Palvelutuotteistamisen työpajat osa III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutuotteistamisen työpajat osa III"

Transkriptio

1 Palvelutuotteistamisen työpajat osa III VÄLKKY-projekti Janne Marniemi Net Effect Oy

2 TYÖPAJOJEN RAKENNE JA OHJELMA

3 Alustava aikataulutus ja suunnitelma Vaihe Keskeinen sisältö Menetelmät Ajankohta 1. Koulutuspäivä Orientaatio koulutusprosessiin Palvelutuotteistamisen perusteiden selkiyttäminen, ml. julkisten palveluiden tuotteistamiskolmio Keskeisenä teemana muutosdynamiikan ymmärtäminen osana onnistunutta palvelutuotteistamista, erityisesti palvelutuotteiden juurruttamista 2. Koulutuspäivä ja etätehtävä Sisäinen tuotteistaminen (kts. dia 7 tuotteistamiskolmion vasen alakulma) palvelutuotteen vaatimusten avaaminen sisäisesti, ml. prosessikuvaamistekniikat, osaamisvaatimukset ja resursointi Etätehtävä palvelutuotteen prosessikuvaus Vuorovaikutteinen luento Pariporinat Yleiskeskustelut Vuorovaikutteinen luento Projektikohtainen pohdinta Etätehtävä Koulutuspäivä ja etätehtävä Ulkoinen tuotteistaminen I (kts. dia 7 tuotteistamiskolmion yläkärki) tuotteen kuvaaminen tilaajan tarpeet huomioiden ja/tai palvelusopimuksen vaatimuksien täyttäminen Etätehtävä palvelutuotteen laatulupauksien ja/tai palvelusopimusmuodon määrittäminen Vuorovaikutteinen luento Projektikohtainen pohdinta Etätehtävä Koulutuspäivä ja etätehtävä Ulkoinen tuotteistaminen 2 (kts. dia 7 tuotteistamiskolmion oikea alakulma) tuotteen avaaminen palvelun käyttäjälle Etätehtävä selkeän ja houkuttelevan markkinointimateriaalin tuottaminen palvelunkäyttäjä-asiakkaan tarpeet huomioiden Vuorovaikutteinen luento Projektikohtainen pohdinta Etätehtävä Koulutuspäivä ja jatkosuunnitelma Välkky-projektin kehittämisverkostoon osallistuvien projektien palvelutuoteversioiden 1.0 lanseeraustilaisuus Projektikohtaiset esittelyt (n. 15 min/projekti) Koulutuskokonaisuuden yhteenveto, sisältäen jatkokehittämissuunnitelman hahmotelman Välkkybenchmarking Koulutuksen yhteenveto puheenvuoro

4 Työpajan sisältö Tilaisuuden sisältö ja tavoitteet Viimekertaisen etätehtävän (palvelutuotteen sisäinen mallintaminen: asiakkuudet, prosessien kuvaaminen, osaamisvaatimukset ja resursointi) yleiskeskustelua Ulkoinen tuotteistaminen I: - Tuotteen kuvaaminen tilaajan tarpeet huomioiden ja/tai palvelusopimuksen vaatimuksien täyttäminen (vuorovaikutteista luentoa, esimerkkejä, keskustelua ja harjoituksia) Aika klo Välissä sopivasti taukoja.

5 Viimekertainen kotiläksy : Jatkakaa projektipalvelutuotteenne sisäistä mallintamista siitä mihin tänään pääsitte: 1. Ensin asiakkuuksien ja asiakastarpeiden määrittäminen 2. Sitten joko prosessien kuvaaminen tai palveluiden pilkkominen - tarvittaessa prosessien tarkempaa kuvaamista - tarvittaessa erilaisten prosessikuvaustekniikoiden hyödyntämistä 3. Keskeisten osaamisalueiden/taitolajien määrittäminen 4. HTV-matriisin tekeminen

6 Keskustelua Minkälaisia ajatuksia teille heräsi sisäistä tuotteistamista tehdessänne? Mitkä asiat koitte a) helpoiksi, b) vaikeiksi tehdä? Olivatko sisäisen tuotteistamisen eri osa-alueiden: a) asiakkuustarpeiden b) prosessikuvausten c) osaamisvaatimusten määrittämisen ja d) resursoinnin pohdinta hyödyllistä?

7 1.ULKOINEN TUOTTEISTAMINEN

8 1.1 TILAAJA- JA TUOTTAJA- SEKÄ SOPIMUSOHJAUSMALLIT

9 Julkisten palveluiden tuotteistamiskolmio ULKOINEN TUOTTEISTAMINEN I Tämän tilaisuuden fokus! TAVOITE: palvelutuotteen avaaminen tilaaja-asiakkaan suuntaan - tarveperusteisuuden kirkastaminen SISÄINEN TUOTTEISTAMINEN TAVOITE: toimintamallin kuvaaminen ja avaaminen tuottajatiimille - tasalaatuisuus / laadun kehittyminen ULKOINEN TUOTTEITAMINEN II TAVOITE: tuotteen tavoitteiden/ sisällön avaaminen käyttäjä-asiakkaille - asiakastyytyväisyys

10 Yleistä sisäisestä ulkoisesta tuotteistamisesta tilaajan suuntaan Tilaaja-tuottajamallien sovellutuksia on kymmeniä erilaisia kuntakentällä! Perusajatus kaikissa on periaatteessa sama; tilaajan tuottajan roolien eriyttäminen joko organisaation sisäisesti (tilaaja- ja tuottajapuoli) tai ulkoistamalla palveluita joko yksityiselle tai kolmannelle sektorille Avoimuuden vahvistaminen (tiedetään yksilöidysti mihin euro käytetään ja mitä sillä saadaan) tilintekovastuun korostuminen Tehokkuus ja tuottavuustavoitteet sekä vaikuttavuustavoitteet Tällä hetkellä kuntakentän nouseva trendi on nk. sopimusohjausmalli (Turku, Rovaniemi, Kempele, Lappeenranta )

11 SOPIMUSOHJAUS PÄHKINÄNKUORESSA 1. Sopimusohjausjärjestelmä on yläkäsite tilaaja-tuottajamallille keskeiset elementit ovat sopiminen ja ohjaaminen (tilaaja-tuottajamallissa ostetaan palveluja, huom. tilaaja -tuottajamallejakin on useita) 2. Sopimusohjaaja ohjaa tuottajaa ja tekee tämän kanssa yhteistyötä palvelujen järjestämiseksi seuraavan vuoden palveluista ja työnjaostoa tehdään sopimus, jossa strategia, ja talous kulkevat käsikkäin. 3. Roolitus selkiintyy: - Luottamushenkilöorganisaatio päättää esim. strategiat ja palvelujen järjestämisen yleiset periaatteet sekä strategiset ja taloudelliset tavoitteet valtuusto ja kunnanhallitustasolla. Valiokuntatasolla käsitellään esim. järjestämisvastuuta, arvoja ja palvelutarpeita sekä palvelujen laadun määrittelemistä ja tarjottavaa palveluvalikoimaa. - Virkamiesorganisaatio huolehtii palvelusopimusten laadinnasta (määrä, laatu, hinta) luottamuselinten päätösten pohjalta. 4. Toimintakulttuurin ohjaaminen asiakaslähtöiseen suuntaan. 5. Hyötynä matala organisaatio. 6. Korostunut seuranta, arviointi ja tulosvastuu

12 12 Sopimusohjauksen eritasot Poliittinen taso ja hallintoesikunta, koko kunnan prosessikartta Sopimusohjaajan pääprosessi (palvelutarpeiden strateginen määrittäminen) Tuottajaorganisaatio Palveluosastot; prosessikartta ja ydinprosessit + osaprosessit Palvelutuotannon suunnittelu, organisointi, seuranta ja kehittäminen Tuottajaorganisaatio (tulosyksiköt) osaprosesseista toimintotaso ja tehtävätaso Palvelutuotannon alueellinen yhteensovittaminen Tuottajaorganisaatio (toimintayksikkötaso) valikoiduin osin jatketaan Palvelujen tuottaminen

13 Avopalvelut Laitoshoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Sara Hildénin taidemuseo TAMK Tampereen kaupunki organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus pormestari Tarkastustoimikunta Kaupunginhallituksen jaostot Suunnittelujaosto Henkilöstöjaosto Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta apulaispormestari Osaamis- ja elinkeinolautakunta apulaispormestari Tilaajalautakunnat Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta apulaispormestari Ikäihmisten palvelujen lautakunta Yhdyskuntalautakunta apulaispormestari Tilaaminen johtaja Konsernihallinto Hallinto ja henkilöstö Talous ja strategia Omistajaohjaus ja maapolitiikka johtaja johtaja johtaja palvelusopimukset Elinkeinoyksikkö Viestintäyksikkö Sisäinen tarkastus Hyvinvointipalvelut Palvelukeskukset Yhdyskuntatuotanto Sisäiset liikelaitokset Ulkoiset liikelaitokset Sosiaali- ja terveyspalvelut palvelutuotantojohtaja Sivistyspalvelut palvelutuotantojohtaja Taloushallinnon palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Elinkeinokeskus Suunnittelupalvelut johtokunta Viranomaispalvelut Tampereen katu- ja vihertuotanto Tilakeskus (johtokunta) Tietotekniikkakeskus (jk) Auto- ja konekeskus (jk) Tampereen Ateria (jk) Sähkölaitos (johtokunta) Liikennelaitos (jk) Tampereen Vesi (jk) Tullinkulman Työterveys (jk) jk jk jk jk jk jk jk hall Tampereen Logistiikka (jk) Aluepelastuslaitos Kehittämisyksikkö

14 Sopimusohjaajan organisaation prosessikartta TIETOVIRRAT MUISTA INFORMAATIOLÄHTEISTÄ YDINPROSESSEIHIN YDINPROSESSIEN TARVEMÄÄRITTELYN ARVIOIMISEKSI: Sipoon kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valiokunnat BUDJETTIKEHYS Taloudelliset panokset, Henkilöstöpanokset, htv. VALIO- KUNTA YDINPROSESSI 1;Asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen/edistäminen Tuotanto-organisaation prosessikartta 1427,4 htv Lasten ja nuorten kasvun tukeminen sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäminen 652,7 htv Nuorten kokonaisvaltaisen kehittymisen tukeminen sekä hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäminen 174,1 htv Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäminen 286,1 htv Ikäihmisten hyvinvoinnin ja elämä laadun edistäminen 314,1htv Väestötilastot Väestöennusteet Palvelukäyttötiedot Tutkimustulokset Jne. TIETOVIRRAT TULOSALUEILTA YDINPROSESSEIHIN YDINPROSESSIEN TARVEMÄÄRITTELYN ARVIOIMISEKSI: Palvelua 1a koskevat volyymit Palvelua 2a koskevat volyymit Palvelua 2c koskevat volyymit Palvelua 8b koskevat volyymit Palvelua 8c koskevat volyymit Jne. VALIOKUN- TA 1 VALIOKUN- TA 2 TULOSALUE 1; Lapset ja nuoret ja perheet Palvelu 1a Palvelu 1b Palvelu 1c Palvelu ulkoa 1 d TULOSALUE 4 Ikäihmiset Palvelu 4a Palvelu 4b Palvelu 4c Palvelu ulkoa 4 d YDINPROSESSI 1. Asukkaiden hyvinvoinninturvaa minen/ edistäminen YDINPROSESSI 2: Sipoon ja yritysten kilpaiilukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen TULOSALUE 2: Nuoret Palvelu 2a Palvelu 2b Palvelu 2c Palvelu ulkoa 2d TULOSALUE 5 Palvelu 5a Palvelu 5b Palvelu 5c Palvelu ulkoa 5 d TULOSALUE 3 Työssäkäyvät Palvelu 3 Palvelu 3b: Palvelu 3c: Palvelu ulkoa 3d MATERIAALI HANKINNAT ULKOA Palvelu 6a Palvelu 6b Palvelu 6c Jne. PALVELUSOPIMUS YDINPROSESSI 1:N SISÄLTÄMISTÄ PALVELUISTA: Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 2 Palvelu 8 Palvelu 8 Palvelu 9 Palvelu 9 Palvelu 9 TULOSALUE 7 Palvelu 7a Palvelu 7b Palvelu 7c Jne. TULOSALUE 8 Palvelu 8a Palvelu 8b Palvelu 8c Jne. PROJEKTIT 9 Palvelu 9a Palvelu 9b Palvelu 9c Jne. Arviointi Palvelujen vaikuttavuus Palvelulaatu Palvelutehokkuus

15 Strateginen palvelusopimus 1. Valtuusto hyväksyy kaupunkitasoisen strategian, kulttuurilautakunnan määrärahan, strategiset painopisteet ja kehittämistavoitteet 2. Kaupunginhallitus ja lautakunta solmivat strategisen palvelusopimuksen lautakunnan esityksen pohjalta. Siinä määritellään lautakunnan strategiset painopisteet ja kehittämistavoitteet. Lautakunnan puolesta sopimuksen allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Strateginen palvelusopimus Lautakunta 3. Seuranta tapahtuu lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa erikseen sovittavalla tavalla Muut avustukset, yksittäiset taiteilijat, pienet yhdistykset ym. Strateginen palvelutuotantosopimus PALVELUTUOTANNON STRATEGINEN OHJAUS: Elämänlaatua ja hyvinvointia edistävät kulttuuripalvelut Virastopäällikkö ja kulttuuriasiainkeskuksen kanslia Sisäinen tilaaja Operatiiviset palvelutuotantosopimukset Sisäiset tuottajat Kaupunginkirjasto Museokeskus Sopimuksen tehneiden avustuksensaajien neuvottelukunnat: Kirjallisuus ja sanataide Ulkoiset tuottajat (avustuksen saajat) Kirjallisuus ja sanataide Kuvataide ja kulttuurihistoria Kulttuurihistoria ja kuvataide Kaupunginteatteri Kaupunginorkesteri Esittävä taide Musiikki Esittävä taide Musiikki 15

16 Strateginen palvelutuotantosopimus Virastopäällikkö neuvottelee sekä sisäisten että ulkoisten tuottajien kanssa strategisen palvelutuotantosopimuksen sisällöstä ja tekee ehdotuksen lautakunnalle. 2. Lautakunta päättää strategisesta palvelutuotantosopimuksesta, jossa määritellään tulosalueiden strategiset painopisteet ja kehittämistavoitteet, taiteenalakohtaiset toiminnalliset tavoitteet (määrälliset ja laadulliset) sekä näiden mittarit. Samalla lautakunta päättää talousarvion jaosta tulosalueittain sisäisille tuottajille ja tuottajakohtaisesti ulkoisille tuottajille (ottaen huomioon mahdolliset kh:n määrittelemät reunaehdot). Lisäksi määrärahajaossa yksilöidään muiden avustusten loppusumma ja kanslian toimintamääräraha. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Strateginen palvelusopimus Lautakunta Strateginen palvelutuotantosopimus Strategisen palvelutuotantosopimuksen allekirjoittavat lautakunnan puolesta lautakunnan puheenjohtaja ja virastopäällikkö ja palveluntuottajien osalta tulosaluejohtaja/ulkoisen tuottajan edustaja. Seuranta tapahtuu lautakunnassa erikseen sovittavalla tavalla Muut avustukset, yksittäiset taiteilijat, pienet yhdistykset ym. PALVELUTUOTANNON STRATEGINEN OHJAUS: Elämänlaatua ja hyvinvointia edistävät kulttuuripalvelut Virastopäällikkö ja kulttuuriasiainkeskuksen kanslia Sisäinen tilaaja Operatiiviset palvelutuotantosopimukset Sisäiset tuottajat Kaupunginkirjasto Museokeskus Sopimuksen tehneiden avustuksensaajien neuvottelukunnat: Kirjallisuus ja sanataide Kulttuurihistoria ja kuvataide Ulkoiset tuottajat (avustuksen saajat) Kirjallisuus ja sanataide A B C D E Kuvataide ja kulttuurihistoria A B C D E 16 Kaupunginteatteri Kaupunginorkesteri Teatteritaide ja tanssi Musiikki Esittävä taide A B C D E Musiikki B A D C E

17 Operatiiviset palvelutuotantosopimukset 1. Sisäisen tuotannon osalta tulosaluejohtajat solmivat ja allekirjoittavat alaistensa tulosyksiköiden päälliköiden kanssa sopimukset resurssien jaosta strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kulttuurijohtaja allekirjoittaa sopimukset sisäisen tilaajan puolesta ja sopimukset viedään tiedoksi lautakunnalle. Seuranta tapahtuu erikseen sovittavalla tavalla. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Strateginen palvelusopimus Lautakunta 2. Ulkoiset tuottajat on tässä vaiheessa jo hoidettu, eivätkä tarvitse lisätoimenpiteitä Muut avustukset, yksittäiset taiteilijat, pienet yhdistykset ym. Strateginen palvelutuotantosopimus PALVELUTUOTANNON STRATEGINEN OHJAUS: Elämänlaatua ja hyvinvointia edistävät kulttuuripalvelut Virastopäällikkö ja kulttuuriasiainkeskuksen kanslia Sisäinen tilaaja Operatiiviset palvelutuotantosopimukset Sisäiset tuottajat Kaupunginkirjasto Museokeskus Sopimuksen tehneiden avustuksensaajien neuvottelukunnat: Kirjallisuus Ulkoiset tuottajat (avustuksen saajat) Kirjallisuus Kuvataide ja kulttuurihistoria Kulttuurihistoria ja kuvataide Kaupunginteatteri Kaupunginorkesteri Teatteritaide ja tanssi Musiikki Teatteritaide ja tanssi Musiikki 17

18 Keskustelua tilaaja- ja tuottaja sekä sopimusohjausmalleista

19 1.2 PALVELUIDEN KUVAAMINEN TILAAJAN SUUNTAAN

20 Palveluiden kuvaaminen tilaajan suuntaan - yleistä: Ei ole olemassa yhtä oikeaoppimista tapaa kuvata palveluita tilaajan suuntaan: Eri kunnissa on erilaisia käytäntöjä ja reunaehtoja, samoin valtion puolella (TE-toimistot ja Kela ) Joissakin kunnissa on myös hallintokuntakohtaisia eroavaisuuksia (Sote, sivistys jne.) Yhteinen sävel tulee löytää tilaajan kanssa käytävissä neuvotteluissa: varokaa joutumassa useiden erilaisten vaatimusten loukkuun sekä kuvaamisessa että raportoinnissa! Hyvän kuvauksen kaava on yksinkertainen: Tilaaja tietää mitä on tilaamassa Ja tuottaja mitä on sitoutunut tuottamaan ja millä ehdoilla Palveluiden kuvaamista merkittävämpi tekijä on vuorovaikutuksen toimivuus tilaajan ja tuottajan välillä!?

21 Perusrakenne kaikissa palveluissa 1. Aloitus- ja suunnitteluvaihe 2. Varsinainen palvelun tuottamisvaihe 3. Seuranta, arviointi ja päättämisvaihe Kaikista vaiheista tulisi sopia ja kaikki vaiheet tulisi kuvata joko pääpiirteittäin tai yksilöidymmin!

22 Mukaillen: työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistaminen (TPY) Peruskuvaamismallin rakenne Kuvattavat asiakokonaisuudet Tavoitteen määrittäminen: Vaatimukset avaaminen: Työkalut: Kehitys/ylläpito/omistajuus: Palvelukuvaus: Sidosryhmät ja mahdolliset alihankkijat: Viestintä: Hinta: Selite Mitä kyseisellä palvelulla tavoitellaan? Usein miten kirjataan auki yleiset päämäärät Konkreettisia eri työvaiheissa tehtäviä asioita, joiden avulla työvaiheen tavoitteet saavutetaan - prosessin avaaminen kuvina ja tekstinä (tarkistuslista/lupaukset) Palvelussa käytettävät apuvälineet (asiakirjamallit, ohjeistukset, järjestelmät, koneet ja laitteet, ml. raportointi) Palvelun ja/tai työvaiheen vastuuhenkilö, vastaa palvelusta ja kehittää sitä, tai sen osaa. Miten laatua kehitetään ja arvioidaan yleisesti? Kokonaisvaltainen yhteenveto, joka selittää palvelun sisällön ja toimintamallin henkilölle, joka ei tunne yksityiskohtia (vrt. vaatimukset) leipätekstiä, yksi kuva!? Palvelun/sen eri työvaiheiden sidosryhmien määrittäminen ja mahdollisten alihankkijoiden kuvaaminen Tiedonkulun avaaminen, kuka on yhteydessä mihinkin ja missä vaiheessa? Miten ja millä välineillä tiedonkulku hoidetaan Paljonko palvelu maksaa? Päivä/hlö/vuosi jne.

23 Esimerkki Rovaniemeltä palvelusopimuksesta (2009) 1. Palvelun tilaajan ja tuottajan yhteystiedot ja vastuuhenkilöt 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Kokonaishinta 4. Palveluluettelo (erillinen liite) 5. Palvelukuvaukset (erillinen liite) 6. Sopimuksen tavoitteet ja arviointi palvelun tuloskortti (vaikuttavuus, henkilöstö, prosessit, talous) 1. Näkökulma 2. Arviointikriteeri 3. Tavoitetaso 4. Mittari 7. Palveluiden laatu ja laatujärjestelmä 8. Palvelun yli- ja alikäyttö 9. Sopimuksen seuranta ja raportointi 10. Järjestäjän ja tuottajan yhteistoiminta 11. Allekirjoitukset 12. Liitteet

24 Vaikuttavuuskortti MENESTYSTEKIJÄ Mittari Tietolähde Konkreettiset keinot Toimialan laaja-alaiset yhteiskunnalliset vaikutukset 1. Väestön asumisviihtyvyys ja koettu hyvinvointi 1.1 Ihmisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen) 1.1 Efeko-kysely, vanhat kysymykset ja mahdollisesti joku uusi ATH? Monimuotoisten ja kattavien kulttuuripalvelujen järjestäminen Yhteistoiminta muiden kaupungin toimijoiden kanssa (palvelusektori, opetus- ja elinkeino ja ympäristö, Kulttuuripääkaupunkisäätiö) 2. Kaupungin vetovoiman lisääminen 2.1 Palvelujen käyttäjämäärät (laitokset ja vapaa kenttä) 2.2 Matkailijoiden määrä kaupungissa 2.3. arvio matkailijoiden osuudesta kulttuuripalveluiden käyttäjänä laitoksittain 2.1 Laitosten tilastot 2.2 TurkuTouringin tilastot 2.3 Kävijäkysely, laitoskohtaiset arviot Monimuotoisten ja kattavien kulttuuripalvelujen järjestäminen Yhteistoiminta muiden kaupungin toimijoiden kanssa (kaupunginkanslia, TurkuTouring Oy, Kulttuuripääkaupunkisäätiö) Toimialan aikaansaamat toiminnalliset vaikutukset 3. Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri 3.1 Eri alojen avustustenhakijoiden määrä 3.2 Avustuksilla toteutettavien tuotantojen moninaisuus 3.3 Oman tuotannon uusiutuminen 3.1 Hakemusrekisteri (Kultatietokanta) 3.2 Hankeraportit 3.3 Itsearviointi (sisältäen medianäkyvyyden pohdinnan) sekä vertaisarviointi ja asiakaspalaute Palvelutuotannon rahoituspohjan turvaaminen Monimuotoisten ja kattavien kulttuuripalvelujen järjestäminen Verkostoituminen ja jalkautuminen Kulttuuriympäristön säilyttäminen 4. Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin 4.1 Lasten ja nuorten kulttuuripalveluja käyttävien lkm + palveluiden määrä 4.2 Työikäisten kulttuuripalveluja käyttävien määrä+ palveluiden määrä 4.3. Yritykset ja yhteisöt kulttuuripalvelujen käyttäjinä lkm + palveluiden määrä 4.4 Maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden määrä ja maahanmuuttajien määrä kulttuuripalveluiden käyttäjinä 4.5. Erityiskohderyhmille suunnattujen palveluita käyttävien määrä + palveluiden määrä ml. seniorit Laitoskohtaiset raportit ja vapaan kentän raportit 4.5 Laitoskohtaiset itsearviot ja asiakaskysely Asiakasryhmäkohtaiset palvelutuotteet

25 PALVELUKOKONAISUUS Tiedon ja kulttuurin jäsentäminen ja välittäminen (KAUPUNGINKIRJASTO) Tuoteryhmä: Asiakaspalvelut Tuoteryhmä: Verkkopalvelut Lapset ja nuoret Aikuiset Ruotsinkieliset Maahanmuuttajat Tiedon ja tarinoiden maailman avaaminen lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten perehdyttäminen kirjaston palveluihin. Kirjaston omatoimisen käytön tukeminen, tiedon tarjoaminen ja innostavien löytöjen mahdollistaminen. Yhteisen tilan tarjoaminen. Tieto- ja kulttuurisisältöjen avaaminen omakielisten tapahtumien, näyttelyiden, opastusten ja kokoelmien avulla. Kokoelmien uudistaminen ja käyttöön tarjoaminen, tietokantojen ylläpito ja verkkopalvelujen tuottaminen eri käyttäjäryhmien tarpeiden mukaan. Erityispalveluja tarvitsevat Erityisryhmille soveltuvien aineistojen ja kirjastopalvelujen tarjoaminen sekä kirjaston käytössä avustaminen. Yhteisöt ja yritykset Maakunnan kirjastopalvelujen ja niiden uudistumisen tukeminen. Seudullinen yhteisjärjestelmä.

26 Palvelutuotekuvauskortti: Lasten ja nuorten asiakaspalvelut Palvelutuote KUVAUS: Tiedon ja tarinoiden maailman avaaminen lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten perehdyttäminen kirjaston palveluihin. 1. Palvelun tavoite Lasten ja nuorten tasapainoisen ja moniarvoisen kehityksen tukeminen sekä monipuolisen lukutaidon edistäminen ja innostaminen tiedon maailmaan. Kirjaston aineistot, tapahtumat ja näyttelyt auttavat lapsia ja nuoria saamaan tietoa, iloitsemaan tarinoista ja ymmärtämään aikuiseksi kasvamista. Tavoitteena on, että jokainen turkulainen lapsi ja nuori pääsee osalliseksi palvelusta. 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset Asiakaspalvelu Tapahtumat ja näyttelyt Lasten ja nuorten käyttäjäkoulutus Opastus- ja neuvontapalvelut Vuorovaikutteiset verkkopalvelut (esim. nuorten Sivupiiri, lasten Okariino) Tapahtumat ja näyttelyt Koulujen ja päiväkotien opetuspaketit, Kulttuuripolku, kirjavinkkaukset Lasten ja nuorten kehitysvaiheiden ja kulttuurien monipuolinen tuntemus, pedagoginen osaaminen ja yhteistyö muiden palveluntuottajien kanssa (esim. kulttuuritoimi, nuorisotoimi, sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi) 5. Raportointi Lasten tapahtumat ja niiden osallistujamäärät, neuvontakerrat ja näyttelyt. Nuorten tapahtumat ja niiden osallistujamäärät, neuvontakerrat ja näyttelyt. Oppimateriaalitoimitukset kouluille. Kulttuuripolun tilaisuudet ja osanottajat. Kirjastokortin haltijoiden osuus lapsista ja nuorista. Hinta xxxxxxx Käyttäjäpalaute asiakaspalvelutilanteissa. Vastuussa olevan raportointi osana palvelusopimuksen raportointia.

27 Palvelutuotekuvauskortti: Aikuisten asiakaspalvelut Palvelutuote KUVAUS: Kirjaston omatoimisen käytön tukeminen, tiedon tarjoaminen ja innostavien löytöjen mahdollistaminen. Yhteisen tilan tarjoaminen 1. Palvelun tavoite Arjen hallinnan, osaamisen, luovuuden ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen Kirjaston aineistot, tapahtumat ja näyttelyt auttavat ihmisiä saamaan tietoa ja elämyksiä sekä laajentamaan maailmankuvaansa. 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset Asiakaspalvelu sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastus eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden (ruotsinkieliset, maahanmuuttajat ja erityisryhmät) Tarjota kirjastonkäyttäjille eri tilaisuuksiin, kokoontumisiin ja ryhmätyöskentelyyn sekä omatoimiseen perehtymiseen sopivia tiloja ja varusteita. Opastus- ja neuvontapalvelut Sisältöjen esittely Kokoelmien, tilojen, laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön tarjoaminen Tapahtumat ja näyttelyt ja käyttäjäkoulutus Eri tiedon ja taiteenalojen monipuolinen tuntemus sekä yhteistyö muiden palveluntuottajien (esim. muu kulttuuritoimi, nuorisotoimi, sosiaali- ja terveystoimi, liikuntatoimi, opetustoimi) ja vapaan kentän kanssa. Toimintaympäristön tuntemus. Siistit, ajanmukaiset ja viihtyisät tilat sekä käyttäjien tarpeita vastaavat aukioloajat. 5. Raportointi Aukiolotuntien ja aukiolopäivien määrä. Käyntien määrä. Neuvontakerrat. Kirjastokortin haltijoiden osuus koko väestöstä. Tilojen käytön määrä. Aikuisten tapahtumien ja niiden osanottajien sekä näyttelyjen määrä. Hinta xxxxxxx Käyttäjäpalaute asiakaspalvelutilanteissa. Vastuussa olevan raportointi osana palvelusopimuksen raportointia.

28 Palvelutuotekuvauskortti: Maahanmuuttajien asiakaspalvelut Palvelutuote KUVAUS: Tieto- ja kulttuurisisältöjen avaaminen omakielisten tapahtumien, näyttelyiden, opastusten ja kokoelmien avulla. 1. Palvelun tavoite Kotouttamisen ja integroitumisen tukeminen sekä omakielisen kulttuurin säilyttäminen. Monipuoliset ja osallistavat maahanmuuttajapalvelut. 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset tarjota maahanmuuttajien käyttöön omakielisiä aineistoja ja helppotajuisia suomenkielisiä aineistoja sekä välineitä aineistojen, tiedon ja kiinnostavien aiheiden löytämiseen tarjota foorumi maahanmuuttajien kulttuurien esittelyyn maahanmuuttajakieliset kokoelmat Suomen kielen ja kulttuurin oppimista tukevat kokoelmat maahanmuuttajien vertaisopastus maahanmuuttajien tuottamat tapahtumat ja näyttelyt eri kulttuurien monipuolinen tuntemus ja yhteistyötaidot muiden palveluntuottajien ja maahanmuuttajaväestön kanssa 5. Raportointi Maahanmuuttajakielisten aineistojen hankintojen ja lainojen määrä. Tapahtumien, näyttelyjen ja vertaisopastusten määrä. Käyttäjäpalaute ja vastuussa olevan raportointi osana palvelusopimuksen raportointia. Hinta xxxxxx

29 Palvelutuotekuvauskortti Erityispalvelua tarvitsevien asiakaspalvelut Palvelutuote KUVAUS: Erityisryhmille soveltuvien aineistojen ja kirjastopalvelujen tarjoaminen sekä palvelujen käytössä avustaminen. 1. Palvelun tavoite Erityispalvelua tarvitsevien omatoimisuuden tukeminen sekä kirjallisuuden ja kulttuuristen sisältöjen tarjoaminen 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset Tukea aineistojen, tiedon ja kiinnostavien aiheiden löytämistä Hakeutuva asiakaspalvelu Tapahtumat, räätälöidyt opastukset ja näyttelyt erityisryhmille Erityisryhmien apuvälineiden käyttöön tarjoaminen Erityisryhmien ja heidän tarpeidensa tunteminen sekä yhteistyötaidot muiden palveluntuottajien ja erityisryhmien kanssa 5. Raportointi Erityisryhmille suunnattujen tapahtumien ja niiden osanottajien sekä näyttelyiden määrä. Käyttäjäpalaute ja vastuussa olevan raportointi osana palvelusopimuksen raportointia. Hinta xxxxxx

30 Palvelutuotekuvauskortti: Verkkopalvelut Palvelutuote KUVAUS: Kokoelmien uudistaminen ja käyttöön tarjoaminen, tietokantojen ylläpito ja verkkopalvelujen tuottaminen eri käyttäjäryhmien tarpeiden mukaan. 1. Palvelun tavoite Monipuolisten ja jatkuvasti uudistuvien aineistojen tarjoaminen käyttäjien tarpeiden mukaan eri aiheista ja eri kielillä. Aineistojen ja tiedon jäsentäminen sekä sisältöjen kuvailu tietokannoissa. 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset Tarjota kuntalaisten käyttöön monipuolisia aineistoja eri aiheista ja välineitä aineistojen, tiedon ja kiinnostavien aiheiden löytämiseen sekä mahdollisuuksia omien tietojen ja näkemysten esiin tuomiseen tietoverkoissa Kirjaston fyysiset ja virtuaaliset kokoelmat ja sisällöt (kirjat, lehdet, av- ja digitaalinen aineisto, pelit, lelut) Aineistoja esittelevät tietokannat ja eri aiheisiin liittyvät verkkopalvelualustat Lainaus- ja logistiikkapalvelut Eri tiedon ja taiteenalojen monipuolinen tuntemus ja yhteistyö muiden palveluntuottajien ja vapaan kentän kanssa. Toimintaympäristön, julkaisumenetelmien ja verkkomaailman hyvä tuntemus. 5. Raportointi Hankintojen ja poistojen määrä, kokoelmien kiertonopeus. Lainojen määrä (aikuiset, lapset, nuoret, oppimateriaali) ja haut Vaski-tietokannasta. Verkkokäyntien määrä. Käyttäjäpalaute ja vastuussa olevan raportointi osana palvelusopimuksen raportointia. Hinta xxxxxxxx

31 Palvelutuotekuvauskortti: Yhteisöjen ja yritysten verkkopalvelut Palvelutuote KUVAUS: Maakunnan kirjastojen palvelujen ja niiden uudistumisen tukeminen. Seudullinen yhteisjärjestelmä. 1. Palvelun tavoite Maakunnan kirjastojen tukeminen niiden palvelujen tuottamisessa ja uudistumisessa. Seudullisen yhteisjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen yhteisen palvelutuotannon pohjaksi. 2. Palvelun keskeinen sisältö ja toimenpiteet 3. Palvelujen tuottamisesta syntyvät tuotokset 4. Palvelun tuottamisen laatuvaatimukset Tarjota muille maakunnan kirjastoille niiden toimintaa tukevia aineistoja ja palveluja. Pitää yllä Vaski-yhteisjärjestelmää ja koordinoida Vaski-yhteistyötä Vaski-yhteisjärjestelmä ja seudulliset palvelut. Maakunnalliset koulutuspäivät, tiedotus ja neuvonta sekä yhteistyöprojektit Kaukopalvelu. Kehittyvä ja uudistuva yhteistyö maakunnan kirjastojen sekä kaupungin palvelusektorin (esim. opetustoimi, sosiaali- ja terveystoimi) kanssa. 5. Raportointi Maakuntakirjastokokousten ja koulutustilaisuuksien määrä. Tiedotus- ja neuvontatapahtumat. Yhteistyöprojektit. Vaski-järjestelmässä mukana olevat kirjastot. Vaski-järjestelmän lainojen määrä ja kaukopalvelutoimitukset. Hinta xxxxxxx Käyttäjäpalaute ja vastuussa olevan raportointi osana palvelusopimuksen raportointia.

32 1.3 HARJOITUSTEHTÄVÄPOHJAT

33 Mukaillen: työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistaminen (TPY) Palvelumme peruskuvaus (1/2) Kuvattavat asiakokonaisuudet Tavoitteen määrittäminen: Kuvaus Vaatimukset avaaminen: Työkalut: Kehitys/ylläpito/omistajuus:

34 Mukaillen: työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistaminen (TPY) Palvelumme peruskuvaus (2/2) Kuvattavat asiakokonaisuudet Palvelukuvaus: Kuvaus Sidosryhmät ja mahdolliset alihankkijat: Viestintä:

35 Palvelumme tuloskortti Näkökulma Menestystekijä Mittarit Tietolähde Tavoitetaso Vaikuttavuus Mitkä asiat/tekijät ovat kriittisiä vaikutuksen aikaansaamisen kannalta? Millä mittareilla ne ovat todettavissa? Mistä saamme mittareihin vaadittavan tiedon? Mitä tavoittelemme? Konkreettinen tavoite! Prosessi Asiakas Henkilöstö

36 2. ETÄTEHTÄVÄ

37 Palveluiden kuvaaminen tilaajan suuntaan 1. Valitkaa muoto, jolla kuvaatte palvelunne (keskustelkaa asiasta yhdessä potentiaalisen tilaajan kanssa) 2. Tehkää ainakin: 1. Yleinen palvelukuvaus (tarvittaessa vaatimusten avaaminen) 2. Sopimuksen tavoitteiden seuranta ja arviointi yleisellä tasolla (tarvittaessa palveluiden tuloskortti) 3. Yleiskuvaus palveluiden laadun seurannasta (laatujärjestelmästä) 4. Kuvaus yhteistoiminnasta tilaajan kanssa!!! 5. Hinnoittelu (kustannuslaskenta tavalla tai toisella) 3. Seuraavalla kerralla käydään etätehtävästä purkukeskustelu

Palvelutuotteistamisen työpajat osa IV

Palvelutuotteistamisen työpajat osa IV Palvelutuotteistamisen työpajat osa IV VÄLKKY-projekti 27.4.2010 Janne Marniemi Net Effect Oy TYÖPAJOJEN RAKENNE JA OHJELMA Alustava aikataulutus ja suunnitelma Vaihe Keskeinen sisältö Menetelmät Ajankohta

Lisätiedot

Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus. Minna Sartes

Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus. Minna Sartes Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus Minna Sartes Kulttuuritoimen sopimusohjausmalli Tilaaja-tuottaja mallia mukaileva tulosohjausmalli, jolla on rakenteeltaan kolmiportainen sopimushierarkia. Tavoitteena

Lisätiedot

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Kehysorganisaation näkökulma 3.12.2013 tilaajapäällikkö Lauri Savisaari Kehysorganisaatio? KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus Kulttuurilautakunnan seminaari

Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus Kulttuurilautakunnan seminaari Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus Kulttuurilautakunnan seminaari 19.11.2008 Minna Sartes 1. Sopimusohjaus toimintatapana 2. Sopimusohjaus prosessina 3. Sopimusohjaus ja tuotteistaminen 4. Sopimusohjaus

Lisätiedot

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Toteutus Tableau-ohjelmistolla Tampereen kaupunki Konsernihallinto, controller Riikka Hannelius 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Palvelutuotteistamisen työpajat osa II

Palvelutuotteistamisen työpajat osa II Palvelutuotteistamisen työpajat osa II VÄLKKY-projekti 17.3.2010 Janne Marniemi Net Effect Oy TYÖPAJOJEN RAKENNE JA OHJELMA Alustava aikataulutus ja suunnitelma Vaihe Keskeinen sisältö Menetelmät Ajankohta

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Lapsinäkökulmaa Tampereella

Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsipolitiikkaa Lapsiasiamiestyötä Osallisuutta Tampereen toimintamalli Tilaaja tuottajamalli Uudistuksen avainasiat: uudistaa poliittista johtamista toimiva tilaaja tuottajamalli

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Kaupunkiympäristön kehittäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus. Välittäjämme (Liaison Technologies Oy) tunnus: 003708599126.

Lisätiedot

Tampereen toimintamalli

Tampereen toimintamalli Tampereen toimintamalli Pormestarimalli ja väestöperusteiset lautakunnat Rovaniemen kaupunginvaltuuston seminaari 22.2.2010 Kari Hakari kehitysjohtaja Tampereen kaupunki 1 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet

Lisätiedot

Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina

Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina Palveluinnovaatiot kasvun lähteenä seminaari 2.5.2011 Tampereen yliopisto Kari Hakari kehitysjohtaja T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintamallin uudistus

Lisätiedot

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio TAMPERE TOIMII Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Näin Tampere toimii Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä. Uudistumisella vastataan toimintaympäristön kasvaviin

Lisätiedot

Väestö Pinta ala as. 12. suurin kaupunki. maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki

Väestö Pinta ala as. 12. suurin kaupunki. maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki Väestö 31.12.2007 58.825 as. 12. suurin kaupunki Pinta ala maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki VISIO Lapin pääkaupunki ROVANIEMI kansainvälinen osaamisen ja kulttuurin keskus Strategiset päämäärät

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus ja y tunnuksemme on 0211675 2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio. Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio. Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät Toimintamallin kuvaus 2 3 Kaupungin organisaatio,

Lisätiedot

Kirjaston strateginen palvelutuotantosopimus 2013

Kirjaston strateginen palvelutuotantosopimus 2013 Kirjaston strateginen palvelutuotantosopimus 2013 1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus Tulosalueen strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen taloutta

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ

LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ KOULUN KEHITTÄMINEN LAPSEN KASVUA TUKEVIEN ERILAISTEN PALVELUJEN YHTEISÖNÄ STRATEGINEN AJATTELU JA YHTEINEN NÄKEMYS Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Kaupunginhallitus 12.12.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Annikki Niiranen 1 Hyvinvointipalvelujen organisaatiouudistus 1. 2011-08-19 Laajennettu jory ; muutosvisio

Lisätiedot

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Johtajuusfoorumi 19.3.2013 Tampere Arto Lamberg Varhaiskasvatusjohtaja TIIVISTELMÄ Palveluiden järjestäminen Kunnan toiminnassa on keskeistä strategisten

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Varapj. Johanna Levola-Lyytinen Johanna.levola-lyytinen@turku.fi p. 044 907 4406

Lisätiedot

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Tampereen liikelaitokset ja tytäryhteisöjä Tampereen Raitiotie Oy Konsernin avainlukuja 5 liikelaitosta:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Tampereen kaupungin hallintoelinten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Tampereen kaupungin hallintoelinten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen TAMPERE Tampereen kaupungin hallintoelinten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen Tampereen kaupungin hallintoelinten tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen lukuun ottamatta

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen. Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen. Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla USO seminaari Kuntamarkkinat 14.10.2011 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen, Audiapro Oy USO-kuntien toteutunut

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä. 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen

Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä. 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Talousarvion toiminnalliset tavoitteet (raportointi kaupunginvaltuustolle) 23.3.2015

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä (palvelu)tuotteistamisesta

Lyhyt oppimäärä (palvelu)tuotteistamisesta Lyhyt oppimäärä (palvelu)tuotteistamisesta Muutos 3 / VÄLKKY-projekti, Kankaanpää, 4.9.2009 Net Effect Oy Janne Marniemi Koulutuksen tavoitteet Antaa oppia ja uusia näkökulmia projektituotteistamisen perusperiaatteista

Lisätiedot

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Kaupunginhallitus 26.6.2017 1 21.6.2017 Uusi strategia ja talousarvio 2018 Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan. Strategia ulottuu vuoteen

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen. Open data TRE meetup 29.5.2013 Uusi Tehdas

Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen. Open data TRE meetup 29.5.2013 Uusi Tehdas Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen Open data TRE meetup Uusi Tehdas 1 Taustaa kaupungin talousdatan avaamiselle Konsernijohtaja Juha Yli Rajalan mukaan Tampereen kaupunki haluaa olla edistämässä

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Tampereen kaupungin pormestarimalli - Kokemuksia ja näkemyksiä mallista ja sen toimivuudesta

Tampereen kaupungin pormestarimalli - Kokemuksia ja näkemyksiä mallista ja sen toimivuudesta Tampereen kaupungin pormestarimalli - Kokemuksia ja näkemyksiä mallista ja sen toimivuudesta Helsingin kaupungin demokratiaryhmä 8.9.2011 Kari Hakari kehitysjohtaja T A M P E R E E N K A U P U N K I Pormestarimalliin

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Turun museokeskuksen strateginen palvelutuotantosopimus 2013

Turun museokeskuksen strateginen palvelutuotantosopimus 2013 Turun museokeskuksen strateginen palvelutuotantosopimus 2013 1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus Tulosalueen Turun museokeskus strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen

Lisätiedot

Pienet pohjalaiset päihdepäivät 20.11-21.11.2007

Pienet pohjalaiset päihdepäivät 20.11-21.11.2007 Pienet pohjalaiset päihdepäivät 20.11-21.11.2007 Maritta Närhi, suunnittelupäällikkö Tampereen kaupunki Organisaatiorakenne 2007 Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 6.6.2016 Johtaja Taru Kuosmanen 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 Kaupunginvaltuusto PORMESTARI

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT

I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT Havaintoja Varsinais-Suomen tilanteesta Varsinais-Suomen erityispiirteitä Varsinais-Suomen väestöstä 9,4 % oli 75 vuotta

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t):

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t): 2011 1 (5) 2011 Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi VANHUSTEN PALVELUT Palvelun tilaaja (SoTe-tilaajalautakunta): JÄMSÄN KAUPUNKI SoTe-tilaajalautakunta Vastuuhenkilö(t):

Lisätiedot

Turun Kaupunginteatterin strateginen palvelutuotantosopimus 2013

Turun Kaupunginteatterin strateginen palvelutuotantosopimus 2013 Turun Kaupunginteatterin strateginen palvelutuotantosopimus 2013 1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus Tulosalueen strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

Organisaatiokuvat alkaen

Organisaatiokuvat alkaen Organisaatiokuvat 1.6.2017 alkaen Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI

Lisätiedot

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Pori 14.4.2015 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä www.ras.fi

Lisätiedot

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kirjaston monikulttuurinen palvelukonsepti Open Zone -hankkeen aikana 2008-2011 syntyneet hyvät käytännöt, joista on tullut

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Tuula Martikainen 10.-12.12.2007

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Tuula Martikainen 10.-12.12.2007 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Tuula Martikainen 10.-12.12.2007 1 2 Tampereen toimintamallin uudistuksen avainasiat 1. Poliittisen päätöksenteon vahvistaminen 2. Palvelutuotannon

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen Kunnan tehtävänä on hyvinvoinnin tuottaminen asukkailleen ja kestävän kehityksen edistäminen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ r.cpqqn luulo IITADSiZMM ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 80 ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 16.12.1981 hyväksymä sekä 13.5.1987

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

Organisaatiokuvat

Organisaatiokuvat Organisaatiokuvat 1.1.2018 Tampereen kaupungin organisaatio 1.1.2018 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI Tarkastustoimikunta

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia

Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia Liikelaitokset osana Tampereen kaupunkia Liikelaitosten johtokuntien koulutus 20.2.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 20.2.2013 Liiketoiminnan ohjaus Liikelaitosten johtokunnat iltapäivän

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Suurten kaupunkien organisaation kehittäminen. Organisaatiotoimikunta 22.11.2011

Suurten kaupunkien organisaation kehittäminen. Organisaatiotoimikunta 22.11.2011 Suurten kaupunkien organisaation kehittäminen Organisaatiotoimikunta 22.11.2011 Kaupunkien organisaatioiden uudistaminen Kaupunkiorganisaation perustaksi on otettu prosessiajattelu, joka on syrjäyttänyt

Lisätiedot

Maakunnan hallintosääntö

Maakunnan hallintosääntö Maakunnan hallintosääntö Maku verkostotapaaminen 18.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Hallintosäännön valmistelu Hallinto- verkosto» Kokoukset helmi- ja maaliskuussa» Lausuntokierros /nettiin kommentoitavaksi»

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen

Toimintakyvyn edistäminen Toimintakyvyn edistäminen Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit

Lisätiedot

LIITTEET 1-14 LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI

LIITTEET 1-14 LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI LIITTEET 1-14 LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI H Hallinto palvelu yhtiöt Hallintopalvelu t Uudenmaan maakunnan organisaatiorakenne 2023 Maakuntajohtaja Konserniesikunta Sisäinen tarkastus LIITE 1 PKS:n Kasvukunt

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Dynaaminen malli

Kaupunginhallitus Dynaaminen malli Kaupunginhallitus 7.3.2016 Dynaaminen malli Layout: Eero Soinio & Seija Nikkanen Lohjan organisaatiomuutos Uusi organisaatio on elegantti, joustava ja kestävä kuin riidenlieko (Lycopodium annotinum) LOHJAN

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS KAUPUNKIORGANISAATIO JA SOPIMUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ Ohjausjärjestelmän taustaa Valtionosuusuudistus

Lisätiedot

Sote-järjestäminen. - Asiakaspäivät. Antti Larsio / Sitra Tampere-talo. Kuvakaappaukset esimerkkeihin: D365. Antti Larsio 1/2018

Sote-järjestäminen. - Asiakaspäivät. Antti Larsio / Sitra Tampere-talo. Kuvakaappaukset esimerkkeihin: D365. Antti Larsio 1/2018 Sote-järjestäminen - Asiakaspäivät Antti Larsio / Sitra 17.1.2018 Tampere-talo Kuvakaappaukset esimerkkeihin: D365 Keskeiset asiat esityksen sisältö 1) Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen toisistaan

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -koulutus Tampere 26.11.2015 Erityispalvelujen tiimi Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa palveluja,

Lisätiedot

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus Strategian tiivistys Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto-

Lisätiedot