TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

2 Sisällysluettelo Johdanto Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Yhteistyö ja tiedonvaihto virkamiesten kanssa Jäsenjärjestöyhteistyö ja -tuki Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö Etelän kansalaistoimijoiden kanssa Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö Etelässä Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot Johtaminen Talous- ja yleishallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto Oppiva organisaatio...15 Liite: Kepan henkilöstö 2013 Hyväksytty syyskokouksessa (18)

3 Johdanto Toimintavuosi 2013 on Kepan uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen vuosi. Uusi strategia vuosille painottaa jäsensuhteiden elävöittämistä, joka merkitsee muutoksia Kepan tavalle toimia. Jäsenlähtöisyys merkitsee yhä suuremman tilan antamista jäsenjärjestöille niin Kepan omistajan, päätöksentekijän kuin myös palveluidenkäyttäjän ja asiakkaan rooleissa. Jäsenistöltä saadun palautteen ja strategiatyöskentelyn perusteella Kepan päätoiminnot jatkuvat samoina kuin edellisessä strategiassa: kehityspoliitinen vaikuttamistyö ja kampanjointi, globaalikasvatus ja asennevaikuttaminen sekä jäsenistölle suunnatut palvelut kuten koulutus ja neuvonta, edunvalvonta ja muut jäsenpalvelut. Vuoden 2013 yksittäisistä tapahtumista tai projekteista voidaan mainita kehityspoliittisen toimintaohjelman puolivälin arviointi, vapaaehtoisille suunnattu Painavaa asiaa -tempaus, vertaisoppimisryhmän perustaminen oikeusperustaisen lähestymistavan soveltamisessa järjestöjen työssä ja YK:n uuden kehitysohjelman suunnitteluun vaikuttaminen niin Suomessa kuin kansainvälisesti Beyond verkoston kautta. Tulevan toimintavuoden aikana Kepa-laivan kurssia reivataan monta piirua lisää jäsenistön suuntaan. Jäsenpalveluita ja -viestintää kohdennetaan tehokkaammin keväällä käyttöön otettavalla asiakkuudenhallintojärjestelmällä. Strategian punainen lanka - elävät jäsensuhteet - velvoittaa Kepan tukeutumaan yhä enemmän jäsenistön osaamiseen, asiantuntemukseen ja aloitteisiin. Käytännössä tämä lisää toimintaa Kepan ja jäsenistön välillä, jolloin Kepan rooli määräytyy jäsenistön antaman tehtäväksiannon perusteella: Kepa voi tukea, koordinoida ja liittää laajempaa jäsenkuntaa yhteiseen toimintaan. Kepa voi jatkossa tehdä julkisia keskustelunavauksia jäsenistön toivomista aiheista, jolloin jäsenjärjestöt pystyvät osallistumaan jatkokeskusteluun. Jäsenistöä kannustetaan edustamaan Kepaa ja sen kautta koko jäsenkenttää niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS edustaa jo Kepan kautta suomalaisia kehitysjärjestöjä OECD:n kumppanuusohjelman (Global Partnership for Effective Development Cooperation GPEDC) yhteyteen perustetussa ihmisoikeusperustaisen lähestysmistavan työryhmässä. Elävien jäsensuhteiden avulla halutaan myös varmistaa jäsenistön yhä vahvempi omistajuus Kepasta. Useat toimintaympäristön haasteet kuten viranomaisrajoitukset tai muutokset järjestöjen vaikuttamismahdollisuuksissa edellyttävät Kepalta ja sen jäsenistöltä kykyä muodostaa laaja-alaisia yhteisrintamia ja -verkostoja. Tämä edellyttää, että jäsenistö kokee yhä vahvemmin Kepan tarkoituksenmukaisena solmukohtana toiminnalle oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jäsenistön omistajuutta lisätään hallituksen perustamilla ja niiden alaisuudessa toimivilla jaostoilla ja pysyvillä työryhmillä. Yksi merkittävä ponnistus toimintavuodelle 2013 on ulkoministeriön aloitteesta lähtenyt viestintäja kehityskasvatuksen, konferenssimatkatukien ja hankevalmistelun matkatukien hallinnon Hyväksytty syyskokouksessa (18)

4 järjestäminen. Jäsenet pitävät tukien hallintointia Kepassa mahdollisena. Kepa tulee aktiivisesti osallistumaan tukien kehittämiseen riippumatta siitä, tuleeko se itse vastaamaan hallinnosta tulevaisuudessa. Jäsenkysely osoitti, että Kepan toiminta Etelässä on monelle jäsenjärjestölle tuntematonta. Ohjelmakauden aikana kerätään tietoa päätöksenteon tueksi Kepan työn jatkolle Etelässä. Kepa kartoittaa vastauksia kysymyksiin kuten: Tuleeko Kepan jatkaa työtään siellä myös seuraavan ohjelmakauden jälkeen? Jos tulee, niin onko Kepan ja sen jäsenistön keskinäinen työnjako määriteltävä uudelleen? Missä maissa tai alueilla Kepan tulisi jatkaa toimintaansa? Strategiaprosessin aikana tuotiin esiin tarve omaksua alueellisempi ja laaja-alaisempi työote Etelässä. Kepan työtä Etelässä tullaan ohjelmakauden aikana kuitenkin integroimaan yhä tiiviimmin Kepan muuhun toimintaan. Ulkoministeriön antama valtionavustus Kepalle on uuden ohjelmakauden aikana yhteensä euroa, josta tuki ensimmäiselle vuodelle on euroa. Toimintavuoden 2013 talousarvio on euroa. Strategian painopisteiden jalkautusta varten resursseja lisätään yhteistyöhön jäsenjärjestöjen kanssa: Neljä uutta tehtävää perustetaan viestinnän, kampanjoinnin ja jäsenvaikuttamisen tehostamiseksi. Sen lisäksi Mahdollisuuksien torien puolipäiväinen koordinaattorin toimi muutetaan syksyllä 75-prosenttiseksi. Vuoden loppuun mennessä Kepassa on 80 työntekijää, joista 52 Suomessa ja 28 etelässä. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

5 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon 1.1 Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansanedustajat ja puolueet Suomessa tuntevat, kannattavat tai aktiivisesti edistävät Kepan kehityspoliittisia tavoitteita kehitysyhteistyöstä, globaalista talouspolitiikasta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta. Kepa jatkaa aktiivista vaikuttamista Suomen kehityspoliittiseen päätöksentekoon kolmessa pääteemassa: a) kehitysyhteistyön määrässä ja laadussa, b) globaalissa talouspolitiikassa ja c) ilmasto-oikeudenmukaisuudessa. Vuoden aikana Kepan vaikuttamistyö tehdään eduskunnan ja ministeriöiden lisäksi muun muassa puoluekokouksissa, Maailma Kylässä -festivaalilla ja SuomiAreenassa. Lisäksi Kepa vaikuttaa erilaisissa työryhmissä ja toimikunnissa, kuten kehityspoliittisessa toimikunnassa ja kestävän kehityksen toimikunnassa. Kehitysyhteistyön laatua edistetään seuraamalla hallituksen kehityspoliittisen toimintaohjelman toteutusta ja arvioimalla sen menestyksellisyyttä kauden puolivälissä. Laatuun vaikutetaan myös kansainvälisen tuloksellisuusprosessin kautta. Kepa jatkaa vaikuttamista 0,7 prosentin bruttokansantulo-osuuden saavuttamiseksi. Kepa vahvistaa vaikuttamistyötään ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksissä osallistumalla aktiivisesti vuosituhattavoitteiden jälkeisestä ajasta käytävään keskusteluun ja vaikuttamalla Suomen kantoihin tässä teemassa. Kepa osallistuu New Yorkissa järjestettävään MDG+13- seurantakokoukseen. Globaaleissa talouskysymyksissä Kepa keskittyy yritysvastuuseen ja yksityisen sektorin rooliin kehityksessä sekä verotuksen oikeudenmukaisuuteen yhteistyössä kansainvälisten verkostojen ja järjestöjen kanssa. Erityisesti seurataan hallituksen yritysvastuulinjauksen toimeenpanoa, Euroopan komission esityksiä taloudellisesta ja ei-taloudellisesta raportoinnista ja aloitteita kansainvälisen veronkierron hillitsemiseksi. Ilmastoteemassa Kepa määrittelee pitkän aikavälin ilmastorahoituksen mahdollisia lähteitä ja tukee vahvan ilmastolain säätämistä. Samoin korostetaan kehitysyhteistyövarojen ulkopuolelta tulevan, aidosti uuden ilmastorahoituksen merkitystä. Lisäksi vaikutetaan Suomen päästövähennystavoitteen nostamiseksi tieteen ja oikeudenmukaisuusperiaatteen edellyttämälle tasolle. Vuoden lopussa Kepa osallistuu YK:n ilmastohuippukokoukseen, mahdollisesti yhdessä Etelän kumppanin kanssa. Vaikuttamistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä suomalaisen järjestökentän kanssa. Kepan maatoimistojen osallistumista poliittiseen analyysityöhön vahvistetaan kaikissa teemoissa. Kauppapoliittisen analyysin painopiste siirtyy Tansanian, Mekongin ja Nicaraguan toimistoihin. Näillä alueilla seurataan alueellisten kauppasopimusten solmimista ja toimeenpanoa. Ilmastopoliittisen analyysin painopiste siirtyy Kepan Mosambikin, Nicaraguan ja Mekongin toimistoihin trooppisen metsäkadon torjuntaan tähtäävän REDD+-ohjelman ja päästövähennysten globaalin taakanjaon osalta. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

6 Kepan vaikuttamistyön tuloksellisuus edellyttää vahvaa asiantuntijaprofiilia, jota tuetaan tehokkaalla viestinnällä. Verkkosivuilla lanseerataan kehityspoliittisia teemoja käsittelevä blogi. Kepan Etelän toimistojen asiantuntemusta ja sosiaalisen median mahdollisuuksia hyödynnetään aiempaa vahvemmin. 1.2 Yhteistyö ja tiedonvaihto virkamiesten kanssa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen kannalta keskeiset virkamiehet ja ministereiden erityisavustajat eri ministeriöissä tekevät yhteistyötä Kepan ja jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa solmii yhä tiiviimpiä suhteita kunkin vaikuttamisteeman kannalta olennaisiin ministeriöihin, jatkaa tiedonvaihtoa keskeisten virkamiesten ja ministereiden erityisavustajien kanssa ja tukee jäsenten yhteistyötä virkamiesten kanssa. Keskeisiä ministeriöitä ovat etenkin ulko-, valtiovarain-, työ- ja elinkeino- ja ympäristöministeriö. Vuoden 2013 kuluessa Kepa seuraa Suomen toimintaa innovatiivisia kehitysrahoituslähteitä edistävän ryhmän (Leading Group on Innovative Finance) puheenjohtajana, Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform -ryhmässä ja Extractive Industries Transparency Initiativen (EITI) johtoryhmässä. Erityisesti Tansanian ja Mosambikin toimistot osallistuvat Etelän kansalaisyhteiskunnan näkemysten välittämiseen virkamiehille Suomen EITI-johtoryhmän puheenjohtajuuden aikana. 1.3 Jäsenjärjestöyhteistyö ja -tuki Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Vaikuttamistyötä tekevät jäsenjärjestöt oppivat toisiltaan ja kokoavat voimansa globaaliin oikeudenmukaisuuteen lisäämiseksi. Kepa panostaa aiempaa enemmän jäsenjärjestöjen vaikuttamistyön tukemiseen vahvistamalla jäsenten vaikuttamisaloitteiden toimeenpanoa ja kehittämällä jäsenten työn tukea. Uusi kehityspoliittinen asiantuntija koordinoi vaikuttamisaloitteita ja tukee jäsenten vaikuttamistyön kehittämistä. Kepa järjestää jäsenjärjestöille neljä vaikuttamistyön koordinaatiotapaamista, joissa vaihdetaan tietoa jäsenten tekemästä vaikuttamistyöstä ja etsitään yhteistyömahdollisuuksia. Vuoden aikana pidetään kolme menetelmällistä ja kolme temaattista vaikuttamistyön koulutusta ja kehitetään vaikuttamistyön verkkokurssia. Kepan vaikuttamisteemoihin liittyen järjestetetään lisäksi ajankohtaiskeskusteluja. Kepa lisää vuonna 2013 panostustaan Suomen sosiaalifoorumiin ja jatkaa aktiivista osallistumista järjestöjen välisiin epävirallisiin ryhmiin, joissa suunnitellaan ja toteutetaan vaikuttamistavoitteita Kepan kehityspoliittisissa teemoissa. Kepa kampanjoi yhdessä jäsentensä kanssa lukuisissa eri yhteyksissä. Keväällä 2013 vuorossa ovat kampanja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta, hallituksen kehityspolitiikan puoliväliarvio ja Painavaa Hyväksytty syyskokouksessa (18)

7 asiaa -tapahtuma. Syyskaudella kampanjoidaan verokysymyksissä ja aloitetaan vuoden 2015 eduskuntavaalikampanjan suunnittelu. 1.4 Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö Etelän kansalaistoimijoiden kanssa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat Etelän kansalaisjärjestöt vahvistavat temaattista osaamistaan ja verkostoituvat kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Kepan maatoimistot tukevat vaikuttamistyötä tekeviä paikallisia kansalaisjärjestöjä tarjoamalla verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia kansallisella ja alueellisella tasolla. Kepa vahvistaa linkityksiä ajankohtaisiin kansainvälisiin prosesseihin kuten YK:n ilmastohuippukokouksen valmisteluun ja alueellisiin ja globaaleihin verkostoihin. Maatoimistot tukevat myös kumppaneiden analyysityötä ja tiedonvaihtoa. Kepa tarjoaa omaa asiantuntijuuttaan kumppaneiden käyttöön yhteisen analyysin ja yhteisten seminaarien avulla. Esimerkiksi Mosambikissa järjestetään yhdessä Kepan kehityspoliittisen asiantuntijan ja kumppanijärjestö Justiça Ambientalin kanssa seminaari yritysvastuusta. Kumppaneiden määrää vähennetään kahdesta neljään kumppaniin maatoimistokohtaisesti. Kepan työtä Etelässä kehitetään alueellisempaan suuntaan. Kepan maatoimistot kartoittavat alueellisia Kepan teemoihin liittyviä verkostoja ja muita alueellisesti vaikuttavia kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Yhteistyötä muiden samanmielisten kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa vahvistetaan esimerkiksi Tansaniassa pohjoismaisten järjestöjen kesken. Kepan maatoimistot profiloituvat vaikuttamisteemoissa ja ohjelmatyöntekijät osallistuvat integroidummin kehityspoliittiseen työhön temaattisissa työryhmissä. Työryhmien avulla välitetään Etelän todellisuutta systemaattisemmin ja vahvemmin Kepan vaikuttamistyöhön Suomessa, mikä osaltaan lisää työn laatua. 1.5 Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat kansainväliset yhteistyöverkostot saavat lisäarvoa Kepan osallistumisesta. Yhteydenpitoa kansainvälisiin järjestöverkostoihin jatketaan ja vahvistetaan. Yhteistyö on tiivistä erityisesti Climate Action Network Europen, Concordin AidWatch -verkoston, Civil Society Partnership for Development Effectiveness -verkoston (CPDE), Eurodadin verkostojen (erityisesti Beyond 2015 ja veroryhmä), Tax Justice Networkin, European Coalition for Corporate Justicen, epävirallisen talousteemoihin keskittyvän Pohjoismaa-Baltia -ryhmän sekä eurooppalaisen ja globaalin rahoitusmarkkinaverokoalition kanssa. Kepan Etelän kumppaneita linkitetään tarpeen mukaan verkostoihin. Kepan viestintä hyödyntää verkostojen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia Kepan teemoissa ja kansainvälisten kokousten viestinnässä. Osallistuminen kansainvälisten järjestöverkostojen viestintäyhteistyöhön palvelee kotimaan vaikuttamistyötä ja tukee samalla verkostojen toimintaa. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

8 2. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin 2.1 Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat innostuvat vaikuttamaan suomalaiseen asenneilmapiiriin ja solmivat yhteyksiä yksilöihin, järjestöihin sekä muihin toimijoihin globaalien kysymysten näkyvyyden lisäämiseksi. Kepa toimii alustana globaalikasvatusta tekevien järjestöjen yhteistyölle ja tukee niiden välistä vertaisoppimista ja verkostoitumista. Verkostoitumista tuetaan järjestämällä esimerkiksi keskustelutilaisuuksia ja seminaareja. Järjestöjen yhteistyö opettajankoulutuslaitosten kanssa jatkuu, ja Kepa koordinoi Educa-messuilla järjestöjen yhteistä osastoa. Järjestöjen materiaaleja, menetelmiä ja kouluvierailupalveluita markkinoidaan opettajille, kasvattajille ja muille keskeisille kohderyhmille. Globaalikasvatus.fi -sivusto uusimisessä otetaan huomioon erilaiset käyttäjäryhmät. Uutena toimintona Kepa fasilitoi jäsenjärjestöjen aloitteesta lähteviä globaalikasvatukseen liittyviä kampanjoita ja muita aloitteita. Tätä varten perustetaan uusi kampanjakoordinaattorin tehtävä. Maailma kylässä -festivaalin ( ) pääteema on ihmisoikeudet ja maantieteellinen painopiste Kaakkois- ja Itä-Aasia. Tapahtumaan odotetaan noin 150 ohjelmanumeroa, 450 näytteilleasettajaa ja kävijää. Verkkosivusto uudistetaan vastaamaan paremmin kävijöiden ja näytteilleasettajien tarpeita. Mahdollisuuksien tori -verkosto toimii yli 20 paikkakunnalla. Kepa tukee paikallisia torijärjestäjiä ja vahvistaa heidän osaamistaan globaalien kehityskysymysten esiintuomisessa verkostotapaamisten, paikallisten koulutusten ja neuvonnan avulla. Lisäksi Kepa vahvistaa verkoston yhteistyösuhteita eri sidosryhmiin, kuten aluehallintoon, oppilaitoksiin ja paikallisiin yrityksiin. Torien puolipäiväisen koordinaattorin tehtävä muutetaan kokopäiväiseksi loppuvuodesta 2013 alkaen. Kepa pyrkii tekemään uusia avauksia kehitysproblematiikkaa käsittelevässä yhteiskunnallisessa keskustelussa myös omien vaikuttamisteemojensa ulkopuolelta. Jäsenjärjestöjä kannustetaan osallistumaan näihin avauksiin oman asiantuntemuksensa pohjalta. 2.2 Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat kehittävät osaamistaan ja oppivat toistensa kokemuksista asennevaikuttamisessa. Kepa järjestää vuoden aikana 14 järjestöjen tarpeista lähtevää koulutusta, joilla tuetaan järjestöjen poliittista vaikuttamistyötä ja globaalikasvatusta. Koulutuksissa hyödynnetään järjestöjen osaamista ja Etelän ääni tuodaan aiempaa voimakkaammin kuuluviin. Viestintään, markkinointiin ja Hyväksytty syyskokouksessa (18)

9 kampanjointiin liittyviä koulutuksia kehitetään. Globaalikasvatuksen neuvontaa kehitetään ympärivuotiseksi vahvistamalla olemassa olevia palvelumuotoja ja tarjoamalla uutta valmennuspalvelua, jota järjestöt voivat hyödyntää esimerkiksi suunnitellessaan uutta toimintaa tai yhteisiä hankkeita. Järjestöjen välistä yhteistyötä tuetaan järjestämällä ideahautomo yhteistyöhankkeista kiinnostuneille järjestöille. Kepan koordinoima verkkokampanjoinnin parissa työskentelevien järjestöammattilaisten ecampaigning Forum Finland -verkosto tarjoaa tilan keskinäiselle oppimiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle. Vastaavanlaista verkostoitumista kehitetään edelleen. 2.3 Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Globaalikysymyksistä kiinnostuneet ihmiset toimivat suomalaisen kansalaisyhteiskunnan muutosagentteina oikeudenmukaisen maailman puolesta. Globbarit tarjoaa ihmisille välineitä vaikuttaa sekä suoraan päättäjiin että laajemmin yleiseen asenneilmapiiriin Suomessa. Globbarit.fi-sivuston uudistunutta edustajaseurantaa ja uusia vaikuttamistyökaluja markkinoidaan aktiivisesti globbareille ja suurelle yleisölle. Vuoden kaksi pääkampanjaa käsittelevät ilmasto-oikeudenmukaisuutta ja verokysymyksiä, minkä lisäksi globbarit osallistuvat jäsenjärjestöjen kampanjoihin. Toukokuussa järjestetään yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa valtakunnallinen Painavaa asiaa -lobbaustapahtuma Eduskuntatalolla. Tapahtuman yhteydessä Kepa tekee aktiivista mediatyötä tuodakseen järjestöjen näkemykset ja toiminnan suuren yleisön tietoisuuteen. Etelän vapaaehtoisohjelma Etvossa valitaan ja valmennetaan vapaaehtoistyöntekijää Kepan jäsenjärjestöjen kumppanijärjestöihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vahvistamalla yhteistyötä Globbarien, Etvon ja Mahdollisuuksien torien välillä voidaan tarjota aktiivisemmin kanavia muutosagentteina toimimiseen. Kepa.fi-sivustolla olevan osallistumiskoneen avulla ihmiset voivat löytää oman tapansa tukea eri järjestöjen kautta oikeudenmukaisuuden toteutumista. Koneen käyttöliittymää uudistetaan ja mukana olevien järjestöjen lukumäärä nousee 90:een. Vuoden 2013 aikana jalostetaan eteenpäin vuonna 2011 teetettyä tutkimusta Kepan viestinnän kohderyhmistä. Sparraajan avulla profiloidaan kohderyhmiä aiempaa tarkemmin. 2.4 Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Yhä useammat seuraavat Kepan viestintäkanavia ja rohkaistuvat toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kepa.fin uutiset ja blogit tarjoavat laaja-alaisesti tietoa ja uusia näkökulmia kehityskysymyksiin. Verkkouutisten avulla pyritään nostamaan keskusteluun uusia kehityspoliittisia kysymyksiä ja Hyväksytty syyskokouksessa (18)

10 taustoittamaan mediassa käsiteltäviä ajankohtaisia teemoja. Journalistisesti tasokas uutisointi vahvistaa myös Kepan asemaa kehityspolitiikan asiantuntijajärjestönä. Uutistuotanto hyödyntää Kepan ja jäsenjärjestöjen asiantuntemusta Suomessa ja Etelässä ja niiden yhteisiä kampanjoita. Vuoden aikana kehitetään erityisesti sosiaalisen median käyttöä. Maailman Kuvalehden paperiversio ilmestyy aiempaan tapaan kerran kuussa. Lehdessä tuodaan esiin entistä enemmän jäsenjärjestöille olennaisia teemoja ja luodaan uusi järjestöjen toiminnasta kertova palsta. Vaikka Maailman Kuvalehti ottaa käyttöönsä enenevässä määrin erilaisia sähköisiä julkaisualustoja, paperiversio pysyy päätuotteena. Tilaajamäärään kasvua pyritään jatkamaan maltillisesti. Kepan kampanjoita suunnataan aiempaa laajemmalle yleisölle hyödyntämällä uusia markkinointikeinoja, verkkokampanjointimateriaaleja ja sosiaalista mediaa. Kehitysyhteistyötä koskevia vääriä käsityksiä purkava Myytit-kampanja on esimerkki uudenlaisesta visuaalisesta toteutustavasta, jossa tuodaan esille kehitysmaiden arkea ja järjestöjen Etelässä tekemää työtä. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

11 3. Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä 3.1 Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa yhdistää kehityksen ja globaaliasioiden parissa työskentelevät suomalaiset kansalaisjärjestöt toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Vuoden aikana jäsenten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Kepassa kehitetään toimimalla aiempaa jäsenlähtöisemmin. Jäsenten aloitteisiin vastaamiseksi työstetään kriteerit ja menettelytavat. Kepa järjestää maa- ja teematapaamisia ja tukee jäseniltä tulevia yhteistoiminnallisia aloitteita, kuten diaspora- ja uskonnot ja kehitys -aiheista kiinnostuneiden järjestöjen yhteistyötä. Jäsenten osaamisen tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi kehitetään ja otetaan käyttöön uusia työkaluja. Jäsenten näkemyksiä ja kokemuksia Kepasta arvioidaan jäsenkyselyllä ja analysoimalla eri toiminnoissa kerättyä palautetta. Jäsentiedotuksen tavoitteita ja kanavia kehitetään edelleen yhteistyössä jäsenten kanssa esimerkiksi rakentamalla kohderyhmälähtöistä jäsenviestintää ja panostamalla Etelän näkyvyyteen jäsenviestinnässä. Viestintäkanavien kehittämisen lähtökohtana on, että Kepan palveluista saatava tieto kannustaa jäseniä osallistumaan toimintaan. Maatoimistot kartoittavat alueellaan toimivat jäsenjärjestöt ja tutustuvat niiden toimintaan. Etelän toimistojen kautta Kepa tarjoaa jäsenilleen yhteyksiä ja tietoa alueen kansalaistoimijoiden työstä ja toimintaympäristöstä. Yksittäisten jäsenjärjestöjen hankkeisiin ja hankeyhteistösuhteisiin liittynyttä hankeneuvontaa ei maatoimistoista sen sijaan enää anneta. Vapautuva resurssi käytetään alueellisen työotteen ideoimiseen ja jäsensuhteiden laajentamiseen ja elävöittämiseen. 3.2 Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kannalta keskeiset viranomaiset kunnioittavat järjestöjen itsenäisyyttä kehitystoimijoina. He tunnustavat järjestöjen erilaiset roolit ja sitoutuvat turvaamaan järjestöille suotuisan toimintaympäristön ja rahoituksen. Kepa jatkaa järjestörahoituksen muutosten, kehityspoliittisen toimenpideohjelman sekä kansalaisyhteiskuntapoliittisen linjauksen toteutuksen seurantaa järjestökentän autonomian ja moninaisuuden kunnioittamisen näkökulmasta. Erityisenä painopisteenä vuonna 2013 on viestintäja kehityskasvatustuen ja matkatukien uudistus. Lisäksi seurataan uusien kumppanuusjärjestöjen hakuprosessia. Kepa jatkaa yhteisten infotilaisuuksien järjestämistä ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikön kanssa. Yhteistyö keskittyy kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tuloksellisuuden, vastuullisuuden, läpinäkyvyyden ja uskottavuuden lisäämiseen kehitystoimijoina. Maatoimistot tiivistävät yhteyksiään Suomen lähetystöihin järjestöjen edunvalvonnan ja kansalaisyhteiskunta-teeman puitteissa. Kepa osallistuu Concordin työryhmätyöskentelyyn ja osallistuu kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta käytävään globaaliin keskusteluun. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

12 Yhteydenpidossa ja vaikuttamisessa muihin viranomaisiin Kepa korostaa kansalaistoimijoiden moninaisuutta, luotettavuutta ja asiantuntemusta ja tuo esille kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen erityistarpeita. Myös viestinnässään Kepa tuo aktiivisesti esille järjestöjen työn saavutuksia ja inspiroivia esimerkkejä. 3.3 Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö Etelässä Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Etelän kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt keskustelevat kansalaisyhteiskunnan roolista ja tilasta ja vaikuttavat keskeisiin prosesseihin. Ne tekevät yhteistyötä keskenään ja ovat yhteydessä samanmielisiin järjestöihin globaalisti. Vuoden aikana Kepan maatoimistot yhdessä Helsingin toimiston kanssa solmivat ja kehittävät kumppanuussuhteita niiden paikallisten järjestöjen kanssa, jotka vahvistavat, koordinoivat ja edustavat kansalaisyhteiskuntaa. Kumppanuuksien avulla tuotetaan tietoa ja omakohtaista kokemusta Etelän kansalaisyhteiskuntatoimijoiden vahvistamisesta ja suotuisan toimintaympäristön edistämisestä jäsenjärjestöille ja Kepan Suomen työn kehittämiseksi. Kepa tukee Etelän kumppaneita niiden työssä kansalaisyhteiskunnan roolien edistäjinä ja vahvistajina. 3.4 Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Jäsenjärjestöt vahvistavat omaa ja Etelän kumppaneidensa osaamista ja analysoivat toimintaympäristöään. Jäsenjärjestöjen yhteiset oppimisaloitteet Etelän kansalaisyhteiskuntien tukemiseksi lisäävät ymmärrystä koko toimintasektorilla. Vuoden 2013 aikana järjestetään yhdeksän Etelä-yhteistyöhön liittyvää peruskoulutusta ja neljästä kuuteen puolen päivän oppimistilaisuutta. Kepa tarjoaa kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvää hankeneuvontaa läpi vuoden ja kommentoi hanketukihakemuksia. Peruskoulutusten määrä vähenee, jotta Kepa pystyy paremmin vastaamaan järjestöiltä tulleisiin aloitteisiin ja tukemaan niiden yhteistä oppimista myös prosessimaisesti. Esimerkiksi oikeusperustaisesta lähestymistavan soveltamisesta aloitetaan vertaisoppimisryhmä ja vuonna 2012 alkanut Outcome mapping -menetelmän soveltamiskokemuksia jakava oppimisyhteisö jatkaa toimintaansa. Oppimistilaisuuksia suunniteltaessa keskitytään siihen, miten kehitysyhteistyön käytännöt voivat parhaiten tukea Etelän kansalaistoimijoita ja vahvistaa järjestöjä kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Vuoden aikana tarjotaan myös kahdesta kolmeen syvemmän tason koulutusta ja oppimismahdollisuuksia osiksi ulkomaisten kouluttajien tukemana. Yksittäisten jäsenjärjestöjen oppimistarpeisiin perustuva räätälöity koulutus, organisaation kehittämistyöpajat ja mentorointi jatkuvat kysynnän mukaan. Fasilitoituja kehittämispalveluita tarjotaan niin uusiksi kumppanuusjärjestöiksi pyrkiville kuin pienemmille jäsenjärjestöille. Uusiin tarpeisiin, kuten yritysyhteistyöhön tai työhön konfliktialueilla, vastataan käynnistämällä kiinnostuneiden kesken vertaisoppimisprosesseja. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

13 Kepa toteuttaa Etelän kansalaisyhteiskuntien vahvistamiseen liittyviä oppimispilotteja yhdessä jäsenten kanssa. Kepan vastuulla on pilottien dokumentointi ja tuotosten jakaminen laajemmin kehityssektorilla. Pilotteja voidaan toteuttaa Etelässä myös muilla kuin Kepan nykyisten toimistojen kattamilla alueilla. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

14 4. Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot 4.1 Johtaminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan johtamisjärjestelmä tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista. Vuoden 2013 johtamista määrittää vahvasti uuden ohjelman jalkauttaminen. Johtaminen keskittyy strategian painotusten: elävien jäsensuhteiden ja globaalin verkottumisen toimeenpanoon. Strategiseen ja poliittiseen johtamiseen ja sen vahvistamiseen panostetaan muun muassa johtotiimin ja maajohtajien yhteisen Global Leadership Groupin luomisen myötä. Vuodelle 2013 ajoittuvat uuden tiimirakenteen käyttöönotto ja sen myötä uudet esimiesvastuut joidenkin tiimien ja työntekijöiden kohdalla. Tiiminvetäjien roolia vahvistetaan tiiminvetäjäkoulutuksella. Uusille tiimeille annetaan tiimiytymistä tukevaa koulutusta. Kuten aiemminkin, Kepan keskeisiin sidosryhmiin ylläpidetään säännöllisiä yhteyksiä. Kepan johto tapaa jatkossakin säännöllisin väliajoin ulkoministeriön poliittista ja virkamiesjohtoa. Hallituksen jäsenet osallistuvat Kepan edustajina kansainvälisiin ja alueellisiin verkostoihin ja konferensseihin. Sisäistä viestintää kehitetään toteuttamalla toimenpide-ehdotukset, joita nousee lokakuussa 2012 tehdystä sisäisen viestinnän kyselystä Helsingissä ja maatoimistoissa. 4.2 Talous- ja yleishallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa käyttää resurssejaan tehokkaasti, kestävästi ja läpinäkyvästi. Taloushallinnon prosessien kehittämistä jatketaan Helsingissä ja maatoimistoissa. KPMG:n antamien suositusten mukaisesti kehitetään riskien hallintaa laatimalla systemaattinen ja kokonaisvaltainen riskienhallintajärjestelmä ja riskienhallintaohjeistus. Lisäksi laaditaan korruption vastaiset toimenpideohjeet. Hankintaohjeistus päivitetään ottamaan lainsäädännön vaatimuksien lisäksi paremmin huomioon myös hankintojen ympäristöystävällisyys ja eettiset näkökohdat. Samoin Kepa selvittää yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa toimenpiteet tietojen julkaisemiseksi avun avoimuuden IATI-järjestelmässä. Helsingin toimistotilojen käyttöä uudistetaan, koska ulkoiset kirjastopalvelut nykymuodossaan lakkautetaan ja henkilöstömäärä kasvaa vuoden alusta lukien. Etelän toimistot työskentelevät entisissä toimitiloissa. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

15 4.3 Tietohallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan tietohallinto auttaa parantamaan työtuloksia ja tukee organisaation pitkän aikavälin kehitystä. Kepan tietohallinnossa tutkitaan vuonna 2013 avoimen tiedon tarjoamiseen ja käyttöön liittyviä prosesseja ja juridisia näkökulmia. Samalla arvioidaan Kepan nykyisin käytössä olevien verkkosovellusten ohjelmointirajapintoja avoimen tiedon periaatteiden kannalta. Vuonna 2013 luodaan ja otetaan käyttöön uusi tietohallintostrategia ja arkistointikäytäntöjä kehitetään edelleen. Uusi asiakkuudenhallintajärjestelmä otetaan käyttöön vuoden aikana. Kepan IT-infrastruktuurin ylläpitämisen lisäksi tutkitaan erilaisia mahdollisuuksia kehittää Kepan intranettiä ja uudistaa Kepan verkkosivujen teknistä perustaa käyttäjäystävällisemmäksi. Maatoimistojen IT-infrastruktuuria modernisoidaan. Kepan tietohallinnon kehittämisen kannalta tärkeää verkostoitumista jatketaan ja kehitetään luomalla ja ylläpitämällä kontakteja koti- ja ulkomaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen tietohallintoyksiköihin. Myös erilaisten elektronisten aineistojen käyttöä edistetään ja niiden tarjoamista myös jäsenistölle selvitetään. 4.4 Henkilöstöhallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa on houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja, jonka henkilöstö ja johto ovat motivoituneita ja asiantuntevia. Vuosien henkilöstölinjauksen toimeenpano aloitetaan. Linjaus toimii perustana henkilöstöhallinnolle ja -johtamiselle. Palkkausjärjestelmän uudistus tulee voimaan vuoden alusta. Henkilöstölinjauksen yhtenä alatavoitteena on henkilöstön strategialähtöinen ja suunnitelmallinen kehittäminen. Sen takaamiseksi päivitetään strategiaan perustuvat osaamistarpeet, työntekijöiden osaamiskartoitus ja henkilöstökoulutussuunnitelma sekä laaditaan yksilölliset kehityssuunnitelmat. Tiimiytymiselle ja henkilöstökoulutukselle varataan riittävät ajalliset ja rahalliset resurssit. Tasa-arvotyötä kehitetään ottamaan huomioon moninaisuus ja toimintarajoitteet kaikissa Kepan toimistoissa. Lisäksi Kepalle laaditaan ensimmäinen ikäohjelma. Työsuojelua ja ennalta ehkäisevää työterveyshuoltoa edistetään ja ylläpidetään kaikissa toimistoissa. 4.5 Oppiva organisaatio Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan työtavat edistävät oppimista ja vahvistavat Helsingin ja Etelän toimistojen yhtenäisyyttä Kepan toimintaympäristön analyysissa seurataan etenkin kansallista ja kansainvälistä keskustelua turvallisuuden ja kehityksen kytköksistä ja vihreän talouden käsitteestä sekä niiden vaikutuksista kehityspoliittisiin linjauksiin. Molemmista aiheista järjestetään keskusteluja ja tuotetaan Hyväksytty syyskokouksessa (18)

16 taustaselvitys, turvallisuusteemasta myös työkalupaketti kehitysyhteistyötä tekeville järjestöille konfliktialueilla toimimisesta. Muita seurattavia teemoja ovat muun muassa Kiinan ja muiden nousevien talouksien rooli Afrikassa ja kestävän kehityksen tavoitteiden laadintaan liittyvä prosessi. Tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyötä vahvistetaan yhteistyössä Finnish University Partnership for International Development (UniPID) kanssa. Maailman laitamilla -sivustosta tiedottaminen käynnistetään, pilottitapauksen eli sambialaisen Kundalumwanshyan kylän aineistoa päivitetään ja laajennetaan ja siihen liittyvää jäsenjärjestöyhteistyötä vahvistetaan. Kepan suunnittelu- ja seurantajärjestelmää vahvistetaan kehittämällä ohjelmakauden tavoiteltujen tulosten systemaattista seurantaa. Yhteisten käytäntöjen vahvistamiseksi päivitetään Kepan sisäinen suunnittelu-, seuranta- ja arviointiohjeistus ja kuvataan Kepan laatutyön prosessit. Etelän toimistojen työntekijöiden osallistumiseksi Kepan sisäisen arvioinnin tilaisuuksiin kokeillaan erilaisia käytäntöjä. Projektityökalun käyttöä kehitetään edistämällä projektimaista työskentelyä ja päivittämällä Kepan sisäistä projektimallia ensimmäisten mallin mukaisten sisäisten projektien kokemusten avulla. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

17 KEPAN HENKILÖSTÖ 2013 HELSINKI ETELÄ 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Yhteensä: 15 tointa Verkostokoordinaattori (vaikuttamistyö) Ohjelmasuunnittelija (analyysit) Neljä kehityspoliittista asiantuntijaa (yksi uusi tehtävä alkaen) Tiedottaja (vaikuttamistyö) Kahdeksan kehityspoliittista työntekijää (kolme lähetettyä ja viisi paikalta palkattua) 2. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin Yhteensä: 16 tointa (2 osa-aikaista), 1 siviilipalveluspaikka Kampanjakoordinaattori Tiedottaja (kampanjat) Järjestökoordinaattori (globaalikasvatus) Koulutussuunnittelija (globaalikasvatus) Etvo-koordinaattori (50% työajasta) Mahdollisuuksien tori -koordinaattori (puolipäiväinen; muutetaan 75 prosenttiseksi ) Kampanjakoordinaattori, globaalikasvatus (uusi tehtävä alkaen) AEPF-koordinaattori (puolipäiväinen) Maailma kylässä -festivaalituottaja Maailma kylässä -promoottori Maailma kylässä -tuotantoassistentti Päätoimittaja (Maailman kuvalehti) Toimituspäällikkö (Maailman kuvalehti) Toimittaja (Maailman kuvalehti) Toimitusassistentti, siviilipalveluspaikka (Maailman kuvalehti) Verkkopalveluiden tekninen asiantuntija (uusi tehtävä alkaen) Sovellussuunnittelija Hyväksytty syyskokouksessa (18)

18 HELSINKI ETELÄ 3. Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä Yhteensä: 13 tointa Verkostokoordinaattori Järjestösihteeri Koulutussuunnittelija (hanketyö) Koulutussuunnittelija (organisaation kehittäminen) Etvo-koordinaattori (50% työajasta) Hankeneuvoja Koulutussihteeri Ohjelmasuunnittelija (suunnittelu- ja seurantajärjestelmät) Jäsenjärjestökoordinaattori (edunvalvonta) Tiedottaja (jäsentiedotus) Johtaminen Neljä hankeneuvojaa (yksi lähetetty ja kolme paikalta palkattua) 4. Johtaminen ja tukitoiminnot Yhteensä: 35 tointa (2 osa-aikaista), 2 siviilipalveluspaikkaa Toiminnanjohtaja Ohjelmajohtaja Kampanja- ja viestintäjohtaja Hallintojohtaja Tietohallinto ja järjestöviestintä Järjestelmäsuunnittelija (IT) IT-tukihenkilö Tietohallintokoordinaattori Verkkojulkaisujen päätoimittaja Verkkojulkaisujen toimitussihteeri Verkkotuottaja Verkkojulkaisuassistentti, siviilipalveluspaikka Graafinen suunnittelija Viestintäassistentti (uusi alkaen) Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto Hallintokoordinaattori (osa-aikainen) Henkilöstösuunnittelija Hallintosihteeri Hallintoassistentti Hallintoavustaja, siviilipalveluspaikka Taloussuunnittelija Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä (osa-aikainen) Taloussihteeri Kolme maajohtajaa, yksi aluejohtaja (kaikki lähetettyjä) IT-tukihenkilö Kolme kirjanpitäjää Kaksi toimistosihteeriä Vastaanottovirkailija Kaksi huoltomies-autonkuljettajaa Kolme siivoojaa (yksi osa-aikainen) (kaikki paikalta palkattuja) Hyväksytty syyskokouksessa (18)

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Toiminnan tulot 2 Kansainvälisyyskasvatus Toiminnan tulot 3 Kehityspoliittinen vaikuttaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hallituksen esitys syyskokoukselle 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Ohjelman ensimmäinen toteutusvuosi Keskeistä v. 2010: * Better Aid/Open Forum -prosessit * YK:n ilmastoprosessit * kehitysyhteisvarojen lisäys Suomessa * edunvalvonnan onnistumiset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2014 Kepa ry Toimintasuunnitelma 2015 1 (22) Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...6 1.1. Vaikuttaminen

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Korkeakoulujen kevätpäivät 23.5.2012 Lahti Järjestökoordinaattori Sanna Rekola / Kepa 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Sisällysluettelo...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman 2013-2015 rakenne...3 Ohjelmakauden rahoitus ja muutokset...3

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Jäsenten osaamisen hyödyntäminen - Hallinto: jäsenkokoukset, hallitus, vaalivaliokunta, strategian ohjausryhmä ja sääntötyöryhmä - Kepan edustukset toimikunnissa, verkostoissa jne

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012. Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN 2010-2012

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012, hyväksytty hallituksessa 21.9.2009 Liite 61A 1 ( 9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 27.10.2014 00260 Helsinki 16.10.2014

Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 27.10.2014 00260 Helsinki 16.10.2014 Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 7/2014 Aika 27.10.2014 klo 13.00 Paikka Kirkon Ulkomaanapu, Mikael-sali, Eteläranta 8, Helsinki Kulkuyhteys Raitiovaunu nro 2 pysähtyy talon vieressä,

Lisätiedot

Kepan strategia 2012-2017

Kepan strategia 2012-2017 Liite 6A Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Esitys syyskokoukselle 26.11.2011 1 (6) Hallitus Kepan strategia2012-2017 Kepan strategia 2012-2017 1. JOHDANTO Kepa on lähes 300 suomalaisen järjestön

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Kepan strategia 2012-2017

Kepan strategia 2012-2017 Kepan strategia 2012-2017 1.Johdanto Kepa on lähes 300 suomalaisen järjestön kehityspoliittinen yhteistyö- ja etujärjestö. Se toimii jäsenistönsä tukena ja yhteistyön foorumina. Se on myös niiden äänitorvi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Liite 8A TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kepa ry Toimintasuunnitelma 2016 1/15 Sisällysluettelo JOHDANTO...3 1 KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON...4 1.1 Keskeiset päättäjät edistävät kunnianhimoista

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kepan strategia 2012-2017

Kepan strategia 2012-2017 Kepan strategia 2012-2017 1. JOHDANTO Kepan päivitetty strategia Kepa on lähes 300 suomalaisen järjestön kehityspoliittinen yhteistyö- ja etujärjestö. Kepa koostuu erilaisista ja erikokoisista järjestöistä,

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Johtamisen kehittämisverkosto Työseminaari 28.5.2013

Johtamisen kehittämisverkosto Työseminaari 28.5.2013 Johtamisen kehittämisverkosto Työseminaari 28.5.2013 Muutos, osaaminen ja johtamiskoulutus Koulutuskartoitus ja seminaarin ennakkokysely Johtamiskoulutusten kartoitus 1 Miltä tilanne näyttää? Alueellinen

Lisätiedot

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta VKK Kick off 10.3.2010 Kepan globaalikasvatuspalvelut Koulutus Neuvonta Tiedotuskanavat ja tietopalvelut Verkostoitumisen tukeminen Tapahtumat Julkaisut

Lisätiedot

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Suomen vesifoorumi ry (FWF) perustamisesta nykyhetkeen Tausta Kasvavat globaalit vesihaasteet Suomalaisen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Kepa yhdistää, innostaa ja vaikuttaa. iso. edistyksellinentärkeä. vaikutusvaltainen. kepan ohjelma 2013 2015. monitahoinen. hyvä.

Kepa yhdistää, innostaa ja vaikuttaa. iso. edistyksellinentärkeä. vaikutusvaltainen. kepan ohjelma 2013 2015. monitahoinen. hyvä. kepan ohjelma 2013 2015 valvoja iloinen välttämätön ketterä organisoitunut luotettava lähestyttävä tietopankki iso aktiivinen värikäs sisukas viriili palvelualtis ammattitaitoinen edistyksellinentärkeä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk v. 2011 Tausta ja hakukelpoisuus Tunnettiin aikaisemmin nimellä tiedotustuki On jaettu jo 30 vuotta kansalaisjärjestöille

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty kevätkokouksessa 22.4.2016 Liite 6A Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 KEPAN KESKEISET TULOKSET OHJELMAKAUDELLA 2013 2015... 4 1 KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä?

Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä? Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä? Kansainvälisyyskasvatus, miksi ja miten? Studia Generalia-luentosarja 28.3.2007 Rilli Lappalainen, President Development Education Forum - rilli.lappalainen@kehys.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Pj. Markku Niskala 26.11.2011

Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Pj. Markku Niskala 26.11.2011 Hallituksen esitys sääntömuutoksista Pj. Markku Niskala Muutosten tausta ja perustelut TAUSTA Evaluaatio 2005:n suositukset Yhdistyslain muutokset v. 2010 Kepan toiminta-ajatus- ja strategiaprosessi v.

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietoasiantuntijat ry On tiedon tuottajien, tiedon välittäjien ja uuden tiedon luojien yhdistys.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot