MALLIVASTAUKSET. Yleinen velvoiteoikeus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLIVASTAUKSET. Yleinen velvoiteoikeus 28.1.2008"

Transkriptio

1 MALLIVASTAUKSET Yleinen velvoiteoikeus

2 2 Tehtävä 1 (Romberg) Säädöksen tunnistaminen: vakuutussopimuslaki ja liikennevakuutuslaki Säädöksen soveltaminen: tunnistaa henkilö- ja omaisuusvahingon käsitteet ja vahinkotapahtuman rajoitukset. Pakettiauto on moottoriajoneuvo. A on moottoriajoneuvon kuljettaja. 1) Teekkariyhdistyksen pakettiautolla on pakollinen liikennevakuutus ja teekkari A ja hänen kurssikaverinsa B ajavat sitä. 2) Tapauksesta ilmenee ettei A:lla ja X:lla ole voimassaolevaa kotivakuutusta, eikä heillä siis ole muuttovakuutusta. A:n oikeudenkäyntikulut katetaan Teekkariyhdistyksen autovakuutuksesta. Asian havaitsemisesta tulee pisteitä, mutta ei lavertelusta. Vakuutusyhtiöiden vakuutuksien tuotetuntemus ei ole oleellista. 3) Pakettiauton vahingoittumisesta ei tarina mainitse sanaakaan. Asian kommentointi on obiter dictum. 4) Vastauksessa on erotettava, että a) B:n varpaan murtuminen on henkilövahinko. Vastaus pohtii: 1) käytettiinkö autoa liikenteessä, 2) jos käytettiin tapahtuiko vahinko muuttopuuhissa (5 kuormaus/työsuoritus), jota ei korvata liikennevahinkona, 3) B:n vamman syntymiseen on ehkä myötävaikuttanut se, että hänen kurssikaverillaan A:lla oli krapula. Siis ryhtymällä apumieheksi olosuhteissa, joissa B on tiennyt että An suorituskyky ehkä on heikentynyt, B on saattanut itsensä vaaratilanteeseen sekä muuttopuuhissa (kirstun lastausta, jota ei korvata) että autossa matkustajana. Vastaus tunnistaa, että A:n tavaroiden muutto yhteiseen kotiin on eri tapahtuma kuin Z:n kirstun toimittaminen Tapiolaan Y:lle. B ei ehkä ole oikeutettu mihinkään vakuutuskorvaukseen, koska kyseessä oli sopimukseen perustumaton, vastikkeeton vapaaehtoinen suoritus, Z:n omaisuuden siirrossa tapahtunut tapaturma, jota Z:n kotivakuutus ei todennäköisesti korvaa. B:n vamma hoituu julkisen terveydenhuollon puitteissa. Vastaus voi spekuloida olisiko pakettiauton tömähtäessä mersuun voinut tapahtua vamman paheneminen, tai murtuman synty. B oli kieltäytynyt ajamasta, joten varvas oli todennäköisesti murtunut ennenkuin A astui rattiin. b) rouva N:n mersun peltivauriot ovat esinevahinko, joka korvataan pakettiauton pakollisesta liikennevahingosta. Mersu oli (oikein pysäköity) asukasparkissa. On hyväksyttävää jos vastaus spekuloi rouva N.n ja hänen terrierinsä myötävaikutuksella (8 2 mom), mutta se on obiter dictum.

3 Opiskelijan kuuluu ymmärtää, että rva N ja terrieri olivat jalankulkijoita, ja se että mersu oli rva N:n omaisuutta on onneton sattuma. c) Isoäiti Z:n japanilainen tansukirstu on esinevahinko, mutta on epäselvää vahingoittuiko se portaita alas kannettaessa tipahtaessaan Bn varpaalle vai pakettiauton tömähtäessä mersuun. Olennaista on, että vastaus tunnistaa pääsäännön, ettei liikennevahinko korvaa kuljettuja tavaroita. Isoäidin kotivakuutuksen tuotetuntemus ei ole olennaista. Vastauksessa riittää havaita se, että isoäiti Z:n oikeus korvaukseen omasta kotivakuutuksestaan määräytyy vakuutusehtojen perusteella. Olisiko Z:n pitänyt ymmärtää, ettei kallisarvoista kirstua voi laittaa kahden teekkarin kyytiin muutoin kuin omalla riskillä? d) Vastaus arvioi vakuutusyhtiön regressiä A:n suhteen (20 ). Riittää että opiskelija muistaa säännön ja osaa kysyä oliko A:n kyky virheettömään suoritukseen tuntuvasti huonontunut vai ei. e) Korvauksen suorittaminen pitää tapahtua VakuutussopimusL:n 70 :n mukaan joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut 69 ssa mainitut tiedot. Riittää että vastaus tunnistaa että kaikkien vahingonkärsineiden pitää tehdä vaatimus ja että poliisitutkintapöytäkirja on asiakirja jota tarvitaan. 3 Tehtävä 2 (Norio-Timonen) Kyseessä on luonnollisen henkilön antama takaus. Matin antama takaus on yleistakaus, joten se koskee periaatteessa muitakin Riston A-pankilta saamia luottoja kuin autolainaa. Takauslain 5 :n mukaan yleistakauksessa on kuitenkin määrättävä takaajan vastuun rahamääräinen yläraja sekä takauksen voimassaoloaika tai aika, jonka kuluessa syntyvistä tai erääntyvistä pääveloista takaaja vastaa. Jollei tällaisia rajauksia ole tehty, takaaja vastaa vain sellaisista pääveloista, joiden myöntämisen yhteydessä takaus on annettu tai jotka olivat syntyneet ennen takauksen antamista ja olivat tuolloin takaajan tiedossa. Säännös on luonnollisen henkilön suojaksi pakottava. Tarkasteltavana olevassa takauksessa on aikarajoitus, mutta tapauksesta ei ilmene, onko myös rahamääräisestä rajasta sovittu. Jos on ja myös muut luotot sopivat sen puitteisiin, Matti vastaa niistäkin, muussa tapauksessa vastuu rajoittuu autolainaan. Takauslain 3.2 :n mukaan yksityistakaajan luotonantajalle antama takaus on täytetakaus (TakausL 2 4 kohta), jos päävelka on myönnetty pääasiallisesti asunnon tai vapaa-ajan asunnon hankkimista tai kunnostamista varten ja jos kyseinen omaisuus on päävelan vakuutena. Mikäli siis Riston asunto on b-kohdassa mainitun remonttilainan vakuutena, Matti vastaa luotosta vasta sitten, jos suoritusta ei saada tästä asunnosta. Mikäli asunto ei ole luoton vakuutena, on Matti takaajana velvollinen maksamaan myös tämän luoton. C-kohdassa tarkoitettu luotto on Riston kertoman mukaan käytetty pelivelkojen maksuun. Pelivelat eivät ole päteviä, mutta Matti ei ole taannut pelivelkaa vaan pankkilainan, jonka Risto sanoo käyttäneensä pelivelkojen maksuun. Luotto ei ole sillä perusteella pätemätön,

4 että luotonottaja on käyttänyt rahat johonkin laittomaan tarkoitukseen, joten Matti on vastuussa myös tästä luotosta. Takausten sovittelu on periaatteessa mahdollista useilla perusteilla. Yksi sovitteluperuste (TakausL 7 ) on se, että takaajan maksettavaksi tulevan päävelan määrä on kohtuuttoman suuri takaajan taloudelliseen asemaan nähden ja luotonantaja takausta annettaessa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että takaajan vastuu on ilmeisessä epäsuhteessa hänen mahdollisuuksiinsa suoriutua maksuvelvoitteesta. Sovittelussa otetaan huomioon takaajan ikä, hänen maksukykynsä sekä muut olosuhteet takausta annettaessa ja sen jälkeen. Tässä tapauksessa sovittelumahdollisuus riippuu siitä, miten huono Matin taloudellinen tilanne on takausta (ei Ristolle myöhemmin annettuja luottoja) annettaessa tosiasiassa ollut ja mitä A-pankin ainakin olisi pitänyt siitä tietää. Tapauksessa annettujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, ettei sovittelu tulisi kyseeseen. Takaussitoumuksen sovittelu on mahdollista myös KSL 4 luvun nojalla, mutta sovittelukynnys on niin korkea, ettei sovittelulle tällä perusteella näytä olevan tässä tapauksessa edellytyksiä, vaikka Matin taloudellinen asema työttömyyden vuoksi on entisestään huonontunut. Kolmas sovittelusäännös on TakausL Sen mukaan sovittelu voi tulla kyseeseen sen vuoksi, ettei luotonantaja ole ennen takauksen antamista täyttänyt takausta ja velallisen maksukykyä koskevaa tiedonantovelvollisuuttaan. Sovittelun edellytyksenä on, että laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen takaukseen. Tapauksesta ei ilmene, onko velvollisuutta täytetty. Neljännen sovittelumahdollisuuden tarjoaa TakausL 13 : Yleistakaajalle on kuuden kuukauden välein ilmoitettava päävelan maksamaton pääoma. Ellei luotonantaja näin menettele ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen takaukseen, yksityistakaajan vastuuta voidaan sovitella. Tapauksesta ei ilmene, onko luotonantaja täyttänyt tämän velvollisuutensa. Ellei ole, sovittelun perusteena saattaisi olla lähinnä se, että jos Matti olisi saanut tiedon remonttilainasta, hän olisi sen jälkeen ilmoittanut, ettei vastaa enää uusista luotoista. Tällöin vastuuta c-kohdassa mainitusta luotosta ei enää olisi syntynyt. Tehtävä 3 (Hemmo) Vastauksessa haettiin seuraavaa: - Vanhentumiskysymyksen käsittely o Korvausoikeus ei ole vanhentunut, koska VanhL:n mukainen 3 v. (uuden) vahingon syntymisestä on avoinna ja koska 10 vuoden toissijainen vanhentumisaika ei sovellu henkilövahinkoihin o (Myöskään VahL:n kumotun vanhentumissäännöksen perusteella ei ole tapahtunut vanhentumista, koska vanhentuminen on tällöinkin luettu vahingon ilmenemisestä) - Kysymys vuonna 2006 ilmenneen seurauksen asemasta itsenäisenä vahinkona o Ei estettä esittää korvausvaatimusta vasta nyt aiheutuneen lisävahingon/vahingon pahenemisen perusteella - Alaikäisen vastuun edellytykset 4

5 o VahL 2:2 :n sisältö o Kannanotto säännöksen soveltamiseen ko. tilanteessa - Vanhemman vastuun edellytykset o Olisiko valvonta laiminlyöty ja oliko asianmukaista antaa tikka ko. ikäiselle? o Em. seikoista on voinut esittää erilaista pohdintaa - Korvauksen käsittämät vahingot o VahL 5:2 :n sisältö 5

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS YKSITYISHENKILÖ takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS 2 3 Mikä on takaus 4 Yksityistakaajan suoja 5 Pankilla on velvollisuus antaa tietoja 6 Takaajan oma vastuukyky

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö.

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. IngoNord INY.00 (02.04.2001) YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. Niitä sovelletaan sekä henkilö- että vahinkovakuutuksiin, jollei jonkin kohdan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Työsopimuslakiin perustuvan saatavan vanhentuminen

Työsopimuslakiin perustuvan saatavan vanhentuminen Laura Korpinen Työsopimuslakiin perustuvan saatavan vanhentuminen 1. Johdanto Kirjoituksessa tarkastellaan sitä, miten työsopimuslakiin (55/2001, TSL ) perustuva työntekijän saatava vanhenee, mitä vaikutuksia

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2014... 3 1 ERÄIDEN VAKUUTUSSOPIMUKSESSA KÄYTETTYJEN TERMIEN MERKITYS... 3 2 SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA VOIMASSA PITÄMINEN... 5 3 VAKUUTUSSOPIMUKSEN LAKKAAMINEN...

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Voimassa 1.1.2002 Sisältö 10 Metsävakuutus 11 Vakuutuksen sisältö 12 Vakuutuksen tarkoitus 13 Vakuutuksen kohde 14 Korvattavat vahinkotapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA

VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA Vakuutustiede Pro Gradu-tutkielma 10.11.2014 Katariina Kujala Ohjaaja:

Lisätiedot

YLEINEN VELVOITEOIKEUS 27.4.2009 1(5)

YLEINEN VELVOITEOIKEUS 27.4.2009 1(5) YLEINEN VELVOITEOIKEUS 27.4.2009 1(5) Kysymys 1 (Kaisto) Vastuuvakuutus. Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus (tai ilmoitus vakuutustapahtumasta) on vakuutussopimuslain 73 :n mukaan esitettävä

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS 5311609 5 OP VAKUUTUSOIKEUS 11/17/11 VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT

VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS 5311609 5 OP VAKUUTUSOIKEUS 11/17/11 VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS 5311609 5 OP Syksy 2011 Onerva-Aulikki Suhonen onerva-aulikki. suhonen @uef.fi VAKUUTUSOIKEUS VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittää sekä yksityisoikeuteen,

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus V1201 Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 133 625 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tuotekuvaus...3 Vapaaehtoisen

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus

Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Ryhmätapaturmavakuutus SISÄLLYSLUETTELO Ryhmätapaturmavakuutuksen ehdot...2 Soveltamisalue...2 1 Vakuutettu...2 2 Edunsaaja...2 3 Vakuutuksen voimassaolo...2 4 Tapaturma

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

Hyvä finanssitapa lautakuntakäytännössä 2. painos, marraskuu 2011 Ville Raulos

Hyvä finanssitapa lautakuntakäytännössä 2. painos, marraskuu 2011 Ville Raulos Hyvä finanssitapa lautakuntakäytännössä 2. painos, marraskuu 2011 Ville Raulos Aluksi Finanssitoiminnassa tunnetaan useita hyviä tapoja. Hyvä vakuutustapa, hyvä pankkitapa ja hyvä arvopaperimarkkinatapa

Lisätiedot

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle velan vanhentumista ja julkista haastetta koskevan lainsäädännön uudistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki velan vanhentumisesta

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus 1090/12

Ryhmätapaturmavakuutus 1090/12 Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 1090/12 Sisällysluettelo RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS 2 1 Yleiskuvaus 2 2 Vakuutetut ja korvauksen saajat 2 2.1 Vakuutetut 2 2.2 Korvauksen saajat 2 3 Vakuutuksen voimassaolo

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot