Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2012"

Transkriptio

1 Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2012 Kouvola 2013

2 Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C, PL Kouvola Puhelin: Sähköposti: Toimittaja: Irja Rutonen-Rönkä Kaaviot ja taitto: Sanna Lummio, Maj-Lis Rajala Kuvat: Irja Rutonen-Rönkä Kansikuva Paaskoskelta

3 SISÄLLYSLUETTELO YLITUOMARIN KATSAUS HALLINTO-OIKEUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...1 Tuomiopiiri ja tehtävät...1 Ulkoinen ohjaus...1 LAINKÄYTTÖTOIMINTA...2 Asioiden käsittely ja ratkaisukokoonpano...2 ASIAMÄÄRIEN KEHITYS...3 Saapuneet asiat asiaryhmittäin...3 Ratkaistut asiat asiaryhmittäin...3 Vireillä asiaryhmittäin...4 Käsittelyaika...4 Päätösten lopputulos...5 Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen...5 Tilastotietoja vuosilta ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ...7 TOIMITILAT...7 VIRKISTYSTOIMINTA...7 TULOSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN...9 HENKILÖKUNTA VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄÄMÄT ASIANTUNTIJAJÄSENET

4 YLITUOMARIN KATSAUS Useita vuosia kestänyt piinallinen epävarmuus Kouvolan hallinto-oikeuden ja sen työntekijöiden tulevaisuudesta on tullut tiensä päähän. Tuomioistuinlaitoksen rakenneuudistus on edennyt siihen pisteeseen, että Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeudet yhdistetään uudeksi Itä-Suomen hallinto-oikeudeksi, jonka sijoituspaikkana tulee olemaan Kuopio. Samalla on päätetty muuttaa tuomiopiirien rajoja siten, että Päijät-Hämeen maakunta, joka vielä nyt kuuluu Kouvolan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin, tulee siirtymään Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin. Rakenneuudistusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan Yhdistymistä koskeva valmistelu aloitettiin hallinto-oikeudessa jo toukokuussa 2012, jolloin oikeusministeriön edustajien ja Kouvolan hallinto-oikeuden henkilökunnan välillä käytiin yhteistoimintaneuvottelu. Henkilöstö ei ole pitänyt Kuopiota houkuttelevana asuinpaikkana ja loppuvuodesta henkilöstö alkoi jo vakavasti suunnitella tulevaisuuttaan ja etsiä työpaikkoja Kouvolasta ja eteläisestä Suomesta. Tätä kirjoitettaessa henkilöstön siirtyminen pois Kouvolan hallinto-oikeudesta on jo hyvässä vauhdissa. Saapuvien asioiden kokonaismäärä väheni hieman edellisvuodesta. Merkittävästi vähenivät televisiolupamaksuihin kohdistuvat valitukset. Suurimman jutturyhmän muodostavat edelleen sosiaaliasiat, joiden määrä kuitenkin hieman väheni edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan ulkomaalaisasioiden osuus kasvoi. Ratkaistujen asioiden määrä pysyi samana kuin edellisvuonna. Hallinto-oikeuden ja oikeusministeriön välisissä tulosneuvotteluissa sovitaan vuosittain hallinto-oikeudelle sekä määrällinen tavoite että myös resurssit. Huoli ja epävarmuus tulevaisuudesta on ymmärrettävästi vaikuttanut henkilöstön työmotivaatioon ja työssä jaksamiseen. Näissä oloissa tulosta voitaneen kuitenkin pitää kohtuullisena, vaikka ministeriön kanssa sovittua tulosta ei kaikilta osin saavutettukaan. Kiitän hallinto-oikeuden henkilökuntaa ponnisteluista oikeusturvan edistämiseksi tuomiopiirissämme. Helena Asikainen Ylituomari

5 1 HALLINTO-OIKEUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Tuomiopiiri ja tehtävät Kouvolan hallinto-oikeus on yleinen alueellinen hallintotuomioistuin, jonka tuomipiirin muodostavat Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat. Maakunnissa on yhteensä 28 kuntaa ja yhteenlaskettu asukasluku on noin Hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa hallinto-oikeudellisissa valitus-, alistus- ja hakemusasioissa, joissa on kysymys julkisoikeudellista vallankäyttöä koskevasta erimielisyydestä. Hallinto-oikeus ratkaisee valtioneuvoston alaisen valtion viranomaisen ja kunnallisen viranomaisen päätöksistä tehdyt valitukset, ellei poikkeuksellisesti ole toisin säädetty. Hallinto-oikeuden päätöksistä voi yleensä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Eräissä asiaryhmissä valittamista on rajoitettu siten, että valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää korkeimman hallinto-oikeuden myöntämää valituslupaa. Eräiden asiaryhmien osalta on puolestaan säädetty valituskielto, joten alueellinen hallinto-oikeus on ylin muutoksenhakuaste. Ulkoinen ohjaus Hallinnollisesti hallinto-oikeus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, joka huolehtii hallinnostaan pääasiallisesti itse. Vuoden 2010 alusta aloitti toimintansa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet, joka tuottaa talous- ja henkilöstöpalveluja muun muassa tuomioistuimille. Vuosittain oikeusministeriön ja hallinto-oikeuden välillä käytävissä tulosneuvotteluissa sovitaan seuraavan vuoden tulostavoitteista ja toimintaedellytyksistä sekä arvioidaan tavoitteiden toteutumista. Korkein hallinto-oikeus perustuslain mukaan valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan.

6 2 LAINKÄYTTÖTOIMINTA Asioiden käsittely ja ratkaisukokoonpano Asioiden käsittely hallinto-oikeudessa on pääsääntöisesti kirjallista. Lainkäyttöasiat ratkaistaan esittelystä. Asian esittelee hallinto-oikeustuomari, hallintooikeussihteeri tai notaari. Ennen asian ratkaisemista hallinto-oikeus hankkii viran puolesta selvitystä siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu sitä vaativat. Asianosaiselle varataan ennen asian ratkaisemista tilaisuus antaa selityksensä muiden tekemistä vaatimuksista ja sellaisista selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun. Suurin osa asioista ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä, mutta asian selvittämiseksi hallinto-oikeus voi lisäksi järjestää suullisen käsittelyn tai tehdä katselmuksen. Lainoppineiden jäsenten lisäksi asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuu valtioneuvoston määräämä asiantuntijajäsen eräissä lastensuojelulaissa tarkoitetuissa asioissa, eräissä kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevissa asioissa sekä mielenterveyslaissa, päihdehuoltolaissa ja tartuntatautilaissa tarkoitetuissa asioissa. Hallinto-oikeuslaki mahdollistaa asioiden ratkaisemisen erilaisissa kokoonpanoissa. Pääasiallisesti lainkäyttöasiat ratkaistaan joko kolmen, kahden tai yhden jäsenen ja esittelijän kokoonpanossa. Edellä mainitun lisäksi lainkäyttöasia voidaan ratkaista vahvennetussa istunnossa, koko jaoston istunnossa tai täysistunnossa. Hallinto-oikeuden ylituomari tai jaoston puheenjohtaja voi siirtää lainkäyttöasian vahvennetun istunnon käsiteltäväksi lainkäytön yhdenmukaisuuden turvaamiseksi tai muusta perustellusta syystä. Lainkäyttöasia voidaan siirtää myös täysistunnon tai koko jaoston käsiteltäväksi, mikäli sen on tarpeellista lainkäytön yhdenmukaisuuden kannalta tai muuten periaatteellisesti merkittävän tai laajakantoisen lainkäyttöasian ratkaisemiseksi. Kertomusvuonna Kouvolan hallinto-oikeus ratkaisi 54 prosenttia asioista kolmen jäsenen kokoonpanossa, 26 prosenttia kahden jäsenen kokoonpanossa ja 20 prosenttia yhden jäsenen kokoonpanossa. Suullinen käsittely järjestettiin 44 asiassa. Kertomusvuonna ei tehty katselmuksia.

7 3 ASIAMÄÄRIEN KEHITYS Saapuneet asiat asiaryhmittäin Hallinto-oikeuteen saapui kertomusvuonna yhteensä asiaa. Saapuvien asioiden määrä väheni edellisestä vuodesta 48 asialla (3,5 %). Suurin asiaryhmä on vuosittain sosiaaliasiat, joita saapui kertomusvuonna 422 ( 32 %), mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Ulkomaalaisasioiden osuus hieman kasvoi vuoteen 2011 verrattuna (38) ja taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne- ja viestintäasiat -asiaryhmän osuus sen sijaan väheni 63 asialla Val ti o-oi keus j a ylei shalli nto Itsehall into 77 Ul kom aal aisasi at 191 Rakentam inen 142 Ym päri stö 37 Sosi aali - j a terveydenhuolto 422 T al oudell inen toi m i nta Verot 139 M uut asi at Ratkaistut asiat asiaryhmittäin Hallinto-oikeus ratkaisi kertomusvuoden aikana asiaa (vuonna asiaa) Valtio-oikeus ja y leishallinto 117 Itsehallinto 66 Ulkomaalaisasiat 156 Rakentaminen 103 Y mpäristö Sosiaali- ja terv ey denhuolto Taloudellinen toiminta 206 Verot 152 Muut asiat 6

8 4 Vireillä asiaryhmittäin Vuoden lopussa vireillä oli 866 asiaa. Vireillä olevien määrä oli lähes saman suuruinen kuin edellisen vuoden lopussa Valtio-oikeus ja y leishallinto 86 Itsehallinto 64 Ulkomaalaisasiat 153 Rakentaminen 172 Y mpäristö Sosiaali- ja terv ey denhuolto 164 Taloudellinen toiminta Verot Muut asiat 3 86 Käsittelyaika Kaikkien asioiden keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika kasvoi edellisen vuoden 7,8 kuukaudesta 8,1 kuukauteen. Valtio-oikeus ja yleishallinto 7,1 Itsehallinto 10,5 Ulkomaalaisasiat 9,0 Rakentaminen 12,6 Ympäristö 11,7 Sosiaali- ja terveydenhuolto 6,2 Taloudellinen toiminta 5,7 Verot Muut asiat 11,9 1,8

9 5 Päätösten lopputulos Vuonna 2012 ratkaistut asiat lopputuloksen mukaan Ei muutettu 725 Muutettu 187 Palautettu 14 Siirretty muulle viranomaiselle 38 Hakemus hyväksytty 181 Hakemus hylätty 12 Ei tutkittu tai rauennut Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuoden 2012 aikana 205 Kouvolan hallintooikeuden päätöksistä tehtyä valitusta tai valituslupahakemusta. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut lopputuloksen mukaan: Päätöstä ei muuteta 44 Päätöksen lopputulosta ei muuteta 36 Päätöstä muutetaan 14 Valituslupahakemus hy lätään 89 Asia palautetaan 5 Muut KHO:n ratkaisut

10 6 T ilas to tieto ja vuo s ilta Saapuneet Ratkais tut Siirtyneet Saapuneet Ratkaistut Siirtyneet

11 7 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Hallinto-oikeuden toimintaa johtaa hallinto-oikeuden ylituomari. Ylituomari valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta hallinto-oikeuden ratkaisuissa sekä huolehtii muun muassa hallinto-oikeuden toimintakyvystä ja sen kehittämisestä sekä tulostavoitteiden toteutumisesta. Hallinto-oikeudessa on johtoryhmä ylituomarin apuna hallinto-oikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmään kuuluvat ylituomarin lisäksi jaostojen puheenjohtajat ja hallintopäällikkö. Hallinto-oikeudessa työskenteli kertomusvuonna 30 henkilöä. Vakinaisen henkilökunnan lisäksi virastossa työskenteli kertomusvuoden aikana lakimiesharjoittelija Lapin yliopistosta. Hallinto-oikeus toimii jakaantuneena kahteen jaostoon. Jaostojen puheenjohtajina toimivat ylituomari ja hänen määräämä hallinto-oikeustuomari. Kanslian toimintaa johtaa ja valvoo hallintopäällikkö. Yhteistyöelimenä toimii yhteistyökomitea, jossa on työnantajan edustajien lisäksi edustus jokaisesta henkilöstöryhmästä. Lisäksi virastossa toimii työsuojelukomitea. TOIMITILAT Kouvolan hallinto-oikeus toimii Kouvolan oikeus- ja poliisitalossa. Suulliset käsittelyt pidetään samassa talossa olevan Kymenlaakson käräjäoikeuden istuntosaleissa, joita käyttää myös Kouvolan hovioikeus. VIRKISTYSTOIMINTA Hallinto-oikeuden työntekijöillä on mahdollisuus käyttää poliisin tiloissa sijaitsevaa kuntosalia. Lisäksi virastolla on käytössä kulttuurisetelit.

12 8 Viraston kesäretki tehtiin Tampereelle ja syksyllä vietettiin virkistyspäivää patikoimalla Paaskosken majalle.

13 9 OIKEUSMINISTERIÖN KANSSA ASETETUT TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2012 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Tavoite Toteutunut ,5 30, Tuottavuus (asia/henkilötyövuosi): Keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika: 7,0 8,1 Vireillä vuoden lopussa: Yli vuoden vireillä olleita Toimintamenot ( ): Henkilöstömäärä: Ratkaistut asiat: Suulliset käsittelyt: Katselmukset: Taloudellisuus ( /ratkaistu asia):

14 10 KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUDEN HENKILÖKUNTA Ylituomari Helena Asikainen 1. jaoston puheenjohtaja, hallinto-oikeustuomari Juha Alhonnoro 2. jaoston puheenjohtaja ylituomari Helena Asikainen Hallintopäällikkö Irja Rutonen-Rönkä Hallinto-oikeustuomarit Maarit Alhonnoro Leila Hietanen Seppo Jussila Kari Kolehmainen Jari Mäki-Runsas Marja-Liisa Nurmi Tommi Toijonen (ma) Valto Wirkkala Hallinto-oikeussihteerit Jussi Aholainen Arto Ahonen Heini Huotarinen Eriikka Kaipiainen Kati Matilainen (ma) Kati Niemi Ria Savolainen (ma) Päivi Siukkola Anssi Utti Susanna Viljakainen (ma) Notaarit Satu Korkalainen Kirsi Monkala-Mark Pirjo Peura Osastosihteerit Sanna Lummio Maj-Lis Rajala Justiina Vaittinen (ma) Toimistosihteerit Saija Kivistö Marja Lampinen Jaana Pöysä Anu Vaija

15 11 VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄÄMÄT SIVUTOIMISET ASIANTUNTIJAJÄSENET Lastensuojeluasiat Lahti Päivi Niemi Sirkku Ikonen Eeva-Riitta Mänttäri Riku Tiisala Anssi Hakoma Riitta Liakka Anna-Riitta Varajäsenet Byckling Leena Junnonen Sanna-Riitta Taberman Markku lastensuojelupäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri lastentautien erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti lastenvalvoja, diakoni, yhteiskuntatieteiden maisteri lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri sosiaalityön johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri yhteiskunnallisten aineiden opettaja, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti lasten sijaishuollon palvelupäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri koulukuraattori, psykoterapeutti, erityisopettaja, filosofian maisteri Kehitysvammaisten erityishuoltoasiat Hakoma Riitta Varajäsen Romppainen Anu johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri erityishuollon kuntayhtymän johtaja, kasvatustieteen lisensiaatti Mielenterveysasiat Lounevaara Olavi Henttonen Antti Ronkainen Ari Varajäsenet Tiisala Anssi Korhonen Raili psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti va. psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Päihdehuoltoasiat Lounevaara Olavi psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Varajäsen Liakka, Anna-Riitta sosiaalityön johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Tartuntatautiasiat Riihelä Kirsti yleislääketieteen erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Varajäsen Niemi Sirkku ylilääkäri, lastentautien erikoislääkäri

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Toimintaympäristö 2-3 Lainkäyttötoiminta 3-4 Henkilökunta ja organisaatio 5-6 Hallinto ja muu toiminta 7-11 Toimitilat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2014 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2012 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Sivu Ylituomarin katsaus 2 Toimintaympäristö 4 Henkilökunta ja organisaatio 5 Tuokiokuvia Tuomioistuimet-talon avajaisista 10 Asioiden käsittelytapa

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 2014

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 2014 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 214 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...3 FÖRORD...4 Hallintolainkäytön maratonilta...5 Ylituomari Hannu Renvall Från förvaltningsrättskipningens

Lisätiedot

Sopeuttamisesta. Juha Pystynen ylituomari

Sopeuttamisesta. Juha Pystynen ylituomari VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO YLITUOMARIN KATSAUS (Sopeuttamisesta)... 3 VAKUUTUSOIKEUS TOIMEENTULOTURVAN ERITYISTUOMIOISTUIMENA... 4 Vakuutusoikeuden toiminta-ajatus... 4 Vakuutusneuvostosta

Lisätiedot

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Aducate Reports and Books 1/2011 J a r m o K o i s t i n e n & Sonj a K o r t e l a i n e n (t

Lisätiedot

Sisällysluettelo Ylituomarin katsaus...3 Överdomarens översikt...4 Lainkäyttötoiminta...5 Tuomiopiiri ja tehtävät...5 Hallinto-oikeusprosessi...

Sisällysluettelo Ylituomarin katsaus...3 Överdomarens översikt...4 Lainkäyttötoiminta...5 Tuomiopiiri ja tehtävät...5 Hallinto-oikeusprosessi... 2 Sisällysluettelo Ylituomarin katsaus...3 Överdomarens översikt...4 Lainkäyttötoiminta...5 Tuomiopiiri ja tehtävät...5 Hallinto-oikeusprosessi...5 Monipuoliset ratkaisukokoonpanot...5 Asiamäärien kehitys...6

Lisätiedot

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2010 HOVIOIKEUS 2 Sisällysluettelo 1 PRESIDENTIN KATSAUS...3 1.1 Lainkäyttötoiminnasta...3 1.2 Ratkaisukokoonpanot...4 1.3 Koulutus ja kehittämistyö...4

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004 HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun hallinto-oikeus Rovaniemen hallinto-oikeus Turun

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Laadun tekijöitä Kulunut vuosi 2010 oli Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa tasaisen ja varsin tehokkaan toiminnan aikaa.

Lisätiedot

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 JOHDON KATSAUS VUOTEEN 2014 1 1.2. LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ JA TOIMINTA 2 1.3. LAUTAKUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 2. TULOKSELLISUUS

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2012

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2012 Oikeus 013 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 01 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 900 asiaa vuonna 01 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 01 kaikkiaan 3 930 lainkäyttöasiaa, mikä

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Oikeusturvan todellisuus 4 Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg Kuntalainen muutoksenhakijana 8 Hallintoneuvos Anne E.

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo TOIMIN TAYM PÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2008... 4... LAIN KÄYTTÖTOIMIN

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2011

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2011 Oikeus 01 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 0 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 00 asiaa vuonna 0 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 0 kaikkiaan 4 4 lainkäyttöasiaa,

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 Työntäyteinen toimintavuosi 2008 Suvantovaihe Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan (TELK) toimintavuotta 2008 kuvaavat sanat

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 2 Uusi vuosituhat ja vuosikymmen muutoksia ja mahdollisuuksia Kun kymmenen vuotta sitten katselimme uuden vuoden ja uuden vuosituhannen

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2005... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 APULAISOIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintaympäristön muutoksia... 3 Hovioikeuden organisaation uudistaminen... 4 Lainkäyttötyö tilastojen perusteella...

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2006... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot