Tietokoneen käytön alkeet / Tietokone työvälineenä Näyttökoe ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietokoneen käytön alkeet / Tietokone työvälineenä Näyttökoe (28.09.2009)"

Transkriptio

1 Tietokoneen käytön alkeet / Tietokone työvälineenä Näyttökoe ( ) Tärkeää Näyttökoe suoritetaan joko mikroluokassa B l 033 tai A2065. Näyttökoe suoritetaan kirjautumalla Turun yliopiston mikroverkkoon omia henkilökohtaisia tunnuksia käyttäen. Näyttökokeen jälkeen sulje kaikki käytössä olleet sovellukset (esim. Microsoft Word). Alä kuitenkaan kirjaudu pois mikroverkosta vaan jätä kone auki tehtävien talteenottamsita varten. Tehtävien tarkastajat kirjaavat kokeessa käytetyn koneen ulos mikroverkosta talteenottamisen jälkeen. Näyttökokeen kaikki materiaali tallennetaan My Documents kansioon, jolla tarkoitetaan käytössä olevan työaseman paikallista My Documents kansiota, ei siis esimerkiksi Turun yliopiston mikroverkossa olevia kansioita. Oikopolun käytettävään kansioon löydät Käynnistävalikosta (Start), kun olet kirjautunut sisään mikroverkkoon. Mikäli et ole varma käytettävästä kansiosta, käänny näyttökokeen valvojan puoleen. Näyttökokeessa saa käyttää kokeen aikana kaikkea muuta sähköisessä muodossa olevaa materiaalia pois lukien mikroluokkaharjoitusten varsinaisia tehtäviä. Myös kaikkien viestiohjelmien (IRC, MSN Messenger, sähköposti...) näyttö on ehdottomasti kielletty. Koska kyseessä on koetilaisuus, on keskustelu vierustovereiden kanssa niin ikään kielletty. Tämä kappale ei koske Tietokone työvälineenä kurssin opiskelijoita. Tietokoneen käytön alkeet kurssissa ei välttämättä tarvitse suorittaa kaikkia osioita yhdellä kertaa.. Mikäli opiskelija on saapunut suorittamaan vain tietyn osion tai osiot (esim. Microsoft Excel) tulee hänen tehdä joka tapauksessa osiot 1 ja 5 sekä Wordosio soveltuvilta osin. Tämä tarkoittaa, että opiskelijan on kuvattava työselosteessa kyseistä osiota tai osioita koskevat asiat. Opiskelijan on myös kerrottava työselosteessa minkä tai mitkä osiot hän aikoo näyttö kokeessa suorittaa, mikäli hän ei suorita näyttökoetta kokonaisuudessaan. Mikäli opiskelija ei suorita Microsoft Word osuutta, ei hänen tarvitse tehdä kyseisen osion yksittäisiä tehtäviä tai puuttua työselosteen muotoseikkoihin. Niin ikään opiskelijan on suoritettava osioon tai osioihin liittyvien dokumenttien varmuuskopiointi ja uudelleennimeäminen osioissa 1 ja 5 kuvatulla tavalla. Huomaa, että näyttökokeen ohjeistuksessa (tämä dokumentti) käytetään "merkkejä erottamaan tiedoston, taulun tai muun objektin nimi varsinaisesta leipätekstistä. Näitä merkkejä ei kuitenkaan tule käyttää objektien varsinaisissa nimissä (esim. tiedostojen fyysiset nimet My Documents kansiossa). Tärkeää on myös huomata, että näyttö kokeen tiedostojen sijainti on tarkkaan määritelty. Muualla kuin määritellyssä työhakemistossa olevia tiedosto ja ei huomioida näyttökokeen tarkastuksessa. Tämä ohjeistus esitellään myös ennen näyttökokeen alkua mikroluokkien ovissa. 1/7

2 Osio 1: Resurssienhallinta Osa A 1. Luo My Documents kansioon kurssin nimellä, omalla nimelläsi ja opiskelijanumerollasi varustettu alihakemisto (KURSSINTUNNUS_ Etunimi_ Sukunimi_ Opiskelijanumero, esim. "TKA_Jaana_Janatuinen_12345"). Tämä kansio tulee pitämään sisällään kaikki näyttökokeeseen liittyvät tiedostot. Muissa kansioissa olevia tiedostoja ei tulla huomioimaan näyttökokeen tarkastuksessa. Käytä kurssin tunnuksena: TKA (tietokoneiden kä)tön alkeet) tai TT (tietokone työvälineenä). HUOM!: Valitse kurssisi oikein! 2. Luo nimelläsi olevaan hakemistoon seuraavat tiedostot soveltuvilta osin (katso kohta "Tärkeää" tämän näyttökokeen alussa): a. Microsoft Word dokumentti "työseloste.docx". b. Microsoft Excel työkirja "excel_työ.xlsx". c. Microsoft PowerPoint esitys "esitys.pptx". 3. Suorita tässä välissä näyttökokeen Microsoft Word,.\licrosoft Excel ja/tai Microsoft PowerPoint osiot (katso alla). 4. Suorita Resurssienhallinta Osa B Osio 2: Microsoft Word Tässä osiossa käytetään My Documents kansiossa olevaa "työseloste.docx"nimistä dokumenttia. 1. Luo tyyli nimeltään "omatyyli". Aseta tyylin ominaisuuksiksi seuraavat: a. Kirjasintyyppi: "Rocbvelr". b. Kirjasinkoko: 12 pistettä. c. Kirjasintyypin väri: Vihreä d. Kappaleen riviväli: 1,5 riviä. e. Kappaleen tekstin tasaus: Molemmat (justified) f. Sisennä kappaletta vasemmalta: 1,4 cm. 2. Muuta otsikkotyylejä (Heading 1, Heading 2 ja Heading 3) siten, että niiden jälkeen käytetään automaattisesti luomaasi tyyliä. Käytä luomaasi tyyliä dokumentin leipätekstinä ja muuttamiasi otsikkotyylejä dokumentin varsinaisissa otsikkoteksteissä. 3. Lisää monitasoinen numerointi otsikkotyyleihin. 4. Tallenna osoitteesta, tiedosto teksti2009.txt tehtävässä 1 luomaasi kansioon. Lisää ko. tiedoston tekstit asiakirjaasi. Tekstitiedoston rivin lopussa sulkeissa oleva numero tarkoittaa otsikon tasoa( (1) 7 ykköstason otsikko, (2) 7 kakkostason otsikko ja (3) 7 kolmostason otsikko). Jos numeroa ei ole, niin kappale on leipätekstiä. Muuta leipätekstikappaleet omatyyli tyylin mukaisiksi kappaleiksi ja otsikot vastaavien otsikkotyylien mukaisiksi kappaleiksi. 5. Jaa (osioi) dokumentti kolmeen erilliseen osaan seuraavasti. Aloita jokainen osio uudelta sivulta: a. Osio 1: Kansilehti. b. Osio 2. Sisällysluetteloosio (tämä osio sisältää sisällysluettelon) 2/7

3 c. Osio 3: Tekstiosa ja kuviot (tämä osio sisältää annetun tekstin ja muutamien tehtävien kuvaukset, pyydetyt kaaviot ja kuvat) 6. Kirjoita kansi lehteen seuraavat tiedot: 1. II. Kurssin nimi (esim. "Tietokoneen käytön alkeet /Tietokone työvälineenä"). Kurssin suoritusajankohta (esim. "Syksy 2009") Oma nimesi ja Opiskelijanumerosi. IV. Sähköpostiosoitteesi. 7. Tee dokumenttiin sivunumerointi sivun oikeaan yläkulmaan seuraavasti: a. Osio I:Kansilehti: Ei sivunllmeroa. b. Osio 2: Sisällysluettelo: Ei sivllnllmeroa. c. Osio 3:Tekstiosaja kuviot: Sivunumerona normaalit numerot (1,2,3..) alkaen numerosta Tee sisällysluettelo dokumentin toisen osion ensimmäiselle sivulle käyttäen Microsoft Word tekstinkäsittelyohjelman automaattitoimintoa. Päivitä sisällysluettelo näyttökokeen lopuksi. Vanllista lopuksi, ettei mitään turhia otsikoita esiinny sisällysluettelossa. 9. Lisää seuraavaksi matemaattisen kaavan sisältävä esimerkkilallse asiakirjaan ja otsikoi kohta työselosteessasi: Kaavan lisäys ja tekstin asemointi(taso 1). Lisää saman kohdan alle myös omavalintainen kuva, ja kuvan ympärille ohjetekstiä(omatyylin mukaista). niin ettii tämä kohta näyttää asiakirjassa kuvan 1 mukaiselta. Esimerkkilause: Matemaattinen kaava V2x2 + x + f,4 xdx sisältyy tähän lauseeseen. Tähän kohtaan kirjoitetaan ohjeistus objektin lisäämisestä asiakirjaan, ja miten ko. objektin asetuksia muutetaan niin, että asiakirja näyttää tällaiselta. HUOM! Jos ohjeistus on liian lyhyt, niin sitä voi kopioida peräkkäin muutamaan kertaan, jotta kuvan lähettyville tulee tarpeeksi tekstiä. Jos ohjeistus on liian lyhyt, niin sitä voi kopioida peräkkäin muutamaan kertaan. Jos ohjeistus on liian lyhyt, niin sitä voi kopioida peräkkäin muutamaan kertaan. Jos ohjeistus on liian lyhyt, niin sitä voi kopioida peräkkäin muutamaan kertaan. Kuva J. Objekli lekslinjaukossa. 10. Tallenna dokumentti. Tätä dokumenttia muutetaan muiden osioiden tietojen perusteella. 3/7

4 Osio 3: Microsoft Excel Tässä a siassa käytetään My Documents kansio ssa olevaa '"excel_työ.x lsx"nimistä dokumenttia. 1. Tee ku vassa 2 esitetty tau lu kko työkirjan ensimmäiseen lo makkeeseen. Hu omaa myös mu otoilut (solujen väri tys, reun a ja kirjasintyyppi muotoi lut...) sekä lomakkeen nimeäminen. Kuva 2. Tuotetiedollaulukko. ( 1BI "), ; Exc e!j;ö,/!s:r: Microsoft ElC E 1 0 Hom!! Inser I Page. Fo rm Osta Revi e View De1,le! PD f.) '<1) X I Al. Ix I Tuotteet A B C 0 E c 1 ITuotteet I 2 3 Tuotteen nimi Ostoh inta Myyntihinta Kate 4 Vasara, Stark 10 8,..10 5,Sa ha, Sharp ,50 6 Oöytä sirkkeli, 5hark ,00 7 Taso höylä, Smcc: ,50 S Jakoavain, Ocioous 50 6,30 9 ;(iintoavain, Cou nl less 20 3,20 10 Naulapyssy, Drecise 7 98,00 11 Ruuvime isseli, Quick 200 SAO <,, ' Tuotetiedot 5heet2 Sheet3 l" 4\ uu, Rea dy :d I l1q] Q "" III x... ". '.';> 2. Muuta sarakkeiden tietotyypit seuraavasti: a. Otsikkorivit: teksti. b. Ostohinta: rah ayksikkö (euro), kaksi desim aali a. c. M yyntihinta: kuten ostohinta edell ä. d. Kate: kuten ostohinta edellä e. Tuotteen nimi : teksti 4/7

5 3. Tee kuvassa 3 esitetty taulukko työkiljan toiseen lomakkeeseen. Huomaa myös muotoilut (solujen väritys, reuna ja kirjasintyyppimuotoilut... ) sekä lomakkeen nimeäminen. Kuva 3. KaleliedoHaulukko.. 1 ").. e<cel h vk. Microsoft.. Harr! rose I Pag' I Forn I Dac, I R,vi. VI'" i De,,! PDF I. A6 A 2 Katekerroin 3 (, B lxi 11% C D E r:: mi X X \ I = I 5 Kiinteät kulut % 6 ILO % <., I Tuocet,edDt. Katetiedotll! if.iiu (i).:: 4. Muuta sarakkeiden tietotyypit seuraavasti: a. Otsikkorivit: teksti. b. Katekerroin: luku, yksi desimaali. c. Kiinteät kulut%: prosentti, yksi desimaali. Tehtävissä S & 6: kaavassa on ehdottomasti käytettävä absoluuttista viittausta viitatessa katekerroinja kiinteät kulut %soluihin. 5. Tee Tuotetiedotlomakkeen Myyntihintasarakkeeseen seuraavan lausuman mukainen lauseke: "Myyntihinta on ostohinta kerrottuna katekei10imella(=ostohinta*katekerroin)". 6. Katesarakkeeseen lasketaan myyntihinnan ja ostohinnan erotus, josta vähennetään lisäksi tuotteen kiinteät kulut. Kiinteät kulut lasketaan ostohinnasta(kiinteät kulut=ostohinta*kiinteät kulut%). S/7

6 7. Tee kuvan 4 mukainen graafinen diagrammi. Kuva 4. Myyntihinnatdiagrammi. 700,00 Hintatietoja : ". E w " 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00..),'b"..,"" / 1\ / \ J \,,",,",,",," <," "," '\.c... '>,..,,<:l ",,<1 ",,",," '0".. ",' 0$" 0<1,'",,",e; "i'" "i'" 00 "",,' 'b', 0 ei' 'o <.P c.,,,4.. ' i*q,; " (\, v '. <".,," ':i.1j ",' '" "",<1 ei',..0 ",' ",,,,,, "04. """ CF,,0 "",,,... $' " " Tuotteet,,'.,.."",," +Ostohinta M yyntihinta Kate 8. Tallenna työkirja. 9. Kopio tehtävässä 7 tekemäsi diagrammi kuvana "työseloste.docx"nimisen dokumentin kolman teen a siaan. Otsikoi kohta: Hintatiedot(taso 1) 6/7

7 Osio 4: Microsoft PowerPoint Tässä osiossa käytetään My Documents kansiossa olevaa "esitys.pptx 'nimistä dokumenttia. 1. Tee esityksen ensimmäinen ruudusta ns. otsikkoruutu, johon tulee teksti "Antin autopesu Oy". 2. Lisää esitykseen uusi ruutu, jonka rakenteessa on pallolista ja tilaa kuvalle. 3. Lisää ruutuun haluamasi kuva. 4. Lisää seuraavat tiedot ruudun pallolistaan: AutoWax 4000: Peruskäyttöön. AutoWax 4400: Himmeiden pintojen autovaha. Auto Wax Ultra: Kromipintojen kiillottamiseen 5. Lisää esitykseen uusi ruutu, jonka rakenteessa on organisaatiokaavio. Kirjoita ruudun otsikkoon "Organisaatiokaavio". 6. Lisää organisaatiokaavioon seuraavat henkilöt: Rami Ruuskanen (toimitusjohtaja). Ramin alaisuudessa ovat: Aino Alanen (myyntijohtaja), Jaana Janatuinen (asiakaspalvelupäällikkö) ja Seppo Suokas (hankintapäällikkö). 7. Käytä esityksessä jotakin valmista esitysmallia. 8. Aseta ruutujen väliin siirtymäefekti. 9. Aseta muiden kuin ensimmäisen ruudun alatunnisteeksi seuraavat tiedot: a. Päiväys (automaattisesti päivittyvä, kieli: suomi). b. Ruudun numero. c. Oma nimesi ja opiskelijanumerosi. 10. Tallenna esitys. Osio 5: Resurssienhallinta Osa B 1. Tallenna työsi ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset (esim. Microsoft Word). 2. Luo nimelläsi ja kurssin tunnuksella olevaan hakemistoon Varmuuskopiotniminen alihakemisto. 3. Kopioi osion l vaiheessa 2 luomasi tiedostot Varmuuskopiotnimiseen alihakemistoon. 4. Muuta Varmuuskopiot hakemistoon kopioimiesi tiedostojen nimiä siten, että lisäät kunkin tiedoston nimeen nykyisen päivämäärän (esimerkiksi "työseloste docx"). 5. Olet suorittanut näyttökokeen. Älä kirjaudu pois mikroverkosta vaan jätä kone auki tehtävien tarkistamista varten. Tehtävien tarkastajat kirjaavat kokeessa käytetyn koneen ulos mikroverkosta tarkistuksen jälkeen. 7/7

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE Mika Siiskonen & Anne Poutiainen Tradenomin opinnäytetyö Opiskelijan koulutusohjelma Opiskelijan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 SISÄLLYS Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 Tutkielman ulkoasu ja jäsentely... 4 Nimiölehti... 4 Sivun asettelu ja kappalejako... 5 Typografia... 5 Erilaiset tavuviivat... 6 Tyylit ja mallit...

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskennan perusteet Yleistä Tämä harjoitus käsittelee taulukkolaskentaohjelman perustoimintoja. Harjoitus sisältää laskentakaavan muodostamisen, suoran ja suhteellisen viittauksen, taulukon muotoilun

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Sivupohjien täyttö suppeat sivupohjat

Sivupohjien täyttö suppeat sivupohjat Sivupohjien täyttö suppeat sivupohjat Tässä kuvataan sivupohjien muokkaus askelittain yksinkertaisemman sivupohjan avulla. Tätä ohjetta tunnollisesti seuraamalla saat aikaan yksinkertaiset, mutta toimivat

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2 LIBREOFFICE Published : 2012-06-02 License : GPLv2 1 LIBREOFFICE 1. LIBREOFFICE 2 1. LIBREOFFICE LibreOffice on täysi toimisto-ohjelmistopaketti, joka sisältää kaikki tarvitsemasi ohjelmat tekstinkäsittelystä

Lisätiedot

Aktiivisen solun osoite

Aktiivisen solun osoite Excel Opas 1 1 Excelin työtila Tiedon syöttäminen tapahtuu soluihin, joihin viitataan kirjaimilla A, B, C, (sarakkeet, yhteensä 255 kpl) ja numeroilla (rivit, yhteensä 65536 kpl). Soluihin kirjoitettavat

Lisätiedot

OpenOffice.org 2.0. toimisto-ohjelmien pikaopas, harjoituksia. Taulukkolaskenta. Versio 1.0 Matti Jaakkola Koulutuskeskus Salpaus, Lahti

OpenOffice.org 2.0. toimisto-ohjelmien pikaopas, harjoituksia. Taulukkolaskenta. Versio 1.0 Matti Jaakkola Koulutuskeskus Salpaus, Lahti toimisto-ohjelmien pikaopas, harjoituksia Taulukkolaskenta Versio 1.0 Matti Jaakkola Koulutuskeskus Salpaus, Lahti Sisällysluettelo Alkusanat...4 Ohje-toiminto ja vihjeet...5 Ohje-toiminto...5 Vihjetekstit...5

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5

Lisätiedot

OpenOffice.org Writer 3.1.0

OpenOffice.org Writer 3.1.0 OpenOffice.org Writer 3.1.0 Sisällysluettelo 1 Näppäimistö...1 2 Tulostumattomien merkkien näyttäminen...1 3 Tekstin kirjoittamisen perussäännöt...2 4 Kumoaminen...2 5 Näkymät ja zoomaus...2 6 Tiedoston

Lisätiedot

H2: Tehtävänanto. Harjoituksen tavoitteet

H2: Tehtävänanto. Harjoituksen tavoitteet H2: Tehtävänanto Jokaisella yliopiston opiskelijalla on sähköpostiosoite, se on muotoa etunimi.(x).sukunimi@uta.fi. Opiskelijan edellytetään seuraavan tuohon osoitteeseen saapuvaa postia. Jos et halua

Lisätiedot

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043)

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Resurssienhallinta ja TY:n verkkopalvelut Yleistä Kurssiin kuuluvissa mikroluokkaharjoituksissa käytetään Windows 7 -käyttöjärjestelmällä varustettuja tietokoneita.

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

H2: Tehtävänanto. Harjoituksen tavoitteet

H2: Tehtävänanto. Harjoituksen tavoitteet H2: Tehtävänanto Jokaisen yliopiston opiskelijan edellytetään seuraavan yliopiston sähköpostiosoitteeseen saapuvaa postia. Voit käyttää siihen yliopiston tarjoamaa Webmailia, tai asentaa itsellesi sähköpostiasiakasohjelman

Lisätiedot

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO POWERPOINT-ESITYSGRAFIIKKAOHJELMA JA SEN

Lisätiedot

Käytännön ohjeita Episerver -julkaisujärjestelmän käyttöön

Käytännön ohjeita Episerver -julkaisujärjestelmän käyttöön Ohjeet päivitetty 17.12.2009 1 Käytännön ohjeita Episerver -julkaisujärjestelmän käyttöön Sisällysluettelo 1 Selainvaatimus julkaisujärjestelmän ylläpitopuolella 2 Kirjautuminen Episerver -julkaisujärjestelmään

Lisätiedot

Opintomoniste. Itä-Suomen Yliopisto

Opintomoniste. Itä-Suomen Yliopisto Atk-passi: MIKROTIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET WINDOWS XP Opintomoniste Itä-Suomen Yliopisto SISÄLTÖ: 1 WINDOWS -TYÖPÖYTÄ... 2 1.1 KUVAKKEET... 2 1.2 KÄYNNISTÄ (START) -VALIKKO... 3 1.3 OMA TIETOKONE (MY

Lisätiedot

SmartCloud Docs. Versio 1.0

SmartCloud Docs. Versio 1.0 SmartCloud Docs Versio 1.0 ii SmartCloud Docs Sisältö Asiakirjojen käsittely......... 3 Asiakirjojen luonti ja tuonti......... 3 Tietoja mallipohjista........... 3 Asiakirjojen luonti mallipohjista.......

Lisätiedot

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

1/43. POWERPOINT Tietotekniikka II

1/43. POWERPOINT Tietotekniikka II POWERPOINT Tietotekniikka II 1/43 POWERPOINT...4 DIAT, TEKSTI JA MUISTIINPANOT...4 Työskenteleminen dia-alueella...4 Uusien diojen lisääminen...4 Tekstin kirjoittaminen...5 Diasta toiseen siirtyminen...6

Lisätiedot

Selkosanasto ICT-termit

Selkosanasto ICT-termit Selkosanasto ICT-termit Sanasto 1 (18) à-hinta Kuinka paljon yksi maksaa? Kappalehinta aihe (otsikko) alaindeksi alatunniste Internetissä sähköpostiohjelmissa on laatikko, mihin sinä voit kirjoittaa viestin

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5 Johdatus - ohjelmistoon Versio 4.5 Sivu 1/37 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Yleistä ohjelmasta...3 2.1 Rakenne...3 2.2 Mitä alkuun pääsemiseksi tarvitaan?...3 3 Näin pääset sisään ohjelmaan...4 3.1

Lisätiedot