Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011"

Transkriptio

1 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT LSKIVT METLLISS J KOKO TEOLLISUUDESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin ja utoalan Keskusliiton (KL) keräämiin palkkatilastoihin. Katsauksen sivulla viisi on esitetty myös auto- ja konekaupan toimihenkilöiden ansiokehitystä, joka perustuu utoalan Keskusliiton keräämään tilastoon tammikuulta. Raportissa käytetyt ansiot ovat säännöllisen työajan keskimääräisiä ansiolukuja. Liitetaulukossa on lisäksi esitetty metallin ja autokorjaamoalan keskimääräiset tuntipalkat aika-, urakka- ja palkkiotyössä (aup-ansiot). Elintarviketeollisuuden ansiotilastot kerätään vain kunkin vuoden neljänneltä neljännekseltä ja ne sisältyvät tässä raportissa koko teollisuuden ansiotietoihin. Metalliteollisuuden säännöllisen työajan tuntiansio lasketaan seuraavasti: Eri palkkaustapojen mukaan suoritetuista töistä maksettu keskimääräinen tuntipalkka (aup-ansio) + keskimääräinen vuorotyölisä + työajan tasaamisesta maksettava keskimääräinen lisä + maksettujen olosuhdelisien keskimäärä = Säännöllisen työajan keskimääräinen tuntiansio KUVIO 1. Säännöllisen työajan tuntiansiot,. neljännes Paperiteollisuus utokorjaamot Kumiteollisuus METLLI KOKO n teollisuus Rakennustuoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Graafinen teollisuus Saha- ja levytuoteteollisuus Puusepän teollisuus Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Euroa/tunti KUVIO. Säännöllisen työajan tuntiansioiden muutos 1, neljäs neljännes utokorjaamot Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Puusepän teollisuus Paperiteollisuus Rakennustuoteteollisuus n teollisuus KOKO Graafinen teollisuus METLLI Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kumiteollisuus Saha- ja levytuoteteollisuus % PLKKKEHITYS. neljännes 1

2 PLKKRYHMITTÄISIÄ TIETOJ Työntekijät jaetaan palkkaryhmiin, ja työn vaativuuden mukaan. Palkkaryhmään kuuluvat työntekijät, jotka tekevät pääasiassa erittäin vaativia ammattitöitä ja ryhmään kuuluvat työntekijät tekevät tavanomaisia ammattitöitä. Kuviossa 3 on esitetty palkkaryhmän määräytyminen. Työntekijöiden jakaantuminen palkkaryhmittäin vuoden neljännellä neljänneksellä on esitetty kuviossa neljä. Työntekijöiden sijoittumisessa palkkaryhmiin ei ole tapahtunut mainittavia muutoksia vuoden aikana. Taulukkoon 1 on kerätty säännöllisen työajan tuntiansiot palkkaryhmittäin ja sukupuolittain vuoden neljänneltä neljännekseltä. jalostuksessa palkkaryhmään kuuluvien työntekijöiden negatiivista ansiokehitystä selittää aikatyön osuuden lisääntyminen tehdystä työajasta, myös maksetut vuoro- ja työajantasaamislisät ovat laskeneet. PLKKKEHITYS VUODEN IKN Säännöllisen työajan tuntiansiot nousivat metalli- ja elektroniikkateollisuudessa vuoden aikana 3 senttiä eli, prosenttia (Kuvio 5). Metallituoteteollisuudessa yhteensä pylväs osoittaa suurempaa ansioiden nousua kuin miehellä tai naisilla erikseen. Tällä toimialalla naisten osuus tilastoiduista henkilöistä on laskenut vuoden aikana ja tämä korottaa ansiomuutosta yhteensä. Kuviossa on esitetty tuntiansioiden nimellis- ja reaalimuutokset. Kun kuluttajahinnat nousivat tarkastelujaksolla 3,3 prosenttia, reaaliansiot laskivat metalli- ja elektroniikkateollisuudessa, prosenttia. Koko teollisuudessa reaaliansiot laskivat, prosenttia. Tämän katsauksen viimeisellä sivulla on esitetty nimellis- ja reaaliansiokehitys vuodesta lähtien. KUVIO 3. Työntekijän palkkaryhmän määrätyminen Töiden vaativuusryhmittely Muu paikallisesti sovittu Karkea työnvaativuuden ryhmittely määritystapa III II Lähde: Palkkarakenne 1, koulutusaineisto I TYÖNTEKIJÄN PLKKRYHMÄ KUVIO. Työntekijöiden jakaantuminen palkkaryhmittäin,. neljännes Yhteensä Miehet Naiset Ryhmä Ryhmä Ryhmä 5, 3,5 9,,1 31, 1, 51,5 3,1,5 1 TULUKKO 1. Säännöllisen työajan tuntiansiot (senttiä/tunti) palkkaryhmittäin vuoden neljännellä neljänneksellä ja muutos vuodessa, senttiä tunti METLLI- Ryhmä Ryhmä Elektroniikka- Ryhmä ja sähköteollisuus, PR MIEHET SUKUPUOLET YHTEENSÄ NISET utokorjaamot * utokorjaamojen palkkatilastoissa naisten lukumäärä on niin vähäinen, ettei palkkaryhmittäisiä tuntiansiomuutoksia voi vertailla METLLI LIITTO

3 KUVIO 5. Palkkakehitys. neljännes 1. neljännes, muutosprosentit KUVIO. Nimellis- ja reaalipalkkakehitys,. neljännes 1. neljännes, muutosprosentit %,,,3 METLLI 3, Naiset Yhteensä Miehet,,3 3, 3,,7 3, 1,9 1,9 1,5,, utokorjaamot* Elektroniikkaja sähköteollisuus 5,5 5,,7,,7 KOKO * utokorjaamojen palkkatilastoissa naisten lukumäärä on niin vähäinen, ettei palkkaryhmittäisiä tuntiansiomuutoksia voi vertailla % , Miehet Yhteensä Naiset -, METLLI- Nimellismuutos, -,9 3, -,1 1,9 Reaalimuutos -1,3, -1, utokorjaamot Elektroniikkaja sähköteollisuus 5,5,,7 -, KOKO METLLIN TUNTINSIOIDEN KEHITYS VERRTTUN MUIHIN LOIHIN Kun metalli- ja elektroniikkateollisuuden säännöllisen työajan tuntiansioiden kehitystä verrataan eräisiin muihin teollisuustoimialoihin, havaitaan, että metallin suhteellinen asema heikkeni verrattuna koko teollisuuteen, paperi- ja kemian teollisuuteen sekä tekstiili- ja vaatetusteollisuuteen (Kuvio 7). nsiovertailussa tulee huomioida kemianteollisuuden ansiotilastoinnissa tapahtuneen muutoksen vaikutus kemian sekä koko teollisuuden ansiokehitykseen. Vuoden 9 toiselta neljännekseltä lähtien työajan lyhennyskorvaukset sisältyvät kemiassa aikatyöpalkkoihin, mikä vaikutti alan sekä koko teollisuuden ansioiden vuosimuutokseen niitä nostavasti. Kuviossa on esitetty metallin toimialojen sekä autokorjaamoiden suhteellinen kehitys verrattuna koko teollisuuteen. jalostuksen, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden sekä elektroniikka ja sähköteollisuuden ansiokehitys heikkeni verrattuna koko teollisuuteen vuoden neljännellä neljänneksellä. utokorjaamoiden sekä metallituoteteollisuuden ansiokehitys suhteessa koko teollisuuteen parani. KUVIO 7. iden suhteellinen kehitys vuosina, kunkin vuoden neljäs neljännes KUVIO. iden suhteellinen kehitys vuosina, kunkin vuoden neljäs neljännes Koko teollisuus= Paperi METLLI Graafinen Tekstiili* Koko teollisuus=1 5 Graafinen Paperi Tekstiili YHT. METLLI * utokorjaamot Elektroniikka- ja sähkö uto Elek Kon Met Met TEO * Tekstiili- ja ja vaatetusteollisuuden negatiiviseen ansiokehitykseen vaikuttaa vaikuttaa yhden yhden suurehkon yrityksen jääminen jääminen pois pois tilastosta tilastosta. neljännes. neljänneksellä 1 1 *Palkkatilastoinnissa* tapahtuneen virheen virheen takia metallien takia metallien jalostuksen jalostuksen ansiokehitystä ei ei voida voida laskea laskea vuoden vuoden 7 7. neljännekseltä. neljännekseltä PLKKKEHITYS. neljännes 3

4 NISTEN PLKKKEHITYS Kun naisten keskimääräistä säännöllisen työajan tuntiansiota verrataan miesten vastaavaan metallissa, naisten palkat olivat noin prosenttia miesten palkoista vuoden neljännellä neljänneksellä. Kuviossa 9 on verrattu naisten palkkoja miesten vastaaviin palkkoihin palkkaryhmittäin. Tämän vertailun mukaan naisten palkat olivat 9, 9,5 prosenttia miesten palkoista. Kuvion pylväs yhteensä osoittaa keskimääräistä tuntiansiota suhteessa miesten vastaavaan. Keskimääräinen tuntiansio on palkkaryhmittäisiä lukuja selvästi pienempi, koska suurin osa naisista kuuluu palkkaryhmiin ja (kuvio sivulla ). Kuvioissa 1, ja on verrattu naisten tuntiansioita miesten tuntiansioihin palkkaryhmittäin eri palkkaustavoissa. Näissä kuvioissa laskennassa käytetyt tuntiansiot eivät sisällä keskimääräistä vuorotyölisää, työajan tasaamisesta maksettavaa keskimääräistä lisää eikä keskimääräistä olosuhdelisää. Pylväät yhteensä osoittavat keskimääräistä tuntiansiota suhteessa miesten vastaavaan ja ne ovat palkkaryhmittäisiä lukuja pienempiä samasta syystä kuin kuviossa yhdeksän. Kun metallin naisten tuntiansioden kehitystä verrataan koko teollisuuden ja kolmen muun toimialan naisten palkkakehitykseen, voidaan havaita, että metallin naisten asema heikkeni verrattuna koko teollisuuteen, paperiteollisuuteen, kemianteollisuuteen sekä tekstiili- ja vaatusteollisuuteen (kuvio 13). KUVIOT 9. Naisten tuntiansioiden suhde miesten tuntiansioihin, vuoden. neljännes 9. Palkkaryhmittäin 1. ikatyössä 1 9, 9, 9,5 5, 1. Suoraurakkatyössä 1. Osaurakka- ja palkkiotyössä 1 9,7 9,1 9,, , 9, 9,5 93,5 95, 9,, 7, KUVIO 13. Naisten tuntiansioiden suhteellinen kehitys vuosina, kunkin vuoden. neljännes Koko teollisuus= Paperi METLLI Tekstiili* Graafinen * Tekstiili- ja ja vaatetusteollisuuden negatiiviseen negatiiviseen ansiokehitykseen ansiokehitykseen vaikuttaa vaikuttaa yhden suurehkon yrityksen jääminen pois tilastosta. neljännes 1 yhden suurehkon yrityksen jääminen pois tilastosta. neljänneksellä Graafi Paper Teksti TEOLL MET METLLI LIITTO

5 UTO- J KONEKUPN TOIMIHENKILÖT Tässä esitetyt auto- ja konekaupan toimihenkilöiden kuukausipalkkatiedot ovat vuoden tammikuun tietoja. utoalan Keskusliitto tekee jäsenyritystensä palveluksessa olevien toimihenkilöiden palkkoja koskevan tiedustelun vuosittain lokakuussa. Viimeisin tiedustelu tehtiin poikkeuksellisesti tammikuussa. Palkkatiedot koskevat koko tammikuun jäsenyritysten palveluksessa olleita kokoaikaisia toimihenkilöitä. Vuoden tammikuun ansiotilasto sisältää 3 konttorihenkilön, auto- ja konemyyjän sekä 1 15 varaosa-, varasto- ja palveluhenkilön ansiotiedot. Tilaston ansioluvut ovat säännöllisen työajan ansioita. Niihin sisältyvät rahapalkan lisäksi vuorotyölisät, säännöllisestä sunnuntaityöstä maksetut korotukset sekä luontaisedut. Kuviossa 1 on esitetty toimihenkilöiden nimellisansiokehitys vuodesta. Myyntihenkilöstön kohdalla vuoden 9 taloustaantuma näkyy ansioiden laskuna, mutta vuoden tammikuussa myyntihenkilöstön ansiot olivat jo nousseet taantumaa edeltävää tasoa korkeammalle. Taulukkoon kaksi on kerätty toimihenkilöiden kuukausiansiotiedot vuoden tammikuulta sekä vuosimuutokset. Liitekuvioissa tämän katsauksen sivulla kuusi on esitetty toimihenkilöiden nimellis- ja reaaliansiokehitys vuodesta. KUVIO 1. uto- ja konekaupan toimihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausikeskiansioiden nimelliskehitys, vuosien 1 tiedot lokakuulta ja vuoden tieto tammikuulta euroa/kk Myyntihenkilöstö 5 Konttorihenkilöstö 7 Varaosa-, varasto ja palveluhenkilöstö TULUKKO. uto- ja konekaupan toimihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot vuoden tammikuussa tehdyn tiedustelun mukaan sekä muutokset vuodessa KESKINSIO tammikuu MUUTOS lokakuu 1 tammikuu euroa/kk euroa/kk % Konttorihenkilöstö 3 5 3,3 Myyntihenkilöstö 393 7,1 Varaosa-, varasto- ja palveluhenkilöstö 17 9, Va My Ko PLKKKEHITYS. neljännes 5

6 METLLI UTO- J KONEKUPP Säännöllisen työajan tuntiansioiden vuosimuutokset Konttorihenkilöstö Säännöllisen työajan kuukausiansioiden vuosimuutokset, vuosien 1 tiedot lokakuulta ja vuoden tieto tammikuulta Reaalipalk Nimellispa - 1 Lähde: EK, Tilastokeskus Lähde: KL, Tilastokeskus UTOKORJMOT Säännöllisen työajan tuntiansioiden vuosimuutokset Varaosa-, varasto- ja palveluhenkilöstö Säännöllisen työajan kuukausiansioiden vuosimuutokset, vuosien 1 tiedot lokakuulta ja vuoden tieto tammikuulta Reaalipalka Nimellispalk Lähde: KL, Tilastokeskus Lähde: KL, Tilastokeskus Myyntihenkilöstö Säännöllisen työajan kuukausiansioiden vuosimuutokset, vuosien 1 tiedot lokakuulta ja vuoden tieto tammikuulta Lähde: KL, Tilastokeskus Reaalipalk Nimellispa METLLI LIITTO

7 at lkat t at IK- J SUORITUSPLKT Kun käytännön tuntipalkkoja verrataan palkkatilastoon, kannattaa vertailu tehdä aup-ansioihin, eli keskimääräisiin aika- ja suorituspalkkoihin. Nämä tuntipalkat eivät sisällä vuorotyö-, olosuhde- ja työajan tasaamislisiä. Oheiseen taulukkoon on kerätty keskimääräiset aika- ja suorituspalkat metallin toimialoilta sekä autokorjaamoista palkkaryhmittäin ja sukupuolittain. Metalliteollisuudessa keskimääräiset aika- ja suorituspalkat ilman lisiä olivat vuoden neljännellä neljänneksellä 1 39 senttiä tunnissa. Tuntipalkat nousivat vuodessa 3 senttiä eli, prosenttia. jalostuksessa palkkaryhmään kuuluvien työntekijöiden negatiivista ansiokehitystä selittää aikatyön osuuden lisääntyminen tehdystä työajasta. Myös kone- ja kulkuneuvoteollisuudessa palkkaryhmään kuuluvilla aikatyön osuus on kasvanut ja palkkiotyön osuus vastaavasti laskenut, mikä näkyy heikkona palkkakehityksenä. TULUKKO 3. Keskimääräiset tuntipalkat aika-, suoritus- ja urakkatyössä palkkaryhmittäin vuoden neljännellä neljänneksellä ja muutos vuodessa, senttiä tunti METLLI- Elektroniikkaja sähköteollisuus PR MIEHET SUKUPUOLET YHTEENSÄ NISET utokorjaamot* * utokorjaamojen palkkatilastoissa naisten lukumäärä on niin vähäinen, ettei palkkaryhmittäisiä tuntiansiomuutoksia voi vertailla.. Sari Korte, tilastosihteeri PLKKKEHITYS. neljännes 7

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä?

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä? Ansioiden mukaan Palkkaa työstä vai tittelistä? Onko palkkasi oikeudenmukainen? Enemmistö suomalaisista kokee palkkansa olevan pienempi kuin omassa ammatissa tulisi olla verrattuna muihin ammatteihin.

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ

EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ Sivut 1-96 on PDF-näköispainos paperikirjastani Sivun 96 jälkeen on toiseen painokseen valmisteltuja lisäyksiä / korjauksia / poistoja. Pauli Sumanen VALHE, EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ Tutkimus

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten

Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten palkkaerot 1 Mari Kangasniemi, Antti Kauhanen 14.12.2011 Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 3/2011 Palkkaerot syntyvät segregaatiosta Merkittävä osa sukupuolten

Lisätiedot

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:10 Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013 Naiset ja miehet työelämässä Maaliskuu 2013 Sisällysluettelo Työllisyys........................................ 3 Työmarkkinoiden jakautuneisuus........................... 7 Työsuhteiden muoto..................................

Lisätiedot

TEM raportteja 16/2012

TEM raportteja 16/2012 TEM raportteja 16/2012 Työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän ja kehittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Pääministeri

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Kohti samapalkkaisuutta

Kohti samapalkkaisuutta Kohti samapalkkaisuutta palkkausjärjestelmiä kehittämällä Uusien kannustavampien palkkausjärjestelmien ottaminen käyttöön on tähän mennessä hyödyttänyt eniten osaavimpia ja kilpailukykyisimpiä naisia miksi?

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Mobiilit Internet-yhteydet ahkerassa käytössä yrityksissä Mobiilit Internet-yhteydet ovat käytössä hyvin yleisesti vähintään

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12 Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tulot ja kulutus 2014 Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013

TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013 TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013 Tapaturmataajuus 16 18 14 16 12 14 10 12 8 10 6 8 4 6 2 4 0 2 Työkyvyttömyyden kesto Palkansaajien työpaikkatapaturmat Työtapaturmat Tilastojulkaisu 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S Julkaisija Valtiovarainministeriö Kustantaja Edita Publishing Oy Tilaukset Edita Publishing

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot