Yhteyshenkilö maakuntakorkeakouluasioissa Lieksassa: koulutuskoordinaattori Pasi Karonen,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteyshenkilö maakuntakorkeakouluasioissa Lieksassa: koulutuskoordinaattori Pasi Karonen, pasi.karonen@lieksa.fi"

Transkriptio

1 1

2 Yhteyshenkilö maakuntakorkeakouluasioissa Lieksassa: koulutuskoordinaattori Pasi Karonen, Lieksan koulutus- kehittämis- ja innovaatiosuunnitelma LKKIS Kolmen lukuvuoden jakso: Hyväksytty Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun paikallisen Lieksan ohjausryhmän kevätkokouksessa Lieksassa. Vuosi 2013 oli Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun kahdeksas toimintavuosi. Maakuntakorkeakoulun toiminta perustuu verkostomaiseen yhteistyöhön eri toimijatahojen välillä lähtökohtanaan koulutustoimijoiden ja seutukuntien välinen vuorovaikutus ja kumppanuus. Maakuntakorkeakoulun ydin kiteytyy kolmeen kokonaisuuteen: koulutus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä aikuisten koulutusvalintoja koskeva ohjaus ja neuvonta. Koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunnitelmat muodostavat toiminnallisen rungon ja tavoitteet. Suunnitelmat päivite- 2

3 tään vuosittain, ja niihin voi tutustua maakuntakorkeakoulun Internet-sivustossa: Ensimmäiset maakuntakorkeakoulutoimintana Lieksassa opintonsa suorittaneet sairaanhoitajat valmistuivat Karelia-ammattikorkeakoulusta Koulutus toteutettiin monimuoto-opintoina. Valmistuneet 16 sairaanhoitajaa suorittivat lähiopiskelunsa pääasiassa Pohjois- Karjalan koulutuskuntayhtymän Lieksan ammattiopiston tiloissa. Heidän 3,5 vuotta kestäneet ja 210 opintopisteen laajuiset opintonsa koostuivat lähiopiskelutunneista luokka- ja simulaatio-oppimistiloissa sekä verkko-opinnoista. Opiskelijoilla oli lähiopetusta neljästä kahdeksaan päivää kuukaudessa. Käynnissä on samoin opintomuodoin myös toinen sairaanhoitajakoulutus, jonka 150 opintopisteen laajuinen alkuosuus toteutuu työvoimapoliittisena koulutuksena ja loppujen 60 opintopisteen osuus eli viimeinen lukuvuosi varsinaisessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Loppusuoralla ovat vuoden 2011 alussa monimuotoisina alkaneet Karelia-ammattikorkeakoulun tradenomiopinnot, joiden yksi opintopiiri on toiminut Lieksassa. Lukuvuodeksi käynnistyi sosiaalityön 25 opintopisteen laajuisten perusopintojen opetusyhteistyö Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston, Pohjois-Karjalan kesäyliopiston, Nurmeksen lukion ja Lieksan kansalaisopiston kesken. Perusopintokokonaisuuden 20 opiskelijasta kahdeksan on Lieksasta. Opintoihin sisältyvät luennot välitetään Joensuusta tai Kuopiosta verkkoteitse. Opiskelijoiden tukena ovat paikalliset tuutorit, jotka myös valvovat tentit, eikä omalta paikkakunnalta siten tarvitsekaan näiden perusopintojen takia matkustaa kertaakaan minnekään. Maakuntakorkeakoulun koulutustoiminnan uudet avaukset vuonna 2013 painottuivatkin monimuoto- ja verkko-opiskeluun. Kehittämisja innovaatiotoimintaa suuntasi opetus- ja kulttuuriministeriön Karelia-ammattikorkeakoululle myöntämä ISAT alueellinen innovaatiokeskusmalli -projektimääräraha Pielisen Karjalaan. Opinto-ohjaus- ja neuvontatoimintaan taas sisältyi Lieksassa yleistä tiedotusta joukkoviestimien kautta, yleisötilaisuuksissa ja muin sopivin keinoin, tuutorointia ja opiskelun ryhmäohjausta sosiaalityön perusopinnoissa sekä tarvittaessa hen- 3

4 kilökohtaista ohjausta esimerkiksi opintoihin hakeuduttaessa. Henkilökohtaisen ohjauksen tarvetta oli erittäin harvoin, mutta silloin tyypillisesti tavallista mutkikkaammissa tilanteissa, kun vastattiin työ- ja elinkeinotoimiston avunpyyntöihin; tilanne jatkunee samanlaisena. Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun kokonaisuuteen voi tutustua sen toimintakertomuksesta vuodelta 2013: Pielisen Karjalan painoarvo on melko huomattava. Kaupungin strategia, seutukaupunkiohjelma ja paikallisen työryhmän tuoreimmat linjat Lieksan kaupungin strategia 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa : 8, ja Maakuntakorkeakoulutoiminnan ydintoimintakokonaisuuksien kannalta ja hieman yleisemminkin voi kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin strategian kohtiin. Ne sijoittuvat osin päällekkäinkin eri toimintakokonaisuuksien alueille, ja sen takia luettelossa alla on toistoa. Kursivoinnit on lisätty tässä. Koulutus Kaupungin toiminta-ajatukseen sisältyy seutukaupungin käsite; ks. tästä asiasta jäljempänä. Väestörakenteen ja elinkeinorakenteen muutos sekä ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan väheneminen lisäävät laadukkaan ammatillisen koulutuksen merkitystä. Vahvistamme toisen asteen koulutuksen (lukio ja ammatillinen koulutus) yhteistyötä, toimintaa ja asemaa. 4

5 Verkostoidumme kansallisten ja kansainvälisten koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Matkailun kehittämisessä tukeudumme luontaisiin vahvuuksiimme. Majoituskapasiteetin lisääminen ja ohjelmapalvelujen kehittäminen ovat keskeisiä tavoitteitamme. Huolehdimme henkilöstömme ammatillisesta, fyysisestä ja psyykkisestä työkuntoisuudesta vastuullisesti. Kehittämis- ja innovaatiotoiminta Verkostoidumme kansallisten ja kansainvälisten koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Hyödynnämme elinkeinoelämän rakennemuutoksen tarjoamat mahdollisuudet. Matkailun kehittämisessä tukeudumme luontaisiin vahvuuksiimme. Majoituskapasiteetin lisääminen ja ohjelmapalvelujen kehittäminen ovat keskeisiä tavoitteitamme. Aikuisten koulutusvalintoja koskeva ohjaus ja neuvonta Hyödynnämme maahanmuuttajaväestön työpanosta ja osaamista. Huolehdimme henkilöstömme ammatillisesta, fyysisestä ja psyykkisestä työkuntoisuudesta vastuullisesti. Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutukuntiensa tai talousalueensa keskuksia tai keskuspareja, mutta eivät ole maakuntiensa keskuksia. Seutukaupungit ovat työssäkäyntialueen keskuksia. Pohjois-Karjalan pohjoispään kunnista Lieksa ja Nurmes kuuluvat seutukaupunkiverkostoon. Suomen Kuntaliitolla on seutukaupunkipolitiikkaohjelma : 5

6 Politiikkaohjelma tähtää itseään pidemmälle, vuoteen 2020 (s. 5). Muutamia kursivointeja on nimenomaan maakuntakorkeakoulumielessä keskeisten asioiden korostamiseksi lisätty seuraavassa. Vuonna 2020 seutukaupungit ovat saaneet viestinsä kuulluksi ja vakiinnuttaneet asemansa elinvoimaisina asuinpaikkoina, joissa on tarjolla laadukasta koulutusta, kehittyviä ja uutta tekniikkaa soveltavia yrityksiä ja työpaikkoja sekä hyvä ja monipuolinen palvelutarjonta inhimillisessä asuinmiljöössä. Koulutus on politiikkaohjelmassa keskeisessä asemassa, toisena keihäänkärkenä neljästä (s. 6) ja ensimmäisenä teemana kuudesta (s. 9): 2. Koulutus ja yritystoiminnan edistäminen Koulutus ratkaisee kaiken! Luodaan rahoitus- ja rakenneratkaisuja koulutuksen kehittämiseksi ja yritystoiminnan edellytysten edistämiseksi seutukaupungeissa. Teemaosiossa 1. Osaaminen, koulutus ja työvoima esitetään tavoite puolestaan seuraavasti. Politiikkaohjelman tavoitteena on edistää koulutetun työvoiman saatavuutta elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden turvaamiseksi seutukaupungeissa. Ohjelman tavoitteena on lisäksi kiinnittää huomiota toimivan mallin luomiseen työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi koulutuspalveluita kehittämällä. Seutukaupunkien tarjoamat opiskelumahdollisuudet tulee turvata kilpailukykyisinä yhteistyössä maakuntakeskusten kanssa. 6

7 o Seutukaupungeissa on monipuolinen koulutustarjonta ammatillisesta opetuksesta korkeakouluopetukseen seudun elinkeinoelämän rakenne ja tarve huomioiden. o Kouluttaa riittävästi sekä nuorisoasteella että aikuisväestön osalta ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa seutukaupungeissa. o Edistää ammatillisen koulutuksen sekä yritys- ja elinkeinoelämän yhteistyötä. o Huolehtia pätevien ja osaavien opettajien rekrytoinnista seudun oppilaitoksiin. o Vahvistaa nuorten koulutustakuuajattelua, kehittää yhteistyössä seudullista koulupudokastyöskentelyä, tavoitteena 100- prosenttinen koulutusaste 18 vuotta täyttäneillä. o Kehittää työperäiseen maahanmuuttoon toimiva malli, jossa on huomioitu ammatillinen täydennys- ja kielikoulutus sekä perheiden asettuminen paikkakunnalle. o Vaikuttaa maakuntaliittojen tavoitteisiin koulutuspolitiikassa seutukaupungit huomioiden. o Pitää nuorten opiskelijoiden koulumatkan pituus kohtuullisena. Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun paikallisen Lieksan työryhmän talvikokouksessa päätettiin lisäksi edetä koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunnittelussa tällaisten linjojen mukaisesti: o Mitä toimintaa tavoitellaan erityisesti tänä vuonna ja millaisiin suuntiin tähdätään eteenpäin: Tutkintokoulutukset ovat nykyisellään pitkiä, mutta lyhentynevät tulevaisuudessa. Elinikäisen oppimisen ja eri elämänvaiheiden valintojen kannalta opinto-ohjaus tarpeen. Oppimisen tavatkin ovat muuttuneet. Oppisopimusjärjestelmä on hyvä, mutta yrittäjille raskas. Maakuntakorkeakoululta toivotaan osaamis- ja koulutustarpeiden tuomista näkyville. Tutkintotavoitteisten koulutusten 7

8 saaminen eri paikkakunnille on kuitenkin vaikeaa, ja avoin ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto ymv. muodot ovat joustavampia. o Aidosti paikasta riippumattomat etäopinnot, mielellään usein myös aikariippumattomuus tai esimerkiksi ainakin opetuksen sijoittaminen muihin ajankohtiin kuin tavanomaisiin arkityöpäiviin sekä modulaarinen ajattelu (= kurssien, opintokokonaisuuksien tmv. elementtien tarjoaminen tutkintojen aloituksiksi ja osiksi sekä täydennyskoulutukseksi) todettiin tarpeellisiksi. Karelia-ammattikorkeakoulussa on vireillä oppimis- ja palveluympäristöjä koskeva hankeidea, ja maakuntakorkeakoulu on hyvä ottaa sellaiseen kehitystyöhön mukaan juuri etäopintomahdollisuuksien kehittämisen takia. o Suunnittelua kannattaa viedä eteenpäin niin, että muistetaan maakuntakorkeakoulun kaikki kolme päätehtävää. Koulutustarpeita lähivuosina tutkinnot ja niiden elementit Vaikka onkin todettu, että tutkintotavoitteisten koulutusten saaminen eri paikkakunnille on vaikeaa, ei tavoitteesta ole syytä luopua, kahdesta syystä: Potentiaaliset opiskelijat ovat usein aikuisia, perheellisiä ja työssä käyviä. Heidän olisi vaikeaa tai mahdotonta lähteä opiskelemaan toiselle paikkakunnalle tai sitten muutto muualle jäisi monesti epäilemättä pysyväksi. Opiskeluaikainen verkottuminen omalla paikkakunnalla: harjoittelupaikkoihin saadaan harjoittelijoita, monenlaisille projekti- ja opinnäytetöille löytyy paikallisesti relevantteja aiheita, ja työllistymisen kannalta saadaan toimivaksi ketju harjoittelujaksoista ehkä määräaikaisten tehtävien kautta pysyviin töihin. 8

9 Tarkastelujaksolla voidaan nähdä ainakin seuraavanlaisia täysimittaisten tutkintotavoitteisten koulutusten tarpeita. Eri aloja ei ole näissä koulutustarveluetteloissa esitetty missään erityisessä tärkeys- tai muussa järjestyksessä, vaan numerointi on mukana ainoastaan helpottamassa asioihin viittaamista. 1. Tradenomit Tarvetta tradenomeille lienee varsinkin eläköitymisten myötä sekä yrityksissä että julkisessa hallinnossa. Vähimmäistavoitteena voi pitää monimuoto-opintoteitse tapahtuvan tradenomiopiskelun paikallista opintopiiriä. Sellaisesta on kokemusta jo entuudestaan, ja tällaisen opintopiirin vetäminenhän voitaisiin myös järjestää samalla tavoin kuin avoimen yliopiston paikallinen tuutorointitoiminta. 2. Sairaanhoitajat Kaksi maakuntakorkeakoulutoimintana Lieksassa toteutettua tai toteutettavaa sairaanhoitajakoulutusta ei vielä riitä: Sairaanhoitajaopintojen uusi ryhmä on ehdottomasti edelleenkin harras toiveemme ja tulevaisuuden pelastusrenkaamme. Sairaanhoitajista on meillä melkein jatkuva pula. Entisiä siirtyy eläkkeelle kovaa kyytiä ja jonkin verran tapahtuu luonnollisesti myös paikkakunnalta poismuuttoa, joten uusia hoitajia tarvittaisiin ehdottomasti. Kokemuksemme paikallisesta koulutuksesta on ollut positiivista ja voi sanoa pelastuksemme. Koulutukseen hakeutuneet ovat hyvin sitoutuneita työskentelemään Lieksassa jatkossakin. (Johtava hoitaja Elena Olsonen, terveystoimi, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Lieksan kaupunki, ) Sekä joulukuussa 2013 päättyneen että edelleen vielä jatkuvan koulutuksen yhteydessä on myös todettu, että yhteistyö Lieksan ammattiopiston kanssa on sujunut erinomaisesti. Ammattiopiston lähihoitajakoulutus tarjoaa muutenkin pohjaa hoiva-alalle ja 9

10 onhan ammattiopiston kanssa samoissa tiloissa toimivassa Lieksan aikuisopistossa alkamassa myös työvoimapoliittisesti toteutettava yhdeksänkuukautinen hoiva-avustajakoulutus. Sairaanhoitajakoulutuksen toteuttaminen osin työvoimapoliittisena ja osin varsinaisena tutkintoon johtavana koulutuksena on jatkossakin selvittämisen arvoinen malli, ja sellainen vastaisi myös seutukaupunkistrategian toisena keihäänkärkenä olevaa ajatusta rahoitus- ja rakenneratkaisujen luomisesta koulutuksen kehittämiseksi. 3. Tekniikan alan diplomikoulutus Karelia-ammattikorkeakoulu on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöstä erillismäärärahaa tekniikan alan diplomikoulutuskokeiluun. Kokeilun tavoitteena olisi pilotoida 120 opintopisteen eli amk-insinöörikoulutuksen puolikkaan laajuista diplomia yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Asiassa odotetaan seuraavaksi tulosneuvotteluvaihetta ammattikorkeakoulun sekä opetus- ja kulttuuriministeriön välillä keväällä Varmaankin kaksivuotinen diplomikokonaisuuskoulutus voisi toimia hyvänä alkuna täysimittaisille insinööriopinnoille, ja erityisesti automatiikka- ja prosessialoilla olisi saatavissa synergiaetua Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Lieksassa toimivasta prosessiteollisuuden koulutuskeskuksesta Prosessimosta sekä Lieksan ammattiopiston prosessiteollisuuden perustutkinnon kemiantekniikan ja paperiteollisuuden koulutusohjelmista. Pielisen Karjalassa tehtiin insinööriosaamiskartoitus vuonna 2013, eikä Lieksan suuryritysten insinööritarve lähitulevaisuudessa vaikuttanut kovin suurelta. Esitettiin kuitenkin mm. nykyisten insinööriopiskelijoiden ja Pielisen Karjalan yritysten yhteistyön lisää- 10

11 mistä, valinnaisiin ja avoimen amk:n opintoihin räätälöityjä opintojaksoja alueen suurten yritysten tarpeet huomioon ottaen ja paikallisia toimijoita kuten esimerkiksi Prosessimoa hyödyntäen, tiivistä yhteistyötä koulutuskuntayhtymän hallinnoiman Väyläprojektin kanssa, jossa luodaan joustava väylä eri paikkakunnilla olevien ammattiopistojen opiskelijoiden amk-jatko-opintoihin, sekä insinööriopintojen monimuotoistamista ja verkko-opintojen mahdollistamista. Kaikkiin näihin tavoitteisiin vastaisi tekniikan alan diplomikoulutus hyvin. 4. Sosionomit Sosionomien osaopintoja on kuluvana ja osin ensi vuonna määrä olla Pielisen Karjalassa vireillä kahdellakin tavalla. Karelia-ammattikorkeakoululla on Nurmeksessa käynnissä kevätkaudella 2014 sosionomiopintojen 21,5 op:n opintokokonaisuus, ja Lieksan kristillisessä opistossa on syksyllä alkamassa vuoden pituinen Sosiaalialan valmistava (AMK) linja yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja neljän muun kansanopiston kanssa. Luonteva jatko olisi toteuttaa monimuoto- ja opintopiiriperustaisesti koko tutkintotavoitteinen koulutus; opintopiirin järjestelyjen suhteen voi asiaa verrata edellä mainittuihin tradenomiopintoihin. 5. Matkailuala Lieksan kaupungin strategiassa 2020 mainitaan matkailun ja siinä yhteydessä mm. ohjelmapalvelujen kehittäminen. Pohjois-Karjalan aikuisopistolla on soveltuvaa, näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta, josta osa monimuotoistettua ks. erityisesti matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto, ja jälleen voisi ehkä tulla kysymykseen paikallinen, tuutoriohjattu opintopiiri. 11

12 Aidosti paikasta ja mielellään usein myös ajasta riippumattomien tai vähintään muina ajankohtina kuin tavanomaisina arkityöpäivinä toteutettavien sekä modulaaristen opintojakso-, opintokokonaisuus-, täydennys- ja vastaavantyyppisten koulutusten puolella voidaan taas nähdä ainakin seuraavanlaisia tarpeita. On hyvä tietoisesti huomata, että monilla aloilla voivat jo olemassaolevan tutkinnon oheen suoritettavat tietynlaajuiset opinnot antaa kelpoisuuden eli että uuden ammattipätevyyden voi toisinaan saada pelkästään vanhaa tutkintoa täydentämällä. 6. Sosiaalityö Sosiaalityön perusopinnot ovat 25 op:n laajuisina käynnissä maakuntakorkeakoulun ja kesäyliopiston organisoimina etä- ja monimuoto-opintoina kuviossa Kuopio Joensuu Lieksa Nurmes. On jo ollut alustavasti esillä jatkoajatus sosiaalityön aineopinnoista samanlaisin järjestelyin. Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, 272/2005, 3, Kiinnostusta alan opintoihin kuitenkin on, Lieksassa kuluvana talvena peräti kahdeksalla perusopintojen suorittajalla, sosiaalityöntekijöistä on puutetta, ja mahdollisesti sosiaalityön opinnot voivat toimia myös ammattitaitoa lisäävänä täydennyskoulutuksena, vaikka sosiaalityöntekijän kelpoisuutta ei tavoitteena aina pidettäisikään. Aineopintojen rinnalla on toisena kysymyksenä, olisiko aihetta uusia heti perään myös sosiaalityön perusopintokokonaisuus. 12

13 7. Kirjastoala Kirjastonhoitajista on pahasti puutetta, ja tilanne vain heikkenee eläköitymisten myötä. Kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 45 prosentilla tulee olla joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot (valtioneuvoston asetus kirjastoista, 406/2013, 4 :n 2 momentti, Korkeakoulutetun henkilöstön osuus on Pohjois-Karjalassa kuitenkin vain 32 %. Koko maassa luku on 38,2 %. Eläköityminen kirjastoalalla kirpaisee myös eniten näitä korkeakoulutettuja. (Sivistystoimentarkastaja Eeva Hiltunen, opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä- Suomen aluehallintovirasto, ) Mainittu valtioneuvoston asetus kirjastoista tuli voimaan Sen viides pykälä määrittelee siirtymäajan: kunnan kirjastolaitoksen tulee täyttää säädetyt koulutetun henkilöstön osuutta koskevat vaatimukset viiden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta. Pohjois-Karjalan kesäyliopisto on hakenut Tampereen ja Oulun yliopistoilta järjestämisoikeutta informaatiotutkimuksen opintoihin. Tampereelta tuli kielteinen päätös opettajaresurssien vähyydestä johtuen. Myös Oulusta tuli kielteinen päätös lukuvuodelle , koska informaatiotutkimuksen perusopintojen osalta oppiaineessa on käynnistetty opetussuunnitelmauudistus, jota työstetään tuon ensi lukuvuoden ajan. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus käynnistyy oppiaineessa syksyllä 2015, ja Oulun avoimen yliopiston pyrkimyksenä on saada yhteistyöoppilaitoksille opintojen järjestämisoikeuksia lukuvuodelle (Koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, Pohjois-Karjalan kesäyliopisto, ) 13

14 Syksystä 2015 laskienkin olisi vielä kolme vuotta aikaa ennen kuin kirjastoasetuksen siirtymäaika päättyy kesällä 2018, ja se riittäisi: perusopintoihin vuosi, aineopintoihin puolitoista tai kaksi vuotta. Monimuoto- ja etäopintojen käytännön toteuttamistavalle löytyisi jälleen erinomainen ennakkotapaus ja malli sosiaalityön perusopintojen järjestämisestä. 8. Vastaanottohoitajat Vastaanottohoitajien erikoistumiskoulutustasoiseen täydennyskoulutukseen on tarvetta kaupungin terveystoimen palveluja kehitettäessä. Tulevaisuudessa siirrytään yhä enemmän hoitajavastaanottotoimintaan, ja niinpä pitäisi vahvistaa vastaanotolla työskentelevien hoitajien teoreettista ja kliinistä osaamista. Esimerkiksi Kajaanin ammattikorkeakoulussa on aikaisemmin toteutettu Asiantuntijahoitaja vastaanottotoiminnassa -nimiset, 30 opintopisteen laajuiset ammatilliset erikoistumisopinnot, jollaiset näyttäisivät suorastaan ihanteellisilta. Koulutuksen osa-alueina olisivat terveyttä edistävä toiminta, kulttuurien kohtaaminen, vuorovaikutusosaaminen mukaanlukien eettiset ja juridiset asiat sekä kliinisen tutkimisen ja terveydentilan arvioinnin osaaminen. (Alkup. johtava hoitaja Elena Olsonen, terveystoimi, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Lieksan kaupunki, ) 9. Matkailuala Lieksan kaupungin strategiassa 2020 mainitaan matkailun kehittäminen ja siinä yhteydessä mm. ohjelmapalvelujen kehittäminen. Yksittäisten opintojaksojen tai vastaavien mielessä on lukuvuonna yritetty Karelia-ammattikorkeakoulun ja Lieksan kansalaisopiston yhteistyönä käynnistää kahta eri kurssia: venäläinen asiakkaana ja kuluttajana sekä matkailupalveluiden turvallisuus. Kumpikin peruuntui ilmoittautuneiden määrän vähyyden vuoksi. Toisaalta oli Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES:in loppuvuonna 2013 järjestämissä kahdessa matkailun turvallisuuspassikoulutuksessa kohtalainen osanotto. 14

15 Karelia-ammattikorkeakoulu tekee kevään 2014 aikana matkailualan koulutustarvekartoituksen Pielisen Karjalassa, mutta sen tulokset eivät ennätä tähän KKI-suunnitelmaan, jonka on valmistuttava jo aivan alkukevään aikana. Tietenkin tuloksia voidaan ottaa huomioon myöhemmin, ja sitä paitsi oli aihepiiri laajan keskustelun kohteena jo maakuntakorkeakoulun paikallisessa Lieksan työryhmässä , jolloin oli asiantuntijoina kutsuttu mukaan Suomen Restonomit SURE ry:n puheenjohtaja Arto Hiltunen sekä Karelia-ammattikorkeakoulun Luovan talouden keskuksesta johtaja Raimo Moilanen ja koulutus- ja kehittämispäällikkö Mervi Heikkinen: Aihe todettiin hyvin ajankohtaiseksi, koska Karelia-ammattikorkeakoulussa oli parhaillaan käynnissä opetussuunnitelmien uudistustyö. Uusiin opetussuunnitelmiin on tulossakin melko iso määrä täydentäviä ja profiloivia elementtejä tai moduuleita, joita keskustelussa nimenomaan kaivattiin esimerkiksi matkailu-, ruokaravintola- ja liikkeenjohtoalueille; erilaiset anniskelu-, hygieniapassi-, turvallisuuspassi- ym. pienimittaiset pätevyyskorttikoulutukset ovat lisäksi soveltuvia pikkupaketteja opintojen räätälöinnissä. Matkailun suhteen on myös yhteistyötä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa, ja kulttuurimatkailupuolellekin ollaan menossa. Todettiin moduuliajattelutapa ja restonomi-identiteetin säilyttäminen soveltuvammaksi etenemissuunnaksi kuin olemassaolevien koulutuslinjojen sekoittaminen joko restonomikoulutuksen sisällä tai esimerkiksi restonomi- ja tradenomikoulutusten välillä. Yksittäisiä opintojaksoja tarvitaan myös avoimeen amk:hon; ehkä on maahan syntymässä myös diplomijärjestelmä, joka sisältäisi tutkintojen osia. 15

16 Alan koulutuksen tarvekartoitus on tarpeen: esimerkiksi mikä on seutukunnan yritysten mielestä ravitsemuspalvelujen koulutuksen tai yleensä eri koulutusosioiden tarve, Venäjä-osaamisen tarve mahdollisen viisumivapauden myötä eikä pelkästään venäjän kielen mielessä, vaan myös mm. muutenkin venäläisen asiakkaan kohtaamista ajatellen, turvallisuuskysymykset, sähköinen liiketoiminta? Oman lähialueen matkailun korostaminen restonomikoulutuksessa ainakin nähtiin keskustelussa tärkeäksi, ja matkailualan markkinointiosaamisen puute seudulla nähtiin kompastuskiveksi. Nurmeksen ammattiopistossa loppuu matkailukoulutus, ja se keskittyy toisella asteella Joensuuhun. Catering-puolella ei Pielisen Karjalan ammattiopistoissa ole nähtävissä muutoksia. Todettiin tärkeäksi Väylä-hanke ammattiopisto- ja ammattikorkeakoulutasojen välillä: yhteisiä elementtejä koulutuksissa on, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen toimii mutta vaihtelevasti, ja yhteensä 3 + 3,5 vuoden opiskeluaika olisi hyvä saada tiivistetyksi vaikkapa viiteen vuoteen. Toisaalta alalla myös arvostetaan työkokemusta opintojen ohessa, jotta voisi työllistyä asiantuntijatehtäviin, joten usein mennäänkin toisen asteen tutkinnon jälkeen työhön, ja amk-opinnot tulevat vasta myöhemmin. Marjaana Pyykön ja Nina Sahasen opinnäytetyö Pielisen Karjalan ohjelmapalveluyritysten tarvekartoitus vuodelta 2011 silloisen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelmassa puolestaan totesi yhteenvedossaan, s. 2/148: Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että Pielisen Karjalassa on runsaasti luontoaktiviteetteja tarjoavia ohjelmapalveluyrityksiä ja tarjonta on monipuolista. Ohjelmapalvelualalle tyypillinen kausiluonteisuus ja alueen pienet matkailijamäärät heikentävät yritysten kan- 16

17 nattavuutta, minkä vuoksi useissa yrityksissä ohjelmapalvelutoiminta on sivutoimista. Yritysten keskeiset kehittämistarpeet liittyvät markkinointiin, myyntiin sekä toiminnan kehittämiseen ympärivuotisemmaksi. Yhteistyötä kehittämällä on mahdollista parantaa yritysten toimintaedellytyksiä. 10. Muut alat Sopivalla tavalla kohdennettujen korkeakouluopintojen johdatuskurssien, kielikurssien ja vaikkapa vapaavalintaisiksi opinnoiksi luettavien muidenkin opintojaksojen järjestäminen kansalaisopiston välityksellä saattaisi hyvinkin olla tarpeellista. Irrallisina, mihinkään suurempaan opintoprojektiin sitomattomina eivät tällaiset kurssit kuitenkaan ilmeisesti vedä. Teollisuus- tai muiden yritysten kannalta olisi hyvä olla opintotarjotin, josta voisi poimia opintojaksoja. Näidenkin tulisi olla työn ohessa esimerkiksi oppisopimuskonseptilla suoritettavia, yritykselle ilmaisia. Aiheita mm. esimiestyö, tietotekniikka, asiakkuuksien hallinta. Henkilöstön resurssijohtamiseen ja strategiseen johtamiseen perehdyttävä opintojakso voisi olla tarpeen muuttuvien tilanteiden keskellä elävässä kaupungissa. Mikäli osallistujia olisi muutenkin esimerkiksi kaikista Pielisen Karjalan kunnista, voisi myös opintopiirityyppisesti tapahtuva kokemusten ja ajatusten vaihto olla hedelmällistä. 17

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet 1 Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet Uudenmaan liitto 15.2.2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Tavoitteet... 3 Syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksen avulla... 3 Yhteiskuntatakuu... 4 Syrjäytyneiden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu» KOULUTUS» KEHITTÄMINEN» NEUVONTA JA OHJAUS» TOIMIJAT JA YHTEISTYÖVERKOSTO

Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu» KOULUTUS» KEHITTÄMINEN» NEUVONTA JA OHJAUS» TOIMIJAT JA YHTEISTYÖVERKOSTO Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu» KOULUTUS» KEHITTÄMINEN» NEUVONTA JA OHJAUS» TOIMIJAT JA YHTEISTYÖVERKOSTO Toimintakertomus 2014 Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu Toimintakertomus 2014 Sisältö

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

Kesäyliopiston avoimen korkeakouluopetuksen alueellinen vastuu Päijät-Hämeessä

Kesäyliopiston avoimen korkeakouluopetuksen alueellinen vastuu Päijät-Hämeessä Kesäyliopiston avoimen korkeakouluopetuksen alueellinen vastuu Päijät-Hämeessä Hankkeen loppuraportti 2012 Timo Aarrevaara Riitta Niittyviita Eija Pollari SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Johdanto... 5 2.

Lisätiedot

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa Ruralia-instituutti Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa alueellinen selvitys elinkeinoelämän valmiuksista korkea-asteen oppisopimuskoulutukseen Hannu Helama Sirkku Piispanen Raportteja

Lisätiedot

FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila

FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 90 Tuula Brofeldt Tuula Piensoho Tuula

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut aluevaikuttajina. Toimintamalleja Pielisen Karjalassa ja Varkauden seudulla TOIMITTANUT MERVI LÄTTI

Ammattikorkeakoulut aluevaikuttajina. Toimintamalleja Pielisen Karjalassa ja Varkauden seudulla TOIMITTANUT MERVI LÄTTI Ammattikorkeakoulut aluevaikuttajina Toimintamalleja Pielisen Karjalassa ja Varkauden seudulla TOIMITTANUT MERVI LÄTTI AMMATTIKORKEAKOULUT ALUEVAIKUTTAJINA TOIMINTAMALLEJA PIELISEN KARJALASSA JA VARKAUDEN

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA

VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA VARHAISKASVATUKSEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN TOIMINTATAVAT POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN VARHAISKASVATUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/poske Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii Karelia ammattikorkeakoulu LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. YLLÄPITÄJÄN JA HAETUN AMMATTIKORKEAKOULUN PERUSTIEDOT 1.1. Ylläpitäjän nimi Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Neuvottelu- ja valmisteluryhmä 2009 Suomen Kuntaliitto Hämeenlinnan kaupunki Helsinki

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

on kasvun kaupunki Kari Nenonen

on kasvun kaupunki Kari Nenonen Laurea tutkii ja kehittää 2/2015 on kasvun kaupunki Kari Nenonen / s. 4 Opiskelijayrittäjyys / s. 6 YAMK-opiskelu / s. 10 CIDe Cluster / s. 14 Sisällysluettelo Kehittämiskumppanisi kansainvälistyvällä

Lisätiedot

Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla

Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla Raportteja 23 2013 Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla Tunturiosaaja-hanke 2013 PETRA PUDAS (TOIM.) HEINO VASARA TIINA RISSANEN TUOMAS PUSSILA MIRVA JUNTTI Raportti

Lisätiedot

PAKETTI BOLOGNESE II Sisällys: 3 Lukijalle: Ammattikorkeakoulut kansainvälistyvät - ja sinä voit olla vaikuttajana prosessissa! 4 Bolognan tavoitteet 5 Opiskelijoiden osallistuminen on tärkeää 6 Opintopisteet

Lisätiedot

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 OSA A AJANJAKSO TAMMIKUU 2011 KESÄKUU 2011... 2 2 TYÖVOIMA-

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus Kauppatieteiden osasto 90611K Kandidaatin tutkielma Johtaminen ja organisaatiot Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Alueelliset. osaamisstrategiat. Evijärvi. Lappajärvi. Kauhava. Alajärvi Soini. Kuortane. Seinäjoki. Ilmajoki. Kurikka. Ähtäri Teuva Jalasjärvi.

Alueelliset. osaamisstrategiat. Evijärvi. Lappajärvi. Kauhava. Alajärvi Soini. Kuortane. Seinäjoki. Ilmajoki. Kurikka. Ähtäri Teuva Jalasjärvi. Alueelliset osaamisstrategiat Evijärvi Kauhava Lappajärvi Vimpeli Lapua Alajärvi Soini Kurikka Ilmajoki Seinäjoki Kuortane Alavus Ähtäri Teuva Jalasjärvi Karijoki Kauhajoki Isojoki Tämä on lyhennetty versio

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

Anja Manninen. Sta g e Vanhustyö - tulevaisuuden toiveammatti?

Anja Manninen. Sta g e Vanhustyö - tulevaisuuden toiveammatti? Anja Manninen Sta g e Vanhustyö - tulevaisuuden toiveammatti? Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinki 2008 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA D Työpapereita 48 Julkaisija: Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU 1/2006. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta. Matkailualan PD-koulutus - katsaus menneeseen, suuntaviittoja tulevaisuuteen

MUUTTUVA MATKAILU 1/2006. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta. Matkailualan PD-koulutus - katsaus menneeseen, suuntaviittoja tulevaisuuteen MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 1/2006 Matkailualan PD-koulutus - katsaus menneeseen, suuntaviittoja tulevaisuuteen SISÄLLYSLUETTELO JOHDANNOKSI...5 MATKAILUALAN PD (Professional

Lisätiedot

ISBN 978-952-5788-13-6 (pdf.) Kiipulasäätiö ja tekijät. Kuvat: Riikka Michelsson, Tomi Lindstén, Kiipulasäätiö ja AMEO-verkosto

ISBN 978-952-5788-13-6 (pdf.) Kiipulasäätiö ja tekijät. Kuvat: Riikka Michelsson, Tomi Lindstén, Kiipulasäätiö ja AMEO-verkosto Esipuhe... 3 Työammatti... 5 Työammattiajattelun keskeiset piirteet... 5 Työammatti koulutuspolitiikassa... 8 Työammattikoulutuksen menetelmät... 10 Työammatti esimerkkejä ammatillisesta erityisopetuksesta...

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot