TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset"

Transkriptio

1 Raportti 60O Q TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset 60O

2 Päiväys Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET Käytetyt mittauslaitteet Melun impulssimaisuus tai kapeakaistaisuus Valtioneuvoston ohjearvot Päivämelumittaukset Yömelumittaukset Louhosräjäytys Mittausepävarmuudet 5 3 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 5 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Mittauspistekartta Mittaustulokset Valtioneuvoston melun ohjearvot Ääniaallon mittayksiköt ja ympäristömelu Lyhenteet L Aeq A-taajuuspainotettu ekvivalenttinen äänitaso L WA A-taajuuspainotettu äänilähteen äänitehotaso L AFmax A-taajuuspainotettu äänenpaineen maksimitaso mittauksen aikana F- aikapainotuksella L AFmin A-taajuuspainotettu äänenpaineen minimitaso mittauksen aikana F-aikapainotuksella A-taajuuspainotettu äänenpaineen pysyvyystaso 95%:n mukaan L A95

3 Päiväys Sivu 2 (5) 1 YLEISTÄ Tämä raportti käsittelee Talvivaaran kaivosalueen läheisyydessä olevien häiriintyvien kohteiden sekä kaivoksen rakentamis- ja tuotantotoiminnan aikaisia ympäristömelumittauksia. Pöyry Finland Oy suoritti neljännet tarkkailumelumittaukset välisenä aikana. Mittaukset suoritettiin tarkkailusuunnitelman (Pöyry Environment Oy 9M6071) mukaisesti, jossa on yksityiskohtaisesti pyritty suunnittelemaan mittauspisteet, mittausmenetelmät sekä kohteen ominaisuudet huomioon ottaen riittävä mittauslaajuus mittauspisteiden ja -laitteistojen osalta. Tarkkailuohjelmassa esitetään, että melua mitataan suurimpien maanrakennustöiden käynnissä ollessa neljä kertaa vuodessa suoralla mittauksella häiriintyvien kohteiden (7 kohdetta) pihoilla. Kaivoksella vuoden 2009 alussa esiintyneiden kivenmurskauksen teknisien ongelmien vuoksi, 3. ja 4.mittaukset on jouduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan. Tässä raportissa esitetään 4.mittauksen tulokset. 2 MELUMITTAUKSET Mittauspisteet on esitetty liitteen 1 kuvassa. Päivä- ja yöajan melumittaukset suoritettiin seitsemässä mittauspisteessä. Kaivoksen tuotantotoiminnan aktiivisuustaso oli normaali ja lisäksi alueella suoritettiin louhosräjäytys, joka mitattiin pisteessä P3, Taattola. Mittaukset on suoritettu Ympäristöministeriön Melumittausohjeen 1/1995 mukaisesti. 2.1 Käytetyt mittauslaitteet Äänenpainetason ja äänispektrin tallennus: kaksi integroivaa äänitasomittaria, joissa A-taajuuspainotus, F, S, I aikapainotukset ja tarkkuusluokka 1 kuten on määritelty standardeissa IEC 651, tai Luokan 0. äänitasokalibraattori (mäntä-äänilähde, 124 db taajuudella 250Hz) sekä luokan 1. äänitasokalibraattori (referenssiäänilähde, 94 db taajuudella 1kHz) Äänitallennin bit / khz Ympäristön tilan mittaukset: lämpötilan, tuulensuunnan ja -nopeuden, ilmankosteuden ja ilmanpaineen mittarit. Digitaalikamera Muistiinpanovälineet

4 Päiväys Sivu 3 (5) 2.2 Melun impulssimaisuus tai kapeakaistaisuus Impulssimaisuuden määritelmä: Melu joka sisältää hetkellisiä, enintään 1s kestäviä ja toisistaan selvästi erottuvia meluhuippuja. Iskumaisuuden toteamiseen voidaan käyttää (tarvittaessa) yhteispohjoismaista Nordtest menetelmää NT ACOU 112. Kapeakaistaisuuden määritelmä: Mittausaikana havaittu tonaalinen melu, jonka vähintään yksi spektrin terssikaista on > 5 db viereisiä kaistoja suurempi. 2.3 Valtioneuvoston ohjearvot Valtioneuvosto on 3. päivänä huhtikuuta 1987 annetun meluntorjuntalain (382/87) 9 :n nojalla ympäristöministeriön esittelystä päättänyt A-painotetun melun ekvivalenttitason (L Aeq ) ohjearvot ulkona (2 ) (tarkempi esitys, ks. liite 4: Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoitotai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (L Aeq ) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 db eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 db. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla vastaavat A- painotetun ekvivalenttitason L Aeq ohjearvot ovat 45 päivällä sekä yöllä. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 db. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei kuitenkaan sovelleta yöohjearvoja. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 db eikä yöohjearvoa db. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa 1 momentissa mainittuja ohjearvoja. Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. 2.4 Päivämelumittaukset Ympäristömelumittauksia suoritettiin häiriintyvien kohteiden pihapiireissä 15- minuutin yhtäjaksoisilla mittauksilla. Mittauksessa tallennettiin F-aikapainotuksella sekä A-taajuuspainotuksella keskiäänitason L Aeq arvo viiden sekunnin tallennusvälillä sekä F, S ja I aikapainotuksella L Amax ja L Amin arvot. Yksityiskohtaiset mittaustulokset on esitetty liitteessä 2, missä tulokset on laskettu logaritmisesti koko mittausvälille (kuvissa liukuva L Aeq punaisella katkoviivalla). Taajuuskaistaesitys terssikaistan leveydellä on esitetty liitteessä 3. Sää oli suoritettujen päivämelumittausten aikaan hyvä (tuulennopeus mittauspisteissä 0-4 m/s, suunnasta 180 ), taivas oli pilvetön, ilman lämpötila noin +24 C, ilmankosteus 55% ja ilmanpaine 990 mbar. Taulukko1. Yhteenveto päivämelumittauksista [] Nimi L Aeq L AFmin L AFmax Korjaus Taustamelutapahtumia Yht Piste

5 Päiväys Sivu 4 (5) Piste koirat, linnut 42 Piste Louhosräjäytys 60 Piste linnut, autoja 16:43, lentokone 16:45 43 Piste kapeakaistaista, linnut 45 Piste tuulikohina puissa, linnut 38 Piste Keskiäänitaso L Aeq on selvästi alle 55 kussakin mittauspisteessä, lukuun ottamatta pistettä P3, Taattola, jossa suoritettiin Louhosräjäytys. Melulähteitä olivat tieliikenne sekä satunnaiset vaimeat kaivosalueelta kuuluneet kolahdukset. Pisteessä P5 melu oli kapeakaistaista taajuudella 80 Hz, jolloin lopputulokseen tehdään +5 db:n kapeakaistakorjaus. Avolouhosräjäytyksen impulssimaisuuskorjaus on + 5 db pisteessä P3, Taattola. Ilman louhosräjäytystä, keskiäänitaso LAeq pisteessä P3 oli noin Yömelumittaukset Yöajan ympäristömelumittauksia suoritettiin häiriintyvien kohteiden pihapiireissä 15 minuutin yhtäjaksoisilla mittauksilla. Mittauksessa tallennettiin F-aikapainotuksella sekä A-taajuuspainotuksella keskiäänitason L Aeq arvo 5s lokkausvälillä sekä F, S ja I aikapainotuksella L Amax ja L Amin arvot. Yksityiskohtaiset mittaustulokset on esitetty liitteessä 2, missä tulokset on laskettu logaritmisesti koko mittausvälille (kuvissa liukuva L Aeq punaisella katkoviivalla). Taajuuskaistaesitys terssikaistan leveydellä on esitetty liitteessä 3. Sää oli yömelumittausten aikaan hyvä (ilma lähes tyyni), taivas oli selkeä, ilman lämpötila noin +15 C, ilmankosteus noin 70% sekä ilmanpaine 990 mbar. Taulukko2. Yhteenveto yömelumittauksista [] Nimi L Aeq L AFmin L AFmax Korjaus Taustamelutapahtumia Yht Piste Piste koirat, linnut 47 Piste Piste linnut 42 Piste linnut, auton ohitus 34 Piste linnut Piste Keskiäänitaso L Aeq on alle 50 kussakin mittauspisteessä. Merkittävimpiä melulähteitä olivat kuormauksen sekä lastinkäsittelyn äänet kaivosalueelta. Merkittävää impulssimaista tai kapeakaistaista melua ei havaittu.

6 2.6 Louhosräjäytys PÖYRY FINLAND OY Päiväys Sivu 5 (5) Kaivoksen avolouhosalueen räjäytysmelu mitattiin pisteessä P3 Taattolan piha-alueella klo 13:49. Melun hetkellinen maksimi fast (F)-aikapainotuksella oli 73 :ä. Koko räjäytystoiminta-ajan (4 minuuttia), mukaan lukien varoitusäänipiippaukset, ekvivalenttinen melutaso oli L Aeq, räjäytys = 55. Koska räjäytys on impulssimainen melutapahtuma, lisätään ekvivalenttiseen tapahtumaan + 5dB:n impulssimelukorjaus. Siten tapahtuman korjattu A-painotettu keskiäänitaso oli 60 ja aikakorjattu keskiäänitaso koko päiväajalle (klo 07-22) L Aeq, 07-22, räjäytys = 37. Räjäytysten maksimitasot voivat vaihdella panosmäärän, räjäytyssuunnan ja - paikan sekä säätilojen mukaan. 2.7 Mittausepävarmuudet Mittauksille on määritelty epävarmuus Ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 laajennetun menetelmän mukaisesti. Ympäristömelumittauksille mittausepävarmuudet meluherkkien kohteiden luona ovat noin db. 3 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Järjestyksessään neljännet rakennus- ja tuotantoajan meluvaikutuksia käsittelevät mittaukset suoritettiin välisenä aikana. Melumittaukset immissiopisteissä suoritettiin päivä- ja yöaikaan melumittaussuunnitelman mukaisesti. Mittausten perusteella voidaan todeta, että kaivostoiminnasta aiheutuva melutaso ei ylitä päivä- eikä yöajan ohjearvoa missään mittauspisteessä. Ottaen kuitenkin huomioon alueen tyypillisen matalan taustamelutason etenkin yöaikaan, voidaan kaivostoiminnan melu kuulla hyvinkin kaukana ja yleisesti matalataajuisena meluna. Melupiikkejä aiheuttivat satunnaiset iskumaiset äänet, louhosräjäytys sekä ajoneuvojen ohiajot. Pöyry Finland Oy, Tehokkuus- ja mittauspalvelut Ilkka Heikkilä, Johtaja Carlo Di Napoli, konsultti, meluselvitykset

7 Päiväys LIITE 1 MELUMITTAUSPISTEET

8 Sivu 1 (1) Liite 1. Mittauspisteet

9 Päiväys LIITE 2 MELUMITTAUSTULOKSET

10 Sivu 1 (14) Liite 2. Mittausajan äänitasot Päivämelumittaukset Piste P1, Pappila Mittauspiste: P1, Pappila Pvm: Start Time: 15:47:15 End Time: 16:02:10 L Aeq L AFmax L AFmin L ASmax L ASmin L AImax L AImin 37,3 52,5 28,3 47,9,2 57,2 29, :47 15:47 15:47 15:48 15:48 15:48 15:48 15:49 15:49 15:49 15:49 15:50 15:50 15:50 15:50 15:51 15:51 15:51 15:51 15:52 15:52 15:52 15:52 15:53 15:53 15:53 15:53 15:54 15:54 15:54 15:54 15:55 15:55 15:55 15:55 15:56 15:56 15:56 15:56 15:57 15:57 15:57 15:57 15:58 15:58 15:58 15:58 15:59 15:59 15:59 15:59 16:00 16:00 16:00 16:00 16:01 16:01 16:01 16:01 16:02 Aika LAeq LAFmax LAFmin LAeq,tot

11 Sivu 2 (14) P2, Pirttimäki Mittauspiste: P2, Pirttimäki Pvm: Alkoi: 18:44:27 Loppui: 18:59:25 L Aeq L AFmax L AFmin L ASmax L ASmin L AImax L AImin 41,5 62,9 27,7 55,9,0 65,8 29, :44 18:44 18:44 18:45 18:45 18:45 18:45 18:46 18:46 18:46 18:46 18:47 18:47 18:47 18:47 18:48 18:48 18:48 18:48 18:49 18:49 18:49 18:49 18:50 18:50 18:50 18:50 18:51 18:51 18:51 18:51 18:52 18:52 18:52 18:52 18:53 18:53 18:53 18:53 18:54 18:54 18:54 18:54 18:55 18:55 18:55 18:55 18:56 18:56 18:56 18:56 18:57 18:57 18:57 18:57 18:58 18:58 18:58 18:58 18:59 18:59 Aika LAeq LAFmax LAFmin LAeq,tot

12 Sivu 3 (14) P3, Taattola, Avolouhosräjäytys Mittauspiste: P3, Taattola Pvm: Start Time: 13:47:00 End Time: 13:5 L Aeq L AFmax L AFmin L ASmax L ASmin L AImax L AImin 55,1 73,0 37,0 68,2 37,8 75,6 37, Aika LAeq LAFmax LAFmin LAeq,tot

13 Sivu 4 (14) P4, Myllyniemi Mittauspiste: P4, Myllyniemi Pvm: Alkoi: 16:38:11 Loppui: 16:53:10 L Aeq L AFmax L AFmin L ASmax L ASmin L AImax L AImin 43,2 57,6 29,9 53,6 31,2 60,4, :38 16:38 16:38 16:38 16:39 16:39 16:39 16:39 16: 16: 16: 16: 16:41 16:41 16:41 16:41 16:42 16:42 16:42 16:42 16:43 16:43 16:43 16:43 16:44 16:44 16:44 16:44 16:45 16:45 16:45 16:45 16:46 16:46 16:46 16:46 16:47 16:47 16:47 16:47 16:48 16:48 16:48 16:48 16:49 16:49 16:49 16:49 16:50 16:50 16:50 16:50 16:51 16:51 16:51 16:51 16:52 16:52 16:52 16:52 16:53 Aika LAeq LAFmax LAFmin LAeq,tot

14 Sivu 5 (14) P5, Sorsala Mittauspiste: P5, Sorsala Pvm: Alkoi: 18:05:19 Loppui: 18:20:15 L Aeq L AFmax L AFmin L ASmax L ASmin L AImax L AImin,1 60,4 26,1 53,3 28,3 64,5 28, :05 18:05 18:05 18:06 18:06 18:06 18:06 18:07 18:07 18:07 18:07 18:08 18:08 18:08 18:08 18:09 18:09 18:09 18:09 18:10 18:10 18:10 18:10 18:11 18:11 18:11 18:11 18:12 18:12 18:12 18:12 18:13 18:13 18:13 18:13 18:14 18:14 18:14 18:14 18:15 18:15 18:15 18:15 18:16 18:16 18:16 18:16 18:17 18:17 18:17 18:17 18:18 18:18 18:18 18:18 18:19 18:19 18:19 18:19 18:20 18:20 Aika LAeq LAFmax LAFmin LAeq,tot

15 Sivu 6 (14) P6, Metsäpirtti Mittauspiste: P6, Metsäpirtti Pvm: Alkoi: 19:20:12 Loppui: 19:35:10 L Aeq L AFmax L AFmin L ASmax L ASmin L AImax L AImin 38,1 51,3 29,2 47,2 29,8 55,0 29, :20 19:20 19:20 19:20 19:21 19:21 19:21 19:21 19:22 19:22 19:22 19:22 19:23 19:23 19:23 19:23 19:24 19:24 19:24 19:24 19:25 19:25 19:25 19:25 19:26 19:26 19:26 19:26 19:27 19:27 19:27 19:27 19:28 19:28 19:28 19:28 19:29 19:29 19:29 19:29 19: 19: 19: 19: 19:31 19:31 19:31 19:31 19:32 19:32 19:32 19:32 19:33 19:33 19:33 19:33 19:34 19:34 19:34 19:34 19:35 Aika LAeq LAFmax LAFmin LAeq,tot

16 Sivu 7 (14) P7, Kalliojärvi Mittauspiste: P7, Kalliojärvi Pvm: Alkoi: 17:25:02 Loppui: 17:4 L Aeq L AFmax L AFmin L ASmax L ASmin L AImax L AImin 35,4 50,2,1 46,5,8 54,2, :25 17:25 17:25 17:25 17:26 17:26 17:26 17:26 17:27 17:27 17:27 17:27 17:28 17:28 17:28 17:28 17:29 17:29 17:29 17:29 17: 17: 17: 17: 17:31 17:31 17:31 17:31 17:32 17:32 17:32 17:32 17:33 17:33 17:33 17:33 17:34 17:34 17:34 17:34 17:35 17:35 17:35 17:35 17:36 17:36 17:36 17:36 17:37 17:37 17:37 17:37 17:38 17:38 17:38 17:38 17:39 17:39 17:39 17:39 17: Aika LAeq LAFmax LAFmin LAeq,tot

17 Sivu 8 (14) Yömelumittaukset Piste P1, Pappila Mittauspiste: P1, Pappila Pvm: Start Time: 5:04:20 End Time: 5:19:15 L Aeq L AFmax L AFmin L ASmax L ASmin L AImax L AImin 49,3 68,0 34,4 62,9 37,5 71,2 36, :04 5:04 5:04 5:05 5:05 5:05 5:05 5:06 5:06 5:06 5:06 5:07 5:07 5:07 5:07 5:08 5:08 5:08 5:08 5:09 5:09 5:09 5:09 5:10 5:10 5:10 5:10 5:11 5:11 5:11 5:11 5:12 5:12 5:12 5:12 5:13 5:13 5:13 5:13 5:14 5:14 5:14 5:14 5:15 5:15 5:15 5:15 5:16 5:16 5:16 5:16 5:17 5:17 5:17 5:17 5:18 5:18 5:18 5:18 5:19 Aika LAeq LAFmax LAFmin LAeq,tot

18 Sivu 9 (14) P2, Pirttimäki Mittauspiste: P2, Pirttimäki Pvm: Alkoi: 3:22:09 Loppui: 3:37:05 L Aeq L AFmax L AFmin L ASmax L ASmin L AImax L AImin 46,5 58,1,6 53,3 32,6 61,4 32, :22 3:22 3:22 3:22 3:23 3:23 3:23 3:23 3:24 3:24 3:24 3:24 3:25 3:25 3:25 3:25 3:26 3:26 3:26 3:26 3:27 3:27 3:27 3:27 3:28 3:28 3:28 3:28 3:29 3:29 3:29 3:29 3: 3: 3: 3: 3:31 3:31 3:31 3:31 3:32 3:32 3:32 3:32 3:33 3:33 3:33 3:33 3:34 3:34 3:34 3:34 3:35 3:35 3:35 3:35 3:36 3:36 3:36 3:36 3:37 Aika LAeq LAFmax LAFmin LAeq,tot

19 Sivu 10 (14) P3, Taattola, Piha Mittauspiste: Piste 3, Taattola Pvm: Alkoi: 3:49:48 Loppui: 4:04:45 L Aeq L AFmax L AFmin L ASmax L ASmin L AImax L AImin 36,4 53,0 25,6 46,5 27,9 58,2 27, :49 3:50 3:50 3:50 3:50 3:51 3:51 3:51 3:51 3:52 3:52 3:52 3:52 3:53 3:53 3:53 3:53 3:54 3:54 3:54 3:54 3:55 3:55 3:55 3:55 3:56 3:56 3:56 3:56 3:57 3:57 3:57 3:57 3:58 3:58 3:58 3:58 3:59 3:59 3:59 3:59 4:00 4:00 4:00 4:00 4:01 4:01 4:01 4:01 4:02 4:02 4:02 4:02 4:03 4:03 4:03 4:03 4:04 4:04 4:04 4:04 Aika LAeq LAFmax LAFmin LAeq,tot

20 Sivu 11 (14) P4, Myllyniemi Mittauspiste: P4, Myllyniemi Pvm: Alkoi: 4:33:55 Loppui: 4:48:50 L Aeq L AFmax L AFmin L ASmax L ASmin L AImax L AImin 42,0 57,2 27,5 53,6 29,9 61,2 29, :33 4:34 4:34 4:34 4:34 4:35 4:35 4:35 4:35 4:36 4:36 4:36 4:36 4:37 4:37 4:37 4:37 4:38 4:38 4:38 4:38 4:39 4:39 4:39 4:39 4: 4: 4: 4: 4:41 4:41 4:41 4:41 4:42 4:42 4:42 4:42 4:43 4:43 4:43 4:43 4:44 4:44 4:44 4:44 4:45 4:45 4:45 4:45 4:46 4:46 4:46 4:46 4:47 4:47 4:47 4:47 4:48 4:48 4:48 Aika LAeq LAFmax LAFmin LAeq,tot

21 Sivu 12 (14) P5, Sorsala Mittauspiste: P5, Sorsala Pvm: Alkoi: 4:13:15 Loppui: 4:28:10 L Aeq L AFmax L AFmin L ASmax L ASmin L AImax L AImin,2 62,0 22,6 59,1 26,1 62,7 25, :13 4:13 4:13 4:14 4:14 4:14 4:14 4:15 4:15 4:15 4:15 4:16 4:16 4:16 4:16 4:17 4:17 4:17 4:17 4:18 4:18 4:18 4:18 4:19 4:19 4:19 4:19 4:20 4:20 4:20 4:20 4:21 4:21 4:21 4:21 4:22 4:22 4:22 4:22 4:23 4:23 4:23 4:23 4:24 4:24 4:24 4:24 4:25 4:25 4:25 4:25 4:26 4:26 4:26 4:26 4:27 4:27 4:27 4:27 4:28 Aika LAeq LAFmax LAFmin LAeq,tot

22 Sivu 13 (14) P6, Metsäpirtti Mittauspiste: P6, Metsäpirtti Pvm: Alkoi: 6:13:54 Loppui: 6:28:45 L Aeq L AFmax L AFmin L ASmax L ASmin L AImax L AImin 41,7 59,1 26,5 54,1 29,1 61,5 29, :13 6:14 6:14 6:14 6:14 6:15 6:15 6:15 6:15 6:16 6:16 6:16 6:16 6:17 6:17 6:17 6:17 6:18 6:18 6:18 6:18 6:19 6:19 6:19 6:19 6:20 6:20 6:20 6:20 6:21 6:21 6:21 6:21 6:22 6:22 6:22 6:22 6:23 6:23 6:23 6:23 6:24 6:24 6:24 6:24 6:25 6:25 6:25 6:25 6:26 6:26 6:26 6:26 6:27 6:27 6:27 6:27 6:28 6:28 6:28 6:28 Aika LAeq LAFmax LAFmin LAeq,tot

23 Sivu 14 (14) P7, Kalliojärvi Mittauspiste: P7, Kalliojärvi Pvm: Alkoi: 5:38:20 Loppui: 5:53:15 L Aeq L AFmax L AFmin L ASmax L ASmin L AImax L AImin,4 54,3 27,6 51,9 29,2 56,6 29, :38 5:38 5:38 5:39 5:39 5:39 5:39 5: 5: 5: 5: 5:41 5:41 5:41 5:41 5:42 5:42 5:42 5:42 5:43 5:43 5:43 5:43 5:44 5:44 5:44 5:44 5:45 5:45 5:45 5:45 5:46 5:46 5:46 5:46 5:47 5:47 5:47 5:47 5:48 5:48 5:48 5:48 5:49 5:49 5:49 5:49 5:50 5:50 5:50 5:50 5:51 5:51 5:51 5:51 5:52 5:52 5:52 5:52 5:53 Aika LAeq LAFmax LAFmin LAeq,tot

24 Päiväys LIITE 3 MELUMITTAUSTEN ÄÄNISPEKTRIT

25 Liite 3. Äänimittausten spektrikaistat terssikaistan leveydellä Päivämelumittaukset Piste P1, Pappila PÖYRY FINLAND OY Sivu 1 (13) Äänenpaine [db] P1, Pappila 12, , Taajuus [Hz] db(l)

26 Sivu 2 (13) P2, Pirttimäki P2, Pirttimäki db(l) Äänenpaine [db] , , Taajuus [Hz]

27 Sivu 3 (13) P3, Taattola, Piha, Louhosräjäytys P3, Taattola db(l) Äänenpaine [db] , , Taajuus [Hz]

28 Sivu 4 (13) P4, Myllyniemi P4, Myllyniemi db(l) Äänenpaine [db] , , Taajuus [Hz]

29 Sivu 5 (13) P5, Sorsala Äänenpaine [db] P5, Sorsala 12, , Taajuus [Hz] db(l)

30 Sivu 6 (13) P6, Metsäpirtti 45 P6, Metsäpirtti db(l) 35 Äänenpaine [db] , , Taajuus [Hz]

31 Sivu 7 (13) P7, Kalliojärvi P7, Kalliojärvi db(l) Äänenpaine [db] , , Taajuus [Hz]

32 Sivu 8 (13) Yömelumittaukset Piste P1, Pappila P1, Pappila db(l) Äänenpaine [db] , , Taajuus [Hz]

33 Sivu 9 (13) P2, Pirttimäki P2, Pirttimäki db(l) 35 Äänenpaine [db] , , Taajuus [Hz]

34 Sivu 10 (13) P3, Taattola, Piha 45 Piste 3, Taattola db(l) 35 Äänenpaine [db] , , Taajuus [Hz]

35 Sivu 11 (13) P4, Myllyniemi P4, Myllyniemi db(l) 35 Äänenpaine [db] , , Taajuus [Hz]

36 Sivu 12 (13) P5, Sorsala P5, Sorsala db(l) 35 Äänenpaine [db] , , Taajuus [Hz]

37 Sivu 13 (13) P7, Kalliojärvi P7, Kalliojärvi db(l) Äänenpaine [db] , , Taajuus [Hz]

38 Päiväys LIITE 4 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSEN (Vnp 993/1992) MUKAISET MELUN OHJEARVOT

39 Sivu 1 (1) Liite 4. Valtioneuvoston melun ohjearvot Ohjearvot ulkona L Aeq(07:00-22:00) L Aeq(22:00-07:00) Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet. Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 55 db db 45 db db 1), 2) 3),4) Ohjearvot sisällä Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 db db Schools and meeting rooms 35 db - Commercial and office rooms 45 db - 1) Uusilla alueilla melutason ohjearvo yöaikana on 45 db 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuljealueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä 4) Loma-asumiseen taajamissa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoa Mittaus- tai laskentatuloksen korjaaminen: Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin.

40 Päiväys LIITE 5 ÄÄNIAALLON MITTAYKSIKÖT JA YMPÄRISTÖMELU

41 Sivu 1 (2) Liite 5. Ääniaallon mittausyksiköt ja ympäristömelu Äänen voimakkuutta mitataan käyttäen logaritmista desibeliasteikkoa (db), jossa äänenpaineelle (eli hyvin pienelle paineenmuutokselle) käytetään referenssipainetta 20 Pa ilmalle sekä 1 Pa muille aineille. Äänen voimakkuutta voidaan havainnollistaa seuraavalla taulukolla, jossa on esitetty kunkin äänenpainetason muutosta vastaava desibelitaso tyypillisen äänilähteen luona mitattuna. Äänenpaine, Pa Tyypillinen äänilähde Äänenpainetaso, db Suihkumoottori Rock-konsertti Suuri teollisuusmoottori Yleistä toimistomelua Toimistohuone Hiljainen luontoalue Erittäin hiljainen huone Kuulokynnys 0 Ääni on aaltoliikettä, joka välittyäkseen eteenpäin tarvitsee aina väliaineen. Ilmassa äänellä on nopeus joka on riippuvainen ilman lämpötilasta. Eri väliaineissa ääniaalto kulkee eri nopeuksilla väliaineen ominaisuuksien mukaan. Normaali ympäristömelu sisältää useiden kohteiden yhtäaikaista ääntä, jossa äänen taajuudet ja aallonpituudet ovat jatkuvassa muutoksessa. Mittauksin voidaan kuitenkin erotella melun hetkelliset komponentit esim. taajuustarkastelulla. Melu on sen sijaan käsite, jolla ymmärretään äänen negatiivisia vaikutuksia, eitoivottua ääntä josta seuraa ihmisille haittaa. Melu on siis fysikaalisten mittareiden lisäksi myös hyvin pitkälti subjektiivinen käsite, jossa kuulijan omilla tuntemuksilla ja äänenerotuskyvyllä on ratkaiseva merkitys. Kuuloaistin herkkyys vaihtelee eri taajuisille äänille, jolloin vaihtelevat myös melun haitallisuus, häiritsevyys sekä kiusallisuus. Nämä tekijät on otettu huomioon äänen taajuuskomponentteja painottamalla. Yleisin käytetty taajuuspainotus on A-painotus, joka perustuu kuuloaistin taajuusvasteen mallintamiseen ja ilmaistaan usein A- kirjaimella dimension perässä, esimerkiksi.

42 Sivu 2 (2) Liite 5_1. Vakioäänekkyyskäyriä sekä ihmisen keskimääräinen kuulokynnyskäyrä (engl. treshold ) ISO 226:2003 mukaan Äänen taajuuspainotuksia. Sininen viiva vastaa A-painotusta, oranssi viiva C-painotusta.

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 3.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 3.melumittaukset Raportti 6O6146.1.Q86-3 11.2.2 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 3.melumittaukset 6O6146.1 Päiväys 11.2.2 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2 2.1 Käytetyt mittauslaitteet 2 2.2 Melun

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 2.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 2.melumittaukset Raportti 60O601.01.Q860-002 26.3.2009 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 2.melumittaukset 60O601.01 Päiväys 26.3.2009 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2 2.1 Käytetyt mittauslaitteet

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 1.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 1.melumittaukset Raportti 60O60146.01.Q860-001A 16.7.08 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 1.melumittaukset 60O60146.01 A Päiväys 16.7.08 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2 2.1 Käytetyt

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset Raportti 60O60146.01.Q860-004 27.5.2010 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset 60O60146.01 Viite 60O60146.01.Q860-004 Päiväys 27.5.2010 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2

Lisätiedot

TUULIKIERTUE 2013 - HAMINA TUULIVOIMAMELU CARLO DI NAPOLI PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA TEHOKKUUS- JA MITTAUSPALVELUT

TUULIKIERTUE 2013 - HAMINA TUULIVOIMAMELU CARLO DI NAPOLI PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA TEHOKKUUS- JA MITTAUSPALVELUT TUULIKIERTUE 2013 - HAMINA TUULIVOIMAMELU CARLO DI NAPOLI PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA TEHOKKUUS- JA MITTAUSPALVELUT TUULIVOIMAMELU OHJELMA 1.Perusteita 2.Tuulivoimala melulähteenä 3.Tuulivoimamelun luonne

Lisätiedot

RAPORTTI 16ENN Q TALVIVAARA SOTKAMO OY Taattolan melumittaus

RAPORTTI 16ENN Q TALVIVAARA SOTKAMO OY Taattolan melumittaus RAPORTTI 16ENN0083.110.Q860-001 7.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Taattolan melumittaus Sotkamo 21.8. 4.9.2012 Päiväys 7.11.2012 Sivu 1 (1) Yhteenveto Pöyry Finland Oy mittasi Taattola nimisellä kiinteistöllä

Lisätiedot

RAPORTTI 16.9.2014 16X246926.10.Q860-001

RAPORTTI 16.9.2014 16X246926.10.Q860-001 RAPORTTI 16.9.2014 16X246926.10.Q860-001 TALVIVAARA SOTKAMO OY Talvivaaran kaivoksen melumallinnus nykytila v. 2014 Sivu 1 (10) Yhteyshenkilö: Pöyry Finland Oy Carlo Di Napoli Jaakonkatu 3 01620 Vantaa

Lisätiedot

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki MITTAUSRAPORTTI 29.7.2011 Panimoravintola Huvila Jussi Hukkanen Puistokatu 4 57100 SAVONLINNA MELUMITTAUS PANIMORAVINTOLA HUVILAN KESÄKONSERTISTA 1. JOHDANTO Panimoravintola Huvilan Jussi Hukkanen on pyytänyt

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Raportti. Oulun Energia. Toppilan voimalaitoksen meluselvityksen päivitys 60O Q

Raportti. Oulun Energia. Toppilan voimalaitoksen meluselvityksen päivitys 60O Q Raportti O086.01.Q8-001 6.11.07 Oulun Energia Toppilan voimalaitoksen meluselvityksen päivitys Sisältö PÖYRY ENERGY OY Päiväys 6.11.07 Sivu 1 (8) 1 YLEISTÄ 2 2 MELULÄHDEMITTAUKSET 2 2.1 Erikoistilanteet

Lisätiedot

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Projektinumero 82128008-17 POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU Päivämäärä 18.3.2014

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Mittausaika:

Mittausaika: Raportti_1295_B /2013/OP 1(15) Tilaaja: Endomines Oy Pampalon kaivos Anne Simanainen Anne.Simanainen@endomines.com Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010 666 7818 olli.parjala@symo.fi ENDOMINES OY, PAMPALO:

Lisätiedot

Siitolanranta 3:n melumittaus

Siitolanranta 3:n melumittaus Siitolanranta 3:n melumittaus 27. 28.9.2016 Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi Riikka Litmanen 6.10.2016 1 Johdanto... 3 2 Mittausten suoritus... 3 3 Mittausten aikainen sää... 3 4 Mittauslaitteisto...

Lisätiedot

11.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1

11.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Ympäristömelun arviointi ja meluohjearvot 11.1.2013 UT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Melun mittaaminen 11.1.2013 UT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 2 1 Melun luokittelu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Vastaanottaja Helsinkin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2014 Viite 151001020 ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET 2.12.2010 WSP Finland Oy 302607 2 (8) 1 Toimeksianto / Johdanto...3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...3 2.1 Melua aiheuttavat toiminnot ja laitteistot / Toiminnan

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011 Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä

Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.4.16 TERRAFAMEN KAIVOS, SOTKAMO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET SYYS-LOKAKUU 15 Laatija Sakari Ruokolainen Tarkastaja Niko Karjalainen Kuvaus Sotkamon

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma. Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma. Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015. TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa

RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015. TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015 TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa Sivu 1 (12) Yhteenveto Pöyry Finland Oy mittasi Porin Peittoon tuulivoimapuiston

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o 1 / 6 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO Jokikatu 7 80220 Joensuu JOENSUN UKONLAHDEN SYVÄSATAMAN MELUMITTAUKSET TAUSTAA Mittaukset suoritettiin liittyen Ukonlahden syväsataman ympäristölupaan.

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3682 Y02 Sivu 1 (7) Lahti Energia Oy Eeva Lillman Turku 7.4.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4 B 18

Lisätiedot

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy 9.12.2013 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT... 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015

PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015 PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015 PEITTOON TUULIVOIMAHANKKEEN MITTAUSTULOKSET 28.4.2015 Carlo Di Napoli Pöyry Finland Oy Energia carlo.dinapoli@poyry.com +358405857674 ESITYKSEN OHJELMA

Lisätiedot

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.4.2012 Viite 82139905 MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS MUNNINMÄEN TUULIVOIMALAT MELUMALLINNUS Päivämäärä 5.4.2012 Laatija

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT TUULIVOIMALAMELU Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Aiheita Nykyiset melun ohjearvot Tuulivoimalamelu ja sen erityispiirteet Tuulivoimalamelun leviäminen ympäristöön

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Powerflute Oyj Savon Sellu Oy:n ympäristömelumittaukset Potkunsaaressa ja Toivalansalmen rannalla

Powerflute Oyj Savon Sellu Oy:n ympäristömelumittaukset Potkunsaaressa ja Toivalansalmen rannalla Powerflute Oyj Savon Sellu Oy:n ympäristömelumittaukset Potkunsaaressa ja Toivalansalmen rannalla 26. 29.3.2013 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 121/2013 Mika Laita Jyväskylä

Lisätiedot

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Pihtiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS PIHTIPUTAAN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Taulukko 1. Melumallinnuksen laskentaparametrit. Pohjoismainen teollisuus- ja tiemelumalli. CadnaA 3.71 (Datakustik GmbH, Saksa)

Taulukko 1. Melumallinnuksen laskentaparametrit. Pohjoismainen teollisuus- ja tiemelumalli. CadnaA 3.71 (Datakustik GmbH, Saksa) Pöyry Energy Oy PL 93 (Tekniikantie 4 A) 02151 Espoo Kotipaikka Espoo Y-tunnus 0577450-7 Puh. 010 3311 Faksi 010 33 24981 Sähköposti: energy.fi@poyry.com LIITE 8.4 Päiväys 14.5.2009 Viite Sivu 1 (3) Yhteyshlö

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti Vastaanottaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 23.2.2017 Viite 1510018805 HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 9.7.2015 PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 7.7.2015 Helsinki Lf Segersvärd Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1319 lf.segersvard@finnrock.fi 9.7.2015 SISÄLLYS TERMIT

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS 1.10.2007 1.10.2007 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Selvityksen tavoitteet...3 3 Menetelmät ja lähtötiedot...4 3.1 Alueen kuvaus...3 3.2 Menetelmät ja

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI 1. Yleistä Räjäytyskonsultit Oy on suorittanut louhinta- ja maanrakennustyökohteen, Tolkkinen II, Porvoo ympäristömelumittausta perustuen 8.5.2014 laatimaamme

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti ja

Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti ja Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti 28.4.2017 ja 3. 4.5.2017 Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi Riikka Litmanen 18.5.2017 1 Johdanto... 3 2 Mittausten suoritus...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI 1. Yleistä Räjäytyskonsultit Oy on suorittanut louhinta- ja maanrakennustyökohteen, Tolkkinen II, Porvoo ympäristömelumittausta perustuen 8.5.2014 laatimaamme

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Hailuodon lautta Meluselvitys

Hailuodon lautta Meluselvitys Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

143081-1.1 1(5)+liitteet

143081-1.1 1(5)+liitteet 1481-1.1 1(5)+liitteet DI Benoît Gouatarbès, TkT Henri Penttinen 1.7.2014 Nobinan Roihupellon linja-autovarikko Tilaaja: Nobina Finland Oy Tilaus: 11.6.2014 Yhteyshenkilö: Katja Olli ÄÄNITASOMITTAUKSET

Lisätiedot

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3608 Y02 Sivu 1 (7) Airiston Helmi Oy Gleb Eremine gleb.eremine@gmail.com Turku 28.8.2015 HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Airiston Helmi Oy Päivitys raporttiin PR3608 Y02,

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA-

Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- Vastaanottaja Petri Tuominen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.3.2015 Viite 1510022103 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Päivämäärä 4.3.2015

Lisätiedot

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21.

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21. LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Fennovoima Oy Melumallinnuslaskelmat Ydinvoimalaitoshankkeen YVA selostukseen

Fennovoima Oy Melumallinnuslaskelmat Ydinvoimalaitoshankkeen YVA selostukseen Raportti 60K30003.22.Q358-001 11.9.2008 Fennovoima Oy Melumallinnuslaskelmat Ydinvoimalaitoshankkeen YVA selostukseen 60K30003.22 PÖYRY ENERGY OY Päiväys 11.9.2008 Sivu 1 (13) Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 YMPÄRISTÖMELU

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Mikonkeitaan tuulivoimaloiden matalataajuinen melu

Mikonkeitaan tuulivoimaloiden matalataajuinen melu SUUNNITTEU JA TEKNIIKKA OTSOTUUI OY Mikonkeitaan tuulivoimaloiden matalataajuinen melu Raportti FCG SUUNNITTEU JA TEKNIIKKA OY P20181 Raportti 1 (6) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Säädökset... 1 2 ähtötiedot...

Lisätiedot

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2011 AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS AKAAN KAUPUNKI Tarkastus Tiina Kumpula Päivämäärä 18.4.2011

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Pvm: 5.3.2009 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 4.3.2014 Projektinumero 82128008-015 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki eluselvitys vt 4 lakorkalo- Niskanperä eluselvitys Helmikuu 2007 eluselvitys vt 4 lakorkalo-niskanperä Helmikuu 2007 iite ersio 1 Pvm 20.2.2007 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 28.8.2014 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden näkyminen ja melu. Sysmän Rekolanmäen tuulivoima-alue, Sysmä 11.3.2015 Mauno Aho

Tuulivoimaloiden näkyminen ja melu. Sysmän Rekolanmäen tuulivoima-alue, Sysmä 11.3.2015 Mauno Aho Tuulivoimaloiden näkyminen ja melu Sysmän Rekolanmäen tuulivoima-alue, Sysmä 11.3.2015 Mauno Aho Näkyvyysarvioinneista FCG tekemä havainnekuva ja toteutunut, kumpi on kumpi? 12.3.2015 Page 2 Ei-toivottu

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

Nivalan yleiskaavan meluselvitys

Nivalan yleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA NIVALAN KAUPUNKI Nivalan yleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (11) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset

Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset Pitkäkoski Oy/Kemoran moottorirata Sito-Yhtiöt Juha Korhonen 29.6.2012 2 (9) 29.6.2012 Kemoran moottoriradan meluselvitys SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Melun

Lisätiedot

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Rambøll Finland Oy YH-Länsi Oy Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Meluselvitys 8.2.2012 Hatanpään Puistokuja 23, Tampere YH-Länsi Oy Meluselvitys 8.2.2012 Viite 82128678 Versio Pvm 8.2.2012 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot