TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

2 Sisällysluettelo Johdanto Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Yhteistyö ja tiedonvaihto virkamiesten kanssa Jäsenjärjestöyhteistyö ja -tuki Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö Etelän kansalaistoimijoiden kanssa Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö Etelässä Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot Johtaminen Talous- ja yleishallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto Oppiva organisaatio...15 Liite: Kepan henkilöstö 2013 Hyväksytty syyskokouksessa (18)

3 Johdanto Toimintavuosi 2013 on Kepan uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen vuosi. Uusi strategia vuosille painottaa jäsensuhteiden elävöittämistä, joka merkitsee muutoksia Kepan tavalle toimia. Jäsenlähtöisyys merkitsee yhä suuremman tilan antamista jäsenjärjestöille niin Kepan omistajan, päätöksentekijän kuin myös palveluidenkäyttäjän ja asiakkaan rooleissa. Jäsenistöltä saadun palautteen ja strategiatyöskentelyn perusteella Kepan päätoiminnot jatkuvat samoina kuin edellisessä strategiassa: kehityspoliitinen vaikuttamistyö ja kampanjointi, globaalikasvatus ja asennevaikuttaminen sekä jäsenistölle suunnatut palvelut kuten koulutus ja neuvonta, edunvalvonta ja muut jäsenpalvelut. Vuoden 2013 yksittäisistä tapahtumista tai projekteista voidaan mainita kehityspoliittisen toimintaohjelman puolivälin arviointi, vapaaehtoisille suunnattu Painavaa asiaa -tempaus, vertaisoppimisryhmän perustaminen oikeusperustaisen lähestymistavan soveltamisessa järjestöjen työssä ja YK:n uuden kehitysohjelman suunnitteluun vaikuttaminen niin Suomessa kuin kansainvälisesti Beyond verkoston kautta. Tulevan toimintavuoden aikana Kepa-laivan kurssia reivataan monta piirua lisää jäsenistön suuntaan. Jäsenpalveluita ja -viestintää kohdennetaan tehokkaammin keväällä käyttöön otettavalla asiakkuudenhallintojärjestelmällä. Strategian punainen lanka - elävät jäsensuhteet - velvoittaa Kepan tukeutumaan yhä enemmän jäsenistön osaamiseen, asiantuntemukseen ja aloitteisiin. Käytännössä tämä lisää toimintaa Kepan ja jäsenistön välillä, jolloin Kepan rooli määräytyy jäsenistön antaman tehtäväksiannon perusteella: Kepa voi tukea, koordinoida ja liittää laajempaa jäsenkuntaa yhteiseen toimintaan. Kepa voi jatkossa tehdä julkisia keskustelunavauksia jäsenistön toivomista aiheista, jolloin jäsenjärjestöt pystyvät osallistumaan jatkokeskusteluun. Jäsenistöä kannustetaan edustamaan Kepaa ja sen kautta koko jäsenkenttää niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS edustaa jo Kepan kautta suomalaisia kehitysjärjestöjä OECD:n kumppanuusohjelman (Global Partnership for Effective Development Cooperation GPEDC) yhteyteen perustetussa ihmisoikeusperustaisen lähestysmistavan työryhmässä. Elävien jäsensuhteiden avulla halutaan myös varmistaa jäsenistön yhä vahvempi omistajuus Kepasta. Useat toimintaympäristön haasteet kuten viranomaisrajoitukset tai muutokset järjestöjen vaikuttamismahdollisuuksissa edellyttävät Kepalta ja sen jäsenistöltä kykyä muodostaa laaja-alaisia yhteisrintamia ja -verkostoja. Tämä edellyttää, että jäsenistö kokee yhä vahvemmin Kepan tarkoituksenmukaisena solmukohtana toiminnalle oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jäsenistön omistajuutta lisätään hallituksen perustamilla ja niiden alaisuudessa toimivilla jaostoilla ja pysyvillä työryhmillä. Yksi merkittävä ponnistus toimintavuodelle 2013 on ulkoministeriön aloitteesta lähtenyt viestintäja kehityskasvatuksen, konferenssimatkatukien ja hankevalmistelun matkatukien hallinnon Hyväksytty syyskokouksessa (18)

4 järjestäminen. Jäsenet pitävät tukien hallintointia Kepassa mahdollisena. Kepa tulee aktiivisesti osallistumaan tukien kehittämiseen riippumatta siitä, tuleeko se itse vastaamaan hallinnosta tulevaisuudessa. Jäsenkysely osoitti, että Kepan toiminta Etelässä on monelle jäsenjärjestölle tuntematonta. Ohjelmakauden aikana kerätään tietoa päätöksenteon tueksi Kepan työn jatkolle Etelässä. Kepa kartoittaa vastauksia kysymyksiin kuten: Tuleeko Kepan jatkaa työtään siellä myös seuraavan ohjelmakauden jälkeen? Jos tulee, niin onko Kepan ja sen jäsenistön keskinäinen työnjako määriteltävä uudelleen? Missä maissa tai alueilla Kepan tulisi jatkaa toimintaansa? Strategiaprosessin aikana tuotiin esiin tarve omaksua alueellisempi ja laaja-alaisempi työote Etelässä. Kepan työtä Etelässä tullaan ohjelmakauden aikana kuitenkin integroimaan yhä tiiviimmin Kepan muuhun toimintaan. Ulkoministeriön antama valtionavustus Kepalle on uuden ohjelmakauden aikana yhteensä euroa, josta tuki ensimmäiselle vuodelle on euroa. Toimintavuoden 2013 talousarvio on euroa. Strategian painopisteiden jalkautusta varten resursseja lisätään yhteistyöhön jäsenjärjestöjen kanssa: Neljä uutta tehtävää perustetaan viestinnän, kampanjoinnin ja jäsenvaikuttamisen tehostamiseksi. Sen lisäksi Mahdollisuuksien torien puolipäiväinen koordinaattorin toimi muutetaan syksyllä 75-prosenttiseksi. Vuoden loppuun mennessä Kepassa on 80 työntekijää, joista 52 Suomessa ja 28 etelässä. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

5 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon 1.1 Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansanedustajat ja puolueet Suomessa tuntevat, kannattavat tai aktiivisesti edistävät Kepan kehityspoliittisia tavoitteita kehitysyhteistyöstä, globaalista talouspolitiikasta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta. Kepa jatkaa aktiivista vaikuttamista Suomen kehityspoliittiseen päätöksentekoon kolmessa pääteemassa: a) kehitysyhteistyön määrässä ja laadussa, b) globaalissa talouspolitiikassa ja c) ilmasto-oikeudenmukaisuudessa. Vuoden aikana Kepan vaikuttamistyö tehdään eduskunnan ja ministeriöiden lisäksi muun muassa puoluekokouksissa, Maailma Kylässä -festivaalilla ja SuomiAreenassa. Lisäksi Kepa vaikuttaa erilaisissa työryhmissä ja toimikunnissa, kuten kehityspoliittisessa toimikunnassa ja kestävän kehityksen toimikunnassa. Kehitysyhteistyön laatua edistetään seuraamalla hallituksen kehityspoliittisen toimintaohjelman toteutusta ja arvioimalla sen menestyksellisyyttä kauden puolivälissä. Laatuun vaikutetaan myös kansainvälisen tuloksellisuusprosessin kautta. Kepa jatkaa vaikuttamista 0,7 prosentin bruttokansantulo-osuuden saavuttamiseksi. Kepa vahvistaa vaikuttamistyötään ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksissä osallistumalla aktiivisesti vuosituhattavoitteiden jälkeisestä ajasta käytävään keskusteluun ja vaikuttamalla Suomen kantoihin tässä teemassa. Kepa osallistuu New Yorkissa järjestettävään MDG+13- seurantakokoukseen. Globaaleissa talouskysymyksissä Kepa keskittyy yritysvastuuseen ja yksityisen sektorin rooliin kehityksessä sekä verotuksen oikeudenmukaisuuteen yhteistyössä kansainvälisten verkostojen ja järjestöjen kanssa. Erityisesti seurataan hallituksen yritysvastuulinjauksen toimeenpanoa, Euroopan komission esityksiä taloudellisesta ja ei-taloudellisesta raportoinnista ja aloitteita kansainvälisen veronkierron hillitsemiseksi. Ilmastoteemassa Kepa määrittelee pitkän aikavälin ilmastorahoituksen mahdollisia lähteitä ja tukee vahvan ilmastolain säätämistä. Samoin korostetaan kehitysyhteistyövarojen ulkopuolelta tulevan, aidosti uuden ilmastorahoituksen merkitystä. Lisäksi vaikutetaan Suomen päästövähennystavoitteen nostamiseksi tieteen ja oikeudenmukaisuusperiaatteen edellyttämälle tasolle. Vuoden lopussa Kepa osallistuu YK:n ilmastohuippukokoukseen, mahdollisesti yhdessä Etelän kumppanin kanssa. Vaikuttamistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä suomalaisen järjestökentän kanssa. Kepan maatoimistojen osallistumista poliittiseen analyysityöhön vahvistetaan kaikissa teemoissa. Kauppapoliittisen analyysin painopiste siirtyy Tansanian, Mekongin ja Nicaraguan toimistoihin. Näillä alueilla seurataan alueellisten kauppasopimusten solmimista ja toimeenpanoa. Ilmastopoliittisen analyysin painopiste siirtyy Kepan Mosambikin, Nicaraguan ja Mekongin toimistoihin trooppisen metsäkadon torjuntaan tähtäävän REDD+-ohjelman ja päästövähennysten globaalin taakanjaon osalta. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

6 Kepan vaikuttamistyön tuloksellisuus edellyttää vahvaa asiantuntijaprofiilia, jota tuetaan tehokkaalla viestinnällä. Verkkosivuilla lanseerataan kehityspoliittisia teemoja käsittelevä blogi. Kepan Etelän toimistojen asiantuntemusta ja sosiaalisen median mahdollisuuksia hyödynnetään aiempaa vahvemmin. 1.2 Yhteistyö ja tiedonvaihto virkamiesten kanssa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen kannalta keskeiset virkamiehet ja ministereiden erityisavustajat eri ministeriöissä tekevät yhteistyötä Kepan ja jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa solmii yhä tiiviimpiä suhteita kunkin vaikuttamisteeman kannalta olennaisiin ministeriöihin, jatkaa tiedonvaihtoa keskeisten virkamiesten ja ministereiden erityisavustajien kanssa ja tukee jäsenten yhteistyötä virkamiesten kanssa. Keskeisiä ministeriöitä ovat etenkin ulko-, valtiovarain-, työ- ja elinkeino- ja ympäristöministeriö. Vuoden 2013 kuluessa Kepa seuraa Suomen toimintaa innovatiivisia kehitysrahoituslähteitä edistävän ryhmän (Leading Group on Innovative Finance) puheenjohtajana, Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform -ryhmässä ja Extractive Industries Transparency Initiativen (EITI) johtoryhmässä. Erityisesti Tansanian ja Mosambikin toimistot osallistuvat Etelän kansalaisyhteiskunnan näkemysten välittämiseen virkamiehille Suomen EITI-johtoryhmän puheenjohtajuuden aikana. 1.3 Jäsenjärjestöyhteistyö ja -tuki Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Vaikuttamistyötä tekevät jäsenjärjestöt oppivat toisiltaan ja kokoavat voimansa globaaliin oikeudenmukaisuuteen lisäämiseksi. Kepa panostaa aiempaa enemmän jäsenjärjestöjen vaikuttamistyön tukemiseen vahvistamalla jäsenten vaikuttamisaloitteiden toimeenpanoa ja kehittämällä jäsenten työn tukea. Uusi kehityspoliittinen asiantuntija koordinoi vaikuttamisaloitteita ja tukee jäsenten vaikuttamistyön kehittämistä. Kepa järjestää jäsenjärjestöille neljä vaikuttamistyön koordinaatiotapaamista, joissa vaihdetaan tietoa jäsenten tekemästä vaikuttamistyöstä ja etsitään yhteistyömahdollisuuksia. Vuoden aikana pidetään kolme menetelmällistä ja kolme temaattista vaikuttamistyön koulutusta ja kehitetään vaikuttamistyön verkkokurssia. Kepan vaikuttamisteemoihin liittyen järjestetetään lisäksi ajankohtaiskeskusteluja. Kepa lisää vuonna 2013 panostustaan Suomen sosiaalifoorumiin ja jatkaa aktiivista osallistumista järjestöjen välisiin epävirallisiin ryhmiin, joissa suunnitellaan ja toteutetaan vaikuttamistavoitteita Kepan kehityspoliittisissa teemoissa. Kepa kampanjoi yhdessä jäsentensä kanssa lukuisissa eri yhteyksissä. Keväällä 2013 vuorossa ovat kampanja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta, hallituksen kehityspolitiikan puoliväliarvio ja Painavaa Hyväksytty syyskokouksessa (18)

7 asiaa -tapahtuma. Syyskaudella kampanjoidaan verokysymyksissä ja aloitetaan vuoden 2015 eduskuntavaalikampanjan suunnittelu. 1.4 Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö Etelän kansalaistoimijoiden kanssa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat Etelän kansalaisjärjestöt vahvistavat temaattista osaamistaan ja verkostoituvat kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Kepan maatoimistot tukevat vaikuttamistyötä tekeviä paikallisia kansalaisjärjestöjä tarjoamalla verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia kansallisella ja alueellisella tasolla. Kepa vahvistaa linkityksiä ajankohtaisiin kansainvälisiin prosesseihin kuten YK:n ilmastohuippukokouksen valmisteluun ja alueellisiin ja globaaleihin verkostoihin. Maatoimistot tukevat myös kumppaneiden analyysityötä ja tiedonvaihtoa. Kepa tarjoaa omaa asiantuntijuuttaan kumppaneiden käyttöön yhteisen analyysin ja yhteisten seminaarien avulla. Esimerkiksi Mosambikissa järjestetään yhdessä Kepan kehityspoliittisen asiantuntijan ja kumppanijärjestö Justiça Ambientalin kanssa seminaari yritysvastuusta. Kumppaneiden määrää vähennetään kahdesta neljään kumppaniin maatoimistokohtaisesti. Kepan työtä Etelässä kehitetään alueellisempaan suuntaan. Kepan maatoimistot kartoittavat alueellisia Kepan teemoihin liittyviä verkostoja ja muita alueellisesti vaikuttavia kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Yhteistyötä muiden samanmielisten kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa vahvistetaan esimerkiksi Tansaniassa pohjoismaisten järjestöjen kesken. Kepan maatoimistot profiloituvat vaikuttamisteemoissa ja ohjelmatyöntekijät osallistuvat integroidummin kehityspoliittiseen työhön temaattisissa työryhmissä. Työryhmien avulla välitetään Etelän todellisuutta systemaattisemmin ja vahvemmin Kepan vaikuttamistyöhön Suomessa, mikä osaltaan lisää työn laatua. 1.5 Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat kansainväliset yhteistyöverkostot saavat lisäarvoa Kepan osallistumisesta. Yhteydenpitoa kansainvälisiin järjestöverkostoihin jatketaan ja vahvistetaan. Yhteistyö on tiivistä erityisesti Climate Action Network Europen, Concordin AidWatch -verkoston, Civil Society Partnership for Development Effectiveness -verkoston (CPDE), Eurodadin verkostojen (erityisesti Beyond 2015 ja veroryhmä), Tax Justice Networkin, European Coalition for Corporate Justicen, epävirallisen talousteemoihin keskittyvän Pohjoismaa-Baltia -ryhmän sekä eurooppalaisen ja globaalin rahoitusmarkkinaverokoalition kanssa. Kepan Etelän kumppaneita linkitetään tarpeen mukaan verkostoihin. Kepan viestintä hyödyntää verkostojen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia Kepan teemoissa ja kansainvälisten kokousten viestinnässä. Osallistuminen kansainvälisten järjestöverkostojen viestintäyhteistyöhön palvelee kotimaan vaikuttamistyötä ja tukee samalla verkostojen toimintaa. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

8 2. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin 2.1 Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat innostuvat vaikuttamaan suomalaiseen asenneilmapiiriin ja solmivat yhteyksiä yksilöihin, järjestöihin sekä muihin toimijoihin globaalien kysymysten näkyvyyden lisäämiseksi. Kepa toimii alustana globaalikasvatusta tekevien järjestöjen yhteistyölle ja tukee niiden välistä vertaisoppimista ja verkostoitumista. Verkostoitumista tuetaan järjestämällä esimerkiksi keskustelutilaisuuksia ja seminaareja. Järjestöjen yhteistyö opettajankoulutuslaitosten kanssa jatkuu, ja Kepa koordinoi Educa-messuilla järjestöjen yhteistä osastoa. Järjestöjen materiaaleja, menetelmiä ja kouluvierailupalveluita markkinoidaan opettajille, kasvattajille ja muille keskeisille kohderyhmille. Globaalikasvatus.fi -sivusto uusimisessä otetaan huomioon erilaiset käyttäjäryhmät. Uutena toimintona Kepa fasilitoi jäsenjärjestöjen aloitteesta lähteviä globaalikasvatukseen liittyviä kampanjoita ja muita aloitteita. Tätä varten perustetaan uusi kampanjakoordinaattorin tehtävä. Maailma kylässä -festivaalin ( ) pääteema on ihmisoikeudet ja maantieteellinen painopiste Kaakkois- ja Itä-Aasia. Tapahtumaan odotetaan noin 150 ohjelmanumeroa, 450 näytteilleasettajaa ja kävijää. Verkkosivusto uudistetaan vastaamaan paremmin kävijöiden ja näytteilleasettajien tarpeita. Mahdollisuuksien tori -verkosto toimii yli 20 paikkakunnalla. Kepa tukee paikallisia torijärjestäjiä ja vahvistaa heidän osaamistaan globaalien kehityskysymysten esiintuomisessa verkostotapaamisten, paikallisten koulutusten ja neuvonnan avulla. Lisäksi Kepa vahvistaa verkoston yhteistyösuhteita eri sidosryhmiin, kuten aluehallintoon, oppilaitoksiin ja paikallisiin yrityksiin. Torien puolipäiväisen koordinaattorin tehtävä muutetaan kokopäiväiseksi loppuvuodesta 2013 alkaen. Kepa pyrkii tekemään uusia avauksia kehitysproblematiikkaa käsittelevässä yhteiskunnallisessa keskustelussa myös omien vaikuttamisteemojensa ulkopuolelta. Jäsenjärjestöjä kannustetaan osallistumaan näihin avauksiin oman asiantuntemuksensa pohjalta. 2.2 Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat kehittävät osaamistaan ja oppivat toistensa kokemuksista asennevaikuttamisessa. Kepa järjestää vuoden aikana 14 järjestöjen tarpeista lähtevää koulutusta, joilla tuetaan järjestöjen poliittista vaikuttamistyötä ja globaalikasvatusta. Koulutuksissa hyödynnetään järjestöjen osaamista ja Etelän ääni tuodaan aiempaa voimakkaammin kuuluviin. Viestintään, markkinointiin ja Hyväksytty syyskokouksessa (18)

9 kampanjointiin liittyviä koulutuksia kehitetään. Globaalikasvatuksen neuvontaa kehitetään ympärivuotiseksi vahvistamalla olemassa olevia palvelumuotoja ja tarjoamalla uutta valmennuspalvelua, jota järjestöt voivat hyödyntää esimerkiksi suunnitellessaan uutta toimintaa tai yhteisiä hankkeita. Järjestöjen välistä yhteistyötä tuetaan järjestämällä ideahautomo yhteistyöhankkeista kiinnostuneille järjestöille. Kepan koordinoima verkkokampanjoinnin parissa työskentelevien järjestöammattilaisten ecampaigning Forum Finland -verkosto tarjoaa tilan keskinäiselle oppimiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle. Vastaavanlaista verkostoitumista kehitetään edelleen. 2.3 Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Globaalikysymyksistä kiinnostuneet ihmiset toimivat suomalaisen kansalaisyhteiskunnan muutosagentteina oikeudenmukaisen maailman puolesta. Globbarit tarjoaa ihmisille välineitä vaikuttaa sekä suoraan päättäjiin että laajemmin yleiseen asenneilmapiiriin Suomessa. Globbarit.fi-sivuston uudistunutta edustajaseurantaa ja uusia vaikuttamistyökaluja markkinoidaan aktiivisesti globbareille ja suurelle yleisölle. Vuoden kaksi pääkampanjaa käsittelevät ilmasto-oikeudenmukaisuutta ja verokysymyksiä, minkä lisäksi globbarit osallistuvat jäsenjärjestöjen kampanjoihin. Toukokuussa järjestetään yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa valtakunnallinen Painavaa asiaa -lobbaustapahtuma Eduskuntatalolla. Tapahtuman yhteydessä Kepa tekee aktiivista mediatyötä tuodakseen järjestöjen näkemykset ja toiminnan suuren yleisön tietoisuuteen. Etelän vapaaehtoisohjelma Etvossa valitaan ja valmennetaan vapaaehtoistyöntekijää Kepan jäsenjärjestöjen kumppanijärjestöihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vahvistamalla yhteistyötä Globbarien, Etvon ja Mahdollisuuksien torien välillä voidaan tarjota aktiivisemmin kanavia muutosagentteina toimimiseen. Kepa.fi-sivustolla olevan osallistumiskoneen avulla ihmiset voivat löytää oman tapansa tukea eri järjestöjen kautta oikeudenmukaisuuden toteutumista. Koneen käyttöliittymää uudistetaan ja mukana olevien järjestöjen lukumäärä nousee 90:een. Vuoden 2013 aikana jalostetaan eteenpäin vuonna 2011 teetettyä tutkimusta Kepan viestinnän kohderyhmistä. Sparraajan avulla profiloidaan kohderyhmiä aiempaa tarkemmin. 2.4 Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Yhä useammat seuraavat Kepan viestintäkanavia ja rohkaistuvat toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kepa.fin uutiset ja blogit tarjoavat laaja-alaisesti tietoa ja uusia näkökulmia kehityskysymyksiin. Verkkouutisten avulla pyritään nostamaan keskusteluun uusia kehityspoliittisia kysymyksiä ja Hyväksytty syyskokouksessa (18)

10 taustoittamaan mediassa käsiteltäviä ajankohtaisia teemoja. Journalistisesti tasokas uutisointi vahvistaa myös Kepan asemaa kehityspolitiikan asiantuntijajärjestönä. Uutistuotanto hyödyntää Kepan ja jäsenjärjestöjen asiantuntemusta Suomessa ja Etelässä ja niiden yhteisiä kampanjoita. Vuoden aikana kehitetään erityisesti sosiaalisen median käyttöä. Maailman Kuvalehden paperiversio ilmestyy aiempaan tapaan kerran kuussa. Lehdessä tuodaan esiin entistä enemmän jäsenjärjestöille olennaisia teemoja ja luodaan uusi järjestöjen toiminnasta kertova palsta. Vaikka Maailman Kuvalehti ottaa käyttöönsä enenevässä määrin erilaisia sähköisiä julkaisualustoja, paperiversio pysyy päätuotteena. Tilaajamäärään kasvua pyritään jatkamaan maltillisesti. Kepan kampanjoita suunnataan aiempaa laajemmalle yleisölle hyödyntämällä uusia markkinointikeinoja, verkkokampanjointimateriaaleja ja sosiaalista mediaa. Kehitysyhteistyötä koskevia vääriä käsityksiä purkava Myytit-kampanja on esimerkki uudenlaisesta visuaalisesta toteutustavasta, jossa tuodaan esille kehitysmaiden arkea ja järjestöjen Etelässä tekemää työtä. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

11 3. Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä 3.1 Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa yhdistää kehityksen ja globaaliasioiden parissa työskentelevät suomalaiset kansalaisjärjestöt toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Vuoden aikana jäsenten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Kepassa kehitetään toimimalla aiempaa jäsenlähtöisemmin. Jäsenten aloitteisiin vastaamiseksi työstetään kriteerit ja menettelytavat. Kepa järjestää maa- ja teematapaamisia ja tukee jäseniltä tulevia yhteistoiminnallisia aloitteita, kuten diaspora- ja uskonnot ja kehitys -aiheista kiinnostuneiden järjestöjen yhteistyötä. Jäsenten osaamisen tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi kehitetään ja otetaan käyttöön uusia työkaluja. Jäsenten näkemyksiä ja kokemuksia Kepasta arvioidaan jäsenkyselyllä ja analysoimalla eri toiminnoissa kerättyä palautetta. Jäsentiedotuksen tavoitteita ja kanavia kehitetään edelleen yhteistyössä jäsenten kanssa esimerkiksi rakentamalla kohderyhmälähtöistä jäsenviestintää ja panostamalla Etelän näkyvyyteen jäsenviestinnässä. Viestintäkanavien kehittämisen lähtökohtana on, että Kepan palveluista saatava tieto kannustaa jäseniä osallistumaan toimintaan. Maatoimistot kartoittavat alueellaan toimivat jäsenjärjestöt ja tutustuvat niiden toimintaan. Etelän toimistojen kautta Kepa tarjoaa jäsenilleen yhteyksiä ja tietoa alueen kansalaistoimijoiden työstä ja toimintaympäristöstä. Yksittäisten jäsenjärjestöjen hankkeisiin ja hankeyhteistösuhteisiin liittynyttä hankeneuvontaa ei maatoimistoista sen sijaan enää anneta. Vapautuva resurssi käytetään alueellisen työotteen ideoimiseen ja jäsensuhteiden laajentamiseen ja elävöittämiseen. 3.2 Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kannalta keskeiset viranomaiset kunnioittavat järjestöjen itsenäisyyttä kehitystoimijoina. He tunnustavat järjestöjen erilaiset roolit ja sitoutuvat turvaamaan järjestöille suotuisan toimintaympäristön ja rahoituksen. Kepa jatkaa järjestörahoituksen muutosten, kehityspoliittisen toimenpideohjelman sekä kansalaisyhteiskuntapoliittisen linjauksen toteutuksen seurantaa järjestökentän autonomian ja moninaisuuden kunnioittamisen näkökulmasta. Erityisenä painopisteenä vuonna 2013 on viestintäja kehityskasvatustuen ja matkatukien uudistus. Lisäksi seurataan uusien kumppanuusjärjestöjen hakuprosessia. Kepa jatkaa yhteisten infotilaisuuksien järjestämistä ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikön kanssa. Yhteistyö keskittyy kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tuloksellisuuden, vastuullisuuden, läpinäkyvyyden ja uskottavuuden lisäämiseen kehitystoimijoina. Maatoimistot tiivistävät yhteyksiään Suomen lähetystöihin järjestöjen edunvalvonnan ja kansalaisyhteiskunta-teeman puitteissa. Kepa osallistuu Concordin työryhmätyöskentelyyn ja osallistuu kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta käytävään globaaliin keskusteluun. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

12 Yhteydenpidossa ja vaikuttamisessa muihin viranomaisiin Kepa korostaa kansalaistoimijoiden moninaisuutta, luotettavuutta ja asiantuntemusta ja tuo esille kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen erityistarpeita. Myös viestinnässään Kepa tuo aktiivisesti esille järjestöjen työn saavutuksia ja inspiroivia esimerkkejä. 3.3 Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö Etelässä Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Etelän kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt keskustelevat kansalaisyhteiskunnan roolista ja tilasta ja vaikuttavat keskeisiin prosesseihin. Ne tekevät yhteistyötä keskenään ja ovat yhteydessä samanmielisiin järjestöihin globaalisti. Vuoden aikana Kepan maatoimistot yhdessä Helsingin toimiston kanssa solmivat ja kehittävät kumppanuussuhteita niiden paikallisten järjestöjen kanssa, jotka vahvistavat, koordinoivat ja edustavat kansalaisyhteiskuntaa. Kumppanuuksien avulla tuotetaan tietoa ja omakohtaista kokemusta Etelän kansalaisyhteiskuntatoimijoiden vahvistamisesta ja suotuisan toimintaympäristön edistämisestä jäsenjärjestöille ja Kepan Suomen työn kehittämiseksi. Kepa tukee Etelän kumppaneita niiden työssä kansalaisyhteiskunnan roolien edistäjinä ja vahvistajina. 3.4 Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Jäsenjärjestöt vahvistavat omaa ja Etelän kumppaneidensa osaamista ja analysoivat toimintaympäristöään. Jäsenjärjestöjen yhteiset oppimisaloitteet Etelän kansalaisyhteiskuntien tukemiseksi lisäävät ymmärrystä koko toimintasektorilla. Vuoden 2013 aikana järjestetään yhdeksän Etelä-yhteistyöhön liittyvää peruskoulutusta ja neljästä kuuteen puolen päivän oppimistilaisuutta. Kepa tarjoaa kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvää hankeneuvontaa läpi vuoden ja kommentoi hanketukihakemuksia. Peruskoulutusten määrä vähenee, jotta Kepa pystyy paremmin vastaamaan järjestöiltä tulleisiin aloitteisiin ja tukemaan niiden yhteistä oppimista myös prosessimaisesti. Esimerkiksi oikeusperustaisesta lähestymistavan soveltamisesta aloitetaan vertaisoppimisryhmä ja vuonna 2012 alkanut Outcome mapping -menetelmän soveltamiskokemuksia jakava oppimisyhteisö jatkaa toimintaansa. Oppimistilaisuuksia suunniteltaessa keskitytään siihen, miten kehitysyhteistyön käytännöt voivat parhaiten tukea Etelän kansalaistoimijoita ja vahvistaa järjestöjä kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Vuoden aikana tarjotaan myös kahdesta kolmeen syvemmän tason koulutusta ja oppimismahdollisuuksia osiksi ulkomaisten kouluttajien tukemana. Yksittäisten jäsenjärjestöjen oppimistarpeisiin perustuva räätälöity koulutus, organisaation kehittämistyöpajat ja mentorointi jatkuvat kysynnän mukaan. Fasilitoituja kehittämispalveluita tarjotaan niin uusiksi kumppanuusjärjestöiksi pyrkiville kuin pienemmille jäsenjärjestöille. Uusiin tarpeisiin, kuten yritysyhteistyöhön tai työhön konfliktialueilla, vastataan käynnistämällä kiinnostuneiden kesken vertaisoppimisprosesseja. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

13 Kepa toteuttaa Etelän kansalaisyhteiskuntien vahvistamiseen liittyviä oppimispilotteja yhdessä jäsenten kanssa. Kepan vastuulla on pilottien dokumentointi ja tuotosten jakaminen laajemmin kehityssektorilla. Pilotteja voidaan toteuttaa Etelässä myös muilla kuin Kepan nykyisten toimistojen kattamilla alueilla. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

14 4. Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot 4.1 Johtaminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan johtamisjärjestelmä tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista. Vuoden 2013 johtamista määrittää vahvasti uuden ohjelman jalkauttaminen. Johtaminen keskittyy strategian painotusten: elävien jäsensuhteiden ja globaalin verkottumisen toimeenpanoon. Strategiseen ja poliittiseen johtamiseen ja sen vahvistamiseen panostetaan muun muassa johtotiimin ja maajohtajien yhteisen Global Leadership Groupin luomisen myötä. Vuodelle 2013 ajoittuvat uuden tiimirakenteen käyttöönotto ja sen myötä uudet esimiesvastuut joidenkin tiimien ja työntekijöiden kohdalla. Tiiminvetäjien roolia vahvistetaan tiiminvetäjäkoulutuksella. Uusille tiimeille annetaan tiimiytymistä tukevaa koulutusta. Kuten aiemminkin, Kepan keskeisiin sidosryhmiin ylläpidetään säännöllisiä yhteyksiä. Kepan johto tapaa jatkossakin säännöllisin väliajoin ulkoministeriön poliittista ja virkamiesjohtoa. Hallituksen jäsenet osallistuvat Kepan edustajina kansainvälisiin ja alueellisiin verkostoihin ja konferensseihin. Sisäistä viestintää kehitetään toteuttamalla toimenpide-ehdotukset, joita nousee lokakuussa 2012 tehdystä sisäisen viestinnän kyselystä Helsingissä ja maatoimistoissa. 4.2 Talous- ja yleishallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa käyttää resurssejaan tehokkaasti, kestävästi ja läpinäkyvästi. Taloushallinnon prosessien kehittämistä jatketaan Helsingissä ja maatoimistoissa. KPMG:n antamien suositusten mukaisesti kehitetään riskien hallintaa laatimalla systemaattinen ja kokonaisvaltainen riskienhallintajärjestelmä ja riskienhallintaohjeistus. Lisäksi laaditaan korruption vastaiset toimenpideohjeet. Hankintaohjeistus päivitetään ottamaan lainsäädännön vaatimuksien lisäksi paremmin huomioon myös hankintojen ympäristöystävällisyys ja eettiset näkökohdat. Samoin Kepa selvittää yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa toimenpiteet tietojen julkaisemiseksi avun avoimuuden IATI-järjestelmässä. Helsingin toimistotilojen käyttöä uudistetaan, koska ulkoiset kirjastopalvelut nykymuodossaan lakkautetaan ja henkilöstömäärä kasvaa vuoden alusta lukien. Etelän toimistot työskentelevät entisissä toimitiloissa. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

15 4.3 Tietohallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan tietohallinto auttaa parantamaan työtuloksia ja tukee organisaation pitkän aikavälin kehitystä. Kepan tietohallinnossa tutkitaan vuonna 2013 avoimen tiedon tarjoamiseen ja käyttöön liittyviä prosesseja ja juridisia näkökulmia. Samalla arvioidaan Kepan nykyisin käytössä olevien verkkosovellusten ohjelmointirajapintoja avoimen tiedon periaatteiden kannalta. Vuonna 2013 luodaan ja otetaan käyttöön uusi tietohallintostrategia ja arkistointikäytäntöjä kehitetään edelleen. Uusi asiakkuudenhallintajärjestelmä otetaan käyttöön vuoden aikana. Kepan IT-infrastruktuurin ylläpitämisen lisäksi tutkitaan erilaisia mahdollisuuksia kehittää Kepan intranettiä ja uudistaa Kepan verkkosivujen teknistä perustaa käyttäjäystävällisemmäksi. Maatoimistojen IT-infrastruktuuria modernisoidaan. Kepan tietohallinnon kehittämisen kannalta tärkeää verkostoitumista jatketaan ja kehitetään luomalla ja ylläpitämällä kontakteja koti- ja ulkomaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen tietohallintoyksiköihin. Myös erilaisten elektronisten aineistojen käyttöä edistetään ja niiden tarjoamista myös jäsenistölle selvitetään. 4.4 Henkilöstöhallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa on houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja, jonka henkilöstö ja johto ovat motivoituneita ja asiantuntevia. Vuosien henkilöstölinjauksen toimeenpano aloitetaan. Linjaus toimii perustana henkilöstöhallinnolle ja -johtamiselle. Palkkausjärjestelmän uudistus tulee voimaan vuoden alusta. Henkilöstölinjauksen yhtenä alatavoitteena on henkilöstön strategialähtöinen ja suunnitelmallinen kehittäminen. Sen takaamiseksi päivitetään strategiaan perustuvat osaamistarpeet, työntekijöiden osaamiskartoitus ja henkilöstökoulutussuunnitelma sekä laaditaan yksilölliset kehityssuunnitelmat. Tiimiytymiselle ja henkilöstökoulutukselle varataan riittävät ajalliset ja rahalliset resurssit. Tasa-arvotyötä kehitetään ottamaan huomioon moninaisuus ja toimintarajoitteet kaikissa Kepan toimistoissa. Lisäksi Kepalle laaditaan ensimmäinen ikäohjelma. Työsuojelua ja ennalta ehkäisevää työterveyshuoltoa edistetään ja ylläpidetään kaikissa toimistoissa. 4.5 Oppiva organisaatio Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan työtavat edistävät oppimista ja vahvistavat Helsingin ja Etelän toimistojen yhtenäisyyttä Kepan toimintaympäristön analyysissa seurataan etenkin kansallista ja kansainvälistä keskustelua turvallisuuden ja kehityksen kytköksistä ja vihreän talouden käsitteestä sekä niiden vaikutuksista kehityspoliittisiin linjauksiin. Molemmista aiheista järjestetään keskusteluja ja tuotetaan Hyväksytty syyskokouksessa (18)

16 taustaselvitys, turvallisuusteemasta myös työkalupaketti kehitysyhteistyötä tekeville järjestöille konfliktialueilla toimimisesta. Muita seurattavia teemoja ovat muun muassa Kiinan ja muiden nousevien talouksien rooli Afrikassa ja kestävän kehityksen tavoitteiden laadintaan liittyvä prosessi. Tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyötä vahvistetaan yhteistyössä Finnish University Partnership for International Development (UniPID) kanssa. Maailman laitamilla -sivustosta tiedottaminen käynnistetään, pilottitapauksen eli sambialaisen Kundalumwanshyan kylän aineistoa päivitetään ja laajennetaan ja siihen liittyvää jäsenjärjestöyhteistyötä vahvistetaan. Kepan suunnittelu- ja seurantajärjestelmää vahvistetaan kehittämällä ohjelmakauden tavoiteltujen tulosten systemaattista seurantaa. Yhteisten käytäntöjen vahvistamiseksi päivitetään Kepan sisäinen suunnittelu-, seuranta- ja arviointiohjeistus ja kuvataan Kepan laatutyön prosessit. Etelän toimistojen työntekijöiden osallistumiseksi Kepan sisäisen arvioinnin tilaisuuksiin kokeillaan erilaisia käytäntöjä. Projektityökalun käyttöä kehitetään edistämällä projektimaista työskentelyä ja päivittämällä Kepan sisäistä projektimallia ensimmäisten mallin mukaisten sisäisten projektien kokemusten avulla. Hyväksytty syyskokouksessa (18)

17 KEPAN HENKILÖSTÖ 2013 HELSINKI ETELÄ 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Yhteensä: 15 tointa Verkostokoordinaattori (vaikuttamistyö) Ohjelmasuunnittelija (analyysit) Neljä kehityspoliittista asiantuntijaa (yksi uusi tehtävä alkaen) Tiedottaja (vaikuttamistyö) Kahdeksan kehityspoliittista työntekijää (kolme lähetettyä ja viisi paikalta palkattua) 2. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin Yhteensä: 16 tointa (2 osa-aikaista), 1 siviilipalveluspaikka Kampanjakoordinaattori Tiedottaja (kampanjat) Järjestökoordinaattori (globaalikasvatus) Koulutussuunnittelija (globaalikasvatus) Etvo-koordinaattori (50% työajasta) Mahdollisuuksien tori -koordinaattori (puolipäiväinen; muutetaan 75 prosenttiseksi ) Kampanjakoordinaattori, globaalikasvatus (uusi tehtävä alkaen) AEPF-koordinaattori (puolipäiväinen) Maailma kylässä -festivaalituottaja Maailma kylässä -promoottori Maailma kylässä -tuotantoassistentti Päätoimittaja (Maailman kuvalehti) Toimituspäällikkö (Maailman kuvalehti) Toimittaja (Maailman kuvalehti) Toimitusassistentti, siviilipalveluspaikka (Maailman kuvalehti) Verkkopalveluiden tekninen asiantuntija (uusi tehtävä alkaen) Sovellussuunnittelija Hyväksytty syyskokouksessa (18)

18 HELSINKI ETELÄ 3. Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä Yhteensä: 13 tointa Verkostokoordinaattori Järjestösihteeri Koulutussuunnittelija (hanketyö) Koulutussuunnittelija (organisaation kehittäminen) Etvo-koordinaattori (50% työajasta) Hankeneuvoja Koulutussihteeri Ohjelmasuunnittelija (suunnittelu- ja seurantajärjestelmät) Jäsenjärjestökoordinaattori (edunvalvonta) Tiedottaja (jäsentiedotus) Johtaminen Neljä hankeneuvojaa (yksi lähetetty ja kolme paikalta palkattua) 4. Johtaminen ja tukitoiminnot Yhteensä: 35 tointa (2 osa-aikaista), 2 siviilipalveluspaikkaa Toiminnanjohtaja Ohjelmajohtaja Kampanja- ja viestintäjohtaja Hallintojohtaja Tietohallinto ja järjestöviestintä Järjestelmäsuunnittelija (IT) IT-tukihenkilö Tietohallintokoordinaattori Verkkojulkaisujen päätoimittaja Verkkojulkaisujen toimitussihteeri Verkkotuottaja Verkkojulkaisuassistentti, siviilipalveluspaikka Graafinen suunnittelija Viestintäassistentti (uusi alkaen) Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto Hallintokoordinaattori (osa-aikainen) Henkilöstösuunnittelija Hallintosihteeri Hallintoassistentti Hallintoavustaja, siviilipalveluspaikka Taloussuunnittelija Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä (osa-aikainen) Taloussihteeri Kolme maajohtajaa, yksi aluejohtaja (kaikki lähetettyjä) IT-tukihenkilö Kolme kirjanpitäjää Kaksi toimistosihteeriä Vastaanottovirkailija Kaksi huoltomies-autonkuljettajaa Kolme siivoojaa (yksi osa-aikainen) (kaikki paikalta palkattuja) Hyväksytty syyskokouksessa (18)

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa järjestöjen

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 1 (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 2 (49)

Lisätiedot

Kepa yhdistää, innostaa ja vaikuttaa. iso. edistyksellinentärkeä. vaikutusvaltainen. kepan ohjelma 2013 2015. monitahoinen. hyvä.

Kepa yhdistää, innostaa ja vaikuttaa. iso. edistyksellinentärkeä. vaikutusvaltainen. kepan ohjelma 2013 2015. monitahoinen. hyvä. kepan ohjelma 2013 2015 valvoja iloinen välttämätön ketterä organisoitunut luotettava lähestyttävä tietopankki iso aktiivinen värikäs sisukas viriili palvelualtis ammattitaitoinen edistyksellinentärkeä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012. Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN 2010-2012

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat

Lisätiedot

Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007

Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007 KEPAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Johdanto Edellisvuoden mahtipontisten konferenssien ja 'velat anteeksi'

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.4.2006 1. Johdanto Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. G8-maat sopivat 18 kehitysmaan velkojen anteeksiannosta.

Lisätiedot

KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017

KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017 SISÄLTÖ OSA I: SASKIN KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PITKÄAIKAISET TAVOITTEET JA TOIMINTAMUODOT 2.1 Tavoitteet 2.2 Toimintamuodot ja lähestymistavat 2.2.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO VIESTINTÄ VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 2015 VERKKOSIVUSTO VERKKOSIVUSTON UUDISTUS TANSSIALAN ILMIÖIDEN JA TAPAHTUMIEN UUTISOINTI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2002

Toimintakertomus vuodelta 2002 Kevätkokous 29.4.2003 Toimintakertomus vuodelta 2002 Hallituksen esitys kevätkokoukselle KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 Sisällys Esipuhe: Esipuhe 2 1. Kepa verkostoissa ja vuoropuhelussa 5 2. Kepa poliittisena

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 Hallitus 18.9.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS Sivu I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3 II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 1. Kansalaisareena ajaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 YLEISTÄ Esitämme, että sisältösuunnitelmaan lisätään alla listatut kappaleet. Lisäysehdotukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot