- toimivat osakeyhtiölain alaisuudessa. velkasijoitukset eivät pääsääntöisesti - velkasijoitukset sallittuja sallittuja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- toimivat osakeyhtiölain alaisuudessa. velkasijoitukset eivät pääsääntöisesti - velkasijoitukset sallittuja sallittuja"

Transkriptio

1 SIJOITUSRAHASTOT VS. SIJOITUSYHTIÖT vaihtuvapääomaisia Going concern -periaate ei pörssinoteerausta oma laki tiukasti säädelty sijoituspolitiikka - kiinteäpääomaisia - usein määräaikaisia - usein pörssinoteerattuja - toimivat osakeyhtiölain alaisuudessa - vapaampi sijoituspolitiikka velkasijoitukset eivät pääsääntöisesti - velkasijoitukset sallittuja sallittuja osuuksilla käydään kauppaa niiden markkina-arvoon - osakkeiden hinta useimmiten arvopaperiomistusten markkinaarvojen summan alapuolella SIJOITUSRAHASTON TOIMINTAPERIAATE osingot RAHASTOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJAT rahaston perustaminen ja sen hallinnointi SIJOITUSRAHASTOT RAHASTOYHTIÖ hallinnointipalkkio säilytyspalkkio rahaston varat maksumääräykset SÄILYTYSYHTEISÖ osuustodistusten osto tai lunastus/voitonjako SIJOITTAJAT (osuudenomistajat) 1

2 SIJOITUSRAHASTOMARKKINOIDEN EVOLUUTIO - sijoitusrahastotoiminnan juuret 1820-luvun USA:ssa (ensimmäinen rahasto aloitti toimintansa 1824) - alkuvuosikymmeninä runsaasti väärinkäytöksiä (sijoitusneuvojat perivät kohtuuttomia palkkioita) toimintaa alettiin valvoa tehokkaammin - yleisen taloudellisen tilan muutokset vaikuttaneet rahastomarkkinoiden kehitykseen voimallisemmin kuin valtiovallan toimenpiteet. Mm luvun alun taloudellinen epävakaisuus laski rahastosijoittamisen volyymiä 1974 lanseerattiin rahamarkkinarahastot, joista tuli muutamassa vuodessa erittäin suosittuja. Kehitystä edesauttoi 1970-luvun jälkipuoliskon korkeat lyhyet markkinakorot ja säästötilien korkokatto luovuttiin korkosäännöstelystä ja pankit ryhtyivät rahamarkkinarahastojen kilpailijoiksi perustamalla ns. rahamarkkinatalletustilejä. Kun 1980-luvun alkupuoliskon korkojen lasku vähensi kiinnostusta rahamarkkinarahastoihin, kiinnostus pörssiosakkeita ja bondeja kohtaan kasvoi Black Monday ja markkinakorkojen nousu rahamarkkinarahastot kasvattivat osuuttaan koko sijoitus-rahastomarkkinoista - sijoitusrahastot neljänneksi suurin taloudellinen instituutio liikepankkien, erilaisten säästö- ja rahoitusinstituutioiden sekä henkivakuutusyhtiöiden jälkeen (sijoitusrahastojen yhteenlaskettu varallisuus v lopussa n mrd. USD) SIJOITUSRAHASTOJEN HALLINTO Rahastoyhtiö - sijoitusrahaston sijoitustoimintaa ja hallintoa hoitaa rahastoyhtiö, jolla tavallisesti on hoidossaan useita eri rahastoja. Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään sijoitusrahastoa. - Suomessa rahastoyhtiöitä ovat perustaneet pääasiassa pankit ja pankkiiriliikkeet, mutta on olemassa myös täysin itsenäisiä rahastoyhtiöitä (perustamiseen tarvitaan Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa) - rahastoyhtiön osakeomistus viranomaiskontrollissa. - rahastoyhtiön osakepääoman on oltava vähintään ja lisäksi omia varoja on oltava 0,02 % määrästä, jolla sen hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu arvo ylittää 250 milj.. Omien varojen kokonaismäärän ei kuitenkaan tarvitse ylittää 10 milj.. Sijoitusrahasto - sijoitusrahastotoimintaa varten kerättyjen varojen ja velvoitteiden kokonaisuus, jonka varat kuuluvat rahasto-osuuksien omistajille. - varojen vähimmäismäärä on 2 miljoonaa - vähintään 50 rahasto-osuudenomistajaa. - sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen säännöt vahvistaa Finanssivalvonta. 2

3 Säilytysyhteisö - Sijoitusrahaston varat säilytetään säilytysyhteisössä, joita voivat olla pankit ja pankkiiriliikkeet sekä säilytysyhteisötoimintaa varten toimiluvan saaneet osakeyhtiöt. - osakepääoman oltava vähintään tehtävänä rahaston omaisuuden säilyttämisen lisäksi myös varmistaa, että rahastoyhtiö noudattaa sijoitusrahaston sääntöjä ja että rahasto-osuuksien arvo lasketaan oikein. SIJOITUSRAHASTOLAKI JA RAHASTOJEN VALVONTA - toimintaa säännellään vuonna 1999 annetussa sijoitusrahastolaissa, jonka viimeisin muutos tuli voimaan Laki perustuu Euroopan yhteisöjen sijoitusrahastodirektiiviin (85/611/ETY) sekä sen muutoksiin (2001/107/EY ja 2001/108/EY). - Sijoitusrahastolaissa on määräykset sijoitusrahastotoiminnasta. Laki jakaa sijoitusrahastot kahteen ryhmään: sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin sijoitusrahastoihin ja erikoissijoitusrahastoihin. Sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetun sijoitusrahaston on hajautettava sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit, kun taas erikoissijoitusrahasto voi poiketa olennaisestikin sijoitusten hajautusvaatimuksista. - Laki sisältää muun muassa säännökset rahastoyhtiöstä, säilytysyhteisöstä sekä rahastojen markkinoinnista ja rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuudesta, kuten vuosikertomuksesta, osavuosikatsauksista, rahastoesitteistä sekä rahastojen sulautumisesta, jakautumisesta ja lakkauttamisesta. Sijoitustoiminnan sääntely Sijoitusrahaston varojen sijoittamisen keskeinen periaate on sijoitustoiminnasta aiheutuvien riskien hajauttaminen. Tämän vuoksi laissa säädetään sijoitusrahastodirektiivin mukaisille sijoitusrahastoille tarkat säännöt, kuinka varat tulee hajauttaa eri sijoituskohteisiin ja kuinka paljon yksittäisiin sijoituskohteisiin saa sijoittaa. Rahastojen tulee sijoittaa pääasiassa julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin kohteisiin. Sijoitusrahastodirektiivin mukaisia sijoitusrahastoja koskevat seuraavat riskien hajauttamista koskevat säännöt: - saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinainstrumentteihin max. 10 % rahaston varoista - saman luottolaitoksen talletuksiin max. 20 % varoista - rahaston varoista 5 %:n tai sitä suurempia osuuksia saa olla yhteensä enintään 40 % sijoitusrahaston varoista (rajoitusta ei sovelleta talletuksiin). - sijoitusrahasto saa sijoittaa poikkeuksellisesti saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin max. 35 % sijoitusrahaston varoista, kun liikkeeseenlaskija tai takaaja on Suomen valtio, muu valtio tai sijoitusrahastolaissa mainittu julkisyhteisö. Jos rahaston säännöissä on erityinen maininta, voidaan tämäkin yläraja ylittää. 3

4 Johdannaisiin sijoittaminen Kaikki rahastot saavat käydä kauppaa johdannaissopimuksilla suojatakseen salkkunsa arvoa. Monet rahastot käyvät johdannaiskauppaa myös tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi eli lisätuottojen saavuttamiseksi. Sijoitusrahastolain mukaan vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheutuva vastapuoliriski ei saa saman vastapuolen osalta ylittää 10 %:a sijoitusrahaston varoista, jos vastapuoli on luottolaitos, ja muussa tapauksessa 5 %:a sijoitusrahaston varoista. Jos rahaston sijoitustoiminnassa käytetään johdannaissopimuksia, säännöissä on mainittava millaisia, missä tarkoituksessa ja miten laajasti niitä käytetään, ketkä ovat vakioimattomien johdannaissopimusten vastapuolia sekä selvitettävä riskienhallintamenetelmät, joita rahastoyhtiö aikoo soveltaa johdannaiskaupankäynnissään. Sijoitusrahastojen palkkiorakenteista Akateemisten tutkimusten mukaan rahastosijoittajat valitsevat rahastonsa pääasiassa niiden lähituottohistorian, medianäkyvyyden ja turvallisuuden perusteella. Kun rahastojen tarjonta on kasvanut räjähdysmäisesti, on rahastojen sijoittajilta perimiin palkkioihin alettu kiinnittää enemmän huomiota sekä sijoitusalan lehdissä että tieteellisissä tutkimuksissa. Tämä lisääntynyt mielenkiinto on kuitenkin heijastunut yllättävän vähän suomalaissijoittajien rahastonvalintakäyttäytymiseen. Sekä rahastopääomiltaan että omistajamääriltään suurimmat rahastot Suomessa ovat pankkien rahastoyhtiöiden omistamia, vaikka kokonaispalkkiovertailuissa nämä kansan suosikkirahastot ovat tarjonnan kalleimmasta päästä. Vaikka kyseiset rahastot eivät loista myöskään tuottohistoriallaan, on niiden asema kuitenkin hämmästyttävän vankkumaton pitkälti suomalaisten voimakkaan pankkiuskollisuuden vuoksi. Myös tieteelliset rahastotutkimukset ovat osoittaneet, etteivät korkeita palkkioita perivät rahastot yllä kevyemmän kulurakenteen verrokkejaan korkeampiin tuottoihin, vaan kulujen huomioimisen jälkeen asetelma on useimmiten juuri päinvastainen, eikä muutu myöskään muuksi, vaikka vertailussa käytettäisiin riskiin suhteutettua tuottoa absoluuttisen tuoton sijaan. Korkeiden kulujen maksaminen ei siis näyttäisi tuovan rahastosijoittajalle ainakaan positiivista lisäarvoa. Tätä taustaa vasten voidaankin pitää yllättävänä, etteivät kansankapitalistit ole vielä sisäistäneet kulurakenteen merkitystä sijoittajan saaman nettotuoton kannalta etenkin, kun palkkiorakenne on ainut nettotuottoon vaikuttava tekijä, josta sijoittaja voi olla suhteellisen varma rahastonvalintaa tehdessään. Tätä voi osaltaan selittää se, että rahastojen perimien kokonaispalkkioiden vertailu eri rahastojen ja rahastoyhtiöiden välillä on pitkään ollut suhteellisen työlästä, koska palkkioiden raportointikäytännöt ovat olleet epäyhtenäisiä. Tähän epäkohtaan on kuitenkin viime vuosina saatu parannusta, kun vuodesta 2002 alkaen rahastot alkoivat silloisen Rahoitustarkastuksen (nyk. Finanssivalvonta) suosituksesta raportoida kokonaiskulusuhdettaan (ns. TER-luku), joka ilmaisee ns. operatiivisten kulujen suhteen rahastopääomaan. Kokonaiskulusuhteen operatiivisten kulujen laskennassa ei kuitenkaan huomioida merkintä- ja lunastuspalkkioita eikä salkun pyörittämisestä aiheutuvia kaupankäyntikuluja. Näin ollen kaikki sijoittajan maksamat välilliset ja välittömät palkkiot sisältävän kokonaispalkkiorakenteen vertailu ei edelleenkään ole täysin mutkatonta. Tutkimusten mukaan sijoittajat kiinnittävätkin rahastovalinnoissaan enemmän huomiota näkyvämpiin palkkioihin (kuten esim. merkintä- ja lunastuspalkkiot) kuin jatkuvasti perittäviin palkkioihin (esim. hallinnointi-, säilytys- ja kaupankäyntipalkkiot), jotka hautautuvat helposti rahasto-osuuden normaalin arvonheilahtelun alle. Vaikka rahastoyhtiöiden perimät kiinteät prosentuaaliset palkkiot ovatkin tulleet jonkin verran alaspäin viime vuosina, on katteiden lasku ollut kuitenkin yllättävän pientä ja hidasta verrattuna 4

5 esim. asuntolainojen katteisiin. Tästäkin laskusta osa selittyy sillä, että rahastomarkkinoille on ilmaantunut tuottosidonnaisia palkkioita periviä rahastoja, joiden hallinnointi- ja säilytyspalkkiot ja/tai merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat tyypillisesti jonkin verran alhaisempia kuin kiinteän palkkiorakenteen rahastoilla. Kehityssuunta, jossa sijoittajan maksama kokonaispalkkiotaso olisi kiinteämmin sidoksissa sijoittajan saamaan tuottoon, on sinänsä myönteinen, ja on luultavaa, että kilpailun kiristyessä rahastomarkkinoilla kehitys tulisi jatkumaankin tähän suuntaan. Tällöin sijoittajien on kuitenkin huolehdittava siitä, että tuottosidonnaisen salkunhoidon lisäarvo on positiivinen. Onhan täysin mahdollista, että jos tuottosidonnaisen palkkion määräytymisperusteet määritellään liian löyhiksi, lopputulos on omistajan (sijoittajan) kannalta yhtä huono kuin leväperäisesti laadituissa johdon optio-ohjelmissa ts. omistaja-arvoa tuhoava. Vaikka rahaston bruttotuotto päihittäisikin vertailuindeksin vuositasolla kymmenellä prosenttiyksiköllä, ei sijoittajaa juurikaan lohduta, jos tämä ylituotto tärvääntyy rahastoyhtiölle ja salkunhoitajalle maksettuihin palkkioihin. Tuottosidonnaisia palkkioita periviin rahastoihin sijoitettaessa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota siihen, määräytyykö tuottoon sidottu palkkio ns. high watermark periaatteen mukaisesti vai jollakin muulla tavoin. High watermark -periaatteella tarkoitetaan yleisesti sitä, että tuottosidonnaista palkkiota alkaa kertyä vasta, jos rahasto-osuuden arvo ylittää kaikkien aikojen korkeimman arvonsa. Sijoittajan on kuitenkin syytä olla tarkkana sen suhteen, mitä high watermarkilla milloinkin tarkoitetaan; rahaston säännöistä saattaa nimittäin selvitä, että high watermark määritetäänkin ainoastaan rahasto-osuuden omistusajalta, jolloin se voi jäädä kauaksikin rahaston all-time-high sta. Tämä taas tietää sijoittajalle lisää kustannuksia, sillä jälkimmäisessä tapauksessa kannustinjärjestelmä kilauttaa bonukset salkunhoitajan tilipussiin aina, kun rahasto-osuuden arvo on uudessa tarkistuspisteessä edellisen huipun yläpuolella. Jos high watermarkia ei ole käytössä, saattaa tuottoon sidottu palkkio pahimmillaan kannustaa salkunhoitajaa yltiöpäiseen riskinottoon, koska kannustinjärjestelmä voi tällöin palkita salkunhoitajan sitä ruhtinaallisemmin, mitä korkeampi salkun volatiliteetti on. Mikäli salkunhoitaja on oikeutettu tuottosidonnaisiin palkkioihin esim. vuosineljänneksittäin, saattaa rahasto-osuuden arvonheilahtelu kasvattaa ansiottomasti salkunhoitajan tuottobonusta, jos heilunta ajoittuu palkkionmääräytymisen tarkistuspisteisiin nähden sopivasti; sijoittaja voi joutua maksamaan samasta arvonnoususta useampaan kertaan, mikäli nousukvartaalien välissä on laskukvartaaleja, tai hän voi joutua maksamaan tuottobonusta negatiivisesta vuosituotosta, jos yhden tai useamman vuodensisäisen kvartaalin tuotto on positiivinen. Mitä lyhyempi on palkkionmääräytymisen aikaintervalli (ts. tarkistuspisteiden aikaväli), sitä suuremmaksi kasvaa riski tällaisesta sijoittajan kannalta ei-toivottavasta kuluerästä. Riski on erityisen suuri johdannaisilla operoivilla vipurahastoilla, joihin salkunhoitaja ei ole itse sijoittanut omia varojaan. Erikoissijoitusrahastojen salkunhoitajille tyypillinen, omaan varallisuuteen nähden merkittävä omistusosuus hoitamastaan rahastosta voi toimia näin ollen sijoittajan suojana, koska se yleensä eliminoi edellä kuvatun salkunhoitajan ja sijoittajan välisen intressiristiriidan. Sijoittajan kannattaa myös harkita tarkkaan, onko perusteltua palkita salkunhoitajaa pelkästä absoluuttisesta tuotosta tai indeksin mukaisesta tuotosta, vai olisiko kenties järkevämpää valita rahasto, jossa tuottopalkkiot alkavat juosta vasta, jos tuottotavoite (esim. tietty kiinteä vuotuinen tuotto tai vertailuindeksin tuotto) ylitetään. Vaihtoehtonahan tarjolla on kuitenkin myös kattava valikoima indeksiosuuksia, joissa kokonaiskulusuhteet ovat parhaimmillaan vain joitakin prosentin kymmenyksiä vuodessa, ja osto- ja myyntipalkkiotkin alimmillaan noin 0,15 %:n luokkaa. 5

6 RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahamarkkinarahastot sijoittavat varansa lyhytmaturiteettisiin korkoinstrumentteihin, joiden juoksuaika on alle 120 päivää ja luottoluokitus hyvä, vähintään luottokelpoisuusluokassa A. Lyhyen koron rahastot sijoittavat varansa pääasiassa rahamarkkinainstrumentteihin, esim. valtion tai pankkien tai yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin, joiden laina-aika on enintään vuosi tai rahamarkkinainstrumentteihin, joiden korkoriski vastaa enintään 12 kuukauden sijoituksen korkoriskiä. Lyhyen koron rahastot voivat kuitenkin sijoittaa osan rahastopääomastaan myös pidemmän maturiteetin korkopapereihin, joihin saattaa liittyä huomattavakin korko- (ja/tai liikkeeseenlaskijariski (näiden realisoituessa lyhyen koron rahasto voi menettää osan arvostaan, kuten on tapahtunut monien lyhyen koron rahastojen kohdalla nykyisen finanssikriisin aikana). Pitkän koron rahastot sijoittavat varansa pääosin pitkäaikaisiin (laina-aika yli vuosi) esim. valtion, julkisyhteisöjen tai yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Keskipitkän koron rahastot sijoittavat sekä lyhyt- että pitkäaikaisiin korkoinstrumentteihin sen mukaan, millaiset korkomarkkinoiden tuotto-odotukset ovat. Kyseessä on siten lyhyen ja pitkän koron sijoituksia tekevä yhdistelmäkorkorahasto. Osakerahastot sijoittavat varansa pääasiassa osakkeisiin. Osakerahastot voidaan jaotella monin tavoin, esimerkiksi sijoituskohteiden maantieteellisen sijainnin, yhtiöiden toimialan eli sektorin tai yhtiöiden koon perusteella. Sijoitusalue voi olla esimerkiksi kotimaa, euroalue, Eurooppa, Pohjoismaat, koko maailma tai ns. kehittyvät markkinat, esimerkiksi Venäjä, Baltia, Latinalainen Amerikka tai Aasia. Osakerahasto voi sijoittaa varansa myös tietyn tyyppisiin tai kokoisiin yhtiöihin, esim. suuriin ja vakaisiin maailmanlaajuisesti toimiviin yrityksiin eli blue chip yhtiöihin tai pieniin ja keskisuuriin yrityksiin eli small cap -yhtiöihin. Osakerahasto voi toimia myös toimialarahastona kohdentamalla sijoituksensa tietylle toimialalle, kuten esim. metsäteollisuuteen, lääketeollisuuteen, biotekniikkaan tai telekommunikaatioon. Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin, jolloin sijoitusten painopistettä voidaan vaihtaa markkinatilanteen mukaan. Korko- ja osakesijoitusten suhde ja sen vaihtelurajat määritellään rahaston säännöissä. Indeksirahastot sijoittavat varansa rahastoyhtiön valitseman indeksin, esimerkiksi Euro STOXX 50 -indeksin painojen suhteessa. Indeksirahasto ei siis ota näkemystä yksittäisten osakkeiden tuottopotentiaalista, vaan ostaa osakkeita samassa suhteessa kuin niiden suhteellinen osuus on kohdeindeksissä. Indeksin painot ja siihen kuuluvat osakkeet tarkistetaan muutaman kerran vuodessa, jolloin indeksirahasto muuttaa tarvittaessa osakekoria indeksin koostumusta vastaavaksi. Sijoitusrahastodirektiivin mukaisissa indeksirahastoissa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin voidaan sijoittaa yhteensä enintään 20 % sijoitusrahaston varoista. Yhden arvopaperin paino voi kuitenkin olla enintään 35 % sijoitusrahaston varoista, jos tämä on perusteltua poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden vuoksi erityisesti sellaisilla markkinoilla, joilla tiettyjen arvopaperien suhttellinen osuus on hyvin korkea. Indeksirahasto voi toimia myös erikoissijoitusrahastona, jolloin em. rajoitukset eivät koske sitä. ETF:t (Exchange Traded Funds) ovat pörssinoteerattuja sijoitusrahastoja, joiden osuuksilla käydään kauppaa samaan tapaan kuin pörssinoteeratuilla osakkeillakin. ETF:t ovat yleensä indeksirahastoja, mutta myös muuntyyppiset rahastot voivat toimia ETF-periaatteella. ETF:t voivat olla joko tavallisia tai erikoissijoitusrahastoja. ETF-sijoittamisen suosion kasvua on edesauttanut niiden tavallisia sijoitusrahastoja kevyempi palkkiorakenne; kun tavallisten sijoitusrahastojen vuosittaiset hallinnointipalkkiot voivat olla useita prosentteja rahastopääoman määrästä, ETF:issä 6

7 ne ovat tyypillisesti joitakin prosentin kymmenyksiä. ETF-sijoituksista ei peritä myöskään erillisiä merkintä- ja lunastuspalkkioita. Rahasto-osuusrahastot sijoittavat varansa muihin sijoitusrahastoihin. Jos sijoitusrahaston kaikki varat sijoitetaan toisiin sijoitusrahastoihin, enintään 20 % varoista saa sijoittaa yhteen sijoitusrahastolaissa määrättyjen kriteereiden mukaiseen sijoitusrahastoon. Enintään 30 % varoista voidaan sijoittaa erikoissijoitusrahastoihin. Jos hajautussäännöstä poiketaan, rahasto luokitellaan erikoissijoitusrahastoksi. Rahasto (feeder fund) voi myös sijoittaa kaikki varansa vain yhteen sijoitusrahastoon (master fund). Tällainen rahasto on erikoissijoitusrahasto. Erikoissijoitusrahastot - Erikoissijoitusrahastojenkin tulee sijoittaa useisiin eri kohteisiin ja hajauttaa näin riskiä. Niillä ei kuitenkaan ole mitään prosenttirajoja yksittäisille sijoituksille rahaston varojen määrästä. Vipurahastot ovat erikoissijoitusrahastoja, jotka käyttävät sijoitustoiminnassaan aktiivisesti johdannaisia. Tarkoituksena on ennakoida pörssikurssien ja tiettyjen osakkeiden kurssikehitys ja ylittää johdannaisten tuottamalla vivulla osakemarkkinoiden keskimääräinen tuottotaso. Hedge-rahasto - rahasto, joka pyrkii absoluuttiseen tuottoon yleisestä markkinakehityksestä riippumatta - yleensä tuottoon sidottu palkkiorakenne - minimisijoitus yleensä korkea - rahasto-osuuksien lunastus yleensä ajallisesti rajoitettu (esim. kerran kuukaudessa tai kvartaalissa) - salkunhoitajat lähes poikkeuksetta mukana myös sijoittajina - erilaisten sijoitusmuotojen ja -instrumenttien käyttö suhteellisen vapaata - salkku usein vahvasti velkavivutettu - tuottokorrelaatio osake- ja korkomarkkinoiden yleisen kehityksen kanssa voi olla alhainen - salkunhoidossa voidaan käyttää sekä riskiä lisääviä että riskiä alentavia sijoitusstrategioita HEDGE-RAHASTOJEN STRATEGIAPERUSTEINEN LUOKITTELU 1 Markkinaneutraalit strategiat - Markkinaneutraalia sijoitusstrategiaa hyödyntävät hedge-rahastot etsivät markkinoilta väärin hinnoiteltuja arvopapereita ja ostavat ja lyhyeksimyyvät niitä arbitraasimahdollisuuksien mukaan. Osakemarkkinaneutraali (Equity Market Neutral) strategia; ostetaan ja shortataan (lyhyeksimyydään) osakkeita samalla summalla, jolloin kokonaisposition markkinariski on alhainen tai ideaalitapauksessa nolla. Pitkät positiot avataan osakkeisiin, joiden kurssin uskotaan nousevan ja lyhyet positiot osakkeisiin, joiden kurssin uskotaan laskevan (valintakriteereinä voidaan käyttää kohdeyritysten suhteellista arvoa, tuloskasvuvauhtia tai osakkeiden viimeaikaista hintakehitystä). 7

8 Tapahtumalähtöinen (Event-Driven) markkinaneutraali strategia; pyritään hyödyntämään esim. yritysjärjestelytilanteissa (fuusiot, yritysostot, osakeantijärjestelyt, spin-off it, yrityssaneeraukset ja konkurssit) esiintyvät hinnoittelutehottomuudet tai virheet käyttämällä laajaa sijoitusinstrumenttivalikoimaa (lyhyet ja pitkät osake-, velkakirja- ja johdannaispositiot). Strategian toteuttamiseksi voidaan hyödyntää myös velkavipua. Markkinaneutraali arbitraasistrategia; pyritään hyödyntämään hinnoittelutehottomuudet avaamalla vastakkaissuuntaiset ja markkinariskin neutraloivat positiot kahteen toisiinsaliittyvään sijoituskohteeseen. Strategiassa voidaan keskittyä yhteen tai useampaan arbitraasimarkkinaan (esim. vaihtovelkakirja-arbitraasistrategiassa (convertible arbitrage) perusidea on ostaa/myydä osakkeisiin vaihdettavissa oleva arvopaperi ja suojautua osakekurssimuutokseen liittyvältä riskiltä myymällä /ostamalla kyseinen osake. Vaihtovelkakirjaarbitraasistrategiaa käyttävät hedgerahastot hyödyntävät usein velkavipua tuottojen kasvattamiseksi. Tätä strategiaa käytettäessä volatiliteetti on monesti alhainen ja suurin riski, jolle strategia altistuu, on luottoriski). Korkoarbitraasistrategiassa (fixed income arbitrage) taas hyödynnetään korkoinstrumenttien ja niihin liittyvien johdannaisinstrumenttien hinnoittelutehottomuuksia tai -virheitä tarkoituksena varmistaa tietty korkotaso yhdistelemällä pitkiä ja lyhyitä positioita. Yleensä korkomarkkinoiden hinnoitteluvirheet ovat hyvin pieniä, jolloin salkunhoitajat joutuvat käyttämään paljon velkarahaa maksimoidakseen strategian tarjoamat tuotot. Korkoarbitraasistrategia voidaan perustaa myös saman liikkeellelaskijan erimaturiteettisiin velkakirjoihin, jolloin strategia altistuu duraatioriskille ja luottoriskille. Muita hedge-rahastojen käyttämiä perustoja arbitraasistrategioille ovat mm. pääomarakennearbitraasi, optioarbitraasi sekä ns. tilastollinen arbitraasi, jossa kvantitatiivisiin kriteerein valitaan aluksi tilapäisesti ali- ja yliarvostetut sijoitusinstrumentit ja sen jälkeen ostetaan alihinnoiteltu ja shortataan ylihinnoiteltu suurinpiirtein yhtä suurilla summilla. 2 Long/short strategiat - Long/short -osakestrategiaan (long/short equity) erikoistuneet hedge-rahastot avaavat sekä pitkiä että lyhyitä positioita, mutta toisin kuin markkinaneutraalissa strategiassa markkinariskiä ei pyritä minimoimaan vastakkaisella positiolla. Pitkien positioiden osuus on yleensä long/short-strategiassa suurempi kuin lyhyiden, joskaan ei välttämättä. Tyypillisin esimerkki tällaisesta on 130/30 long/short-osakestrategia, jossa shortatusta positiosta saatavalla kauppasummalla vivutetaan pitkää positiota 30 %:lla, mutta säilytetään silti markkinariski velkavivuttoman osakesalkun tasolla. 3 Directional Trading strategiat - pyritään ennakoimaan tiettyjen sijoitusinstrumenttien tulevan hintakehityksen suunta ja rakentamaan siihen pohjautuva kaupankäyntistrategia. Managed futures- strategiaa noudattavat hedge-rahastot sijoittavat maailmanlaajuisesti eri futuurimarkkinoille, kuten esim. korko-, osakeindeksi- ja raaka-ainefutuureihin. Strategiassa pyritään hyötymään markkinoilla vallitsevista trendeistä ja niiden muutoksista. Strategiaa noudattavilla rahastoilla on usein apunaan tietokoneohjelmia, jotka poimivat markkinoilta trendien perusteella houkuttelevimmat futuurit. Sijoitusinstrumentteina käytetään futuureita, koska niiden avulla on yhtä helppo ottaa niin lyhyitä (short) kuin pitkiäkin positioita. 8

9 Globaalissa makrostrategiassa (Global Macro) pyritään top down lähestymistapaa käyttämällä ennakoimaan globaalit makrotalouden trendit analysoimalla markkinaalueittain korkotasoja, inflaatioasteita ja talouspolitiikkaa sekä näiden muutoksia. Pääpaino analyyseissä on yksittäisten arvopaperien sijaan arvopaperiluokkien (asset class) arvostustasojen muutosten ennakoinnissa. Makrostrategia voidaan rakentaa myös paikallisesti (Local Macro). Markkina-ajoitusstrategiaa (Market Timing) noudattavat rahastot pyrkivät ennakoimaan lyhytaikaisia sijoitusvarallisuuden siirtymiä eri arvopaperiluokkien tai toimialojen välillä. Tavoitteena on onnistua pitämään hallussa sellaisia sijoituskohteita, joiden arvo nousee. Strategian implementoinnissa käytetään usein sijoitusrahastoja (esim. sijoitusvarallisuuden vaihto osake-, korko- ja rahamarkkinarahastojen välillä). 4 Muut hedge-strategiat Kehittyviin markkinoihin keskittyvässä strategiassa (emerging markets) hedgerahastot sijoittavat kehittyville markkinoille ja yrittävät hyötyä ko. markkinoiden suurista kasvuodotuksista ja sen synnyttämästä tuottopotentiaalista. Strategiaa noudattavat rahastot altistuvat usein tavanomaista suuremmalle markkinariskille, sillä kehittyvillä markkinoilla ei useinkaan ole käytössä johdannaisia ja myös lyhyeksimyynti saattaa olla kiellettyä. Sijoitusinstrumentteina voidaan käyttää mitä tahansa (osakkeita, bondeja, valuuttoja jne.) Korkoinstrumenteilla spekuloivat hedge-rahastot (Fixed Income Hedge Funds) voivat ottaa näkemystä mm. korkoinstrumenttien arvostuksen oikeellisuudesta, koronmuutosten vaikutuksista bondien suhteelliseen arvostukseen, luottokelpoisuusluokitusten muutoksista tai prioriteetiltaan toisistaan poikkeavien, mutta saman liikkeeseenlaskijan velkakirjojen suhteellisen arvostukseen (esim. tavanomainen joukkovelkakirjan ja debentuurin välinen hintaero). Monissa hedgestrategioissa (esim. markkinaneutraali arbitraasi, markkina-ajoitus- tai makrostrategiat) saatetaan hyödyntää korkoinstrumentteja ja tähän kategoriaan lasketaan kuuluvaksi ainoastaan sellaiset korkoinstrumenteilla operoivat hedge-rahastot, joita ei voida luontevasti sijoittaa mihinkään muuhun em. luokista. Multistrategia-hedge-rahastot yhdistelevät em. strategioita absoluuttisen tuottotavoitteen saavuttamiseksi. Vaikka valittujen strategioiden painotus vaihteleekin tilannekohtaisesti, jokaisella strategialla on oma roolinsa salkun muodostamisessa. Multistrategialla pyritään usein salkun parempaan hajautukseen tai salkunhoitajan osaamisen hyödyntämiseen mahdollisimman laaja-alaisesti. 9

- toimivat osakeyhtiölain alaisuudessa. velkasijoitukset eivät pääsääntöisesti - velkasijoitukset sallittuja sallittuja

- toimivat osakeyhtiölain alaisuudessa. velkasijoitukset eivät pääsääntöisesti - velkasijoitukset sallittuja sallittuja SIJOITUSRAHASTOT VS. SIJOITUSYHTIÖT vaihtuvapääomaisia Going concern -periaate ei pörssinoteerausta oma laki tiukasti säädelty sijoituspolitiikka - kiinteäpääomaisia - usein määräaikaisia - usein pörssinoteerattuja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Allocator EM Multi Strategy 2 UB Eurooppa REIT Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan.

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. Mitä rahastosijoittaminen on? Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta ja voit itse valita oman säästötapasi. Sopiiko sinulle kertasijoitus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Etf - sijoitusstrategin työkalu

Etf - sijoitusstrategin työkalu Etf - sijoitusstrategin työkalu Karo Hämäläinen Sijoitusristeily 2008, 5.4.2008 Mikä on etf? Etf = Exchange traded fund = pörssilistattu rahasto Kaupankäynti kuten (ulkomaisella) pörssiosakkeella Monet

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

Aamuseminaari 9.4.2008

Aamuseminaari 9.4.2008 Aamuseminaari 9.4.2008 Rahastouutuuksia alkuvuonna Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Rahastojen rahasto, joka yhdistää Nordean absoluuttisen tuoton strategioita Positiivista tuottoa ja hajautusta salkkuun

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa: 1 Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 21.12.2017 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 10.5.2011 Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoituskohteiden valikoimaan Sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hyväksytty 29.8.2010 1 (10) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta sijoituspolitiikalle

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio. RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Sp-Rahastoyhtiö Oy:n esittely rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa 20.9.2007 Taru Rantala, maajohtaja Nordnet Pankki Indeksiosuus (ETF) Indeksiosuusrahastot (Exchange Traded Fund, ETF) ovat kuin sijoitusrahastoja Osuuksilla

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Arvostuspäivä on ajankohta, jonka mukaan lähtö- ja loppuarvo määritetään. Allokaatio Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT AVAINTIETOESITTEET 1.9.2014 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals

Lisätiedot

Visio Allocator-erikoissijoitusrahasto. Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle

Visio Allocator-erikoissijoitusrahasto. Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle Visio Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle Confido Capitalin tarjoama Visio Allocator on erikoissijoitusrahasto hallittua riskiä hakevalle Absoluuttista tuottoa lyhyen tai pitkän tähtäimen sijoittajalle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 1313/02.05.05/2015 115 Investointirahaston sijoitusperiaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Maarit Vierunen, puh. 046 877 3296 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

ANALYYSIKÄSIKIRJA ANALYYSIKÄSIKIRJA 1 29.8.2012

ANALYYSIKÄSIKIRJA ANALYYSIKÄSIKIRJA 1 29.8.2012 ANALYYSIKÄSIKIRJA 1 ANALYYSIKÄSIKIRJA ANALYYSIKÄSIKIRJA 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TUOTTOLUVUT... 3 3 JENSENIN MALLI... 3 4 RISKILUVUT... 3 4.1 Volatiliteetti... 3 4.2 Riskiluokka... 4 4.3 Beta...

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010. hyväksyttäväksi 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. SIJOITUSPOLITIIKKA 1.1. Sijoitusomaisuus 1.1.2010 1.2. Tuottotavoitteet

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-KEHITTYVÄ AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014

Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014 1 Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Black, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Black ja englanniksi Non-UCITS HCP

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Edustajisto hyväks. 29112012 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta

Lisätiedot

UB KORKOSALKKU. Aktiivinen korkorahasto. Mitä joukkovelkakirjalainat ovat? UB Korkosalkku -rahaston sijoituspolitiikka

UB KORKOSALKKU. Aktiivinen korkorahasto. Mitä joukkovelkakirjalainat ovat? UB Korkosalkku -rahaston sijoituspolitiikka UB KORKOSALKKU UB Korkosalkku on aktiivisesti hoidettu rahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite

eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Pikkujättiläiset on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Laadukasta varainhoitoa rahastomuodossa Erikoissijoitusrahasto UB Smart UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016 Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto Rahaston säännöt 16.5.2016 Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.2.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.7.2012

RAHASTOESITE 1.7.2012 RAHASTOESITE 1.7.2012 Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään kunkin rahaston säännöillä. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimista rahastoista on saatavissa lisäksi avaintietoesite. Sijoittajaa kehotetaan

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 % vuodessa Kaksi vaihtoehtoa:

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu rahasto - siis sijoitusrahasto,

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 %

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2013 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocation,

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Työeläkeyhtiöiden hallinnon täydentävä koulutus 1.3.2016 Marita Rekola Ulkoistetut sijoitukset Sijoitusrahastot ja vaihtoehtoiset rahastot Ulkoistetut

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select

Lisätiedot

Milla Rämö RAHASTOT PIENSIJOITTAJALLE: NORMAALIT SIJOITUSRAHASTOT VS ERIKOISRAHASTOT

Milla Rämö RAHASTOT PIENSIJOITTAJALLE: NORMAALIT SIJOITUSRAHASTOT VS ERIKOISRAHASTOT Milla Rämö RAHASTOT PIENSIJOITTAJALLE: NORMAALIT SIJOITUSRAHASTOT VS ERIKOISRAHASTOT Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2014 RAHASTOT PIENSIJOITTAJALLE: NORMAALIT SIJOITUSRAHASTOT

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.10.2015 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1 (6) TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. Johdanto Tähän asiakirjaan on koottu tietoa yleisimmistä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä tyypillisimmistä riskeistä.

Lisätiedot

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu tt rahasto

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Tervetuloa webinaariin! Rahastosäästämisen ABC webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle rahastosäästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit opit kuinka rahastot rakennettu ja

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2. JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2. JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5 JOM Rahastoyhtiö Oy JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2 JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5 Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen säännöt 6.3.2014, ja ne ovat voimassa 15.4.2014

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNNÖT 28.1.2013 ALKAEN

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNNÖT 28.1.2013 ALKAEN SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNNÖT 28.1.2013 ALKAEN Yksinkertainen on tehokasta! SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ 1 SISÄLLYS RAHASTOJEN YHTEISET SÄÄNNÖT 2 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT

Lisätiedot

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta.

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 21.3.2014. Säännöt ovat voimassa 10.7.2014 alkaen. OP-ABSOLUUTTINEN SALKKU -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

ETF-sijoittamisen perusteet

ETF-sijoittamisen perusteet ETF-sijoittamisen perusteet Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon.

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme Helmikuu 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Hyvä asiakkaamme Sampo Pankin ja Sampo Rahastoyhtiön siirtyessä pääsiäisenä osaksi Danske Bankin järjestelmiä lähes kaikkien Sampo Rahastoyhtiö

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot