ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta. AIKA kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta AIKA kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 45 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 46 Lausunto korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus 5 47 Lausunto Laajaniemen ranta-asemakaavan muutoksesta Lausunto Käpykolon ranta-asemakaavasta Lausunto Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos- ja 26 laajennusluonnoksesta 50 Valitus Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnan päätöksestä 29 koskien 20 kv sähköjohdon sijoittamisesta kiinteistölle Niinimäki Äänekosken Raikkouden kylässä, päätös Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat 33

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lax Lauri 17:00-19:30 varapuheenjohtaja Lakanen Liisa 17:00-19:30 jäsen Lampinen Raimo 17:00-19:30 varajäsen Pasanen Kauko 17:00-19:30 jäsen poissa :n 47 kohdalla Tarvainen Veikko 17:00-19:30 jäsen POISSA Tuikka Kimmo puheenjohtaja Kallberg Tuula jäsen Kiiskinen Kari kh:n puheenjohtaja Lunttila Tommi kh:n edustaja MUU Sihvonen Pirkko 17:00-19:30 ympäristöpäällikkö Kurkela Jouni 17:00-19:30 johtava ympäristötarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Lauri Lax Puheenjohtaja Pirkko Sihvonen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Raimo Lampinen Veikko Tarvainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo rakennusvalvontatoimistossa Sari Hänninen

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPL 44 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ympäristölautakunta on päättänyt hallintosäännön 29 :n pe rusteella, että kokouskutsu varsinaiseen kokoukseen toimitetaan jä senille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähin tään neljä päivää ennen kokousta jaettavalla esityslistalla. Tämä kokouskutsu on postitettu Ehdotus: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMPL 45 Hallintosäännön 40 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Ympäristölautakunta on päättänyt, että lautakunta valit see kes kuudestaan kutakin kokousta varten kaksi pöytäkirjan tarkasta jaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantai na tai mi käli se on pyhäpäivä, ensimmäisenä sitä seuraavana arki päivänä. Tar kas tettu pöy tä kirja pi de tään ylei sesti näh tä vä nä tar kas tusta seu raa vana maanantaina, tai mi käli se ei ole työpäivä, en sim mäisenä työ päi vä nä sen jäl keen klo rakennusvalvontatoimistossa, osoite Hallintokatu 4, Äänekoski. Edellisen pöytäkirjan tarkastajina olivat Liisa Lakanen ja Tuula Kallberg. Ehdotus: Päätös: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin tarkastajiksi Raimo Lampinen ja Veikko Tarvainen.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Lausunto korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus 301/ /2013 KH (V). Jari Rämö esittää kaupunginhallitukselle toimittamassaan kirjeessä, että kaupunki laatii hakijan Hirvaskankaan työpaikka-alueella sijaitsen kiinteistön määräalalle asemakaavan. Rämön omistama Tuijala niminen tila RN:o rajoittuu hyväksyttyyn Hirvaskankaan asemakaavaan. Noin 1,7 hehtaarin suuruinen osa tilan alueesta on kaavoitettu hyväksytyssä Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavassa työpaikka-alueeksi (TP) ja virkistysalueeksi Asemakaavoitettavaksi esitetyllä alueella sijaitsee talousrakennuksia, joiden ym päristöön ha kija esittää noin 5000 m2:n työpaikkatonttia, jolle olisi mahdollista rakentaa myös yrittäjän asunto. Paikka soveltuu Rämön mielestä esitettyyn tar koitukseen, koska noin sadan metrin etäi syydellä suun nitellusta tontin paikasta sijaitsee ympärivuotista asutus ta. Asema kaavan laa dinta perustuisi osayleiskaavan mukaiseen maan käyt töön. yms. Kaavoituskustannuksiin ja kaavan toteuttamiseen liittyen hakija esittää tehtäväk si maankäyt tösopimusta, jonka yhteydessä voidaan sopia hankkee seen liittyvistä maanluo vutuksista, maa-alueen hinnasta Kaupungin näkökulmasta Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavassa osoitetun nykyistä asemakaava-aluetta täydentävän asemakaavan laatiminen on tarkoituksenmukaista. Hankkeeseen liittyvä maan käyttösopimus tai kauppakirjan esisopimus tulee allekirjoittaa ennen asemakaavaehdotuksen nähtävilleasettamista. Asemakaava-alueeseen on syytä liittää myös voimassa olevan asemakaavan kortteli 1505 ja sen länsipuolinen EV-1 - alue, jotta koko tulevan korttelin tonttijärjestelyt saadaan suunniteltua tarkoituksenmukaisesti. Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että korttelin 1505 ase ma kaa van muutos ja laajennus laitetaan vireille. Maankäyt töso pi mus tai kauppakirjan esisopi mus tu lee al le kir joit taa en nen kaa vaehdo tuksen nähtä - ville panoa. Päätös: Hyväksyttiin.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta KH Alueelle on laadittu asemakaavaluonnos, jossa hakijan omistamien talousrakennusten kohdalle esitetään noin 5100 m2:n tonttia toimitilarakentamista varten. Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheut tamatonta varasto-, pienteollisuus- ja liiketoimintaa sekä yksitai kaksiasuntoisen pientalon. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kortteliin sijoittuu myös kolme muuta tonttia, joista kahdella on yritys toi mintaa. Tontit on varattu voimassa olevan asemakaavan mukai sesti liikerakennuksille ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille teolli suus rakennuksille. Hirvaskankaantien var teen si joit tu vaa tont tia on laa jen net tu luo teiskul mas ta ja Hi tonlah den tien tont tia ete lä päästä mah dol lisia laa jennus tarpei ta sil mällä pi täen. Rämön omistaman kiinteistön eteläosa liittyy kaupungin omistamaan rakentamat to maan asemakaavatonttiin, jonka pinta-alaksi muodostuu luonnoksessa noin 1,3 ha. Kaava-alueen koillispuolelle sijoittuu Natura-kohde (Hitonhauta-Kylmähauta-Hirvasjoki), jon ka reu na on kaavoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Alueella on eri tyi siä ympäristöarvoja ja se säilytetään met sänä. Suunnittelualueelle on laadittu luonto- ja maisemaselvitys (Tmi Mia Ra hi nantti, 2013), jonka mukaan Hirvasjoen läheisyydessä si jaitsee re hevä lii to-orava-alue. Selvitykseen liittyvän Naturan tarve harkinta-ar vion pe rusteella laadittava kaavasuunnitelma ei todennä köisesti merkittä västi hei ken nä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemi seksi Hirvasjoen alue on sisällytetty Natura verkostoon. Tä män vuoksi ei ole tarvetta tehdä erillistä Natura-arviointia. Kaavaluonnos esitellään kokouksessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen ELY-keskukselta.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Päätös: Hyväksyttiin KH Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä Luonnok ses ta on saatu pyydetyt lausunnot. Keski-Suomen ELY-keskus toteaa seuraavaa: - yhteensovitettava asemakaava ja laadittavana oleva Hir vas kankaan-koi vis ton osayleiskaavan muutos (mahdollinen me lun suo jaustar ve, istutustoimenpiteet yms. yritysalueen ja asuntoalueen välillä) - luonto- ja maisemaselvitys vaikeasti tulkittavissa (liito-orava) - kaavaan lisättävä pohjavesialuemerkintä ja sen vaikutukset ra kenta mi seen Kaavoittajan vastine: - Asemakaavan muutos ja laajennus ei merkittävästi muuta asu misen ja työpaikkarakentamisen suhteita alueella: muodostuu yksi ennes tään rakentamaton pelkästään yrityskäyttöön suunniteltu tontti (TL-1) ja toinen verstas- ja varastokäytössä oleva tontti (TL-2), jolle voi sijoittaa myös kaksi asuntoa. Kyseessä on yritysalue, jolla tar kistet ta van kaavamääräyksen mukaan esitetään sallittavaksi ym pä ristö häi riö tä aiheuttamaton toiminta. Kaavassa on myös yleismääräys, jon ka mukaan tontin pihasuunnitelma on esitettävä ra ken nus lupa-asia kir jo jen hyväksymisen yhteydessä. Ei tarvetta täsmentää kaa va mää räyk siä. - Luonto- ja maisemaselvityksessä todettu liito-oravan elinympäristö on merkitty kaavaan. Täsmennetään aluerajausta s-1 merkinnällä: alu een osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n mukaisen eläinla jin/lii to-ora van lisääntymis- ja levähdyspaikka - Lisätään kaavaan yleismääräys, joka koskee pohjavesialuetta ja sil le rakentamista. Ympäristölautakunta esittää seuraavaa: - harkittavaksi kaavamääräys: puiden kaatamiseen sellaiselta alueel ta, jolla on ympäristöarvoihin ja/tai puuston säilyttämiseen tai käsit te lyyn liittyviä kaavamääräyksiä, tulee aina olla maankäyttö- ja raken nus lain mukainen lupa, ellei viranomainen erikseen totea lupaa tar peet to mak si - alueelle sijoitettavan toiminnan tulisi olla ympäristöhäiriötä sekä poh ja ve den pilaantumisvaaraa aiheuttamatonta - julkisivumateriaaleja koskeva määräys tulisi ottaa uudelleen har kit-

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginjohtajan ehdotus: ta vak si ja mahdollisesti tarkentaa aitaamista koskevaa määräystä Kaavoittajan vastine: - MY-2 alueella on ympäristöarvoihin ja/tai liito-oravaan liittyvä puus ton säilyttämistä ja hoitamista koskeva määräys. Toinen mer kittä vä tonttien ulkopuolinen puustoalue on Hitonlahdentien ka tu alu eeseen kuuluva osa Hirvaskankaantien eteläpuolella, joka alue on kaavoi tet tu merkinnällä säilytettävä/istutettava puusto. Erillinen kaa vamää räys ei ole tarpeellinen puiden kaatamisen ase ma kaa va-alu eel la vaa ties sa aina kaupungin luvan. - Täsmennetään korttelialueiden käyttötarkoitusmerkintöjä ja yleismää räys tä siten, että esitys tulee otetuksi huomioon. - Poistetaan kaavasta julkisivumateriaaleja koskeva määräys: ra kennus val von ta vi ran omai nen on myöntänyt kaavamuutosalueen kahdel le tontille rakennusluvat poiketen voimassa olevan asemakaavan mää räyk sis tä (julkisivumateriaali ja aitaus). Pyritään jatkossa muodos ta maan alueelle riittävän yhtenäinen rakennustapa mää rit te lemäl lä rakennuksen julkisivulle pääväri (ruskea tai harmaa) sekä mää rää mäl lä TL-1 alueelle tontin yleinen aitausvelvoite ilman yk sityis koh tien määrittelyä. Korttelin pääkäyttötarkoitus esitetään muutettavaksi toi mi ti la ra kennus ten korttelialueesta (KTY-2) teollisuus-, varasto- ja lii ke ra ken nusten korttelialueeksi (TL-1 ja TL-2): T-pohjainen merkintä sallii alu eella myös varastorakennukset ja kuvaa nykyistä merkintää pa rem min alu een yritystoiminnan luonnetta. Kaavahankkeen hakijan kanssa on sovittu maakaupasta, jolla kaupun ki ostaa maanomistajalta tonttiin sisältyvän määräalan. Kaup pa purkautuu, mikäli kaavan hyväksymispäätös ei saa lain voimaa. Hallintosäännön mukaan päätöksen kyseisen suuruisesta mää rä alan kaupasta tekee tonttipäällikkö. Kauppakirja al le kir joi tetaan ennen kaavaehdotuksen nähtävillepanoa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätty korttelin 1505 ase ma kaa van muutos ja laajennus laitetaan ehdotuksena nähtäville maan käyt tö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti. Pyydetään eh do tuk ses ta lausunnot ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen ELY-kes kuk sel ta. Päätös: Hyväksyttiin.

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta YMPL 46 Kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristölautakunnalta lausuntoa Hirvaskankaan eritasoliittymän kaakkoispuolella noin 400 metrin etäisyydellä valtatie 4:n risteyksestä sijaitsevan korttelin 1505 asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. Asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa korttelissa sijaitsevaa kahden yrityksen tonttia laajennetaan, yksityisen maanomistajan tonttiin liitetään rakentamatonta yritystonttia sekä muodostetaan uusi yritystontti, jolle on mahdollista rakentaa kaksi asuntoa. Korttelin pääkäyttötarkoitus on esitetty muutettavaksi toimitilarakennusten korttelialueesta (KTY-2) teollisuus- varasto- ja liikerakennusten korttelialueeksi (TL-1 ja TL-2): T-pohjainen merkintä sallii alueella myös varastorakennukset ja kuvaa nykyistä merkintää paremmin alueen yritystoiminnan luonnetta. Ympäristölautakunta on antanut kaavaluonnoksesta lausunnon Lautakunta on esittänyt harkittavaksi kaavamääräystä, jonka mukaan puiden kaatamiseen sellaiselta alueelta, jolla on ympäristöarvoihin ja/tai puuston säilyttämiseen tai käsittelyyn liittyviä kaavamääräyksiä, tulee aina olla maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa, ellei viranomainen erikseen totea lupaa tarpeettomaksi. Kaavoittaja on vastineessaan esittänyt, että MY-2 alueella on ympäristöarvoihin ja/tai liito-oravaan liittyviä puuston säilyttämistä ja hoitamista koskeva määräys. Toinen merkittävä tonttien ulkopuolinen puistoalue on Hitonlahdentien katualueeseen kuuluva osa Hirvaskankaan eteläpuolella, joka alue on kaavoitettu merkinnällä säilytettävä/istutettava puusto. Erillinen kaavamääräys ei ole tarpeellinen puiden kaatamisen alueella vaatiessa aina kaupungin luvan. Vastineen johdota voi todeta, että Maankäyttö- ja rakennuslain 128 mahdollistaa vaikutuksiltaan vähäisen puiden kaatamisen ilman maisematyölupaa. Myöskään asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen ei tarvita maisematyölupaa. Maanomistaja voi siten tulkita esimerkiksi yhden puun kaatamisen vähäiseksi toimenpiteeksi, eikä hae toimenpiteelle lupaa. Kaavaan on merkitty erityisesti suojeltavaksi liito-oravan takia vain yksi puu. Eläin saattaa kuitenkin vaihtaa pesäpuuta sille soveltuvalla alueella. Kaavamerkintä lupatarpeesta varmistaisi tiedonkulkua ja osoittaisi, asian merkittävyyden ja tarpeen lupaharkintaan jokaisen puun

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta osalta. Kaavamerkintä säilytettävä/istutettava puusto on puolestaan mahdollista tulkita siten, että männikkö voidaan asemakaavan toteuttamisen nimissä ilman maisematyölupaa poistaa vaikka kokonaan, kunhan tilalle istutetaan pieniä, metsänuudistamiseen tarkoitettuja taimia. Vaikutus maisemaan ja kaupunkikuvaan olisi kuitenkin merkittävä. Viranomainen voi toki lupaa edellyttää, jos asia tulee sille tietoon. Ympäristölautakunta esitti luonnosta koskevassa lausunnossaan myös, että alueelle sijoitettavan toiminnan tulisi olla paitsi ympäristöhäiriötä (melua ja pölyä ym. immisiota) aiheuttamatonta, myös pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttamatonta. Kaavoittajan vastineessa on esitetty, että korttelialueiden käyttötarkoitusmerkintöjä ja yleismääräystä muutetaan siten, että esitys tulee huomioon otetuksi. Esitys on otettu huomioon yleismääräyksissä siten, että pohjaveden laatua ja määrää varantavat toimenpiteet on määrätty "vältettäviksi", ei kielletyiksi. Lisäksi käyttötarkoitusmerkinnän muutos toimitilarakennusten korttelialueesta teollisuus- varasto- ja liikerakennusten korttelialueeksi saattaa olla omiaan houkuttelemaan paikalle pohjaveteen vaikuttavaa tuotanto- ja korjaustoimintaa verrattuna toimitila-aluemerkintään. Kaupunkikuvallisesti on hyvä, että varastorakennukset ovat alueella sallittuja, mikä voi vähentää tarvetta ulkona tapahtuvaan varastointiin. Esimerkiksi maanrakennus- ja metsätyökoneita, joista öljyvuotoja voi tapahtua, ei kuitenkaan yleensä sijoiteta rakennuksiin sisälle kokonsa ja rakenteista rikkovien telojensa ja ketjujensa takia. Kolmas ympäristölautakunnan kaavaluonnosta koskeva huomautus koski julkisivumateriaalin ja aitausvelvoitteen tarkkaa määrittelyä; rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tuli käyttää puuta ja tontit tuli aidata katuja sekä ajoväylää vastaan maalatulla teräselementtiaidalla, mitä määräystä pidettiin ongelmallisena, koska alueella oli jo käytetty peltiä julkisivumateriaalina ja aitausvelvoitetta pidettiin tulkinnanvaraisena KTY-6 tontin (ehdotuksessa TL-2 tontin) osalta. Kaavoittajan vastineessa on esitetty, että julkisivumateriaaleja koskeva määräys poistetaan ja jatkossa pyritään alueelle muodostamaan riittävän yhtenäinen rakennustapa määrittelemällä rakennusten julkisivulle pääväri (ruskea tai harmaa) sekä määräämällä TL-1 alueelle tontin yleinen aitausvelvoite ilman yksityiskohtien määrittelyä. Kaavahankkeen hakijan kanssa on sovittu maakaupasta, jolla

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Ympäristöpäällikön ehdotus: kaupunki ostaa maanomistajalta tonttiin sisältyvän määräalan. Kauppa purkautuu, mikäli kaavan hyväksymispäätös ei saa lainvoimaa. Oheisaineistona nro 1 esityslistan mukana toimitetaan kaavaluonnoskartta. (valmistelu ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh ) Ympäristölautakunta päättää esittää lausuntonaan, että pohjavesien suojelua ja puuston säilyttämistä koskevia kaavamääräyksiä tulisi vielä terävöittää. Päätös: Hyväksyttiin

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Lausunto Laajaniemen ranta-asemakaavan muutoksesta 322/ /2013 KH Äänekosken seurakunta esittää kaupunginhallitukselle toimittamassaan kirjees sä Laajaniemen leirikeskuksen ranta-asemakaa van muuttamista. Kohde sijait see Keiteleen ran nalla Liimattalantien varrella noin 15 kilometrin etäi syydellä Ää ne kos ken keskustasta. Kyseessä on tila Leirikeskus ( ), jon ka ko ko nais pinta-ala on 11,12 ha. Alueen ran ta-asemakaa va on vahvistettu ja ensimmäinen rantayleis kaava (Kon ginkankaan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava) Voimassa oleva Ää nekosken rantayleiskaava on hy väksyt ty Ran ta yleis kaa vas sa lei ri kes kus on merkinnällä RM eli mat kailu pal velu jen aluee na. Ranta-asemakaavassa ranta vii van lä hei syyteen on osoitettu vain nykyi nen saunarakennus. Alueella sijaitsee päärakennus, varastorakennus, majoitusrakennus ja rantasau na, joiden yhteenlaskettu kerrosala on k-m 2. Leirikeskuksen nykyinen kaa vatilanne ei mahdollista alueen parasta mahdollista hyö dyntämistä. Seura kun nan mukaan vanhentunut kaava olisi tar koituksenmukaista uudistaa vastaa maan nykyajan tarpeita. Keskeistä on ranta viivan nykyistä pa rempi hyö dyntämi nen rakentamisessa. Ranta-asemakaavan mahdolliseen muuttamiseen liitty vä työneuvottelu on järjes tetty Keski-Suomen ELY-keskuksessa Työneuvottelussa oli mukana myös kaupungin kaavoituspäällikkö. Neuvottelussa to dettiin mm., et tä ranta-ase makaavan muu tok ses sa tulee huomioida rantayleis kaavassa osoi tet tu mi toitus luku. Ranta-asemakaava on maanomistajakaava, joten kaa van laadinta kustannukset hankkeeseen liittyvine lähtötietoselvityksineen (mm. luontoselvitys) ovat maan omistajan vastuulla. Asemakaavan muutos edellyttää myös uuden pohjakartan laadintaa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että Laajaniemen leirikes kuksen ( ) ranta-asemakaavan muu tos saa te taan vireille.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Leila Lindell ja Marke Tuominen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Päätös: Hyväksyttiin KH Kaavamuutoksessa esitetään alu eel le lo ma- ja mat kai lu pal ve lu jen, hoitokoti- ja palveluasumisen, erillispientalojen ja loma-asuntojen korttelialueita sekä maa- ja metsätalousaluetta. Uudisrakentaminen sijoittuu täydentämään olemassa olevaa leirikeskuksen alueen rakennetta. Alueelle on laa dittu val mis te lu vai hees sa nel jä toi sis taan poik kea vaa vaihtoehtoa, jotka on esitetty liitteessä. Nykyisen leirikeskuksen alueen rakennukselle on merkitty ny kyi nen kerrosluku ja lisärakennusoikeutta mahdollisia tulevia tarpeita var ten (kerrosala kem2). Kaavamääräys mahdollistaa myös hoi tokoti- ja palveluasumisen rakentamisen sekä yhden ympärivuotisen kooltaan 200+t40 m2:n asunnon rakentamisen. Yksikerroksinen asunto on tarkoitettu lähinnä alueel la toimivan yrittäjän asunnoksi. Metsään on kaavoitettu 1500 kem2:n rakennusala, jolle voi rakentaa esim. yksikerrok sisia majoitusraken nuksia. Rannan läheisyyteen on sijoitettu kolme uutta talousrakennuk sen raken nus alaa á 40 kem2 lähinnä tilaussaunojen rakentamista varten. Loma-asuntojen korttelialueelle kaava-alueen eteläosaan on kaavoitettu kol me uut ta ja yksi olemassa oleva tontti, joilla kullakin on rakennusoikeutta t 40 kem2. Ran ta säilytetään puustoisena maisemakuvan säilymistä varten merkinnän s-4 avulla. Merkintä määrittää rannan maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi. Samaa merkintää on käytetty rakennetun tontin yläosassa, jo ka on lehtoa. Maa- ja metsätalousalue toimii metsäalueena ja se sisäl tää suurimman osan kaava-alueen lehdoista. Metsien avohakkuu on kielletty. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että Laajaniemen ranta-asemakaavan muutoksen val misteluvaiheen kuulemi nen järjestetään päivät yn luonnoksen pohjalta. Luonnoksesta pyy detään lausunnot Keski-Suomen ELY-kes kuk sel ta, Kes ki-suomen pelastuslaitokselta, Kes ki-suo men museolta, Mämmen vesiosuuskunnalta sekä ym päris tö lau ta kun nalta. Päätös: Hyväksyttiin KH Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä Näh tä vil läolo ajan kuluessa kaupungille ei ole toimitettu mielipiteitä luon nokses ta. Pyydetyt lausunnot on saatu lukuunottamatta Mämmen ve siosuus kun taa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaavoittaja esittää lausuntojen perusteella luonnokseen tehtäviksi kes kei sik si tarkistuksiksi seuraavaa: - kaavan nimi päivitetään muotoon Laajaniemen ranta-asemakaavan muu tos ja tilan ranta-asemakaava: kaava-alueeseen lii tetään myös seurakunnan omistaman alueen vieressä sijaitseva yk sityi sen omistama loma-asuntotontti (ELY-keskus) - RA-tontit muutetaan rantaosayleiskaavan merkintää vastaaviksi yhteis mer kin näl lä RMA matkailua palvelevien rakennusten kort te lialue, jolla myös loma-asuminen on sallittu (ELY-keskus) - leirikeskuksen päärakennukselle lisätään suojelumerkintä sr-3, joka säilyttää rakennuksen ulkoasun. Päärakennusta tulee kuitenkin voi da korjata ja muuttaa sisältä sekä laajentaa, 1980-luvun ilmeen omaa val le rantasaunalle ei esitetä suojelumerkintää (Keski-Suomen mu seo) - luonnonarvoiltaan merkittävimmälle lehtomaiselle alueelle mer kitään ohjeellinen suojelumerkintä s-1 (ohjeellinen alueen osa, jonka eri tyi set luontoarvot tulee säilyttää, ks. luontoselvitys), lisäksi maa- ja met sä ta lous alu eel le M-2 lisätään metsien avohakkuun kieltävä kaava mää räys (ympäristölautakunta) - nykyisen ajotien päähän laituriniemen ympärille merkitään oh jeel linen luonnon sammutusvedenottopaikka merkinnällä w (Kes ki-suomen pelastuslaitos) (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus hyväksyy, että Laajaniemen ranta-asemakaavan muu tok sen ja tilan rantakaavan ehdotusvaiheen kuu le minen järjestetään päivätyn ehdotuksen pohjalta. Pyy de tään ehdotuksesta lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski- Suomen museolta ja ympäristölautakunnalta. Päätös: Hyväksyttiin Leila Lindell ja Marke Tuominen poistuivat kokouksesta estellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi YMPL 47 Ympäristölautakunta antoi kaavaluonnoksesta lausunnon kokouksessaan , 32. Tässä yhteydessä alueen ympäristöä ja ympäristövaikutuksia on selostettu seuraavalla tavalla: Kaavoitettava alue on luontoselvityksen kuvauksen sekä ympäristöpäällikön omien havaintojen (käynti ) perusteella monipuolista, vaihtelevaa ja verrattain lajirikasta metsäistä luontoa. Alueen pohjois- ja paikoin myös länsiosat ovat kasvillisuudeltaan keskisuomalaisittain poikkeuksellisen reheviä. Alueen kaakkoisosassa kasvaa karumpaa mustikkatyypin mäntyvaltaista metsää. Luontoselvityksessä alueen kasvilajisto on lehtomaisissa osissa todettu rikkaaksi, vaikka mitään varsinaisia harvinaisuuksia tai erityisesti suojeltavia lajeja ei tavattu. On kuitenkin muistettava, että luonnonsuojelussa monimuotoisuuden kannalta vähintään yhtä tärkeää kuin yksittäisten lajien suojelu, on harvinaistuvien luontotyyppien suojelu. Tähän nähden tehty selvitys on suppea, eikä sen yhteydessä ole eritelty tarkasti eri luontotyyppejä. Useat lehtotyypit ja lehtomaisten kankaiden tyypit on Etelä-Suomessa luokiteltu jo erittäin uhanalaisiksi tai vaarantuneiksi (Suomen ympäristökeskus 2008). SYKE:n selvityksellä ei kuitenkaan ole päätöksentekoa sitovaa merkitystä. Kaavan vaikutusten arviointi luonnosvaiheen kaavaselostuksen mukaan

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Vaikutukset väestöön, palveluihin ja työpaikkoihin Nykytilanteessa alueella ei ole kesäasuntoja, vakituisia asuntoja eikä ympärivuotisia työpaikkoja, sillä alue toimii lähinnä kesäaikaan seurakunnan leirikeskuksena. Kaavoituksen myötä ranta-alueelle tulisi kesäasutusta ja leirikeskuksen yhteyteen mahdollisesti myös talviasuttava asuinrakennus. Leirikeskuksen muuttaminen tai laajentaminen matkailu-, hoivakoti- tai palveluasumiskäyttöön lisäisi kyseisen alueen palveluja ja työpaikkoja. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Laajaniemi on keskellä metsää järven rannalla kaukana taajamarakenteesta. Suunnittelualueella on olemassa tekninen huolto: tie, vesi- ja viemärijohto sekä sähkö ja pihavalaistus. Uudet loma-asunnot tulee liittää tähän verkostoon. Uusia katualueita ei rakenneta, vaan ajoyhteydet rakennetaan tonttien sisäisesti ja hyvin pitkälti nykyisille tiepohjille. Tämä edellyttää rasitteiden muodostamista. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Tulevaisuudessa loma-, matkailu-, hoivakoti- tai palveluasumista tarjoavan yrityksen mahdollinen uudisrakentaminen, joka sijoittuu pääosin nykyisen leirikeskuksen kahta puolta, tulee vaikuttamaan ympäristön ilmeeseen. Kyseisen R-2 -tontin lisärakentaminen on osoitettu yksikerroksisena. järveltä päin se tulee näkymään vain kun puut ovat lehdettömät. Rakennusalat ovat luontoselvityksen suosittelemilla paikoilla. (Valmistelijan huomautus: Luontoselvityksessä ei ole suositeltu tiettyjä rakentamispaikkoja, vaan on todettu, mille lehtomaisen kokonaisuuden alueen osille rakentaminen olisi vähemmän haitallista kuin muille alueille. Alueiden pirstoutuminen joka tapauksessa vähentää koko lehtoalueen luonnonsuojelullista arvoa). Lehtoalueille ei rakenneta. Uusia loma-asuntoja tulee vain kolme. Ne rakennetaan omarantaisille tonteille, joilla ranta säilytetään puustoisena. Ajoyhteys loma-asunnoille rakennetaan maa- ja metsätalousalueen läpi. Se on linjattu nykyisen tien paikalla niin pitkälle kuin se on mahdollista. Yhteyttä käytetään lähinnä kesäisin. Vaikutukset virkistysalueisiin Suuri osa alueesta ja rannasta merkitään metsäalueeksi merkinnällä M, joilla liikkuminen jokamiehenoikeuden nojalla on sallittu. Metsien avohakkuu on kielletty. Yleisen virkistysalueen ulkopuolelle rajautuvat kaikki korttelialueet. Myös niiden rannat tulevat

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta yksityiskäyttöön. Nykyinen uimaranta ja venevalkama säilyy. Vaikutukset liikenteeseen Liikenne tulee lisääntymään hieman. Ajoneuvojen määrä riippuu R-2 alueelle tulevan toiminnan laadusta. Kesäasutuksesta johtuen liikenne on runsaimmillaan kesälomien aikaan. Johtuen liikenteen vähäisyydestä erillisiä kevyenliikenteen väyliä ei ole tarpeen osoittaa kaavassa. Joukkoliikenteen verkkoon alueen rakentumisella ei ole vaikutusta. Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännökset Keski- Suomen museo teki kaava-alueelle arkeologisen tarkastuksen Tarkastuksessa todettiin, että ne rantaterassit, joilla olisi voinut olla pyyntikulttuurin asuinjäänteitä, ovat arkeologisesti tuhoutuneet myöhemmän maankäytön, lähinnä viljelyn johdosta. Alueelta ei tutkita muinaisjäännöksiä. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Laajin uudisrakentaminen on osoitettu nykyisen leirikeskuksen jatkeeksi. Muu uudisrakentaminen on väljää ja se on ohjattu paikoille, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä luonnonympäristölle. Loma-asuntojen rakennuspaikat on keskitetty yhdeksi ryppääksi ja ne ovat metsäalueiden ympäröimiä. Venevalkama-alue on nykyisellä paikallaan ja se soveltuu vain pienveneille. Ranta-alueet säilytetään puustoisina merkinnällä s-4. ja arat luontotyypit kuten ranta ja lehdot rauhoitetaan rakentamiselta. Alueiden kartoitus on luontoselvityksen mukainen. Vaikutukset ympäristönsuojeluun ja ympäristöhäiriöt Luontoselvityksen mukaan alueella ei sijaitse luonnonsuojelulain mukaisia suojelukohteita. Ranta-alueet säilytetään puustoisina merkinnällä s-4. M-alueilla metsien avohakkuu on kielletty. Ympäristölautakunta esitti valmisteluvaiheen lausuntonaan, että kaavaluonnoksessa on pyritty säilyttämään alueen luonnonläheinen ja metsäinen luonne. Varsinaisia luonnonsuojelua koskevia aluevarauksia tai määräyksiä kaava ei kuitenkaan sisällä. Merkintä s-4 ranta-alueella koskee vain puustoisen maisemakuvan säilyttämistä ja M-alueella on sallittua kaikki metsäkäsittely avohakkuuta lukuun ottamatta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi puulajikoostumuksen ja kosteustasapainon ja näiden seurauksena pienilmaston muuttumisen sekä aluskasvillisuuden tuhoamisen

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta raivaamalla tai raskailla koneilla. Lautakunnan mielestä jatkovalmistelussa tulisi vielä tutkia mahdollisuutta osoittaa arvokkain osa lehdosta suojelumerkinnällä. --- Esityslistan mukana oheisaineistona nro 2 jaetaan kaavaehdotus (kaavakartta merkintöineen). Luontoselvitys on toimitettu lautakunnan jäsenille luonnosvaiheen käsittelyn yhteydessä. Päivitettyyn kaavaselostukseen kokonaisuudessaan voi tutustua kaavoituksen verkkosivuilla elut/kaavat/laajaniemen-ranta-asemakaava Ympäristöpäällikön ehdotus: Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan, että sen esittämä luonnosvaiheen lausunto on otettu ehdotuksessa huomioon, eikä lautakunnalla ole huomauttamista kaavaehdotuksesta. Päätös: Hyväksyttiin Kauko Pasanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Lausunto Käpykolon ranta-asemakaavasta 342/ /2014 KH Tapio Tervo hakee ranta-asemakaavan laatimista Kytänsalon saares sa Pyyrinlahden kylässä omistamilleen tiloille Käpykolo (RN.o ), Lisäkolo (RN:o , Mäkikolo (RN:o ) ja Kallionkolo (RN:o ). Tilojen pinta-ala on yhteensä n. 4,2 ha. Keiteleen rannalla sijiatsevalta suun nit te lualu eel ta on matkaa Äänekosken keskustaan noin 19 km ja Kon ginkan kaal le 11 km. Kaupunginjohtajan ehdotus: Alueella on voimassa hyväksytty Äänekosken ran ta yleiskaa va, jossa alue on kaavoitettu merkinnällä RM mat kai lu pal ve lu jen alueeksi. Suunniteltavan alueen osalta vastaavansisältöinen uu si rantayleiskaava on hyväksytty Äänekosken kau pun gin val tuus tos sa , mutta valtuuston päätöksestä on valitettu Hämeen lin nan hallinto-oikeuteen. Ranta-asemakaavan laadinnan tavoitteena on mahdollistaa ran tayleis kaa van mukainen alueen käyttö omarantaisten lomatonttien ja/tai matkailutoiminnan muodossa. Alueelle suunnitellaan myös kah ta ympärivuotisesti asuttavaa omakotitaloa. Samalla tutkitaan raken nus ten, kasvillisuuden ja eläimistön sekä ranta-alueen suo je lutar ve. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ELY-kes kuk ses sa (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Käpykolon ranta-asemakaavan laatiminen saatetaan vireille. Päätös: Hyväksyttiin KH Kaavahankkeen vireilletulosta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä Äksässä ja Sisä-Suomen lehdessä Vireilletulovaiheessa on kaupungille toimitettu yksi mielipide, jossa ilmenee huoli kaavahankkeen vaikutuksesta Pyyrinlahden vedenlaatuun,

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Talousjohtajan ehdotus: Kytänsalon sillan kestävyyteen ja kulkuaukon vesivirtaukseen sekä lisärakentamisen mahdollisiin häiriövaikutuksiin (melu, maisema). Kaavoituspalvelujen näkemyksen mukaan mielipiteessä esitetyt asiat eivät ole tässä vaiheessa esteenä kaavatyön jatkamiselle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavoitustyön yhteydessä tehdään selvitys vesihuoltoverkoston järjestämisestä alueella. Lisäksi arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia mm. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön sekä liikenteeseen. Vesihuollon järjestämisen ja myös sillan osalta kaavan osalliset pääsevät vaikuttamaan hankkeeseen kaavan nähtävilläolojen aikana. Osallisia kaavassa ovat mm. Siltasalmen tieosuuskunta ja Liimattalan viemäriosuuskunta. Kaavaluonnoksessa rakentamisalueen käyttötarkoitusmerkintä on RM (matkailua palvelevien rakennusten korttelialue). RM-alueen eteläpuolelle on kaavoitettu M-2 - alue (maa- ja metsätalousalue), jolla metsien avohakkuu on kielletty. Olemassa olevat rakennukset sijoittuvat RM-alueen pohjoisosaan Käpykolon ja Lisäkolon sekä Mäkikolon tiloille. Käpykolon-Lisäkolon rakennusoikeus on osoitettu nykyisten rakennusten mukaisena, Mäkikolon alueelle on kaavoitettu nykyisten rakennusten (870 k-m2) lisäksi uutta rakennusoikeutta 200 k-m2 ja talousrakennukselle 50 k-m2. Tilalla sijaitsee kaksi ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettua asuinrakennusta (Käpylinna ja Talvipalatsi). Uudisrakentamista esitetään RM-alueen eteläosaan rakentamattomalle Kallionkolon tilalle. Alueelle sijoittuisi neljä uutta lomarakennusten rakennuspaikkaa (á 100 k-m2, lisäksi talousrakennukset ja saunat) ja kaksi ympärivuotisen asuinrakennuksen paikkaa (á 150 k-m2 ja talousrakennukset). Kaikki uudet rakennukset sijoittuvat rannan suuntaisen tien yläpuolelle. Suunnittelualueen eteläosan kautta on merkitty ajoyhteys käytössä olevaa reittiä pitkin kaava-alueen pohjoispuolella sijaitseville kiinteistöille. Raakavesi on tarkoitus ottaa jatkossakin porakaivosta. Jätevesihuolto esitetään järjestettäväksi joko liittymällä viemäriosuuskuntaan tai rakentamalla kiinteistökohtainen pienoispuhdistamo. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus hyväksyy, että Käpykolon ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään päivätyn luonnoksen pohjalta. Pyydetään luonnoksesta lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Keski-Suomen museolta, Liimattalan viemäriosuuskunnalta, Siltasalmen tieosuuskunnalta sekä ympäristölautakunnalta. Päätös: Hyväksyttiin YMPL 48 Äänekosken kaupunginhallitus pyytää mm. ympäristölautakunnalta lau sun toa Käpykolon ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen, päivätystä, kaavaluonnoksesta. Lausuntoa on pyydetty mennessä. Kaavan laadinta on tullut vireille maan omis tajan hakemuksesta, eikä alueella ole olemassa aikaisempaa ranta-ase ma kaa vaa. Alueella on voimassa vuonna 2006 hyväksytty ran ta yleis kaa va, jossa alue on saanut merkinnän RM mat kai lu pal velu jen alue. Uudemmassa vuonna 2012 kau pun gin val tuus ton hyväksymässä, mutta valituksenalaisessa rantayleiskaavassa, on alueen merkintä pidetty ennallaan. Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on maanomistajan toivo muk sen mukaisesti mahdollistaa rantayleiskaavassa alueelle osoitettu matkailukäyttö luomalla suotuisat toimintaolosuhteet esimerkiksi matkailuyritykselle, joka tarjoaisi viihtyisiä majoitustiloja ja vuokrattavia loma-asuntoja. Tähän perustuen on alueen ra ken netta val le osalle annettu edelleen kaavamerkintä RM (matkailua pal vele vien rakennusten korttelialue). RM-alueen (3,32 ha) ete lä puo lel le on kaavoitettu M-2 alue (maa- ja metsätalousalue), jol la metsien avohakkuu on kielletty (0,9 ha). Olemassa olevat rakennukset sijaitsevat Käpykolon, Lisäkolon ja Mä ki ko lon tilojen alueella, RM -alueen pohjoisosassa. Lisäksi tilan Kalliokolo koillisnurkassa on yksi vanha talousrakennus. Valmisteluvaiheen ranta-asemakaavaluonnoksessa Käpykolon ja Lisä ko lon rakennusoikeus on osoitettu nykyisten rakennustenmukaisena (555 k-m2). Mäkikolon alueelle on kaavoitettu nykyisten rakennusten (870 k-m2) li säk si uutta rakennusoikeutta 250 k-m2, josta ympärivuotiseen asuinrakentamiseen 200 k-m2 ja talousrakennuksille 50 k-m2. Nykyiset Käpylinna ja Talvipalatsi sijaitsevat tilan Mäkikolo alueella. Tilan Kalliokolo alueelle on lomarakentamiseen suunniteltu 4 uutta

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta koh det ta, joiden pinta-alat kohdetta kohti ovat 165 k-m2 ( loma-asun to 100 k-m2, sauna ja talousrakennus yhteensä 65 k-m2). Lo ma-asun to jen lisärakentaminen tilalla Kalliokolo on siten (4 X 165 k-m2) yhteensä 660 kerrosneliömetriä. Ympärivuotiseen asumiseen on vastaavasti ehdotettu kahta erillistä kohdetta, joiden pinta-alat ovat asuinrakennusten osalta molemmissa 150 k-m2 ja ta lous ra kennus ten osalta molemmilla 65 k-m2. Ympärivuotiseen asumiseen esitetään siten lisää rakentamisoikeutta yhteensä 430 k-m2. Vanhan talousrakennuksen pinta-alaa ei ole huomioitu kaa va se lostuk ses sa. Koko kaava-alueen rakennusoikeus on siten tällä hetkellä 1425 k-m2 ja uutta rakennusoikeutta esitetään yhteensä 1340 k-m2. Kaava-alueen eteläosan M-2 -alueelle ei uutta rakennusoikeutta ole eh do tet tu. Ajoyhteys alueelle on suunniteltu kulkevan olemassa olevia tieuria myöten M-2 alueen läpi, jonka jälkeen tie nousee ylemmäksi kaava-alueen itärajalle ja edelleen tiloille Käpykolo ja Lisäkolo, sekä kaava-alueen ulkopuolelle jääville ulkopuolisten omistuksessa oleville kesäasunnoille. Havainnekuvan mukaan myös ran taa myötäilevä tieura tilan Mäkikolo rakennuksille säilytetään. Käpykolon vireillä olevalla kaava-alueella ei ole luon non suo je lu alueita eikä laaditun luontoselvityksen mukaan myöskään uhan alai sia kasveja tai muita erityisesti suojeltavia tai vaarantuvia luon to koh teita. Alueen merkittävimpänä kohteena pidetään alueen kes ki osas sa, tien länsipuolella sijaitsevaa lehtolaikkua, jota suo si tel laan paikallisesti arvokkaana ja rannan monimuotoisuutta li sää vä nä säästettäväksi. Siltasalmenvuoren länsirinne soveltuu huo nos ti rakentamiseen ja se tulisi jättää luontoselvityksen mukaan ra ken tami sen ulkopuolelle. Tärkeimmät ja näyttävimmät osat Siltasalmenvuoresta jäävät varsinaisen kaava-alueen ete lä puo lel le. Kaava-alueen sisälle jäävälle rinteen osalle on esitetty kaa va mer kintää M-2 (maa- ja metsätalousalue), joka ei salli ra ken ta mis ta alueelle ja estää metsän avohakkuut alueella Valmistelijan esitys ympäristölautakunnan lausunnoksi: Kaavaluonnoksen toteuttamisen tuomien vaikutusten arvioinnin lähtö koh ta na on luonnollisesti kaavan mahdollistamien muutosten vaikutusten vertaaminen alueen ja lähialueen sekä ympäröivän luonnon nykytilanteeseen. Nykytilanteessa kaava-alueella ja sen lähialueella asuu ja pitää loma-asuntoa joukko yksityisiä henkilöitä, perheitä. Työpaikkoja ei alueella ole. Kaavoituksen ja sen sallimien toi min to jen toteutuessa alueelle syntyisi joitakin matkailupalveluihin

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta liittyviä osa-aikaisia ja mahdollisesti myös ympärivuotisia työ paik koja. Alueella asuvien ja oleskelevien määrä lisääntyisi uusien asuin raken nus ten ja loma-asuntojen sekä sitä kautta matkailijoiden tu lon myötä. Alueella liikkuvan ja toimivan väkimäärän li sään ty mi nen lisäisi luonnollisesti myös alueen ja lähialueen tiestön käyt töä ja voisi vaikuttaa myös liikenneturvallisuuteen. Erityisesti Sil ta sal men tien ja Liimattalantien risteys voi muodostua lii ken teen lisääntyessä vaaralliseksi ja vaatia myös uusia tek ni siä ratkaisuja. Alueella viipyvä väkimäärä käyttäisi myös selvästi nykyistä enemmän tyypillisiä yhdyskuntarakenteeseen kuuluvia palveluja kuten jäte huol toa, puhtaaseen veteen ja jäteveteen liittyviä palveluja sekä myös kaava-alueen läpi kulkevaa tiestöä, jonka osalta tulisi selvittää myös tulevien rasitteiden muodostaminen. Alue ei kuulu tällä hetkellä Liimattalan viemäriosuuskunnan toimialueeseen ja kiinteistöt ovat tähän saakka hoitaneet jätevetensä omatoimisesti. Mikäli Liimattalan viemäriosuuskunnan toiminta-aluetta ja verkostoa ei laajenneta Käpykolon kaava-alueelle saakka tulee jätevesihuollon mah dol li si na toimintatapoina olemaan pullokaivot, kuivakäymälät, harmaavesisuodattimet, maasuodattimet ja niiden erilaiset yh dis telmät tai vaihtoehtoisesti kaava-alueen kiinteistöjen yhteinen pienpuhdistamo. Alueen ympäristö ei mahdollista kaikkien jä te vesien maaperäkäsittelyä, myös pienpuhdistamon osalta on alue haasteel li nen ja edellyttää laitteiston jatkuvaa valvontaa ja myös puhdistetun veden laadun tarkkailua. Puhtaan veden osalta on vesihuolto niin ikään hoidettu oma toi mises ti, porakaivolla. Liimattalan viemäriosuuskunnan toimialueella vastaa puhtaan veden toimittamisesta Äänekosken Energia Oy. Omatoimisten porakaivojen ja muiden veden han kin ta ta po jen riittävyys turvaamaan puhtaan veden saanti alueen laajentuessa on selvitettävä ja tarvittaessa liitettävä alue Ää ne kos ken Energia Oy:n verkostoon. Lisärakentaminen tulee näkymään jonkin verran Pyyrinlahden lä hialuei den, lähinnä vastarannan, rantamaisemassa. Koska varsinaista oma ran tais ta rantarakentamista kaavaluonnos ei sisällä, eivät myöskään maisemavaikutukset ole kovin merkittäviä ja riippuvat pal jol ti rakentamistavoista, rakennusmateriaaleista ja rakennusten lähialueelle ja ranta-alueelle jätettävästä puustosta. Kaavaan tulisi laittaa merkintä ranta-alueen puuston säilyttämisestä ja siinä tulisi huomioida myös vuokrattavien loma-asuntojen tarve yhteiselle laiturille/ venepaikalle/ uimapaikalle. Aallonmurtajatyyppisiä lai tu rei ta ei alueelle tule sallia lainkaan. Virkistyskäytön kannalta lisärakentaminen supistaa jonkin verran aluet ta, jolla liikkuminen jokamiehen oikeuden nojalla on ollut

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta sallittua. Jokamiehen oikeudella voisi edelleen liikkua lähinnä M-2 merkinnän saaneella metsäalueella, mutta rinteen jyrkkyyden ja heikon kulutuskestävyyden vuoksi liikkuminen ei ole alueella suo sitel ta vaa. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön syntyvät lähinnä ra kenta mi sen lisääntymisestä, liikenteen melun ja asukas-/ vie rai li ja määrän kasvun aiheuttamista elämisen ja liikkumisen äänistä. Paikallisia ja lyhytaikaisia vaikutuksia ilmenee Käpykolon kaava-alueella samaan tapaan kuin kaikilla omakoti- ja lo ma-asun toalueil la esimerkiksi tulisijojen ja saunojen lämmitysten aikaan. Suurim pa na yksittäisenä kysymyksenä on kuitenkin alueen jätevesien käsittely. Alueelle tulee rakentaa järjestelmä, joka ei missään olosuhteissa päästä ravinteita jo tällä hetkellä ra vin ne rik kaa seen ja rehevöityneeseen Pyyrinlahteen. Ongelmana on myös salmen ylittävän sillan avoimen vesialueen kapeus, joka osaltaan heikentää Pyyrinlahden veden luontaista vaihtumista. (valmistelu johtava ympäristötarkastaja Jouni Kurkela puh ) Oheismateriaali Käpykolon ranta-asemakaavaluonnos nro:t 3-6 Käpykolon luontoselvitys 2013 Kaavaselostus Maria ja Erkki Keljon asiasta toimittama mielipide Ympäristöpäällikön ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää lausuntonaan, että kaavaluonnoksessa esitetty mittava rakennusoikeuden lisäys kyseessä olevassa paikassa edellyttää, että alue liitetään jätevesiverkostoon, josta vesi johdetaan yhdyskunnan jätevesien käsittelyyn soveltuvalle tehokkaalle ja valvotulle puhdistamolle. Kaavaan tulisi laittaa merkintä ranta-alueen puuston säilyttämisestä ja siinä tulisi huomioida myös vuokrattavien loma-asuntojen tarve yhteiselle laiturille/ venepaikalle/ uimapaikalle. Aallonmurtajatyyppisiä laitureita ei alueelle tule sallia lainkaan. Merkittävästi lisääntyvä rakennuskanta käyttäjineen vaatii myös selvästi nykyistä enemmän yhdyskuntarakenteeseen kuuluvia huoltopalveluja, mikä edellyttää kunnollista ja kaava-alueen läpi kulkevaa tiestöä, jonka osalta tulisi selvittää myös tulevien rasitteiden muodostaminen. Väkimäärän lisääntyminen lisäisi luonnollisesti myös alueen ja lähialueen tiestön käyttöä ja voisi vaikuttaa myös liikenneturvallisuuteen. Erityisesti Siltasalmentien ja Liimattalantien risteys voi muodostua liikenteen lisääntyessä vaaralliseksi ja vaatia myös uusia teknisiä ratkaisuja.

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Siltasalmenvuoresta kaava-alueen sisälle jäävälle rinteen osalle esitettyä kaavamerkintää M-2 (maa- ja metsätalousalue) määräys, joka kieltää avohakkuun alueella, on aiheellinen. Päätös: Hyväksyttiin

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Lausunto Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksesta KH Asemakaavan muutos koskee Konginkankaan taajaman länsiosaa. Alu ee seen kuuluu teollisuustontteja, Konginkankaan urheilukentän aluet ta, maa- ja metsätalousalueita sekä pientaloasumisen alueita pää osin Puroahontien, Kauppatien ja Karilantien varrella. Kooltaan suun nit te lu alue on noin 24 hehtaaria. Asemakaavan muutos on saatettu vireille kaavoituskatsauksen 2014 yh tey des sä (kaupunginhallitus , tiedottaminen Si sä-suomen lehti ja ÄKS sekä kaupungin internetsivut). Suunnittelutarpeen on käynnistänyt Yrjöläntien ja Karilantien päässä sijaitsevan teollisuusalueen maankäytön päivitys: korttelin 14 lävitse kul ke va valaistu kuntorata sijaitsee nykyisen asemakaavan teol lisuus ton til la. Kaavamuutoksen yhteydessä selvitetään teol li suus alueen laajennusmahdollisuudet siten, että kuntorata osoitetaan omalla mer kin näl lään. Samalla arvioidaan alueen pienehköjen asumiseen va rat tu jen tonttien laajentamismahdollisuudet ja selvitetään puis toalueil le sopivin kaavamerkintä. Alueella voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Alueen maankäytön muutoksia ohjaa Konginkankaan kirkonkylän - Mason mä en osayleiskaava, joka on hyväksytty Äänekosken kau pun ginval tuus tos sa Alueen osayleiskaava on suurilta osin ny kyisen maankäytön toteava. Alueelle on laadittu luontoselvitys kesäkuussa 2014 (Tmi Poh janmaan Luontotieto), jossa on selvitetty luontotyypit, kasvillisuus sekä alu een sopivuus mahdollisille uhanalaisille lajeille tai luon to di rek tiivin liitteiden II ja IV(a) lajeille. Selvityksen mukaan asemakaavan muutosalueella ei ole sellaisia eri tyi siä luontoarvoja, jotka olisi syytä huomioida kaavassa. Alueella on kuitenkin muutamia huomattavan vanhoja ja järeitä puita (kil pikaar na män ty jä sekä koivu- ja haaparyhmiä), joita ei ole syytä turhaan kaataa. Kaavaluonnoksessa nykyinen pururata on liitetty urheilukentän VU-alu ee seen (virkistys- ja urheilupalvelujen alue), jolloin Yrjöläntien ete lä puo li nen teollisuusalue jakaantuu kahteen kortteliin. Yrjöläntien poh jois puo lel la kuntopolun säilyttäminen nykyisellä paikallaan edellyt tää rakentamattoman korttelin 13 teollisuustontin pienentämistä ja ka tu alu een osaksi esitetyn pururadan alueen lunastamista kau pungil le. Kaava-aluetta on laajennettu Yrjöläntien päässä kiin teis tö ra jojen mukaisesti.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Talousjohtajan ehdotus: Karilantien päähän on kaavoitettu uusi teollisuustontti ja korttelin 20 teol li suus alu een länsi- ja eteläreunojen rajausta on tarkistettu. Urheilukentän päädystä puretun omakotitalon tonttia on laajennettu ja muutettu kaavamerkinnäksi AP (asuinpientalojen korttelialue), jolloin myös rivitalojen rakentaminen keskeiselle paikalle on mah dol lista. Urheilukentän länsipuolella on laajennettu lähes kaikkia omakoti- ja ri vi ta lo tont te ja: monin paikoin nykyinen maankäyttö on laajentunut tont ti aluei den ulkopuolelle. Lisäksi on hieman laajennettu ase makaa va-alu een rajausta kiinteistörajoihin ja esitetty Kuusitien katualue lii tet tä väk si viereisiin tontteihin. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Konginkankaan länsiosan ase makaa van muutosta ja laajennusta koskeva valmisteluvaiheen kuu le minen järjestetään päivätyn luonnoksen perusteella. Pyy detään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ym pä ris tö lauta kun nal ta, vapaa-aikalautakunnalta, Äänekosken Energia Oy:ltä, Elenia Oy:ltä, Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Konginkankaan kyläyhdistys ry:ltä. Päätös: Hyväksyttiin YMPL 49 Kaavaselostuksen mukaan muutoksen yhdyskuntataloudelliset vaikutukset ovat myönteisiä: katuverkko ja vesihuolto ovat pääosin olemassa. Uudet ja laajennetut tontit on helppo liittää olemassa oleviin verkostoihin. Myös sosiaaliset vaikutukset arvioidaan myönteisiksi, koska kaava luo edellytykset esim. ravitalotyyppiseen senioriasumiseen kyläkeskuksen yhteyteen ja kaava turvaa pururadan ja ympäröivän puuston säilymisen. Teollisuusalueen laajentaminen saattaa hieman lisätä raskasta liikennettä ja sen mahdollisesti aiheuttamaa häiriötä. Rakennetun ympäristön muutokset ovat pieniä, sillä suuri osa muutoksista koskee tonttien kokoa. Suurin yksittäinen muuttuva kohde on Taavetintien päässä sijaitseva entinen AO-tontti, joka on muutettu AP-tontiksi. Muutos mahdollistaa rivitalojen toteuttamisen. Alueen luonne maaseutumaisena kyläkeskuksen läheisenä asuinpelto- la työpaikka-alueena säilyy ennallaan.

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos 322/ /2013 KH

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos 322/ /2013 KH Kaupunginhallitus 210 03.06.2013 Kaupunginhallitus 97 17.03.2014 Kaupunginhallitus 211 23.06.2014 Kaupunginhallitus 356 01.12.2014 Kaupunginvaltuusto 91 08.12.2014 Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos

Lisätiedot

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ELY-kes kuk ses sa

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ELY-kes kuk ses sa Kaupunginhallitus 140 29.04.2014 Kaupunginhallitus 194 09.06.2014 Kaupunginhallitus 132 11.05.2015 Kaupunginhallitus 218 31.08.2015 Kaupunginvaltuusto 63 05.10.2015 Käpykolon ranta-asemakaava 342/10.02.03/2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos ja laajennus 560/10.02.03/2014 KH 11.08.2014 239 Asemakaavan muutos koskee Konginkankaan taajaman länsiosaa. Alu ee seen kuuluu teollisuustontteja, Konginkankaan

Lisätiedot

Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus 301/ /2013

Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus 301/ /2013 Kaupunginhallitus 212 03.06.2013 Kaupunginhallitus 372 18.11.2013 Kaupunginhallitus 151 12.05.2014 Kaupunginhallitus 302 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 75 13.10.2014 Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) LUONNOSVAIHE

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 4.6.2015 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä.

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Kaavamuutosalueelta laaditaan ennen ehdotusvaihetta luon to sel vitys.

Kaavamuutosalueelta laaditaan ennen ehdotusvaihetta luon to sel vitys. Korttelin 308 asemakaavan muutos 877/10.02.03/2015 KH 23.11.2015 300 Kaupunki on saattamassa vireille asemakaavan muutosta ns. Kunta lan puis ton alueella, jolla sijaitsee kaupunginmuseo. Kaupunki on myy

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.2014, tark. 26.11.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNENIEMEN KOILLISRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Paadentaipaleen kylän tilat 403:1:118 Marttila, 403:1:306 Mikkola ja 403:1:103 Rautatienalue (osa). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Paadentaipaleen kylän tilat 403:1:118 Marttila, 403:1:306 Mikkola ja 403:1:103 Rautatienalue (osa). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KIVILAHTI Kivilahden ranta-asemakaava Paadentaipaleen kylän tilat 403:1:118 Marttila, 403:1:306 Mikkola ja 403:1:103 Rautatienalue (osa). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Tekninen lautakunta 45 25.02.2014 Kaupunginhallitus 73 17.03.2014 Kaupunginvaltuusto 15 24.03.2014 Humalalammen, Niemelän, Notkomaan ja Rantalan tilojen ranta-asemakaavan muutos 751/10.02.00/2013 Tela

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3)

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3) Ympäristölautakunta 37 31.03.2015 Ympäristölautakunta 67 18.08.2015 Kaupunginhallitus 252 24.08.2015 Kaupunginhallitus 340 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 75 07.12.2015 Kankaanpään kaupungin Karhoismajan

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä.

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 18.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KORTTELIN 308 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja 11 25.01.2017 rakennuslautakunta Kunnanhallitus 4 30.01.2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 43 29.03.2017 Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 58 40/10.02.03/2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot