Muistio LUONNOS 1 (9) työhön. sen lii- ollutta liitty- män eteläpuolelta SITO KUOPIOO OY OSOITE KOTIPAIKKA Y-TUNNUS. etunimi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistio LUONNOS 1 (9) työhön. sen lii- ollutta liitty- män eteläpuolelta SITO KUOPIOO OY OSOITE KOTIPAIKKA Y-TUNNUS. etunimi."

Transkriptio

1 Muistio LUONNOS (9) Laitilantien aluevaraussuunnitelmaa 1. Lähtökohdatt Verkollisina vaihtoehtoina tutkittiin aiemmassa suunnitteluvaiheessa mukana ollutta nelihaaraliittymää (Laitilantien länsipuolinenn maankäyttö liitetään Vat- tuahontien liittymään rakennettavaan kiertoliittymään) sekä porrastettua liitty- mäparia (Laitilantien länsipuolinen maankäyttö liitetään Vattuahontien liitty- män eteläpuolelta a uudella liittymällä). MolemmissaM a vaihtoehdoissa liiken- neaseman liittymä on siirretty Laitilantieltä Vattuahontielle. Tässää työssä on selvitetty ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestely- jen periaatteet tilanteelle, jossa Laitilantien molemmille puolille asemakaavoit- tavanaa oleva lisämaankäyttö on toteutunut. Nykyisin liittymä jonoutuu satunnaisestii lähinnä Laitilantien tulosuunnassa. Jonot ja odotusajat eivät vielä ole kovinn pitkiä, mutta Laitilantiellä lähellä kan- tatien liittymää olevan liikenneaseman liittymän l toimivuus häiriintyy. Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty liittymään kevyen liikenteen alikulkuu kantatiellee sekä muita kevyen liikenteen järjestelyjä ja py- säkkijärjestelyjä. Suunnitelman onn Siilinjärvenn kunnan toimeksiannosta laatinutt Sito. Kunnassa työhön ovat osallistuneet Timo Nenonen, Juhani Merentie ja Riikka Leskinen. Sitossa työstä onn vastanneet Matti Romppanen, Tero Rahkonen (liikenteelli- set tarkastelut) jaa Jani Liukkonen (tiesuunnittelu). Suunnitelma on käyty luonnosvaiheessa läpi Pohjois-Savon ely-keskuks sen lii- kenne-vastuualueen kanssa. 2. Ajoneuvoliikenteen verkollinenn tarkastelu Kuva: Verkolliset vaihtoehdot SITO KUOPIOO OY OSOITE KOTIPAIKKA Y-TUNNUS Kirkkokatu 1, 3 krs, Kuopio Kuopio PUHELIN FAKSI SÄHKÖPOSTI

2 Muistio LUONNOS (9) Molempien verkollisten ratkaisujen toimivuus varmistettiin Synchro- liikenteellisesti hyvin toimivien liittymien toteuttamisen Laitilantiellee sekä Vähittäiskaupan suuryksikölle toimivamman korttelin muodon sekä liittymisen katuverkkoon. 3. Kevyen liikenteen verkollinen tarkastelu Laitilantien liittymissä olisi hyvä saada korvatuksi k erityisesti kantatien ylittävät suojatiet kevyen liikenteen alikuluilla. Maankäytön M sijaitessa erityisesti kanta- tien pohjoispuolella pitkällä matkalla kantatien varressa, ei tavoitetilanteessa riitä yksi alikulku.. Laitilantienn liittymän itäreunaan ei läheisten piha-alueiden takia ole toteuttavissa houkuttelevaa ja kustannustehokasta kevyen liikenteen alikulkua. Edellisistä lähtökohdista laadittiin kevyelle liikenteelle verkollisia vaihtoehtoja, joissa kaksi alikulkua kantatiellä on samoissa paikoissa. Maastotarkastelun perusteella muitaa hyvin alikulkujen paikkoja ei suunnittelualueella ole. Vaihto- ehtojen väliset erot tulevat kantatien pohjoispuolisista kevyen liikenteen järjes- ohjelmistolla kappaleessa 4 esitetyillä liikenne-ennusteilla. Verkolliseksi ratkaisuksi valittiin porrastettu, joka mahdollistaaa telyistä. Vaihtoehtokuvat on esitetty myös muistionn liitteenä. Kuva: Kevyen liikenteen verkolliset vaihtoehdot SITO KUOPIOO OY OSOITE KOTIPAIKKA Y-TUNNUS Kirkkokatu 1, 3 krs, Kuopio Kuopio PUHELIN FAKSI SÄHKÖPOSTI

3 Muistio LUONNOS (9) Alustavasti parhaimpana pidettiin vaihtoehtoa 1a, joka palvelee parhaiten Si- pohjoispuolella eivätkä ne siten vaikutaa aluevaraussuunnitelman laatimiseen, ei vaihtoehtoa valittu tässä vaiheessa. Oleellisinta O on varautua maankäytön suunnittelussa molempiin kevyen liikenteen alikulkuihin sekä varmistaa, että monsalon kevyttää liikennettä. Koska vaihtoehtojen erot ovat vain kantatien niihin voidaan toteuttaa houkuttelevat kevyen k liikenteen yhteydet. 4. Liikenteellinen tarkastelu Liikenne-ennusteet Nykyliikennemäärät perustuvat vuonna 2008 laadittuihin liikennelaskentoihin. Liikenne-ennusteessa vuodelle 2030 onn nykyliikenteeseen lisätty arvioitu ylei- lisäävä maankäyttö: vähittäiskaupan suuryksikkö 4000 k-m2 nen liikenteen kasvu sekä seuraava asemakaavann mahdollistama liikennettä asutusta (AK) k-m2 nykyisen liikenneaseman tuotoksen 2,5 kertaistaminen. Kuva: Liikenne-ennuste vuodelle 2030 (iltahuipputunti) Lähiajan liikenne-ennusteessa vuodellee 2015 on mukana yleisen liikenteen kasvun lisäksi vähittäiskaupan suuryksikkö (4000 k-m2). SITO KUOPIOO OY OSOITE KOTIPAIKKA Y-TUNNUS Kirkkokatu 1, 3 krs, Kuopio Kuopio PUHELIN FAKSI SÄHKÖPOSTI

4 Muistio LUONNOS (9) Kuva: Liikenne-ennuste vuodelle 2015 (iltahuipputunti) Toimivuus tavoitetilanteessaa 2030 Liittymien toimivuuden kannalta on välttämätöntä toteuttaa tavoitetilanteen lii- Laitilantieltä vasemmalle kantatielle kääntyville tarvitaan toinen kääntymis- kaistaa ja Vattuajontielle tuleee järjestää erilliset e kaistat oikealle ja vasemmalle kääntyville. Esitetyllä kaistajärjestelyillää liittymät toimivat hyvin. Kantatieltä keskustan suunnasta oikealle Laitilantielle kääntyvien kaista alkaa täyttymään ja kääntymiskaistan pituutta tulee jatkaaa jo ennen tavoitetilannetta Uu- kenne-ennustekuvassa näkyvät lisäykset nykytilanteen kaistajärjestelyihin. teen liittymään Laitilantiellä kertyy jonkin verran ajoittaisia jonoja lännen suunnasta, muttaa jonotusajat ovat vielää lyhyet. Kantatien liittymän häiriöherkkyyden parantamiseksi tulee toteuttaa myös ly- hyt erillinen kääntymiskaistaa Laitilantieltä vasemmalle Vattuahontielle käänty- etelästä että lännestä tultaessa olisi tilan salliessa hyvä toteuttaa lisäkaistat. ville. Laitilantien uusi liittymä toimii laskennallisesti ilmann lisäkaistoja, mutta sekä SITO KUOPIOO OY OSOITE KOTIPAIKKA Y-TUNNUS Kirkkokatu 1, 3 krs, Kuopio Kuopio PUHELIN FAKSI SÄHKÖPOSTI

5 Muistio LUONNOS (9) Toimivuus vuonna 2015 Tavoitetilanteen ratkaisu toimii vuoden 2015 liikenne-ennusteella erittäin hy- kääntyvien kaistan täyttyminen on estettävissä vielä vuonna 2015 järjestämäl- lä kyseiselle osatulosuunnalle enemmän vihreää aikaa. Aika on pois lähinnä vastakkaisesta suunnasta vasemmalle Laitilantiellee kääntyviltä, mutta kuormi- tusaste ja jonopituudet sen mahdollista vat. vin. Liitekuvissa näkyvä kantatieltä keskustan suunnasta oikealle Laitilantielle Molempien tilanteiden liikenne-ennusteet ja toimivuutta esittävät kuvat (jono- jätetään nykyiselleen kaikissa tulosuunnissa ja Laitilantiellä ja Vattuahontiellä tehdään kaikki muut tavoitetilanteen ratkaisut. Tilanteessa Laitilantieltä va- pituus, kuormitusaste, liittymäviiveet) onn esitetty muistion liitteissä. Ensimmäisen vaiheen toimivuus Ensimmäisen vaiheen ratkaisuna tutkittiin vaihtoehtoa, jossa kantatien liittymä semmalle kantatielle kääntyville on nykytilanteen mukaisesti vain yksi kään- liittymän suuntaan. Ensimmäisen vaiheen liikenne-ennusteessa on mukana vähittäiskaupan suuryksikkö ja liikenteen yleinen kasvu. Vuonna 2015 järjestelyt toimii erittäin hyvin. Herkkyystarkastelun perusteella kasvattamalla ensimmäisen vaiheen ennusteessa yleistä liikenteen kasvua järjestely toimii hyvin vielä vuonna ja Laitilantien kantatielle vasemmalle johtavan kääntymiskaista pituus riittää. Vuoteen 2030 mennessä yhden Laiti- tymiskaista, mutta sitä on jatkettu tavoitetilannetta vastaavasti Vattuahontien lantieltä kantatielle vasemmalle kääntyvän kaistan kapasiteetti alkaa loppu- liikenteen ja ajoneuvoliikenteen ratkaisuista. Kantatien ja Vattuahontien liittymien lisäksi myös läntisen uuden maankäytön liittymässä on lisäkaistat. Niiden toteuttaminen ei ole välttämätöntä, mutta ti- maan toinen tavoitetilanteenn mukainen kääntymiskaista tulee toteuttaa. 5. Suunnitelmaratkaisu Tavoitetilanteen suunnitelmaratkaisu muodostettiinm n edellä kuvatuista kevyen lan salliessa hyvin suotavaa. Päiväkodille on nykyisin kolme liittymäää Vattuahontieltä. Näistä läntisin kat- sel- kaistaan liittymänn kanavoinnin takia. Nykyinen keskimmäinen liittymä olisi keyden vuoksi hyvä muuttaaa yksisuuntaiseksi sisäänajoliittymäksi. Kantatien alikulkuun johtavalle kevyen liikenteen väylälle (J1 ja j J2) saadaan hyvä tasaus t eikä pituuskaltevuus ylitä viittä v prosenttia. Kevyen liikenteenn verkkokuvissa näkyvälle liikenneaseman itäpuoleiselle alikulkuun johtavalle kevyen liikenteenn väylälle on myös saavissa hyvä tasaus. Pituuskaltevuus on enimmillään alustavasti 5,5 prosenttia. Suunnitelmakartta on esitetty liitteessä 4 (A3 1:2000). Väylien pituusleikkauk- set ja muu suunnitteluaineisto on toimitettu erikseen tilaajalle.. SITO KUOPIOO OY OSOITE KOTIPAIKKA Y-TUNNUS Kirkkokatu 1, 3 krs, Kuopio Kuopio PUHELIN FAKSI SÄHKÖPOSTI

6 Muistio LUONNOS (9) 6. Johtopäätökset Asemakaavan mukainen maankäyttö on liikenteellisesti mahdollista toteuttaa rakentamalla tässä muistiossa esitetyt tavoitetilantt teen liikennejärjestelyt. Jär- jestelyt on mahdollista toteuttaa myös vaiheittain. v Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kevyen liikenteen yhte- saadaan minimoitua. yksien houkuttelevuuteen siten, että risteäminen ajoneuvoliikenteen kanssa LIITTEET: 1. Kevyen liikenteen verkolliset vaihtoehdot 2. Toimivuus vuonna liikenne-ennuste iltahuipputunnille - jonopituudet - kuormitusasteet - liittymäviiveet 3. Toimivuus vuonna liikenne-ennuste iltahuipputunnille - jonopituudet - kuormitusasteet - liittymäviiveet 4. Tavoitetilanteen suunnitelmaratkaisuu SITO KUOPIOO OY OSOITE KOTIPAIKKA Y-TUNNUS Kirkkokatu 1, 3 krs, Kuopio Kuopio PUHELIN FAKSI SÄHKÖPOSTI

7 Muistio TUTKITUT KEVYEN LIIKENTEENN VERKKOVAIHTOEHDOT LIITE 1 SITO KUOPIOO OY OSOITE KOTIPAIKKA Y-TUNNUS Kirkkokatu 1, 3 krs, Kuopio Kuopio PUHELIN FAKSI SÄHKÖPOSTI

8 Muistio TUTKITUT KEVYEN LIIKENTEENN VERKKOVAIHTOEHDOT LIITE 1 SITO KUOPIOO OY OSOITE KOTIPAIKKA Y-TUNNUS Kirkkokatu 1, 3 krs, Kuopio Kuopio PUHELIN FAKSI SÄHKÖPOSTI

9 Muistio TUTKITUT KEVYEN LIIKENTEENN VERKKOVAIHTOEHDOT LIITE 1 SITO KUOPIOO OY OSOITE KOTIPAIKKA Y-TUNNUS Kirkkokatu 1, 3 krs, Kuopio Kuopio PUHELIN FAKSI SÄHKÖPOSTI

10 Laitilantie_ IHT_ 2030 Volumes Sulkavantie Nilsiäntie Laitilantie Volumes

11 Laitilantie_ IHT_ Sulkavantie Nilsiäntie V Vattuahontie Laitilantie Queue Lengths All Intervals Color Queue Type Average 95th Percentile Max Observed

12 Laitilantie_ IHT_ 2030 Volume to Capacity Ratios Sulkavantie Nilsiäntie Laitilantie Volume to Capacity Ratios

13 Laitilantie_ IHT_ 2030 Delay per Vehicle Sulkavantie Nilsiäntie V Vattuahontie Laitilantie Delays / Vehicle All Intervals Color seconds <= to to to to 80 > 80 Delay per Vehicle

14 Laitilantie_ IHT_ 2015 Volumes Sulkavantie Nilsiäntie Laitilantie Volumes

15 Laitilantie_ IHT_ Sulkavantie Nilsiäntie Va Vattuahontie Laitilantie Queue Lengths All Intervals Color Queue Type Average 95th Percentile Max Observed

16 0,07 0,07 Laitilantie_ IHT_ 2015 Volume to Capacity Ratios Sulkavantie Nilsiäntie ,08 0,08 0,28 0,28 0,27 0,27 0,04 0,04 0,05 0,05 0,40 0,40 0,21 0,21 0,01 0,01 Laitilantie 0,04 0,04 0,04 0,04 Volume to Capacity Ratios

17 Laitilantie_ IHT_ 2015 Delay per Vehicle Sulkavantie Nilsiäntie Va Vattuahontie Laitilantie Delays / Vehicle All Intervals Color seconds <= to to to to 80 > 80 Delay per Vehicle

18

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 2.1 Nykyliikenne... 3 2.2 Liikenne-ennuste 2015... 7 2.3 Liikenne-ennuste 2030... 7 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS... 8 3.1 Nykytilanteen toimivuus... 9

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, korttel li 26 LIIKENNESELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 0634-P21253 LIIKENNESELVITYS Sisällysluettelo 1 Selvityksen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011 Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma Nilsiä 10/2011

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla WSP LT-Konsultit Oy Päijät-Hämeen liitto Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 2 SISÄLTÖ ESIPUHE

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola RAPORTTEJA 9 2013 Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola Linjausvaihtoehtojen tarkastelu Alkusanat Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä suomen poikittaisyh- Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Tievalaistuksen suunnittelu

Tievalaistuksen suunnittelu Tievalaistuksen suunnittelu Tievalaistuksen suunnittelu 1 Tievalaistuksen suunnittelu Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2006 2 Tievalaistuksen suunnittelu Kansikuva: Sito Oy ISBN 951-803-552-0

Lisätiedot