Tuuli- ja rantakerrostumien inventointi GTK:n Etelä-Suomen yksikössä 2009 Rauhaniemi Tom & Sahala Lauri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuuli- ja rantakerrostumien inventointi GTK:n Etelä-Suomen yksikössä 2009 Rauhaniemi Tom & Sahala Lauri"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen yksikkö 31.4/2010/ Espoo Tuuli- ja rantakerrostumien inventointi GTK:n Etelä-Suomen yksikössä 2009 Rauhaniemi Tom & Sahala Lauri

2 Arkistoraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät Rauhaniemi, Tom Sahala, Lauri Raportin laji Arkistoraportti Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Raportin nimi Tuuli- ja rantakerrostumien inventointi GTK:n Etelä-Suomen yksikössä Tiivistelmä Tuuli- ja rantakerrostumien inventointihankkeessa arvotetaan ja rajataan sellaiset tuuli- ja rantakerrostumat, joiden geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot ovat maa-aineslain (555/1981) tarkoittamalla tavalla valtakunnallisesti merkittäviä. Rannikkoalueilla ensisijaisina alueina ovat ne aktiiviset tuuli- ja rantakerrostumat, joissa eri luontotyyppeihin perustuvat biologiset tekijät säätelevät kohdealueiden rajausta. Sisämaassa, jossa kasvillisuus on peittänyt tuuli- ja rantakerrostumat, tapahtuu inventoitavien kohteiden rajaus pääosin geologisin perustein. Vuonna 2009 tuuli- ja rantakerrostumien inventointi toteutettiin Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Maastokäynti tehtiin 17 kohteelle joista mukaan inventointiin otettiin mukaan kymmenen kohdetta. Inventoiduista kohteista kolme oli tuulikerrostumia ja seitsemän kohdetta oli rantakerrostumia. Tuulikerrostumakohteista kaksi on yhdistelmäkohteita, joissa alueella on myös rantakerrostuma. Inventoitujen alueiden yhteispinta-ala oli noin 1186 hehtaaria. Elokuussa Tuura-hanke järjesti Länsi-Lappiin ja Norjan Sydbreen-jäätikölle suuntautuneen maastoekskursion, jolla hankkeen ohjausryhmä pääsi tutustumaan erityyppisiin tuuli- ja rantakerrostumiin. Inventoitujen alueiden rajaukset digitoitiin ja sekä geologian että maiseman osa-alueet raportoitiin tietokantaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Valmiit aluerajaukset raporttiteksteineen luovutettiin SYKE:n biologille, jotka tekivät aineistosta valitsemilleen kohteille biologian osuuden maastoinventoinnin. Hankkeen valtakunnallisen loppuraportin on määrä valmistua vuonna Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Geodiversiteetti, biodiversiteetti, dyynit, rantamuodostumat, inventointi Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa Karttalehdet Muut tiedot Arkistosarjan nimi Arkistoraportti Arkistotunnus Kokonaissivumäärä 5 s., 3 liites. Kieli Suomi Hinta Julkisuus Ei julkinen asti. Yksikkö ja vastuualue ESY, VA 212 Hanketunnus Allekirjoitus/nimen selvennys Allekirjoitus/nimen selvennys Tom Rauhaniemi Lauri Sahala

3 Arkistoraportti Sisällysluettelo Kuvailulehti 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUSMENETELMÄT JA -SUUNNITELMA 2 3. TULOKSET 3 4. YHTEENVETO 5 LIITTEET LIITE 1. Esimerkki raporttipohjasta LIITE 2. Esimerkki raporttikartasta LIITE 3. Lehdistötiedote Kansikuva: Lauhanvuoren muinaisrantakivikkoa Isojoella. Kuva T. Rauhaniemi, GTK

4 Arkistoraportti 1 1. JOHDANTO Tuuli- ja rantakerrostumien valtakunnallisen inventointiprojektin (TUURA-hanke) tarkoituksena on luonnon ja maiseman kannalta arvokkaiden tuuli- ja rantakerrostumien inventoiminen koko maassa (pl. Ahvenanmaa). Hankkeessa arvotetaan ja rajataan sellaiset tuuli- ja rantakerrostumat, joiden geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot (kuva 1) ovat maa-aineslain (555/1981) tarkoittamalla tavalla valtakunnallisesti merkittäviä. Työssä otetaan erityisesti huomioon luonnonsuojelulain (1096/1996) 29 :n 6 kohdassa mainitut puuttomat tai vähäpuustoiset hiekkadyynit. Inventointi toteutetaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteistyönä, ja hanke jakautuu geologiseen ja biologiseen osahankkeeseen. Kuva 1. Inventoinnissa otetaan huomioon myös kohteen mahdolliset maisema-arvot. Lohtajan dyynialuetta Lohtajalla. Kuva T.Rauhaniemi, GTK. Inventoinnin ohjausta ja valvontaa varten ympäristöministeriö on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, jossa on edustettuina Ympäristöministeriö, GTK, SYKE, Metsähallitus, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Maarakentajien Keskusliitto, Satakuntaliitto ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto. TUURA-hanke on alkanut vuonna 2005, ja hankkeen valtakunnallisen loppuraportin on määrä valmistua vuonna 2010.

5 Arkistoraportti 2 2. TUTKIMUSMENETELMÄT JA -SUUNNITELMA Maastossa arvotettavat alueet valitaan GTK:n ja SYKE:n tausta-aineistojen perusteella tehdyn esivalinnan perusteella. Rannikkoalueilla ensisijaisina alueina ovat ne aktiiviset tuuli- ja rantakerrostumat, joissa eri luontotyyppeihin perustuvat biologiset tekijät säätelevät kohdealueiden rajausta. Tuuli- ja rantakerrostumilla on biologista merkitystä ja ekologisia erityispiirteitä mm. useiden uhanalaisten "paahdelajien" elinympäristöinä, luonnonsuojelulain ja luontodirektiivin tarkoittamina luontotyyppien sekä metsälain tarkoittamina erityisen tärkeinä elinympäristöinä. Sisämaassa, jossa kasvillisuus on peittänyt tuuli- ja rantakerrostumat, tapahtuu inventoitavien kohteiden rajaus pääosin geologisin perustein. Kuva 2. Maastohavaintolomake.

6 Arkistoraportti 3 Maastokäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella (kuva 2) valitaan inventoitavat kohteet, jotka digitoidaan (liite 1) ja niistä kirjoitetaan sekä geologian että maisemallisten arvojen raporttiteksti (liite 2) Access-tietokantaan. Vuonna 2009 tuuli- ja rantakerrostumien inventointi toteutettiin Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla, joilla GTK:n geologit tekivät esivalituille alueille maastokäynnit. Inventoinnin pääpaino oli sisämaassa sijaitsevilla, metsittyneillä dyyneillä sekä sisämaassa eri korkeuksissa sijaitsevilla rantakerrostumilla. Rannikolla sijaitsevat rantadyynit on hankkeessa inventoitu kattavasti jo vuonna TULOKSET Maastotyöt tehtiin tutkimussuunnitelman mukaisella alueella kesäkuussa Maastossa tehtiin tarkastuskäynti yhteensä 17 esivalitulle kohteelle Ilmajoella, Isojoella, Jurvassa, Kauhajoella, Kristiinankaupungissa, Kurikassa, Teuvassa ja Vaasassa. Maastokäynnin perusteella mukaan inventointiin valittiin kymmenen kohdetta. Inventoiduista kohteista kolme oli tuulikerrostumia (kuva 3) ja seitsemän kohdetta oli rantakerrostumia (kuva 4). Tuulikerrostumakohteista kaksi on yhdistelmäkohteita, joissa alueella on myös rantakerrostuma. Kuva 3. Sotkankankaan metsittynyttä dyynikenttää Kauhajoella. Kuva T. Rauhaniemi, GTK.

7 Arkistoraportti 4 Inventoitujen alueiden yhteispinta-ala oli noin 1186 hehtaaria. Pinta-alaltaan suurin alueista oli Isojoen Lauhanvuori (noin 1103 ha) ja pienin Vaasan Öjberget (noin 0,5 ha). Tuura-hanke järjesti elokuussa 2009 Länsi-Lappiin ja Norjan Sydbreen-jäätikölle suuntautuneen maastoekskursion, jolla hankkeen ohjausryhmä pääsi tutustumaan erityyppisiin tuuli- ja rantakerrostumiin. Kuva 4. Pikku-Parran muinaisrantakivikkoa Teuvalla. Kuva T. Rauhaniemi, GTK. Maastossa inventoitujen alueiden rajaukset digitoitiin ja sekä geologian että maiseman osa-alueet raportoitiin tietokantaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Valmiit aluerajaukset raporttiteksteineen luovutettiin SYKE:n biologille, jotka tekivät aineistosta valitsemilleen kohteille biologian osuuden maastoinventoinnin.

8 Arkistoraportti 5 4. YHTEENVETO Tuuli- ja rantakerrostumien valtakunnallisen inventointiprojektin (TUURA-hanke) tarkoituksena on luonnon ja maiseman kannalta arvokkaiden tuuli- ja rantakerrostumien inventoiminen koko maassa (pl. Ahvenanmaa). Hankkeessa arvotetaan ja rajataan sellaiset tuuli- ja rantakerrostumat, joiden geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot ovat maa-aineslain (555/1981) tarkoittamalla tavalla valtakunnallisesti merkittäviä. Maastossa arvotettavat alueet valitaan GTK:n ja SYKE:n tausta-aineistojen perusteella tehdyn esivalinnan perusteella. Rannikkoalueilla ensisijaisina alueina ovat ne aktiiviset tuuli- ja rantakerrostumat, joissa eri luontotyyppeihin perustuvat biologiset tekijät säätelevät kohdealueiden rajausta. Sisämaassa, jossa kasvillisuus on peittänyt tuuli- ja rantakerrostumat, tapahtuu inventoitavien kohteiden rajaus pääosin geologisin perustein. Maastossa inventoidut kohteet digitoidaan ja niistä kirjoitetaan sekä geologian että maisemallisten arvojen raporttiteksti Accesstietokantaan. Vuonna 2009 tuuli- ja rantakerrostumien inventointi toteutettiin Pohjanmaan ja Etelä- Pohjanmaan alueilla. Inventoiduista kohteista kolme oli tuulikerrostumia ja seitsemän kohdetta oli rantakerrostumia. Tuulikerrostumakohteista kaksi on yhdistelmäkohteita, joissa alueella on myös rantakerrostuma. Inventoitujen alueiden yhteispinta-ala oli noin 1186 hehtaaria. Tuurahanke järjesti Länsi-Lappiin ja Norjan Sydbreen-jäätikölle suuntautuneen maastoekskursion, jolla hankkeen ohjausryhmä pääsi tutustumaan erityyppisiin tuuli- ja rantakerrostumiin. Inventoitujen alueiden rajaukset digitoitiin ja sekä geologian että maiseman osa-alueet raportoitiin tietokantaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Valmiit aluerajaukset raporttiteksteineen luovutettiin SYKE:n biologille, jotka tekivät aineistosta valitsemilleen kohteille biologian osuuden maastoinventoinnin. Hankkeen valtakunnallisen loppuraportin on määrä valmistua vuonna 2010.

9 m Karttatuloste Geologian tutkimuskeskus Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MML/10 Suojelualueet Suomen Ympäristökeskus 0 Tuura -alue Natura alue ARVOKKAAT TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT TUU LIITE 1

10 LAUHANVUORI Isojoki Tietokantatunnus: TUU Arvoluokka: Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma Alueen pinta-ala: 1103 ha Korkeus: 230 m mpy Karttalehti: Alueen suhteellinen korkeus: 84,7 m Muodon suhteellinen korkeus: 4 m Sijainti: Lauhanvuori sijaitsee Suomenselän eteläosassa Isojoen ja Kauhajoen rajalla. Yleiskuvaus: Geologia Lauhanvuoren 230 metriä korkea laki kohoaa noin 100 metriä ympäristön jokilaaksoja korkeammalle. Lauhavuori nousee hyvin loivasti, ja vasta lähellä huippua sen rinteet jyrkkenevät (Johansson et al. 2000). Kallioperä muodostuu pääasiassa joitakin kymmeniä metrejä paksusta hiekkakivikerroksesta, joka sijaitsee suoraan peruskallion päälle. Hiekkakiveä pidetään yleisesti kambrikautisena (Tynni & Hokkanen 1982). Jäätikön peräännyttyä Lauhanvuoren laki jäi yksinäisenä saarena suuren vesialueen ympäröimäksi. Aallot, jää ja tuuli pääsivät tehokkaasti muokkaamaan kasvipeitteetöntä saarta. Ylin ranta sijaitsee noin 203 metriä merenpinnan yläpuolella (Salomaa 1982a). Mäen lakiosa muodostaa supra-akvaattisen moreenikalotin. Lukauisat rantavallit kiertävät Lauhanvuorta kehämäisesti ylimmästä rannasta alaspäin. Rantavallit ovat syntyneet myrskyaaltojen kasaamasta hiekasta ja sorasta. Suurimmat niistä ovat 2-4 metriä korkeita, yli kilometrin pituisia ja parikymmentä metriä leveitä. Muita hyvin näkyviä muinaisia rantamuodostumia ovat rantatasanteet, eroosiotörmät ja särkät. Huipun pohjois- ja luoteissivuilla on ylimmän rannan muistona hyvin selväpiirteinen ja jyrkkä törmä (Olander 1934, Salomaa 1982b ja 1986). Lauhanvuoren huomattavimpia muodostumia ovat suuret lohkarepellot, kivijatat. Ne ovat muinaisten myrskyjen ja jäiden muovaamia rantakivikkoja (Olander 1934, Salomaa 1982a), ja ne sijaitsevat lännen ja pohjoisen välisillä rinteillä eli jäätikön tulosuunnan ja suurimman ulapan puolella. Lohkarekentät sijaitsevat metrin korkeudella. Ne ovat metriä pitkiä ja metriä leveitä. Paikoin ne muodostuvat valleista. Useimmat kivijatat sijaitsevat länsirinteellä hiekkakiven ja graniitin rajalla, mutta ne koostuvat yksinomaan hiekkakivilohkareista (Johansson et al. 2000). Rantamuodostumien lisäksi Lauhanvuorella sijaitsee myös lentohiekkakinoksia eli dyynejä. Niitä tavataan eniten länsirinteillä, muinaisten suurien lahtien perukoissa sekä Pohjois-Lauhan rantatasanteilla. Lisäksi dyynejä on myös Kaivolamminkankaalla ja Lauhankankaalla sekä ylimmän rannan yläpuolella Lauhanvuoren huipulla. Kaikki dyynit ovat nykyään kasvillisuuden sitomia (Salomaa 1982b). Biologia Maisema ja muut arvot Lauhanvuori ympäristöineen kuuluu noin 36 neliökilometrin laajuiseen kansallispuistoon. Se perustettiin suojelemaan geologialtaan ja kasvillisuudeltaan erikoista aluetta. Puistossa on näkötorni, opastuskeskus, telttailualueita ja pitkospuupolkuja sekä talvella latuverkosto. Kirjallisuus: Johansson, P., Sahala, L. & Virtanen, K Rantamerkit, tuulikerrostumat ja moreenimuodostumat geologisina luontokohteina. Tutkimusraportti 151. Geologian tutkimuskeskus, Espoo. 76 s. Olander, A Lauhavuoren vanhoista rantamuodostuksista. Terra 45 (4), Salomaa, R. 1982a. Post-glacial shoreline displacement in the Lauhanvuori area, western Finland. Annales Academiae Scientiarum Fennicae A III 134, Salomaa, R. 1982b. Erikoinen Lauhanvuori. Suomen Luonto 41 (1), Salomaa, R Lauhanvuori, Isojoki-Kauhajoki. Julkaisussa: Haavisto-Hyvärinen, M. (toim.) 17e Nordiska Geologmötet, 1986: excursion guide, excursion C 2: Qaternary geology, southern Finland. Geologian tutkimuskeskus, Opas 15, Tynni, R. & Hokkanen, K Annelidien ryömimisjälkiä Lauhanvuoren hiekkakivessä. Geologi 34,

11 LIITE 3

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen - Turun seudun loppuraportti

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen - Turun seudun loppuraportti Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen - Turun seudun loppuraportti Varsinais-Suomen liitto Lounais-Suomen ympäristökeskus Suomen ympäristökeskus Ympäristöministeriö Tiehallinto Tiehallinnon

Lisätiedot

Julkaisu on saatavana myös internetistä: http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/ay214/ay214.htm ISBN 952-11-0891-6 ISSN 1238-8610

Julkaisu on saatavana myös internetistä: http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/ay214/ay214.htm ISBN 952-11-0891-6 ISSN 1238-8610 Julkaisu on saatavana myös internetistä: http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/ay214/ay214.htm IBN 952-11-0891-6 IN 1238-8610 Kannen kuva: Maukosvuoren jäätikön hioma pystyjyrkänne, Rauhalampi. Juha

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki

Valkeakosken kaupunki FCG Finnish Consulting Group Oy Valkeakosken kaupunki JUTIKKALAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS Luontoselvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Valkeakosken kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue...

Lisätiedot

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ESY Espoo 70/2014 Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien projekteina Laine, Eevaliisa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geologisten 3D-mallien tallentaminen 15.11.2012

Lisätiedot

Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Raportteja XX 201X Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Ehdotus valtakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013 Katriina koski Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden

Lisätiedot

Sallan geologia. sekä geologiset retkeilykohteet

Sallan geologia. sekä geologiset retkeilykohteet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS PSY Rovaniemi 19.3.2015 RAPORTTI 16/2015 Sallan geologia sekä geologiset retkeilykohteet Peter Johansson Laura S. Lauri 2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 19.3.20155 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI. Livojoen rantayleiskaava Luontoselvitys

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI. Livojoen rantayleiskaava Luontoselvitys FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Livojoen rantayleiskaava Luontoselvitys 19.1.2012 PÄIVITETTY 9.8.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Livojoen rantayleiskaava 3 (40) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi Etelä-Suomen yksikkö 12/2011 30.3.2011 Espoo Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 30.3.2011 Tekijät

Lisätiedot

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Savon loppuraportti

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Savon loppuraportti POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 4 2007 Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Savon loppuraportti Mia Tiljander (toim.) POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS

VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1 SIJAINTI... 4 1.2 YLEISTIETOA ALUEEN LUONNOSTA... 4 2 SELVITYSALUEEN ERITYISPIIRTEET... 7 2.1 MAISEMARAKENNE...

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutosalueen luontoselvitys

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutosalueen luontoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutosalueen luontoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Raportti 1 (1) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo

Lisätiedot

ESPOON ARVOKKAAT GEOLOGISET KOHTEET 2006

ESPOON ARVOKKAAT GEOLOGISET KOHTEET 2006 Liidia Petrell ESPOON ARVOKKAAT GEOLOGISET KOHTEET 2006 Espoon ympäristökeskus Monistesarja 2/2006 Kansikuva: 7.6. Hiidenkirnut, Sorlampi, Brobacka Valokuvat: Liidia Petrell Kartat: Piia Karjalainen Peruskartta-aineistot

Lisätiedot

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola L/137/42/2014 Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 26.4.2013. Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 26.4.2013. Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Oulun geoenergiapotentiaali Työn toteuttaja: Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen

Lisätiedot

LUONNON- JA MAISEMANSUOJELUN KANNALTA ARVOKKAAT KALL1OALUEET TURUN JA PORIN LÄÄNISSÄ. VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON JULKAISUJA - sarja

LUONNON- JA MAISEMANSUOJELUN KANNALTA ARVOKKAAT KALL1OALUEET TURUN JA PORIN LÄÄNISSÄ. VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON JULKAISUJA - sarja VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON JULKAISUJA - sarja A - 91o( : - -. RISTO HEIKKINEN JA JUKKA HUSA J LUONNON- JA MAISEMANSUOJELUN KANNALTA ARVOKKAAT KALL1OALUEET TURUN JA PORIN LÄÄNISSÄ 210 A / 1 -eisinki 1995

Lisätiedot

Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarve Porin seutukunnassa. Reijo Pitkäranta

Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarve Porin seutukunnassa. Reijo Pitkäranta Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5 2008 Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarve Porin seutukunnassa Reijo Pitkäranta Lounais-Suomen ympäristökeskus LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden luontoselvitys

KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden luontoselvitys FCG Finnish Consulting Group Oy KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden luontoselvitys 25.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan

Lisätiedot

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Teemme muutosta yhdessä 1 Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET Suomen Luontotieto Oy 2003 NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 1 2 Suomen Luontotieto 2003 Sisällys Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6 2. Työn tavoitteet ja toteutus...6

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI LOUHUKANKAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI LOUHUKANKAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI LOUHUKANKAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI LOUHUKANKAAN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

MEÄN VÄYLÄ - ÄLVLANDET

MEÄN VÄYLÄ - ÄLVLANDET MEÄN VÄYLÄ - ÄLVLANDET LUONTOSELVITYS SISÄLLYSLUETTELO Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu PUH. 08-883030 FAX. 08-8830333 aija.degerman@airix.fi KOLARI, MUONIO, PAJALA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. KALLIO-

Lisätiedot

1/2012. Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus. Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja. Puhtaan pohjaveden puolesta

1/2012. Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus. Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja. Puhtaan pohjaveden puolesta 1/2012 Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja S. 18 Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus S. 8 Puhtaan pohjaveden puolesta S. 24 Sisältö

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS Liite 26 Gold Fields Arctic Platinum SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS 28.9.2012 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10

Lisätiedot

Pohjois-Suomen maaperätiedonkeruu ja sovellukset, hanke 2533004. Loppuraportti 2008-2011. Ulpu Väisänen

Pohjois-Suomen maaperätiedonkeruu ja sovellukset, hanke 2533004. Loppuraportti 2008-2011. Ulpu Väisänen Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen yksikkö Arkistoraportti 28/2011 30.09.2011 Rovaniemi Pohjois-Suomen maaperätiedonkeruu ja sovellukset, hanke 2533004 Loppuraportti 2008-2011 Ulpu Väisänen GEOLOGIAN

Lisätiedot

Bergansin geoenergiatutkimukset ja energiakaivokentän mallinnus

Bergansin geoenergiatutkimukset ja energiakaivokentän mallinnus Länsi-Suomen yksikkö Y99/9999/2010/9/99 19.3.2010 Kokkola Bergansin geoenergiatutkimukset ja energiakaivokentän mallinnus Nina Leppäharju, Tuomo Turunen ja Jarmo Kallio Valokuva: Tuomo Turunen, GTK Geologian

Lisätiedot

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003.

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. TURUN YLIOPISTO Geologian laitos HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. Pro gradu tutkielma, 70 s., 32 liites.

Lisätiedot