YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 1 - Yt-tuntien tukiaineistoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 1 - Yt-tuntien tukiaineistoja"

Transkriptio

1 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA Liite 1 - Yt-tuntien tukiaineistoja

2 Miten autamme jokaista lasta ja nuorta löytämään oman juttunsa?

3 Yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteet

4 Opetus- ja kulttuuriministeriön linjaus yrittäjyyskasvatuksesta Yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan pääasiassa opetushallinnon alalla tehtävää laaja-alaista työtä yrittäjyyden vahvistamiseksi. Yrittäjyyskasvatusta tekevät ja toimintaa tukevat myös useat työelämätahot ja järjestöt. Käytännön toimenpiteiden tavoitteena ovat myönteisten asenteiden lisääminen, yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen kehittäminen, uuden yrittäjyyden aikaansaaminen, yrittäjien ja yrityksissä olevan henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä yrittäjämäinen toimintatapa työpaikoilla ja kaikessa muussakin toiminnassa. Yrittäjyyskasvatus perustuu elinikäiseen oppimiseen ja verkostomaiseen toimintatapaan. Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat, OPM:n julkaisuja 2009

5

6

7

8 Yrittäjyyteen kasvun prosessi Paula Kyrö

9 Yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa

10 Tulevaisuuden Suomi on yrittäjyysyhteiskunta Tulevaisuusselonteon ennakointiraportti

11 Uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin Henkilöstömäärän muutos yritysten kokoluokittain, henkilöä Lisäys yhteensä suuryritykset pk-yritykset alle 50 h yritykset h h h h h h h > 1000 h Lähde: Tilastokeskus. Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa- ja metsätalous

12 Julkinen talous tarvitsee yritystyöpaikkoja Esimerkki 1 Esimerkki 2 Julkisen työpaikan (2kpl) verotulovaikutus 2 henkilön keskituloinen palkansaajaperhe Bruttotulot yht /kk Verojalanjälki /v (tuloveroja) Yrittäjätyöpaikan (2 kpl) verotulovaikutus 2 henkilön pienituloinen perheyritys (palveluala) Bruttotulot yht /kk Verojalanjälki /v (tulo-, yhteisö-, pääoma- ja arvonlisäveroja)

13 Opetussuunnitelmien uudistamisessa paikallinen työelämänäkökulma vahvistuu

14 Työelämän osaamisvaatimukset

15 Osaamistarve 2020 Sense making - merkitysten ja tunteiden tulkinta Social Intelligence - sosiaalinen älykkyys Novel and adaptive thinking - uudenlainen ja sopeutuva ajattelu Cross cultural competency - monikulttuurinen osaaminen Computational thinking - käsitteellinen ajattelu New media literacy - uudenmedianlukutaito Transdisciplinarity - taito nähdä ja ratkaista asioita monitieteisesti Design mindset - kyky muokata ja kehittää työtä ja työympäristöä halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi Cognitive load management - taito erotella ja hyödyntää olennainen tieto Virtual collaboration - virtuaaliset yhteistyötaidot Ins$tute for the Future for the University of Phonix Research Ins$tute 2011

16

17

18 Konkreettisia esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksesta

19 Konkreettisia esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksesta (Erillinen liite 2 - esimerkkitunnit)!"#$$%#&#$'()(&*' Nro 02!"#$%&'()*+,-..*&/0*1*23*4-45&6#00-+,-..*&7-4"4-4&8&/.#&9"::#&!"#$$%+,,&-.&/.$0&#)(1#$.' ' YES-KATALOGI HYVÄT KÄYTÄNTEET

20 Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen oppilaitoksessa

21 Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen näkökulmat 1. Yrittäjyyskasvatuksen strategia Oppilaitoksen yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä ohjaavat valinnat 2. Yrittävä työkulttuuri Oppilaitoksen ja henkilöstön yrittäjämäinen asenne ja työskentelykulttuuri 3. Yrittäjyyskasvatus omassa oppiaineessa Yrittäjyyden näkökulma osana kaikkea opetusta 4. Yrittäjyyskasvatuksen ja opintojen opetussisällöt Yrittäjyyskasvatuksen opintojaksot, teemapäivät, yrittäjyysluokat ja valinnaisaineet 5. Yrittäjyyteen kannustavat oppimis- ja ohjausmenetelmät Yrittäjyyskasvatuksen pedagogia, ihmis-tieto-oppimiskäsitys, menetelmät ja -työkalut 6. Yrittäjyyden oppimisympäristöt Kokonaisvaltainen yrittäjyyttä synnyttävä ja tukeva oppimisympäristö 7. Yrittäjyyskasvatuksen yhteistyö Yrittäjät, järjestöt, toiset oppilaitokset, yrittäjyyden palveluorganisaatiot, kunta 8. Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen arvinointi ja mittaaminen Valtakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen mittaristo -työkalun hyödyntäminen

22 Muutoksen johtaminen Tavoitteet - Ovatko riittävän konkreettiset, mutta haastavat? Visio, suunta - Onko visio selkeä ja innostava? Tarkoitus, muutoksen syy - Onko syy järjellä perusteltavissa ja tuntella koettavissa? Muutos, tekeminen - Tunnistetaanko esteet ja pystytäänkö ne kohtaamaan?

23 Sitoutuminen muutokseen 33 % SITOUTUNEET - intohimoiset ja innostuneet 49 % ROIKKUJAT - selkäydinpuudutuksessa 18 % KAPINALLISET - avoimesti ja äännekkäästi tyytymättömät Gallup

24 Yrittäjyyskasvatuksen oppimismenetelmät Kokemuksellinen oppiminen Tiimioppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen Toiminnallinen oppiminen, tekemällä oppiminen Tutkiva oppiminen Ongelmaperustainen oppiminen Oppijalähtöinen projektioppiminen Vertaisoppiminen, opettajan toimii oppija Luova ongelmaratkaisu

25 Yrittäjyyskasvatuksen pedagogian kulmakivet Yksilö Projekti/ yritys Tiimi Valmentaja

26 Yrittäjyyttä tukeva kokonaisvaltainen oppimisympäristö Fyysinen Henkinen Toiminnallinen Sosiaalinen

27 Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo osaamisen kehittämisen ja seurannan työkaluna

28 Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo Henkilökohtaisen nettikyselyn osa-alueet, joista saa välittömän palautteen suoraan omaan sähköpostiin 1/8 Opetusmenetelmät ja työtavat 2/8 Yritteliäisyyden kehittyminen 3/8 Yrittäjyyskasvatus 4/8 Yrittäjyyskasvatuksen muodot 5/8 Yrittäjyyskasvatuksen toimijat 6/8 Yrittäjyyskasvatuksen suunnitelma ja kehittäminen 7/8 Opetuksen suunnittelu, opetustilanne ja oppimisympäristöt 8/8 Arviointi sekä toimintakulttuuri Kyselyyn vastaaminen kestää n 15 min. Jokainen vastaaja rekisteröityy ensin.

29

30 Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä ohjaavia asiakirjoja

31 Tärkeimmät yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä ohjaavat strategiat, jotka on huomioitu Jyväskylän perusopetuksen kehittämistyön tavoitteita asetettaessa 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Keski-Suomen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelma KEHITTaMISOHJELMA ehjapolku pdf 3. Jyväskylän kaupunkistrategia jyvaskylawwwstructure/37511_jkl_strategia_ pdf 4. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ennakointiraportti 2012

32 Keskustelukysymyksiä työyhteisöön

33 Yhteisen tulevaisuuskäsityksen luomista tukevia keskustelukysmyksiä 1. Mitä ajatuksia tulevaisuus ja tulevaisuuden työelämä herättävät? 2. Millaisiin työpaikkoihin ja työelämään haluatte kouluttaa oppilaitanne? 3. Mitkä ovat teidän mielestänne TOP 5 osaamisvaatimukset työelämässä 2025? 4. Millaisia yrityksiä teidän oppilaat perustavat työllistyäkseen 2025? 5. Uskotteko ennakointiarvioihin, että yli puolet oppilaistanne tulee toimimaan yrittäjänä? 6. Mistä teidän mielestänne kertoo viimeisin 15/30 Researchin tutkimus, jonka mukaan yrittäjyys on nuorten suosituin ammatti tulevaisuudessa? 7. Millaiselle työyhteisön yhteiselle tulevaisuuskäsitykselle pohjaatte oman ja koulunne opetuksen kehittämisen? 8. Mitä asioita edellisten kysymysten vastaukset perustella tulee a) vahvistaa b) muuttaa koulun nykyisessä toimintakulttuurissa, työyhteisön kehitättämisessä ja johtamisessa?

34 Oppilaitoksen yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä tukevia keskustelukysymyksiä 1. Mitä yrittäjyyskasvatus minulle henkilökohtaisesti tarkoittaa? 2. Mikä on työyhteisön yhteinen asenne yrittäjyyskasvatukseen? 3. Millainen on yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen nykytilanne oppilaitoksessa? 4. Tiedostaako jokainen oppilas saavansa yrittäjyyskasvatusta? 5. Onko meillä riittävät valmiudet ja mahdollisuudet lisätä yrittäjyyskasvatusta ikäluokalle sopivalla tavalla? 6. Uskommeko tavoitteellisen yrittäjyyskasvatuksen lisäävän oppilaiden valmiuksia pärjätä koulussa ja elämässä? 7. Pitäisikö yrittäjyyskasvatuksen olla yksi koulumme painopisteistä seuraavina vuosina? 8. Haluammeko työyhteisönä oppia lisää yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta? 9. Mitkä ovat yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ensi lukuvuodelle? 10. Millä konkreettisilla keinoilla ja mitä mittaamalla saavutamme tavoitteet?

Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 Väylä yrittäjyyteen - Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020 Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 TEKIJÄ: Strategiaprosessin työskentelyn

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus Jyväskylän perusopetuksessa

Yrittäjyyskasvatus Jyväskylän perusopetuksessa Yrittäjyyskasvatus Jyväskylän perusopetuksessa Yrittäjyyskasvatuksen yhteysopettajien valmennus 27.8.2014 Marja Heinistö / Villinikkarit Oy Tänään - Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0

Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Johtajuusvalmennus08.9.0;010jakso Toimintatapa 4 Päivän teemat Yrittäjyyskasvatuksen strategia ja sen johtaminen - miksi, mitä ja

Lisätiedot

Omilta opinpoluilta onnistuen elämän valtateille.

Omilta opinpoluilta onnistuen elämän valtateille. 1 1. Yrittäjyyskasvatus Petäjäveden strategioissa Sisällys 1. YRITTÄJYYSKASVATUS PETÄJÄVEDEN STRATEGIOISSA 1 1.1 Kuntastrategia 2020 1 1.2 Aktiivisen yrittämisen ja hyvän työllisyyden kunta 1 1.3 Opetustoimen

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA 2013-2016

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA 2013-2016 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA 2013-2016 Tähän strategiaan on koottu työkirjaksi konkreettiset kehittämisen välineet yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen tila Suomessa ja Pirkanmaalla

Yrittäjyyskasvatuksen tila Suomessa ja Pirkanmaalla Yrittäjyyskasvatuksen tila Suomessa ja Pirkanmaalla Villinikkarit Oy, 2013 Keskustelua yrittäjyykasvatuksen kehittämisestä 2000-luvulta NÄKÖKULMA 2 - JOHTAMINEN Fokus nyt Sisältö, Menetelmät Materiaalit,

Lisätiedot

Tuusulan yrittäjyyskasvatusohjelma 2014

Tuusulan yrittäjyyskasvatusohjelma 2014 Tuusulan yrittäjyyskasvatusohjelma 2014 2 TUUSULAN YRITTÄJYYSKASVATUSOHJELMA 2014 Yrittäjyyskasvatus on tärkeä osa koulutuksen perustehtävää. Sen tavoitteena on kehittää oppijoissa sellaisia tietoja, taitoja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

Kimmoke - Yrittäjyyskasvatusstrategian ketterä kehittäminen Etelä-Savossa. Opin Onnistun Otan vastuun Yhdessä Yrittäen

Kimmoke - Yrittäjyyskasvatusstrategian ketterä kehittäminen Etelä-Savossa. Opin Onnistun Otan vastuun Yhdessä Yrittäen Kimmoke - Yrittäjyyskasvatusstrategian ketterä kehittäminen Etelä-Savossa Opin Onnistun Otan vastuun Yhdessä Yrittäen Yrittäjyyden edistäminen ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudullisesti 1.1.2013

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Leena Eskola, Eija-Riitta Niinikoski, Heikki Keränen, Matti Muhos Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Tuotantotalouden työpapereita 1/2014 Oulun Eteläisen instituutti OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Kirsi Siitari ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Opinnäytetyö Liiketalous

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009: Opetusministeriö Koulutus ja tiedepolitiikan osasto 2009 Undervisningsministeriet Utbildnings och forskningspolitiska avdelningen 2009

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA

Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA SISÄLLYS 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 1.1 Kestävä tulevaisuus 2 1.2 Uudet sukupolvet työelämässä 2 1.3 Suomi tarvitsee yrittäjiä 2 2. KESKI-SUOMI JA YRITTÄJYYSKASVATUS

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Opetusministeriö

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta KUOPION YLIOPISTO Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta Pro

Lisätiedot

ELÄMYS OPPIMINE RITTÄJYYS ULEVAISUUS INSPIRAA. Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) Hiutaleita KINOStamassa oppilaitosten innovaatiotoiminta

ELÄMYS OPPIMINE RITTÄJYYS ULEVAISUUS INSPIRAA. Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) Hiutaleita KINOStamassa oppilaitosten innovaatiotoiminta NNOVA ELÄMYS OPPIMINE RITTÄJYYS ULEVAISUUS Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) INSPIRAA Hiutaleita KINOStamassa oppilaitosten innovaatiotoiminta Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) Hiutaleita

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen K E R H O K E S K U S Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara ja Minna Riikka Järvinen (toim.) Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara

Lisätiedot

Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella

Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella Taina Järvi Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

Yhdessä oppien. teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin

Yhdessä oppien. teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Kustantaja ja rahoittaja: YES Metropoli / Hyppyri - Helsingin yrittäjyyskasvatuksen polku -hanke, Hämeen ELY-keskus Projektitiimi: Outi

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MÄKELÄ, PÄIVI SAGLAMER, SANNI OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEYDESTÄ NUORTEN ELÄMÄNHALLINTATAITOJEN KEHITTYMISEEN Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014

Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014 Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014 Teemat, puheenjohtajat ja alustajat Teema Puheenjohtaja Alustajat 1 Yrittävyys ja liiketoimintaosaaminen osaksi työntekijän arkea

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 213 216 PROJEKTISUUNNITELMA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHAKEMUKSEN LIITE 2 13.4.212 Hankkeen yhteyshenkilö Johanna Vainio

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN YRITTÄJYYSASENTEITA JA YRITTÄJYYSINTENTIOITA RAVINTOLAKOULU PERHOSSA JA SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTOSSA

OPISKELIJOIDEN YRITTÄJYYSASENTEITA JA YRITTÄJYYSINTENTIOITA RAVINTOLAKOULU PERHOSSA JA SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTOSSA OPISKELIJOIDEN YRITTÄJYYSASENTEITA JA YRITTÄJYYSINTENTIOITA RAVINTOLAKOULU PERHOSSA JA SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTOSSA Marja Hemmi Pro gradu -tutkielma Pääaine Yrittäjyys Itä-Suomen yliopisto Sosiaali-

Lisätiedot