PIENTALON SUUNNITTELU JA KUSTANNUSVERTAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENTALON SUUNNITTELU JA KUSTANNUSVERTAILU"

Transkriptio

1 PIENTALON SUUNNITTELU JA KUSTANNUSVERTAILU Timo Ollila 011 Oulun seuun ammattioreaoulu

2 PIENTALON SUUNNITTELU JA KUSTANNUSVERTAILU Timo Ollila Opinnäytetyö Raennusteniian oulutusohjelma Oulun seuun ammattioreaoulu

3 OULUN SEUDUN AATTIKORKEAKOULU TIIVISTELÄ Koulutusohjelma Opinnäytetyö Sivuja + Liitteitä Raennusteniia Insinöörityö Suuntautumisvaihtoehto Aia Raenneteniia 011 Työn tilaaja Työn teijä Ollila Raimo Ollila Timo Työn nimi Puurunoisen pientalon raennesuunnitelmat ja ustannusvertailu Avainsanat Raennesuunnittelu, raentaminen, elementtiraentaminen, puuraenteet Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella puuraenteinen pientalo seä vertailla erilaisten raentamistapojen hintoja. Pientalon suunnittelun pohjana äytettiin malliltaan vastaavanlaisen elementtitalon luonnosia. Tässä työssä pientalo suunniteltiin raennettavasi paialla ja hintavertailu tehtiin elementtiraentamisen seä paialla raentamisen välillä. Aritehtiuvat piirrettiin Autoes Revit -ohjelmalla. Raennesuunnitelmissa äytettiin apuna Autoca-ohjelmaa. Raennesuunnitelmat tehtiin äsin Euroooi 5:n muaan ja taristettiin QSE - seä innwoo -ohjelmilla. Kustannusvertailu tehtiin lasemalla materiaalien määrät ja hinnat alapohjaa ja perustusia luuun ottamatta. Hintaa verrattiin vastaavanlaisen elementtitalon hintaan. ateriaalien hinta ilman pystytysustannusia on euroa eullisinta elementtitaloa halvempi. Elementtien hintoihin sisältyvät muun muassa valmistusustannuset miä vaiuttaa oleellisesti hintaeroon. Vertailun avulla tilaaja voi valita itselleen sopivan raentamistavan. 3

4 OULU UNIVERSITY O APPLIED SCIENCES ABSTRACT Degree programme Thesis Number o pages + Appenices Civil engineering B.Sc Line Date Structural esign 011 Commissione by Ollila Raimo Author Ollila Timo Thesis title Structural esigns o wooen ramewor house an costs comparison Keywors Structural esign, builing, preabricate builing, wooen structures The aim was to esign a wooen house, an compare the prices o various construction methos. Small house esign was base on a moel o a similar element o the house rats. In this wor, single-amily houses planne or construction site an the price comparison was mae o preabricate site construction. Architectural images rawn on the Autoes Revit sotware, esign plans were use in AutoCAD. Structural plans were rawn by han, Eurocoe 5's, an was revise an the QSE-innwoo programs. The comparison was mae by calculating the cost o materials in quantities an prices base loor an the ounation up. Price was compare with a similar element o the house price. The price o materials without the cost o the erection o euros cheaper. Elements o the prices inclues the cost o manuacturing which will aect a substantial price ierence. Comparison allows the subscriber can choose a suitable builing methos. 4

5 SISÄLTÖ TIIVISTELÄ...3 ABSTRACT...4 SISÄLTÖ JOHDANTO...6 SUUNNITTELUKOHTEEN LÄHTÖTIEDOT SUUNNITTELUN KULKU RAKENNESUUNNITTELU Raenteet Yläpohjat Uloseinä Alapohja Raenteien lasenta ja uvat ÄÄRÄLASKENTA JA KUSTANNUSVERTAILU YHTEENVETO...16 LÄHTEET...17 LIITTEET

6 1 JOHDANTO Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia raennuslupa- seä raennepiirustuset uhoselle raennettavaan ysierrosiseen omaotitaloon. Lisäsi vertailtiin ustannusia elementtiraentamisen ja paialla raentamisen välillä. Tällä pyrittiin saamaan mahollisimman ustannustehoas ja sopiva tapa raentaa talo. Työn tilaajana toimi ysityinen taho. Elementtivalmistajien raentamistavat ja äytännöt poieavat lähes poieusetta toisistaan. Tämä vaiuttaa osaltaan talopaetin valintaan. Kalliimmassa vaihtoehossa voi olla esimerisi paremmin eristetyt raenteet uin halvemmassa. Kustannusvertailussa vertailun ohteena äytettiin uitenin halvinta vaihtoehtoa. Tässä työssä tehty ustannusvertailu pätee vain suunnitellun ohteen läheisillä alueilla, sillä materiaalien ja elementtitoimitusten hinnat vaihtelevat eri puolilla Suomea. Elementtitalon raenteet saattavat myös poieta tässä työssä suunnitellusta ohteesta. Siispä hintavertailu toimii apuvälineenä yseisen ohteen raentajalle eiä sitä annata soveltaa yleisesti. Tässä raportissa errotaan tiivistetysti työn vaiheista seä lopputulosesta. 6

7 SUUNNITTELUKOHTEEN LÄHTÖTIEDOT uhoselle raennetaan ysierrosinen puuraenteinen pientalo jona huoneistoala on 15 neliömetriä. Tilaajalla on haluamastaan ohteesta valmiit luonnoset, joien pohjalta pääpiirustuset tehään. Pientalo suunnitellaan paialla raennettavasi. Pääpiirustusten pohjalta otetaan tarjousia valituilta elementtitehtailta. Tarjousten seä määrälasennan pohjalta pyritään teemään ustannusvertailu näien ahen raentamistavan välillä. Tietojen avulla tilaaja voi tehä päätelmiä siitä, miä on paras vaihtoehto yseisen ohteen toteuttamisesi. KUVA 1. Pientalo Raennus on pohjarataisultaan seleä ja suoralinjainen. Kahella sivulla on uisti, ja talon etupuolella olohuone muoostaa uloeen. Tämä rioo attoraenteen anssa muuten niin suoralinjaisen muoon. 7

8 3 SUUNNITTELUN KULKU Tehtävänä oli toimia uhoselle raennettavan pientalon pääsuunnittelijana. Alusi mietittiin, minä mallinen talo olisi sopiva. Raennusen ooluoa oli selvillä, mutta vaihtoehtoiset mallit vaihtelivat perinteisestä moerniin. Lopulta pääyttiin moerniin vaihtoehtoon, jona pohjalta alettiin tehä pääpiirustusia. Raennusluvan hanintaa ajatellen selvitettiin paiallisesta raennusvalvonnasta mahollisuutta toimia ohteen pääsuunnittelijana. Vastaus oli, että tämä on mahollista, jos raennuslupauvien yhteyteen liitetään selvitys, että suunnittelija teee opinnäytetyötä. Seuraavasi piirrettiin raennuslupauvat, joihin uuluvat pohja-, leiaus- seä julisivupiirustuset (liite ). Käytin piirtämisessä Autoes Revit -ohjelmaa, joa on 3D-suunnitteluohjelmisto. Kuvat piirrettiin valitun mallin näöisisi. allista selvisivät vain muoto seä pinta-alat, joten huoneoreuet ja muut mitat saattavat olla poieavia. Raenteien lasenta aloi pääpiirustusten valmistuttua. Raennelaselmat äsittävät aii talon raenteet luuun ottamatta attoristioita jota tilataan ristiovalmistajalta, perustussuunnitelmia ei myösään ole. Raennesuunnittelun lopputulosena laaittiin raennepiirustuset (liite 3). Raennesuunnittelussa äytettiin apuna Autoca 010 -ohjelmaa. Raenteet mitoitettiin äsin lasemalla (liite 1) Euroooi 5:n (Euroooi 5, puuraenteet) muaan seä innwoo -mitoitusohjelmalla. Tarjouspyyntöjä otettiin useilta elementtivalmistajilta. Näitä hintoja vertailtiin suunnitelmien antamiin materiaalimääriin seä hintoihin, joista ysyttiin tarjous paialliselta jälleenmyyjältä. äärät oostuvat taloon tulevista materiaaleista ulopinnoista levypintoihin, muaan luettuna iunat ja ovet. Ristioista otettiin tarjous ahelta valmistajalta. Tässä työssä ei ole otettu huomioon raentamiseen uluvaa aiaa eri menetelmien välillä. 8

9 4 RAKENNESUUNNITTELU Raenteet suunnitellaan Suomen raentamismääräysooelman muaan. Laselmat tehään äsin suunnitteluohjeen muaan seä innwoo - mitoitusohjelmalla (RIL Puuraenteien suunnitteluohje), (RIL Suunnitteluperusteet). ääräyset lämpimien tilojen lämmönläpäisyertoimien (tauluo 1) osalta muuttuivat vuoen 010 alussa (C3, raennusen lämmöneristys). Tämä täytyy ottaa raenteien valinnassa huomioon. TAULUKKO 1. Lämpimän tilan lämmönläpäisyertoimia [U] Ennen vuotta 010 Vuoen 010 alusta [W/m K] Seinä 0,4 0,17 Yläpohja ja uloilmaan rajoittuva alapohja 0,15 0,09 aata vastaan oleva raennusosa 0,4 0,16 Iuna, ovi 1,4 1 Raennuseen ohistuvat uormat (tauluo ) määräytyvät muun muassa ohteen sijainnin ja oreuen muaan. Raenteisiin ohistuu rasitusta lyhytaiaisesta pitään aiaväliin. Tämä täytyy ottaa mitoitusessa huomioon. Raenteen mitoitusessa määräävä teijä on yleensä murtorajatilan uorma. äärääväsi tapausesi voi uitenin etenin pitillä jänneväleillä muoostua taipuma, joa mitoitetaan äyttörajatilassa. TAULUKKO. Pientaloon ohistuvat uloiset uormat Kuorman aialuoa Kuorma [N/m] Kesipitä lumiuorma/ uhos,5 Lyhytaiainen tuuli/ maastoluoa II 0,53 9

10 4.1 Raenteet Yläpohjat Yläpohja muoostuu pulpettiatosta (uva ) ja vesiatteen suuntaisesta atosta (uva3). Ristiojao on 900 mm. Nämä tueutuvat olohuoneen ohalla ertopuupaliin (uva4) joa tueutuu päistään seiniin seä esivaiheelta antavaan väliseinään. Katemateriaalisi valittiin onesaumattu peltiate muun muassa sen vuosi, että attoulma on ymmenen astetta. Konesaumatun peltiatteen minimialtevuus on 1:6 (9 astetta). Esimerisi tiiliatteen minimialtevuus on 1:4 (14 astetta) joten sitä ei voi äyttää yseisessä talossa. Yläpohjien U-arvo on 0,09 W/m K. KUVA. Pulpettiaton ja uloseinän liitos 10

11 KUVA 3. Vesiaton suuntaisen yläpohjan ja uloseinän liitos KUVA 4. Yläpohjien liitos Ristioista piirrettiin ristioaaviot ja hanittiin tarjouset valmistajilta (uva 5), (liite 4). Kaaviossa pitää ilmoittaa attoaltevuus, ristiojao, räystään pituus, harjaoreus, tuien paiat, leveyet ja lujuusluoa seä ylä- ja alapaarteien uormituset ja lumiuorma. NR -ristiot tulee jäyistää työmaalla (RIL , NR -attoraenteen jäyistysen suunnittelu). Erilaisia ristioita taloon tulee neljä appaletta (liite3). 11

12 KUVA 5. Ristion tilausaavio 4.1. Uloseinä Talon uloseinäraenteesi valittiin runopasuueltaan 173 mm seä runojaoltaan 600 mm oleva seinä (uva 6). Raenne pohjautuu Isoverin seinäraenteeseen (Isover, raenneirjasto). Uloverhous on pasuueltaan 8 mm, jona jäleen tulee ristiinoolaus yhteispasuueltaan 44mm. Tuulensuojana toimii Gyproc GTS-9. Eristepasuus on yhteensä 5 mm, joa oostuu ISOVER KL seä ISOVER KL eristeistä. Näien väliin tulee höyrynsulu, ja jälimmäinen eriste jää seinän lämpimälle puolelle. Tämä mahollistaa sähöjen asennusen ilman höyrynsulun riomista. 50mm:n eristeen sisäpinnalle iinnitetään hengittävä paperi, jolla varmistetaan, että eristettä ei uleuu sisäilmaan mahollisen alipaineen vaiutusesta. Tämän jäleen seinään tulee vielä Gyproc GEK-13 -ipsilevy. Seinäraenteen U-arvo on 0,17 W/m K. 1

13 KUVA 6. Uloseinä Uloseinän runotolppien yläpäähän lovetaan pali, joa siirtää ristioilta tulevat uormat runotolppien autta maahan. Pali on sahatavaraa (C4). Palin imensiosi saatiin 48 mm x 197 mm ja se asennetaan oo antavan seinän matalle. Palin materiaali ja mitat vaihtelevat iunoien ohalla (tauluo 3), (liite 1). Käytettävät materiaalit ovat sahatavaraa lujuusluoitusiltaan C4 ja C30 seä viilupuuta lujuusluituseltaan erto-s. TAULUKKO 3. NR- ristioien annatuspalit Pali ateriaali/lujuusluoa itat [mm] Tuen leveys [mm] P101 Kerto- S x51x5 96 P01 Kerto- S x51x P301 Kerto- S x51x P401 C4 x48x P501 C4 3x48x P601 Kerto- S 51x5 96 P701 Kerto- S 51x5 96 P801 C4 x48x P901 C4 x48x P1001 C30 3x48x P1101 Kerto- S 51x5 96 P101 Kerto- S 51x

14 4.1.3 Alapohja aanvaraiseen alapohjaan tulee 80 mm:n betonilaatta 00 mm eristeen päälle (uva 7). Alapohjan yläpinta tulee 100 mm alajuosun yläpuolelle. Tällä rataisulla estetään ylmäsillan syntyminen alapohjan ja uloseinän liitosessa. Alapohjaraenteen U-arvo on 0,15 W/m K. KUVA 7. Alapohjan, uloseinän ja perustusten liitos 4. Raenteien lasenta ja uvat Raenteien laseminen äsin antaa hyvän äsitysen materiaalin äyttäytymisestä rasitusessa. Käsin lasenta on hiasta verrattuna mitoitusohjelman äyttöön, mutta ellei osaa lasea äsin, on vaiea tulita mitoitusohjelman antamia tulosia. Raenteien mitoitusen jäleen tehtiin raennepiirustuset Autoca ohjelmalla (liite 3). NR -ristioien paiat ja appalemäärät piirrettiin pohjauvaan. Samaan uvaan aseteltiin myös runotolppien ja palien paiat ja mitat seä iunoien ja ovien paiat. Raennepiirustusista löytyvät myös leiausuvat, etaljit, ristioaaviot seä rungon mittapiirustus. 14

15 5 ÄÄRÄLASKENTA JA KUSTANNUSVERTAILU Raennesuunnittelun yhteyessä aloitettiin määrälasenta (liite 5). äärälasenta äsittää aii tarvittavat materiaalit luuun ottamatta perustusia. Lasentaa varten tehtiin tarjouspyyntöjä ristioien, iunoien, ovien seä materiaalien myyjille ja valmistajille. Tarjousista saatiin hyvä äsitys siitä, missä suhteessa miäin osa-alue vaiuttaa raennusustannusiin. Tarjouspyyntöjä tehtiin myös elementtivalmistajille, jota lasivat tarjouset raennuslupauvien perusteella. Raennusen mitat ja raenteet vaihtelevat riippuen elementtivalmistajasta. yös toimitusen hinta riippuu siitä, missä raennuspaia sijaitsee. Näin ollen tätä ohetta varten hanitut tarjouset pätevät vain suunnitteluohteen läheisillä alueilla. ateriaalien hinta on euroa (liite 5). Tämä sisältää talon materiaalit ulopinnoista sisäpinnan levyihin, NR -ristiot seä iunat ja ovet. Halvimman elementtitalon hinta ilman pystytystä on euroa (Liite 6), jolloin hintaerosi jää euroa. Kustannusvertailun antamista tulosista on hyötyä, un mietitään talouellisinta raennustapaa. Tilaaja voi äyttää määrälasennan tulosena saatuja hintoja apuna, un ottaa tarjousia raentajilta. Näin muoostuu äsitys siitä, miä lopullinen hinta olisi, jos talo raennetaan alusta loppuun raennuspaialla. Raennustavan valintaan vaiuttavat myös muut asiat uin hinta. Elementtiraentamisen etuna voiaan pitää esimerisi sitä, että elementtien pystytysvaiheessa voiaan aii sisällä tarvittavat raennusmateriaalit nostaa ennen seinien asentamista aiemmin valetun alapohjan päälle. Tämän jäleen asennetaan elementit ja atto paialleen. Näin raennus ja sen sisällä olevat materiaalit saaaan nopeasti suojaan säältä. Paialla raennettavassa talossa raenteet ja materiaalit ovat enemmän alttiina sään vaihteluille ja pystytysvaihe estää auemmin. 15

16 6 YHTEENVETO Kohteen suunnittelu seä hintavertailu sujuivat oonaisuuessaan hyvin. Tämän työn pohjalta tilaaja voi halutessaan haea ohteelle raennuslupaa tai vaihtoehtoisesti tilata talon elementteinä tarjousista, jota on hanittu tämän työn yhteyessä. Hintavertailussa yllätti ensin se, uina paljon halvemmasi materiaalien hinnat tulevat verrattuna elementteihin. Elementtien hintoihin sisältyvät uitenin muun muassa valmistusustannuset, jota paialla raentamisessa puuttuvat oonaisuuessaan. Elementit valmistetaan tehtaalla, jolloin etuna on nopea pystytys. Näin raenteet saaaan piaisesti suojaan säältä. Suojaaminen on hanalampaa, jos talo tehään oonaan raennuspaialla. Pientalon suunnittelu sopii mielestäni hyvin opinnäytetyön aiheesi. Se antaa hyvät valmiuet siirtyä työelämään, jossa usein täytyy pystyä ratomaan ongelmia seä hallitsemaan erilaisia oonaisuusia. 16

17 LÄHTEET Isover, raenneirjasto Haupäivä Saatavissa: C3, raennusen lämmöneristysmääräyset 007 Saatavissa: Haupäivä C3, raennusen lämmöneristysmääräyset 010 Saatavissa: Haupäivä RIL Suunnitteluperusteet ja raenteien uormat. Suunnitteluohjeet. Helsini: Suomen raennusinsinöörien liitto RIL. Saatavissa: Haupäivä RIL Puuraenteien suunnitteluohje. Suunnitteluohjeet. Helsini: Suomen raennusinsinöörien liitto RIL. Saatavissa: Haupäivä RIL NR-attoraenteen jäyistysen suunnittelu. Suunnitteluohjeet. Helsini: Suomen raennusinsinöörien liitto RIL. Saatavissa: Haupäivä Euroooi 5, puuraenteien suunnittelu Saatavissa: Haupäivä

18 LIITTEET Liite 1. Raennelaselmat CD- rom: Liite. Pääuvat Liite 3. Raenneuvat Liite 4. Ristiotarjouset Liite 5. ateriaalit ja hinnat Liite 6. Elementtitarjous Liite 7. Iuna-, ovi-, vesiate- ja materiaalitarjouset 18

19 L I I T E 1 / 1 TALO OLLILA RAKENNELASKELAT Timo Ollila 011 Oulun seuun ammattioreaoulu

20 L I I T E 1 / SISÄLTÖ.0 RAKENNUKSEN ESITTELY Pohjat ja leiaus Raennetyypit Raenteien liittymät KUORITUSKAAVIOT Yläpohjan uormat Tuuliuorma NR- RISTIKOIDEN KANNATUSPALKKI PALKKI P101: Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taipuma KY... 8 PALKKI P01: Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taipuma KY... 4 PALKKI P301: PALKKI P401:... 46

21 L I I T E 1 / Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taipuma KY ULKOSEINÄN RUNKOTOLPPA Nurjahusestävyys (Z- suuntaan) KY Nurjahusestävyys (Z- suuntaan) KY Nurjahusestävyys (Z- suuntaan) KY Nurjahusestävyys (Z- suuntaan) KY Tuipaineestävyys alaohjauspuussa KY Taipuma KY PÄÄTYSEINÄN LEVYJÄYKISTYS Naulan leiausestävyys Seinänvaaaleiausvoimaestävyys 1. errosessa Seinälohojen uloiset pystyvoimat NR- RISTIKKOYLÄPOHJAN JÄYKISTYS Taivutusestävyys KY Taivutusestävyys KY Taivutusestävyys KY Taivutusestävyys KY Taipuma KY Taivutusestävyys KY Taivutusestävyys KY Taivutusestävyys KY Taivutusestävyys KY Taipuma KY

22 L I I T E 1 / ANTURAN ITOITUS TERASSIN KATTEEN PALKIT PÄÄOVEN KOHDALLA Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taipuma KY Vaaapali Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taivutusestävyys KY Leiausvoimaestävyys KY Tuipaineestävyys palissa KY Taipuma KY TERASSIN PILARI Nurjahusestävyys (Z- suuntaan) KY Nurjahusestävyys (Z- suuntaan) KY Nurjahusestävyys (Z- suuntaan) KY Nurjahusestävyys (Z- suuntaan) KY Taipuma KY

23 L I I T E 1 / RAKENNELASKELIEN SELOSTUS: 1.1 Perustieot Kohteen nimi Puuraenteinen asuinraennus Pääasiallinen äyttötaroitus Asuinraennus Raenteien vaativuusluoa B (RaK, osa A) Käyttöluoa 1 (RIL ) Seuraamusluoa CC (RIL ) Paloluoa P3 (RaK, osa E1) Pääasiallinen raennusmateriaali Puu Pääasiallinen raennustapa Paialla raentaminen Kerrosluu 1 Koonaisoreus 4,8m Bruttopinta- ala yhteensä 174m 1. Raenteellinen järjestelmä Perustamistapa aanvaraiset seinäanturat Pääasialliset runoraenteet Pilarit Nivelpäiset pilarit (liimapuu) Kantavat seinät Ranaseinä (sahatavara) Pääannattimet Sahatavara-, viilupuu-, liimapuupali ja NR-ristio Uloseinät 1. erros Paialla raennettu puuranaseinä, lämpöeristetty Väliseinät 1. erros Paialla raennettu puuranaseinä Yläpohja Asuinraennus Paialla raennettu naulalevyristioyläpohja, lämpöeristetty Raennusrungon jäyistys

24 L I I T E 1 / 6 1. erros Raennus jäyistetään rungon poii- ja pituussuunnassa levyjäyisteillä, jota sijaitsevat uloseinien ulopinnassa ja yläpohjan alaatossa. NR-ristioyläpohja jäyistetään päätyseinien yläohjauspuilla ja pystysuuntaisilla vinolautalinjoilla seä yläpohjan alaaton levyjäyisteellä. 1.3 Normit ja uormituset ääräyset ja ohjeet Puuraenteet Eurocoe 5 Soveltamisohje Palonestovaatimus Kuormituset NR-ristioyläpohja Räystäät Lumiuorma maan pinnalla Hyötyuorma Tuuliuorma RIL , Liite B Lyhennetty suunnitteluohje EI 30 osastointi huoneistojen välillä 0,5 N/m 0, N/m,5 N/m,0 N/m 0,53 N/m; nopeuspaineen ominaisarvo maastoluoassa II, un h=4,8 m 1.4 ateriaalien lujuusluoat yleensä Pilarit Palit Kantavien seinien rungot Jäyistävä levytys huoneistojen välisessä seinässä Jäyistävä levytys yläpohjan alaatossa Liimapuu GL3c Kerto-S, liimapuu GL3c ja sahatavara C4 Sahatavara C4 Gyproc, pasuus 9mm Kipsiartonilevy (normaali), pasuus 13 mm 1.5 Lasentamenetelmät NR- ristio mitoitetaan ristiotoimittajan äyttämällä ohjelmistolla. uut laselmat tehään äsinlasennalla äyttäen apuna statiiaohjelmaa.

25 L I I T E 1 / 7.0 RAKENNUKSEN ESITTELY.1 Pohjat ja leiaus Kuva1. Pohjapiirustus

26 L I I T E 1 / 8 Kuva. Leiaus A A. Raennetyypit

27 L I I T E 1 / 9

28 L I I T E 1 / 10.3 Raenteien liittymät Raennusohe: Puuraenteinen asuinraennus DY001 Yläpohjaliittymä: Kantava uloseinä/ vino yläpohja

29 L I I T E 1 / 11 Raennusohe: Puuraenteinen asuinraennus DY00 Yläpohjaliittymä: Kantava uloseinä/ NR- ristioyläpohja

30 L I I T E 1 / 1 Raennusohe: Puuraenteinen asuinraennus DN001 Seinien liittymä: Ulonura

31 L I I T E 1 / 13 Raennusohe: Puuraenteinen asuinraennus DN00 Seinien liittymä: Ulonura

32 L I I T E 1 / KUORITUSKAAVIOT 3.1 Yläpohjan uormat Yläpohjan uormat oostuvat yläpohjan omapainosta ja lumiuormasta. Raennus sijaitsee uhosella, jolloin maanpinnan lumiuorman ominaisarvo on s=,5 N/m. Harjaaton muotoerroin on μ1=0,8, joten atolla olevan lumiuorman ominaisarvo on q=,0 N/m. Kuva 3. Yläpohjan uormitusaavio 3. Tuuliuorma Raennus sijaitsee joen varressa pellon laialla. Lähistöllä on satunnaisesti puita ja muita raennusia, joten tuuliuorman määrittämisessä äytetään maastoluoaa II. Raennusen oreus maanpinnasta on H = 5,3 m. ääritetään raennusen piemmän sivun oonaistuuliuorman ominaisarvo ysinertaistetun menetelmän muaan:

33 L I I T E 1 / 15 - nopeuspaine q(h) = 0,53 N/m (uva B..4) - voimaerroin c = 1,5 (tauluo B..3) - projetion ala Are = 94,7 m w, c q ( h) A 1,5 0,5394,7 75, N (aava B..10) re 3 Koonaistuuliuorman resultantin ominaisarvo on w, = 75,3 N, joa sijaitsee oreuella 0,6H maan pinnasta. Resultantin w, sijoittamisella 0,6H:n oreuelle otetaan huomioon atolla paiallisesti esiintyvien suurempien tuulenpaineien ja aton itavoimien vaiutus. Koonaistuuliuorman resultantti w, muutetaan tasaisesi uormasi ertoimen 1,5 avulla. Kerroin 1,5 tulee muunnosesta, jossa oo projetiopinnalle ohistuva tuulenpaine orvataan raennusen yläosalle sijoitettavalla tasaisella uormalla (0,8H vyöhye). Tasaisen uorman resultantti w, vaiuttaa tällöin oreuella 0,6H. 4.0 NR- RISTIKOIDEN KANNATUSPALKKI Perustietoja - NR-ristiot annatetaan seinän päällä olevalla palilla P101 seä palilla P Runotolpat lovetaan annatuspalia varten.

34 L I I T E 1 / 16 Kuva 4. Ristiot Kuva 5. Leiaus 1-1

35 Kuva 6. Leiaus - L I I T E 1 / 17

36 L I I T E 1 / 18 PALKKI P101: itoitetaan NR-ristioien annatuspali P101 iuna-auon ohalla. Pali tulee mitoittaa pysyvässä ja esipitässä aialuoassa. Palin materiaali Kerto-S (tauluo B.3.4) m, = 44 N/mm taivutus syrjällään v, = 4,1 N/mm leiaus syrjällään c,90,ege, = 6,0 N/mm puristus poiittain syrjällään Emean = N/mm immomouuli γ = 1, materiaalin osavarmuusluu (tauluo B..7) Kuormat g1 = 0,5 N/m yläpohja yleensä g = 0, N/m yläpohja räystään ohalla q =,0 N/m lumiuorma atolla Ominaisuormien aiheuttamat voimasuureet L = 4,18 m ristion jänneväli L1 = 3,3 m ristioien annatuspalin jänneväli = 0,75 m räystään uormitusleveys palin ohalla s = 0,9 m ristiojao s1 = 0,845 m pisteuorman etäisyys tuelta A s = 1,745 m pisteuorman etäisyys tuelta A s3 =,645 m pisteuorman etäisyys tuelta A s4 = 0,661 m pisteuorman etäisyys tuelta B

37 L I I T E 1 / 19 Ristion tuireatio yläpohjan omapainosta L 4,18 g, s g1 s g 0,9 0,5 0,75 0,9 0, g, = 1,0755N Ristion tuireatio lumiuormasta L 4,18 q, s q 0,75 0,9,0 q, = 5,11N Palin P101 tuireatiot yläpohjan omapainosta g, s1 g, s g, s3 1,076 0,845 1,076 1,745 1,076,645 Bg, B g, =1,7069N L 3,30 1 A B 31,076 1,7069 A g, = 1,511 N g, 3 g, g, Palin P101 tuireatiot lumiuormasta q, s1 q, s q, s3 5,11 0,845 5,111,745 5,11,645 Bq, B q, = 8,116N L 3,30 1 A B 3 5,11 8,116 A q, = 7,N q, 3 q, q, asimimomentti yläpohjan omapainosta g, Ag, s g, s 1,5111,745 1,0755 0,9 g, = 1,686 Nm asimimomentti lumiuormasta q, Aq, s q, s 7, 1,745 5,11 0,9 q, = 7,998Nm asimi leiausvoima yläpohjan omapainosta V g Bg,, V g, = 1,7069N asimi leiausvoima lumiuormasta V q Bq,, V q, = 8,116N

38 L I I T E 1 / 0 Palin lähtötieot h = 5 mm b = *51=10 mm Palin oreus Palin leveys Kuormitusyhistelmät Tutitaan seuraavat uormitusyhistelmät K I = 1,0 (RIL tauluo.1) KY1: Kuormitusyhistelmä äyttörajatilassa (pysyvä aialuoa) G j (omapaino) Kuormitusyhistelmä murtorajatilassa (pysyvä aialuoa) 1,35 G j (omapaino) (aava B..) KY: Kuormitusyhistelmä äyttörajatlassa (esipitä aialuoa) G j (omapaino) + Q,1 (lumi) Kuormitusyhistelmä murtorajatlassa (esipitä aialuoa) 1,15G j (omapaino) + 1,5Q,1 (lumi) (aava B..3)

39 L I I T E 1 / Taivutusestävyys KY1 asimi taivutusmomentti 1,35, 1,35 1,686 g =,76 Nm Taivutusjännitys 6 6 6,7610 m, y, m, y, b h 10 5 =,6446 N/mm h erroin Kertopuupalin oreus h < 300 mm, joten taivutuslujuutta ei tarvitse pienentää ertoimella h. Taivutuslujuus mo = 0,6 (tauluo B.3.1) m, m, mo 44 0,6 1,, =,0 N/mm m itoitusehto m, y, m,,6446n/mm,0n/mm Käyttöaste 1,0 % OK estää 4. Leiausvoimaestävyys KY1 asimi leiausvoima V 1,35V g, 1,351,7069 V =,304N Leiausjännitys Pali on ertopuuta. be = b (ohta B.5.) 3 V b h 10 5 = 0,151 N/mm

40 L I I T E 1 / Leiauslujuus mo = 0,6 (tauluo B.3.1) v, v, mo 4,1 0,6 1,, =,05 N/mm v itoitusehto v, 0,151N/mm,05N/mm Käyttöaste 7,3 % OK estää 4.3 Tuipaineestävyys palissa KY1 Palin ja ristion välinen tuipaine Tuireatio 1,35 g, 1,351,0755 = 1,45N Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,6 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo,5 0,6 1, c 90, ege,, =1,5 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l = 0,199 N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1 (Kerto- S) l 4mm (tuipinnan pituus) h= 5mm (palin oreus) b= 173mm (yläjuosun leveys) l 1 h

41 L I I T E 1 / 3 Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =10mm Tuipaineerroin l 10 4 c,90, e c, c,90 1,0 c, l =,43 itoitusehto c, 90, c, c,90,,199n / mm,431,5n / Käyttöaste 6,6 % OK estää 0 mm Palin ja pilarin välinen tuipaine Tuireatio 1,35 B g, 1,351,7069 =,304N Kertopuupali 10*5 tueutuu päistään ahteen 48mm tolppaan. Tuipinnan leveys L= 96mm Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,6 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo 6 0,6 1, c 90, ege,, =3,0 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l = 0,35 N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1 (Kerto- S) l 96mm (tuipinnan pituus) h= 5mm (palin oreus) b= 10mm (palin leveys)

42 L I I T E 1 / 4 l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =156mm Tuipaineerroin l c,90, e c, c,90 1 c, l =1,65 itoitusehto c, 90, c, c,90,,35n / mm 1,65 3,0N / Käyttöaste 4,8 % OK estää 4.4 Taivutusestävyys KY 0 mm asimi taivutusmomentti,15 g 1,5 1,15 1,686 1,5 7,998 = 13,936 Nm 1, q, Taivutusjännitys ,93510 m, y, m, y, b h 10 5 = 16,1917N/mm h erroin Kertopuupalin oreus h < 300 mm, joten taivutuslujuutta ei tarvitse pienentää ertoimella h. Taivutuslujuus mo = 0,8 (tauluo B.3.1) m, m, mo 44 0,8 1,, = 9,3 N/mm m itoitusehto m, y, m, 16,1917N/mm 9,3N/mm

43 L I I T E 1 / 5 Käyttöaste 55,3 % OK estää 4.5 Leiausvoimaestävyys KY asimi leiausvoima V 1,15Vg, 1,5 Vq, 1,151,7069 1,5 8,116 V = 14,137N Leiausjännitys Pali on ertopuuta. be = b (ohta B.5.) 3 V b h 10 5 e = 0,939 N/mm Leiauslujuus mo = 0,8 (tauluo B.3.1) v, v, mo 4,1 0,8 1,, =,73 N/mm v itoitusehto v, 0,939N/mm,73N/mm Käyttöaste 33,8 % OK estää 4.6 Tuipaineestävyys palissa KY Palin ja ristion välinen tuipaine Tuireatio 1,15 g, 1,5 q, 1,151,0755 1,5 5,11 = 8,905N Puristusjännitys palissa

44 ,90, c c,90, b l L I I T E 1 / 6 = 1,6 N/mm Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,8 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo,5 0,8 1, c 90, ege,, =1,67 N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,5 (Sahatavara) l 4mm (tuipinnan pituus) h= 5mm (palin oreus) b= 173mm (yläjuosun leveys) l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =10mm Tuipaineerroin lc,90, e 10 c, c,90 1,5 c, =3,03 l 4 itoitusehto c, 90, c, c,90,,6n / mm 3,031,67N / Käyttöaste 4, % OK estää 1 mm Palin ja pilarin välinen tuipaine Tuireatio 1,15 Bg, 1,5 Bq, 1,15 1,7069 1,5 8,116 = 14,137N

45 L I I T E 1 / 7 Kertopuupali 10*5 tueutuu päistään ahteen 48mm tolppaan. Tuipinnan leveys L= 96mm Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,8 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo 6 0,8 1, c 90, ege,, =4,0 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l = 1,444 N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1 (Kerto- S) l 96mm (tuipinnan pituus) h= 5mm (palin oreus) b= 10mm (palin leveys) l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =156mm Tuipaineerroin lc,90, e 156 c, c,90 1 c, =1,65 l 96 itoitusehto c, 90, c, c,90,,44n / mm 1,65 4,0N / Käyttöaste, % OK estää 1 mm

46 L I I T E 1 / Taipuma KY Suheluvut W1: , , W: , , W3: , , Pisteuorma =ristion tuireatio, KT1 Pysyvä uorma uuttuva uorma G =1,0755N Q =5,11N Virumaluu (äyttöluoa 1): Pysyvä uorma (aialuoa pysyvä) 0, 6 uuttuva uorma (aialuoa esipitä) 0, 6 e e

47 L I I T E 1 / 9 Lasussa tarvittavat suureet 3 bh I ,5mm 5 J N Omanpainon aiheuttama hetellinen taipuma 4 W x 3 1 L 1 6 E I L J W W inst, G1 inst, G ,74 0,74 0,74 0,5 1075, ,5 1 0,74 0, ,5 0, ,085 0,0408 0,470mm 1075, W W W W inst, G inst, G inst, G3 inst, G ,578 0,578 0,578 0,5 1075, ,5 1 0,578 0,5 6 0,0074 9,085 0, ,67638mm 1 0,8 0,8 0,8 0, ,5 3 0,5 1075, ,5 1 0, ,5 0, ,085 0, ,3751mm 1075, , Lumiuorman aiheuttama hetellinen taipuma W W inst, Q1 inst, Q ,74 0,74 0,74 0, ,5 1 0,74 0, ,5 0, ,464 0,19146,354mm W W inst, Q inst, Q 3 1 0,578 0,578 0,578 0, ,5 1 0,578 0, ,5 0, ,464 0, ,86758mm W W inst, G3 inst, G3 1 0,8 0,8 0,8 0,5 3 0, ,5 1 0, ,5 0, ,464 0, ,787mm

48 L I I T E 1 / 30 Lopputaipuma W W in in e winst, G 1 0, e 1 winst, Q 1 0,61, , 0,6 6,88568 W in = 10,14 mm itoitusehto L 3306 Taipumaraja W in 10,14 11, 0mm OK Kestää (9,0%) Pali KERTO-S 10x5 ei taivu liiaa itoitustulosten tarastelu NR- ristion annatuspalin P101 imensiosi saatiin KERTO-S x 51 x 5. Kannatuspali on mitoitettu siten, että se ysin antaa NR- ristioien välittämät uormat. Näin ollen annatuspalin P101 alla olevia raenne- osia ei ole huomioitu laselmassa. PALKKI P01: itoitetaan NR-ristioien annatuspali P01, miä annattaa NR- ristioita olohuoneen ja eittiön ohalla. Pali tulee mitoittaa pysyvässä ja esipitässä aialuoassa. Palin materiaali Kerto-S (tauluo B.3.4) m, = 44 N/mm taivutus syrjällään v, = 4,1 N/mm leiaus syrjällään c,90,ege, = 6,0 N/mm puristus poiittain syrjällään Emean = N/mm immomouuli γ = 1, materiaalin osavarmuusluu (tauluo B..7) Kuormat g1 = 0,5 N/m yläpohja yleensä g = 0, N/m yläpohja räystään ohalla

49 L I I T E 1 / 31 q =,0 N/m lumiuorma atolla Ominaisuormien aiheuttamat voimasuureet L 1 = 4,18 m ristion jänneväli L = 7,53 m ristion jänneväli L 3 = 3,13m ristioien annatuspalin jänneväli = 0,75 m räystään uormitusleveys palin ohalla s = 0,9 m ristiojao s1 = 0,355 m pisteuorman etäisyys tuelta A s = 0,405 m pisteuorman etäisyys tuelta A s3 = 1,55 m pisteuorman etäisyys tuelta A s4 = 1,305 m pisteuorman etäisyys tuelta A s5 =,155 m pisteuorman etäisyys tuelta A s6 =,05 m pisteuorman etäisyys tuelta A s7 = 3,055 m pisteuorman etäisyys tuelta A s8 = 3,105 m pisteuorman etäisyys tuelta A s7 = 0,03 m pisteuorman etäisyys tuelta B Ristion tuireatiot yläpohjan omapainosta: L L 4,18 0,9 1 g, s g 1 s g 1 s g 0,5 g, = 0,9405N

50 L I I T E 1 / 3 L1 L 7,53 g, s g 1 s g 1 s g 0,9 0,5 0,75 0,9 0, g, = 1,893N Ristion tuireatiot lumiuormasta: L 1 L 4,18 q, s q s q 0,9,0 L 1 L 7,53 q, s q s q 0,75 0,9,0 q, = 3,76N q, =8,17N Palin P01 tuireatiot yläpohjan omapainosta B g, g, s 1 g, s g, s 3 L 3 g, s 4 g, 0,9405 0,355 1,893 0,405 0,94051,55 1,8931,305 0,9405,155 1,893,05 3,18 0,9405 3,055 1,893 3,105 3,18 B g, = 6,1559N s 5 g, s 6 A g, 4 g1, 4 g, Bg, 4 0, ,893 6,1559 A g, = 4,933N Palin P101 tuireatiot lumiuormasta B q, q, s 1 q, s q, s 3 L 3 q, s 4 q, 3,76 0,355 8,17 0,405 3,76 1,55 8,17 1,305 3,76,155 8,17,05 3,18 3,76 3,055 8,17 3,105 3,18 B q, = 6,441N s 5 q, s 6

51 L I I T E 1 / 33 A q, 4 q1, 4 q, Bq, 4 3,76 4 8,17 6,441 A q, = 1,114N asimimomentti yläpohjan omapainosta g, Ag, s4 g,1 0,9 g, ,9331,305 0,9405 0,95 1,893 0,90 0,9405 0,05 g, = 3,838Nm asimimomentti lumiuormasta q, Aq, s4 q,1 0,95 q, 0,9 1,114 1,305 3,76 0,95 8,17 0,90 3,76 0,05 q, = 16,48Nm asimi leiausvoima yläpohjan omapainosta V g Bg,, V g, = 6,1559N asimi leiausvoima lumiuormasta V q Bq,, V q, = 6,441N Palin lähtötieot h = 300 mm b = 10 mm Palin oreus Palin leveys Kuormitusyhistelmät Tutitaan seuraavat uormitusyhistelmät K I = 1,0 (RIL tauluo.1)

52 L I I T E 1 / 34 KY1: Kuormitusyhistelmä äyttörajatilassa (pysyvä aialuoa) G j (omapaino) Kuormitusyhistelmä murtorajatilassa (pysyvä aialuoa) 1,35 G j (omapaino) (aava B..) KY: Kuormitusyhistelmä äyttörajatlassa (esipitä aialuoa) G j (omapaino) + Q,1 (lumi) Kuormitusyhistelmä murtorajatlassa (esipitä aialuoa) 1,15G j (omapaino) + 1,5Q,1 (lumi) (aava B..3) 4.1 Taivutusestävyys KY1 asimi taivutusmomentti 1,35, 1,35 3,838 = 5,1813 Nm g Taivutusjännitys , m, y, m, y, b h = 3,386N/mm h - erroin Kertopuupalin oreus on h=300 mm, joten taivutuslujuutta ei tarvitse pienentää Taivutuslujuus mo = 0,6 (tauluo B.3.1) m, m, mo 44 0,6 1,, = N/mm m itoitusehto

53 L I I T E 1 / 35 m, y, m, 3,386N/mm N/mm Käyttöaste 6,497 % OK estää 4. Leiausvoimaestävyys KY1 asimi leiausvoima V 1,35V g, 1,35 6,1559 V = 8,310N Leiausjännitys Pali on ertopuuta. be = b (ohta B.5.) V b h = 0,407 N/mm Leiauslujuus mo = 0,6 (tauluo B.3.1) v, v, mo 4,1 0,6 1,, =,05 N/mm v itoitusehto v, 0,407N/mm,05N/mm Käyttöaste 19,9% OK estää 4.3 Tuipaineestävyys palissa KY1 Palin ja ristion välinen tuipaine Tuireatio 1,35 g, 1,35,7698 = 3,739N Kertopuupali 10*300, ristion leveys 4mm= tuipinnan leveys

54 L I I T E 1 / 36 Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,6 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo 6 0,6 1, c 90, ege,, =3,0 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l =0,873N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,0 (Kerto- S) l 4mm (tuipinnan pituus) h= 300mm (palin oreus) b= 10mm (palin leveys) l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =10mm Tuipaineerroin lc,90, e 10 c, c,90 1,0 c, =,43 l 4 itoitusehto c, 90, c, c,90,,873n / mm,433,0n / Käyttöaste 11,9% OK estää 0 mm Palin ja pilarin välinen tuipaine Tuireatio 1,35 B g, 1,35 6,559 = 8,855N

55 L I I T E 1 / 37 Kertopuupali 10*300 tueutuu päistään runotolppaan 173mm. Tuipinnan leveys L= 173mm Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,6 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo 6 0,6 1, c 90, ege,, =3,0 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l =0,5018N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,0 (Kerto- S) l 173mm (tuipinnan pituus) h= 300mm (palin oreus) b= 10mm (palin leveys) l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =33mm Tuipaineerroin lc,90, e 33 c, c,90 1,0 c, =1,35 l 173 itoitusehto c, 90, c, c,90, 0,5018N / mm 1,35 3,0N / mm (aava B.5.) Käyttöaste 1,4 % OK estää

56 L I I T E 1 / Taivutusestävyys KY asimi taivutusmomentti 1,,15 g, 1,5 q 1,15 3,838 1,5 16,48 = 9,134Nm Taivutusjännitys ,1310 m, y, m, y, b h = 19,04N/mm h - erroin Kertopuupalin oreus on h=300 mm joten taivutuslujuutta ei tarvitse pienentää Taivutuslujuus mo = 0,8 (tauluo B.3.1) m, m, mo 44 0,8 1,, = 9,333 N/mm m itoitusehto m, y, m, 17,94N/mm 8,747N/mm Käyttöaste 64,9 % OK estää 4.5 Leiausvoimaestävyys KY asimi leiausvoima V 1,15Vg, 1,5 Vq, 1,15 6,1559 1,5 6,441 V = 46,74N Leiausjännitys 3 V b h e =,91 N/mm Leiauslujuus mo = 0,8 (tauluo B.3.1)

57 L I I T E 1 / 39 v, v, mo 4,1 0,8 1,, =,733 N/mm v itoitusehto v,,91n/mm,733n/mm Käyttöaste 83,8 % OK estää 4.6 Tuipaineestävyys palissa KY Palin ja ristion välinen tuipaine Tuireatio 1,15 g, 1,5 q, 1,15,7698 1,5 11,889 = 1,019N Kertopuupali 150*360, ristion leveys 4mm= tuipinnan leveys Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,8 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo 6 0,8 1, c 90, ege,, =4,0 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l =1,191N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,0 (Kerto- S) l 4mm (tuipinnan pituus) h= 300mm (palin oreus) b= 10mm (palin leveys) l 1 h

58 L I I T E 1 / 40 Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =10mm Tuipaineerroin lc,90, e 10 c, c,90 1,0 c, =,43 l 4 itoitusehto c, 90, c, c,90,,191n / mm,43 4,0N / Käyttöaste 1,3 % OK estää 1 mm Palin ja pilarin välinen tuipaine Tuireatio 1,15 Bg, 1,5 Bq, 1,15 6,559 1,5 6,441 = 47,04N Kertopuupali 10*300 tueutuu päistään runotolppaan 173mm. Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,8 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo 6 0,8 1, c 90, ege,, =4,0 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l =,675N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,0 (Kerto- S) l 173mm (tuipinnan pituus) h= 300mm (palin oreus) b= 10mm (palin leveys)

59 L I I T E 1 / 41 l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =33mm Tuipaineerroin lc,90, e 33 c, c,90 1,0 c, =1,35 l 173 itoitusehto c, 90, c.90 c,90,,675n / mm 1,35 4,0N / mm (aava B.5.) Käyttöaste 49,5 % OK estää

60 L I I T E 1 / Taipuma KY Suheluvut W1: , , W: 0, 87 W3: 0, W4: 0, 58 W5: 0, 69 W6: 0, W7: 0, 98 W8: 0, Pisteuorma =ristion tuireatio, KT1 Pysyvä uorma uuttuva uorma G1 =0,9405N G =1,893N Q1 =3,76N Q =8,17N

61 L I I T E 1 / 43 Virumaluu (äyttöluoa 1): Pysyvä uorma (aialuoa pysyvä) 0, 6 uuttuva uorma (aialuoa esipitä) 0, 6 e e Lasussa tarvittavat suureet 3 bh I mm 5 J N Omanpainon aiheuttama hetellinen taipuma 4 Lasetaan taipuma Excel- sovellusella W W inst, G inst, Q 1, mm 6,405mm Lopputaipuma W W in in e winst, G 1 0, e 1 winst, Q 1 0,61, , 0,6 6,405 W in = 9,315 mm itoitusehto L 318 Taipumaraja W in 9,315mm 10, 43mm OK Kestää (89,3%) Kertopuupali 10*300 ei taivu liiaa itoitustulosten tarastelu NR- ristion annatuspalin P01 imensiosi saatiin Kerto- S x 51 x 300.

62 L I I T E 1 / 44 PALKKI P301: Varmistetaan NR-ristioien annatuspalin P301 estävyys innwoo- ohjelmalla. Pali mitoitetaan materiaaliltaan ja imensioltaan samasi uin P01 (Kerto- s 10*300). Palit lasetaan ysiauoisina mutta asennetaan jatuvana, joten mitoitus on varmalla puolella. Palin materiaali Kerto-S (tauluo B.3.4) m, = 44 N/mm taivutus syrjällään v, = 4,1 N/mm leiaus syrjällään c,90,ege, = 6,0 N/mm puristus poiittain syrjällään Emean = N/mm immomouuli γ = 1, materiaalin osavarmuusluu (tauluo B..7) Kuormat g1 = 0,5 N/m yläpohja yleensä g = 0, N/m yläpohja räystään ohalla q =,0 N/m lumiuorma atolla Ominaisuormien aiheuttamat voimasuureet L 1 = 4,18 m ristion jänneväli L = 7,53 m ristion jänneväli L 3 =,548m ristioien annatuspalin jänneväli = 0,75 m räystään uormitusleveys palin ohalla s = 0,9 m ristiojao s1 = 0,399 m pisteuorman etäisyys tuelta A s = 0,449 m pisteuorman etäisyys tuelta A s3 = 1,99 m pisteuorman etäisyys tuelta A s4 = 1,349 m pisteuorman etäisyys tuelta A s5 =,199 m pisteuorman etäisyys tuelta A s6 =,49 m pisteuorman etäisyys tuelta A s7 = 0,99 m pisteuorman etäisyys tuelta B

63 L I I T E 1 / 45 Ristion tuireatiot yläpohjan omapainosta: 0,5 0,9 4, , g g s g s L g s L g, = 0,9405N 0, 0,9 0,75 0,5 0,9 7, , g g s g s L g s L g, = 1,893N Ristion tuireatiot lumiuormasta:,0 0,9 4,18 1, q q s L q s L q, = 3,76N,0 0,9 0,75 7,53 1, q q s L q s L q, =8,17N

64 L I I T E 1 / 46 itoitustulosten tarastelu Tuloset innwoo- ohjelmasta: ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille 301: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus : 33. N N 59.6 % Taivutus : 1.1 Nm Nm 47.1 % (ilman iepahusta): 1.1 Nm Nm 47.1 % Tuipaine, tui 1: N 8.8 N 36.6 % Tuipaineerroin = 1.17 Tuipaine, tui : 33. N 8.8 N 40.1 % Tuipaineerroin = 1.17 Taipuma, Wnet,in: 4.8 mm 1.7 mm 37.5 % NR- ristion annatuspalin P301 imensiosi saatiin Kerto- S x51x300. PALKKI P401: itoitetaan NR-ristioien annatuspali P401 olohuoneen iuna-auon ohalla. Pali tulee mitoittaa pysyvässä ja esipitässä aialuoassa. Palin materiaali Sahatavara C4 (tauluo B.3.4) m, = 4 N/mm taivutus syrjällään v, =,0 N/mm leiaus syrjällään c,90, =, N/mm puristus poiittain syrjällään Emean = 9000 N/mm immomouuli γ = 1,4 materiaalin osavarmuusluu (tauluo B..7) Kuormat g1 = 0,5 N/m yläpohja yleensä g = 0, N/m yläpohja räystään ohalla q =,0 N/m lumiuorma atolla

65 L I I T E 1 / 47 Ominaisuormien aiheuttamat voimasuureet L = 4,18 m ristion jänneväli L1 =,058 m ristioien annatuspalin jänneväli = 0,75 m räystään uormitusleveys palin ohalla s = 0,9 m ristiojao s1 = 0,357 m pisteuorman etäisyys tuelta A s = 1,57 m pisteuorman etäisyys tuelta A s3 = 0,801 m pisteuorman etäisyys tuelta A Ristion tuireatio yläpohjan omapainosta L 4,18 g, s g1 s g 0,9 0,5 0,75 0,9 0, g, = 1,0755N Ristion tuireatio lumiuormasta

66 L I I T E 1 / 48 L 4,18 q, s q 0,75 0,9,0 q, = 5,11N Palin P401 tuireatiot yläpohjan omapainosta g, s1 g, s 1,076 0,357 1,076 1,57 Bg, B g, = 0,844 N L,058 1 A B 31,076 1,7069 A g, = 1,307 N g, g, g, Palin P101 tuireatiot lumiuormasta q, s1 q, s 5,11 0,357 5,11 1,57 Bq, B q, = 4,009N L,058 1 A B 5,11 6,433 A q, = 6,15N q, q, q, asimimomentti yläpohjan omapainosta g, Bg, s3 0,844 0,801 g, = 0,676 Nm asimimomentti lumiuormasta q, Bq, s3 4,009 0,801 q, = 3,11Nm asimi leiausvoima yläpohjan omapainosta V g Ag,, V g, = 1,307N asimi leiausvoima lumiuormasta V q Aq,, V q, = 6,15N Palin lähtötieot h = 197 mm b = 96 mm Palin oreus Palin leveys

67 L I I T E 1 / 49 Kuormitusyhistelmät Tutitaan seuraavat uormitusyhistelmät K I = 1,0 (RIL tauluo.1) KY1: Kuormitusyhistelmä äyttörajatilassa (pysyvä aialuoa) G j (omapaino) Kuormitusyhistelmä murtorajatilassa (pysyvä aialuoa) 1,35 G j (omapaino) (aava B..) KY: Kuormitusyhistelmä äyttörajatlassa (esipitä aialuoa) G j (omapaino) + Q,1 (lumi) Kuormitusyhistelmä murtorajatlassa (esipitä aialuoa) 1,15G j (omapaino) + 1,5Q,1 (lumi) (aava B..3) 4.1 Taivutusestävyys KY1 asimi taivutusmomentti 1,35, 1,35 0,676 = 0,913 Nm g Taivutusjännitys ,91310 m, y, m, y, b h = 1,470 N/mm h erroin Kertopuupalin oreus h < 300 mm, joten taivutuslujuutta ei tarvitse pienentää ertoimella h. Taivutuslujuus mo = 0,6 (tauluo B.3.1) m, m, mo 4 0,6 1,4, = 10,9 N/mm m

68 L I I T E 1 / 50 itoitusehto m, y, m, 1,470N/mm 10,9N/mm Käyttöaste 14,3 % OK estää 4. Leiausvoimaestävyys KY1 asimi leiausvoima V 1,35 V g, 1,35 1,307 V = 1,764N Leiausjännitys Pali on ertopuuta. be = b (ohta B.5.) 3 V b h = 0,1399 N/mm Leiauslujuus mo = 0,6 (tauluo B.3.1) v, v, mo 4,1 0,6 1,4, =1,757 N/mm v itoitusehto v, 0,139N/mm 1,757N/mm Käyttöaste 7,9 % OK estää 4.3 Tuipaineestävyys palissa KY1 Palin ja ristion välinen tuipaine Tuireatio 1,35 g, 1,35 1,0755 = 1,45N

69 L I I T E 1 / 51 Sahatavarapali 96*197, ristion leveys 4mm= tuipinnan leveys Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,6 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo,5 0,6 1,4 c 90, ege,, =1,07 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l = 0,199 N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,5 (Sahatavara) l 4mm (tuipinnan pituus) h= 197mm (palin oreus) b= 173mm (yläjuosun leveys) l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =10mm Tuipaineerroin lc,90, e 10 c, c,90 1,5 c, =3,03 l 4 itoitusehto c, 90, c, c,90,,199n / mm 3,031,07N / Käyttöaste 6,1 % OK estää 0 mm

70 L I I T E 1 / 5 Palin ja pilarin välinen tuipaine Tuireatio 1,35 A g, 1,35 1,307 = 1,764N Sahatavarapali 96*197 tueutuu päistään yhteen 48mm tolppaan. Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,6 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo,5 0,6 1,4 c 90, ege,, =1,07 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l = 0,383 N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,5 (Sahatavara) l 48mm (tuipinnan pituus) h= 197mm (palin oreus) b= 96mm (palin leveys) l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =108mm Tuipaineerroin l c,90, e c, c,90 1,5 c, l =,813 itoitusehto c, 90, c, c,90,,71n / mm,8131,07n / Käyttöaste 3,9 %, OK estää 0 mm

71 L I I T E 1 / Taivutusestävyys KY asimi taivutusmomentti 1,15 g, 1,5 q, 1,15 0,676 1,5 3,11 = 5,594 Nm Taivutusjännitys ,59410 m, y, m, y, b h = 9,009N/mm h erroin Kertopuupalin oreus h < 300 mm, joten taivutuslujuutta ei tarvitse pienentää ertoimella h. Taivutuslujuus mo = 0,8 (tauluo B.3.1) m, m, mo 4 0,8 1,4, = 13,714 N/mm m itoitusehto m, y, m, 9,009N/mm 13,714N/mm Käyttöaste 65,7 % OK estää 4.5 Leiausvoimaestävyys KY asimi leiausvoima V 1,15 Vg, 1,5 Vq, 1,15 1,307 1,5 6,15 V = 10,86N Leiausjännitys Käyttöluoa 1: b e = cr b => cr=0,67 3 V b h 0, e = 1,8 N/mm

72 L I I T E 1 / 54 Leiauslujuus mo = 0,8 (tauluo B.3.1) v, v, mo,5 0,8 1,4, =1,49 N/mm v itoitusehto v, 1,8N/mm 1,49N/mm Käyttöaste 89,7 % OK estää 4.6 Tuipaineestävyys palissa KY Palin ja ristion välinen tuipaine Tuireatio 1,15 g, 1,5 q, 1,15 1,0755 1,5 5,11 = 8,905N Sahatavarapali 96*197, ristion leveys 4mm= tuipinnan leveys Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,8 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo,5 0,8 1,4 c 90, ege,, =1,49 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l = 1,6 N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,5 (Sahatavara) l 4mm (tuipinnan pituus) h= 197mm (palin oreus)

73 L I I T E 1 / 55 b= 173mm (yläjuosun leveys) l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =10mm Tuipaineerroin l 10 4 c,90, e c, c,90 1,5 c, l =3,036 itoitusehto c, 90, c, c,90,,6n / mm 3,036 1,49N / Käyttöaste 8,3 % OK estää 1 mm Palin ja pilarin välinen tuipaine Tuireatio 1,15 Ag, 1,5 Aq, 1,15 1,307 1,5 6,15 = 10,855N Sahatavarapali 96*197 tueutuu päistään ahteen 48mm tolppaan. Palin puristuslujuus syysuuntaa vastaan mo = 0,8 (tauluo B.3.1) c,90, c,90, mo,5 0,8 1,4 c 90, ege,, =1,43 N/mm Puristusjännitys palissa,90, c c,90, b l =,35 N/mm c,90 - erroin (uva B.5.) c,90 = 1,5 (Sahatavara)

74 L I I T E 1 / 56 l 48mm (tuipinnan pituus) h= 197mm (palin oreus) b= 96mm (palin leveys) l 1 h Tehollinen osetuspinnan pituus l, 90, e 30mm l 30mm c l c 90, e, =108mm Tuipaineerroin lc,90, e 108 c, c,90 1,5 c, =,813 l 48 itoitusehto c, 90, c, c,90,,35n / mm,8131,43n / Käyttöaste 58,4 % OK estää mm

75 L I I T E 1 / Taipuma KY Suheluvut W1: 109 0, , W: 0, Pisteuorma =ristion tuireatio, KT1 Pysyvä uorma uuttuva uorma G =1,0755N Q =5,11N Virumaluu (äyttöluoa 1):

76 L I I T E 1 / 58 Pysyvä uorma (aialuoa pysyvä) 0, 6 uuttuva uorma (aialuoa esipitä) 0, 6 e e Lasussa tarvittavat suureet 3 bh I mm 5 J N Omanpainon aiheuttama hetellinen taipuma 4 Lasetaan taipuma Excel- sovellusella W W inst, G inst, Q 0,4753 mm 1,565613mm Lopputaipuma W W in in e winst, G 1 0, e 1 0,6 0, , 0,6 1 winst, Q 1, W in =,509 mm itoitusehto L 058 Taipumaraja W in,509mm 6, 86mm OK Kestää (36,6%) Sahatavarapali 96*197 ei taivu liiaa itoitustulosten tarastelu NR- ristion annatuspalin P401 imensiosi saatiin C4 96 x 197. Kannatuspali on mitoitettu siten, että se ysin antaa NR- ristioien välittämät uormat. Näin ollen annatuspalin P401 alla olevia raenne- osia ei ole huomioitu laselmassa.

77 itoitetaan innwoo- ohjelmalla palit loppujen iunoien ohalle: P501: Ristion pisteuormat paleille P501- P901 7,53 g, 0,9 0,5 0,75 0,9 0, 1, 89N 7,53 q, 0,75 0,9,0 8, 17N Koeillaan sahatavaraa C4 imensioltaan 3*48*147 ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille C *48*147: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus : 8.14 N N 60.3 % Taivutus : 5.5 Nm 7.14 Nm 77. % Tuipaine, tui 1: 6.34 N 0.06 N 31.6 % Tuipaine, tui : 8.14 N 0.06 N 40.6 % Taipuma, Wnet,in:.6 mm 5. mm 50. % Runotolppien lm 1 L I I T E 1 / 59 P601 ja P701: Koeillaan ertopuuta Kerto- S 51*5. olemmat palit tueutuvat KAHTEEN runotolppaan. ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille P601: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus : N 0.91 N 94.3 % Taivutus : 7.67 Nm 9.0 Nm 85.0 % Tuipaine, tui 1: 9.00 N 5.70 N 35.0 % Tuipaine, tui : N 5.70 N 76.7 % Taipuma, Wnet,in: 4.1 mm 6. mm 66.5 % Runotolppien lm ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille P701: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus : 17.9 N 0.91 N 8.7 % Taivutus : 7.97 Nm 8.91 Nm 89.5 % Tuipaine, tui 1: 17.9 N 5.70 N 67.3 % Tuipaine, tui : N 5.70 N 44.5 % Taipuma, Wnet,in: 4.7 mm 6.4 mm 73.4 % Runotolppien lm

78 L I I T E 1 / 60 P801: Koeillaan ertopuuta C4 *48*197 ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille 801: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus : 7.9 N 1.07 N 60.4 % Taivutus :.36 Nm 8.5 Nm 7.7 % Tuipaine, tui 1: 7.9 N N 54.5 % Tuipaine, tui : 7.07 N N 5.9 % Taipuma, Wnet,in: 0.3 mm. mm 13. % Runotolppien lm 1 P901: Koeillaan sahatavaraa C4 *48*197 ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille 901: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus (z): 8.37 N 1.07 N 69.4 % Taivutus (y): 4.40 Nm 8.5 Nm 51.6 % Tuipaine, tui 1: 6.06 N N 45.3 % Tuipaine, tui : 8.37 N N 6.6 % jänneväli 1, Wnet,in: 1.1 mm 4. mm 5.1 % Runotolppien lm 1 P1001: Koeillaan sahatavaraa C30 3*48*147 (tämä imensio, osa yläjuosun ja iunan yläpuitteen väli on 157 mm). ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille *48*147: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus : N 16.1 N 98. % Taivutus : 7.76 Nm 8.93 Nm 87.0 % Tuipaine, tui 1: 1.91 N N 36.9 % Tuipaine, tui : N N 45.5 % Taipuma, Wnet,in: 5.9 mm 6.4 mm 93.0 % Runotolppien lm

79 L I I T E 1 / 61 P1101: Koeillaan ertopuuta Kerto- S 51*5 ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille P1101: (Leiausvoiman pienentäminen otettu huomioon) Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus : 13.3 N 0.91 N 63.3 % Taivutus : 7.60 Nm 9.66 Nm 78.7 % Tuipaine, tui 1: 13.4 N 5.70 N 51.5 % Tuipaine, tui : 3.57 N 5.70 N 91.7 % Taipuma, Wnet,in: 3.3 mm 5.4 mm 60.9 % Runotolppien lm P101: Koeillaan ertopuuta Kerto- S 51*5 ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille P101: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus : 0.8 N 0.91 N 99.6 % Taivutus : 6.64 Nm 9.93 Nm 66.9 % Tuipaine, tui 1: 0.8 N 5.70 N 81.0 % Tuipaine, tui : 11.9 N 5.70 N 46.4 % Taipuma, Wnet,in:.5 mm 5.0 mm 50.8 % Runotolppien lm P1301: Koeillaan sahatavaraa C4 48*147 ITOITUKSEN ÄÄRIARVOT palille P1301: Tarastelu: itoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste: Leiaus :.41 N 4.50 N 53.5 % Taivutus : 0.95 Nm.38 Nm 39.8 % Tuipaine, tui 1: 1.69 N 6.69 N 5.3 % Tuipaine, tui :.41 N 6.69 N 36.0 % Taipuma, Wnet,in: 0.6 mm 3. mm 19.0 % Runotolppien lm 1

Aukkopalkin kestävyys

Aukkopalkin kestävyys simeri 3 Auopain estävyys 1.0 Kuormitus Auopain ominaisuormat on esitetty aa oevassa uvassa. Tarasteaan paia ysiauoisena nivepäisenä paina. Seuraamusuoa on CC K FI 1,0 (ei esitetä asemassa). Tässä asemassa

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän palkit PP101 ovat liimapuurakenteisia. - Palkki PP101 on jatkuva koko lappeen matkalla. 6000 - Palkin yläreuna on tuettu kiepahdusta

Lisätiedot

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki Perustietoja - Välipohjan kehäpalkki sijaitsee ensimmäisen kerroksen ulkoseinien päällä. - Välipohjan kehäpalkki välittää ylemmän kerroksen ulkoseinien kuormat alemmille

Lisätiedot

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Harjapalkin palomitoitus

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Harjapalkin palomitoitus T53003 Puuraenteet Kantavat puuraenteet Liimapuuhallin ehän mitoitus EC5 muaan Lasuesimeri Harjapalin palomitoitus T53003 Puuraenteet Liimapuuhalli palomitoitus Harjapalin mitoitus: Erityisohjeita palomitoitusessa:

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari ESIMERKKI 3: Nurkkapilari Perustietoja: - Hallin 1 nurkkapilarit MP10 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. 3 Halli 1 6000 - Mastopilarit on tuettu heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Perustietoja - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys toteutetaan jäykistelinjojen 1,2, 3, 4 ja 5 avulla. - Jäykistelinjat 2, 3 ja 4 toteutetaan vinolaudoilla, jotka

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Jäykistävä CLT-seinä

Esimerkkilaskelma. Jäykistävä CLT-seinä Eimerilaelma Jäyitävä CLT-einä 30.5.014 Siällyluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - LEVYJÄYKISTEEN TIEDOT... - 3-3 ATERIAALI... - 4-4 PANEELILEIKKAUSKESTÄVYYS... - 4-5 LAELLIN LEIKKAUSKESTÄVYYS... - 5-6 LAELLIEN

Lisätiedot

T Puurakenteet 2. Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Harjapalkin mitoitus

T Puurakenteet 2. Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Harjapalkin mitoitus T500 Puuraenteet Kantavat puuraenteet n eän mitoitus EC5 muaan Harjapain mitoitus T500 Puuraenteet Lasuesimeri: n jäyäantaisen eän arjapain ja piarin mitoitus, pain ja piarin iitos ei ota momenttia Tämän

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa Perustietoja - Ulkoseinätolpat oletetaan päistään nivelellisesti tuetuksi. - Ulkoseinätolppien heikompi suunta on tuettu nurjahdusta vastaan tuulensuojalevytyksellä.

Lisätiedot

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus T513003 Puurakenteet Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus 1 Liimapuuhalli Laskuesimerkki: Liimapuuhallin pääyn tuulipilarin mitoitus. Tuulipilareien

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 21: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Lagrangen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 21: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Lagrangen / ÄRÄHELYMEKANIIKKA SESSIO : Usean vapausasteen systeein liieyhtälöien johto Lagrangen yhtälöillä JOHDANO Kirjoitettaessa liieyhtälöitä suoraan Newtonin laeista äytetään systeeistä irrotettujen osien tai

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. NR-ristikon yläpaarteen tuenta

Esimerkkilaskelma. NR-ristikon yläpaarteen tuenta Esimerkkilaskelma NR-ristikon yläpaarteen tuenta 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3-2 RAKENTEEN TIEDOT... - 3-3 RAKENTEEN KUORMAT... - 4-4 LYHIN NURJAHDUSPITUUS... - 5-5 PISIN NURJAHDUSPITUUS...

Lisätiedot

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011 BLY Paalulaattojen suunnittelu uitubetonista Petri Manninen BY 56 Paalulaatta - Yleistä Käytetään tyypillisesti peheillä, noraali- tai lievästi ylionsolidoituneilla savioilla ja uilla peheiöillä Mitoitustietojen

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus Esimerkkilaskelma Liimapuupalkin hiiltymämitoitus 13.6.2014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3-2 KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 TEHOLLINEN POIKKILEIKKAUS... - 4-4.2 TAIVUTUSKESTÄVYYS...

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla Esimerkkilaskelma Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla.08.014 3.9.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 ULOSVETOKESTÄVYYS (VTT-S-07607-1)...

Lisätiedot

Ennen kuin mennään varsinaisesti tämän harjoituksen asioihin, otetaan aluksi yksi merkintätekninen juttu. Tarkastellaan differenssiyhtälöä

Ennen kuin mennään varsinaisesti tämän harjoituksen asioihin, otetaan aluksi yksi merkintätekninen juttu. Tarkastellaan differenssiyhtälöä DEE-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Ennen uin mennään varsinaisesti tämän harjoitusen asioihin, otetaan alusi ysi merintäteninen juttu Tarastellaan differenssiyhtälöä y y y 0 Vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

1-1 Kaltevuus 1 : 16. Perustietoja: - Hallin 1 pääkannattimena on liimapuurakenteinen. tukeutuu mastopilareihin.

1-1 Kaltevuus 1 : 16. Perustietoja: - Hallin 1 pääkannattimena on liimapuurakenteinen. tukeutuu mastopilareihin. Esimerkki 1: Harjapalkki Perustietoja: 1 - Hallin 1 pääkannattimena on liimapuurakenteinen harjapalkki, joka tukeutuu mastopilareihin. 6000 - Harjapalkkiin HP101 on kiinnitettynä 1 t:n nosturi. Halli 1

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT S 09771 08 1 (1) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 FI 15100 Lahti 3.9.2008 Simo Jouainen Ari Kevarinmäi VTT Asiantuntijapalvelut PL 1000 02044 VTT Puh. 020 722 5566,

Lisätiedot

2 Taylor-polynomit ja -sarjat

2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2. Taylor-polynomi Taylor-polynomi P n (x; x 0 ) funtion paras n-asteinen polynomiapprosimaatio (derivoinnin annalta) pisteen x 0 lähellä. Maclaurin-polynomi: tapaus x 0 0.

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu ja mitoitus

Puurakenteiden suunnittelu ja mitoitus Tekn. tri Mika Leivo Puutuotealan osaamiskeskus, Wood Focus Oy/Puuinfo mika.leivo@woodfocus.fi Tässä artikkelissa esitellään pelkistettynä puurakenteiden mitoitusperusteita ja tavanomaisten puurakenteiden

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen D-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Johdanto differenssiyhtälöiden rataisemiseen Differenssiyhtälöillä uvataan disreettiaiaisten järjestelmien toimintaa. Disreettiaiainen taroittaa

Lisätiedot

ESIMERKKI 7: Hallin 2 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

ESIMERKKI 7: Hallin 2 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys ESIMERKKI 7: Hallin 2 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Perustietoja - Yläpaarteen taso jäykistetään yläpaarteiden väliin asennettavilla vaakasuuntaisilla NRjäykisteristikoilla. - Vesikatteen ruoteet siirtävät

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Liimapuuristikon liitos murtorajatilassa ja palotilanteessa R60 (täysin suojattu liitos)

Esimerkkilaskelma. Liimapuuristikon liitos murtorajatilassa ja palotilanteessa R60 (täysin suojattu liitos) Esimerilaselma Liimapuuristion liitos murtorajatilassa ja palotilanteessa R60 (täsin suojattu liitos) 13.6.014 Sisällsluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT...- 3 - KUORMAT...- 3-3 MATERIAALI...- 3-4 MITOITUS MURTORAJATILASSA...-

Lisätiedot

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat YEISTÄ Tässä esimerkissä mitoitetaan asuinkerrostalon lasitetun parvekkeen kaiteen kantavat rakenteet pystytolppa- ja käsijohdeprofiili. Esimerkin rakenteet ovat Lumon Oy: parvekekaidejärjestelmän mukaiset.

Lisätiedot

Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta.

Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta. () PYYDETÄÄN PALAUTTAMAAN Vastaanottaja: Timo Surakka / Urpo Manninen Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta. Kohde: Rakennelaskelma nrot:

Lisätiedot

LATTIAT - VÄRÄHTELYMITOITUS - Tero Lahtela

LATTIAT - VÄRÄHTELYMITOITUS - Tero Lahtela LATTIAT - VÄRÄHTELYMITOITUS - Tero Lahtela LATTIAN VÄRÄHTELY TYYPILLISET VÄRÄHTELYN AIHEUTTAJAT Kävely (yleisin), juokseminen, hyppiminen Pyykinpesukone Liikennetärinä VÄRÄHTELYN AISTIMINEN Kehon tuntemuksina

Lisätiedot

T Puurakenteet 1 3 op

T Puurakenteet 1 3 op T5903 Puuraenteet 3 op Kantavat puuraenteet Rasitusuoot Veto Taivutus Kiepahus Leiaus Puristus Nurjahus Vääntö Yhistett rasituset T5903 Puuraenteet 3 op Kantavat puuraenteet Rasitusuoot Veto Vetojännits

Lisätiedot

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT RUDUS Sivu 1/17 RUDUS ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen liite

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus Esimerkkilaskelma NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus 13.6.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 YLEISTÄ MITOITUSMENETELMISTÄ... - 4-5 NR-YLÄPOHJAN TOIMINTA

Lisätiedot

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille tarkoitetut ratkaisuehdotukset

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille tarkoitetut ratkaisuehdotukset DEE- Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille taroitetut rataisuehdotuset Tämän harjoitusen ideana on opetella -muunnosen äyttöä differenssiyhtälöiden rataisemisessa Lisäsi äytetään

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Ikkunapalkki 2,9 m 20.6.

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Ikkunapalkki 2,9 m 20.6. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,6 21.1.

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,6 21.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta.

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta. muuramistonheii Tyyliäs oti historiallisessa ympäristössä aivan esustan tuntumassa! Taitelijan näemys ohteesta. Taiteilijan näemys ohteesta. As Oy Kouvolan Muuramistonheii Huolettoman tyyliästä asumista!

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-08165-13 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Tehtävä Yleistä Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 21.11.2013 Simo Jouainen VTT Expert Services Ltd Ari Kevarinmäi PL 1001, 02044 VTT Puh.

Lisätiedot

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino YLEISTÄ itoitetaan oheisen toimistotalo A-kulman sisääntuloaulan alumiinirunkoisen lasiseinän kantavat rakenteet. Rakennus sijaitsee Tampereen keskustaalueella. KOKOAISUUS Rakennemalli Lasiseinän kantava

Lisätiedot

EC 5 Sovelluslaskelmat Hallirakennus

EC 5 Sovelluslaskelmat Hallirakennus Toinen painos EC 5 Sovelluslaskelmat Hallirakennus Eurokoodi 5 EC 5 sovelluslaskelmat Hallirakennus PDF-julkaisu, kesäkuu 2010 ALKUSANAT Tämä ohje on laadittu helpottamaan EC 5 -pohjaista suunnittelua.

Lisätiedot

LEVYJÄYKISTYSRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE KNAUF OY:N KIPSILEVYJEN LEVYJÄYKISTYKSELLE

LEVYJÄYKISTYSRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE KNAUF OY:N KIPSILEVYJEN LEVYJÄYKISTYKSELLE Suunnitteluohje :n kipsilevyjen levyjäykistykselle LEVYJÄYKISTYSRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE KNAUF OY:N KIPSILEVYJEN LEVYJÄYKISTYKSELLE Suunnitteluohje :n kipsilevyjen levyjäykistykselle 1 (10) SISÄLTÖ

Lisätiedot

RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT

RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT PUURUNGON TASOPIIRUSTUS 1:50, arkkikoko: A3 RUNKOLEIKKAUKSET SEINIEN KIPSILEVYJEN KIINNITYKSET YLÄPOHJAN VINOLAUDOITUS / LEVYTYS 1:10, arkkikoko: A4 RÄYSTÄSLEIKKAUKSET 1:10,

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

T512905 Puurakenteet 1 5 op

T512905 Puurakenteet 1 5 op T512905 Puurakenteet 1 5 op Kantavat puurakenteet Rajatilamitoituksen periaatteet Murtorajatila Materiaalin osavarmuusluku M Kuorman keston ja kosteusvaikutuksen huomioiva lujuuden ja jäykkyyden muunnoskerroin

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

Kurssin suoritusvaatimukset

Kurssin suoritusvaatimukset Karelia AMK / LTR2016 Puurakenteet 1 Liima- ja kertopuu materiaalina Jäykistäminen levyillä; gyproc-suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu SFS-EN 1995-1-1 Soveltuvin osin Lyhennetty suunnitteluohje

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

Puurakenteet. Tomi Toratti

Puurakenteet. Tomi Toratti 1 Puurakenteet Tomi Toratti 25.9.2014 2 SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat vaatimukset 2012 Toteutusasiakirjat Toteutusluokat TL1, TL2 ja TL3 Toleranssiluokat

Lisätiedot

Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille. Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen

Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille. Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen Sisältö Kerrannaisliimatut Kerto -tuotteet Kerto-Q jäykiste-elementti Kerto LVL -tuotteen tuotevastuu rakentamisessa

Lisätiedot

RATKAISUT: 10. Lämpötila ja paine

RATKAISUT: 10. Lämpötila ja paine Physica 9. painos (6). Lämpötila ja paine :. Lämpötila ja paine. a) Suure, jolla uvataan aineen termoynaamista tilaa. b) Termoynaamisen eli absoluuttisen lämpötila-asteion ysiö. c) Alin mahollinen lämpötila.

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

16.7.2013 16:48:56. FarmiMalli Oy. Nykyisten kattovasojen kannatus. 3D Rakenne

16.7.2013 16:48:56. FarmiMalli Oy. Nykyisten kattovasojen kannatus. 3D Rakenne 16:48:56 Nykyisten kattovasojen kannatus 3D Rakenne Kuivuri, Harjapalkki Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta.

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Todennäköisyysjakaumat 1/5 Sisältö ESITIEDOT: todennäköisyyslaskenta, määrätty integraali

Todennäköisyysjakaumat 1/5 Sisältö ESITIEDOT: todennäköisyyslaskenta, määrätty integraali Todennäöissjaaumat /5 Sisältö ESITIEDOT: lasenta, määrätt Haemisto KATSO MYÖS: tilastomatematiia P (X = )=p. Nämä ovat 0 ja niiden summa on p =. Pistetodennäöisdet voidaan graafisesti esittää pstsuorien

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö Esponentti- ja logaritmiyhtälö Esponenttifuntio Oloon a 1 positiivinen reaaliluu. Reaalifuntiota f() = a nimitetään esponenttifuntiosi ja luua a sen antaluvusi. Jos a > 1, niin esponenttifuntio f : R R,

Lisätiedot

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16 1/16 MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen Mitoitettava hitsattu palkki on rakenneosa sellaisessa rakennuksessa, joka kuuluu seuraamusluokkaan CC. Palkki on katoksen pääkannattaja. Hyötykuorma

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 11: JÄYKISTYS

HalliPES 1.0 OSA 11: JÄYKISTYS 1.0 JOHDANTO Tässä osassa käsitellään yksittäisen kantavan rakenteen ja näistä koostuvan rakennekokonaisuuden nurjahdus-/ kiepahdustuentaa sekä primäärirungon kokonaisjäykistystä massiivipuurunkoisessa

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT S 00003 08 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 4.10.007 Simo Jouainen Ari Kevarinmäi VTT Asiantuntijapalvelut PL 1000 0044 VTT Puh. 00 7 5566, Fax. 00

Lisätiedot

Palkkien mitoitus. Rak Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet Harjoitus 7,

Palkkien mitoitus. Rak Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet Harjoitus 7, Palkkien mitoitus 1. Mitoita alla oleva vapaasti tuettu vesikaton pääkannattaja, jonka jänneväli L = 10,0 m. Kehäväli on 6,0 m ja orsiväli L 1 =,0 m. Materiaalina on teräs S35JG3. Palkin kuormitus: kate

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset

Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset Lupakuvat Lupakuvat vakiomalleihin on ladattavissa veloituksetta pdf ja dwg muodossa tuotesivun alalaidasta. Mikäli malli ei vastaa toiveita niin lupakuvat

Lisätiedot

CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset, Lohjan Sairaala. DI Johan Rosqvist

CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset, Lohjan Sairaala. DI Johan Rosqvist CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset, Lohjan Sairaala DI Johan Rosqvist CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset Lohjan sairaala Part of SWECO 2 CASE, PO-2011 mukaan mitoitettu paalutukset Lohjan

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia .2 Seinäkorkeudet Suurin sallittu seinäkorkeus H max Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty H max (m) Gyproc-seinärakenteiden perustyypeille. Edellytykset: Rankatyypit Gyproc XR (materiaalipaksuus t=0,46 mm),

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutintolautaunta S tudenteamensnämnden MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 0..0 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutintolautaunnan

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 28.8.2012. Kerto-S ja Kerto-Q Rakenteellinen LVL

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 28.8.2012. Kerto-S ja Kerto-Q Rakenteellinen LVL SERTIFIKAATTI VTT-C-184-03 Myönnetty 28.8.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Kerto-S ja Kerto-Q Raenteellinen LVL Metsäliitto Osuusunta Metsä Wood PL 24 08101 LOHJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY Kerto-S

Lisätiedot

Estimointi Laajennettu Kalman-suodin. AS , Automaation signaalinkäsittelymenetelmät Laskuharjoitus 4

Estimointi Laajennettu Kalman-suodin. AS , Automaation signaalinkäsittelymenetelmät Laskuharjoitus 4 Estimointi Laajennettu Kalman-suodin AS-84.2161, Automaation signaalinäsittelymenetelmät Lasuharjoitus 4 Estimointi Systeemin tilaa estimoidaan, un prosessin tilamalli tunnetaan Tilamalli voi olla lineaarinen

Lisätiedot

1. YKSISUUNTAINEN VARIANSSIANALYYSI: AINEISTON ESITYSMUODOT

1. YKSISUUNTAINEN VARIANSSIANALYYSI: AINEISTON ESITYSMUODOT imat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet / Tehtävät Aiheet: Avainsanat: Ysisuuntainen varianssianalyysi Bartlettin testi, Bonferronin menetelmä, F-testi, Jäännösneliösumma, χ 2 -testi, Koonaisesiarvo,

Lisätiedot

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op.

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. Rak 43-3136 Betonirakenteiden harjoitustyö II syksy 2014 1 Aalto Yliopisto/ Insinööritieteiden korkeakoulu/rakennustekniikan laitos Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. JÄNNITETTY

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 2016 urokoodi 6 (korvaa 19.1.2016 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s. 4

Lisätiedot

Sähköstatiikka ja magnetismi Mekaniikan kertausta

Sähköstatiikka ja magnetismi Mekaniikan kertausta Sähöstatiia ja magnetismi Meaniian etausta Antti Haato 17.05.013 Newtonin 1. lai Massan hitauden lai Jatavuuden lai Kappaleen nopeus on vaio tai appale pysyy paiallaan, jos siihen ei vaiuta voimia. Newtonin

Lisätiedot

RATKAISUT: 21. Induktio

RATKAISUT: 21. Induktio Physica 9 2. painos 1(6) ATKAISUT ATKAISUT: 21.1 a) Kun magneettienttä muuttuu johdinsilmuan sisällä, johdinsilmuaan indusoituu lähdejännite. Tätä ilmiötä utsutaan indutiosi. b) Lenzin lai: Indutioilmiön

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

URH - Venttiili. Halton URH. Venttiili

URH - Venttiili. Halton URH. Venttiili Halton URH Venttiili ilmaventtiili, jossa on painehäviön säätömahdollisuus. Seinä- tai attoasennus erillisen asennusehysen avulla. Kanavamelun vaimennus. Laitteessa on ilman tilavuusvirran mittaus- ja

Lisätiedot

6 Lineaarisen ennustuksen sovelluksia

6 Lineaarisen ennustuksen sovelluksia 6 Lineaarisen ennustusen sovellusia Lineaarisella ennustusella on hyvin täreä asema monessa puheenäsittelyn sovellusessa. Seuraavassa on esitetty esimerejä siitä miten lineaarista ennustusta voidaan hyödyntää.

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

www.kastowin.com Sahaus. Varastointi. Ja enemmän.

www.kastowin.com Sahaus. Varastointi. Ja enemmän. Uusi KASTOwin Mestariteos sarjatuotantona www.astowin.com Sahaus. Varastointi. Ja enemmän. Enemmän uin ainutlaatuinen: Uusi KASTOwin. Kannattavan automaattisahausen asi täreintä teijää ovat: suuri leuuteho

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

Luku kahden alkuluvun summana

Luku kahden alkuluvun summana Luu ahden aluluvun summana Juho Salmensuu Lahden Lyseon luio Matematiia 008 Tiivistelmä Tutielmassa tarastellaan ysymystä; uina monella eri tavalla annettu parillinen oonaisluu voidaan esittää ahden aluluvun

Lisätiedot

PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS

PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS VERKKOLIITE 1a Diagonaalien liitos pääkannattajan alapaarteeseen (harjalohkossa) Huom! K-liitoksen mitoituskaavoissa otetaan muuttujan β arvoa ja siitä laskettavaa k n

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow 2013

Puurakentamisen RoadShow 2013 Puurakentamisen RoadShow 2013 Lappeenranta 24.4.2013 Puurakentaminen rakennusvalvonnan ja rakennesuunnittelun näkemyksestä L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Tarkastusinsinööri Jarno Junnonen Lappeenrannan

Lisätiedot

ESIMERKKI 6: Yläpohjan jäykistysristikko

ESIMERKKI 6: Yläpohjan jäykistysristikko ESIMERKKI 6: Yläpohjan jäykistysristikko Perustietoja: - Halli 1 jäykistetään pituussuunnassa hallin molempiin päihin sijoitetuilla jäykisteristikoilla JR1 ja JR2. JR1 - Jäykisteristikot suunnitellaan

Lisätiedot

Varmennustestiraportti

Varmennustestiraportti Luottamuksellinen Varmennustestiraportti Naula- ja ruuviliitoksen kestävyys Testausraportti: Puikkoliitinpohja Pohjan tekijä: Ramboll Testaaja: Pohjois-Karjalan AMK Testattu versio: 1.0 (tiedostonimi 0211)

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 1 Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 19.11.2015 2 Sisältö Vuosi 2016 Palomääräykset - YM asetusluonnos rakennusten paloturvallisuudesta Jatkuva sortuma - YM asetus rakenteiden onnettomuuskuormia

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU ATRI VALAN ATU JANNISBERGINTIE I II FREDRIA RUNEBERGIN ATU II +,0 II +7, +7, +, +, +7,0 +9, +0,0 +, +,0 +0, +7, +8,0 +8, +8, +7, VSS pihasauna PP ajo autotalliin +, 7 AP +,0 +, +,0 +,0 +, +7,0 +7, +, tomutus

Lisätiedot