Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Tuija Tammelin FT, tutkimusjohtaja Annaleena Aira FT, tiedottaja Janne Kulmala LitM, mittauskoordinaattori Jouni Kallio LitT, tutkija Marko Kantomaa FT, tutkija ja Imperial College London Maarit Valtonen LT, erikoistuva lääkäri ja Oregon Health & Science University Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus tavoitteena vähemmän istumista ja enemmän liikuntaa Suomalaisten koululaisten liikkumattomuuden voidaan katsoa uhkaavan koululaisten terveyttä nyt ja tulevaisuudessa. Fyysisen aktiivisuuden objektiivisten mittausten mukaan vain osa kouluikäisistä lapsista liikkuu minimisuositusten mukaisesti eli 1 2 tuntia päivittäin. Liikkuva koulu -tutkimuksessa vuosina tehtyjen kiihtyvyysanturimittausten perusteella tunnin päivässä liikkuu reippaasti 50 % alakoululaisista mutta vain 17 % yläkoululaisista. Puolentoista tunnin päivittäinen liikunta-annos toteutuu vain 9 %:lla alakoululaisista ja 1 %:lla yläkoululaisista. Liikunta vähenee ja liikkumaton aika lisääntyy lapsilla alakoulun alimmilta luokilta lähtien yläkouluun asti. Tämä ilmiö havaitaan sekä koko päivän aikana että koulupäivän aikana. Liikkuva koulu -tutkimuksen kyselyiden perusteella ruudun ääressä istutaan liikaa, suosituksiin nähden jopa moninkertaisia aikoja. Lasten istumisen vähentämiseksi ja liikunnan lisäämiseksi tarvitaan rohkeita ja innovatiivisia toimenpiteitä. Lasten terveydestä keskusteltaessa ja terveystottumuksia tiedusteltaessa on tärkeää kysyä myös arkisen liikkumisen määrää ja viihdemedian ääressä vietettyä aikaa. Erityisesti vähän liikkuvien lasten liikunnan edistäminen on keskeinen tekijä lasten nykyisen ja tulevan terveydentilan kannalta. Vertaisarvioitu VV Liikunnan myönteiset vaikutukset lasten terveyteen ja hyvinvointiin ovat kiistattomat. Säännöllinen liikunta edistää lasten terveyttä ehkäisemällä valtimosairauksien riskitekijöiden kehittymistä, vahvistamalla tuki- ja liikuntaelimistöä sekä vähentämällä ahdistusta ja masennusoireita (1,2). Monipuolisen liikunnan myötä motoriset taidot ja fyysinen toimintakyky kehittyvät. Uusimman tutkimustiedon mukaan liikunta edistää myös lasten tiedollista toimintaa, oppimista ja koulumenestystä (3,4,5). Runsas istuminen puolestaan heikentää terveyttä monin tavoin (6,7), mutta liiallisen istumisen haittoja voidaan vähentää lyhentämällä istumisaikaa ja tauottamalla pitkäaikaista istumista sekä koulussa että kotona. Suomalaisen liikuntasuosituksen mukaan kaikkien 7 18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1 2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla (8). Tämä tarkoittaa alakoululaisille (luokat 1 6, 7 12 v) 1½ 2 tuntia ja yläkoululaisille (luokat 7 9, v) 1 1½ tuntia reipasta liikuntaa päivän aikana. Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää. Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa kertyä korkeintaan kaksi tuntia päivässä. Suositusta noudattamalla voidaan estää useita liikkumattomuuden aiheuttamia terveyshaittoja. Toisaalta optimaalisten hyötyjen saavuttamiseksi olisi hyvä liikkua liikunnan minimisuositusta enemmän. Valtakunnalliset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan korostavat istumisen vähentämistä liikunnan lisäämisen ohella (9). Linjausten visio vuodelle 2020 on, että liikumme enemmän ja istumme vähemmän koko elämänkulun aikana. Uutta tietoa lasten fyysisestä aktiivisuudesta Objektiiviset mittaukset tuottavat uutta tietoa lasten fyysisen aktiivisuuden määrästä. Subjektiiviset mittarit, kuten kyselyt ja liikuntapäiväkirjat, sisältävät useita virhelähteitä ja tulosten vertailu eri-ikäisten lasten ja eri tutkimusten välillä on vaikeaa (10). Erilaisten liikuntamittareiden, kuten kiihtyvyysantureiden, käyttö fyysisen aktiivisuuden mittaamisessa onkin yleistynyt maailmalla viimeisten viidentoista vuoden aikana. Suomessa vastaavia mittauksia on alettu 1871

2 Katsaus Kirjallisuutta 1 U.S. Department of Health and Human Service. Physical activity guidelines advisory committee report, 2008 (siteerattu ). report/ 2 Mountjoy M, Andersen LB, Armstrong N ym. International Olympic Committee consensus statement on the health and fitness of young people through physical activity and sport. Br J Sports Med 2011; 11: DOI: / bjsports U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. The association between school based physical activity, including physical education, and academic performance (siteerattu ). pa-pe_paper.pdf 4 Syväoja H, Kantomaa M, Laine K, Jaakkola T, Pyhältö K, Tammelin T. Liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus Lokakuu Opetushallitus, Muistiot 2012: 5. 5 Kantomaa M, Syväoja H, Tammelin T. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? Liikunta & Tiede 2013;50: Owen N, Healy GN, Matthews CE, Dunstan DW. Too much sitting: The population health science of sedentary behaviour. ESSR 2010;38: Helajärvi H, Pahkala K, Raitakari O, Tammelin T, Viikari J, Heinonen O. Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Duodecim 2013;129(1): Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry. Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7 18-vuotiaille, 2008 (siteerattu ). nuorisuomi.fi/files/ns2/koulu_ PDF/080129Liikuntasuosituskirja%28kevyt%29_08.pdf 9 Sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö. Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10. (siteerattu ) urn.fi/ URN:ISBN: Aittasalo M, Tammelin T, Fogelholm M. Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden arviointi menetelmät puntarissa. Liikunta & Tiede 2010;47(1): Tammelin T, Laine K, Turpeinen S, toim. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 272/2013. (siteerattu ). filebank/473-oppilaiden-fyysinenaktiivisuus_web.pdf 12 Evenson KR, Catellier DJ, Gill K, Ondrak KS, McMurray RG. Calibration of two objective measures of physical activity for children. J Sports Sci 2008;26(14): DOI: / tehdä vasta viime vuosina. Kiihtyvyysmittareita voidaan käyttää laajoissakin tutkimuksissa mittaamaan tavallisen elämän fyysistä aktiivisuutta esimerkiksi viikon ajalta. Mittausten perusteella voidaan määrittää fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä, useus, kuormittavuus ja kesto sekä selvittää eri tehoisen liikunnan määrä, liikkumaton aika ja askeleiden määrä. Kouluikäisten lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta on mitattu objektiivisesti Liikkuva koulu -ohjelmaan liittyvässä tutkimuksessa vuosina (11), ja mittauksiin osallistui yhteensä 698 lasta: 568 alakoululaista ja 130 yläkoululaista. Aineisto sisältää tuloksia kymmenestä alakoulusta ja kolmesta yläkoulusta, joista neljä mittauskoulua sijaitsi eri puolilta Suomea ja yhdeksän koulua Keski-Suomessa. Kouluista neljä oli mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa. Fyysistä aktiivisuutta mitattiin valveillaoloaikana seitsemän vuorokauden ajan lan tiolla kuminauhavyössä pidettävillä GT1M- ja GT3Xkiihtyvyysantureilla (ActiGraph, Pensacola, Yhdysvallat), jotka mittaavat ylös-alassuuntaista liikettä. Reippaan liikunnan raja-arvoksi mittarissa asetettiin cpm (sykäystä minuutissa) (12), mikä vastaa reipasta kävelyä, ja liikkumattomuuden raja-arvoksi 100 cpm. Mittari ei ole vesitiivis, joten sitä ei ole mahdollista käyttää vesiliikunnan aikana. Lantiolla pidettävä mittari ei myöskään pysty mittaamaan pyöräilyn aikaista aktiivisuutta. Mittari soveltuu hyvin mittaamaan kävelyn ja juoksun kaltaisen perusliikunnan aktiivisuuden määrää ja sen intensiteettiä sekä liikkumatonta aikaa, mutta ei anna tarkempaa kuvaa liikunnan tai liikkumattomuuden eri muodoista. Objektiivisten mittausten mukaan reipasta liikuntaa kertyi alakoululaisilla (luokat 1 6) keskimäärin 62 minuuttia ja yläkoululaisilla (luokat 7 8) 44 minuuttia päivässä (kuvio 1). Alakoulun alimpien luokkien oppilaat liikkuivat eniten ja yläkoulun oppilaat vähiten. Alakoulussa pojat liikkuivat enemmän kuin tytöt: luokilla 1 2 ero oli 15 minuuttia päivässä ja luokilla 3 4 noin 13 minuuttia päivässä. Ylemmillä luokilla (5 8) sukupuolten välillä ei ollut eroa aktiivisuudessa. Arkipäivät olivat selvästi aktiivisempia kuin viikonlopun päivät: lapset ja nuoret liikkuivat arkipäivinä minuuttia enemmän päivässä kuin viikonlopun päivinä. Liikkumatonta aikaa kertyi koko päivän aikana vähiten pienimmillä koululaisilla (kuvio 1): Kuvio 1. Reipas liikunta ja liikkumaton aika koko päivän aikana luokkien 1 8 oppilailla (n = 698). Tulokset ovat keskiarvoja Liikkuva koulu -tutkimuksesta vuosilta (11). Reipas liikunta (min/päivä) , ,0 Liikkumaton aika (tuntia/päivä) Luokat Reipas liikunta (min/päivä) Liikkumaton aika (tuntia/päivä) 5,3 tuntia päivässä luokkalaisilla. Eniten liikkumatonta aikaa, 8,5 tuntia päivässä valveillaoloaikana, oli yläkoululaisilla (kuvio 1). Kun tuloksia verrattiin tutkimuksiin amerikkalaisista ja eurooppalaisista lapsista (13), suomalaiset luokkien oppilaat pärjäsivät mukavasti: liikkumatonta aikaa oli hieman vähemmän kuin 6 11-vuotiaiden aineistossa keskimäärin (11,13). Suomalaisilla yläkoululaisilla sen sijaan liikkumatonta aikaa kertyi noin tunti päivässä enemmän kuin muiden maiden vuotiaiden aineistossa (11,13). Liikkuva koulu -tutkimuksen mittausten perusteella (11) kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden suositukset täyttyvät vain osalla lapsista. Erittäin vähän liikkuvia, joilla teholtaan reipasta kävelyä vastaava liikunta jäi alle puoleen tuntiin päivittäin, oli 5 % alakoululaisista ja jopa viidennes yläkoululaisista (kuvio 2). Reippaan liikunnan osalta tunnin minimisuositus toteutui noin 50 %:lla alakoululaisista mutta vain 17 %:lla yläkoululaisista. Huolestuttavaa on, että 90 minuutin reippaan liikunnan määrä toteutui vain 9 %:lla alakoululaisista ja 1 %:lla yläkoululaisista. 7,2 44 8,

3 tieteessä Kuvio 2. Niiden alakouluikäisten ja yläkouluikäisten lasten osuudet (%), jotka liikkuvat reippaasti < 30, 30 59, 60 89, tai vähintään 120 minuuttia päivässä. Tulokset ovat Liikkuva koulu -tutkimuksesta vuosilta (11). Alakoulu luokat 1 6 Yläkoulu luokat 7 8 Reipas liikunta, min/päivä % 13 Pate RR, Mitchell JA, Byun W, Dowda M. Sedentary behaviour in youth. Br J Sports Med 2011;45: DOI: / bjsports Ortega FB, Konstabel K, Pasquali E ym. Objectively measured physical activity and sedentary time during childhood, adolescence and young adulthood: A cohort study. PLoS ONE 2013;8:e DOI: / journal.pone Aira T, Kannas L, Tynjälä J, Villberg J, Kokko S. Hiipuva liikunta nuoruusiässä. Drop off -ilmiön aikatrendejä ja kansainvälistä vertailua WHO-Koululaistutkimuksen (HBSC-Study) aineistoilla Jyväskylän yliopisto, terveyden edistämisen tutkimuskeskus, julkaisuja 5/ Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita numero 17, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö ja Nuori Suomi (siteerattu ). fi/c/document_library/get_file?fo lderid=28707&name=dlfe pdf&title=varhaiskasvatuksen_ liikunnan_suositukset_fi.pdf. 17 Soini A, Tammelin T, Sääkslahti A ym. Seasonal and daily variation in physical activity among threeyear-old Finnish preschool children. Early Child Dev Care 2013;DOI: / Turpeinen S, Lakanen L, Hakonen H, Havas E, Tammelin T. Matkalla kouluun. Peruskoululaisten koulumatkat ja aktiivisten kulkutapojen edistäminen. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Liikunnan ja kansan terveyden julkaisuja 271/2013 (siteerattu ). filebank/520-matkalla_kouluun.pdf 19 Andersen LB, Lawlor DA, Cooper AR, Froberg, Anderssen SA. Physical fitness in relation to transport to school in adolescent. The Danish youth and sports study. Scand J Med Sci Sports 2009;19: < Liikunta vähenee lapsuudesta nuoruusikään Liikunta vähenee ja liikkumaton aika lisääntyy selvästi ja lineaarisesti siirryttäessä alakoulun alimmilta luokilta yläkouluun. Tämä ilmiö on havaittu sekä suomalaisissa poikkileikkaustutkimuksissa että kansainvälisissä pitkittäistutkimuksissa. Ortegan ym. tutkimuksessa ruotsalaisen ja virolaisen lapsen ja nuoren fyysistä aktiivisuutta seurattiin 6 10 vuoden ajan (14). Fyysinen aktiivisuus mitattiin samalla menetelmällä kuin Liikkuva koulu -tutkimuksessa. Reippaan liikunnan määrä vähentyi lapsuudesta nuoruusikään 9 ja 16 ikävuoden välillä keskimäärin 30 minuuttia päivässä ja liikkumaton aika lisääntyi 2 tuntia 45 minuuttia päivässä. Muutos liikkumattomassa ajassa oli 3 6 kertaa voimakkaampi kuin muutos reippaan liikunnan määrässä. Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä on havaittu myös tutkimuksissa, joissa vuotiaiden liikuntaa on selvitetty kyselymenetelmin ja vertailtu eri-ikäisten tuloksia keskenään (15). Onkin vaikea löytää itseraportointiin pohjautuvaa menetelmää, jolla eri-ikäisten lasten fyysinen aktiivisuus voitaisiin mitata vertailukelpoisella tavalla. Pienimpien lasten osalta kyselyt ovat usein kuvallisia kyselyitä tai lasten vanhemmat, opettajat tai päiväkodin henkilökunta vastaavat kysymyksiin lasten fyysisestä aktiivisuudesta. Objektiiviset mittausmenetelmät mahdollistavat fyysisen aktiivisuuden mittaamisen vertailukelpoisesti eri-ikäisiltä, riippumatta tutkittavien kognitiivisen kehityksen vaiheesta. Objektiivisten mittausten mukaan (kuvio 1) fyysisen kokonaisaktiivisuuden väheneminen alkaa jo koulun alimmilta luokilta. Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksen mukaan alle kouluikäinen lapsi tarvitsee joka päivä vähintään 2 tuntia liikuntaa (16). Soini tutkimusryhmineen (17) mittasi suomalaisten kolmevuotiaiden lasten fyysistä aktiivisuutta kiihtyvyysanturilla viiden päivän ajan. Mittauksiin osallistui 48 lasta 14 eri päiväkodista. Lapsille kertyi reipasta liikuntaa keskimäärin 61 minuuttia koko päivän aikana. Kaikille osallistuneille lapsille kertyi reipasta liikuntaa yli 30 minuuttia päivässä, 48 %:lle vähintään tunti päivässä, mutta kenellekään ei yli kahta tuntia päivässä. Kun liikuntamäärään laskettiin mukaan myös kevyt liikunta, niin lähes kaikki tutkimuksen lapset liikkuivat yli tunnin päivässä, kaksi kolmesta vähintään 1½ tuntia päivässä ja viidesosa vähintään kaksi tuntia päivässä. (17) Objektiivisten mittausten perusteella varhaiskasvatuksen liikunnan suositus ei täyttynyt tutkimukseen osallistuneilla lapsilla. Aiemmat liikuntasuositukset ovat perustuneet pääasiassa kyselytutkimusten tuloksiin. Objektiivisten mittausten yleistyessä tutkimuksissa saadaan uutta ja tarkentunutta tietoa suositeltavan liikkumisen määrästä ja intensiteetistä terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Fyysinen aktiivisuus koulupäivän aikana Reipas liikunta koulupäivän aikana vähentyy siirryttäessä alakoulun alimmilta luokilta yläkouluun (kuvio 3). Liikkuva koulu -tutkimuksessa (11) koulupäivä määriteltiin oppilaiden luku järjestyksen perusteella koulupäivän alkamis- ja päättymisajankohdan mukaan, eli se ei sisältänyt koulumatkaa. Reipasta liikuntaa kertyi koulupäivän aikana alakoululaisilla keskimäärin 5,4 minuuttia ja yläkoululaisilla 2,8 minuuttia tunnissa (kuvio 3). Käytetty yksikkö (min/tunti) mahdollisti eripituisten koulupäivien vertailun eri-ikäisillä oppilailla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuuden tunnin koulupäivän aikana reipasta liikuntaa kertyi alakoululaisilla keskimäärin 32 minuuttia ja yläkoululaisilla 17 minuuttia. Liikkumaton aika koulupäivän aikana lisääntyi luokkatason kasvaessa: pienimmillä koululaisilla liikkumatonta aikaa oli 35 minuuttia ja yläkoululaisilla jo 45 minuuttia koulupäivän tuntia kohden. Koulun käytännöillä on suuri merkitys lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen. Lähes kaikki lapset suorittavat oppivelvollisuutensa kou- 1873

4 Katsaus 20 Andersen LB, Wedderkopp N, Kristensen P, Møller NC, Froberg K, Cooper AR. Cycling to school and cardiovascular risk factors. A longitudinal study. J Phys Act Health 2011;8: Østergaard L, Børrestad LA, Tarp J, Andersen LB. Bicycling to school improves the cardiometabolic risk factor profile. A randomised controlled trial. BMJ Open DOI: /bmjopen Yang X, Telama R, Hirvensalo M, Tammelin T, Viikari JS, Raitakari OT. Active commuting from youth to adulthood and as a predictor of physical activity in early midlife: The Young Finns Study. Prev Med 2013;59: Pietilä M, Koivula P. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Kirjassa: Jaakkola T, Liukkonen J, Sääkslahti A, toim. Liikuntapedagogiikka. Juva: Bookwell Oy 2013; Tammelin T, Laine K, Turpeinen S, toim. Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen loppuraportti. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 261/2012 (siteerattu ). Liikkuvakoulu_loppuraportti_web. pdf 25 Jaakkola T, Sääkslahti A, Liukkonen J, Iivonen S. Peruskoululaisten fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä. Projektin loppu raportti, 2012 (siteerattu ). 26 Mäkinen T, Borodulin K, Tammelin T, Alapappila A. Terveystottumusten arviointi. Fyysinen aktiivisuus. Kirjassa: Mäki P, Wikström K, Hakulinen-Viitanen T, Laatikainen T, toim. Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja. Opas 14. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011; Strath SJ, Kaminsky LA, Ainsworth BE ym. Guide to the Assessment of Physical Activity: Clinical and Research Applications: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2013;128: Kuvio 3. Reipas liikunta ja liikkumaton aika koulupäivän aikana luokkien 1 8 oppilailla (n = 698). Tulokset ovat keskiarvoja Liikkuva koulu -tutkimuksesta vuosilta (11). Reipas liikunta (min/tunti) ,7 35 4,8 38 Liikkumaton aika (min/tunti) Luokat Reipas liikunta (min/tunti) Liikkumaton aika (min/tunti) lussa ja viettävät siellä suuren osan arkipäiviään. Ei ole samantekevää, miten koulupäivä vietetään. Liikkumattoman ajan vähentäminen ja pitkäaikaisen istumisen tauottaminen myös koulupäivän aikana on tärkeä osa fyysisen aktiivisuuden suositusta. Työskentely välillä seisten, seisomaan nouseminen ja liikkuminen luokkahuoneessa oppitunnin aikana ovat keinoja vähentää pitkäaikaista istumista kaikilla oppitunneilla. Oppilaiden paikallaanolo vähenee luonnostaan kun käytetään oppilaita aktivoivia toiminnallisia työtapoja ja opetusmenetelmiä kuten esimerkiksi ryhmätöitä, väittelyitä, leikkejä, projektitöitä, draamaa, roolileikkejä, tutkimustehtäviä tai yhteistoiminnallista oppimista. 4,1 40 2, Lyhyet koulumatkat mahdollisuus liikunnan lisäämiseksi Koulumatkaliikunnan edistäminen on Suomessa suuri mahdollisuus lasten fyysisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi. Liikkuva koulu -tutkimuksessa lähes oppilasta vastasi kyselyyn, jossa tiedusteltiin koulumatkan kulkutapaa ja pituutta (18). Lähes kaikki kyselyyn vastanneet koululaiset kulkivat alle kilometrin mittaisen koulumatkan fyysisesti aktiivisesti. Kuitenkin 1 3 km:n pituisen koulumatkan kulki moottoriajoneuvon kyydissä jo lähes kolmasosa alakoululaisista ja viidesosa yläkoululaisista, ja 3 5 kilometrin koulumatkan kulki moottoriajoneuvon kyydissä 73 prosenttia luokkalaisista ja puolet yläkoululaisista. Koulumatkan kulkeminen pyörällä tai kävellen lisäisi lasten fyysistä aktiivisuutta alle 3 km:n koulumatkoilla noin 30 minuuttia päivässä ja 3 5 kilometrin koulumatkoilla noin minuuttia verrattuna siihen, että koululaiset kulkisivat matkan auton kyydissä. Myös niiden oppilaiden, jotka kuuluvat koulukuljetusten piirin, kannattaisi kulkea edes osa koulumatkasta jalan. Aktiivisella päivittäin toistuvalla koulumatkaliikkumisella on huomattava merkitys lasten ja nuorten fyysiselle kunnolle ja terveydelle (19,20,21). Lisäksi suomalaisen pitkittäistutkimuksen perusteella koulumatkojen kävely ja pyöräily lapsuudessa ja nuoruudessa ennustavat fyysisesti aktiivista elämäntapaa myöhemmin elämässä (22). Ruutuaikaa kertyy liikaa vapaa-ajalla Kouluikäiset ylittävät selvästi ruutuaikasuosituksen, jonka mukaan viihdemedian ääressä tulisi viettää aikaa enintään kaksi tuntia päivässä. Liikkuva koulu -tutkimuksessa noin puolet oppilaista katsoi televisiota arkena vähintään kaksi tuntia päivässä. Tämän lisäksi viidesosa tytöistä ja 40 % pojista pelasi tietokoneella vähintään kaksi tuntia päivässä ja neljäsosa oppilaista käytti tietokonetta muuhun kuin pelaamisen vähintään kaksi tuntia päivässä. Viikonloppuisin ruutuaikaa kertyy enemmän kuin koulupäivinä (11). Ruutuaika on useimmiten täysin fyysisesti passiivista aikaa. Ruutuaikaan liittyy usein myös napostelua ja syömistä, mikä altistaa lihomiselle ja saattaa vaikeuttaa liikkumista. Runsas pelaaminen ja television katselu vie monilla nuorilla valtaosan vapaa-ajasta eikä aikaa jää fyysisesti aktiiviselle toiminnalle. Kavereita tavataan tietokoneen ääressä verkossa sen sijaan, että mentäisiin käymään kavereiden luona kävellen tai pyörällä. Erilaisten ruutujen yleistyessä (kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit) ja niiden käytön lisääntyessä kasvattajat ovat uuden haasteen ääressä. Vanhempien rooli lasten ja nuorten ruutuajan järkeistäjänä on merkittävä, sillä harvoin koululainen itse pystyy arvioimaan ruudun ääressä viettämänsä ajan 1874

5 tieteessä Istumisen tauottaminen on tärkeää myös koulupäivän aikana. sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Tuija Tammelin: palkkiot toteutukseen (Liikkuva koulu - ohjelma: opetus- ja kulttuuriministeriö, Tutkimussäätiö). Annaleena Aira: palkkiot toteutukseen (opetus- ja kulttuuriministeriö). Janne Kulmala: palkkiot toteutukseen (Liikkuva koulu - ohjelma: opetus- ja kulttuuriministeriö, Tutkimussäätiö). Jouni Kallio: palkkiot osallistumisesta tutkimuksen toteutukseen (Liikkuva koulu -ohjelma: opetus- ja kulttuuriministeriö, Tutkimussäätiö). Marko Kantomaa: palkkiot toteutukseen (Physical Activity, Academic Performance and Education -hanke: opetus- ja kulttuuriministeriö). Maarit Valtonen: ei sidonnaisuuksia. Taulukko 1. sopivuutta. Kasvattajat tarvitsevat lisää tutkittua tietoa ruutujen ääressä vietetyn ajan merkityksestä lasten ja nuorten terveydelle ja hyvinvoinnille sekä keinoista sopivan ruutuajan rajaamiseksi. Kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden edistäminen on liikkumisen lisäämistä ja istumisen vähentämistä koulupäivän aikana ja vapaaaikana. Koulupäivän aikana Vapaa-aikana Liikkumisen lisääminen Koulumatkat Välitunnit, aktiivista toimintaa ulos ja sisätiloihin Liikuntatunnit Yhteinen liikkuminen oppituntien aikana, kävely, siirtyminen Kerhot Mahdollisuus liikkua omaehtoisesti koulun alueella ja tiloissa ennen koulun alkua ja sen jälkeen Aktiiviset koulumatkat Aktiiviset siirtymiset harrastuksiin ja kavereiden luo Ulkoilu ja arjen aktiivisuus Liikunnalliset pelit ja leikit Liikunta- ja urheiluharrastukset Istumisen ja paikallaanolon vähentäminen Ylös ja ulos välitunneilla Yhtäjaksoisen istumisen katkaiseminen oppitunneilla Seisten työskentely oppitunneilla Toiminnallinen opetus Aktiivisempi istuminen Ruutuaika vähemmäksi Muu istuminen vähemmäksi Kuljettaminen kouluun ja harrastuksiin vähemmäksi ja osa matkasta aktiivisemmin Lapset sisältä ulos Ajankohtaista koulumaailmasta ja koulun liikunnasta Koululiikunnan eli koulun liikunnanopetuksen tarkoituksena on tarjota oppilaalle taitoja, tietoja ja kokemuksia, jotka mahdollistavat liikunnallisen elämäntavan omaksumisen (23). Perusopetuksen 2 3 tuntia koululiikuntaa viikossa ei kuitenkaan yksin riitä lasten liikunnaksi. Myös liikuntatuntien ulkopuolisella koulun liikunnalla on tärkeä merkitys erityisesti vapaaaikanaan vähiten liikkuvien lasten aktiivisuudelle. Valtakunnallinen Liikkuva koulu -ohjelma (www.liikkuvakoulu.fi) on hyvä esimerkki koulun liikunnan edistämisestä. Ohjelman tavoitteena on lisätä liikkumista koulupäivään ja luoda sen myötä aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Ohjelman pilottivaiheen aikana vuosina saatiin hyviä kokemuksia ja löydettiin toimivia käytäntöjä, joilla koulut pyrkivät lisäämään liikkumista koulupäivään (24). Esimerkit on koottu ohjelman verkkosivuille. Lisäämällä liikkumista välitunneilla ja muuttamalla koulupäivän rakennetta siten, että pitkillä välitunneilla liikkuminen oli mahdollista, saatiin koulupäivään lisättyä noin 10 minuuttia reipasta liikuntaa. Ratkaisevaa on, miten koulut ja kunnat onnistuvat toimintansa juurruttamisessa rahoituskauden päätyttyä. Liikkuva koulu -ohjelma jatkuu Suomessa Lukuvuonna ohjelmassa on mukana jo noin 100 kuntaa ja 500 koulua ympäri Suomea, mikä vastaa noin viidesosaa kaikista Suomen peruskouluista. Tanskassa on turvauduttu jä reämpiin keinoihin liikunnan lisäämiseksi koulupäivään: vuonna 2014 voimaan tulevan peruskoulu-uudistuksen myötä jokaiseen koulupäivään tulee sisältymään tunti liikuntaa. Liikkuva koulu -ohjelman aikana alkoi myös Move! -fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän kehitystyö (25). Move! on peruskoulun 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaisiin kohdentuva fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen seurantajärjestelmä, josta saatua tietoa on mahdollista hyödyntää myös näiden vuosiluokkien laajoissa terveystarkastuksissa. Keskeisenä tavoitteena on kannustaa oppilaita huolehtimaan fyysisestä toimintakyvystään omatoimisesti. Move! sisältää kuusi osiota, jotka mittaavat 1) kestävyyttä ja liikkumistaitoja (20 metrin viivajuoksu), 2) alaraajojen voimaa, nopeutta ja liikkumistaitoja (vauhditon 5-loikka), 3) keskivartalon voimaa (ylävartalon kohotus), 4) yläraajojen voimaa (etunojapunnerrus) 5) kehon liikkuvuutta (kyykistys, alaselän ojennus täysistunnassa ja olkapäiden liikkuvuusmittaukset) ja 6) käsittelytaitoja, havaintomotorisia taitoja sekä yläraajojen voimaa (pallon heitto ja kiinniotto). Move!- mittaukset on kuvattu verkkosivuilla (www.edu. fi/move) ja järjestelmä on tarkoitus käynnistää valtakunnallisesti vuonna 2016 (9). Lasten liikuttamiseksi tarvitaan kaikkia Suomalaisten lasten ja nuorten elämäntapa on vähitellen kehittynyt hälyttävän liikkumattomaksi. Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä suuremman osan koulupäivästään hän istuu paikallaan ja sitä enemmän hän viettää vapaaaikaansa istuen viihdemedian ääressä. Kehityskulun pysäyttämiseksi ja liikkumattomuudesta aiheutuvien terveysongelmien vähentämiseksi tarvitaan yhteiskunnassa monia yhtäaikaisia toimenpiteitä, joilla sekä lisätään liikkumista että vähennetään paikallaanoloa niin koulupäivän 1875

6 katsaus Koulumatkaliikkumisella on huomattava merkitys. aikana kuin vapaa-ajallakin (taulukko 1). Lasten ja nuorten liikkumattomuus ei ratkea pelkästään vanhempien toiminnalla. Arjen aktiivisuuteen pystyvät vaikuttamaan omalta osaltaan kaikki ne kasvattajat, jotka kohtaavat lapsen arjessa: vanhemmat, isovanhemmat, koulun henkilökunta, terveydenhuollon asiantuntijat, harrastuskerhojen vetäjät, urheiluvalmentajat jne. On tärkeää tukea lasten fyysisesti aktiivisten harrastusten aloittamista ja jatkumista, olivat harrastukset sitten varsinaisia liikunta- ja urheilu harrastuksia tai muuta arjen fyysistä aktiivisuutta lisäävää toimintaa. Lasten ja nuorten riittävän fyysisen aktiivisuuden turvaaminen on tavoite, jonka toteuttamiseen tarvitaan myös kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia. Fyysisen aktiivisuuden arviointi on tärkeä osa terveyden seurantaa myös lapsilla (26,27). Liikunnan ja urheilun harrastamisen lisäksi on hyvä kysyä ja keskustella lasten arjen aktiivisuudesta, liikkumisesta koulumatkoilla, ulkoilusta sekä ruutujen ääressä vietetystä ajasta. Terveydenhuollon antama liikuntaan kannustava viestintä tukee perheiden ja koulujen työtä lasten ja nuorten liikunnan edistämiseksi. n English summary > in english Physical activity among Finnish children less sedentary time and more physical activity needed 1876

7 tieteessä english summary Tuija Tammelin PhD, Research Director LIKES Research Center for Sport and Health Sciences, Jyväskylä, Finland Annaleena Aira Janne Kulmala Jouni Kallio Marko Kantomaa Maarit Valtonen Physical activity among Finnish children less sedentary time and more physical activity needed The detrimental effects of inadequate physical activity on the health and well-being of young people are well established and the evidence on the negative effects of excessive sedentary behaviour is growing. It is alarming that the levels of young people s physical activity are in decline while the time spent engaging in sedentary activities has increased substantially as they move through childhood into adolescence. These physically inactive patterns may also track into adulthood. Public health policies to promote physical activity among children, especially among the most sedentary children, may be key elements to preventing the onset of cardiovascular and metabolic diseases later in the children s lives. Novel information that objectively measures physical activity levels among Finnish children has been identified recently. Children s physical activity and sedentary time was measured objectively using accelerometers in the research related to the national Finnish Schools on the Move programme between 2010 and A total of 698 students from primary and secondary schools participated in the measurements. According to the objective measurements, primary school students average 62 minutes of moderate to vigorous physical activity (MVPA) a day, while secondary school students average 44 minutes. During the six-hour school day, primary school students have 32 minutes of MVPA, while secondary school students have 17 minutes. According to Finnish recommendations, school-aged children should be physically active for at least one to two hours a day, and screen time with entertainment media should be limited to two hours a day. According to objective measurements, 50 % of primary school students and only 17% of secondary school students get at least one hour of MVPA a day, and only 9% of primary school students and only 1% of secondary school students get at least one and half hours of MVPA a day. In addition, children exceed the recommended screen time by a considerable amount based. The promotion of physical activity among children should consist of both increasing physical activity and decreasing sedentary time. This requires measures to be undertaken during school time and free time, both at school and at home. By emphasizing the meaning of regular physical activity for children s health and well-being, health care professionals could support the work of parents, schools and other educators to promote more physically active and less sedentary lifestyles among young people. 1876a

Kouluikäisten liikunta ja liikkumattomuus Liikkuva koulu ohjelmassa

Kouluikäisten liikunta ja liikkumattomuus Liikkuva koulu ohjelmassa Kouluikäisten liikunta ja liikkumattomuus Liikkuva koulu ohjelmassa Tuija Tammelin tutkimusjohtaja, LIKES Kuntotestauspäivät Tampere 21.3.2013 Liikkuva koulu -ohjelma käynnistettiin hankkeena keväällä

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Seminaari Helsinki Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus

Liikkuva koulu hanke. Seminaari Helsinki Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Liikkuva koulu hanke Ttki Tutkimustuloksia tlki Seminaari Helsinki 5.10.2011 Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Pilottihankkeiden tutkimus ja seuranta Tavoitteena on selvittää miten hanke

Lisätiedot

Varhaiskasvatusikäisten lasten liikunta suomalaisten tutkimusten perusteella

Varhaiskasvatusikäisten lasten liikunta suomalaisten tutkimusten perusteella Varhaiskasvatusikäisten lasten liikunta suomalaisten tutkimusten perusteella Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Katse kolme -vuotiaisiin

Lisätiedot

Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tampere 17.3.2015. Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus

Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tampere 17.3.2015. Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tampere 17.3.2015 Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Sisältö Tausta ja tavoitteet Tuloksia Mitä nyt tiedetään

Lisätiedot

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen Tutkimustulokset 2014 5 9 luokat Vuokatti 20.5.2014 Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria

Lisätiedot

Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille

Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän (Move!) valmisteluvaihe vuosina 2008-2009 Fyysinen toimintakyky vaikuttaa

Lisätiedot

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Liikkuva koulu -ohjelma Valtakunnallinen ohjelma, hallitusohjelman kärkihanke: VN: Tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään.

Lisätiedot

Lasten fyysinen aktiivisuus

Lasten fyysinen aktiivisuus Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle Arto Laukkanen Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Lähteenä käytetyt

Lisätiedot

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Liikkuva koulu -ohjelma Valtakunnallinen ohjelma, hallitusohjelman kärkihanke: VN: Tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään.

Lisätiedot

Kuva: ANTERO AALTONEN 24 LIIKUNTA & TIEDE 53 6/ 2016

Kuva: ANTERO AALTONEN 24 LIIKUNTA & TIEDE 53 6/ 2016 24 LIIKUNTA & TIEDE 53 6/ 2016 Kuva: ANTERO AALTONEN Teksti: SAMI KOKKO, ANETTE MEHTÄLÄ, PAULIINA HUSU, ANNE-MARI JUSSILA, JARI VILLBERG, TOMMI VASANKARI LIITU 2016 -TUTKIMUS: Mitattu tieto tarkentaa itsearvioitua

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisen tukena Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus

Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisen tukena Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus Sisältö Tausta ja tavoitteet Tuloksia Mitä nyt tiedetään enemmän kuin 2010?

Lisätiedot

MOVE! -tulokset syksy 2016

MOVE! -tulokset syksy 2016 MOVE! -tulokset syksy 2016 Move! - mikä ja miksi? Fyysisen toimintakyvyn mittaus-, seuranta- ja palautejärjestelmä Uuden opetussuunnitelman mukaisesti osa liikunnanopetusta Maailmanlaajuisesti harvinainen

Lisätiedot

Pysyvätkö suomalaiset lapset pinnalla eli onko koulujen uimaopetuksella merkitystä? Matti Pietilä Opetushallitus OPS2016_SUH 11.1.

Pysyvätkö suomalaiset lapset pinnalla eli onko koulujen uimaopetuksella merkitystä? Matti Pietilä Opetushallitus OPS2016_SUH 11.1. Pysyvätkö suomalaiset lapset pinnalla eli onko koulujen uimaopetuksella merkitystä? Matti Pietilä Opetushallitus OPS2016_SUH 11.1.2017 Haasteenamme ISTUVA ELÄMÄNTAPA 07/01/2017 Opetushallitus Liikuntasuosituksen

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa MOVE-kiertue 2015 Vantaa Kirsi Räty, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus

Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa MOVE-kiertue 2015 Vantaa Kirsi Räty, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa MOVE-kiertue 2015 Vantaa 5.5.2015 Kirsi Räty, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus MONIALAINEN YHTEISTYÖ LIIKKUVASSA KOULUSSA Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Lisätiedot

LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen

LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen Tutkimustulokset 2013 5 9 luokat Vuokatti 30.5.2013 Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria

Lisätiedot

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille (FTS) Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille (FTS) Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille (FTS) Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Työskentelyn käynnistyminen - Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Sami Kalaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kuntotestauspäivät 2015 Kisakallio OPS2016 Käyttöönotto lukuvuoden 2016 alusta Keskiössä

Lisätiedot

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille. Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille. Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Työskentelyn käynnistyminen - Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

LIITU 2016 objektiivisesti mitattu liikunta, liikkuminen ja paikallaanolo

LIITU 2016 objektiivisesti mitattu liikunta, liikkuminen ja paikallaanolo LIITU 2016 objektiivisesti mitattu liikunta, liikkuminen ja paikallaanolo UKK-instituutin tiimi: Anne-Mari Jussila, Pauliina Husu, Henri Vähä-Ypyä, Kari Tokola, Tommi Vasankari Iso kiitos uudenlainen yhteistyö!

Lisätiedot

Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Esityksen sisältö Tuorein tieto lasten ja nuorten liikunnan tilasta Havaintoja lasten ja nuorten liikunnan

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä 2015 - talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia 1 2 3 4 5 Eniten henkilökunta koki ongelmaksi lasten liiallisen ruutuajan. Lisäksi

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Teknologia lisää liikuntaa

Teknologia lisää liikuntaa Teknologia lisää liikuntaa Ari-Matti Rautomäki - Aktiivisuushanke Teknologiaa pidetään yhtenä lapsia ja nuoria eniten passivoivana asiana. Tietokoneet, älypuhelimet, tabletit ja muut vastaavat laitteet

Lisätiedot

Lauran. 25 min Anna n. 15 min Keskustelu n. 5min

Lauran. 25 min Anna n. 15 min Keskustelu n. 5min Lauran. 25 min Anna n. 15 min Keskustelu n. 5min 1 Liikkuva koulu on yksi hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön koordinoima valtakunnallinen

Lisätiedot

Move! Miten meidän yhteisössä? Valtakunnallinen Move- kiertue 2015 Liikuntakasvatuksen laitos

Move! Miten meidän yhteisössä? Valtakunnallinen Move- kiertue 2015 Liikuntakasvatuksen laitos Move! Miten meidän yhteisössä? Valtakunnallinen Move- kiertue 2015 Liikuntakasvatuksen laitos Kenelle Move! on tehty Oppilaalle Terveyden- huoltoon Move! Opettajalle Kotiin Koululle Move! pähkinänkuoressa

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikkuva koulu hanke Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikunnan ja liikkumattomuuden merkitykset laajasti esillä myös mediassa

Lisätiedot

Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos

Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos Educa 2015, Helsinki Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. välituloksia

Liikkuva koulu hanke. välituloksia Liikkuva koulu hanke tutkimustki välituloksia Seminaari Vuokatti 6.4.2010 Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Pilottihankkeiden tutkimus ja seuranta Tavoitteena on selvittää miten hanke

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Oppilaat liikkumaan teknologian avulla

Oppilaat liikkumaan teknologian avulla Liikunta ja oppiminen Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen Oppilaat liikkumaan teknologian avulla Ari-Matti Rautomäki Liikuntateknologian hyödyntäminen liikunnanopetuksessa ops 2016 Liikunnan opetuksessa

Lisätiedot

Miksi koulun liikunta- ja terveyskasvatuksesta ei

Miksi koulun liikunta- ja terveyskasvatuksesta ei Miksi koulun liikunta- ja terveyskasvatuksesta ei kannata tinkiä? Miksi koulun liikunnasta ei Professori Lasse Kannas Dekaani Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto kannata tinkiä? Professori

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea

Lisätiedot

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson LAPSET JA LIIKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007 Teemu Japisson Lasten ja nuorten osalta terveyttä edistävä liikunta kiteytyy päivittäisen liikunnan

Lisätiedot

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Kangasniemi Anu 1,2,3 1 LIKES - tutkimuskeskus, Jyväskylä ; 2 Lääkärikeskus Dextra, Jyväskylä; 3 Liikunta- ja hyvinvointiakatemia

Lisätiedot

Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? Tommi Vasankari, prof., LT UKK-instituutti & THL

Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? Tommi Vasankari, prof., LT UKK-instituutti & THL Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? Tommi Vasankari, prof., LT UKK-instituutti & THL Sisällöstä Riskitekijät istuminen ja liikunnan puute Kaksi erillistä riskitekijää tarvitsee kahdet erilaiset toimenpiteet

Lisätiedot

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen vuoden ajan (7 miljoonaa/vuosi) Seuraava haku aukeaa kunnille 23.1-10.3.2017 Antti Blom

Lisätiedot

Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet

Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet Kainuun hyvinvointifoorumi 20.9.2011 Kajaani Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus 20.9.2011 Alustuksen sisält ltö Kestävyyskunnon merkitys terveyden

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKKUMINEN TUTKIMUSTEN VALOSSA

ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKKUMINEN TUTKIMUSTEN VALOSSA ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKKUMINEN TUTKIMUSTEN VALOSSA Arto Laukkanen, LitM, JY, Liikuntakasvatuksen laitos LASTEN LIIKUNTA on fyysisesti aktiivista leikkimistä Fyysisesti aktiiviset leikit Ulkoleikkien

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan 23.2.2016 Rovaniemi Koulu liikuttaa ja istuttaa Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010 2015 Tuija Tammelin, Janne Kulmala, Harto Hakonen

Lisätiedot

TULOSLIITE JULKAISUUN

TULOSLIITE JULKAISUUN TULOSLIITE JULKAISUUN Tuija Tammelin, Jouni Kallio, Katja Rajala, Harto Hakonen ja Kaarlo Laine. Muutoksia Liikkuvissa kouluissa 0 0. Oppilaat liikkujina ja koulun ak!vitee"en suunni#elijoina. LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Aktiivisuusmittari* Tulokset palvelevat myös työterveyshuoltoa ja yhteenvetojen muodossa koko organisaatiota.

Aktiivisuusmittari* Tulokset palvelevat myös työterveyshuoltoa ja yhteenvetojen muodossa koko organisaatiota. Istumisammatit yleistyvät ja vapaa-ajalla ollaan paikallaan entistä enemmän. Uusien tutkimustulosten valossa istuminen ja liikkumattomuus voikin olla suurempi terveysriski kuin se, että arjesta puuttuu

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Liikunta ja oppiminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsinki Eero Haapala, FT Childhood Health & Active Living Reserach Group Biolääketieteen

Lisätiedot

Peruskoululaisten toimintakyky ja hyvinvointi. Pääjohtaja Timo Lankinen 17.3.2011

Peruskoululaisten toimintakyky ja hyvinvointi. Pääjohtaja Timo Lankinen 17.3.2011 Peruskoululaisten toimintakyky ja hyvinvointi Pääjohtaja Timo Lankinen 17.3.2011 Liikunta -oppiaineen päämäärä peruskoulussa Vaikuttaa myönteisesti oppilaan Fyysiseen Psyykkiseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Edistääkö hyvinvointi oppimista? Kuntamarkkinat Pirjo Pennanen Ylilääkäri Vantaan kaupunki Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

Edistääkö hyvinvointi oppimista? Kuntamarkkinat Pirjo Pennanen Ylilääkäri Vantaan kaupunki Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Edistääkö hyvinvointi oppimista? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Pirjo Pennanen Ylilääkäri Vantaan kaupunki Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Huostassa olleiden, sisarusten ja koko väestön osallistuminen toisen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikkuva koulu hanke Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Havaintoja ja uutisia ympäröivästä maailmasta Liikkumattomuus vie hyödyn

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

ENNUSTAVATKO MOTORISET TAIDOT JA LIIKUNNALLISET LEIKIT LAPSUUDESSA LIIKUNTA-AKTIIVISUUTTA JA KESTÄVYYSKUNTOA NUORUUDESSA?

ENNUSTAVATKO MOTORISET TAIDOT JA LIIKUNNALLISET LEIKIT LAPSUUDESSA LIIKUNTA-AKTIIVISUUTTA JA KESTÄVYYSKUNTOA NUORUUDESSA? ENNUSTAVATKO MOTORISET TAIDOT JA LIIKUNNALLISET LEIKIT LAPSUUDESSA LIIKUNTA-AKTIIVISUUTTA JA KESTÄVYYSKUNTOA NUORUUDESSA? Soveli Messut 2011 Jarno Purtsi esittäjänä Marko Kantomaan tutkimus Liiku, opi,

Lisätiedot

Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä

Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi koulupäivä hyvinvoiva koululainen Liikettä vähintään tunti päivässä kaikille Käytäntöjä kaikkiin Suomen peruskouluihin Koulusta

Lisätiedot

Näyttöön perustuvia havaintoja liikuntakulttuurin tilasta ja haasteista

Näyttöön perustuvia havaintoja liikuntakulttuurin tilasta ja haasteista Näyttöön perustuvia havaintoja liikuntakulttuurin tilasta ja haasteista Miksi koulun liikunnasta ei Lasse Kannas Dekaani Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Säätytalo 11.4.2013 kannata

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Lasten liikuntapiirakka päiväkodissa klo 8.00-12.00 10,00% 1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 33,80% 56,10% 2. Kohtuullinen

Lisätiedot

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti

Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) 2009 (THL) 15 64-vuotiaiden suomalaisten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU- tutkimuksen tuloksia 16 Sami Kokko TtT, yliopistotutkija, dosentti Jyväskylän yliopisto LIITU -tutkimus Laajan tutkijajoukon yhteistyö, mukana tutkijoita

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot

Muutoksia Liikkuvissa kouluissa aktiivisempi toimintakulttuuri tutkimuksen ja käytännön valossa. Janne Kulmala

Muutoksia Liikkuvissa kouluissa aktiivisempi toimintakulttuuri tutkimuksen ja käytännön valossa. Janne Kulmala Muutoksia Liikkuvissa kouluissa aktiivisempi toimintakulttuuri tutkimuksen ja käytännön valossa Janne Kulmala Alkuveryttely 2010 45 2016 1763 70% >80% Tyypillinen suomalaisen koululaisen tunti 47%

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Liikkuva koulu laajenee kohti aktiivisempia opiskeluyhteisöjä

Liikkuva koulu laajenee kohti aktiivisempia opiskeluyhteisöjä Liikkuva koulu laajenee kohti aktiivisempia opiskeluyhteisöjä Turku 10.11.2016 Johanna Kujala, Liikkuva koulu -ohjelma, Opetushallitus johanna.kujala@oph.fi Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen

Lisätiedot

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE 2012 2015 LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 OP (TUNNISTE 61640) Biämnesstudier i fysisk fostrans didaktik

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa Yleisesti Liikkuvasta koulusta Kärkihankkeen toteutukseen liittyvät toimenpiteet Toimenpiteitä

Lisätiedot

Teknologia lisää liikuntaa

Teknologia lisää liikuntaa Teknologia lisää liikuntaa Ari-Matti Rautomäki - Virtuaaliopetuksen Teknologiaa pidetään yhtenä lapsia ja nuoria eniten passivoivana asiana. Tietokoneet, älypuhelimet, tabletit ja muut vastaavat laitteet

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

TerveysInfo. Lasten ja nuorten omaehtoinen liikunta Vinkkejä ja ajatuksia lasten omaehtoisesta liikunnasta.

TerveysInfo. Lasten ja nuorten omaehtoinen liikunta Vinkkejä ja ajatuksia lasten omaehtoisesta liikunnasta. TerveysInfo Innosta urheilemaan : viesti 7 12 vuotiaiden urheilevien lasten vanhemmille maksuton, kuv. : vär. http:///files/ns2/urheiluseurat_pdf/ Innosta_urheilemaan_200612_www.pdf Kohderyhmät: vanhemmat

Lisätiedot

Nro Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Nro Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet LIIKUNTA Oppiaineen tehtävä Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin tukemalla sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon että fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä ä samalla vahvistaen

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry

LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry 10.11.2016 MIKSI TARVITAAN LUPA LIIKKEELLE? Lisää liikettä ja terveystiedon lukutaitoa

Lisätiedot

Muu LIKESin lasten ja nuorten liikuntaan liittyvä tutkimus 2010-2015

Muu LIKESin lasten ja nuorten liikuntaan liittyvä tutkimus 2010-2015 Muu LIKESin lasten ja nuorten liikuntaan liittyvä tutkimus 2010-2015 Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut Kantomaa MT, Stamatakis E, Kankaanpää A, Kajantie E, Taanila A, Tammelin T. 2015. Associations

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Seuraavassa esitetään vielä julkaisemattomat, päivitetyt tulokset kirjan artikkeliin:

Seuraavassa esitetään vielä julkaisemattomat, päivitetyt tulokset kirjan artikkeliin: Seuraavassa esitetään vielä julkaisemattomat, päivitetyt tulokset kirjan artikkeliin: Tynjälä, J. & Kannas, L. (2004). Koululaisten nukkumistottumukset, unen laatu ja väsyneisyys vuosina 1984-2002. Kirjassa:

Lisätiedot

Liikkumalla hyvintointia

Liikkumalla hyvintointia Liikkumalla hyvintointia Orientaatiokonferenssi 23.5.2012 Jukka Karvinen Nuori Suomi ry Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on jokaisen lapsen perusoikeus samoin liikunnan avulla oppiminen Lapsena aloitetulla

Lisätiedot

KOULUMATKAN KULKUTAVAN JA VAPAA- AJAN LIIKUNNAN YHTEYS VIIDES- JA KAHDEK- SASLUOKKALAISTEN FYYSISEEN TOIMINTA- KYKYYN

KOULUMATKAN KULKUTAVAN JA VAPAA- AJAN LIIKUNNAN YHTEYS VIIDES- JA KAHDEK- SASLUOKKALAISTEN FYYSISEEN TOIMINTA- KYKYYN KOULUMATKAN KULKUTAVAN JA VAPAA- AJAN LIIKUNNAN YHTEYS VIIDES- JA KAHDEK- SASLUOKKALAISTEN FYYSISEEN TOIMINTA- KYKYYN Janne Kulmala & Ville Riihimäki Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Kansallisten oppimistulosarviointien tehtävänä. Harrastaminen kasvussa suositeltu liikuntamäärä ani harvalla LIIKUNNAN OPPIMISTULOKSET 2010:

Kansallisten oppimistulosarviointien tehtävänä. Harrastaminen kasvussa suositeltu liikuntamäärä ani harvalla LIIKUNNAN OPPIMISTULOKSET 2010: Teksi: Sanna Palomäki ja Pilvikki Heikinaro-Johansson LIIKUNNAN OPPIMISTULOKSET 2010: Harrastaminen kasvussa suositeltu liikuntamäärä ani harvalla Nuorten liikunnan harrastaminen on lisääntynyt, mutta

Lisätiedot

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 2015 Liikkuva lapsuus Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 Sisällys Hankkeen alkuidea... 2 Hankkeen tavoitteet... 3 Hankkeen toimenpiteet... 4 Hankkeen toteutuminen... 5 Hankkeen

Lisätiedot

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä.

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. 1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. www.helsinki.fi/yliopisto 8.10.2012 1 2. Kehittäkää liikunnallisesti haastava hiekkasäkkipedagogiikka.

Lisätiedot

Matti Pietillä Opetushallitus Liikkuva koulu_turku ja sisäinen liikuntamotivaatio

Matti Pietillä Opetushallitus Liikkuva koulu_turku ja sisäinen liikuntamotivaatio Matti Pietillä Opetushallitus Liikkuva koulu_turku 12.4.2016 ja sisäinen liikuntamotivaatio Työikäisten määrä vähenee Suomessa 2050: 27,9 % 2014: 42,9 % Lähde: Valtiovarainministeriö Haasteenamme ISTUVA

Lisätiedot

OBJEKTIIVISESTI MITATUN LIIKKUMATTOMAN AJAN YHTEYS 10 12-VUOTIAIDEN NISKA-HARTIAKIPUIHIN

OBJEKTIIVISESTI MITATUN LIIKKUMATTOMAN AJAN YHTEYS 10 12-VUOTIAIDEN NISKA-HARTIAKIPUIHIN OBJEKTIIVISESTI MITATUN LIIKKUMATTOMAN AJAN YHTEYS 10 12-VUOTIAIDEN NISKA-HARTIAKIPUIHIN Kirsti Siekkinen, TtM, LIKES-tutkimuskeskus. Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä. P. 050 368 5250. Sähköposti: kirsti.siekkinen@likes.fi

Lisätiedot

Firstbeat esimerkki Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Firstbeat esimerkki Firstbeat Hyvinvointianalyysi Firstbeat esimerkki 2017 Firstbeat Hyvinvointianalyysi FIRSTBEAT HYVINVOINTIANALYYSI SYKEVÄLIMITTAUS HENKILÖKOHTAINEN RAPORTTI ASIANTUNTIJAN PALAUTE TOIMENPITEET JATKUVUUS 68 henkilöä osallistui palveluun

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Ulla Silventoinen, OKT-vastuualue, PSAVI

Ulla Silventoinen, OKT-vastuualue, PSAVI 1.12.2014 1 Tulevaisuusselonteko, VNK 18/2013 Terveelliset elintavat ja terveyden ylläpito ovat olennaisia hyvinvoinnin edellytyksiä. Erityinen tulevaisuuden huoli on liikkumaton elämäntapa, joka heikentää

Lisätiedot

Istuva oppilas sammaloituu

Istuva oppilas sammaloituu Istuva oppilas sammaloituu Alueseminaari 14.11.2016, Kuortane Janne Kulmala Aktiivinen koulupäivä Välitunnit & kerhot Oppitunnit Jerry Morris 1949 Vuosi 1977 Maria Rantala, LIKES Väitöskirjatutkija,

Lisätiedot

Arvioinnin perusteista yksilön havainnointiin Mirja Hirvensalo, Jyväskylän yliopisto. Kuva Erkki Tervo

Arvioinnin perusteista yksilön havainnointiin Mirja Hirvensalo, Jyväskylän yliopisto. Kuva Erkki Tervo Arvioinnin perusteista yksilön havainnointiin Mirja Hirvensalo, Jyväskylän yliopisto Kuva Erkki Tervo OPS 2016 Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Rakastavatko aivosi liikuntaa?

Rakastavatko aivosi liikuntaa? Rakastavatko aivosi liikuntaa? Heidi Syväoja, FT, LitM LIKES- tutkimuskeskus, Jyväskylä LIKES-tutkimuskeskus Rautpohjankatu Viitaniementie 158, A, 40700 40720 Jyväskylä heidi.syvaoja@likes.fi www.likes.fi

Lisätiedot