HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE. Asia Lausuma riita-asiassa 05/ Lausuman antaja / kantaja Metallityöväen Liitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE. Asia Lausuma riita-asiassa 05/22802. Lausuman antaja / kantaja Metallityöväen Liitto ry"

Transkriptio

1 Asiajärjestys kulkee seuraavasti: Asiasta on laadittu kanne käräjäoikeudelle, vastaaja on laatinut vastineen ja kantaja on vielä sen jälkeen laatinut lauselman asiasta. Käymällä tekstit tässä järjestyksessä, saanet kokonaiskuvan asiaan. Teksteissä mainituista liitteistä on pdf tiedostojen lopussa otteita asian kannalta merkityksellisimmistä liitteistä. Mikäli kanteessa ja vastineessa on sama liite, niin pdf tiedostoissa se löytyy jommastakummasta. Pdf tiedostoista on poistettu työpaikalla toimivien / toimineiden henkilöiden nimet. Vain kanteen ja vastineen laatijoiden nimet ovat jätetty näkyville. T. Vitosen lehtijaos

2 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE Asia Lausuma riita-asiassa 05/22802 Lausuman antaja / kantaja Metallityöväen Liitto ry Asiamies ja prosessiosoite Heikki Laitinen, asianajaja, Helsinki Asianajotoimisto Heikki Laitinen Oy Ainonkatu 4 C 38, Helsinki Vastaaja Planmeca Oy Asiamies ja prosessiosoite Tuija Vehviläinen, oikeustieteen kandidaatti Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, Helsinki

3 Käräjäoikeuden lausumapyyntö Helsingin käräjäoikeuden 2. osasto on pyytänyt Metallityöväen Liitto ry:ltä lausumaa Planmeca Oy:n vastauksen johdosta. Metallityöväen Liitto ry lausuu seuraavaa: LAUSUMA Viittaus riita-asiaan 05/22804 Metallityöväen Liitto ry toteaa, että mitä riita-asiassa 05/22804 on lausuttu, pätee myös tässä asiassa. Tällä tarkoitetaan sitä, että sovittu 9,8 prosentin korotus tulee laskea työntekijän aikapalkasta eikä se sisälly työntekijän aikapalkkaan siten kuin on väitetty. Selvyyden vuoksi Metallityöväen Liitto ry toteaa palkkarakenteesta vielä tarkemmin seuraavaa: Metallin palkkarakenteesta Kuten sekä kanteessa että vastauksessa on todettu, on lähtökohtana se, että kanteissa mainitut työntekijät työskentelevät aikapalkalla. Aikapalkka sisältää työkohtaisen osuuden, jonka määrää työntekijän kulloinenkin työtehtävä. Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa on työvaativuus-ryhmiä 1 9 ja nyt voimassa olevassa työehtosopimuksessa työvaativuus-ryhmän 1 työtehtävissä työskentelevän työntekijän tuntipalkka on 7,48 euroa ja työnvaativuusryhmässä 9 työskentelevän työntekijän tuntipalkka 11,06 euroa. Työntekijälle suoritetaan työkohtaisen palkan lisäksi henkilökohtaista osuutta, joka vaihtelee siten, että sen on oltava vähintään 2 prosenttia työkohtaisesta palkasta ja enintään 17 prosenttia työkohtaisesta palkasta. Kuten edellä olevasta havaitaan, voi vaihtelu palkkauksessa olla hyvinkin suuri.

4 Edellä mainitut kaksi palkkatekijää muodostavat työntekijän peruspalkan. Peruspalkan päälle voidaan suorittaa lisäksi aikapalkkaosuutta, jolloin kokonaisuus muodostaa työntekijän aikapalkan. Aikapalkka on sellaisenaan suojattua eli sitä ei saa ilman eri sopimusta alentaa. Edellä olevasta havaitaan, että aikapalkan sisällä voi tapahtua huomattavaa elämistä eli kun työntekijä siirtyy esim. työvaativuusryhmästä 3 työnvaativuusryhmään 7, on näiden siirtojen vaikutus lähemmäs 3 euroa. Mikäli hyväksyttäisiin vastaajan väite siitä, että 9,8 prosenttia sisältyisi aikapalkkaan, voitaisiin esimerkinomaisesti todeta seuraavaa: Työntekijä siirtyy työvaativuusryhmästä 3 työvaativuusryhmään 7. aikapalkkaosuus on ollut 3 euroa. Mikäli 9,8 %:a sisältyisi aikapalkkaosuuteen, seuraisi työnvaativuusryhmäsiirroista (palkkaryhmä ja palkka aikapalkan sisällä nousee), että 9,8 %:n lisä häviäisi työnvaativuusryhmämuutosten seurauksena. Näin ollen sillä seikalla, sisältyykö 9,8 prosenttia aikapalkkaan vai ei, on erittäin suuri merkitys. Tasapuolinen kohtelu Tässä kanteessa 05/22802 on kysymys työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta ja syrjimättömyyden periaatteesta. Työnantajalla on tietysti oikeus maksaa työntekijöille eri suuruista palkkaa, mikäli siihen on perusteltu syy. Tällainen perusteltu syy on muun muassa edellä todettu, eli kun työntekijät työskentelevät eri vaativuusryhmiin kuuluvissa töissä, syntyy automaattisesti palkkaeroja. Se, miksi tässä asiassa

5 työnantaja on menetellyt työsopimuslain tasapuolisen kohtelun periaatteiden vastaisesti käy ilmi seuraavasta: Sama työaika; samat työtehtävät Toisin kuin Planmeca Oy vastauksessaan väittää, ei 7,5 tunnin työaika ole teknologiateollisuudessa täysiaikainen työaikamuoto. Se soveltuu erittäin huonosti työtuntijärjestelmiin ja esim. 2- ja 3-vuorotöihin, koska vuorokaudessa on 24 tuntia. Näin ollen 7,5 työtunnin työntekijät työskennellessään 3-vuorotyössä aiheuttavat epätasapainon työtuntijärjestelmään toisin kuin silloin, kun työntekijät työskentelevät 8- tuntisissa työaikamuodoissa. Olennaista kuitenkin tässä asiassa on se, että ns. vanhat työntekijät, jotka työskentelevät 37,5 tuntia viikossa, ovat saaneet 9,8 prosentin suuruisen erillisen lisän ja ns. uudet työntekijät eivät sitä saa. Tällöin tulee arvioida sitä, onko lain tarkoittamalla tavalla työnantajalla ollut perusteltu syy soveltaa eri palkkausta (järjestelmää) uusiin työntekijöihin. Vastaus on ei. Tätä perustellaan sillä, että sekä uudet että vanhat työntekijät työskentelevät 37,5-tuntisessa työviikossa ja vanhat työntekijät saavat ( ovat saaneet ) uusiin työntekijöihin verrattuna 9,8 prosentin suuruista ylimääräistä erillistä lisää. Kun edellä mainittu 9,8 prosentin erillinen lisä on sovittu ja sitä on maksettu aikapalkan päälle, on merkityksetöntä ( tässä riita-asiassa ), missä työnvaativuusryhmässä työntekijä työskentelee, tai mikä on työntekijän HEKO- prosentti. Vertailuun tulee ottaa samaa työtä tekevien työntekijöiden aikapalkat. Tällöin vertaillaan tiettyä työntekijäryhmää, joka tekee samaa työtä. Vertailu-

6 ryhminä ovat tuolloin vanhat työntekijät suhteessa uusiin työntekijöihin. Tällöin on selvää ( riidatonta ), että uudet työntekijät eivät ole saaneet vanhoihin työntekijöihin verrattuna palkkalaskelmissa näkyvänä erillisenä lisänä 9,8 prosentin suuruista summaa laskettuna aikapalkasta. Työnantajan menettely on ollut lainvastainen. Tasapuolinen kohtelu Kantajan kanteen mukaisesti on kirjoitettu oikeustieteellisessä perusteoksessa Työoikeus (Kairinen, Koskinen, Nieminen, Valkonen) sivuilla Sivulla 214 todetaan mm. Työnantajan on kohdeltava samassa tai samanarvoisessa työssä olevia työntekijöitään palkkauksen osalta yhtäläisesti. Sivulla 215 todetaan: Mikäli joillekin maksettavista korkeammista palkoista on tehty kollektiivinen sopimus, sitä on noudatettava kyseistä sopimusta koskeviin oikeusperiaatteiden mukaisesti muihinkin työntekijöihin. Erilaista palkanmaksuperustetta ei voida käyttää esimerkiksi sen vuoksi, että palkkaus muista syistä olisi keskimäärin samantasoinen. Tämän jälkeen on viittaus kanteessakin todettuun Rovaniemen hovioikeuden antamaan tuomioon. Edelleen saman teoksen sivuilla on viitattu työtuomioistuimen tuomioon , joka koski käräjätuomarin oikeutta saada yhdenmukaista palkkaa. Kaikki edellä oleva osoittaa, että tässä nimenomaisessa riita-asiassa työnantajalla ei ole ollut asiallista perustetta olla suorittamatta kanteessa

7 mainituille työntekijöille erillisenä lisänä 9,8 prosentin suuruista määrää laskettuna työntekijän aikapalkasta. Työnantajan menettely muutoinkin kohtuutonta Kuten haastehakemuksessa on todettu, on työnantaja siirtynyt 37,5 tuntiseen työviikkoon työntekijöiden erimielisestä kannasta huolimatta. Tuolloin vuonna 1996 työntekijät saivat siitä kompensaation, eli 9,8 %:n lisän. Tässä kanteessa mainitut työntekijät eivät sitä ole saaneet. He ovat menettäneet työnantajan keinotekoisen 37,5 tuntisen työviikkojärjestelmän johdosta myös työehtosopimuksen tarkoittaman tasaamislisän, eli 6.3 %:a keskituntiansiosta laskettuna. He siis työskentelevät samassa 37,5 tuntisessa työviikkojärjestelmässä kuin vanhat työntekijät saamatta sen enempää 9,8 %:n kuin 6,3 %:nkaan lisää. Eli Metallityöväen Liitto ry katsoo vahvistusvaatimukseensa viitaten, että työntekijöillä on joka tapauksessa oltava oikeus ainakin 6,3 %:n lisään TSL 12 luvun 1 :n perusteella. Tämän lausuman liitteeksi oheistetaan Metallityöväen Liitto ry:n työehtosihteeri Jouni Miettisen kirjoitus, jossa kuvataan niitä seurauksia, jotka syntyvät palkkaetuuksien menetyksinä, kun työntekijä työskentelee osa-aikaisessa työaikamuodossa eli 37,5 tuntisessa viikossa. Vuositasolla puhutaan n euron palkkaeroista kun käytetään vertailussa samalla palkalla työskenteleviä 40 tunnin ja 37,5 tunnin työntekijöitä. Helsingissä 27. päivänä maaliskuuta 2006 Heikki Laitinen asianajaja, Helsinki Metallityöväen Liitto ry:n valtuuksin

Asiamies ja prosessiosoite Tuija Vehviläinen, oikeustieteen kandidaatti Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki

Asiamies ja prosessiosoite Tuija Vehviläinen, oikeustieteen kandidaatti Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki Asiajärjestys kulkee seuraavasti: Asiasta on laadittu kanne käräjäoikeudelle, vastaaja on laatinut vastineen ja kantaja on vielä sen jälkeen laatinut lauselman asiasta. Käymällä tekstit tässä järjestyksessä,

Lisätiedot

Työsuhteeseen perustuva vahvistuskanne

Työsuhteeseen perustuva vahvistuskanne Asiajärjestys kulkee seuraavasti: Asiasta on laadittu kanne käräjäoikeudelle, vastaaja on laatinut vastineen ja kantaja on vielä sen jälkeen laatinut lauselman asiasta. Käymällä tekstit tässä järjestyksessä,

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE Asiajärjestys kulkee seuraavasti: Asiasta on laadittu kanne käräjäoikeudelle, vastaaja on laatinut vastineen ja kantaja on vielä sen jälkeen laatinut lauselman asiasta. Käymällä tekstit tässä järjestyksessä,

Lisätiedot

Tasapuolinen kohtelu palkkauksessa työsopimuslain mukaan

Tasapuolinen kohtelu palkkauksessa työsopimuslain mukaan Marja Leppisaari Tasapuolinen kohtelu palkkauksessa työsopimuslain mukaan 1. Johdanto Käsittelen esityksessäni 1.6.2001 voimaan tulleen työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 2 :n 3 momentin säännöstä työntekijöiden

Lisätiedot

Jari Tiainen (SLAM ry:n hallituksen puheenjohtaja) on pyytänyt minulta asiantuntijalausuntoa seuraavista seikoista:

Jari Tiainen (SLAM ry:n hallituksen puheenjohtaja) on pyytänyt minulta asiantuntijalausuntoa seuraavista seikoista: 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Jari Tiainen (SLAM ry:n hallituksen puheenjohtaja) on pyytänyt minulta asiantuntijalausuntoa seuraavista seikoista: 1. Onko vakautussopimuksesta

Lisätiedot

1. Johdanto. Defensor Legis N:o 4/2014

1. Johdanto. Defensor Legis N:o 4/2014 Defensor Legis N:o 4/2014 TYÖSOPIMUKSEN EHDON MUUTTAMINEN IRTISANOMISPERUSTEELLA TYÖNANTAJAN TOIMESTA TYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMISTA VAI TYÖSOPIMUKSEN EHDON ILMOITUKSENVARAISTA MUUTTAMISTA? (Die Änderung

Lisätiedot

KORKEIMMALLE OIKEUDELLE

KORKEIMMALLE OIKEUDELLE KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITULUPAHAKEMUS JA VALITUS SEKÄ OIKEUSAVUN JATKAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ Valitusluvan hakija /valittaja: Jarno Juhani Lahtinen Helsinki Valitusluvan hakijan / valittajan asiamies

Lisätiedot

Läsnä Teknologiateollisuus ry Sähköalojen ammattiliitto ry

Läsnä Teknologiateollisuus ry Sähköalojen ammattiliitto ry TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 4.11.2011 Paikka Teknologiateollisuus ry, Helsinki Läsnä Teknologiateollisuus ry Sähköalojen ammattiliitto

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Metallityöväen Liitto r.y:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S

Puolustusministeriön ja Metallityöväen Liitto r.y:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Puolustusministeriön ja Metallityöväen Liitto r.y:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Voimassaolo 1.10.2007 30.4.2010 TES: 270101 PL: 01 PUOLUSTUSMINISTERIÖ JA METALLITYÖVÄEN LIITTO r.y. 2 TES: 270101

Lisätiedot

Oikeuspaikka työehtosopimukseen perustuvissa työntekijän vaateissa

Oikeuspaikka työehtosopimukseen perustuvissa työntekijän vaateissa Tuula Lehtinen Oikeuspaikka työehtosopimukseen perustuvissa työntekijän vaateissa 1. Johdanto Seminaarityön tarkoituksena on havainnollistaa, miten yleisen tuomioistuimen ja työtuomioistuimen toimivaltasäännöt

Lisätiedot

Työsopimuksen päättämiskorvauksen ja työttömyysturvan yhteensovitus tuomioistuimessa

Työsopimuksen päättämiskorvauksen ja työttömyysturvan yhteensovitus tuomioistuimessa Markku Räty Työsopimuksen päättämiskorvauksen ja työttömyysturvan yhteensovitus tuomioistuimessa 1. Johdanto Työsopimuslain (TSL, 55/2001) 12 luvun 2 :ssä säädetään työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1429-08 15/2007 Ratakatu 3, PL 32 Ään. 5-2 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 10.4.2008

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1429-08 15/2007 Ratakatu 3, PL 32 Ään. 5-2 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 10.4.2008 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1429-08 15/2007 Ratakatu 3, PL 32 Ään. 5-2 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 10.4.2008 Lausunnonpyytäjä: Asia: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto Työaikalain (605/1996)

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1384-02 (6/2002, 8-1)

Työneuvoston lausunto TN 1384-02 (6/2002, 8-1) 1(10) Työneuvoston lausunto TN 1384-02 (6/2002, 8-1) Työneuvoston lausunto vuosilomalain tulkinnasta. Annettu Helsingin käräjäoikeuden pyynnöstä 7. päivänä marraskuuta 2002. Lausuntopyyntö Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

1(10) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 LAUSUNTO. Nro 1393-04 äänestys 7-2 1/2004 28.4.2004.

1(10) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 LAUSUNTO. Nro 1393-04 äänestys 7-2 1/2004 28.4.2004. 1(10) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 Lausunnonpyytäjä: Asianosainen: LAUSUNTO 28.4.2004 Uudenmaan työsuojelupiiri X Oy Nro 1393-04 äänestys 7-2 1/2004 Asia: Ylityön

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS

Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS 0 Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS 2011 1 Tyo ajan sijoittaminen Säännöllinen työaika Säännöllistä työaikaa koskevat määräykset ovat työaikalaissa

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

Provisio-opas VIESTINNÄN KESKUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY

Provisio-opas VIESTINNÄN KESKUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY VIESTINNÄN KESKUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY Sisällys Alkusanat... 3 1 PROVISIOTYÖN PELISÄÄNNÖT VIESTINTÄALALLA... 4 2 TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN... 5 2.1 Provision

Lisätiedot

Vuokratyö. teknologiateollisuudessa. Opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Vuokratyö. teknologiateollisuudessa. Opas yrityksille ja niiden työntekijöille Vuokratyö teknologiateollisuudessa Opas yrityksille ja niiden työntekijöille Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine

Lisätiedot

Tast 15.4.2004 1 (3)

Tast 15.4.2004 1 (3) PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 9/2004 Tast 15.4.2004 1 (3) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOP 1 PALKANKOROTUS 1.4. 31.8.2004 2 SOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 2005-2007 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1375-01 (10/2000 ja 24/2000)

Työneuvoston lausunto TN 1375-01 (10/2000 ja 24/2000) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1375-01 (10/2000 ja 24/2000) Työneuvoston lausunto työaikalaissa säädetyn päivittäisen lepoajan lukemisesta työaikaan. Annettu Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Lisätiedot

TURKISTUOTANTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

TURKISTUOTANTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 2005-2007 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN TURKISTUOTANTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS

Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS PALKKARAKENNE 2014 1 Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Eteläranta 10 Hakaniemenranta 1 PL 10, 00131 Helsinki PL 107, 00531 Helsinki

Lisätiedot

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1386-03 (13/2002)

Työneuvoston lausunto TN 1386-03 (13/2002) 1(7) Työneuvoston lausunto TN 1386-03 (13/2002) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1995) 5 :n 1 momentin viimeisen virkkeen tulkinnasta. Annettu Pohjois-Karjalan työsuojelupiirin pyynnöstä 20. päivänä

Lisätiedot

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella.

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella. AUTOALAN KESKUSLIITTO RY 11.11.2011 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimus 1.10.2009 30.9.2012 PALKKARAKENNE 2010 KOULUTUSAINEISTO

Teknologiateollisuuden työehtosopimus 1.10.2009 30.9.2012 PALKKARAKENNE 2010 KOULUTUSAINEISTO Teknologiateollisuuden työehtosopimus 1.10.2009 30.9.2012 PALKKARAKENNE 2010 KOULUTUSAINEISTO Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot