MITEN TEEN PALKKATILASTOILMOITUKSET?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN TEEN PALKKATILASTOILMOITUKSET?"

Transkriptio

1 MITEN TEEN PALKKATILASTOILMOITUKSET? Ohjeet teknologiateollisuuden tunti- ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkkatilastoilmoituksia varten Päivitetty 2013/MF

2 SISÄLTÖ Sivu I PALKKOJEN NELJÄNNESVUOSI- JA VUOSITILASTOINNIN YLEISOHJEET Muistilista... 3 Miksi palkkatilastoja... 4 Palkka- ja työvoimakustannuskäsitteet... 4 Mitä palkkaeriä palkkatilastot sisältävät... 5 Mitkä työpaikat kuuluvat tilastoinnin piiriin... 5 Mitä yritys saa tilastopalveluna... 5 Miltä jaksolta palkkatilastotiedot ilmoitetaan... 6 Tietojen toimitusaika ja paikka... 6 Miten palkkatiedusteluun vastataan... 6 Ketkä työntekijät kuuluvat neljännesvuosi- ja vuositilastoilmoituksen piiriin... 7 II NELJÄNNESVUOSITILASTOINNIN OHJEET Mitkä palkkatiedot ilmoitetaan... 8 Mitkä työaikatiedot ilmoitetaan... 8 Millä tarkkuudella palkka- ja työaikatiedot ilmoitetaan... 8 Miten eri palkkaustavat käsitellään... 9 Aika- ja palkkatietojen tietokohtaiset ohjeet Työpaikkaan liittyvät tiedot Tunti- ja kuukausipalkkaisen työntekijän perustiedot Tunti- ja kuukausipalkkaisen työntekijän palkkaperusteet Tuntipalkkaisen työntekijän työtunnit ja ansiot Kuukausipalkkaisen työntekijän työtunnit ja ansiot..18 III KOKO VUOTTA KOSKEVIEN TIETOJEN TILASTOINTIOHJEET Tilastoinnin kattavuus Mitä koko vuotta koskeviin palkkatietoihin sisältyy Koko vuotta koskevien palkkatietojen ilmoittamisessa huomioon otettavia asioita IV LIITTEET Palkkaryhmät Työaikamuodot Ammattinimikkeistö Yhteenveto palkkalajien huomioonottamisesta palkkatilastoinnissa

3 MUISTA! Palkkatilastotiedot annetaan toiselta ja neljänneltä neljännekseltä tiedustelukirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä. Koko vuotta koskevat tilastotiedot kerätään vain tulos- ja voittopalkkioista. Tulos- ja voittopalkkiot tulee ilmoittaa neljännen neljänneksen yhteydessä. Mikäli tietojen lähettäminen viivästyy, asiasta tulee sopia sähköpostitse EK:n yhteyshenkilön kanssa. tietojen oikeellisuus tulee tarkistaa yrityksessä aina ennen aineiston lähettämistä tiedot ilmoitetaan aina toimipaikoittain (mikäli ei ole toisin sovittu). Mikäli uudelta toimipaikalta puuttuu vastaajatunnus, se tulee pyytää EK:sta. tilastoyhteyshenkilöä ja tilastopalautteen saajaa koskevat muutokset ilmoitetaan sähköpostilla EK:hon vaativuusluokitukset (palkkaryhmä, työnvaativuusryhmä, työkohtainen palkan osuus, peruspalkka) on oltava kaikilla työntekijöillä. Uusille työntekijöille määritykset tehdään arvion mukaan. Harjoittelijoilla ja oppilailla ilmoitetaan palkkaryhmä ja peruspalkka. Harjoittelijan peruspalkka on työsopimuksessa oleva aikapalkka. palkkaryhmät ovat A, B tai C, harjoittelijoilla ja oppilailla 0 tai 9. Palkkaryhmä ja työnvaativuusryhmä ilmoitetaan ilman etumerkkejä. työkohtainen palkan osa tulee olla aina työnvaativuusryhmää vastaava. Peruspalkka muodostuu siten, että työkohtaiseen osuuteen lisätään henkilökohtainen osuus. Aikapalkkaa ei tilastoilmoituksessa kysytä. työkohtainen palkan osa ja peruspalkka ilmoitetaan sentteinä sekä tunti- että kuukausipalkkaisilla työntekijöillä. Kuukausipalkka ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Tunnit ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai kokonais- ja sadasosatunteina. Ansiosummat ilmoitetaan euroina tai euroina ja sentteinä. mikäli perustiedot muuttuvat neljänneksen aikana, käytetään neljänneksen lopussa voimassa olevia tietoja. palkkio- ja osaurakkatyössä kiinteät ja muuttuvat palkanosat ilmoitetaan yhteissummana. Kuukausipalkkaisten työntekijöiden osalta ilmoitustapa on erilainen. tunti- ja ansiotietojen tulee vastata toisiaan. työajan tasaamislisä (tehdyltä työajalta maksettu) on tehdyn työajan palkkaa ja ilmoitetaan omana tietonaan. kaikki palkkaperustiedot tarkistetaan kun työntekijän vaativuusryhmä ja/tai henkilökohtainen osa muuttuvat (pr,tvr, tko, pp). tilastoilmoitukseen tulee vain Suomessa tehty työ. Kotona tehtyä työtä ei ilmoiteta. koko vuotta koskevat tulos- ja voittopalkkiot ilmoitetaan joko samalta jaksolta kuin verottajalle annettavat tiedot tai jaksolta, jolloin ensimmäinen neljännes alkaa ja neljäs neljännes päättyy. Ko. tiedot annetaan niistä henkilöistä, jotka ovat tehneet työtä neljännellä neljänneksellä. 3

4 I. PALKKOJEN NELJÄNNES- JA KOKO VUOTTA KOSKEVIEN TIE- TOJEN YLEISOHJEET MIKSI PALKKATILASTOJA? Palkkatilastoja tarvitaan palkkauksen suunnitteluun, ohjaukseen ja valvontaan yrityksissä. Palkkatilastojen avulla yritykset voivat myös selvittää oman palkkatasonsa ja palkkakehityksensä suhteessa keskimääräiseen palkkatasoon ja -kehitykseen, käyttää niitä pitkäaikaisissa toimitussopimuksissa sekä kansainvälisissä toiminnoissa. Liitoissa niitä tarvitaan tietolähteenä sopimusneuvotteluissa. Eräiden työehtosopimusmääräysten noudattaminen edellyttää, että työpaikalla on käytettävissä EK:n tilastojärjestelmän mukaisesti laadittu työpaikan palkkatilasto. Liiton sääntöjen mukaan jäsenyritys on velvollinen antamaan liitolle palkkatilastotietoja kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaan. PALKKA- JA TYÖVOIMAKUSTANNUSKÄSITTEET Työvoiman käytöstä ja työn teettämisestä aiheutuu yritykselle välittömien palkkakustannusten lisäksi myös muita henkilöstökustannuksia. Seuraava kuvio selventää palkka- ja työvoimakustannuskäsitteitä: TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKA- JA TYÖVOIMAKUSTANNUSKÄSITTEET Tehdyn työajan palkat Välilliset palkat Sosiaalivakuutusmaksut Muut työvoimakustannukset Aikapalkat Suorituspalkat Työaikaan liittyvät lisät - vuorotyölisät Luontoisedut Tulos- ja voittopalkkiot Vuosilomapalkat Vapaapäivien palkat Sosiaaliturvamaksu - Kansaneläkemaksu - Sairausvakuutusmaksu Työpaikkaruokailu Työterveyshuolto - ilta- ja yötyölisät - esim. arkipyhäkorvaus Eläkevakuutus - ns. saunalisä 1) - työajan tasaamislisät Olosuhdelisät Sunnuntaityökorotus Ylityökorotus Työkyvyttömyyteen ja lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät palkat Muut palkat, mm. - palvelusvuosilisät - koulutusajan palkat - matkustusajan palkat Tapaturmavakuutus Työttömyysvakuutus Ryhmähenkivakuutus VUOSIPALKAT = ~ ENNAKONPIDÄTYKSEN ALAISET PALKAT VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET KOKONAISTYÖVOIMAKUSTANNUKSET 1) keskeytymättömän sekä jatkuvan vuorotyön lisä 4

5 MITÄ PALKKAERIÄ PALKKATILASTOT SISÄLTÄVÄT? Neljännesvuositilasto sisältää tehdyltä työajalta vuosineljänneksen ajalta maksetut palkat. Työ on tehty Suomessa. Koko vuotta koskevat tiedot sisältävät vain tulos- ja voittopalkkiot. MITKÄ TYÖPAIKAT KUULUVAT PALKKATILASTOINNIN PIIRIIN? Kaikki ne työpaikat, joissa työntekijöiden ja toimihenkilöiden yhteismäärä on vähintään 30. Mikäli henkilömäärä on alle 30, osallistuminen on vapaaehtoista. MITÄ YRITYS SAA TILASTOPALVELUNA? Jäsenpalveluna toimitetaan jokaiselle ohjeiden mukaiset palkkatilastotiedot lähettäneelle työpaikalle Toiselta ja neljänneltä neljännekseltä työpaikan oma palkkatilasto tehdyn työajan palkoista koko alaa koskevat palkkatilastot paikkakuntaluokittain ja alueittain. Palkkatilastot ovat rakenteeltaan samanlaisia, joten vertailuun tarvittavat vastaavat tiedot löytyvät helposti. Tilastopalvelu sisältyy Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksuun. 5

6 MILTÄ JAKSOLTA PALKKATILASTOTIEDOT ILMOITETAAN? Työntekijöistä ilmoitetaan tehdyn työajan palkkatiedot toiselta ja neljänneltä neljännekseltä. Tulos- ja voittopalkkiot ilmoitetaan koko vuodelta neljännen neljänneksen tietojenannon yhteydessä. Vuosineljännes on periaatteessa kalenterineljännes, kuitenkin jaksoteltuna työpaikan palkkakausien mukaan. Vuosineljännekseen sisältyy aina kokonaisia palkkakausia. Tuntipalkkaisilla yleisin käytössä oleva palkkakausi on kaksi viikkoa, kuukausipalkkaisilla palkkakausi on kuukausi. Tuntipalkkaisilla näitä palkkakausia sisältyy vuosineljännekseen 6 tai 7. Mikäli palkkakausi ajoittuu kahdelle vuosineljännekselle, se sijoitetaan sille vuosineljännekselle, jolle jakautuu suurempi määrä säännöllisiä työtunteja. Periaate on sama kuin työntekijän keskituntiansion määräytymisessä. (TES 11 ). Rajatapauksessa (yhtä paljon työtunteja) palkkakausi sijoitetaan jälkimmäiseen vuosineljännekseen. Koko vuotta koskevat tulos- ja voittopalkkiot voi ilmoittaa joko samalta vuosijaksolta kuin palkkatiedot annetaan veroviranomaiselle tai jaksolta, jolloin ensimmäinen neljännes alkaa ja neljäs neljännes päättyy. TIETOJEN TOIMITUSAIKA JA PAIKKA EK lähettää aina ennen tilastointineljänneksen päättymistä jäsenyrityksille tiedustelukirjeen, jossa annetaan tarkat ohjeet tietojenannosta. MITEN PALKKATIEDUSTELUUN VASTATAAN? Yritys tai yrityksen edustaja (esim. tilitoimisto tai muu palkanlaskentapalveluja tarjoava yritys) voi antaa tiedot internetissä joko lataamalla ohjeen mukaisen tiedoston tai täyttämällä tiedot henkilöittäin sähköisellä lomakkeella palkkatiedustelun asiointipalvelussa. Tätä tietojen lähetystapaa suositellaan korkeintaan noin viidensadan (500) henkilön tietomäärälle. Suuremmille rivimäärille tulee käyttää sovellusta, jonka avulla tiedonsiirto tapahtuu salattua tiedonsiirtoprotokollaa SFTP (Secure File Transfer Protocol) käyttäen. Tällaisia sovelluksia on saatavana maksuttomina internetistä, esim. WinSCP. Sovelluksen asentaminen ja mahdolliset palomuuriasennukset vaativat todennäköisesti tietotekniikka-asiantuntijan apua. Linkki EK:n palkkatilaston sähköiseen asiointipalveluun sekä tiedonsiirtopalvelun osoite löytyvät EK:n palkkatiedustelun sivustolta osoitteesta >neljännesvuosipalkkatiedustelun vastausohjeet (työntekijöiden neljännesvuositiedustelu). Tietojen antaminen internetin kautta on maksutonta. Tiedonsiirto internetissä tapahtuu EK:n omilla palvelimilla eikä tietojen antamisessa tarvita operaattoreita. Tietojen antaminen on turvallista, sillä liikenne salataan samalla salaustasolla kuin verkkopankkiyhteydet. Tiedot voi lähettää myös Aditro Oy:n sähköisen tiedonsiirron (www.aditro.fi/linkki) kautta. Palkkatilastointiin liittyviin kysymyksiin vastaa EK:ssa Timo Neuvonen, puh tai , sähköposti Tilastoyhteyshenkilöä ja tilastopalautteen saajaa koskevat muutokset tulee ilmoittaa sähköpostilla Timo Neuvoselle. Muutoksia ilmoitettaessa tulee aina mainita vastaajatunnus. 6

7 KETKÄ TYÖNTEKIJÄT KUULUVAT NELJÄNNESVUOSI- JA VUOSITILASTOILMOI- TUKSEN PIIRIIN? Työntekijän kuuluminen tilastoon Palkkatietojen kerryttäminen Neljännesvuositilasto On tai on ollut työsuhteessa neljänneksen aikana On täysin työkykyinen On täyttänyt 15 vuotta On tehnyt työtä neljänneksen aikana Työ tehty Suomessa Vuosineljännekseen sisältyviltä palkkakausilta jaksoteltuna työpaikan palkkakausien mukaan. Ansaittu palkka tilastoidaan Koko vuotta koskevat tiedot (tulos- ja voittopalkkiot) On tai on ollut työsuhteessa neljänneksen aikana On täysin työkykyinen On täyttänyt 15 vuotta On tehnyt työtä neljänneksen aikana Vuoden ajanjaksolta maksettu palkka esim. sama kuin veroviranomaiselle annetut tiedot 7

8 II NELJÄNNESVUOSITILASTOINNIN OHJEET MITKÄ PALKKATIEDOT ILMOITETAAN? Työntekijöitä koskevaan neljännestilastoon ilmoitetaan vain tehdystä työstä maksetut rahapalkat. Koko vuotta koskevista tiedoista ilmoitetaan tulos- ja voittopalkkiot neljännen neljänneksen tietojenannon yhteydessä. Tilanteissa, joissa työaika on järjestetty keskimääräiseksi siten, että säännöllinen vuorokautinen tai viikoittainen työaika työtuntijärjestelmän mukaan vaihtelee, mutta työntekijälle maksetaan palkka kuitenkin "tasaisena" 8 h/pv tai 40 h/vko mukaan, aikatiedoiksi ilmoitetaan todellinen tehty työaika ja palkkatiedoiksi tehtyä työaikaa vastaavat palkat. Samoin myös tasoittumisjaksolta ilmoitetaan todellinen työaika ja sitä vastaavat palkat. Esimerkki: Työpaikalla on sovittu paikallisesti vuorokautisen säännöllisen työajan enimmäispituudeksi 12 tuntia. Työajan tasoittumisajanjakso on yksi vuosi. Palkka maksetaan tasaisena. Työntekijä teki kahden viikon aikana aikatyötä 10-tuntisina työpäivinä yhteensä 100 tuntia, joista aikatyöansio on Tasaisen palkanmaksun mukaan hänelle maksetaan kuitenkin 80 tunnin ajalta aikatyöpalkkaa eli 960. Palkkatilastoaineistoon ilmoitetaan aikatyötunneiksi 100 ja aikatyöansioksi Vastaavasti menetellään, kun työaika tasoitetaan säännölliseen määräänsä. MITKÄ TYÖAIKATIEDOT ILMOITETAAN? Palkkatilastotiedoissa ilmoitetaan kaikki tehdyt työtunnit. Työtuntien ilmoittamisessa on erityisesti huomattava seuraavaa: Työtunnit ovat todellisia työtunteja eikä ns. muunnettuja, eli laskennallisia tunteja. Ylityö- ja sunnuntaityötunnit rekisteröidään tilastossa sekä sen palkkaustavan työtunteihin, jonka mukaan palkan perusosa on maksettu että erikseen ylityö- ja/tai sunnuntaityön tunteihin. MILLÄ TARKKUUDELLA PALKKA- JA TYÖAIKATIEDOT ILMOITETAAN? Tuntipalkkaisen työntekijän työkohtainen palkan osuus sekä peruspalkka ilmoitetaan sentteinä. Työtunnit ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25. Ansiosummat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40. Kuukausipalkkaisen työntekijän työkohtainen palkan osuus sekä peruspalkka ilmoitetaan sentteinä. Kuukautta kohden määritelty aikapalkkana oleva kuukausipalkka ja suorituspalkan kiinteä osa ilmoitetaan täysinä euroina. 8

9 MITEN ERI PALKKAUSTAVAT KÄSITELLÄÄN? Työajalta maksettu palkka ja vastaavat työtunnit rekisteröidään palkkaustavoittain (palkkaustapa = miten tietystä työstä maksettava ansio määräytyy). Palkkaustavat jaetaan aikapalkkaan ja suorituspalkkoihin. Suorituspalkkaustapoja ovat suora urakka, osaurakka ja palkkiopalkka. Palkkatilastossa ne kaikki rekisteröidään kolmeen vaihtoehtoiseen ryhmään: Aikatyöhön, jossa palkka on aikayksikköä kohden kiinteä ja etukäteen määrätty eikä ole välittömästi riippuvainen työsuorituksesta (tunti-, viikko- tai kiinteä kuukausipalkka). Suoraan urakkatyöhön, jossa ansio on välittömästi ja yksinomaan riippuvainen työmäärästä (mitä enemmän tehdään aikayksikköä kohden, sitä enemmän ansaitaan). Osaurakka- ja palkkiopalkkatyöhön, jossa ansio määräytyy kiinteästä palkanosasta ja työmäärästä tai työtuloksesta riippuvasta muuttuvasta palkanosuudesta. Palkkatilastoilmoituksessa ne rekisteröidään kohtaan palkkiopalkka. Jos muuttuva palkanosa on riippuvainen välittömästi työmäärästä, kyseessä on osaurakka. Mikäli muuttuva palkanosa määräytyy työtuloksen (tuotannon määrän, työn laadun, raaka-aineen säästön tms. tekijän) perusteella, kyseessä on palkkiopalkkatyö. Palkan kiinteä osa määritetään palkanmääritysjakson pituuden mukaan esim. tuntia tai kuukautta kohden. Huom 1! Jokainen työ, siihen kuuluneet työtunnit ja siitä maksettava palkka, kuuluvat aina vain yhteen edellä mainituista palkkaustavoista. Tuntipalkkaisen työntekijän osalta esim. osaurakka rekisteröidään siten, että tunnit, kiinteä palkanosa ja muuttuva palkanosa viedään osaurakka- ja palkkiotyöhön. Kuukausipalkkaisen työntekijän osalta osaurakan ja palkkiopalkan ilmoitusmenettely on erilainen. Huom 2! Jokaisen työntekijän suorittamat työt rekisteröidään palkkaustavoittain. Näin ollen tehtyjen työtuntien ja maksettujen palkkojen sijoittamista eri palkkaustapoihin ei voida ratkaista jakamalla työntekijät ns. aikatyöntekijöihin ja suorituspalkkatyöntekijöihin. Huom 3! Palkkaustavat ja palkanmääritysjakson pituus ovat kaksi eri asiaa. Kuukausipalkka on yleisnimitys palkalle, joka on kokonaan tai osittain määritelty kiinteäksi kuukautta kohden. Esim. kun palkka määräytyy kuukautta kohden määritellystä kiinteästä osuudesta ja työtuloksen perusteella maksetusta palkkiosta, on kyseessä palkkiopalkka. Huom 4! Mikäli työntekijälle suorituspalkkatyössä syystä tai toisesta maksetaan peruspalkan eli "takuupalkan" mukaan, viedään tämä työ ao. suorituspalkkatyöhön siitä huolimatta että ansion laskenta on samanlainen kuin aikatyössä. Huom 5! Tulos- ja voittopalkkiot tilastoidaan omiksi ryhmikseen koko vuodelta. Neljännesvuoden tietoihin niitä ei rekisteröidä. 9

10 AIKA- JA PALKKATIETOJEN TIETOKOHTAISET OHJEET Seuraavassa on yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten palkkatilastoaineiston sisältämät tiedot ilmoitetaan. Mikäli tiedot ovat vuosineljänneksen aikana muuttuneet, käytetään neljänneksen lopussa voimassa olevia tietoja. Tiedon paikka ja kenttänimi tietokohtaisessa ohjeessa on merkitty sulkuihin esim. (EKnro 2) (Nelj.) 10

11 1. TYÖPAIKKAAN LIITTYVÄT TIEDOT Tilastointivuosi (EK-nro 1) (Vuosi) Tilastoneljännestä koskeva vuosiluku nelinumeroisena, esim Tilastointineljännes (EK-nro 2) (Nelj) Tilastoaineiston vuosineljännes yksinumeroisena (toinen neljännes = 2, neljäs neljännes = 4) Jakson alkamispäivä (EK-nro 3) (JaksoAp) Jaksoon kuuluvan ensimmäisen palkanmaksukauden ensimmäinen päivä muodossa pp.kk.vvvv Jakson päättymispäivä (EK-nro 4) (JaksoLp) Jaksoon kuuluvan viimeisen palkanmaksukauden viimeinen päivä muodossa pp.kk.vvvv Jäsennumero (EK-nro 7) (YritysId) Palkkatiedustelussa yrityksen jokainen toimipaikka on oma tilastovastaajayksikkö, jolle EK:ssa annetaan oma vastaajatunnus (ellei toisin sovita). Palkkatilaston vastaajatunnus muodostuu jäsennumerosta ja tunnusosasta ( ). Jäsennumero on EK:n jäsenrekisterissä oleva yritykselle annettu numero (enintään 6 merkkiä), joka on samalla vastaajatunnuksen alkuosa. Jäsennumero on sama kaikissa yrityksen vastaajayksiköissä. Vastaajayksikön tunnus (EK-nro 9) (vastid) Vastaajayksikön tunnusosa (enintään 6 merkkiä) yksilöi tilastovastaajat. Jäsennumero ja tunnusosa yhdessä muodostavat vastaajatunnuksen ( ). Yrityksen omat tilastot tuotetaan vastaajatunnusten mukaan. Vaativuuden määritystapa (EK-nro 10) (VaativTp) Työpaikalla käytössä oleva työn vaativuuden määritystapa: 1 = töiden vaativuusryhmittely, 3 = karkearyhmittely. Vaativuusluokkien portaiden lukumäärä (EK-nro 11) (VaativLk) Käytössä olevan vaativuusluokituksen portaiden maksimilukumäärä. Portaiden lukumäärät ovat: 9 töiden vaativuusryhmittelyssä ja 3 karkearyhmittelyssä. Kuntanumero (EK-nro 12) (KuntaNro) Kuntanumero on vastaajayksikköä koskevan toimipaikan sijaintikunnan numero. Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus. Kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia. Kuntanumero on sama kaikilla saman vastaajayksikön työntekijöillä. 11

12 Palkkauksen peruste (EK-nro 25) (PalkkPer) 1 = perustuu työehtosopimuksen mukaisiinn palkkausjärjestelmiin Palkkaus perustuu työehtosopimuksen mukaisiin palkkausjärjestelmiin. Vastaajayksikön kaikille työntekijöille ilmoitetaan sama tieto. 12

13 2. TUNTI- JA KUUKAUSIPALKKAISEN TYÖNTEKIJÄN PERUSTIEDOT Neljännestilastoon ilmoitetaan tiedot kaikista täysin työkykyisistä, 15 vuotta täyttäneistä työntekijöistä, jotka ovat tehneet työtä neljänneksen aikana ja työ on tehty Suomessa. Koko vuotta koskevat tiedot tulos- ja voittopalkkioista ilmoitetaan kaikista 15 vuotta täyttäneistä työntekijöistä, jotka ovat tehneet työtä neljännen neljänneksen aikana ja joille on maksettu ennakonpidätyksen alaista palkkaa. Henkilötunnus (EK-nro 14) (Hetu) Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa, eli esim. PPKKVV-NNNX. Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto. Lue lisää EK:n kotisivuilta (mm. Tietosuojavaltuutetun lausunto) osoitteesta: Yrityksen oma henkilönumero (EK-nro 15) (OmaHeNro) Ilmoitetaan yrityksen käyttämä henkilönumero. Henkilönumeroa käytetään asioitaessa palkkatilastointiin liittyvissä kysymyksissä yrityksen ja EK:n välillä. Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta. Henkilön nimeä ei ilmoiteta. Sukupuoli (EK-nro 16) (SP) 1 = mies 2 = nainen Työsuhteen alkamispäivämäärä (EK-nro 17) (TsAlkPvm) Ilmoitetaan nykyisen työsuhteen alkamispäivämäärä muodossa pp.kk.vvvv. Työsuhteen päättymispäivämäärä (EK-nro 18) (TsLopPvm) Mikäli työsuhde on päättynyt, ilmoitetaan nykyisen työsuhteen päättymispäivämäärä muodossa pp.kk.vvvv. Työsopimuksen kesto (EK-nro 19) (TsKesto) 1 = vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 2 = määräaikainen työsopimus Työaikamuoto (EK-nro 21) (TyoaikaM) Työaikamuoto on kaksinumeroinen, joista ensimmäinen numero osoittaa monessako vuorossa ja toinen monenako päivänä viikossa työtä tehdään. Jos työntekijä siirtyy jatkuvasti työaikamuodosta toiseen, merkitään se muoto, jossa hän pääasiallisesti työskentelee (työaikamuodot liitteessä). Säännöllinen viikkotyöaika (EK-nro 22) (SVTAika) Säännölliseksi viikkotyöajaksi ilmoitetaan sovittu työaika ilman työajan tasaamisen tai muiden työaikajärjestelyjen vaikutusta. Mikäli viikkotyöaika vaihtelee eri ajanjaksoina, ilmoitetaan se viikkotyöaika, jossa henkilö pääsääntöisesti työskentelee. 13

14 Tieto ilmoitetaan sadasosatunteina. Täysiaikaisilla työntekijöillä tiedoksi ilmoitetaan Osa-aikaisilla työntekijöillä ilmoitetaan työsopimuksessa sovittu työaika, esim. 20,0 h = Ammattiryhmä (EK-nro 23) (AmmId) Ilmoitetaan ammattinimikkeistön mukainen ammattiryhmätunnus (ammattinimikkeistö liitteenä). Ammattiryhmätunnus tulee olla kaikilla. 14

15 3. TUNTI- JA KUUKAUSIPALKKAISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAPERUSTEET Jos työntekijän ammatti, palkkaryhmä, työnvaativuusryhmä, työkohtainen palkan osuus tai peruspalkka muuttuu vuosineljänneksen aikana, ilmoitetaan se tieto, joka on voimassa vuosineljänneksen lopussa. Palkkaryhmä (EK-nro 26) (PrVaativ) Täysin työkykyisen 18 vuotta täyttäneen työntekijän palkkaryhmä on joko A, B tai C. Palkkaryhmä määräytyy työntekijän pääsääntöisen työn vaativuuden perusteella. Alle 18-vuotiaan työntekijän palkkaryhmä on 9. Alle 18-vuotiaan oppilaan ja harjoittelijan palkkaryhmä on 9, 18 vuotta täyttäneen oppilaan ja harjoittelijan palkkaryhmä on 0 (palkkaryhmät liitteenä). Työnvaativuusryhmä (EK-nro 27) (TVR) Työnvaativuusryhmä määräytyy työntekijän tekemien töiden vaativuuden perusteella. Tieto ilmoitetaan ilman etunollia. Työkohtainen palkan osuus (TehtPalk) = (EK-nro 28) (TehtPalk) Työntekijän työkohtainen palkan osuus määräytyy sen työnvaativuusryhmän työkohtaisen palkan perusteella, johon kuuluvat työt edustavat suurinta osaa työntekijän tekemistä töistä. Tuntipalkkaiselle työntekijälle ilmoitetaan työkohtainen tuntipalkka ja kuukausipalkkaiselle työntekijälle työkohtainen kuukausipalkka. Tuntipalkkaisella työntekijällä työkohtainen palkan osuus ilmoitetaan senttiä/tunti ja kuukausipalkkaisella työntekijällä senttiä/kuukausi. Työnvaativuusryhmän ja työkohtaisen palkan osuuden välinen riippuvuus ilmenee suoraan työehtosopimuksessa olevista taulukoista. Työnvaativuusryhmätieto ja työkohtainen palkan osuus määritetään aina myös uusille työntekijöille. Tällöin määrittelyn lähtökohtana on työntekijän tekemien töiden vaativuus. Työsuhteen alkaessa tämä perustuu arvioon. Alle 18-vuotiaille työntekijöille, oppilaille ja harjoittelijoille ei ole tarpeen määritellä työnvaativuusryhmätietoa eikä näin ollen myöskään työkohtaista palkan osuutta eikä sitä ilmoiteta tilastoon. Peruspalkka (EK-nro 30) (PerTuPa) Peruspalkka saadaan lisäämällä henkilökohtainen palkan osuus työntekijän työkohtaiseen palkan osuuteen. Peruspalkka on vähintään 3 % ja enintään 25 % suurempi kuin työntekijän työkohtainen palkan osuus. Uudella työntekijällä, jolle henkilökohtaista osuutta ei ole määritelty, peruspalkka on työkohtaisen palkan osuuden suuruinen. Tieto ilmoitetaan sentteinä. Tuntipalkkaisille alle 18-vuotiaille työntekijöille ja oppilaille ilmoitetaan peruspalkaksi työehtosopimuksen (TES momentti) mukainen tuntipalkka. Vastaaville kuukausipalkkaisille ilmoitetaan (TES määräykset palkanmaksusta kuukausipalkkana) mukainen kuukausipalkka. Harjoittelijoille peruspalkaksi ilmoitetaan työsopimuksessa sovittu palkka. Tuntipalkkaisella työntekijällä peruspalkka ilmoitetaan senttiä/tunti ja kuukausipalkkaisella työntekijällä senttiä/kuukausi. 15

16 4. TUNTIPALKKAISEN TYÖNTEKIJÄN TYÖTUNNIT JA ANSIOT Palkkaustavasta riippuen ilmoitetaan työtunnit ja vastaavat ansiosummat erikseen aikatyön, urakkatyön sekä osaurakka- ja palkkiotyön osalta. Myös ylityötä ja sunnuntaityötä koskevat tiedot ilmoitetaan erikseen. Ansioiden tulee vastata palkkaustavan mukaisia tuntimääriä. Palkat sisältävät sekä säännöllisen työajan ansiot että ylityöstä ja sunnuntaityöstä maksetun palkan perusosat. Lisiä ovat työaikaan liittyvät lisät (mm. vuorotyölisät), olosuhdelisät sekä työajan tasaamislisät. Tunteja koskevat tiedot ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai kokonais- ja sadasosatunteina. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25. Ansioita koskevat tiedot ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim euroa ja 40 senttiä ilmoitetaan joko 5300 tai 5300,40. Kuukausipalkkaisen työntekijän työtuntien ja ansioiden tilastointi on kerrottu kohdassa 5. Aikatyötunnit (EK-nro 39) (AikaTun) Aikatyötunteihin ilmoitetaan neljännesvuoden aikana aikatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt aikatyötunnit. Aikatyöpalkat (EK-nro 40) (AikaPalk) Aikapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana aikatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Aikapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkatyötunnit (EK-nro 41) (UrakTun) Urakkatyötunteihin ilmoitetaan suoran urakan työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- sunnuntaityönä tehdyt suoran urakan työtunnit. Urakkapalkat (EK-nro 42) (UrakPalk) Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana suoran urakan työtunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityöntunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Palkkiotyötunnit (EK-nro 43) (PalkTun) Palkkiotyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana palkkio- tai osaurakkatyönä tekemät työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt osaurakka- ja palkkiotyötunnit. Palkkiotyöpalkat (EK-nro 44) (PalkPalk) Palkkiopalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana palkkio- ja osaurakkatyötunneilta maksettu rahapalkka (perusosa + palkkio) mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. 16

17 Ylityötunnit (EK-nro 45) (YliTun) Ylityötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana ylityönä tekemät työtunnit riippumatta ylityölisän suuruudesta tai siitä, onko ylityö korvattu antamalla sitä vastaava vapaa. Ylityötuntien tulee olla todellisia eikä ns. muunnettuja tunteja. Nämä tunnit sisältyvät aina myös aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Ylityökorotukset (EK-nro 46) (YliKor) Ylityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana ylityötunneilta perusosan lisäksi maksetut ylityön korotusosat (ylityölisät). Mikäli ylityö korvataan vastaavana vapaana, ilmoitetaan kuitenkin ylityölisän määrä sen suuruisena kuin se olisi korvattu, jos se olisi maksettu rahana. Sunnuntaityötunnit (EK-nro 47) (SunnTun) Sunnuntaityötunteihin ilmoitetaan neljännesvuoden aikana sunnuntaina ja/tai arkipyhänä tehdyt tunnit. Nämä tunnit sisältyvät aina myös aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Silloin kun sunnuntaityö on ollut samalla ylityötä, sisältyvät nämä tunnit myös ylityötunteihin. Viikkovapaakorvauksesta ei ilmoiteta tunteja erikseen. Sunnuntaityökorotukset (EK-nro 48) (LisSuko) Sunnuntaityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana sunnuntai- tai muulta pyhä- tai juhlapäivältä perusosan lisäksi maksetut 100:n prosentin korotukset sekä viikkovapaakorvaukset. Mikäli sunnuntaina tehty työ on samalla ylityötä, ilmoitetaan ylityölisät erikseen omalle tietopaikalleen. Työaikaan liittyvät lisät (vuorolisät) (EK-nro 49) (LisTaika) Näitä ovat vuorotyölisät (ilta- ja yövuoro), ilta- ja yötyölisät, keskeytymättömän ja jatkuvan vuorotyön lisä (ns. lauantailisä) (TES mom. 3 ja 4). Muut erilliset lisät (osuhdelisät) (EK-nro 50) (LisOlos) Näitä ovat tilapäisestä poikkeamasta työskentelyolosuhteissa johtuvat ja poikkeuksellisen haitan tai hankaluuden perusteella maksetut erilliset lisät (kuten olosuhdelisät), joita ei ole otettu huomioon työn vaativuutta määriteltäessä (TES , mom. 1 ja 2). Työajan tasaamislisät (EK-nro 51) (TyLyhK) Näitä ovat työajan tasaamiselta maksettavat erilliset lisät (TES , 6 mom. kohta 4, kappale 1 sekä sopimus työajasta kolmivuorotyössä 8 1 mom.). Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuositilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta (poissaoloajoista maksetuista palkkaeristä maksettuja työajan tasaamislisiä ei ilmoiteta). Tehdyt työtunnit yhteensä (EK-nro 56) (TehdTun) Ilmoitetaan aikatyötunnit, urakkatyötunnit sekä osaurakka- ja palkkiotyötunnit yhteensä. Palkat yhteensä (EK-nro 57) (PalkYht) Ilmoitetaan kaikki neljännesvuoden työtunteja vastaavat palkkasummat, korotusosuudet ja lisät. Palkat yhteensä on työntekijän tehdyltä työajalta maksettu kokonaisansio. Kuukausipalkkaisilla työntekijöillä tämä kenttä jätetään tyhjäksi. 17

18 5. KUUKAUSIPALKKAISEN TYÖNTEKIJÄN TYÖTUNNIT JA ANSIOT Tunteja koskevat tiedot ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai kokonais- ja sadasosatunteina. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25. Ansioita koskevat tiedot ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim euroa ja 40 senttiä ilmoitetaan joko 2300 tai 2300,40. Kuukausipalkkaisen työntekijän aikatyötunnit (EK-nro 39) (AikaTun) Aikatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana aikatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt aikatyötunnit. Kuukausipalkkaisen aikapalkkana oleva kuukausipalkka (EK-nro 35) (KkPalkka) Kuukausipalkkaiselle työntekijälle tiedoksi ilmoitetaan neljännesvuoden viimeisen kuukauden täyttä kuukautta vastaava aikapalkkana oleva kuukausipalkka. Tähän ei sisällytetä yli- ja sunnuntaityön perusosia eikä muitakaan lisiä eikä palkattomien ja palkallisten poissaolojen vaikutusta vähennetä. Kuukausipalkka ilmoitetaan täysinä euroina. Kuukausipalkkaisen työntekijän osaurakka- ja palkkiotyötunnit (EK-nro 43) (Palk- Tun) Tunteihin ilmoitetaan kuukausipalkkaisen työntekijän neljännesvuoden aikana osaurakkana tai palkkiotyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt palkkiotyötunnit. Kuukausipalkkaisen työntekijän osaurakka- ja palkkiopalkan kiinteä osa (EK-nro 36) (KkSuorPK) Tiedoksi ilmoitetaan osaurakka- tai palkkiotyön kiinteä osa neljännesvuoden viimeiseltä kuukaudelta. Kuukausipalkan kiinteä osa ilmoitetaan, kun kyseessä on osaurakka- tai palkkiopalkkatyö, ts. palkka muodostuu kuukautta kohden määritellystä kiinteästä osuudesta ja työsuorituksen tai työtuloksen perusteella maksetusta muuttuvasta osuudesta (palkkio-osuudesta). Kiinteän osuuden suuruus määräytyy palkkaustavan rakenteen mukaisesti. Kuukausipalkkaisen työntekijän osaurakka- ja palkkiopalkan muuttuvat osuudet (EK-nro 37) (KkSuorPM) Osaurakka- ja palkkiotyön muuttuvat osuudet ilmoitetaan neljännesvuoden ajalta. Kiinteän osan lisäksi työsuorituksen tai työtuloksen perusteella maksetun palkan tulee vastata osaurakka- ja palkkiotyötunteja. Kuukausipalkkaisen työntekijän ylityötunnit (EK-nro 45) (YliTun) Ylityönä tehtyjen tuntien summa sisältää kaikki tehdyt ylityötunnit riippumatta ylityölisän suuruudesta tai siitä, onko ylityö korvattu antamalla vastaava vapaa. Ylityötuntimäärän on oltava todellisia tunteja eikä ns. muunnettuja tunteja. Ylityötunnit sisältyvät aina myös joihinkin palkkaustavan mukaisiin tunteihin. 18

19 Kuukausipalkkaisen työntekijän ylityökorotukset (EK-nro 46) (YliKor) Ylityökorotuksia ovat perusosan lisäksi maksetut ylityön korotusosat (ylityölisät). Mikäli ylityö korvataan vastaavana vapaana, ilmoitetaan kuitenkin ylityölisän määrä sen suuruisena kuin se olisi korvattu, jos se olisi maksettu rahana. Kuukausipalkkaisen työntekijän sunnuntaina ja/tai arkipyhänä tehdyt tunnit (EK-nro 47) (SunnTun) Sunnuntaina ja/tai arkipyhänä tehdyt työtunnit on ilmoitettava erikseen tässä kohdassa. Lisäksi niiden on sisällyttävä myös palkkaustavan mukaisiin työtunteihin. Silloin kun sunnuntaityö on samalla ylityötä, sisältyvät nämä tunnit myös ylityötunteihin. Kuukausipalkkaisen työntekijän sunnuntaityökorotukset (EK-nro 48) (LisSuKo) Näitä ovat sunnuntai- tai muulta pyhä- tai juhlapäivältä perusosan lisäksi maksetut korotukset sekä viikkovapaakorvaukset. Mikäli sunnuntaina tehty työ on samalla ylityötä, ilmoitetaan ylityölisät erikseen omalla tietopaikallaan. Kuukausipalkkaisen työntekijän työaikaan liittyvät lisät, vuorolisät. (EK-nro 49) (LisTaika) Näitä ovat vuorotyölisät (ilta- ja yövuoro), ilta- ja yötyölisä, keskeytymättömän ja jatkuvan vuorotyön lisä (ns. lauantailisä) (TES mom.3 ja 4). Kuukausipalkkaisen työntekijän muut erilliset lisät, osuhdelisät. (EK-nro 50) (LisOlos) Näitä ovat tilapäisestä poikkeamasta työskentelyolosuhteissa johtuvat ja poikkeuksellisen haitan tai hankaluuden perusteella maksetut erilliset lisät (kuten olosuhdelisät), joita ei ole otettu huomioon työn vaativuutta määriteltäessä (TES , mom. 1 ja 2). Tehdyt työtunnit yhteensä (EK-nro 56) (TehdTun) Ilmoitetaan aikatyö-, sekä osaurakka- ja palkkiotyötunnit yhteensä. Palkat yhteensä (EK-nro 57) (PalkYht) Huom! Kuukausipalkkaisen työntekijän kokonaisansiota ei lasketa yrityksessä, vaan laskenta tapahtuu EK:n tilastointijärjestelmässä, joten kenttä jää tyhjäksi. Kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkkatilastoaineiston käsittely ja varsinaisen palkkatilaston tuottaminen on pääpiirteissään seuraava: 1. Aikatyöansio saadaan, kun kiinteä kuukausipalkka jaetaan vakiotuntijakajalla ja näin saatu tuntipalkka kerrotaan aikatyötunneilla. 2. Suorituspalkkatyön ansio saadaan, kun suorituspalkkatyön kiinteä osa jaetaan vakiotuntijakajalla ja näin saatu tuntipalkka kerrotaan suorituspalkkatyötunneilla ja tulokseen lisätään neljänneksen ajalta maksettu suorituspalkkatyön muuttuva osuus. 3. Vakiotuntijakaja muodostetaan viikkotyöajan ja työaikamuodon perusteella. Näin ollen on erittäin tärkeää, että viikkotyöaika ja työaikamuoto ovat oikein ja ohjeen mukaisesti ilmoitettu. 19

20 III KOKO VUOTTA KOSKEVIEN TIETOJEN TILASTOINTIOHJEET TILASTOINNIN KATTAVUUS Koko vuotta koskevia tietoja tilastoilmoituksessa ovat vuoden aikana työntekijöille maksetut tulos- ja voittopalkkiot. Muita tietoja koko vuodelta ei kysytä. Mikäli ohjelmaan on määritelty muitakin tietoja ko. jaksolta, ne saavat olla mukana tilastoilmoituksessa. Vuosipalkkatiedot ilmoitetaan niiltä työntekijöiltä, jotka ovat tehneet työtä neljännen neljänneksen aikana. Tulos- ja voittopalkkiot voi ilmoittaa joko samalta vuosijaksolta kuin palkkatiedot annetaan veroviranomaiselle tai jaksolta, jolloin ensimmäinen neljännes alkaa ja neljäs neljännes päättyy. Tärkeää on säilyttää aina sama jaksotus. MITÄ KOKO VUOTTA KOSKEVIIN PALKKATIETOIHIN SISÄLTYY Tulospalkkiot (EK-nro 61) (TulosEiV) Tulospalkkiot ovat aika- ja suorituspalkkojen lisäksi maksettuja suorituksia, joiden perusteena ovat yleensä toiminnalliset tavoitteet, kuten tuottavuus- ja kehitystavoitteiden saavuttaminen. Tulospalkkioihin luetaan tulospalkkiolisät Voittopalkkio ja voitonjako (EK-nro 62) (VoittoPk) Käteisessä voittopalkkiossa palkkion määrä perustuu olennaisilta osiltaan tai kokonaan taloudelliseen tulokseen. Voitonjaolla tarkoitetaan rahasuorituksia, jotka yrityksen yhtiökokous on päättänyt yrityksen tuottamasta voitosta suorittaa henkilöstölleen osakkeenomistajille maksettavien osinkojen ohella. Käteiseen voittopalkkioon ja voitonjakoon luetaan yrityksen johdon ja yhtiökokouksen päättämät käteiset voittopalkkiot voitonjako. 20

21 KOKO VUOTTA KOSKEVIEN PALKKATIETOJEN ILMOITTAMISESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA Tulos- ja voittopalkkiot koko vuodelta ilmoitetaan IV neljänneksen tilastoilmoituksen yhteydessä niiden henkilöiden osalta, jotka ovat tehneet työtä neljännen neljänneksen aikana. Niiden työntekijöiden osalta, joille ei ole IV neljänneksen aikana maksettu palkkaa esim. työsuhteen päättymisen tai palkanmaksun keskeytyksen takia, tulos- ja voittopalkkioita ei ilmoiteta. Tulos- ja voittopalkkiot ilmoitetaan jaksolta, jolloin ensimmäinen neljännes alkaa ja neljäs neljännes päättyy, tai ne voidaan ilmoittaa samalta jaksolta kuin verottajalle annettavat tiedot. Tulos- ja voittopalkkiot voivat olla mukana myös toisen neljänneksen tilastoilmoituksessa, mutta niitä ei silloin huomioida tilastoinnissa. 21

22 IV LIITTEET PALKKARYHMÄT Työntekijät yli 18 vuotta (paitsi oppilaat ja harjoittelijat) Palkkaryhmä A Palkkaryhmä B Palkkaryhmä C Palkkaryhmän koodi A B C Ammattiryhmän koodi Työntekijät alle 18 vuotta (paitsi oppilaat ja harjoittelijat) Oppilaat ja harjoittelijat Oppisopimusoppilaat yli18-vuotiaat alle 18-vuotiaat Oman ammattikoulun yli 18-vuotiaat alle 18-vuotiaat Muut oppilaat yli 18-vuotiaat alle 18-vuotiaat Harjoittelijat yli 18-vuotiaat alle 18-vuotiaat TYÖAIKAMUOTOKOODIT Työaikamuoto on kaksinumeroinen, joista ensimmäinen numero osoittaa monessako vuorossa ja toinen monenako päivänä viikossa työtä tehdään. Työaikamuodot ovat: kahtena päivänä kolmena päivänä neljänä päivänä viitenä päivänä kuutena päivänä seitsemänä päivänä 1-vuorotyö 2-vuorotyö 3-vuorotyö

23 AMMATTINIMIKKEISTÖ Ammattinimikkeistö sisältää periaatteessa kaikki teknologiateollisuuden toimialat eli kaivoksista ja metallien jalostuksesta elektroniikkateollisuuteen. Täten siihen tulee voida sijoittaa kaikki teknologiateollisuudessa tehtävät työntekijöiden työt. Ryhmittelyohjeet Jotta kaikki työt voitaisiin sijoittaa, on nimikkeistö tehty "väljäksi". Eräät nimikkeet sisältävät useita sellaisia töitä, joista on totuttu käyttämään erottavia ammattinimiä. Sijoittelun perustana on se työ, jota ao. työntekijä pääasiassa suorittaa. Tähän haetaan sopivin nimike. Se ei välttämättä ole sama kuin työpaikkasi käyttämä. Koko nimikkeistön alue on kunkin työpaikan käytössä, vaikka työpaikan toimialasta riippuen töiden esiintyvyys painottuukin nimikkeistön tiettyyn alueeseen. Ennen varsinaista sijoittamista on syytä tutustua nimikkeistön rakenteeseen sijoittelun helpottamiseksi. Erityisesti on huomattava, että - varsinaiset tuotannolliset työt sijoitetaan pääryhmiin muut tuotannolliset työt ryhmään 6 - käyttö-, laitos- ja huoltotyöt ryhmään 7 - oppilaat ja harjoittelijat ryhmään 8 Sama työ saattaa esiintyä sekä ryhmissä 0-5 että ryhmässä 7. Sijoittelun määrää se, suoritetaanko työ tuotannossa vai huollossa. Nimikkeistön nimikkeet eivät erottele työn vaativuustasoja. Tämä tapahtuu palkkaryhmityksessä. Mikäli työpaikalla on tarpeita hienojakoisempaan jaotteluun, voidaan nimikkeistöön liittää neljäs positio, mutta ilmoitus liittoon tapahtuu kolmen position perusteella. 23

24 0 Kaivos- ja rikastustyöt 01 Malminetsintätyöt 010 Geofysiikan mittaustyöt 011 Kairaustyöt 012 Poraustyöt 019 Muut malminetsintätyöt 02 Kaivostyöt 020 Irrotustyöt 021 Kuljetustyöt 022 Täyttötyöt Kaivosrakennustyöt Muut kaivostyöt 03 Rikastustyöt 030 Prosessityöt 039 Muut rikastustyöt esim. poraus, panostus, rikotus myös lastaajat esim. kaivosrakennusmiehet jotka huolehtivat täytöstä ruiskubetonointi esim. murskaus, jauhatus, vaahdotus, rikastus myös kemikaalien käsittely 1 Metallien valmistus- ja käsittelytyöt 10 Metallurgiset työt 100 Raaka-aineiden käsittelytyöt Sintraamotyöt Masuunityöt Värimetallien valmistus Sivuprosessityöt Muut metallurgiset työt 11 Metallien muokkaustyöt 110 Valssaus 111 Vetäminen 112 Pursotus ja puristaminen 113 Metallien jatkokäsittely 119 Muut metallin muokkaukseen liittyvät työt 12 Valimotyöt 120 Kaavaus 121 Keernan valmistus 122 Sulatus 123 Valu 124 Valunpuhdistus/jälkikäsittely 129 Muut valimotyöt esim. koksaus, petaus, kalkinpoltto, massanvalmistus esim. sinkki, koboltti, nikkeli, kupari riippumatta pääprosessin metallista, esim. seleeni, elohopea esim. putket, langat, tangot esim. putket ja profiilit esim. pinnoitus, maalaus esim. uunin hoito esim. uunin hoito 13 Lämpökäsittelytyöt pääasiassa konepajojen yhteydessä Taonta ja lämpökäsittely Hehkutus, lämpökäsittely Karkaisu Muut lämpökäsittelytyöt 2 Levy-, hitsaus- ja putkityöt 20 Levy- ja metallirakennetyöt 24

25 Levysepän työt Kattila- ja painesäiliötyöt Levyntyöstö Metallirakennetyöt Varusteluasennus Levyseppähitsaajan työt Polttoleikkaus, konekäyttö Polttoleikkaus, käsikäyttö Puristaminen (prässäys) Muut levytyöt ohjelmoiduilla koneilla työskentely (CNC, NC) esim. rauta-, teräs- ja alumiinirakenteiden valmistus ja asennus lähinnä kulkuneuvoteollisuuden lohko-/korivalmistus, -asennus ja - sisustustöitä monipuoliset työtehtävät, myös asennusta esim. plasma-, laseri- ja NC-leikkaus paksut levyt esim. levy- ja ainesleikkaus leikkurilla 21 Ohutlevytyöt 210 Ohutlevysepän työt 211 Ohutlevyasennus 219 Muut ohutlevytyöt 22 Hitsaustyöt 220 Hitsaus, käsin 221 Koneellahitsaus 222 Hitsausautomaattien käyttö 229 Muut hitsaustyöt sekä juotto 23 Putkityöt Putkiasennus Putkistovarusteiden valmistus 239 Muut putkityöt myös hitsausta, levyjen leikkausta esim. ilmastointi- ja pellitystyöt esim. puikko-, MIG- ja TIG-hitsaus esim. jauhokaariautomaatit esim. hitsausrobotit esim. kovajuotto, vastushitsaus tehtaalla tehtävät esivalmistelutyöt kuten taivutus, koeponnistus 3 Koneistus- ja kokoonpanotyöt 30 Työkalutyöt (sekä omaan käyttöön että asiakkaalle) Työkalun valmistus Työkalun huolto- ja korjaus Mallin ja muotin valmistus Muut työkalutyöt esim. koneistustyöt ja työkaluviilaus puusta tehdyt mallit kohtaan 600 kipinätyöstö 31 Koneenasetus-, ohjelmointi- ja piirroitustyöt 310 Koneen- ja teränasennus 311 Piirroitus 312 Koneen ohjelmointi 319 Muut koneenasetustyöt 32 Koneistustyöt (materiaalista riippumatta) Koneistus Koneistusautomaattien käyttö koneistajan monipuoliset työt, esim. tuotantosolussa esim. NC- ja CNC-koneet, työstökeskukset, FMS- järjestelmät Sorvaus Jyrsintä Avartaminen Hionta Poraus Muut koneistustyöt yksittäisillä koneilla -"- -"- -"- -"- esim. höyläys, konekaiverrus 25

26 33 Konetyöt 330 Kudonta, punonta (metalli) 331 Kaapelin valmistus 332 Automaattikoneen käyttö Puristus (prässäys) Puristus, pursotus Muut konetyöt kaikki automaattikoneiden käyttäjät ja valvojat ja valvonta tulevat tähän nimikkeeseen, esim naulakoneet, putken valmistus hitsaamalla tms. esim. ohuet levyt sarjatyönä (muu kuin metalli) esim. sahaus, konejuotto 34 Koneiden ja laitteiden asennus ja kokoonpanotyöt 340 Koneenasennus Koneikkojen ja laitekokonaisuuksien asennus Kokoonpano, mekaaninen Hienomekaniikan/instrumenttien asennus Mekatroniikka-asennustyöt Muut koneiden ja laitteiden asennus- ja kokoonpanotyöt 4 Sähkö- ja elektroniikkatyöt (tuotteiden valmistus) 41 Joukkotuotteiden valmistustyöt (vaiheistetut työt) Komponenttien esikäsittely Komponenttien ladonta ja kokoonpano Tuotteen loppukokoonpano Johdotus/kytkentä Käämintä Muut joukkotuotteiden valmistustyöt lähinnä mekaaninen asennus; raskaat, suuret koneet sarjaluonteiset kojeet ja laitteet, esim. kotitalouskoneet mekaniikka-asennus yhdistettynä sähkö/elektroniikka- asennustyöhön, esim. hissiasennus piirilevyt, hybridit 42 Sähkö- ja elektroniikka-asennustyöt 420 Sähköasennus 421 Elektroniikka-asennus 422 Kojeasennus 423 Kojeistoasennus Automaatioasennus Muut sähkö- ja elektroniikkaasennustyöt esim. releet, kontaktorit eri komponenteista koottu kokonaisuus, esim. ohjauskeskukset erilaisten automaatiojärjestelmien asentaminen, huolto ja korjaus, myös ohjelmointia 5 Tuotteen pintakäsittelytyöt 50 Pintakäsittelytyöt 500 Puhdistus Kiilloitus Pinnoitus ja eristys Maalaus Muut pintakäsittelytyöt 26 pesu, peittaus, hionta, suihkupuhallus, puhdistusviilaus metalli, muovi, kumi esim. pintakäsittelylaitoksen hoito

27 6 Muut tuotantoon liittyvät työt 60 Puutyöt ja sisustustyöt 600 Mallin veisto 601 Puutyöt 602 Sisustus ja kalustus 603 Verhoilu 609 Muut puutyöt ja sisustustyöt puusepät, kirvesmiehet 61 Tuote- ja menetelmäkehitystyöt 610 Metallurgiset työt 611 Levy- ja hitsaustyöt 612 Koneistus- ja asennustyöt 613 Pintakäsittelytyöt 614 Sähkö- ja elektroniikkatyöt 619 Muut tuote- ja menetelmäkehitystyöt 62 Tuotteiden säätö- ja testaustyöt (tuotteen toimivuuden testaus) Mekaaninen säätö Elektroninen säätö Kalibrointi Testaus ja koekäyttö Testaus ja koekäyttö Muut säätö- ja testaustyöt mekaaniset laitteet sähköiset ja elektroniset laitteet 63 Laadunvalvontatyöt Tarkastus Tarkastus, mekaniikka Tarkastus, elektroniikka Koestus, mekaniikka Koestus, elektroniikka Laboratoriotyöt NDT-tarkastus Muut laadunvalvontatyöt lopputuotteet raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja komponenttien tarkastustyöt raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja komponenttien tarkastustyöt esim. röntgen- ja ultraäänitarkastus 64 Huolto- ja korjausasennukset (asiakkaalle) 640 mekaaninen, koneistustyöt Kunnossapito Sähkö-, elektroniikka- ja instrumenttihuolto- ja korjaustyöt Levy-, putki- ja hitsaustyöt Muut huolto- ja korjausasennukset 65 Matka-asennustyöt 650 Koneenasennustyöt 651 Sähköasennustyöt 652 Elektroniikka-asennustyöt 653 Laitosasennustyöt 659 Muut matka-asennustyöt 66 Muut työt 27

28 660 Tähän nimikkeeseen viedään kaikki muut sellaiset tuotantoon liittyvät työt, joita ei voida sijoittaa varsinaisiin tuotantonimikkeisiin. Esimerkkeinä mainittakoon järjestelijät, tehdastyöntekijät, telinetyöntekijät, telakkatyöntekijät, laivasiivoojat, takilatyöntekijät, sukeltajat 7 Käyttö- ja tehdaspalvelutyöt 70 Laitoshuoltotyöt Kunnossapitoasennus Laitossähköasennus Levy-, putki- ja hitsaustyöt Laitoshuoltotyöt Siivoustyö Henkilöstöhuoltotyöt Muut laitoshuoltotyöt 71 Varasto- ja kuljetustyöt 710 Varastotyöt 711 Pakkaustyöt 712 Auton kuljettaminen 713 Trukin kuljettaminen 714 Nosturin kuljettaminen 719 Muut varasto- ja kuljetustyöt 72 Käyttö- ja tehdaspalvelutyöt 720 Voimalaitos- ja energiantuottotyöt 721 Vartiointi 722 Suojelutyöt 729 Muut käyttö- ja tehdaspalvelutyöt tuotantokoneiden huolto ja korjaus sähkö-, instrumentti-, elektroniikkaasennus kirvesmiehet, betonimiehet, koneenrasvaajat ruokalat, terveysasemat esim. lähetit ja autonapumiehet, satamatyöntekijät, junankuljettajat esim. palontorjunta ja työsuojelu, ei kuitenkaan työsuojelun luottamushenkilöitä 8 Oppilaat ja harjoittelijat 800 Oppisopimusoppilaat 801 Oman ammattikoulun oppilaat 802 Muut oppilaat 803 Harjoittelijat 28

29 Yhteenveto palkkalajien huomioon ottamisesta palkkatilastoinnissa; Tuntipalkkaiset työntekijät Palkkalaji TEHDYN TYÖAJAN RAHAPALKAT Aikatyö Urakkatyö Osaurakkaja palkkiotyö Ylityö Sunnuntaityö Vuorolisät Olosuhdelisät Työajan tas.lisä Yhteensä Tehdyt tunnit Tehdyn työajan palkat Tulospalkkio Voittopalkkio Ennpid. alainen rahapalkka Luontoisedut Vuosilomapalkka Vapaapäivien palkat Sairausajan palkat Muut Ylityötunnit Yli- ja sununtaityön korotus osa h h h h h h h h Aikatyö x x x x Suora urakkatyö x x x x Urakkaennakko ed. x x Osaurakkatyö x x x x Urakkaennakko ed. x x Palkkiotyö x x x x Palkkioennakko ed. x x Ulkomaan työ Työajan x x tas.vap.palkka Luottamusmiehen x x x x ajankäyttö vrk-ylityö rahana x x x vko-ylityö rahana x x x TES-ylityö rahana x x x Ylityö vapaana x x x Ylityövap. Korvaus Neljännesvuoden palkkatilastointi Hätäylityö x x x Jaksoylityö x x x Sunnuntaityö x x x Viikkovap.korvaus x x Iltavuorolisä x x Olosuhdelisä x x Koko vuotta koskeva palkkatilastointi 29

30 TULOSPALKKIO Tulospalkkiolisä KÄTEINEN VOITOPALKKIO JA VOITONJAKO Käteinen voittopalkkio Voitonjako x x x LUONTOISEDUT Asunto Auto Ravinto Muut VUOSILOMAPALKAT Lomapalkka Lomaraha Lomakorvaus työsuhteen päättyessä Lomakorvaus työsuhteen jatkuessa 30

31 Yhteenveto palkkalajien huomioon ottamisesta palkkatilastoinnissa; Tuntipalkkaiset työntekijät Palkkalaji VAPAAPÄIVIEN PALKAT Arkipyhäkorvaus Itsenäisyyspäivän palkka Kertausharj. ajan palkka Sairausajan palkka Tapaturma-ajan palkka Äitiyslomapalkka Lapsen sairaus (< 10 v.) MUUT PALKAT Palvelusvuosilisä Odotusajan palkka Hälytysraha Varallaolokorvaus Matka-ajan palkka (säänn.työajan osalta) Muu matka-ajan palkka Koulutusajan palkka Luott.miespalkkio Verollinen päiväraha Yht.toimintaelimen kok.palkkio Aloitepalkkio Muu palkkio Irtisanomisajan palkka ilman työvelvoitetta Neljännesvuoden palkkatilastointi Vuosipalkkatilastointi Aikatyö Urakkatyö Osaurakka- Ylityö Sunnuntaityö Vuorolisäsuhde- Olo- Työajan Yhteensä Tehdyt Tehdyn Tulos- Voitto- Ennpid. Luontais- Vuosilo Vapaa- Sairausa Muut Ylityö- Yli- ja ja tasauslis tunnit työajan palkkio palkkio alainen edut ma- päivien jan tunnit sunnuntaityön h h palkkiotyö h h h lisät ä h h palkat rahapalkka palkka palkat palkat h korotus osa TYÖKYVYTTÖMYYTEEN JA LAPSEN SYNTYMÄÄN JA HOITOON LIITTYVÄT PALKAT 31

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Tuntipalkkaiset. Vastausohjeet

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Tuntipalkkaiset. Vastausohjeet Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Tuntipalkkaiset Vastausohjeet Tuntipalkkaisten tiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset sopimuskorotukset! Sisällysluettelo Kenttäkohtaiset

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä:

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry elokuu OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät)

Viestinnän Keskusliitto ry elokuu OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät) Viestinnän Keskusliitto ry elokuu 2016 1 GRAAFINEN TEOLLISUUS OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät) 1 TIEDUSTELUN TARKOITUS Työehtosopimusneuvottelujen

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Sisältö: 1 Yleiskorotus 1.10.2008 2 Työpaikkakohtainen erä 1.10.2008 12.8.2008 1 Palkankorotus 1.10.2008 Palkkoja korotetaan 1.10.2008

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003 Hinnat ja palkat Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003 PALKKATIEDUSTELU Hinnat ja palkat 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17 341 07.11.2002 METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATIEDUSTELU 2003 Arvoisa vastaanottaja

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

KIVIPOHJAISEN RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ RTT/RL 2010

KIVIPOHJAISEN RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ RTT/RL 2010 KIVIPOHJAISEN RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ RTT/RL 2010 Palkkaustavat Peruspalkkaustavat: Aikapalkkaus Perustuu tehtävien luokittamiseen työn vaativuuden perusteella ja työntekijän pätevyyden

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry toukokuu OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät)

Metsäteollisuus ry toukokuu OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät) Metsäteollisuus ry toukokuu 2012 MEKAANINEN METSÄTEOLLISUUS Saha- ja levyteollisuus OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät) 1 TIEDUSTELUN

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 11.1.2016 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. METLLIN RELINSIOT NOUSIVT, PROSENTTI VUODESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 1. Työllisyys- ja kasvusopimus Työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden 9. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin,

Lisätiedot

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 1 (7) AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 1 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen 1.10.2011 Henkilökohtaisia aika-, kuukausi

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden palkka ja työllisyyskatsaus Aleksi Kuusisto kansainvälinen sihteeri

Puutuoteteollisuuden palkka ja työllisyyskatsaus Aleksi Kuusisto kansainvälinen sihteeri Puutuoteteollisuuden palkka ja työllisyyskatsaus 13.6.2013 Puutuoteteollisuuden (toal 16*) tuotannon volyymi-indeksin työpäiväkorjattu vuosimuutos, %, 2007/01-2013/04. 30 20 10 0-10 -20-30 -40 2007 2008

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaiset 2005

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaiset 2005 Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaiset 2005 Lokakuu Sisällysluettelo Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten vastaamisohjeet...2 Ketä tiedustelu koskee ja miltä ajalta tiedot annetaan...2

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE P/1/2007 11.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU

MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU 28.10.2011 31.10.2013 TES 1 Palkkaratkaisu 1. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 2. Paikallinen palkkaratkaisu 3. Palkankorotukset,

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2012

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ /13 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT NOUSIVT METLLISS,3 PROSENTTI VUONN Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Tilastoaineistoa 2007

Tilastoaineistoa 2007 Tilastoaineistoa 2007 Kaupan tilastot 2007 1 2 Kaupan tilastot 2007 KAUPAN TILASTOT 2007 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastovihko ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Se löytyy myös Suomen

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA

A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA Lomapalkan laskentasäännöt Lomapalkan laskentasäännön valinta riippuu siitä, mitä palkkaustapaa ja ansaintasääntöä työntekijän osalta on noudatettu lomanmääräytymisvuoden

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010 Jäsentiedote 9-2010 / Työmarkkinat Ruooniemi 5.10.2010 TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010 Keskustelu yrityksen tilanteesta ja palkanmuodostuksesta On tärkeää, että paikallisesti tarkastellaan

Lisätiedot

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä A. PALKANMAKSU A1 PALKANMAKSUN AJANKOHDAT Palkanmaksuaika Palkanmaksukausi tarkoittaa aikaa, jolta palkka maksetaan. Pääsääntöisesti palkanmaksukausi saa olla enintään kuukauden pituinen. Jos työntekijän

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 7/12 JKK Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.12.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.12.2012 Farmaseuttien, proviisorien ja pakollisessa harjoittelussa olevien farmasian oppilaiden

Lisätiedot

kilpailukykysopimuksesta johtuen

kilpailukykysopimuksesta johtuen Kaupan työehtosopimukseen tulevat muutokset kilpailukykysopimuksesta johtuen Koulutuksen sisältö I. Vuosivapaajärjestelmä syrjäyttää arkipyhäjärjestelmän ja työaika pitenee II. Paikallinen sopiminen III.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne KARKEARYHMITTELYOPAS

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne KARKEARYHMITTELYOPAS Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne KARKEARYHMITTELYOPAS 2010 Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Tuntipalkkaiset: yleistä

Tuntipalkkaiset: yleistä Tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset: yleistä Kiekuun on toteutettu tuntipalkkaisten käsittely 1.4.2015 lukien. Tuntipalkkaiset voivat olla toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa tai määräaikaisessa

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

teollisuudella tarkoitetaan sähköisiä ominaisuuksia silmällä pitäen suunniteltujen tuotteiden teollista valmistamista.

teollisuudella tarkoitetaan sähköisiä ominaisuuksia silmällä pitäen suunniteltujen tuotteiden teollista valmistamista. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY:N välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2016-31.10.2017 I YLEISIÄ SOPIMUSMÄÄRÄYKSIÄ 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA Sopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

Viikkotyöaika sijoitetaan työvuoroluetteloon esim. seuraavasti:

Viikkotyöaika sijoitetaan työvuoroluetteloon esim. seuraavasti: KT Yleiskirjeen 9/2016 liite 3 1 (10) TTES:n muuttuneet määräykset TYÖAIKA 9 Työaika työaikalain 6 :n mukaisessa päivätyössä ja kaksivuorotyössä 1 mom. Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on osa-aikaisia

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

PALKKARATKAISU Syksy 2012

PALKKARATKAISU Syksy 2012 MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto PALKKARATKAISU Syksy 2012 1 Palkkaratkaisu 1. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 2. Paikallinen palkkaratkaisu 3. Palkankorotukset, ellei paikallista

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT JÄSENKIRJE 5/T/2008 puh. (09) 684 4380 19.03.2008 Jakelu: Jäsentyönantajat 1(2) METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN Metsäalan työehtosopimukseen tulee

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN 1 (7) AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN SOVELTAMINEN JA YLEISET MÄÄRÄYKSET Lisätään uusi Ryhmähenkivakuutus Työnantaja toteuttaa kustannuksellaan

Lisätiedot

Anu Huttunen, Riikka Jäntti. Rakennustuoteteollisuuden työntekijöiden työsuhde- ja palkanlaskentaopas

Anu Huttunen, Riikka Jäntti. Rakennustuoteteollisuuden työntekijöiden työsuhde- ja palkanlaskentaopas Anu Huttunen, Riikka Jäntti Rakennustuoteteollisuuden työntekijöiden työsuhde- ja palkanlaskentaopas Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2012 3. päivitetty painos Suomen Rakennusmedia Oy www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot 1 (8) Virkavapaan vaikutus palkkaukseen peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa 1 Palkallinen virkavapaa Palkalliselta virkavapaalta maksetaan opettajalle paitsi varsinainen palkka myös työsuunnitelmassa

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tämän ohjeen sisältö: 1. CSV-tiedostojen luonti ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010 Yrityskohtainen erä Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto Helsinki 24.3.2010 Ohjelma Ohjeita erän käytöstä Kokemuksia helmikuussa -09 paikallisesti neuvotellusta erän käytöstä Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä 1 (4) TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2012 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset 11.11.2015 sivu 1 Anne Jansson 1. Toimihenkilöiden palkankorotukset 1.12.2015 2. Työntekijäsopimusten palkankorotukset 3. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 4. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä

Lisätiedot

VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012

VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012 VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012 Vuosilomapalkkaa ja lomakorvausta maksetaan kaupan alan työntekijöille ensisijaisesti kaupan työehtosopimukseen perustuen ja siltä osin kuin työehtosopimuksessa ei ole säännöksiä

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N välinen MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 Allekirjoituspöytäkirja TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY METALLITYÖVÄEN LIITTO RY MALMIKAIVOSTEN

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2014 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(5) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri VALTIONEUVOSTON ASETUS TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MU- KAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1 Asetuksenantovaltuus

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys KAUPAN ALAN TYÖEHDOT... 3 MIKÄ ON PAM... 3 JÄSENYYS...

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin.

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus 1

Kilpailukykysopimus 1 Kilpailukykysopimus 1 Sopimuskausi 1.11.2016 31.10.2017 Yleistä osioon 2.5.2016 2 Allekirjoituspöytäkirjaan Palkkojen tarkastaminen Selviytymislauseke Työryhmät 2.5.2016 3 Palkkojen tarkistaminen Paikallisesti

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Liite 1 Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi)

Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi) Pöytäkirja 1 (8) 23.5.2016 KUMITEOLLISUUS: Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi) Vuosittaista

Lisätiedot

s o v i n t o e h d o t u k s e n :

s o v i n t o e h d o t u k s e n : 1 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 7.4.2010 kello 00.00 alkavaksi ilmoittaman

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN. Vuosi-ilmoitustekniikka. Versio

Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN. Vuosi-ilmoitustekniikka. Versio Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN 1 TAUSTAA 1.1 Ilmoitusten aikataulu 1.2 Lisätietoja Tämä kuvaus määrittelee säännöt, joiden mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot