SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA"

Transkriptio

1 SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Tutkimusosapuolet: (1) Suomen ympäristökeskus, Y-tunnus (jäljempänä "SYKE") Yritys- ja julkisen hallinnon osapuolet: (2) Ympäristöministeriö, Y-tunnus (3) Työ- ja elinkeinoministeriö, Y-tunnus FI (4) Hansel Oy, Y-tunnus (5) Suomen Kuntaliitto, Y-tunnus (6) Turun kaupunki, Hankinta- ja logistiikkakeskus, Y-tunnus (7) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos, Y-tunnus (8) Oulun kaupunki, Strateginen hankintatoimi, Y-tunnus (9) Lahden kaupunki, Y-tunnus (10) Jyväskylän kaupunki, Y-tunnus (11) Lohjan kaupunki, Y-tunnus (12) Rauman kaupunki, Y-tunnus (13) Raaseporin kaupunki, Y-tunnus (14) Uudenkaupungin kaupunki, Y-tunnus (15) Siuntion kunta, Y-tunnus (16) Parikkalan kunta, Y-tunnus (17) Mynämäen kunta, Y-tunnus (18) Maskun kunta, Y-tunnus (19) Laitilan kaupunki, Y-tunnus (20) Iin kunta, Y-tunnus (21) Hangon kaupunki, Y-tunnus (22) Asikkalan kunta, Y-tunnus (23) Padasjoen kunta, Y-tunnus (24) Kuhmoisten kunta, Y-tunnus (25) Mäntsälän kunta, Y-tunnus xxxxxx-x /9

2 (26) Helsingin kaupunki, Y-tunnus xxxxx-x (27) Espoon kaupunki, Y-tunnus xxxxx-x 2 MÄÄRITELMÄT Tausta-aineisto tarkoittaa kaikkea projektin ulkopuolella aikaansaatua tai aikaansaatavaa aineistoa, johon kuuluvat mm. raportit, keksinnöt, tietokoneohjelmat, tieto, ideat, menetelmät, ratkaisumallit, laitteet ja aineet riippumatta siitä ovatko ne suojattuja tai suojattavissa immateriaalioikeuksin kuten tekijänoikeudella, patentilla tai salassapidolla. Tausta-aineistoa ei katsota tämän projektin tulokseksi. Tulokset tarkoittavat kaikkea projektissa aikaansaatavaa tulosaineistoa, jotka sopijapuoli tai sen lukuun työskentelevä kolmas osapuoli on saanut aikaan projektissa ja johon kuuluvat mm. raportit, keksinnöt, tietokoneohjelmat (mukaan lukien lähdekoodit), tieto, ideat, menetelmät, ratkaisumallit, laitteet ja aineet riippumatta siitä ovatko ne suojattuja tai suojattavissa immateriaalioikeuksin kuten tekijänoikeudella, patentilla tai salassapidolla. Immateriaalioikeus tarkoittaa kaikkia immateriaalioikeudellisia suojamuotoja mukaan lukien patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit, tekijänoikeudet, oikeudet integroidun piirin piirimalliin, mallioikeus ja salassa pidettävä tietotaito sekä immateriaalioikeudellisiin suojamuotoihin liittyvät hakemukset. Lisäksi määritelmä kattaa suojattavissa olevat keksinnöt 3 SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Tämän tutkimushankkeen rahoittamisesta tehdyn sopimuksen (jäljempänä "sopimus") kohteena on tutkimus- ja kehitystyö (jäljempänä "projekti"), joka on tarkemmin selostettu Liitteessä 1 (Tutkimussuunnitelma). Projekti on osittain Tekesin rahoittama ja siihen sovelletaan Tekesin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisiä ehtoja, jotka ovat tutkimusosapuolta koskevan Tekesin rahoituspäätöksen liitteenä (Liite 2). Projektissa tutkimustyötä suorittaa tutkimusosapuoli. Yritys- ja julkisen hallinnon osapuolten tehtävänä on toimia projektin ohjaajina ja rahoittajina. Sopijapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä ja täyttämään tämän sopimuksen ja sen liitteiden edellyttämät, niissä sopijapuolille erikseen sekä yhteisesti asetetut velvoitteet. Sopimuksen kohteena olevan projektin nimi on: Innovatiivisiin julkisiin cleantech hankintoihin johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä Projekti alkaa ja päättyy Projektin vastuullisena johtajana toimii: Prof. Jyri Seppälä, Johtaja Tämä sopimus liitteineen muodostaa sopijapuolten välisen Tekesin rahoittamaa tutkimushanketta koskevan koko sopimuksen. Tämä sopimus syrjäyttää projektia koskevat aiemmat neuvottelut, sitoumukset ja muut tahdonilmaisut. Mikäli sopimuksen ja sen liitteiden välillä on ristiriitaa, soveltamisjärjestys on seuraava: 2/9

3 1) Tekesin tutkimusrahoituspäätös no 40335/13, sekä sen liitteenä olevat Tekesin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot (Liite 2) 2) Tämä sopimus 3) Tutkimussuunnitelma liitteineen (Liite 1) 4 RAHOITUS JA MAKSUT Projektin kokonaisbudjetti on euroa. Rahoitusosuudet (ilman arvonlisäveroa) jakautuvat seuraavasti: Rahoitusosuus (euroa) Tekes SYKE Ympäristöministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Hansel Oy Suomen Kuntaliitto Turun kaupunki Tampereen kaupunki Oulun kaupunki Lahden kaupunki Jyväskylän kaupunki Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Lohjan kaupunki Rauman kaupunki Raaseporin kaupunki Mäntsälän kunta Uudenkaupungin kaupunki Siuntion kunta Parikkalan kunta Mynämäen kunta Maskun kunta Laitilan kaupunki Iin kunta Hangon kaupunki Asikkalan kunta Padasjoen kunta 750 Kuhmoisten kunta 750 SYKE laskuttaa alla mainittujen yritys- ja julkisen hallinnon osapuolten rahoitusosuudet seuraavissa erissä ja seuraavan laskutusaikataulun mukaan: Ympäristöministeriö Työ- ja Maksuerä (euroa) Laskutuspäivämäärä 3/9

4 elinkeinoministeriö Hansel Oy Suomen Kuntaliitto Turun kaupunki Tampereen kaupunki Oulun kaupunki Lahden kaupunki Jyväskylän kaupunki Helsingin kaupunki Lohjan kaupunki Rauman kaupunki Raaseporin kaupunki Uudenkaupungin kaupunki Siuntion kunta Parikkalan kunta Mynämäen kunta Maskun kunta Laitilan kaupunki Iin kunta Hangon kaupunki Asikkalan kunta Padasjoen kunta Kuhmoisten kunta Mäntsälän kunta Espoon kaupunki Edellä mainittuihin summiin lisätään mahdollinen arvonlisävero. Maksu on suoritettava 21 päivässä laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on voimassaolevan korkolain ( /633) mukainen. Mikäli projektin tavoitetta tai aikataulua muutetaan, tarkistetaan rahoitusosuuksien suuruutta muutosta vastaavasti. 5. PROJEKTIN JOHTORYHMÄ Projektin johtoryhmän tehtävien osalta noudatetaan sitä, mitä on määritelty Tekesin rahoituspäätöksen liitteenä olevissa julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisissä ehdoissa (liite 2). Johtoryhmän kokoonpano on vahvistettu ensimmäisessä johtoryhmän kokouksessa SALASSAPITO Kaikki sopijapuolen toisilta sopijapuolilta saama luottamukselliseksi merkitty tieto, johon luetaan kuuluvaksi myös tulokset, joita ei ole julkaistu tämän sopimuksen kohdan 7 mukaisesti, niin suullisessa, kirjallisessa, elektronisessa tai muussakin muodossa, on luottamuksellista (jäljempänä "luottamuksellinen tieto"). Sopijapuolet sitoutuvat käsittelemään luottamuksellista tietoa luottamuksellisena, sitoutuvat olemaan luovuttamatta luottamuksellista tietoa kolmansille osapuolille ja sitoutuvat 4/9

5 olemaan käyttämättä luottamuksellista tietoa muuhun tarkoitukseen kuin tämän sopimuksen mukaisten oikeuksiensa ja velvoitteidensa täyttämiseen. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske sellaista luottamuksellista tietoa, jonka tiedon vastaanottanut sopijapuoli voi osoittaa: (A) olleen julkinen tai yleisesti saatavilla luottamuksellisen tiedon luovutushetkellä, (B) tulleen julkiseksi tai yleisesti saatavilla olevaksi luottamuksellisen tiedon luovuttamisen jälkeen muutoin kuin vastaanottaneen sopijapuolen vastuulla olevasta syystä, (C) olleen sopijapuolen hallussa ilman luovuttavan sopijapuolen asettamaa salassapitovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon luovuttamisen hetkellä, (D) saaneensa haltuunsa kolmannelta ilman salassapitovelvollisuutta, (E) kehittäneensä itsenäisesti. Salassapitovelvollisuus ei myöskään koske sellaista luottamuksellista tietoa, joka velvoitetaan luovuttamaan lain, asetuksen tai hallinnollisen määräyksen perusteella. Sopijapuolilla on oikeus luovuttaa projektin läpiviemiseksi tarpeellinen luottamuksellinen tieto Tekesille. Tämän kohdan mukaiset velvoitteet ovat voimassa viisi (5) vuotta tämän sopimuksen päättymisen jälkeenkin. 7. TULOSTEN JULKISUUS Projektin päätyttyä tämän sopimuksen mukaisen projektin tulokset ovat julkista, ellei laista tai Tekesin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisistä ehdoista (liite 2) muuta johdu. Projektin aikana tutkimusosapuolella on oikeus tuloksiin sisältyvien tieteellisten tutkimustulosten julkaisemiseen saatuaan siihen projektin johtoryhmän suostumuksen. Suostumusta haetaan johtoryhmältä kirjallisella julkaisupyynnöllä, johon liitetään julkaistavaksi esitettävä materiaali ja jossa ilmoitetaan julkistamisväline (esim. tieteellisen julkaisun nimi) sekä julkistamisen ajankohta. Suostumus katsotaan saaduksi, ellei yksikään johtoryhmän jäsenistä ole ilmoittanut kielteistä kantaansa 30 päivän kuluessa edellä mainitut vaatimukset täyttävän julkaisupyynnön vastaanottamisesta. Kielteinen kanta on perusteltava. Tulosaineistoa julkaistaessa ei kuitenkaan saa paljastaa toisen sopijapuolen luottamuksellisia tietoja eikä ilmaista sellaista toisen sopijapuolen tietoa, joka voisi estää tulosaineiston patentoinnin ja/tai niihin liittyvien immateriaalioikeuksien tehokkaan hyödyntämisen. Sopijapuolet sitoutuvat toimimaan siten, että toisen sopijapuolen tuloksiin ja tausta-aineistoon luettavan keksinnön ennenaikainen julkistaminen estyy. 8. OIKEUDET TAUSTA-AINEISTOON Tausta-aineisto kuuluu luovuttavalle sopijapuolelle. Yritys- ja julkisen hallinnon osapuolet toimittavat tutkimusosapuolen käyttöön sellaisen tausta-aineiston, jota tutkimusosapuoli tarvitsee tämän sopimuksen mukaisen tutkimustyön suorittamista varten sekä sitoutuvat myöntämään ilman erillistä korvausta tällaiseen taustaaineistoon tutkimusosapuolelle ei-yksinomaisen käyttöoikeuden projektin 5/9

6 suorittamista varten. Tausta-aineistoa luovuttava sopijapuoli voi vaatia erillisen sopimuksen tekemistä ennen käyttöoikeuden myöntämistä. Tutkimusosapuoli saa käyttää projektin suorittamista varten käyttöönsä saamaa yritys- ja julkisen hallinnon osapuolen tausta-aineistoa vain projektin suorittamista varten. Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa edelleen eikä käyttöoikeuden nojalla saa myöntää käyttölupia (alilisenssejä) kolmansille osapuolille. Mikäli tausta-aineistoa tarvitaan projektin tulosten hyödyntämiseen myöhemmässä tutkimus- ja kehitystyössä tai liiketoiminnassa, tausta-aineiston käyttöoikeuden ehdoista sovitaan erikseen kirjallisesti ko. sopijapuolten kesken. 9. TULOSTEN OMISTUSOIKEUS JA IMMATERIAALIOIKEUDET Omistusoikeus ja immateriaalioikeudet tuloksiin kuuluvat tutkimusosapuolelle. Mikäli yritys- ja julkisen hallinnon osapuoli osallistuu rahoitusosuutensa lisäksi projektin rahoitukseen tutkimussuunnitelmaan kuuluvalla työpanoksellaan, tällaisten tulosten omistus- ja immateriaalioikeudet siirtyvät ilman eri korvausta kokonaisuudessaan tutkimusosapuolelle. Tällaisissa tapauksissa tutkimusosapuolella on lisäksi oikeus valvoa yritys- ja julkisen hallinnon osapuolen työn suorittamista ja yritys- ja julkisen hallinnon osapuoli sitoutuu ottamaan huomioon tutkimusosapuolen suositukset työn suorittamisessa. 10. TULOSTEN KÄYTTÖOIKEUS Yritys- ja julkisen hallinnon osapuolilla on oikeus saada projektin päättymisen jälkeiseen aikaan kohdistuva ei-yksinomainen käyttöoikeus tuloksiin. Käyttöoikeuksien tarkemmista ehdoista, kuten mahdollisista korvauksista, sovitaan erillisellä sopimuksella ja tällaista käyttöoikeutta tuloksiin on pyydettävä tutkimusosapuolelta kirjallisesti viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua projektin päättymisestä uhalla, että oikeus käyttöoikeuden saamiseen raukeaa. Tulosten käyttöoikeuksista maksettavaa hintaa määriteltäessä otetaan huomioon yritys- ja julkisen hallinnon osapuolten panostukset tulosten aikaansaamisessa. Yllä mainitut tulosten käyttöoikeudet eivät koske fyysistä tulosaineistoa, kuten demolaitteistoja, biomateriaalia tai kemikaaleja. Käyttöoikeuden saaminen edellyttää aina, että yritys- ja julkisen hallinnon osapuoli on maksanut rahoitusosuutensa. Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa edelleen eikä käyttöoikeuden nojalla saa myöntää käyttölupia kolmansille osapuolille, ellei tutkimusosapuolen kanssa erikseen toisin sovita. 11. ENSISIJAINEN NEUVOTTELUOIKEUS TULOSTEN HYÖDYNTÄMISESTÄ Tilanteissa, joissa tutkimusosapuoli projektin päättymisen jälkeen aikoo siirtää tulosten omistusoikeuden tai tulosaineiston immateriaalioikeudet kokonaisluovutuksena kolmannelle osapuolelle, yritysosapuolilla on Tekesin rahoitusehtojen mukainen ensisijainen neuvotteluoikeus kyseisiin tuloksiin. Tutkimusosapuolen on tarjottava neuvotteluja tulosten hyödyntämisestä viimeistään neljän (4) kuukauden kuluessa projektin päättymisestä yrityksille, jotka ovat rahoittaneet projektia tai luovuttaneet projektin käyttöön muuta projektin toteuttamisen kannalta välttämätöntä panostusta, kuten työtä, laitteita tai ohjelmistoja. Tutkimusosapuolen yritysosapuolille osoittamaan tarjoukseen on 6/9

7 annettava vastaus kirjallisesti kahden (2) kuukauden kuluessa tarjouksen tekemisestä, mikäli yritysosapuoli haluaa käyttää etuosto-oikeuttaan. Vastaavasti tarjouksesta poikkeavat ostotarjoukset on tehtävä ennen kuin mainittu kahden (2) kuukauden ajanjakso on kulunut alkuperäisen tarjouksen tekemisestä. Mikäli yksikään yritysosapuoli ei halua käyttää etuosto-oikeuttaan tai tutkimusosapuoli ja ostotarjouksen tehnyt sopijapuoli eivät pääse yksimielisyyteen siirron tai luovutuksen ehdoista, tutkimusosapuoli voi myydä kyseisen tulosaineiston vapaasti kolmannelle osapuolelle, ei kuitenkaan ostajan kannalta tehtyjä tarjouksia edullisemmilla ehdoilla. Tämä ensisijainen neuvotteluoikeus on voimassa yhden (1) vuoden projektin päättymisestä ja sitä sovelletaan myös tilanteissa, joissa tuloksia siirretään hyödynnettäväksi kesken projektin. 12. KEKSINNÖT, PATENTIT JA TIETOKONEOHJELMAT Sopijapuolet sitoutuvat toimimaan niin, että keksinnön ennenaikainen julkistaminen, joka voi vaarantaa patentoinnin, estyy. Tutkimusosapuolen tulee ilmoittaa projektissa tehdystä keksinnöstä kirjallisesti johtoryhmälle. Tutkimusosapuoli päättää yksin, hakeeko keksinnölle patenttia vai ei, sekä kyseisen patentin laajuudesta ja ylläpidosta. Patenttioikeuden omistaja voi myös päättää, ettei patenttia haeta keksinnölle. 13. VASTUU VAHINGOSTA Tutkimusosapuoli suorittaa projektiin liittyvät tehtävänsä tarvittavalla huolellisuudella ja ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen. Tulosten ja/tai tausta-aineiston käyttöoikeuksia, omistusoikeuksia ja immateriaalioikeuksia luovuttaessaan sopijapuolten on pyrittävä siihen, että luovutettavat tulokset ja/tai tausta-aineisto ovat mahdollisimman virheettömiä. Sopijapuolet eivät kuitenkaan ole velvollisia antamaan luovutuksen kohteelle mitään takuuta ja luovutettujen tulosten ja/tai tausta-aineiston käyttö tapahtuu yksin luovutuksensaajan vastuulla. Tämän sopimuksen perusteella ei synny sopijapuolten kesken korvausvelvollisuutta välittömistä tai välillisistä vahingoista. Tutkimusosapuoli ei ole vastuussa yritys- ja julkisen hallinnon osapuolille viivästyksestä siltä osin kuin tämä johtuu ylivoimaisesta esteestä, edellyttäen että esteestä on ilmoitettu johtoryhmälle viipymättä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sopimusvelvoitteiden täyttämisen määräajassa. Tällaisia ovat sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun keskeytyminen, tulipalo, valtion talousarvion tai valtioneuvoston asettama oleellinen rajoitus sopijapuolen tai Tekesin toiminnalle, kansallinen lakko, saarto tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Tutkimusosapuolen alihankkijan sopimusvelvoitteiden täyttämättä jääminen katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, mikäli tämä johtuu alihankkijaa kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. 14. SOPIMUKSEN ENNENAIKAINEN PÄÄTTYMINEN 7/9

8 Johtoryhmällä on oikeus purkaa sopimus, jos yksi sopijapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti eikä ole korjannut sopimusrikkomusta 30 vuorokauden kuluessa kirjallisen ilmoituksen lähettämisestä. Käyttöoikeudet, jotka rikkonut sopijapuoli on tämän sopimuksen perusteella purkamishetkeen mennessä saanut muilta sopijapuolilta, lakkaavat olemasta voimassa purkamisesta lukien. Rikkonut sopijapuoli on velvollinen palauttamaan kaiken tämän sopimuksen perusteella saamansa aineiston ja tiedot niiden luovuttajalle. Salassapitovelvoitteet sekä käyttöoikeudet, jotka muut sopijapuolet ovat saaneet tämän sopimuksen perusteella rikkoneelta sopijapuolelta jäävät voimaan sopimuksen purkamisesta huolimatta. Mikäli Tekes päättää purkaa tai keskeyttää projektia koskevan yhden tai useamman rahoituspäätöksensä, päättyy tämä sopimus välittömästi. Tällaisessa tilanteessa voimaan jäävät kuitenkin salassapitovelvoitteet ja tämän sopimuksen päättymishetkeen mennessä saadut tai syntyneet oikeudet. 15. SOPIMUKSEN TAI SEN OSAN SIIRTÄMINEN Sopijapuoli ei saa ilman muiden sopijapuolten kirjallista suostumusta siirtää sopimusta tai sen osaa kolmannelle. Sopijapuoli voi käyttää alihankkijoita työnosan suorittamiseen. Sopijapuoli vastaa mahdollisen alihankkijan työstä kuin omastaan. 16. ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jollei erimielisyyttä saada sovittua, ratkaistaan kiista lopullisesti muiden kuin valtioosapuolten kesken Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 17. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Tämä sopimus tulee voimaan sopimuksen myöhäisimmästä allekirjoituspäivästä ja on takautuvasti voimassa siitä lähtien, kun sopijapuolet aloittivat projektin valmistelun. Sopimus on voimassa projektin päättymiseen asti, lukuun ottamatta sellaisia sopimuskohtia, joiden oikeusvaikutukset on tarkoitettu ulottumaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin. 18. MITÄTTÖMÄT SOPIMUSEHDOT Jos yksi sopimuslauseke tai -ehto todetaan mitättömäksi, ei tällaisella mitättömyydellä ole vaikutusta muiden sopimusehtojen voimassaoloon. Sopijapuolten on korvattava mitätön ehto sellaisella pätevällä ehdolla, joka parhaiten kuvaa sopijapuolten tahtoa heidän allekirjoittaessaan tämän sopimuksen. 8/9

9 19. SOPIMUSMUUTOKSET Lisäykset ja muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja ne tulevat voimaan, kun sopijapuolet ovat ne allekirjoituksellaan vahvistaneet. 20. ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta on tehty 27 samasanaista kappaletta, yksi jokaiselle sopijapuolelle. Jokaisen sopijapuolen allekirjoitus on tämän sopimuksen erillisellä sivulla alkaen seuraavalta sivulta. Sopimuksen liitteet: - Liite 1, Tutkimussuunnitelma - Liite 2, Tekesin tutkimusrahoituspäätös no 40335/13, sekä sen liitteenä olevat Tekesin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 9/9

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011)

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) Sopimuksen kohde Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) -projekti (Euroopan sosiaalirahaston hakemus numero 705012)

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET Hyväksytty 2.12.2005 1 Sisällys Johdanto...4 I Tutkimushankkeiden eri tyypit...5 1. Toimintamenorahoitteinen tutkimus...5 2. Tilaustutkimus...5 3. Muu ulkopuolisesti

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

T y ö s u o j e l u r a h a s t o n y l e i s e t s o p i m u s e h d o t. Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT

T y ö s u o j e l u r a h a s t o n y l e i s e t s o p i m u s e h d o t. Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 1 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ Määräraha on tarkoitettu sellaiseen hankkeeseen, joka liittyy työsuojelurahastolain tarkoittamaan työolojen, työterveyden, työturvallisuuden,

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus 18.8.2014 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Määritelmät... 3 3 Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 6 4 Sopimuksen kohde... 6 5 Toimittajan velvollisuudet...

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS SOPIMUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Osakassopimusluonnos 17.8.2011/ajk/ts Luottamuksellinen Sitoumuksetta

Osakassopimusluonnos 17.8.2011/ajk/ts Luottamuksellinen Sitoumuksetta Osakassopimusluonnos 17.8.2011/ajk/ts Luottamuksellinen Sitoumuksetta Osakassopimus TÄMÄ OSAKASSOPIMUS on tehty..2011. OSAPUOLET (1) Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy (y-tunnus 1730092-3) (TSME

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä Vianor Oy (jäljempänä Vianor) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen myyntisopimukseen, joka koskee Vianorin Asiakkaalle myymiään tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSLUONNOS

PALVELUSOPIMUSLUONNOS Nro xxx/xxx/2009 LIITE 2 PALVELUSOPIMUSLUONNOS 1 Osapuolet ja yhteyshenkilöt Asiakas Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö/ Rakennerahastopolitiikkaryhmä PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Toimittaja

Lisätiedot

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS XXX Oy OSAKASSOPIMUS XX.XX.2009 2(14) OSAKASSOPIMUS (jäljempänä Sopimus ) 1. OSAPUOLET 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Yksityissijoittaja N.N. (jäljempänä Yksityissijoittaja ) 1.5. Aloitusrahasto Vera Oy, y-tunnus

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA 1 OSAPUOLET * Web-learning International WebLI Ltd O y Huuhkajantie 2 21210 Raisio puh: (02) 438 3300 kotisivut: www.webli.fi sähköposti: y-tunnus: 2102967-0 kotipaikka:

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot