YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011)"

Transkriptio

1 YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS ( ) Sopimuksen kohde Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) -projekti (Euroopan sosiaalirahaston hakemus numero ) Sopimuksen osapuolet Päätoteuttaja CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Osatoteuttajat Hämeen Ammatillisen Korkeakoulutuksen kuntayhtymä (Hämeen ammattikorkeakoulu) Jyväskylän yliopisto Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Oulun seudun ammattikorkeakoulu) Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy (Tampereen ammattikorkeakoulu) Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä (Lahden ammattikorkeakoulu) Tampereen yliopisto Turun yliopisto Määritelmät Immateriaalioikeudet tarkoittaa kaikkia immateriaalioikeuksia, kuten patentteja, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, oikeuksia integroidun piirin piirimalliin, mallioikeutta, kasvinjalostajaoikeuksia, sekä immateriaalioikeuksiin liittyviä hakemuksia. Tausta-aineisto tarkoittaa kaikenlaista hankkeen ulkopuolella aikaansaatua tai aikaansaatavaa aineistoa. Taustaaineisto sisältää muun muassa raportit, keksinnöt, tietokoneohjelmat, tiedon, ideat, menetelmät, ratkaisumallit, laitteet, aineet ja kaikki muut vastaavat tausta-aineistot. Tausta-aineistoa ei katsota tämän hankkeen tulosaineistoksi. Tulosaineisto tarkoittaa osapuolen tai sen lukuun työskentelevän kolmannen tahon hankkeessa aikaansaamaa kaikenlaista aineistoa, kuten mahdollisesti syntyvät raportit, keksinnöt, tietokoneohjelmat, tiedon, ideat, menetelmät, ratkaisumallit, laitteet, aineet ja muut tulosaineistot. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämä sopimus kohdistuu sopijaosapuolten Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jättämään ESR-hanke-esitykseen Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP). Sopimuksen voimassaolo ja kesto Sopimus astuu voimaan kaikkien sopijaosapuolten allekirjoitettua TIPTOP-projektin allekirjoitusliitteen. Sopimukseen liittyvän hankkeen toteutusaika on Sopimus on voimassa, kunnes sopimuksen kohteena olevan hankkeen kirjanpitoaineiston säilyttämisvelvollisuus päättyy vuoden 2020 lopussa tai kolme vuotta Euroopan komission hyväksymän Manner-Suomen ESR-ohjelman

2 loppuerän maksamisesta. Sopimus ei kuitenkaan lakkaa ennen kuin osapuolet ovat toimittaneet rahoittajalle tarvittavat selvitykset ja raportit. Sopimus ei myöskään lakkaa, ennen kuin sopijaosapuolet ovat suorittaneet kaikki tästä sopimuksesta ja sen kohteena olevasta hankkeesta aiheutuneet velvollisuudet. Osapuolten tehtävät ja vastuut Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä ja täyttämään tämän sopimuksen ja sen liitteiden mukaiset velvoitteet huolellisesti. Osapuolet toteavat yhteisymmärryksessä, että sopimuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää osapuolilta ja niiden palveluksessa olevilta sitoutumista sopimuksen mukaisiin velvoitteisiin. Osapuolet sitoutuvat toteuttamaan sen, mitä tässä sopimuksessa ja projektisuunnitelmassa ja sen liitteissä on osapuolten kesken sovittu. Päätoteuttajan tehtävät ja vastuualueet koostuvat seuraavista osista: Hankkeen päätoteuttajana vastaa hankkeen hallinnoinnista, koordinoinnista ja toimii hankkeen talousyksikkönä. Päätoteuttajalla on oikeus hallinnoida hanketta osatoteuttajan lukuun tekemällä maksatushakemukset ja hoitamalla rahaliikenteen. Osatoteuttajien tehtävät ja vastuualueet koostuvat seuraavasta osista: Osatoteuttajana vastaavat omalla vastuualueellaan projektisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta, jotka on kuvattu projektisuunnitelmassa ja siihen liittyvässä vastuunjakotaulukossa. Osatoteuttajat vastaavat omalla vastuualueellaan toteuttavien toimenpiteiden dokumentoinnista sekä riittävän seuranta- ja arviointiaineiston tuottamisesta. Osatoteuttajat vastaavat omaan organisaatioonsa hankkeeseen palkattavien henkilöiden rekrytoinnista ja työnantajavelvoitteista. Osatoteuttajat vastaavat projektissa työskentelevien henkilöiden kokonaistyöajanseurannasta ja raportoinnista hankkeeseen kohdistuvien toimenpiteiden osalta. Sopijaosapuolet ovat ESR-hankkeen hakijoita ja allekirjoittavat projektin allekirjoitusliitteen, jolla sitoutuvat projektihakemuksessa ja sen liitteissä esitettävään toimintaan.. Hakemuksessa hakijat sitoutuvat noudattamaan ESRtoimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Kaikki osapuolet ovat rahoituspäätöksessä tarkoitettuja tuensaajia. ESR-rahoituspäätöksen ehdot (mm. kustannusarvio, seuranta ja raportointi, tarkastusoikeus, tekijänoikeudet jne.) koskevat osaltaan kaikkia osatoteuttajia. Ohjausryhmä Hankkeelle nimetään ohjausryhmä, johon jokainen osapuoli nimeää yhden edustajan. Ohjausryhmän tehtävänä on valvoa ja ohjata hankkeen toteuttamista rahoitushakemuksen ja sopimuksen rajaamissa puitteissa. Osapuolilla on oikeus korvata edustajansa ohjausryhmässä sopivaksi katsomallaan henkilöllä tai käyttää edustajanaan erikseen valtuuttamaansa henkilöä. Päätökset ohjausryhmässä tehdään yksimielisesti, ellei toisin tässä sopimuksessa ole sovittu. Päätoteuttaja pitää pöytäkirjaa kokouksista. Tavoitteet Sopimuksen osapuolet sitoutuvat toiminnassaan siihen, että tavoitteet voidaan saavuttaa hankesuunnitelman mukaisesti. Osapuolet vastaavat myös kukin omalta osaltaan hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden seurannasta ja arvioinnista sekä tähän liittyvästä dokumentoinnista, jotta toimintaa ja tuloksia voidaan riittävässä määrin arvioida suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 2

3 Kustannusarvio, rahoitus ja maksuliikenne Osapuolet sitoutuvat rahoitushakemuksessa sekä projektisuunnitelmassa ja sen liitteissä esitettyyn kustannusarvioon. Osapuolet sitoutuvat rahoitushakemuksessa sekä projektisuunnitelmassa ja sen liitteissä esitettyyn rahoitusmalliin ja maksuosuuksiin. Toteuttajien rahoitusosuudet maksetaan päätoteuttajalle, jolloin hankesuunnitelman mukainen rahoituskokonaisuus on käytettävissä kaikkiin yhteishankkeen toteutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Yhdenkään osatoteuttajan hankkeelle osoittamaa rahoitusosuutta ei voida kerryttää maksamalla yksinomaan tiettyjä kustannuksia. Hankkeen osatoteuttajat maksavat rahoitussuunnitelman mukaisen vuotuisen rahoitusosuutensa päätoteuttajalle kerran vuodessa. Päätoteuttaja maksaa maksatuspäätöksen saatuaan osatoteuttajille syntyneet kulut täysimääräisesti. Poikkeuksena on viimeinen maksuosuus, jonka osatoteuttaja maksaa päätoteuttajalle viimeisen maksatushakemuksen käsittelyvaiheessa päärahoittajan ilmoittamien hyväksyttävien kulujen mukaisesti. Sopijaosapuolet sitoutuvat noudattamaan kustannuslajikohtaista kustannusjakoa ja osatoteuttajakohtaisia enimmäiskustannuksia. Kustannuksia voi syntyä vain kustannusarviossa osatoteuttajittain eritellyn kustannusarvion mukaisiin kustannusluokkiin. Sekä hankkeen hallinnoija että osatoteuttajat perustavat kirjanpitoihinsa oman kustannuspaikan/seurantakohteen hankkeelle. Tälle seurantakohteelle ei kuitenkaan kirjata prosenttimääräisesti tuettavia yleiskustannuksia (flat rate). Osatoteuttaja lähettää hallinnoijalle maksatushakemuksia varten allekirjoitetun kirjanpito-otteen ja tarvittavat muut asiakirjat (mm. rahoittajan edellyttämät tositteet) hankkeen aiheuttamista kustannuksista kyseiseltä maksatuskaudelta. Hallinnoija päätoteuttajana kokoaa kirjanpitoraporteista ja muista asiakirjoista yhteisen maksatushakemuksen lähetettäväksi rahoittajalle. Kun maksatushakemus on käsitelty ja laitettu maksuun hallinnoijan tilille, välittää hallinnoija osatoteuttajan osuuden hyväksyttyjen kustannusten mukaisesti osatoteuttajan tilille. Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun rahoittaja on suorittanut maksatuksessa hyväksytyt kustannukset hallinnoijan tilille. Hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat ne todelliset ja toteutuneet kustannukset, jotka ovat välttämättömiä hankkeelle, jotka voidaan näyttää toteen, jotka ovat aiheutuneet hankkeen toteutusaikana ja jotka voidaan rahoittajan ehtojen mukaan hyväksyä. Osatoteuttajan tilitykset perustuvat sen kirjanpidossa oleviin todellisiin hankkeen toteuttamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin pois lukien prosenttimääräisesti korvattavat yleiskustannukset (flat rate), joita ei todenneta kirjanpidon tosittein. Osatoteuttaja on velvollinen pitämään oman kirjanpidon yhteydessä omaa kustannuspaikkaa, johon se kirjaa hankkeeseen kuuluvat menot. Osatoteuttaja on velvollinen rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti maksatushakemuksen yhteydessä esittämään maksuihin liittyvät tositteet ja maksujen perusteet (pois lukien flat rate -kustannukset). Sopijaosapuolet huolehtivat itse sellaisista kuluista, joita rahoittaja ei katso tukikelpoisiksi. Mikäli hallinnoija on maksanut tukikelvottomia kuluja osatoteuttajalle, peritään aiheettomasti maksettu osuus takaisin seuraavan tilityksen yhteydessä tai osatoteuttajalle lähetettävällä erillisellä laskulla. Mahdollisessa rahoittajan suorittamassa maksettujen avustusten takaisinperintätilanteessa sopijaosapuolet huolehtivat omien kulujensa osalta takaisin perittävän osuuden maksusta rahoittajalle. Mikäli hankkeen tavoitteita tai aikataulua muutetaan, tarkistetaan vastaavasti sopijaosapuolten kustannusarvioita ja rahoitusosuuksia. Euroopan komission, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, valtion tilintarkastajien, ministeriön, rahoittajan, sekä tarvittaessa hallinto- ja maksuviranomaisten virkamiehillä on oikeus valvoa ja tarkastaa hankkeen toimintaa ja varojen käyttöä. 3

4 Toteuttajien arvonlisäverokohtelu Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Raportointi Sopijaosapuolet sitoutuvat toimittamaan kaikki rahoittajan edellyttämät ja hankkeen puitteissa vaadittavat yhteenvedot rahoittajalle. Osapuolet sopivat keskenään sovittavista säännöllisistä raportointitavoista. Toteuttajaosapuoli sitoutuu toimittamaan kaikki rahoittajan edellyttämät ja hankkeen puitteissa vaadittavat raportit rahoittajan ohjeiden mukaisesti hallinnoijalle asianmukaisesti ja viipymättä. Hallinnoija vastaa raporttien yhdistämisestä ja toimittamisesta rahoittajalle. Sopijaosapuolet ovat velvollisia säilyttämään kaikki hankkeen toteuttamiseen liittyvät asiakirjat Euroopan Unionin säännösten edellyttämän ajan, kuitenkin vähintään saakka. Tausta- ja tulosaineisto Tausta-aineisto Tausta-aineisto ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat tausta-aineiston luoneelle osapuolelle. Osapuoli sitoutuu toimittamaan toisten osapuolten käyttöön sellaisen tausta-aineiston, jota toinen osapuoli tarvitsee tämän sopimuksen mukaisen työn suorittamista varten sekä sitoutuu myöntämään ilman erillistä korvausta tällaiseen tausta-aineistoon toisille osapuolille rinnakkaisen käyttöoikeuden hankkeen suorittamista varten hankkeen ajaksi. Tulosaineiston immateriaalioikeudet Tulosaineistot ja immateriaalioikeudet tulosaineistoon kuuluvat sille osapuolelle, joka on luonut, keksinyt tai laatinut kyseisen tulosaineiston, ellei rahoittajan rahoituspäätöksestä muuta johdu. Yhteistyössä aikaansaatujen tulosaineistojen immateriaalioikeudet kuuluvat yhteisesti niille osapuolille, jotka ovat sen aikaansaamiseen osallistuneet, ellei rahoittajan rahoituspäätöksestä muuta johdu. Tulosaineiston käyttöoikeudet Tulosaineistojen käyttäminen hankkeen suorittamiseen: Osapuolet toimittavat toisten osapuolten käyttöön sellaiset tulosaineistot, joita toinen osapuoli tarvitsee tämän sopimuksen mukaisen työn suorittamista varten sekä myöntävät ilman erillistä korvausta tällaisiin tulosaineistoihin toisille osapuolille rinnakkaisen käyttöoikeuden tämän sopimuksen mukaisen työn suorittamista varten hankkeen ajaksi. Tulosaineiston käyttö hankkeen jälkeen Osapuolten tavoitteena on, että hankkeen tulosaineisto luovutetaan yleiseen käyttöön kaikille siitä kiinnostuneille tahoille. Syntyneiden tietokoneohjelmien osalta tämä tarkoittaa niiden lisensioimista avoimen lähdekoodin lisenssillä. Ohjausryhmä päättää yksimielisellä päätöksellään tulosaineistoon ja sen hyödyntämiseksi tarvittavaan tausta-aineistoon hankkeen päättymisen jälkeen myönnettävistä käyttöoikeuksista ja käytettävästä avoimen lähdekoodin lisenssistä. Tulosaineiston julkistaminen Projektin päätyttyä tämän sopimuksen mukaisen projektin tulosaineisto on julkista, ellei laista tai tämän sopimuksen salassapitomääräyksistä muuta johdu. 4

5 Salassapito Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan tässä sopimuksessa tarkoitettua hanketta toteuttaessaan saamansa sellaiset aineistot ja sellaiset toista osapuolta tai tämän toimintaa koskevat tiedot, jotka on luonteensa vuoksi ymmärrettävä luottamuksellisiksi tai jotka on luottamuksellisiksi erikseen merkitty, sekä olemaan luovuttamatta niitä ulkopuolisille ja käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Luottamuksellisuusvelvoite ei koske sellaisia tietoja: a) jotka ovat olleet yleisesti tiedossa ennen neuvottelujen alkua tai tulevat myöhemmin tietoon muutoin kuin vastaanottajan tai sen henkilökunnan huolimattomuuden tai laiminlyönnin tai muun tämän sopimuksen vastaisen toiminnan vuoksi b) joiden vastaanottaja voi osoittaa olleen sen hallussa ennen tietojen saamista luovuttavalta osapuolelta c) jotka on saatu kolmansilta osapuolilta ja joiden ilmaisemiseen näillä on ollut oikeus d) jotka vastaanottaja on itsenäisesti kehittänyt e) jotka osapuolen on annettava julkisuuteen lain, asetuksen, tms. säännösten perusteella Osapuolilla on oikeus antaa luottamukselliseksi merkittyjä tietoja henkilökuntaansa kuuluvien käyttöön vain siinä laajuudessa, kuin se osapuolten kesken sovittujen tehtävien suorittamiseksi on tarpeen. Osapuolet sitoutuvat myös huolehtimaan siitä, että tässä sopimuksessa tarkoitettua hanketta toteutettaessa noudatetaan henkilötietojen suojaa ja salassapitoa koskevia säädöksiä. Osapuolet ovat velvollisia noudattamaan tämän sopimuksen luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita vielä viisi (5) vuotta luottamuksellisen tiedon vastaanottamisesta. Vastuut ja vahingonrajoitukset Osapuolet suorittavat tämän sopimuksen kohteena olevan hankkeen huolellisesti ja projektisuunnitelman mukaisesti, noudattaen hyviä työ- ja tutkimustapoja ja ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen. Tausta-aineistoja ja tulosaineistoja tai niiden käyttöoikeuksia toisilleen luovuttaessaan osapuolet pyrkivät siihen, että tausta-aineistot ja tulosaineistot ovat mahdollisimman virheettömiä. Luovuttava osapuoli ei kuitenkaan ole velvollinen antamaan luovutuksen kohteelle mitään takuuta ja luovutetun tausta-aineiston ja tulosaineiston käyttö tapahtuu yksin luovutuksensaajana olevan osapuolen vastuulla. Kukin osapuoli vastaa niistä vahingoista, joita toisille osapuolille mahdollisesti aiheutuu sen tekemän sopimusrikkomuksen johdosta. Vastuu vahingoista rajoittuu välittömiin kuluihin ja vahinkoihin. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Osapuolen vastuun ylärajana kutakin toista osapuolta kohtaan on kaikissa tapauksissa enintään kolmekymmentätuhatta (30.000) euroa ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Sopimuksen purkaminen Mikäli Sopijapuoli ei kykene täyttämään tämän Sopimuksen mukaisia tehtäviään ja velvollisuuksiaan aikataulullisesti, sisällöllisesti tai muutoin, tulee kyseisen Sopijapuolen ilmoittaa tilanteesta välittömästi muille Sopijapuolille. Sopijapuolten välisin neuvotteluin voidaan sopia lisäajasta, jonka aikana edellä mainittu sopimushäiriö tulee korjata. Mikäli Sopijapuoli ei kykene korjaamaan sopimushäiriötään sovitussa lisäajassa, katsotaan Sopijapuolen rikkoneen sopimusta olennaisesti. Tällöin muilla Sopijapuolilla on oikeus purkaa Sopimus rikkoneen Sopijapuolen osalta. Rikkoneen Sopijapuolen purkamishetkeen mennessä luovuttamat käyttöoikeudet jäävät voimaan tämän Sopimuksen mukaisina. Sopimuksen purkaminen ei vaikuta rikkoneen Sopijapuolen maksuvelvoitteisiin, joiden peruste on syntynyt ennen Sopimuksen purkamista. 5

6 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin sopijaosapuolten kesken. Mikäli aiheutuneita erimielisyyksiä ei pystytä neuvotteluin ratkaisemaan, sopijaosapuolet voivat saattaa asian Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Sopimuksen allekirjoitukset Tämä sopimus allekirjoitetaan TIPTOP-projektin allekirjoitusliitteellä. LIITTEET Projektihakemus Projektisuunnitelma Vastuujakotaulukko Osavastuut Yhteistoimintasopimuksen ja hakemuksen allekirjoitusliite 6

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot