ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto. AIKA kello 18:00-19:02. Kaupungintalo, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.08.2015 kello 18:00-19:02. Kaupungintalo, valtuustosali"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 18:00-19:02 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 52 Pöytäkirjantarkastus 5 53 Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos 6 54 Tonttien hinnoittelu Äänekosken ja Suolahden taajamissa sekä 15 Hirvaskankaalla 55 Lisämäärärahan myöntäminen ja määrärahamuutos perusturvan 19 toimialan vuoden 2015 talousarvioon 56 Ääneseudun Asunnot Oy:n lainojen järjestelyt ja niiden takaukset Äänekosken lukion tilapäistilojen hankinta Kaupunginjohtajan viran täyttäminen Äänekosken Sos.dem. valtuustoryhmän valtuustoaloite: Seniori-ikäisten ja muiden palvelua tarvitsevien kuljetuksen järjestäminen Suolahden uimahallille kaksi kertaa viikossa 34

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tiusanen Matti 18:00-19:02 puheenjohtaja Flink-Liimatainen Piia Hakonen Eero Hautsalo Harri Heimonen Tapio Holopainen Simo Hyytiäinen Laura-Liisa Hänninen Seppo poissa 56 Isoviita Martti Kainu Keijo Kiiskinen Kari Kolari Marja Korhonen Jani Kumpu Risto Kumpulainen Kari Laitinen Marko Lax Lauri Leppänen Pekka 18:00-19:02 2. varapuheenjohtaja Lindell Leila Lunttila Tommi Lång Kyllikki Martins Sirpa Monteiro Flores Ilidio Niskanen Kalle Nyholm Rolf 18:00-19:02 1. varapuheenjohtaja Närhi Merja poissa 56 Penttinen Hannu Tapani Penttinen Henna Piilonen Pentti Pulli Timo Pönkänen Erkki Saastamoinen Harri Salmelin Simo Salminen Pentti Salo Jani Sohlman Jouni Tani Jaana 18:00-19:02 3. varapuheenjohtaja poissa 57 Tikander Suvi Tuhkanen Marko Tuikka Minna Tuominen Marke Virtanen Matti Ilves Mauri 18:00-19:02 varajäsen poissa 56 Lakanen Liisa 18:20-18:22 varajäsen läsnä 56 Lilienkampf Paul 18:20-18:22 varajäsen läsnä 56 Pasanen Kauko 18:20-18:22 varajäsen läsnä 56 POISSA Halttunen Jari jäsen Rautjärvi Tommi rakennuttajapäällikkö MUU Auvinen Markku 18:00-19:02 vapaa-aikajohtaja Hämäläinen Tapani 18:00-19:02 vs. talousjohtaja Härtsiä Ville 18:00-19:02 opetus- ja kasvatusjohtaja Kinnunen Olli 18:00-19:02 kaavoituspäällikkö

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kolehmainen Raija 18:00-19:02 perusturvajohtaja Kriivarinmäki Arja-Leena 18:00-19:02 henkilöstöjohtaja Kurkela Jouni I 18:00-19:02 va. hallintojohtaja Sihvonen Pirkko 18:00-19:02 ympäristöpäällikkö Tuononen Matti 18:00-18:40 vs. kaupunginjohtaja poissa ALLEKIRJOITUKSET Matti Tiusanen Puheenjohtaja Jouni Kurkela Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Laura-Liisa Hyytiäinen Martti Isoviita PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 51 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu val tuuston kokoukseen on lähetettävä vä hintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouk sesta annettava yleisesti tieto siten kunta KuntaL:n 64 :ssä sääde tään. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla todettiin olevan 42 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastus KVALT 52 Ehdotus: Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuk si neen pi de tään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on en na kolta ilmoitettu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 28. päi vä nä elokuuta 2015 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi det tä väk si ylei sesti nähtävänä maanantaina 31. päivänä elokuuta 2015 klo 9-12 Ääne kos ken kaupungintalolla. Kaupunginvaltuuston päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Laura-Liisa Hyytiäinen ja Martti Isoviita. Hyväksyttiin.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos 67/P /2007 KH Äänekosken keskusta-alueella on ilmennyt tarvetta uusien asuinkerrostalojen tonttien kaavoittamiseen. Kaavoituspalvelut esittää Huuhan perhepuiston ja Keskuskoulun välittömässä läheisyydessä sijaitsevan korttelin 414 (nykyisen Keskustien, Koulunmäenkadun ja Hämeentien rajaama alue) muuttamista kolmeksi asuinkerrostalojen tontiksi. Alueen etäisyys Äänekosken torilta on noin 0,5 km. Kerrostalokorttelin toteutustapa noudattaa Kalevankadun pistetalojen mallia: alueelle sijoittui si hissillisiä nelikerroksisia taloja, joiden auto- ja leikkipaikat sekä jä tehuolto rakennetaan keskitetysti ja osittain yhteisjärjestelyinä. Kun kin tontin rakennusoikeudeksi esitetään 1200 k-m2. Samassa yhteydessä esitetään viereisen korttelin 415 (nykyisen Keskustien ja Louhenkadun välinen alue) maankäytön tehostamista: nykyiset kolme läpi korttelin ulottuvaa omakotitalotonttia jaettaisiin siten, että Louhenkadun puo lelle voitaisiin muodostaa kolme uutta omakoti- tai paritalojen tonttia. Lou hen ka dun var ren uu dis ra kennukset rakennettaisiin kiinni katualueen ra jaan ja ra ken nus ten tu lisi sopeutua mm. kerros luvultaan (1½-II) ja raken nus taval taan (sisäänkäynti pihan puolelta) Louhenkadun var ren ra ken nus kantaan. Kunkin tontin rakennusoi keudeksi esitetään 300 k-m2. Lisäksi kaavamuutoksessa esitetään Keskustien kadun nimen muuttamista Louhenkujaksi: peräkkäin sijoittuvina mutta vailla keskinäistä ajoyhteyttä olevat Kes kustie ja Keskuskatu ovat samankaltaisina niminä aiheuttaneet epä selvyyksiä. Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli 414 on kaavoitettu yleisten rakennusten kortteli alueeksi (Y). Korttelissa 415 sijaitsevan kolmen omakotitalotontin kaavamerkintä on AP-1 (asuinpientalojen korttelialue, rakennusten enimmäispituus 20 m). Korttelin Koulunmäenkatuun rajautuvassa päädyssä on Keskuskoulun opettajien pysäköintialue (kaavamerkin tä LPA, pysäköintipaikkojen korttelialue). Kerrostaloille esitettävä alue on kaupungin omistuksessa lukuunottamatta yhtä asuttua oma kotitalotonttia. Korttelin 415 omakotitalotontit sijaitsevat kaupungin vuokramaalla.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ole tarpeellista järjestää: kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön tai yleiseen liikenteeseen eikä sillä ole maakunnallista merkittävyyttä.. Luonnos asemakaavan muutokseksi valmisteluaineistoineen jaetaan oheismateriaalina. Lisätiedot: Olli Kinnunen, p Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että kortteleiden 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos saate taan vireille ja päivätty luonnos asemakaavan muutoksek si asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Pyyde tään luonnoksesta teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot. Päätös: Hyväksyttiin. KH Kaava on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Luonnoksesta on saatu pyydetyt lausunnot sekä kolme mielipidettä, joissa on useita allekirjoittajia. Yhteinen näkökulma lausunnoissa ja asukkaiden mielipiteissä on, ettei korttelin 414 alue sovellu kaavaluonnoksessa esitetyllä tavalla kerrostalorakentamiseen ja korttelin 415 tiivistämiseen suhtaudutaan kielteisesti. Palautteen perusteella kaavahankkeesta järjestettiin alueen asukkaiden kanssa työneuvottelu, jossa sovittiin ettei kortteliin 414 suunnitella kerrostaloasutusta ja että korttelin 415 omakotitalotontteja ei tulla jakamaan pienemmiksi tonteiksi. Tämän jälkeen suunnittelutyö on ollut keskeytyneenä yli kuuden vuoden ajan. Osallisten kanssa pidettiin uusi työneuvottelu Neuvottelussa keskusteltiin eri maankäyttövaihtoehdoista ja sovittiin palattavaksi luonnosvaiheeseen mm. kaavaprosessin pitkittyneen

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousjohtajan ehdotus: käsittelyajan johdosta. Lisäksi maanomistustilanne korttelissa 414 on muuttunut: kaupunki on hankkinut omistukseensa koko korttelin. Kaavoituspalvelut on laatinut alueelle kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa, jotka esitetään laitettavaksi nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Ehdotusvaiheessa ratkaistaan, miltä pohjalta alueen maankäyttöä kehitetään. Vaihtoehto 1 - kortteli 414 pientalorakentamiseen (AO-2 ja AP-8): kolme uutta omakotitalotonttia olemassa olevan talon lisäksi, Koulumäenkadun varteen kolme uutta rivitaloa - AO-2 - tontille saa sijoittaa talousrakennuksen tai autotallin yhteyteen yhden 30 k-m2:n suuruisen sivuasunnon - rakennusten sijoittamistapa, materiaalit, muoto ja mittasuhteet sopeuduttava olemassa oleviin rakennuksiin ja ympäristöön - kerrosluku I u ½, tonttitehokkuus e=0,3 - Louhenkujasta pihakatu - kortteli 415 erillispientalojen korttelialueeksi (AO-2) siten, että nykyinen tonttijako säilyy - asuinrakennusten rakennusalat nykyisillä paikoilla Louhenkujan varrella, talousrakennusten rakennusalat tontin sivuilla, tontin keskellä rakentamaton istutettava alueen osa - AO-2 - tontille saa sijoittaa talousrakennuksen tai autotallin yhteyteen yhden 30 k-m2:n suuruisen sivuasunnon - kerrosluku I u ½, tonttitehokkuus e=0,3 Vaihtoehto 2 - kortteli 414 yleiseen rakentamiseen (Y-3): julkisia tai yksityisiä koulu- ja päiväkotipalveluja, sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevia rakennuksia, tavanomaiseen asumiseen rinnastettavaa palveluasumista - kerrosluku ½ k II, tonttitehokkuus e=0,4 - Louhenkuja ja kortteli 415 sama kuin vaihtoehdossa 1 (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyt luonnokset asemakaavan muutokseksi asetetaan uudelleen nähtäville

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto valmisteluvaiheen kuulemista varten. Pyydetään luonnoksista lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, kasvun ja oppimisen lautakunnalta, perusturvalautakunnalta, Äänekosken Energia Oy:ltä ja Keski-Suomen pelastuslaitokselta. Päätös: Hyväksyttiin. KH Uusittu luonnosvaiheen nähtävilläolo on järjestetty Luonnoksesta on saatu lautakuntien lausunnot ja kolme asukkaiden palautetta. Tekninen lautakunta, kasvun ja oppimisen lautakunta ja perusturvalautakunta esittävät, että jatkosuunnittelun pohjaksi kaupungin omistamassa korttelissa 414 valittaisiin vaihtoehto 2 (julkisia tai yksityisiä palveluja). Ympäristölautakunnan näkökulmasta jatkovalmistelu voi tapahtua kumman tahansa luonnosvaihtoehdon pohjalta. Asukkaiden kannanotoissa pidetään pientalorakentamisen vaihtoehtoa 1 selvästi parempana ja toteutuskelpoisena: vaihtoehto ottaa asukkaiden mielestä huomioon alueen historian ja sopeutuu lähialueella vallitsevaan rakennuskantaan sekä alueen luonteeseen. Asukkaat esittävät lisäksi, ettei ole tarpeen edellyttää talousrakennuksen rakentamista kiinni rakennusalan rajaan Louhenkadun puolella: rakentaminen tulee sallia koko merkitylle rakennusalalle tai ainakin nykyisen talousrakennuksen paikalle. Louhenkatu pitäisi merkitä pihakaduksi, kuten kaavaselostuksen kohdassa 6.2 on todettu. Kaavoituspalvelut esittää, että kaavaehdotus laaditaan asumisvaihtoehdon 1 pohjalta: biotuotetehtaan rakentamispäätöksen myötä rivi- ja kerrostalotonttien kysyntä on vilkastunut ja edelleen vilkastumassa. Julkista rakentamista varten asemakaavoihin jää tyydyttävä määrä rakentamiskelpoisia Y - tontteja mm. Ääneniemeen ja Karhunlähteelle sekä terveyskeskuksen laajaan kortteliin Kuhnamontien ja Kuhnamon järven rannan väliselle alueelle. Kaavaluonnosta on korttelin 414 osalta kehitelty seuraavasti: - koko kortteliin AP-8 - merkintä, joka mahdollistaa omakotitalojen, paritalojen ja rivitalojen rakentamisen

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: - ehdotuksessa ohjeellinen tonttijako, minkä mukaisesti mahdollista esimerkiksi kolmen rivitalotontin ja yhden omakotitalotontin muodostaminen (tonttien muodostaminen ratkaistaan erikseen laadittavan tonttijaon perusteella) - täsmennetty rakentamista olemassa olevaan ympäristöön ohjaavia määräyksiä rakennusten korkeuden ja kattokaltevuuden sekä asuinhuoneistojen sisäänkäynnin järjestämisen osalta (ju-7, k-6) - liikennemelun ääneneristävyysvaatimus Hämeentien ja Koulunmäenkadun puoleisille rakennusten ulkoseinille, ikkunoille ja muille rakenteille - tonttien aitausvelvoite Hämeentien ja Koulunmäenkadun suunnilla Korttelin 415 talousrakennusten sijoittamistavan osalta tarkistetaan kaavaselostuksen sanamuotoa siten, että rakentaminen on sallittua koko tarkoitukseen osoitetulla rakennusalalla. Käytännössä nuolimerkintä Louhenkadun puoleisella rakennusalan rajalla osoittaa uusien, verrattain kookkaiden talousrakennusten sijoittumislinjan. Korjataan kaavaselostuksen kohdassa 6.2 oleva virhe: Louhenkadun asemesta tekstissä tulee olla Louhenkuja, joka on kaavoitettu kaavaluonnoksessa pihakaduksi. Louhenkatu on tarkoitus osoittaa tavanomaisella katumerkinnällä: Louhenkujan merkitys turvallisen kevyen liikenteen järjestämisen kannalta on merkittävä. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että kortteleiden 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestetään päivätyn kaavaehdotuksen perusteella. Lausuntojen pyytämistä ei pidetä tarpeellisena. Annetaan kaavoituspäällikölle oikeus tehdä teknisluonteisia tarkistuksia ja täydennyksiä nähtävillepantavaan kaavaehdotukseen ja -selostukseen. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi esityslistan ulkopuolisena, ylimääräisenä asiana. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH Ehdotusvaiheen kuuleminen on järjestetty Näh tä villä olo ajan kuluessa ei kaupungille ole toimitettu muistutuksia kaa vaeh do tuk ses ta. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivät ty korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutosehdotus hy väksy tään. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä Leila Lindell esitti Tommi Lunt ti lan kannattamana, että korttelin 414 ja 415 (osa) ase ma kaavan muutosehdotus asetetaan uudelleen nähtäville ja kaa va muu toseh do tuk ses ta laaditaan YRVA (yritysvaikutusten arviointi). Puheenjohtajan ehdotus: Käydyn keskustelun pohjalta muutosesityksestä puheenjohtaja totesi, että hallitus on asiasta yksimielinen ja muutosehdotus hyväksyttiin. Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutosehdotus asetetaan uu del leen nähtäville ja kaavamuutosehdotuksesta laaditaan YRVA (yritysvaikutusten arviointi). Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KH päivätty asemakaavan muutosehdotus on ollut eh do tukse na nähtävillä toistamiseen Nähtävilläoloajan kulues sa ehdotuksesta on saatu Jukka Varvikon ja Janne Kauton al lekir joit ta ma muistutus. Muistutuksessa todetaan, että osa kaavan merkinnöistä estää ny kyai kai sen kohtuuhintaisen kaupallisen asuntorakentamisen: - rakennusala syvyyssuunnassa liian pieni (terassien ja kuistien raken ta mi nen estyy)

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto asunnot rakennettava katuun kiinni (sisäänkäynnit, säilytystilat, rattaat, polkupyörät?) - käynti pihan puolelta (lumityöt, vanhusten kulku vaikeutuu, pi ha rauha menetetään) - julkisivun korkeus 4,5 m (julkisivusta tulee massiivinen "maa ta lousra ken nuk sen" tyylinen) - yhtenäinen puuaita taloyhtiöille huoltorasite (routiminen, korjaus, maa laus) - kaavan rakentamisalue "purettavan" rintamamiestalon kohdalla ei sal li mahdollisesti myöhemmin toteutettavaa useamman asunnon rakennusta Kaavoittajan vastine: Ehdotusvaiheen kaavaratkaisun tavoitteena on ollut sopeuttaa kortteliin esitetty uudisrakentaminen suunnittelualueelle ja sen lähiympäristölle tyypilliseen rakennustapaan. Rakennusten sijoittamistapaan, materiaaleihin yms. on haettu lähtökohtia ja mallia ympäristön rakentamisesta sekä Äänekoskelle vuonna 1992 laadituista ja luvun pientaloalueiden rakentamisohjeista. Suunnittelualue kuuluu tuossa ohjeessa omaleimaiseksi ja yhtenäiseksi mainittuun Koulunmäen jälleenrakennuskauden alueeseen. Myös suunnittelualueen ja sen lähiympäristön asukkaat ovat aiemmin maankäyttöratkaisusta antamassaan mielipiteessä todenneet, että ratkaisu ottaa huomioon alueen historian ja sopeutuu lähialueella vallitsevaan rakennuskantaan sekä alueen luonteeseen. Jälleenrakennuskauden rakennuksille on rakentamisohjeen mukaan ollut tyypillistä 4-5,5 metrin räystäskorkeus ja rakennusten yhtenäisessä linjassa rajaama katutila. Kaavaehdotuksessa on pyritty muodostamaan alueelle tyypillinen tiivis katutila ja tuotu rakennusmassat mahdollisimman lähelle katualueella sijaitsevaa johtolinjaa. Rakennusten sijoittamistapa ja 1½-kerroksisen rakennustavan mittasuhteet ovat keskeiset osatekijät, mikäli uudisrakentaminen halutaan sopeuttaa Koulunmäen alueen olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Muistutuksen perusteella kaavamääräyksiä esitetään tarkistettavaksi seuraavasti: - merkitään pihan puoleinen rakennusala ohjeelliseksi: ei estettä terassien ja kuistien rakentamiselle - poistetaan ehdotuksesta määräys, joka edellyttää asuntojen

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: sisäänkäynnin järjestämisen pihan puolelta - lisätään tontin aitaamisvaihtoehdoksi pensasaita Kaavamääräyksessä esitetty vähintään 4,5 metrin julkisivukorkeus ei estä haluttaessa yksikerroksisten asuntojen rakentamista: rakennuksiin on mahdollista jättää varaus mahdollisesti myöhemmin toteutettavalle yläkerran rakentamiselle. Kaava luo edellytykset alueella sijaitsevan rintamamiestalon säilyttämiselle, mutta on myös mahdollista korvata rakennus nykyisen talon linjaan sijoittuvilla omakoti- tai paritaloilla. Yhtenäisen korttelirakenteen turvaamiseksi ei ole syytä poiketa kaavaehdotuksessa esitetystä rakennusten sijoittumislinjasta. Kaavaehdotuksen tarkistukset voivat osaltaan olla helpottamassa rakennusten suunnittelua ja toteutusta kohteessa, joka sijaitsee näyttävällä ja edustavalla paikalla palvelujen välittömässä läheisyydessä. Tällaisen alueen erityispiirteet tulisi ottaa huomioon tulevaa rakentamista ohjaavissa kaavamääräyksissä. Tarkistukset eivät ole edellyttämässä kaavaehdotuksen nähtävilläolon uusimista. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutosehdotus hyväksytään. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutosehdotus hyväksytään siten, että kaavassa ei määrätä julkisivun vähimmäiskorkeutta. Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 53 Kaupunginvaltuuston päätös:

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos, kv

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tonttien hinnoittelu Äänekosken ja Suolahden taajamissa sekä Hirvaskankaalla KH Maankäytön vuoden 2014 talousarviossa on sitovana taloudellisena ta voit tee na Äänekosken, Suolahden ja Hirvaskankaan tonttien hinta ta son tarkistaminen. Konginkankaan ja Sumiaisten hintataso on tar kis tet tu vuonna Äänekosken ja Suolahden taajamien sekä Hir vas kan kaan hinnoittelu tuli voimaan vuonna Hinnoittelun tarkistamista esitetään Äänekosken taajamaan ja Hirvas kan kaal le. Suolahden hintataso esitetään jääväksi ennallaan. Asemakaavamuutoksen ja muiden maankäyttöpäätösten yhteydessä voi daan aina tutkia esitetäänkö alue hinnoiteltavaksi erikseen. Tonttien hinnoittelulla ei ole vaikutusta voimassaoleviin vuok ra so pimuk siin. Uusi hinta tulee sovellettavaksi vuokrasopimusta uu dis tettaes sa tai ostettaessa vuokratontti omaksi. Keskeisimmät tarkistukset tonttien hinnoittelussa ovat seuraavat: - Äänekosken taajamassa ja Rotkolassa omakotitonttien hinnat nouse vat 2-5 e/m2 - Äänekosken taajamassa kerrostalo- ja rivitalotonttien hinnat nou sevat 6-20 e/k-m2 (esimerkkilaskelma: keskustassa oleva ker ros ta lo, tontin rakennusoikeus 1700 k-m2, entinen hinta euroa, uu si hinta euroa) - Äänekosken taajamassa ja Rotkolassa teollisuus- ja työ paik ka tonttien hinnat nousevat 1-3 e/m2 - Hirvaskankaalla työpaikkatonttien hinnat nousevat 1-2 e/m2 Kaupunginhallitus päättää tapauskohtaisesti muiden kuin lii te kar toillla hinnoiteltujen tonttien hinnoista. Kaupunginhallitus päättää myös Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan taajamissa niistä yk sit täisis tä tonteista joita ei ole hinnoiteltu aiemmissa päätöksissä. Kaupunginhallituksella on lisäksi oikeus hinnoitella yksittäinen vuokra tont ti, mikäli tontti on ollut vuokraushetkellä erityishintainen ja tontti, joka on jäänyt nyt vahvistettavassa hinnoittelussa huo mioi mat ta tai muodostetaan hinnoittelupäätöksen jälkeen. Liitteenä kartta Äänekosken taajaman vahvistettavasta hin noit te lusta. Liitteenä kartta Hirvaskankaan vahvistettavasta hinnoittelusta. Liitteenä luettelo Äänekosken taajamaan vahvistettavista tonttien

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: hin nois ta jotka poikkeavat yleisestä hinnoittelusta. Kartoilla suluissa vanhat hinnat. Liitteenä kartta tiedoksi Suolahden voimaanjäävästä hinnoittelusta. Kartan lisäksi Suolahdessa on yksittäisiä erityishintaisia tontteja. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen ja tonttipäällikkö Petri Konttimäki) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esite tyn hinnoittelun. Hinnoittelu astuu voimaan Ennen voimantuloa tehdyt luovu tus pää tök set saatetaan loppuun päätöksentekoajankohdan hinnal la. Vuokratontteja on mahdollista lunastaa aikaisemmalla hinnoittelulla si ten, että ostohakemukset on jätettävä viimeistään Tont ti on ostettava 6 kuukauden sisällä hakemuksesta. Päätös: Hyväksyttiin. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin. KH Asemakaavoissa yleensä T- ja K-merkinnöillä osoitetuilla teollisuusja työpaikka-alueilla on kaupunki suurin rakentamattomien tonttien omis ta ja ja luovuttaja. Kaupungin määrittelemät tonttien luo vu tus hinnat ovat näin ollen keskeinen tekijä rakentamattomien tonttien markki na hin nan muodostumisessa ja markkinahinnan voi katsoa olevan hy vin lähellä kaupungin tonttien hintoja. Yritystonttien hinnoittelu Äänekoskella on pyritty pitämään edullisena (2-7 /m2) ja edellytyksiä yritysten perustamiselle on luotu myös mm. tonttien vuokraamismahdollisuudella: yritystoiminta voidaan aloit taa ilman merkittäviä tonttikustannuksia.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Tonttien luovuttamisperiaatteista ja hinnoittelusta on Äänekosken kau pun gin val tuus to päättänyt kokouksessaan ja 52. Hinnoittelusta on sen jälkeen poikettu erityistapauksissa, joissa on järjestetty tarjouskilpailut kaupunginhallituksen päätösten mu kaises ti. Tonttien luovuttaminen on merkittävä osa kaupungin elin kei no po litiik kaa. Yritysten maankäytöllisten toimintaedellytysten turvaaminen on osaltaan vaikuttamassa työllisyyteen ja kunnan elinkeinopolitiikan edis tä mi seen. Jotta kaupunki voi tarvittaessa reagoida nopeastikin yritystoiminnan esit tä miin toiveisiin, on tarkoituksenmukaista väljentää yritystonttien luo vu tuk sen osalta vuonna 2014 määriteltyä yksiselitteistä ja sitovaa hin noit te lua. Työpaikkatonttien osalta esitetään, että kaupunginhallitus voisi luovut taa tontteja kaupunginvaltuuston 2014 hyväksymästä hin noit te lupää tök ses tä poiketen silloin, kun kyseessä on kaupungin kannalta ta lou del li ses ti merkittävän yritystoiminnan sijoittuminen alueelle ja/tai paik ka kun nal le. Merkittävyyttä arvioitaessa otettaisiin huomioon mm. uudet työ paikat, yhteisöverotuotto yms. Euroopan unionin valtiontukisääntely (sopimuksen artikla 107) mukaan lukien vähämerkityksiset (ns. de minimis) tuet otetaan huo mioon kiinteistökauppoja valmisteltaessa. Jokaisessa tapauksessa tulee erikseen arvioida yrittäjien ta sa puo lista kohtelua ja hankkeen merkittävyyttä yritysvaikutusten ar vioin ti menet te lyn (YRVA) avulla. Arvioinnin laatisi kaupungin strateginen johto ryh mä (kaupunginjohtaja, kehitysyhtiön toimitusjohtaja, kaa voi tuspääl lik kö, talousjohtaja sekä kaupunginvaltuuston ja kau pun gin hal lituk sen puheenjohtaja). (valmistelu: kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh , tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esite tyn yritystonttien luovuttamista koskevan menettelytavan. Päätös: Hyväksyttiin.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT 54 Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen ja määrärahamuutos perusturvan toimialan vuoden 2015 talousarvioon PETUR Vuodelle 2015 työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha pi det tiin edellisvuoden tasolla eli eurossa. Vuoden 2014 me not olivat euroa eli noin euroa enemmän kuin vuo den 2015 talousarvioon varattu summa. Vuoden 2015 alussa voi maan tulleen työmarkkinatuen lakiuudistuksen vaikutusta ei pystyt ty arvioimaan keväällä 2014 kun talousarviota laadittiin tälle vuodel le. Perusturvajohtajan ehdotus: Kuntien osuutta työmarkkinatuen kustannuksista lisättiin lainsäädännön muutoksilla vuoden 2015 alusta. Vielä vuonna 2014 kunnilta perittiin 50 prosenttia työ mark ki na tuen kuntaosuutena silloin, kun sitä oli maksettu työttömälle yli 500 päivää. Lakiuudistuksen jälkeen kunta maksaa puolet työ mark ki na tues ta, silloin kun sitä on maksettu yli 300 päivää. Kun työ mark ki na tu kea on maksettu yli päivää, kunnan maksuosuus nou see 70 prosenttiin. Lakimuutoksen vaikutukset jakaantuvat Ää ne kos kel la siten, että päivän osalta arvio lisäkustannuksista ko ko vuodelle on ja yli päivän osalta 20 prosentin nou sun vaikutus noin euroa, yhteensä euroa. Il man lakiuudistustakin arvio talousarvion ylityksestä olisi eu roa. Kokonaisylitys on siten euroa. Loppuvuoden 2015 aikana tehostetaan kuntouttavaa työtoimintaa, eri tyi ses ti ryhmätoimintaa siten, että 6 kk:n aikana ryhmissä on keski mää rin 45 asiakkaan lisäys nykyiseen. Vaikutus työmarkkinatuen mak su osuut ta vähentävästi ohjaajien palkka- ja muiden kus tan nusten jälkeen on euroa (mikäli kaikki ryhmäläiset ovat yli pv:n työmarkkinatukea saaneita). Vaikutukset ovat pienemmät, mikä li ryhmäläisistä osa on alle pv työmarkkinatukea saaneita. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2015 olisi silloin 1 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelmaa käsiteltäessä on todet tu, että Arjen tuen kustannuspaikalta Vanhusten ate ria palve lut on tarpeen siirtää euroa kustannuspaikalle Sairaa la. Koska on kyse vastuualueiden välisestä määrärahasiirrosta, on se käsiteltävä kaupunginvaltuustossa. Perusturvalautakunta päättä esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan työmarkkinatuen kuntaosuuteen Työelämään kuntoutumisen palveluiden

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tulosalueelle ja päättä siirtää euroa Arjen tuen vastuualueen mää rä rahaa Terveyspalveluiden vastuualueelle. Päätös: KH Hyväksyttiin voimaan tulleen uuden kuntalain ja sen siir ty mä sään nösten mukaan kunnalla ei saa olla kattamattomia alijäämiä vuoden 2020 tilinpäätöksessä välttääkseen arviointimenettelyyn joutumisen. Ää ne kos ken kaupungin vuoden 2015 talousarviossa edellytetään, et tä lautakuntien tulisi ensisijaisesti pyrkiä kattamaan li sä mää rä ra hatar peen sa lautakunnan sisäisin määrärahasiirroin ja vasta tois si jaise na keinona anoa valtuustolta lisämäärärahaa. Kaupungin tulee nou dat taa tiukkaa talouskuria, jotta kertyneet alijäämät (n. 6 milj. euroa) saadaan katettua annetussa määräajassa. Tämä edellyttää kaikil ta toimialoilta annetuissa kehyksissä pysymistä ja mahdollisen lisä mää rä ra ha tar peen esiintyessä, toimialan sisäisiä säästökeinoja. (Valmistelu: vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh ) Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myö tää perusturvalautakunnalle euron lisämäärärahan työmark ki na tuen kuntaosuuteen sekä hyväksyy, että Arjen tuen vas tuualu eel ta siirretään euron mää rä ra ha Terveyspalveluiden vastuu alu eel le. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myön tää perusturvalautakunnalle euron lisämäärärahan työ mark ki na tuen kuntaosuuteen sekä hyväksyy, että Arjen tuen vastuu alu eel ta siirretään euron määräraha Terveyspalvelujen vas tuu alu eel le budjettivirheen vuoksi. Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 55 Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin.

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ääneseudun Asunnot Oy:n lainojen järjestelyt ja niiden takaukset 488/ /2015 KH Ääneseudun Asunnot Oy:n hallitus on päivätyssä kir jeessään esittänyt seuraavaa: Äänekosken kaupunki myöntäisi omavelkaisen takauksen Keski-Suo men Osuuspankilta otettavalle 7,2 miljoonan euron lainalle. Täl lä yhdellä uudella 10 vuoden kertalyhenteisellä lainalla kor vat tisiin 16:sta vanhempaa erillistä lainaa, jotka ovat nykyiseen mark kina ti lan tee seen näh den ylikorkoisia. Yhtiö on kilpailuttanut kyseisen lai nan ja kil pai lu tuk sen perusteella uuden lainan korko on 3 kk eu ribor + 0,7 %. Ääneseudun Asunnot Oy:llä on lisäksi Kuntarahoitus Oyj:ltä 10 miljoo nan euron yri tys to dis tus oh jel ma lyhytaikaista rahoitusta varten. Yri tys to dis tus lai naa on täl lä hetkellä 9 miljoonaa euroa.yhtiön hal litus on esittänyt, että Ää ne kos ken kaupunki myöntäsi myös oma velkai sen takauksen Svens ka Handelsbankenillta otettavalle uudelle 6,3 miljoonan euron lai nal le. Uuden lainan laina-aika on 15 vuotta ja lai naa lyhennetään tasaerissä puo li vuo sit tain. Lainan korko kil pai lutuk sen perusteella on 6 kk euribor + 0,7 %. Tällä uudella lainalla lyhen net täi siin yritystodistuslainaa 6,3 mil joo naa euroa, jotta ly hennyk sen jälkeen yhtiölle jäisi yri tys to dis tus oh jel maan 7,3 miljoonan eu ron käyttövara lyhytaikaista ra hoi tus ta varten. Lisäksi yhtiön hallitus esittää, että Äänekosken kaupungin myön tämät (yhtenäsillä lainaehdoilla olevat vanhat lainat) 34 erillistä lainaa yh dis te tään yh dek si lainaksi. Edellä mainitut lainajärjestelyt eivät lisää Ääneseudun Asunnot Oy:n lai na mää rää eikä Äänekosken kau pun gin takausvastuita ny kyi sestään. Yllämainitulla lainajärjestelyllä Ää ne seu dun Asunnot Oy saavut taa vuositasolla euron korkokulujen sääs tön verrattuna ny ky ti laan. Lisäksi lainojen lukumäärän pie ne mi ses tä 70:stä 22:een odo te taan syn ty vän myös säästöjä. Ääneseudun Asunnot Oy:n hallituksen kirje jaetaan kokouksessa oheis ma te ri aa li na. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu: vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh ) Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Äänekosken kaupun ki myöntää omavelkaisen takauksen Keski-Suomen Osuus pan-

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kil ta otettavaan 7,2 miljoonan euron sekä Svenska Han dels ban ke nilta otettavaan 6,3 miljoonan euron lainoihin. Takausmaksuna peritään vuosittain 0,5 % provisio vuodenvaihteen (ti lan ne ) lainasaldon mukaan. Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kau pun gin myöntämät van hat erilliset lainat (34 kpl) järjestellään yhdek si uudeksi lainaksi korkoehtojen pysyessä ennallaan. Päätös: Hyväksyttiin. KVALT 56 Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin. Mauri Ilves, Merja Närhi ja Seppo Hänninen eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Heidän tilallaan varavaltuutettuina olivat läsnä Paul Lillienkampf, Liisa Lakanen ja Kauko Pasanen. Oheismateriaali Ääneseudun Asunnot Oy:n lainojen järjestelyt ja niiden takaukset, kh , kv

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänekosken lukion tilapäistilojen hankinta 483/ /2015 TELA Äänekosken Hiskinmäen koulussa on vuosien ajan koettu sisäilmasta johtuvia oireita. Oireita on ollut oppilailla ja opettajilla. Oireista johtuen osa oppilaista ei ole voinut opiskella rakennuksessa. Alkuperäinen ns. kivikoulu on vuodelta Tämän yhteyteen on tehty lisärakennus ns. kampakouluna Koulutoimintaa on lisäksi kivikoulussa kiinni olevassa urheilutalossa. Koulua on remontoitu 90-luvun puolivälin jälkeen. 90-luvulla kampakoulun puolella on todettu useampia kattovuotoja. Kosteusvaurioita on löydetty muualtakin luvun loppupuolella on tehty tiivistyskorjauksia ja lattiapinnoitteiden uusimista. Tiivistysremontin yhteydessä kampakoulun käytäville on asennettu erillinen ilmanvaihto. ISS Proko Oy:n tekemässä tutkimuksessa (2013) ilmanvaihto on todettu ylipaineiseksi kampakoulun osalta. Kesän 2014 aikana kampakoulun kaksi alasiipeä on poistettu käytöstä kiinteällä ja tiivistetyllä väliseinällä, kaikki luokissa olevat materiaalit ja kalusteet on puhdistettu (hepa-imurointi, pyyhintä ja savutus) ja rakenteiden saumakohtia on tiivistetty sekä ilmanvaihtoa on tehostettu. Äänekosken kaupungin tilapalvelut on yhdessä VTT:n kanssa suorittanut jo tehtyjen selvityksien lisäksi jatkotoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ollut selvittää Hiskinmäki 4:n rakennustekninen toimivuus sisäilman kannalta. Näillä toimenpiteillä selvitettiin koulun korjaustarve ja vaihtoehtoiset toimenpide-ehdotukset, joilla koulu on mahdollista pitää käyttökunnossa lukukausien ja ajan. Tavoitteena on ollut pitää pääosa koulusta käyttökuntoisena edellä mainitut vuodet. Rakennusta ja sen sisäolosuhteita seurataan jatkuvasti mm. painesuhteiden, ilmanvaihdon, suhteellisen kosteuden, lämpötilan, hiilidioksidin sekä mikrobiologisien pitoisuusmittauksien osalta. Sisäilmaongelma on käsitteenä monitahoinen ja sen määrittely ei ole helppo tehtävä. Huono sisäilma voi johtaa tilojen käyttäjien oireiluun ja aiheuttaa epäviihtyvyyttä. Sisäilmaongelmien syynä voivat olla mm. kosteus- ja mikrobivauriot, rakennusmateriaaleista peräisin olevat kemialliset päästöt, pölyt, kuidut, ilmanvaihdon toimimattomuuus tai kiinteistön ja talotekniikan riittämätön huolto sekä kunnossapito. Huonoon sisäilmaan ei aina edes löydy selkeää syytä. Tähänastiset Hiskin koulussa tehdyt toimenpiteet ovat olleet oikeita ja ovat osoittaneet, että koulun terveydelliset olot voidaan ylläpitää

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Rakennuttajapäällikön ehdotus: tai palauttaa. Näillä toimenpiteillä on pystytty valtaosin turvaamaan opiskelijoille yhtenänen ja tasapuolinen tiedonsaanti, kohtelu ja oikeusturva. Suoritetut toimenpiteet ovat olleet myös taloudellisesti järkeviä. Vaikka kaikki toimenpiteet on tehty huolellisesti sekä parasta mahdollista saatavilla olevaa ammattitaitoa käyttäen, on osoittautunut, että moniongelmaisen rakennuksen kaikkia tiloja ei ole saatu tehtyä sellaisiksi, että kaikki oppilaat ja koko hekilökunta pärjäisivät riittävän hyvin koulurakennuksessa. Suoritetun kyselyn perusteella on tullut ajankohtaiseksi turvallisten ja terveellisten lisätilojen hankinta. Tilapalvelut ja opetuspalvelut ovat yhdessä päättäneet hankkia lisäopetustilat Äänekosken lukion käyttöön kevääseen 2017 asti varmistaakseen oireileville oppilaille ja henkilökunnalle turvallisen ja terveellisen työympäristön.koulun tontille tulevat tilat käsittävät kolme opetusluokkaa sekä tilat musiikin opetusta varten. Hankinta tullaan toteuttamaan suorahankintana. Suorahankinta tarkoittaa hankintaa, josta ei julkaista hankintailmoitusta. Koska hankintailmoitusta ei julkaista, menettely vaatii aina todellisen ja poikkeuksellisen syyn. Hankintalainsäädännön mukaisesti suorahankintamenettelyä voidaan käyttää tilanteissa, joissa esim. määräaikojen käyttö on mahdotonta. Lisäksi hankinnan edellytys on, että hankinta on välttämätön. On syytä myös huomioida, että tilapalvelut on kilpailuttanut hankinnan keväällä Hankinnan suuruus oli tuolloin kuitenkin paljon suurempi. Uusi tarjous on pyydetty kyseisen tarjouskilpailun voittajalta. Kansallisessa hankinnassa hankinta yksittäistapauksessa, jos tarjouskilpailun järjestäminen,neuvottelumenettelyn käyttö tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan asiakassuhteen turvaamiseksi, on suorahankinta perusteltua. Koska hankinnan tulisi olla valmis ennen lukukauden alkua, ei asiassa voi edetä normaalin hankintamenettelyn tavoin. Hankinta edellyttää kaupunginhallitukselta lisämäärärahan hyväksymistä. Oheismateriaalina suunnitelmat. (valmistelu: rakennuttajapäällikkö, puh ) Tekninen lautakunta hyväksyy suorahankinta -menettelytavan sekä

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Cramo Oy:n tekemän tarjouksen Äänekosken lukion tilapäistilojen hankinnasta ja esittää kaupunginhallitukselle väistötilojen rakentamista oheismateriaalissa esitetyllä tavalla sekä lisäksi, että käyttötalouteen myönnetään vuodelle euron lisämääräraha kyseisten tilojen rakentamiseksi. Päätös: Hyväksyttiin. KH voimaan tulleen uuden kuntalain ja sen siir ty mä sään nösten mukaan kunnalla ei saa olla kattamattomia alijäämiä vuoden 2020 tilinpäätöksessä välttääkseen arviointimenettelyyn joutumisen. Ää ne kos ken kaupungin vuoden 2015 talousarviossa edellytetään, et tä lautakuntien tulisi ensisijaisesti pyrkiä kattamaan li sä mää rä ra hatar peen sa lautakunnan sisäisin määrärahasiirroin ja vasta tois si jaise na keinona anoa valtuustolta lisämäärärahaa. Kaupungin tulee nou dat taa tiukkaa talouskuria, jotta kertyneet alijäämät (n. 6 milj. euroa) saadaan katettua annetussa määräajassa. Tämä edellyttää kaikil ta toimialoilta annetuissa kehyksissä pysymistä ja mahdollisen lisä mää rä ra ha tar peen esiintyessä, toimialan sisäisiä säästökeinoja. (Valmistelu: vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh ) Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 1) valtuusto myöntää teknisen lautakunnan käyttötalousosaan euron lisämäärärahan 2) valtuusto edellyttää kasvun ja oppimisen lautakunnan etsimään käyt tö ta lous osas taan euron säästöt ja tekemään säästöjen suu rui sen talousarvion muutosesityksen lokakuun 2015 loppuun men nes sä. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Sirpa Martins esitti Merja Närhen ja Jani Salon kannattamana, että kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää teknisen lautakunnan käyttötalousosaan euron lisämäärärahan. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat vs. kaupunginjohtajan pohjaehdotusta äänestävät jaa, ja

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ne, jotka kannattavat Sirpa Martinsin tekemää vastaehdotusta äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus sai 3 jaa-ääntä (Tommi Lunttila, Pentti Piilonen ja Marke Tuominen) ja Sirpa Martinsin ehdotus 6 ei-ääntä (Keijo Kainu, Kari Kiiskinen, Leila Lindell, Sirpa Martins, Merja Närhi ja Jani Salo). Puheenjohtaja totesi Sirpa Martinsin ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 6-3. Päätös: Päätettiin äänin 6-3 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää teknisen lautakunnan käyttötalousosaan euron lisämäärärahan. Jaana Tani poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KVALT 57 Käsittely: Käydyn keskustelun yhteydessä Marke Tuominen esitti, että valtuusto tekee päätöksen kaupunginhallituksessa ( 208) olleen vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 1) valtuusto myöntää teknisen lautakunnan käyttötalousosaan euron lisämäärärahan 2) valtuusto edellyttää kasvun ja oppimisen lautakunnan etsimään käyttötalousosastaan euron säästöt ja tekemään säästöjen suuruisen talousarvion muutosesityksen lokakuun loppuun mennessä. Tommi Lunttila ja Pentti Piilonen kannattivat Marke Tuomisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on jätetty alustavasta päätösehdotuksesta poikkeava päätösehdotus on asiasta suoritettava äänestys. Äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Marke Tuomisen ehdotusta, äänestävät ei. Annetussa äänestyksessä annettiin 42 ääntä, joista jaa ääniä oli 38

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston päätös: ja ei -ääniä 4 kappaletta. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen valtuuston päätökseksi. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää teknisen lautakunnan käyttötalousosaan euron lisämäärärahan Äänekosken lukion lisätilojen hankintaan. Jaana Tani ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Oheismateriaali Liite 57 Äänekosken lukion tilapäistilojen hankinta, kh , kv Äänestysluettelo

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/ /2015 KH Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi alkaen eläköitymisen johdosta. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginjohtajan kelpoisuusvaatimukset voidaan harkita kuntakohtaisesti. Uuden Äänekosken kaupunginjohtajan virka on perustettu kaupunginvaltuustossa Tuolloin ei ole määritelty viran kelpoisuusvaatimuksia. Hallintosäännön 25 :n mukaan kelpoisuusvaatimuksia voidaan määritellä virkaa haettavaksi julistettaessa. Kaupunginjohtaja voidaan valita toistaiseksi tai valtuuston päättämäksi määräajaksi. Kaupunginjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa myös sellainen henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty riittävä selvitys. (valmistelu henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki, puh ) Kaupunginhallitus päättää julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi klo 15 mennessä. Virka täytetään toistaiseksi. Kelpoisuusvaatimuksena kaupunginjohtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto. Kelpoisuusvaatimuksia muilta osin täydennetään kaupunginhallituksen kokouksessa. Hakuilmoitus julkaistaan kaupungin www - sivuilla, kaupungin ilmoitustaululla, Kuntarekry.fi - verkkopalvelussa sekä sunnuntain Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa. Virkaan hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen. Puheenjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi klo 15 mennessä. Virka täytetään alkaen toistaiseksi.

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kelpoisuusvaatimuksena kaupunginjohtajan virkaan on korkeakoulututkinto sekä soveltuvuus tehtävään. Kokemus työskentelystä kuntajohtajan tehtävissä katsotaan eduksi. Hakuilmoitus julkaistaan kaupungin ja Kuntalehden www - sivuilla, kaupungin ilmoitustaululla, Kuntarekry.fi - verkkopalvelussa sekä sunnuntain Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa. Virkaan hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Virkaa täytettäessä voidaan huomioida myös suostumuksensa antaneet. Lisätietoja tehtävästä antavat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Tiusanen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Kiiskinen. Ehdokkaiden haastatteluryhmään kuuluvat poliittisten valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallitus sekä valtuuston puheenjohtajisto. Haastattelut suoritetaan kesäkuussa, soveltuvuustestit heinäkuussa ja valinta tehdään elokuussa. Prosessikuvaus valinnasta ohjeellisine aikatauluineen: - Haastatteluryhmä tutkii hakupaperit kesäkuun alussa ja valitsee haastatteluun valittavat , klo Haastattelut suoritetaan Valtuustolle info ennen valtuuston kokousta Haastattelun perusteella valitaan 2 3 hakijaa soveltuvuustesteihin. - Loppusuoralla olevien esittäytyminen valtuustolle , klo Kaupunginhallitus tekee esityksen valinnasta kokouksessaan Kaupunginvaltuusto päättää valinnasta Päätös: Hyväksyttiin. Matti Tuononen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH Kaupunginjohtajan virkaan tuli määräaikana 13 hakemusta. Luettelo hakijoista liitteenä. Lisäksi virkaan on antanut suostumuksensa yksi henkilö. Puheenjohtajan ehdotus: Asiasta käydyssä keskustelussa todettiin, että hakijoiden joukossa oli hyviä hakijoita, mutta koska hakuaika oli lyhyt, virka on syytä laittaa uudelleen hakuun. Kaupunginhallitus päättää laittaa kaupunginjohtajan viran uudelleen haettavaksi. Päätös: Kaupunginhallitus päätti laittaa kaupunginjohtajan viran uudelleen haettavaksi. Hakuaika päättyy klo 15. Aiemmat hakemukset otetaan huomioon. Hakuilmoitus julkaistaan kaupungin ja Kuntalehden www - sivuilla, kaupungin ilmoitustaululla, Kuntarekry.fi verkkopalvelussa, sunnuntain Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa sekä Kuntalehdessä Virkaan hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Virkaa täytettäessä voidaan huomioida myös suostumuksensa antaneet. KH Kaupunginjohtajan virkaa haki klo 15 mennessä yhteensä 36 henkilöä. Lisäksi virkaan antoi suostumuksensa kaksi henkilöä. Luettelo hakijoista ja suostumuksen antaneista on liitteenä. Hakuajan päättymisen jälkeen hakemuksensa perui Sami Kalliomaa. Vaalissa mukana olevista henkilöistä 35 on osoittanut täyttävänsä viran kelpoisuusvaatimukset. Kaupunginhallitus ja valtuustoryhmien puheenjohtajat valitsivat hakemusasiakirjojen perusteella haastatteluun Vesa Haapamäen, Janne Kinnusen, Timo Kiviahon, Tuula Kuvajan, Hannu Marsin, Pirkko Melvillen, Jari-Pekka Määttäsen, Harri Nissisen, Raimo Tikkasen, Matti Tuonosen ja Eero Vainion. Haastattelut toteutettiin

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 21.06.2010 kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot