RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), Helsinki p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio."

Transkriptio

1 RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), Helsinki p

2 Sp-Rahastoyhtiö Oy:n esittely rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy, joka on suomalaisten en omistama kotimainen rahastoyhtiö. Yhtiö aloitti toimintansa toukokuussa Yhtiön tavoitteena on tarjota Säästöpankin asiakkaille kilpailukykyisiä rahastoja pitkäaikaiseen säästämiseen asiakkaan tarpeet huomioiden. Sp- Rahastoyhtiössä työskentelee 17 alan ammattilaista. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot ovat Suomessa rekisteröityjä ja sijoitusrahastolain mukaisia. Yhtiöllä on valtiovarainministeriön myöntämä toimilupa ja sen toimintaa valvoo Suomen Finanssivalvonta. Yhteiskuntavastuu Sp-Rahastoyhtiö on vuosittain ollut mukana tukemassa erilaisia lasten hyväksi toimivia hyväntekeväisyyskohteita niin kotimaassa kuin myös ulkomailla. Suomen World Vision on lasten elinoloja ja oikeuksia edistävä kristillishumanitaarinen kehitysyhteistyöjärjestö ja itsenäinen osa maailman suurinta kummilapsijärjestöä World Visionia. Tavoitteena on pysyvä muutos, jossa lasten, perheiden ja yhteisöjen kokonaisvaltainen hyvinvointi on lisääntynyt. Kestäviä tuloksia rakennetaan yhdessä perheiden ja yhteisöjen kanssa. Suomen World Vision on aloittanut kummiohjelman myös yritysten kanssa. Keväällä 2011 päätimme lähteä mukaan kummitoimintaan ja valitsimme kummilapseksemme Sri Lankassa asuvan pienen tytön. Kummiohjelman kautta tuemme koko kyläyhteisön elinolojen kehittämistä. Tuemme edelleen myös kotimaisia avustuskohteita ja kannamme näin luontevasti yhteiskuntavastuutamme. 2 Rahastosäästäminen Päivitetty

3 ISTUTA UNELMASI. ME KASVATAMME SEN.

4 Mikä on sijoitusrahasto? Mikä on sijoitusrahasto? Sijoitusrahasto kerää eri asiakkaiden varat yhteen ja sijoittaa ne useisiin eri sijoituskohteisiin. Niitä ovat esimerkiksi osakkeet, korkosijoitukset ja muut arvopaperit. Nämä kohteet yhdessä muodostavat rahaston. Sijoituskohteita on useita siksi, että hajauttamalla riski on pienempi kuin sijoittamalla varat suoraan yksittäiseen kohteeseen markkinoilla. Rahastoja hoitavat rahastoyhtiön palkkaamat sijoitusalan ammattilaiset. He vastaavat varojen sijoittamisesta rahaston sääntöjen mukaisesti. Sijoittaessaan rahastosäästäjä ostaa sijoitusrahaston rahasto-osuuksia, eli hänestä tulee rahaston osuudenomistaja. Osuudenomistajat omistavat yhdessä rahaston varat. Rahastoyhtiö ei omista hoitamiaan rahastoja, eikä voi käyttää rahaston varoja omien vastuidensa kattamiseen. Rahaston pääoma vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon rahastoon tulee uusia sijoituksia, ja miten paljon niitä lunastetaan pois. Lisäksi pääoma vaihtelee sen perusteella, kuinka pörssikurssien ja korkotason muutokset vaikuttavat rahaston sijoitusten arvoon. Jokaisella sijoitusrahastolla on toiminnastaan ja sijoituspolitiikastaan Finanssivalvonnan vahvistamat säännöt, joiden noudattamista valvotaan tarkasti. Rahastosäästämisen etuja Rahastosäästämisen etuja ovat muun muassa: Sijoitustoiminnan helppous ja vaivattomuus: Sp- Rahastoyhtiössä asiakkaiden varojen sijoittaminen on kokeneiden ammattilaisten käsissä. Asiantuntijat seuraavat markkinoita päivittäin ja tekevät sijoituspäätöksiä tuoreiden talouskatsausten ja tutkimustiedon perusteella. Verotukselliset edut: Suomen lain mukaan sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä. Ne eivät siis maksa veroja myyntivoitoista eikä saamistaan osingoista tai koroista eli salkunhoitaja voi sijoittaa pääoman ja tuoton täysimääräisenä uudestaan markkinoille. Rahastosäästäjä maksaa veron vasta sitten, kun hän myy rahasto-osuuksia pois. Katso kohta verotus. Viranomaisvalvonta takaa osaltaan sijoittajansuojaa. Päivittäinen rahaston kehityksen seuranta on helppoa rahastoyhtiön kotisivuilla Kuinka rahasto-osuuden hinta määritetään? Rahasto-osuuden hinta saadaan, kun rahaston sijoitusten markkina-arvo vähennettynä rahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkiolla jaetaan sen hetkisellä rahasto-osuuksien lukumäärällä. Rahasto-osuuksien arvo ostohetkellä määrittää sen, kuinka paljon osuuksia tietyllä euromäärällä saa. Esimerkiksi 50 euron arvoisia osuuksia saa 50 eurolla 1 kappaleen ja 200 eurolla 4 kappaletta. Esimerkissä ei ole huomioitu merkintäpalkkiota. Miten ostetaan ja myydään rahasto-osuuksia? Rahastoon sijoittaminen tapahtuu merkitsemällä rahasto-osuuksia rahastoyhtiön laskeman osuuden päivänarvon mukaan. Kun sijoittaja haluaa muuttaa rahasto-osuutensa käteiseksi, rahastoyhtiö lunastaa ne vastaavasti päivän arvon mukaisesti. Säästöpankin sijoitusrahastoja voi merkitä ja lunastaa kaikissa Säästöpankin konttoreissa tai Säästöpankin verkkopankissa. Suursijoittajan edut: Sijoitusrahastot käyvät yleensä kauppaa suurilla arvopaperierillä pienemmin kustannuksin kuin yksityinen sijoittaja. Riskien rajaamisen mahdollisuus: Sijoitusrahasto hajauttaa sijoituksiaan useisiin eri kohteisiin, näin riskit pienevät tehokkaasti. Rahastosäästäjänä voit valita harkintasi mukaan omiin tavoitteisiisi sopivimman rahaston. Taustatukenasi on Säästöpankin sijoitusneuvojien asiantuntemus. Rahasto-osuuksien ostamisen ja myymisen nopeus: Rahasto-osuuksien ostaminen on helppoa ja nopeaa. Myös osuuksien lunastus eli myyminen on yksinkertaista ja vaivatonta. Säästöpankin sijoitusrahastoissa voit muuttaa rahasto-osuutesi rahaksi, jokaisena pankkipäivänä. 4 Rahastosäästäminen Päivitetty

5 Erilaiset rahastotyypit Lyhyen koron rahastot Lyhyen koron rahastot sijoittavat varansa lyhytaikaisiin rahamarkkinavälineisiin, joita ovat muun muassa rahamarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat valtion velkasitoumukset, pankkien sijoitustodistukset ja talletukset, kuntien kuntatodistukset, yritysten yritystodistukset sekä lyhytaikaiset joukkolainat. Yritystodistuksiin liittyy suurempi riski kuin valtion velkasitoumuksiin tai kuntatodistuksiin, jolloin myös niihin sijoittavien rahastojen tuotto voi olla hiukan korkeampi. Lyhyen koron rahastot jaetaan käteisrahastoihin, rahamarkkinarahastoihin ja muihin lyhyen koron rahastoihin. Käteisrahastoissa korkosijoitusten keskimääräinen juoksuaika seuraavaan koron tarkistukseen on alle 60 päivää ja keskimääräinen juoksuaika korkosijoitusten takaisinmaksuun alle 120 päivää. Rahamarkkinarahastoissa korkosijoitusten keskimääräinen juoksuaika seuraavaan koron tarkistukseen on alle 6 kuukautta ja keskimääräinen juoksuaika korkosijoitusten takaisinmaksuun alle 12 kuukautta. Muiden lyhyen koron rahastojen sijoitusten korkoriskiä kuvaava keskimääräinen duraatio eli keskimääräinen pääomilla painotettu sijoitusaika on alle yksi vuosi. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi korkotason noustessa kerralla yhdellä prosenttiyksiköllä rahaston sijoitusten nykyarvo laskee alle 1 prosenttia. Pitkän koron rahastot Pitkän koron rahastot sijoittavat varansa pääosin pitkäaikaisiin joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin, joiden laina-aika on yli vuosi Lainojen liikkeeseenlaskijoina voivat olla valtiot, muut julkisyhteisöt ja yritykset. Valtion ja julkisyhteisöjen lainoihin sijoittavia rahastoja kutsutaan usein obligaatiorahastoiksi, yrityslainoihin sijoittavia yrityslainarahastoiksi ja korkeampiriskisiin yrityksiin sijoittavia high yield -rahastoiksi. Korkorahastoihin liittyvät riskit: 1. Liikkeeseenlaskijariskillä (luottoriski) tarkoitetaan lainanottajan kykyä maksaa lainan korot ja pääoma eräpäivänä takaisin. Turvallisimpia tämän riskin suhteen ovat valtion ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat joukkolainat ja riskipitoisempia yritysten liikkeeseen laskemat joukkolainat. Korkotuotto on pienempi vähäriskisimmissä joukkolainoissa ja suurin eniten riskiä sisältävissä joukkolainoissa. 2. Korkoriski aiheutuu korkojen muutoksista. Korkojen noustessa joukkolainojen arvo heikkenee ja korkojen laskiessa arvo nousee. Korkoriski on pienin lyhyissä korkopapereissa. Korkorahastojen tuottotavoitteena on ylittää sijoituskohteiden mukaisesti valittu vertailuindeksi. Yhdistelmärahastot Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin, jolloin sijoitusten painopistettä voidaan vaihtaa markkinatilanteen mukaan. Korko- ja osakesijoitusten väliset painoarvot ja niiden vaihtelurajat määritellään yleensä rahaston säännöissä. Mitä korkeampi osakepaino voi olla, sitä suurempi markkinariski rahastoon liittyy. Yhdistelmärahaston tuotto muodostuu osake- ja korkomarkkinoiden tuotoista. Rahaston osakkeiden ja korkojen painoarvot voidaan myös jättää määrittelemättä: ne riippuvat markkinatilanteesta. Tällöin rahasto voi sijoittaa pääosan varoistaan osakkeisiin tai olla lähes puhdas korkorahasto. Osakerahastot Osakerahastot sijoittavat varansa pääasiassa osakkeisiin. Osakerahastot voidaan jakaa esimerkiksi sijoituskohteiden, maantieteellisen sijainnin, yhtiöiden toimialan eli sektorin tai yhtiöiden koon perusteella. Sijoitusalueena voi olla esimerkiksi Suomi, euroalue, Eurooppa, Pohjoismaat, koko maailma tai kehittyvät markkinat, esimerkiksi Venäjä, Baltia, Latinalainen Amerikka tai Aasia. Osakerahasto voi sijoittaa varansa myös tietyn tyyppisiin tai kokoisiin yhtiöihin, esimerkiksi suuriin ja vakaisiin maailmanlaajuisesti toimiviin yrityksiin eli blue chip -yhtiöihin tai pieniin ja keskisuuriin yrityksiin eli small cap -yhtiöihin. Sijoitusrahasto voi erikoistua sijoittamalla tietylle toimialalle, esim. metsäteollisuuteen, lääketeollisuuteen, biotekniikkaan tai telekommunikaatioon. Rahasto voi olla myös eettinen eli silloin sijoitustoiminnassa korostetaan sijoituskohteiden eettisyyttä tai yhteiskuntavastuuta. Sijoituspolitiikasta on johdettavissa rahaston riskitaso. Kansainvälisessä eri toimialoihin sijoittavassa rahastossa on pienempi riski kuin esimerkiksi puhtaasti tietylle toimialalle sijoittavassa rahastossa. Kehittyville markkinoille sijoittavissa rahastoissa on yleensä suurempi riski kuin kehittyneisiin maihin sijoittavissa rahastoissa. Osakerahastojen tuottotavoite on yleensä ylittää sijoituskohteiden mukaisesti valittu vertailuindeksi, esimerkiksi jonkin tietyn alueen osakeindeksi tai toimialaindeksi. Kaikilla rahastoilla ei välttämättä ole vertailuindeksiä. Erikoissijoitusrahasto Sijoitusrahastolaki jakaa sijoitusrahastot kahteen ryhmään: sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin sijoitusrahastoihin, eli ns. UCITS-sijoitusrahastoihin ja erikoissi- Rahastosäästäminen 5

6 joitusrahastoihin. Sijoitusrahastodirektiivin mukaisille sijoitusrahastoille laki asettaa yksityiskohtaiset säännöt, miten sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit on hajautettava, kun taas erikoissijoitusrahasto voi poiketa näistä direktiivin vaatimuksista. Erikoissijoitusrahasto voi myös sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Hedge fund on yhteisnimitys hyvin erilaisille erikoissijoitusrahastoille. Perinteisten sijoitusrahastojen menestys perustuu nouseviin markkinahintoihin. Hedge fund -sijoitusrahastojen tavoitteena on yleensä positiivinen tuotto kaikissa markkinaolosuhteissa. Tämä absoluuttinen tuotto perustuu aktiiviseen sijoituspolitiikkaan ja perinteisistä rahastoista poikkeavien sijoitusinstrumenttien käyttöön. Hedge fund voi sijoittaa esimerkiksi listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin, erilaisiin korkokohteisiin ja johdannaisiin sekä hyödykkeisiin. Niiden riskiprofiilit vaihtelevat rahaston sijoituspolitiikan mukaan. 6 Rahastosäästäminen Päivitetty

7 Rahastojen riskit Markkina- ja yritysriski Kaikkiin osakesijoituksiin liittyy markkina- ja yritysriski. Markkinariskillä tarkoitetaan rahaston sijoituskohteena olevien markkinoiden yleistä kehitystä, joka vaikuttaa rahaston arvoon. Yritysriskillä taas tarkoitetaan riskiä siitä, miten sijoituskohteena oleva yritys menestyy suhdanteiden muutoksissa. Suorien osake- ja osakerahastosijoitusten riskit ovat suuret, jos sijoitus on hyvin lyhytaikainen. Tämän vuoksi osakerahastoja suositellaan tehtäväksi vähintään seitsemäksi vuodeksi. Pitkäaikaisena sijoituksena osakkeet ovat olleet kaikkein tuottavin sijoitusvaihtoehto. Yritysriskiä voidaan pienentää sijoittamalla hajautetusti useisiin yrityksiin ja toimialoihin. Markkinariskiä ei voida kokonaan poistaa, mutta salkunhoitaja voi osittain suojautua johdannaisten avulla markkinamuutoksilta. Korkosijoituksissa markkinariski muodostuu korkojen vaihteluista eli korkoriskistä. Korkojen noustessa korkosijoitusten arvo laskee ja korkojen laskiessa arvo nousee. Lisäksi korkosijoituksiin liittyy liikkeeseenlaskija riski eli kykeneekö liikkeeseenlaskija suoriutumaan lainan koroista ja pääoman takaisinmaksusta. Liikkeeseen laskija voi olla yritys, kunta tai valtio. Riskillisempänä pidetään yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin sijoittavia yrityslainarahastoja. Valuuttariski Mikäli sijoitukset tehdään muussa valuutassa kuin sijoittajan kotivaluutassa, sijoituksiin liittyy valuuttariski eli riski siitä, miten valuutat liikkuvat suhteessa kotivaluuttaan. Esim. amerikkalaisiin osakkeisiin sijoittava euromääräinen rahasto hyötyy, jos dollari vahvistuu suhteessa euroon. Dollarin heikentyessä rahasto vastaavasti kärsii. Sijoituspolitiikka Rahaston sijoituspolitiikka antaa myös viitteitä rahaston riskistä. Riskipolitiikka selviää rahaston säännöissä. Kuinka valitset sopivan rahaston? Ennen rahaston valintaa on hyvä miettiä seuraavia asioita: Aika Riski Tuotto Miten pitkäksi aikaa haluat sijoittaa? eli milloin säästöt halutaan käyttöön? Kuinka paljon säästöjen arvo voi vaihdella? eli mikä on riskinottohalu ja -kyky? Millaista tuottoa sijoitukseltani odotan? Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Riskin suuruus riippuu rahaston sijoituspolitiikasta: mitä suurempaa tuottoa tavoitellaan, sitä enemmän sijoituksen arvo todennäköisesti vaihtelee. Jos sijoituksen suunniteltu kesto on kovin lyhyt, on parempi valita matalamman riskin ja myös matalamman tuotto-odotuksen rahastoja. Mitä pidempi suunniteltu säästöaika on, sitä suurempi osa on perusteltua säästää osakerahastoon, mikäli riskinottohalu ja -kyky kestävät osakemarkkinoiden heilunnan. Säännöllinen rahastosäästäminen ja aika tasoittavat suhdannevaihteluita ja niissä piilee myös mahdollisuus: kurssien ollessa alhaalla samalla säästösummalla saa enemmän rahasto-osuuksia. Lyhyen aikavälin varautuminen 1 12 kk, oman maksukyvyn hallinta: tilit ja lyhyen koron rahasto Keskipitkän aikavälin suunnitelma 2 5 vuotta: määräaikaistilit, korko- ja yhdistelmärahastot, indeksilainat, säästövakuutus ja debentuurit Pitkän aikavälin suunnitelma yli 5 vuotta: yhdistelmä- ja osakerahastot, osakesijoitukset, säästöja eläkevakuutukset Tuotto-odotus Korkorahastojen tuotto-odotus on alhaisempi (2 % 5 % p.a.) ja vaatii vähäisempää riskinottokykyä. Yhdistelmärahastojen tuotto-odotus on korkoja suurempi (5 % 7 % p.a.), mutta vaatii kohtalaista riskinottokykyä. Osakerahastojen tuotto-odotus on yhdistelmärahastoja suurempi (8 % 9 % p.a.) ja vaatii hyvää riskinottokykyä. Rahastosäästäminen 7

8 Riskinottohalu ja -kyky Ennen rahastosäästämisen aloittamista on tärkeää miettiä, mikä on oma riskinottohalu ja -kyky. Alla on kuvio, jossa on kuvattu neljän eri salkun kehitystä. Näin kuukausisäästäminen tasaa kurssien heilunnasta johtuvaa riskiä kk 1. Alat säästää 100 / kk ja saat sillä yhden osuuden rahastosta. Laitat joka kuukausi sata euroa säästöön, mutta rahasto-osuuksien arvo laskee pörssin laskiessa. Kuvaesimerkissä alimmainen musta viiva kuvaa kolmen kuukauden euribor-koron kehitystä. Vaaleansininen käyrä kuvaa sellaisen salkun kehitystä, jossa on mukana eurooppalaisia osakkeita ja korkosijoituksia. Osakepaino on vain % ja loput ovat lyhyitä ja pitkiä korkosijoituksia. Koska salkun osakepaino on pieni, salkun nousut ja laskut ovat maltillisia. Riski ja tuotto ovat siis maltillisia. Seuraavassa harmaassa käyrässä osakepaino on 50 prosenttia, eli osake- ja korkomarkkinoiden liikehdintä heiluttaa jo jonkin verran salkun kehitystä. Tämä edellyttää jo hiukan enemmän riskinottokykyä. Vaalean vihreässä käyrässä osakepaino on jo 80 prosenttia ja tummansinisessä 100 prosenttia. Salkun heilunta on jo voimakkaampaa eli osakerahastoa valittaessa riskiottokyvyn pitää olla korkea. Mitä hyötyä saat rahastosäästösopimuksesta? 2. Ostat kuukausittain rahasto-osuuksia laskevin hinnoin. 3. Pörssi on laskenut 55 % ja yhden osuuden arvo on laskenut 45 euroon. Saat kuitenkin samalla satasella nyt enemmän osuuksia kuin aiemmin. Rahasto-osuudet ovat tavallaan alennusmyynnissä. 4. Pörssi alkaa nousta ja osuuden arvo on noussut 65 euroon. Koska olet ostanut halvalla enemmän osuuksia, olet jo tässä vaiheessa tienannut takaisin kurssilaskun aiheuttaman tilapäisen arvonalennuksen. 5. Pörssikurssit ovat palautuneet samalla tasolle kuin aloittaessasi. Säästöjesi arvo on kuitenkin noussut jo 43 %. Esimerkissä ei ole otettu huomioon merkintäpalkkiota. Rahastosäästämisen suurimmat edut perustuvat pitkäjänteisyyteen ja säännöllisyyteen. Tämä toteutuu, kun tehdään rahastosäästösopimus. Silloin haluamasi summa sijoitetaan sovituin väliajoin valitsemaasi rahastoon. Voit myöhemmin vaihtaa rahastoa, summaa tai sijoitustiheyttä, mutta ajatuksena on aina pitkäjänteinen säästäminen. Kun säästät pitkäjänteisesti, kurssivaihtelutkin ovat mahdollisuuksia. Saat laskevan kurssikehityksen aikana ostetuksi samalla summalla enemmän osuuksia, joiden tuotosta sitten hyödyt kurssikehityksen muuttuessa taas nousevaksi. Kun teet rahastosäästösopimuksen Säästöpankissa, pääset osalliseksi kansainvälisten sijoitusmarkkinoiden kehitykseen, hyödyt sijoittamisen ammattilaisten osaamisesta ja saat helposti hajautetun sijoitussalkun. 8 Rahastosäästäminen Päivitetty

9 Rahastosäästämisen kulut Rahastosäästämisen kulut Rahasto-osuuden merkitsijälle ja omistajalle syntyy kuluja, joiden määrä selviää rahastoesitteestä. Osuuden merkinnästä voidaan periä merkintäpalkkio ja lunastuksesta lunastuspalkkio. Lisäksi rahastoyhtiö perii rahaston hoidosta hallinnointipalkkion ja mahdollisen säilytysyhteisölle menevän säilytyspalkkion. Palkkiot määritellään prosentteina rahaston arvosta. Sijoitusrahaston käymän kaupan välityspalkkiot eivät sisälly hallinnointipalkkioon, vaan ne ovat rahaston kuluja, jotka ovat mukana rahaston salkun tuotoissa. Tunnuslukuja laskettaessa tarkasteluajankohtana maksetut kaupankäyntipalkkiot suhteutetaan rahaston korkeimpaan pääoman arvoon ja ilmoitetaan prosentteina vuosi- ja puolivuosikatsauksessa. Rahastoyhtiön hallinnointipalkkio on rahastoyhtiön saama korvaus analyysien, sijoitustoiminnan, arvonlaskennan, raportoinnin ja rahasto-osuusrekisterin ylläpidon sekä rahaston markkinoinnin kustannuksista Säilytysyhteisö säilyttää sijoitusrahaston varoja ja valvoo rahastoyhtiön toimintaa ja tästä tehtävästä säilytysyhteisö veloittaa sijoitusrahaston varoista vuotuisen palkkion, joka voidaan veloittaa rahastolta. Palkkiot vaihtelevat rahastokohtaisesti. Ainoastaan merkintä-, vaihto- ja lunastuspalkkiot ovat myyntivoitosta vähennyskelpoisia. Lisätietoja on rahastojen säännöissä ja rahastoesitteessä, jotka löytyvät Säästöpankin konttoreista ja Sp-Rahastoyhtiön kotisivuilta Miten pysyt ajan tasalla? Rahasto-osuuksien arvot ovat nähtävillä Sp-Rahastoyhtiön kotisivuilla. Saat myös vuosittain rahastoyhtiöltä raportin, josta ilmenee omistusten määrä, kertynyt tuotto ja mahdollisesti saadut tuotto-osuudet. Rahastoyhtiö lähettää raportin myös mahdollisista osuuksien myynneistä ja niistä saaduista myyntivoitoista tai -tappioista. Sijoitukset näkyvät myös Säästöpankin verkkopankissa kohdassa Varat. Jo ennen ensimmäistä merkintää saat Säästöpankista rahaston säännöt, rahastoesitteen, vuosikertomuksen sekä viimeisimmän puolivuotiskatsauksen. Kaikki dokumentit ovat saatavilla myös osoitteessa A-osuuksien omistajille maksetaan vuosittain tuottoa, jonka päättää rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous. Kasvuosuuksien omistajille vastaavaa tuottoa ei jaeta, vaan se jätetään rahastoon siten, että B-osuuksien suhteellinen osuus rahaston pääomasta kasvaa, eikä niiden arvo muutu tuoton jaon seurauksena. Varat jäävät rahastoon tuottamaan ja sijoittaja saa tuottonsa myydessään aikanaan osuutensa. Suomen lain mukaan sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä. Ne eivät siis maksa veroja myyntivoitoista eikä osingoista eli salkunhoitaja voi sijoittaa pääoman ja tuoton täysimääräisenä uudestaan markkinoille. Rahasto-osuudelle jaettu tuotto ja lunastuksen yhteydessä mahdollisesti saatava myyntivoitto ovat yksityishenkilölle pääomatuloa, josta peritään pääomatulovero. Rahastoyhtiö pidättää veron tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksenä. Yleishyödyllisille yhteisöille rahasto-osuuksien omistus, tuottoosuudet ja luovutusvoitot ovat verovapaita. Muiden yhteisöjen osalta noudatetaan niitä koskevia verosäännöksiä. Rahastoyhtiö antaa tiedot mahdollisista tuotto-osuuksista sekä myyntivoitoista ja tappioista asiakkaalle ja verottajalle. Rahasto-osuuksien myynnistä mahdollisesti syntyneestä voitosta menee pääomatulovero ja mahdollisen tappion voi vähentää luovutusvoitoista verovuonna tai seuraavien viiden vuoden aikana. Saman sijoitusrahaston tuotto-osuuksien vaihto kasvuosuuksiksi tai päinvastoin on verovapaata. Jos sijoitus vaihdetaan saman rahastoyhtiön hallinnoimasta rahastosta toiseen, on kyseessä myynti ja mahdollisesta myyntivoitosta on maksettava vero. Voitto = myyntihinta - ostohinta - merkintä- ja lunastuspalkkiot. Asiakas voi kalenterivuoden aikana myydä yhteensä enintään 1000 euron edestä rahasto-osuuksia tai esim. osakkeita ilman, että niihin sisältyvää voittoa verotetaan lainkaan. Rahasto-omistukset ja tiedot syntyneistä voitoista ja tappioista näkyvät veroehdotuksessa, joka asiakkaan tulee tarkastaa. Mikäli tiedot poikkeavat rahastoyhtiön asiakkaalle ilmoittamista, tulee asiakkaan korjata tiedot veroehdotukseen. Lisää tietoja sijoitusten verotuksesta saa Sijoittajan vero-oppaasta osoitteesta www. porssisaatio.fi Voitonjako ja verotus Sijoitusrahastoilla on joko tuotto-osuuksia (A-osuudet), kasvuosuuksia (B-osuudet) tai molempia. Se ilmenee rahaston säännöistä. Rahastosäästäminen 9

10 SÄÄSTÖ- PANKKI- RAHASTOT

11 rahastot Kassa Lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa valtioiden, valtioiden takaamien yhteisöjen, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen sekä pankkien liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin, joiden jäljellä oleva juoksuaika on enintään kaksi (2) vuotta edellyttäen, että seuraavaan korontarkistukseen on enintään 397 päivää aikaa. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on Rahaston pääoman arvon säilyttäminen ja rahamarkkinatuottoa vastaavan tuottotason saavuttaminen hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Kassa Rahasto on suunniteltu erityisesti yrityksille, jotka haluavat ylimääräiset kassavarat tuottamaan joustavasti ilman eräpäiviä. Rahasto on myös mainio parkkipaikka varoille silloin, kun tilanne osakemarkkinoilla on epävarma. Suositeltava sijoitusaika on vähintään 3 kuukautta. Ei merkintä- eikä lunastuspalkkiota Juoksevat kulut 0,12 %* Lyhytkorko Lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa hajautetusti pääasiassa euromääräisiin pankkien, yritysten, Euroopan Unionin valtioiden, euroalueen kuntien, kuntayhtymien ja niitä vastaavien alueellisten julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin tai takaamiin obligaatioihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Rahaston korkoriski voi olla enintään yksi vuosi. Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Lyhytkorko Rahasto sopii varovaiselle säästäjälle, joka ei halua olla mukana osakemarkkinoilla sekä yrityksille, jotka haluavat ylimääräiset kassavarat tuottamaan joustavasti ilman eräpäiviä. Rahasto on myös mainio parkkipaikka varoille, silloin kun tilanne osakemarkkinoilla on epävarma. Suositeltava sijoitusaika on 6 kuukautta. Ei merkintä- eikä lunastuspalkkiota Juoksevat kulut 0,47 %* Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Rahastosäästäminen 11

12 Pitkäkorko Pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa hajautetusti pääasiassa euroalueen valtioiden viitelainoihin (obligaatiorahasto). Rahasto sopii sijoittajalle täydentämään sijoituskokonaisuutta ja tasaamaan kokonaisriskiä. Rahasto tavoittelee maltillista arvonkehitystä ja sopii siten myös sijoittajalle, joka ei halua osakemarkkinariskiä. Rahaston korkoriski voi olla enintään 15 vuotta. Pitkäkorko Rahasto sopii sijoittajille yhdeksi osaksi sijoituskokonaisuutta tasaamaan kokonaisriskiä. Suositeltava sijoitusaika vähintään 2 vuotta. Ei merkintäpalkkiota, lunastuspalkkio 0,5 % Juoksevat kulut 0,63 % * saatavissa osoitteessa Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Yrityslaina Yrityslaina -sijoitusrahasto on pitkän koron rahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa euromääräisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin sekä muihin korkoa tuottaviin rahoitusvälineisiin. Yrityslaina Sijoitusrahaston varat sijoitetaan pääasiassa sellaisten yritysten ja julkisyhteisöjen sekä muiden yhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, joiden kansainvälisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus on vähintään BBB- (S&P) tai vastaava. Sijoitukset voidaan toteuttaa sekä suorina sijoituksina että sijoitusrahastojen kautta. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahasto sopii sijoittajalle, joka hakee korkosijoituksilleen valtionlainoja korkeampaa tuottotasoa keskipitkällä sijoitushorisontilla. Suositeltava sijoitusaika vähintään 3 vuotta. Merkintä ja lunastus 0,5 % Juoksevat kulut 1,01 % * Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot saatavissa osoitteesta: 12 Rahastosäästäminen Päivitetty

13 High Yield High Yield -erikoissijoitusrahasto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta SEB Global High Yield sijoitusrahastoon (kohderahasto). Koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten sijoitusrahastojen avulla, se on niin kutsuttu rahastojen rahasto. High Yield on erikoissijoitusrahasto, koska sen varat voidaan sijoittaa ainoastaan yhden sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. High Yield Kohderahasto, SEB Global High Yield, sijoittaa varansa Euroopan ja Yhdysvaltojen yrityslainoihin, joiden luottoluokitus on välillä BBB ja B-, tai Baa ja B3. Rahasto on suojattu täysimääräisesti euroalueen ulkopuolisten valuuttojen kurssimuutoksilta. Rahasto tavoittelee high yield - yrityslainamarkkinoilla vakaata korkeaa kuponkituottoa ja pyrkii välttämään yritysten luokitusmuutostai konkurssiriskien toteutumista. Salkunhoitajan riskiä karttava sijoitusfilosofia painottaa huolellista liikkeellelaskija- ja toimialahajautusta. Tavoitetilanteessa rahastossa on noin 150 eri sijoituskohdetta. Rahaston tavoiteduraatio on 4,5 vuotta. Rahaston riskitaso on korkeampi kuin valtionlainoihin sijoittavilla rahastoilla tai korkean luottoluokituksen yrityslanoihin sijoittavilla rahastoilla. Rahasto ei kuitenkaan sijoita alhaisimman luottoluokituksen (alle B- tai B3) yrityslainoihin, mistä johtuen riskitaso ei nouse korkeaksi. Suositeltava sijoitusaika vähintään 4 vuotta. Merkintä- ja lunastuspalkkio 0,5 % Juoksevat kulut n. 1,00 % * Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot rahaston hallinta- ja säilytyspalkkiot sekä mahdolliset alarahastojen perimät palkkiot. Juoksevat kulut ovat samat kaikille sijoittajille. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkkioita eivätkä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja. Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteessä kohdassa Palkkiot. Rahastoesite on saatavissa osoitteesta: Korko Plus Yhdistelmärahasto, jonka varat sijoitetaan markkinatilanteen mukaan pääosin suomalaisille ja eurooppalaisille korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista sijoitetaan rahamarkkinoille 35 %, joukkolainamarkkinoille 50 %, suomalaisille osakemarkkinoille 10 % ja eurooppalaisille osakemarkkinoille 5 %. Enintään 25 % rahaston arvosta voidaan sijoittaa osakkeisiin ja osakepohjaisiin arvopapereihin. Salkunhoitaja painottaa korko- ja osakesijoituksia kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Korko Plus Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa vakaampaa tuottoa, mutta on valmis ottamaan lisäksi hiukan riskiä osakemarkkinoilta tuottomahdollisuuden lisäämiseksi. Suositeltava sijoitusaika vähintään 2 vuotta. Rahastosäästäminen 13

14 Merkintä- ja lunastuspalkkio 0,50 % Juoksevat kulut 1,13 % * Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto Rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on turvata sijoittajan pääomaa ja osa sille mahdollisesti kertyneestä tuotosta sekä samalla saada rahastoon sijoitetuille varoille kaikissa markkinatilanteissa hyvä ja vakaa tuotto sijoittamalla varat pääomaturvattuihin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Pääomaturva Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Pääomaturva sijoittaa varat käteisvaroja lukuun ottamatta SEB Guarantee Fund 80 -sijoitusrahastoon. Rahasto sopii sijoittajille, jotka tavoittelevat varoilleen korkomarkkinoita korkeampaa tuottoa pääomaturvatusti. Suositeltava sijoitusaika vähintään 2 vuotta. Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 2,01 % * Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Maailma Rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa osake- ja korkorahastoihin kansainvälisesti. Sijoittaja saa käyttöönsä sekä yksittäisten sijoitusrahastojen salkunhoitajien ammattitaidon että ammattilaisen tekemän valinnan eri sijoitusrahastojen ja markkinoiden välillä. Sijoittaja pääsee hyödyntämään myös instituutioille suunnattuja rahastoja. Maailma Rahasto sopii sijoittajalle, jolla on kohtalainen riskinottokyky ja halua olla mukana kansainvälisillä osake- ja korkomarkkinoilla. Suositeltava sijoitusaika vähintään 5 vuotta. 14 Rahastosäästäminen Päivitetty

15 Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 2,37 %* Osake Maailma Kansainvälinen osakerahasto, joka sijoittaa varansa osakemarkkinoille maailmanlaajuisesti. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten ja osakesidonnaisten arvopapereiden avulla. Rahaston toiminnassa pyritään rahastoosuuden arvonnousuun, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin arvonnousun. Salkunhoitaja huolehtii varallisuuden kohdentamisesta eri markkinoiden ja toimialojen kesken. Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Osake Maailma Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa vähentää riippuvuutta yksittäisten osakemarkkinoiden heilahteluista ja hakee sijoitukselleen tuottopotentiaalia kansainvälisiltä markkinoilta. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 1,99 %* * Perustuvat vuonna 2012 perittyihin kuluihin. Ne sisältävät rahaston maksamia kaupankäyntikuluja. Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteessä kohdassa Palkkiot. Rahastoesite on Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Trendi -erikoissijoitusrahasto Rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa kassaa lukuun ottamatta Estlander & Partnersin Freedom -erikoissijoitusrahastoon. Estlander &Partners Freedom on absoluuttisen tuoton rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa korkea riski-korjattu tuotto riippumatta osake- tai korkomarkkinoiden yleisestä suunnasta. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Trendi Kohderahasto on trendien seuraaja, joka kahden kaupankäyntimallien avulla pyrkii hyödyntämään ajanjaksoja, jolloin sijoituskohteena olevien instrumenttien hinnoilla on selkeä suunta; hinnat nousevat tai laskevat. Rahaston kannalta on ongelmallista, jos markkinoilla ei ole trendejä tai jos trendien suunta vaihtuu jatkuvasti ja arvaamattomasti. Freedom on mukana kansainvälisesti 125 osake-, korko- ja hyödykemarkkinalla. Varainhoidossa käytetään pörssinoteerattuja, likvideitä futuureja. Rahastolla on päivittäinen likviditeetti ja varojen uudelleen allokointi ja strategian muutokset tehdään aina Rahastosäästäminen 15

16 tarvittaessa markkinatilanteen mukaan. Trendi sopii erityisen hyvin ammattimaisille sijoittajille tuomaan kokonaissalkkuun laajaa riskinhajautusta ja parempaa tuottoa myös heikentyvissä suhdanteissa. Trendi sopii myös ei-ammattimaisille sijoittajille edellä mainituista syistä, mutta edellyttää sijoittajalta johdannaisten ymmärtämistä. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitusinstrumenteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti ja samalla sijoittajan on voitava hyväksyä suuretkin tappiot. Suositeltava sijoitusaika vähintään 5 vuotta. Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 2,54 % * Eurooppa Eurooppa -sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa Euroopassa pörssinoteerattuihin edullisesti hinnoiteltuihin laatuyhtiöihin. Laatuyhtiöllä on vahva markkinaasema, tase ja rahoitusasema sekä kokenut ja pätevä johto. Laatuyhtiön sijoitetun pääoman tuotto on korkeampi ja vakaampi kuin keskivertoyhtiöllä mahdollistaen näin pitkän tähtäimen kasvun ja kasvavan osinkovirran. Tämän lisäksi painotamme sijoituspäätöksissä aina kohtuullista hinnoittelua. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa olla mukana eurooppalaisten pääomamarkkinoiden kehityksessä. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 1,85 % * Amerikka -erikoissijoitusrahasto Rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on euromääräinen, mutta sillä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, joten valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoituksen arvoon (valuuttakurssiriski). Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Eurooppa Tyypillisesti suuremmat tuotot Amerikka 16 Rahastosäästäminen Päivitetty

17 Amerikka -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka on kiinnostunut Pohjois-Amerikan pääomamarkkinoista ja on tietoinen niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. Merkintä ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 1,71 % * rahaston hallinta- ja säilytyspalkkiot sekä mahdolliset alarahastojen sijoittajille. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkkioita eivätkä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja. Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteessä kohdassa Palkkiot. Rahastoesite on saatavissa osoitteesta: Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Itämeri Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti Pohjoismaiden ja Baltian osakemarkkinoille. Enintään neljännes rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan talousalueen osakemarkkinoille ja enintään viidennes rahaston arvosta Venäjän osakemarkkinoille. Itämeri Sijoitukset voidaan toteuttaa suorina osakesijoituksina tai sijoitusrahastojen kautta. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 1,84 % * rahaston hallinta- ja säilytyspalkkiot sekä mahdolliset alarahastojen sijoittajille. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkkioita eivätkä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja. Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteessä kohdassa Palkkiot. Rahastoesite on saatavissa osoitteesta: Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Kotimaa On osakerahasto, joka sijoittaa kotimaisiin arvo-osakkeisiin. Arvo-osakkeet ovat osakkeita, joiden markkina-arvo on matala suhteessa yritysten taseista laskettuun omaan pääomaan. Osakkeiden valinnassa kiinnitetään erityisesti huomiota muun muassa yrityksen tuloksenteko- ja osingonmaksukykyyn. Kotimaa Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa osallistua suomalaisten pääomamarkkinoiden kehitykseen. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. Rahastosäästäminen 17

18 Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 1,83 % * Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Pienyhtiöt Osakerahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääasiassa Suomen osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Rahaston pääoman kasvaessa voidaan enintään neljäkymmentäviisi (45) prosenttia rahaston arvosta sijoittaa myös muille Euroopan osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Pienyhtiöt Pienten ja keskisuurten yhtiöiden arvonvaihtelut voivat olla voimakkaampia kuin suurempien yhtiöiden arvonvaihtelut, joten markkinoiden yleiset muutokset voivat näkyä voimakkaimmin juuri näiden osakkeiden hinnoissa sekä rahaston arvossa. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa osan pitkäaikai sista sijoituksistaan korkean tuottopotentiaalin tarjoaviin pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitusinstrumenteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti ja samalla sijoittajan on voitava hyväksyä tilapäinen epäsuotuisa kehitys. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 1,93 % * Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Kehittyvät markkinat -erikoissijoitusrahasto Rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin varhaisessa kehitysvaiheessa oleville osakemarkkinoille, esimerkiksi Latinalaiseen Amerikkaan, Kaukoitään, Itä-Eurooppaan ja Afrikkaan sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Kehittyvät markkinat 18 Rahastosäästäminen Päivitetty

19 Kehittyvät Markkinat sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osan varallisuudestaan voimakkaasti kasvaville kehittyville osakemarkkinoille ja joka on tietoinen niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitusinstrumenteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti ja samalla sijoittajan on voitava hyväksyä tilapäisiä arvonlaskuja. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. Merkintä ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 1,91 % * Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Venäjä -erikoissijoitusrahasto Rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille. Lähtötilanteessa rahasto sijoittaa varansa SEB Russia Fund -rahastoon. Kohderahasto on korkeariskinen osakerahasto, joka sijoittaa pääasiassa venäläisiin osakkeisiin, pieniin ja suuriin yhtiöihin. Rahasto voi myös sijoittaa entisiin Neuvostoliiton maihin, esimerkiksi Ukrainaan ja Kazakstaniin. Venäjä sijoitusalueena edustaa korkeampaa riskiä, joten rahaston sijoitusten arvot voivat heilua voimakkaasti. Rahasto sopii sijoittajalle, joka sietää korkeaa riskiä ja haluaa hyötyä Venäjän osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksista. Rahasto soveltuu osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 2,51 % * Tyypillisesti pienemmät tuotot Venäjä Tyypillisesti suuremmat tuotot

20 RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), Helsinki p

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan.

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. Mitä rahastosijoittaminen on? Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta ja voit itse valita oman säästötapasi. Sopiiko sinulle kertasijoitus

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.7.2012

RAHASTOESITE 1.7.2012 RAHASTOESITE 1.7.2012 Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään kunkin rahaston säännöillä. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimista rahastoista on saatavissa lisäksi avaintietoesite. Sijoittajaa kehotetaan

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007!

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! UUTTA! Markkinakatsaus Aamuseminaari 12.3.2008 Ongelma: USA:n asuntomarkkinat -18% Ongelma: USA:n asuntomarkkinat Rahoituslaitoksilla

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Allocator EM Multi Strategy 2 UB Eurooppa REIT Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto

Lisätiedot

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään Rahastot ja elämästä nauttiminen. Elämästä nauttiminen ei ehkä ensiksi tule mieleesi, kun kuulet sanan rahasto. Säännöllinen rahastosäästäminen

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

UB KORKOSALKKU. Aktiivinen korkorahasto. Mitä joukkovelkakirjalainat ovat? UB Korkosalkku -rahaston sijoituspolitiikka

UB KORKOSALKKU. Aktiivinen korkorahasto. Mitä joukkovelkakirjalainat ovat? UB Korkosalkku -rahaston sijoituspolitiikka UB KORKOSALKKU UB Korkosalkku on aktiivisesti hoidettu rahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Tervetuloa webinaariin! Rahastosäästämisen ABC webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle rahastosäästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit opit kuinka rahastot rakennettu ja

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Laadukasta varainhoitoa rahastomuodossa Erikoissijoitusrahasto UB Smart UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hyväksytty 29.8.2010 1 (10) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta sijoituspolitiikalle

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitussalkun muodostamisessa tulee ottaa huomioon sijoittajan sijoitustavoitteet, riskinsietokyky ja rajoitteet. Hyvänä sijoitussalkun lähtökohtana toimii osakesalkun

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT AVAINTIETOESITTEET 1.9.2014 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals

Lisätiedot

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Sijoituskorin keskeiset ehdot Sijoituskorin nimi: Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä.

Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä. RAHASTOESITE SP-RAHASTOYHTIÖ OY 1.9.2009 Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä. Lyhytkorko -sijoitusrahasto Kotimaa -sijoitusrahasto Eurooppa -sijoitusrahasto Maailma -sijoitusrahasto

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA SIJOITUSSTRATEGIA

LUUMÄEN KUNTA SIJOITUSSTRATEGIA LUUMÄEN KUNTA SIJOITUSSTRATEGIA Kh 3.3. 2014 Kv 2014 1. SIJOITUSTOIMINNAN TAUSTAA Luumäen kuntaan on vuosien kuluessa muodostunut sijoitusomaisuus sekä maksuvalmiuden ylittävistä varoista että lahjoituksina

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura Japan Strategic Value

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET KORKORAHASTOT Lyhyen koron rahastot OP-Euro -sijoitusrahasto

Lisätiedot

Tervetuloa Aamuseminaarin!

Tervetuloa Aamuseminaarin! Tervetuloa Aamuseminaarin! Klo 8.15 Tervetuliaissanat Seppo Määttänen ja Jari Kivihuhta 8.20 Yhdistä aktiivinen sijoittaminen ja pääomaturva Miia Hukari 8.50 Unohda vertailuindeksi katse absoluuttiseen

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Parempi suunnitelma varoillesi

Parempi suunnitelma varoillesi Parempi suunnitelma varoillesi xx.xx.2014 Presentation name / Author 16.9.2014 2 Tapaamisessa tänään 1. Esittäytyminen 2. Oma tilanteesi 3. Omat tavoitteesi 4. Ratkaisumme sinun tarpeisiisi 5. Päätökset

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Nordic Property Liikekiinteistöistä parempaa tuottoa Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property on liike- ja toimitilakiinteistöihin

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 10.5.2011 Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoituskohteiden valikoimaan Sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

- toimivat osakeyhtiölain alaisuudessa. velkasijoitukset eivät pääsääntöisesti - velkasijoitukset sallittuja sallittuja

- toimivat osakeyhtiölain alaisuudessa. velkasijoitukset eivät pääsääntöisesti - velkasijoitukset sallittuja sallittuja SIJOITUSRAHASTOT VS. SIJOITUSYHTIÖT vaihtuvapääomaisia Going concern -periaate ei pörssinoteerausta oma laki tiukasti säädelty sijoituspolitiikka - kiinteäpääomaisia - usein määräaikaisia - usein pörssinoteerattuja

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE OP-LOCAL EMERGING MARKET DEBT ERIKOISSIJOITUSRAHASTO OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto Sijoitustoiminta alkanut 15.9.2008

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme Helmikuu 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Hyvä asiakkaamme Sampo Pankin ja Sampo Rahastoyhtiön siirtyessä pääsiäisenä osaksi Danske Bankin järjestelmiä lähes kaikkien Sampo Rahastoyhtiö

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.10.2015 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE OP-Pääomaturva 7 -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahastoraportin luokka Sijoitustoiminta alkanut Voimassa olevat säännöt vahvistettu Vahvistusmaa Salkunhoitaja Noteerausvaluutta Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä.

Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä. RAHASTOESITE SP-RAHASTOYHTIÖ OY 1.5.2009 Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä. Lyhytkorko -sijoitusrahasto Kotimaa -sijoitusrahasto Eurooppa -sijoitusrahasto Maailma -sijoitusrahasto

Lisätiedot

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa: 1 Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 21.12.2017 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku

Lisätiedot

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä HA LLINTO PALV ELU T SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä Käsitelty: yhtymähallitus 27.5.2016 xx Hyväksytty: yhtymävaltuusto 14.06.2016 xx Tämä ohje on voimassa 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

Lisätiedot

Visio Allocator-erikoissijoitusrahasto. Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle

Visio Allocator-erikoissijoitusrahasto. Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle Visio Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle Confido Capitalin tarjoama Visio Allocator on erikoissijoitusrahasto hallittua riskiä hakevalle Absoluuttista tuottoa lyhyen tai pitkän tähtäimen sijoittajalle

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Edustajisto hyväks. 29112012 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta

Lisätiedot

Aamuseminaari 9.4.2008

Aamuseminaari 9.4.2008 Aamuseminaari 9.4.2008 Rahastouutuuksia alkuvuonna Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Rahastojen rahasto, joka yhdistää Nordean absoluuttisen tuoton strategioita Positiivista tuottoa ja hajautusta salkkuun

Lisätiedot