RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), Helsinki p

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio."

Transkriptio

1 RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), Helsinki p

2 Sp-Rahastoyhtiö Oy:n esittely rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy, joka on suomalaisten en omistama kotimainen rahastoyhtiö. Yhtiö aloitti toimintansa toukokuussa Yhtiön tavoitteena on tarjota Säästöpankin asiakkaille kilpailukykyisiä rahastoja pitkäaikaiseen säästämiseen asiakkaan tarpeet huomioiden. Sp- Rahastoyhtiössä työskentelee 17 alan ammattilaista. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot ovat Suomessa rekisteröityjä ja sijoitusrahastolain mukaisia. Yhtiöllä on valtiovarainministeriön myöntämä toimilupa ja sen toimintaa valvoo Suomen Finanssivalvonta. Yhteiskuntavastuu Sp-Rahastoyhtiö on vuosittain ollut mukana tukemassa erilaisia lasten hyväksi toimivia hyväntekeväisyyskohteita niin kotimaassa kuin myös ulkomailla. Suomen World Vision on lasten elinoloja ja oikeuksia edistävä kristillishumanitaarinen kehitysyhteistyöjärjestö ja itsenäinen osa maailman suurinta kummilapsijärjestöä World Visionia. Tavoitteena on pysyvä muutos, jossa lasten, perheiden ja yhteisöjen kokonaisvaltainen hyvinvointi on lisääntynyt. Kestäviä tuloksia rakennetaan yhdessä perheiden ja yhteisöjen kanssa. Suomen World Vision on aloittanut kummiohjelman myös yritysten kanssa. Keväällä 2011 päätimme lähteä mukaan kummitoimintaan ja valitsimme kummilapseksemme Sri Lankassa asuvan pienen tytön. Kummiohjelman kautta tuemme koko kyläyhteisön elinolojen kehittämistä. Tuemme edelleen myös kotimaisia avustuskohteita ja kannamme näin luontevasti yhteiskuntavastuutamme. 2 Rahastosäästäminen Päivitetty

3 ISTUTA UNELMASI. ME KASVATAMME SEN.

4 Mikä on sijoitusrahasto? Mikä on sijoitusrahasto? Sijoitusrahasto kerää eri asiakkaiden varat yhteen ja sijoittaa ne useisiin eri sijoituskohteisiin. Niitä ovat esimerkiksi osakkeet, korkosijoitukset ja muut arvopaperit. Nämä kohteet yhdessä muodostavat rahaston. Sijoituskohteita on useita siksi, että hajauttamalla riski on pienempi kuin sijoittamalla varat suoraan yksittäiseen kohteeseen markkinoilla. Rahastoja hoitavat rahastoyhtiön palkkaamat sijoitusalan ammattilaiset. He vastaavat varojen sijoittamisesta rahaston sääntöjen mukaisesti. Sijoittaessaan rahastosäästäjä ostaa sijoitusrahaston rahasto-osuuksia, eli hänestä tulee rahaston osuudenomistaja. Osuudenomistajat omistavat yhdessä rahaston varat. Rahastoyhtiö ei omista hoitamiaan rahastoja, eikä voi käyttää rahaston varoja omien vastuidensa kattamiseen. Rahaston pääoma vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon rahastoon tulee uusia sijoituksia, ja miten paljon niitä lunastetaan pois. Lisäksi pääoma vaihtelee sen perusteella, kuinka pörssikurssien ja korkotason muutokset vaikuttavat rahaston sijoitusten arvoon. Jokaisella sijoitusrahastolla on toiminnastaan ja sijoituspolitiikastaan Finanssivalvonnan vahvistamat säännöt, joiden noudattamista valvotaan tarkasti. Rahastosäästämisen etuja Rahastosäästämisen etuja ovat muun muassa: Sijoitustoiminnan helppous ja vaivattomuus: Sp- Rahastoyhtiössä asiakkaiden varojen sijoittaminen on kokeneiden ammattilaisten käsissä. Asiantuntijat seuraavat markkinoita päivittäin ja tekevät sijoituspäätöksiä tuoreiden talouskatsausten ja tutkimustiedon perusteella. Verotukselliset edut: Suomen lain mukaan sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä. Ne eivät siis maksa veroja myyntivoitoista eikä saamistaan osingoista tai koroista eli salkunhoitaja voi sijoittaa pääoman ja tuoton täysimääräisenä uudestaan markkinoille. Rahastosäästäjä maksaa veron vasta sitten, kun hän myy rahasto-osuuksia pois. Katso kohta verotus. Viranomaisvalvonta takaa osaltaan sijoittajansuojaa. Päivittäinen rahaston kehityksen seuranta on helppoa rahastoyhtiön kotisivuilla Kuinka rahasto-osuuden hinta määritetään? Rahasto-osuuden hinta saadaan, kun rahaston sijoitusten markkina-arvo vähennettynä rahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkiolla jaetaan sen hetkisellä rahasto-osuuksien lukumäärällä. Rahasto-osuuksien arvo ostohetkellä määrittää sen, kuinka paljon osuuksia tietyllä euromäärällä saa. Esimerkiksi 50 euron arvoisia osuuksia saa 50 eurolla 1 kappaleen ja 200 eurolla 4 kappaletta. Esimerkissä ei ole huomioitu merkintäpalkkiota. Miten ostetaan ja myydään rahasto-osuuksia? Rahastoon sijoittaminen tapahtuu merkitsemällä rahasto-osuuksia rahastoyhtiön laskeman osuuden päivänarvon mukaan. Kun sijoittaja haluaa muuttaa rahasto-osuutensa käteiseksi, rahastoyhtiö lunastaa ne vastaavasti päivän arvon mukaisesti. Säästöpankin sijoitusrahastoja voi merkitä ja lunastaa kaikissa Säästöpankin konttoreissa tai Säästöpankin verkkopankissa. Suursijoittajan edut: Sijoitusrahastot käyvät yleensä kauppaa suurilla arvopaperierillä pienemmin kustannuksin kuin yksityinen sijoittaja. Riskien rajaamisen mahdollisuus: Sijoitusrahasto hajauttaa sijoituksiaan useisiin eri kohteisiin, näin riskit pienevät tehokkaasti. Rahastosäästäjänä voit valita harkintasi mukaan omiin tavoitteisiisi sopivimman rahaston. Taustatukenasi on Säästöpankin sijoitusneuvojien asiantuntemus. Rahasto-osuuksien ostamisen ja myymisen nopeus: Rahasto-osuuksien ostaminen on helppoa ja nopeaa. Myös osuuksien lunastus eli myyminen on yksinkertaista ja vaivatonta. Säästöpankin sijoitusrahastoissa voit muuttaa rahasto-osuutesi rahaksi, jokaisena pankkipäivänä. 4 Rahastosäästäminen Päivitetty

5 Erilaiset rahastotyypit Lyhyen koron rahastot Lyhyen koron rahastot sijoittavat varansa lyhytaikaisiin rahamarkkinavälineisiin, joita ovat muun muassa rahamarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat valtion velkasitoumukset, pankkien sijoitustodistukset ja talletukset, kuntien kuntatodistukset, yritysten yritystodistukset sekä lyhytaikaiset joukkolainat. Yritystodistuksiin liittyy suurempi riski kuin valtion velkasitoumuksiin tai kuntatodistuksiin, jolloin myös niihin sijoittavien rahastojen tuotto voi olla hiukan korkeampi. Lyhyen koron rahastot jaetaan käteisrahastoihin, rahamarkkinarahastoihin ja muihin lyhyen koron rahastoihin. Käteisrahastoissa korkosijoitusten keskimääräinen juoksuaika seuraavaan koron tarkistukseen on alle 60 päivää ja keskimääräinen juoksuaika korkosijoitusten takaisinmaksuun alle 120 päivää. Rahamarkkinarahastoissa korkosijoitusten keskimääräinen juoksuaika seuraavaan koron tarkistukseen on alle 6 kuukautta ja keskimääräinen juoksuaika korkosijoitusten takaisinmaksuun alle 12 kuukautta. Muiden lyhyen koron rahastojen sijoitusten korkoriskiä kuvaava keskimääräinen duraatio eli keskimääräinen pääomilla painotettu sijoitusaika on alle yksi vuosi. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi korkotason noustessa kerralla yhdellä prosenttiyksiköllä rahaston sijoitusten nykyarvo laskee alle 1 prosenttia. Pitkän koron rahastot Pitkän koron rahastot sijoittavat varansa pääosin pitkäaikaisiin joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin, joiden laina-aika on yli vuosi Lainojen liikkeeseenlaskijoina voivat olla valtiot, muut julkisyhteisöt ja yritykset. Valtion ja julkisyhteisöjen lainoihin sijoittavia rahastoja kutsutaan usein obligaatiorahastoiksi, yrityslainoihin sijoittavia yrityslainarahastoiksi ja korkeampiriskisiin yrityksiin sijoittavia high yield -rahastoiksi. Korkorahastoihin liittyvät riskit: 1. Liikkeeseenlaskijariskillä (luottoriski) tarkoitetaan lainanottajan kykyä maksaa lainan korot ja pääoma eräpäivänä takaisin. Turvallisimpia tämän riskin suhteen ovat valtion ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat joukkolainat ja riskipitoisempia yritysten liikkeeseen laskemat joukkolainat. Korkotuotto on pienempi vähäriskisimmissä joukkolainoissa ja suurin eniten riskiä sisältävissä joukkolainoissa. 2. Korkoriski aiheutuu korkojen muutoksista. Korkojen noustessa joukkolainojen arvo heikkenee ja korkojen laskiessa arvo nousee. Korkoriski on pienin lyhyissä korkopapereissa. Korkorahastojen tuottotavoitteena on ylittää sijoituskohteiden mukaisesti valittu vertailuindeksi. Yhdistelmärahastot Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin, jolloin sijoitusten painopistettä voidaan vaihtaa markkinatilanteen mukaan. Korko- ja osakesijoitusten väliset painoarvot ja niiden vaihtelurajat määritellään yleensä rahaston säännöissä. Mitä korkeampi osakepaino voi olla, sitä suurempi markkinariski rahastoon liittyy. Yhdistelmärahaston tuotto muodostuu osake- ja korkomarkkinoiden tuotoista. Rahaston osakkeiden ja korkojen painoarvot voidaan myös jättää määrittelemättä: ne riippuvat markkinatilanteesta. Tällöin rahasto voi sijoittaa pääosan varoistaan osakkeisiin tai olla lähes puhdas korkorahasto. Osakerahastot Osakerahastot sijoittavat varansa pääasiassa osakkeisiin. Osakerahastot voidaan jakaa esimerkiksi sijoituskohteiden, maantieteellisen sijainnin, yhtiöiden toimialan eli sektorin tai yhtiöiden koon perusteella. Sijoitusalueena voi olla esimerkiksi Suomi, euroalue, Eurooppa, Pohjoismaat, koko maailma tai kehittyvät markkinat, esimerkiksi Venäjä, Baltia, Latinalainen Amerikka tai Aasia. Osakerahasto voi sijoittaa varansa myös tietyn tyyppisiin tai kokoisiin yhtiöihin, esimerkiksi suuriin ja vakaisiin maailmanlaajuisesti toimiviin yrityksiin eli blue chip -yhtiöihin tai pieniin ja keskisuuriin yrityksiin eli small cap -yhtiöihin. Sijoitusrahasto voi erikoistua sijoittamalla tietylle toimialalle, esim. metsäteollisuuteen, lääketeollisuuteen, biotekniikkaan tai telekommunikaatioon. Rahasto voi olla myös eettinen eli silloin sijoitustoiminnassa korostetaan sijoituskohteiden eettisyyttä tai yhteiskuntavastuuta. Sijoituspolitiikasta on johdettavissa rahaston riskitaso. Kansainvälisessä eri toimialoihin sijoittavassa rahastossa on pienempi riski kuin esimerkiksi puhtaasti tietylle toimialalle sijoittavassa rahastossa. Kehittyville markkinoille sijoittavissa rahastoissa on yleensä suurempi riski kuin kehittyneisiin maihin sijoittavissa rahastoissa. Osakerahastojen tuottotavoite on yleensä ylittää sijoituskohteiden mukaisesti valittu vertailuindeksi, esimerkiksi jonkin tietyn alueen osakeindeksi tai toimialaindeksi. Kaikilla rahastoilla ei välttämättä ole vertailuindeksiä. Erikoissijoitusrahasto Sijoitusrahastolaki jakaa sijoitusrahastot kahteen ryhmään: sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin sijoitusrahastoihin, eli ns. UCITS-sijoitusrahastoihin ja erikoissi- Rahastosäästäminen 5

6 joitusrahastoihin. Sijoitusrahastodirektiivin mukaisille sijoitusrahastoille laki asettaa yksityiskohtaiset säännöt, miten sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit on hajautettava, kun taas erikoissijoitusrahasto voi poiketa näistä direktiivin vaatimuksista. Erikoissijoitusrahasto voi myös sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Hedge fund on yhteisnimitys hyvin erilaisille erikoissijoitusrahastoille. Perinteisten sijoitusrahastojen menestys perustuu nouseviin markkinahintoihin. Hedge fund -sijoitusrahastojen tavoitteena on yleensä positiivinen tuotto kaikissa markkinaolosuhteissa. Tämä absoluuttinen tuotto perustuu aktiiviseen sijoituspolitiikkaan ja perinteisistä rahastoista poikkeavien sijoitusinstrumenttien käyttöön. Hedge fund voi sijoittaa esimerkiksi listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin, erilaisiin korkokohteisiin ja johdannaisiin sekä hyödykkeisiin. Niiden riskiprofiilit vaihtelevat rahaston sijoituspolitiikan mukaan. 6 Rahastosäästäminen Päivitetty

7 Rahastojen riskit Markkina- ja yritysriski Kaikkiin osakesijoituksiin liittyy markkina- ja yritysriski. Markkinariskillä tarkoitetaan rahaston sijoituskohteena olevien markkinoiden yleistä kehitystä, joka vaikuttaa rahaston arvoon. Yritysriskillä taas tarkoitetaan riskiä siitä, miten sijoituskohteena oleva yritys menestyy suhdanteiden muutoksissa. Suorien osake- ja osakerahastosijoitusten riskit ovat suuret, jos sijoitus on hyvin lyhytaikainen. Tämän vuoksi osakerahastoja suositellaan tehtäväksi vähintään seitsemäksi vuodeksi. Pitkäaikaisena sijoituksena osakkeet ovat olleet kaikkein tuottavin sijoitusvaihtoehto. Yritysriskiä voidaan pienentää sijoittamalla hajautetusti useisiin yrityksiin ja toimialoihin. Markkinariskiä ei voida kokonaan poistaa, mutta salkunhoitaja voi osittain suojautua johdannaisten avulla markkinamuutoksilta. Korkosijoituksissa markkinariski muodostuu korkojen vaihteluista eli korkoriskistä. Korkojen noustessa korkosijoitusten arvo laskee ja korkojen laskiessa arvo nousee. Lisäksi korkosijoituksiin liittyy liikkeeseenlaskija riski eli kykeneekö liikkeeseenlaskija suoriutumaan lainan koroista ja pääoman takaisinmaksusta. Liikkeeseen laskija voi olla yritys, kunta tai valtio. Riskillisempänä pidetään yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin sijoittavia yrityslainarahastoja. Valuuttariski Mikäli sijoitukset tehdään muussa valuutassa kuin sijoittajan kotivaluutassa, sijoituksiin liittyy valuuttariski eli riski siitä, miten valuutat liikkuvat suhteessa kotivaluuttaan. Esim. amerikkalaisiin osakkeisiin sijoittava euromääräinen rahasto hyötyy, jos dollari vahvistuu suhteessa euroon. Dollarin heikentyessä rahasto vastaavasti kärsii. Sijoituspolitiikka Rahaston sijoituspolitiikka antaa myös viitteitä rahaston riskistä. Riskipolitiikka selviää rahaston säännöissä. Kuinka valitset sopivan rahaston? Ennen rahaston valintaa on hyvä miettiä seuraavia asioita: Aika Riski Tuotto Miten pitkäksi aikaa haluat sijoittaa? eli milloin säästöt halutaan käyttöön? Kuinka paljon säästöjen arvo voi vaihdella? eli mikä on riskinottohalu ja -kyky? Millaista tuottoa sijoitukseltani odotan? Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Riskin suuruus riippuu rahaston sijoituspolitiikasta: mitä suurempaa tuottoa tavoitellaan, sitä enemmän sijoituksen arvo todennäköisesti vaihtelee. Jos sijoituksen suunniteltu kesto on kovin lyhyt, on parempi valita matalamman riskin ja myös matalamman tuotto-odotuksen rahastoja. Mitä pidempi suunniteltu säästöaika on, sitä suurempi osa on perusteltua säästää osakerahastoon, mikäli riskinottohalu ja -kyky kestävät osakemarkkinoiden heilunnan. Säännöllinen rahastosäästäminen ja aika tasoittavat suhdannevaihteluita ja niissä piilee myös mahdollisuus: kurssien ollessa alhaalla samalla säästösummalla saa enemmän rahasto-osuuksia. Lyhyen aikavälin varautuminen 1 12 kk, oman maksukyvyn hallinta: tilit ja lyhyen koron rahasto Keskipitkän aikavälin suunnitelma 2 5 vuotta: määräaikaistilit, korko- ja yhdistelmärahastot, indeksilainat, säästövakuutus ja debentuurit Pitkän aikavälin suunnitelma yli 5 vuotta: yhdistelmä- ja osakerahastot, osakesijoitukset, säästöja eläkevakuutukset Tuotto-odotus Korkorahastojen tuotto-odotus on alhaisempi (2 % 5 % p.a.) ja vaatii vähäisempää riskinottokykyä. Yhdistelmärahastojen tuotto-odotus on korkoja suurempi (5 % 7 % p.a.), mutta vaatii kohtalaista riskinottokykyä. Osakerahastojen tuotto-odotus on yhdistelmärahastoja suurempi (8 % 9 % p.a.) ja vaatii hyvää riskinottokykyä. Rahastosäästäminen 7

8 Riskinottohalu ja -kyky Ennen rahastosäästämisen aloittamista on tärkeää miettiä, mikä on oma riskinottohalu ja -kyky. Alla on kuvio, jossa on kuvattu neljän eri salkun kehitystä. Näin kuukausisäästäminen tasaa kurssien heilunnasta johtuvaa riskiä kk 1. Alat säästää 100 / kk ja saat sillä yhden osuuden rahastosta. Laitat joka kuukausi sata euroa säästöön, mutta rahasto-osuuksien arvo laskee pörssin laskiessa. Kuvaesimerkissä alimmainen musta viiva kuvaa kolmen kuukauden euribor-koron kehitystä. Vaaleansininen käyrä kuvaa sellaisen salkun kehitystä, jossa on mukana eurooppalaisia osakkeita ja korkosijoituksia. Osakepaino on vain % ja loput ovat lyhyitä ja pitkiä korkosijoituksia. Koska salkun osakepaino on pieni, salkun nousut ja laskut ovat maltillisia. Riski ja tuotto ovat siis maltillisia. Seuraavassa harmaassa käyrässä osakepaino on 50 prosenttia, eli osake- ja korkomarkkinoiden liikehdintä heiluttaa jo jonkin verran salkun kehitystä. Tämä edellyttää jo hiukan enemmän riskinottokykyä. Vaalean vihreässä käyrässä osakepaino on jo 80 prosenttia ja tummansinisessä 100 prosenttia. Salkun heilunta on jo voimakkaampaa eli osakerahastoa valittaessa riskiottokyvyn pitää olla korkea. Mitä hyötyä saat rahastosäästösopimuksesta? 2. Ostat kuukausittain rahasto-osuuksia laskevin hinnoin. 3. Pörssi on laskenut 55 % ja yhden osuuden arvo on laskenut 45 euroon. Saat kuitenkin samalla satasella nyt enemmän osuuksia kuin aiemmin. Rahasto-osuudet ovat tavallaan alennusmyynnissä. 4. Pörssi alkaa nousta ja osuuden arvo on noussut 65 euroon. Koska olet ostanut halvalla enemmän osuuksia, olet jo tässä vaiheessa tienannut takaisin kurssilaskun aiheuttaman tilapäisen arvonalennuksen. 5. Pörssikurssit ovat palautuneet samalla tasolle kuin aloittaessasi. Säästöjesi arvo on kuitenkin noussut jo 43 %. Esimerkissä ei ole otettu huomioon merkintäpalkkiota. Rahastosäästämisen suurimmat edut perustuvat pitkäjänteisyyteen ja säännöllisyyteen. Tämä toteutuu, kun tehdään rahastosäästösopimus. Silloin haluamasi summa sijoitetaan sovituin väliajoin valitsemaasi rahastoon. Voit myöhemmin vaihtaa rahastoa, summaa tai sijoitustiheyttä, mutta ajatuksena on aina pitkäjänteinen säästäminen. Kun säästät pitkäjänteisesti, kurssivaihtelutkin ovat mahdollisuuksia. Saat laskevan kurssikehityksen aikana ostetuksi samalla summalla enemmän osuuksia, joiden tuotosta sitten hyödyt kurssikehityksen muuttuessa taas nousevaksi. Kun teet rahastosäästösopimuksen Säästöpankissa, pääset osalliseksi kansainvälisten sijoitusmarkkinoiden kehitykseen, hyödyt sijoittamisen ammattilaisten osaamisesta ja saat helposti hajautetun sijoitussalkun. 8 Rahastosäästäminen Päivitetty

9 Rahastosäästämisen kulut Rahastosäästämisen kulut Rahasto-osuuden merkitsijälle ja omistajalle syntyy kuluja, joiden määrä selviää rahastoesitteestä. Osuuden merkinnästä voidaan periä merkintäpalkkio ja lunastuksesta lunastuspalkkio. Lisäksi rahastoyhtiö perii rahaston hoidosta hallinnointipalkkion ja mahdollisen säilytysyhteisölle menevän säilytyspalkkion. Palkkiot määritellään prosentteina rahaston arvosta. Sijoitusrahaston käymän kaupan välityspalkkiot eivät sisälly hallinnointipalkkioon, vaan ne ovat rahaston kuluja, jotka ovat mukana rahaston salkun tuotoissa. Tunnuslukuja laskettaessa tarkasteluajankohtana maksetut kaupankäyntipalkkiot suhteutetaan rahaston korkeimpaan pääoman arvoon ja ilmoitetaan prosentteina vuosi- ja puolivuosikatsauksessa. Rahastoyhtiön hallinnointipalkkio on rahastoyhtiön saama korvaus analyysien, sijoitustoiminnan, arvonlaskennan, raportoinnin ja rahasto-osuusrekisterin ylläpidon sekä rahaston markkinoinnin kustannuksista Säilytysyhteisö säilyttää sijoitusrahaston varoja ja valvoo rahastoyhtiön toimintaa ja tästä tehtävästä säilytysyhteisö veloittaa sijoitusrahaston varoista vuotuisen palkkion, joka voidaan veloittaa rahastolta. Palkkiot vaihtelevat rahastokohtaisesti. Ainoastaan merkintä-, vaihto- ja lunastuspalkkiot ovat myyntivoitosta vähennyskelpoisia. Lisätietoja on rahastojen säännöissä ja rahastoesitteessä, jotka löytyvät Säästöpankin konttoreista ja Sp-Rahastoyhtiön kotisivuilta Miten pysyt ajan tasalla? Rahasto-osuuksien arvot ovat nähtävillä Sp-Rahastoyhtiön kotisivuilla. Saat myös vuosittain rahastoyhtiöltä raportin, josta ilmenee omistusten määrä, kertynyt tuotto ja mahdollisesti saadut tuotto-osuudet. Rahastoyhtiö lähettää raportin myös mahdollisista osuuksien myynneistä ja niistä saaduista myyntivoitoista tai -tappioista. Sijoitukset näkyvät myös Säästöpankin verkkopankissa kohdassa Varat. Jo ennen ensimmäistä merkintää saat Säästöpankista rahaston säännöt, rahastoesitteen, vuosikertomuksen sekä viimeisimmän puolivuotiskatsauksen. Kaikki dokumentit ovat saatavilla myös osoitteessa A-osuuksien omistajille maksetaan vuosittain tuottoa, jonka päättää rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous. Kasvuosuuksien omistajille vastaavaa tuottoa ei jaeta, vaan se jätetään rahastoon siten, että B-osuuksien suhteellinen osuus rahaston pääomasta kasvaa, eikä niiden arvo muutu tuoton jaon seurauksena. Varat jäävät rahastoon tuottamaan ja sijoittaja saa tuottonsa myydessään aikanaan osuutensa. Suomen lain mukaan sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä. Ne eivät siis maksa veroja myyntivoitoista eikä osingoista eli salkunhoitaja voi sijoittaa pääoman ja tuoton täysimääräisenä uudestaan markkinoille. Rahasto-osuudelle jaettu tuotto ja lunastuksen yhteydessä mahdollisesti saatava myyntivoitto ovat yksityishenkilölle pääomatuloa, josta peritään pääomatulovero. Rahastoyhtiö pidättää veron tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksenä. Yleishyödyllisille yhteisöille rahasto-osuuksien omistus, tuottoosuudet ja luovutusvoitot ovat verovapaita. Muiden yhteisöjen osalta noudatetaan niitä koskevia verosäännöksiä. Rahastoyhtiö antaa tiedot mahdollisista tuotto-osuuksista sekä myyntivoitoista ja tappioista asiakkaalle ja verottajalle. Rahasto-osuuksien myynnistä mahdollisesti syntyneestä voitosta menee pääomatulovero ja mahdollisen tappion voi vähentää luovutusvoitoista verovuonna tai seuraavien viiden vuoden aikana. Saman sijoitusrahaston tuotto-osuuksien vaihto kasvuosuuksiksi tai päinvastoin on verovapaata. Jos sijoitus vaihdetaan saman rahastoyhtiön hallinnoimasta rahastosta toiseen, on kyseessä myynti ja mahdollisesta myyntivoitosta on maksettava vero. Voitto = myyntihinta - ostohinta - merkintä- ja lunastuspalkkiot. Asiakas voi kalenterivuoden aikana myydä yhteensä enintään 1000 euron edestä rahasto-osuuksia tai esim. osakkeita ilman, että niihin sisältyvää voittoa verotetaan lainkaan. Rahasto-omistukset ja tiedot syntyneistä voitoista ja tappioista näkyvät veroehdotuksessa, joka asiakkaan tulee tarkastaa. Mikäli tiedot poikkeavat rahastoyhtiön asiakkaalle ilmoittamista, tulee asiakkaan korjata tiedot veroehdotukseen. Lisää tietoja sijoitusten verotuksesta saa Sijoittajan vero-oppaasta osoitteesta www. porssisaatio.fi Voitonjako ja verotus Sijoitusrahastoilla on joko tuotto-osuuksia (A-osuudet), kasvuosuuksia (B-osuudet) tai molempia. Se ilmenee rahaston säännöistä. Rahastosäästäminen 9

10 SÄÄSTÖ- PANKKI- RAHASTOT

11 rahastot Kassa Lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa valtioiden, valtioiden takaamien yhteisöjen, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen sekä pankkien liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin, joiden jäljellä oleva juoksuaika on enintään kaksi (2) vuotta edellyttäen, että seuraavaan korontarkistukseen on enintään 397 päivää aikaa. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on Rahaston pääoman arvon säilyttäminen ja rahamarkkinatuottoa vastaavan tuottotason saavuttaminen hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Kassa Rahasto on suunniteltu erityisesti yrityksille, jotka haluavat ylimääräiset kassavarat tuottamaan joustavasti ilman eräpäiviä. Rahasto on myös mainio parkkipaikka varoille silloin, kun tilanne osakemarkkinoilla on epävarma. Suositeltava sijoitusaika on vähintään 3 kuukautta. Ei merkintä- eikä lunastuspalkkiota Juoksevat kulut 0,12 %* Lyhytkorko Lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa hajautetusti pääasiassa euromääräisiin pankkien, yritysten, Euroopan Unionin valtioiden, euroalueen kuntien, kuntayhtymien ja niitä vastaavien alueellisten julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin tai takaamiin obligaatioihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Rahaston korkoriski voi olla enintään yksi vuosi. Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Lyhytkorko Rahasto sopii varovaiselle säästäjälle, joka ei halua olla mukana osakemarkkinoilla sekä yrityksille, jotka haluavat ylimääräiset kassavarat tuottamaan joustavasti ilman eräpäiviä. Rahasto on myös mainio parkkipaikka varoille, silloin kun tilanne osakemarkkinoilla on epävarma. Suositeltava sijoitusaika on 6 kuukautta. Ei merkintä- eikä lunastuspalkkiota Juoksevat kulut 0,47 %* Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Rahastosäästäminen 11

12 Pitkäkorko Pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa hajautetusti pääasiassa euroalueen valtioiden viitelainoihin (obligaatiorahasto). Rahasto sopii sijoittajalle täydentämään sijoituskokonaisuutta ja tasaamaan kokonaisriskiä. Rahasto tavoittelee maltillista arvonkehitystä ja sopii siten myös sijoittajalle, joka ei halua osakemarkkinariskiä. Rahaston korkoriski voi olla enintään 15 vuotta. Pitkäkorko Rahasto sopii sijoittajille yhdeksi osaksi sijoituskokonaisuutta tasaamaan kokonaisriskiä. Suositeltava sijoitusaika vähintään 2 vuotta. Ei merkintäpalkkiota, lunastuspalkkio 0,5 % Juoksevat kulut 0,63 % * saatavissa osoitteessa Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Yrityslaina Yrityslaina -sijoitusrahasto on pitkän koron rahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa euromääräisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin sekä muihin korkoa tuottaviin rahoitusvälineisiin. Yrityslaina Sijoitusrahaston varat sijoitetaan pääasiassa sellaisten yritysten ja julkisyhteisöjen sekä muiden yhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, joiden kansainvälisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus on vähintään BBB- (S&P) tai vastaava. Sijoitukset voidaan toteuttaa sekä suorina sijoituksina että sijoitusrahastojen kautta. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahasto sopii sijoittajalle, joka hakee korkosijoituksilleen valtionlainoja korkeampaa tuottotasoa keskipitkällä sijoitushorisontilla. Suositeltava sijoitusaika vähintään 3 vuotta. Merkintä ja lunastus 0,5 % Juoksevat kulut 1,01 % * Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot saatavissa osoitteesta: 12 Rahastosäästäminen Päivitetty

13 High Yield High Yield -erikoissijoitusrahasto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta SEB Global High Yield sijoitusrahastoon (kohderahasto). Koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten sijoitusrahastojen avulla, se on niin kutsuttu rahastojen rahasto. High Yield on erikoissijoitusrahasto, koska sen varat voidaan sijoittaa ainoastaan yhden sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. High Yield Kohderahasto, SEB Global High Yield, sijoittaa varansa Euroopan ja Yhdysvaltojen yrityslainoihin, joiden luottoluokitus on välillä BBB ja B-, tai Baa ja B3. Rahasto on suojattu täysimääräisesti euroalueen ulkopuolisten valuuttojen kurssimuutoksilta. Rahasto tavoittelee high yield - yrityslainamarkkinoilla vakaata korkeaa kuponkituottoa ja pyrkii välttämään yritysten luokitusmuutostai konkurssiriskien toteutumista. Salkunhoitajan riskiä karttava sijoitusfilosofia painottaa huolellista liikkeellelaskija- ja toimialahajautusta. Tavoitetilanteessa rahastossa on noin 150 eri sijoituskohdetta. Rahaston tavoiteduraatio on 4,5 vuotta. Rahaston riskitaso on korkeampi kuin valtionlainoihin sijoittavilla rahastoilla tai korkean luottoluokituksen yrityslanoihin sijoittavilla rahastoilla. Rahasto ei kuitenkaan sijoita alhaisimman luottoluokituksen (alle B- tai B3) yrityslainoihin, mistä johtuen riskitaso ei nouse korkeaksi. Suositeltava sijoitusaika vähintään 4 vuotta. Merkintä- ja lunastuspalkkio 0,5 % Juoksevat kulut n. 1,00 % * Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot rahaston hallinta- ja säilytyspalkkiot sekä mahdolliset alarahastojen perimät palkkiot. Juoksevat kulut ovat samat kaikille sijoittajille. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkkioita eivätkä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja. Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteessä kohdassa Palkkiot. Rahastoesite on saatavissa osoitteesta: Korko Plus Yhdistelmärahasto, jonka varat sijoitetaan markkinatilanteen mukaan pääosin suomalaisille ja eurooppalaisille korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista sijoitetaan rahamarkkinoille 35 %, joukkolainamarkkinoille 50 %, suomalaisille osakemarkkinoille 10 % ja eurooppalaisille osakemarkkinoille 5 %. Enintään 25 % rahaston arvosta voidaan sijoittaa osakkeisiin ja osakepohjaisiin arvopapereihin. Salkunhoitaja painottaa korko- ja osakesijoituksia kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Korko Plus Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa vakaampaa tuottoa, mutta on valmis ottamaan lisäksi hiukan riskiä osakemarkkinoilta tuottomahdollisuuden lisäämiseksi. Suositeltava sijoitusaika vähintään 2 vuotta. Rahastosäästäminen 13

14 Merkintä- ja lunastuspalkkio 0,50 % Juoksevat kulut 1,13 % * Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto Rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on turvata sijoittajan pääomaa ja osa sille mahdollisesti kertyneestä tuotosta sekä samalla saada rahastoon sijoitetuille varoille kaikissa markkinatilanteissa hyvä ja vakaa tuotto sijoittamalla varat pääomaturvattuihin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Pääomaturva Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Pääomaturva sijoittaa varat käteisvaroja lukuun ottamatta SEB Guarantee Fund 80 -sijoitusrahastoon. Rahasto sopii sijoittajille, jotka tavoittelevat varoilleen korkomarkkinoita korkeampaa tuottoa pääomaturvatusti. Suositeltava sijoitusaika vähintään 2 vuotta. Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 2,01 % * Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Maailma Rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa osake- ja korkorahastoihin kansainvälisesti. Sijoittaja saa käyttöönsä sekä yksittäisten sijoitusrahastojen salkunhoitajien ammattitaidon että ammattilaisen tekemän valinnan eri sijoitusrahastojen ja markkinoiden välillä. Sijoittaja pääsee hyödyntämään myös instituutioille suunnattuja rahastoja. Maailma Rahasto sopii sijoittajalle, jolla on kohtalainen riskinottokyky ja halua olla mukana kansainvälisillä osake- ja korkomarkkinoilla. Suositeltava sijoitusaika vähintään 5 vuotta. 14 Rahastosäästäminen Päivitetty

15 Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 2,37 %* Osake Maailma Kansainvälinen osakerahasto, joka sijoittaa varansa osakemarkkinoille maailmanlaajuisesti. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten ja osakesidonnaisten arvopapereiden avulla. Rahaston toiminnassa pyritään rahastoosuuden arvonnousuun, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin arvonnousun. Salkunhoitaja huolehtii varallisuuden kohdentamisesta eri markkinoiden ja toimialojen kesken. Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Osake Maailma Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa vähentää riippuvuutta yksittäisten osakemarkkinoiden heilahteluista ja hakee sijoitukselleen tuottopotentiaalia kansainvälisiltä markkinoilta. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 1,99 %* * Perustuvat vuonna 2012 perittyihin kuluihin. Ne sisältävät rahaston maksamia kaupankäyntikuluja. Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteessä kohdassa Palkkiot. Rahastoesite on Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Trendi -erikoissijoitusrahasto Rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa kassaa lukuun ottamatta Estlander & Partnersin Freedom -erikoissijoitusrahastoon. Estlander &Partners Freedom on absoluuttisen tuoton rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa korkea riski-korjattu tuotto riippumatta osake- tai korkomarkkinoiden yleisestä suunnasta. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Trendi Kohderahasto on trendien seuraaja, joka kahden kaupankäyntimallien avulla pyrkii hyödyntämään ajanjaksoja, jolloin sijoituskohteena olevien instrumenttien hinnoilla on selkeä suunta; hinnat nousevat tai laskevat. Rahaston kannalta on ongelmallista, jos markkinoilla ei ole trendejä tai jos trendien suunta vaihtuu jatkuvasti ja arvaamattomasti. Freedom on mukana kansainvälisesti 125 osake-, korko- ja hyödykemarkkinalla. Varainhoidossa käytetään pörssinoteerattuja, likvideitä futuureja. Rahastolla on päivittäinen likviditeetti ja varojen uudelleen allokointi ja strategian muutokset tehdään aina Rahastosäästäminen 15

16 tarvittaessa markkinatilanteen mukaan. Trendi sopii erityisen hyvin ammattimaisille sijoittajille tuomaan kokonaissalkkuun laajaa riskinhajautusta ja parempaa tuottoa myös heikentyvissä suhdanteissa. Trendi sopii myös ei-ammattimaisille sijoittajille edellä mainituista syistä, mutta edellyttää sijoittajalta johdannaisten ymmärtämistä. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitusinstrumenteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti ja samalla sijoittajan on voitava hyväksyä suuretkin tappiot. Suositeltava sijoitusaika vähintään 5 vuotta. Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 2,54 % * Eurooppa Eurooppa -sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa Euroopassa pörssinoteerattuihin edullisesti hinnoiteltuihin laatuyhtiöihin. Laatuyhtiöllä on vahva markkinaasema, tase ja rahoitusasema sekä kokenut ja pätevä johto. Laatuyhtiön sijoitetun pääoman tuotto on korkeampi ja vakaampi kuin keskivertoyhtiöllä mahdollistaen näin pitkän tähtäimen kasvun ja kasvavan osinkovirran. Tämän lisäksi painotamme sijoituspäätöksissä aina kohtuullista hinnoittelua. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa olla mukana eurooppalaisten pääomamarkkinoiden kehityksessä. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 1,85 % * Amerikka -erikoissijoitusrahasto Rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on euromääräinen, mutta sillä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, joten valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoituksen arvoon (valuuttakurssiriski). Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Eurooppa Tyypillisesti suuremmat tuotot Amerikka 16 Rahastosäästäminen Päivitetty

17 Amerikka -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka on kiinnostunut Pohjois-Amerikan pääomamarkkinoista ja on tietoinen niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. Merkintä ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 1,71 % * rahaston hallinta- ja säilytyspalkkiot sekä mahdolliset alarahastojen sijoittajille. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkkioita eivätkä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja. Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteessä kohdassa Palkkiot. Rahastoesite on saatavissa osoitteesta: Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Itämeri Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti Pohjoismaiden ja Baltian osakemarkkinoille. Enintään neljännes rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan talousalueen osakemarkkinoille ja enintään viidennes rahaston arvosta Venäjän osakemarkkinoille. Itämeri Sijoitukset voidaan toteuttaa suorina osakesijoituksina tai sijoitusrahastojen kautta. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 1,84 % * rahaston hallinta- ja säilytyspalkkiot sekä mahdolliset alarahastojen sijoittajille. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkkioita eivätkä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja. Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteessä kohdassa Palkkiot. Rahastoesite on saatavissa osoitteesta: Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Kotimaa On osakerahasto, joka sijoittaa kotimaisiin arvo-osakkeisiin. Arvo-osakkeet ovat osakkeita, joiden markkina-arvo on matala suhteessa yritysten taseista laskettuun omaan pääomaan. Osakkeiden valinnassa kiinnitetään erityisesti huomiota muun muassa yrityksen tuloksenteko- ja osingonmaksukykyyn. Kotimaa Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa osallistua suomalaisten pääomamarkkinoiden kehitykseen. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. Rahastosäästäminen 17

18 Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 1,83 % * Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Pienyhtiöt Osakerahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääasiassa Suomen osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Rahaston pääoman kasvaessa voidaan enintään neljäkymmentäviisi (45) prosenttia rahaston arvosta sijoittaa myös muille Euroopan osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Pienyhtiöt Pienten ja keskisuurten yhtiöiden arvonvaihtelut voivat olla voimakkaampia kuin suurempien yhtiöiden arvonvaihtelut, joten markkinoiden yleiset muutokset voivat näkyä voimakkaimmin juuri näiden osakkeiden hinnoissa sekä rahaston arvossa. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa osan pitkäaikai sista sijoituksistaan korkean tuottopotentiaalin tarjoaviin pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitusinstrumenteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti ja samalla sijoittajan on voitava hyväksyä tilapäinen epäsuotuisa kehitys. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 1,93 % * Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Kehittyvät markkinat -erikoissijoitusrahasto Rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin varhaisessa kehitysvaiheessa oleville osakemarkkinoille, esimerkiksi Latinalaiseen Amerikkaan, Kaukoitään, Itä-Eurooppaan ja Afrikkaan sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Kehittyvät markkinat 18 Rahastosäästäminen Päivitetty

19 Kehittyvät Markkinat sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osan varallisuudestaan voimakkaasti kasvaville kehittyville osakemarkkinoille ja joka on tietoinen niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitusinstrumenteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti ja samalla sijoittajan on voitava hyväksyä tilapäisiä arvonlaskuja. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. Merkintä ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 1,91 % * Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Venäjä -erikoissijoitusrahasto Rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille. Lähtötilanteessa rahasto sijoittaa varansa SEB Russia Fund -rahastoon. Kohderahasto on korkeariskinen osakerahasto, joka sijoittaa pääasiassa venäläisiin osakkeisiin, pieniin ja suuriin yhtiöihin. Rahasto voi myös sijoittaa entisiin Neuvostoliiton maihin, esimerkiksi Ukrainaan ja Kazakstaniin. Venäjä sijoitusalueena edustaa korkeampaa riskiä, joten rahaston sijoitusten arvot voivat heilua voimakkaasti. Rahasto sopii sijoittajalle, joka sietää korkeaa riskiä ja haluaa hyötyä Venäjän osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksista. Rahasto soveltuu osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Suositeltava sijoitusaika vähintään 7 vuotta. Merkintä- ja lunastuspalkkio 1 % Juoksevat kulut 2,51 % * Tyypillisesti pienemmät tuotot Venäjä Tyypillisesti suuremmat tuotot

20 RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), Helsinki p

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan.

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. Mitä rahastosijoittaminen on? Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta ja voit itse valita oman säästötapasi. Sopiiko sinulle kertasijoitus

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA Eero Hirvonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO Varainhoito on luottamustehtävä...2 Miten alkuun?... 2 Merkinnät ja lunastukset... 3 Sijoitussalkun rakentaminen... 4 Varainhoito...

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 4.4.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Rahastoesite 1.5.2015

Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken sijoitusrahastot Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken rahastoyhtiö oy Sisältö 4 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 12 tietoja verotuksesta 13 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 14 Ålandsbanken Asuntorahasto

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 12.11.2009 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan. Rebekka Sahlberg

Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan. Rebekka Sahlberg Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan näkökulmasta Rebekka Sahlberg Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä 2.12.2014 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Japani

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot