- toimivat osakeyhtiölain alaisuudessa. velkasijoitukset eivät pääsääntöisesti - velkasijoitukset sallittuja sallittuja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- toimivat osakeyhtiölain alaisuudessa. velkasijoitukset eivät pääsääntöisesti - velkasijoitukset sallittuja sallittuja"

Transkriptio

1 SIJOITUSRAHASTOT VS. SIJOITUSYHTIÖT vaihtuvapääomaisia Going concern -periaate ei pörssinoteerausta oma laki tiukasti säädelty sijoituspolitiikka - kiinteäpääomaisia - usein määräaikaisia - usein pörssinoteerattuja - toimivat osakeyhtiölain alaisuudessa - vapaampi sijoituspolitiikka velkasijoitukset eivät pääsääntöisesti - velkasijoitukset sallittuja sallittuja osuuksilla käydään kauppaa niiden markkina-arvoon - osakkeiden hinta useimmiten arvopaperiomistusten markkinaarvojen summan alapuolella SIJOITUSRAHASTON TOIMINTAPERIAATE osingot RAHASTOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJAT rahaston perustaminen ja sen hallinnointi SIJOITUSRAHASTOT RAHASTOYHTIÖ hallinnointipalkkio säilytyspalkkio rahaston varat maksumääräykset SÄILYTYSYHTEISÖ osuustodistusten osto tai lunastus/voitonjako SIJOITTAJAT (osuudenomistajat) 1

2 SIJOITUSRAHASTOMARKKINOIDEN EVOLUUTIO - sijoitusrahastotoiminnan juuret 1820-luvun USA:ssa (ensimmäinen rahasto aloitti toimintansa 1824) - alkuvuosikymmeninä runsaasti väärinkäytöksiä (sijoitusneuvojat perivät kohtuuttomia palkkioita) toimintaa alettiin valvoa tehokkaammin - yleisen taloudellisen tilan muutokset vaikuttaneet rahastomarkkinoiden kehitykseen voimallisemmin kuin valtiovallan toimenpiteet. Mm luvun alun taloudellinen epävakaisuus laski rahastosijoittamisen volyymiä 1974 lanseerattiin rahamarkkinarahastot, joista tuli muutamassa vuodessa erittäin suosittuja. Kehitystä edesauttoi 1970-luvun jälkipuoliskon korkeat lyhyet markkinakorot ja säästötilien korkokatto luovuttiin korkosäännöstelystä ja pankit ryhtyivät rahamarkkinarahastojen kilpailijoiksi perustamalla ns. rahamarkkinatalletustilejä. Kun 1980-luvun alkupuoliskon korkojen lasku vähensi kiinnostusta rahamarkkinarahastoihin, kiinnostus pörssiosakkeita ja bondeja kohtaan kasvoi Black Monday ja markkinakorkojen nousu rahamarkkinarahastot kasvattivat osuuttaan koko sijoitus-rahastomarkkinoista - sijoitusrahastot neljänneksi suurin taloudellinen instituutio liikepankkien, erilaisten säästö- ja rahoitusinstituutioiden sekä henkivakuutusyhtiöiden jälkeen (sijoitusrahastojen yhteenlaskettu varallisuus v lopussa n mrd. USD) SIJOITUSRAHASTOJEN HALLINTO Rahastoyhtiö - sijoitusrahaston sijoitustoimintaa ja hallintoa hoitaa rahastoyhtiö, jolla tavallisesti on hoidossaan useita eri rahastoja. Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään sijoitusrahastoa. - Suomessa rahastoyhtiöitä ovat perustaneet pääasiassa pankit ja pankkiiriliikkeet, mutta on olemassa myös täysin itsenäisiä rahastoyhtiöitä (perustamiseen tarvitaan Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa) - rahastoyhtiön osakeomistus viranomaiskontrollissa. - rahastoyhtiön osakepääoman on oltava vähintään ja lisäksi omia varoja on oltava 0,02 % määrästä, jolla sen hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu arvo ylittää 250 milj.. Omien varojen kokonaismäärän ei kuitenkaan tarvitse ylittää 10 milj.. Sijoitusrahasto - sijoitusrahastotoimintaa varten kerättyjen varojen ja velvoitteiden kokonaisuus, jonka varat kuuluvat rahasto-osuuksien omistajille. - varojen vähimmäismäärä on 2 miljoonaa - vähintään 50 rahasto-osuudenomistajaa. - sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen säännöt vahvistaa Finanssivalvonta. 2

3 Säilytysyhteisö - Sijoitusrahaston varat säilytetään säilytysyhteisössä, joita voivat olla pankit ja pankkiiriliikkeet sekä säilytysyhteisötoimintaa varten toimiluvan saaneet osakeyhtiöt. - osakepääoman oltava vähintään tehtävänä rahaston omaisuuden säilyttämisen lisäksi myös varmistaa, että rahastoyhtiö noudattaa sijoitusrahaston sääntöjä ja että rahasto-osuuksien arvo lasketaan oikein. SIJOITUSRAHASTOLAKI JA RAHASTOJEN VALVONTA - toimintaa säännellään vuonna 1999 annetussa sijoitusrahastolaissa, jonka viimeisin muutos tuli voimaan Laki perustuu Euroopan yhteisöjen sijoitusrahastodirektiiviin (85/611/ETY) sekä sen muutoksiin (2001/107/EY ja 2001/108/EY). - Sijoitusrahastolaissa on määräykset sijoitusrahastotoiminnasta. Laki jakaa sijoitusrahastot kahteen ryhmään: sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin sijoitusrahastoihin ja erikoissijoitusrahastoihin. Sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetun sijoitusrahaston on hajautettava sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit, kun taas erikoissijoitusrahasto voi poiketa olennaisestikin sijoitusten hajautusvaatimuksista. - Laki sisältää muun muassa säännökset rahastoyhtiöstä, säilytysyhteisöstä sekä rahastojen markkinoinnista ja rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuudesta, kuten vuosikertomuksesta, osavuosikatsauksista, rahastoesitteistä sekä rahastojen sulautumisesta, jakautumisesta ja lakkauttamisesta. Sijoitustoiminnan sääntely Sijoitusrahaston varojen sijoittamisen keskeinen periaate on sijoitustoiminnasta aiheutuvien riskien hajauttaminen. Tämän vuoksi laissa säädetään sijoitusrahastodirektiivin mukaisille sijoitusrahastoille tarkat säännöt, kuinka varat tulee hajauttaa eri sijoituskohteisiin ja kuinka paljon yksittäisiin sijoituskohteisiin saa sijoittaa. Rahastojen tulee sijoittaa pääasiassa julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin kohteisiin. Sijoitusrahastodirektiivin mukaisia sijoitusrahastoja koskevat seuraavat riskien hajauttamista koskevat säännöt: - saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinainstrumentteihin max. 10 % rahaston varoista - saman luottolaitoksen talletuksiin max. 20 % varoista - rahaston varoista 5 %:n tai sitä suurempia osuuksia saa olla yhteensä enintään 40 % sijoitusrahaston varoista (rajoitusta ei sovelleta talletuksiin). - sijoitusrahasto saa sijoittaa poikkeuksellisesti saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin max. 35 % sijoitusrahaston varoista, kun liikkeeseenlaskija tai takaaja on Suomen valtio, muu valtio tai sijoitusrahastolaissa mainittu julkisyhteisö. Jos rahaston säännöissä on erityinen maininta, voidaan tämäkin yläraja ylittää. 3

4 Johdannaisiin sijoittaminen Kaikki rahastot saavat käydä kauppaa johdannaissopimuksilla suojatakseen salkkunsa arvoa. Monet rahastot käyvät johdannaiskauppaa myös tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi eli lisätuottojen saavuttamiseksi. Sijoitusrahastolain mukaan vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheutuva vastapuoliriski ei saa saman vastapuolen osalta ylittää 10 %:a sijoitusrahaston varoista, jos vastapuoli on luottolaitos, ja muussa tapauksessa 5 %:a sijoitusrahaston varoista. Jos rahaston sijoitustoiminnassa käytetään johdannaissopimuksia, säännöissä on mainittava millaisia, missä tarkoituksessa ja miten laajasti niitä käytetään, ketkä ovat vakioimattomien johdannaissopimusten vastapuolia sekä selvitettävä riskienhallintamenetelmät, joita rahastoyhtiö aikoo soveltaa johdannaiskaupankäynnissään. Sijoitusrahastojen palkkiorakenteista Akateemisten tutkimusten mukaan rahastosijoittajat valitsevat rahastonsa pääasiassa niiden lähituottohistorian, medianäkyvyyden ja turvallisuuden perusteella. Kun rahastojen tarjonta on kasvanut räjähdysmäisesti, on rahastojen sijoittajilta perimiin palkkioihin alettu kiinnittää enemmän huomiota sekä sijoitusalan lehdissä että tieteellisissä tutkimuksissa. Tämä lisääntynyt mielenkiinto on kuitenkin heijastunut yllättävän vähän suomalaissijoittajien rahastonvalintakäyttäytymiseen. Sekä rahastopääomiltaan että omistajamääriltään suurimmat rahastot Suomessa ovat pankkien rahastoyhtiöiden omistamia, vaikka kokonaispalkkiovertailuissa nämä kansan suosikkirahastot ovat tarjonnan kalleimmasta päästä. Vaikka kyseiset rahastot eivät loista myöskään tuottohistoriallaan, on niiden asema kuitenkin hämmästyttävän vankkumaton pitkälti suomalaisten voimakkaan pankkiuskollisuuden vuoksi. Myös tieteelliset rahastotutkimukset ovat osoittaneet, etteivät korkeita palkkioita perivät rahastot yllä kevyemmän kulurakenteen verrokkejaan korkeampiin tuottoihin, vaan kulujen huomioimisen jälkeen asetelma on useimmiten juuri päinvastainen, eikä muutu myöskään muuksi, vaikka vertailussa käytettäisiin riskiin suhteutettua tuottoa absoluuttisen tuoton sijaan. Korkeiden kulujen maksaminen ei siis näyttäisi tuovan rahastosijoittajalle ainakaan positiivista lisäarvoa. Tätä taustaa vasten voidaankin pitää yllättävänä, etteivät kansankapitalistit ole vielä sisäistäneet kulurakenteen merkitystä sijoittajan saaman nettotuoton kannalta etenkin, kun palkkiorakenne on ainut nettotuottoon vaikuttava tekijä, josta sijoittaja voi olla suhteellisen varma rahastonvalintaa tehdessään. Tätä voi osaltaan selittää se, että rahastojen perimien kokonaispalkkioiden vertailu eri rahastojen ja rahastoyhtiöiden välillä on pitkään ollut suhteellisen työlästä, koska palkkioiden raportointikäytännöt ovat olleet epäyhtenäisiä. Tähän epäkohtaan on kuitenkin viime vuosina saatu parannusta, kun vuodesta 2002 alkaen rahastot alkoivat silloisen Rahoitustarkastuksen (nyk. Finanssivalvonta) suosituksesta raportoida kokonaiskulusuhdettaan (ns. TER-luku), joka ilmaisee ns. operatiivisten kulujen suhteen rahastopääomaan. Kokonaiskulusuhteen operatiivisten kulujen laskennassa ei kuitenkaan huomioida merkintä- ja lunastuspalkkioita eikä salkun pyörittämisestä aiheutuvia kaupankäyntikuluja. Näin ollen kaikki sijoittajan maksamat välilliset ja välittömät palkkiot sisältävän kokonaispalkkiorakenteen vertailu ei edelleenkään ole täysin mutkatonta. Tutkimusten mukaan sijoittajat kiinnittävätkin rahastovalinnoissaan enemmän huomiota näkyvämpiin palkkioihin (kuten esim. merkintä- ja lunastuspalkkiot) kuin jatkuvasti perittäviin palkkioihin (esim. hallinnointi-, säilytys- ja kaupankäyntipalkkiot), jotka hautautuvat helposti rahasto-osuuden normaalin arvonheilahtelun alle. Vaikka rahastoyhtiöiden perimät kiinteät prosentuaaliset palkkiot ovatkin tulleet jonkin verran alaspäin viime vuosina, on katteiden lasku ollut kuitenkin yllättävän pientä ja hidasta verrattuna 4

5 esim. asuntolainojen katteisiin. Tästäkin laskusta osa selittyy sillä, että rahastomarkkinoille on ilmaantunut tuottosidonnaisia palkkioita periviä rahastoja, joiden hallinnointi- ja säilytyspalkkiot ja/tai merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat tyypillisesti jonkin verran alhaisempia kuin kiinteän palkkiorakenteen rahastoilla. Kehityssuunta, jossa sijoittajan maksama kokonaispalkkiotaso olisi kiinteämmin sidoksissa sijoittajan saamaan tuottoon, on sinänsä myönteinen, ja on luultavaa, että kilpailun kiristyessä rahastomarkkinoilla kehitys tulisi jatkumaankin tähän suuntaan. Tällöin sijoittajien on kuitenkin huolehdittava siitä, että tuottosidonnaisen salkunhoidon lisäarvo on positiivinen. Onhan täysin mahdollista, että jos tuottosidonnaisen palkkion määräytymisperusteet määritellään liian löyhiksi, lopputulos on omistajan (sijoittajan) kannalta yhtä huono kuin leväperäisesti laadituissa johdon optio-ohjelmissa ts. omistaja-arvoa tuhoava. Vaikka rahaston bruttotuotto päihittäisikin vertailuindeksin vuositasolla kymmenellä prosenttiyksiköllä, ei sijoittajaa juurikaan lohduta, jos tämä ylituotto tärvääntyy rahastoyhtiölle ja salkunhoitajalle maksettuihin palkkioihin. Tuottosidonnaisia palkkioita periviin rahastoihin sijoitettaessa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota siihen, määräytyykö tuottoon sidottu palkkio ns. high watermark periaatteen mukaisesti vai jollakin muulla tavoin. High watermark -periaatteella tarkoitetaan yleisesti sitä, että tuottosidonnaista palkkiota alkaa kertyä vasta, jos rahasto-osuuden arvo ylittää kaikkien aikojen korkeimman arvonsa. Sijoittajan on kuitenkin syytä olla tarkkana sen suhteen, mitä high watermarkilla milloinkin tarkoitetaan; rahaston säännöistä saattaa nimittäin selvitä, että high watermark määritetäänkin ainoastaan rahasto-osuuden omistusajalta, jolloin se voi jäädä kauaksikin rahaston all-time-high sta. Tämä taas tietää sijoittajalle lisää kustannuksia, sillä jälkimmäisessä tapauksessa kannustinjärjestelmä kilauttaa bonukset salkunhoitajan tilipussiin aina, kun rahasto-osuuden arvo on uudessa tarkistuspisteessä edellisen huipun yläpuolella. Jos high watermarkia ei ole käytössä, saattaa tuottoon sidottu palkkio pahimmillaan kannustaa salkunhoitajaa yltiöpäiseen riskinottoon, koska kannustinjärjestelmä voi tällöin palkita salkunhoitajan sitä ruhtinaallisemmin, mitä korkeampi salkun volatiliteetti on. Mikäli salkunhoitaja on oikeutettu tuottosidonnaisiin palkkioihin esim. vuosineljänneksittäin, saattaa rahasto-osuuden arvonheilahtelu kasvattaa ansiottomasti salkunhoitajan tuottobonusta, jos heilunta ajoittuu palkkionmääräytymisen tarkistuspisteisiin nähden sopivasti; sijoittaja voi joutua maksamaan samasta arvonnoususta useampaan kertaan, mikäli nousukvartaalien välissä on laskukvartaaleja, tai hän voi joutua maksamaan tuottobonusta negatiivisesta vuosituotosta, jos yhden tai useamman vuodensisäisen kvartaalin tuotto on positiivinen. Mitä lyhyempi on palkkionmääräytymisen aikaintervalli (ts. tarkistuspisteiden aikaväli), sitä suuremmaksi kasvaa riski tällaisesta sijoittajan kannalta ei-toivottavasta kuluerästä. Riski on erityisen suuri johdannaisilla operoivilla vipurahastoilla, joihin salkunhoitaja ei ole itse sijoittanut omia varojaan. Erikoissijoitusrahastojen salkunhoitajille tyypillinen, omaan varallisuuteen nähden merkittävä omistusosuus hoitamastaan rahastosta voi toimia näin ollen sijoittajan suojana, koska se yleensä eliminoi edellä kuvatun salkunhoitajan ja sijoittajan välisen intressiristiriidan. Sijoittajan kannattaa myös harkita tarkkaan, onko perusteltua palkita salkunhoitajaa pelkästä absoluuttisesta tuotosta tai indeksin mukaisesta tuotosta, vai olisiko kenties järkevämpää valita rahasto, jossa tuottopalkkiot alkavat juosta vasta, jos tuottotavoite (esim. tietty kiinteä vuotuinen tuotto tai vertailuindeksin tuotto) ylitetään. Vaihtoehtonahan tarjolla on kuitenkin myös kattava valikoima indeksiosuuksia, joissa kokonaiskulusuhteet ovat parhaimmillaan vain joitakin prosentin kymmenyksiä vuodessa, ja osto- ja myyntipalkkiotkin alimmillaan noin 0,15 %:n luokkaa. 5

6 RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahamarkkinarahastot sijoittavat varansa lyhytmaturiteettisiin korkoinstrumentteihin, joiden juoksuaika on alle 120 päivää ja luottoluokitus hyvä, vähintään luottokelpoisuusluokassa A. Lyhyen koron rahastot sijoittavat varansa pääasiassa rahamarkkinainstrumentteihin, esim. valtion tai pankkien tai yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin, joiden laina-aika on enintään vuosi tai rahamarkkinainstrumentteihin, joiden korkoriski vastaa enintään 12 kuukauden sijoituksen korkoriskiä. Lyhyen koron rahastot voivat kuitenkin sijoittaa osan rahastopääomastaan myös pidemmän maturiteetin korkopapereihin, joihin saattaa liittyä huomattavakin korko- (ja/tai liikkeeseenlaskijariski (näiden realisoituessa lyhyen koron rahasto voi menettää osan arvostaan, kuten on tapahtunut monien lyhyen koron rahastojen kohdalla nykyisen finanssikriisin aikana). Pitkän koron rahastot sijoittavat varansa pääosin pitkäaikaisiin (laina-aika yli vuosi) esim. valtion, julkisyhteisöjen tai yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Keskipitkän koron rahastot sijoittavat sekä lyhyt- että pitkäaikaisiin korkoinstrumentteihin sen mukaan, millaiset korkomarkkinoiden tuotto-odotukset ovat. Kyseessä on siten lyhyen ja pitkän koron sijoituksia tekevä yhdistelmäkorkorahasto. Osakerahastot sijoittavat varansa pääasiassa osakkeisiin. Osakerahastot voidaan jaotella monin tavoin, esimerkiksi sijoituskohteiden maantieteellisen sijainnin, yhtiöiden toimialan eli sektorin tai yhtiöiden koon perusteella. Sijoitusalue voi olla esimerkiksi kotimaa, euroalue, Eurooppa, Pohjoismaat, koko maailma tai ns. kehittyvät markkinat, esimerkiksi Venäjä, Baltia, Latinalainen Amerikka tai Aasia. Osakerahasto voi sijoittaa varansa myös tietyn tyyppisiin tai kokoisiin yhtiöihin, esim. suuriin ja vakaisiin maailmanlaajuisesti toimiviin yrityksiin eli blue chip yhtiöihin tai pieniin ja keskisuuriin yrityksiin eli small cap -yhtiöihin. Osakerahasto voi toimia myös toimialarahastona kohdentamalla sijoituksensa tietylle toimialalle, kuten esim. metsäteollisuuteen, lääketeollisuuteen, biotekniikkaan tai telekommunikaatioon. Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin, jolloin sijoitusten painopistettä voidaan vaihtaa markkinatilanteen mukaan. Korko- ja osakesijoitusten suhde ja sen vaihtelurajat määritellään rahaston säännöissä. Indeksirahastot sijoittavat varansa rahastoyhtiön valitseman indeksin, esimerkiksi Euro STOXX 50 -indeksin painojen suhteessa. Indeksirahasto ei siis ota näkemystä yksittäisten osakkeiden tuottopotentiaalista, vaan ostaa osakkeita samassa suhteessa kuin niiden suhteellinen osuus on kohdeindeksissä. Indeksin painot ja siihen kuuluvat osakkeet tarkistetaan muutaman kerran vuodessa, jolloin indeksirahasto muuttaa tarvittaessa osakekoria indeksin koostumusta vastaavaksi. Sijoitusrahastodirektiivin mukaisissa indeksirahastoissa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin voidaan sijoittaa yhteensä enintään 20 % sijoitusrahaston varoista. Yhden arvopaperin paino voi kuitenkin olla enintään 35 % sijoitusrahaston varoista, jos tämä on perusteltua poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden vuoksi erityisesti sellaisilla markkinoilla, joilla tiettyjen arvopaperien suhttellinen osuus on hyvin korkea. Indeksirahasto voi toimia myös erikoissijoitusrahastona, jolloin em. rajoitukset eivät koske sitä. ETF:t (Exchange Traded Funds) ovat pörssinoteerattuja sijoitusrahastoja, joiden osuuksilla käydään kauppaa samaan tapaan kuin pörssinoteeratuilla osakkeillakin. ETF:t ovat yleensä indeksirahastoja, mutta myös muuntyyppiset rahastot voivat toimia ETF-periaatteella. ETF:t voivat olla joko tavallisia tai erikoissijoitusrahastoja. ETF-sijoittamisen suosion kasvua on edesauttanut niiden tavallisia sijoitusrahastoja kevyempi palkkiorakenne; kun tavallisten sijoitusrahastojen vuosittaiset hallinnointipalkkiot voivat olla useita prosentteja rahastopääoman määrästä, ETF:issä 6

7 ne ovat tyypillisesti joitakin prosentin kymmenyksiä. ETF-sijoituksista ei peritä myöskään erillisiä merkintä- ja lunastuspalkkioita. Rahasto-osuusrahastot sijoittavat varansa muihin sijoitusrahastoihin. Jos sijoitusrahaston kaikki varat sijoitetaan toisiin sijoitusrahastoihin, enintään 20 % varoista saa sijoittaa yhteen sijoitusrahastolaissa määrättyjen kriteereiden mukaiseen sijoitusrahastoon. Enintään 30 % varoista voidaan sijoittaa erikoissijoitusrahastoihin. Jos hajautussäännöstä poiketaan, rahasto luokitellaan erikoissijoitusrahastoksi. Rahasto (feeder fund) voi myös sijoittaa kaikki varansa vain yhteen sijoitusrahastoon (master fund). Tällainen rahasto on erikoissijoitusrahasto. Erikoissijoitusrahastot - Erikoissijoitusrahastojenkin tulee sijoittaa useisiin eri kohteisiin ja hajauttaa näin riskiä. Niillä ei kuitenkaan ole mitään prosenttirajoja yksittäisille sijoituksille rahaston varojen määrästä. Vipurahastot ovat erikoissijoitusrahastoja, jotka käyttävät sijoitustoiminnassaan aktiivisesti johdannaisia. Tarkoituksena on ennakoida pörssikurssien ja tiettyjen osakkeiden kurssikehitys ja ylittää johdannaisten tuottamalla vivulla osakemarkkinoiden keskimääräinen tuottotaso. Hedge-rahasto - rahasto, joka pyrkii absoluuttiseen tuottoon yleisestä markkinakehityksestä riippumatta - yleensä tuottoon sidottu palkkiorakenne - minimisijoitus yleensä korkea - rahasto-osuuksien lunastus yleensä ajallisesti rajoitettu (esim. kerran kuukaudessa tai kvartaalissa) - salkunhoitajat lähes poikkeuksetta mukana myös sijoittajina - erilaisten sijoitusmuotojen ja -instrumenttien käyttö suhteellisen vapaata - salkku usein vahvasti velkavivutettu - tuottokorrelaatio osake- ja korkomarkkinoiden yleisen kehityksen kanssa voi olla alhainen - salkunhoidossa voidaan käyttää sekä riskiä lisääviä että riskiä alentavia sijoitusstrategioita HEDGE-RAHASTOJEN STRATEGIAPERUSTEINEN LUOKITTELU 1 Markkinaneutraalit strategiat - Markkinaneutraalia sijoitusstrategiaa hyödyntävät hedge-rahastot etsivät markkinoilta väärin hinnoiteltuja arvopapereita ja ostavat ja lyhyeksimyyvät niitä arbitraasimahdollisuuksien mukaan. Osakemarkkinaneutraali (Equity Market Neutral) strategia; ostetaan ja shortataan (lyhyeksimyydään) osakkeita samalla summalla, jolloin kokonaisposition markkinariski on alhainen tai ideaalitapauksessa nolla. Pitkät positiot avataan osakkeisiin, joiden kurssin uskotaan nousevan ja lyhyet positiot osakkeisiin, joiden kurssin uskotaan laskevan (valintakriteereinä voidaan käyttää kohdeyritysten suhteellista arvoa, tuloskasvuvauhtia tai osakkeiden viimeaikaista hintakehitystä). 7

8 Tapahtumalähtöinen (Event-Driven) markkinaneutraali strategia; pyritään hyödyntämään esim. yritysjärjestelytilanteissa (fuusiot, yritysostot, osakeantijärjestelyt, spin-off it, yrityssaneeraukset ja konkurssit) esiintyvät hinnoittelutehottomuudet tai virheet käyttämällä laajaa sijoitusinstrumenttivalikoimaa (lyhyet ja pitkät osake-, velkakirja- ja johdannaispositiot). Strategian toteuttamiseksi voidaan hyödyntää myös velkavipua. Markkinaneutraali arbitraasistrategia; pyritään hyödyntämään hinnoittelutehottomuudet avaamalla vastakkaissuuntaiset ja markkinariskin neutraloivat positiot kahteen toisiinsaliittyvään sijoituskohteeseen. Strategiassa voidaan keskittyä yhteen tai useampaan arbitraasimarkkinaan (esim. vaihtovelkakirja-arbitraasistrategiassa (convertible arbitrage) perusidea on ostaa/myydä osakkeisiin vaihdettavissa oleva arvopaperi ja suojautua osakekurssimuutokseen liittyvältä riskiltä myymällä /ostamalla kyseinen osake. Vaihtovelkakirjaarbitraasistrategiaa käyttävät hedgerahastot hyödyntävät usein velkavipua tuottojen kasvattamiseksi. Tätä strategiaa käytettäessä volatiliteetti on monesti alhainen ja suurin riski, jolle strategia altistuu, on luottoriski). Korkoarbitraasistrategiassa (fixed income arbitrage) taas hyödynnetään korkoinstrumenttien ja niihin liittyvien johdannaisinstrumenttien hinnoittelutehottomuuksia tai -virheitä tarkoituksena varmistaa tietty korkotaso yhdistelemällä pitkiä ja lyhyitä positioita. Yleensä korkomarkkinoiden hinnoitteluvirheet ovat hyvin pieniä, jolloin salkunhoitajat joutuvat käyttämään paljon velkarahaa maksimoidakseen strategian tarjoamat tuotot. Korkoarbitraasistrategia voidaan perustaa myös saman liikkeellelaskijan erimaturiteettisiin velkakirjoihin, jolloin strategia altistuu duraatioriskille ja luottoriskille. Muita hedge-rahastojen käyttämiä perustoja arbitraasistrategioille ovat mm. pääomarakennearbitraasi, optioarbitraasi sekä ns. tilastollinen arbitraasi, jossa kvantitatiivisiin kriteerein valitaan aluksi tilapäisesti ali- ja yliarvostetut sijoitusinstrumentit ja sen jälkeen ostetaan alihinnoiteltu ja shortataan ylihinnoiteltu suurinpiirtein yhtä suurilla summilla. 2 Long/short strategiat - Long/short -osakestrategiaan (long/short equity) erikoistuneet hedge-rahastot avaavat sekä pitkiä että lyhyitä positioita, mutta toisin kuin markkinaneutraalissa strategiassa markkinariskiä ei pyritä minimoimaan vastakkaisella positiolla. Pitkien positioiden osuus on yleensä long/short-strategiassa suurempi kuin lyhyiden, joskaan ei välttämättä. Tyypillisin esimerkki tällaisesta on 130/30 long/short-osakestrategia, jossa shortatusta positiosta saatavalla kauppasummalla vivutetaan pitkää positiota 30 %:lla, mutta säilytetään silti markkinariski velkavivuttoman osakesalkun tasolla. 3 Directional Trading strategiat - pyritään ennakoimaan tiettyjen sijoitusinstrumenttien tulevan hintakehityksen suunta ja rakentamaan siihen pohjautuva kaupankäyntistrategia. Managed futures- strategiaa noudattavat hedge-rahastot sijoittavat maailmanlaajuisesti eri futuurimarkkinoille, kuten esim. korko-, osakeindeksi- ja raaka-ainefutuureihin. Strategiassa pyritään hyötymään markkinoilla vallitsevista trendeistä ja niiden muutoksista. Strategiaa noudattavilla rahastoilla on usein apunaan tietokoneohjelmia, jotka poimivat markkinoilta trendien perusteella houkuttelevimmat futuurit. Sijoitusinstrumentteina käytetään futuureita, koska niiden avulla on yhtä helppo ottaa niin lyhyitä (short) kuin pitkiäkin positioita. 8

9 Globaalissa makrostrategiassa (Global Macro) pyritään top down lähestymistapaa käyttämällä ennakoimaan globaalit makrotalouden trendit analysoimalla markkinaalueittain korkotasoja, inflaatioasteita ja talouspolitiikkaa sekä näiden muutoksia. Pääpaino analyyseissä on yksittäisten arvopaperien sijaan arvopaperiluokkien (asset class) arvostustasojen muutosten ennakoinnissa. Makrostrategia voidaan rakentaa myös paikallisesti (Local Macro). Markkina-ajoitusstrategiaa (Market Timing) noudattavat rahastot pyrkivät ennakoimaan lyhytaikaisia sijoitusvarallisuuden siirtymiä eri arvopaperiluokkien tai toimialojen välillä. Tavoitteena on onnistua pitämään hallussa sellaisia sijoituskohteita, joiden arvo nousee. Strategian implementoinnissa käytetään usein sijoitusrahastoja (esim. sijoitusvarallisuuden vaihto osake-, korko- ja rahamarkkinarahastojen välillä). 4 Muut hedge-strategiat Kehittyviin markkinoihin keskittyvässä strategiassa (emerging markets) hedgerahastot sijoittavat kehittyville markkinoille ja yrittävät hyötyä ko. markkinoiden suurista kasvuodotuksista ja sen synnyttämästä tuottopotentiaalista. Strategiaa noudattavat rahastot altistuvat usein tavanomaista suuremmalle markkinariskille, sillä kehittyvillä markkinoilla ei useinkaan ole käytössä johdannaisia ja myös lyhyeksimyynti saattaa olla kiellettyä. Sijoitusinstrumentteina voidaan käyttää mitä tahansa (osakkeita, bondeja, valuuttoja jne.) Korkoinstrumenteilla spekuloivat hedge-rahastot (Fixed Income Hedge Funds) voivat ottaa näkemystä mm. korkoinstrumenttien arvostuksen oikeellisuudesta, koronmuutosten vaikutuksista bondien suhteelliseen arvostukseen, luottokelpoisuusluokitusten muutoksista tai prioriteetiltaan toisistaan poikkeavien, mutta saman liikkeeseenlaskijan velkakirjojen suhteellisen arvostukseen (esim. tavanomainen joukkovelkakirjan ja debentuurin välinen hintaero). Monissa hedgestrategioissa (esim. markkinaneutraali arbitraasi, markkina-ajoitus- tai makrostrategiat) saatetaan hyödyntää korkoinstrumentteja ja tähän kategoriaan lasketaan kuuluvaksi ainoastaan sellaiset korkoinstrumenteilla operoivat hedge-rahastot, joita ei voida luontevasti sijoittaa mihinkään muuhun em. luokista. Multistrategia-hedge-rahastot yhdistelevät em. strategioita absoluuttisen tuottotavoitteen saavuttamiseksi. Vaikka valittujen strategioiden painotus vaihteleekin tilannekohtaisesti, jokaisella strategialla on oma roolinsa salkun muodostamisessa. Multistrategialla pyritään usein salkun parempaan hajautukseen tai salkunhoitajan osaamisen hyödyntämiseen mahdollisimman laaja-alaisesti. 9

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-KEHITTYVÄ AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016 Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto Rahaston säännöt 16.5.2016 Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.2.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Työeläkeyhtiöiden hallinnon täydentävä koulutus 1.3.2016 Marita Rekola Ulkoistetut sijoitukset Sijoitusrahastot ja vaihtoehtoiset rahastot Ulkoistetut

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2013 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocation,

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Tervetuloa webinaariin! Rahastosäästämisen ABC webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle rahastosäästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit opit kuinka rahastot rakennettu ja

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 1 (10) Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 Sijoitustyöryhmä 27.5.2014 Kaupunginhallitus 9.6.2014 Kaupunginvaltuusto x.x.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1 Tausta

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta.

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 21.3.2014. Säännöt ovat voimassa 10.7.2014 alkaen. OP-ABSOLUUTTINEN SALKKU -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

E r i k o i s s i j oitusrahasto

E r i k o i s s i j oitusrahasto E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNNÖT 28.1.2013 ALKAEN

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNNÖT 28.1.2013 ALKAEN SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNNÖT 28.1.2013 ALKAEN Yksinkertainen on tehokasta! SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ 1 SISÄLLYS RAHASTOJEN YHTEISET SÄÄNNÖT 2 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.

Lisätiedot

RAHASTOESITE 4.4.2016

RAHASTOESITE 4.4.2016 RAHASTOESITE 4.4.2016 Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Elite Optimi Specialplaceringsfond.

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura Japan Strategic Value

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Sijoituskorin keskeiset ehdot Sijoituskorin nimi: Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien

Lisätiedot

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio Pitkän koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2016. Nämä säännöt ovat voimassa

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 11.3.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 11.3.2016. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö

Sijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö Sijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (20.01.2016) Rahaston perustiedot eq Pohjoismaat Pienyhtiö on

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (22.01.2016) Rahaston perustiedot eq Mandaatti on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

RAHASTOESITE 22.1.2016

RAHASTOESITE 22.1.2016 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 22.1.2016 Rahastoesite koostuu tästä esitteestä ja sen liitteenä olevista rahastojen avaintietoesitteistä. Avaintietoesitteiden

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

OP-PRIVATE VARAINHOITODEBENTUURI I/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OP-PRIVATE VARAINHOITODEBENTUURI I/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OP-PRIVATE VARAINHOITODEBENTUURI I/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 päivätyn listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän

Lisätiedot

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Nordic Property Liikekiinteistöistä parempaa tuottoa Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property on liike- ja toimitilakiinteistöihin

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko 1 (3) Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000.

SÄÄNNÖT. Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko 1 (3) Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000. SÄÄNNÖT Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000. 1 (3) Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 13.4.2016. Säännöt ovat voimassa 6.7.2016 alkaen. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

ETF-sijoittamisen perusteet

ETF-sijoittamisen perusteet ETF-sijoittamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! ETF-webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle ETF-sijoittamisen ja säästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit mitä ETF:t ovat ja kuinka niillä

Lisätiedot

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA 1.9.2005 SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen hallitus on 13. marraskuuta 2001 hyväksynyt tämän suosituksen eräiden tunnuslukujen raportoinnista.

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan asiakashyvityksen vuodelta 2014 on päättänyt Suomi-yhtiö.

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101.

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101. Sijoituspalvelututkinnon tentti / AP1 12.2.2016 =oikein/kyllä, =väärin/ei Kysymys: 1 hjauskorkoa nostamalla ja laskemalla EKP voi vaikuttaa lyhyiden korkojen tasoon euroalueella. 2 Keskuspankki voi pyrkiä

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Eurooppa Kiinteistö

Sijoitusrahasto eq Eurooppa Kiinteistö Sijoitusrahasto eq Eurooppa Kiinteistö Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (20.01.2016) Rahaston perustiedot eq Eurooppa Kiinteistö on Suomen

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET KORKORAHASTOT Lyhyen koron rahastot OP-Euro -sijoitusrahasto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.4.2016

RAHASTOESITE 1.4.2016 RAHASTOESITE 1.4.2016 Tämä rahastoesite on kaikkien Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastoesite. Virallista rahastoesitettä täydentää rahastojen yleiset ja rahastokohtaiset säännöt. Kaikista

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets 1 Sijoitusrahaston nimi ym. Sijoitusrahasto ODIN Emerging Markets on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän

Lisätiedot

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä 25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä Heikki Westerlund CapMan Oyj:n toimitusjohtaja ja senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM ASUNTO RAHASTOESITE (16.5.2016)

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM ASUNTO RAHASTOESITE (16.5.2016) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM ASUNTO RAHASTOESITE (16.5.2016) YLEISET TIEDOT Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto (jäljempänä Rahasto ), ruotsiksi Specialplaceringsfonden Titanium

Lisätiedot

R A H A S T O E S I T E

R A H A S T O E S I T E Rahastoesite on voimassa 4.4.2014 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Yleinen osa

RAHASTOESITE. Yleinen osa RAHASTOESITE Yleinen osa Tämä OP-Rahastoyhtiön rahastoesite koostuu kaikkia OP-Rahastoyhtiön hallinnoimia rahastoja koskevasta Yleisestä osasta sekä kaikkien yhtiön hallinnoimien rahastojen säännöistä.

Lisätiedot

UB Sijoitusrahastot. Elokuu United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki

UB Sijoitusrahastot. Elokuu United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki UB Sijoitusrahastot Elokuu 2016 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets UB Nordic Forest UB Sijoitusrahastot

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE OP-Pääomaturva 7 -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahastoraportin luokka Sijoitustoiminta alkanut Voimassa olevat säännöt vahvistettu Vahvistusmaa Salkunhoitaja Noteerausvaluutta Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot