Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL Oulainen puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931"

Transkriptio

1 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL Oulainen puh Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, Oulainen, Sopimuksen tarkoitus Sopimuksella määritellään työllisyyden ja yritystoiminnan edistämiseen liittyvästä kunnan ja yrityksen yhteistyöstä vuokrattaessa ja lunastettaessa toimitiloja pakkausten valmistukseen ja graafiseen jälkikäsittelyyn. Yritys sitoutuu vuokraamaan tässä tarkoitetut toimitilat lunastusajaksi ja lunastamaan ne sanotun ajan kuluessa. Kaupunki sitoutuu myymään yritykselle kohdassa 1.3 mainitun tilan sen jälkeen, kun tilalla sijaitsevien toimitilojen omistusoikeus on tämän sopimuksen tarkoittamalla tavalla siirtynyt yritykselle. Kiinteistönkaupasta on laadittu erillinen esisopimus (liite nro 1). 1.3 Sopimuksen kohde Sopimuksen tarkoittama rakennus sijaitsee Oulaisten kaupungin 12. kaupunginosan (Kintunperän) korttelin 9 tontti nro 16 (kiinteistötunnus , kartta liitteenä nro 2). Tontti on neliön kokoinen. Rakennuksen pinta-ala on noin 850 neliöä. 2. VUOKRAAMINEN 2.1 Toiminnan määrittely Toimitilat vuokrataan käytettäväksi pakkausten valmistukseen ja graafista jälkikäsittelyä varten. Yritys on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on kaikki toiminnassaan tarvittavat viranomaisluvat ja että se noudattaa toimintaansa liittyviä lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä. Yritys pyrkii työllistämään kahden vuoden sisällä vähintään viisi (5) henkilöä. Yrityksen tulee mahdollisuuksien mukaan työllistää paikkakuntalaisia asukkaita. 2.2 Vuokra-aika Yritys vuokraa kohdan 1.3 tarkoittamat toimitilat maa-alueineen yhdeksäksitoista (19) vuodeksi. Vuokra-aika alkaa , jolloin tilat luovutetaan yrityksen käyttöön ja päättyy vuoden 2022 lopussa. 2.3 Vuokranmaksu Yritys maksaa kaupungille vuotuista vuokraa ns. pääoman korkona. Ko. pääoma vastaa kohdan 3.2.tarkoitettua lunastushintaa. Pääoman korko on 4 % ja se on kiinteä koko vuokra-ajan (19 vuotta). Vuotuinen vuokra maksetaan jaettuna kalenterikuukausille yhtä suuriin eriin. Kukin erä on maksettava viimeistään asianomaisen kuukauden 5. päivänä kaupungin osoittamalle tilille.

2 2 2.4 Käyttömaksut Yritys suorittaa kaikki rakennuksen ja kiinteistön käyttöön liittyvät maksut kuten esimerkiksi lämmityksestä, sähköstä, jätehuollosta sekä vedestä ja jätevedestä aiheutuvat maksut. Yritys maksaa lisäksi sähkön ja mahdollisen kaukolämmön liittymismaksut. 2.5 Kunnossapito ja perusparannukset 2.6 Vahinkotapahtuma ja vakuutukset Yritys on velvollinen maksamaan myös erän, joka vastaa suuruudeltaan asianomaisesta kohteesta maksettavaa kiinteistöveroa sekä mahdolliset yksityistielain mukaiset maksut. Yritykselle kuuluu vuokra-aikana kaikkinainen kunnossapito sopimuksen tarkoittamasta rakennuksesta ja maa-alueesta. Yritys on velvollinen huolehtimaan muun muassa rakennuksen tavanomaisista vuosikorjauksista ja huoltotöistä sekä ryhtymään kaikkiin rakennuksen kunnossapidon ja ylläpidon kannalta tarpeellisiin korjaustöihin. Yritys huolehtii tarpeelliseksi katsottujen perusparannustöiden tekemisestä ja vastaa töiden kustannuksista. Oleellisiin perusparannustöihin tulee saada kaupungin kirjallinen suostumus. Yritys vastaa siitä, että sopimuksen kohteena olevat toimitilat täyttävät myös vuokra-aikana lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamat edellytykset ja vaatimukset, kuten esimerkiksi työturvallisuutta, rakentamista, terveydensuojelua ja paloturvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten asettamat vaatimukset. Kunnossapitovelvollisuudesta tai perusparannuksista taikka muista suorittamistaan töistä johtuvista kustannuksista tai toiminnan keskeytymisestä yrityksellä ei ole oikeutta saada korvausta eikä vuokranmaksussa hyvitystä. Yrityksellä ei ole myöskään oikeutta vuokrasuhteen päättyessä saada korvausta sopimuksen kohteen arvoa nostaneista perusparannuksista tai muista töistä. Kaupunki on velvollinen kunnostamaan piha-alueen, päällystämään sen sekä rakentaa teollisuushalliin kunnon sadevesirännit. Työt pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti ja niistä aiheutuvat kustannukset lisätään töiden valmistumisen jälkeen 3.2. kohdan lunastushintaa. Kustannusarvio ko. töille on Yritys vastaa sopimuksen kohteen vuokra-aikaisesta vakuuttamisesta sen jälleenhankintaarvosta. Vakuutus tulee ottaa kaupungin nimiin, kaupungin nimeämästä yhtiöstä. Yritys vastaa vakuuttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Mahdolliset vakuutuskorvaukset maksetaan kaupungille. Mikäli rakennus tuhoutuu vahinkotapahtumassa kokonaan tai muutoin siten, että maksettu vakuutuskorvaus vastaa rakennuksen täyttä arvoa, tämä yritystilasopimus katsotaan purkautuneeksi. Jos yritystilasopimus purkautuu vahinkotapahtuman johdosta, vakuutuskorvaus jaetaan tällöin yrityksen ja kaupungin kesken siinä suhteessa kuin yrityksen maksamat lunastuserät ovat koko lunastushinnasta. Mikäli rakennus tuhoutuu vahinkotapahtumassa vain osittain, vakuutuskorvaus käytetään ensisijaisesti rakennuksen kunnostamiseen. Yritykselle suoritettavasta vakuutuskorvauksesta kaupungilla on oikeus kuitata tästä sopimuksesta johtuvat saatavansa ja muut tämän sopimuksen 4.5 kohdassa tarkoitetut erät, mikäli näiden vähentäminen yritykselle palautettavista lunastuseristä ei ole mahdollista. Kuittausoikeus koskee myös sellaisia sopimuksen kohteen käytöstä johtuvia maksuja, jotka kaupunki kiinteistönomistajana mahdollisesti joutuu yrityksen puolesta maksamaan kolmannelle tai kaupungin omalle laitokselle, vaikka nämä eivät vielä olisi erääntyneetkään.

3 3 3. LUNASTAMINEN 3.1 Lunastuksen suorittaminen 3.2 Lunastushinta 3.3 Lunastushinnan maksaminen Yritys on velvollinen lunastamaan edellä kohdassa 1.2 tarkoitetut toimitilat omakseen kohdassa 2.2 tarkoitetun vuokra-ajan kuluessa. Yrityksellä on lisäksi oikeus lunastaa toimitilat myös ennen vuokra-ajan päättymistä, suorittamalla kokonaisuudessaan yhtenä eränä sen, mitä vielä on maksamatta lunastushinnasta. Lunastushinta on sopimuksen alussa n Lunastushintaan on lisätty 2.5 kohdassa esitetyt perusparannustöistä aiheutuvat kustannukset. Lunastushinnan ja siihen liittyvän koron kuukausittainen maksuerä lasketaan ns. annuiteettiperiaatteella siten, että korko on 4 %, laina-aika vuotta ja pääoma ko. lunastushinta. Yritys maksaa vain pääoman korkoa kaksi vuotta ja sen jälkeen lyhennyserät 17 vuodessa. Maksuerät on maksettava viimeistään kunkin kuukauden 5. päivänä kaupungin osoittamalle tilille. Arvioitu kuukausierä on sopimuksen alussa sisältäen koron ja lyhennyksen ja kuukausierä on Vuosina 2014 ja 2015 yritys maksaa vain pääoman koron. 3.4 Omistusoikeuden siirtyminen 4. MUUT SOPIMUSEHDOT 4.1 Tietojen antaminen 4.2 Sopimuksen siirtäminen ja alivuokraus Sen jälkeen kun yritys on maksanut kokonaisuudessaan kaikki tähän sopimukseen perustuvat kaupungin saatavat, toimitilojen omistusoikeus siirretään yritykselle tämän sopimuksen liitteenä (liite nro 3) olevan eri luovutuskirjan allekirjoittamisella. Yritys on velvollinen pyynnöstä toimittamaan kaupungille vuosittain tilinpäätöstietonsa. Yritys on myös velvollinen antamaan kaupungille tietoja yrityksen toiminnan laatuun ja laajuuteen sekä työpaikkojen määrään oleellisesti vaikuttavista muutossuunnitelmista, hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista. Kaupunki ei saa luvatta ilmoittaa kolmannelle tämän kohdan nojalla tietoonsa saamaa liike- tai ammattisalaisuutta. Yrityksellä ei ole vuokra-aikana oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle, ellei kaupunki anna siirtämiseen kirjallista suostumustaan. Yrityksellä on oikeus alivuokrata tai muutoin luovuttaa toimitiloja suoraan yrityksen omaan toimintaan liittyen kolmannelle osapuolelle ilman kaupungin suostumusta. Muussa tapauksessa alivuokraukseen tarvitaan kaupungilta kirjallinen suostumus.

4 4 4.3 Viivästyskorko Mikäli vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun suorittaminen viivästyy, erääntyneille saataville maksetaan ao. lain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Tällä hetkellä viivästyskorko on 10,5 %. 4.4 Sopimuksen purkaminen 4.5 Lunastuserien palauttaminen Sopijapuolella on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusta, eikä, saatuaan tästä kirjallisen kehotuksen, viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään. Mikäli sopijapuoli rikkoo liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain (482/95) säännöksiä tai tämän sopimuksen vuokraamista koskevia määräyksiä, noudatetaan mitä sanotun lain 8 luvussa on säädetty sopimuksen purkamisesta. Sopimuksen purkautumisesta vahinkotapahtuman johdosta on lisäksi määrätty edellä kohdassa 2.6. Sopimuksen purkauduttua kesken sopimuskauden kaupunki palauttaa yritykselle tämän maksamat lunastushintaerät. Palautettavasta määrästä kaupungilla on oikeus vähentää seuraavat erät: a) tähän sopimukseen perustuvat kaikki saatavansa sekä myös sellaiset sopimuksen kohteen käytöstä aiheutuvat maksut, jotka kaupunki kiinteistönomistajana mahdollisesti joutuu yrityksen puolesta maksamaan kolmannelle tai kaupungin omalle laitokselle, vaikka nämä eivät vielä olisi erääntyneetkään; b) kustannukset, jotka kaupungille aiheutuvat toimitilojen saattamisesta sellaiseen kuntoon, että ne voidaan kohtuudella luovuttaa uuden yrityksen käyttöön, kyseisen yrityksen erityisvaatimuksia kuitenkaan huomioon ottamatta; c) 7:n prosentin tasapoisto lunastushinnasta kutakin rakennuksen iän mukaista vuotta kohden, jonka yritys on toimitiloja hallinnut; ja d) mikäli teollisuushalli joutuu olemaan käyttämättömänä ennen kuin se kaupungin purettua sopimuksen yrityksen laiminlyönnin vuoksi luovutetaan uuden yrityksen käyttöön, tyhjänä oloaikaa vastaavasti enintään puolen vuoden vuokran suuruinen määrä. 4.6 Kaupungin oikeus eräisiin suorituksiin ja toimenpiteisiin yrityksen lukuun Mikäli yritys laiminlyö velvollisuutensa suorittaa edellä kohdassa 2.4 tarkoitettuja käyttömaksuja tai kohdassa 2.6 tarkoitettuja vakuutusmaksuja ja laiminlyönnin seurauksena rakennukselle mahdollisesti aiheutuu vahinkoa tai kysymyksessä oleva liityntäsopimus taikka vakuutussopimus mahdollisesti puretaan, kaupungilla on oikeus suorittaa yrityksen lukuun laiminlyöty käyttömaksu, liityntämaksu tai vakuutusmaksu ja periä suoritus yritykseltä. Mikäli yritys laiminlyö edellä kohdassa 2.5 tarkoitetun kunnossapitovelvollisuutensa, kaupungilla on oikeus suorittaa tarvittavat toimenpiteet yrityksen lukuun ja periä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset yritykseltä. Tässä kohdassa tarkoitetuille kaupungin saataville yritys maksaa edellä kohdassa 4.3 tarkoitetun viivästyskoron suorituspäivästä lukien.

5 5 4.7 Suoritusten maksujärjestys 4.8 Erimielisyyksien selvittäminen 4.9 Sopimuksen voimaantulo Yrityksen kaupungille tekemä maksusuoritus katsotaan kaupungin yritykseltä olevien saatavien suoritukseksi viivästyskorkoineen seuraavassa järjestyksessä: 1) kohdassa 4.6 tarkoitettu saatava; 2) kohdassa 2.3 tarkoitettu vuokra; ja 3) kohdassa 3.2 tarkoitettu lunastushinta. Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan välimiesoikeudessa tai jomman kumman osapuolen niin vaatiessa paikallisessa hallinto-oikeudessa. Mikäli erimielisyydet jätetään välimiesoikeuden ratkaistavaksi, kumpikin osapuoli valitsee välimiesoikeuteen yhden jäsenen ja nämä puolestaan yhdessä puheenjohtajan. Siinä tapauksessa, etteivät osapuolten nimeämät välimiehet kahden viikon kuluessa pääse yksimielisyyteen puheenjohtajan valitsemisesta tai että toinen osapuoli laiminlyö välimiehen valitsemisen sanotussa ajassa, sopimukseen liittyvä riita tulee saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tämä sopimus tulee voimaan yrityksen osalta heti ja kaupungin osalta sitten, kun valtuuston sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. LIITTEET: 1) Kiinteistönkaupan esisopimus 2) Kartta 3) Omistusoikeuden luovutuskirja Oulaisissa OULAISTEN KAUPUNKI Esa Sippola kaupunginjohtaja Maarit Grekula kaupunginsihteeri KALENTERIPISTE T. OJA KY Tommi Oja liikkeenharjoittaja

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 10/2012 ASIALISTA aika: Tiistai 21.8.2012 klo 18.45 20.15 paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ

SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ IPTV-ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista laitteista 1 Johdanto 2 IPTV-palveluiden vastaanotto 3 Katselukortti

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a.

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a. 1 SOPIMUS SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän jäsenkunnat, eli 1) Enonkosken kunta, 2) Savonlinnan kaupunki ja 3)

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot