PIENTALON SUUNNITTELU JA KUSTANNUSVERTAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENTALON SUUNNITTELU JA KUSTANNUSVERTAILU"

Transkriptio

1 PIENTALON SUUNNITTELU JA KUSTANNUSVERTAILU Timo Ollila 011 Oulun seuun ammattioreaoulu

2 PIENTALON SUUNNITTELU JA KUSTANNUSVERTAILU Timo Ollila Opinnäytetyö Raennusteniian oulutusohjelma Oulun seuun ammattioreaoulu

3 OULUN SEUDUN AATTIKORKEAKOULU TIIVISTELÄ Koulutusohjelma Opinnäytetyö Sivuja + Liitteitä Raennusteniia Insinöörityö Suuntautumisvaihtoehto Aia Raenneteniia 011 Työn tilaaja Työn teijä Ollila Raimo Ollila Timo Työn nimi Puurunoisen pientalon raennesuunnitelmat ja ustannusvertailu Avainsanat Raennesuunnittelu, raentaminen, elementtiraentaminen, puuraenteet Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella puuraenteinen pientalo seä vertailla erilaisten raentamistapojen hintoja. Pientalon suunnittelun pohjana äytettiin malliltaan vastaavanlaisen elementtitalon luonnosia. Tässä työssä pientalo suunniteltiin raennettavasi paialla ja hintavertailu tehtiin elementtiraentamisen seä paialla raentamisen välillä. Aritehtiuvat piirrettiin Autoes Revit -ohjelmalla. Raennesuunnitelmissa äytettiin apuna Autoca-ohjelmaa. Raennesuunnitelmat tehtiin äsin Euroooi 5:n muaan ja taristettiin QSE - seä innwoo -ohjelmilla. Kustannusvertailu tehtiin lasemalla materiaalien määrät ja hinnat alapohjaa ja perustusia luuun ottamatta. Hintaa verrattiin vastaavanlaisen elementtitalon hintaan. ateriaalien hinta ilman pystytysustannusia on euroa eullisinta elementtitaloa halvempi. Elementtien hintoihin sisältyvät muun muassa valmistusustannuset miä vaiuttaa oleellisesti hintaeroon. Vertailun avulla tilaaja voi valita itselleen sopivan raentamistavan. 3

4 OULU UNIVERSITY O APPLIED SCIENCES ABSTRACT Degree programme Thesis Number o pages + Appenices Civil engineering B.Sc Line Date Structural esign 011 Commissione by Ollila Raimo Author Ollila Timo Thesis title Structural esigns o wooen ramewor house an costs comparison Keywors Structural esign, builing, preabricate builing, wooen structures The aim was to esign a wooen house, an compare the prices o various construction methos. Small house esign was base on a moel o a similar element o the house rats. In this wor, single-amily houses planne or construction site an the price comparison was mae o preabricate site construction. Architectural images rawn on the Autoes Revit sotware, esign plans were use in AutoCAD. Structural plans were rawn by han, Eurocoe 5's, an was revise an the QSE-innwoo programs. The comparison was mae by calculating the cost o materials in quantities an prices base loor an the ounation up. Price was compare with a similar element o the house price. The price o materials without the cost o the erection o euros cheaper. Elements o the prices inclues the cost o manuacturing which will aect a substantial price ierence. Comparison allows the subscriber can choose a suitable builing methos. 4

5 SISÄLTÖ TIIVISTELÄ...3 ABSTRACT...4 SISÄLTÖ JOHDANTO...6 SUUNNITTELUKOHTEEN LÄHTÖTIEDOT SUUNNITTELUN KULKU RAKENNESUUNNITTELU Raenteet Yläpohjat Uloseinä Alapohja Raenteien lasenta ja uvat ÄÄRÄLASKENTA JA KUSTANNUSVERTAILU YHTEENVETO...16 LÄHTEET...17 LIITTEET

6 1 JOHDANTO Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia raennuslupa- seä raennepiirustuset uhoselle raennettavaan ysierrosiseen omaotitaloon. Lisäsi vertailtiin ustannusia elementtiraentamisen ja paialla raentamisen välillä. Tällä pyrittiin saamaan mahollisimman ustannustehoas ja sopiva tapa raentaa talo. Työn tilaajana toimi ysityinen taho. Elementtivalmistajien raentamistavat ja äytännöt poieavat lähes poieusetta toisistaan. Tämä vaiuttaa osaltaan talopaetin valintaan. Kalliimmassa vaihtoehossa voi olla esimerisi paremmin eristetyt raenteet uin halvemmassa. Kustannusvertailussa vertailun ohteena äytettiin uitenin halvinta vaihtoehtoa. Tässä työssä tehty ustannusvertailu pätee vain suunnitellun ohteen läheisillä alueilla, sillä materiaalien ja elementtitoimitusten hinnat vaihtelevat eri puolilla Suomea. Elementtitalon raenteet saattavat myös poieta tässä työssä suunnitellusta ohteesta. Siispä hintavertailu toimii apuvälineenä yseisen ohteen raentajalle eiä sitä annata soveltaa yleisesti. Tässä raportissa errotaan tiivistetysti työn vaiheista seä lopputulosesta. 6

7 SUUNNITTELUKOHTEEN LÄHTÖTIEDOT uhoselle raennetaan ysierrosinen puuraenteinen pientalo jona huoneistoala on 15 neliömetriä. Tilaajalla on haluamastaan ohteesta valmiit luonnoset, joien pohjalta pääpiirustuset tehään. Pientalo suunnitellaan paialla raennettavasi. Pääpiirustusten pohjalta otetaan tarjousia valituilta elementtitehtailta. Tarjousten seä määrälasennan pohjalta pyritään teemään ustannusvertailu näien ahen raentamistavan välillä. Tietojen avulla tilaaja voi tehä päätelmiä siitä, miä on paras vaihtoehto yseisen ohteen toteuttamisesi. KUVA 1. Pientalo Raennus on pohjarataisultaan seleä ja suoralinjainen. Kahella sivulla on uisti, ja talon etupuolella olohuone muoostaa uloeen. Tämä rioo attoraenteen anssa muuten niin suoralinjaisen muoon. 7

8 3 SUUNNITTELUN KULKU Tehtävänä oli toimia uhoselle raennettavan pientalon pääsuunnittelijana. Alusi mietittiin, minä mallinen talo olisi sopiva. Raennusen ooluoa oli selvillä, mutta vaihtoehtoiset mallit vaihtelivat perinteisestä moerniin. Lopulta pääyttiin moerniin vaihtoehtoon, jona pohjalta alettiin tehä pääpiirustusia. Raennusluvan hanintaa ajatellen selvitettiin paiallisesta raennusvalvonnasta mahollisuutta toimia ohteen pääsuunnittelijana. Vastaus oli, että tämä on mahollista, jos raennuslupauvien yhteyteen liitetään selvitys, että suunnittelija teee opinnäytetyötä. Seuraavasi piirrettiin raennuslupauvat, joihin uuluvat pohja-, leiaus- seä julisivupiirustuset (liite ). Käytin piirtämisessä Autoes Revit -ohjelmaa, joa on 3D-suunnitteluohjelmisto. Kuvat piirrettiin valitun mallin näöisisi. allista selvisivät vain muoto seä pinta-alat, joten huoneoreuet ja muut mitat saattavat olla poieavia. Raenteien lasenta aloi pääpiirustusten valmistuttua. Raennelaselmat äsittävät aii talon raenteet luuun ottamatta attoristioita jota tilataan ristiovalmistajalta, perustussuunnitelmia ei myösään ole. Raennesuunnittelun lopputulosena laaittiin raennepiirustuset (liite 3). Raennesuunnittelussa äytettiin apuna Autoca 010 -ohjelmaa. Raenteet mitoitettiin äsin lasemalla (liite 1) Euroooi 5:n (Euroooi 5, puuraenteet) muaan seä innwoo -mitoitusohjelmalla. Tarjouspyyntöjä otettiin useilta elementtivalmistajilta. Näitä hintoja vertailtiin suunnitelmien antamiin materiaalimääriin seä hintoihin, joista ysyttiin tarjous paialliselta jälleenmyyjältä. äärät oostuvat taloon tulevista materiaaleista ulopinnoista levypintoihin, muaan luettuna iunat ja ovet. Ristioista otettiin tarjous ahelta valmistajalta. Tässä työssä ei ole otettu huomioon raentamiseen uluvaa aiaa eri menetelmien välillä. 8

9 4 RAKENNESUUNNITTELU Raenteet suunnitellaan Suomen raentamismääräysooelman muaan. Laselmat tehään äsin suunnitteluohjeen muaan seä innwoo - mitoitusohjelmalla (RIL Puuraenteien suunnitteluohje), (RIL Suunnitteluperusteet). ääräyset lämpimien tilojen lämmönläpäisyertoimien (tauluo 1) osalta muuttuivat vuoen 010 alussa (C3, raennusen lämmöneristys). Tämä täytyy ottaa raenteien valinnassa huomioon. TAULUKKO 1. Lämpimän tilan lämmönläpäisyertoimia [U] Ennen vuotta 010 Vuoen 010 alusta [W/m K] Seinä 0,4 0,17 Yläpohja ja uloilmaan rajoittuva alapohja 0,15 0,09 aata vastaan oleva raennusosa 0,4 0,16 Iuna, ovi 1,4 1 Raennuseen ohistuvat uormat (tauluo ) määräytyvät muun muassa ohteen sijainnin ja oreuen muaan. Raenteisiin ohistuu rasitusta lyhytaiaisesta pitään aiaväliin. Tämä täytyy ottaa mitoitusessa huomioon. Raenteen mitoitusessa määräävä teijä on yleensä murtorajatilan uorma. äärääväsi tapausesi voi uitenin etenin pitillä jänneväleillä muoostua taipuma, joa mitoitetaan äyttörajatilassa. TAULUKKO. Pientaloon ohistuvat uloiset uormat Kuorman aialuoa Kuorma [N/m] Kesipitä lumiuorma/ uhos,5 Lyhytaiainen tuuli/ maastoluoa II 0,53 9

10 4.1 Raenteet Yläpohjat Yläpohja muoostuu pulpettiatosta (uva ) ja vesiatteen suuntaisesta atosta (uva3). Ristiojao on 900 mm. Nämä tueutuvat olohuoneen ohalla ertopuupaliin (uva4) joa tueutuu päistään seiniin seä esivaiheelta antavaan väliseinään. Katemateriaalisi valittiin onesaumattu peltiate muun muassa sen vuosi, että attoulma on ymmenen astetta. Konesaumatun peltiatteen minimialtevuus on 1:6 (9 astetta). Esimerisi tiiliatteen minimialtevuus on 1:4 (14 astetta) joten sitä ei voi äyttää yseisessä talossa. Yläpohjien U-arvo on 0,09 W/m K. KUVA. Pulpettiaton ja uloseinän liitos 10

11 KUVA 3. Vesiaton suuntaisen yläpohjan ja uloseinän liitos KUVA 4. Yläpohjien liitos Ristioista piirrettiin ristioaaviot ja hanittiin tarjouset valmistajilta (uva 5), (liite 4). Kaaviossa pitää ilmoittaa attoaltevuus, ristiojao, räystään pituus, harjaoreus, tuien paiat, leveyet ja lujuusluoa seä ylä- ja alapaarteien uormituset ja lumiuorma. NR -ristiot tulee jäyistää työmaalla (RIL , NR -attoraenteen jäyistysen suunnittelu). Erilaisia ristioita taloon tulee neljä appaletta (liite3). 11

12 KUVA 5. Ristion tilausaavio 4.1. Uloseinä Talon uloseinäraenteesi valittiin runopasuueltaan 173 mm seä runojaoltaan 600 mm oleva seinä (uva 6). Raenne pohjautuu Isoverin seinäraenteeseen (Isover, raenneirjasto). Uloverhous on pasuueltaan 8 mm, jona jäleen tulee ristiinoolaus yhteispasuueltaan 44mm. Tuulensuojana toimii Gyproc GTS-9. Eristepasuus on yhteensä 5 mm, joa oostuu ISOVER KL seä ISOVER KL eristeistä. Näien väliin tulee höyrynsulu, ja jälimmäinen eriste jää seinän lämpimälle puolelle. Tämä mahollistaa sähöjen asennusen ilman höyrynsulun riomista. 50mm:n eristeen sisäpinnalle iinnitetään hengittävä paperi, jolla varmistetaan, että eristettä ei uleuu sisäilmaan mahollisen alipaineen vaiutusesta. Tämän jäleen seinään tulee vielä Gyproc GEK-13 -ipsilevy. Seinäraenteen U-arvo on 0,17 W/m K. 1

13 KUVA 6. Uloseinä Uloseinän runotolppien yläpäähän lovetaan pali, joa siirtää ristioilta tulevat uormat runotolppien autta maahan. Pali on sahatavaraa (C4). Palin imensiosi saatiin 48 mm x 197 mm ja se asennetaan oo antavan seinän matalle. Palin materiaali ja mitat vaihtelevat iunoien ohalla (tauluo 3), (liite 1). Käytettävät materiaalit ovat sahatavaraa lujuusluoitusiltaan C4 ja C30 seä viilupuuta lujuusluituseltaan erto-s. TAULUKKO 3. NR- ristioien annatuspalit Pali ateriaali/lujuusluoa itat [mm] Tuen leveys [mm] P101 Kerto- S x51x5 96 P01 Kerto- S x51x P301 Kerto- S x51x P401 C4 x48x P501 C4 3x48x P601 Kerto- S 51x5 96 P701 Kerto- S 51x5 96 P801 C4 x48x P901 C4 x48x P1001 C30 3x48x P1101 Kerto- S 51x5 96 P101 Kerto- S 51x

14 4.1.3 Alapohja aanvaraiseen alapohjaan tulee 80 mm:n betonilaatta 00 mm eristeen päälle (uva 7). Alapohjan yläpinta tulee 100 mm alajuosun yläpuolelle. Tällä rataisulla estetään ylmäsillan syntyminen alapohjan ja uloseinän liitosessa. Alapohjaraenteen U-arvo on 0,15 W/m K. KUVA 7. Alapohjan, uloseinän ja perustusten liitos 4. Raenteien lasenta ja uvat Raenteien laseminen äsin antaa hyvän äsitysen materiaalin äyttäytymisestä rasitusessa. Käsin lasenta on hiasta verrattuna mitoitusohjelman äyttöön, mutta ellei osaa lasea äsin, on vaiea tulita mitoitusohjelman antamia tulosia. Raenteien mitoitusen jäleen tehtiin raennepiirustuset Autoca ohjelmalla (liite 3). NR -ristioien paiat ja appalemäärät piirrettiin pohjauvaan. Samaan uvaan aseteltiin myös runotolppien ja palien paiat ja mitat seä iunoien ja ovien paiat. Raennepiirustusista löytyvät myös leiausuvat, etaljit, ristioaaviot seä rungon mittapiirustus. 14

15 5 ÄÄRÄLASKENTA JA KUSTANNUSVERTAILU Raennesuunnittelun yhteyessä aloitettiin määrälasenta (liite 5). äärälasenta äsittää aii tarvittavat materiaalit luuun ottamatta perustusia. Lasentaa varten tehtiin tarjouspyyntöjä ristioien, iunoien, ovien seä materiaalien myyjille ja valmistajille. Tarjousista saatiin hyvä äsitys siitä, missä suhteessa miäin osa-alue vaiuttaa raennusustannusiin. Tarjouspyyntöjä tehtiin myös elementtivalmistajille, jota lasivat tarjouset raennuslupauvien perusteella. Raennusen mitat ja raenteet vaihtelevat riippuen elementtivalmistajasta. yös toimitusen hinta riippuu siitä, missä raennuspaia sijaitsee. Näin ollen tätä ohetta varten hanitut tarjouset pätevät vain suunnitteluohteen läheisillä alueilla. ateriaalien hinta on euroa (liite 5). Tämä sisältää talon materiaalit ulopinnoista sisäpinnan levyihin, NR -ristiot seä iunat ja ovet. Halvimman elementtitalon hinta ilman pystytystä on euroa (Liite 6), jolloin hintaerosi jää euroa. Kustannusvertailun antamista tulosista on hyötyä, un mietitään talouellisinta raennustapaa. Tilaaja voi äyttää määrälasennan tulosena saatuja hintoja apuna, un ottaa tarjousia raentajilta. Näin muoostuu äsitys siitä, miä lopullinen hinta olisi, jos talo raennetaan alusta loppuun raennuspaialla. Raennustavan valintaan vaiuttavat myös muut asiat uin hinta. Elementtiraentamisen etuna voiaan pitää esimerisi sitä, että elementtien pystytysvaiheessa voiaan aii sisällä tarvittavat raennusmateriaalit nostaa ennen seinien asentamista aiemmin valetun alapohjan päälle. Tämän jäleen asennetaan elementit ja atto paialleen. Näin raennus ja sen sisällä olevat materiaalit saaaan nopeasti suojaan säältä. Paialla raennettavassa talossa raenteet ja materiaalit ovat enemmän alttiina sään vaihteluille ja pystytysvaihe estää auemmin. 15

16 6 YHTEENVETO Kohteen suunnittelu seä hintavertailu sujuivat oonaisuuessaan hyvin. Tämän työn pohjalta tilaaja voi halutessaan haea ohteelle raennuslupaa tai vaihtoehtoisesti tilata talon elementteinä tarjousista, jota on hanittu tämän työn yhteyessä. Hintavertailussa yllätti ensin se, uina paljon halvemmasi materiaalien hinnat tulevat verrattuna elementteihin. Elementtien hintoihin sisältyvät uitenin muun muassa valmistusustannuset, jota paialla raentamisessa puuttuvat oonaisuuessaan. Elementit valmistetaan tehtaalla, jolloin etuna on nopea pystytys. Näin raenteet saaaan piaisesti suojaan säältä. Suojaaminen on hanalampaa, jos talo tehään oonaan raennuspaialla. Pientalon suunnittelu sopii mielestäni hyvin opinnäytetyön aiheesi. Se antaa hyvät valmiuet siirtyä työelämään, jossa usein täytyy pystyä ratomaan ongelmia seä hallitsemaan erilaisia oonaisuusia. 16

17 LÄHTEET Isover, raenneirjasto Haupäivä Saatavissa: C3, raennusen lämmöneristysmääräyset 007 Saatavissa: Haupäivä C3, raennusen lämmöneristysmääräyset 010 Saatavissa: Haupäivä RIL Suunnitteluperusteet ja raenteien uormat. Suunnitteluohjeet. Helsini: Suomen raennusinsinöörien liitto RIL. Saatavissa: Haupäivä RIL Puuraenteien suunnitteluohje. Suunnitteluohjeet. Helsini: Suomen raennusinsinöörien liitto RIL. Saatavissa: Haupäivä RIL NR-attoraenteen jäyistysen suunnittelu. Suunnitteluohjeet. Helsini: Suomen raennusinsinöörien liitto RIL. Saatavissa: Haupäivä Euroooi 5, puuraenteien suunnittelu Saatavissa: Haupäivä

18 LIITTEET Liite 1. Raennelaselmat CD- rom: Liite. Pääuvat Liite 3. Raenneuvat Liite 4. Ristiotarjouset Liite 5. ateriaalit ja hinnat Liite 6. Elementtitarjous Liite 7. Iuna-, ovi-, vesiate- ja materiaalitarjouset 18

19 L I I T E 1 / 1 TALO OLLILA RAKENNELASKELAT Timo Ollila 011 Oulun seuun ammattioreaoulu

20 L I I T E 1 / SISÄLTÖ.0 RAKENNUKSEN ESITTELY Pohjat ja leiaus Raennetyypit Raenteien liittymät KUORITUSKAAVIOT Yläpohjan uormat Tuuliuorma NR- RISTIKOIDEN KANNATUSPALKKI PALKKI P101: Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taipuma KY... 8 PALKKI P01: Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taipuma KY... 4 PALKKI P301: PALKKI P401:... 46

21 L I I T E 1 / Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taipuma KY ULKOSEINÄN RUNKOTOLPPA Nurjahusestävyys (Z- suuntaan) KY Nurjahusestävyys (Z- suuntaan) KY Nurjahusestävyys (Z- suuntaan) KY Nurjahusestävyys (Z- suuntaan) KY Tuipaineestävyys alaohjauspuussa KY Taipuma KY PÄÄTYSEINÄN LEVYJÄYKISTYS Naulan leiausestävyys Seinänvaaaleiausvoimaestävyys 1. errosessa Seinälohojen uloiset pystyvoimat NR- RISTIKKOYLÄPOHJAN JÄYKISTYS Taivutusestävyys KY Taivutusestävyys KY Taivutusestävyys KY Taivutusestävyys KY Taipuma KY Taivutusestävyys KY Taivutusestävyys KY Taivutusestävyys KY Taivutusestävyys KY Taipuma KY

22 L I I T E 1 / ANTURAN ITOITUS TERASSIN KATTEEN PALKIT PÄÄOVEN KOHDALLA Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taipuma KY Vaaapali Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taipuma KY TERASSIN PILARI Nurjahusestävyys (Z- suuntaan) KY Nurjahusestävyys (Z- suuntaan) KY Nurjahusestävyys (Z- suuntaan) KY Nurjahusestävyys (Z- suuntaan) KY Taipuma KY

23 L I I T E 1 / RAKENNELASKELIEN SELOSTUS: 1.1 Perustieot Kohteen nimi Puuraenteinen asuinraennus Pääasiallinen äyttötaroitus Asuinraennus Raenteien vaativuusluoa B (RaK, osa A) Käyttöluoa 1 (RIL ) Seuraamusluoa CC (RIL ) Paloluoa P3 (RaK, osa E1) Pääasiallinen raennusmateriaali Puu Pääasiallinen raennustapa Paialla raentaminen Kerrosluu 1 Koonaisoreus 4,8m Bruttopinta- ala yhteensä 174m 1. Raenteellinen järjestelmä Perustamistapa aanvaraiset seinäanturat Pääasialliset runoraenteet Pilarit Nivelpäiset pilarit (liimapuu) Kantavat seinät Ranaseinä (sahatavara) Pääannattimet Sahatavara-, viilupuu-, liimapuupali ja NR-ristio Uloseinät 1. erros Paialla raennettu puuranaseinä, lämpöeristetty Väliseinät 1. erros Paialla raennettu puuranaseinä Yläpohja Asuinraennus Paialla raennettu naulalevyristioyläpohja, lämpöeristetty Raennusrungon jäyistys

24 L I I T E 1 / 6 1. erros Raennus jäyistetään rungon poii- ja pituussuunnassa levyjäyisteillä, jota sijaitsevat uloseinien ulopinnassa ja yläpohjan alaatossa. NR-ristioyläpohja jäyistetään päätyseinien yläohjauspuilla ja pystysuuntaisilla vinolautalinjoilla seä yläpohjan alaaton levyjäyisteellä. 1.3 Normit ja uormituset ääräyset ja ohjeet Puuraenteet Eurocoe 5 Soveltamisohje Palonestovaatimus Kuormituset NR-ristioyläpohja Räystäät Lumiuorma maan pinnalla Hyötyuorma Tuuliuorma RIL , Liite B Lyhennetty suunnitteluohje EI 30 osastointi huoneistojen välillä 0,5 N/m 0, N/m,5 N/m,0 N/m 0,53 N/m; nopeuspaineen ominaisarvo maastoluoassa II, un h=4,8 m 1.4 ateriaalien lujuusluoat yleensä Pilarit Palit Kantavien seinien rungot Jäyistävä levytys huoneistojen välisessä seinässä Jäyistävä levytys yläpohjan alaatossa Liimapuu GL3c Kerto-S, liimapuu GL3c ja sahatavara C4 Sahatavara C4 Gyproc, pasuus 9mm Kipsiartonilevy (normaali), pasuus 13 mm 1.5 Lasentamenetelmät NR- ristio mitoitetaan ristiotoimittajan äyttämällä ohjelmistolla. uut laselmat tehään äsinlasennalla äyttäen apuna statiiaohjelmaa.

25 L I I T E 1 / 7.0 RAKENNUKSEN ESITTELY.1 Pohjat ja leiaus Kuva1. Pohjapiirustus

26 L I I T E 1 / 8 Kuva. Leiaus A A. Raennetyypit

27 L I I T E 1 / 9

28 L I I T E 1 / 10.3 Raenteien liittymät Raennusohe: Puuraenteinen asuinraennus DY001 Yläpohjaliittymä: Kantava uloseinä/ vino yläpohja

29 L I I T E 1 / 11 Raennusohe: Puuraenteinen asuinraennus DY00 Yläpohjaliittymä: Kantava uloseinä/ NR- ristioyläpohja

30 L I I T E 1 / 1 Raennusohe: Puuraenteinen asuinraennus DN001 Seinien liittymä: Ulonura

31 L I I T E 1 / 13 Raennusohe: Puuraenteinen asuinraennus DN00 Seinien liittymä: Ulonura

32 L I I T E 1 / KUORITUSKAAVIOT 3.1 Yläpohjan uormat Yläpohjan uormat oostuvat yläpohjan omapainosta ja lumiuormasta. Raennus sijaitsee uhosella, jolloin maanpinnan lumiuorman ominaisarvo on s=,5 N/m. Harjaaton muotoerroin on μ1=0,8, joten atolla olevan lumiuorman ominaisarvo on q=,0 N/m. Kuva 3. Yläpohjan uormitusaavio 3. Tuuliuorma Raennus sijaitsee joen varressa pellon laialla. Lähistöllä on satunnaisesti puita ja muita raennusia, joten tuuliuorman määrittämisessä äytetään maastoluoaa II. Raennusen oreus maanpinnasta on H = 5,3 m. ääritetään raennusen piemmän sivun oonaistuuliuorman ominaisarvo ysinertaistetun menetelmän muaan:

33 L I I T E 1 / 15 - nopeuspaine q(h) = 0,53 N/m (uva B..4) - voimaerroin c = 1,5 (tauluo B..3) - projetion ala Are = 94,7 m w, c q ( h) A 1,5 0,5394,7 75, N (aava B..10) re 3 Koonaistuuliuorman resultantin ominaisarvo on w, = 75,3 N, joa sijaitsee oreuella 0,6H maan pinnasta. Resultantin w, sijoittamisella 0,6H:n oreuelle otetaan huomioon atolla paiallisesti esiintyvien suurempien tuulenpaineien ja aton itavoimien vaiutus. Koonaistuuliuorman resultantti w, muutetaan tasaisesi uormasi ertoimen 1,5 avulla. Kerroin 1,5 tulee muunnosesta, jossa oo projetiopinnalle ohistuva tuulenpaine orvataan raennusen yläosalle sijoitettavalla tasaisella uormalla (0,8H vyöhye). Tasaisen uorman resultantti w, vaiuttaa tällöin oreuella 0,6H. 4.0 NR- RISTIKOIDEN KANNATUSPALKKI Perustietoja - NR-ristiot annatetaan seinän päällä olevalla palilla P101 seä palilla P Runotolpat lovetaan annatuspalia varten.

34 L I I T E 1 / 16 Kuva 4. Ristiot Kuva 5. Leiaus 1-1

35 Kuva 6. Leiaus - L I I T E 1 / 17

36 L I I T E 1 / 18 PALKKI P101: itoitetaan NR-ristioien annatuspali P101 iuna-auon ohalla. Pali tulee mitoittaa pysyvässä ja esipitässä aialuoassa. Palin materiaali Kerto-S (tauluo B.3.4) m, = 44 N/mm taivutus syrjällään v, = 4,1 N/mm leiaus syrjällään c,90,ege, = 6,0 N/mm puristus poiittain syrjällään Emean = N/mm immomouuli γ = 1, materiaalin osavarmuusluu (tauluo B..7) Kuormat g1 = 0,5 N/m yläpohja yleensä g = 0, N/m yläpohja räystään ohalla q =,0 N/m lumiuorma atolla Ominaisuormien aiheuttamat voimasuureet L = 4,18 m ristion jänneväli L1 = 3,3 m ristioien annatuspalin jänneväli = 0,75 m räystään uormitusleveys palin ohalla s = 0,9 m ristiojao s1 = 0,845 m pisteuorman etäisyys tuelta A s = 1,745 m pisteuorman etäisyys tuelta A s3 =,645 m pisteuorman etäisyys tuelta A s4 = 0,661 m pisteuorman etäisyys tuelta B

37 L I I T E 1 / 19 Ristion tuireatio yläpohjan omapainosta L 4,18 g, s g1 s g 0,9 0,5 0,75 0,9 0, g, = 1,0755N Ristion tuireatio lumiuormasta L 4,18 q, s q 0,75 0,9,0 q, = 5,11N Palin P101 tuireatiot yläpohjan omapainosta g, s1 g, s g, s3 1,076 0,845 1,076 1,745 1,076,645 Bg, B g, =1,7069N L 3,30 1 A B 31,076 1,7069 A g, = 1,511 N g, 3 g, g, Palin P101 tuireatiot lumiuormasta q, s1 q, s q, s3 5,11 0,845 5,111,745 5,11,645 Bq, B q, = 8,116N L 3,30 1 A B 3 5,11 8,116 A q, = 7,N q, 3 q, q, asimimomentti yläpohjan omapainosta g, Ag, s g, s 1,5111,745 1,0755 0,9 g, = 1,686 Nm asimimomentti lumiuormasta q, Aq, s q, s 7, 1,745 5,11 0,9 q, = 7,998Nm asimi leiausvoima yläpohjan omapainosta V g Bg,, V g, = 1,7069N asimi leiausvoima lumiuormasta V q Bq,, V q, = 8,116N

38 L I I T E 1 / 0 Palin lähtötieot h = 5 mm b = *51=10 mm Palin oreus Palin leveys Kuormitusyhistelmät Tutitaan seuraavat uormitusyhistelmät K I = 1,0 (RIL tauluo.1) KY1: Kuormitusyhistelmä äyttörajatilassa (pysyvä aialuoa) G j (omapaino) Kuormitusyhistelmä murtorajatilassa (pysyvä aialuoa) 1,35 G j (omapaino) (aava B..) KY: Kuormitusyhistelmä äyttörajatlassa (esipitä aialuoa) G j (omapaino) + Q,1 (lumi) Kuormitusyhistelmä murtorajatlassa (esipitä aialuoa) 1,15G j (omapaino) + 1,5Q,1 (lumi) (aava B..3)

39 L I I T E 1 / Taivutusestävyys KY1 asimi taivutusmomentti 1,35, 1,35 1,686 g =,76 Nm Taivutusjännitys 6 6 6,7610 m, y, m, y, b h 10 5 =,6446 N/mm h erroin Kertopuupalin oreus h < 300 mm, joten taivutuslujuutta ei tarvitse pienentää ertoimella h. Taivutuslujuus mo = 0,6 (tauluo B.3.1) m, m, mo 44 0,6 1,, =,0 N/mm m itoitusehto m, y, m,,6446n/mm,0n/mm Käyttöaste 1,0 % OK estää 4. Leiausvoimaestävyys KY1 asimi leiausvoima V 1,35V g, 1,351,7069 V =,304N Leiausjännitys Pali on ertopuuta. be = b (ohta B.5.) 3 V b h 10 5 = 0,151 N/mm

40 L I I T E 1 / Leiauslujuus mo = 0,6 (tauluo B.3.1) v, v, mo 4,1 0,6 1,, =,05 N/mm v itoitusehto v, 0,151N/mm,05N/mm Käyttöaste 7,3 % OK estää 4.3 Tuipaineestävyys palissa KY1 Palin ja ristion välinen tuipaine Tuireatio 1,35 g, 1,351,0755 = 1,45N Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,6 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo,5 0,6 1, c 90, ege,, =1,5 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l = 0,199 N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1 (Kerto- S) l 4mm (tuipinnan pituus) h= 5mm (palin oreus) b= 173mm (yläjuosun leveys) l 1 h

41 L I I T E 1 / 3 Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =10mm Tuipaineerroin l 10 4 c,90, e c, c,90 1,0 c, l =,43 itoitusehto c, 90, c, c,90,,199n / mm,431,5n / Käyttöaste 6,6 % OK estää 0 mm Palin ja pilarin välinen tuipaine Tuireatio 1,35 B g, 1,351,7069 =,304N Kertopuupali 10*5 tueutuu päistään ahteen 48mm tolppaan. Tuipinnan leveys L= 96mm Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,6 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo 6 0,6 1, c 90, ege,, =3,0 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l = 0,35 N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1 (Kerto- S) l 96mm (tuipinnan pituus) h= 5mm (palin oreus) b= 10mm (palin leveys)

42 L I I T E 1 / 4 l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =156mm Tuipaineerroin l c,90, e c, c,90 1 c, l =1,65 itoitusehto c, 90, c, c,90,,35n / mm 1,65 3,0N / Käyttöaste 4,8 % OK estää 4.4 Taivutusestävyys KY 0 mm asimi taivutusmomentti,15 g 1,5 1,15 1,686 1,5 7,998 = 13,936 Nm 1, q, Taivutusjännitys ,93510 m, y, m, y, b h 10 5 = 16,1917N/mm h erroin Kertopuupalin oreus h < 300 mm, joten taivutuslujuutta ei tarvitse pienentää ertoimella h. Taivutuslujuus mo = 0,8 (tauluo B.3.1) m, m, mo 44 0,8 1,, = 9,3 N/mm m itoitusehto m, y, m, 16,1917N/mm 9,3N/mm

43 L I I T E 1 / 5 Käyttöaste 55,3 % OK estää 4.5 Leiausvoimaestävyys KY asimi leiausvoima V 1,15Vg, 1,5 Vq, 1,151,7069 1,5 8,116 V = 14,137N Leiausjännitys Pali on ertopuuta. be = b (ohta B.5.) 3 V b h 10 5 e = 0,939 N/mm Leiauslujuus mo = 0,8 (tauluo B.3.1) v, v, mo 4,1 0,8 1,, =,73 N/mm v itoitusehto v, 0,939N/mm,73N/mm Käyttöaste 33,8 % OK estää 4.6 Tuipaineestävyys palissa KY Palin ja ristion välinen tuipaine Tuireatio 1,15 g, 1,5 q, 1,151,0755 1,5 5,11 = 8,905N Puristusjännitys palissa

44 ,90, c c,90, b l L I I T E 1 / 6 = 1,6 N/mm Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,8 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo,5 0,8 1, c 90, ege,, =1,67 N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,5 (Sahatavara) l 4mm (tuipinnan pituus) h= 5mm (palin oreus) b= 173mm (yläjuosun leveys) l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =10mm Tuipaineerroin lc,90, e 10 c, c,90 1,5 c, =3,03 l 4 itoitusehto c, 90, c, c,90,,6n / mm 3,031,67N / Käyttöaste 4, % OK estää 1 mm Palin ja pilarin välinen tuipaine Tuireatio 1,15 Bg, 1,5 Bq, 1,15 1,7069 1,5 8,116 = 14,137N

45 L I I T E 1 / 7 Kertopuupali 10*5 tueutuu päistään ahteen 48mm tolppaan. Tuipinnan leveys L= 96mm Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,8 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo 6 0,8 1, c 90, ege,, =4,0 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l = 1,444 N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1 (Kerto- S) l 96mm (tuipinnan pituus) h= 5mm (palin oreus) b= 10mm (palin leveys) l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =156mm Tuipaineerroin lc,90, e 156 c, c,90 1 c, =1,65 l 96 itoitusehto c, 90, c, c,90,,44n / mm 1,65 4,0N / Käyttöaste, % OK estää 1 mm

46 L I I T E 1 / Taipuma KY Suheluvut W1: , , W: , , W3: , , Pisteuorma =ristion tuireatio, KT1 Pysyvä uorma uuttuva uorma G =1,0755N Q =5,11N Virumaluu (äyttöluoa 1): Pysyvä uorma (aialuoa pysyvä) 0, 6 uuttuva uorma (aialuoa esipitä) 0, 6 e e

47 L I I T E 1 / 9 Lasussa tarvittavat suureet 3 bh I ,5mm 5 J N Omanpainon aiheuttama hetellinen taipuma 4 W x 3 1 L 1 6 E I L J W W inst, G1 inst, G ,74 0,74 0,74 0,5 1075, ,5 1 0,74 0, ,5 0, ,085 0,0408 0,470mm 1075, W W W W inst, G inst, G inst, G3 inst, G ,578 0,578 0,578 0,5 1075, ,5 1 0,578 0,5 6 0,0074 9,085 0, ,67638mm 1 0,8 0,8 0,8 0, ,5 3 0,5 1075, ,5 1 0, ,5 0, ,085 0, ,3751mm 1075, , Lumiuorman aiheuttama hetellinen taipuma W W inst, Q1 inst, Q ,74 0,74 0,74 0, ,5 1 0,74 0, ,5 0, ,464 0,19146,354mm W W inst, Q inst, Q 3 1 0,578 0,578 0,578 0, ,5 1 0,578 0, ,5 0, ,464 0, ,86758mm W W inst, G3 inst, G3 1 0,8 0,8 0,8 0,5 3 0, ,5 1 0, ,5 0, ,464 0, ,787mm

48 L I I T E 1 / 30 Lopputaipuma W W in in e winst, G 1 0, e 1 winst, Q 1 0,61, , 0,6 6,88568 W in = 10,14 mm itoitusehto L 3306 Taipumaraja W in 10,14 11, 0mm OK Kestää (9,0%) Pali KERTO-S 10x5 ei taivu liiaa itoitustulosten tarastelu NR- ristion annatuspalin P101 imensiosi saatiin KERTO-S x 51 x 5. Kannatuspali on mitoitettu siten, että se ysin antaa NR- ristioien välittämät uormat. Näin ollen annatuspalin P101 alla olevia raenne- osia ei ole huomioitu laselmassa. PALKKI P01: itoitetaan NR-ristioien annatuspali P01, miä annattaa NR- ristioita olohuoneen ja eittiön ohalla. Pali tulee mitoittaa pysyvässä ja esipitässä aialuoassa. Palin materiaali Kerto-S (tauluo B.3.4) m, = 44 N/mm taivutus syrjällään v, = 4,1 N/mm leiaus syrjällään c,90,ege, = 6,0 N/mm puristus poiittain syrjällään Emean = N/mm immomouuli γ = 1, materiaalin osavarmuusluu (tauluo B..7) Kuormat g1 = 0,5 N/m yläpohja yleensä g = 0, N/m yläpohja räystään ohalla

49 L I I T E 1 / 31 q =,0 N/m lumiuorma atolla Ominaisuormien aiheuttamat voimasuureet L 1 = 4,18 m ristion jänneväli L = 7,53 m ristion jänneväli L 3 = 3,13m ristioien annatuspalin jänneväli = 0,75 m räystään uormitusleveys palin ohalla s = 0,9 m ristiojao s1 = 0,355 m pisteuorman etäisyys tuelta A s = 0,405 m pisteuorman etäisyys tuelta A s3 = 1,55 m pisteuorman etäisyys tuelta A s4 = 1,305 m pisteuorman etäisyys tuelta A s5 =,155 m pisteuorman etäisyys tuelta A s6 =,05 m pisteuorman etäisyys tuelta A s7 = 3,055 m pisteuorman etäisyys tuelta A s8 = 3,105 m pisteuorman etäisyys tuelta A s7 = 0,03 m pisteuorman etäisyys tuelta B Ristion tuireatiot yläpohjan omapainosta: L L 4,18 0,9 1 g, s g 1 s g 1 s g 0,5 g, = 0,9405N

50 L I I T E 1 / 3 L1 L 7,53 g, s g 1 s g 1 s g 0,9 0,5 0,75 0,9 0, g, = 1,893N Ristion tuireatiot lumiuormasta: L 1 L 4,18 q, s q s q 0,9,0 L 1 L 7,53 q, s q s q 0,75 0,9,0 q, = 3,76N q, =8,17N Palin P01 tuireatiot yläpohjan omapainosta B g, g, s 1 g, s g, s 3 L 3 g, s 4 g, 0,9405 0,355 1,893 0,405 0,94051,55 1,8931,305 0,9405,155 1,893,05 3,18 0,9405 3,055 1,893 3,105 3,18 B g, = 6,1559N s 5 g, s 6 A g, 4 g1, 4 g, Bg, 4 0, ,893 6,1559 A g, = 4,933N Palin P101 tuireatiot lumiuormasta B q, q, s 1 q, s q, s 3 L 3 q, s 4 q, 3,76 0,355 8,17 0,405 3,76 1,55 8,17 1,305 3,76,155 8,17,05 3,18 3,76 3,055 8,17 3,105 3,18 B q, = 6,441N s 5 q, s 6

51 L I I T E 1 / 33 A q, 4 q1, 4 q, Bq, 4 3,76 4 8,17 6,441 A q, = 1,114N asimimomentti yläpohjan omapainosta g, Ag, s4 g,1 0,9 g, ,9331,305 0,9405 0,95 1,893 0,90 0,9405 0,05 g, = 3,838Nm asimimomentti lumiuormasta q, Aq, s4 q,1 0,95 q, 0,9 1,114 1,305 3,76 0,95 8,17 0,90 3,76 0,05 q, = 16,48Nm asimi leiausvoima yläpohjan omapainosta V g Bg,, V g, = 6,1559N asimi leiausvoima lumiuormasta V q Bq,, V q, = 6,441N Palin lähtötieot h = 300 mm b = 10 mm Palin oreus Palin leveys Kuormitusyhistelmät Tutitaan seuraavat uormitusyhistelmät K I = 1,0 (RIL tauluo.1)

52 L I I T E 1 / 34 KY1: Kuormitusyhistelmä äyttörajatilassa (pysyvä aialuoa) G j (omapaino) Kuormitusyhistelmä murtorajatilassa (pysyvä aialuoa) 1,35 G j (omapaino) (aava B..) KY: Kuormitusyhistelmä äyttörajatlassa (esipitä aialuoa) G j (omapaino) + Q,1 (lumi) Kuormitusyhistelmä murtorajatlassa (esipitä aialuoa) 1,15G j (omapaino) + 1,5Q,1 (lumi) (aava B..3) 4.1 Taivutusestävyys KY1 asimi taivutusmomentti 1,35, 1,35 3,838 = 5,1813 Nm g Taivutusjännitys , m, y, m, y, b h = 3,386N/mm h - erroin Kertopuupalin oreus on h=300 mm, joten taivutuslujuutta ei tarvitse pienentää Taivutuslujuus mo = 0,6 (tauluo B.3.1) m, m, mo 44 0,6 1,, = N/mm m itoitusehto

53 L I I T E 1 / 35 m, y, m, 3,386N/mm N/mm Käyttöaste 6,497 % OK estää 4. Leiausvoimaestävyys KY1 asimi leiausvoima V 1,35V g, 1,35 6,1559 V = 8,310N Leiausjännitys Pali on ertopuuta. be = b (ohta B.5.) V b h = 0,407 N/mm Leiauslujuus mo = 0,6 (tauluo B.3.1) v, v, mo 4,1 0,6 1,, =,05 N/mm v itoitusehto v, 0,407N/mm,05N/mm Käyttöaste 19,9% OK estää 4.3 Tuipaineestävyys palissa KY1 Palin ja ristion välinen tuipaine Tuireatio 1,35 g, 1,35,7698 = 3,739N Kertopuupali 10*300, ristion leveys 4mm= tuipinnan leveys

54 L I I T E 1 / 36 Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,6 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo 6 0,6 1, c 90, ege,, =3,0 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l =0,873N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,0 (Kerto- S) l 4mm (tuipinnan pituus) h= 300mm (palin oreus) b= 10mm (palin leveys) l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =10mm Tuipaineerroin lc,90, e 10 c, c,90 1,0 c, =,43 l 4 itoitusehto c, 90, c, c,90,,873n / mm,433,0n / Käyttöaste 11,9% OK estää 0 mm Palin ja pilarin välinen tuipaine Tuireatio 1,35 B g, 1,35 6,559 = 8,855N

55 L I I T E 1 / 37 Kertopuupali 10*300 tueutuu päistään runotolppaan 173mm. Tuipinnan leveys L= 173mm Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,6 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo 6 0,6 1, c 90, ege,, =3,0 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l =0,5018N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,0 (Kerto- S) l 173mm (tuipinnan pituus) h= 300mm (palin oreus) b= 10mm (palin leveys) l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =33mm Tuipaineerroin lc,90, e 33 c, c,90 1,0 c, =1,35 l 173 itoitusehto c, 90, c, c,90, 0,5018N / mm 1,35 3,0N / mm (aava B.5.) Käyttöaste 1,4 % OK estää

56 L I I T E 1 / Taivutusestävyys KY asimi taivutusmomentti 1,,15 g, 1,5 q 1,15 3,838 1,5 16,48 = 9,134Nm Taivutusjännitys ,1310 m, y, m, y, b h = 19,04N/mm h - erroin Kertopuupalin oreus on h=300 mm joten taivutuslujuutta ei tarvitse pienentää Taivutuslujuus mo = 0,8 (tauluo B.3.1) m, m, mo 44 0,8 1,, = 9,333 N/mm m itoitusehto m, y, m, 17,94N/mm 8,747N/mm Käyttöaste 64,9 % OK estää 4.5 Leiausvoimaestävyys KY asimi leiausvoima V 1,15Vg, 1,5 Vq, 1,15 6,1559 1,5 6,441 V = 46,74N Leiausjännitys 3 V b h e =,91 N/mm Leiauslujuus mo = 0,8 (tauluo B.3.1)

57 L I I T E 1 / 39 v, v, mo 4,1 0,8 1,, =,733 N/mm v itoitusehto v,,91n/mm,733n/mm Käyttöaste 83,8 % OK estää 4.6 Tuipaineestävyys palissa KY Palin ja ristion välinen tuipaine Tuireatio 1,15 g, 1,5 q, 1,15,7698 1,5 11,889 = 1,019N Kertopuupali 150*360, ristion leveys 4mm= tuipinnan leveys Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,8 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo 6 0,8 1, c 90, ege,, =4,0 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l =1,191N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,0 (Kerto- S) l 4mm (tuipinnan pituus) h= 300mm (palin oreus) b= 10mm (palin leveys) l 1 h

58 L I I T E 1 / 40 Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =10mm Tuipaineerroin lc,90, e 10 c, c,90 1,0 c, =,43 l 4 itoitusehto c, 90, c, c,90,,191n / mm,43 4,0N / Käyttöaste 1,3 % OK estää 1 mm Palin ja pilarin välinen tuipaine Tuireatio 1,15 Bg, 1,5 Bq, 1,15 6,559 1,5 6,441 = 47,04N Kertopuupali 10*300 tueutuu päistään runotolppaan 173mm. Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,8 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo 6 0,8 1, c 90, ege,, =4,0 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l =,675N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,0 (Kerto- S) l 173mm (tuipinnan pituus) h= 300mm (palin oreus) b= 10mm (palin leveys)

59 L I I T E 1 / 41 l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =33mm Tuipaineerroin lc,90, e 33 c, c,90 1,0 c, =1,35 l 173 itoitusehto c, 90, c.90 c,90,,675n / mm 1,35 4,0N / mm (aava B.5.) Käyttöaste 49,5 % OK estää

60 L I I T E 1 / Taipuma KY Suheluvut W1: , , W: 0, 87 W3: 0, W4: 0, 58 W5: 0, 69 W6: 0, W7: 0, 98 W8: 0, Pisteuorma =ristion tuireatio, KT1 Pysyvä uorma uuttuva uorma G1 =0,9405N G =1,893N Q1 =3,76N Q =8,17N

61 L I I T E 1 / 43 Virumaluu (äyttöluoa 1): Pysyvä uorma (aialuoa pysyvä) 0, 6 uuttuva uorma (aialuoa esipitä) 0, 6 e e Lasussa tarvittavat suureet 3 bh I mm 5 J N Omanpainon aiheuttama hetellinen taipuma 4 Lasetaan taipuma Excel- sovellusella W W inst, G inst, Q 1, mm 6,405mm Lopputaipuma W W in in e winst, G 1 0, e 1 winst, Q 1 0,61, , 0,6 6,405 W in = 9,315 mm itoitusehto L 318 Taipumaraja W in 9,315mm 10, 43mm OK Kestää (89,3%) Kertopuupali 10*300 ei taivu liiaa itoitustulosten tarastelu NR- ristion annatuspalin P01 imensiosi saatiin Kerto- S x 51 x 300.

62 L I I T E 1 / 44 PALKKI P301: Varmistetaan NR-ristioien annatuspalin P301 estävyys innwoo- ohjelmalla. Pali mitoitetaan materiaaliltaan ja imensioltaan samasi uin P01 (Kerto- s 10*300). Palit lasetaan ysiauoisina mutta asennetaan jatuvana, joten mitoitus on varmalla puolella. Palin materiaali Kerto-S (tauluo B.3.4) m, = 44 N/mm taivutus syrjällään v, = 4,1 N/mm leiaus syrjällään c,90,ege, = 6,0 N/mm puristus poiittain syrjällään Emean = N/mm immomouuli γ = 1, materiaalin osavarmuusluu (tauluo B..7) Kuormat g1 = 0,5 N/m yläpohja yleensä g = 0, N/m yläpohja räystään ohalla q =,0 N/m lumiuorma atolla Ominaisuormien aiheuttamat voimasuureet L 1 = 4,18 m ristion jänneväli L = 7,53 m ristion jänneväli L 3 =,548m ristioien annatuspalin jänneväli = 0,75 m räystään uormitusleveys palin ohalla s = 0,9 m ristiojao s1 = 0,399 m pisteuorman etäisyys tuelta A s = 0,449 m pisteuorman etäisyys tuelta A s3 = 1,99 m pisteuorman etäisyys tuelta A s4 = 1,349 m pisteuorman etäisyys tuelta A s5 =,199 m pisteuorman etäisyys tuelta A s6 =,49 m pisteuorman etäisyys tuelta A s7 = 0,99 m pisteuorman etäisyys tuelta B

63 L I I T E 1 / 45 Ristion tuireatiot yläpohjan omapainosta: 0,5 0,9 4, , g g s g s L g s L g, = 0,9405N 0, 0,9 0,75 0,5 0,9 7, , g g s g s L g s L g, = 1,893N Ristion tuireatiot lumiuormasta:,0 0,9 4,18 1, q q s L q s L q, = 3,76N,0 0,9 0,75 7,53 1, q q s L q s L q, =8,17N

64 L I I T E 1 / 46 itoitustulosten tarastelu Tuloset innwoo- ohjelmasta: ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille 301: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus : 33. N N 59.6 % Taivutus : 1.1 Nm Nm 47.1 % (ilman iepahusta): 1.1 Nm Nm 47.1 % Tuipaine, tui 1: N 8.8 N 36.6 % Tuipaineerroin = 1.17 Tuipaine, tui : 33. N 8.8 N 40.1 % Tuipaineerroin = 1.17 Taipuma, Wnet,in: 4.8 mm 1.7 mm 37.5 % NR- ristion annatuspalin P301 imensiosi saatiin Kerto- S x51x300. PALKKI P401: itoitetaan NR-ristioien annatuspali P401 olohuoneen iuna-auon ohalla. Pali tulee mitoittaa pysyvässä ja esipitässä aialuoassa. Palin materiaali Sahatavara C4 (tauluo B.3.4) m, = 4 N/mm taivutus syrjällään v, =,0 N/mm leiaus syrjällään c,90, =, N/mm puristus poiittain syrjällään Emean = 9000 N/mm immomouuli γ = 1,4 materiaalin osavarmuusluu (tauluo B..7) Kuormat g1 = 0,5 N/m yläpohja yleensä g = 0, N/m yläpohja räystään ohalla q =,0 N/m lumiuorma atolla

65 L I I T E 1 / 47 Ominaisuormien aiheuttamat voimasuureet L = 4,18 m ristion jänneväli L1 =,058 m ristioien annatuspalin jänneväli = 0,75 m räystään uormitusleveys palin ohalla s = 0,9 m ristiojao s1 = 0,357 m pisteuorman etäisyys tuelta A s = 1,57 m pisteuorman etäisyys tuelta A s3 = 0,801 m pisteuorman etäisyys tuelta A Ristion tuireatio yläpohjan omapainosta L 4,18 g, s g1 s g 0,9 0,5 0,75 0,9 0, g, = 1,0755N Ristion tuireatio lumiuormasta

66 L I I T E 1 / 48 L 4,18 q, s q 0,75 0,9,0 q, = 5,11N Palin P401 tuireatiot yläpohjan omapainosta g, s1 g, s 1,076 0,357 1,076 1,57 Bg, B g, = 0,844 N L,058 1 A B 31,076 1,7069 A g, = 1,307 N g, g, g, Palin P101 tuireatiot lumiuormasta q, s1 q, s 5,11 0,357 5,11 1,57 Bq, B q, = 4,009N L,058 1 A B 5,11 6,433 A q, = 6,15N q, q, q, asimimomentti yläpohjan omapainosta g, Bg, s3 0,844 0,801 g, = 0,676 Nm asimimomentti lumiuormasta q, Bq, s3 4,009 0,801 q, = 3,11Nm asimi leiausvoima yläpohjan omapainosta V g Ag,, V g, = 1,307N asimi leiausvoima lumiuormasta V q Aq,, V q, = 6,15N Palin lähtötieot h = 197 mm b = 96 mm Palin oreus Palin leveys

67 L I I T E 1 / 49 Kuormitusyhistelmät Tutitaan seuraavat uormitusyhistelmät K I = 1,0 (RIL tauluo.1) KY1: Kuormitusyhistelmä äyttörajatilassa (pysyvä aialuoa) G j (omapaino) Kuormitusyhistelmä murtorajatilassa (pysyvä aialuoa) 1,35 G j (omapaino) (aava B..) KY: Kuormitusyhistelmä äyttörajatlassa (esipitä aialuoa) G j (omapaino) + Q,1 (lumi) Kuormitusyhistelmä murtorajatlassa (esipitä aialuoa) 1,15G j (omapaino) + 1,5Q,1 (lumi) (aava B..3) 4.1 Taivutusestävyys KY1 asimi taivutusmomentti 1,35, 1,35 0,676 = 0,913 Nm g Taivutusjännitys ,91310 m, y, m, y, b h = 1,470 N/mm h erroin Kertopuupalin oreus h < 300 mm, joten taivutuslujuutta ei tarvitse pienentää ertoimella h. Taivutuslujuus mo = 0,6 (tauluo B.3.1) m, m, mo 4 0,6 1,4, = 10,9 N/mm m

68 L I I T E 1 / 50 itoitusehto m, y, m, 1,470N/mm 10,9N/mm Käyttöaste 14,3 % OK estää 4. Leiausvoimaestävyys KY1 asimi leiausvoima V 1,35 V g, 1,35 1,307 V = 1,764N Leiausjännitys Pali on ertopuuta. be = b (ohta B.5.) 3 V b h = 0,1399 N/mm Leiauslujuus mo = 0,6 (tauluo B.3.1) v, v, mo 4,1 0,6 1,4, =1,757 N/mm v itoitusehto v, 0,139N/mm 1,757N/mm Käyttöaste 7,9 % OK estää 4.3 Tuipaineestävyys palissa KY1 Palin ja ristion välinen tuipaine Tuireatio 1,35 g, 1,35 1,0755 = 1,45N

69 L I I T E 1 / 51 Sahatavarapali 96*197, ristion leveys 4mm= tuipinnan leveys Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,6 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo,5 0,6 1,4 c 90, ege,, =1,07 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l = 0,199 N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,5 (Sahatavara) l 4mm (tuipinnan pituus) h= 197mm (palin oreus) b= 173mm (yläjuosun leveys) l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =10mm Tuipaineerroin lc,90, e 10 c, c,90 1,5 c, =3,03 l 4 itoitusehto c, 90, c, c,90,,199n / mm 3,031,07N / Käyttöaste 6,1 % OK estää 0 mm

70 L I I T E 1 / 5 Palin ja pilarin välinen tuipaine Tuireatio 1,35 A g, 1,35 1,307 = 1,764N Sahatavarapali 96*197 tueutuu päistään yhteen 48mm tolppaan. Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,6 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo,5 0,6 1,4 c 90, ege,, =1,07 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l = 0,383 N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,5 (Sahatavara) l 48mm (tuipinnan pituus) h= 197mm (palin oreus) b= 96mm (palin leveys) l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =108mm Tuipaineerroin l c,90, e c, c,90 1,5 c, l =,813 itoitusehto c, 90, c, c,90,,71n / mm,8131,07n / Käyttöaste 3,9 %, OK estää 0 mm

71 L I I T E 1 / Taivutusestävyys KY asimi taivutusmomentti 1,15 g, 1,5 q, 1,15 0,676 1,5 3,11 = 5,594 Nm Taivutusjännitys ,59410 m, y, m, y, b h = 9,009N/mm h erroin Kertopuupalin oreus h < 300 mm, joten taivutuslujuutta ei tarvitse pienentää ertoimella h. Taivutuslujuus mo = 0,8 (tauluo B.3.1) m, m, mo 4 0,8 1,4, = 13,714 N/mm m itoitusehto m, y, m, 9,009N/mm 13,714N/mm Käyttöaste 65,7 % OK estää 4.5 Leiausvoimaestävyys KY asimi leiausvoima V 1,15 Vg, 1,5 Vq, 1,15 1,307 1,5 6,15 V = 10,86N Leiausjännitys Käyttöluoa 1: b e = cr b => cr=0,67 3 V b h 0, e = 1,8 N/mm

72 L I I T E 1 / 54 Leiauslujuus mo = 0,8 (tauluo B.3.1) v, v, mo,5 0,8 1,4, =1,49 N/mm v itoitusehto v, 1,8N/mm 1,49N/mm Käyttöaste 89,7 % OK estää 4.6 Tuipaineestävyys palissa KY Palin ja ristion välinen tuipaine Tuireatio 1,15 g, 1,5 q, 1,15 1,0755 1,5 5,11 = 8,905N Sahatavarapali 96*197, ristion leveys 4mm= tuipinnan leveys Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,8 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo,5 0,8 1,4 c 90, ege,, =1,49 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l = 1,6 N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,5 (Sahatavara) l 4mm (tuipinnan pituus) h= 197mm (palin oreus)

73 L I I T E 1 / 55 b= 173mm (yläjuosun leveys) l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =10mm Tuipaineerroin l 10 4 c,90, e c, c,90 1,5 c, l =3,036 itoitusehto c, 90, c, c,90,,6n / mm 3,036 1,49N / Käyttöaste 8,3 % OK estää 1 mm Palin ja pilarin välinen tuipaine Tuireatio 1,15 Ag, 1,5 Aq, 1,15 1,307 1,5 6,15 = 10,855N Sahatavarapali 96*197 tueutuu päistään ahteen 48mm tolppaan. Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,8 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo,5 0,8 1,4 c 90, ege,, =1,43 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l =,35 N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,5 (Sahatavara)

74 L I I T E 1 / 56 l 48mm (tuipinnan pituus) h= 197mm (palin oreus) b= 96mm (palin leveys) l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =108mm Tuipaineerroin lc,90, e 108 c, c,90 1,5 c, =,813 l 48 itoitusehto c, 90, c, c,90,,35n / mm,8131,43n / Käyttöaste 58,4 % OK estää mm

75 L I I T E 1 / Taipuma KY Suheluvut W1: 109 0, , W: 0, Pisteuorma =ristion tuireatio, KT1 Pysyvä uorma uuttuva uorma G =1,0755N Q =5,11N Virumaluu (äyttöluoa 1):

76 L I I T E 1 / 58 Pysyvä uorma (aialuoa pysyvä) 0, 6 uuttuva uorma (aialuoa esipitä) 0, 6 e e Lasussa tarvittavat suureet 3 bh I mm 5 J N Omanpainon aiheuttama hetellinen taipuma 4 Lasetaan taipuma Excel- sovellusella W W inst, G inst, Q 0,4753 mm 1,565613mm Lopputaipuma W W in in e winst, G 1 0, e 1 0,6 0, , 0,6 1 winst, Q 1, W in =,509 mm itoitusehto L 058 Taipumaraja W in,509mm 6, 86mm OK Kestää (36,6%) Sahatavarapali 96*197 ei taivu liiaa itoitustulosten tarastelu NR- ristion annatuspalin P401 imensiosi saatiin C4 96 x 197. Kannatuspali on mitoitettu siten, että se ysin antaa NR- ristioien välittämät uormat. Näin ollen annatuspalin P401 alla olevia raenne- osia ei ole huomioitu laselmassa.

77 itoitetaan innwoo- ohjelmalla palit loppujen iunoien ohalle: P501: Ristion pisteuormat paleille P501- P901 7,53 g, 0,9 0,5 0,75 0,9 0, 1, 89N 7,53 q, 0,75 0,9,0 8, 17N Koeillaan sahatavaraa C4 imensioltaan 3*48*147 ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille C *48*147: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus : 8.14 N N 60.3 % Taivutus : 5.5 Nm 7.14 Nm 77. % Tuipaine, tui 1: 6.34 N 0.06 N 31.6 % Tuipaine, tui : 8.14 N 0.06 N 40.6 % Taipuma, Wnet,in:.6 mm 5. mm 50. % Runotolppien lm 1 L I I T E 1 / 59 P601 ja P701: Koeillaan ertopuuta Kerto- S 51*5. olemmat palit tueutuvat KAHTEEN runotolppaan. ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille P601: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus : N 0.91 N 94.3 % Taivutus : 7.67 Nm 9.0 Nm 85.0 % Tuipaine, tui 1: 9.00 N 5.70 N 35.0 % Tuipaine, tui : N 5.70 N 76.7 % Taipuma, Wnet,in: 4.1 mm 6. mm 66.5 % Runotolppien lm ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille P701: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus : 17.9 N 0.91 N 8.7 % Taivutus : 7.97 Nm 8.91 Nm 89.5 % Tuipaine, tui 1: 17.9 N 5.70 N 67.3 % Tuipaine, tui : N 5.70 N 44.5 % Taipuma, Wnet,in: 4.7 mm 6.4 mm 73.4 % Runotolppien lm

78 L I I T E 1 / 60 P801: Koeillaan ertopuuta C4 *48*197 ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille 801: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus : 7.9 N 1.07 N 60.4 % Taivutus :.36 Nm 8.5 Nm 7.7 % Tuipaine, tui 1: 7.9 N N 54.5 % Tuipaine, tui : 7.07 N N 5.9 % Taipuma, Wnet,in: 0.3 mm. mm 13. % Runotolppien lm 1 P901: Koeillaan sahatavaraa C4 *48*197 ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille 901: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus (z): 8.37 N 1.07 N 69.4 % Taivutus (y): 4.40 Nm 8.5 Nm 51.6 % Tuipaine, tui 1: 6.06 N N 45.3 % Tuipaine, tui : 8.37 N N 6.6 % jänneväli 1, Wnet,in: 1.1 mm 4. mm 5.1 % Runotolppien lm 1 P1001: Koeillaan sahatavaraa C30 3*48*147 (tämä imensio, osa yläjuosun ja iunan yläpuitteen väli on 157 mm). ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille *48*147: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus : N 16.1 N 98. % Taivutus : 7.76 Nm 8.93 Nm 87.0 % Tuipaine, tui 1: 1.91 N N 36.9 % Tuipaine, tui : N N 45.5 % Taipuma, Wnet,in: 5.9 mm 6.4 mm 93.0 % Runotolppien lm

79 L I I T E 1 / 61 P1101: Koeillaan ertopuuta Kerto- S 51*5 ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille P1101: (Leiausvoiman pienentäminen otettu huomioon) Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus : 13.3 N 0.91 N 63.3 % Taivutus : 7.60 Nm 9.66 Nm 78.7 % Tuipaine, tui 1: 13.4 N 5.70 N 51.5 % Tuipaine, tui : 3.57 N 5.70 N 91.7 % Taipuma, Wnet,in: 3.3 mm 5.4 mm 60.9 % Runotolppien lm P101: Koeillaan ertopuuta Kerto- S 51*5 ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille P101: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus : 0.8 N 0.91 N 99.6 % Taivutus : 6.64 Nm 9.93 Nm 66.9 % Tuipaine, tui 1: 0.8 N 5.70 N 81.0 % Tuipaine, tui : 11.9 N 5.70 N 46.4 % Taipuma, Wnet,in:.5 mm 5.0 mm 50.8 % Runotolppien lm P1301: Koeillaan sahatavaraa C4 48*147 ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille P1301: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus :.41 N 4.50 N 53.5 % Taivutus : 0.95 Nm.38 Nm 39.8 % Tuipaine, tui 1: 1.69 N 6.69 N 5.3 % Tuipaine, tui :.41 N 6.69 N 36.0 % Taipuma, Wnet,in: 0.6 mm 3. mm 19.0 % Runotolppien lm 1

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET 28.4.2015 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään primäärirungon voimaliitosia ja niien mitoitusohjeita. Voimaliitoset mitoitetaan tapausohtaisesti määräävän uormitusyhistelmän

Lisätiedot

JÄÄPALLOHALLIN RAKENTAMISVAIHTOEHTOJEN KUSTANNUSVERTAILU

JÄÄPALLOHALLIN RAKENTAMISVAIHTOEHTOJEN KUSTANNUSVERTAILU JÄÄPALLOHALLIN RAKENTAMISVAIHTOEHTOJEN KUSTANNUSVERTAILU Niko Herranen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) HERRANEN,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula Opinnäytetyö

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet Pdf-painos helmikuu 2009 Teksti Asko

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Erkki Laakkonen PUURUNKOISEN ULKOSEINÄN ERISTÄMISMENETELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Rakennustekniikan

Lisätiedot

KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN KÄYTTÖ RAKENNUSTUOTANNOSSA

KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN KÄYTTÖ RAKENNUSTUOTANNOSSA KUVAILULEHTI KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN KÄYTTÖ RAKENNUSTUOTANNOSSA Jyväskylän Ratapihan opiskelija-asuntojen kylpyhuone-elementtirakentaminen Elmeri Sorsa Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Sähkö- ja tietoliikennetekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ PISTOLIITINLÄHDÖILLÄ VARUSTETUN JAKOKESKUKSEN SOVELTUVUUS TOIMISTORAKENNUKSESSA Työn tekijä: Tero Tuominen

Lisätiedot

RIVITALOASUNTOLAN KATON UUSIMINEN

RIVITALOASUNTOLAN KATON UUSIMINEN OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA RIVITALOASUNTOLAN KATON UUSIMINEN Sääsuojausmenetelmien vertailu T E K I J Ä : Heikki Huotari SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P102 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Palkiston päällä oleva vaneri liimataan palkkeihin

Lisätiedot

Juha Komppa. Laakasiilojen rakennuskustannusvertailu

Juha Komppa. Laakasiilojen rakennuskustannusvertailu Juha Komppa Laakasiilojen rakennuskustannusvertailu Opinnäytetyö Kevät 2010 Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoki Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Tuotantotalous 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät Lohjalla 3 2.2 Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja 2010 9 2.3 Päivittäistavaraaupan palveluvero

Lisätiedot

Turun seudun raitiotie

Turun seudun raitiotie Turun seudun raitiotie LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU, TURKU, RAISIO JA KAARINA.. Raision aupuni Kaarinan aupuni SISÄLLYSLUETTELO. Lähtöohdat ja vertailuperiaatteet. Lähtöohdat. Vertailuperiaatteet. Vaihtoehtojen

Lisätiedot

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen PUUINFO OY 1999 P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen Platform pientalo-opas - suunnittelu ja rakentaminen Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ PIENTALON VESIKATTORAKENTEIDEN VERTAILU

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ PIENTALON VESIKATTORAKENTEIDEN VERTAILU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ PIENTALON VESIKATTORAKENTEIDEN VERTAILU Työn tekijä: Jarkko Valimaa Työn valvoja: Jouni Ruotsalainen Työn ohjaaja: Markku

Lisätiedot

Jake Pöllänen PIENTALON KATTO- JA JULKISIVUTYÖ

Jake Pöllänen PIENTALON KATTO- JA JULKISIVUTYÖ Jake Pöllänen PIENTALON KATTO- JA JULKISIVUTYÖ Insinöörityö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikka ja liikenne Rakennustekniikka Kevät 2013 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Tekniikka ja liikenne Koulutusohjelma

Lisätiedot

Suurten maatalousrakennusten puurunkoratkaisut

Suurten maatalousrakennusten puurunkoratkaisut ESPOO 2003 VTT TIEDOTTEITA 2194 Juha Kurkela, Tapani Kivinen, Veli-Matti Westman & Ari Kevarinmäki Suurten maatalousrakennusten puurunkoratkaisut Esivalmistetut rakennejärjestelmät VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kyläohjelma 2014

Pohjois-Karjalan kyläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan Kylät ry. Joensuu 2012 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2012 Painosmäärä 1 000 Pohjois-Karjalan Kylät ry. Kauppaatu 23 b A

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu

Betonirakenteiden suunnittelu Eero Saarinen, iplomi-insinööri Rakennusinsinööritoimisto Eero Saarinen Oy Tässä artikkelissa annetaan ohjeita betonirakenteien suunnittelusta henkilöille, jotka vain tilapäisesti suorittavat rakennesuunnittelua.

Lisätiedot

Laukaan kunnantalon vesikaton uusiminen

Laukaan kunnantalon vesikaton uusiminen Laukaan kunnantalon vesikaton uusiminen Juuso Haataja Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) Haataja, Juuso Työn nimi Laukaan kunnantalon

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS

KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS Kiitos Canon-tuotteen ostamisesta. EOS 1000D on digitaalinen SLR (Single-Lens Reflex) -amera, jossa on 10,10 megapiselin uvaenno. Kamerassa on luuisia toimintoja, uten huippunopea

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantototekniikka INSINÖÖRITYÖ VALMISTALOT JA NIIDEN MARKKINATILANNE SUOMESSA.

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantototekniikka INSINÖÖRITYÖ VALMISTALOT JA NIIDEN MARKKINATILANNE SUOMESSA. TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantototekniikka INSINÖÖRITYÖ VALMISTALOT JA NIIDEN MARKKINATILANNE SUOMESSA. Työn tekijä: Tuomas Kaarlela Työn valvoja: Pekka Tommila Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Kattorakenteiden tuuletus- ja kosteusongelmien korjaaminen

Kattorakenteiden tuuletus- ja kosteusongelmien korjaaminen Roope Sell Kattorakenteiden tuuletus- ja kosteusongelmien korjaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 19.08.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet

AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - suunnitteluperusteet Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Copyright: Kustantaja: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari Valkama

Lisätiedot