Mobility Coach LdV/TOI/ This project has been funded with support from the European Commission.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mobility Coach LdV/TOI/147 515. This project has been funded with support from the European Commission."

Transkriptio

1 This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Page 1

2 TABLE OF 1. Ideasta Mobility Coach hankkeeksi: Johdanto 2. Mobility Coach profile 3. Koko valmennukse käsikijoitus 4. Interview Passers - By 6. Ryhmäharjoitus 7. Ryhmäharjoitus 8. Yksilöharjoitus 9. Poikkeamailmoitus 10. Oletko aktiivinen kuuntelija? 11..Valmennussession simulointimulointiharjoitus esimerkkitapaus 12. Yksilöharjoitus 13. Sano Hei! 14. Idän pikajuna (Orient Express) 15. Sanaton viestintä eri kulttuureissa 16. Sanaton viestintä eri kulttuureissa 17. Analysing Culture 18. à Liite 4 Toinen kulttuuri 19. Korkean ja matalan kontekstin kulttuurit: eroavuudet 20. Story Telling 21. The Communication Carrousel 22. Annex 5: Quiz 23. Annex 6: Prejudice quiz questions 24. Annex 7: Theory on prejudice 25. Ryhmäharjoitus 26. Theory on prejudice 27. Guided conversation instructions 28. Training presentation introduction 29. A coach should be able 30. Manual for unit 2 - Guidance 31. Manual for unit 2 - Communication 32. Powerpoint presentation unit 2 - Coaching 33. Powerpoint presentation unit 2 - Coaching process, skills and tools for mobility 34.Wheel of life Page 2 Page 3

3 1. Ideasta Mobility Coach hankkeeksi: Johdanto Leonardon Key to Mobility (Avain liikkuvuuteen) hankkeen päätöstilaisuus oli syyskuussa Hankkeen tulos oli valmennuskurssi, jossa valmentajat, opettajat tai tutorit oppivat välineitä ja tukimoduuleja, jotka varustavat heidät valmistamaan harjoittelijat paremmin liikkuvuutta tarjoaviin ulkomaisiin harjoittelupaikkoihin. (www.keytomobility.de). Hankkeen menestys vakuutti kansainvälisen hankeryhmän kehittämään lisää tukimoduuleja, joiden tavoite on tehostaa liikkuvuushankkeiden toteuttamista ulkomailla. Kurssin päätöskeskustelussa tuli yhä ilmeisemmäksi, että sellaisten harjoittelupaikkojen ongelmia esiintyy myös työpaikalla ja ne usein aiheutuvat kulttuurieroista johtuvasta odotusten, elämäntyylien ja työhön liittyvien asenteiden erilaisuudesta. Selvisi, että näistä eroavuuksista johtuvat konfliktit voi ratkaista vain työpaikalla oleva pätevä kontaktihenkilö, jolla on erikoistuneet taidot ja osaaminen tällä alueella. Tilaisuuden loppuun mennessä, oli luotu Mobility Coach hanke. 1.1Miksi liikkuvuusvalmentajaa tarvitaan? Liikkuvuutta tarjoavat harjoittelupaikat ulkomailla ovat valtava haaste kaikille asianosaisille. Nuorille harjoittelijoille ne ovat usein ensimmäinen kerta, kun he jättävät pidemmäksi aikaa sen perheen, jossa kasvoivat. Lisäksi, heidän täytyy sopeutua vieraaseen työ- ja asuinympäristöön. Osallistuvat liikeyritykset ovat vastuussa näiden nuorten harjoittelijoiden integroinnista heidän sisäisiin työprosesseihinsa siten, että he voivat parhaalla mahdollisella tavalla käyttää ja kehittää taitoja, jotka he ovat jo saavuttaneet. Huolellisesta valmistautumisesta ja järjestelyistä huolimatta, kuitenkin, ulkomaisiin harjoittelupaikkoihin usein liittyy tyytymättömyyttä ja ristiriitoja, jotka täytyy sovitella ja ratkaista paikallisesti. Ongelmat ovat usein tulos kulttuurisista eroista elämäntyylissä ja asenteessa työhön. Niinpä on tärkeää, että jokainen yritys, joka tarjoaa harjoittelupaikkoja ulkomaalaisille harjoittelijoille, nimeää ulkomaisille harjoittelijoille kontaktin, joka toimii yhteyshenkilönä ja tuntee kulttuurierot ja keskeiset palaute- ja valmennusmenetelmät. Tämä on ainoa tapa ratkaista ongelmat nopeasti ja varmistaa, että harjoittelu toteutuu kaikkia asianosaisia tyydyttävällä tavalla. 1.2 Kuka on liikkuvuusvalmentaja? Tässä skenaariossa, liikkuvuusvalmentaja on kouluttaja / opettaja / tutor, joka on sopivan pätevä sovittelemaan ja ratkaisemaan ristiriitoja ja muita erilaisista odotuksista johtuvia ongelmatilanteita. Eri liikeyrityksistä ja oppilaitoksista kerätyt hankkeen tiedot osoittavat, että liikkuvuusvalmentajalla täytyy olla seuraavat suhtautumistavat ja tiedot, jos ulkomaisen liikkuvuusharjoittelun on määrä onnistua: 1. Hyvät kulttuurienväliset taidot ovat avainedellytys, jotta henkilö voi toimia pätevästi liikkuvuusvalmentajana ulkomaan harjoittelujaksojen yhteydessä. Nämä taidot ovat liikkuvuusvalmentajalle välttömiä, jotta hän voi vakuuttavasti sovitella kulttuurieroista johtuvia eri käyttäytymistapojen, elämäntyylien ja työasenteiden välisiä ristiriitoja. 2. Liikkuvuusvalmentajan täytyy myös tuntea sopivat palaute- ja valmennusmenetelmät luodakseen ammatillisen prosessin toimiessaan ulkomaalaisten harjoittelijoiden kanssa ja tarjotessaan heille tukea ja motivointia ongelmatapauksissa. 3. Tärkein vaihe harjoittelupaikassa on alkuvaihe. Tällöin vakiinnutetaan luottamus eri osapuolten välille ja vertaillaan heidän odotuksiaan. Siksi on tärkeää varmistaa, että alkuvaihe rakennetaan tehokkaasti, jotta vaikeudet ja ongelmat pidettäisiin mahdollisimman vähäisinä alusta alkaen. 2. Johdatus valmennus- ja palautemenetelmiin: Kotitehtävän tarkistuksen aikana, kurssi sitten tarjoaa johdatuksen valmennukseen. Tätä seuraavat erilaiset harjoitukset, jotka mahdollistavat, että osallistuja voi testate omia valmennustaitojaan ja harjoitella palaute- ja valmennusmenetelmiä. Osallistujat saavat monisteena yhteenvedon teoreettisista peruselementeistä. 3. Kulttuurienvälinen viestintä: Kulttuurienväliset viestintätaidot ovat liikkuvuusvalmentajan keskeinen vaatimus. Tämä moduuli tarjoaa johdatuksen kulttuurienvälisiin taitoihin ja kulttuurienväliseen viestintään sekä antaa osallistujille mahdollisuuden arvioida ja kehittää omia kulttuurienvälisiä taitojaan harjoitusten ja keskustelujen muodossa. Kaikki asiakirjat, joita kurssilla tarvitaan, sisältyvät työkalupakkiin, joka voidaan ladata million tahansa osoitteesta www. coach4mobility.net. Työkalupakki sisältää seuraavat asiakirjat: a. Liikkuvuusvalmentajan profiili: työn osatekijät ja taidot, joita liikkuvuusvalmentajalta edellytetään. Tämä myös määrittää EQ- F:n koulutuksen / valmennuksen viitetason ja opintopisteiden myöntämisen. Pitkän version lisäksi on olemassa myös lyhennetty versio, joka voidaan jakaa Mobility Coach valmennuskurssin osallistujille. b. Valmennusohjelman käsikirjoitus: valmennuskurssin ohjelma taulukkomuodossa, siinä ilmoitetaan ajat, materiaalit ja vastaavat harjoitukset. c. Kurssin materiaalit: harjoitukset materiaaleineen ja tarvittavine aikamäärineen, videoineen ja esityksineen. Kaikki kurssimateriaalit on suunniteltu siten, että niitä voidaan käyttää välittömästi. d. Monistettavat asiakirjat: Tämä sisältää lyhennetyn version liikkuvuusvalmentajan profiilista, monisteen, jossa on palaute- ja valmennusmenetelmien selitykset sekä lyhyen johdatuksen, jotka voidaan jakaa Mobility Coach valmennuskurssin osallistujille monisteena. e. Todistus: Olemme käyttäneet EU:n todistusta, joka voidaan ladata kaikilla eurooppalaisilla kielillä seuraavasta linkistä: https://europass.cedefop.europa.eu/pt/documents/european-skills-passport/certificate-supplement/examples f. Toteutusohje: toteutusohjeet, jotka sisältävät tärkeää tietoa liikkuvuusvalmentajan käyttöönotosta, laadittiin kansallisissa työpajoissa, joihin osallistui sidosryhmiä koulutuksen, politiikan ja like-elämän aloilta. Hyvät kulttuurienväliset taidot, riittävä palaute- ja valmennusmenetelmien tuntemus sekä tehokkaasti rakennettu konsepti ensimmäistä ulkomaan harjoittelijoiden tapaamista varten ovat ratkaisevan tärkeitä liikkuvuusvalmentajan työlle ja liikkuvuusvalmentajien koulutus on siksi laadittu näiden periaatteiden pohjalle. 1.3 Valmennuskurssin keskeiset periaatteet ja sisällöt liikkuvuusvalmentajille Aloittaen koulutusjärjestelmien vertailusta ja yrityksissä ja ammatillisissa oppi- ja harjoittelulaitoksissa tehdystä tutkimuksesta, ensimmäinen askel oli liikkuvuusvalmentajan profiilin määrittely. Profiili osoittaa liikkuvuusvalmentajan työn tärkeimmät piirteet ja vaadittavan osaamisen ja se laadittiin heijastamaan yritysten ja ammatillisten oppilaitosten erityistarpeita ja määrittelyjä kahdeksalla eurooppalaisella osaamistasolla. Se myös määrittää EQF:n koulutuksen / valmennuksen viitetason 5. Opetussuunnitelmaa työstettiin sitten liikkuvuusvalmentajan profiilin pohjalta ja kokeiltiin kansainvälisissä ja kansallisissa työpajoissa. Valmennuskurssin lopullinen versio koostuu kolmesta sisältömoduulista ja siihen tarvitaan tuntia. Kansalliset työpajat osoittivat, että kurssin pituus riippuu suuressa määrin kansallisesta opettamisen ja oppimisen mentaliteetista. Valmennusmoduulit käsittelevät seuraavia sisältöjä: 1. Johdatus valmennuskurssiin ja ensimmäisen tapaamisen sisältö: Tämä moduuli on johdatus valmennuskurssiin. Siinä esitellään kurssin sisältö ja sitten siirrytään yhteisesti laatimaan liikkuvuusvalmentajan ja hänen työnsä määritelmä. Se perustuu harjoitukselle ja liikkuvuusvalmentajan profiilin lyhennetylle versiolle. Tätä seuraavat erilaiset harjoitukset, joissa osallistujat laativat sisällön ensimmäiselle ulkomaalaisten harjoittelijoiden tapaamiselle. Moduuli päättyy kotitehtävään, joka johdattaa seuraavaan moduuliin. Page 4 Page 5

4 Mobility Coach Profile Mobility Coach Profile The Mobility Coach works in an organization, with mobility processes. S/he works in the organization of induction process of students when they are abroad to do an internship, within the companies, listen carefully their expectations and determining their initial situation, discussion the induction process, its activities and competences, deciding together with the students and companies which activities suits this process and planning the work to be performed. To guide the students during the all internship, the Mobility Coach provides clear feedback to the students performance during the activities, checks the learning process and allows the students to reflect on it in order to solve his/her problems, regularly coaches and counsels the students, taking the necessary actions to improve students performance, adjusts the guidance and communication processes to the needs and cultural aspects and inspire independence and motivation into the students performance. The Mobility Coach interacts with several students and assessing the induction/learning results, deciding when the students have enough knowledge to perform the tasks, planning and preparing the review based on previous defined assessment criteria explained to the students, informing the students about the assessment timings and methods in order to obtain some explanations about the choices and performance in the execution of tasks and do an informed assessment based on the workplace mentor and visible behavior judgment and on his/her previous knowledges on the profession. S/he delivers the students feedback using a proper technique and using the mistakes and feedback obtained from the students for selfimprovement. The Mobility Coach works on EQF level 5. Activities of a Mobility Coach Organization Guidance Intercultural Listen expectations and questions Discuss and design induction process, its objectives activities and competences involved Determine students initial situation Explain the working environment Give clear instruction and feedback on work performance and attitude Check periodically the learning progress Counselling and coaching the student in tasks performance Improve the role as a mobility coach Plan and prepare revisions based on previous defined assessment criteria Define assessment timings and methods Deliver feedback using a proper technique Improve the mobility coach role The tasks of a Mobility Coach are defined in key tasks and work processes. The Mobility Coach profile consist of 3 key tasks that are typical form this professions: 1. Find out, discuss the expectations for the working period and develop the induction program and consequent working activities. Identify the different approaches in mobility process. Characterize action-oriented learning, learning tools and their applications. Discriminate learning tools that underpin the mobility process. Collect and process information in order to make use of it in a mobility process. Choose the proper negotiation strategies, models and techniques in a multicultural working context. Identify available opportunities for working activities. Analyze and interpret learning needs for the mobility process. Identify typical obstacles to the implementation of the induction process of a student/trainee. Page 6 Page 7

5 2. Coach and mentor the student and reflect on own learning and attitudes. Raise awareness for the importance of intercultural management in the process of welcoming foreigners and coach them. Decipher complex and layered cultural connotations in verbal and non-verbal communication Define intercultural conflict solving in a mobility process. Identify and assess own and others emotions in a coaching process. Identify own strengths and weaknesses of and to be able to search for the education and training opportunities and guidance and/or support available. Masters the techniques of stimulating self-assessment by means of observation and active listening. 3. Establish a proper communication process and feedback and perform an objective assessment. Identify and differentiate communication skills. Describe social competences involved in a mobility process. Identify the interrelation and interdependence of dominant values and believes-systems in work-life balance. List intercultural communication competencies. Describe practice active listening skills, communication, non-verbal communication and body language, language as a tool for self-expression. Plan and evaluate the entire process of an intercultural project. Communication in mother tongue Communication in foreign languages Digital competences and basic competences in technology Learning to learn Social and civic competences Competences of a Mobility Coach Apply extended communication and conflict solving strategies to a greater level of trust and responsibility. Practice active listening skills, communication, non-verbal communication and body language. Promote training situations for participants for active listening and active speaking. Facilitate the introduction and coach sensitive the entire mobility process. Apply extended communication skills in order to support creative processes, to solve problems in interaction, to motivate participants. Create a critical and constructive dialogue with the students/trainees. Develop and present a creative summary presentation, report in using new technologies. Apply new approaches and strategies for learning: learning by doing and action oriented learning. Organize the creation of a personal project. Create self-directed development opportunities. Express interest in engaging in communities and networks for cultural, social and/ or professional purposes. Show motivation and confidence to pursue the learning and coaching objectives. Think and analyze critically. Promote the importance of the feeling of belonging to the organization. Act as a coach in the personal/professional working process of each student/ trainee. Adapt and practice an appropriate code of behavior. Facilitate the mobility process in which the students/trainees feel confident and secure and express themselves open-minded and self-confident way. Sense of initiative and entrepreneurship Show flexibility and adapt behavior to different requirements and situations. Implement a mobility process setting objectives and identifying what is required and how to be carried out. Apply action oriented methodology and didactics to differentiated individuals. Integrate creative solutions in an intercultural team in order to solve a problem, interacting with individuals and group from other cultures successfully. Support the development and manage common solutions taking into account Cultural awareness and expression cross-cultural differences and behaviors promoting powerful cooperation. Apply the correct intercultural standards to the work-process activities in different areas. Leverage cultural differences in view to integrate the student/trainee. Support the development and manage common solutions taking into account cross-cultural differences and behaviors. Reorganize strategies for resolving intercultural conflicts. Page 8 Page 9

6 3. Koko valmennuksen käsikirjoitus Mobility Coach - Johdatus ja perehdytys Kesto 5 tuntia Aika: Aihe: Menetelmä: Tulos: Materiaali: Johdatus Mobility Coach projektiin ja valmennukseen Osallistujien perehdytys PP-esitys Ryhmäharjoitus Ylpeys ja ennakkoluulo : Jokainen osallistuja saa samanlaisen pinon kortteja ja tutustuu toisiin osallistujiin. Harjoitus pitää tehdä englanniksi. Osallistujat saavat tietoa projektista sekä valmennuksen rakenteesta ja menetelmästä Osallistujat esittäytyvät hyvin helpolla ja miellyttävällä tavalla. Power-Point esitys: Johdanto, videotykki, tietokone Ylpeys & ennakkoluulo harjoituksen kuvaus, korttipino harjoituksessa kuvatun mukaisesti Osallistujat tuntevat itsensä ulkomaalaisiksi vieraassa maassa reflektoidakseen liikkuvuusvalmentajan profiilia ja tehtäviä yksityiskohtaisemmin. Harjoituksen konkreettiseksi tulokseksi tulee luettelo vaikeuksista, joita voi tulla esiin. Tehtävän kuvaus, valkotaulu, kortteja, kyniä, paperia Koko moduulin palaute 30 Liikkuvuusvalmentajan määritelmästä, profiilista ja tehtävistä keskustellaan kokonaisuutena Osallistujien pitäisi olla varmoja liikkuvuusvalmentajan profiilista, roolista ja tehtävistä Mobility Coach aikataulu moduuli 2: Ohjaus moduulin kesto: 4 tuntia Valkotaulu, kortteja, kyniä, paperia Aika : Aihe: Menetelmä: Tulos: Material: Kotitehtävä Esitys Kotitehtävä Pohdiskelu Johdatus aiheeseen Valmennus Yksilöharjoitus Jos he eivät halua käyttää Facebookia: he voivat tehdä sen sähköpostitse tai postitusryhmien kautta. Padlet.com - Yhteisistunto kotitehtävän johtopäätösten keräämistä ja keskustelua varten - PowerPoint-esitys ja muutamia kuvia ja iskusanoja parantamaan Pohdintaa Vapaata tulkintaa Keskustelua Osallistujat pohtivat itse jakavat ajatuksiaan ja keräävät ryhmän johtopäätökset tietotekniikkaa käyttäen. Osallistujat keskustelevat yhdessä ja saavat aikaan johtopäätöksiä liikkuvuusvalmentajan profiilista ja osaamisesta Osallistujat oppivat valmennuksen määritelmän, periaatteet ja tärkeimmät työkalut - Projektori / Näyttö - PC / Kannettava - Esitys (PowerPoint) - Harjoitusmonisteet -Liite 1: Elämän pyörä harjoitus - Internet - Facebook-tili - Projektori / Näyttö - PC / Kannettava - Fläppitaulu ja tussit - Internet - Facebook-tili - Projektori / Näyttö - Kaiuttimet - PC / Kannettava - Esitys (PowerPoint) - Video Tiesitkö? - Video The rise of the Guardians lyhennetty - Fläppitaulu ja tussit - Monisteet - Harjoitusmonisteet - Muita välineitä tehtäviä / harjoituksia varten Aktiivisen kuuntelun harjoitus Viestintä ja valmennus Aktiivisen kuuntelun harjoitus Valmennuksen metodologia Valmennussession simulointiharjoitus 15 Valmentajan profiili- harjoitus Harjoitus huonon viestinnän tulosten ymmärtämiseksi Yhteisistunnon keskustelun teoria: - Viestinnän tausta ja viestinnän tärkeimmät näkökohdat valmentajan kannalta Omien aktiivisen kuuntelun taitojen pohdintaan innostava harjoitus Yhteisistunnon keskustelun teoria: - Valmennuksen tausta Metodologia - Valmennustyökalut valmennusinterventiota / sessiota varten - PowerPoint esitys Roolipeli, joka testaa liikkuvuusvalmentajalle mahdollista tilannetta esittelemällä liikkuvuutta, valmennusta ja kulttuurienvälisiä näkökohtia Oman valmennusosaamisen ja taitojen pohdintaan kannustava harjoitus Loppukeskustelu aiheesta Valmennus liikkuvuuteen : Arviointi Osallistujilta kysytään, miten he näkevät itsensä tässä valmentajan roolissa ja miten he soveltavat sitä käytäntöön liikkuvuusvalmentajina. Osallistujat kuvailevat omaa kulttuuriaan monisteen avulla ja keskustelevat siitä sitten toisten kanssa. Se antaa heille tilaisuuden pohtia eroja, jotka ovat jo olemassa työtovereiden - Moniste sinun kulttuurisi muodostamassa ryhmässä. Se - Värikyniä saa heidät tietoisemmiksi eroista. Tällä harjoituksella yritämme luoda avoimen mielen osallistujille, tilan muille näkökannoille ja olemisen tavoille. Pariharjoitus: (Katso Liite 4: toinen kulttuuri ja moniste)) Kuvaile toista kulttuuria Yhteisistunnossa keskustelua jälkeenpäin Sama harjoitus kuin liitteessä 3, mutta nyt, toisen osallistujan kanssa, kuvaavat toisen maan kulttuuria perustuen heidän omiin käsityksiinsä tuosta maasta. Parit muodostaa kouluttaja, joka on tehnyt useita eri maita kuvaavia kortteja (esim. lippujen kera), jokainen osallistuja saa yhden kortin. Vastaavat kortit, joissa on sama maa, muodostavat automaattisesti parin. Osallistujat kokevat hauskalla tavalla viestinnän esteitä ja melun vaikutuksia viestinnässä, jne. Osallistujat oppivat tunnistamaan oikeanlaisen viestinnän mielenlaadun, jota tarvitaan valmentajana toimimisessa. Osallistujat vastaavat kukin itsenäisesti kysymyksiin aktiivisista kuuntelutaidoista ja sitten keskustelevat yhdessä tuloksista. Osallistujat oppivat valmennuksen metodologiaa ja oppivat tunnistamaan valmennusintervention / session tärkeimmät työkalut ja asenteet Jotkut osallistujat osallistuvat vapaaehtoisesti liikkuvuusvalmennussession simulointiin; - Liite 2: Poikkeamailmoitus harjoitus - Fläppitaulu ja tussit - Projektori / Näyttö - PC / Kannettava - Esitys (PowerPoint) - Fläppitaulu ja tussit - Monisteet - Liite 3: Aktiivisen kuuntelun itsearviointi harjoitus - Fläppitaulu ja tussit - Projektori / Näyttö - PC / Kannettava - Kaiuttimet - Esitys (PowerPoint) - Videot - Fläppitaulu ja tussit - Monisteet - Liite 4: Valmennussession simulointi Muut osallistujat tarkkailevat harjoitus arviointikehyksen mukaisesti - Harjoitusmonisteet Keskustelu johtopäätöksistä - Fläppitaulu ja tussit yhteisistunnossa Osallistujat vastaavat kukin itsenäisesti kyselyyn - Liite 5: valmennustaidoista ja Valmennuksen osaamisesta ja sitten itsearviointi keskustelevat yhdessä - Fläppitaulu ja tussit tuloksista. Osallistujat pohtivat sitä, mitä on opittu ja määrittelevät sen, mitä he voivat tuoda omaan toimintaansa. Osallistujat kuvailevat toisen maan kulttuuria omien tuota kultturia koskevien käsitystensä, ennakkoluulojensa ja kokemustensa perusteella. Tässä harjoituksessa osallistujat työskentelevät ensisijaisesti levittääkseen tietoisuutta toisia kulttuureja koskevista ennakkoluuloista - Arviointikysymykset fläppitaululla - Yhteisistunto - Moniste toinen kulttuuri - Värikyniä - Kortit, joissa on eri maiden nimiä (tai lippuja), jokaista maata varten täytyy valmistaa 2 korttia Page 10 Page 11

7 Yhteisistunnossa keskustelu aiheesta muutamien kysymysten pohjalta: à Mikä herättää huomiota? Group exercise 10 Keskustelu kulttuurieroista à Mikä kerros oli vaikein luonnehtia? à Mitä ennakkoluuloja on tullut ilmi? 4. Interviewing Passers-by - Indoor Version Viestintä Viestintä à Mitä ennakkoluuloja tunnistat? Korkean ja Matalan kontekstin viestintä: Kouluttaja pohtii tässä teoriaa korkean ja Matalan kontekstin viestinnästä. Anna erojen tulla selvästi esiin. Ohjattua keskustelua Maike lähettää meille lyhyet ohjeet siitä, miten hallitaan ohjattua keskustelua. Tarinan kertominen: Harjoitus, jossa osallistujien viestintätaitoja testataan ja edelleen kehitetään. Ennakkoluulovisa: Osallistujat saavuttavat selvän käsityksen eri kulttuurien välisistä viestinnän eroavuuksista. Tämän käsityksen tarkoitus on, että luodaan enemmän tietoisuutta viestimällä eri Asiat voivat aina olla toisin kuin ihmiset aluksi luulevat. Osallistujat kokevat, millaista voi olla viestiminen toisten henkilöiden kanssa, jotka osaavat tai eivät osaa kuunnella. Tämä on helppo viestintäharjoitus. Moniste 5 Korkean ja matalan kontekstin kulttuurit Liite 6: harjoitus Tarinan kertominen vaihtoehtoisesti käytä Liitettä 6: viestintäkaruselli Outline, structure and description Identifiable competences in this exercise Identifiable Learning Outcomes The aim of this exercise is for participants to get to know and understand the meaning of mobility in a foreign country. Participants have to write an information guide on aspects of the place where mobility took place. C2: Communication in foreign languages C3: Digital competences C6: Sense of initiative and entrepreneurship C7: Cultural awareness and expression Being able to contact foreign passengers easily Communicating in a foreign language Understanding the difficulties of communicating in a foreign language Ability to find information on the Internet Finding the right information to work and live abroad Identifying and understanding cultural differences in work and life 20 Ennakkoluulot (vaihtoehto) (katso Liite 7: visa) Kukin osallistuja saa paperin ja kirjoittaa sen yläreunaan oman nimensä. Kun tämä on tehty, osallistuja antaa paperin oikealla puolellaan olevalle vierustoverille. Tämä osallistuja lukee paperissa olevan nimen ja kirjoittaa sen alle tämän henkilön iän (arvion). Sitten paperi siirtyy taas oikealle. Tätä toistetaan aina uusilla kysymyksillä henkilöstä, jonka nimi on paperin yläreunassa, kunnes paperi palautetaan tälle henkilölle. Näyte kysymyksistä liitteessä 7: visa Osallistujat kohtaavat omat ennakkoluulonsa, mutta kokevat myös sen, miten toiset näkevät heidät ja millaisen vaikutelman toiset saavat heistä. - Papereita, joissa on numerot - Moniste 7, jossa on visailukysymyksiä harjoitus: Ylpeys ja ennakkoluulo Checklist (instructions) Size of the group (min. max.) Minimum staff needed for the stated size of the group This exercise must be conducted in English! 1. Divide the group into pairs. Each group is given a list of themes (job market, cultural aspects, shopping, cost of living, accommodation, sports, health facilities) 2. After minutes, ask participants to choose a foreign city 3. Ask them to write a short information guide (5 questions on each theme). 4. Each pair must now do some research on the Internet to gather all the information 5. Evaluation time: 1 st part research results; 2 nd part - feelings and experiences doing the exercise in English 4 to 16 2 trainers Ennakkoluulot Arviointi Yhteisistunnossa keskustelua ennakkoluulojen (kehityksen ) teoriasta: (katso Liite 8: ennakkoluulot) Osallistujat saavat vastauksen siihem, miten ennakkoluulot syntyvät, mitä ne tarkalleen ottaen ovat ja miten ne voivat tulla häiritsemään kun muodostat käsitystä jostakin henkilöstä tai hänen käyttäytymisestään / toiminnastaan. Näytetään video tunnistettavista ennakkoluuloista. Mahdollisesti nousee esiin kysymyksiä, joista voidaan keskustella, jos on aikaa. Päätöskeskustelu aiheesta Kulttuurienvälinen viestintä: Osallistujilta kysytään, mitä he voivat tehdä näillä tiedoilla ja miten käyttää tai soveltaa niitä käytäntöön liikkuvuusvalmentajana toimiessaan. Osallistujat pohtivat, mitä - Arviointikysymykset on opittu ja löytävät sen, fläppitaululla / mitä he voivat ottaa mukaan PowerPointissa omaan toimintaansa. Material needed for each group Preparation time Implementation time Evaluation time Appropriate target groups Laptops and Internet Whiteboard Paper Pens 30 min to prepare the interview guide to chose the target group related to the theme 1 hour maximum for interviews and evaluation (maybe directly after the interview with the smartphone) Max 1 hour for presentation and discussion Everybody Experiences Multiplier workshop with students and trainers in Key to Mobility Project Page 12 Page 13

8 Description Interviewing Passers-by This exercise must be conducted in English 6. Ryhmäharjoitus Roolipeli - Perehdytysharjoitus First the trainer splits the group into pairs, then each pair has to search for information on the Internet on the following themes: Job market Cultural aspects Shopping Cost of living Sports Accommodation Health facilities Other For each theme, you must choose your target group, e.g. young people, adults, women or men and a foreign city. You have 10 to 15 minutes to perform this task. Now it s time to draw up a guide with the information you have found. For this you ll have a maximum of 30 minutes. Now it s time to do the research on the Internet and create a presentation (on a white board, as a PowerPoint presentation, or as a role play). You have 1 hour. During this time you must only speak in English. The presentation must also be in English. Now the results are presented in the plenary session. The result of the discussion will be a guide containing all the important information a trainee needs to feel comfortable in a foreign country. Questions: (for the evaluation in part 2) How did you feel about doing the exercise in a foreign language? Why do think you felt that way? Did you experience any new emotions? What were they like? What skills did you need in order to perform this task? What was the best experience? And the worst one? Yleiskuva, rakenne ja kuvaus Tunnistettavat taidot tässä harjoituksessa Tämän harjoituksen tavoite on, että osallistujat luovat perehdytysprosessin ulkomaalaisia harjoittelijoita varten. 4-6 osallistujan ryhmä täytyy jakaa kahteen ryhmään. Kumpikin ryhmä valmistaa perehdytysprosessin toiselle ryhmälle. Perehdytysprosessin pitää koostua seuraavista moduuleista: 1. Tervetuloa 2. Yrityksen esittely 3. Harjoittelijoiden odotukset 4. Esittelyprosessin valmistelu Viestinnän pitää tapahtua englanniksi. C2: Viestintä vierailla kielillä C4: Oppimaan oppiminen, C5: Sosiaaliset ja kansalaistaidot, C6: Aloitekyky ja yrittäjyys, C7: Kulttuuritietoisuus ja ilmaisu Tunnistettavat osaamistavoitteet Osaa antaa palautetta vieraalla kielellä Ymmärtää vieraskielisen viestinnän ongelmat Osaa luoda miellyttävän ja tehokkaan palautetilanteen Ymmärtää erilaisia sosiaalisia ja kulttuurienvälisiä viestintätilanteita Osaa kehittää luovia ratkaisuja erilaisiin sosiaalisiin ja kulttuurienvälisiin ongelmiin. Tarkistuslista (ohjeet) 1. Jaa ryhmä kahteen, neljään tai kuuteen kahden tai kolmen hengen pienryhmään. Kunkin ryhmän pitää valmistaa perehdytysprosessi toiselle ryhmälle. He voivat valita ammattialan ja yritysmuodon (PKyritys) itse. Anna jokaiselle ryhmälle moduulit perehdytysinprosessia varten minuutin jälkeen pyydä osallistujia valitsemaan kumppaniryhmän ja aloittamaan roolipelin. Toinen ryhmä esittää ammatillisen kouluttajan roolin ja toinen osallistujien roolin minuutin kuluttua he vaihtavat rooleja. 4. Arviointiaika: Arvioi eri perehdytysprosessien hyödyt ja ongelmat ja tee luettelo tärkeistä kriteereistä ammatillista perehdytysprosessia varten. Ryhmän koko (min. max.) 4-16 Minimi henkilökunnan tarve mainitulle ryhmäkoolle 2 kouluttajaa Tarvittava materiaali joka ryhmälle Valmisteluaika Paperia Kyniä Fläppitaulu 30 min aikaa harjoituksen valmisteluun Toteutusaika Noin 40 minuuttia roolipeliä varten Arviointiaika Enintään 30 minuuttia keskustelua ja listan tekoa varten Sopivat kohderyhmät Ammatilliset kouluttajat / mentorit ja opettajat Kokemukset Page 14 Page 15

9 Kuvaus Roolipeli Perehdytysprosessi 1. Ensin kouluttaja jakaa koko osallistujaryhmän kahteen, neljään tai kuuteen kahden tai kolmen hengen pienryhmään. Sitten hän antaa kullekin pienryhmälle tehtävämonisteen, jossa tehtävät on kuvattu seuraavasti: Laatikaa seuraavien 30 minuutin aikana perehdytysprosessi, joka koostuu seuraavista moduuleista: 1. Tervetuloa 2. Yrityksen esittely 3. Harjoittelijoiden odotukset 4. Esittelyprosessin valmistelu Ryhmä valitsee ammattialan ja yritysmuodon. Viestinnän pitää tapahtua englanniksi minuutin kuluttua, neljä ryhmää kokoontuu ja kukin ryhmä aloittaa roolipelin englanniksi. Yksi esittää ammatillista kouluttajaa ja toinen esittää harjoittelijaa. 30 minuutin jälkeen he tekevät tarvittavista asioista tiivistelmän valkoiselle taululle minuutin kuluttua on arvioinnin aika: kaikki ryhmät kokoontuvat ja työstävät perehdytysprosessin hyödyt ja haitat ja yhteisistunto laatii tarkistuslistan tärkeistä aiheista pohdittavaksi perehdytysprosessia valmisteltaessa ja toteutettaessa. Roolipeli Perehdytysprosessi Tehtävämoniste Laatikaa seuraavien 30 minuutin aikana perehdytysprosessi. Perehdytysprosessin pitää järjestää ensimmäinen Mobility coachin ja harjoittelijan välinen tapaaminen. Miettikää, miten aiotte toivottaa tervetulleeksi ulkomaalaisen harjoittelijan, joka tulee yritykseenne ensimmäistä kertaa. Mitkä tärkeät asiat pitää mainita ja muistaa? Sen pitää muodostua seuraavista moduuleista: 1. Tervetuloa: hyvän ilmapiirin luominen. 2. Yrityksen esittely: työntekijät, tuotteet, työpaikka. 3. Osallistujien odotukset: Millaisia odotuksia harjoittelijalla ja yrityksellä on? Onko näillä joitakin kulttuurisia vaikutuksia? 4. Esittelyprosessi: Kuvatkaa koko prosessia ja määritelkää palauteprosessi koko harjoittelujaksolle. Yleiskuva, rakenne ja kuvaus Tunnistettavat taidot tässä harjoituksessa Tunnistettavat osaamistavoitteet Tarkistuslista (ohjeet) Ryhmän koko (min. max.) 4-16 Minimi henkilökunnan tarve mainitulle ryhmäkoolle Tarvittava materiaali joka ryhmälle Valmisteluaika Toteutusaika 7. Ryhmäharjoitus Ohikulkijoiden haastattelu Tämän harjoituksen tavoite on, että osallistujat oppivat tuntemaan ja ymmärtämään liikkuvuuden merkityksen vieraassa maassa. Osallistujien pitää kirjoittaa haastatteluopas sen paikan piirteistä, jossa liikkuvuus tapahtui. C2: Viestintä vierailla kielillä, C3: Digitaaliset taidot, C6: Aloitekyky ja yrittäjyys, C7: Kulttuuritietoisuus ja ilmaisu Viestintä vieraalla kielellä Vieraskielisen viestinnän ongelmien ymmärtäminen Kyky löytää tietoa Internetistä Oikean tiedon löytäminen ulkomailla työskentelyä ja asumista varten Kulttuuristen erojen tunnistaminen ja ymmärtäminen työssä ja elämässä 1. Jaa ryhmä pareihin ja anna jokaiselle parille aihe, josta heidän täytyy ottaa selvää (työmarkkinat, kulttuuriset näkökohdat, ostoksilla käyminen, elinkustannukset, asuminen, urheilu, terveyspalvelut.) minuutin kuluttua, pyydä osallistujia valitsemaan kohderyhmänsä niiden aiheiden mukaisesti, jota heidän täytyy tutkia (esim. nuoret, miehet, naiset, aikuiset jne.) 3. Pyydä heitä kirjoittamaan lyhyt haastatteluopas (5 kysymystä) aiheestaan ja liittyen paikkaan, jossa liikkuvuus tapahtui. 4. Kukin pari menee ulos haastattelemaan ohikulkijoita haastatteluopasta käyttäen 5. Arviointiaika: 1. osa haastattelun tulokset; 2. osa haastattelijoiden tunteet ja kokemukset 2 kouluttajaa 6 nauhuria (jos vaihtoehtona on haastattelun nauhoittaminen) Paperia Kyniä 30 min aikaa haastatteluoppaan tekemiseen asiaan liittyvän kohderyhmän valitsemiseen Enintään 1 tunti haastatteluihin ja arviointiin (ehkä välittömästi haastattelun jälkeen älypuhelimella) Arviointiaika Enintään 1 tunti esityksiä ja keskustelua varten Sopivat kohderyhmät Kokemukset Kaikki Kertojan työpaja Key to Mobility työpajan opiskelijoiden ja kouluttajien kanssa Page 16 Page 17

10 Elämän pyörä Ohje kouluttajalle Kuvaus Ohikulkijoiden haastattelu Tämä harjoitus pitää suorittaa englanniksi. 8.Yksilöharjoitus Elämän pyörä Ensin kouluttaja jakaa ryhmän pareiksi, ja sitten jokaisen parin pitää valita yksi seuraavista aiheista haastatellakseen ohikulkijoita: Työmarkkinat Kulttuuriset näkökohdat Ostoksilla käynti Elinkustannukset Urheilu Asuminen Terveyspalvelut Muut Jokaiselle aiheelle teidän pitää valita kohderyhmänne, esimerkiksi nuoret, aikuiset, naiset tai miehet, teillä on minuuttia aikaa suorittaa tämä tehtävä. Nyt on aika laatia haastatteluopas. Tähän teillä on aikaa enintään 30 minuuttia. Älkää unohtako, että teidän täytyy valita oikeat kysymykset saadaksenne oikeat vastaukset. Nyt on aika mennä ulos haastattelemaan ohikulkijoita. Teidän täytyy valita ihmiset, jotka määrittelitte kohderyhmäksi ja tehdä tietty määrä haastatteluja. Aikaa on 1 tunti. Tänä aikana saatte puhua vain englanniksi. Esityksen pitää myös olla englanniksi. Haastattelun jälkeen teidän pitää palata kokoushuoneeseen ja koota vastaukset yhteen. Nyt alkaa arviointi kaikkien ryhmien kanssa. Tämä on jaettu kahteen osaan: toinen liittyy haastattelun tuloksiin ja toinen tunteisiin, osaamiseen ja taitoihin, joita teidän täytyi käyttää tehtävän suorittamisessa. Kysymykset: (arviointia varten osassa 2) Miltä teistä tuntui tehdä ihmisille kysymyksiä vieraalla kielellä? Miksi luulette tunteneenne sillä tavalla? Koitteko joitakin uusia tunteita? Millaisia ne olivat? Mitä taitoja tarvitsitte tämän tehtävän suorittamiseen? Mikä oli paras kokemus? Entä pahin? Yleiskuva, rakenne ja kuvaus Tunnistettavat taidot tässä harjoituksessa Tunnistettavat osaamistavoitteet Tarkistuslista Ryhmän koko (min. max.) Minimi henkilökunnan tarve mainitulle ryhmäkoolle Tarvittava työskentelymateriaali harjoittelijoille Tilan tarve Tämän harjoituksen tarkoitus on, että osallistujat oppivat tuntemaan ja ymmärtämään liikkuvuusvalmentajan osaamistarpeet ja tulevat tiedoisiksi oman osaamisensa tason ja käyttämään tietotekniikkaa. Harjoittelijoiden pitää itse arvioida liikkuvuusvalmentajan taitonsa, laatia parannussuunnitelma ja jakaa se kollegojen kanssa tietotekniikkaa käyttämällä. C3: Digitaalinen osaaminen C4: Oppimaan oppiminen Helpottaa johdatusta ja valmentajan herkkyyttä koko liikkuvuusprosessia kohtaan. Järjestää henkilökohtaisen prosessin luominen.. Luoda itseohjautuvia kehittymismahdollisuuksia. Osoittaa kiinnostusta sitoutua yhteisöihin ja verkostoihin kulttuurisia sosiaalisia ja ammatillisia tarkoituksia varten Osoittaa motivaatiota ja luottamusta pyrkiä kohti oppimis- ja valmennustavoitteita. 1. Tunnistaa liikkuvuusvalmentajan tärkeimmän osaamisen 2. Perustelee valinnat 3. Antaa jokaiselle pisteitä itsearvioinnin mukaan 4. Luettelee seuraavat askeleet alempien pisteiden parantamiseksi Jakaa työn ja vaihtaa mielipiteitä kollegojen kanssa tietotekniikan avulla Saada aikaan ryhmäkeskustelu tärkeimmästä osaamisesta Yksi kouluttaja / puheenjohtaja, joka ohjaa keskustelu-prosessia ja ottaa aikaa Paperia Kyniä PC, Internet Facebook ryhmä / foorumi Fläppitaulu Valmisteluaika Suorittamisaika 4 tuntia Aikaa arvioinnille ja tulkitsemiselle 2 tuntia esitystä ja keskustelua varten Missä ohjelmissa tätä harjoitusta on tähän mennessä käytetty? Sopivat kohderyhmät Liikkuvuusvalmentajat, työpaikkaohjaajat Kokemukset Kommentteja (esim. erityiskustannukset tai tilan tarpeet) Page 18 Page 19

11 Elämän pyörä Ohje kouluttajalle Ohje Elämän pyörä Operaatiolomake Harjoitus: Nimi Tavoite: Osallistujat tutustuvat omiin liikkuvuusvalmentajan taitoihinsa. Osaaminen Asenne Valmistelut:Ei tarvita Toteutus: Ensin kouluttaja esittelee Elämän pyörä harjoituksen periaatteet. Tätä harjoitusta voidaan soveltaa useisiin aiheisiin, mutta tässä tapauksessa sitä sovelletaan liikkuvuusvalmentajan taitoihin Mobility Coach Module Descriptor and Units of Learning Outcomes (Mobility Coach moduulikuvain ja osaamistavoitteiden osa-alueet)-oppaan kuvaamien osaamistavoitteiden mukaisesti. Harjoittelijat haastetaan: Tunnistamaan itse liikkuvuusvalmentajan tärkeimmät taidot Perustelemaan valintansa Antamaan jokaiselle pisteet itsearvioinnin mukaisesti Luettelemaan seuraavat askeleet matalampien pisteiden nostamiseksi Tämä on yksilöllinen ja pohdiskeleva tehtävä, joka kestää luultavasti noin 3-5 tuntia. Yksilötyöskentelyn jälkeen harjoittelijoiden pitää ottaa yhteyttä kollegoihinsa tietotekniikan(skypen, Facebookin, keskustelufoorumin?) avulla ja jakaa tulokset, vaihtaa mielipiteitä, jne. sekä saada aikaan ryhmän päätös tärkeimmistä taidoista. Tämä kestää 1.5 tuntia. Kotitehtävän jälkeen palataan kokoushuoneeseen ja yhdistetään tulokset. Nyt alkaa arviointi ryhmän kanssa. Siinä on kaksi osaa: toinen liittyy valmennettavana olemisen vaikutukseen ja johtaa itsetutkisteluun, tunteisiin ja toinen liittyy osaamiseen ja taitoihin, jotka pitää ottaa käyttöön liikkuvuusvalmentajan toiminnassa. ð. Kysymykset: (arvioinnin osaan 1) Miltä sinusta tuntui kun kysyit itseltäsi kysymykset? Miksi luulet, että sinusta tuntui siltä? Oliko helppoa tutkia itseäsi? Mikä oli paras paljastus? Entä huonoin? Mitä pidit parannussuunnitelmasta? Oliko se helppo tehdä? Miten vahvasti olet sitoutunut tuohon suunnitelmaan? Tunnetko olevasi nyt enemmän tietoinen liikkuvuusvalmentajan taidoistasi? Kysymykset: (arvioinnin osaan 2) Pystyittekö saamaan aikaan ryhmän päätöksen tärkeimmistä kohdista? Joku esittää ne fläppitaululla Mitä taitoja piditte tärkeimpinä? Entä vaikein kehittää? Lisäisittekö joitakin uusia taitoja luetteloon? Toistatteko harjoituksen työpajan jälkeen? Tämä kestää noin 1 tunnin. Page 20 Page 21

12 9. Poikkeamailmoitus 10. OLETKO AKTIIVINEN KUUNTELIJA? Joana odotti bussia, kun hän kuuli kovan pamauksen ja ajatteli, että oli sattunut onnettomuus. Hän lähti bussipysäkiltä ja huomasi, että vaalea tyttö, jolla oli Smart-auto, oli törmännyt monikansallisen yrityksen hyvin pukeutuneen johtajan tai yrittäjän Mercedekseen. Kumpikaan kuljettajista ei ollut raivostuneempi kuin bussin matkustaja, joka seurasi takana ja, viivästyksestä turhautuneena, käski kaikkia menemään pois tieltä. Syntyi liikenneruuhka ja paljon ihmisiä pysähtyi katsomaan onnettomuutta, jotkut sanoivat, että se oli hyvin pukeutuneen johtajan syy, kun taas toiset syyttivät vaaleaa tyttöä. Teresa, Paulin tyttöystävä, pysähtyi ja tarjosi hänelle kyytiä viedäkseen hänet pois tapahtumapaikalta. Valmentajat, jotka kuuntelevat aktiivisesti, ovat taipuvaisia saamaan eniten irti valmennussessioistaan ja tulemaan yleisesti ottaen paremmiksi valmentajiksi. Käytä tätä itsearviointityökalua saadaksesi selville, kuinka aktiivisesti kuuntelet. Napsauta ruutua, joka parhaiten kuvaa kuuntelutapojasi. Kun joku puhuu, minä Yleensä Joskus Harvoin Suunnittelen, miten vastaan Pidän katsekontaktin puhujan kanssa Teen muistiinpanoja, kun ne ovat mielestäni tarpeellisia Huomaan tunteet, jotka ovat sanojen takana Huomaan ajattelevani muita asioita, kun toinen henkilö puhuu Olen puhuvan henkilön kanssa kasvokkain Huomaan merkitsevän kehonkielen (ilmeet, eleet) Keskeytän puhujan kertoakseni mielipiteeni Olen poissa tolaltani, koska olen kiireinen Kuuntelen viestiä ilman, että tuomitsen tai arvioin sitä heti Teen kysymyksiä saadakseni lisätietoa ja rohkaisen puhujaa puhumaan Toista juuri kuulemani omin sanoin varmistaakseni, että olen ymmärtänyt sen Sarakkeen yhteissumma: Loppusumma = Pisteytys 44-60= Olet aktiivinen kuuntelija 28-43= Olet hyvä kuuntelija, jolla on parantamisen varaa 12-27= Sinun pitää keskittyä parantamaan kuuntelutaitojasi Page 22 Page 23

13 11.VALMENNUSSESSION SIMULOINTIHARJOITUS ESIMERKKITAPAUS Valmentajan itsearviointi Ohje kouluttajalle Maria on portugalilainen harjoittelija, joka liittyi LSK-Lack of Skills Killers yhtiöön Alankomaissa noin kuukausi sitten. Hän työskentelee hallinto-osastolla ja hänen tehtäviinsä kuuluu harjoittelijaryhmän tukeminen hallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa. Maria on miellyttävä ja iloinen tyttö, joka sopeutui ryhmään nopeasti. Ihmiset pitivät hänen työskentelytavastaan ja alkoivat luottaa hänen päivittäin tekemäänsä työhön. Kuitenkin, tämän alkuvaiheen menestyksen jälkeen, hän alkaa jäädä jälkeen tehtäviensä suhteen ja jokainen päivä on huonompi. Maria on tietoinen epämiellyttävistä tilanteista, joita ilmenee, koska hän ei aina pysty suorittamaan päivittäisiä tehtäviään loppuun ja hän on häpeissään ja huonosti motivoitunut. Hänestä on tullut varautuneempi ja hän on lakannut puhumasta työtovereilleen. Marian tutor varasi hänelle valmennussession. Valmennussession suunnitelma Valmennettava Maria Silva Päiväys 11/05/14 Alueet, joilla valmennusta tarvitaan Tuottavuus ja päivittäisten tehtävien tehokas suunnittelu (havaintojesi mukaan) Valmennussession tavoite Odotetut tulokset Miksi valmennus on tärkeää? (esim. Mikä on vaakalaudalla Mitkä ovat seuraukset?) Valmentajan rooli (tutor) Edistää Marian suunnittelutaitoja ja lisätä tuottavuutta Mariasta tulee tehokkaampi ja motivoituneempi ja hän suorittaa päivittäiset tehtävänsä loppuun Hallinto-osaston täytyy parantaa tehokkuuttaan ja laatuaan, koska viivästykset ja laiminlyönnit heijastuvat suoraan asiakkaisiin Hänen pitää pystyä kannustamaan Mariaa antamaan tietoa ja jakamaan tunteitaan, ilman ennakkoluuloja ja tuomitsemista Hänen täytyy saada Maria tietoiseksi todellisesta tilanteesta ja ongelman syistä Hänen täytyy opastaa Mariaa työstämään omat ratkaisunsa, löytämään uusia vaihtoehtoja ja edistää hänen itsenäistymistään Hänen täytyy saada Maria sitoutumaan ryhmään uudelleen Hänen täytyy saada Maria motivoitumaan, luottamaan itseensä ja sitoutumaan positiiviseen muutokseen Yleiskuva, rakenne ja kuvaus Tunnistettavat taidot tässä harjoituksessa Tunnistettavat osaamistavoitteet Tarkistuslista Ryhmän koko (min. max.) Minimi henkilökunnan tarve mainitulle ryhmäkoolle Tarvittava työskentelymateriaali harjoittelijoille Tilan tarve Valmisteluaika Suorittamisaika 15 Aikaa arvioinnille ja tulkitsemiselle 12. Yksilöharjoitus Valmentajan itsearviointi Tämän harjoituksen tavoite on, että osallistujat pohtivat valmennusosaamistaan. Osallistujia kehotetaan arvioimaan itseään käyttäen itsearviointilomaketta, joka koskee valmentajan asennetta ja käyttäytymistä. C4: Oppimaan oppiminen C5: Sosiaaliset ja kansalaistaidot Helpottaa johdatusta ja valmentajan herkkyyttä koko liikkuvuusprosessia kohtaan. Luoda itseohjautuvia kehittymismahdollisuuksia. Osoittaa motivaatiota ja luottamusta pyrkiä kohti oppimis- ja valmennustavoitteita. 1. Jaetaan valmentajan käyttäytymisen itsearviointilomake 2. Harjoittelijoita pyydetään pohtimaan ja arvioimaan itseään vastaamalla KYLLÄ tai EI kuhunkin kysymykseen 3. Heidän pitää laskea KYLLÄ- ja EI-vastausten lukumäärät Yksi kouluttaja / puheenjohtaja ohjaamaan keskustelu-prosessia ja ottamaan aikaa Kyniä Itsearviointilomake Valmennettavan rooli (Maria) Hän on häpeissään, koska hänen englantinsa ei ole niin hyvä kuin hänen työnsä nyt vaatii ja häneltä menee paljon aikaa hukkaan kun hän pyytää ihmisiltä apua ja tekee hakuja Internetissä Maria on huolissaan mahdollisuudesta menettää harjoittelupaikkansa, jos hän kieltäytyy työstä tai sanoo jollekin EI Maria kaipaa kotiin Maria on rahapulassa, eikä hän voi puhua äitinsä kanssa niin usein kuin hän haluaa Marialla ei ole pitkäaikaisia ystäviä, koska hän ei pysty käymään pitkiä keskusteluja heidän kanssaan kieliongelmiensa vuoksi Hän on surullinen ja on alkanut miettiä kotiinlähtöä Missä ohjelmissa tätä harjoitusta on tähän mennessä käytetty? Sopivat kohderyhmät Kokemukset Kommentteja (esim. erityiskustannukset tai tilan tarpeet) Liikkuvuusvalmentajat, työpaikkaohjaajat Page 24 Page 25

14 Valmentajan itsearviointi Ohje kouluttajalle Ohje Valmentajan itsearviointi 13. Sano Hei! Ryhmäharjoitus Tavoite: Osallistujat tutustuvat liikkuvuusvalmentajan taitoihinsa. 13. Sano Hei! Valmistelut: Ei tarvita Yleiskuva, rakenne ja kuvaus Tämän harjoituksen tavoite on saada osallistujat tietoisiksi kulttuurisista vaikutteista heidän omiin arvoihinsa ja käyttäytymiseensä. Toteutus: Samoin, tämän harjoituksen mukana julkaistaan kolmas moduuli. Aluksi kouluttaja esittelee valmentajan käyttäytymisen ja asenteiden itsearviointilomakkeen. Tunnistettavat taidot tässä harjoituksessa Hyödyntää kulttuurisia eroja opiskelijan / harjoittelijan integroimiseksi Harjoittelijoita pyydetään pohtimaan ja arvioimaan itseään vastaamalla KYLLÄ tai EI kuhunkin esitettyyn kysymykseen. Heidän pitää laskea KYLLÄ- ja EI-vastausten lukumäärät ja pohtia tuloksia pisteytysvihjeiden mukaan. Tämä kestää 15 minuuttia. Operaatiolomake Harjoitus: Nimi Osaaminen Asenne ð. Tunnistettavat osaamistavoitteet Tarkistuslista (ohjeet) - Kuvailla sosiaalisia taitoja, joita tarvitaan liikkuvuusprosessissa. - Tunnistaa hallitsevien arvojen ja uskomussysteemien keskinäiset suhteet ja keskinäinen riippuvuus työelämän tasapainossa. - Ottaa vastaan ja antaa palautetta kulttuurisesti sopivalla tavalla - Käyttää kieltä työkaluna viestinnän parantamiseksi, ottaen huomioon toisten kulttuurien arvot, perinteet, stereotypiat ja ennakkoluulot - Soveltaa laajennettuja viestintätaitoja luovien prosessien tukemiseksi, vuorovaikutusongelmien ratkaisemiseksi, osallistujien motivoimiseksi. - Järjestää uudelleen strategiat kulttuurienvälisten konfliktien ratkaisemiseksi. 1. Jokainen osallistuja saa paperilapun, johon on kirjoitettu tehtävänanto. Tehtävänanto on tervehtimistapa jossakin maassa (Älä kirjoita maita tehtävänantoon). Varmista, että seuraavat tehtävänannot ovat saatavilla: Tehtävänannot: - Tervehdi toista henkilöä halaamalla häntä ja suutelemalla häntä kolme kertaa eri poskille. (Hollanti, Belgia ja Serbia) - Tervehdi toista henkilöä halaamalla häntä ja suutelemalla häntä kaksi kertaa eri poskille. (Italia, Espanja ja Portugali) - Tervehdi toista henkilöä halaamalla häntä ja suutelemalla häntä neljä kertaa eri poskille. (Ranska, erityisesti Pariisi) - Tervehdi toista henkilöä viemällä molemmat kädet rukousasentoon ja tekemällä kevyt kumarrus. (Japani ja Thaimaa) - Tervehdi toista henkilöä hieromalla neniä yhteen. (Inuitit ja maorit) - Tervehdi toista henkilöä lämpimällä ja vahvalla halauksella. (Venäjä ja Skandinavia) - Tervehdi toista henkilöä vahvalla kädenpuristuksella (Saksa ja Itävalta) - Tervehdi toista henkilöä hyvin pehmeällä ja hellällä kädenpuristuksella, pitäen etäisyyttä noin ¾ metriä. (Yhdistynyt Kuningaskunta) 1. Anna osallistujien kävellä ristiin rastiin huoneen läpi. 2. Pyydä osallistujia tervehtimään toisiaan heidän saamassaan paperilapussa kuvatulla tavalla. Osallistujat tervehtivät ja sanovat nimensä kukin vuorollaan. 3. Seuraa lyhyt keskustelu; voit miettiä seuraavaa kysymystä esitettäväksi: - Miten ihmiset perheessäsi / maassasi tervehtivät toisiaan? - Tervehtivätkö miehet ja naiset perheessäsi / maassasi samalla tavalla? - Tiedätkö mistä harjoituksen eri tervehtimistavat ovat lähtöisin? - Tervehtivätkö kaikki tässä kyseisessä kulttuurissa toisiaan samalla tavalla? - Miten tärkeää yhteistyön kannalta on tietää miten tervehditte toisianne? (käskyt ja kiellot) - Mitä sait tietää (opit) tämän harjoituksen avulla? Ryhmän koko (min. max.) 4-16 Minimi henkilökunnan tarve mainitulle ryhmäkoolle 1 kouluttaja Page 26 Page 27

15 Tarvittava materiaali joka ryhmälle - Pieniä paperilappuja, joissa on tervehdyksen kuvaus: - Tervehdi toista henkilöä halaamalla häntä ja suutelemalla häntä kolme kertaa eri poskille. (Hollanti, Belgia ja Serbia) - Tervehdi toista henkilöä halaamalla häntä ja suutelemalla häntä kaksi kertaa eri poskille. (Italia, Espanja ja Portugali) - Tervehdi toista henkilöä halaamalla häntä ja suutelemalla häntä neljä kertaa eri poskille. (Ranska, erityisesti Pariisi) - Tervehdi toista henkilöä viemällä molemmat kädet rukousasentoon ja tekemällä kevyt kumarrus. (Japani ja Thaimaa) - Tervehdi toista henkilöä hieromalla neniä yhteen. (Inuitit ja maorit) - Tervehdi toista henkilöä lämpimällä ja vahvalla halauksella. (Venäjä ja Skandinavia) - Tervehdi toista henkilöä vahvalla kädenpuristuksella (Saksa ja Itävalta) - Tervehdi toista henkilöä hyvin pehmeällä ja hellällä kädenpuristuksella, pitäen etäisyyttä noin ¾ metriä. (Yhdistynyt Kuningaskunta) - Valmisteluaika - 30 min aikaa harjoituksen valmisteluun Yleiskuva, rakenne ja kuvaus Tunnistettavat taidot tässä harjoituksessa Tarkistuslista Ryhmän koko (min. max.) 6-12 Ryhmäharjoitus 14. Idän pikajuna (Orient Express) Idän pikajuna (Orient Express) Ohje kouluttajalle Tämä harjoitus käsittelee ennakkoluuloja ja stereotypioita. Minkä information pohjalta ihmiset arvioivat toisiaan ja mistä syystä? Toteutusaika Noin 10 minuuttia Minimi henkilökunnan tarve mainitulle ryhmäkoolle Yksi kouluttaja / puheenjohtaja, joka ohjaa keskustelu-prosessia ja ottaa aikaa Arviointiaika Sopivat kohderyhmät Noin 10 minuuttia listan mukaan Ammatilliset kouluttajat / mentorit ja opettajat Tarvittava työskentelymateriaali harjoittelijoille Kokemukset Käytetty aikaisemmin työpajassa / koulutuksessa European Workplace Tutor (Eurooppalainen työpaikkaohjaaja) ja Inside Out -projekteissa Tilan tarve Riittävästi tilaa, jotta osallistujat voivat keskustella ryhmissä, joihin heidät jaetaan. Fläppitaulu ja tussit. Valmisteluaika Ei tarvita Suorittamisaika Aikaa arvioinnille ja tulkitsemiselle Missä ohjelmissa tätä harjoitusta on tähän mennessä käytetty? 15 Sopivat kohderyhmät Liikkuvuusvalmentajat, työpaikkaohjaajat Kokemukset Kommentteja (esim. erityiskustannukset tai tilan tarpeet) Page 28 Page 29

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Mobility Coach -valmennus. Johdatus

Mobility Coach -valmennus. Johdatus Mobility Coach -valmennus Johdatus Tämä projekti on rahoite0u Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu heijastaa vain kirjoi0ajan näkemyksiä, eikä Euroopan komissiota voida pitää vastuullisena mihinkään

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Urapolkumalli ja suorituksen johtaminen ovat keskeisiä prosesseja asiantuntijoiden ja organisaation kehittämisessä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography Nimi / Name Kertoo edistymiseni kieltenopiskelussa Shows my development in learning languages 2 Kielenoppimiskertomus koostuu kolmesta osasta: My Language

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen avulla -seminaari Anne Tornberg, Ammattiopisto Luovi 17.11.2015 Ammattiopisto Luovi Suomen suurin

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä Ohjaajan työnkuva muuttuuentä työtavat? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Diginä vai livenä ohjauksen menetelmät ja välineet 25.11.2016 Tampere Johdantoa Uuden teknologian

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat muu kuin luento- tai pienryhmämuotoiseen,

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

WORKING COMMUNITY SKILLS

WORKING COMMUNITY SKILLS WORKING COMMUNITY SKILLS 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi DIFFERENT ROLES OF SUPERVISORS AND SUBORDINATES MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR SELF MANAGEMENT

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Vägledning i sociala medier - Kompetenser och etiska frågor -

Vägledning i sociala medier - Kompetenser och etiska frågor - Vägledning i sociala medier - Kompetenser och etiska frågor - Jaana Kettunen, Pedagogiska forskningsinstitutet Jyväskylä Universitet Vägledardagarna 26 October 2016 Åbo, Finland 1 Johdantoa n Uuden teknologian

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

OLS for refugees webinaari

OLS for refugees webinaari OLS for refugees webinaari SISÄLTÖ: 1. OLS for refugees, tausta 2. OLS-testin ja kurssin esitttely 3. OLS for refugees, erityistä huomioitavaa OLS for refugees Objective: make OLS assessment and courses

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op)

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op) Tietokonearkkitehtuuri 2 (5 op) syksyllä 2012 periodit I & II (viikot 35-41 & 43-49) luennot tiistaisin klo 14-16 (periodi I: sali S4, periodi II: sali TB109) Kurssin tavoite Käydään läpi tietokoneen toimintaa

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN Tiedotustilaisuus, Helsinki 7.9.2009 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Opintovierailun järjestäminen mahdollistaa: verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

Portfoliotyöpaja Portfolio workshop

Portfoliotyöpaja Portfolio workshop Portfoliotyöpaja Portfolio workshop STARA-sosiaalinen media työnhaun ja rekrytoinnin apuna hanke STARA - Social Media and it s Equipments as a Way to Working Life project 31.3. ja 7.2.2017 Network to Get

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa Sinustako koordinaattori? 2.10.2014 Elina Holmberg EUTI, Tekes Sisältö Mitä PO duunaa? Mihin PO:ta tarvitaan? Sopimusmuutokset Review Vinkit viestien tulkintaan

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN VOPE-seminaari 31.1.2014 UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN Mitä workshopissa tapahtuu? Osallistujat esittäytyvät Lämmittelykeskustelu: Mitä arviointi on? Erilaisia tapoja arvioida verkossa tapahtuvaa

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK kaikille LAMKin opiskelijoille

Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK kaikille LAMKin opiskelijoille Lahden Ammattikorkeakoulu 216-217 2.3.216 Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK 216-217 kaikille LAMKin opiskelijoille Tunnus Nimi 1 v Op yht KEYVV16-11 Kaikille yhteinen täydentävä

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 H3t1, Exercise 3.1. H3t2, Exercise 3.2. H3t3, Exercise 3.3. H3t4, Exercise 3.4. H3t5 (Exercise 3.1.) 1 3.1. Find the (a) standard form, (b) slack form of the

Lisätiedot

New Skillsand Jobs- New Skills Network. hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011

New Skillsand Jobs- New Skills Network. hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011 New Skillsand Jobs- Tulevaisuuden osaajat hakukierroksen 2012 painopisteissä 18.10.2011 New Skills Network Komission rahoittamaa temaattista toimintaa Tavoitteena levittää LLP-ohjelman tuloksia, edistää

Lisätiedot

Oma kansainvälisten projektien kokemus

Oma kansainvälisten projektien kokemus IEE-projektin läpivienti käytännössä yhteistyö partnereiden kanssa IEE-infotilaisuus 25.3.2009 Helsinki Eija Alakangas, VTT http://www.eubionet.net Oma kansainvälisten projektien kokemus Altener- ja IEE-projekteissa

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Ei samaa Melko Täysin VÄITTÄMÄT: Täysin Melko eri eikä eri samaa samaa. Palokuntanuoren kannustaminen on minulle helppoa.

Ei samaa Melko Täysin VÄITTÄMÄT: Täysin Melko eri eikä eri samaa samaa. Palokuntanuoren kannustaminen on minulle helppoa. 1 MINÄ PALOKUNTANUORTEN OHJAAJANA -ITSEARVIOINTILOMAKE Alla olevassa luettelossa on väittämiä, jotka kuvaavat nuorisotyön ohjaajaa palokuntanuorten koulutus-, ohjaus- ja kasvatustehtävässä. Valitse jokaisesta

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus)

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Oppimistehtävät ovat mielekkäitä ja sopivan haasteellisia (mm. suhteessa opittavaan asiaan ja oppijan aikaisempaan tietotasoon).

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles

Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Opeka self evaluation tool for teachers and schools about their digital profiles Oppika self evaluation tool for students about their digital profiles Jarmo Viteli Research Director University of Tampere,

Lisätiedot

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa Hanna Autere Opetushallitus ECVET Café, Seinäjoki 22.9. 2015 ECVET-aikataulu Lähtökohtana 20 vuotta osaamisperusteisuutta ECVET TWG 2002 Konsultaatio 2007 FINECVET

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot