Yhteyshenkilö maakuntakorkeakouluasioissa Lieksassa: koulutuskoordinaattori Pasi Karonen,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteyshenkilö maakuntakorkeakouluasioissa Lieksassa: koulutuskoordinaattori Pasi Karonen, pasi.karonen@lieksa.fi"

Transkriptio

1 1

2 Yhteyshenkilö maakuntakorkeakouluasioissa Lieksassa: koulutuskoordinaattori Pasi Karonen, Lieksan koulutus- kehittämis- ja innovaatiosuunnitelma LKKIS Kolmen lukuvuoden jakso: Hyväksytty Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun paikallisen Lieksan ohjausryhmän kevätkokouksessa Lieksassa. Vuosi 2013 oli Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun kahdeksas toimintavuosi. Maakuntakorkeakoulun toiminta perustuu verkostomaiseen yhteistyöhön eri toimijatahojen välillä lähtökohtanaan koulutustoimijoiden ja seutukuntien välinen vuorovaikutus ja kumppanuus. Maakuntakorkeakoulun ydin kiteytyy kolmeen kokonaisuuteen: koulutus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä aikuisten koulutusvalintoja koskeva ohjaus ja neuvonta. Koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunnitelmat muodostavat toiminnallisen rungon ja tavoitteet. Suunnitelmat päivite- 2

3 tään vuosittain, ja niihin voi tutustua maakuntakorkeakoulun Internet-sivustossa: Ensimmäiset maakuntakorkeakoulutoimintana Lieksassa opintonsa suorittaneet sairaanhoitajat valmistuivat Karelia-ammattikorkeakoulusta Koulutus toteutettiin monimuoto-opintoina. Valmistuneet 16 sairaanhoitajaa suorittivat lähiopiskelunsa pääasiassa Pohjois- Karjalan koulutuskuntayhtymän Lieksan ammattiopiston tiloissa. Heidän 3,5 vuotta kestäneet ja 210 opintopisteen laajuiset opintonsa koostuivat lähiopiskelutunneista luokka- ja simulaatio-oppimistiloissa sekä verkko-opinnoista. Opiskelijoilla oli lähiopetusta neljästä kahdeksaan päivää kuukaudessa. Käynnissä on samoin opintomuodoin myös toinen sairaanhoitajakoulutus, jonka 150 opintopisteen laajuinen alkuosuus toteutuu työvoimapoliittisena koulutuksena ja loppujen 60 opintopisteen osuus eli viimeinen lukuvuosi varsinaisessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Loppusuoralla ovat vuoden 2011 alussa monimuotoisina alkaneet Karelia-ammattikorkeakoulun tradenomiopinnot, joiden yksi opintopiiri on toiminut Lieksassa. Lukuvuodeksi käynnistyi sosiaalityön 25 opintopisteen laajuisten perusopintojen opetusyhteistyö Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston, Pohjois-Karjalan kesäyliopiston, Nurmeksen lukion ja Lieksan kansalaisopiston kesken. Perusopintokokonaisuuden 20 opiskelijasta kahdeksan on Lieksasta. Opintoihin sisältyvät luennot välitetään Joensuusta tai Kuopiosta verkkoteitse. Opiskelijoiden tukena ovat paikalliset tuutorit, jotka myös valvovat tentit, eikä omalta paikkakunnalta siten tarvitsekaan näiden perusopintojen takia matkustaa kertaakaan minnekään. Maakuntakorkeakoulun koulutustoiminnan uudet avaukset vuonna 2013 painottuivatkin monimuoto- ja verkko-opiskeluun. Kehittämisja innovaatiotoimintaa suuntasi opetus- ja kulttuuriministeriön Karelia-ammattikorkeakoululle myöntämä ISAT alueellinen innovaatiokeskusmalli -projektimääräraha Pielisen Karjalaan. Opinto-ohjaus- ja neuvontatoimintaan taas sisältyi Lieksassa yleistä tiedotusta joukkoviestimien kautta, yleisötilaisuuksissa ja muin sopivin keinoin, tuutorointia ja opiskelun ryhmäohjausta sosiaalityön perusopinnoissa sekä tarvittaessa hen- 3

4 kilökohtaista ohjausta esimerkiksi opintoihin hakeuduttaessa. Henkilökohtaisen ohjauksen tarvetta oli erittäin harvoin, mutta silloin tyypillisesti tavallista mutkikkaammissa tilanteissa, kun vastattiin työ- ja elinkeinotoimiston avunpyyntöihin; tilanne jatkunee samanlaisena. Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun kokonaisuuteen voi tutustua sen toimintakertomuksesta vuodelta 2013: Pielisen Karjalan painoarvo on melko huomattava. Kaupungin strategia, seutukaupunkiohjelma ja paikallisen työryhmän tuoreimmat linjat Lieksan kaupungin strategia 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa : 8, ja Maakuntakorkeakoulutoiminnan ydintoimintakokonaisuuksien kannalta ja hieman yleisemminkin voi kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin strategian kohtiin. Ne sijoittuvat osin päällekkäinkin eri toimintakokonaisuuksien alueille, ja sen takia luettelossa alla on toistoa. Kursivoinnit on lisätty tässä. Koulutus Kaupungin toiminta-ajatukseen sisältyy seutukaupungin käsite; ks. tästä asiasta jäljempänä. Väestörakenteen ja elinkeinorakenteen muutos sekä ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan väheneminen lisäävät laadukkaan ammatillisen koulutuksen merkitystä. Vahvistamme toisen asteen koulutuksen (lukio ja ammatillinen koulutus) yhteistyötä, toimintaa ja asemaa. 4

5 Verkostoidumme kansallisten ja kansainvälisten koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Matkailun kehittämisessä tukeudumme luontaisiin vahvuuksiimme. Majoituskapasiteetin lisääminen ja ohjelmapalvelujen kehittäminen ovat keskeisiä tavoitteitamme. Huolehdimme henkilöstömme ammatillisesta, fyysisestä ja psyykkisestä työkuntoisuudesta vastuullisesti. Kehittämis- ja innovaatiotoiminta Verkostoidumme kansallisten ja kansainvälisten koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Hyödynnämme elinkeinoelämän rakennemuutoksen tarjoamat mahdollisuudet. Matkailun kehittämisessä tukeudumme luontaisiin vahvuuksiimme. Majoituskapasiteetin lisääminen ja ohjelmapalvelujen kehittäminen ovat keskeisiä tavoitteitamme. Aikuisten koulutusvalintoja koskeva ohjaus ja neuvonta Hyödynnämme maahanmuuttajaväestön työpanosta ja osaamista. Huolehdimme henkilöstömme ammatillisesta, fyysisestä ja psyykkisestä työkuntoisuudesta vastuullisesti. Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutukuntiensa tai talousalueensa keskuksia tai keskuspareja, mutta eivät ole maakuntiensa keskuksia. Seutukaupungit ovat työssäkäyntialueen keskuksia. Pohjois-Karjalan pohjoispään kunnista Lieksa ja Nurmes kuuluvat seutukaupunkiverkostoon. Suomen Kuntaliitolla on seutukaupunkipolitiikkaohjelma : 5

6 Politiikkaohjelma tähtää itseään pidemmälle, vuoteen 2020 (s. 5). Muutamia kursivointeja on nimenomaan maakuntakorkeakoulumielessä keskeisten asioiden korostamiseksi lisätty seuraavassa. Vuonna 2020 seutukaupungit ovat saaneet viestinsä kuulluksi ja vakiinnuttaneet asemansa elinvoimaisina asuinpaikkoina, joissa on tarjolla laadukasta koulutusta, kehittyviä ja uutta tekniikkaa soveltavia yrityksiä ja työpaikkoja sekä hyvä ja monipuolinen palvelutarjonta inhimillisessä asuinmiljöössä. Koulutus on politiikkaohjelmassa keskeisessä asemassa, toisena keihäänkärkenä neljästä (s. 6) ja ensimmäisenä teemana kuudesta (s. 9): 2. Koulutus ja yritystoiminnan edistäminen Koulutus ratkaisee kaiken! Luodaan rahoitus- ja rakenneratkaisuja koulutuksen kehittämiseksi ja yritystoiminnan edellytysten edistämiseksi seutukaupungeissa. Teemaosiossa 1. Osaaminen, koulutus ja työvoima esitetään tavoite puolestaan seuraavasti. Politiikkaohjelman tavoitteena on edistää koulutetun työvoiman saatavuutta elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden turvaamiseksi seutukaupungeissa. Ohjelman tavoitteena on lisäksi kiinnittää huomiota toimivan mallin luomiseen työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi koulutuspalveluita kehittämällä. Seutukaupunkien tarjoamat opiskelumahdollisuudet tulee turvata kilpailukykyisinä yhteistyössä maakuntakeskusten kanssa. 6

7 o Seutukaupungeissa on monipuolinen koulutustarjonta ammatillisesta opetuksesta korkeakouluopetukseen seudun elinkeinoelämän rakenne ja tarve huomioiden. o Kouluttaa riittävästi sekä nuorisoasteella että aikuisväestön osalta ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa seutukaupungeissa. o Edistää ammatillisen koulutuksen sekä yritys- ja elinkeinoelämän yhteistyötä. o Huolehtia pätevien ja osaavien opettajien rekrytoinnista seudun oppilaitoksiin. o Vahvistaa nuorten koulutustakuuajattelua, kehittää yhteistyössä seudullista koulupudokastyöskentelyä, tavoitteena 100- prosenttinen koulutusaste 18 vuotta täyttäneillä. o Kehittää työperäiseen maahanmuuttoon toimiva malli, jossa on huomioitu ammatillinen täydennys- ja kielikoulutus sekä perheiden asettuminen paikkakunnalle. o Vaikuttaa maakuntaliittojen tavoitteisiin koulutuspolitiikassa seutukaupungit huomioiden. o Pitää nuorten opiskelijoiden koulumatkan pituus kohtuullisena. Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun paikallisen Lieksan työryhmän talvikokouksessa päätettiin lisäksi edetä koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunnittelussa tällaisten linjojen mukaisesti: o Mitä toimintaa tavoitellaan erityisesti tänä vuonna ja millaisiin suuntiin tähdätään eteenpäin: Tutkintokoulutukset ovat nykyisellään pitkiä, mutta lyhentynevät tulevaisuudessa. Elinikäisen oppimisen ja eri elämänvaiheiden valintojen kannalta opinto-ohjaus tarpeen. Oppimisen tavatkin ovat muuttuneet. Oppisopimusjärjestelmä on hyvä, mutta yrittäjille raskas. Maakuntakorkeakoululta toivotaan osaamis- ja koulutustarpeiden tuomista näkyville. Tutkintotavoitteisten koulutusten 7

8 saaminen eri paikkakunnille on kuitenkin vaikeaa, ja avoin ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto ymv. muodot ovat joustavampia. o Aidosti paikasta riippumattomat etäopinnot, mielellään usein myös aikariippumattomuus tai esimerkiksi ainakin opetuksen sijoittaminen muihin ajankohtiin kuin tavanomaisiin arkityöpäiviin sekä modulaarinen ajattelu (= kurssien, opintokokonaisuuksien tmv. elementtien tarjoaminen tutkintojen aloituksiksi ja osiksi sekä täydennyskoulutukseksi) todettiin tarpeellisiksi. Karelia-ammattikorkeakoulussa on vireillä oppimis- ja palveluympäristöjä koskeva hankeidea, ja maakuntakorkeakoulu on hyvä ottaa sellaiseen kehitystyöhön mukaan juuri etäopintomahdollisuuksien kehittämisen takia. o Suunnittelua kannattaa viedä eteenpäin niin, että muistetaan maakuntakorkeakoulun kaikki kolme päätehtävää. Koulutustarpeita lähivuosina tutkinnot ja niiden elementit Vaikka onkin todettu, että tutkintotavoitteisten koulutusten saaminen eri paikkakunnille on vaikeaa, ei tavoitteesta ole syytä luopua, kahdesta syystä: Potentiaaliset opiskelijat ovat usein aikuisia, perheellisiä ja työssä käyviä. Heidän olisi vaikeaa tai mahdotonta lähteä opiskelemaan toiselle paikkakunnalle tai sitten muutto muualle jäisi monesti epäilemättä pysyväksi. Opiskeluaikainen verkottuminen omalla paikkakunnalla: harjoittelupaikkoihin saadaan harjoittelijoita, monenlaisille projekti- ja opinnäytetöille löytyy paikallisesti relevantteja aiheita, ja työllistymisen kannalta saadaan toimivaksi ketju harjoittelujaksoista ehkä määräaikaisten tehtävien kautta pysyviin töihin. 8

9 Tarkastelujaksolla voidaan nähdä ainakin seuraavanlaisia täysimittaisten tutkintotavoitteisten koulutusten tarpeita. Eri aloja ei ole näissä koulutustarveluetteloissa esitetty missään erityisessä tärkeys- tai muussa järjestyksessä, vaan numerointi on mukana ainoastaan helpottamassa asioihin viittaamista. 1. Tradenomit Tarvetta tradenomeille lienee varsinkin eläköitymisten myötä sekä yrityksissä että julkisessa hallinnossa. Vähimmäistavoitteena voi pitää monimuoto-opintoteitse tapahtuvan tradenomiopiskelun paikallista opintopiiriä. Sellaisesta on kokemusta jo entuudestaan, ja tällaisen opintopiirin vetäminenhän voitaisiin myös järjestää samalla tavoin kuin avoimen yliopiston paikallinen tuutorointitoiminta. 2. Sairaanhoitajat Kaksi maakuntakorkeakoulutoimintana Lieksassa toteutettua tai toteutettavaa sairaanhoitajakoulutusta ei vielä riitä: Sairaanhoitajaopintojen uusi ryhmä on ehdottomasti edelleenkin harras toiveemme ja tulevaisuuden pelastusrenkaamme. Sairaanhoitajista on meillä melkein jatkuva pula. Entisiä siirtyy eläkkeelle kovaa kyytiä ja jonkin verran tapahtuu luonnollisesti myös paikkakunnalta poismuuttoa, joten uusia hoitajia tarvittaisiin ehdottomasti. Kokemuksemme paikallisesta koulutuksesta on ollut positiivista ja voi sanoa pelastuksemme. Koulutukseen hakeutuneet ovat hyvin sitoutuneita työskentelemään Lieksassa jatkossakin. (Johtava hoitaja Elena Olsonen, terveystoimi, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Lieksan kaupunki, ) Sekä joulukuussa 2013 päättyneen että edelleen vielä jatkuvan koulutuksen yhteydessä on myös todettu, että yhteistyö Lieksan ammattiopiston kanssa on sujunut erinomaisesti. Ammattiopiston lähihoitajakoulutus tarjoaa muutenkin pohjaa hoiva-alalle ja 9

10 onhan ammattiopiston kanssa samoissa tiloissa toimivassa Lieksan aikuisopistossa alkamassa myös työvoimapoliittisesti toteutettava yhdeksänkuukautinen hoiva-avustajakoulutus. Sairaanhoitajakoulutuksen toteuttaminen osin työvoimapoliittisena ja osin varsinaisena tutkintoon johtavana koulutuksena on jatkossakin selvittämisen arvoinen malli, ja sellainen vastaisi myös seutukaupunkistrategian toisena keihäänkärkenä olevaa ajatusta rahoitus- ja rakenneratkaisujen luomisesta koulutuksen kehittämiseksi. 3. Tekniikan alan diplomikoulutus Karelia-ammattikorkeakoulu on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöstä erillismäärärahaa tekniikan alan diplomikoulutuskokeiluun. Kokeilun tavoitteena olisi pilotoida 120 opintopisteen eli amk-insinöörikoulutuksen puolikkaan laajuista diplomia yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Asiassa odotetaan seuraavaksi tulosneuvotteluvaihetta ammattikorkeakoulun sekä opetus- ja kulttuuriministeriön välillä keväällä Varmaankin kaksivuotinen diplomikokonaisuuskoulutus voisi toimia hyvänä alkuna täysimittaisille insinööriopinnoille, ja erityisesti automatiikka- ja prosessialoilla olisi saatavissa synergiaetua Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Lieksassa toimivasta prosessiteollisuuden koulutuskeskuksesta Prosessimosta sekä Lieksan ammattiopiston prosessiteollisuuden perustutkinnon kemiantekniikan ja paperiteollisuuden koulutusohjelmista. Pielisen Karjalassa tehtiin insinööriosaamiskartoitus vuonna 2013, eikä Lieksan suuryritysten insinööritarve lähitulevaisuudessa vaikuttanut kovin suurelta. Esitettiin kuitenkin mm. nykyisten insinööriopiskelijoiden ja Pielisen Karjalan yritysten yhteistyön lisää- 10

11 mistä, valinnaisiin ja avoimen amk:n opintoihin räätälöityjä opintojaksoja alueen suurten yritysten tarpeet huomioon ottaen ja paikallisia toimijoita kuten esimerkiksi Prosessimoa hyödyntäen, tiivistä yhteistyötä koulutuskuntayhtymän hallinnoiman Väyläprojektin kanssa, jossa luodaan joustava väylä eri paikkakunnilla olevien ammattiopistojen opiskelijoiden amk-jatko-opintoihin, sekä insinööriopintojen monimuotoistamista ja verkko-opintojen mahdollistamista. Kaikkiin näihin tavoitteisiin vastaisi tekniikan alan diplomikoulutus hyvin. 4. Sosionomit Sosionomien osaopintoja on kuluvana ja osin ensi vuonna määrä olla Pielisen Karjalassa vireillä kahdellakin tavalla. Karelia-ammattikorkeakoululla on Nurmeksessa käynnissä kevätkaudella 2014 sosionomiopintojen 21,5 op:n opintokokonaisuus, ja Lieksan kristillisessä opistossa on syksyllä alkamassa vuoden pituinen Sosiaalialan valmistava (AMK) linja yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja neljän muun kansanopiston kanssa. Luonteva jatko olisi toteuttaa monimuoto- ja opintopiiriperustaisesti koko tutkintotavoitteinen koulutus; opintopiirin järjestelyjen suhteen voi asiaa verrata edellä mainittuihin tradenomiopintoihin. 5. Matkailuala Lieksan kaupungin strategiassa 2020 mainitaan matkailun ja siinä yhteydessä mm. ohjelmapalvelujen kehittäminen. Pohjois-Karjalan aikuisopistolla on soveltuvaa, näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta, josta osa monimuotoistettua ks. erityisesti matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto, ja jälleen voisi ehkä tulla kysymykseen paikallinen, tuutoriohjattu opintopiiri. 11

12 Aidosti paikasta ja mielellään usein myös ajasta riippumattomien tai vähintään muina ajankohtina kuin tavanomaisina arkityöpäivinä toteutettavien sekä modulaaristen opintojakso-, opintokokonaisuus-, täydennys- ja vastaavantyyppisten koulutusten puolella voidaan taas nähdä ainakin seuraavanlaisia tarpeita. On hyvä tietoisesti huomata, että monilla aloilla voivat jo olemassaolevan tutkinnon oheen suoritettavat tietynlaajuiset opinnot antaa kelpoisuuden eli että uuden ammattipätevyyden voi toisinaan saada pelkästään vanhaa tutkintoa täydentämällä. 6. Sosiaalityö Sosiaalityön perusopinnot ovat 25 op:n laajuisina käynnissä maakuntakorkeakoulun ja kesäyliopiston organisoimina etä- ja monimuoto-opintoina kuviossa Kuopio Joensuu Lieksa Nurmes. On jo ollut alustavasti esillä jatkoajatus sosiaalityön aineopinnoista samanlaisin järjestelyin. Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, 272/2005, 3, Kiinnostusta alan opintoihin kuitenkin on, Lieksassa kuluvana talvena peräti kahdeksalla perusopintojen suorittajalla, sosiaalityöntekijöistä on puutetta, ja mahdollisesti sosiaalityön opinnot voivat toimia myös ammattitaitoa lisäävänä täydennyskoulutuksena, vaikka sosiaalityöntekijän kelpoisuutta ei tavoitteena aina pidettäisikään. Aineopintojen rinnalla on toisena kysymyksenä, olisiko aihetta uusia heti perään myös sosiaalityön perusopintokokonaisuus. 12

13 7. Kirjastoala Kirjastonhoitajista on pahasti puutetta, ja tilanne vain heikkenee eläköitymisten myötä. Kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 45 prosentilla tulee olla joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot (valtioneuvoston asetus kirjastoista, 406/2013, 4 :n 2 momentti, Korkeakoulutetun henkilöstön osuus on Pohjois-Karjalassa kuitenkin vain 32 %. Koko maassa luku on 38,2 %. Eläköityminen kirjastoalalla kirpaisee myös eniten näitä korkeakoulutettuja. (Sivistystoimentarkastaja Eeva Hiltunen, opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä- Suomen aluehallintovirasto, ) Mainittu valtioneuvoston asetus kirjastoista tuli voimaan Sen viides pykälä määrittelee siirtymäajan: kunnan kirjastolaitoksen tulee täyttää säädetyt koulutetun henkilöstön osuutta koskevat vaatimukset viiden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta. Pohjois-Karjalan kesäyliopisto on hakenut Tampereen ja Oulun yliopistoilta järjestämisoikeutta informaatiotutkimuksen opintoihin. Tampereelta tuli kielteinen päätös opettajaresurssien vähyydestä johtuen. Myös Oulusta tuli kielteinen päätös lukuvuodelle , koska informaatiotutkimuksen perusopintojen osalta oppiaineessa on käynnistetty opetussuunnitelmauudistus, jota työstetään tuon ensi lukuvuoden ajan. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus käynnistyy oppiaineessa syksyllä 2015, ja Oulun avoimen yliopiston pyrkimyksenä on saada yhteistyöoppilaitoksille opintojen järjestämisoikeuksia lukuvuodelle (Koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, Pohjois-Karjalan kesäyliopisto, ) 13

14 Syksystä 2015 laskienkin olisi vielä kolme vuotta aikaa ennen kuin kirjastoasetuksen siirtymäaika päättyy kesällä 2018, ja se riittäisi: perusopintoihin vuosi, aineopintoihin puolitoista tai kaksi vuotta. Monimuoto- ja etäopintojen käytännön toteuttamistavalle löytyisi jälleen erinomainen ennakkotapaus ja malli sosiaalityön perusopintojen järjestämisestä. 8. Vastaanottohoitajat Vastaanottohoitajien erikoistumiskoulutustasoiseen täydennyskoulutukseen on tarvetta kaupungin terveystoimen palveluja kehitettäessä. Tulevaisuudessa siirrytään yhä enemmän hoitajavastaanottotoimintaan, ja niinpä pitäisi vahvistaa vastaanotolla työskentelevien hoitajien teoreettista ja kliinistä osaamista. Esimerkiksi Kajaanin ammattikorkeakoulussa on aikaisemmin toteutettu Asiantuntijahoitaja vastaanottotoiminnassa -nimiset, 30 opintopisteen laajuiset ammatilliset erikoistumisopinnot, jollaiset näyttäisivät suorastaan ihanteellisilta. Koulutuksen osa-alueina olisivat terveyttä edistävä toiminta, kulttuurien kohtaaminen, vuorovaikutusosaaminen mukaanlukien eettiset ja juridiset asiat sekä kliinisen tutkimisen ja terveydentilan arvioinnin osaaminen. (Alkup. johtava hoitaja Elena Olsonen, terveystoimi, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Lieksan kaupunki, ) 9. Matkailuala Lieksan kaupungin strategiassa 2020 mainitaan matkailun kehittäminen ja siinä yhteydessä mm. ohjelmapalvelujen kehittäminen. Yksittäisten opintojaksojen tai vastaavien mielessä on lukuvuonna yritetty Karelia-ammattikorkeakoulun ja Lieksan kansalaisopiston yhteistyönä käynnistää kahta eri kurssia: venäläinen asiakkaana ja kuluttajana sekä matkailupalveluiden turvallisuus. Kumpikin peruuntui ilmoittautuneiden määrän vähyyden vuoksi. Toisaalta oli Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES:in loppuvuonna 2013 järjestämissä kahdessa matkailun turvallisuuspassikoulutuksessa kohtalainen osanotto. 14

15 Karelia-ammattikorkeakoulu tekee kevään 2014 aikana matkailualan koulutustarvekartoituksen Pielisen Karjalassa, mutta sen tulokset eivät ennätä tähän KKI-suunnitelmaan, jonka on valmistuttava jo aivan alkukevään aikana. Tietenkin tuloksia voidaan ottaa huomioon myöhemmin, ja sitä paitsi oli aihepiiri laajan keskustelun kohteena jo maakuntakorkeakoulun paikallisessa Lieksan työryhmässä , jolloin oli asiantuntijoina kutsuttu mukaan Suomen Restonomit SURE ry:n puheenjohtaja Arto Hiltunen sekä Karelia-ammattikorkeakoulun Luovan talouden keskuksesta johtaja Raimo Moilanen ja koulutus- ja kehittämispäällikkö Mervi Heikkinen: Aihe todettiin hyvin ajankohtaiseksi, koska Karelia-ammattikorkeakoulussa oli parhaillaan käynnissä opetussuunnitelmien uudistustyö. Uusiin opetussuunnitelmiin on tulossakin melko iso määrä täydentäviä ja profiloivia elementtejä tai moduuleita, joita keskustelussa nimenomaan kaivattiin esimerkiksi matkailu-, ruokaravintola- ja liikkeenjohtoalueille; erilaiset anniskelu-, hygieniapassi-, turvallisuuspassi- ym. pienimittaiset pätevyyskorttikoulutukset ovat lisäksi soveltuvia pikkupaketteja opintojen räätälöinnissä. Matkailun suhteen on myös yhteistyötä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa, ja kulttuurimatkailupuolellekin ollaan menossa. Todettiin moduuliajattelutapa ja restonomi-identiteetin säilyttäminen soveltuvammaksi etenemissuunnaksi kuin olemassaolevien koulutuslinjojen sekoittaminen joko restonomikoulutuksen sisällä tai esimerkiksi restonomi- ja tradenomikoulutusten välillä. Yksittäisiä opintojaksoja tarvitaan myös avoimeen amk:hon; ehkä on maahan syntymässä myös diplomijärjestelmä, joka sisältäisi tutkintojen osia. 15

16 Alan koulutuksen tarvekartoitus on tarpeen: esimerkiksi mikä on seutukunnan yritysten mielestä ravitsemuspalvelujen koulutuksen tai yleensä eri koulutusosioiden tarve, Venäjä-osaamisen tarve mahdollisen viisumivapauden myötä eikä pelkästään venäjän kielen mielessä, vaan myös mm. muutenkin venäläisen asiakkaan kohtaamista ajatellen, turvallisuuskysymykset, sähköinen liiketoiminta? Oman lähialueen matkailun korostaminen restonomikoulutuksessa ainakin nähtiin keskustelussa tärkeäksi, ja matkailualan markkinointiosaamisen puute seudulla nähtiin kompastuskiveksi. Nurmeksen ammattiopistossa loppuu matkailukoulutus, ja se keskittyy toisella asteella Joensuuhun. Catering-puolella ei Pielisen Karjalan ammattiopistoissa ole nähtävissä muutoksia. Todettiin tärkeäksi Väylä-hanke ammattiopisto- ja ammattikorkeakoulutasojen välillä: yhteisiä elementtejä koulutuksissa on, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen toimii mutta vaihtelevasti, ja yhteensä 3 + 3,5 vuoden opiskeluaika olisi hyvä saada tiivistetyksi vaikkapa viiteen vuoteen. Toisaalta alalla myös arvostetaan työkokemusta opintojen ohessa, jotta voisi työllistyä asiantuntijatehtäviin, joten usein mennäänkin toisen asteen tutkinnon jälkeen työhön, ja amk-opinnot tulevat vasta myöhemmin. Marjaana Pyykön ja Nina Sahasen opinnäytetyö Pielisen Karjalan ohjelmapalveluyritysten tarvekartoitus vuodelta 2011 silloisen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelmassa puolestaan totesi yhteenvedossaan, s. 2/148: Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että Pielisen Karjalassa on runsaasti luontoaktiviteetteja tarjoavia ohjelmapalveluyrityksiä ja tarjonta on monipuolista. Ohjelmapalvelualalle tyypillinen kausiluonteisuus ja alueen pienet matkailijamäärät heikentävät yritysten kan- 16

17 nattavuutta, minkä vuoksi useissa yrityksissä ohjelmapalvelutoiminta on sivutoimista. Yritysten keskeiset kehittämistarpeet liittyvät markkinointiin, myyntiin sekä toiminnan kehittämiseen ympärivuotisemmaksi. Yhteistyötä kehittämällä on mahdollista parantaa yritysten toimintaedellytyksiä. 10. Muut alat Sopivalla tavalla kohdennettujen korkeakouluopintojen johdatuskurssien, kielikurssien ja vaikkapa vapaavalintaisiksi opinnoiksi luettavien muidenkin opintojaksojen järjestäminen kansalaisopiston välityksellä saattaisi hyvinkin olla tarpeellista. Irrallisina, mihinkään suurempaan opintoprojektiin sitomattomina eivät tällaiset kurssit kuitenkaan ilmeisesti vedä. Teollisuus- tai muiden yritysten kannalta olisi hyvä olla opintotarjotin, josta voisi poimia opintojaksoja. Näidenkin tulisi olla työn ohessa esimerkiksi oppisopimuskonseptilla suoritettavia, yritykselle ilmaisia. Aiheita mm. esimiestyö, tietotekniikka, asiakkuuksien hallinta. Henkilöstön resurssijohtamiseen ja strategiseen johtamiseen perehdyttävä opintojakso voisi olla tarpeen muuttuvien tilanteiden keskellä elävässä kaupungissa. Mikäli osallistujia olisi muutenkin esimerkiksi kaikista Pielisen Karjalan kunnista, voisi myös opintopiirityyppisesti tapahtuva kokemusten ja ajatusten vaihto olla hedelmällistä. 17

Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu» KOULUTUS» KEHITTÄMINEN» NEUVONTA JA OHJAUS» TOIMIJAT JA YHTEISTYÖVERKOSTO

Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu» KOULUTUS» KEHITTÄMINEN» NEUVONTA JA OHJAUS» TOIMIJAT JA YHTEISTYÖVERKOSTO Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu» KOULUTUS» KEHITTÄMINEN» NEUVONTA JA OHJAUS» TOIMIJAT JA YHTEISTYÖVERKOSTO Toimintakertomus 2013 Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu Toimintakertomus 2013 Sisältö»

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Toiminta konkretisoituu seutukuntakohtaisesti räätälöityjen, yhteisten koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden

Toiminta konkretisoituu seutukuntakohtaisesti räätälöityjen, yhteisten koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden MAAKUNTAKORKEAKOULU / POHJOIS-LAPIN OSAAMISSTRATEGIA 2010-2015 1. Maakuntakorkeakoulun tavoitteet Lapin maakuntakorkeakoulu on Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Lapin

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Monikulttuurinen Lieksa Projekti. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Saara Hiltunen

Monikulttuurinen Lieksa Projekti. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Saara Hiltunen Monikulttuurinen Lieksa Projekti Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Saara Hiltunen Toimijat ja rahoittajat Lieksan vetovoimaisuus Lieksa ikääntyy Lieksa on nopeiten ikääntyvä kaupunki Euroopassa Väestökato

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

POIMU työntekijäkysely

POIMU työntekijäkysely POIMU työntekijäkysely 1. Missä sosiaalityön opetusta tarjoavassa yliopistossa opiskelet? 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Helsingin yliopisto 1 2. Jyväskylän yliopisto 9 3. Itä-Suomen yliopisto 4.

Lisätiedot

Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta

Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta Merja Kummala-Mustonen Raahe 13.11.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Merja Kummala-Mustonen 1 Kirjastoasetus

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SEUDULLINEN KOULUTUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOSUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDULLINEN KOULUTUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOSUUNNITELMA KESKI-KARJALAN SEUDULLINEN KOULUTUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOSUUNNITELMA 2015 2018 1 Sisällys 1. MAAKUNTAKORKEAKOULU 1.1. Seudulliset ohjausryhmät 2. KESKI-KARJALAN NYKYTILAN ARVIOINTIA JA TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Korkeakouludiplomit. - näkökulmia. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja rehtori Mervi Vidgrén, Savonia

Korkeakouludiplomit. - näkökulmia. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja rehtori Mervi Vidgrén, Savonia Korkeakouludiplomit - näkökulmia Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja rehtori Mervi Vidgrén, Savonia 1.11.2016 Taustalla korkeakouludiplomikokeilu Korkeakouludiplomikoulutuskokeilussa

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin

Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin 2013 Yleistä Hankkeiden tulee linkittyä ohjelmatasolla KA2 toiminnon tavoitteisiin ja painopistealueisiin Ks. Programme Guide sivut 27, 95 ja 238

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulu / Tornionlaakson osaamisstrategia

Maakuntakorkeakoulu / Tornionlaakson osaamisstrategia Maakuntakorkeakoulu / Tornionlaakson osaamisstrategia 1. Maakuntakorkeakoulun tavoitteet Lapin maakuntakorkeakoulu on Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Lapin kesäyliopiston

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2)

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämistyön eteneminen Aiemmat ammatillisten tutkintojen asemointia ja tutkinto-järjestelmän kehittämistä

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM 28.11.2013 Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Koulutuksen kehittämistarpeet Miten opiskelija ja työnantaja tietävät mitä saavat kirjastoalan koulutuksesta

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Hankkeen linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin

Hankkeen linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin Hankkeen linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin Linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin Hankkeiden tulee linkittyä KA2 toiminnon tavoitteisiin ja johonkin painopistealueeseen Ks. Programme

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO 7.10.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: OKM lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, oppilas- ja

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot