ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta. AIKA kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta AIKA kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 45 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 46 Lausunto korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus 5 47 Lausunto Laajaniemen ranta-asemakaavan muutoksesta Lausunto Käpykolon ranta-asemakaavasta Lausunto Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos- ja 26 laajennusluonnoksesta 50 Valitus Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnan päätöksestä 29 koskien 20 kv sähköjohdon sijoittamisesta kiinteistölle Niinimäki Äänekosken Raikkouden kylässä, päätös Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat 33

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lax Lauri 17:00-19:30 varapuheenjohtaja Lakanen Liisa 17:00-19:30 jäsen Lampinen Raimo 17:00-19:30 varajäsen Pasanen Kauko 17:00-19:30 jäsen poissa :n 47 kohdalla Tarvainen Veikko 17:00-19:30 jäsen POISSA Tuikka Kimmo puheenjohtaja Kallberg Tuula jäsen Kiiskinen Kari kh:n puheenjohtaja Lunttila Tommi kh:n edustaja MUU Sihvonen Pirkko 17:00-19:30 ympäristöpäällikkö Kurkela Jouni 17:00-19:30 johtava ympäristötarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Lauri Lax Puheenjohtaja Pirkko Sihvonen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Raimo Lampinen Veikko Tarvainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo rakennusvalvontatoimistossa Sari Hänninen

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPL 44 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ympäristölautakunta on päättänyt hallintosäännön 29 :n pe rusteella, että kokouskutsu varsinaiseen kokoukseen toimitetaan jä senille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähin tään neljä päivää ennen kokousta jaettavalla esityslistalla. Tämä kokouskutsu on postitettu Ehdotus: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMPL 45 Hallintosäännön 40 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Ympäristölautakunta on päättänyt, että lautakunta valit see kes kuudestaan kutakin kokousta varten kaksi pöytäkirjan tarkasta jaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantai na tai mi käli se on pyhäpäivä, ensimmäisenä sitä seuraavana arki päivänä. Tar kas tettu pöy tä kirja pi de tään ylei sesti näh tä vä nä tar kas tusta seu raa vana maanantaina, tai mi käli se ei ole työpäivä, en sim mäisenä työ päi vä nä sen jäl keen klo rakennusvalvontatoimistossa, osoite Hallintokatu 4, Äänekoski. Edellisen pöytäkirjan tarkastajina olivat Liisa Lakanen ja Tuula Kallberg. Ehdotus: Päätös: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin tarkastajiksi Raimo Lampinen ja Veikko Tarvainen.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Lausunto korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus 301/ /2013 KH (V). Jari Rämö esittää kaupunginhallitukselle toimittamassaan kirjeessä, että kaupunki laatii hakijan Hirvaskankaan työpaikka-alueella sijaitsen kiinteistön määräalalle asemakaavan. Rämön omistama Tuijala niminen tila RN:o rajoittuu hyväksyttyyn Hirvaskankaan asemakaavaan. Noin 1,7 hehtaarin suuruinen osa tilan alueesta on kaavoitettu hyväksytyssä Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavassa työpaikka-alueeksi (TP) ja virkistysalueeksi Asemakaavoitettavaksi esitetyllä alueella sijaitsee talousrakennuksia, joiden ym päristöön ha kija esittää noin 5000 m2:n työpaikkatonttia, jolle olisi mahdollista rakentaa myös yrittäjän asunto. Paikka soveltuu Rämön mielestä esitettyyn tar koitukseen, koska noin sadan metrin etäi syydellä suun nitellusta tontin paikasta sijaitsee ympärivuotista asutus ta. Asema kaavan laa dinta perustuisi osayleiskaavan mukaiseen maan käyt töön. yms. Kaavoituskustannuksiin ja kaavan toteuttamiseen liittyen hakija esittää tehtäväk si maankäyt tösopimusta, jonka yhteydessä voidaan sopia hankkee seen liittyvistä maanluo vutuksista, maa-alueen hinnasta Kaupungin näkökulmasta Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavassa osoitetun nykyistä asemakaava-aluetta täydentävän asemakaavan laatiminen on tarkoituksenmukaista. Hankkeeseen liittyvä maan käyttösopimus tai kauppakirjan esisopimus tulee allekirjoittaa ennen asemakaavaehdotuksen nähtävilleasettamista. Asemakaava-alueeseen on syytä liittää myös voimassa olevan asemakaavan kortteli 1505 ja sen länsipuolinen EV-1 - alue, jotta koko tulevan korttelin tonttijärjestelyt saadaan suunniteltua tarkoituksenmukaisesti. Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että korttelin 1505 ase ma kaa van muutos ja laajennus laitetaan vireille. Maankäyt töso pi mus tai kauppakirjan esisopi mus tu lee al le kir joit taa en nen kaa vaehdo tuksen nähtä - ville panoa. Päätös: Hyväksyttiin.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta KH Alueelle on laadittu asemakaavaluonnos, jossa hakijan omistamien talousrakennusten kohdalle esitetään noin 5100 m2:n tonttia toimitilarakentamista varten. Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheut tamatonta varasto-, pienteollisuus- ja liiketoimintaa sekä yksitai kaksiasuntoisen pientalon. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kortteliin sijoittuu myös kolme muuta tonttia, joista kahdella on yritys toi mintaa. Tontit on varattu voimassa olevan asemakaavan mukai sesti liikerakennuksille ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille teolli suus rakennuksille. Hirvaskankaantien var teen si joit tu vaa tont tia on laa jen net tu luo teiskul mas ta ja Hi tonlah den tien tont tia ete lä päästä mah dol lisia laa jennus tarpei ta sil mällä pi täen. Rämön omistaman kiinteistön eteläosa liittyy kaupungin omistamaan rakentamat to maan asemakaavatonttiin, jonka pinta-alaksi muodostuu luonnoksessa noin 1,3 ha. Kaava-alueen koillispuolelle sijoittuu Natura-kohde (Hitonhauta-Kylmähauta-Hirvasjoki), jon ka reu na on kaavoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Alueella on eri tyi siä ympäristöarvoja ja se säilytetään met sänä. Suunnittelualueelle on laadittu luonto- ja maisemaselvitys (Tmi Mia Ra hi nantti, 2013), jonka mukaan Hirvasjoen läheisyydessä si jaitsee re hevä lii to-orava-alue. Selvitykseen liittyvän Naturan tarve harkinta-ar vion pe rusteella laadittava kaavasuunnitelma ei todennä köisesti merkittä västi hei ken nä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemi seksi Hirvasjoen alue on sisällytetty Natura verkostoon. Tä män vuoksi ei ole tarvetta tehdä erillistä Natura-arviointia. Kaavaluonnos esitellään kokouksessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen ELY-keskukselta.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Päätös: Hyväksyttiin KH Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä Luonnok ses ta on saatu pyydetyt lausunnot. Keski-Suomen ELY-keskus toteaa seuraavaa: - yhteensovitettava asemakaava ja laadittavana oleva Hir vas kankaan-koi vis ton osayleiskaavan muutos (mahdollinen me lun suo jaustar ve, istutustoimenpiteet yms. yritysalueen ja asuntoalueen välillä) - luonto- ja maisemaselvitys vaikeasti tulkittavissa (liito-orava) - kaavaan lisättävä pohjavesialuemerkintä ja sen vaikutukset ra kenta mi seen Kaavoittajan vastine: - Asemakaavan muutos ja laajennus ei merkittävästi muuta asu misen ja työpaikkarakentamisen suhteita alueella: muodostuu yksi ennes tään rakentamaton pelkästään yrityskäyttöön suunniteltu tontti (TL-1) ja toinen verstas- ja varastokäytössä oleva tontti (TL-2), jolle voi sijoittaa myös kaksi asuntoa. Kyseessä on yritysalue, jolla tar kistet ta van kaavamääräyksen mukaan esitetään sallittavaksi ym pä ristö häi riö tä aiheuttamaton toiminta. Kaavassa on myös yleismääräys, jon ka mukaan tontin pihasuunnitelma on esitettävä ra ken nus lupa-asia kir jo jen hyväksymisen yhteydessä. Ei tarvetta täsmentää kaa va mää räyk siä. - Luonto- ja maisemaselvityksessä todettu liito-oravan elinympäristö on merkitty kaavaan. Täsmennetään aluerajausta s-1 merkinnällä: alu een osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n mukaisen eläinla jin/lii to-ora van lisääntymis- ja levähdyspaikka - Lisätään kaavaan yleismääräys, joka koskee pohjavesialuetta ja sil le rakentamista. Ympäristölautakunta esittää seuraavaa: - harkittavaksi kaavamääräys: puiden kaatamiseen sellaiselta alueel ta, jolla on ympäristöarvoihin ja/tai puuston säilyttämiseen tai käsit te lyyn liittyviä kaavamääräyksiä, tulee aina olla maankäyttö- ja raken nus lain mukainen lupa, ellei viranomainen erikseen totea lupaa tar peet to mak si - alueelle sijoitettavan toiminnan tulisi olla ympäristöhäiriötä sekä poh ja ve den pilaantumisvaaraa aiheuttamatonta - julkisivumateriaaleja koskeva määräys tulisi ottaa uudelleen har kit-

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginjohtajan ehdotus: ta vak si ja mahdollisesti tarkentaa aitaamista koskevaa määräystä Kaavoittajan vastine: - MY-2 alueella on ympäristöarvoihin ja/tai liito-oravaan liittyvä puus ton säilyttämistä ja hoitamista koskeva määräys. Toinen mer kittä vä tonttien ulkopuolinen puustoalue on Hitonlahdentien ka tu alu eeseen kuuluva osa Hirvaskankaantien eteläpuolella, joka alue on kaavoi tet tu merkinnällä säilytettävä/istutettava puusto. Erillinen kaa vamää räys ei ole tarpeellinen puiden kaatamisen ase ma kaa va-alu eel la vaa ties sa aina kaupungin luvan. - Täsmennetään korttelialueiden käyttötarkoitusmerkintöjä ja yleismää räys tä siten, että esitys tulee otetuksi huomioon. - Poistetaan kaavasta julkisivumateriaaleja koskeva määräys: ra kennus val von ta vi ran omai nen on myöntänyt kaavamuutosalueen kahdel le tontille rakennusluvat poiketen voimassa olevan asemakaavan mää räyk sis tä (julkisivumateriaali ja aitaus). Pyritään jatkossa muodos ta maan alueelle riittävän yhtenäinen rakennustapa mää rit te lemäl lä rakennuksen julkisivulle pääväri (ruskea tai harmaa) sekä mää rää mäl lä TL-1 alueelle tontin yleinen aitausvelvoite ilman yk sityis koh tien määrittelyä. Korttelin pääkäyttötarkoitus esitetään muutettavaksi toi mi ti la ra kennus ten korttelialueesta (KTY-2) teollisuus-, varasto- ja lii ke ra ken nusten korttelialueeksi (TL-1 ja TL-2): T-pohjainen merkintä sallii alu eella myös varastorakennukset ja kuvaa nykyistä merkintää pa rem min alu een yritystoiminnan luonnetta. Kaavahankkeen hakijan kanssa on sovittu maakaupasta, jolla kaupun ki ostaa maanomistajalta tonttiin sisältyvän määräalan. Kaup pa purkautuu, mikäli kaavan hyväksymispäätös ei saa lain voimaa. Hallintosäännön mukaan päätöksen kyseisen suuruisesta mää rä alan kaupasta tekee tonttipäällikkö. Kauppakirja al le kir joi tetaan ennen kaavaehdotuksen nähtävillepanoa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätty korttelin 1505 ase ma kaa van muutos ja laajennus laitetaan ehdotuksena nähtäville maan käyt tö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti. Pyydetään eh do tuk ses ta lausunnot ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen ELY-kes kuk sel ta. Päätös: Hyväksyttiin.

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta YMPL 46 Kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristölautakunnalta lausuntoa Hirvaskankaan eritasoliittymän kaakkoispuolella noin 400 metrin etäisyydellä valtatie 4:n risteyksestä sijaitsevan korttelin 1505 asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. Asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa korttelissa sijaitsevaa kahden yrityksen tonttia laajennetaan, yksityisen maanomistajan tonttiin liitetään rakentamatonta yritystonttia sekä muodostetaan uusi yritystontti, jolle on mahdollista rakentaa kaksi asuntoa. Korttelin pääkäyttötarkoitus on esitetty muutettavaksi toimitilarakennusten korttelialueesta (KTY-2) teollisuus- varasto- ja liikerakennusten korttelialueeksi (TL-1 ja TL-2): T-pohjainen merkintä sallii alueella myös varastorakennukset ja kuvaa nykyistä merkintää paremmin alueen yritystoiminnan luonnetta. Ympäristölautakunta on antanut kaavaluonnoksesta lausunnon Lautakunta on esittänyt harkittavaksi kaavamääräystä, jonka mukaan puiden kaatamiseen sellaiselta alueelta, jolla on ympäristöarvoihin ja/tai puuston säilyttämiseen tai käsittelyyn liittyviä kaavamääräyksiä, tulee aina olla maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa, ellei viranomainen erikseen totea lupaa tarpeettomaksi. Kaavoittaja on vastineessaan esittänyt, että MY-2 alueella on ympäristöarvoihin ja/tai liito-oravaan liittyviä puuston säilyttämistä ja hoitamista koskeva määräys. Toinen merkittävä tonttien ulkopuolinen puistoalue on Hitonlahdentien katualueeseen kuuluva osa Hirvaskankaan eteläpuolella, joka alue on kaavoitettu merkinnällä säilytettävä/istutettava puusto. Erillinen kaavamääräys ei ole tarpeellinen puiden kaatamisen alueella vaatiessa aina kaupungin luvan. Vastineen johdota voi todeta, että Maankäyttö- ja rakennuslain 128 mahdollistaa vaikutuksiltaan vähäisen puiden kaatamisen ilman maisematyölupaa. Myöskään asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen ei tarvita maisematyölupaa. Maanomistaja voi siten tulkita esimerkiksi yhden puun kaatamisen vähäiseksi toimenpiteeksi, eikä hae toimenpiteelle lupaa. Kaavaan on merkitty erityisesti suojeltavaksi liito-oravan takia vain yksi puu. Eläin saattaa kuitenkin vaihtaa pesäpuuta sille soveltuvalla alueella. Kaavamerkintä lupatarpeesta varmistaisi tiedonkulkua ja osoittaisi, asian merkittävyyden ja tarpeen lupaharkintaan jokaisen puun

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta osalta. Kaavamerkintä säilytettävä/istutettava puusto on puolestaan mahdollista tulkita siten, että männikkö voidaan asemakaavan toteuttamisen nimissä ilman maisematyölupaa poistaa vaikka kokonaan, kunhan tilalle istutetaan pieniä, metsänuudistamiseen tarkoitettuja taimia. Vaikutus maisemaan ja kaupunkikuvaan olisi kuitenkin merkittävä. Viranomainen voi toki lupaa edellyttää, jos asia tulee sille tietoon. Ympäristölautakunta esitti luonnosta koskevassa lausunnossaan myös, että alueelle sijoitettavan toiminnan tulisi olla paitsi ympäristöhäiriötä (melua ja pölyä ym. immisiota) aiheuttamatonta, myös pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttamatonta. Kaavoittajan vastineessa on esitetty, että korttelialueiden käyttötarkoitusmerkintöjä ja yleismääräystä muutetaan siten, että esitys tulee huomioon otetuksi. Esitys on otettu huomioon yleismääräyksissä siten, että pohjaveden laatua ja määrää varantavat toimenpiteet on määrätty "vältettäviksi", ei kielletyiksi. Lisäksi käyttötarkoitusmerkinnän muutos toimitilarakennusten korttelialueesta teollisuus- varasto- ja liikerakennusten korttelialueeksi saattaa olla omiaan houkuttelemaan paikalle pohjaveteen vaikuttavaa tuotanto- ja korjaustoimintaa verrattuna toimitila-aluemerkintään. Kaupunkikuvallisesti on hyvä, että varastorakennukset ovat alueella sallittuja, mikä voi vähentää tarvetta ulkona tapahtuvaan varastointiin. Esimerkiksi maanrakennus- ja metsätyökoneita, joista öljyvuotoja voi tapahtua, ei kuitenkaan yleensä sijoiteta rakennuksiin sisälle kokonsa ja rakenteista rikkovien telojensa ja ketjujensa takia. Kolmas ympäristölautakunnan kaavaluonnosta koskeva huomautus koski julkisivumateriaalin ja aitausvelvoitteen tarkkaa määrittelyä; rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tuli käyttää puuta ja tontit tuli aidata katuja sekä ajoväylää vastaan maalatulla teräselementtiaidalla, mitä määräystä pidettiin ongelmallisena, koska alueella oli jo käytetty peltiä julkisivumateriaalina ja aitausvelvoitetta pidettiin tulkinnanvaraisena KTY-6 tontin (ehdotuksessa TL-2 tontin) osalta. Kaavoittajan vastineessa on esitetty, että julkisivumateriaaleja koskeva määräys poistetaan ja jatkossa pyritään alueelle muodostamaan riittävän yhtenäinen rakennustapa määrittelemällä rakennusten julkisivulle pääväri (ruskea tai harmaa) sekä määräämällä TL-1 alueelle tontin yleinen aitausvelvoite ilman yksityiskohtien määrittelyä. Kaavahankkeen hakijan kanssa on sovittu maakaupasta, jolla

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Ympäristöpäällikön ehdotus: kaupunki ostaa maanomistajalta tonttiin sisältyvän määräalan. Kauppa purkautuu, mikäli kaavan hyväksymispäätös ei saa lainvoimaa. Oheisaineistona nro 1 esityslistan mukana toimitetaan kaavaluonnoskartta. (valmistelu ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh ) Ympäristölautakunta päättää esittää lausuntonaan, että pohjavesien suojelua ja puuston säilyttämistä koskevia kaavamääräyksiä tulisi vielä terävöittää. Päätös: Hyväksyttiin

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Lausunto Laajaniemen ranta-asemakaavan muutoksesta 322/ /2013 KH Äänekosken seurakunta esittää kaupunginhallitukselle toimittamassaan kirjees sä Laajaniemen leirikeskuksen ranta-asemakaa van muuttamista. Kohde sijait see Keiteleen ran nalla Liimattalantien varrella noin 15 kilometrin etäi syydellä Ää ne kos ken keskustasta. Kyseessä on tila Leirikeskus ( ), jon ka ko ko nais pinta-ala on 11,12 ha. Alueen ran ta-asemakaa va on vahvistettu ja ensimmäinen rantayleis kaava (Kon ginkankaan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava) Voimassa oleva Ää nekosken rantayleiskaava on hy väksyt ty Ran ta yleis kaa vas sa lei ri kes kus on merkinnällä RM eli mat kailu pal velu jen aluee na. Ranta-asemakaavassa ranta vii van lä hei syyteen on osoitettu vain nykyi nen saunarakennus. Alueella sijaitsee päärakennus, varastorakennus, majoitusrakennus ja rantasau na, joiden yhteenlaskettu kerrosala on k-m 2. Leirikeskuksen nykyinen kaa vatilanne ei mahdollista alueen parasta mahdollista hyö dyntämistä. Seura kun nan mukaan vanhentunut kaava olisi tar koituksenmukaista uudistaa vastaa maan nykyajan tarpeita. Keskeistä on ranta viivan nykyistä pa rempi hyö dyntämi nen rakentamisessa. Ranta-asemakaavan mahdolliseen muuttamiseen liitty vä työneuvottelu on järjes tetty Keski-Suomen ELY-keskuksessa Työneuvottelussa oli mukana myös kaupungin kaavoituspäällikkö. Neuvottelussa to dettiin mm., et tä ranta-ase makaavan muu tok ses sa tulee huomioida rantayleis kaavassa osoi tet tu mi toitus luku. Ranta-asemakaava on maanomistajakaava, joten kaa van laadinta kustannukset hankkeeseen liittyvine lähtötietoselvityksineen (mm. luontoselvitys) ovat maan omistajan vastuulla. Asemakaavan muutos edellyttää myös uuden pohjakartan laadintaa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että Laajaniemen leirikes kuksen ( ) ranta-asemakaavan muu tos saa te taan vireille.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Leila Lindell ja Marke Tuominen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Päätös: Hyväksyttiin KH Kaavamuutoksessa esitetään alu eel le lo ma- ja mat kai lu pal ve lu jen, hoitokoti- ja palveluasumisen, erillispientalojen ja loma-asuntojen korttelialueita sekä maa- ja metsätalousaluetta. Uudisrakentaminen sijoittuu täydentämään olemassa olevaa leirikeskuksen alueen rakennetta. Alueelle on laa dittu val mis te lu vai hees sa nel jä toi sis taan poik kea vaa vaihtoehtoa, jotka on esitetty liitteessä. Nykyisen leirikeskuksen alueen rakennukselle on merkitty ny kyi nen kerrosluku ja lisärakennusoikeutta mahdollisia tulevia tarpeita var ten (kerrosala kem2). Kaavamääräys mahdollistaa myös hoi tokoti- ja palveluasumisen rakentamisen sekä yhden ympärivuotisen kooltaan 200+t40 m2:n asunnon rakentamisen. Yksikerroksinen asunto on tarkoitettu lähinnä alueel la toimivan yrittäjän asunnoksi. Metsään on kaavoitettu 1500 kem2:n rakennusala, jolle voi rakentaa esim. yksikerrok sisia majoitusraken nuksia. Rannan läheisyyteen on sijoitettu kolme uutta talousrakennuk sen raken nus alaa á 40 kem2 lähinnä tilaussaunojen rakentamista varten. Loma-asuntojen korttelialueelle kaava-alueen eteläosaan on kaavoitettu kol me uut ta ja yksi olemassa oleva tontti, joilla kullakin on rakennusoikeutta t 40 kem2. Ran ta säilytetään puustoisena maisemakuvan säilymistä varten merkinnän s-4 avulla. Merkintä määrittää rannan maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi. Samaa merkintää on käytetty rakennetun tontin yläosassa, jo ka on lehtoa. Maa- ja metsätalousalue toimii metsäalueena ja se sisäl tää suurimman osan kaava-alueen lehdoista. Metsien avohakkuu on kielletty. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että Laajaniemen ranta-asemakaavan muutoksen val misteluvaiheen kuulemi nen järjestetään päivät yn luonnoksen pohjalta. Luonnoksesta pyy detään lausunnot Keski-Suomen ELY-kes kuk sel ta, Kes ki-suomen pelastuslaitokselta, Kes ki-suo men museolta, Mämmen vesiosuuskunnalta sekä ym päris tö lau ta kun nalta. Päätös: Hyväksyttiin KH Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä Näh tä vil läolo ajan kuluessa kaupungille ei ole toimitettu mielipiteitä luon nokses ta. Pyydetyt lausunnot on saatu lukuunottamatta Mämmen ve siosuus kun taa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaavoittaja esittää lausuntojen perusteella luonnokseen tehtäviksi kes kei sik si tarkistuksiksi seuraavaa: - kaavan nimi päivitetään muotoon Laajaniemen ranta-asemakaavan muu tos ja tilan ranta-asemakaava: kaava-alueeseen lii tetään myös seurakunnan omistaman alueen vieressä sijaitseva yk sityi sen omistama loma-asuntotontti (ELY-keskus) - RA-tontit muutetaan rantaosayleiskaavan merkintää vastaaviksi yhteis mer kin näl lä RMA matkailua palvelevien rakennusten kort te lialue, jolla myös loma-asuminen on sallittu (ELY-keskus) - leirikeskuksen päärakennukselle lisätään suojelumerkintä sr-3, joka säilyttää rakennuksen ulkoasun. Päärakennusta tulee kuitenkin voi da korjata ja muuttaa sisältä sekä laajentaa, 1980-luvun ilmeen omaa val le rantasaunalle ei esitetä suojelumerkintää (Keski-Suomen mu seo) - luonnonarvoiltaan merkittävimmälle lehtomaiselle alueelle mer kitään ohjeellinen suojelumerkintä s-1 (ohjeellinen alueen osa, jonka eri tyi set luontoarvot tulee säilyttää, ks. luontoselvitys), lisäksi maa- ja met sä ta lous alu eel le M-2 lisätään metsien avohakkuun kieltävä kaava mää räys (ympäristölautakunta) - nykyisen ajotien päähän laituriniemen ympärille merkitään oh jeel linen luonnon sammutusvedenottopaikka merkinnällä w (Kes ki-suomen pelastuslaitos) (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus hyväksyy, että Laajaniemen ranta-asemakaavan muu tok sen ja tilan rantakaavan ehdotusvaiheen kuu le minen järjestetään päivätyn ehdotuksen pohjalta. Pyy de tään ehdotuksesta lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski- Suomen museolta ja ympäristölautakunnalta. Päätös: Hyväksyttiin Leila Lindell ja Marke Tuominen poistuivat kokouksesta estellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi YMPL 47 Ympäristölautakunta antoi kaavaluonnoksesta lausunnon kokouksessaan , 32. Tässä yhteydessä alueen ympäristöä ja ympäristövaikutuksia on selostettu seuraavalla tavalla: Kaavoitettava alue on luontoselvityksen kuvauksen sekä ympäristöpäällikön omien havaintojen (käynti ) perusteella monipuolista, vaihtelevaa ja verrattain lajirikasta metsäistä luontoa. Alueen pohjois- ja paikoin myös länsiosat ovat kasvillisuudeltaan keskisuomalaisittain poikkeuksellisen reheviä. Alueen kaakkoisosassa kasvaa karumpaa mustikkatyypin mäntyvaltaista metsää. Luontoselvityksessä alueen kasvilajisto on lehtomaisissa osissa todettu rikkaaksi, vaikka mitään varsinaisia harvinaisuuksia tai erityisesti suojeltavia lajeja ei tavattu. On kuitenkin muistettava, että luonnonsuojelussa monimuotoisuuden kannalta vähintään yhtä tärkeää kuin yksittäisten lajien suojelu, on harvinaistuvien luontotyyppien suojelu. Tähän nähden tehty selvitys on suppea, eikä sen yhteydessä ole eritelty tarkasti eri luontotyyppejä. Useat lehtotyypit ja lehtomaisten kankaiden tyypit on Etelä-Suomessa luokiteltu jo erittäin uhanalaisiksi tai vaarantuneiksi (Suomen ympäristökeskus 2008). SYKE:n selvityksellä ei kuitenkaan ole päätöksentekoa sitovaa merkitystä. Kaavan vaikutusten arviointi luonnosvaiheen kaavaselostuksen mukaan

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Vaikutukset väestöön, palveluihin ja työpaikkoihin Nykytilanteessa alueella ei ole kesäasuntoja, vakituisia asuntoja eikä ympärivuotisia työpaikkoja, sillä alue toimii lähinnä kesäaikaan seurakunnan leirikeskuksena. Kaavoituksen myötä ranta-alueelle tulisi kesäasutusta ja leirikeskuksen yhteyteen mahdollisesti myös talviasuttava asuinrakennus. Leirikeskuksen muuttaminen tai laajentaminen matkailu-, hoivakoti- tai palveluasumiskäyttöön lisäisi kyseisen alueen palveluja ja työpaikkoja. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Laajaniemi on keskellä metsää järven rannalla kaukana taajamarakenteesta. Suunnittelualueella on olemassa tekninen huolto: tie, vesi- ja viemärijohto sekä sähkö ja pihavalaistus. Uudet loma-asunnot tulee liittää tähän verkostoon. Uusia katualueita ei rakenneta, vaan ajoyhteydet rakennetaan tonttien sisäisesti ja hyvin pitkälti nykyisille tiepohjille. Tämä edellyttää rasitteiden muodostamista. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Tulevaisuudessa loma-, matkailu-, hoivakoti- tai palveluasumista tarjoavan yrityksen mahdollinen uudisrakentaminen, joka sijoittuu pääosin nykyisen leirikeskuksen kahta puolta, tulee vaikuttamaan ympäristön ilmeeseen. Kyseisen R-2 -tontin lisärakentaminen on osoitettu yksikerroksisena. järveltä päin se tulee näkymään vain kun puut ovat lehdettömät. Rakennusalat ovat luontoselvityksen suosittelemilla paikoilla. (Valmistelijan huomautus: Luontoselvityksessä ei ole suositeltu tiettyjä rakentamispaikkoja, vaan on todettu, mille lehtomaisen kokonaisuuden alueen osille rakentaminen olisi vähemmän haitallista kuin muille alueille. Alueiden pirstoutuminen joka tapauksessa vähentää koko lehtoalueen luonnonsuojelullista arvoa). Lehtoalueille ei rakenneta. Uusia loma-asuntoja tulee vain kolme. Ne rakennetaan omarantaisille tonteille, joilla ranta säilytetään puustoisena. Ajoyhteys loma-asunnoille rakennetaan maa- ja metsätalousalueen läpi. Se on linjattu nykyisen tien paikalla niin pitkälle kuin se on mahdollista. Yhteyttä käytetään lähinnä kesäisin. Vaikutukset virkistysalueisiin Suuri osa alueesta ja rannasta merkitään metsäalueeksi merkinnällä M, joilla liikkuminen jokamiehenoikeuden nojalla on sallittu. Metsien avohakkuu on kielletty. Yleisen virkistysalueen ulkopuolelle rajautuvat kaikki korttelialueet. Myös niiden rannat tulevat

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta yksityiskäyttöön. Nykyinen uimaranta ja venevalkama säilyy. Vaikutukset liikenteeseen Liikenne tulee lisääntymään hieman. Ajoneuvojen määrä riippuu R-2 alueelle tulevan toiminnan laadusta. Kesäasutuksesta johtuen liikenne on runsaimmillaan kesälomien aikaan. Johtuen liikenteen vähäisyydestä erillisiä kevyenliikenteen väyliä ei ole tarpeen osoittaa kaavassa. Joukkoliikenteen verkkoon alueen rakentumisella ei ole vaikutusta. Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännökset Keski- Suomen museo teki kaava-alueelle arkeologisen tarkastuksen Tarkastuksessa todettiin, että ne rantaterassit, joilla olisi voinut olla pyyntikulttuurin asuinjäänteitä, ovat arkeologisesti tuhoutuneet myöhemmän maankäytön, lähinnä viljelyn johdosta. Alueelta ei tutkita muinaisjäännöksiä. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Laajin uudisrakentaminen on osoitettu nykyisen leirikeskuksen jatkeeksi. Muu uudisrakentaminen on väljää ja se on ohjattu paikoille, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä luonnonympäristölle. Loma-asuntojen rakennuspaikat on keskitetty yhdeksi ryppääksi ja ne ovat metsäalueiden ympäröimiä. Venevalkama-alue on nykyisellä paikallaan ja se soveltuu vain pienveneille. Ranta-alueet säilytetään puustoisina merkinnällä s-4. ja arat luontotyypit kuten ranta ja lehdot rauhoitetaan rakentamiselta. Alueiden kartoitus on luontoselvityksen mukainen. Vaikutukset ympäristönsuojeluun ja ympäristöhäiriöt Luontoselvityksen mukaan alueella ei sijaitse luonnonsuojelulain mukaisia suojelukohteita. Ranta-alueet säilytetään puustoisina merkinnällä s-4. M-alueilla metsien avohakkuu on kielletty. Ympäristölautakunta esitti valmisteluvaiheen lausuntonaan, että kaavaluonnoksessa on pyritty säilyttämään alueen luonnonläheinen ja metsäinen luonne. Varsinaisia luonnonsuojelua koskevia aluevarauksia tai määräyksiä kaava ei kuitenkaan sisällä. Merkintä s-4 ranta-alueella koskee vain puustoisen maisemakuvan säilyttämistä ja M-alueella on sallittua kaikki metsäkäsittely avohakkuuta lukuun ottamatta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi puulajikoostumuksen ja kosteustasapainon ja näiden seurauksena pienilmaston muuttumisen sekä aluskasvillisuuden tuhoamisen

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta raivaamalla tai raskailla koneilla. Lautakunnan mielestä jatkovalmistelussa tulisi vielä tutkia mahdollisuutta osoittaa arvokkain osa lehdosta suojelumerkinnällä. --- Esityslistan mukana oheisaineistona nro 2 jaetaan kaavaehdotus (kaavakartta merkintöineen). Luontoselvitys on toimitettu lautakunnan jäsenille luonnosvaiheen käsittelyn yhteydessä. Päivitettyyn kaavaselostukseen kokonaisuudessaan voi tutustua kaavoituksen verkkosivuilla elut/kaavat/laajaniemen-ranta-asemakaava Ympäristöpäällikön ehdotus: Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan, että sen esittämä luonnosvaiheen lausunto on otettu ehdotuksessa huomioon, eikä lautakunnalla ole huomauttamista kaavaehdotuksesta. Päätös: Hyväksyttiin Kauko Pasanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Lausunto Käpykolon ranta-asemakaavasta 342/ /2014 KH Tapio Tervo hakee ranta-asemakaavan laatimista Kytänsalon saares sa Pyyrinlahden kylässä omistamilleen tiloille Käpykolo (RN.o ), Lisäkolo (RN:o , Mäkikolo (RN:o ) ja Kallionkolo (RN:o ). Tilojen pinta-ala on yhteensä n. 4,2 ha. Keiteleen rannalla sijiatsevalta suun nit te lualu eel ta on matkaa Äänekosken keskustaan noin 19 km ja Kon ginkan kaal le 11 km. Kaupunginjohtajan ehdotus: Alueella on voimassa hyväksytty Äänekosken ran ta yleiskaa va, jossa alue on kaavoitettu merkinnällä RM mat kai lu pal ve lu jen alueeksi. Suunniteltavan alueen osalta vastaavansisältöinen uu si rantayleiskaava on hyväksytty Äänekosken kau pun gin val tuus tos sa , mutta valtuuston päätöksestä on valitettu Hämeen lin nan hallinto-oikeuteen. Ranta-asemakaavan laadinnan tavoitteena on mahdollistaa ran tayleis kaa van mukainen alueen käyttö omarantaisten lomatonttien ja/tai matkailutoiminnan muodossa. Alueelle suunnitellaan myös kah ta ympärivuotisesti asuttavaa omakotitaloa. Samalla tutkitaan raken nus ten, kasvillisuuden ja eläimistön sekä ranta-alueen suo je lutar ve. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ELY-kes kuk ses sa (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Käpykolon ranta-asemakaavan laatiminen saatetaan vireille. Päätös: Hyväksyttiin KH Kaavahankkeen vireilletulosta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä Äksässä ja Sisä-Suomen lehdessä Vireilletulovaiheessa on kaupungille toimitettu yksi mielipide, jossa ilmenee huoli kaavahankkeen vaikutuksesta Pyyrinlahden vedenlaatuun,

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Talousjohtajan ehdotus: Kytänsalon sillan kestävyyteen ja kulkuaukon vesivirtaukseen sekä lisärakentamisen mahdollisiin häiriövaikutuksiin (melu, maisema). Kaavoituspalvelujen näkemyksen mukaan mielipiteessä esitetyt asiat eivät ole tässä vaiheessa esteenä kaavatyön jatkamiselle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavoitustyön yhteydessä tehdään selvitys vesihuoltoverkoston järjestämisestä alueella. Lisäksi arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia mm. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön sekä liikenteeseen. Vesihuollon järjestämisen ja myös sillan osalta kaavan osalliset pääsevät vaikuttamaan hankkeeseen kaavan nähtävilläolojen aikana. Osallisia kaavassa ovat mm. Siltasalmen tieosuuskunta ja Liimattalan viemäriosuuskunta. Kaavaluonnoksessa rakentamisalueen käyttötarkoitusmerkintä on RM (matkailua palvelevien rakennusten korttelialue). RM-alueen eteläpuolelle on kaavoitettu M-2 - alue (maa- ja metsätalousalue), jolla metsien avohakkuu on kielletty. Olemassa olevat rakennukset sijoittuvat RM-alueen pohjoisosaan Käpykolon ja Lisäkolon sekä Mäkikolon tiloille. Käpykolon-Lisäkolon rakennusoikeus on osoitettu nykyisten rakennusten mukaisena, Mäkikolon alueelle on kaavoitettu nykyisten rakennusten (870 k-m2) lisäksi uutta rakennusoikeutta 200 k-m2 ja talousrakennukselle 50 k-m2. Tilalla sijaitsee kaksi ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettua asuinrakennusta (Käpylinna ja Talvipalatsi). Uudisrakentamista esitetään RM-alueen eteläosaan rakentamattomalle Kallionkolon tilalle. Alueelle sijoittuisi neljä uutta lomarakennusten rakennuspaikkaa (á 100 k-m2, lisäksi talousrakennukset ja saunat) ja kaksi ympärivuotisen asuinrakennuksen paikkaa (á 150 k-m2 ja talousrakennukset). Kaikki uudet rakennukset sijoittuvat rannan suuntaisen tien yläpuolelle. Suunnittelualueen eteläosan kautta on merkitty ajoyhteys käytössä olevaa reittiä pitkin kaava-alueen pohjoispuolella sijaitseville kiinteistöille. Raakavesi on tarkoitus ottaa jatkossakin porakaivosta. Jätevesihuolto esitetään järjestettäväksi joko liittymällä viemäriosuuskuntaan tai rakentamalla kiinteistökohtainen pienoispuhdistamo. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus hyväksyy, että Käpykolon ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään päivätyn luonnoksen pohjalta. Pyydetään luonnoksesta lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Keski-Suomen museolta, Liimattalan viemäriosuuskunnalta, Siltasalmen tieosuuskunnalta sekä ympäristölautakunnalta. Päätös: Hyväksyttiin YMPL 48 Äänekosken kaupunginhallitus pyytää mm. ympäristölautakunnalta lau sun toa Käpykolon ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen, päivätystä, kaavaluonnoksesta. Lausuntoa on pyydetty mennessä. Kaavan laadinta on tullut vireille maan omis tajan hakemuksesta, eikä alueella ole olemassa aikaisempaa ranta-ase ma kaa vaa. Alueella on voimassa vuonna 2006 hyväksytty ran ta yleis kaa va, jossa alue on saanut merkinnän RM mat kai lu pal velu jen alue. Uudemmassa vuonna 2012 kau pun gin val tuus ton hyväksymässä, mutta valituksenalaisessa rantayleiskaavassa, on alueen merkintä pidetty ennallaan. Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on maanomistajan toivo muk sen mukaisesti mahdollistaa rantayleiskaavassa alueelle osoitettu matkailukäyttö luomalla suotuisat toimintaolosuhteet esimerkiksi matkailuyritykselle, joka tarjoaisi viihtyisiä majoitustiloja ja vuokrattavia loma-asuntoja. Tähän perustuen on alueen ra ken netta val le osalle annettu edelleen kaavamerkintä RM (matkailua pal vele vien rakennusten korttelialue). RM-alueen (3,32 ha) ete lä puo lel le on kaavoitettu M-2 alue (maa- ja metsätalousalue), jol la metsien avohakkuu on kielletty (0,9 ha). Olemassa olevat rakennukset sijaitsevat Käpykolon, Lisäkolon ja Mä ki ko lon tilojen alueella, RM -alueen pohjoisosassa. Lisäksi tilan Kalliokolo koillisnurkassa on yksi vanha talousrakennus. Valmisteluvaiheen ranta-asemakaavaluonnoksessa Käpykolon ja Lisä ko lon rakennusoikeus on osoitettu nykyisten rakennustenmukaisena (555 k-m2). Mäkikolon alueelle on kaavoitettu nykyisten rakennusten (870 k-m2) li säk si uutta rakennusoikeutta 250 k-m2, josta ympärivuotiseen asuinrakentamiseen 200 k-m2 ja talousrakennuksille 50 k-m2. Nykyiset Käpylinna ja Talvipalatsi sijaitsevat tilan Mäkikolo alueella. Tilan Kalliokolo alueelle on lomarakentamiseen suunniteltu 4 uutta

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta koh det ta, joiden pinta-alat kohdetta kohti ovat 165 k-m2 ( loma-asun to 100 k-m2, sauna ja talousrakennus yhteensä 65 k-m2). Lo ma-asun to jen lisärakentaminen tilalla Kalliokolo on siten (4 X 165 k-m2) yhteensä 660 kerrosneliömetriä. Ympärivuotiseen asumiseen on vastaavasti ehdotettu kahta erillistä kohdetta, joiden pinta-alat ovat asuinrakennusten osalta molemmissa 150 k-m2 ja ta lous ra kennus ten osalta molemmilla 65 k-m2. Ympärivuotiseen asumiseen esitetään siten lisää rakentamisoikeutta yhteensä 430 k-m2. Vanhan talousrakennuksen pinta-alaa ei ole huomioitu kaa va se lostuk ses sa. Koko kaava-alueen rakennusoikeus on siten tällä hetkellä 1425 k-m2 ja uutta rakennusoikeutta esitetään yhteensä 1340 k-m2. Kaava-alueen eteläosan M-2 -alueelle ei uutta rakennusoikeutta ole eh do tet tu. Ajoyhteys alueelle on suunniteltu kulkevan olemassa olevia tieuria myöten M-2 alueen läpi, jonka jälkeen tie nousee ylemmäksi kaava-alueen itärajalle ja edelleen tiloille Käpykolo ja Lisäkolo, sekä kaava-alueen ulkopuolelle jääville ulkopuolisten omistuksessa oleville kesäasunnoille. Havainnekuvan mukaan myös ran taa myötäilevä tieura tilan Mäkikolo rakennuksille säilytetään. Käpykolon vireillä olevalla kaava-alueella ei ole luon non suo je lu alueita eikä laaditun luontoselvityksen mukaan myöskään uhan alai sia kasveja tai muita erityisesti suojeltavia tai vaarantuvia luon to koh teita. Alueen merkittävimpänä kohteena pidetään alueen kes ki osas sa, tien länsipuolella sijaitsevaa lehtolaikkua, jota suo si tel laan paikallisesti arvokkaana ja rannan monimuotoisuutta li sää vä nä säästettäväksi. Siltasalmenvuoren länsirinne soveltuu huo nos ti rakentamiseen ja se tulisi jättää luontoselvityksen mukaan ra ken tami sen ulkopuolelle. Tärkeimmät ja näyttävimmät osat Siltasalmenvuoresta jäävät varsinaisen kaava-alueen ete lä puo lel le. Kaava-alueen sisälle jäävälle rinteen osalle on esitetty kaa va mer kintää M-2 (maa- ja metsätalousalue), joka ei salli ra ken ta mis ta alueelle ja estää metsän avohakkuut alueella Valmistelijan esitys ympäristölautakunnan lausunnoksi: Kaavaluonnoksen toteuttamisen tuomien vaikutusten arvioinnin lähtö koh ta na on luonnollisesti kaavan mahdollistamien muutosten vaikutusten vertaaminen alueen ja lähialueen sekä ympäröivän luonnon nykytilanteeseen. Nykytilanteessa kaava-alueella ja sen lähialueella asuu ja pitää loma-asuntoa joukko yksityisiä henkilöitä, perheitä. Työpaikkoja ei alueella ole. Kaavoituksen ja sen sallimien toi min to jen toteutuessa alueelle syntyisi joitakin matkailupalveluihin

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta liittyviä osa-aikaisia ja mahdollisesti myös ympärivuotisia työ paik koja. Alueella asuvien ja oleskelevien määrä lisääntyisi uusien asuin raken nus ten ja loma-asuntojen sekä sitä kautta matkailijoiden tu lon myötä. Alueella liikkuvan ja toimivan väkimäärän li sään ty mi nen lisäisi luonnollisesti myös alueen ja lähialueen tiestön käyt töä ja voisi vaikuttaa myös liikenneturvallisuuteen. Erityisesti Sil ta sal men tien ja Liimattalantien risteys voi muodostua lii ken teen lisääntyessä vaaralliseksi ja vaatia myös uusia tek ni siä ratkaisuja. Alueella viipyvä väkimäärä käyttäisi myös selvästi nykyistä enemmän tyypillisiä yhdyskuntarakenteeseen kuuluvia palveluja kuten jäte huol toa, puhtaaseen veteen ja jäteveteen liittyviä palveluja sekä myös kaava-alueen läpi kulkevaa tiestöä, jonka osalta tulisi selvittää myös tulevien rasitteiden muodostaminen. Alue ei kuulu tällä hetkellä Liimattalan viemäriosuuskunnan toimialueeseen ja kiinteistöt ovat tähän saakka hoitaneet jätevetensä omatoimisesti. Mikäli Liimattalan viemäriosuuskunnan toiminta-aluetta ja verkostoa ei laajenneta Käpykolon kaava-alueelle saakka tulee jätevesihuollon mah dol li si na toimintatapoina olemaan pullokaivot, kuivakäymälät, harmaavesisuodattimet, maasuodattimet ja niiden erilaiset yh dis telmät tai vaihtoehtoisesti kaava-alueen kiinteistöjen yhteinen pienpuhdistamo. Alueen ympäristö ei mahdollista kaikkien jä te vesien maaperäkäsittelyä, myös pienpuhdistamon osalta on alue haasteel li nen ja edellyttää laitteiston jatkuvaa valvontaa ja myös puhdistetun veden laadun tarkkailua. Puhtaan veden osalta on vesihuolto niin ikään hoidettu oma toi mises ti, porakaivolla. Liimattalan viemäriosuuskunnan toimialueella vastaa puhtaan veden toimittamisesta Äänekosken Energia Oy. Omatoimisten porakaivojen ja muiden veden han kin ta ta po jen riittävyys turvaamaan puhtaan veden saanti alueen laajentuessa on selvitettävä ja tarvittaessa liitettävä alue Ää ne kos ken Energia Oy:n verkostoon. Lisärakentaminen tulee näkymään jonkin verran Pyyrinlahden lä hialuei den, lähinnä vastarannan, rantamaisemassa. Koska varsinaista oma ran tais ta rantarakentamista kaavaluonnos ei sisällä, eivät myöskään maisemavaikutukset ole kovin merkittäviä ja riippuvat pal jol ti rakentamistavoista, rakennusmateriaaleista ja rakennusten lähialueelle ja ranta-alueelle jätettävästä puustosta. Kaavaan tulisi laittaa merkintä ranta-alueen puuston säilyttämisestä ja siinä tulisi huomioida myös vuokrattavien loma-asuntojen tarve yhteiselle laiturille/ venepaikalle/ uimapaikalle. Aallonmurtajatyyppisiä lai tu rei ta ei alueelle tule sallia lainkaan. Virkistyskäytön kannalta lisärakentaminen supistaa jonkin verran aluet ta, jolla liikkuminen jokamiehen oikeuden nojalla on ollut

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta sallittua. Jokamiehen oikeudella voisi edelleen liikkua lähinnä M-2 merkinnän saaneella metsäalueella, mutta rinteen jyrkkyyden ja heikon kulutuskestävyyden vuoksi liikkuminen ei ole alueella suo sitel ta vaa. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön syntyvät lähinnä ra kenta mi sen lisääntymisestä, liikenteen melun ja asukas-/ vie rai li ja määrän kasvun aiheuttamista elämisen ja liikkumisen äänistä. Paikallisia ja lyhytaikaisia vaikutuksia ilmenee Käpykolon kaava-alueella samaan tapaan kuin kaikilla omakoti- ja lo ma-asun toalueil la esimerkiksi tulisijojen ja saunojen lämmitysten aikaan. Suurim pa na yksittäisenä kysymyksenä on kuitenkin alueen jätevesien käsittely. Alueelle tulee rakentaa järjestelmä, joka ei missään olosuhteissa päästä ravinteita jo tällä hetkellä ra vin ne rik kaa seen ja rehevöityneeseen Pyyrinlahteen. Ongelmana on myös salmen ylittävän sillan avoimen vesialueen kapeus, joka osaltaan heikentää Pyyrinlahden veden luontaista vaihtumista. (valmistelu johtava ympäristötarkastaja Jouni Kurkela puh ) Oheismateriaali Käpykolon ranta-asemakaavaluonnos nro:t 3-6 Käpykolon luontoselvitys 2013 Kaavaselostus Maria ja Erkki Keljon asiasta toimittama mielipide Ympäristöpäällikön ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää lausuntonaan, että kaavaluonnoksessa esitetty mittava rakennusoikeuden lisäys kyseessä olevassa paikassa edellyttää, että alue liitetään jätevesiverkostoon, josta vesi johdetaan yhdyskunnan jätevesien käsittelyyn soveltuvalle tehokkaalle ja valvotulle puhdistamolle. Kaavaan tulisi laittaa merkintä ranta-alueen puuston säilyttämisestä ja siinä tulisi huomioida myös vuokrattavien loma-asuntojen tarve yhteiselle laiturille/ venepaikalle/ uimapaikalle. Aallonmurtajatyyppisiä laitureita ei alueelle tule sallia lainkaan. Merkittävästi lisääntyvä rakennuskanta käyttäjineen vaatii myös selvästi nykyistä enemmän yhdyskuntarakenteeseen kuuluvia huoltopalveluja, mikä edellyttää kunnollista ja kaava-alueen läpi kulkevaa tiestöä, jonka osalta tulisi selvittää myös tulevien rasitteiden muodostaminen. Väkimäärän lisääntyminen lisäisi luonnollisesti myös alueen ja lähialueen tiestön käyttöä ja voisi vaikuttaa myös liikenneturvallisuuteen. Erityisesti Siltasalmentien ja Liimattalantien risteys voi muodostua liikenteen lisääntyessä vaaralliseksi ja vaatia myös uusia teknisiä ratkaisuja.

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Siltasalmenvuoresta kaava-alueen sisälle jäävälle rinteen osalle esitettyä kaavamerkintää M-2 (maa- ja metsätalousalue) määräys, joka kieltää avohakkuun alueella, on aiheellinen. Päätös: Hyväksyttiin

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Lausunto Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksesta KH Asemakaavan muutos koskee Konginkankaan taajaman länsiosaa. Alu ee seen kuuluu teollisuustontteja, Konginkankaan urheilukentän aluet ta, maa- ja metsätalousalueita sekä pientaloasumisen alueita pää osin Puroahontien, Kauppatien ja Karilantien varrella. Kooltaan suun nit te lu alue on noin 24 hehtaaria. Asemakaavan muutos on saatettu vireille kaavoituskatsauksen 2014 yh tey des sä (kaupunginhallitus , tiedottaminen Si sä-suomen lehti ja ÄKS sekä kaupungin internetsivut). Suunnittelutarpeen on käynnistänyt Yrjöläntien ja Karilantien päässä sijaitsevan teollisuusalueen maankäytön päivitys: korttelin 14 lävitse kul ke va valaistu kuntorata sijaitsee nykyisen asemakaavan teol lisuus ton til la. Kaavamuutoksen yhteydessä selvitetään teol li suus alueen laajennusmahdollisuudet siten, että kuntorata osoitetaan omalla mer kin näl lään. Samalla arvioidaan alueen pienehköjen asumiseen va rat tu jen tonttien laajentamismahdollisuudet ja selvitetään puis toalueil le sopivin kaavamerkintä. Alueella voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Alueen maankäytön muutoksia ohjaa Konginkankaan kirkonkylän - Mason mä en osayleiskaava, joka on hyväksytty Äänekosken kau pun ginval tuus tos sa Alueen osayleiskaava on suurilta osin ny kyisen maankäytön toteava. Alueelle on laadittu luontoselvitys kesäkuussa 2014 (Tmi Poh janmaan Luontotieto), jossa on selvitetty luontotyypit, kasvillisuus sekä alu een sopivuus mahdollisille uhanalaisille lajeille tai luon to di rek tiivin liitteiden II ja IV(a) lajeille. Selvityksen mukaan asemakaavan muutosalueella ei ole sellaisia eri tyi siä luontoarvoja, jotka olisi syytä huomioida kaavassa. Alueella on kuitenkin muutamia huomattavan vanhoja ja järeitä puita (kil pikaar na män ty jä sekä koivu- ja haaparyhmiä), joita ei ole syytä turhaan kaataa. Kaavaluonnoksessa nykyinen pururata on liitetty urheilukentän VU-alu ee seen (virkistys- ja urheilupalvelujen alue), jolloin Yrjöläntien ete lä puo li nen teollisuusalue jakaantuu kahteen kortteliin. Yrjöläntien poh jois puo lel la kuntopolun säilyttäminen nykyisellä paikallaan edellyt tää rakentamattoman korttelin 13 teollisuustontin pienentämistä ja ka tu alu een osaksi esitetyn pururadan alueen lunastamista kau pungil le. Kaava-aluetta on laajennettu Yrjöläntien päässä kiin teis tö ra jojen mukaisesti.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Talousjohtajan ehdotus: Karilantien päähän on kaavoitettu uusi teollisuustontti ja korttelin 20 teol li suus alu een länsi- ja eteläreunojen rajausta on tarkistettu. Urheilukentän päädystä puretun omakotitalon tonttia on laajennettu ja muutettu kaavamerkinnäksi AP (asuinpientalojen korttelialue), jolloin myös rivitalojen rakentaminen keskeiselle paikalle on mah dol lista. Urheilukentän länsipuolella on laajennettu lähes kaikkia omakoti- ja ri vi ta lo tont te ja: monin paikoin nykyinen maankäyttö on laajentunut tont ti aluei den ulkopuolelle. Lisäksi on hieman laajennettu ase makaa va-alu een rajausta kiinteistörajoihin ja esitetty Kuusitien katualue lii tet tä väk si viereisiin tontteihin. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Konginkankaan länsiosan ase makaa van muutosta ja laajennusta koskeva valmisteluvaiheen kuu le minen järjestetään päivätyn luonnoksen perusteella. Pyy detään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ym pä ris tö lauta kun nal ta, vapaa-aikalautakunnalta, Äänekosken Energia Oy:ltä, Elenia Oy:ltä, Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Konginkankaan kyläyhdistys ry:ltä. Päätös: Hyväksyttiin YMPL 49 Kaavaselostuksen mukaan muutoksen yhdyskuntataloudelliset vaikutukset ovat myönteisiä: katuverkko ja vesihuolto ovat pääosin olemassa. Uudet ja laajennetut tontit on helppo liittää olemassa oleviin verkostoihin. Myös sosiaaliset vaikutukset arvioidaan myönteisiksi, koska kaava luo edellytykset esim. ravitalotyyppiseen senioriasumiseen kyläkeskuksen yhteyteen ja kaava turvaa pururadan ja ympäröivän puuston säilymisen. Teollisuusalueen laajentaminen saattaa hieman lisätä raskasta liikennettä ja sen mahdollisesti aiheuttamaa häiriötä. Rakennetun ympäristön muutokset ovat pieniä, sillä suuri osa muutoksista koskee tonttien kokoa. Suurin yksittäinen muuttuva kohde on Taavetintien päässä sijaitseva entinen AO-tontti, joka on muutettu AP-tontiksi. Muutos mahdollistaa rivitalojen toteuttamisen. Alueen luonne maaseutumaisena kyläkeskuksen läheisenä asuinpelto- la työpaikka-alueena säilyy ennallaan.

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos 322/ /2013 KH

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos 322/ /2013 KH Kaupunginhallitus 210 03.06.2013 Kaupunginhallitus 97 17.03.2014 Kaupunginhallitus 211 23.06.2014 Kaupunginhallitus 356 01.12.2014 Kaupunginvaltuusto 91 08.12.2014 Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos ja laajennus 560/10.02.03/2014 KH 11.08.2014 239 Asemakaavan muutos koskee Konginkankaan taajaman länsiosaa. Alu ee seen kuuluu teollisuustontteja, Konginkankaan

Lisätiedot

Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus 301/ /2013

Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus 301/ /2013 Kaupunginhallitus 212 03.06.2013 Kaupunginhallitus 372 18.11.2013 Kaupunginhallitus 151 12.05.2014 Kaupunginhallitus 302 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 75 13.10.2014 Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) LUONNOSVAIHE

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Tekninen lautakunta 45 25.02.2014 Kaupunginhallitus 73 17.03.2014 Kaupunginvaltuusto 15 24.03.2014 Humalalammen, Niemelän, Notkomaan ja Rantalan tilojen ranta-asemakaavan muutos 751/10.02.00/2013 Tela

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Konginkankaan asemakaavan korttelia 3 (osa), lähivirkistys-

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos 1789/10.1002.100203/2014 KH 387 Raahen kaupungin kaavoitusaloite 12.9.2014 Antinkankaan koulun rakennushankkeen laajuuden

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Liitteenä kokoukseen osallistuville on osallistumis- ja arviointisuunnitelmaehdotus.

Liitteenä kokoukseen osallistuville on osallistumis- ja arviointisuunnitelmaehdotus. Ympäristölautakunta 12 29.01.2013 Kaupunginhallitus 49 11.02.2013 Ympäristölautakunta 82 25.08.2015 Tekninen lautakunta 82 30.09.2015 Ympäristölautakunta 109 10.11.2015 Kaupunginhallitus 300 16.11.2015

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS 10.8.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 2.11.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot