Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä"

Transkriptio

1 Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Lahti, Elina Skarra lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry

2

3 YLEISTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TARKASTUKSESTA

4 Yleistä asunto-osakeyhtiön tarkastuksesta Maallikot eivät voi enää toimia tilintarkastajina. Asunto-osakeyhtiössä tilintarkastajalla tarkoitetaan hyväksyttyä tilintarkastajaa. HTM tai KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusvelvollisuus perustuu lähtökohtaisesti huoneistojen lukumäärään. 30 huoneiston raja

5 Yleistä asunto-osakeyhtiön tarkastuksesta Aiempaa useammat taloyhtiöt ovat velvoitettuja valitsemaan tilintarkastajan Lähtökohtana, että kaikissa yhtiöissä suoritettaisiin ainakin toiminnantarkastus Taloyhtiö voi luopua myös toiminnantarkastuksesta. Tulee olla nimenomainen maininta yhtiöjärjestyksessä. Taloyhtiö voi aina valita toiminnantarkastajan.

6 Tilintarkastaja KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö Keskuskauppakamari valvoo ja hyväksyy. Suorittaneet keskuskauppakamarin KHT-tutkinnon Toimivat vaativissa tilintarkastustehtävissä. HTM-tilintarkastaja tai HTM-yhteisö Toiminta-alueen kauppakamari valvoo ja hyväksyy. Suorittaneet Keskuskauppakamarin HTM-tutkinnon. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan tilintarkastajarekisteri.

7 Tilintarkastus toiminnantarkastus: erot Toiminnantarkastaja Ei aseteta ammatillisia kelpoisuusvaatimuksia Ei edellytetä laskentatoimen ja tilintarkastuksen opintoja, kokemusta ja tilintarkastustutkintoa Toiminnantarkastuksen suorittamiseen ja toiminnantarkastuskertomuksen antamiseen ei sovelleta tilintarkastusta koskevia laajoja ja yksityiskohtaisia kansainvälisiä normeja

8 Tilintarkastus toiminnantarkastus: erot Toiminnantarkastus palvelee ensisijaisesti osakkaiden tiedontarpeita. Toiminnantarkastajaa ei ilmoiteta kaupparekisteriin. Toiminnantarkastus poikkeaa yleispiirteisyytensä vuoksi yksityiskohtaisesti määritellystä tilintarkastuksesta Molempien suorittama tarkastus laillisuustarkastusta ei arvioi tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä.

9 Lainsäädäntöpohja Tilintarkastus AOYL 9 luku 1-5 AOYL 24 luku 4 Tilintarkastuslaki 2 luku Toiminnantarkastus AOYL 9 luku 6-12 AOYL 24 luku 5 Toissijaisesti sovelletaan tilintarkastuslain säännöksiä Asunto-osakeyhtiölain voimaanpanolaki (VPL) 11 Ns. siirtymäsäännökset

10 Keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt Asunto-osakeyhtiölain säännöksiä tilintarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta sovelletaan vain yhtiöön, johon sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia. Sovellettavan lain kannalta ratkaisevaa perustamisvuosi Ennen perustetut yhtiöt sovelletaan osakeyhtiölakia ellei yj:ssä toisin määrätä Jälkeen perustetut yhtiöt sovelletaan asuntoosakeyhtiölakia ellei yj:ssä toisin määrätä.

11 Toiminnantarkastajan palkkio ja muut kulut Oikeus saada yhtiöltä tehtävänsä suorittamisesta palkkio. Palkkiosta päätetään valinnan yhteydessä Kohtuullisen laskun mukaan Kohtuullisuutta arvioidaan vertaamalla tilintarkastajan vastaavankokoisesta tai laatuisessa yhtiössä tekemään tarkastuspalkkioon Korkeintaan vastaavan suuruinen Palkkion suuruus voidaan myös päättää euromääräisesti Kulut Lähinnä matkakulut isännöitsijäntoimistoon tmv.

12 Toiminnantarkastajan toimikausi Yhtiökokouksesta yhtiökokoukseen! Toimikausi päättyy ja uuden toiminnantarkastajan toimikausi alkaa uuden toiminnantarkastajan valinnasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä tai uutta toiminnantarkastajaa valittaessa päätetä toisin Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä muusta määräaikaisesta tai toistaiseksi jatkuvasta toimikaudesta

13 Erottaminen ja eroaminen Yhtiökokous voi erottaa Menettää kelpoisuuden tai riippumattomuus vaarantuu Ei suorita tarkastustehtävää Eroamisesta kirjallinen ilmoitus yhtiön hallitukselle Ei velvoitetta perustella suositeltavaa Itsearviointi, jos kelpoisuus tai riippumattomuus vaarantuu Yhtiöltä ilmoitus sijaiselle Velvollisuus ilmoittaa seuraajalle tarkastustehtävään tarpeelliset tiedot

14 EDELLYTYKSET TOIMINNANTARKASTAJANA TOIMIMISELLE

15 Yleinen soveltuvuus Hallintoon kuulumaton henkilö Osakas, joka nauttii toisten osakkaiden luottamusta Osakkaan vuokralainen, osakkaan pso? Vanhan lain aikaiset maallikkotarkastajat Sellaisten taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin kyseessä olevan yhtiön toiminnan laatu ja laajuus edellyttää tehtävän hoitamiseksi. Asunto-osakeyhtiölain perusasioiden osaaminen Kiinnostus tehtävän suorittamiseen.

16 Yleinen soveltuvuus Laissa ei yksityiskohtaisia soveltuvuusvaatimuksia Yhtiökokous asettaa valintapäätöksessään kriteerit osaamiselle ja kokemukselle Taloudellisten ja oikeudellisten asioiden perustuntemus, että kykenee lausumaan luotettavalla tavalla toiminnantarkastuskertomuksessa mainittavista asioista. Pienet yhtiöt ei korjaushankkeita Suuret yhtiöt työnantajan asema, alv yms. Yhtiöt, joissa korjaushankkeita lainaosuuslaskelmat Tavanomaista suurempi taloudellisten asioiden tunteumus

17 Yleinen kelpoisuus Toiminnantarkastajana ei voi olla: Hallituksen jäsen Isännöitsijä Em. Henkilöiden puoliso, veli, sisar tai tällaiseen suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuussuhteessa oleva Oikeushenkilö, alaikäinen tai jolle on määrätty edunvalvoja, konkurssissa tai liiketoimintakiellossa oleva Kirjanpidosta tai varojen hoidosta vastaava

18 Yleinen kelpoisuus Toiminnantarkastajana ei voi olla: Jos osallistunut tarkastuksen kohteena olevan asian käsittelyyn. Rahalaina, vakuus tai muu vastaava etuus yhtiöltä tai yhtiölle tai yhtiön johtoon kuuluvalta tai kuuluvalle Vuokrasopimus yhtiön kanssa antanut vakuuden! Normaali yhtiölaina ei este!!! Tavoite estää henkilöä toimimasta omaa tai läheistensä toimintaa tarkastavana

19 Riippumattomuus Oltava riippumaton tarkastusta suorittaessaan. Jos riippumattomuuden edellytykset puuttuvat itse kieltäydyttävä tai erottava. Toiminnantarkastajan tulee olla vapaa lausumaan käsityksensä ulkopuolisista tekijöistä riippumatta Objektiivinen ja puolueeton toiminta sivullisen näkökulmasta. Arviointi tapauskohtaisesti

20 Toiminnantarkastajan riippumattomuus Hallituksen esitys - riippumattomuus vaarantuu: TT omistaa yksin tai yhdessä lähipiirin kanssa enemmistön yhtiön osakkeista Tarkastaa omaa toimintaa Liikesuhde yhtiöön Oikeudenkäynti yhtiön puolesta tai sitä vastaan Läheinen suhde henkilöön, joka kuuluu yhtiön johtoon Samassa kirjapitotoimistossa työskentelevä

21 TOIMINNANTARKASTAJAN ROOLI TILIKAUDEN AIKANA

22 Yleistä Toiminnantarkastus on jatkoa maallikkotilintarkastukselle. Toiminnantarkastus palvelee osakkeenomistajia. Toiminnantarkastaminen on huomattavasti yleisluontoisempaa kuin tilintarkastus. Toiminnantarkastus on yleensä jälkikäteen tapahtuvaa vuositarkastusta. Erityisistä syistä tarkastustoimia jo tilikauden jo aikana (vrt. läsnäolo-oikeus kokouksissa).

23 Tiedonsaantioikeus Hallituksen ja isännöitsijän varattava tilaisuus tarkastaa toimintaa siinä laajuudessa kuin toiminnantarkastaja katsoo tarpeelliseksi. Oikeus saada nähtäväkseen kaikki yhtiön asiakirjat. Tarkastettavan tilikauden tositteet, pöytäkirjat ja muu aineisto. Tarkastushetkellä yhtiötä sitovat sopimukset vaikka ne olisi laadittu jo aiempien vuosien aikana. Edellisen tilikauden yhtiökokouksen pöytäkirjat ja hallituksen pöytäkirjat, joilla vaikutusta. Muu aikaisempien vuosien aineisto kun perusteltua.

24 Tiedonsaantioikeus Hallituksen ja isännöitsijän annettava selvitysapua. Kannattaa kysyä! Isännöitsijän annettava tarvittaessa konkreettista apua Esim. sähköinen yhtiön kirjanpito ja tilinpäätökset. Tarkastus tapahtuu yleensä isännöitsijäntoimistossa, jossa asiakirjatkin ovat. Asiakirjoja ei luovuteta toiminnantarkastajalle. Omatoimisesti isännöidyt yhtiöt, joissa ei erillistä tarkastustilaa Asiakirjat voidaan luovuttaa kuittausta vastaan. Asiakirjoja ei saa kopioida tai luovuttaa eteenpäin!

25 Läsnäolo-oikeus yhtiökokouksessa ja hallituksen kokouksessa Oikeus olla läsnä ja puheoikeus yhtiön kokouksissa, jossa käsitellään hänen tehtäviinsä kuuluvia asioita. Vastaa tilintarkastajan läsnäolo-oikeutta Toiminnantarkastaja antaa tietoa johdolle tai yhtiökokoukselle Laissa ei velvoitetta toimittaa toiminnantarkastajalle kutsua hallituksen kokoukseen tai yhtiökokoukseen. Läsnäolo-oikeus on henkilökohtainen. Ei voi käyttää asiamiestä tai avustajaa. Läsnäolo-oikeus koskee vain taloyhtiön kokouksia. Ei oikeutta läsnäoloon esim. työmaakokouksissa ellei hallitus valtuuta.

26 Läsnäolo yhtiökokouksessa Tilinpäätöskokouksessa läsnäolo-oikeus Hallitus voi pyytää paikalle. Oltava läsnä yhtiökokouksessa, jos tarpeen. Ei ole esim. voinut antaa tarkastuslausuntoa, antanut lausuntonsa rajoitetusti tai ehdottaa, että vastuuvapautta johdolle ei myönnetä. Täydentää kirjallista raportointiaan ja vastaa osakkaiden kysymyksiin Jos toiminnantarkastaja on osakas, voi tietysti olla paikalla

27 Läsnäolo hallituksen kokouksessa Toiminnantarkastajan läsnäolo hallituksen kokouksessa on poikkeus Tilintarkastajatkaan eivät ole osallistuneet hallituksen kokouksiin kuin poikkeuksellisesti ja vain hallituksen pyynnöstä. Yhtiön tilojen myynti Tarkastuskertomus, jossa huomautus. Ei voi olla hallituksen ulkojäsen. Tarkastus on laillisuusvalvontaa ei tarkoituksenmukaisuusvalvontaa.

28 Tietojenantovelvollisuus ja salassapitovelvollisuus Oikeus antaa tietoja poikkeaa tilintarkastajan salassapitovelvollisuudesta. Yhtiökokouksessa tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävien asioiden arviointiin. Ei saa antaa tietoja, jos voi aiheuttaa yhtiölle haittaa. Täydentää hallituksen ja isännöitsijän tiedonantovelvollisuutta yhtiökokouksessa. Taloyhtiössä vain vähän sellaisia tietoja, joiden antaminen osakkeenomistajille aiheuttaisi haittaa.

29 Tietojenantovelvollisuus ja salassapitovelvollisuus Tiedonanto-oikeus yhtiökokouksen ulkopuolella rajoitetumpaa kuin yhtiökokouksessa. Lähtökohtaisesti oikeus antaa tietoja, jos ei aiheudu yhtiölle haittaa. Koska yhtiön johto ei voi korjata tai kommentoida tietoja voi haittaa aiheutua helpommin. Hyvä toiminnantarkastustapa Huomioitava asunto-osakeyhtiömuotoisessa yhtiössä osakkaiden ja asukkaiden yksityisyydensuoja Henkilökohtaiset ja perhe-elämään liittyvät asiat. Salassapito jatkuu tehtävän päätyttyä.

30 Oikeus vaatia yhtiökokousta koolle Toiminnantarkastajalla on oikeus saada ylimääräinen yhtiökokous koolle. Vaatimus hallitukselle kirjallisesti. Vaadittava kokous tietyn asian käsittelemistä varten. Oltava yhtiökokousasia. Hallituksen tulee toimittaa kokouskutsu kahden viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

31 TOIMINNANTARKASTUKSEN SUORITTAMINEN

32 Toiminnantarkastuksen sisältö Yleisluonteinen vastaa aiempaa maallikkotarkastusta Arvioi hallinnon järjestämisen sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta. Laillisuustarkastusta Onko toimittu asunto-osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja kirjanpitolain mukaan Yhtiön talouden ja hallinnon tarkastusta yhtiön toiminnan laadun ja laajuuden kannalta ja osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla Tarkastuksen sisältöön vaikuttaa esim. onko yhtiössä joku laajempi korjaushanke meneillään?

33 Toiminnantarkastuksen sisältö Toiminnantarkastaja arvioi Yhtiön hallinnon järjestämistä Kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta Osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun toteutumista Johdon saamien etuuksien ja palkkioiden oikeellisuutta Lähtökohtaisesti vuositarkastusta

34 Toiminnantarkastuksen sisältö Hallinnon tarkastus Johdon palkkiot ja etuudet yhtiökokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisia Onko seuraavat toimet järjestetty hyväksyttävällä tavalla: kiinteistöhuollon ohjaus ja seuranta, maksuvalmiuden seuranta, vastikkeiden ja maksujen perintä, kirjanpito, varainhoito, varojen panttaus, vakuutukset, osakeluettelo, remonttirekisteri yms. Yhdenvertaisuuden toteutuminen autopaikkojen ja muiden tilojen käyttöoikeuksien jaossa ja yhtiön kunnossapitotöissä

35 Toiminnantarkastuksen sisältö Kirjanpito ja tilinpäätös: Kirjanpidossa tulot, menot ja rahoituserät kuuluvat yhtiölle ja voidaan olettaa, että ne on merkitty kirjanpitoon. Tuotot, kulut, varat, pääoma, velat ja yhtiön antamat vakuudet ilmenevät olennaisilta osin tilinpäätöksestä Jaksotusten ja kohdentamisen osalta olennaisimmat tuotto- ja kuuerät: vastikkeet, lämmitys, kiinteistövero, huoltotoiminnan ja isännöinnin kustannukset Suurempien rakennustöiden kulut: jaksotettu ja kohdennettu olennaisilta osin oikein tilinpäätökseen. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen yhteys.

36 Toimintakertomuksen tarkastus Toimintakertomuksen tiedot (AOYL 10 luku 5-7 :t) Onko toimintakertomuksessa lain edellyttämät tiedot ja vastaavatko tiedot olennaisilta osin tehtyjä tarkastushavaintoja. Yhtiövastikkeen käyttö, jos eri perusteita Tiedot kiinnityksistä, missä panttikirjat ovat Talousarvion toteutuminen, tiedot olennaisista tapahtumista, selvitys olennaisista poikkeamista Olennaiset tiedot tilikauden päättymisen jälkeen. Arvio tulevasta kehityksestä yms.

37 Esimerkkejä hallinnon tarkastuksesta Tarkista yhtiökokouksen pöytäkirjasta, että sinut on valittu toiminnantarkastajaksi! Perehdy yhtiökokouksen ja hallituksen pöytäkirjoihin. Onko päätetyt yhtiöjärjestysmuutokset toimitettu rekisteriin ja rekisteröity? Onko johdon ja tilintarkastajan henkilövaihdokset rekisteröity? Tutustu yhtiön keskeisimpiin sopimuksiin Voimassaolo, ehdot ja ehtojen noudattaminen Isännöinti, huoltosopimukset, vuokrasopimukset

38 Esimerkkejä hallinnon tarkastuksesta Yhdenvertaisuuden toteutuminen Esim. autopaikat Yhtiössä on nykytilannetta vastaava kattava täysarvovakuutus vakuutuskirja Tarvittaessa talkoovakuutus Onko vakuutuskorvaukset haettu ja saatu? Osakeluettelo on olemassa ja muutokset rekisteröity ja käsitelty hallituksen kokouksessa Kunnossapito- ja muutostyörekisteri on olemassa ja merkinnät tehty Onko osakkaiden remontit valvottu Kunnossapitotarveselvitys on laadittu ja esitetty yhtiökokoukselle

39 Esimerkkejä hallinnon tarkastuksesta Mikäli yhtiössä on oltava huoltokirja, onko huoltokirja ajantasalla MRL: vuoden 2000 jälkeen perustetut yhtiö Onko kulutusseuranta järjestetty; vesi, sähkö ja kaukolämpö Onko korjaus-, energia ja hissiavustukset haettu ja saatu?

40 Esimerkkejä hallinnon tarkastuksesta Hallituksen kokoukset Onko kokousmenettelyt lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisia Pöytäkirjat on laadittu ja allekirjoitettu. Tehdyt päätökset laillisia? Toimivalta? Päätökset on laitettu täytäntöön.

41 Esimerkkejä tilinpäätöksen tarkastuksesta Onko tilinpäätös johdettu kirjanpidosta? Onko kirjanpito valmistunut laissa määrätyssä ajassa? Onko jaksotukset oikein? Tilikaudelle kohdistuvat tuotot ja kulut merkitty oikealle tilikaudelle vaikka laskua ei ole tullut eikä maksettu. Vastikerästien ja vastike-ennakoiden huomioiminen. Huom! Kirjanpitolautakunnan antamia raporttimalleja voi käyttää apuna

42 Esimerkkejä talouden tarkastuksesta Ovatko kirjanpidosta ilmenevät menot oman taloyhtiön menoja? Onko vastikkeiden ja vuokrien perimisen seuranta järjestetty? Onko laskujen hyväksyminen ja maksatus järjestetty? Onko yhtiön maksuvalmiuden seuranta järjestetty? Onko laskut maksettu ajallaan? Onko jouduttu maksamaan viivästyskorkoja?

43 Erityistilanne - korjaushanke Päätöksentekomenettelyn oikeellisuus Kustannusten jakautuminen osakkaille Oikea vastikeperuste tai kustannustenjako Urakoitsijan valintaprosessi Kilpailutus ja kriteerit valinnalle Hankkeen valvonta ja vastaanottotarkastus Urakkasopimus Takuu Urakan päättymisen jälkeen Takuukorjaukset vakuuden palautukset Pääomavastikkeet ja lainaosuuslaskelmat?

44 Tarkastettavia asiakirjoja Yhtiöjärjestys Kaupparekisteriote Yhtiökokouspöytäkirjat Hallituksen kokouspöytäkirjat Pankin saldotodistukset (lainat ja tilit) Tasekirja (toimintakertomus ja tilinpäätös) Tositeaineistot Päivä- ja pääkirja Sopimukset

45 TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

46 Toiminnantarkastuskertomus Otsikoitu, päivätty, allekirjoitettu, yksilöity kohteena oleva tilinpäätös Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja antavat eri kertomuksen Tulee luovuttaa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta. Velvoite pitää nähtävänä 2 viikkoa ennen yhtiökokousta Esitettävä yhtiökokouksessa

47 Toiminnantarkastuskertomusmalli ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS Asunto Oy Mallitalon osakkeenomistajille Olen tarkastanut Asunto Oy Mallitalon (Y-tunnus ) hallinnon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta Suorittamassani toiminnantarkastuksessa yhtiön taloutta ja hallintoa on tarkastettu yhtiön toiminnan laadun ja laajuuden kannalta riittävällä tavalla. Lausun toiminnantarkastuksen johdosta seuraavaa: Tilinpäätös sisältää olennaisilta osilta yhtiön tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhtiön antamat vakuudet. Toimintakertomus sisältää olennaisilta osin: 1) tiedot yhtiövastikkeen käytöstä * 2) tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä sekä siitä, missä panttikirjat ovat ** 3) tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 4) tiedot talousarvion toteutumisesta sekä riittävän selvityksen olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden 5) arvion yhtiön todennäköisesti tulevasta kehityksestä 6) hallituksen esityksen yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvelvollisille myöntää vastuuvapaus. Helsingissä, Timo Toiminnantarkastaja * Pakollinen lausunto vain, jos vastike voidaan periä eri tarkoituksiin eri perustein ** Pakollinen lausunto vain, jos yhtiön omaisuuteen kohdistuu rasitteita tai kiinnityksiä

48 Toiminnantarkastuskertomus Lausunto sisältääkö; tilinpäätös olennaisilta osin yhtiön tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhtiön antamat vakuudet sekä toimintakertomus olennaisilta osin AOYL 5-7 :ssä tarkoitetut tiedot. Huomautettava kertomuksessa, jos yhtiön johto on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvaus yhtiölle tai jos johto on rikkonut lakia tai yhtiöjärjestystä. Huomautuksen merkityksen arviointi yhtiökokouksessa.

49 Ehdollinen lausunto Jos toiminnantarkastaja ei voi antaa lausuntoa, toiminnantarkastajan on ilmoitettava tästä toiminnantarkastuskertomuksessa. Ei ole voinut suorittaa tarkastusta riittävässä laajuudessa. Ei ole saanut tutustua yhtiön asiakirjoihin Puhdasta puoltavaa lausuntoa ei voida antaa, mutta rajoittavat tekijät eivät ole niin merkittäviä, että ne edellyttäisivät kielteisen lausunnon antamista.

50 Kielteinen lausunto Ehdollinen lausunto ei riittävällä tavalla tuo esiin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen harhaanjohtavuutta tai puutteellisuutta. Toiminnantarkastajan tulee huomauttaa kertomuksessaan, jos tarkastuksessa on ilmennyt, että hallitus, hallituksen jäsen tai isännöitsijä on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus. Kynnys korkea Mahdollistaa vahingonkorvausvaatimuksen esittämisen johtohenkilöitä vastaan.

51 Esimerkki kielteisestä lausunnosta Toiminnantarkastuksessa on ilmennyt, että yhtiön isännöitsijä/hallitus on syyllistynyt laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan. Yhtiöllä ei ole lainkaan voimassa olevaa kiinteistön täysarvovakuutusta vahinkotilanteiden varalle.

52 Tilinpäätösmerkintä Tilintarkastajat ovat velvoitettuja tekemään tilinpäätösmerkinnän tarkastamaansa tasekirjaan Tarkoitus yksilöidä se tilinpäätös, josta tarkastus suoritettu. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säännöstä toiminnantarkastajan vastaavasta merkinnästä. Kiinteistöliitto suosittelee, että toiminnantarkastaja tekisi vastaavan merkinnän tasekirjaan.

53 Toiminnantarkastajan tilinpäätösmerkintä Suoritetusta toiminnantarkastuksesta on tänään annettu toiminnantarkastuskertomus. Helsingissä, helmikuun 11. päivänä 2013 Emmi Epätoivo Toiminnantarkastaja

54 TOIMINNANTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

55 Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus Toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon: Jonka hän on tehtäväänsä suorittaessaan aiheuttanut yhtiölle tahallisesti tai huolimattomuudesta Jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yj:tä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkaalle tai muulle henkilölle Tuottamusolettama Jos vahinko aiheutettu rikkomalla yj:tä tai AOYL:a muuten kuin pelkän AOYL 1 luvun osalta

56 Lain ja yhtiöjärjestyksen rikkominen Yhtiöjärjestyksen rikkominen Yhtiöjärjestyksessä ei juurikaan toiminnantarkastajaa koskevia määräyksiä Ei laadi kertomusta yj:n määräämässä ajassa Asunto-osakeyhtiölain rikkominen Lain 9 luvussa toiminnantarkastajaa koskevia määräyksiä Ei laadi kertomusta

57 Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus Tulkinta: Koskee ainoastaan tehtäviin kuuluvia toimia Lievempää kuin tilintarkastajan vastuu Mittapuuna yleinen maallikoiden suorittama tarkastustapa ja huolellisuus, jota voidaan olettaa muulta kuin ammattimaiselta tarkastajalta Hyvä toiminnantarkastustapa täsmentyy Alalla yleisesti noudatettavat suositukset

58 Vahingonkorvausvastuun perusedellytykset Vahinko Kielteinen muutos siihen nähden, mitä piti tapahtua Todellinen, taloudellinen Vastuuperuste Huolimattomuus, tahallisuus Syy-yhteys Vahingon ja teon/laiminlyönnin välillä

59 Huolimattomuus ja tahallisuus Toiminnantarkastaja ei vastaa hallituksen ja isännöitsijän aiheuttamista vahingoista Toiminnantarkastajan vastuu siitä, ettei havaitse hallinnon aiheuttaneen vahinkoa ja yhtiö ei voi vanhentumisen vuoksi enää vaatia vahingonkorvausta vastuuvelvollisilta. Edellyttää toiminnantarkastajan huolimattomuutta kun ei ole havainnut

60 LISÄTIETOA Toiminnantarkastuskertomusmalli AOYL Kirjanpitolaki Kilan yleisohje 2010 (www.tem.fi) Anu Kärkkäinen ja Tapio Tikkanen: Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä 2012, Kiinteistöalan Kustannus

Toiminnantarkastus, miten se tehdään?

Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Taloyhtiötapahtuma 6.4.2016, Messukeskus Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Suomen Kiinteistöliitto Tutkimus- ja kehityspalvelut Kiinteistöliitossa 2 T&K-palvelut

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Tämän lain toiminnantarkastusta

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Esityksen sisältö. 1) AOYL:n mukaiset hallituksen vastuut ja velvoitteet. 2) Rakennus- ja kunnossapitohankkeiden erityisasioita

Esityksen sisältö. 1) AOYL:n mukaiset hallituksen vastuut ja velvoitteet. 2) Rakennus- ja kunnossapitohankkeiden erityisasioita Esityksen sisältö 1) AOYL:n mukaiset hallituksen vastuut ja velvoitteet 2) Rakennus- ja kunnossapitohankkeiden erityisasioita Uusi Asunto-osakeyhtiölaki Uusi AOYL ollut nyt voimassa muutaman vuoden Tärkein

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA Sisällys Alkusanat 5 1 Johdanto 15 1.1 Toiminnantarkastajan valitseminen asunto-osakeyhtiöön 15 1.2 Toiminnantarkastuksen tavoitteet 16 1.2.1 Taloyhtiön sidosryhmien luottamuksen lisääminen 16 1.2.2 Taloyhtiön

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari SISÄLTÖ Kokouskutsu ja yhtiökokouspäätökset Päätöksentekomenettely Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Yhdistysoikeus 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry Yhdistysoikeus Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Tuomioistuinratkaisut Yhdistyskäytäntö Perustuslaki yhdistymisvapaus

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Markus Talvio Partner, CEO, LL.M ASTA Rakentaja 2016 Tampereen Messu ja Urheilukeskus LAKIPALVELUT HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA We are member

Lisätiedot

Yhdistyslain uudet säännökset - mikä muuttuu. SPEK syysseminaari 31.10.2010 Juha Viertola

Yhdistyslain uudet säännökset - mikä muuttuu. SPEK syysseminaari 31.10.2010 Juha Viertola Yhdistyslain uudet säännökset - mikä muuttuu SPEK syysseminaari 31.10.2010 Juha Viertola Yhdistyslain tarkistaminen Pääteemat: 1. Teknisten apuvälineiden käyttö yhdistyksen päätöksenteossa HUOM! päätöksenteon

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Lait 14. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Lait 14. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 Lyhenteet 13 1 Johdanto 2 Osakkeet Lait 14 15 1.1 Yleistä............................................... 15 1.1.1 Asunto-osakeyhtiön peruspiirteet.............. 15 1.1.2 Asunto-osakeyhtiölaki........................

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Taloyhtiön yhtiökokous

Taloyhtiön yhtiökokous Taloyhtiön yhtiökokous Lakimies Simo Vihemäki 16.2.2016 Sisältö Kokouksen valmistelu Kokouskutsu Kokouksen toimihenkilöt Kokouksen kulku Asiamies ja avustaja Äänioikeus kokouksessa Osakkaan esteellisyys

Lisätiedot

Vastikkeet taloyhtiössä

Vastikkeet taloyhtiössä Vastikkeet taloyhtiössä Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKKEENOMISTAJAN VASTIKKEENMAKSUVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiön erityispiirre Asoy:ssä pääasiallinen tulolähde Keskeinen

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiöille

Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiöille Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiöille Mitä hyvällä hallintotavalla tarkoitetaan? Miksi yhtiön hallintotapaan on tärkeää kiinnittää huomiota? Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 15 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17 1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö 17 1.2 Kiinteistöyhtiöihin sovellettava lainsäädäntö

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT AYY:n yhdistyskoulutus 8.12.2011 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen asema Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä Hallituksen on lain

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkedas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkedas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 04.09.2013 AIKA 04.09.2013 klo 17:00-17:20 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkedas, Kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Martti Olli HTM- tilintarkastaja Martti Olli YLEISHYÖDYLLINEN YHTEISÖ Ei tavoittele taloudellista voittoa kuten liikeyritykset Liikeyrityksessä omistajat odottavat

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Työryhmä ja sen tehtävä Työryhmä asetettiin 15.10.2014 Mietintö valmistui 18.11.2015 Lausuntokierros

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Asunto-osakeyhtiö Töölö-Hesperia Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika: Maanantai 9.5.2016 klo 17:00 Paikka: Minervaskolan, Apollonkatu 12 Esityslista 1. Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin

Lisätiedot

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11 II Perustaminen 13 1. Lähtökohdat 13 1.1.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen ABC sekä Ö. Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen vastuut Erilaiset ongelmatilanteet

Sisältö. Hallituksen ABC sekä Ö. Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen vastuut Erilaiset ongelmatilanteet Hallituksen ABC sekä Ö Taloyhtiön hallituksen koulutusilta 14.4.2016 Anne Vatanen Lakimies, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Tässä esityksessä Yhdistyksen talous Miten kirjaa pidetään Yleistä kirjanpidosta Tosite, tase, tuloslaskelma ja sellaiset Vuoden

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

HE 208/2016 vp. Kirjanpitolain muuttaminen. Talousvaliokunta Mika Björklund

HE 208/2016 vp. Kirjanpitolain muuttaminen. Talousvaliokunta Mika Björklund HE 208/2016 vp. Kirjanpitolain muuttaminen Talousvaliokunta 9.11.2016 Mika Björklund HE 208/2016 vp kirjanpitolain muuttamiseksi 1. Ei-taloudelliset tiedot (NFI, non-financialinformation) Tilinpäätösdirektiivin

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot