Palvelutuotteistamisen työpajat osa III

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutuotteistamisen työpajat osa III"

Transkriptio

1 Palvelutuotteistamisen työpajat osa III VÄLKKY-projekti Janne Marniemi Net Effect Oy

2 TYÖPAJOJEN RAKENNE JA OHJELMA

3 Alustava aikataulutus ja suunnitelma Vaihe Keskeinen sisältö Menetelmät Ajankohta 1. Koulutuspäivä Orientaatio koulutusprosessiin Palvelutuotteistamisen perusteiden selkiyttäminen, ml. julkisten palveluiden tuotteistamiskolmio Keskeisenä teemana muutosdynamiikan ymmärtäminen osana onnistunutta palvelutuotteistamista, erityisesti palvelutuotteiden juurruttamista 2. Koulutuspäivä ja etätehtävä Sisäinen tuotteistaminen (kts. dia 7 tuotteistamiskolmion vasen alakulma) palvelutuotteen vaatimusten avaaminen sisäisesti, ml. prosessikuvaamistekniikat, osaamisvaatimukset ja resursointi Etätehtävä palvelutuotteen prosessikuvaus Vuorovaikutteinen luento Pariporinat Yleiskeskustelut Vuorovaikutteinen luento Projektikohtainen pohdinta Etätehtävä Koulutuspäivä ja etätehtävä Ulkoinen tuotteistaminen I (kts. dia 7 tuotteistamiskolmion yläkärki) tuotteen kuvaaminen tilaajan tarpeet huomioiden ja/tai palvelusopimuksen vaatimuksien täyttäminen Etätehtävä palvelutuotteen laatulupauksien ja/tai palvelusopimusmuodon määrittäminen Vuorovaikutteinen luento Projektikohtainen pohdinta Etätehtävä Koulutuspäivä ja etätehtävä Ulkoinen tuotteistaminen 2 (kts. dia 7 tuotteistamiskolmion oikea alakulma) tuotteen avaaminen palvelun käyttäjälle Etätehtävä selkeän ja houkuttelevan markkinointimateriaalin tuottaminen palvelunkäyttäjä-asiakkaan tarpeet huomioiden Vuorovaikutteinen luento Projektikohtainen pohdinta Etätehtävä Koulutuspäivä ja jatkosuunnitelma Välkky-projektin kehittämisverkostoon osallistuvien projektien palvelutuoteversioiden 1.0 lanseeraustilaisuus Projektikohtaiset esittelyt (n. 15 min/projekti) Koulutuskokonaisuuden yhteenveto, sisältäen jatkokehittämissuunnitelman hahmotelman Välkkybenchmarking Koulutuksen yhteenveto puheenvuoro

4 Työpajan sisältö Tilaisuuden sisältö ja tavoitteet Viimekertaisen etätehtävän (palvelutuotteen sisäinen mallintaminen: asiakkuudet, prosessien kuvaaminen, osaamisvaatimukset ja resursointi) yleiskeskustelua Ulkoinen tuotteistaminen I: - Tuotteen kuvaaminen tilaajan tarpeet huomioiden ja/tai palvelusopimuksen vaatimuksien täyttäminen (vuorovaikutteista luentoa, esimerkkejä, keskustelua ja harjoituksia) Aika klo Välissä sopivasti taukoja.

5 Viimekertainen kotiläksy : Jatkakaa projektipalvelutuotteenne sisäistä mallintamista siitä mihin tänään pääsitte: 1. Ensin asiakkuuksien ja asiakastarpeiden määrittäminen 2. Sitten joko prosessien kuvaaminen tai palveluiden pilkkominen - tarvittaessa prosessien tarkempaa kuvaamista - tarvittaessa erilaisten prosessikuvaustekniikoiden hyödyntämistä 3. Keskeisten osaamisalueiden/taitolajien määrittäminen 4. HTV-matriisin tekeminen

6 Keskustelua Minkälaisia ajatuksia teille heräsi sisäistä tuotteistamista tehdessänne? Mitkä asiat koitte a) helpoiksi, b) vaikeiksi tehdä? Olivatko sisäisen tuotteistamisen eri osa-alueiden: a) asiakkuustarpeiden b) prosessikuvausten c) osaamisvaatimusten määrittämisen ja d) resursoinnin pohdinta hyödyllistä?

7 1.ULKOINEN TUOTTEISTAMINEN

8 1.1 TILAAJA- JA TUOTTAJA- SEKÄ SOPIMUSOHJAUSMALLIT

9 Julkisten palveluiden tuotteistamiskolmio ULKOINEN TUOTTEISTAMINEN I Tämän tilaisuuden fokus! TAVOITE: palvelutuotteen avaaminen tilaaja-asiakkaan suuntaan - tarveperusteisuuden kirkastaminen SISÄINEN TUOTTEISTAMINEN TAVOITE: toimintamallin kuvaaminen ja avaaminen tuottajatiimille - tasalaatuisuus / laadun kehittyminen ULKOINEN TUOTTEITAMINEN II TAVOITE: tuotteen tavoitteiden/ sisällön avaaminen käyttäjä-asiakkaille - asiakastyytyväisyys

10 Yleistä sisäisestä ulkoisesta tuotteistamisesta tilaajan suuntaan Tilaaja-tuottajamallien sovellutuksia on kymmeniä erilaisia kuntakentällä! Perusajatus kaikissa on periaatteessa sama; tilaajan tuottajan roolien eriyttäminen joko organisaation sisäisesti (tilaaja- ja tuottajapuoli) tai ulkoistamalla palveluita joko yksityiselle tai kolmannelle sektorille Avoimuuden vahvistaminen (tiedetään yksilöidysti mihin euro käytetään ja mitä sillä saadaan) tilintekovastuun korostuminen Tehokkuus ja tuottavuustavoitteet sekä vaikuttavuustavoitteet Tällä hetkellä kuntakentän nouseva trendi on nk. sopimusohjausmalli (Turku, Rovaniemi, Kempele, Lappeenranta )

11 SOPIMUSOHJAUS PÄHKINÄNKUORESSA 1. Sopimusohjausjärjestelmä on yläkäsite tilaaja-tuottajamallille keskeiset elementit ovat sopiminen ja ohjaaminen (tilaaja-tuottajamallissa ostetaan palveluja, huom. tilaaja -tuottajamallejakin on useita) 2. Sopimusohjaaja ohjaa tuottajaa ja tekee tämän kanssa yhteistyötä palvelujen järjestämiseksi seuraavan vuoden palveluista ja työnjaostoa tehdään sopimus, jossa strategia, ja talous kulkevat käsikkäin. 3. Roolitus selkiintyy: - Luottamushenkilöorganisaatio päättää esim. strategiat ja palvelujen järjestämisen yleiset periaatteet sekä strategiset ja taloudelliset tavoitteet valtuusto ja kunnanhallitustasolla. Valiokuntatasolla käsitellään esim. järjestämisvastuuta, arvoja ja palvelutarpeita sekä palvelujen laadun määrittelemistä ja tarjottavaa palveluvalikoimaa. - Virkamiesorganisaatio huolehtii palvelusopimusten laadinnasta (määrä, laatu, hinta) luottamuselinten päätösten pohjalta. 4. Toimintakulttuurin ohjaaminen asiakaslähtöiseen suuntaan. 5. Hyötynä matala organisaatio. 6. Korostunut seuranta, arviointi ja tulosvastuu

12 12 Sopimusohjauksen eritasot Poliittinen taso ja hallintoesikunta, koko kunnan prosessikartta Sopimusohjaajan pääprosessi (palvelutarpeiden strateginen määrittäminen) Tuottajaorganisaatio Palveluosastot; prosessikartta ja ydinprosessit + osaprosessit Palvelutuotannon suunnittelu, organisointi, seuranta ja kehittäminen Tuottajaorganisaatio (tulosyksiköt) osaprosesseista toimintotaso ja tehtävätaso Palvelutuotannon alueellinen yhteensovittaminen Tuottajaorganisaatio (toimintayksikkötaso) valikoiduin osin jatketaan Palvelujen tuottaminen

13 Avopalvelut Laitoshoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Sara Hildénin taidemuseo TAMK Tampereen kaupunki organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus pormestari Tarkastustoimikunta Kaupunginhallituksen jaostot Suunnittelujaosto Henkilöstöjaosto Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta apulaispormestari Osaamis- ja elinkeinolautakunta apulaispormestari Tilaajalautakunnat Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta apulaispormestari Ikäihmisten palvelujen lautakunta Yhdyskuntalautakunta apulaispormestari Tilaaminen johtaja Konsernihallinto Hallinto ja henkilöstö Talous ja strategia Omistajaohjaus ja maapolitiikka johtaja johtaja johtaja palvelusopimukset Elinkeinoyksikkö Viestintäyksikkö Sisäinen tarkastus Hyvinvointipalvelut Palvelukeskukset Yhdyskuntatuotanto Sisäiset liikelaitokset Ulkoiset liikelaitokset Sosiaali- ja terveyspalvelut palvelutuotantojohtaja Sivistyspalvelut palvelutuotantojohtaja Taloushallinnon palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Elinkeinokeskus Suunnittelupalvelut johtokunta Viranomaispalvelut Tampereen katu- ja vihertuotanto Tilakeskus (johtokunta) Tietotekniikkakeskus (jk) Auto- ja konekeskus (jk) Tampereen Ateria (jk) Sähkölaitos (johtokunta) Liikennelaitos (jk) Tampereen Vesi (jk) Tullinkulman Työterveys (jk) jk jk jk jk jk jk jk hall Tampereen Logistiikka (jk) Aluepelastuslaitos Kehittämisyksikkö

14 Sopimusohjaajan organisaation prosessikartta TIETOVIRRAT MUISTA INFORMAATIOLÄHTEISTÄ YDINPROSESSEIHIN YDINPROSESSIEN TARVEMÄÄRITTELYN ARVIOIMISEKSI: Sipoon kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valiokunnat BUDJETTIKEHYS Taloudelliset panokset, Henkilöstöpanokset, htv. VALIO- KUNTA YDINPROSESSI 1;Asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen/edistäminen Tuotanto-organisaation prosessikartta 1427,4 htv Lasten ja nuorten kasvun tukeminen sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäminen 652,7 htv Nuorten kokonaisvaltaisen kehittymisen tukeminen sekä hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäminen 174,1 htv Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäminen 286,1 htv Ikäihmisten hyvinvoinnin ja elämä laadun edistäminen 314,1htv Väestötilastot Väestöennusteet Palvelukäyttötiedot Tutkimustulokset Jne. TIETOVIRRAT TULOSALUEILTA YDINPROSESSEIHIN YDINPROSESSIEN TARVEMÄÄRITTELYN ARVIOIMISEKSI: Palvelua 1a koskevat volyymit Palvelua 2a koskevat volyymit Palvelua 2c koskevat volyymit Palvelua 8b koskevat volyymit Palvelua 8c koskevat volyymit Jne. VALIOKUN- TA 1 VALIOKUN- TA 2 TULOSALUE 1; Lapset ja nuoret ja perheet Palvelu 1a Palvelu 1b Palvelu 1c Palvelu ulkoa 1 d TULOSALUE 4 Ikäihmiset Palvelu 4a Palvelu 4b Palvelu 4c Palvelu ulkoa 4 d YDINPROSESSI 1. Asukkaiden hyvinvoinninturvaa minen/ edistäminen YDINPROSESSI 2: Sipoon ja yritysten kilpaiilukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen TULOSALUE 2: Nuoret Palvelu 2a Palvelu 2b Palvelu 2c Palvelu ulkoa 2d TULOSALUE 5 Palvelu 5a Palvelu 5b Palvelu 5c Palvelu ulkoa 5 d TULOSALUE 3 Työssäkäyvät Palvelu 3 Palvelu 3b: Palvelu 3c: Palvelu ulkoa 3d MATERIAALI HANKINNAT ULKOA Palvelu 6a Palvelu 6b Palvelu 6c Jne. PALVELUSOPIMUS YDINPROSESSI 1:N SISÄLTÄMISTÄ PALVELUISTA: Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 2 Palvelu 8 Palvelu 8 Palvelu 9 Palvelu 9 Palvelu 9 TULOSALUE 7 Palvelu 7a Palvelu 7b Palvelu 7c Jne. TULOSALUE 8 Palvelu 8a Palvelu 8b Palvelu 8c Jne. PROJEKTIT 9 Palvelu 9a Palvelu 9b Palvelu 9c Jne. Arviointi Palvelujen vaikuttavuus Palvelulaatu Palvelutehokkuus

15 Strateginen palvelusopimus 1. Valtuusto hyväksyy kaupunkitasoisen strategian, kulttuurilautakunnan määrärahan, strategiset painopisteet ja kehittämistavoitteet 2. Kaupunginhallitus ja lautakunta solmivat strategisen palvelusopimuksen lautakunnan esityksen pohjalta. Siinä määritellään lautakunnan strategiset painopisteet ja kehittämistavoitteet. Lautakunnan puolesta sopimuksen allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Strateginen palvelusopimus Lautakunta 3. Seuranta tapahtuu lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa erikseen sovittavalla tavalla Muut avustukset, yksittäiset taiteilijat, pienet yhdistykset ym. Strateginen palvelutuotantosopimus PALVELUTUOTANNON STRATEGINEN OHJAUS: Elämänlaatua ja hyvinvointia edistävät kulttuuripalvelut Virastopäällikkö ja kulttuuriasiainkeskuksen kanslia Sisäinen tilaaja Operatiiviset palvelutuotantosopimukset Sisäiset tuottajat Kaupunginkirjasto Museokeskus Sopimuksen tehneiden avustuksensaajien neuvottelukunnat: Kirjallisuus ja sanataide Ulkoiset tuottajat (avustuksen saajat) Kirjallisuus ja sanataide Kuvataide ja kulttuurihistoria Kulttuurihistoria ja kuvataide Kaupunginteatteri Kaupunginorkesteri Esittävä taide Musiikki Esittävä taide Musiikki 15

16 Strateginen palvelutuotantosopimus Virastopäällikkö neuvottelee sekä sisäisten että ulkoisten tuottajien kanssa strategisen palvelutuotantosopimuksen sisällöstä ja tekee ehdotuksen lautakunnalle. 2. Lautakunta päättää strategisesta palvelutuotantosopimuksesta, jossa määritellään tulosalueiden strategiset painopisteet ja kehittämistavoitteet, taiteenalakohtaiset toiminnalliset tavoitteet (määrälliset ja laadulliset) sekä näiden mittarit. Samalla lautakunta päättää talousarvion jaosta tulosalueittain sisäisille tuottajille ja tuottajakohtaisesti ulkoisille tuottajille (ottaen huomioon mahdolliset kh:n määrittelemät reunaehdot). Lisäksi määrärahajaossa yksilöidään muiden avustusten loppusumma ja kanslian toimintamääräraha. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Strateginen palvelusopimus Lautakunta Strateginen palvelutuotantosopimus Strategisen palvelutuotantosopimuksen allekirjoittavat lautakunnan puolesta lautakunnan puheenjohtaja ja virastopäällikkö ja palveluntuottajien osalta tulosaluejohtaja/ulkoisen tuottajan edustaja. Seuranta tapahtuu lautakunnassa erikseen sovittavalla tavalla Muut avustukset, yksittäiset taiteilijat, pienet yhdistykset ym. PALVELUTUOTANNON STRATEGINEN OHJAUS: Elämänlaatua ja hyvinvointia edistävät kulttuuripalvelut Virastopäällikkö ja kulttuuriasiainkeskuksen kanslia Sisäinen tilaaja Operatiiviset palvelutuotantosopimukset Sisäiset tuottajat Kaupunginkirjasto Museokeskus Sopimuksen tehneiden avustuksensaajien neuvottelukunnat: Kirjallisuus ja sanataide Kulttuurihistoria ja kuvataide Ulkoiset tuottajat (avustuksen saajat) Kirjallisuus ja sanataide A B C D E Kuvataide ja kulttuurihistoria A B C D E 16 Kaupunginteatteri Kaupunginorkesteri Teatteritaide ja tanssi Musiikki Esittävä taide A B C D E Musiikki B A D C E

17 Operatiiviset palvelutuotantosopimukset 1. Sisäisen tuotannon osalta tulosaluejohtajat solmivat ja allekirjoittavat alaistensa tulosyksiköiden päälliköiden kanssa sopimukset resurssien jaosta strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kulttuurijohtaja allekirjoittaa sopimukset sisäisen tilaajan puolesta ja sopimukset viedään tiedoksi lautakunnalle. Seuranta tapahtuu erikseen sovittavalla tavalla. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Strateginen palvelusopimus Lautakunta 2. Ulkoiset tuottajat on tässä vaiheessa jo hoidettu, eivätkä tarvitse lisätoimenpiteitä Muut avustukset, yksittäiset taiteilijat, pienet yhdistykset ym. Strateginen palvelutuotantosopimus PALVELUTUOTANNON STRATEGINEN OHJAUS: Elämänlaatua ja hyvinvointia edistävät kulttuuripalvelut Virastopäällikkö ja kulttuuriasiainkeskuksen kanslia Sisäinen tilaaja Operatiiviset palvelutuotantosopimukset Sisäiset tuottajat Kaupunginkirjasto Museokeskus Sopimuksen tehneiden avustuksensaajien neuvottelukunnat: Kirjallisuus Ulkoiset tuottajat (avustuksen saajat) Kirjallisuus Kuvataide ja kulttuurihistoria Kulttuurihistoria ja kuvataide Kaupunginteatteri Kaupunginorkesteri Teatteritaide ja tanssi Musiikki Teatteritaide ja tanssi Musiikki 17

18 Keskustelua tilaaja- ja tuottaja sekä sopimusohjausmalleista

19 1.2 PALVELUIDEN KUVAAMINEN TILAAJAN SUUNTAAN

20 Palveluiden kuvaaminen tilaajan suuntaan - yleistä: Ei ole olemassa yhtä oikeaoppimista tapaa kuvata palveluita tilaajan suuntaan: Eri kunnissa on erilaisia käytäntöjä ja reunaehtoja, samoin valtion puolella (TE-toimistot ja Kela ) Joissakin kunnissa on myös hallintokuntakohtaisia eroavaisuuksia (Sote, sivistys jne.) Yhteinen sävel tulee löytää tilaajan kanssa käytävissä neuvotteluissa: varokaa joutumassa useiden erilaisten vaatimusten loukkuun sekä kuvaamisessa että raportoinnissa! Hyvän kuvauksen kaava on yksinkertainen: Tilaaja tietää mitä on tilaamassa Ja tuottaja mitä on sitoutunut tuottamaan ja millä ehdoilla Palveluiden kuvaamista merkittävämpi tekijä on vuorovaikutuksen toimivuus tilaajan ja tuottajan välillä!?

21 Perusrakenne kaikissa palveluissa 1. Aloitus- ja suunnitteluvaihe 2. Varsinainen palvelun tuottamisvaihe 3. Seuranta, arviointi ja päättämisvaihe Kaikista vaiheista tulisi sopia ja kaikki vaiheet tulisi kuvata joko pääpiirteittäin tai yksilöidymmin!

22 Mukaillen: työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistaminen (TPY) Peruskuvaamismallin rakenne Kuvattavat asiakokonaisuudet Tavoitteen määrittäminen: Vaatimukset avaaminen: Työkalut: Kehitys/ylläpito/omistajuus: Palvelukuvaus: Sidosryhmät ja mahdolliset alihankkijat: Viestintä: Hinta: Selite Mitä kyseisellä palvelulla tavoitellaan? Usein miten kirjataan auki yleiset päämäärät Konkreettisia eri työvaiheissa tehtäviä asioita, joiden avulla työvaiheen tavoitteet saavutetaan - prosessin avaaminen kuvina ja tekstinä (tarkistuslista/lupaukset) Palvelussa käytettävät apuvälineet (asiakirjamallit, ohjeistukset, järjestelmät, koneet ja laitteet, ml. raportointi) Palvelun ja/tai työvaiheen vastuuhenkilö, vastaa palvelusta ja kehittää sitä, tai sen osaa. Miten laatua kehitetään ja arvioidaan yleisesti? Kokonaisvaltainen yhteenveto, joka selittää palvelun sisällön ja toimintamallin henkilölle, joka ei tunne yksityiskohtia (vrt. vaatimukset) leipätekstiä, yksi kuva!? Palvelun/sen eri työvaiheiden sidosryhmien määrittäminen ja mahdollisten alihankkijoiden kuvaaminen Tiedonkulun avaaminen, kuka on yhteydessä mihinkin ja missä vaiheessa? Miten ja millä välineillä tiedonkulku hoidetaan Paljonko palvelu maksaa? Päivä/hlö/vuosi jne.

23 Esimerkki Rovaniemeltä palvelusopimuksesta (2009) 1. Palvelun tilaajan ja tuottajan yhteystiedot ja vastuuhenkilöt 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Kokonaishinta 4. Palveluluettelo (erillinen liite) 5. Palvelukuvaukset (erillinen liite) 6. Sopimuksen tavoitteet ja arviointi palvelun tuloskortti (vaikuttavuus, henkilöstö, prosessit, talous) 1. Näkökulma 2. Arviointikriteeri 3. Tavoitetaso 4. Mittari 7. Palveluiden laatu ja laatujärjestelmä 8. Palvelun yli- ja alikäyttö 9. Sopimuksen seuranta ja raportointi 10. Järjestäjän ja tuottajan yhteistoiminta 11. Allekirjoitukset 12. Liitteet

24 Vaikuttavuuskortti MENESTYSTEKIJÄ Mittari Tietolähde Konkreettiset keinot Toimialan laaja-alaiset yhteiskunnalliset vaikutukset 1. Väestön asumisviihtyvyys ja koettu hyvinvointi 1.1 Ihmisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen) 1.1 Efeko-kysely, vanhat kysymykset ja mahdollisesti joku uusi ATH? Monimuotoisten ja kattavien kulttuuripalvelujen järjestäminen Yhteistoiminta muiden kaupungin toimijoiden kanssa (palvelusektori, opetus- ja elinkeino ja ympäristö, Kulttuuripääkaupunkisäätiö) 2. Kaupungin vetovoiman lisääminen 2.1 Palvelujen käyttäjämäärät (laitokset ja vapaa kenttä) 2.2 Matkailijoiden määrä kaupungissa 2.3. arvio matkailijoiden osuudesta kulttuuripalveluiden käyttäjänä laitoksittain 2.1 Laitosten tilastot 2.2 TurkuTouringin tilastot 2.3 Kävijäkysely, laitoskohtaiset arviot Monimuotoisten ja kattavien kulttuuripalvelujen järjestäminen Yhteistoiminta muiden kaupungin toimijoiden kanssa (kaupunginkanslia, TurkuTouring Oy, Kulttuuripääkaupunkisäätiö) Toimialan aikaansaamat toiminnalliset vaikutukset 3. Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri 3.1 Eri alojen avustustenhakijoiden määrä 3.2 Avustuksilla toteutettavien tuotantojen moninaisuus 3.3 Oman tuotannon uusiutuminen 3.1 Hakemusrekisteri (Kultatietokanta) 3.2 Hankeraportit 3.3 Itsearviointi (sisältäen medianäkyvyyden pohdinnan) sekä vertaisarviointi ja asiakaspalaute Palvelutuotannon rahoituspohjan turvaaminen Monimuotoisten ja kattavien kulttuuripalvelujen järjestäminen Verkostoituminen ja jalkautuminen Kulttuuriympäristön säilyttäminen 4. Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin 4.1 Lasten ja nuorten kulttuuripalveluja käyttävien lkm + palveluiden määrä 4.2 Työikäisten kulttuuripalveluja käyttävien määrä+ palveluiden määrä 4.3. Yritykset ja yhteisöt kulttuuripalvelujen käyttäjinä lkm + palveluiden määrä 4.4 Maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden määrä ja maahanmuuttajien määrä kulttuuripalveluiden käyttäjinä 4.5. Erityiskohderyhmille suunnattujen palveluita käyttävien määrä + palveluiden määrä ml. seniorit Laitoskohtaiset raportit ja vapaan kentän raportit 4.5 Laitoskohtaiset itsearviot ja asiakaskysely Asiakasryhmäkohtaiset palvelutuotteet

25 PALVELUKOKONAISUUS Tiedon ja kulttuurin jäsentäminen ja välittäminen (KAUPUNGINKIRJASTO) Tuoteryhmä: Asiakaspalvelut Tuoteryhmä: Verkkopalvelut Lapset ja nuoret Aikuiset Ruotsinkieliset Maahanmuuttajat Tiedon ja tarinoiden maailman avaaminen lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten perehdyttäminen kirjaston palveluihin. Kirjaston omatoimisen käytön tukeminen, tiedon tarjoaminen ja innostavien löytöjen mahdollistaminen. Yhteisen tilan tarjoaminen. Tieto- ja kulttuurisisältöjen avaaminen omakielisten tapahtumien, näyttelyiden, opastusten ja kokoelmien avulla. Kokoelmien uudistaminen ja käyttöön tarjoaminen, tietokantojen ylläpito ja verkkopalvelujen tuottaminen eri käyttäjäryhmien tarpeiden mukaan. Erityispalveluja tarvitsevat Erityisryhmille soveltuvien aineistojen ja kirjastopalvelujen tarjoaminen sekä kirjaston käytössä avustaminen. Yhteisöt ja yritykset Maakunnan kirjastopalvelujen ja niiden uudistumisen tukeminen. Seudullinen yhteisjärjestelmä.

26 Palvelutuotekuvauskortti: Lasten ja nuorten asiakaspalvelut Palvelutuote KUVAUS: Tiedon ja tarinoiden maailman avaaminen lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten perehdyttäminen kirjaston palveluihin. 1. Palvelun tavoite Lasten ja nuorten tasapainoisen ja moniarvoisen kehityksen tukeminen sekä monipuolisen lukutaidon edistäminen ja innostaminen tiedon maailmaan. Kirjaston aineistot, tapahtumat ja näyttelyt auttavat lapsia ja nuoria saamaan tietoa, iloitsemaan tarinoista ja ymmärtämään aikuiseksi kasvamista. Tavoitteena on, että jokainen turkulainen lapsi ja nuori pääsee osalliseksi palvelusta. 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset Asiakaspalvelu Tapahtumat ja näyttelyt Lasten ja nuorten käyttäjäkoulutus Opastus- ja neuvontapalvelut Vuorovaikutteiset verkkopalvelut (esim. nuorten Sivupiiri, lasten Okariino) Tapahtumat ja näyttelyt Koulujen ja päiväkotien opetuspaketit, Kulttuuripolku, kirjavinkkaukset Lasten ja nuorten kehitysvaiheiden ja kulttuurien monipuolinen tuntemus, pedagoginen osaaminen ja yhteistyö muiden palveluntuottajien kanssa (esim. kulttuuritoimi, nuorisotoimi, sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi) 5. Raportointi Lasten tapahtumat ja niiden osallistujamäärät, neuvontakerrat ja näyttelyt. Nuorten tapahtumat ja niiden osallistujamäärät, neuvontakerrat ja näyttelyt. Oppimateriaalitoimitukset kouluille. Kulttuuripolun tilaisuudet ja osanottajat. Kirjastokortin haltijoiden osuus lapsista ja nuorista. Hinta xxxxxxx Käyttäjäpalaute asiakaspalvelutilanteissa. Vastuussa olevan raportointi osana palvelusopimuksen raportointia.

27 Palvelutuotekuvauskortti: Aikuisten asiakaspalvelut Palvelutuote KUVAUS: Kirjaston omatoimisen käytön tukeminen, tiedon tarjoaminen ja innostavien löytöjen mahdollistaminen. Yhteisen tilan tarjoaminen 1. Palvelun tavoite Arjen hallinnan, osaamisen, luovuuden ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen Kirjaston aineistot, tapahtumat ja näyttelyt auttavat ihmisiä saamaan tietoa ja elämyksiä sekä laajentamaan maailmankuvaansa. 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset Asiakaspalvelu sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastus eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden (ruotsinkieliset, maahanmuuttajat ja erityisryhmät) Tarjota kirjastonkäyttäjille eri tilaisuuksiin, kokoontumisiin ja ryhmätyöskentelyyn sekä omatoimiseen perehtymiseen sopivia tiloja ja varusteita. Opastus- ja neuvontapalvelut Sisältöjen esittely Kokoelmien, tilojen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön tarjoaminen Tapahtumat ja näyttelyt ja käyttäjäkoulutus Eri tiedon ja taiteenalojen monipuolinen tuntemus sekä yhteistyö muiden palveluntuottajien (esim. muu kulttuuritoimi, nuorisotoimi, sosiaali- ja terveystoimi, liikuntatoimi, opetustoimi) ja vapaan kentän kanssa. Toimintaympäristön tuntemus. Siistit, ajanmukaiset ja viihtyisät tilat sekä käyttäjien tarpeita vastaavat aukioloajat. 5. Raportointi Aukiolotuntien ja aukiolopäivien määrä. Käyntien määrä. Neuvontakerrat. Kirjastokortin haltijoiden osuus koko väestöstä. Tilojen käytön määrä. Aikuisten tapahtumien ja niiden osanottajien sekä näyttelyjen määrä. Hinta xxxxxxx Käyttäjäpalaute asiakaspalvelutilanteissa. Vastuussa olevan raportointi osana palvelusopimuksen raportointia.

28 Palvelutuotekuvauskortti: Maahanmuuttajien asiakaspalvelut Palvelutuote KUVAUS: Tieto- ja kulttuurisisältöjen avaaminen omakielisten tapahtumien, näyttelyiden, opastusten ja kokoelmien avulla. 1. Palvelun tavoite Kotouttamisen ja integroitumisen tukeminen sekä omakielisen kulttuurin säilyttäminen. Monipuoliset ja osallistavat maahanmuuttajapalvelut. 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset tarjota maahanmuuttajien käyttöön omakielisiä aineistoja ja helppotajuisia suomenkielisiä aineistoja sekä välineitä aineistojen, tiedon ja kiinnostavien aiheiden löytämiseen tarjota foorumi maahanmuuttajien kulttuurien esittelyyn maahanmuuttajakieliset kokoelmat Suomen kielen ja kulttuurin oppimista tukevat kokoelmat maahanmuuttajien vertaisopastus maahanmuuttajien tuottamat tapahtumat ja näyttelyt eri kulttuurien monipuolinen tuntemus ja yhteistyötaidot muiden palveluntuottajien ja maahanmuuttajaväestön kanssa 5. Raportointi Maahanmuuttajakielisten aineistojen hankintojen ja lainojen määrä. Tapahtumien, näyttelyjen ja vertaisopastusten määrä. Käyttäjäpalaute ja vastuussa olevan raportointi osana palvelusopimuksen raportointia. Hinta xxxxxx

29 Palvelutuotekuvauskortti Erityispalvelua tarvitsevien asiakaspalvelut Palvelutuote KUVAUS: Erityisryhmille soveltuvien aineistojen ja kirjastopalvelujen tarjoaminen sekä palvelujen käytössä avustaminen. 1. Palvelun tavoite Erityispalvelua tarvitsevien omatoimisuuden tukeminen sekä kirjallisuuden ja kulttuuristen sisältöjen tarjoaminen 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset Tukea aineistojen, tiedon ja kiinnostavien aiheiden löytämistä Hakeutuva asiakaspalvelu Tapahtumat, räätälöidyt opastukset ja näyttelyt erityisryhmille Erityisryhmien apuvälineiden käyttöön tarjoaminen Erityisryhmien ja heidän tarpeidensa tunteminen sekä yhteistyötaidot muiden palveluntuottajien ja erityisryhmien kanssa 5. Raportointi Erityisryhmille suunnattujen tapahtumien ja niiden osanottajien sekä näyttelyiden määrä. Käyttäjäpalaute ja vastuussa olevan raportointi osana palvelusopimuksen raportointia. Hinta xxxxxx

30 Palvelutuotekuvauskortti: Verkkopalvelut Palvelutuote KUVAUS: Kokoelmien uudistaminen ja käyttöön tarjoaminen, tietokantojen ylläpito ja verkkopalvelujen tuottaminen eri käyttäjäryhmien tarpeiden mukaan. 1. Palvelun tavoite Monipuolisten ja jatkuvasti uudistuvien aineistojen tarjoaminen käyttäjien tarpeiden mukaan eri aiheista ja eri kielillä. Aineistojen ja tiedon jäsentäminen sekä sisältöjen kuvailu tietokannoissa. 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset Tarjota kuntalaisten käyttöön monipuolisia aineistoja eri aiheista ja välineitä aineistojen, tiedon ja kiinnostavien aiheiden löytämiseen sekä mahdollisuuksia omien tietojen ja näkemysten esiin tuomiseen tietoverkoissa Kirjaston fyysiset ja virtuaaliset kokoelmat ja sisällöt (kirjat, lehdet, av- ja digitaalinen aineisto, pelit, lelut) Aineistoja esittelevät tietokannat ja eri aiheisiin liittyvät verkkopalvelualustat Lainaus- ja logistiikkapalvelut Eri tiedon ja taiteenalojen monipuolinen tuntemus ja yhteistyö muiden palveluntuottajien ja vapaan kentän kanssa. Toimintaympäristön, julkaisumenetelmien ja verkkomaailman hyvä tuntemus. 5. Raportointi Hankintojen ja poistojen määrä, kokoelmien kiertonopeus. Lainojen määrä (aikuiset, lapset, nuoret, oppimateriaali) ja haut Vaski-tietokannasta. Verkkokäyntien määrä. Käyttäjäpalaute ja vastuussa olevan raportointi osana palvelusopimuksen raportointia. Hinta xxxxxxxx

31 Palvelutuotekuvauskortti: Yhteisöjen ja yritysten verkkopalvelut Palvelutuote KUVAUS: Maakunnan kirjastojen palvelujen ja niiden uudistumisen tukeminen. Seudullinen yhteisjärjestelmä. 1. Palvelun tavoite Maakunnan kirjastojen tukeminen niiden palvelujen tuottamisessa ja uudistumisessa. Seudullisen yhteisjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen yhteisen palvelutuotannon pohjaksi. 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset Tarjota muille maakunnan kirjastoille niiden toimintaa tukevia aineistoja ja palveluja. Pitää yllä Vaski-yhteisjärjestelmää ja koordinoida Vaski-yhteistyötä Vaski-yhteisjärjestelmä ja seudulliset palvelut. Maakunnalliset koulutuspäivät, tiedotus ja neuvonta sekä yhteistyöprojektit Kaukopalvelu. Kehittyvä ja uudistuva yhteistyö maakunnan kirjastojen sekä kaupungin palvelusektorin (esim. opetustoimi, sosiaali- ja terveystoimi) kanssa. 5. Raportointi Maakuntakirjastokokousten ja koulutustilaisuuksien määrä. Tiedotus- ja neuvontatapahtumat. Yhteistyöprojektit. Vaski-järjestelmässä mukana olevat kirjastot. Vaski-järjestelmän lainojen määrä ja kaukopalvelutoimitukset. Hinta xxxxxxx Käyttäjäpalaute ja vastuussa olevan raportointi osana palvelusopimuksen raportointia.

32 1.3 HARJOITUSTEHTÄVÄPOHJAT

33 Mukaillen: työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistaminen (TPY) Palvelumme peruskuvaus (1/2) Kuvattavat asiakokonaisuudet Tavoitteen määrittäminen: Kuvaus Vaatimukset avaaminen: Työkalut: Kehitys/ylläpito/omistajuus:

34 Mukaillen: työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistaminen (TPY) Palvelumme peruskuvaus (2/2) Kuvattavat asiakokonaisuudet Palvelukuvaus: Kuvaus Sidosryhmät ja mahdolliset alihankkijat: Viestintä:

35 Palvelumme tuloskortti Näkökulma Menestystekijä Mittarit Tietolähde Tavoitetaso Vaikuttavuus Mitkä asiat/tekijät ovat kriittisiä vaikutuksen aikaansaamisen kannalta? Millä mittareilla ne ovat todettavissa? Mistä saamme mittareihin vaadittavan tiedon? Mitä tavoittelemme? Konkreettinen tavoite! Prosessi Asiakas Henkilöstö

36 2. ETÄTEHTÄVÄ

37 Palveluiden kuvaaminen tilaajan suuntaan 1. Valitkaa muoto, jolla kuvaatte palvelunne (keskustelkaa asiasta yhdessä potentiaalisen tilaajan kanssa) 2. Tehkää ainakin: 1. Yleinen palvelukuvaus (tarvittaessa vaatimusten avaaminen) 2. Sopimuksen tavoitteiden seuranta ja arviointi yleisellä tasolla (tarvittaessa palveluiden tuloskortti) 3. Yleiskuvaus palveluiden laadun seurannasta (laatujärjestelmästä) 4. Kuvaus yhteistoiminnasta tilaajan kanssa!!! 5. Hinnoittelu (kustannuslaskenta tavalla tai toisella) 3. Seuraavalla kerralla käydään etätehtävästä purkukeskustelu

Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus. Minna Sartes

Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus. Minna Sartes Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus Minna Sartes Kulttuuritoimen sopimusohjausmalli Tilaaja-tuottaja mallia mukaileva tulosohjausmalli, jolla on rakenteeltaan kolmiportainen sopimushierarkia. Tavoitteena

Lisätiedot

Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus Kulttuurilautakunnan seminaari

Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus Kulttuurilautakunnan seminaari Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus Kulttuurilautakunnan seminaari 19.11.2008 Minna Sartes 1. Sopimusohjaus toimintatapana 2. Sopimusohjaus prosessina 3. Sopimusohjaus ja tuotteistaminen 4. Sopimusohjaus

Lisätiedot

Tampereen toimintamalli

Tampereen toimintamalli Tampereen toimintamalli Pormestarimalli ja väestöperusteiset lautakunnat Rovaniemen kaupunginvaltuuston seminaari 22.2.2010 Kari Hakari kehitysjohtaja Tampereen kaupunki 1 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet

Lisätiedot

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio TAMPERE TOIMII Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Näin Tampere toimii Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä. Uudistumisella vastataan toimintaympäristön kasvaviin

Lisätiedot

Väestö Pinta ala as. 12. suurin kaupunki. maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki

Väestö Pinta ala as. 12. suurin kaupunki. maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki Väestö 31.12.2007 58.825 as. 12. suurin kaupunki Pinta ala maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki VISIO Lapin pääkaupunki ROVANIEMI kansainvälinen osaamisen ja kulttuurin keskus Strategiset päämäärät

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 6.6.2016 Johtaja Taru Kuosmanen 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 Kaupunginvaltuusto PORMESTARI

Lisätiedot

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Pori 14.4.2015 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä www.ras.fi

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä (palvelu)tuotteistamisesta

Lyhyt oppimäärä (palvelu)tuotteistamisesta Lyhyt oppimäärä (palvelu)tuotteistamisesta Muutos 3 / VÄLKKY-projekti, Kankaanpää, 4.9.2009 Net Effect Oy Janne Marniemi Koulutuksen tavoitteet Antaa oppia ja uusia näkökulmia projektituotteistamisen perusperiaatteista

Lisätiedot

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen Kunnan tehtävänä on hyvinvoinnin tuottaminen asukkailleen ja kestävän kehityksen edistäminen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kirjaston monikulttuurinen palvelukonsepti Open Zone -hankkeen aikana 2008-2011 syntyneet hyvät käytännöt, joista on tullut

Lisätiedot

Turun museokeskuksen strateginen palvelutuotantosopimus 2013

Turun museokeskuksen strateginen palvelutuotantosopimus 2013 Turun museokeskuksen strateginen palvelutuotantosopimus 2013 1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus Tulosalueen Turun museokeskus strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Turun Kaupunginteatterin strateginen palvelutuotantosopimus 2013

Turun Kaupunginteatterin strateginen palvelutuotantosopimus 2013 Turun Kaupunginteatterin strateginen palvelutuotantosopimus 2013 1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus Tulosalueen strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen

Lisätiedot

Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia

Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia Liikelaitosten johtokuntien koulutus 20.2.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 20.2.2013 Liiketoiminnan ohjaus Liikelaitosten johtokunnat iltapäivän

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -koulutus Tampere 26.11.2015 Erityispalvelujen tiimi Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa palveluja,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Dynaaminen malli

Kaupunginhallitus Dynaaminen malli Kaupunginhallitus 7.3.2016 Dynaaminen malli Layout: Eero Soinio & Seija Nikkanen Lohjan organisaatiomuutos Uusi organisaatio on elegantti, joustava ja kestävä kuin riidenlieko (Lycopodium annotinum) LOHJAN

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS KAUPUNKIORGANISAATIO JA SOPIMUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ Ohjausjärjestelmän taustaa Valtionosuusuudistus

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin

Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin Valtuustoseminaari 23.5.2016 kehitysjohtaja Jarmo Asikainen johtava konsultti Anni Antila, FCG Konsultointi

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Kuntalaisfoorumi Uuden sukupolven organisaatio 4.10.2010 Veijo

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta 1 Toimintaperiaate Osa kunnan keskeisistä

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Sote-palvelujen järjestäminen konsernirakenteessa ja ohjausjärjestelmät. Rolf Paqvalin

Sote-palvelujen järjestäminen konsernirakenteessa ja ohjausjärjestelmät. Rolf Paqvalin Sote-palvelujen järjestäminen konsernirakenteessa ja ohjausjärjestelmät Rolf Paqvalin 2.3.2017 Maakunnan sote:n ohjaajat Valtio - Valtioneuvosto - VM - STM - TEM Asiakkaat Yhteistyökumppanit - kunnat -

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

KAUPUNGIN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ JA KAUPUNKIORGANISAATIO 2013

KAUPUNGIN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ JA KAUPUNKIORGANISAATIO 2013 KAUPUNGIN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ JA KAUPUNKIORGANISAATIO 2013 Kunnallisvaaliehdokkaiden /laisuus Laajavuori 11.10.2012 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Kaupungin strategisesta kehi/ämisestä 1. Kuntauudistuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa SeAMK Foorumi 9.2.2017 Harri Jokiranta Osallisuus ja elinvoimakunta Kokonaisreformi Uuden rakenne uudet osaamiset? Maakuntien yhteiset palvelukeskukset (Toimitila,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylijohtaja Terttu Savolainen 13.10.2016 Uusi julkisen hallinnon työnjako maakuntauudistuksen myötä 2 Mikä muuttuu julkisen hallinnon

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 4.2.2015 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Kuva: Nina Tienhaara, Osaamispolku-hanke 2013 Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Marja Susi, Turun AMK /Taideakatemia. Diat, Anna-Mari Rosenlöf Taustaa Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS)

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) LIITE 1 SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella (OPTS) ydinprosesseja edustavat

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan Kuntoutuspalvelukeskus Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Koulutus, arviointi ja konsultointi auttaa kuntoutumaan tutkii ja kehittää kouluttaa ja konsultoi 1 on Valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden kunnassa?

Liikunta tulevaisuuden kunnassa? Liikunta tulevaisuuden kunnassa? 2017 Sivistys, Terveyden edistäminen, Hyvinvointi, Osaaminen, Elinvoima, TeHyLi? Kari Sjöholm 3.12. 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri KAUPUNGINHALLITUS KH 10.6.2013, 219 Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2015-2017 laatimisohjeet, Talouden tasapainottaminen: 1) toimielimien tulee tehdä osana ensi vuoden

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI PALVELUALUE: SIVISTYSPALVELUT TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8.

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ristöterveydenhuollon. terveydenhuollon strategia. ristöterveyslautakuntaterveyslautakunta Hyväksytty 3.11.

Keski-Pohjanmaan ristöterveydenhuollon. terveydenhuollon strategia. ristöterveyslautakuntaterveyslautakunta Hyväksytty 3.11. Keski-Pohjanmaan ympärist ristö strategia ristöterveyslautakuntaterveyslautakunta Hyväksytty 3.11.2010, 19 Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Hyvinvoiva asiakas

Lisätiedot

SOTE III hankkeen projektisuunnitelma

SOTE III hankkeen projektisuunnitelma SOTE III hankkeen projektisuunnitelma Marjo Lindgren 25.8.2015 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Suunnitelman rakenne I. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus II. Sote III hankkeen keskeiset

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Nykyisen valtionavustusprosessin digitalisaatio (OKM) Hallinnonalojen yhteinen valtionavustusten digitaalinen palvelualusta Avustustoiminnan ekosysteemin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 14.06.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kulttuurilautakunta 21.8.2014, pöytäkirjan liite nro 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena toimialaansa kuuluvista

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kunnan odotukset tilaajana

Kunnan odotukset tilaajana 22.11.2012 Kunnan odotukset tilaajana Sairaalapäivät 2012 Mikko Komulainen Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala 1 Sisältö I. Taustaa II. Ohjaus- ja palvelurakenteet III. Potilasvirtatutkimus IV.

Lisätiedot

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Kulttuuri instituuttia ei perustettu tilanäkökulmasta lähtien. syksyllä 2004 valtuuston päättämänä tehtävänä perustetulla

Lisätiedot