Congress EGU General Assembly 2010, , Wien, Itävalta. Poster-esitys ja abstrakti kongressijulkaisussa. Kupila, J. & Pihlaja, J Geological 3D-models in urban infrastructure construction: studies in Levi ski resort, Finnish Lapland. EGU 2011 Congress (European Geosciences Union, General Assembly 2011), Wien, Itävalta Poster-esitys ja posterin abstrakti kongressin yhteisjulkaisussa (Internet ja CD). Pihlaja, J. & Kupila, J Testing of different soil combination as substrates in golf courses in the cold climate environment: new results. EGU 2011 Congress (European Geosciences Union, General Assembly 2011), Wien, Itävalta Poster-esitys ja posterin abstrakti kongressin yhteisjulkaisussa (Internet ja CD). Räisänen, J. & Väisänen, U Impacts of Geological Factors on Biodiversity of the Syöte area. FCES 2011 Finnish Conference of Environmental Sciences, Turku Posteresitys ja posterin abstrakti kongressin yhteisjulkaisussa: FCES 2011, Proceedings, Johansson, P., Lunkka, J.P. & Sarala, P Late Pleistocene glacigenic deposits from the central part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas End Moraine zone. INQUA Peribaltic Working Group meeting and excursion northern Finland, June Excursion guide and abstracts. Rovaniemi: Geological Survey of Finland. 142 p. Helmens, K. & Johansson, P Environmental conditions and climate at Sokli (northern Finland) during early MIS 3 (~ 50 ka): Revising earlier concepts on glacial and vegetation dynamics and climate in northern Fennoscandia during the Middle Weichselian. In: Late Pleistocene glacigenic deposits from the central part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas End Moraine zone (ed. by Johansson, P., Lunkka, J.P. & Sarala, P.) INQUA Peribaltic Working Group meeting and excursion northern Finland, June Excursion guide and abstracts. Rovaniemi: Geological Survey of Finland, Pihlaja, J. & Kupila, J An example of applied Quaternary geology project: Testing of different soil combinations as substrates in slalom slopes and golf courses. In: Late Pleistocene glacigenic deposits from the central part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas End Moraine zone (ed. by Johansson, P., Lunkka, J.P. & Sarala, P.) INQUA Peribaltic Working Group meeting and excursion northern Finland, June Excursion guide and abstracts. Rovaniemi: Geological Survey of Finland Sarala, P., Väliranta, M. & Eskola, T Climatic conditions during the deposition of the Middle Weichselian inter-till deposit in Petäjäselkä, northern Finland. In: Late Pleistocene glacigenic deposits from the central part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas End Moraine zone (ed. by Johansson, P., Lunkka, J.P. & Sarala, P.) INQUA Peribaltic Working Group meeting and excursion northern Finland, June Excursion guide and abstracts. Rovaniemi: Geological Survey of Finland Väisänen, U Water Quality and Factors Affecting it in a Closed Mine in Northern Finland. Poster-esitys ja posterin abstrakti symposiumin yhteisjulkaisussa: 25 th International Applied Geochemistry Symposium, , Rovaniemi, Finland. Programme and Abstracts, p

18 15 9 KARTAT Johansson, P. & Väisänen, U Liminganjärvi. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti ja karttalehtiselitys. Geologian tutkimuskeskus. Johansson, P Ala-Paakkola. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Mäkinen, K Yli-Paakkola. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Sutinen, R. & Väisänen, U Kemijärvi. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Sutinen, R. & Väisänen, U Isokylä. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Johansson, P Pajuniemi. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Nenonen, J Nikkilänaapa. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Pihlaja, J Lylykkäänjärvi. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Johansson, P Ranua. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Johansson, P Taivalkoski. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Johansson, P. & Nenonen, J Sarmitunturi. Suomen geologinen kartta 1:50 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Johansson, P. & Nenonen, J Sulkusjärvi. Suomen geologinen kartta 1:50 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Sutinen, R., Liwata, P., Musta, V. & Piekkari, M Kiistala. Suomen geologinen kartta 1:50000, maaperäkartta, lehti Valmistuneet maaperäkartat tallennettaviksi GTY:een: Mäkinen, K., Hirvasniemi, H., Molkoselkä, P. & Musta, V Maksniemi. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Mäkinen, K., Hirvasniemi, H., Molkoselkä, P. & Musta, V Kirvesaapa. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Sutinen, R. & Liwata, P Kittilä. Suomen geologinen kartta 1:50 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. 10 RAPORTIT Väisänen, U Geologian tutkimuskeskuksen Pohjois-Suomen yksikön maaperätiedonkeruun tarveselvityksen päivitys. Selvitys GTK:n sisäiseen käyttöön. 7 s. ja 8 liites.

19 16 Väisänen, U., Kukkonen, M. & Kouri, P Hankeraportti v Nicaragua-projektista. 13 s. Toimitettu Ulkoasiainministeriöön ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliittoon YKL ry. Väisänen, U., Kukkonen, M., Kouri, P. & Ihalainen, P Raportti nicaragualaisten asiantuntijoiden kongressi- ja vastavierailumatkasta Suomeen s. Toimitettu Ulkoasiainministeriöön ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliittoon YKL ry. Väisänen, U Pohjois-Suomen maaperätiedonkeruu ja sovellukset. Hankkeen loppuraportti v Arkistoraportti 28/2011. Geologian tutkimuskeskus. 19 s. 11 LEHTIARTIKKELIT Groth, A. & Väisänen, U Ympäristötietous Nicaraguassa. PLAN 2/2008, s Väisänen, U Syötteen alueesta tehdään geologinen retkeilykartta. Kaleva Iijokiseutu Väisänen, U Geologinen retkeilykartta Oulangan ja Rukan alueelta. Koillissanomat Väisänen, U. & Autio, S Lehdistötiedote Syötteen geologisesta retkeilykartasta ja opaskirjasta. Väisänen, U Geologinen retkeilykartta Oulangan ja Rukan alueille. Koillissanomat ESITELMÄT Väisänen, U Groundwater and factors affecting its quality. Pidetty seuraavissa oppilaitoksissa: YCMOU (Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University), Nashik, Maharashtra, Intia. K.T.H.M. College (K.R.T. Arts, B.H. Commerce and A.M. Science College), Nashik, Maharashtra, Intia. Väisänen, U Pohjavesitutkimukset Pohjois-Suomessa. Pohjavesitutkimusten kehittämis- ja suunnittelupäivä PSY/LSY, Rovaniemi Mäkinen, K Geodiversity in Finland. The Finnish-Estonian Working Group on nature Conservation-työryhmän kokous Geological Diversity and Nature Protection Areas. Koli Johansson, P GTK:n geologiset retkeilykartat ja luontomatkailu. Syötteen opastuskeskus Räisänen, J Syötteen geologisen retkeilykartan ja opaskirjan esittely. Syötteen opastuskeskus Johansson, P Environmental conditions and climate at Sokli (northern Finland) during early MIS 3 (~ 50 ka): Revising earlier concepts on glacial and vegetation dynamics and climate in northern Fennoscandia during the Middle Weichselian. INQUA Peribaltic Working Groupkokous , Kevon tutkimusasema, Utsjoki. Posteriesitelmä.

20 17 Pihlaja, J An example of applied Quaternary geology project: Testing of different soil combinations as substrates in slalom slopes and golf courses. INQUA Peribaltic Working Groupkokous , Kevon tutkimusasema, Utsjoki. Posteriesitelmä. Sarala, P Climatic conditions during the deposition of the Middle Weichselian inter-till deposit in Petäjäselkä, northern Finland. INQUA Peribaltic Working Group-kokous , Kevon tutkimusasema, Utsjoki. Posteriesitelmä. 13 KOULUTUS, NEUVOTTELUT, SIDOSRYHMÄSUHTEET Videoneuvottelut maa-ainestilinpidosta ja maa-ainestutkimuksista (K. Mäkinen). Maa-ainestutkimusten valtakunnallinen kokous ja geotietoliittymän käyttöönottokoulutus Rovaniemellä. Osallistujat: K. Mäkinen, J. Pihlaja ja R. Pohjola. Osallistuminen maaperätiedonkeruun työpajaan Kuopion Kurkimäessä (P. Johansson, P. Liwata, J. Räisänen, U. Väisänen). Pohjavesiohjelmaa valmisteleva videoneuvottelu GTK:n eri yksiköistä n. 20 osallistujaa, PSY:stä U. Väisänen. Kokoonkutsujana J. Leveinen, kokouksen aiheina pohjavesitutkimusten tavoitteet ja kehittäminen GTK:ssa. Osallistuminen valtakunnallisille riskinarviointikoulutuspäiville Kuopiossa (U. Väisänen). Tilaisuuden järjestäjä Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus. Kuopiossa koottavaan Tornatorin tilaukseen selvitetty Kemin-Tornion alueilla heidän omistamillaan mailla olevien maa-ainesmuodostumien sorapotentiaalia (K. Mäkinen) v Nicaragua-projektien (5 erillistä projektia v ) yhteistyökumppaneiden vastavierailu Suomeen Kolmen nicaragualaisen asiantuntijan vastavierailu- ja kongressimatka toteutettiin UM:n myöntämän rahoituksen turvin. Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry avusti kuluissa. Vierailuohjelman tutustumiskäynnit ja neuvottelut: UM/Kehitysyhteistyöosasto/Lasse Keisalo, Karibian ja latinalaisen Amerikan asioista vastaava lähetystöneuvos, GTK/ESY ja PSY, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT/Jokioinen ja Helsingin yliopisto. Osallistuminen Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan 100-vuotisjuhlaseminaariin, aiheina mm. kehittyvien maiden maaja metsätalouden ongelmat ja kehittäminen (Challenges of Agricultural, Forestry and Food Sciences in a Globalising World). Vastavierailun nicaragualaiset asiantuntijat: - Osvaldo Roa Gamboa, Ing., M.Sc., Universidad Autónoma de Nicaragua, Managua, Nicaragua - Fidel Guzmán Guillén, Ing., M.Sc., Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua - Luis Balmaceda Murillo, Ing., M.SC., Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua Vierailun käytännön järjestelyistä vastasivat: U. Väisänen, P. Kouri ja M. Kukkonen. Järjestelyihin osallistuivat myös GTK, Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry, MTT ja Helsingin yliopisto. Neuvottelut intialaisen INSEED-organisaation kanssa (Bijoy Joseph, geologi, Ph.D. ja Sangita Kulathinal, Ph.D.) yhteistyöprojektista Intiassa. Projektisuunnitelman ja rahoitusanomuksen tekoa 6 kk:n projektia varten v Projektin teemana ympäristöongelmat, maaperän, pin-

21 18 ta- ja pohjavesien saastuminen, tiedon levitys oppilaitoksissa sekä maaseudun asukkaille ympäristöongelmista ja ympäristöhuollosta. Opetustilaisuuksien pitäminen RAMK:issa kaivostyönjohtajakoulutuskurssilla: Kaivosten ympäristövaikutukset ja riskit ja YVA-menettely kaivosalueilla (U. Väisänen). Sertifiointikoulutus SYKE:ssä. Maaperänäytteiden oton vertailu ja maaperänäytteenotto pilaantuneilta maa-alueilta. Osallistuja H. Hirvasniemi Lapin ympäristökeskukselle luovutettu lausunto : Lausunto Kemijoen, Tornionjoen ja Tenon, Näätämönjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmista ja niihin liittyvistä taustamateriaaleista (U. Väisänen), osana SYKE:n koko Suomen vesienhoitosuunnitelmiin liittyvää lausuntokierrosta. Tähän liittyen pidetty 2 videoneuvottelua GTK:n kaikkien yksiköiden kesken ja Osallistuminen 9. Geokemian päiville, GTK, Otaniemi, (U. Väisänen, R. Pohjola). Osallistuminen SYKE:n järjestämään pohjavesikoulutuspäivään, Kokkola, (U. Väisänen). Osallistuminen konferenssiin FCES 09 (9 th Finnish Conference of Environmental Sciences), Lahti, (U. Väisänen). Osallistuminen Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokoukseen (U. Väisänen). Lapin vesienhoitosuunnitelmien ja niistä saatujen lausuntokierroksen palautteiden käsittely. Osallistuminen III valtakunnallisille riskinarviointipäiville, , Kuopion yliopisto (U. Väisänen). Aineistokäyttöjärjestelmäkoulutuspäivät Kuopiossa Osallistujat K. Mäkinen, J. Kupila, J. Pihlaja, A. Taivalkoski-Peltoniemi ja R. Pohjola. Pohjavesitutkimusten kehittämis- ja suunnittelupäivä GTK:n yksiköiden kesken, vastuuhenkilönä Jarkko Okkonen LSY:stä. Tilaisuudessa mukana PSY:stä Maankäyttö ja ympäristö-toimialan henkilöstöä ja LSY:stä Olli Breilin ja Jarkko Okkonen. Pohjavesitutkimusten tilannekartoituskokous. Hydrogeologisen koulutustilaisuuden pitäminen RAMK:in kaivostyönjohtajakurssilla (U. Väisänen). Tilinpidon kehittämiskokoukset eri yksiköiden kesken helmi- ja maaliskuussa. Videoneuvottelut, K. Mäkinen. Osallistuminen hanke- ja sopimuskoulutukseen, GTK/PSY (U. Väisänen ja J. Pihlaja). Osallistuminen kongressiin EGU General Assembly 2010, , Wien, Itävalta (J. Kupila). Osallistuminen Bioenergian Lappi-seminaariin, , Rovaniemen ammattikorkeakoulu RAMK (U. Väisänen). Ympäristönäytteenottajien täydennyskoulutus sertifioiduille näytteenottajille. GTK:n järjestämä koulutus GTK:n kaikille yksiköille, , Hämeenlinna (H. Hirvasniemi ja R. Pohjola). Pohjaveden mallinnuskoulutus , Kuopio (J. Kupila). Länsi-Lapin maakuntakaavatyöhön liittyvä kokous Osallistujat K. Mäkinen ja insinööritoimisto SITO:n edustajat. Keskustelun aiheina GTK:n osuus työssä, joka käynnistyy syksyllä 2010.

Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012

Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/2012 Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012 Perttu Mikkola, Soile Aatos, Martti Damsten, Tapio Halkoaho,

Lisätiedot

LAPIN TUTKIMUSSEURA VUOSIKIRJA LIII - LIV 2013-2014 THE RESEARCH SOCIETY OF LAPLAND YEAR BOOK LIII - LIV

LAPIN TUTKIMUSSEURA VUOSIKIRJA LIII - LIV 2013-2014 THE RESEARCH SOCIETY OF LAPLAND YEAR BOOK LIII - LIV LAPIN TUTKIMUSSEURA VUOSIKIRJA LIII - LIV 2013-2014 THE RESEARCH SOCIETY OF LAPLAND YEAR BOOK LIII - LIV Rovaniemi 2015 Toimittajat - Editors: Pertti Sarala & Jarkko Ylipieti Taitto - Layout: Pertti Sarala

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 GTK:n visio Geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia. GTK:n toiminta-ajatus GTK :n tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa,

Lisätiedot

1/2012. Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus. Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja. Puhtaan pohjaveden puolesta

1/2012. Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus. Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja. Puhtaan pohjaveden puolesta 1/2012 Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja S. 18 Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus S. 8 Puhtaan pohjaveden puolesta S. 24 Sisältö

Lisätiedot

TIEDONKERUU, TIETOVIRRAT, TIETO- JÄRJESTELMÄT kartoista malleihin

TIEDONKERUU, TIETOVIRRAT, TIETO- JÄRJESTELMÄT kartoista malleihin 1/2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI Tiedot Suomen kallioperästä siirtyvät verkkoon s. 12 Miten saan tietoa GTK:n aineistoista ja palveluista? s. 16 TIEDONKERUU, TIETOVIRRAT, TIETO- JÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

POHJAVESITUTKIMUSOPAS

POHJAVESITUTKIMUSOPAS POHJAVESITUTKIMUSOPAS KÄYTÄNNÖN OHJEITA SUOMEN VESIYHDISTYS 2005 999 POHJAVESITUTKIMUSOPAS KÄYTÄNNÖN OHJEITA SUOMEN VESIYHDISTYS 2005 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Toimittaja Timo Kinnunen Julkaisija Suomen Vesiyhdistys

Lisätiedot

MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA

MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA Toimintakertomus 2008 Toimittaneet Tuire Valjus ja Tarja Manninen Raportti Q10/2009/48 1 SISÄLLYS 1 MERIGEOLOGIA JA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus GTK:n organisaatio 1.1.2009 TEM Johtokunta Esikunta Pääjohtaja Johtoryhmä Etelä- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Länsi- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Konsernipalvelut

Lisätiedot

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 37/2015 NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille Loppuraportti Pertti Sarala (toim.), Tuomo Karinen, Ilkka Lahti, Marja

Lisätiedot

Geofysiikan tutkimus

Geofysiikan tutkimus Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Geofysiikan tutkimus Toimintakertomus 2005 Toimittaneet Satu Mertanen, Ilmo Kukkonen ja Tarja Manninen Raportti Q10/2006/1 Kansi: Bouguer-anomaliakartta Satakunnasta.

Lisätiedot

Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan. M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20

Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan. M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20 1/2013 Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20 Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan S. 18 Mineraalialan yhteistyö kokoaa

Lisätiedot

Loppuraportti. Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi (2803005) Maria Nikkarinen

Loppuraportti. Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi (2803005) Maria Nikkarinen Itä-Suomen yksikkö M10.4/2009/24 4.2.2009 Kuopio Loppuraportti Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi (2803005) Maria Nikkarinen Itä-Suomen yksikkö Kuopio Sisällysluettelo

Lisätiedot

MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA

MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA Toimintakertomus 2009 Toimittaneet Tuire Valjus ja Tarja Manninen Raportti Q10/2010/29 Kansi: Sedimenttinäytteenottoa

Lisätiedot

GeoFoorumi. Taajamien suunnittelijoille vankkaa pohjatietoa Merigeologit seuraavat merenpohjan käyttöä. 1 2006 GeoFoorumi 1

GeoFoorumi. Taajamien suunnittelijoille vankkaa pohjatietoa Merigeologit seuraavat merenpohjan käyttöä. 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2007 Taajamien suunnittelijoille vankkaa pohjatietoa Merigeologit seuraavat merenpohjan käyttöä 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi 1/2007 Julkaisija:

Lisätiedot

Loppuraportti. Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi (2241000) Anne Kousa

Loppuraportti. Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi (2241000) Anne Kousa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti Loppuraportti Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi (2241000) Anne Kousa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi Etelä-Suomen yksikkö 12/2011 30.3.2011 Espoo Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 30.3.2011 Tekijät

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Savon loppuraportti

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Savon loppuraportti POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 4 2007 Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Savon loppuraportti Mia Tiljander (toim.) POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

5/2010 Pohja- vedet Vesitalous 5/2010

5/2010 Pohja- vedet Vesitalous 5/2010 5/2010 Pohjavedet valinta! Lähitoimitukset säästävät luontoa. Niemisen Valimo ei ole valtamerten takana. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi

Lisätiedot

Jokilaaksojen nikkelipotentiaalihankkeen (JoNi) toiminta ja tulokset vuosina 2012-2014

Jokilaaksojen nikkelipotentiaalihankkeen (JoNi) toiminta ja tulokset vuosina 2012-2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suonen yksikkö Kokkola 15.10.2014 92/2014 Jokilaaksojen nikkelipotentiaalihankkeen (JoNi) toiminta ja tulokset vuosina 2012-2014 Olavi Kontoniemi, Soile Aatos, Hanna Leväniemi,

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

3D-tiedonhallinnasta GTK:ssa

3D-tiedonhallinnasta GTK:ssa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 211 Espoo 69/2014 3D-tiedonhallinnasta GTK:ssa 3D-tiimin plsta toimittanut Eevaliisa Laine 3D-tiimin 3D-tiedonhallintatyöskentelyssä olivat mukana: Soile Aatos Niina Ahtonen Ossi

Lisätiedot

General guidelines for sampling procedures in aggregate production sites and sampling plans

General guidelines for sampling procedures in aggregate production sites and sampling plans GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Southern Finland Office Espoo Archive Report no. 141/2013 General guidelines for sampling procedures in aggregate production sites and sampling plans Tarja Hatakka, Birgitta

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen projekti Tutkimusraportti Tapio Väänänen

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen projekti Tutkimusraportti Tapio Väänänen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Diaarino K237/42/2011 Itä-Suomen yksikkö 5.12.2014 ISY Kuopio 4/2015 Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen projekti Tapio Väänänen 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Kartat ja paikkatiedot - osa toimivaa yhteiskuntaa

Kartat ja paikkatiedot - osa toimivaa yhteiskuntaa Kartat ja paikkatiedot - osa toimivaa yhteiskuntaa Yleisten kartastotöiden strategia 2001-2010 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Kuvat: Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

AIOTKO JULKAISTA? GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

AIOTKO JULKAISTA? GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS AIOTKO JULKAISTA? GTK:n tutkimustoiminnan keskeisenä tavoitteena on tulosten kattava julkaiseminen. Merkittävät tutkimustulokset on aina pyrittävä julkaisemaan korkeatasoisissa,

Lisätiedot

Seuranta ja vaikutukset

Seuranta ja vaikutukset Seuranta ja vaikutukset Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmus- ja analyysi Uusiutuva energia Viestintä ja tiedonvaihto EU-hankkeet Energiatyöohjelma Loppuraportti 2014 Loppuraportti: Energiatyöohjelma

Lisätiedot

Yritys- Onko terveys sinulle tärkeä? Pohjois-Suomen. Kesäkuu 3/2015 KAIVOSSEMINAARI 2015 Levi 3.-5.6.2015

Yritys- Onko terveys sinulle tärkeä? Pohjois-Suomen. Kesäkuu 3/2015 KAIVOSSEMINAARI 2015 Levi 3.-5.6.2015 Pohjois-Suomen Yritys- maailma Kesäkuu 3/2015 KAIVOSSEMINAARI 2015 Levi 3.-5.6.2015 Ved Systems Oy Engineering mittarit, laitteet, ilmankostuttimet 040 7676 486 myynti@vedsys.com www.vedsys.com Onko terveys

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakatsaus 2 1.1 Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 2 1.2 Päämäärä ja tehtävät 2 1.3 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Tikankontin ja lettorikon suojelu Pohjois-Suomessa LIFE00NAT/FIN/7059

Tikankontin ja lettorikon suojelu Pohjois-Suomessa LIFE00NAT/FIN/7059 Tikankontin ja lettorikon suojelu Pohjois-Suomessa LIFE00NAT/FIN/7059 Conservation of Cypripedium calceolus and Saxifraga hirculus in Northern Finland Loppuraportti sisältää maksatuspyynnön 1.12.2000 30.5.2005

Lisätiedot

Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä

Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä EAKR-projektin loppuraportti 20.10.2014 Ari Jolma (toim.) Saatesanat Tässä raportissa on esitetty

Lisätiedot