Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5 luvun tarkoittamalla tavalla leirintäalueen pitämistä varten.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5 luvun tarkoittamalla tavalla leirintäalueen pitämistä varten."

Transkriptio

1 MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Virolahden kunta ( ) Opintie Virolahti Vuokralainen: Vihertalkkarit Ay ( ) Hiekkatie Virolahti 1.2 Vuokra-alue Sopimuksen tarkoittamana vuokra-alueena on Virolahden kunnan Hellän kylässä oleva Camping -niminen tila RN:o Vuokra-alueen pinta-ala on n. 2,1 ha ja merkitty liitteenä 1 olevaan karttaan. Vuokrakohteena oleva tila on Virolahden merenrantaosayleiskaavassa merkitty RM merkinnällä maantien yläpuolista osaa lukuun ottamatta. RM merkintä tarkoittaa matkailupalvelujen aluetta. Kaavamääräys on liitteenä VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ 2.1. Toiminnan määrittely Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5 luvun tarkoittamalla tavalla leirintäalueen pitämistä varten. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on kaikki toiminnassaan tarvittavat viranomaisluvat ja että se noudattaa toimintaansa liittyviä lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä. Vuokralainen ei saa rakentamistoimenpiteillään eikä muillakaan toimenpiteillä aiheuttaa vuokranantajalle tai kolmansille vahinkoa tai haittaa. 2.2 Alueen toimintaedellytysten parantaminen Vuokranantaja kytkee alueen kunnan vesi- ja viemäriverkostoon rakentamalla alueelle siirtoviemärin, yhdysvesijohdon ja näihin liittyvän jätevesipumppaamon mennessä. Lisäksi vuokranantaja rakentaa talvikäyttöön soveltuvan wc-tilan huoltorakennuksen yhteyteen sekä muuttaa rannassa olevan saunarakennuksen kahdeksi erilliseksi suihkutilaksi mennessä. Vanhan saunarakennuksen vierustalle rakennetaan lasten liukumäki,

2 kaksiosainen keinu ja 3x3 m kokoisen hiekkalaatikon tarvittavine turvavarusteineen. Vuokranantaja purkaa pois vanhan suihkukopin ja jätevedenpuhdistamon sekä täyttää vanhan vesikaivon mennessä Mikäli rakennushanke estyy tai viivästyy naapureiden, maanomistajien tai viranomaisten toimesta, siirtyy määräaika viivästystä vastaavasti eteenpäin. 2.3 Kunnossapito ym. Vuokra-alueella on seuraavat rakennukset: - huolto- ja saunarakennus, valmistumisvuosi 2001 loma-asuntoja, n. 20 m2 3 kpl lomamökki n. 10 m2 6 kpl 1973,1973, 1980,1980,1980, 1985 vastaanottorakennus 1973 keittokatos 1973 rantasauna 1973 suihkutilat 1973 wc tilat 1973 (lista täsmennetään vielä) Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan rakennuksen ja ympäristön kunnossapidosta, siisteydestä, turvallisuudesta ja jätehuollosta kustannuksellaan. Kunnossapitovastuuseen kuuluvat kaikki rakennukset ja laitteet sekä niiden kalusteet, laitteet ja varusteet. Valmista rakennusta ei saa osaksikaan purkaa ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Kunnossapitovelvollisuudesta tai perusparannuksista taikka muista suorittamistaan töistä johtuvista kustannuksista tai toiminnan keskeytymisestä vuokralaisella ei ole oikeutta saada korvausta eikä vuokranmaksussa hyvitystä. Vuokralaisella ei ole myöskään oikeutta vuokrasuhteen päättyessä saada korvausta sopimuksen kohteen arvoa nostaneista perusparannuksista tai muista töistä joista ei ole erikseen sovittu. 2.4 Maaperän saastuminen Vuokranantaja ilmoittaa ympäristösuojelulain 104 :n mukaisesti, että käytettävissä olevien tietojen perusteella luovutuksen kohteena olevalla alueella ei ole jätteitä tai aineita, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuokra-alue ei vuokralaisen toimesta eikä muutoinkaan saastu tai roskaannu. Mikäli vuokra-alue tai sen osa siitä on kuitenkin vuokra-aikana ympäristönsuojelulain 75 :n tarkoittamalla tavalla saastunut, vuokralainen on velvollinen huolehtimaan alueen puhdistamisesta siten kuin lain 78 :ssä säädetään. Mikäli vuokralainen laiminlyö tässä tarkoitetun velvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus toteuttaa puhdistaminen vuokralaisen lukuun ja periä toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset vuokralaiselta. 2.5 Alivuokraus ja vuokrasopimuksen kiinnitys Vuokralaisella ei ole oikeutta alivuokrata tai siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle, ellei vuokranantaja anna tähän kirjallista suostumustaan. Kielto ei koske leirintäaluetoimintaan liittyvää vuokrausta. Vuokrasopimusoikeus voidaan kiinnittää vuokranantajaa enempää kuulematta.

3 2.6 Katselmukset Vuokranantajalla on oikeus toimittaa vuokra-alueella katselmuksia sen selvittämiseksi ovatko vuokra-alue ja sillä sijaitsevat rakennukset sopimuksen mukaisessa kunnossa ja noudatetaanko tämän sopimuksen määräyksiä myös muutoin 2.7 Johtojen ym. sijoittaminen Vuokralainen sallii kunnan osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeellisten johtojen, laitteiden yms. ja niiden kiinnikkeiden sijoittamisen vuokra-alueelle, sen yli tai sillä sijaitseviin rakennuksiin korvauksetta. Tässä tarkoitetuista toimenpiteistä vuokralaiselle aiheutuva suoranainen haitta tai vahinko korvataan erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. Rakennettavaa vesi- ja viemärin siirtojohtoa ei kuitenkaan korvata. 2.8 Luovutusvelvollisuus Jos kunta ennen vuokra-ajan päättymistä tarvitsee vähäisen osaa vuokra-alueesta asemakaavan kaduksi tai muuksi yleiseksi alueeksi, on vuokralainen velvollinen luovuttamaan alueen korvauksetta. Alueen luovuttamisesta vuokralaiselle aiheutuva haitta tai rakentamisesta aiheutunut kustannus korvataan erikseen tehtävällä sopimuksella. 3. VUOKRASUHTEEN KESTO Vuokra-aika on kaksikymmentäviisi (25) vuotta ja vuokra-aika alkaa kun alueen vuokraamista koskeva kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. 4. MAKSUT 4.1 Vuokra Vuosivuokra on 3225 euroa vuodessa (alv 0%). Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Vuokranmaksu alkaa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta ja ensimmäisen vuoden 2015 vuokra, 1610 (alv 0%) maksetaan mennessä. Jatkossa vuotuinen vuokra maksetaan jaettuna kahteen yhtä suureen erään. Ensimmäinen erä on maksettava viimeistään kesäkuun 30. päivänä ja toinen erä viimeistään marraskuun 30. päivänä. Vuokranantaja laskuttaa vuokrat. 4.2 Indeksiehto Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin seuraavasti: Kohdan 4.1 mukaista vuosi-vuokraa (perusvuokraa) muutetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Vuokran muutoksen suuruus ilmenee, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkistusindeksiluku on korkeampi tai alempi kuin perusindeksiluku, perusvuokraa korotetaan tai alennetaan vastaavasti.

4 Tarkistettu vuosivuokra lasketaan seuraavasti: Perusindeksinä on vuoden 2015 lokakuun indeksiluku. Tarkistusindeksi on seuraavan vuoden lokakuun indeksiluku. Ensimmäinen tarkistus on vuoden 2016 vuokraan. Tarkistettu vuosivuokra saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja kerrotaan perusvuokralla. Tarkistettua vuokraa maksetaan tarkistusajankohtaa seuraavan tammikuun alusta lukien. 4.3 Muut maksut Vuokralaisella on velvollisuus maksaa vesihuoltolaissa (119/2001ja 681/2014) tarkoitetut käyttö- ja perusmaksut sekä muut mahdolliset maksut vesihuoltolaitoksen toimittamista palveluista. Vesihuollon käyttömaksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan vesihuollon taksan mukaisesti. Käyttömaksu perustuu kiinteistön vesimittarilla mitattuun vesimäärään. Vuokralainen maksaa kiinteistön kiinteistöveron. 5. RAKENTAMINEN 5.1 Vuokralaisen rakentamisoikeus Vuokralaisella on oikeus rakentaa alueelle tarpeelliseksi katsomiansa rakennuksia, rakenteita ja laitteita kustannuksellaan. Tarvittavat viranomaisluvat vuokralainen hankkii kustannuksellaan. Mikäli vuokralainen haluaa rakentamistaan rakennuksista ja laitteista kohdan 5.3 mukaisen korvauksen, tulee hanke kustannusarvioineen hyväksyttää etukäteen vuokranantajalla. Vuokranantaja voi omista lähtökohdistaan päättää hyväksyykö rakennettavat rakennukset ja laitteet lunastettavaksi tai ei lunastettavaksi. Mikäli vuokranantaja hyväksyy rakennukset ja laitteet kohdan 5.3 mukaisen lunastuksen piiriin, tulee vuokralaisen toimittaa rakentamisen kustannuksista yksityiskohtainen erittely vuokranantajalle hyväksyttäväksi viimeistään vuoden kuluttua rakennuksen ja laitteen valmistuttua. Vuokranantaja tekee kustannusten hyväksynnästä erillisen päätöksen. Työkustannuksia hyväksytään hankkeeseen enintään 1/3 osa tarvikekustannusten hinnasta. Kustannukset esitetään arvonlisäverottomana ja vuokralainen vastaa arvonlisäverojen suorittamisesta. Kustannuksia käytetään kohdassa 5.3 mainitun lunastushinnan määrittelyyn 5.2 Kaavoitus Rantaosayleiskaavan mukaan alueen rakentaminen vaatii yleiskaavaa tarkempaa suunnittelua. Tämä tarkoittaa, että vähäistä rakentamista huomattavampi rakentaminen vaatii alueelle ranta-asemakaavan laadinnan. Mikäli vuokralainen aikoo rakentaa alueelle sellaisia rakennuksia, jotka vaativat ranta-asemakaavan laadintaa, on siitä ilmoitettava vuokranantajalle vähintään vuotta ennen suunniteltua rakentamista. Vuokranantaja ja vuokralainen suunnittelevat sen jälkeen yhdessä tarvittavan ranta-asemakaavan alueelle. Vuokranantaja laatii ranta-asemakaavan kustannuksellaan. Vuokralaisella ei ole mitään oikeutta saada korvauksia jos ranta-asemakaava ei saa lainvoimaa. 5.3 Vuokrasuhteen päättyessä Vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen viemään pois omistamansa rakennukset, laitteet ja laitokset sekä muun omaisuutensa. Vuokralainen on velvollinen siistimään alueen.

5 Mikäli tässä tarkoitettua vuokralaisen omaisuutta ei ole poistettu alueelta kolmen (3) kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä, vuokranantajalla on oikeus myydä ne vuokralaisen lukuun julkisella huutokaupalla sekä siistiä alue myynnistä saaduilla varoilla. Mikäli vuokra-alueella oleva vuokralaisen omaisuus arviolta kattaa lähinnä vain julkisen huutokaupan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, vuokranantajalla on oikeus menetellä omaisuuden suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla. Mikäli vuokralainen on hyväksyttänyt rakentamisen etukäteen vuokranantajalla, lunastaa vuokranantaja rakennukset ja laitteet. Lunastushinnan perusteena on hyväksytyt, arvonlisäverottomat kustannukset. Kustannuksiin tehdään 4% mukainen tasapoisto vuodessa. Poisto lasketaan rakennuksen tai laitteiden valmistumisvuodesta alkaen. Lunastuskorvaus maksetaan arvonlisäverottomasta summasta eikä lunastuskorvaus sisällä arvonlisäveroa. Mahdollisesta arvonlisäveron palautuksesta vastaa vuokralainen arvonlisäverosta annetun lain mukaisesti. 6. MUUT SOPIMUSEHDOT 6.1 Vahinkotapahtuma Mikäli vuokra-alueella oleva vuokranantajan omistama rakennus tuhoutuu vahinko-tapahtumassa joko kokonaan tai osittain, vuokranantajan on rakennettava tuhoutuneen tilalle entistä vastaava rakennus. Rakennustyö on aloitettava vuoden kuluessa ja loppuunsaatettava kahdessa (2) vuodessa vahinkotapahtumasta lukien. Voidaan myös sopia, ettei tilalle rakenneta vastaavaa rakennusta, jos vuokralainen haluaa rakentaa muunlaisen rakennuksen. 6.2 Viivästyskorko Mikäli vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun suorittaminen viivästyy, Virolahden kunta perii erääntyneille saataville korkolain 4 :n 3 momentin mukaisen viivästyskoron. 6.3 Sopimuksen purkaminen Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus maanvuokralain (258/66) 21 :ssä mainituilla perusteilla. Vuokralaisella on myös oikeus purkaa sopimus. Vuokralaisen purkaessa vuokrasopimuksen, täytyy purkuilmoitus antaa vuokranantajalle vuosi ennen vuokravuoden päättymistä (edellisen vuoden loppuun mennessä). Vuokralaisen omaisuuden ja alueen siistimisen suhteen menetellään, kuten edellä kohdassa 5.3 on määrätty. 6.7 Muut sopimusehdot Alueen puusto kuuluu vuokranantajalle. Puuston poistosta on sovittava vuokranantajan kanssa. 6.8 Sopimuksen voimaantulo Tämä sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

6 Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta yksi kummallekin sopijapuolelle 6.9 Erimielisyyksien selvittäminen Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan kiinteistön sijaintikunnan käräjäoikeudessa. Virolahdella 2015 Virolahden kunta Osmo Havuaho kunnanjohtaja Viherrakentajat Ky

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA

Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto MAANVUOKRASOPIMUS 1. Johdanto 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Vuokralainen Kiinteistö Oy Onnenlähde,

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuokranantaja: Kangasalan kunta 1923299-5 PL 50 36201 Kangasala. xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja: Kangasalan kunta 1923299-5 PL 50 36201 Kangasala. xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 1(6) MAANVUOKRASOPIMUS (malli Savikontie) 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kangasalan kunta 1923299-5 PL 50 36201 Kangasala Vuokralainen: xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

(Käännös) MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen

(Käännös) MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (Käännös) MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen Vuokraaja: Sjörövarnästet Ab, Y-tunnus 0915416-1 Pärnäsintie

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja:

MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja: MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Vuokralainen: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Yritys- ja yhteisötunnus: 0215925-0 Kotipaikka ja osoite: Savonlinna, Keskussairaalantie 6, 57170

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Mynämäen kunta (Y-2048364-4) Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki Vuokralainen: Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry (Y-1969703-9) Keskuskatu

Lisätiedot

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I Sepänkannas III Smedsede III 25 25 5 Metriä K 55 57 TONTTIEN HAKUMENETTELY Tonttia haetaan täyttämällä tonttihakemus. Tonttihakemuksen voi postittaa kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 19.2.2015 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 19.2.2015 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 19.2.2015 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 13 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 14 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 NAANTALIN KAUPUNKI RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 Merimaskun Rantamakasiini, tontti ja vierasvenesatama Rakennus Naantalin kaupunki myy tarjousten perusteella Merimaskun Kirkonsalmen rannassa sijaitsevan

Lisätiedot

Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5

Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5 VUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5 Vuokralainen Jukka Ojainmaa Oy ja 1761586-1 A. Peltomäki Oy 2207236-3 jäljempänä Yritykset A.2Sopimuksen

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä

perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä OSAKASSOPIMUS l SOPIMUKSEN OSAPUOLET Kotkan kaupunld Y-tunnus 0160225-7, (jäljempänä myös "Kotka") Kouvolan kaupunki Y-tunnus 0161075-9, (jäljempänä myös "Kouvola") Iitin kunta Y-tunnus 0158766-7 Oäljempänä

Lisätiedot

Nro 7/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 10.07.2015 klo 12:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 7/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 10.07.2015 klo 12:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 7/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 10.07.2015 klo 12:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI LUOVUTETTAVA TONTTI 2013

NAANTALIN KAUPUNKI LUOVUTETTAVA TONTTI 2013 NAANTALIN KAUPUNKI LUOVUTETTAVA TONTTI 2013 ITÄ IMMANEN 529 28 25 5 . NAANTALI Luovutettava tontti 2013. ITÄ-IMMANEN 529-28-25-5. Sijaintikartta ITÄ-IMMANEN LUOVUTETTAVA TONTTI SYKSY 2013 14.3.2007BM K.osa

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1.

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1. LEIRINTÄALUEEN VUOKRASOPIMUS Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Kiinteistö Oy Papinniemen Leirintäalue Yritys- ja yhteisötunnus: ei perustettu/rekisteröity Kotipaikka ja osoite: Parikkala, c/o Parikkalan

Lisätiedot

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa.

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa. HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUS Liite 13 1. VUOKRANANTAJA Raahen kaupunki, 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe 2. VUOKRALAINEN 3. VUOKRAUKSEN KOHDE 4. KÄYTTÖTARKOITUS 5. VUOKRA-AIKA 6. VUOKRAMAKSU Alueen nimi: Alue

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12)

VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12) VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12) VUOKRASOPIMUS 1 OSAPUOLET 1.1 KOy Naumanen (Y-tunnus 2021194-8) Osoite: K-rauta, Leväsentie 2, 70700 KUOPIO Yhteyshenkilö: Olli Naumanen Yhteystiedot: 050 320 6109, olli.naumanen@k-rauta.fi

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014 VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku Vuokranantajan yhteyshenkilö: Mikko Lehtinen Puh. 0400

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

Toimitilan vuokrasopimus

Toimitilan vuokrasopimus Sopimusnumero: 31009 Sivu 1 (5) LUONNOS Toimitilan vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Nimi: SENAATTI-KIINTEISTÖT / Itä-Suomen alue Osoite: PL 1054 70101 KUOPIO HETU/Y-tunnus: 1503388-4 Yhteyshenkilö: Kerman

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot