Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5"

Transkriptio

1 VUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta Vuokralainen Jukka Ojainmaa Oy ja A. Peltomäki Oy jäljempänä Yritykset A.2Sopimuksen kohde Punkalaitumen kunnan Sarkkilan kylässä sijaitseva Ker-Lux niminen kiinteistö R:No Kiinteistön pinta-ala on noin 1,587 ha ja sillä sijaitsee teollisuushalli, jonka pinta-ala on noin m 2. Tämä vuokrasopimus koskee kaikkiaan yhteensä 998 m 2 :n suuruista tilaa, joka koostuu 829 m 2 :n halliosasta sekä 169 m 2 :n toimisto- ja sosiaalitiloista. Vuokrattava alue on merkitty sopimuksen liitteenä olevaan pohjapiirrokseen. Lisäksi Yritysten käytössä on piha-alue, joka on määritelty liitteessä. Yritykset vastaavat tilaan kohdistuvista vuokralaisen velvollisuuksista yhteisvastuullisesti. 2. VUOKRAAMINEN 2.1 Toiminnan määrittely Toimitilat vuokrataan käytettäväksi Jukka Ojainmaa Oy:n ja A. Peltomäki Oy:n yritystoimintaan siten, että tiloissa harjoitetaan ajoneuvojen ja koneiden säilytystä sekä niiden huoltoa, korjauksia ja muuta varikkotoimintaa. Yritykset ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että niillä on kaikki toiminnas saan tarvittavat viranomaisluvat ja että ne noudattavat toimintaansa liittyviä lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä.

2 2.2 Vuokra-aika Yritykset vuokraavat kohdan 1.2 tarkoittamat toimitilat kahden (2) vuoden määräajaksi, jonka jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Mikäli vain toinen yrityksistä irtisanoo vuokrasopimuksen, niin toisella yrityksellä on ensisijainen oikeus vuokrata tilat omaan käyttöönsä. Tila vuokrataan siinä kunnossa kuin se vuokraushetkellä on. Vuokrasuhteen päättyessä Yritykset luovuttavat vuokratut tilat niiden omistajalle teolliseen käyttöön soveltuvassa kunnossa, normaali kuluminen ja kunnan luvalla tehdyt muutostyöt huomioiden. Muutostöistä ei suoriteta Yrityksille korvausta vuokrasuhteen päättyessä, ellei näistä ole erikseen osapuolten kesken kirjallisesti sovittu. 2.3 Vuokra Yritykset maksavat kunnalle kuukausittaista vuokraa, joka on 2,04 euroa/m 2. Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron määrä. Vuokra sisältää vuokranantajalle maksettavat lämmityskustannukset. Vuokran määrä sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) siten, että vuokraa korotetaan kerran vuodessa 1.1. vastaavalla määrällä kuin tarkistuspisteluku on perusindeksin pistelukua suurempi. Perusindeksinä käytetään kesäkuun 2014 pistelukua ja tarkistusindeksinä tarkistusajankohtaa edeltävän syyskuun pistelukua. Mikäli indeksin pisteluku laskee, ei vuokran määrää kuitenkaan alenneta. Indeksin 1. tarkistus on vuonna Jos lainsäädännöllä tai julkishallinnon toimenpitein kohdistetaan uusi vero tai maksu vuokrasuhteeseen, voi vuokranantaja lisätä tästä aiheutuvat kustannukset vuokralaiselta perittävän vuokran määrään. Vuokra on maksettava erillisillä kunnan toimittamilla laskuilla viimeistään asianomaisen kuukauden 12. päivänä kunnan osoittamalle tilille. 2.4 Käyttömaksut Yritykset vastaavat rakennuksen, kiinteistön ja piha-alueen käyttöön liittyvistä maksuista kuten sähköstä, jätehuollosta sekä vedestä ja jätevedestä aiheutuvista maksuista sekä lisäksi mahdollisesta sähköliittymään liittyvistä yrityksen omasta toiminnasta johtuvista muutostöistä. Veden ja jäteveden osalta on sovittu, että Yritykset vastaavat myös Painosorvaamo Painopojat Oy:lle vuokratun tilan maksuista. Yritykset sopivat keskenään yritysten välisestä laskutuksesta. Kunta vastaa omista käyttömaksuistaan, jotka liittyvät kunnan omassa käytössä oleviin tiloihin tai kunnan kunnossapitovastuulla oleviin laitteisiin ja rakenteisiin, kts. erillinen vastuunjakotaulukko.

3 2.5 Kunnossapito Yritykset vastaavat siitä, että sopimuksen kohteena olevat toimitilat täyttä vät myös vuokra-aikana lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asetta mat edellytykset ja vaatimukset, kuten esimerkiksi työturvallisuutta, rakentamista, terveydensuojelua ja yritystoimintaan liittyvää paloturvallisuutta koskevien säännös ten ja määräysten asettamat vaatimukset. Yrityksille kuuluu vuokra-aikana kaikkinainen normaali kunnossapito sopimuksen tarkoittamasta vuokratusta tilasta tuotanto-, varasto- ja konttoritilojen osalta sekä toimintaa palvelevista järjestelmistä (ilmanvaihto), lukuun ottamatta koko lämmönjakeluverkostoa siihen kuuluvine laitteineen, joista vastaa kunta. Kiinteistön rakenteiden yleisestä kunnossapidosta sekä siitä, että kiinteistö täyttää sitä yleisesti koskevat lait sekä asetukset vastaa kunta, kts. erillinen vastuunjakotaulukko. Kunnossapitovelvollisuudesta taikka muista suorittamistaan töistä johtuvista kustannuksista tai toiminnan keskeytymisestä ei Yrityksillä ole oikeutta saada korvausta vuokranantajalta eikä hyvitystä vuokranmaksusta, ellei kyseessä ole sellaisesta hyvin merkittävästä toimenpiteestä, jonka osalta osapuolet ovat erikseen kirjallisesti sopineet korvauksesta/hyvityksestä ennen toimenpiteen toteuttamista. Yritykset voivat suorittaa kustannuksellaan kiinteistön ja vuokrattujen tilojen muutos- ja/tai perusparannustöitä saatuaan niihin kunnan etukäteen antaman suostumuksen ja mahdollisesti tarvittavan viranomaisen luvan. Muutostyöt jäävät kunnan hyväksi vuokrasopimuksen päätyttyä, ellei asiasta kirjallisesti sovita toisin. Kunnalla on kustannuksellaan oikeus suorittaa kiinteistöllä ja vuokratuissa tiloissa korjaus- ja huoltotöitä sovittuaan niistä etukäteen Yritysten kanssa. Yrityksillä ei ole oikeutta vaatia korvausta em. tavalla yhdessä sovittujen töiden perusteella. Kunta vastaa suorittamiensa töiden aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista, joita on aiheutunut yrityksen omaisuudelle. Kunnan on soviteltava em. työt mahdollisimman vähän yrityksen toimintaa haittaaviin ajankohtiin. Yritykset saavat kiinnittää tarvitsemiaan ja toiminnan edellyttämiä kilpiä vuokrauskohteen ulkoseiniin tai muihin ulosnäkyviin paikkoihin. 2.6 Vahinkotapahtumat ja vakuutukset Yritykset vastaavat sopimuksen kohteessa olevan oman omaisuutensa vuokra-aikaisesta vakuuttamises ta.

4 Kunta vastaa kiinteistön kiinteistövakuutuksesta. Mahdolliset vakuutus korvaukset maksetaan kunnalle. Yritykset sitoutuvat antamaan toiminnastaan vuokranantajalle riskiarvioinnin vaatimat tiedot. Mikäli rakennus tuhoutuu vahinkotapahtumassa kokonaan tai muutoin siten, että maksettu vakuutuskorvaus vastaa rakennuksen täyttä arvoa, tämä sopimus katsotaan purkautuneeksi. Mikäli rakennus tuhoutuu vahinkotapahtumassa vain osittain, vakuutuskorvaus käytetään ensisijaisesti rakennuksen kunnostamiseen. Mikäli sopimuksen kohteena oleva kohdassa 1.2 mainittu kiinteistö ei ole Yritysten käytettävissä, tässä sopimuksessa mainittuun käyttötarkoitukseen, Yritykset on oikeutettu tältä ajalta hyvitykseen vuokranmaksussa. Hyvitys on niiden päivien osuus kuukausivuokrasta, kun kiinteistö ei ole kokonaan Yritysten käytettävissä. Hyvitys huomioidaan seuraavan kuukauden vuokrassa. 3. MUUT SOPIMUSEHDOT 3.1 Tietojen antaminen Yritykset ovat velvollisia pyynnöstä toimittamaan kunnalle vuosittain tilinpäätöstietonsa. Yritykset ovat myös velvollisia antamaan kunnalle tietoja yrityksen toiminnan laadusta ja laajuudesta sekä työpaikkojen määrästä sekä niihin oleellisesti vaikuttavista muutossuunnitelmista hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista. Kunta ei saa luvatta ilmoittaa kolmannelle osapuolelle tämän kohdan nojalla tietoonsa saamaa liike- tai ammattisalaisuutta. 3.2 Sopimuksen siirtäminen Yrityksillä ei ole vuokra-aikana oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle, ellei kunta anna siirtämiseen kirjallista suostumustaan. Yritykset voivat kuitenkin omalta osaltaan alivuokrata osan tässä sopimuksessa tarkoitetuista toimi tiloistaan kolmannelle osapuolelle sopimuskauden puitteissa. Alivuokraussopimus on toimitettava tiedoksi kunnalle. 3.3 Viivästyskorko Mikäli vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun suorittaminen viivästyy, erääntyville saataville maksetaan korkolain suuruinen viivästyskorko eräpäivästä lukien. 3.4 Sopimuksen purkaminen

5 Sopijaosapuolella on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusta, eikä saatuaan tästä kirjallisen kehotuksen, viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään. Mikäli sopijaosapuoli rikkoo liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain (482/95) säännöksiä tai tämän sopimuksen vuokraamista koskevia määräyksiä, noudatetaan mitä sanotun lain 8 luvussa on säädetty sopimuksen purkamisesta. 3.5 Kunnan oikeus eräisiin suorituksiin ja toimenpiteisiin yrityksen lukuun Mikäli Yritykset laiminlyövät omat velvollisuutensa suorittaa edellä kohdassa 2.4 tarkoitettuja käyttömaksuja ja laiminlyönnin seurauksena rakennukselle mahdollisesti aiheutuu vahinkoa tai kysymyksessä oleva liityntäsopimus mahdollisesti puretaan, kunnalla on oikeus suorittaa Yritysten lukuun laiminlyöty käyttömaksu, liityntämaksu ja periä suoritus Yrityksiltä. Mikäli Yritykset laiminlyövät omalta osaltaan kohdassa 2.5 tarkoitetun kunnossapitovelvolli suutensa, kunnalla on oikeus suorittaa tarvittavat toimenpiteet Yritysten lukuun ja periä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset Yrityksiltä. Tässä kohdassa tarkoitetuille kunnan saataville Yritykset maksavat edellä kohdassa 3.3 tarkoitetun viivästyskoron suorituspäivästä lukien. 3.6 Erimielisyyksien selvittäminen Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset ristiriitaisuudet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Tästä sopimuksesta aiheutuvat ja siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan vuokranantajan sijaintipaikkakunnan mukaisessa käräjäoikeudessa. 3.7 Sopimuksen voimaantulo Tämä sopimus tulee voimaan Tässä vuokrasuhteessa noudatetaan Suomen lakia. Ellei tässä sopimuksessa ole muuta määrätty, noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa liikehuoneiston vuokrauksesta annettua lakia. Kunta nimeää ennen sopimuksen solmimista palveluksessaan olevan, kiinteistön kunnossapidosta vastaavan yhteyshenkilön ja pitää vastaisuudessa yrityksen tietoisena mahdollisista henkilövaihdoksista Tätä sopimusta on laadittu kolme (3) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle.

6 LIITTEET: 1. Pohjapiirros 2. Piha-alueen piirros 3. Vastuunjakotaulukko ALLEKIRJOITTAMINEN Punkalaitumella x.x.2014 Punkalaitumen kunta Lauri Inna kunnanjohtaja Oili Mölsä hallinto- ja talousjohtaja Jukka Ojainmaa Oy A. Peltomäki Oy Jukka Ojainmaa toimitusjohtaja Antti Peltomäki toimitusjohtaja

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

Vuokranantaja: Kangasalan kunta 1923299-5 PL 50 36201 Kangasala. xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja: Kangasalan kunta 1923299-5 PL 50 36201 Kangasala. xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 1(6) MAANVUOKRASOPIMUS (malli Savikontie) 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kangasalan kunta 1923299-5 PL 50 36201 Kangasala Vuokralainen: xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA

Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto MAANVUOKRASOPIMUS 1. Johdanto 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Vuokralainen Kiinteistö Oy Onnenlähde,

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja:

MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja: MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Vuokralainen: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Yritys- ja yhteisötunnus: 0215925-0 Kotipaikka ja osoite: Savonlinna, Keskussairaalantie 6, 57170

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014 VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku Vuokranantajan yhteyshenkilö: Mikko Lehtinen Puh. 0400

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

(Käännös) MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen

(Käännös) MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (Käännös) MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen Vuokraaja: Sjörövarnästet Ab, Y-tunnus 0915416-1 Pärnäsintie

Lisätiedot

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1.

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1. LEIRINTÄALUEEN VUOKRASOPIMUS Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Kiinteistö Oy Papinniemen Leirintäalue Yritys- ja yhteisötunnus: ei perustettu/rekisteröity Kotipaikka ja osoite: Parikkala, c/o Parikkalan

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

Vuokrasopimus. 1. Osapuolet. Vuokranantaja: Perustettava yhtiö omistajina Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki

Vuokrasopimus. 1. Osapuolet. Vuokranantaja: Perustettava yhtiö omistajina Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki 1 Vuokrasopimus 1. Osapuolet Vuokranantaja: Perustettava yhtiö omistajina Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki Vuokralainen: 2. Vuokrattava kohde 3. Vuokra-aika Etelä-Savon

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12)

VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12) VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12) VUOKRASOPIMUS 1 OSAPUOLET 1.1 KOy Naumanen (Y-tunnus 2021194-8) Osoite: K-rauta, Leväsentie 2, 70700 KUOPIO Yhteyshenkilö: Olli Naumanen Yhteystiedot: 050 320 6109, olli.naumanen@k-rauta.fi

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä

perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä OSAKASSOPIMUS l SOPIMUKSEN OSAPUOLET Kotkan kaupunld Y-tunnus 0160225-7, (jäljempänä myös "Kotka") Kouvolan kaupunki Y-tunnus 0161075-9, (jäljempänä myös "Kouvola") Iitin kunta Y-tunnus 0158766-7 Oäljempänä

Lisätiedot

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I Sepänkannas III Smedsede III 25 25 5 Metriä K 55 57 TONTTIEN HAKUMENETTELY Tonttia haetaan täyttämällä tonttihakemus. Tonttihakemuksen voi postittaa kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 NAANTALIN KAUPUNKI RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 Merimaskun Rantamakasiini, tontti ja vierasvenesatama Rakennus Naantalin kaupunki myy tarjousten perusteella Merimaskun Kirkonsalmen rannassa sijaitsevan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Osastopäällikkö 33, 11.6.2014. Toimisto- ja koulutus- sekä terapiatiloina

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Osastopäällikkö 33, 11.6.2014. Toimisto- ja koulutus- sekä terapiatiloina HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) RASTILAN RAVINTOLAN YLÄKERRAN VUOKRASOPIMUS Sopimuksen numero HEL 2014-007699 Kaupungin päätös Osastopäällikkö 33, 11.6.2014 Vuokra-alueen käyttötarkoitus Vuokranantaja

Lisätiedot

Toimitilan vuokrasopimus

Toimitilan vuokrasopimus Sopimusnumero: 31009 Sivu 1 (5) LUONNOS Toimitilan vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Nimi: SENAATTI-KIINTEISTÖT / Itä-Suomen alue Osoite: PL 1054 70101 KUOPIO HETU/Y-tunnus: 1503388-4 Yhteyshenkilö: Kerman

Lisätiedot

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS KROGERUS DRAFT 12.2.2014 KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki 24.3.2015 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

Nro 7/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 10.07.2015 klo 12:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 7/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 10.07.2015 klo 12:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 7/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 10.07.2015 klo 12:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

c/o Y-Säätiö Pitkänsillanranta 3 A, 9 krs 00530 HELSINKI y-tunnus: 2527125-3 yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, p.

c/o Y-Säätiö Pitkänsillanranta 3 A, 9 krs 00530 HELSINKI y-tunnus: 2527125-3 yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, p. VUOKRASOPIMUS Kiinteistö Oy Väinöläkoti (jäljempänä yhtiö) ja Espoon kaupunki (jäljempänä kaupunki) ovat sopineet tässä sopimuksessa ja sen liitteissä määriteltyjen Kiinteistö Oy Väinöläkodissa sijaitsevien

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Mynämäen kunta (Y-2048364-4) Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki Vuokralainen: Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry (Y-1969703-9) Keskuskatu

Lisätiedot