ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta. AIKA kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta AIKA kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 45 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 46 Lausunto korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus 5 47 Lausunto Laajaniemen ranta-asemakaavan muutoksesta Lausunto Käpykolon ranta-asemakaavasta Lausunto Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos- ja 26 laajennusluonnoksesta 50 Valitus Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnan päätöksestä 29 koskien 20 kv sähköjohdon sijoittamisesta kiinteistölle Niinimäki Äänekosken Raikkouden kylässä, päätös Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat 33

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lax Lauri 17:00-19:30 varapuheenjohtaja Lakanen Liisa 17:00-19:30 jäsen Lampinen Raimo 17:00-19:30 varajäsen Pasanen Kauko 17:00-19:30 jäsen poissa :n 47 kohdalla Tarvainen Veikko 17:00-19:30 jäsen POISSA Tuikka Kimmo puheenjohtaja Kallberg Tuula jäsen Kiiskinen Kari kh:n puheenjohtaja Lunttila Tommi kh:n edustaja MUU Sihvonen Pirkko 17:00-19:30 ympäristöpäällikkö Kurkela Jouni 17:00-19:30 johtava ympäristötarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Lauri Lax Puheenjohtaja Pirkko Sihvonen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Raimo Lampinen Veikko Tarvainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo rakennusvalvontatoimistossa Sari Hänninen

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPL 44 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ympäristölautakunta on päättänyt hallintosäännön 29 :n pe rusteella, että kokouskutsu varsinaiseen kokoukseen toimitetaan jä senille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähin tään neljä päivää ennen kokousta jaettavalla esityslistalla. Tämä kokouskutsu on postitettu Ehdotus: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMPL 45 Hallintosäännön 40 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Ympäristölautakunta on päättänyt, että lautakunta valit see kes kuudestaan kutakin kokousta varten kaksi pöytäkirjan tarkasta jaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantai na tai mi käli se on pyhäpäivä, ensimmäisenä sitä seuraavana arki päivänä. Tar kas tettu pöy tä kirja pi de tään ylei sesti näh tä vä nä tar kas tusta seu raa vana maanantaina, tai mi käli se ei ole työpäivä, en sim mäisenä työ päi vä nä sen jäl keen klo rakennusvalvontatoimistossa, osoite Hallintokatu 4, Äänekoski. Edellisen pöytäkirjan tarkastajina olivat Liisa Lakanen ja Tuula Kallberg. Ehdotus: Päätös: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin tarkastajiksi Raimo Lampinen ja Veikko Tarvainen.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Lausunto korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus 301/ /2013 KH (V). Jari Rämö esittää kaupunginhallitukselle toimittamassaan kirjeessä, että kaupunki laatii hakijan Hirvaskankaan työpaikka-alueella sijaitsen kiinteistön määräalalle asemakaavan. Rämön omistama Tuijala niminen tila RN:o rajoittuu hyväksyttyyn Hirvaskankaan asemakaavaan. Noin 1,7 hehtaarin suuruinen osa tilan alueesta on kaavoitettu hyväksytyssä Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavassa työpaikka-alueeksi (TP) ja virkistysalueeksi Asemakaavoitettavaksi esitetyllä alueella sijaitsee talousrakennuksia, joiden ym päristöön ha kija esittää noin 5000 m2:n työpaikkatonttia, jolle olisi mahdollista rakentaa myös yrittäjän asunto. Paikka soveltuu Rämön mielestä esitettyyn tar koitukseen, koska noin sadan metrin etäi syydellä suun nitellusta tontin paikasta sijaitsee ympärivuotista asutus ta. Asema kaavan laa dinta perustuisi osayleiskaavan mukaiseen maan käyt töön. yms. Kaavoituskustannuksiin ja kaavan toteuttamiseen liittyen hakija esittää tehtäväk si maankäyt tösopimusta, jonka yhteydessä voidaan sopia hankkee seen liittyvistä maanluo vutuksista, maa-alueen hinnasta Kaupungin näkökulmasta Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavassa osoitetun nykyistä asemakaava-aluetta täydentävän asemakaavan laatiminen on tarkoituksenmukaista. Hankkeeseen liittyvä maan käyttösopimus tai kauppakirjan esisopimus tulee allekirjoittaa ennen asemakaavaehdotuksen nähtävilleasettamista. Asemakaava-alueeseen on syytä liittää myös voimassa olevan asemakaavan kortteli 1505 ja sen länsipuolinen EV-1 - alue, jotta koko tulevan korttelin tonttijärjestelyt saadaan suunniteltua tarkoituksenmukaisesti. Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että korttelin 1505 ase ma kaa van muutos ja laajennus laitetaan vireille. Maankäyt töso pi mus tai kauppakirjan esisopi mus tu lee al le kir joit taa en nen kaa vaehdo tuksen nähtä - ville panoa. Päätös: Hyväksyttiin.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta KH Alueelle on laadittu asemakaavaluonnos, jossa hakijan omistamien talousrakennusten kohdalle esitetään noin 5100 m2:n tonttia toimitilarakentamista varten. Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheut tamatonta varasto-, pienteollisuus- ja liiketoimintaa sekä yksitai kaksiasuntoisen pientalon. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kortteliin sijoittuu myös kolme muuta tonttia, joista kahdella on yritys toi mintaa. Tontit on varattu voimassa olevan asemakaavan mukai sesti liikerakennuksille ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille teolli suus rakennuksille. Hirvaskankaantien var teen si joit tu vaa tont tia on laa jen net tu luo teiskul mas ta ja Hi tonlah den tien tont tia ete lä päästä mah dol lisia laa jennus tarpei ta sil mällä pi täen. Rämön omistaman kiinteistön eteläosa liittyy kaupungin omistamaan rakentamat to maan asemakaavatonttiin, jonka pinta-alaksi muodostuu luonnoksessa noin 1,3 ha. Kaava-alueen koillispuolelle sijoittuu Natura-kohde (Hitonhauta-Kylmähauta-Hirvasjoki), jon ka reu na on kaavoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Alueella on eri tyi siä ympäristöarvoja ja se säilytetään met sänä. Suunnittelualueelle on laadittu luonto- ja maisemaselvitys (Tmi Mia Ra hi nantti, 2013), jonka mukaan Hirvasjoen läheisyydessä si jaitsee re hevä lii to-orava-alue. Selvitykseen liittyvän Naturan tarve harkinta-ar vion pe rusteella laadittava kaavasuunnitelma ei todennä köisesti merkittä västi hei ken nä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemi seksi Hirvasjoen alue on sisällytetty Natura verkostoon. Tä män vuoksi ei ole tarvetta tehdä erillistä Natura-arviointia. Kaavaluonnos esitellään kokouksessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen ELY-keskukselta.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Päätös: Hyväksyttiin KH Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä Luonnok ses ta on saatu pyydetyt lausunnot. Keski-Suomen ELY-keskus toteaa seuraavaa: - yhteensovitettava asemakaava ja laadittavana oleva Hir vas kankaan-koi vis ton osayleiskaavan muutos (mahdollinen me lun suo jaustar ve, istutustoimenpiteet yms. yritysalueen ja asuntoalueen välillä) - luonto- ja maisemaselvitys vaikeasti tulkittavissa (liito-orava) - kaavaan lisättävä pohjavesialuemerkintä ja sen vaikutukset ra kenta mi seen Kaavoittajan vastine: - Asemakaavan muutos ja laajennus ei merkittävästi muuta asu misen ja työpaikkarakentamisen suhteita alueella: muodostuu yksi ennes tään rakentamaton pelkästään yrityskäyttöön suunniteltu tontti (TL-1) ja toinen verstas- ja varastokäytössä oleva tontti (TL-2), jolle voi sijoittaa myös kaksi asuntoa. Kyseessä on yritysalue, jolla tar kistet ta van kaavamääräyksen mukaan esitetään sallittavaksi ym pä ristö häi riö tä aiheuttamaton toiminta. Kaavassa on myös yleismääräys, jon ka mukaan tontin pihasuunnitelma on esitettävä ra ken nus lupa-asia kir jo jen hyväksymisen yhteydessä. Ei tarvetta täsmentää kaa va mää räyk siä. - Luonto- ja maisemaselvityksessä todettu liito-oravan elinympäristö on merkitty kaavaan. Täsmennetään aluerajausta s-1 merkinnällä: alu een osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n mukaisen eläinla jin/lii to-ora van lisääntymis- ja levähdyspaikka - Lisätään kaavaan yleismääräys, joka koskee pohjavesialuetta ja sil le rakentamista. Ympäristölautakunta esittää seuraavaa: - harkittavaksi kaavamääräys: puiden kaatamiseen sellaiselta alueel ta, jolla on ympäristöarvoihin ja/tai puuston säilyttämiseen tai käsit te lyyn liittyviä kaavamääräyksiä, tulee aina olla maankäyttö- ja raken nus lain mukainen lupa, ellei viranomainen erikseen totea lupaa tar peet to mak si - alueelle sijoitettavan toiminnan tulisi olla ympäristöhäiriötä sekä poh ja ve den pilaantumisvaaraa aiheuttamatonta - julkisivumateriaaleja koskeva määräys tulisi ottaa uudelleen har kit-

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginjohtajan ehdotus: ta vak si ja mahdollisesti tarkentaa aitaamista koskevaa määräystä Kaavoittajan vastine: - MY-2 alueella on ympäristöarvoihin ja/tai liito-oravaan liittyvä puus ton säilyttämistä ja hoitamista koskeva määräys. Toinen mer kittä vä tonttien ulkopuolinen puustoalue on Hitonlahdentien ka tu alu eeseen kuuluva osa Hirvaskankaantien eteläpuolella, joka alue on kaavoi tet tu merkinnällä säilytettävä/istutettava puusto. Erillinen kaa vamää räys ei ole tarpeellinen puiden kaatamisen ase ma kaa va-alu eel la vaa ties sa aina kaupungin luvan. - Täsmennetään korttelialueiden käyttötarkoitusmerkintöjä ja yleismää räys tä siten, että esitys tulee otetuksi huomioon. - Poistetaan kaavasta julkisivumateriaaleja koskeva määräys: ra kennus val von ta vi ran omai nen on myöntänyt kaavamuutosalueen kahdel le tontille rakennusluvat poiketen voimassa olevan asemakaavan mää räyk sis tä (julkisivumateriaali ja aitaus). Pyritään jatkossa muodos ta maan alueelle riittävän yhtenäinen rakennustapa mää rit te lemäl lä rakennuksen julkisivulle pääväri (ruskea tai harmaa) sekä mää rää mäl lä TL-1 alueelle tontin yleinen aitausvelvoite ilman yk sityis koh tien määrittelyä. Korttelin pääkäyttötarkoitus esitetään muutettavaksi toi mi ti la ra kennus ten korttelialueesta (KTY-2) teollisuus-, varasto- ja lii ke ra ken nusten korttelialueeksi (TL-1 ja TL-2): T-pohjainen merkintä sallii alu eella myös varastorakennukset ja kuvaa nykyistä merkintää pa rem min alu een yritystoiminnan luonnetta. Kaavahankkeen hakijan kanssa on sovittu maakaupasta, jolla kaupun ki ostaa maanomistajalta tonttiin sisältyvän määräalan. Kaup pa purkautuu, mikäli kaavan hyväksymispäätös ei saa lain voimaa. Hallintosäännön mukaan päätöksen kyseisen suuruisesta mää rä alan kaupasta tekee tonttipäällikkö. Kauppakirja al le kir joi tetaan ennen kaavaehdotuksen nähtävillepanoa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätty korttelin 1505 ase ma kaa van muutos ja laajennus laitetaan ehdotuksena nähtäville maan käyt tö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti. Pyydetään eh do tuk ses ta lausunnot ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen ELY-kes kuk sel ta. Päätös: Hyväksyttiin.

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta YMPL 46 Kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristölautakunnalta lausuntoa Hirvaskankaan eritasoliittymän kaakkoispuolella noin 400 metrin etäisyydellä valtatie 4:n risteyksestä sijaitsevan korttelin 1505 asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. Asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa korttelissa sijaitsevaa kahden yrityksen tonttia laajennetaan, yksityisen maanomistajan tonttiin liitetään rakentamatonta yritystonttia sekä muodostetaan uusi yritystontti, jolle on mahdollista rakentaa kaksi asuntoa. Korttelin pääkäyttötarkoitus on esitetty muutettavaksi toimitilarakennusten korttelialueesta (KTY-2) teollisuus- varasto- ja liikerakennusten korttelialueeksi (TL-1 ja TL-2): T-pohjainen merkintä sallii alueella myös varastorakennukset ja kuvaa nykyistä merkintää paremmin alueen yritystoiminnan luonnetta. Ympäristölautakunta on antanut kaavaluonnoksesta lausunnon Lautakunta on esittänyt harkittavaksi kaavamääräystä, jonka mukaan puiden kaatamiseen sellaiselta alueelta, jolla on ympäristöarvoihin ja/tai puuston säilyttämiseen tai käsittelyyn liittyviä kaavamääräyksiä, tulee aina olla maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa, ellei viranomainen erikseen totea lupaa tarpeettomaksi. Kaavoittaja on vastineessaan esittänyt, että MY-2 alueella on ympäristöarvoihin ja/tai liito-oravaan liittyviä puuston säilyttämistä ja hoitamista koskeva määräys. Toinen merkittävä tonttien ulkopuolinen puistoalue on Hitonlahdentien katualueeseen kuuluva osa Hirvaskankaan eteläpuolella, joka alue on kaavoitettu merkinnällä säilytettävä/istutettava puusto. Erillinen kaavamääräys ei ole tarpeellinen puiden kaatamisen alueella vaatiessa aina kaupungin luvan. Vastineen johdota voi todeta, että Maankäyttö- ja rakennuslain 128 mahdollistaa vaikutuksiltaan vähäisen puiden kaatamisen ilman maisematyölupaa. Myöskään asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen ei tarvita maisematyölupaa. Maanomistaja voi siten tulkita esimerkiksi yhden puun kaatamisen vähäiseksi toimenpiteeksi, eikä hae toimenpiteelle lupaa. Kaavaan on merkitty erityisesti suojeltavaksi liito-oravan takia vain yksi puu. Eläin saattaa kuitenkin vaihtaa pesäpuuta sille soveltuvalla alueella. Kaavamerkintä lupatarpeesta varmistaisi tiedonkulkua ja osoittaisi, asian merkittävyyden ja tarpeen lupaharkintaan jokaisen puun

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta osalta. Kaavamerkintä säilytettävä/istutettava puusto on puolestaan mahdollista tulkita siten, että männikkö voidaan asemakaavan toteuttamisen nimissä ilman maisematyölupaa poistaa vaikka kokonaan, kunhan tilalle istutetaan pieniä, metsänuudistamiseen tarkoitettuja taimia. Vaikutus maisemaan ja kaupunkikuvaan olisi kuitenkin merkittävä. Viranomainen voi toki lupaa edellyttää, jos asia tulee sille tietoon. Ympäristölautakunta esitti luonnosta koskevassa lausunnossaan myös, että alueelle sijoitettavan toiminnan tulisi olla paitsi ympäristöhäiriötä (melua ja pölyä ym. immisiota) aiheuttamatonta, myös pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttamatonta. Kaavoittajan vastineessa on esitetty, että korttelialueiden käyttötarkoitusmerkintöjä ja yleismääräystä muutetaan siten, että esitys tulee huomioon otetuksi. Esitys on otettu huomioon yleismääräyksissä siten, että pohjaveden laatua ja määrää varantavat toimenpiteet on määrätty "vältettäviksi", ei kielletyiksi. Lisäksi käyttötarkoitusmerkinnän muutos toimitilarakennusten korttelialueesta teollisuus- varasto- ja liikerakennusten korttelialueeksi saattaa olla omiaan houkuttelemaan paikalle pohjaveteen vaikuttavaa tuotanto- ja korjaustoimintaa verrattuna toimitila-aluemerkintään. Kaupunkikuvallisesti on hyvä, että varastorakennukset ovat alueella sallittuja, mikä voi vähentää tarvetta ulkona tapahtuvaan varastointiin. Esimerkiksi maanrakennus- ja metsätyökoneita, joista öljyvuotoja voi tapahtua, ei kuitenkaan yleensä sijoiteta rakennuksiin sisälle kokonsa ja rakenteista rikkovien telojensa ja ketjujensa takia. Kolmas ympäristölautakunnan kaavaluonnosta koskeva huomautus koski julkisivumateriaalin ja aitausvelvoitteen tarkkaa määrittelyä; rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tuli käyttää puuta ja tontit tuli aidata katuja sekä ajoväylää vastaan maalatulla teräselementtiaidalla, mitä määräystä pidettiin ongelmallisena, koska alueella oli jo käytetty peltiä julkisivumateriaalina ja aitausvelvoitetta pidettiin tulkinnanvaraisena KTY-6 tontin (ehdotuksessa TL-2 tontin) osalta. Kaavoittajan vastineessa on esitetty, että julkisivumateriaaleja koskeva määräys poistetaan ja jatkossa pyritään alueelle muodostamaan riittävän yhtenäinen rakennustapa määrittelemällä rakennusten julkisivulle pääväri (ruskea tai harmaa) sekä määräämällä TL-1 alueelle tontin yleinen aitausvelvoite ilman yksityiskohtien määrittelyä. Kaavahankkeen hakijan kanssa on sovittu maakaupasta, jolla

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Ympäristöpäällikön ehdotus: kaupunki ostaa maanomistajalta tonttiin sisältyvän määräalan. Kauppa purkautuu, mikäli kaavan hyväksymispäätös ei saa lainvoimaa. Oheisaineistona nro 1 esityslistan mukana toimitetaan kaavaluonnoskartta. (valmistelu ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh ) Ympäristölautakunta päättää esittää lausuntonaan, että pohjavesien suojelua ja puuston säilyttämistä koskevia kaavamääräyksiä tulisi vielä terävöittää. Päätös: Hyväksyttiin

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Lausunto Laajaniemen ranta-asemakaavan muutoksesta 322/ /2013 KH Äänekosken seurakunta esittää kaupunginhallitukselle toimittamassaan kirjees sä Laajaniemen leirikeskuksen ranta-asemakaa van muuttamista. Kohde sijait see Keiteleen ran nalla Liimattalantien varrella noin 15 kilometrin etäi syydellä Ää ne kos ken keskustasta. Kyseessä on tila Leirikeskus ( ), jon ka ko ko nais pinta-ala on 11,12 ha. Alueen ran ta-asemakaa va on vahvistettu ja ensimmäinen rantayleis kaava (Kon ginkankaan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava) Voimassa oleva Ää nekosken rantayleiskaava on hy väksyt ty Ran ta yleis kaa vas sa lei ri kes kus on merkinnällä RM eli mat kailu pal velu jen aluee na. Ranta-asemakaavassa ranta vii van lä hei syyteen on osoitettu vain nykyi nen saunarakennus. Alueella sijaitsee päärakennus, varastorakennus, majoitusrakennus ja rantasau na, joiden yhteenlaskettu kerrosala on k-m 2. Leirikeskuksen nykyinen kaa vatilanne ei mahdollista alueen parasta mahdollista hyö dyntämistä. Seura kun nan mukaan vanhentunut kaava olisi tar koituksenmukaista uudistaa vastaa maan nykyajan tarpeita. Keskeistä on ranta viivan nykyistä pa rempi hyö dyntämi nen rakentamisessa. Ranta-asemakaavan mahdolliseen muuttamiseen liitty vä työneuvottelu on järjes tetty Keski-Suomen ELY-keskuksessa Työneuvottelussa oli mukana myös kaupungin kaavoituspäällikkö. Neuvottelussa to dettiin mm., et tä ranta-ase makaavan muu tok ses sa tulee huomioida rantayleis kaavassa osoi tet tu mi toitus luku. Ranta-asemakaava on maanomistajakaava, joten kaa van laadinta kustannukset hankkeeseen liittyvine lähtötietoselvityksineen (mm. luontoselvitys) ovat maan omistajan vastuulla. Asemakaavan muutos edellyttää myös uuden pohjakartan laadintaa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että Laajaniemen leirikes kuksen ( ) ranta-asemakaavan muu tos saa te taan vireille.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Leila Lindell ja Marke Tuominen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Päätös: Hyväksyttiin KH Kaavamuutoksessa esitetään alu eel le lo ma- ja mat kai lu pal ve lu jen, hoitokoti- ja palveluasumisen, erillispientalojen ja loma-asuntojen korttelialueita sekä maa- ja metsätalousaluetta. Uudisrakentaminen sijoittuu täydentämään olemassa olevaa leirikeskuksen alueen rakennetta. Alueelle on laa dittu val mis te lu vai hees sa nel jä toi sis taan poik kea vaa vaihtoehtoa, jotka on esitetty liitteessä. Nykyisen leirikeskuksen alueen rakennukselle on merkitty ny kyi nen kerrosluku ja lisärakennusoikeutta mahdollisia tulevia tarpeita var ten (kerrosala kem2). Kaavamääräys mahdollistaa myös hoi tokoti- ja palveluasumisen rakentamisen sekä yhden ympärivuotisen kooltaan 200+t40 m2:n asunnon rakentamisen. Yksikerroksinen asunto on tarkoitettu lähinnä alueel la toimivan yrittäjän asunnoksi. Metsään on kaavoitettu 1500 kem2:n rakennusala, jolle voi rakentaa esim. yksikerrok sisia majoitusraken nuksia. Rannan läheisyyteen on sijoitettu kolme uutta talousrakennuk sen raken nus alaa á 40 kem2 lähinnä tilaussaunojen rakentamista varten. Loma-asuntojen korttelialueelle kaava-alueen eteläosaan on kaavoitettu kol me uut ta ja yksi olemassa oleva tontti, joilla kullakin on rakennusoikeutta t 40 kem2. Ran ta säilytetään puustoisena maisemakuvan säilymistä varten merkinnän s-4 avulla. Merkintä määrittää rannan maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi. Samaa merkintää on käytetty rakennetun tontin yläosassa, jo ka on lehtoa. Maa- ja metsätalousalue toimii metsäalueena ja se sisäl tää suurimman osan kaava-alueen lehdoista. Metsien avohakkuu on kielletty. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että Laajaniemen ranta-asemakaavan muutoksen val misteluvaiheen kuulemi nen järjestetään päivät yn luonnoksen pohjalta. Luonnoksesta pyy detään lausunnot Keski-Suomen ELY-kes kuk sel ta, Kes ki-suomen pelastuslaitokselta, Kes ki-suo men museolta, Mämmen vesiosuuskunnalta sekä ym päris tö lau ta kun nalta. Päätös: Hyväksyttiin KH Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä Näh tä vil läolo ajan kuluessa kaupungille ei ole toimitettu mielipiteitä luon nokses ta. Pyydetyt lausunnot on saatu lukuunottamatta Mämmen ve siosuus kun taa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaavoittaja esittää lausuntojen perusteella luonnokseen tehtäviksi kes kei sik si tarkistuksiksi seuraavaa: - kaavan nimi päivitetään muotoon Laajaniemen ranta-asemakaavan muu tos ja tilan ranta-asemakaava: kaava-alueeseen lii tetään myös seurakunnan omistaman alueen vieressä sijaitseva yk sityi sen omistama loma-asuntotontti (ELY-keskus) - RA-tontit muutetaan rantaosayleiskaavan merkintää vastaaviksi yhteis mer kin näl lä RMA matkailua palvelevien rakennusten kort te lialue, jolla myös loma-asuminen on sallittu (ELY-keskus) - leirikeskuksen päärakennukselle lisätään suojelumerkintä sr-3, joka säilyttää rakennuksen ulkoasun. Päärakennusta tulee kuitenkin voi da korjata ja muuttaa sisältä sekä laajentaa, 1980-luvun ilmeen omaa val le rantasaunalle ei esitetä suojelumerkintää (Keski-Suomen mu seo) - luonnonarvoiltaan merkittävimmälle lehtomaiselle alueelle mer kitään ohjeellinen suojelumerkintä s-1 (ohjeellinen alueen osa, jonka eri tyi set luontoarvot tulee säilyttää, ks. luontoselvitys), lisäksi maa- ja met sä ta lous alu eel le M-2 lisätään metsien avohakkuun kieltävä kaava mää räys (ympäristölautakunta) - nykyisen ajotien päähän laituriniemen ympärille merkitään oh jeel linen luonnon sammutusvedenottopaikka merkinnällä w (Kes ki-suomen pelastuslaitos) (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus hyväksyy, että Laajaniemen ranta-asemakaavan muu tok sen ja tilan rantakaavan ehdotusvaiheen kuu le minen järjestetään päivätyn ehdotuksen pohjalta. Pyy de tään ehdotuksesta lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski- Suomen museolta ja ympäristölautakunnalta. Päätös: Hyväksyttiin Leila Lindell ja Marke Tuominen poistuivat kokouksesta estellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi YMPL 47 Ympäristölautakunta antoi kaavaluonnoksesta lausunnon kokouksessaan , 32. Tässä yhteydessä alueen ympäristöä ja ympäristövaikutuksia on selostettu seuraavalla tavalla: Kaavoitettava alue on luontoselvityksen kuvauksen sekä ympäristöpäällikön omien havaintojen (käynti ) perusteella monipuolista, vaihtelevaa ja verrattain lajirikasta metsäistä luontoa. Alueen pohjois- ja paikoin myös länsiosat ovat kasvillisuudeltaan keskisuomalaisittain poikkeuksellisen reheviä. Alueen kaakkoisosassa kasvaa karumpaa mustikkatyypin mäntyvaltaista metsää. Luontoselvityksessä alueen kasvilajisto on lehtomaisissa osissa todettu rikkaaksi, vaikka mitään varsinaisia harvinaisuuksia tai erityisesti suojeltavia lajeja ei tavattu. On kuitenkin muistettava, että luonnonsuojelussa monimuotoisuuden kannalta vähintään yhtä tärkeää kuin yksittäisten lajien suojelu, on harvinaistuvien luontotyyppien suojelu. Tähän nähden tehty selvitys on suppea, eikä sen yhteydessä ole eritelty tarkasti eri luontotyyppejä. Useat lehtotyypit ja lehtomaisten kankaiden tyypit on Etelä-Suomessa luokiteltu jo erittäin uhanalaisiksi tai vaarantuneiksi (Suomen ympäristökeskus 2008). SYKE:n selvityksellä ei kuitenkaan ole päätöksentekoa sitovaa merkitystä. Kaavan vaikutusten arviointi luonnosvaiheen kaavaselostuksen mukaan

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Vaikutukset väestöön, palveluihin ja työpaikkoihin Nykytilanteessa alueella ei ole kesäasuntoja, vakituisia asuntoja eikä ympärivuotisia työpaikkoja, sillä alue toimii lähinnä kesäaikaan seurakunnan leirikeskuksena. Kaavoituksen myötä ranta-alueelle tulisi kesäasutusta ja leirikeskuksen yhteyteen mahdollisesti myös talviasuttava asuinrakennus. Leirikeskuksen muuttaminen tai laajentaminen matkailu-, hoivakoti- tai palveluasumiskäyttöön lisäisi kyseisen alueen palveluja ja työpaikkoja. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Laajaniemi on keskellä metsää järven rannalla kaukana taajamarakenteesta. Suunnittelualueella on olemassa tekninen huolto: tie, vesi- ja viemärijohto sekä sähkö ja pihavalaistus. Uudet loma-asunnot tulee liittää tähän verkostoon. Uusia katualueita ei rakenneta, vaan ajoyhteydet rakennetaan tonttien sisäisesti ja hyvin pitkälti nykyisille tiepohjille. Tämä edellyttää rasitteiden muodostamista. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Tulevaisuudessa loma-, matkailu-, hoivakoti- tai palveluasumista tarjoavan yrityksen mahdollinen uudisrakentaminen, joka sijoittuu pääosin nykyisen leirikeskuksen kahta puolta, tulee vaikuttamaan ympäristön ilmeeseen. Kyseisen R-2 -tontin lisärakentaminen on osoitettu yksikerroksisena. järveltä päin se tulee näkymään vain kun puut ovat lehdettömät. Rakennusalat ovat luontoselvityksen suosittelemilla paikoilla. (Valmistelijan huomautus: Luontoselvityksessä ei ole suositeltu tiettyjä rakentamispaikkoja, vaan on todettu, mille lehtomaisen kokonaisuuden alueen osille rakentaminen olisi vähemmän haitallista kuin muille alueille. Alueiden pirstoutuminen joka tapauksessa vähentää koko lehtoalueen luonnonsuojelullista arvoa). Lehtoalueille ei rakenneta. Uusia loma-asuntoja tulee vain kolme. Ne rakennetaan omarantaisille tonteille, joilla ranta säilytetään puustoisena. Ajoyhteys loma-asunnoille rakennetaan maa- ja metsätalousalueen läpi. Se on linjattu nykyisen tien paikalla niin pitkälle kuin se on mahdollista. Yhteyttä käytetään lähinnä kesäisin. Vaikutukset virkistysalueisiin Suuri osa alueesta ja rannasta merkitään metsäalueeksi merkinnällä M, joilla liikkuminen jokamiehenoikeuden nojalla on sallittu. Metsien avohakkuu on kielletty. Yleisen virkistysalueen ulkopuolelle rajautuvat kaikki korttelialueet. Myös niiden rannat tulevat

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta yksityiskäyttöön. Nykyinen uimaranta ja venevalkama säilyy. Vaikutukset liikenteeseen Liikenne tulee lisääntymään hieman. Ajoneuvojen määrä riippuu R-2 alueelle tulevan toiminnan laadusta. Kesäasutuksesta johtuen liikenne on runsaimmillaan kesälomien aikaan. Johtuen liikenteen vähäisyydestä erillisiä kevyenliikenteen väyliä ei ole tarpeen osoittaa kaavassa. Joukkoliikenteen verkkoon alueen rakentumisella ei ole vaikutusta. Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännökset Keski- Suomen museo teki kaava-alueelle arkeologisen tarkastuksen Tarkastuksessa todettiin, että ne rantaterassit, joilla olisi voinut olla pyyntikulttuurin asuinjäänteitä, ovat arkeologisesti tuhoutuneet myöhemmän maankäytön, lähinnä viljelyn johdosta. Alueelta ei tutkita muinaisjäännöksiä. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Laajin uudisrakentaminen on osoitettu nykyisen leirikeskuksen jatkeeksi. Muu uudisrakentaminen on väljää ja se on ohjattu paikoille, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä luonnonympäristölle. Loma-asuntojen rakennuspaikat on keskitetty yhdeksi ryppääksi ja ne ovat metsäalueiden ympäröimiä. Venevalkama-alue on nykyisellä paikallaan ja se soveltuu vain pienveneille. Ranta-alueet säilytetään puustoisina merkinnällä s-4. ja arat luontotyypit kuten ranta ja lehdot rauhoitetaan rakentamiselta. Alueiden kartoitus on luontoselvityksen mukainen. Vaikutukset ympäristönsuojeluun ja ympäristöhäiriöt Luontoselvityksen mukaan alueella ei sijaitse luonnonsuojelulain mukaisia suojelukohteita. Ranta-alueet säilytetään puustoisina merkinnällä s-4. M-alueilla metsien avohakkuu on kielletty. Ympäristölautakunta esitti valmisteluvaiheen lausuntonaan, että kaavaluonnoksessa on pyritty säilyttämään alueen luonnonläheinen ja metsäinen luonne. Varsinaisia luonnonsuojelua koskevia aluevarauksia tai määräyksiä kaava ei kuitenkaan sisällä. Merkintä s-4 ranta-alueella koskee vain puustoisen maisemakuvan säilyttämistä ja M-alueella on sallittua kaikki metsäkäsittely avohakkuuta lukuun ottamatta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi puulajikoostumuksen ja kosteustasapainon ja näiden seurauksena pienilmaston muuttumisen sekä aluskasvillisuuden tuhoamisen

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta raivaamalla tai raskailla koneilla. Lautakunnan mielestä jatkovalmistelussa tulisi vielä tutkia mahdollisuutta osoittaa arvokkain osa lehdosta suojelumerkinnällä. --- Esityslistan mukana oheisaineistona nro 2 jaetaan kaavaehdotus (kaavakartta merkintöineen). Luontoselvitys on toimitettu lautakunnan jäsenille luonnosvaiheen käsittelyn yhteydessä. Päivitettyyn kaavaselostukseen kokonaisuudessaan voi tutustua kaavoituksen verkkosivuilla elut/kaavat/laajaniemen-ranta-asemakaava Ympäristöpäällikön ehdotus: Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan, että sen esittämä luonnosvaiheen lausunto on otettu ehdotuksessa huomioon, eikä lautakunnalla ole huomauttamista kaavaehdotuksesta. Päätös: Hyväksyttiin Kauko Pasanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Lausunto Käpykolon ranta-asemakaavasta 342/ /2014 KH Tapio Tervo hakee ranta-asemakaavan laatimista Kytänsalon saares sa Pyyrinlahden kylässä omistamilleen tiloille Käpykolo (RN.o ), Lisäkolo (RN:o , Mäkikolo (RN:o ) ja Kallionkolo (RN:o ). Tilojen pinta-ala on yhteensä n. 4,2 ha. Keiteleen rannalla sijiatsevalta suun nit te lualu eel ta on matkaa Äänekosken keskustaan noin 19 km ja Kon ginkan kaal le 11 km. Kaupunginjohtajan ehdotus: Alueella on voimassa hyväksytty Äänekosken ran ta yleiskaa va, jossa alue on kaavoitettu merkinnällä RM mat kai lu pal ve lu jen alueeksi. Suunniteltavan alueen osalta vastaavansisältöinen uu si rantayleiskaava on hyväksytty Äänekosken kau pun gin val tuus tos sa , mutta valtuuston päätöksestä on valitettu Hämeen lin nan hallinto-oikeuteen. Ranta-asemakaavan laadinnan tavoitteena on mahdollistaa ran tayleis kaa van mukainen alueen käyttö omarantaisten lomatonttien ja/tai matkailutoiminnan muodossa. Alueelle suunnitellaan myös kah ta ympärivuotisesti asuttavaa omakotitaloa. Samalla tutkitaan raken nus ten, kasvillisuuden ja eläimistön sekä ranta-alueen suo je lutar ve. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ELY-kes kuk ses sa (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Käpykolon ranta-asemakaavan laatiminen saatetaan vireille. Päätös: Hyväksyttiin KH Kaavahankkeen vireilletulosta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä Äksässä ja Sisä-Suomen lehdessä Vireilletulovaiheessa on kaupungille toimitettu yksi mielipide, jossa ilmenee huoli kaavahankkeen vaikutuksesta Pyyrinlahden vedenlaatuun,

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Talousjohtajan ehdotus: Kytänsalon sillan kestävyyteen ja kulkuaukon vesivirtaukseen sekä lisärakentamisen mahdollisiin häiriövaikutuksiin (melu, maisema). Kaavoituspalvelujen näkemyksen mukaan mielipiteessä esitetyt asiat eivät ole tässä vaiheessa esteenä kaavatyön jatkamiselle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavoitustyön yhteydessä tehdään selvitys vesihuoltoverkoston järjestämisestä alueella. Lisäksi arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia mm. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön sekä liikenteeseen. Vesihuollon järjestämisen ja myös sillan osalta kaavan osalliset pääsevät vaikuttamaan hankkeeseen kaavan nähtävilläolojen aikana. Osallisia kaavassa ovat mm. Siltasalmen tieosuuskunta ja Liimattalan viemäriosuuskunta. Kaavaluonnoksessa rakentamisalueen käyttötarkoitusmerkintä on RM (matkailua palvelevien rakennusten korttelialue). RM-alueen eteläpuolelle on kaavoitettu M-2 - alue (maa- ja metsätalousalue), jolla metsien avohakkuu on kielletty. Olemassa olevat rakennukset sijoittuvat RM-alueen pohjoisosaan Käpykolon ja Lisäkolon sekä Mäkikolon tiloille. Käpykolon-Lisäkolon rakennusoikeus on osoitettu nykyisten rakennusten mukaisena, Mäkikolon alueelle on kaavoitettu nykyisten rakennusten (870 k-m2) lisäksi uutta rakennusoikeutta 200 k-m2 ja talousrakennukselle 50 k-m2. Tilalla sijaitsee kaksi ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettua asuinrakennusta (Käpylinna ja Talvipalatsi). Uudisrakentamista esitetään RM-alueen eteläosaan rakentamattomalle Kallionkolon tilalle. Alueelle sijoittuisi neljä uutta lomarakennusten rakennuspaikkaa (á 100 k-m2, lisäksi talousrakennukset ja saunat) ja kaksi ympärivuotisen asuinrakennuksen paikkaa (á 150 k-m2 ja talousrakennukset). Kaikki uudet rakennukset sijoittuvat rannan suuntaisen tien yläpuolelle. Suunnittelualueen eteläosan kautta on merkitty ajoyhteys käytössä olevaa reittiä pitkin kaava-alueen pohjoispuolella sijaitseville kiinteistöille. Raakavesi on tarkoitus ottaa jatkossakin porakaivosta. Jätevesihuolto esitetään järjestettäväksi joko liittymällä viemäriosuuskuntaan tai rakentamalla kiinteistökohtainen pienoispuhdistamo. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus hyväksyy, että Käpykolon ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään päivätyn luonnoksen pohjalta. Pyydetään luonnoksesta lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Keski-Suomen museolta, Liimattalan viemäriosuuskunnalta, Siltasalmen tieosuuskunnalta sekä ympäristölautakunnalta. Päätös: Hyväksyttiin YMPL 48 Äänekosken kaupunginhallitus pyytää mm. ympäristölautakunnalta lau sun toa Käpykolon ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen, päivätystä, kaavaluonnoksesta. Lausuntoa on pyydetty mennessä. Kaavan laadinta on tullut vireille maan omis tajan hakemuksesta, eikä alueella ole olemassa aikaisempaa ranta-ase ma kaa vaa. Alueella on voimassa vuonna 2006 hyväksytty ran ta yleis kaa va, jossa alue on saanut merkinnän RM mat kai lu pal velu jen alue. Uudemmassa vuonna 2012 kau pun gin val tuus ton hyväksymässä, mutta valituksenalaisessa rantayleiskaavassa, on alueen merkintä pidetty ennallaan. Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on maanomistajan toivo muk sen mukaisesti mahdollistaa rantayleiskaavassa alueelle osoitettu matkailukäyttö luomalla suotuisat toimintaolosuhteet esimerkiksi matkailuyritykselle, joka tarjoaisi viihtyisiä majoitustiloja ja vuokrattavia loma-asuntoja. Tähän perustuen on alueen ra ken netta val le osalle annettu edelleen kaavamerkintä RM (matkailua pal vele vien rakennusten korttelialue). RM-alueen (3,32 ha) ete lä puo lel le on kaavoitettu M-2 alue (maa- ja metsätalousalue), jol la metsien avohakkuu on kielletty (0,9 ha). Olemassa olevat rakennukset sijaitsevat Käpykolon, Lisäkolon ja Mä ki ko lon tilojen alueella, RM -alueen pohjoisosassa. Lisäksi tilan Kalliokolo koillisnurkassa on yksi vanha talousrakennus. Valmisteluvaiheen ranta-asemakaavaluonnoksessa Käpykolon ja Lisä ko lon rakennusoikeus on osoitettu nykyisten rakennustenmukaisena (555 k-m2). Mäkikolon alueelle on kaavoitettu nykyisten rakennusten (870 k-m2) li säk si uutta rakennusoikeutta 250 k-m2, josta ympärivuotiseen asuinrakentamiseen 200 k-m2 ja talousrakennuksille 50 k-m2. Nykyiset Käpylinna ja Talvipalatsi sijaitsevat tilan Mäkikolo alueella. Tilan Kalliokolo alueelle on lomarakentamiseen suunniteltu 4 uutta

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta koh det ta, joiden pinta-alat kohdetta kohti ovat 165 k-m2 ( loma-asun to 100 k-m2, sauna ja talousrakennus yhteensä 65 k-m2). Lo ma-asun to jen lisärakentaminen tilalla Kalliokolo on siten (4 X 165 k-m2) yhteensä 660 kerrosneliömetriä. Ympärivuotiseen asumiseen on vastaavasti ehdotettu kahta erillistä kohdetta, joiden pinta-alat ovat asuinrakennusten osalta molemmissa 150 k-m2 ja ta lous ra kennus ten osalta molemmilla 65 k-m2. Ympärivuotiseen asumiseen esitetään siten lisää rakentamisoikeutta yhteensä 430 k-m2. Vanhan talousrakennuksen pinta-alaa ei ole huomioitu kaa va se lostuk ses sa. Koko kaava-alueen rakennusoikeus on siten tällä hetkellä 1425 k-m2 ja uutta rakennusoikeutta esitetään yhteensä 1340 k-m2. Kaava-alueen eteläosan M-2 -alueelle ei uutta rakennusoikeutta ole eh do tet tu. Ajoyhteys alueelle on suunniteltu kulkevan olemassa olevia tieuria myöten M-2 alueen läpi, jonka jälkeen tie nousee ylemmäksi kaava-alueen itärajalle ja edelleen tiloille Käpykolo ja Lisäkolo, sekä kaava-alueen ulkopuolelle jääville ulkopuolisten omistuksessa oleville kesäasunnoille. Havainnekuvan mukaan myös ran taa myötäilevä tieura tilan Mäkikolo rakennuksille säilytetään. Käpykolon vireillä olevalla kaava-alueella ei ole luon non suo je lu alueita eikä laaditun luontoselvityksen mukaan myöskään uhan alai sia kasveja tai muita erityisesti suojeltavia tai vaarantuvia luon to koh teita. Alueen merkittävimpänä kohteena pidetään alueen kes ki osas sa, tien länsipuolella sijaitsevaa lehtolaikkua, jota suo si tel laan paikallisesti arvokkaana ja rannan monimuotoisuutta li sää vä nä säästettäväksi. Siltasalmenvuoren länsirinne soveltuu huo nos ti rakentamiseen ja se tulisi jättää luontoselvityksen mukaan ra ken tami sen ulkopuolelle. Tärkeimmät ja näyttävimmät osat Siltasalmenvuoresta jäävät varsinaisen kaava-alueen ete lä puo lel le. Kaava-alueen sisälle jäävälle rinteen osalle on esitetty kaa va mer kintää M-2 (maa- ja metsätalousalue), joka ei salli ra ken ta mis ta alueelle ja estää metsän avohakkuut alueella Valmistelijan esitys ympäristölautakunnan lausunnoksi: Kaavaluonnoksen toteuttamisen tuomien vaikutusten arvioinnin lähtö koh ta na on luonnollisesti kaavan mahdollistamien muutosten vaikutusten vertaaminen alueen ja lähialueen sekä ympäröivän luonnon nykytilanteeseen. Nykytilanteessa kaava-alueella ja sen lähialueella asuu ja pitää loma-asuntoa joukko yksityisiä henkilöitä, perheitä. Työpaikkoja ei alueella ole. Kaavoituksen ja sen sallimien toi min to jen toteutuessa alueelle syntyisi joitakin matkailupalveluihin

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta liittyviä osa-aikaisia ja mahdollisesti myös ympärivuotisia työ paik koja. Alueella asuvien ja oleskelevien määrä lisääntyisi uusien asuin raken nus ten ja loma-asuntojen sekä sitä kautta matkailijoiden tu lon myötä. Alueella liikkuvan ja toimivan väkimäärän li sään ty mi nen lisäisi luonnollisesti myös alueen ja lähialueen tiestön käyt töä ja voisi vaikuttaa myös liikenneturvallisuuteen. Erityisesti Sil ta sal men tien ja Liimattalantien risteys voi muodostua lii ken teen lisääntyessä vaaralliseksi ja vaatia myös uusia tek ni siä ratkaisuja. Alueella viipyvä väkimäärä käyttäisi myös selvästi nykyistä enemmän tyypillisiä yhdyskuntarakenteeseen kuuluvia palveluja kuten jäte huol toa, puhtaaseen veteen ja jäteveteen liittyviä palveluja sekä myös kaava-alueen läpi kulkevaa tiestöä, jonka osalta tulisi selvittää myös tulevien rasitteiden muodostaminen. Alue ei kuulu tällä hetkellä Liimattalan viemäriosuuskunnan toimialueeseen ja kiinteistöt ovat tähän saakka hoitaneet jätevetensä omatoimisesti. Mikäli Liimattalan viemäriosuuskunnan toiminta-aluetta ja verkostoa ei laajenneta Käpykolon kaava-alueelle saakka tulee jätevesihuollon mah dol li si na toimintatapoina olemaan pullokaivot, kuivakäymälät, harmaavesisuodattimet, maasuodattimet ja niiden erilaiset yh dis telmät tai vaihtoehtoisesti kaava-alueen kiinteistöjen yhteinen pienpuhdistamo. Alueen ympäristö ei mahdollista kaikkien jä te vesien maaperäkäsittelyä, myös pienpuhdistamon osalta on alue haasteel li nen ja edellyttää laitteiston jatkuvaa valvontaa ja myös puhdistetun veden laadun tarkkailua. Puhtaan veden osalta on vesihuolto niin ikään hoidettu oma toi mises ti, porakaivolla. Liimattalan viemäriosuuskunnan toimialueella vastaa puhtaan veden toimittamisesta Äänekosken Energia Oy. Omatoimisten porakaivojen ja muiden veden han kin ta ta po jen riittävyys turvaamaan puhtaan veden saanti alueen laajentuessa on selvitettävä ja tarvittaessa liitettävä alue Ää ne kos ken Energia Oy:n verkostoon. Lisärakentaminen tulee näkymään jonkin verran Pyyrinlahden lä hialuei den, lähinnä vastarannan, rantamaisemassa. Koska varsinaista oma ran tais ta rantarakentamista kaavaluonnos ei sisällä, eivät myöskään maisemavaikutukset ole kovin merkittäviä ja riippuvat pal jol ti rakentamistavoista, rakennusmateriaaleista ja rakennusten lähialueelle ja ranta-alueelle jätettävästä puustosta. Kaavaan tulisi laittaa merkintä ranta-alueen puuston säilyttämisestä ja siinä tulisi huomioida myös vuokrattavien loma-asuntojen tarve yhteiselle laiturille/ venepaikalle/ uimapaikalle. Aallonmurtajatyyppisiä lai tu rei ta ei alueelle tule sallia lainkaan. Virkistyskäytön kannalta lisärakentaminen supistaa jonkin verran aluet ta, jolla liikkuminen jokamiehen oikeuden nojalla on ollut

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta sallittua. Jokamiehen oikeudella voisi edelleen liikkua lähinnä M-2 merkinnän saaneella metsäalueella, mutta rinteen jyrkkyyden ja heikon kulutuskestävyyden vuoksi liikkuminen ei ole alueella suo sitel ta vaa. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön syntyvät lähinnä ra kenta mi sen lisääntymisestä, liikenteen melun ja asukas-/ vie rai li ja määrän kasvun aiheuttamista elämisen ja liikkumisen äänistä. Paikallisia ja lyhytaikaisia vaikutuksia ilmenee Käpykolon kaava-alueella samaan tapaan kuin kaikilla omakoti- ja lo ma-asun toalueil la esimerkiksi tulisijojen ja saunojen lämmitysten aikaan. Suurim pa na yksittäisenä kysymyksenä on kuitenkin alueen jätevesien käsittely. Alueelle tulee rakentaa järjestelmä, joka ei missään olosuhteissa päästä ravinteita jo tällä hetkellä ra vin ne rik kaa seen ja rehevöityneeseen Pyyrinlahteen. Ongelmana on myös salmen ylittävän sillan avoimen vesialueen kapeus, joka osaltaan heikentää Pyyrinlahden veden luontaista vaihtumista. (valmistelu johtava ympäristötarkastaja Jouni Kurkela puh ) Oheismateriaali Käpykolon ranta-asemakaavaluonnos nro:t 3-6 Käpykolon luontoselvitys 2013 Kaavaselostus Maria ja Erkki Keljon asiasta toimittama mielipide Ympäristöpäällikön ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää lausuntonaan, että kaavaluonnoksessa esitetty mittava rakennusoikeuden lisäys kyseessä olevassa paikassa edellyttää, että alue liitetään jätevesiverkostoon, josta vesi johdetaan yhdyskunnan jätevesien käsittelyyn soveltuvalle tehokkaalle ja valvotulle puhdistamolle. Kaavaan tulisi laittaa merkintä ranta-alueen puuston säilyttämisestä ja siinä tulisi huomioida myös vuokrattavien loma-asuntojen tarve yhteiselle laiturille/ venepaikalle/ uimapaikalle. Aallonmurtajatyyppisiä laitureita ei alueelle tule sallia lainkaan. Merkittävästi lisääntyvä rakennuskanta käyttäjineen vaatii myös selvästi nykyistä enemmän yhdyskuntarakenteeseen kuuluvia huoltopalveluja, mikä edellyttää kunnollista ja kaava-alueen läpi kulkevaa tiestöä, jonka osalta tulisi selvittää myös tulevien rasitteiden muodostaminen. Väkimäärän lisääntyminen lisäisi luonnollisesti myös alueen ja lähialueen tiestön käyttöä ja voisi vaikuttaa myös liikenneturvallisuuteen. Erityisesti Siltasalmentien ja Liimattalantien risteys voi muodostua liikenteen lisääntyessä vaaralliseksi ja vaatia myös uusia teknisiä ratkaisuja.

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Siltasalmenvuoresta kaava-alueen sisälle jäävälle rinteen osalle esitettyä kaavamerkintää M-2 (maa- ja metsätalousalue) määräys, joka kieltää avohakkuun alueella, on aiheellinen. Päätös: Hyväksyttiin

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Lausunto Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksesta KH Asemakaavan muutos koskee Konginkankaan taajaman länsiosaa. Alu ee seen kuuluu teollisuustontteja, Konginkankaan urheilukentän aluet ta, maa- ja metsätalousalueita sekä pientaloasumisen alueita pää osin Puroahontien, Kauppatien ja Karilantien varrella. Kooltaan suun nit te lu alue on noin 24 hehtaaria. Asemakaavan muutos on saatettu vireille kaavoituskatsauksen 2014 yh tey des sä (kaupunginhallitus , tiedottaminen Si sä-suomen lehti ja ÄKS sekä kaupungin internetsivut). Suunnittelutarpeen on käynnistänyt Yrjöläntien ja Karilantien päässä sijaitsevan teollisuusalueen maankäytön päivitys: korttelin 14 lävitse kul ke va valaistu kuntorata sijaitsee nykyisen asemakaavan teol lisuus ton til la. Kaavamuutoksen yhteydessä selvitetään teol li suus alueen laajennusmahdollisuudet siten, että kuntorata osoitetaan omalla mer kin näl lään. Samalla arvioidaan alueen pienehköjen asumiseen va rat tu jen tonttien laajentamismahdollisuudet ja selvitetään puis toalueil le sopivin kaavamerkintä. Alueella voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Alueen maankäytön muutoksia ohjaa Konginkankaan kirkonkylän - Mason mä en osayleiskaava, joka on hyväksytty Äänekosken kau pun ginval tuus tos sa Alueen osayleiskaava on suurilta osin ny kyisen maankäytön toteava. Alueelle on laadittu luontoselvitys kesäkuussa 2014 (Tmi Poh janmaan Luontotieto), jossa on selvitetty luontotyypit, kasvillisuus sekä alu een sopivuus mahdollisille uhanalaisille lajeille tai luon to di rek tiivin liitteiden II ja IV(a) lajeille. Selvityksen mukaan asemakaavan muutosalueella ei ole sellaisia eri tyi siä luontoarvoja, jotka olisi syytä huomioida kaavassa. Alueella on kuitenkin muutamia huomattavan vanhoja ja järeitä puita (kil pikaar na män ty jä sekä koivu- ja haaparyhmiä), joita ei ole syytä turhaan kaataa. Kaavaluonnoksessa nykyinen pururata on liitetty urheilukentän VU-alu ee seen (virkistys- ja urheilupalvelujen alue), jolloin Yrjöläntien ete lä puo li nen teollisuusalue jakaantuu kahteen kortteliin. Yrjöläntien poh jois puo lel la kuntopolun säilyttäminen nykyisellä paikallaan edellyt tää rakentamattoman korttelin 13 teollisuustontin pienentämistä ja ka tu alu een osaksi esitetyn pururadan alueen lunastamista kau pungil le. Kaava-aluetta on laajennettu Yrjöläntien päässä kiin teis tö ra jojen mukaisesti.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Talousjohtajan ehdotus: Karilantien päähän on kaavoitettu uusi teollisuustontti ja korttelin 20 teol li suus alu een länsi- ja eteläreunojen rajausta on tarkistettu. Urheilukentän päädystä puretun omakotitalon tonttia on laajennettu ja muutettu kaavamerkinnäksi AP (asuinpientalojen korttelialue), jolloin myös rivitalojen rakentaminen keskeiselle paikalle on mah dol lista. Urheilukentän länsipuolella on laajennettu lähes kaikkia omakoti- ja ri vi ta lo tont te ja: monin paikoin nykyinen maankäyttö on laajentunut tont ti aluei den ulkopuolelle. Lisäksi on hieman laajennettu ase makaa va-alu een rajausta kiinteistörajoihin ja esitetty Kuusitien katualue lii tet tä väk si viereisiin tontteihin. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Konginkankaan länsiosan ase makaa van muutosta ja laajennusta koskeva valmisteluvaiheen kuu le minen järjestetään päivätyn luonnoksen perusteella. Pyy detään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ym pä ris tö lauta kun nal ta, vapaa-aikalautakunnalta, Äänekosken Energia Oy:ltä, Elenia Oy:ltä, Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Konginkankaan kyläyhdistys ry:ltä. Päätös: Hyväksyttiin YMPL 49 Kaavaselostuksen mukaan muutoksen yhdyskuntataloudelliset vaikutukset ovat myönteisiä: katuverkko ja vesihuolto ovat pääosin olemassa. Uudet ja laajennetut tontit on helppo liittää olemassa oleviin verkostoihin. Myös sosiaaliset vaikutukset arvioidaan myönteisiksi, koska kaava luo edellytykset esim. ravitalotyyppiseen senioriasumiseen kyläkeskuksen yhteyteen ja kaava turvaa pururadan ja ympäröivän puuston säilymisen. Teollisuusalueen laajentaminen saattaa hieman lisätä raskasta liikennettä ja sen mahdollisesti aiheuttamaa häiriötä. Rakennetun ympäristön muutokset ovat pieniä, sillä suuri osa muutoksista koskee tonttien kokoa. Suurin yksittäinen muuttuva kohde on Taavetintien päässä sijaitseva entinen AO-tontti, joka on muutettu AP-tontiksi. Muutos mahdollistaa rivitalojen toteuttamisen. Alueen luonne maaseutumaisena kyläkeskuksen läheisenä asuinpelto- la työpaikka-alueena säilyy ennallaan.

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582 Kaupunginhallitus Aika 22.09.2014 klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 162 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229 Tekninen lautakunta AIKA 25.10.2011 klo 17:30-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kokko Ismo puheenjohtaja Skogster

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot