YHTEISTYÖSOPIMUS. Hanhikivi-jatkoyhteyshanke (ESR/ELY) 1. Sopijapuolet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISTYÖSOPIMUS. Hanhikivi-jatkoyhteyshanke (ESR/ELY) 1. Sopijapuolet"

Transkriptio

1 YHTEISTYÖSOPIMUS Hanhikivi-jatkoyhteyshanke (ESR/ELY) 1. Sopijapuolet 1) Hallinnoija Raahen kaupunki/raahen seutukunnan kehittämiskeskus Y-tunnus: Projektin vastuuhenkilö: Lauri Laajala Yhteyshenkilö: Lauri Laajala Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: Osoite: PL 62, Raahe 2) Osatoteuttaja Pyhäjoen kunta Y-tunnus: Vastuullinen johtaja: Matti Soronen Yhteyshenkilö: Matti Soronen Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: Osoite: PL 6, Pyhäjoki Yhdessä jäljempänä Sopijapuolet 1

2 2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tämä sopimus on osapuolten välinen yhteistyösopimus. Yhteistyö perustuu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen (EURA 2014) jätettyyn ESR projektirahoitushakemukseen, joka on tämän sopimuksen liittenä 1. Sopimuksen kohteena olevaan hankkeeseen ja sen toteutukseen sovelletaan tätä sopimusta, rahoittajan rahoituspäätöstä ja siinä määrättyjä ehtoja sekä hankkeen projektisuunnitelmaa/projektihakemusta sekä tarvittaessa hankintalakia soveltuvin osin. Tämän sopimuksen tarkoituksena on määritellä sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet hankkeessa ja sen toteutuksessa. Sopijapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä ja täyttämään tämän sopimuksen ja sen liitteiden edellyttämät, niissä kullekin erikseen ja yhteisesti asetetut velvoitteet. Hanke toteutetaan ajalla Mikäli hankkeelle saadaan jatkoaikaa, tai hanke muutoin siirtyy alkuperäisestä aikataulusta, käsittää sopimus myös mahdolliset jatkoajat, aina hankkeen päättymiseen saakka. 3. Määritelmät Immateriaalioikeus tarkoittaa kaikkia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia immateriaalioikeudellisia suojamuotoja mukaan lukien patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit, tekijänoikeudet, oikeudet integroidun piirin piirimalliin sekä mallioikeudet. Lisäksi määritelmä kattaa suojattavissa olevat keksinnöt, salassa pidettävän tietotaidon sekä immateriaalioikeudellisiin suojamuotoihin liittyvät hakemukset. Tausta-aineisto tarkoittaa Sopijapuolen hallussa olevaa Hankkeen ulkopuolella aikaansaatua tai aikaansaatavaa Hankkeen alalta tai sitä lähellä olevalta alalta olevaa aineistoa, jota käytetään Hankkeen toteuttamiseen, kuten raportteja, keksintöjä, tietokoneohjelmia, tietoa, ideoita, menetelmiä, ratkaisumalleja, laitteita ja aineita riippumatta niiden ilmaisumuodosta tai siitä ovatko ne suojattuja tai suojattavissa Immateriaalioikeuksin kuten tekijänoikeudella, patentilla tai salassapidolla. Tausta-aineistoa ei miltään osin katsota tämän Hankkeen Tulokseksi. Hankkeen toteuttamisessa käytettävä Tausta-aineisto määritellään tarvittaessa yksityiskohtaisemmin projektisuunnitelmassa. Tulos/Tulokset tarkoittavat kaikkea sitä uutta tietoa ja aineistoa, jotka Sopijapuoli tai sen lukuun työskentelevä kolmas osapuoli on saanut aikaan Hankkeessa. Tulokset sisältävät muun muassa raportit, keksinnöt ja tietokoneohjelmat sekä kaikki Tuloksiin liittyvät Immateriaalioikeudet kuten hyödyllisyysmallit, tekijänoikeudet ja patentit. 2

3 4. Hankkeen organisaatio ja toteutus Hallinnoija vastaa hankkeen hallinnoinnista ja rahaliikenteestä sekä rahoittajan ehtojen mukaisesta raportoinnista. Osatoteuttaja vastaa omalta osaltaan hankkeen toteutuksesta projektihakemuksessa (liite 1) määritellyllä tavalla ja siihen liittyvistä velvoitteista, kuten tiedonkeruusta, seurannasta ja raportoinnista rahoittajan ohjeiden ja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Hallinnoija nimeää ja asettaa hankkeelle ohjausryhmän. Ohjausryhmän tehtävistä ja päätöksenteosta määrätään rahoituspäätöksen liitteessä. 5. Hankkeen rahoitus, talous ja maksuliikenne Sopijapuolet ovat hakeneet rahoitusta liitteen 1 mukaisesti. Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan liitteiden 1 ja 2 mukaista kustannuslajeittaista kustannusjakoa ja osatoteuttajakohtaisia enimmäiskustannuksia sekä rahoittajan talouteen liittyviä ehtoja. Mikäli hankkeen rahoitusta, tavoitteita tai aikataulua muutetaan, tarkistetaan vastaavasti sopijaosapuolten kustannusarvioita ja rahoitusosuuksia ilman erillistä sopimusta. Hallinnoija vastaa taloudellisesta koordinoinnista, maksatushakemusten laadinnasta sekä tukirahoituksen tilityksestä osatoteuttajalle. Osatoteuttaja lähettää hallinnoijalle yhteenvedon ja rahoittajan edellyttämät liitteet hankkeen aiheuttamista kustannuksista rahoittajan määräämän aikataulun mukaisia maksatushakemuksia varten. Hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat ne todelliset ja toteutuneet kustannukset, jotka ovat välttämättömiä hankkeelle, jotka voidaan näyttää toteen, jotka ovat aiheutuneet hankkeen toteutusaikana ja jotka voidaan rahoittajan ehtojen mukaan hyväksyä. Osatoteuttaja perustaa kirjanpitoonsa hankkeelle oman projektikoodin/numeron tms. Osatoteuttajan laskut perustuvat sen kirjanpidossa oleviin todellisiin hankkeen toteuttamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Osatoteuttaja on velvollinen pitämään oman kirjanpidon yhteydessä erillistä kirjanpitoa, johon se kirjaa hankkeeseen kuuluvat menot ja rahoituksen sekä tulot ja myös hankkeeseen käytetyn työajan. Osatoteuttaja on velvollinen pyydettäessä esittämään hallinnoijalle ja rahoittajalle maksuihin liittyvät tositteet ja maksujen perusteet. Hankkeen toteuttajien omarahoitusosuudet on sidottu sovittuihin prosenttiosuuksiin kuntien rahoitusosuudesta: Raahen seutukunta 30 %, max eur Pyhäjoen kunta 20 %, max eur Lisäksi osarahoittajina (osuudet laskutetaan hankkeen maksatusten yhteydessä toteutuneiden kustannusten mukaisesti): Ylivieskan seutukunta / Kalajoen kaupunki (tahojen väliset osuudet tarkentuu myöhemmin) 20 %, max eur BusinessOulu 10 %, max eur Kosek Oy 10 %, max eur Kempeleen kunta 5 %, max eur Limingan kunta 5 %, max eur 3

4 Omarahoitusosuuksien toteutumista osatoteuttajittain suhteessa kustannuksiin seurataan maksatusten yhteydessä (koko hankkeen toteutuneet kustannukset x 30 % x osatoteuttajan rahoitusosuus). Omarahoitusosuudet tasataan sovittujen prosenttiosuuksien mukaisiksi osatoteuttajien kesken viimeistään hankkeen viimeisen maksatuksen yhteydessä hankkeen päättyessä. Osatoteuttaja toimittaa hallinnoijalle erikseen sovitun aikataulun mukaisesti erittelyn raportointijaksolla syntyneistä rahoituskelpoisista henkilöstö- ja matkakustannuksista yhteistä maksatushankemusta varten. Hallinnoija siirtää osatoteuttajalle kuuluvan päärahoittajan maksaman rahoitusosuuden ilman aiheetonta viivästystä, sen jälkeen kun päärahoittaja on suorittanut hyväksyttyjä kustannuksia vastaavan rahoitusosuuden hallinnoijan tilille. Sopijaosapuolet vastaavat kukin itse sellaisista kuluista, joita rahoittaja ei katso tukikelpoisiksi. Mikäli hallinnoija on maksanut tukikelvottomia kuluja osatoteuttajalle, peritään aiheettomasti maksettu osuus takaisin seuraavan tilityksen yhteydessä tai osatoteuttajalle lähetettävällä erillisellä laskulla. Mahdollisessa rahoittajan suorittamassa maksettujen avustusten takaisinperintätilanteessa sopijaosapuolet huolehtivat ja vastaavat omien kulujensa osalta takaisin perittävän osuuden maksusta rahoittajalle. Rahoittaja voi kohdistaa takaisinperinnän mihin tahansa Sopijapuoleen. Takaisinperinnän kohteena olevalla Sopijapuolella on oikeus vaatia toisia Sopijapuolia korvaamaan sille se osuus takaisinperittävästä tukirahoituksesta, joka ei kohdistu kyseisen Sopijapuolen itsensä aiheettomasti saamaan tukirahoitukseen (Regressioikeus). Euroopan komission, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, ministeriön, rahoittajan, sekä tarvittaessa hallinto- ja maksuviranomaisten virkamiehillä on oikeus valvoa ja tarkastaa hankkeen varojen käyttöä. Osatoteuttaja lähettää hallinnoijalle maksatushakemusta varten kirjanpito-otteen ja tarvittavat muut asiakirjat hankkeen aiheuttamista kustannuksista rahoituspäätöksessä esitettävän aikataulun mukaisesti. Osatoteuttaja lähettää tarvittavat tiedot hallinnoijalle kuukauden kuluessa raportointijakson päättymisestä tai hallinnoijan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 4

5 6. Raportit ja niiden säilytys Osatoteuttaja sitoutuu toimittamaan kaikki rahoittajan edellyttämät ja hankkeen puitteissa vaadittavat raportit rahoittajan ohjeiden mukaisesti hallinnoijalle asianmukaisesti ja viipymättä. Hallinnoija vastaa raporttien yhdistämisestä ja toimittamisesta rahoittajalle. Sopijaosapuolet ovat velvollisia säilyttämään kaikki hankkeen toteuttamiseen liittyvät asiakirjat Euroopan Unionin säännösten edellyttämän ajan, kuitenkin vähintään saakka. Tämä säilytysvelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. 7. Tulosten julkisuus Tulosten julkistamisessa noudatetaan rahoittajan rahoituspäätöksessä asettamia ehtoja, ellei laista muuta johdu. 8. Salassapito Kaikki sellainen tieto, joka sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, teknisiä salaisuuksia tai kaupallisia tai rahoitusta koskevia tietoja, ja jonka toinen Sopijapuoli on luovuttanut luottamukselliseksi merkittynä, on luottamuksellista (jäljempänä Luottamuksellinen Tieto ). Suullisesti annettu tieto tulee tiedon ilmaisuhetkellä ilmaista olevan Luottamuksellista Tietoa ja se tulee kolmenkymmenen (30) päivän sisällä kirjallisesti vahvistaa Luottamukselliseksi Tiedoksi, jotta kyse olisi Luottamuksellisesta Tiedosta. Sopijapuolet sitoutuvat käsittelemään toisen Sopijapuolen ilmaisemia Luottamuksellisia Tietoja luottamuksellisina sekä olemaan luovuttamatta Luottamuksellista Tietoa kolmansille osapuolille. Sopijapuolet sitoutuvat lisäksi olemaan käyttämättä toisen Sopijapuolen Luottamuksellista Tietoa muuhun tarkoitukseen kuin tämän sopimuksen mukaisten oikeuksiensa ja velvoitteidensa täyttämiseen. Salassapitovelvollisuus ja Luottamuksellisen Tiedon käyttörajoitukset eivät kuitenkaan koske sellaista Luottamuksellista Tietoa, jonka tiedon vastaanottanut Sopijapuoli voi osoittaa (A) (B) (C) (D) (E) olleen julkinen tai yleisesti saatavilla Luottamuksellisen Tiedon luovutushetkellä, tulleen julkiseksi tai yleisesti saatavilla olevaksi Luottamuksellisen Tiedon luovuttamisen jälkeen muutoin kuin vastaanottaneen Sopijapuolen vastuulla olevasta syystä, olleen Sopijapuolen hallussa ilman luovuttavan Sopijapuolen asettamaa salassapitovelvollisuutta Luottamuksellisen Tiedon luovuttamisen hetkellä, saaneensa haltuunsa kolmannelta ilman salassapitovelvollisuutta, tai kehittäneensä itsenäisesti. Salassapitovelvollisuus ei myöskään koske sellaista Luottamuksellista Tietoa, joka velvoitetaan luovuttamaan lain, asetuksen tai hallinnollisen määräyksen perusteella. Sopijapuolella on oikeus luovuttaa saamiaan Luottamuksellisia tietoja Hankkeen toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden käyttöön siinä laajuudessa, kuin se on välttämätöntä Sopijapuolen Hankkeeseen liittyvien tehtävien ja velvoitteiden suorittamiseksi. Kukin Sopijapuoli vastaa omalta osaltaan siitä, että nämä henkilöt sitoutuvat tässä Sopimuksessa määriteltyjen salassapitovelvoitteiden noudattamiseen 5

6 Salassapitovelvoitteet ja Luottamuksellisen Tiedon käyttörajoitukset ovat voimassa sopimuksen voimassaoloajan sekä viisi (5) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. 9. Vastuu Sopijapuolet suorittavat Sopimuksessa niille määritellyt tehtävät huolellisesti ja ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen. Sopijapuolet sitoutuvat vastaamaan Hankkeen toteutuksesta sekä tämän Sopimuksen ja sen liitteiden edellyttämistä, niissä kullekin Sopijapuolelle erikseen ja yhteisesti asetetuista velvoitteista kaikkine niihin myöhemmin ohjausryhmässä sovittuine muutoksineen. Sopijapuolet pyrkivät siihen, että niiden luovuttama Tausta-aineisto ja tuottama Tulokset ovat virheettömiä ja etteivät ne loukkaa kolmansien osapuolten Immateriaali- tai muita oikeuksia. Luovuttava Sopijapuoli ei kuitenkaan ole velvollinen antamaan luovuttamalleen Tausta- aineistolle tai Tuloksille mitään takuuta, ja luovutetun aineiston käyttö, Immateriaalioikeudet mukaan lukien, tapahtuu yksin luovutuksensaajan vastuulla. Jos Sopijapuoli havaitsee, että sen luovuttama Taustaaineisto tai tuottamat Tulokset sisältävät virheitä tai saattavat loukata kolmansien osapuolten oikeuksia, on sen ilmoitettava asiasta viipymättä Sopijapuolille. Sopijapuoli vastaa toiselle Sopijapuolelle aiheuttamastaan vahingosta. Sopijaosapuoli ei kuitenkaan ole vastuussa toiselle Sopijapuolelle aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Sopijapuolen vastuun ylärajana kutakin toista Sopijapuolta kohtaan on kaikissa tapauksissa enintään kymmenentuhatta (10 000) euroa. Tämän kohdan mukaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuihin vahinkoihin tai sellaisiin vahinkoihin, joissa toinen Sopijapuoli on hyötynyt taloudellisesti suoraan toisen Sopijapuolen kustannuksella esim. virheellisen raportoinnin seurauksena. Vahingonkorvausvaatimukset Sopijapuolta vastaan on esitettävä viipymättä, kuitenkin viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä hetkestä, jolloin vahinko tuli korvausta vaativan Sopijapuolen tietoon. Sopijapuoli ei ole vastuussa toisille Sopijapuolille viivästyksestä tai sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä siltä osin kuin tämä johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sopimusvelvoitteiden täyttämisen määräajassa. Tällaisia ovat mm. sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun tai tietoliikenteen keskeyttäminen, tulipalo, valtion talousarvion tai valtioneuvoston asettama oleellinen rajoitus Sopijapuolen toiminnalle, lakko, saarto tai muu merkittävä ja epätavallinen Sopijapuolista riippumaton syy. Sopijapuolet eivät vastaa toisten Sopijapuolten aiheuttamista virheistä tai viivästyksistä, eivätkä alihankkijan virheestä tai viivästyksestä, joka on aiheutunut alihankkijan ylivoimaisesta esteestä. 10. Sopimuksen purkaminen Mikäli sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimusehtoja eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tätä koskevan kirjallisen ilmoituksen saatuaan, on toisella osapuolella oikeus purkaa sopimus rikkoneen sopijapuolen osalta. Käyttöoikeudet, jotka rikkonut sopijapuoli on tämän sopimuksen perusteella purkamishetkeen mennessä saanut muilta sopijapuolilta, lakkaavat olemasta voimassa purkamisesta lukien. 6

7 Rikkonut sopijapuoli on velvollinen palauttamaan kaiken tämän sopimuksen perusteella saamansa aineiston ja tiedot asianomaiselle luovuttajalle. Jos sopijapuoli on ilmeisesti maksukyvytön, haetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen, toisilla sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus kyseisen sopijapuolen osalta. Käyttöoikeuksiin pätee mitä edellisessä kappaleessa on määrätty sopimusta rikkoneen sopijapuolen suhteen. Salassapitovelvoitteet sekä Käyttöoikeudet, jotka muut sopijapuolet ovat saaneet tämän sopimuksen perusteella sopijapuolelta, jonka osalta sopimus on purettu kappaleiden 1. tai 3. mukaisesti, jäävät voimaan sopimuksen purkamisesta riippumatta. 11. Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus astuu voimaan kunkin sopijapuolen osalta heidän allekirjoitettuaan sopimuksen. Sopimus on voimassa, kunnes sopimuksen kohteena oleva hanke päättyy ja rahoittaja on hyväksynyt loppuraportin ja viimeinen maksuerä on maksettu sopijapuolille. Sopimuksen luottamuksellisuutta ja salassapitoa, vastuuta tulosaineiston käyttöoikeuksia sekä sovellettavaa lakia ja erimielisyyksien ratkaisemista koskevat ehdot jäävät kuitenkin voimaan soveltuvin osin sopimuksen voimassaolon päätyttyä. 12. Muut sopimusehdot Sopijapuoli ei voi siirtää tätä sopimusta tai sen osaa kolmannelle osapuolelle ilman toisten sopijapuolten ja hankkeen rahoittajan suostumusta. Jos yksi sopimuslauseke tai -ehto todetaan mitättömäksi, ei tällaisella mitättömyydellä ole vaikutusta muiden sopimusehtojen voimassaoloon. Sopijapuolten on korvattava mitätön ehto sellaisella pätevällä ehdolla, joka parhaiten kuvaa Sopijapuolten tahtoa heidän allekirjoittaessaan tämän sopimuksen. 13. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Erimielisyydet, joista ei päästä sovintoon neuvotteluin, ratkaistaan Oulun yleisessä alioikeudessa. Mikäli tämän sopimuksen ja sen liitteiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti rahoittajan asettamia ehtoja ja toissijaisesti tätä sopimusta. 14. Sopimus ja lisäykset siihen Sopimus syrjäyttää tässä sopimuksessa määriteltyä hanketta koskevat aiemmat neuvottelut, sitoumukset ja muut tahdonilmaisut. Lisäykset ja muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja ne tulevat voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat ne allekirjoituksillaan vahvistaneet. 7

8 15. Liitteet Tämän sopimuksen liitteitä ovat: LIITE 1 Projektihakemus liitteineen. LIITE 2 Hankepäätös (liitetään sen saavuttua) 16. Sopimuskappaleet Tätä Sopimusta on tehty sopijapuolten lukumäärä vastaava määrä, yksi kullekin sopijapuolelle. Allekirjoitukset Sopijapuolet vakuuttavat, että Sopimuksen allekirjoittaneet henkilöt ovat tässä edustamansa organisaation nimenkirjoittamiseen oikeutettuja. Yhteistyösopimus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle EURA 2014 järjestelmässä jätetty projektihakemus, Hanhikivi-jatkoyhteyshanke. / 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Lauri Laajala, kehittämiskeskuksen johtaja / 2015 Pyhäjoen kunta Matti Soronen, kunnanjohtaja 8

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011)

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) Sopimuksen kohde Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) -projekti (Euroopan sosiaalirahaston hakemus numero 705012)

Lisätiedot

SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA

SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Tutkimusosapuolet: (1) Suomen ympäristökeskus, Y-tunnus 0996189 (jäljempänä "SYKE") Yritys- ja julkisen hallinnon osapuolet: (2) Ympäristöministeriö,

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus 18.8.2014 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Määritelmät... 3 3 Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 6 4 Sopimuksen kohde... 6 5 Toimittajan velvollisuudet...

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS

LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1(10) LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET Liiketoiminnan hallinnoinnista on sovittu seuraavien sopijapuolten kesken: (Y-tunnus 1004368-8), Mechelininkatu 1a, 00180 HELSINKI (jatkossa

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

T y ö s u o j e l u r a h a s t o n y l e i s e t s o p i m u s e h d o t. Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT

T y ö s u o j e l u r a h a s t o n y l e i s e t s o p i m u s e h d o t. Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 1 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ Määräraha on tarkoitettu sellaiseen hankkeeseen, joka liittyy työsuojelurahastolain tarkoittamaan työolojen, työterveyden, työturvallisuuden,

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET Hyväksytty 2.12.2005 1 Sisällys Johdanto...4 I Tutkimushankkeiden eri tyypit...5 1. Toimintamenorahoitteinen tutkimus...5 2. Tilaustutkimus...5 3. Muu ulkopuolisesti

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä Vianor Oy (jäljempänä Vianor) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen myyntisopimukseen, joka koskee Vianorin Asiakkaalle myymiään tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Cubeco Oy:n (jäljempänä Cubeco) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen toimeksiantosopimukseen, joka koskee Cubecon Asiakkaalle

Lisätiedot