ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto. AIKA kello 18:00-19:02. Kaupungintalo, valtuustosali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.08.2015 kello 18:00-19:02. Kaupungintalo, valtuustosali"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 18:00-19:02 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 52 Pöytäkirjantarkastus 5 53 Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos 6 54 Tonttien hinnoittelu Äänekosken ja Suolahden taajamissa sekä 15 Hirvaskankaalla 55 Lisämäärärahan myöntäminen ja määrärahamuutos perusturvan 19 toimialan vuoden 2015 talousarvioon 56 Ääneseudun Asunnot Oy:n lainojen järjestelyt ja niiden takaukset Äänekosken lukion tilapäistilojen hankinta Kaupunginjohtajan viran täyttäminen Äänekosken Sos.dem. valtuustoryhmän valtuustoaloite: Seniori-ikäisten ja muiden palvelua tarvitsevien kuljetuksen järjestäminen Suolahden uimahallille kaksi kertaa viikossa 34

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tiusanen Matti 18:00-19:02 puheenjohtaja Flink-Liimatainen Piia Hakonen Eero Hautsalo Harri Heimonen Tapio Holopainen Simo Hyytiäinen Laura-Liisa Hänninen Seppo poissa 56 Isoviita Martti Kainu Keijo Kiiskinen Kari Kolari Marja Korhonen Jani Kumpu Risto Kumpulainen Kari Laitinen Marko Lax Lauri Leppänen Pekka 18:00-19:02 2. varapuheenjohtaja Lindell Leila Lunttila Tommi Lång Kyllikki Martins Sirpa Monteiro Flores Ilidio Niskanen Kalle Nyholm Rolf 18:00-19:02 1. varapuheenjohtaja Närhi Merja poissa 56 Penttinen Hannu Tapani Penttinen Henna Piilonen Pentti Pulli Timo Pönkänen Erkki Saastamoinen Harri Salmelin Simo Salminen Pentti Salo Jani Sohlman Jouni Tani Jaana 18:00-19:02 3. varapuheenjohtaja poissa 57 Tikander Suvi Tuhkanen Marko Tuikka Minna Tuominen Marke Virtanen Matti Ilves Mauri 18:00-19:02 varajäsen poissa 56 Lakanen Liisa 18:20-18:22 varajäsen läsnä 56 Lilienkampf Paul 18:20-18:22 varajäsen läsnä 56 Pasanen Kauko 18:20-18:22 varajäsen läsnä 56 POISSA Halttunen Jari jäsen Rautjärvi Tommi rakennuttajapäällikkö MUU Auvinen Markku 18:00-19:02 vapaa-aikajohtaja Hämäläinen Tapani 18:00-19:02 vs. talousjohtaja Härtsiä Ville 18:00-19:02 opetus- ja kasvatusjohtaja Kinnunen Olli 18:00-19:02 kaavoituspäällikkö

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kolehmainen Raija 18:00-19:02 perusturvajohtaja Kriivarinmäki Arja-Leena 18:00-19:02 henkilöstöjohtaja Kurkela Jouni I 18:00-19:02 va. hallintojohtaja Sihvonen Pirkko 18:00-19:02 ympäristöpäällikkö Tuononen Matti 18:00-18:40 vs. kaupunginjohtaja poissa ALLEKIRJOITUKSET Matti Tiusanen Puheenjohtaja Jouni Kurkela Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Laura-Liisa Hyytiäinen Martti Isoviita PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 51 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu val tuuston kokoukseen on lähetettävä vä hintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouk sesta annettava yleisesti tieto siten kunta KuntaL:n 64 :ssä sääde tään. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla todettiin olevan 42 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastus KVALT 52 Ehdotus: Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuk si neen pi de tään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on en na kolta ilmoitettu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 28. päi vä nä elokuuta 2015 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi det tä väk si ylei sesti nähtävänä maanantaina 31. päivänä elokuuta 2015 klo 9-12 Ääne kos ken kaupungintalolla. Kaupunginvaltuuston päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Laura-Liisa Hyytiäinen ja Martti Isoviita. Hyväksyttiin.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos 67/P /2007 KH Äänekosken keskusta-alueella on ilmennyt tarvetta uusien asuinkerrostalojen tonttien kaavoittamiseen. Kaavoituspalvelut esittää Huuhan perhepuiston ja Keskuskoulun välittömässä läheisyydessä sijaitsevan korttelin 414 (nykyisen Keskustien, Koulunmäenkadun ja Hämeentien rajaama alue) muuttamista kolmeksi asuinkerrostalojen tontiksi. Alueen etäisyys Äänekosken torilta on noin 0,5 km. Kerrostalokorttelin toteutustapa noudattaa Kalevankadun pistetalojen mallia: alueelle sijoittui si hissillisiä nelikerroksisia taloja, joiden auto- ja leikkipaikat sekä jä tehuolto rakennetaan keskitetysti ja osittain yhteisjärjestelyinä. Kun kin tontin rakennusoikeudeksi esitetään 1200 k-m2. Samassa yhteydessä esitetään viereisen korttelin 415 (nykyisen Keskustien ja Louhenkadun välinen alue) maankäytön tehostamista: nykyiset kolme läpi korttelin ulottuvaa omakotitalotonttia jaettaisiin siten, että Louhenkadun puo lelle voitaisiin muodostaa kolme uutta omakoti- tai paritalojen tonttia. Lou hen ka dun var ren uu dis ra kennukset rakennettaisiin kiinni katualueen ra jaan ja ra ken nus ten tu lisi sopeutua mm. kerros luvultaan (1½-II) ja raken nus taval taan (sisäänkäynti pihan puolelta) Louhenkadun var ren ra ken nus kantaan. Kunkin tontin rakennusoi keudeksi esitetään 300 k-m2. Lisäksi kaavamuutoksessa esitetään Keskustien kadun nimen muuttamista Louhenkujaksi: peräkkäin sijoittuvina mutta vailla keskinäistä ajoyhteyttä olevat Kes kustie ja Keskuskatu ovat samankaltaisina niminä aiheuttaneet epä selvyyksiä. Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli 414 on kaavoitettu yleisten rakennusten kortteli alueeksi (Y). Korttelissa 415 sijaitsevan kolmen omakotitalotontin kaavamerkintä on AP-1 (asuinpientalojen korttelialue, rakennusten enimmäispituus 20 m). Korttelin Koulunmäenkatuun rajautuvassa päädyssä on Keskuskoulun opettajien pysäköintialue (kaavamerkin tä LPA, pysäköintipaikkojen korttelialue). Kerrostaloille esitettävä alue on kaupungin omistuksessa lukuunottamatta yhtä asuttua oma kotitalotonttia. Korttelin 415 omakotitalotontit sijaitsevat kaupungin vuokramaalla.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ole tarpeellista järjestää: kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön tai yleiseen liikenteeseen eikä sillä ole maakunnallista merkittävyyttä.. Luonnos asemakaavan muutokseksi valmisteluaineistoineen jaetaan oheismateriaalina. Lisätiedot: Olli Kinnunen, p Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että kortteleiden 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos saate taan vireille ja päivätty luonnos asemakaavan muutoksek si asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Pyyde tään luonnoksesta teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot. Päätös: Hyväksyttiin. KH Kaava on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Luonnoksesta on saatu pyydetyt lausunnot sekä kolme mielipidettä, joissa on useita allekirjoittajia. Yhteinen näkökulma lausunnoissa ja asukkaiden mielipiteissä on, ettei korttelin 414 alue sovellu kaavaluonnoksessa esitetyllä tavalla kerrostalorakentamiseen ja korttelin 415 tiivistämiseen suhtaudutaan kielteisesti. Palautteen perusteella kaavahankkeesta järjestettiin alueen asukkaiden kanssa työneuvottelu, jossa sovittiin ettei kortteliin 414 suunnitella kerrostaloasutusta ja että korttelin 415 omakotitalotontteja ei tulla jakamaan pienemmiksi tonteiksi. Tämän jälkeen suunnittelutyö on ollut keskeytyneenä yli kuuden vuoden ajan. Osallisten kanssa pidettiin uusi työneuvottelu Neuvottelussa keskusteltiin eri maankäyttövaihtoehdoista ja sovittiin palattavaksi luonnosvaiheeseen mm. kaavaprosessin pitkittyneen

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousjohtajan ehdotus: käsittelyajan johdosta. Lisäksi maanomistustilanne korttelissa 414 on muuttunut: kaupunki on hankkinut omistukseensa koko korttelin. Kaavoituspalvelut on laatinut alueelle kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa, jotka esitetään laitettavaksi nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Ehdotusvaiheessa ratkaistaan, miltä pohjalta alueen maankäyttöä kehitetään. Vaihtoehto 1 - kortteli 414 pientalorakentamiseen (AO-2 ja AP-8): kolme uutta omakotitalotonttia olemassa olevan talon lisäksi, Koulumäenkadun varteen kolme uutta rivitaloa - AO-2 - tontille saa sijoittaa talousrakennuksen tai autotallin yhteyteen yhden 30 k-m2:n suuruisen sivuasunnon - rakennusten sijoittamistapa, materiaalit, muoto ja mittasuhteet sopeuduttava olemassa oleviin rakennuksiin ja ympäristöön - kerrosluku I u ½, tonttitehokkuus e=0,3 - Louhenkujasta pihakatu - kortteli 415 erillispientalojen korttelialueeksi (AO-2) siten, että nykyinen tonttijako säilyy - asuinrakennusten rakennusalat nykyisillä paikoilla Louhenkujan varrella, talousrakennusten rakennusalat tontin sivuilla, tontin keskellä rakentamaton istutettava alueen osa - AO-2 - tontille saa sijoittaa talousrakennuksen tai autotallin yhteyteen yhden 30 k-m2:n suuruisen sivuasunnon - kerrosluku I u ½, tonttitehokkuus e=0,3 Vaihtoehto 2 - kortteli 414 yleiseen rakentamiseen (Y-3): julkisia tai yksityisiä koulu- ja päiväkotipalveluja, sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevia rakennuksia, tavanomaiseen asumiseen rinnastettavaa palveluasumista - kerrosluku ½ k II, tonttitehokkuus e=0,4 - Louhenkuja ja kortteli 415 sama kuin vaihtoehdossa 1 (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyt luonnokset asemakaavan muutokseksi asetetaan uudelleen nähtäville

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto valmisteluvaiheen kuulemista varten. Pyydetään luonnoksista lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, kasvun ja oppimisen lautakunnalta, perusturvalautakunnalta, Äänekosken Energia Oy:ltä ja Keski-Suomen pelastuslaitokselta. Päätös: Hyväksyttiin. KH Uusittu luonnosvaiheen nähtävilläolo on järjestetty Luonnoksesta on saatu lautakuntien lausunnot ja kolme asukkaiden palautetta. Tekninen lautakunta, kasvun ja oppimisen lautakunta ja perusturvalautakunta esittävät, että jatkosuunnittelun pohjaksi kaupungin omistamassa korttelissa 414 valittaisiin vaihtoehto 2 (julkisia tai yksityisiä palveluja). Ympäristölautakunnan näkökulmasta jatkovalmistelu voi tapahtua kumman tahansa luonnosvaihtoehdon pohjalta. Asukkaiden kannanotoissa pidetään pientalorakentamisen vaihtoehtoa 1 selvästi parempana ja toteutuskelpoisena: vaihtoehto ottaa asukkaiden mielestä huomioon alueen historian ja sopeutuu lähialueella vallitsevaan rakennuskantaan sekä alueen luonteeseen. Asukkaat esittävät lisäksi, ettei ole tarpeen edellyttää talousrakennuksen rakentamista kiinni rakennusalan rajaan Louhenkadun puolella: rakentaminen tulee sallia koko merkitylle rakennusalalle tai ainakin nykyisen talousrakennuksen paikalle. Louhenkatu pitäisi merkitä pihakaduksi, kuten kaavaselostuksen kohdassa 6.2 on todettu. Kaavoituspalvelut esittää, että kaavaehdotus laaditaan asumisvaihtoehdon 1 pohjalta: biotuotetehtaan rakentamispäätöksen myötä rivi- ja kerrostalotonttien kysyntä on vilkastunut ja edelleen vilkastumassa. Julkista rakentamista varten asemakaavoihin jää tyydyttävä määrä rakentamiskelpoisia Y - tontteja mm. Ääneniemeen ja Karhunlähteelle sekä terveyskeskuksen laajaan kortteliin Kuhnamontien ja Kuhnamon järven rannan väliselle alueelle. Kaavaluonnosta on korttelin 414 osalta kehitelty seuraavasti: - koko kortteliin AP-8 - merkintä, joka mahdollistaa omakotitalojen, paritalojen ja rivitalojen rakentamisen

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: - ehdotuksessa ohjeellinen tonttijako, minkä mukaisesti mahdollista esimerkiksi kolmen rivitalotontin ja yhden omakotitalotontin muodostaminen (tonttien muodostaminen ratkaistaan erikseen laadittavan tonttijaon perusteella) - täsmennetty rakentamista olemassa olevaan ympäristöön ohjaavia määräyksiä rakennusten korkeuden ja kattokaltevuuden sekä asuinhuoneistojen sisäänkäynnin järjestämisen osalta (ju-7, k-6) - liikennemelun ääneneristävyysvaatimus Hämeentien ja Koulunmäenkadun puoleisille rakennusten ulkoseinille, ikkunoille ja muille rakenteille - tonttien aitausvelvoite Hämeentien ja Koulunmäenkadun suunnilla Korttelin 415 talousrakennusten sijoittamistavan osalta tarkistetaan kaavaselostuksen sanamuotoa siten, että rakentaminen on sallittua koko tarkoitukseen osoitetulla rakennusalalla. Käytännössä nuolimerkintä Louhenkadun puoleisella rakennusalan rajalla osoittaa uusien, verrattain kookkaiden talousrakennusten sijoittumislinjan. Korjataan kaavaselostuksen kohdassa 6.2 oleva virhe: Louhenkadun asemesta tekstissä tulee olla Louhenkuja, joka on kaavoitettu kaavaluonnoksessa pihakaduksi. Louhenkatu on tarkoitus osoittaa tavanomaisella katumerkinnällä: Louhenkujan merkitys turvallisen kevyen liikenteen järjestämisen kannalta on merkittävä. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että kortteleiden 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestetään päivätyn kaavaehdotuksen perusteella. Lausuntojen pyytämistä ei pidetä tarpeellisena. Annetaan kaavoituspäällikölle oikeus tehdä teknisluonteisia tarkistuksia ja täydennyksiä nähtävillepantavaan kaavaehdotukseen ja -selostukseen. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi esityslistan ulkopuolisena, ylimääräisenä asiana. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH Ehdotusvaiheen kuuleminen on järjestetty Näh tä villä olo ajan kuluessa ei kaupungille ole toimitettu muistutuksia kaa vaeh do tuk ses ta. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivät ty korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutosehdotus hy väksy tään. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä Leila Lindell esitti Tommi Lunt ti lan kannattamana, että korttelin 414 ja 415 (osa) ase ma kaavan muutosehdotus asetetaan uudelleen nähtäville ja kaa va muu toseh do tuk ses ta laaditaan YRVA (yritysvaikutusten arviointi). Puheenjohtajan ehdotus: Käydyn keskustelun pohjalta muutosesityksestä puheenjohtaja totesi, että hallitus on asiasta yksimielinen ja muutosehdotus hyväksyttiin. Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutosehdotus asetetaan uu del leen nähtäville ja kaavamuutosehdotuksesta laaditaan YRVA (yritysvaikutusten arviointi). Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KH päivätty asemakaavan muutosehdotus on ollut eh do tukse na nähtävillä toistamiseen Nähtävilläoloajan kulues sa ehdotuksesta on saatu Jukka Varvikon ja Janne Kauton al lekir joit ta ma muistutus. Muistutuksessa todetaan, että osa kaavan merkinnöistä estää ny kyai kai sen kohtuuhintaisen kaupallisen asuntorakentamisen: - rakennusala syvyyssuunnassa liian pieni (terassien ja kuistien raken ta mi nen estyy)

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto asunnot rakennettava katuun kiinni (sisäänkäynnit, säilytystilat, rattaat, polkupyörät?) - käynti pihan puolelta (lumityöt, vanhusten kulku vaikeutuu, pi ha rauha menetetään) - julkisivun korkeus 4,5 m (julkisivusta tulee massiivinen "maa ta lousra ken nuk sen" tyylinen) - yhtenäinen puuaita taloyhtiöille huoltorasite (routiminen, korjaus, maa laus) - kaavan rakentamisalue "purettavan" rintamamiestalon kohdalla ei sal li mahdollisesti myöhemmin toteutettavaa useamman asunnon rakennusta Kaavoittajan vastine: Ehdotusvaiheen kaavaratkaisun tavoitteena on ollut sopeuttaa kortteliin esitetty uudisrakentaminen suunnittelualueelle ja sen lähiympäristölle tyypilliseen rakennustapaan. Rakennusten sijoittamistapaan, materiaaleihin yms. on haettu lähtökohtia ja mallia ympäristön rakentamisesta sekä Äänekoskelle vuonna 1992 laadituista ja luvun pientaloalueiden rakentamisohjeista. Suunnittelualue kuuluu tuossa ohjeessa omaleimaiseksi ja yhtenäiseksi mainittuun Koulunmäen jälleenrakennuskauden alueeseen. Myös suunnittelualueen ja sen lähiympäristön asukkaat ovat aiemmin maankäyttöratkaisusta antamassaan mielipiteessä todenneet, että ratkaisu ottaa huomioon alueen historian ja sopeutuu lähialueella vallitsevaan rakennuskantaan sekä alueen luonteeseen. Jälleenrakennuskauden rakennuksille on rakentamisohjeen mukaan ollut tyypillistä 4-5,5 metrin räystäskorkeus ja rakennusten yhtenäisessä linjassa rajaama katutila. Kaavaehdotuksessa on pyritty muodostamaan alueelle tyypillinen tiivis katutila ja tuotu rakennusmassat mahdollisimman lähelle katualueella sijaitsevaa johtolinjaa. Rakennusten sijoittamistapa ja 1½-kerroksisen rakennustavan mittasuhteet ovat keskeiset osatekijät, mikäli uudisrakentaminen halutaan sopeuttaa Koulunmäen alueen olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Muistutuksen perusteella kaavamääräyksiä esitetään tarkistettavaksi seuraavasti: - merkitään pihan puoleinen rakennusala ohjeelliseksi: ei estettä terassien ja kuistien rakentamiselle - poistetaan ehdotuksesta määräys, joka edellyttää asuntojen

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: sisäänkäynnin järjestämisen pihan puolelta - lisätään tontin aitaamisvaihtoehdoksi pensasaita Kaavamääräyksessä esitetty vähintään 4,5 metrin julkisivukorkeus ei estä haluttaessa yksikerroksisten asuntojen rakentamista: rakennuksiin on mahdollista jättää varaus mahdollisesti myöhemmin toteutettavalle yläkerran rakentamiselle. Kaava luo edellytykset alueella sijaitsevan rintamamiestalon säilyttämiselle, mutta on myös mahdollista korvata rakennus nykyisen talon linjaan sijoittuvilla omakoti- tai paritaloilla. Yhtenäisen korttelirakenteen turvaamiseksi ei ole syytä poiketa kaavaehdotuksessa esitetystä rakennusten sijoittumislinjasta. Kaavaehdotuksen tarkistukset voivat osaltaan olla helpottamassa rakennusten suunnittelua ja toteutusta kohteessa, joka sijaitsee näyttävällä ja edustavalla paikalla palvelujen välittömässä läheisyydessä. Tällaisen alueen erityispiirteet tulisi ottaa huomioon tulevaa rakentamista ohjaavissa kaavamääräyksissä. Tarkistukset eivät ole edellyttämässä kaavaehdotuksen nähtävilläolon uusimista. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutosehdotus hyväksytään. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutosehdotus hyväksytään siten, että kaavassa ei määrätä julkisivun vähimmäiskorkeutta. Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 53 Kaupunginvaltuuston päätös:

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos, kv

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tonttien hinnoittelu Äänekosken ja Suolahden taajamissa sekä Hirvaskankaalla KH Maankäytön vuoden 2014 talousarviossa on sitovana taloudellisena ta voit tee na Äänekosken, Suolahden ja Hirvaskankaan tonttien hinta ta son tarkistaminen. Konginkankaan ja Sumiaisten hintataso on tar kis tet tu vuonna Äänekosken ja Suolahden taajamien sekä Hir vas kan kaan hinnoittelu tuli voimaan vuonna Hinnoittelun tarkistamista esitetään Äänekosken taajamaan ja Hirvas kan kaal le. Suolahden hintataso esitetään jääväksi ennallaan. Asemakaavamuutoksen ja muiden maankäyttöpäätösten yhteydessä voi daan aina tutkia esitetäänkö alue hinnoiteltavaksi erikseen. Tonttien hinnoittelulla ei ole vaikutusta voimassaoleviin vuok ra so pimuk siin. Uusi hinta tulee sovellettavaksi vuokrasopimusta uu dis tettaes sa tai ostettaessa vuokratontti omaksi. Keskeisimmät tarkistukset tonttien hinnoittelussa ovat seuraavat: - Äänekosken taajamassa ja Rotkolassa omakotitonttien hinnat nouse vat 2-5 e/m2 - Äänekosken taajamassa kerrostalo- ja rivitalotonttien hinnat nou sevat 6-20 e/k-m2 (esimerkkilaskelma: keskustassa oleva ker ros ta lo, tontin rakennusoikeus 1700 k-m2, entinen hinta euroa, uu si hinta euroa) - Äänekosken taajamassa ja Rotkolassa teollisuus- ja työ paik ka tonttien hinnat nousevat 1-3 e/m2 - Hirvaskankaalla työpaikkatonttien hinnat nousevat 1-2 e/m2 Kaupunginhallitus päättää tapauskohtaisesti muiden kuin lii te kar toillla hinnoiteltujen tonttien hinnoista. Kaupunginhallitus päättää myös Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan taajamissa niistä yk sit täisis tä tonteista joita ei ole hinnoiteltu aiemmissa päätöksissä. Kaupunginhallituksella on lisäksi oikeus hinnoitella yksittäinen vuokra tont ti, mikäli tontti on ollut vuokraushetkellä erityishintainen ja tontti, joka on jäänyt nyt vahvistettavassa hinnoittelussa huo mioi mat ta tai muodostetaan hinnoittelupäätöksen jälkeen. Liitteenä kartta Äänekosken taajaman vahvistettavasta hin noit te lusta. Liitteenä kartta Hirvaskankaan vahvistettavasta hinnoittelusta. Liitteenä luettelo Äänekosken taajamaan vahvistettavista tonttien

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: hin nois ta jotka poikkeavat yleisestä hinnoittelusta. Kartoilla suluissa vanhat hinnat. Liitteenä kartta tiedoksi Suolahden voimaanjäävästä hinnoittelusta. Kartan lisäksi Suolahdessa on yksittäisiä erityishintaisia tontteja. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen ja tonttipäällikkö Petri Konttimäki) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esite tyn hinnoittelun. Hinnoittelu astuu voimaan Ennen voimantuloa tehdyt luovu tus pää tök set saatetaan loppuun päätöksentekoajankohdan hinnal la. Vuokratontteja on mahdollista lunastaa aikaisemmalla hinnoittelulla si ten, että ostohakemukset on jätettävä viimeistään Tont ti on ostettava 6 kuukauden sisällä hakemuksesta. Päätös: Hyväksyttiin. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin. KH Asemakaavoissa yleensä T- ja K-merkinnöillä osoitetuilla teollisuusja työpaikka-alueilla on kaupunki suurin rakentamattomien tonttien omis ta ja ja luovuttaja. Kaupungin määrittelemät tonttien luo vu tus hinnat ovat näin ollen keskeinen tekijä rakentamattomien tonttien markki na hin nan muodostumisessa ja markkinahinnan voi katsoa olevan hy vin lähellä kaupungin tonttien hintoja. Yritystonttien hinnoittelu Äänekoskella on pyritty pitämään edullisena (2-7 /m2) ja edellytyksiä yritysten perustamiselle on luotu myös mm. tonttien vuokraamismahdollisuudella: yritystoiminta voidaan aloit taa ilman merkittäviä tonttikustannuksia.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Tonttien luovuttamisperiaatteista ja hinnoittelusta on Äänekosken kau pun gin val tuus to päättänyt kokouksessaan ja 52. Hinnoittelusta on sen jälkeen poikettu erityistapauksissa, joissa on järjestetty tarjouskilpailut kaupunginhallituksen päätösten mu kaises ti. Tonttien luovuttaminen on merkittävä osa kaupungin elin kei no po litiik kaa. Yritysten maankäytöllisten toimintaedellytysten turvaaminen on osaltaan vaikuttamassa työllisyyteen ja kunnan elinkeinopolitiikan edis tä mi seen. Jotta kaupunki voi tarvittaessa reagoida nopeastikin yritystoiminnan esit tä miin toiveisiin, on tarkoituksenmukaista väljentää yritystonttien luo vu tuk sen osalta vuonna 2014 määriteltyä yksiselitteistä ja sitovaa hin noit te lua. Työpaikkatonttien osalta esitetään, että kaupunginhallitus voisi luovut taa tontteja kaupunginvaltuuston 2014 hyväksymästä hin noit te lupää tök ses tä poiketen silloin, kun kyseessä on kaupungin kannalta ta lou del li ses ti merkittävän yritystoiminnan sijoittuminen alueelle ja/tai paik ka kun nal le. Merkittävyyttä arvioitaessa otettaisiin huomioon mm. uudet työ paikat, yhteisöverotuotto yms. Euroopan unionin valtiontukisääntely (sopimuksen artikla 107) mukaan lukien vähämerkityksiset (ns. de minimis) tuet otetaan huo mioon kiinteistökauppoja valmisteltaessa. Jokaisessa tapauksessa tulee erikseen arvioida yrittäjien ta sa puo lista kohtelua ja hankkeen merkittävyyttä yritysvaikutusten ar vioin ti menet te lyn (YRVA) avulla. Arvioinnin laatisi kaupungin strateginen johto ryh mä (kaupunginjohtaja, kehitysyhtiön toimitusjohtaja, kaa voi tuspääl lik kö, talousjohtaja sekä kaupunginvaltuuston ja kau pun gin hal lituk sen puheenjohtaja). (valmistelu: kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh , tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esite tyn yritystonttien luovuttamista koskevan menettelytavan. Päätös: Hyväksyttiin.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT 54 Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen ja määrärahamuutos perusturvan toimialan vuoden 2015 talousarvioon PETUR Vuodelle 2015 työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha pi det tiin edellisvuoden tasolla eli eurossa. Vuoden 2014 me not olivat euroa eli noin euroa enemmän kuin vuo den 2015 talousarvioon varattu summa. Vuoden 2015 alussa voi maan tulleen työmarkkinatuen lakiuudistuksen vaikutusta ei pystyt ty arvioimaan keväällä 2014 kun talousarviota laadittiin tälle vuodel le. Perusturvajohtajan ehdotus: Kuntien osuutta työmarkkinatuen kustannuksista lisättiin lainsäädännön muutoksilla vuoden 2015 alusta. Vielä vuonna 2014 kunnilta perittiin 50 prosenttia työ mark ki na tuen kuntaosuutena silloin, kun sitä oli maksettu työttömälle yli 500 päivää. Lakiuudistuksen jälkeen kunta maksaa puolet työ mark ki na tues ta, silloin kun sitä on maksettu yli 300 päivää. Kun työ mark ki na tu kea on maksettu yli päivää, kunnan maksuosuus nou see 70 prosenttiin. Lakimuutoksen vaikutukset jakaantuvat Ää ne kos kel la siten, että päivän osalta arvio lisäkustannuksista ko ko vuodelle on ja yli päivän osalta 20 prosentin nou sun vaikutus noin euroa, yhteensä euroa. Il man lakiuudistustakin arvio talousarvion ylityksestä olisi eu roa. Kokonaisylitys on siten euroa. Loppuvuoden 2015 aikana tehostetaan kuntouttavaa työtoimintaa, eri tyi ses ti ryhmätoimintaa siten, että 6 kk:n aikana ryhmissä on keski mää rin 45 asiakkaan lisäys nykyiseen. Vaikutus työmarkkinatuen mak su osuut ta vähentävästi ohjaajien palkka- ja muiden kus tan nusten jälkeen on euroa (mikäli kaikki ryhmäläiset ovat yli pv:n työmarkkinatukea saaneita). Vaikutukset ovat pienemmät, mikä li ryhmäläisistä osa on alle pv työmarkkinatukea saaneita. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2015 olisi silloin 1 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelmaa käsiteltäessä on todet tu, että Arjen tuen kustannuspaikalta Vanhusten ate ria palve lut on tarpeen siirtää euroa kustannuspaikalle Sairaa la. Koska on kyse vastuualueiden välisestä määrärahasiirrosta, on se käsiteltävä kaupunginvaltuustossa. Perusturvalautakunta päättä esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan työmarkkinatuen kuntaosuuteen Työelämään kuntoutumisen palveluiden

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tulosalueelle ja päättä siirtää euroa Arjen tuen vastuualueen mää rä rahaa Terveyspalveluiden vastuualueelle. Päätös: KH Hyväksyttiin voimaan tulleen uuden kuntalain ja sen siir ty mä sään nösten mukaan kunnalla ei saa olla kattamattomia alijäämiä vuoden 2020 tilinpäätöksessä välttääkseen arviointimenettelyyn joutumisen. Ää ne kos ken kaupungin vuoden 2015 talousarviossa edellytetään, et tä lautakuntien tulisi ensisijaisesti pyrkiä kattamaan li sä mää rä ra hatar peen sa lautakunnan sisäisin määrärahasiirroin ja vasta tois si jaise na keinona anoa valtuustolta lisämäärärahaa. Kaupungin tulee nou dat taa tiukkaa talouskuria, jotta kertyneet alijäämät (n. 6 milj. euroa) saadaan katettua annetussa määräajassa. Tämä edellyttää kaikil ta toimialoilta annetuissa kehyksissä pysymistä ja mahdollisen lisä mää rä ra ha tar peen esiintyessä, toimialan sisäisiä säästökeinoja. (Valmistelu: vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh ) Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myö tää perusturvalautakunnalle euron lisämäärärahan työmark ki na tuen kuntaosuuteen sekä hyväksyy, että Arjen tuen vas tuualu eel ta siirretään euron mää rä ra ha Terveyspalveluiden vastuu alu eel le. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myön tää perusturvalautakunnalle euron lisämäärärahan työ mark ki na tuen kuntaosuuteen sekä hyväksyy, että Arjen tuen vastuu alu eel ta siirretään euron määräraha Terveyspalvelujen vas tuu alu eel le budjettivirheen vuoksi. Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 55 Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin.

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ääneseudun Asunnot Oy:n lainojen järjestelyt ja niiden takaukset 488/ /2015 KH Ääneseudun Asunnot Oy:n hallitus on päivätyssä kir jeessään esittänyt seuraavaa: Äänekosken kaupunki myöntäisi omavelkaisen takauksen Keski-Suo men Osuuspankilta otettavalle 7,2 miljoonan euron lainalle. Täl lä yhdellä uudella 10 vuoden kertalyhenteisellä lainalla kor vat tisiin 16:sta vanhempaa erillistä lainaa, jotka ovat nykyiseen mark kina ti lan tee seen näh den ylikorkoisia. Yhtiö on kilpailuttanut kyseisen lai nan ja kil pai lu tuk sen perusteella uuden lainan korko on 3 kk eu ribor + 0,7 %. Ääneseudun Asunnot Oy:llä on lisäksi Kuntarahoitus Oyj:ltä 10 miljoo nan euron yri tys to dis tus oh jel ma lyhytaikaista rahoitusta varten. Yri tys to dis tus lai naa on täl lä hetkellä 9 miljoonaa euroa.yhtiön hal litus on esittänyt, että Ää ne kos ken kaupunki myöntäsi myös oma velkai sen takauksen Svens ka Handelsbankenillta otettavalle uudelle 6,3 miljoonan euron lai nal le. Uuden lainan laina-aika on 15 vuotta ja lai naa lyhennetään tasaerissä puo li vuo sit tain. Lainan korko kil pai lutuk sen perusteella on 6 kk euribor + 0,7 %. Tällä uudella lainalla lyhen net täi siin yritystodistuslainaa 6,3 mil joo naa euroa, jotta ly hennyk sen jälkeen yhtiölle jäisi yri tys to dis tus oh jel maan 7,3 miljoonan eu ron käyttövara lyhytaikaista ra hoi tus ta varten. Lisäksi yhtiön hallitus esittää, että Äänekosken kaupungin myön tämät (yhtenäsillä lainaehdoilla olevat vanhat lainat) 34 erillistä lainaa yh dis te tään yh dek si lainaksi. Edellä mainitut lainajärjestelyt eivät lisää Ääneseudun Asunnot Oy:n lai na mää rää eikä Äänekosken kau pun gin takausvastuita ny kyi sestään. Yllämainitulla lainajärjestelyllä Ää ne seu dun Asunnot Oy saavut taa vuositasolla euron korkokulujen sääs tön verrattuna ny ky ti laan. Lisäksi lainojen lukumäärän pie ne mi ses tä 70:stä 22:een odo te taan syn ty vän myös säästöjä. Ääneseudun Asunnot Oy:n hallituksen kirje jaetaan kokouksessa oheis ma te ri aa li na. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu: vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh ) Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Äänekosken kaupun ki myöntää omavelkaisen takauksen Keski-Suomen Osuus pan-

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kil ta otettavaan 7,2 miljoonan euron sekä Svenska Han dels ban ke nilta otettavaan 6,3 miljoonan euron lainoihin. Takausmaksuna peritään vuosittain 0,5 % provisio vuodenvaihteen (ti lan ne ) lainasaldon mukaan. Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kau pun gin myöntämät van hat erilliset lainat (34 kpl) järjestellään yhdek si uudeksi lainaksi korkoehtojen pysyessä ennallaan. Päätös: Hyväksyttiin. KVALT 56 Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin. Mauri Ilves, Merja Närhi ja Seppo Hänninen eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Heidän tilallaan varavaltuutettuina olivat läsnä Paul Lillienkampf, Liisa Lakanen ja Kauko Pasanen. Oheismateriaali Ääneseudun Asunnot Oy:n lainojen järjestelyt ja niiden takaukset, kh , kv

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänekosken lukion tilapäistilojen hankinta 483/ /2015 TELA Äänekosken Hiskinmäen koulussa on vuosien ajan koettu sisäilmasta johtuvia oireita. Oireita on ollut oppilailla ja opettajilla. Oireista johtuen osa oppilaista ei ole voinut opiskella rakennuksessa. Alkuperäinen ns. kivikoulu on vuodelta Tämän yhteyteen on tehty lisärakennus ns. kampakouluna Koulutoimintaa on lisäksi kivikoulussa kiinni olevassa urheilutalossa. Koulua on remontoitu 90-luvun puolivälin jälkeen. 90-luvulla kampakoulun puolella on todettu useampia kattovuotoja. Kosteusvaurioita on löydetty muualtakin luvun loppupuolella on tehty tiivistyskorjauksia ja lattiapinnoitteiden uusimista. Tiivistysremontin yhteydessä kampakoulun käytäville on asennettu erillinen ilmanvaihto. ISS Proko Oy:n tekemässä tutkimuksessa (2013) ilmanvaihto on todettu ylipaineiseksi kampakoulun osalta. Kesän 2014 aikana kampakoulun kaksi alasiipeä on poistettu käytöstä kiinteällä ja tiivistetyllä väliseinällä, kaikki luokissa olevat materiaalit ja kalusteet on puhdistettu (hepa-imurointi, pyyhintä ja savutus) ja rakenteiden saumakohtia on tiivistetty sekä ilmanvaihtoa on tehostettu. Äänekosken kaupungin tilapalvelut on yhdessä VTT:n kanssa suorittanut jo tehtyjen selvityksien lisäksi jatkotoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ollut selvittää Hiskinmäki 4:n rakennustekninen toimivuus sisäilman kannalta. Näillä toimenpiteillä selvitettiin koulun korjaustarve ja vaihtoehtoiset toimenpide-ehdotukset, joilla koulu on mahdollista pitää käyttökunnossa lukukausien ja ajan. Tavoitteena on ollut pitää pääosa koulusta käyttökuntoisena edellä mainitut vuodet. Rakennusta ja sen sisäolosuhteita seurataan jatkuvasti mm. painesuhteiden, ilmanvaihdon, suhteellisen kosteuden, lämpötilan, hiilidioksidin sekä mikrobiologisien pitoisuusmittauksien osalta. Sisäilmaongelma on käsitteenä monitahoinen ja sen määrittely ei ole helppo tehtävä. Huono sisäilma voi johtaa tilojen käyttäjien oireiluun ja aiheuttaa epäviihtyvyyttä. Sisäilmaongelmien syynä voivat olla mm. kosteus- ja mikrobivauriot, rakennusmateriaaleista peräisin olevat kemialliset päästöt, pölyt, kuidut, ilmanvaihdon toimimattomuuus tai kiinteistön ja talotekniikan riittämätön huolto sekä kunnossapito. Huonoon sisäilmaan ei aina edes löydy selkeää syytä. Tähänastiset Hiskin koulussa tehdyt toimenpiteet ovat olleet oikeita ja ovat osoittaneet, että koulun terveydelliset olot voidaan ylläpitää

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Rakennuttajapäällikön ehdotus: tai palauttaa. Näillä toimenpiteillä on pystytty valtaosin turvaamaan opiskelijoille yhtenänen ja tasapuolinen tiedonsaanti, kohtelu ja oikeusturva. Suoritetut toimenpiteet ovat olleet myös taloudellisesti järkeviä. Vaikka kaikki toimenpiteet on tehty huolellisesti sekä parasta mahdollista saatavilla olevaa ammattitaitoa käyttäen, on osoittautunut, että moniongelmaisen rakennuksen kaikkia tiloja ei ole saatu tehtyä sellaisiksi, että kaikki oppilaat ja koko hekilökunta pärjäisivät riittävän hyvin koulurakennuksessa. Suoritetun kyselyn perusteella on tullut ajankohtaiseksi turvallisten ja terveellisten lisätilojen hankinta. Tilapalvelut ja opetuspalvelut ovat yhdessä päättäneet hankkia lisäopetustilat Äänekosken lukion käyttöön kevääseen 2017 asti varmistaakseen oireileville oppilaille ja henkilökunnalle turvallisen ja terveellisen työympäristön.koulun tontille tulevat tilat käsittävät kolme opetusluokkaa sekä tilat musiikin opetusta varten. Hankinta tullaan toteuttamaan suorahankintana. Suorahankinta tarkoittaa hankintaa, josta ei julkaista hankintailmoitusta. Koska hankintailmoitusta ei julkaista, menettely vaatii aina todellisen ja poikkeuksellisen syyn. Hankintalainsäädännön mukaisesti suorahankintamenettelyä voidaan käyttää tilanteissa, joissa esim. määräaikojen käyttö on mahdotonta. Lisäksi hankinnan edellytys on, että hankinta on välttämätön. On syytä myös huomioida, että tilapalvelut on kilpailuttanut hankinnan keväällä Hankinnan suuruus oli tuolloin kuitenkin paljon suurempi. Uusi tarjous on pyydetty kyseisen tarjouskilpailun voittajalta. Kansallisessa hankinnassa hankinta yksittäistapauksessa, jos tarjouskilpailun järjestäminen,neuvottelumenettelyn käyttö tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan asiakassuhteen turvaamiseksi, on suorahankinta perusteltua. Koska hankinnan tulisi olla valmis ennen lukukauden alkua, ei asiassa voi edetä normaalin hankintamenettelyn tavoin. Hankinta edellyttää kaupunginhallitukselta lisämäärärahan hyväksymistä. Oheismateriaalina suunnitelmat. (valmistelu: rakennuttajapäällikkö, puh ) Tekninen lautakunta hyväksyy suorahankinta -menettelytavan sekä

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Cramo Oy:n tekemän tarjouksen Äänekosken lukion tilapäistilojen hankinnasta ja esittää kaupunginhallitukselle väistötilojen rakentamista oheismateriaalissa esitetyllä tavalla sekä lisäksi, että käyttötalouteen myönnetään vuodelle euron lisämääräraha kyseisten tilojen rakentamiseksi. Päätös: Hyväksyttiin. KH voimaan tulleen uuden kuntalain ja sen siir ty mä sään nösten mukaan kunnalla ei saa olla kattamattomia alijäämiä vuoden 2020 tilinpäätöksessä välttääkseen arviointimenettelyyn joutumisen. Ää ne kos ken kaupungin vuoden 2015 talousarviossa edellytetään, et tä lautakuntien tulisi ensisijaisesti pyrkiä kattamaan li sä mää rä ra hatar peen sa lautakunnan sisäisin määrärahasiirroin ja vasta tois si jaise na keinona anoa valtuustolta lisämäärärahaa. Kaupungin tulee nou dat taa tiukkaa talouskuria, jotta kertyneet alijäämät (n. 6 milj. euroa) saadaan katettua annetussa määräajassa. Tämä edellyttää kaikil ta toimialoilta annetuissa kehyksissä pysymistä ja mahdollisen lisä mää rä ra ha tar peen esiintyessä, toimialan sisäisiä säästökeinoja. (Valmistelu: vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh ) Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 1) valtuusto myöntää teknisen lautakunnan käyttötalousosaan euron lisämäärärahan 2) valtuusto edellyttää kasvun ja oppimisen lautakunnan etsimään käyt tö ta lous osas taan euron säästöt ja tekemään säästöjen suu rui sen talousarvion muutosesityksen lokakuun 2015 loppuun men nes sä. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Sirpa Martins esitti Merja Närhen ja Jani Salon kannattamana, että kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää teknisen lautakunnan käyttötalousosaan euron lisämäärärahan. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat vs. kaupunginjohtajan pohjaehdotusta äänestävät jaa, ja

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ne, jotka kannattavat Sirpa Martinsin tekemää vastaehdotusta äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus sai 3 jaa-ääntä (Tommi Lunttila, Pentti Piilonen ja Marke Tuominen) ja Sirpa Martinsin ehdotus 6 ei-ääntä (Keijo Kainu, Kari Kiiskinen, Leila Lindell, Sirpa Martins, Merja Närhi ja Jani Salo). Puheenjohtaja totesi Sirpa Martinsin ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 6-3. Päätös: Päätettiin äänin 6-3 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää teknisen lautakunnan käyttötalousosaan euron lisämäärärahan. Jaana Tani poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KVALT 57 Käsittely: Käydyn keskustelun yhteydessä Marke Tuominen esitti, että valtuusto tekee päätöksen kaupunginhallituksessa ( 208) olleen vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 1) valtuusto myöntää teknisen lautakunnan käyttötalousosaan euron lisämäärärahan 2) valtuusto edellyttää kasvun ja oppimisen lautakunnan etsimään käyttötalousosastaan euron säästöt ja tekemään säästöjen suuruisen talousarvion muutosesityksen lokakuun loppuun mennessä. Tommi Lunttila ja Pentti Piilonen kannattivat Marke Tuomisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on jätetty alustavasta päätösehdotuksesta poikkeava päätösehdotus on asiasta suoritettava äänestys. Äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Marke Tuomisen ehdotusta, äänestävät ei. Annetussa äänestyksessä annettiin 42 ääntä, joista jaa ääniä oli 38

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston päätös: ja ei -ääniä 4 kappaletta. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen valtuuston päätökseksi. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää teknisen lautakunnan käyttötalousosaan euron lisämäärärahan Äänekosken lukion lisätilojen hankintaan. Jaana Tani ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Oheismateriaali Liite 57 Äänekosken lukion tilapäistilojen hankinta, kh , kv Äänestysluettelo

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/ /2015 KH Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi alkaen eläköitymisen johdosta. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginjohtajan kelpoisuusvaatimukset voidaan harkita kuntakohtaisesti. Uuden Äänekosken kaupunginjohtajan virka on perustettu kaupunginvaltuustossa Tuolloin ei ole määritelty viran kelpoisuusvaatimuksia. Hallintosäännön 25 :n mukaan kelpoisuusvaatimuksia voidaan määritellä virkaa haettavaksi julistettaessa. Kaupunginjohtaja voidaan valita toistaiseksi tai valtuuston päättämäksi määräajaksi. Kaupunginjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa myös sellainen henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty riittävä selvitys. (valmistelu henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki, puh ) Kaupunginhallitus päättää julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi klo 15 mennessä. Virka täytetään toistaiseksi. Kelpoisuusvaatimuksena kaupunginjohtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto. Kelpoisuusvaatimuksia muilta osin täydennetään kaupunginhallituksen kokouksessa. Hakuilmoitus julkaistaan kaupungin www - sivuilla, kaupungin ilmoitustaululla, Kuntarekry.fi - verkkopalvelussa sekä sunnuntain Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa. Virkaan hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen. Puheenjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi klo 15 mennessä. Virka täytetään alkaen toistaiseksi.

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kelpoisuusvaatimuksena kaupunginjohtajan virkaan on korkeakoulututkinto sekä soveltuvuus tehtävään. Kokemus työskentelystä kuntajohtajan tehtävissä katsotaan eduksi. Hakuilmoitus julkaistaan kaupungin ja Kuntalehden www - sivuilla, kaupungin ilmoitustaululla, Kuntarekry.fi - verkkopalvelussa sekä sunnuntain Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa. Virkaan hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Virkaa täytettäessä voidaan huomioida myös suostumuksensa antaneet. Lisätietoja tehtävästä antavat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Tiusanen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Kiiskinen. Ehdokkaiden haastatteluryhmään kuuluvat poliittisten valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallitus sekä valtuuston puheenjohtajisto. Haastattelut suoritetaan kesäkuussa, soveltuvuustestit heinäkuussa ja valinta tehdään elokuussa. Prosessikuvaus valinnasta ohjeellisine aikatauluineen: - Haastatteluryhmä tutkii hakupaperit kesäkuun alussa ja valitsee haastatteluun valittavat , klo Haastattelut suoritetaan Valtuustolle info ennen valtuuston kokousta Haastattelun perusteella valitaan 2 3 hakijaa soveltuvuustesteihin. - Loppusuoralla olevien esittäytyminen valtuustolle , klo Kaupunginhallitus tekee esityksen valinnasta kokouksessaan Kaupunginvaltuusto päättää valinnasta Päätös: Hyväksyttiin. Matti Tuononen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH Kaupunginjohtajan virkaan tuli määräaikana 13 hakemusta. Luettelo hakijoista liitteenä. Lisäksi virkaan on antanut suostumuksensa yksi henkilö. Puheenjohtajan ehdotus: Asiasta käydyssä keskustelussa todettiin, että hakijoiden joukossa oli hyviä hakijoita, mutta koska hakuaika oli lyhyt, virka on syytä laittaa uudelleen hakuun. Kaupunginhallitus päättää laittaa kaupunginjohtajan viran uudelleen haettavaksi. Päätös: Kaupunginhallitus päätti laittaa kaupunginjohtajan viran uudelleen haettavaksi. Hakuaika päättyy klo 15. Aiemmat hakemukset otetaan huomioon. Hakuilmoitus julkaistaan kaupungin ja Kuntalehden www - sivuilla, kaupungin ilmoitustaululla, Kuntarekry.fi verkkopalvelussa, sunnuntain Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa sekä Kuntalehdessä Virkaan hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Virkaa täytettäessä voidaan huomioida myös suostumuksensa antaneet. KH Kaupunginjohtajan virkaa haki klo 15 mennessä yhteensä 36 henkilöä. Lisäksi virkaan antoi suostumuksensa kaksi henkilöä. Luettelo hakijoista ja suostumuksen antaneista on liitteenä. Hakuajan päättymisen jälkeen hakemuksensa perui Sami Kalliomaa. Vaalissa mukana olevista henkilöistä 35 on osoittanut täyttävänsä viran kelpoisuusvaatimukset. Kaupunginhallitus ja valtuustoryhmien puheenjohtajat valitsivat hakemusasiakirjojen perusteella haastatteluun Vesa Haapamäen, Janne Kinnusen, Timo Kiviahon, Tuula Kuvajan, Hannu Marsin, Pirkko Melvillen, Jari-Pekka Määttäsen, Harri Nissisen, Raimo Tikkasen, Matti Tuonosen ja Eero Vainion. Haastattelut toteutettiin

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänekosken lukion tilapäistilojen hankinta

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänekosken lukion tilapäistilojen hankinta Tekninen lautakunta 63 05.08.2015 Kaupunginhallitus 208 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 57 24.08.2015 Äänekosken lukion tilapäistilojen hankinta 483/02.07.00/2015 TELA 05.08.2015 63 Äänekosken Hiskinmäen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 123 02.04.2007 Kaupunginhallitus 237 11.08.2014 Kaupunginhallitus 126 27.04.2015 Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos 67/P10.10.01/2007 KH 02.04.2007 123 Äänekosken keskusta-alueella

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 123 02.04.2007 Kaupunginhallitus 237 11.08.2014 Kaupunginhallitus 126 27.04.2015 Kaupunginhallitus 159 08.06.2015 Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos KH

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos 67/P /2007

Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos 67/P /2007 Kaupunginhallitus 123 02.04.2007 Kaupunginhallitus 237 11.08.2014 Kaupunginhallitus 126 27.04.2015 Kaupunginhallitus 159 08.06.2015 Kaupunginhallitus 197 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 53 24.08.2015 Korttelin

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

OPETUSPALVELUIHIN KOHDISTUVAT SÄÄSTÖT JA KOULUVERKKOSELVITYS

OPETUSPALVELUIHIN KOHDISTUVAT SÄÄSTÖT JA KOULUVERKKOSELVITYS Kaupunginhallitus 1.12.2014 liite nro 2 (1/8) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 5 (1/8) Äänekosken opettajien ammattiyhdistys ry. KANNANOTTO 12.11.2014 Äänekosken kaupunki kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 39 Pöytäkirjantarkastus 5 40 Äänekosken lukion väistötilat 6

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 39 Pöytäkirjantarkastus 5 40 Äänekosken lukion väistötilat 6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 05.06.2014 kello 18:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 Kaupunginhallitus 167 12.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan virka tulee avoimeksi alkaen.

Kaupunginjohtajan virka tulee avoimeksi alkaen. Kaupunginhallitus 62 01.03.2010 Kaupunginhallitus 104 26.04.2010 Kaupunginhallitus 114 19.05.2010 Kaupunginhallitus 124 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2010 Kaupunginvaltuusto 44 29.06.2010 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 414 JA 415 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS ,

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 414 JA 415 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS , ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 414 JA 415 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 10.8.2015, 17.8.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 24.8.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 2015

Lisätiedot

Kaavamuutosalueelta laaditaan ennen ehdotusvaihetta luon to sel vitys.

Kaavamuutosalueelta laaditaan ennen ehdotusvaihetta luon to sel vitys. Korttelin 308 asemakaavan muutos 877/10.02.03/2015 KH 23.11.2015 300 Kaupunki on saattamassa vireille asemakaavan muutosta ns. Kunta lan puis ton alueella, jolla sijaitsee kaupunginmuseo. Kaupunki on myy

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

a) 50.000 euroa (v.2010), lyhennykset 1.1.2014 alkaen (10 v) b) 25.000 euroa (v.2012), lyhennykset 30.6.2013 alkaen (3 v)

a) 50.000 euroa (v.2010), lyhennykset 1.1.2014 alkaen (10 v) b) 25.000 euroa (v.2012), lyhennykset 30.6.2013 alkaen (3 v) Kaupunginhallitus 222 03.06.2013 Kaupunginvaltuusto 68 24.06.2013 Kaupunginhallitus 271 08.09.2014 SS-Jäähalli Oy:n rahoitusavustus 431/02.04.05/2013 KH 03.06.2013 222 SS-Jäähalli Oy on perustettu vuonna

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken terveyskeskuksen kokoustila 1. krs, Terveyskatu 8. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken terveyskeskuksen kokoustila 1. krs, Terveyskatu 8. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Vammaisneuvosto AIKA 11.07.2017 kello 10:00-11:30 PAIKKA Äänekosken terveyskeskuksen kokoustila 1. krs, Terveyskatu 8 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Tarjoutuminen on liitteenä 2 ja Hankkeen OAS luonnos on liitteenä 3. Kaupunginjohtajan ehdotus:

Tarjoutuminen on liitteenä 2 ja Hankkeen OAS luonnos on liitteenä 3. Kaupunginjohtajan ehdotus: Maankäyttötoimikunta 5 22.02.2016 Maankäyttötoimikunta 5 25.04.2016 Maankäyttötoimikunta 4 07.06.2016 Kaupunginhallitus 133 13.06.2016 Maankäyttötoimikunta 26 25.10.2016 Kaupunginhallitus 232 14.11.2016

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Valtuustoaloite / taajaman katuvalaistus 473/ /2016. Kh

Valtuustoaloite / taajaman katuvalaistus 473/ /2016. Kh Kaupunginhallitus 10 17.10.2016 Kaupunginvaltuusto 16 07.11.2016 Kaupunginhallitus 12 21.11.2016 Kaupunginhallitus 7 22.11.2016 Kaupunginvaltuusto 8 12.12.2016 Tekninen lautakunta 10 16.01.2017 Tekninen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 388 389

Lisätiedot