Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0"

Transkriptio

1 Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Johtajuusvalmennus08.9.0;010jakso Toimintatapa 4

2 Päivän teemat Yrittäjyyskasvatuksen strategia ja sen johtaminen - miksi, mitä ja millä tavoitteilla Johtamisen ja toimintakulttuurin nykytilan havainnointi - kokemukset, oma rooli, case esimerkki Strategisen johtamisen työkalut - mitä, miten? Odotuksia prosessiin - Kaikki hyvät neuvot johtajuuden kehittämiseen ovat tarpeen - Hyvä, että prosessissa on myös koulujen ulkopuolista näkökulmaa - Yrittäjyyskasvatusta on ollut helppo viedä koulussa eteenpäin hyvinvointiteeman sisällä, nyt myös OPS yhteys tuo lisämahdollisuuksia levittää ajatusta laajemmin - Yrittäjyyspedagogiikkaa on kaikkialla - Homma rullaa nyt hyvin - Yrittäjyystyöryhmä on perustettu - Tulemme kuvaamaan yrittäjyyskasvatuksen polun yhtenäiskoulussa - Yrittäjyyskasvatus on nyt yhteiskunnallinen välttämättömyys, viestit tulevat myös aineenopettajille - Johtajien tehtävänä on ajatella lasten parasta ei opettajien etua - Keskustellaan linja yritysyhteistyöhön, millaisia lahjoja ja tukea voidaan ottaa vastaan - Johtoryhmätyöskentely on nyt vielä hakevaa, lisäpontta siihen - Tästä prosessista apuja siihen, että yrittäjyyskasvatus saadaan hankeesta toimintatavaksi 6

3 Odotuksia prosessiin - Tärkeä hetki on seuraava kerta kun koko johtoryhmä kohtaa yrittäjyyskasvatuksen - Meillä visiona vanhemmille isompaa roolia myös yrittäjyyskasvatuksessa - Mitä uutta voisimme yhdessä löytää johtajuuden näkökulmasta kodin ja koulun yhteistyöhön - Mikä estää meitä yrittämästä radikaalejakin kokeiluja - Rehtorina olen mahdollistaja - Yrittäjyyskasvatus on keino rakentaa uudenlaista toimintakulttuuria 7 Ei koulua vaan elämää varten Hyvinvointioppiminen Tieto- ja viestintätekniikka OPS2016 Yrittäjyyskasvatus

4 Lähtökohta 1 - hyväksytty strategia 1. Yrittäjyyskasvatuksen teemavuosi toteutetaan lukuvuonna vähintään viidessä pilottikouluissa. 2. Kaikissa perusopetuksen kouluissa toteutetaan Yrittäjyyskasvatuksen Mittaristo -kysely lukuvuoden alusta alkaen puolivuosittain. 3. Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmatyössä (OPS2016) yrittäjyyskasvatus otetaan yhdeksi kokonaistarkastelukohteeksi. 4. Lukuvuonna yrittäjyyskasvatuksen teemavuosi toteutetaan 15. peruskoulussa oman lukuvuosisuunnitelman mukaan. 5. Lukuvuosina yrittäjyyskasvatus on painopisteenä kaikissa Jyväskylän kaupungin peruskouluissa. 6. Lukuvuonna käynnistetään Yrittäjyysluokkakokeilu jokaisella alueella osana yrittäjyyskasvatuksen jatkumoa perusopetuksesta toiselle asteelle. 7. Lukuvuosina opettajien TET-jaksojen toteuttamisen sijaiskuluihin investoidaan osana opetustoimen kehittämisresursseja. 8. Lukuvuodesta alkaen yrittäjyyskasvatus on luonnollinen osa uuden OPSin mukaista opetusta ja oppimista koko Jyväskylässä. Strategia ja tukimateriaalit osoitteessa

5 Lähtökohta 2 - koulun toimintaympäristö on radikaalisti muuttunut Villinikkarit Oy, Tukiainen

6 Villinikkarit Oy, Tukiainen Toimintakul+uurin-lähtökohta Kouluyhteisön-jäsenten- toiveet-ja-tarpeet- Rehtorin-oma- kehi+ämisvisio- Koulu- Rexi- Val:o-ja-kunta:- - <-ministeriöt-ja-virastot- <-valtuusto-ja-hallitus- <-lauta<-ja-johtokunnat-- <-johtavat-viranhal:jat-ym.- =- <-kehi+ämissuunnitelmat- <-strategiat- <-hankkeet-ja-projek:t,- ym.-ym.- Yleinen-viitekehys:- <-työelämä- <-:ede-ja-tekniikka- <-media-ja-vies:ntä- <-:edon-määrä- <-kriisit-ym.- Kodit-ja-koulun-muutyhteistyökumppanitsekä-<verkostot- Millainen-koulukul+uuri-selviää-tästä-kaikesta?- YHTEISPELI

7 Mihin meidän tulee keskittyä? Täytyy löytää se juttu, joka saa oppilaan syttymään. Matkaseuralaisena elää kasvatin mukana - ei pelkästään puskien vaan välillä myös yhdessä huokaisten. Lapsen ja nuoren kohtaamiseen - mitä sinulle kuuluu tänään? (luottamuksen rakentaminen) Uudistumisen esteenä omat opitut toimintamallit ja tehokkuuden ihannointi. Herkästi tulee pelko siitä tekevätkö oppilaat tehokkaasti töitä. Osaamisen jakaminen esim. Atk- asioissa. Vertaiskouluttaja ja omien taitojen hyödyntäminen myös muissa opetusryhmisssä. Oppiva organisaatio, yhteisen päämäärän suuntaista toimintaa yhteistyössä. Karsitaan liiat rönsyt pois koulumaailmasta. Opetussuunnitelma joustavaksi ja oppilaslähtöisemmäksi. Jos oma persoona on opettajan tärkein työväline, tulisi keskittyä sen kehittämiseen: omien vahvuuksien löytämiseen ja hyvää mieltä tuottavien asioiden tekemiseen Oppilaan kohtaaminen, aito läsnä olo tekemisessä. Uudet hankkeet pysyviksi ratkaisuiksi. Lähde: Viestiseinä Muutos vaatii johtajuutta

8 Tukitoimet Johdon valmennus rehtoreille ja johtoryhmän jäsenille: klo (yhteinen) klo klo (Tähän nimetään yksi johtoryhmänjäsen) Koulukohtainen tuki (tarkemmat sisällöt sovitaan rehtorin ja yrittäjyyskasvatuksen yhteysopettajien kanssa). Yrittäjyyskasvatuksen yhteysopettajien valmennus: ti klo ke klo ti klo ma klo (Osallistujia 1-3/koulu) Henkilökohtainen coaching viidelle rehtorille tai johtoryhmän jäsenelle Aikataulu sovitaan mukaan lähtevien kesken. PILOTOINTI Millainen on nykyinen kehittämisen ja johtamisen kulttuuri? Millainen itse olen työyhteisön kehittäjänä ja johtajana?

9 Tutkimustuloksia+toimintakul-uurin+ ohjaamisprosessista Rehtoritymmärtäväthyvinkouluunkohdistuvatmuutostarpeet,mu6ahe kokevatepävarmuu6amuutosprosessinohjaamisessa. Muutositsessääneivähennärehtorintyössäselviytymisentunne6avaan sentekevätmuutosjohtamiseenlii6yvätvaikeudet. Muutosjohtamiseenlii6yvätvaikeudetovatyhteydessätoimintakul6uuriin, jossakorostuuope6ajantyönitsenäisyys.yhteistyönsuunni6eluja organisoin=koulunsisälläovathankaliaasioita. >Lehkonen2009 Toimintakulttuuri määrittelyä Koulukulttuurilla tarkoitetaan vallitsevia epävirallisia ohjeita, tottumuksia, toimintatapoja ja normeja sekä henkilöiden välisiä epävirallisia valtasuhteita ja arvostuksia. Nämä ohjaavat koulun jokapäiväistä toimintaa, vaikka ne usein tiedostetaan varsin huonosti. Kulttuuri ohjaa toimintaa enemmän kuin viralliset säädökset ja tavoitteet. Koulukulttuurin avulla voidaan kuvata myös esim. erilaisiin ihmisiin (oppilaisiin) suhtautumista. Koulukulttuuri vaikuttaa muutoshalukkuuteen. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Hämäläinen

10 Toimintakulttuurityyppejä 1. Pirstaleinen ja yksilöllisyyttä korostava - eristynyt, suojautuu ulkopuolisilta vaikutteilta 2. Klikkiytynyt - pysähtynyt, suuri ryhmän sisäinen lojaliteetti - kokonaisuus on vähemmän kuin osiensa summa 3. Yhteistoiminnallinen - jakaminen, luottamus, kannustus, kehittäminen 4. Pakollinen kollegiaalisuus - vahva hallinnollinen ohjaus ja tukahduttava yhteisöllisyys 5. Liikkuva mosaiikkikulttuuri - paljon rajoiltaan ja kokoonpanoiltaan epäselviä tiimejä - joustavuus, dynaamisuus, epämääräisyys, erimielisyys $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Hargreaves Toimintakulttuuri tasoja 1. Artefaktit - näkyvä osa: puhe, käyttäytyminen ja vuorovaikutus - seremoniat, rituaalit, tarinat, kieli 2. Näkökulmat - säännöt ja normit, tapa ratkaista ongelmat - tilanteiden tulkinta, hyväksyttävän käytöksen rajat 3. Arvot - mitkä asiat ovat työyhteisössä tärkeitä, mitkä eivät - työyhteisön jäsenten arviointi ja arvostus - miten ihmiset toimivat eri tilanteissa 4. Olettamukset - uskomukset, käsitys omasta organisaatiosta Sergiovanni

11 Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Millaisia sisältöjä ja menetelmiä haluamme käyttää omassa opetuksessamme? Sisällöt, oppimis- ja opetus- menetelmät Toimintakulttuuri Millainen toimintakulttuuri ja johtaminen mahdollistaa yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen? Oppimisympäristöt Yhteistyöverkostot Millaisessa verkostossa / ympäristössä toimimme? Kenen kanssa teemme yhteistyötä? Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen 1.Yrittäjyyskasvatuksen strategia (oppilaitoksen yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä ohjaavat valinnat) 2.Yrittävä työkulttuuri (oppilaitoksen ja henkilöstön yrittäjämäinen asenne ja työskentelykulttuuri ) 3.Yrittäjyyskasvatuksen ja opintojen opetussisällöt (pakolliset ja vapaasti valittavat yrittäjyysopinnot ja kurssit) 4.Yrittäjyyteen kannustavat oppimis- ja ohjausmenetelmät (yrittäjyyskasvatuksen pedagogia, ihmis-tieto-oppimiskäsitys, oppimismenetelmät, oppimistyökalut) 5.Yrittäjyyden oppimisympäristöt (kokonaisvaltainen yrittäjyyttä synnyttävä ja tukeva oppimisympäristö) 6.Yrittäjyyskasvatuksen yhteistyö (yrittäjät, järjestöt, toiset oppilaitokset, yrittäjyyden palveluorganisaatiot, kunta)

12 Mitä yrittäjyyskasvatuksen positiivisen ja tavoitteellisen toimintakulttuurin vahvistaminen edellyttää minulta / johtajuusrooliltani / johtoryhmältä? Mahdollisia kehittämistyökaluja Oman johtajuusroolin vahvistamiseen - Onnellisuuden pikatesti - pitkä aikaväli - Itsensä johtamisen testi - kokonaiskuntoisuus, tavoitteet - Karisma kartoitus - johtajuuden kasvukohdat - Kutsumuskartta - upeaatyota.fi - Kirjallisuus - myös välähdystekniikalla - Itsereflektointi - oma blogi, C15 tekniikka - Ajattelukumppanin valinta - ajatteluporukka - Viikkotavoite, teemakuukausi - Somekeskustelut pintaa syvemmälle - Suljettu ryhmä asiasta kiinnostuneille ammatilliseen kehittymiseen -

13 Oy Minä Ab itsensä johtamisen välineenä UNELMA TIETOISUUS KEHO MIELI TUNTEET ARVOT TYÖ fyysinen psyykkinen sosiaalinen henkinen ammatillinen UUDISTUMINEN: itsetuntemus, itseluottamus ja reflektio ravinto liikunta lepo uni rentoutuminen ajattelu muisti oppiminen luovuus havainnointi hallinta positiivisuus ihmissuhteet harrastukset yhteisöllisyys arvot päämäärät merkitys henkiset virikkeet tasapaino avaintehtävät tavoitteet osaaminen palaute kehittyminen P. Sydänmaalakka 2006 Mahdollisia kehittämistyökaluja Työyhteisön prosessiin - Yhteisten johtavien ajatusten kiteyttäminen - Yhteinen kehittämismatkan sopimus /oppimissopimus - Tavoitetikapuut, tiekartta, kootut kysymyslistat - Läpinäkyvän vuorovaikutteisen viestintämallin tehostaminen - Coaching-parien rakentaminen työyhteisöön - Ajattelua virittävä yhteinen kirjallisuuslista - Teemaviikko/teemakuukausi - Pedagogiset iltapäivät ja kävelyt - Johtoryhmän pohdinta - millä askeleilla ja työkaluilla meidän yhteisö eteenpäin? -

14 Toimintakulttuurin johtamisen raamit $$ Yhteinen jaettu visio eli unelma tulevasta Yhteiset jaetut arvot eli tapamme toimia Yhteinen jaettu missio eli olemassaolomme tarkoitus Yhteinen strategia eli konkreettiset toimenpiteet Arvot Olemassaolon tarkoitus Visio SÄILYTÄ MUUTA Toimintatavat Tavoitteet Strategiat Ihmiset Asiakkaat Tuotteet Collins ja Porras Toimintakul+uurin-uudistaminen-1-yhteisö Uudenidean,käytänteentaiasiankäy/ööno/oprosessina: 1.Havai/upulma;perusteltutarveratkaistapulma 2.Ratkaisutavanetsintä,ideoin> peilaus- 3.Ideoidenpriorisoin> 4.Valitunideankäsi/eellinentestaus ;hyötyjen,hai/ojen,sopivuuden,vaikeudenym.punnitseminen ;hyvintesta/uideakestäätutkitus>aikaavastaan 5.Ideankäy/ööno/o(taiperuutus) 6.Organisaa>onmuokkaamineninnovaa>onsuuntaan 6.taiinnovaa>onmuokkaaminenorganisaa>onsuuntaan 7.Innovaa>onleviäminenlaajempaankäy/öön 8.Käytönselkiytyminen 9.Innovaa>omuu/uuosaksiru>ineja kesto jopa vuosia Sosiaalinen paine? YHTEISPELI

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Ajankäytön hallinta. Riitta Tihinen 2011 HAUS

Ajankäytön hallinta. Riitta Tihinen 2011 HAUS Ajankäytön hallinta Riitta Tihinen 2011 Sisältö 1. Itsetuntemus, oman tasapainon ja hyvinvoinnin löytäminen 2. Ajankäytön hallinta - mistä oikein on kysymys? Oman ajankäytön arviointi Ajanhallintamatriisi

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa KT Helena Kasurinen Opetushallitus Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa Johdanto Peruskoulun tulisi taata oppilailleen välittävä ja turvallinen oppimisympäristö. Perusopetuslaki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

ULOS LUOKKAHUONEESTA. Matka vaikuttavaan oppimiseen

ULOS LUOKKAHUONEESTA. Matka vaikuttavaan oppimiseen ULOS LUOKKAHUONEESTA Matka vaikuttavaan oppimiseen OPIN SAFARILLA perustelemaan. Ymmärsin, että yleensä perustelut ovat tärkeimpiä avaimia sekä ongelman ytimen että näkökulman ratkaisumahdollisuuksien

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot