Sodankylän alueen maaperäkartoitus (Väliraportti) Jukka Räisänen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sodankylän alueen maaperäkartoitus 2013-2014 (Väliraportti) Jukka Räisänen"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS PSY Rovaniemi Arkistoraportti 52/2014 Sodankylän alueen maaperäkartoitus (Väliraportti) Jukka Räisänen

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI / 52/2014 Tekijät Jukka Räisänen Raportin laji Arkistoraportti Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Raportin nimi Sodankylän alueen maaperäkartoitus Tiivistelmä Sodankylän alueella on tehty uudentyyppistä maaperätiedonkeruuta ja maaperäkarttaa, jossa on hyödynnetty laserkeilausaineistoja (LIDAR). LIDAR-aineistojen tulkinnan avulla maaperätiedonkeruu ja karttasovellusten teko nopeutuu, maastotarkistukset vähenevät ja saadaan entistä tarkempia tulkintoja. Sodankylän tutkimusalueella ennakkotulkinnan ja lopullisen kartan digitoinnin aikana oli työalustana pääasiassa laseraineiston hillshade, jonka päällä oli haltikin yksinkertaistettu maastokartta. Kaikki olemassa oleva geologinen data hyödynnettiin kartoitustyössä, kuten turvepisteet ja geokemian aineisto. Vääräväri- ja ortokuvia, kalium-gammakarttaa ja yleiskarttaa 1: hyödynnettiin myös. Alueen maaperäkartasta voidaan jatkossa laatia sovelluksia, kuten rakennettavuuskarttoja ja maaperän imeytyvyyskarttoja. Niitä voidaan hyödyntää mm. maankäytön suunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa. Raportissa on tarkasteltu myös maaperäkartoituksen nopeuttamista tulevaisuudessa maastohavaintojen määrään ja käytettyyn työaikaan suhteuttaen. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Maaperä, LIDAR, kartoitus Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Sodankylän kunta Karttalehdet 3713, 3714 Muut tiedot Arkistosarjan nimi Arkistotunnus 52/2014 Kokonaissivumäärä 22 Kieli Suomi Hinta Julkisuus Julkinen Yksikkö ja vastuualue PSY, 502 Hanketunnus Allekirjoitus/nimen selvennys Allekirjoitus/nimen selvennys Jukka Räisänen

3 SODANKYLÄN ALUEEN MAAPERÄKARTOITUS YLEISTÄ KARTOITUKSESTA Kartoitettu alue sijoittuu Sodankylän keskustaajaman ympäristöön. Alueelta on aikaisemmin tehty kolme maaperäkarttaa ( 1:20 000) 80- ja 90-luvuilla, joihin uudet kartoitetut alueet rajautuivat. Vanhoissa maaperäkartoissa tiedettiin olevan jonkin verran virheitä, joten niihin tehtiin revidointia. Länsipuolista uutta aluetta tehtiin sinne asti, minne laseraineistoa oli saatavilla vuonna Itäpuolisen uuden alueen rajaukseen vaikutti Sodankylän kunnan toive. Kokonaisuudessaan uutta kartoitusaluetta tuli noin 150 km². Ennen maastotöitä alueelta tehtiin ennakkotulkinta. Siinä apuna olivat vanhat maaperäkartat 1 : , maaperän yleiskartta 1: , geokemian havainnot, joita alueella oli runsaasti, malminetsintää palvelevan maaperätutkimuksen aikaiset monttuhavainnot, maa-aineskartat, turvetutkimuslinjastot, ja kalliopaljastumahavainnot. Laseraineiston lisäksi käytettiin kalium-gammakarttaa, vääräväri-ilmakuvia, peruskarttoja ja geofyysikoiden valmistamaa tdr-karttaa. Ennakkotulkinnan yhteydessä alueelta poimittiin lukuisia tarkistuspaikkoja maastotöitä varten lähinnä laseraineiston perusteella. Maastotyöt tehtiin kesäkuun 2013 aikana. Peter Johansson oli mukana tiekartoituksen aikana. Tiekartoituksessa on suuri etu, jos siihen on käytettävissä kaksi henkilöä. Toinen voi tällöin keskittyä autolla ajoon ja toinen havainnointiin. Hannu Hirvasniemi teki revidointia vanhojen karttalehtien alueilla parin päivän ajan. Piikityspisteitä kertyi vajaa pari tuhatta. Havainnot on siirretty geotietoytimeen. Valokuvia otettiin myös runsaasti. Kartoitusalueen laajuudesta ja maastotyön rajallisesta ajasta johtuen kartta-alueelle jäi suuret alueet, joista ei ole maastohavaintoja. Karttatulkinnan aikana käytettiin pääasiassa mittakaavaa 1: Kartan ulkoasu on tehty perinteisen 1: mallin mukaisesti. Tästä on helppo työstää mahdollisia rakennettavuus- ja ympäristövaikutuskarttoja. Karttaa digitoitiin maapelin työkaluilla. Uudet kartoitusalueet ja revidoidut vanhat kartta-alueet siirretään geotietoytimeen, kun kartta on lopullisesti valmis. Kesän 2014 aikana alueelle tehdään vielä kaivinkonemonttuja. Näiden tuloksia hyödynnetään myös geokemian menetelmät-hankkeessa. Lisäksi alueelle vedetään muutama maatutkalinja. Pohjavesinäytteitä otetaan joistakin edustavista lähteistä Ulpu Väisäsen toimesta. Ennakkotulkinnan ja lopullisen kartan digitoinnin aikana oli työalustana pääasiassa laseraineiston hillshade, jonka päällä oli haltikin yksinkertaistettu maastokartta. Pistetietoina oli kaikki geological datasta sekä haavista saatu data (turvepisteet, geokemian aineisto yms.). Vääräväri- ja ortokuvat, kalium-gammakartta sekä alueeseen liittyvät maaperäkartat 1: ja yleiskartta 1: olivat välillä päällä haltikin sijaan.

4 Kartta-alue. Karttalehdet , ja on kartoitettu aikaisemmin.

5 ALUEEN GEOLOGIASTA Alue sijoittuu jääjakajavyöhykkeelle. Siellä esiintyy yleensä kaksi pohjamoreenipatjaa, joista vanhempi on syntynyt Varhais- tai Keski-Veiksel-jäätiköitymisvaiheessa. Nuorempi on syntynyt Myöhäis-Veikseljäätiköitymisvaiheessa. Näiden päällä voi olla ohuita pintamoreenikerroksia. Malminetsintää palvelevat maaperätutkimukset - hankkeessa tehtyjen monttujen perusteella moreenikerroksia on paikoin useampiakin. Monttujen ja geokemian näytepisteiden perusteella moreenin alla esiintyy satunnaisesti hiekka- ja sorakerroksia ja linssejä. Alueen itäosassa on pieniä kumpumoreenialueita. Jäätikön liikkeen suuntaisia moreenimuodostumia ei alueella ole. Aikaisempien kartoitusten yhteydessä suoritettujen lajiteanalyysien perusteella moreeniaines on pääasiassa hiekkamoreenia. Kartta-alueella on runsaasti hiekka- ja sorakerrostumia. Sattasjoen laaksossa esiintyy extramarginaalisia purkaussora-alueita, jotka yhtyvät Kitisen uomassa oleviin purkaussorakerrostumiin. Ne ovat varsinkin alueen pohjois- ja keskiosissa levinneet laajoiksi deltatasanteiksi Ancylusjärven ylimmän rannan tasoon. Kartta-alueen länsipuolella oleva Jeesiöjoen uoma on toiminut purkausuomana Ounasjoen jääjärven vesille. Tähän liittyviä purkaussorakerrostumia esiintyy Jeesiöjoen alajuoksulla. Myös jäätikön reunan läheisyydessä syntyneiden muinais-uomien päissä esiintyy pieniä purkaussora-alueita. Lisäksi kartalla esiintyy muutamia pieniä yksittäisiä harjuselänteitä. Hieta-alueita esiintyy runsaasti hiekka- ja sora-alueiden reunoilla. Hieta-alueet ovat lähinnä jokien levittämiä tulvatasanteita. Näillä alueilla sekä hienomman hiekan alueilla esiintyy yleisesti dyynejä. Kallioalueita esiintyy lähinnä alueen luoteis- ja kaakkoisosissa. Geokemian havaintojen perusteella rapakalliota esiintyy paikoitellen moreenin alla. Hienorakeisia sedimenttejä, lähinnä hienoa hietaa esiintyy alueen itäosassa. Itäosa oli osittain Moskujärven jääjärven alla, jonka pohjasedimenttejä hienot hiedat ovat. Alueen suot ovat pääasiassa sarasoita. Pieniä rahkasuoalueita esiintyy paikoitellen. GTK:N TIETOKANNOISTA SAATAVAN AINEISTON KÄYTÖSTÄ KARTOITUKSEN APUNA GEOLOGICAL DATASTA: Aerogeofysiikka: Aerogeophysical-data-gtk kalium (potassium) oli aerofysiikan aineiston ainoa hieman hyödyllinen kartta-aineisto. Se antaa osviittaa maaston kosteudesta. Kosteat suot näkyvät sinisenä ja kuivat kalliot tummanpunaisena ja violettina. Moreenialueet ja hiekkamaat eivät erityisemmin erotu toisistaan. Aineisto auttaa jonkin verran kallioalueiden ja kosteutta pitävien maalajien rajaamisessa. Sitä voidaan myös käyttää sellaisten alueiden hahmottamisen apuna mistä ei ole mitään tietoa ja minne ei pääse, kuten esimerkiksi suosaarekkeet. Geokemia: Till geochemistry: Regional till geochemistryn näytteet on otettu aina moreenista, mutta attribuuteissa ei ole tietoa miltä syvyydeltä (c-horis.). Ne paljastavat kuitenkin että aines on moreenia. Targeting till geochemistry antaa maalajin ja näytteenottosyvyyden. Nämä havainnot olivat Sodankylän alueella tosi tarpeellisia. Muilla ei oikein ole käyttöä. Ne olivat lähinnä arkistoviittauksia. OKU geoghemistrystä ei ole hyötyä Sodankylän asiaan eikä mistään muustakaan geochemistry-pääkohdan tiedoista, kuten purot yms.

6 Kallioperä: Bedrock observations.field obs...(gty), kallioperähavaintokohde (1: ) näyttää havaintopaljastumat ja havaintolohkareet. Samat paljastumat saa haavilla näytön alalta, mutta siitä ei selviä onko lohkare vai paljastuma. Havainnot osuvat aika harvoin maastossa paikalleen, joten näitä ei voi suoraan laittaa havainnoksi maaperäkarttaan. Oku outcrop observations...observations näyttää myös joitakin kalliopaljastumia. Pisteet ovat vanhoja, joten paikkatieto lienee näissäkin epävarmaa. Bedrock_MTK_Haltik näyttää pohjakartan kalliopaljastumat, näiden paikkatieto pitää paikkansa, mutta ne ovat yleensä osa laajempaa kallioaluetta maaperäkartalla. Maaperä (Surficial): (Superficial) Maaperäkartat 1: : (yleiskartta) kannattaa imuroida haavilla. Maannoskartasta ei ole hyötyä kartoitukseen, koska 1: antaa samat tiedot hieman tarkemmin. Yleiskartta antaa loppujen lopuksi vain suuntaa antavaa tietoa, paikoitellen se on ilmeisesti jopa virheellinen. Aggregate deposits antaa maa-ainestiedot. Samat saa haavilla imuroitua. Haitat kohtaa kannattaa tarkastella. Siinä näkyy esim. aineksen heikko lajitteisuus (mahd. purkaustavara ja mahd. moreenipeite). Accrogate accounting kannattaa laittaa päälle myös, siinä näkyy jonkin verran lisää hiekka- ja soramuodostumia. Haavista tulee kaikki muodostumat kerralla. Observations-kohdasta tulee laajasti maaperätietoa. Maalajihavainnoista tulee piikitystiedot jos niitä on. Sodankylän alueelta piikitystietoja ei ollut geotietoytimessä vanhojen 1: alueilta eikä yleiskartasta. Kalliohavainnot kohta näyttää kaikki kalliopaljastumat, eli ei kannata niitä ottaa kallioperästä vaan mieluummin tästä. Tästä on valmiiksi poistettu kallioperän lohkarehavainnot. Maanäytepisteitä ei Sodankylän alueella ollut. Tutkimuskaivannoista koekuoppia ei ollut Sodankylän alueella. Tutkimuskaivanto...Leikkaushavainto,Gty,profiilipisteet antaa Sodankylän alueella pisteet, jotka liittyvät maaperägeologiseen malminetsintään. Osa näistä on Hirvaksen malminetsintää palvelevan maaperätutkimuksen profiileja. Tarkemmat profiilit löytyvät geodatapalvelimesta (Roidata1-Geodata-Maaperä- Havainnot-Vektorit-GTK-Montut-Malminetsintä). Borehole- dataa on tarkasteltava alle mittakaavalla. Kairauspisteet (maaperäkartoitus) antaa kairaukset, mitkä tehty 1: varten. Niiden infotieto on aika vajavainen, koska esim. maalajia ei näy. Parempi lienee katsoa suoraan vanhoilta maaperäkartoilta. Sama koskee kohtaa kairauspisteet(gty, pinnat). Pohjatutkimusrekisteri antaa mm. tielaitoksen pisteet. Sodankylän alueelta näitä ei ollut. Pintatietoja ja maaperän paksuuksia kohdan pintatietoja kohta ei anna mitään uutta. Maapeitepaksuuksia kohta kannattaa laittaa päällä kallioperäkairausten osalta. Quaternary geological themesistä saa muinaiset rantakäyrät näkyviin. Ne kannattaa ottaa ja exportata maastoonkin. Turve. Turvetiedot kannattaa imuroida haavista. Silloin niitä on paljon nopeampi käyttää. GISDATAMAPSISTA Haltikin kartat, jota kannattaa muutella ja yksinkertaistaa esim. kalliot punaisiksi, samoin kalliopaljastumat. Haltikin aineisto kannattaa leikata kovalevylle, jolloin se pyörii huomattavasti nopeammin. Itsellä on käytössä Haltikin Pohjois-Suomesta leikattu versio. Raster maps on tärkeä orto ja väärävärikuvien takia. Myös itse rasterikartta on Haltikin rinnalla tarpeellinen. Maanmittauslaitoksen sivuilta voi imuroida ortokuvia, jotka on paikkasidottuja. Nämä kulkevat tällöin maastoon. Väärävärikuvat ovat suuri apu tulkinnassa. Niiden avulla voi päätellä varsinkin soista ja soistumista paljon. Myös kovien maiden tulkinnassa niistä on selvästi suurempi apu kuin kaliumgammakartasta. Kasvillisuuden väri on usein eri esim. hiekoissa ja moreeneissa. Samoin kivikko- ja kallioalueet näkyvät erinomaisesti. Maankäyttöä ja ympäristöä sekä suojelua koskevia karttoja kannattaa tarkastella ainakin kartoituksen alkuvaiheissa.

7 Laser scanning datasta saa laseraineistot. Nykyisellään laseraineiston kuvaustekniikat ovat riittävästi valmiina toimistossa katselua varten. Maastokäyttöä varten on laseraineisto kuitenkin leikattava DEMaineistosta, josta tehdään hillshade yms. LASERAINEISTON KÄYTÖSTÄ KARTOITUKSEN APUNA Sodankylän kartoituksessa käytettiin pääasiassa hillshade visualisointia, jossa azimuth = 315, altitude = 30 z = 1-3, stretch vaihtoehdot olivat nearest neighbour ja standard devititions, käytetty läpivalaisu oli 50 %. Dem surface toolsilla tehtyä monivalaisu hillshadea käytettiin myös, mutta perushillshade osoittautui maaperäkartoitukseen riittäväksi vaihtoehdoksi. Laseaineistosta laskettu tdr-muunnos on periaatteessa yhtä käyttökelpoinen kuin hillshadekin tai monivalaisu hillshade, mutta maaperän muodot korostuvat siinä eritavalla ja paikoin häiritsevästi. TDR-kuva dyynialueesta. Pohjana Haltik. Hillshadekuva dyynialueesta. Pohjana Haltik.

8 Laseraineiston avulla saa maaperän pinnanmuodoista paljon enemmän irti kuin aikaisemmin käytetyiltä ESPA ym. kolmiulotteisilta ilmakuvilta. Puusto ei häiritse ja myös pienetkin rakenteet näkyvät selvästi. Samoin maastokoneessa laserkuvat näkyvät paljon selkeämmin kuin ESPA-kuvat, varsinkin auringonpaisteella. Laseraineistosta pystyy rajaamaan kartalle suoraan moreenimuodostuma-alueet (kumpumoreenit, drumliinit ym.), selkeät harjut ja deltat. Pienemmistä muodoista dyynit näkyvät selvästi, samoin erilaiset uomat. Uomat voivat visualisoinnista riippuen paikoin korostua liikaa, eli näkyvät laserilta, mutta eivät välttämättä näy maastossa. Lähteet ja ojat erottuvat selvästi. Suon luonnontilaisuutta arvioitaessa laseraineisto on tärkein apuväline, koska se näyttää myös umpeenkasvaneet ojat, jotka eivät muista aineistoista näy. Lisäksi turvepuolella laseraineisto on korvannut perinteisen vaaituksen täysin. Myös tietyt erityiskohteet kuten nuoret siirrokset, rantavallit ja maanvyöryt tulevat esille laseraineistoista. Kallioalueet lienevät ongelmallisimpia alueita laseriin perustuvan tulkinnan kannalta. Jos kallio on esim. 1-3 metrin syvyydessä saattavat kallion muodot ja rakenteet näkyä yhtä selvästi kuin varsinaisilla kallioalueilla. Silloin alue voi tulla rajattua kallioalueeksi, jos maastokäyntejä ei tehdä. Samoin laserilla näkyvät yksittäisille kalliopaljastumille näyttävät kohteet voivat olla esim. suuria muurahaispesiä. Kallioalueiden tulkinnassa kannattaakin käyttää apuna tietokantojen kalliopaljastumahavaintojen lisäksi väärävärikarttaa ja ehkä myös kalium-gammakarttaa. Suurin hyöty laseraineistosta lienee siinä vaiheessa, kun alueelta on maastohavaintoja ja aletaan digitoimaan lopullisia kuviorajoja. Eri maalajien väliltä tuntui laserilta löytyvän usein jokin pieni poikkeama, mikä helpotti rajaviivan vetämistä. Laseraineistosta ei ole hyötyä esim. suoalueiden osalta. Rahkasoiden ja sarasoiden erottamiseksi toisistaan on parempi käyttää suuntaa antavana pohjana väärävärikarttaa. Turvetutkimuspisteet sekä omat havainnot ja suokasvillisuuskartat ovat luonnollisesti olennaisinta tietoa soiden jakoon ja alle metrin syvyisten suoalueiden rajaamiseen. Kaksois- ja kolmoismaalajien, sekä pintakerros-laatikoiden määrittelyyn laser ei oikein anna varmaa tietoa. Hienojakoisia sedimenttejä oli Sodankylän alueella hyvin vähän, niiden selvittämiseen laseraineistosta saatava hyöty oli vähäinen.

9 ESIMERKKIKUVIA Laserkuvissa soilla ja jokien varsilla esiintyvä häiriö aiheutuu korkeasta pajukosta.

10 Kallioalueita ja moreenia. Pystykaateisia kalliopaljastumia sisältävä alue erottuu erittäin selvästi ( valokuva). Muutoin kalliomaiden ja moreenimaiden rajaus vaikea tehdä, koska kallionrakenteet tulevat esille moreenin alta. Moreenin paksuus lienee kuitenkin ohut (1-3 m.?) Alueelle tehtiin runsaasti maastohavaintoja.

11 Rapautuvia kalliopaljastumia ja lohkareita moreenin keskellä.

12 Muinaisuomat näkyvät laseraineistosta selkeästi. Laseraineisto voi ylikorostaa uomia esim. nämä uomat erottuvat maastossa hyvin heikosti.

13 Purkaussorakerrostuma hahmottuu hyvin ympäröivästä moreenimaasta. Alue on selvästi Ancylusjärven ylimmän rannan yläpuolella. Suolla olevat lähteet näkyvät selkeästi.

14 Esimerkkikuva alueelta, missä laseraineiston hyöty oli vähäinen. Kaakkoisosassa oleva dyyni viittaa siihen, että maalaji on hietaa tai hiekkaa. Muutoin vähäkivisessä moreenissa, hiekassa ja hiedassa ei selkeitä eroja ole. Alue onkin digitoitu maastohavaintoihin perustuen. Sodankylän varuskunnan alueen poterot näkyivät laserilta selvästi. Maalajitarkastus oli näistä helppoa.

15 KARTTATUOTANTOMALLEJA Kartta-alueen itä-koillisosasta rajattiin noin 17 km² suuruinen alue, josta kerättiin havaintopisteitä kattavasti koko alueelta. Alueesta laadittiin neljä erillistä karttaa, joiden perusteella arvioitiin kunkin karttatyypin osalta käytettyä työaikaa suhteutettuna 100 km² maaperäkarttaan. Karttoja toisiinsa vertailemalla voi nähdä kartan laadun vaihtelut käytetyn työajan ja havaintopisteiden määrän mukaisesti. Legenda on vastaava kuin GeologicalDatan 1: maaperäkartoissa, paitsi Karttatyyppi 1:n legenda on maaperän yleiskartan mukainen. KARTTATYYPPI 1 Suoraan alueelta saatu maaperäkartta, eli käytännössä yleiskartta mittakaavaan 1: Työaika 10 min. KARTTATYYPPI 2 Maastokäyntejä ei tässä tyypissä tehdä. Koealueen digitoinnissa käytettiin apuna laseraineistoa, maaperän yleiskarttaa, länsipuoleista maaperäkarttaa 1: , GeologicalDatan ja GisDatamenun aineistoja ym. Kartta tarkentuu yleiskarttaan verrattuna huomattavasti, kun kuviokoot pienenevät. Kaksoismaalajiarviot perustuivat geokemian havaintoihin, vanhoihin kaivinkonemonttuihin ja vierekkäisen maaperäkartan kaksoismaalajikuvioihin. Syvyyspisteitä ei voitu laittaa, koska paikkatieto voi heittää vanhoissa havainnoissa paljonkin. Dyynialueet ja kumpumoreenialueet voitiin rajata laseraineiston perusteella varmoiksi. Yksittäinen ct-laatikko on laitettu Haltikin soistumakuvion perusteella. Työaika suhteutettuna 1: karttalehteen: -Aineiston kokoaminen, alueeseen perehtyminen, ArcMap-projektin luonti 2 pv -Kartan digitointi valmiiksi 2 vk. KARTTATYYPPI 3 Tässä karttatyypissä kaikki ajokelpoiset tiet on ajettu ja tehty samalla maastohavaintoja. Tämän lisäksi haetaan referenssipisteitä teiden lähistöiltä. Työhön tehtävä ennakkodigitointi on käytännössä sama kuin karttatyyppi 2:n lopputulos. Koealueen kartta muuttui melko tavalla kun havaintopisteitä oli käytössä. Laseraineiston tulkinta helpottui selkeästi. Kaksoismaakuvioita saatiin lisättyä karttatyyppi 2:n verrattuna vain teiden lähistöille. Samoin uusia laatikoita tuli vain yksi. Tämän tyyppisessä kartoituksessa jää paljon alueita vaille havaintopisteitä. Tiealueiden havaintopisteet voivat usein olla apuna myös käymättömillä alueilla, jos niiden maaperägeologia on samankaltainen kuin alueilla, joista on havaintopisteitä tulkintaavaimia. Työaika suhteutettuna 1: karttalehteen: -Aineiston kokoaminen, alueeseen perehtyminen, ArcMap-projektin luonti 2 pv -Ennakkotulkinta ja kuvioiden piirto, referenssipisteiden haku 2 vk. -Maastotyöt 1-2 vk

16 -Aineiston digitointi valmiiksi 1-2 vk -Mahdolliset lisätarkastukset, montut, maatutkaukset 1 vk KARTTATYYPPI 4 Tämä on kartoitettu perinteiseen tyyliin, eli havaintopisteitä on kattavasti. Työaikaa tässä karttatyypissä menee vastaavasti kuten aikoinaan maaperän peruskartoituksen yhteydessä. Työaika suhteutettuna 1: karttalehteen: -Aineiston kokoaminen, alueeseen perehtyminen, ArcMap-projektin luonti 2 pv -Ennakkotulkinta ja kuvioiden piirto, referenssipisteiden haku 2 vk. -Maastotyöt 6-8 vk -Aineiston digitointi valmiiksi 3-5 vk -Mahdolliset lisätarkastukset, montut, maatutkaukset 1 vk

17 KARTTATYYPPI 1

18 KARTTATYYPPI 2

19 KARTTATYYPPI 3

20 KARTTATYYPPI 4

21 YHTEENVETOA JA EHDOTUKSIA TULEVAISUUTEEN Sodankylän uusien alueiden kartan laatu oli edellä esitettyjen karttatyyppi 3 ja karttatyyppi 4:n väliltä. Alueelle jäi paljon käymättömiä kohteita. Lajittuneiden maalajien alueiden ja moreenialueiden rajaus on aika varmaa, vaikka havaintopisteitä ei perinteiseen kartoitukseen verrattuna ollut alueelta kovin paljoa. Laseraineistoista oli näiden alueiden tulkinnassa suuri apu. Samoin maaperän erityismuodot kuten dyynit tulivat kartalle laserin avulla varmoina havaintoina. Epävarmimpia havaintoja olivat kallioalueet. Varsinkin kalliopaljastumia lienee jäänyt löytymättä lukuisia. Kaksoismaalajialueita jäi todennäköisesti myös paljon pois, samoin kuin pintamaalaatikoita. Käymättömillä alueilla ct-pintamaalaatikoita laitettiin aika paljon haltikin aineiston laajempien soistuma-alueiden päälle. Jos jatkossa pyritään nopeaan maaperäkartoitukseen niin karttatyypin 3 mukainen kartoitus lienee paras vaihtoehto. Tällöin kartan laatu on selkeästi parempi kuin ilman maastotarkistuksia olevissa kartoituksissa. Perinteisellä tavalla tehtyyn maaperän peruskarttaan (karttatyyppi 4) verrattuna kaksois- ja kolmoismaalajikuvioita tulee vain teiden lähistöille tai soille, missä on turvelinjastoja. Kartan eri osista tulee siis erilaatuisia. Sama koskee pintamaalaatikkoja ja kalliopaljastumia. Geologisissa retkeilykartoissa ei ole useamman maalajin alueita eikä laatikoita. Samoin alueet maalajikuviot on jaettu maalajin synnyn perusteella, kuten esim. harjukerrostumat, harjujen ulkopuoliset hiekka- ja sorakerrostumat ja tuulihiekkakerrostumat. Samantyyppinen jako voisi toimia myös nopeutetussa maaperäkartoituksessa. Laseraineisto paljastaa kallionrakenteet hyvin, vaikka peittävää maa-ainesta on kallion päällä on yli metri. Sen tuloksena voisi tämäntyyppisellä alueella toimia jokin uusi kuviotyyppi (esim. Kallion päällä 0-3 metrin paksuinen moreenikerros, alueella voi olla kalliopaljastumia). Näin rajatulla alueella ei tarvitsisi paljon maastotarkastuksia tehdä. Piirtotabletin käyttö voi nopeuttaa kartta-alueen digitointia ennakkotulkinnan ja lopullisen puhtaaksi piirtämisen aikana. Nykyisin kartan teko tapahtuu lähinnä yhden kartoittajan toimesta alusta loppuun. Tämä sinällään nopeuttaa kartantekoa. Jos kartoittajalla ei aineistovastaajan oikeuksia, tarvitaan loppuvaiheessa, kun siirretään valmiita aineistoja geotietoytimeen jonkin verran aineistohenkilöiden apuja. Sama koskee vanhojen aineistojen revidointia. Hieman vaikea kuvitella, että kyseisen kaltaiseen nopeutettuun karttatuotantoon, jossa kartoittaja tekee kaiken itse, voisi käyttää esim. harjoittelijoita apuna. Hallittavia osa-alueita on runsaasti ArcMapin täydestä hallinnasta laseraineistojen tulkintaan, joten työ vaatii siis kokeneen kartoittajan.

22 KIRJALLISUUSLUETTELO Hirvas, H Pleistocene Stratigraphy of Finnish Lapland. Geological Survey of Finland. Bulletin p. Johansson, P. (toim.); Kujansuu, R. (toim.); Eriksson, B., Grönlund, T., Kejonen, A., Maunu, M., Mäkinen, K., Saarnisto, M., Virtanen, K., Väisänen, U., Pohjois-Suomen maaperä : maaperäkarttojen 1: selitys. Espoo: Geologian tutkimuskeskus, 236 s. Väisänen, U., Maunu, M. & Kähkönen, A Jänkävuopaja. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Väisänen, U. & Maunu, M Sodankylä. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Väisänen, U. & Maunu, M Sattanen. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti ja sen selitys. Geologian tutkimuskeskus.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 21.3.2013 PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 21.03.2013 / M29L2013

Lisätiedot

GEOLOGIA. Evon luonto-opas

GEOLOGIA. Evon luonto-opas Evon luonto-oppaan tekemiseen on saatu EU:n Life Luonto -rahoitustukea GEOLOGIA Korkokuva Evon Natura 2000 -alueen pohjois-, itä- ja länsireunoilla maasto kohoaa aina 180 m meren pinnan yläpuolelle asti.

Lisätiedot

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK)

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio M173K2015 Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) Kokkovaran tilan pintamalli. Korkeusulottuvuutta

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää

Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää Etelä-Suomen yksikkö P 31.4/2009/12 02.03.2009 Espoo Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Havainnot ja yhteenveto...

Lisätiedot

Maailmanperintöalueen moreenimuodostumien kartoitus Vaasan saaristossa Niko Putkinen, Maiju Ikonen, Olli Breilin

Maailmanperintöalueen moreenimuodostumien kartoitus Vaasan saaristossa Niko Putkinen, Maiju Ikonen, Olli Breilin Länsi-Suomen yksikkö 16.5.2011 Kokkola Maailmanperintöalueen moreenimuodostumien kartoitus Vaasan saaristossa Niko Putkinen, Maiju Ikonen, Olli Breilin GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 16.05.2011/L/289/42/2010

Lisätiedot

Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio

Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio 1 Tausta Metsätaloustoimenpiteiden vesiensuojelun kannalta kiintoaineshuuhtouman torjunta on avainasemassa.

Lisätiedot

Avoin maastotieto: Laseraineisto geologisissa kartoituksissa ja tutkimuksissa. Niko Putkinen ja Jukka Pekka Palmu (GTK) sekä Heli Laaksonen (MML)

Avoin maastotieto: Laseraineisto geologisissa kartoituksissa ja tutkimuksissa. Niko Putkinen ja Jukka Pekka Palmu (GTK) sekä Heli Laaksonen (MML) Avoin maastotieto: Laseraineisto geologisissa kartoituksissa ja tutkimuksissa Niko Putkinen ja Jukka Pekka Palmu (GTK) sekä Heli Laaksonen (MML) Maanmittauslaitos - tietoa maasta: Maanmittauslaitos huolehtii:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

Arvoluokka: 2 Pinta-ala: 67,8 ha

Arvoluokka: 2 Pinta-ala: 67,8 ha 3518000 3519000 3520000 TUU-11-094 7254000 7255000 7256000 7257000 7257000 7256000 7255000 7254000 7253000 ARVOKKAAT TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT Tuura -alue Natura 2000 -alue 0 500m Karttatuloste Geologian

Lisätiedot

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille GTK / Etelä-Suomen yksikkö LIFE10 ENV/FI/000062 ASROCKS 30.10.2012 Espoo ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille Paavo Härmä ja Jouko Vuokko With the contribution of the LIFE financial instrument of the

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

Arvoluokka: 1 Pinta-ala: 206,6 ha

Arvoluokka: 1 Pinta-ala: 206,6 ha 2487000 2488000 2489000 7366000 7367000 7368000 7369000 7369000 7368000 7367000 7366000 7365000 ARVOKKAAT TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT Tuura -alue Natura 2000 -alue 0 500m Karttatuloste Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Arvoluokka: 1 Pinta-ala: 342,2 ha

Arvoluokka: 1 Pinta-ala: 342,2 ha 3514000 3515000 3516000 TUU-11-098 7264000 7265000 7266000 7267000 7267000 7266000 7265000 7264000 ARVOKKAAT TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT Tuura -alue Natura 2000 -alue 0 500m Karttatuloste Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo 2.5.2017 Geofysiikan mittaukset Velkuan Aumineralisaation alueella Naantalissa Tuire Valjus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro

Lisätiedot

Muhos Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010.

Muhos Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Muhos Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. Hannu Poutiainen Kustantaja: Muhoksen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 4 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Lappeenranta Mustola Salpalinjan inventointi 2013

Lappeenranta Mustola Salpalinjan inventointi 2013 1 Lappeenranta Mustola Salpalinjan inventointi 2013 Hannu Poutiainen Timo Jussila Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Varustukset... 3 Kartat... 5 Kuvia...

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

VARPAISJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3332 11 VARPAISJÄRVEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen 3332 09 3332 12 3334 03 KIUKONMÄKI PÄLLIKÄS SYVÄRINPÄÄ Lapinlahti Varpaisjärvi 3332 08 3332 11 3334

Lisätiedot

JÄÄKAUDEN JÄLJET SUOMEN MAAPERÄSSÄ OLLI RUTH, YLIOPISTONLEHTORI GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS

JÄÄKAUDEN JÄLJET SUOMEN MAAPERÄSSÄ OLLI RUTH, YLIOPISTONLEHTORI GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS JÄÄKAUDEN JÄLJET SUOMEN MAAPERÄSSÄ OLLI RUTH, YLIOPISTONLEHTORI GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS Pohjois-Euroopan mannerjäätiköiden laajimmat levinneisyydet ja reuna-asemat Jäätiköitymishistorialla keskeinen

Lisätiedot

GEOENERGIAKARTTA GEOENERGIAKARTTA. Prosessikuvaus. Jussi Lehtinen 1.1 15.8.2012

GEOENERGIAKARTTA GEOENERGIAKARTTA. Prosessikuvaus. Jussi Lehtinen 1.1 15.8.2012 1 (6) Prosessikuvaus Jussi Lehtinen Reijo Pitkäranta 1.1 2 (6) 1 Lähtökohdat 1.1 Kartan sisällön määrittely 1.2 Lähtötiedot Projektin aloituskokouksessa 16.4.2012 sovittiin kartan ulkoasusta ja luokittelusta

Lisätiedot

PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004

PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004 1 PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004 Timo Jussila Kustantaja: Pielaveden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Täydennysinventointi lokakuussa 2004...

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa

Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Iisalmen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUU- LIPUISTOHANKEALUEEN SULFAATTIMAA- ESISELVITYS

SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUU- LIPUISTOHANKEALUEEN SULFAATTIMAA- ESISELVITYS Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 15.01.2012 SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUU- LIPUISTOHANKEALUEEN SULFAATTIMAA- ESISELVITYS Jaakko Auri M25L2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Geologiset tekijät matkailukeskusten kestävän kehityksen suunnittelussa

Geologiset tekijät matkailukeskusten kestävän kehityksen suunnittelussa Geologiset tekijät matkailukeskusten kestävän kehityksen suunnittelussa Ulpu Väisänen, Peter Johansson, Kristina Lehtinen, Raija Pietilä, Jukka Räisänen ja Pertti Sarala 1 Johdanto Kasvava matkailu Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

TUUSNIEMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3244 11 TUUSNIEMEN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouko Saarelainen 324409 324412 TUUSJÄRVI PAJUMÄKI 422203 OHTAANNIEMI 422206 RAIVANTAIPALE Tuusniemi 324408 324411 LITMANIEMI

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kalliorakentaminen ja sijoituspaikat Espoo 98/2016 Hämeen alueen kallioperän topografiamalli Mira Markovaara-Koivisto GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ylätunnisteen lisäteksti Sisällysluettelo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Marjamäen asemakaava ja asemakaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015

LEMPÄÄLÄ Marjamäen asemakaava ja asemakaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015 1 LEMPÄÄLÄ Marjamäen asemakaava ja asemakaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi...

Lisätiedot

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta, tutkimusalue,

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö M19/2743/2006/1/10 19.10.2006 Rovaniemi Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 2.3 Rantasalmi Rantasalmen kunnan alueelta valittiin kaksi potentiaalista kohdetta, joista Varpasharjun alueella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Maaperän rakennettavuusselvitys - Östersundom

Maaperän rakennettavuusselvitys - Östersundom telä-suomen yksikkö spoo 28.11.2011 Maaperän rakennettavuusselvitys - Östersundom Hilkka Kallio & Ossi Ikävalko telä-suomen yksikkö spoo Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 TOIMKSIANTO 1 2 JOHDANTO 1 3 TUTKIMUSMNTLMÄT

Lisätiedot

Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012

Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Imatran kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Kirkkonummi Finnträsk Kurkirannan kaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Kirkkonummi Finnträsk Kurkirannan kaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Kirkkonummi Finnträsk Kurkirannan kaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: EKE- Rakennus Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Vanhoja karttoja...

Lisätiedot

GEOENERGIAKARTTA (6) GEOENERGIAKARTTA. Prosessikuvaus. Jussi Lehtinen 1.0

GEOENERGIAKARTTA (6) GEOENERGIAKARTTA. Prosessikuvaus. Jussi Lehtinen 1.0 5.7.2012 1 (6) GEOENERGIAKARTTA Prosessikuvaus Jussi Lehtinen 1.0 5.7.2012 5.7.2012 2 (6) 1 Lähtökohdat 1.1 Kartan sisällön määrittely 1.2 Lähtötiedot Projektin aloituskokouksessa 16.4.2012 sovittiin kartan

Lisätiedot

TÖRMÄVAARA. Arvoluokka: 2 Pinta-ala: 409,7 ha Karttalehti: Tietokantatunnus: TUU Muodostuma: Rantakerrostuma

TÖRMÄVAARA. Arvoluokka: 2 Pinta-ala: 409,7 ha Karttalehti: Tietokantatunnus: TUU Muodostuma: Rantakerrostuma 2530000 2531000 2532000 7335000 7336000 7337000 7338000 7338000 7337000 7336000 TUU-13-135 7335000 ARVOKKAAT TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT Tuura -alue Natura 2000 -alue 0 500m 7334000 Karttatuloste Geologian

Lisätiedot

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Knowledge taking people further --- MIKKELIN VESILAITOS Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Yhteenveto 16.2.2009 Viite 82122478 Versio 1 Pvm 16.2.2009

Lisätiedot

VAMMAVAARA. Rovaniemi Tervola. Arvoluokka: 1 Pinta-ala: 741,4 ha. Tietokantatunnus: TUU Muodostuma: Rantakerrostuma

VAMMAVAARA. Rovaniemi Tervola. Arvoluokka: 1 Pinta-ala: 741,4 ha. Tietokantatunnus: TUU Muodostuma: Rantakerrostuma 7346000 7347000 7348000 2562000 2563000 2564000 2565000 2566000 TUU-13-126 7348000 7347000 7346000 ARVOKKAAT TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT Tuura -alue Natura 2000 -alue 0 500 m Karttatuloste Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016

Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 1 Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: Jari Kajas ja Håkan Fagerström 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Vanhoja

Lisätiedot

Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008

Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008 1 Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008 Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Valkeakosken kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot...

Lisätiedot

Maaperän rakennettavuusselvitys Lahdesjärvi-Lakalaiva Jaana Jarva, Ossi Ikävalko, Mikael Eklund & Heikki Säävuori

Maaperän rakennettavuusselvitys Lahdesjärvi-Lakalaiva Jaana Jarva, Ossi Ikävalko, Mikael Eklund & Heikki Säävuori Etelä-Suomen Yksikkö 16.1.2007 Espoo Maaperän rakennettavuusselvitys Lahdesjärvi-Lakalaiva Jaana Jarva, Ossi Ikävalko, Mikael Eklund & Heikki Säävuori Lahdesjärvi-Lakalaiva Geologian tutkimuskeskus Betonimiehenkuja

Lisätiedot

Maaperän rakennettavuusselvitys Nurmi-Sorila ja Tarastenjärvi, Tampere Ossi Ikävalko ja Janne Huitti

Maaperän rakennettavuusselvitys Nurmi-Sorila ja Tarastenjärvi, Tampere Ossi Ikävalko ja Janne Huitti Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen Yksikkö Espoo 18.09.2008 Maaperän rakennettavuusselvitys Nurmi-Sorila ja Tarastenjärvi, Tampere Ossi Ikävalko ja Janne Huitti Nurmi-Sorila ja Tarastenjärvi Tampere

Lisätiedot

Maastotallennin ja metsäkuviotietoihin pohjautuva reitinoptimointi moreeninäytteenotossa Anne Taivalkoski ja Pertti Sarala

Maastotallennin ja metsäkuviotietoihin pohjautuva reitinoptimointi moreeninäytteenotossa Anne Taivalkoski ja Pertti Sarala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 170/2013 Maastotallennin ja metsäkuviotietoihin pohjautuva reitinoptimointi moreeninäytteenotossa Anne Taivalkoski ja Pertti Sarala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

OULUNSALON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Kalevi Mäkinen

OULUNSALON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Kalevi Mäkinen MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 2444 08 OULUNSALON KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Kalevi Mäkinen ISBN 999-999-999-9 URN:NBN:fi-fe999999 Rovaniemi 2001 SUOMEN MAAPERÄN KEHITYS Kallioperää peittävä irtaimista

Lisätiedot

Siikajoki 2015. Isonevan tuulipuiston arkeologinen lisäselvitys

Siikajoki 2015. Isonevan tuulipuiston arkeologinen lisäselvitys Siikajoki 2015 Isonevan tuulipuiston arkeologinen lisäselvitys Raportti on lisäys Isonnevan-Vartiojan tuulipuistojen inventointiraportille Jaana Itäpalo 28.1.2013. Hans-Peter Schulz 24.6.2015 KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Keskustaajaman osayleiskaava 2030 inventoinnin v. 2014 täydennys Hyväristönmäen osa-alueelta Timo Jussila Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Sisältö Perustiedot...

Lisätiedot

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama ESY Q16.2/2006/4 28.11.2006 Espoo Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 28.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl OKME/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Koveron arkeeisella vihreäkivivyöhykkeellä valtauksilla Mönni 1 5, Kovero 1 2 ja Kuusilampi vuosina 1998 1999

Lisätiedot

Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013

Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 1 Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

Arkistoraportti. Rauhaniemi, Tom. MaSaII-hankkeen Vihdin ja Juvan tutkimusalueiden maaperästä.

Arkistoraportti. Rauhaniemi, Tom. MaSaII-hankkeen Vihdin ja Juvan tutkimusalueiden maaperästä. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro - Tekijät Rauhaniemi, Tom Raportin laji Arkistoraportti Toimeksiantaja Raportin nimi MaSaII-hankkeen Vihdin ja Juvan tutkimusalueiden maaperästä.

Lisätiedot

Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016

Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016 1 Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhat

Lisätiedot

VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan

VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan 1 VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan muutosalueella 2015 Timo Sepänmaa Ville Laakso Tilaaja: Insinööritoimisto Poutanen Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LÄNSI-SUOMEN YKSIKKÖ TYÖRAPORTTI 28.10.2009 Miikka Paalijärvi Lounais-Suomen ympäristökeskus MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1

Lisätiedot

LENTOKONEESTA TEHDYN LASERKEILAUKSEN KÄYTÖSTÄ GEOLOGISESSA TUTKIMUKSESSA JA KAIVOSSUUNNITTELUSSA. Kaivosseminaari 3.6.2010, Kokkola. J.

LENTOKONEESTA TEHDYN LASERKEILAUKSEN KÄYTÖSTÄ GEOLOGISESSA TUTKIMUKSESSA JA KAIVOSSUUNNITTELUSSA. Kaivosseminaari 3.6.2010, Kokkola. J. LENTOKONEESTA TEHDYN LASERKEILAUKSEN KÄYTÖSTÄ GEOLOGISESSA TUTKIMUKSESSA JA KAIVOSSUUNNITTELUSSA Kaivosseminaari 3.6.2010, Kokkola J. Vanne Geologinen kartoitus Perustietoa kaivannaisteollisuuden, maankäytön

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma geologiassa ja paleontologiassa. Helsingin yliopisto Timo Huttunen

Pro gradu -tutkielma geologiassa ja paleontologiassa. Helsingin yliopisto Timo Huttunen Pro gradu -tutkielma geologiassa ja paleontologiassa. Helsingin yliopisto 25.5.1981 Timo Huttunen sivu GEOLOGINEN ~JIAAPERAK~RTOITUS Suomen maaperän peruskartoitus 1:20 000 ja 1 : 50 000 Suomen geologinen

Lisätiedot

ENONKOSKI Käkötaipale kiinteistön muinaisjäännösinventointi v. 2011

ENONKOSKI Käkötaipale kiinteistön muinaisjäännösinventointi v. 2011 1 ENONKOSKI Käkötaipale kiinteistön 46-416-2-41 muinaisjäännösinventointi v. 2011 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: UPM / Sulkavan Palvelut Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ESY Espoo 70/2014 Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien projekteina Laine, Eevaliisa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geologisten 3D-mallien tallentaminen 15.11.2012

Lisätiedot

Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016

Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016 1 Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: Inkoon kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvia... 6 Alueen luoteisosan

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 2.2 Heinävesi Heinäveden kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kolmessa kohteessa, joista Konttilanlehdon Hepoharjun alueilla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

Vesanto Honkamäki tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013

Vesanto Honkamäki tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 1 Vesanto Honkamäki tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Sepänmaa Timo Jussila Tilaaja: Megatuuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Liite museoviranomaisille:

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla

Maanmittauslaitoksen uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla Maanmittauslaitoksen uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla MML:n korkeusmalliprosessin taustalla: Yhteiskunnallinen tarve tarkemmalle korkeustiedolle Tulvadirektiivi, Meludirektiivi Lentokenttäkartat,

Lisätiedot

Petri Rosenberg 17.3.2000

Petri Rosenberg 17.3.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4405 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 2 /10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi Petri Rosenberg 17.3.2000 KULTATUTKIMUKSET LEMPÄÄLÄN KALLIOJÄRVEN

Lisätiedot

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ Dnro LAPELY/423/2017 Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialue 12758209, SODANKYLÄ 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

YLIKIIMINGIN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ

YLIKIIMINGIN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ MAAPERÄKARTTA 1 : 20 000 SELITYS LEHTI 3422 12 YLIKIIMINGIN KARTTA-ALUEEN MAAPERÄ Jouni Pihlaja, Jukka Räisänen ja Ulpu Väisänen 351107 351110 351301 KIIMINKI HANNUSPERÄ JOLOSKYLÄ 342209 342212 342403

Lisätiedot

Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund

Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund 1 Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund Tilaaja: Punkalaitumen kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA 1 (6) MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA TEEMU SALORIUTTA 17.6.2012 Päivitetty 28.6.2013 1. Avaa Maanmittauslaitoksen latauspalvelu osoitteesta https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta.

Lisätiedot

Juupajoki Perttulan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2017

Juupajoki Perttulan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2017 Kunnanhallitus 18.9.2017, liite 7. Juupajoki Perttulan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2017 Teemu Tiainen Tilaaja: Maankäyttötoimisto Simo Järvenpää 1 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot

Lisätiedot

Hausjärvi Hikiä Vehkalukko asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi 2015

Hausjärvi Hikiä Vehkalukko asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi 2015 1 Hausjärvi Hikiä Vehkalukko asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi 2015 Timo Jussila Tilaaja: Hausjärven kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhat kartat... 4 Inventointi...

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 272/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 SOMPASEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIRKKALAN KUNTA Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20317P001 Raportti 1 (7) Kalle Sisällysluettelo

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/2016 13.2.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden luokitukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Kouvola Repovesikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Kouvola Repovesikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Kouvola Repovesikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj / Karttaako Oy Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartat... 6 Tutkimusalueen

Lisätiedot

Sulfidisavien tutkiminen

Sulfidisavien tutkiminen Sulfidisavien tutkiminen Ympäristö- ja pohjatutkimusteemapäivä 9.10.2014 Mikael Eklund Geologian tutkimuskeskus 9.10.2014 1 Peruskäsitteitä Sulfidisedimentti (Potentiaalinen hapan sulfaattimaa) Maaperässä

Lisätiedot

Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa

Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa Birgitta Backman Jussi Ahonen Samrit Luoma GTK 27.10.2016 Visualisointi Visualisointi tarkoittaa

Lisätiedot

Juankoski Nuottiniemen alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Juankoski Nuottiniemen alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Juankoski Nuottiniemen alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta... 3 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

ROKUA - JÄÄKAUDEN TYTÄR

ROKUA - JÄÄKAUDEN TYTÄR ROKUA - JÄÄKAUDEN TYTÄR Jari Nenonen Geologian päivä 30.08.2014 Rokua Geopark Rokua on Osa pitkää Ilomantsista Ouluun ja Hailuotoon kulkevaa harjujaksoa, joka kerrostui mannerjäätikön sulaessa noin 12

Lisätiedot

Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa

Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa Birgitta Backman Jussi Ahonen Samrit Luoma GTK 11.10.2016 Visualisointi Visualisointi tarkoittaa

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula Kolhon alueen maakaapelointihankkeen muinaisjäännösinventointi 2015

Mänttä-Vilppula Kolhon alueen maakaapelointihankkeen muinaisjäännösinventointi 2015 1 Mänttä-Vilppula Kolhon alueen maakaapelointihankkeen muinaisjäännösinventointi 2015 Teemu Tiainen Tilaaja: Elenia Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhat kartat... 4 Inventointi...

Lisätiedot

Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012

Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012 1 Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 8 Vanhat

Lisätiedot

Käyttöohje: Valuma-alueen määritys työkalun käyttö karttapalvelussa

Käyttöohje: Valuma-alueen määritys työkalun käyttö karttapalvelussa KÄYTTÖOHJE Valuma-alueen määritys 1 (10) Käyttöohje: Valuma-alueen määritys työkalun käyttö karttapalvelussa Sisällys Sisällys... 1 Alustus... 1 Käyttöönotto... 2 Toimintopainikkeet... 2 Karttatasot...

Lisätiedot

Rakenneselvityskarttojen visualisoinnin kehittäminen

Rakenneselvityskarttojen visualisoinnin kehittäminen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen Yksikkö Espoo 31.12.2015 110/2015 Rakenneselvityskarttojen visualisoinnin kehittäminen Samrit Luoma ja Birgitta Backman GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 31.12.2015 GEOLOGIAN

Lisätiedot

6. MAAPERÄN VUOKSI SELLAISENAAN RAKENTAMISEEN SOVELTUMATTOMAT ALUEET KAAKKOIS-PIRKANMAAN SEUTUKUNNAN ALUEELLA Yleistä etoa maaperästä

6. MAAPERÄN VUOKSI SELLAISENAAN RAKENTAMISEEN SOVELTUMATTOMAT ALUEET KAAKKOIS-PIRKANMAAN SEUTUKUNNAN ALUEELLA Yleistä etoa maaperästä 6. MAAPERÄN VUOKSI SELLAISENAAN RAKENTAMISEEN SOVELTUMATTOMAT ALUEET KAAKKOIS-PIRKANMAAN SEUTUKUNNAN ALUEELLA Yleistä etoa maaperästä Maaperä on syntynyt geologisten prosessien tuloksena. Näitä ovat rapautuminen

Lisätiedot

Urjala Naurismonlahti mt. 230 parannusalueen ja suunnitellun kevyen liikenteen väylän alueen muinaisjäännöskartoitus 2011

Urjala Naurismonlahti mt. 230 parannusalueen ja suunnitellun kevyen liikenteen väylän alueen muinaisjäännöskartoitus 2011 1 Urjala Naurismonlahti mt. 230 parannusalueen ja suunnitellun kevyen liikenteen väylän alueen muinaisjäännöskartoitus 2011 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Sepänmaa Timo Jussila Kustantajat: Pirkanmaan

Lisätiedot