Visio Allocator-erikoissijoitusrahasto. Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visio Allocator-erikoissijoitusrahasto. Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle"

Transkriptio

1 Visio Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle

2 Confido Capitalin tarjoama Visio Allocator on erikoissijoitusrahasto hallittua riskiä hakevalle Absoluuttista tuottoa lyhyen tai pitkän tähtäimen sijoittajalle osakkeita alhaisemmalla riskillä Confido Capitalin tarjoama erikoissijoitusrahasto Visio Allocator on rahastomuotoinen varainhoitotuote hallittua riskiä, mutta silti keskimääräistä korkeampaa tuottoa hakevalle yksityiselle tai yhteisösijoittajalle. Rahaston tuottotavoitteena on keskimäärin 12 %:n vuotuinen tuotto osakemarkkinoita selvästi alhaisemmalla riskillä, markkinatilanteesta riippumatta. Rahaston riskitasolla tarkoitetaan rahasto-osuuden päivätuoton volatiliteettia. Rahaston minimimerkintä on Rahaston sijoitustoiminta on keskittynyt Pohjois-Euroopan osake- ja korkomarkkinoille markkinatilanteen mukaan sijoituksia hajauttaen. Rahaston salkunhoitajien tavoitteena on aktiivisen sijoitusten hajauttamisen myötä saavuttaa riskitaso, joka on alhaisempi kuin osakemarkkinoiden keskimääräinen riskitaso. Aktiivinen markkinatilanteen seuranta, vuosien asiantuntemus ja salkunhoitajien poikkeuksellisen vahva sitoutuminen rahastoon tekee Visio Allocatorista turvallisen ja tuottavan sijoituskohteen sijoittajalle, joka haluaa nukkua yönsä hyvin. Ainutlaatuista likviditeettiä lyhytaikaiselle sijoittajalle Ainutlaatuiseksi Visio Allocatorin tekee mahdollisuus nostaa rahastoon sijoitetut varat tavanomaista nopeammin. Visio Allocator on likvidi tuote, josta rahaa voi ottaa pois halutessaan kerran kuukaudessa, eikä sen arvon oleteta heittelevän kuten korkeamman riskin suorissa osakesijoituksissa. Tästä syystä Visio Allocator sopii erinomaisesti myös lyhyen tähtäimen sijoittajalle, jolle on keskeistä saada rahastoon sijoitetut varat nopeasti lunastettua. Rahastoon sijoittava yritys tai yksityinen taho voi toisin sanoen hakea pankkitalletuksia huomattavasti parempaa tuottoa lyhytaikaisesti huomattavasti suoria osakesijoituksia matalammalla riskillä.

3 Yhteinen tahtotila asiakkaan kanssa Visio Allocatorin salkunhoitajat ovat sijoittaneet merkittävän osan nettovarallisuudestaan rahastoon. Salkunhoitajien ja rahastoon sijoittavien asiakkaiden intressit ovat siten yhteiset. Rahaston omistajien ja salkunhoitajien sitoutuessa yhdessä osuudenomistajiksi tekee salkunhoidosta pitkäaikaista ja vastuullista. Salkunhoitajien tavoitteena on sekä aktiivisen omaisuudenhoidon että tehokkaan hajautuksen avulla saavuttaa vuosittain absoluuttista tuottoa osakemarkkinaindekseihin verrattavan tuoton sijaan. Erikoissijoitusrahasto Visio Allocatorin asiakasjakauma. Salkunhoitajien intressit ovat yhteiset osuudenomistajien kanssa. 24 % Instituutionaaliset sijoittajat 40 % Yksityishenkilöt Salkunhoitajat 25 % Veikko Laine Oy (omistaa 24 % VISIOsta) 11 % Salkunhoitajat ovat sijoittaneet merkittävän osan nettovarallisuudestaan hoitamiimme rahastoihin Salkunhoitajat 1)Osuudenomistajien ovat sijoittaneet ja salkunhoitajien merkittävän intressit yhtenäiset osan nettovarallisuudestaan hoitamiimme rahastoihin 1. 2)Vakaa Osuudenomistajien sijoittajakunta, koska ja salkunhoitajien sekä omistajat, että intressit salkunhoitajat yhtenäiset ovat sitoutuneet pitkäaikaisiksi osuudenomistajiksi* 2. Vakaa sijoittajakunta, koska sekä omistajat, että salkunhoitajat ovat sitoutuneet pitkäaikaisiksi * Petri Tuutilla on henkilökohtaisiin rahasto-osuuksiinsa liittyvä lunastusrajoitus osuudenomistajiksi* * Petri Tuutilla on henkilökohtaisiin rahasto-osuuksiinsa liittyvä lunastusrajoitus

4 Työtä yhteisen tavoitteen eteen Suomen kokeneimpiin kuuluva rahaston Vastuullinen salkunhoitaja (CIO) Petri Tuutti on itse merkittävä sijoittaja rahastossa. Hän on siis itse sijoittajakumppani asiakkaan kanssa. Tahtotila asiakkaan kanssa on yhteinen. Vastuullinen salkunhoitaja hahmottaa sekä markkinoiden riskit että mahdollisuudet kirkkaasti. Salkunhoidossa on olennaista hahmottaa markkinoiden trendejä historialliseen ymmärrykseen peilaten. Hätiköityihin päätöksiin ei kannata ryhtyä. Tyypillisesti pyrin lisäämään rahaston osakepainotuksia vasta markkinoiden trendimuutoksen varmistuttua. En siten yleensä osta osakkeita välittömästi kurssien ollessa laskussa, vaan pyrin pitkäaikaiseen, hallittuun tuottoon. Tämä on kokemukseni mukaan hoitamieni rahastojen osuudenomistajille selkeä etu, Tuutti kertoo sijoitusfilosofiastaan. Petri Tuutti (s. 1968) aloitti aktiivisen osakesijoittamisen vuonna Pitkä kokemus ja poikkeuksellinen lahjakkuus näkyvät myös Petrin tuloksissa. Arvopaperi-lehti valitsi vuonna 2012 Tuutin lehden perinteisen salkkukisan ylivoimaiseksi voittajaksi. Tuutin valinnat sadantuhannen euron sijoituspotille tuottivat yli 31 prosentin arvonnousun. Petri Tuutin tuottohistoria Petri Tuutti * OMX Helsinki Cap Petri Tuutin tuottohistoria* ajanjaksolle 12/ /2013 on 10,7 % p.a., OMX Helsinki Cap indeksin tuottaessa samaan aikaan 5,0 % vuositasolla * Yhdistetty tuottohistoria: Avenir Rahasto (12/ /2008), henkilökohtainen sijoitustoiminta (01/ /2010) ja VISIO Allocator (04/ /2013)

5 Rahastoon sijoittavalla salkunhoitajalla on asiakkaan kanssa yhteinen tavoite. Visio Allocatorin sijoitusprosessissa menestykseen vaikuttavat monet tekijät Onnistuneessa salkunhoidossa on tärkeää löytää voittajayritykset ja pyrkiä välttämään isot tappiot. Erikoissijoitusrahasto Allocatorin sijoitusprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: Top-down Globaali makrotalous Maa- ja sektorikohtaiset tekijät Sijoitusteemat Toimialanäkymät Allokaatiopäätös Suojauspäätökset Osakeriski Valuuttariski Muut riskit Sijoitusideoiden kehittäminen Analyysi Toteutus Tunnuslukuvertailu Johdon tapaamiset Buy ja Sell-side kontaktimme Toimiala- ja yhtiödata Sijoituskonferenssit Kilpailijat Oma kassavirtaperusteinen malli yrityksen arvon määrittämiseen Yhtiökohtainen analyysi Ali- tai yliarvostuksen poistumiseen vaikuttavat tekijät Tekninen analyysi ajoituksen apuna Positioiden riski - tuottosuhteen optimointi Positiokoko Tavoitehinta ja stop-loss Bottom-up Jokaisessa sijoitusprosessin vaiheessa valintoja punnitaan sekä yleisten markkina- ja toimialanäkymien että oman asiantuntemuksemme valossa. Sijoitusideoiden kehittämisvaiheessa salkunhoitajat vertaavat globaaleja makrotalouden näkymiä sekä maakohtaisia tekijöitä eri sijoituskohteiden tunnuslukuihin ja muuhun yhtiödataan. Sijoituskonferensseissa ja yhtiöiden johdon tapaamisissa kartoitetaan potentiaalisimpia kohteita syvempää analyysia varten. Analyysivaiheessa yleisiä toimialanäkymiä verrataan yhtiökohtaisiin analyyseihin sekä sovelletaan salkunhoitajien omaa kassavirtaperusteista mallia mahdollisen yrityssijoituskohteen todellisen arvon määrittämiseen.

6 Toteutusvaiheessa hahmotetaan lopulliset osake-, valuutta- ja muut riskit, optimoidaan sijoituskohteiden eli positioiden riski-tuottosuhde sekä päätetään positiokoosta. Vastuullisessa salkunhoidossa on olennaista paitsi tunnistaa voittajayritykset, mutta myös tunnistaa ja kontrolloida riskejä. Visio Allocatorin sijoitusstrategia Erikoissijoitusrahaston Visio Allocatorin sijoitustoiminta keskittyy pääasiassa pohjoismaisille osake- ja korkomarkkinoille markkinatilanteen mukaisesti. Tämän lisäksi rahasto voi sijoittaa vaihtoehtoisiin pääomaluokkiin, esimerkiksi raaka-aineisiin ja kehittyville osakemarkkinoille. Rahasto voi myydä arvopapereita, joita se ei omista myyntihetkellä (lyhyeksimyynti), joten rahasto voi ottaa sekä positiivisen että negatiivisen näkemyksen eri pääomaluokkiin. Rahaston osakesijoitusten nettodelta voi vaihdella -100 %:n ja +200 %:n välillä. Rahaston bruttosijoitusaste voi olla korkeintaan 350 %. Rahaston korkopositioiden ns. modifioitu duraatio voi vaihdella -10 ja +10 välillä. Rahasto voi käyttää johdannaisia sekä suojaustarkoituksessa että sijoitustoiminnan tehostamiseen. Markkinatilanteen mukainen rahaston omaisuuslajien vaihteluväli on seuraava: osakesijoitukset %, korkoinstrumentit % ja raaka-ainejohdannaiset 0-10 %. Rahasto toimii markkinoilla pääasiallisesti portfoliosijoittajana. Rahastosijoittajalla on veroetu puolellaan Sijoittaja saa parhaimman tuoton sijoitukselleen muuttamalla salkkunsa sisältöä ja riskitasoa aktiivisesti. Mikäli suoria osakesijoituksia tekevä sijoittaja haluaa vaihtaa salkkunsa sisältöä esimerkiksi kerran vuodessa, joutuu hän maksamaan vuosittain pääomaveroa.

7 Rahastosijoituksissa tilanne on osuudenomistajan kannalta edullisempi. Niissä veronmaksu lykkääntyy rahasto-osuuden lunastamiseen saakka, jolloin veron maksun siirtyminen tulevaisuuteen lisää rahastosijoituksen kokonaistuottoa. Veroetu on luonnollisesti sitä korkeampi, mitä pidempi sijoitusaika on tai mitä korkeampi tuotto-odotus on. Erikoissijoitusrahasto Allocatorin tekniset tiedot Aloituspäivä Toiminnan tavoite Absoluuttisen tuoton rahasto, joka keskittyy Pohjois-Euroopan osakemarkkinoille. Tavoitetuotto on 12 % per annum osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä. Sijoitusprosessi Rahaston sijoitustoiminta perustuu aktiiviseen allokaatioon eri omaisuusluokkien välillä sekä yksittäisten osakkeiden analysointiin. Osakemarkkina- ja valuuttariskit suojataan salkunhoitajien markkinanäkemysten mukaisesti. Referenssituotto Viimeisin virallinen TyEL perustekorko lisättynä 0,5 % marginaalilla (1H2013 referenssituotto on 4,5 %) Rahaston koko 57 MEUR Hallinnointipalkkio 1,25 % per annum (yli merkinnästä 0,25 % palautetaan sijoittajalle) Tuottosidonnainen palkkio 20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta (merkintäkohtainen high water mark) Valuutta EUR Minimisijoitus EUR Merkinnät ja lunastukset Kuukauden viimeisenä pankkipäivänä, viiden pankkipäivän varoitusajalla Merkintäpalkkio Enintään 1 % Lunastuspalkkio Enintään 0,5 % High Water Mark Kyllä Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB Hallinnoija UB Rahastoyhtiö Oy

8 Pieni sijoitusrahastosanasto sijoittajalle Absoluuttinen tuotto Absoluuttisella tuotolla tarkoitetaan positiivista tuottoa markkinatilanteesta riippumatta, mikä perustuu aktiiviseen sijoituspolitiikkaan. Aktiivisella sijoituspolitiikalla pyritään suojautumaan markkinariskiltä. Tällöin rahaston sijoituksia hajautetaan erilaisiin kohteisiin ja myös johdannaisiin. Arvopaperi Asiakirja tai arvo-osuus, kuten osake, joukkovelkakirja tai sijoitusrahasto-osuus, joka on arvopaperikaupan kohteena. Erikoissijoitusrahasto Sijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain sijoitusrajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi esimerkiksi keskittää sijoitukset vain tiettyihin kohteisiin. Hajauttaminen Sijoitusstrategia, jolla vähennetään alttiutta suunnittelemattomalle riskille. Suunnittelematon riski tarkoittaa riskiä, jota voidaan hallita. Suunnittelemattoman riskin vastakohta on markkinariski eli suunnitelmallinen riski. Hajauttamisessa rahaston sijoituksia painotetaan markkinatilanteen mukaan joko osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin tms. Johdannainen Sijoitusinstrumentti, jonka arvo perustuu jonkin toisen, kohde-etuutena olevan arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden arvoon. Joukkolaina Yritykset, valtio, kunnat ja muut oikeushenkilöt voivat ottaa lainaa yleisöltä laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja. Joukkolaina jaetaan nimellisarvoltaan erisuuruisiksi joukkovelkakirjoiksi. Likvidi Helposti ja nopeasti rahaksi muutettava. Lunastushinta Sijoitusrahasto-osuudesta sen omistajalle maksettava hinta. Markkinariski Yleisen kurssikehityksen vaikutus yksittäisen osakkeen kurssiin. Modifioitu duraatio Korkorahaston arvon herkkyys korkotason muutoksille. Ts. kuinka monta prosenttia rahaston arvo muuttuu, kun korkotaso laskee tai nousee prosenttiyksikön.

9 Osake Osuus yhtiön osakepääomasta. Osakerahastolla tarkoitetaan pääasiassa osakkeisiin varansa sijoittavaa sijoitusrahastoa. Portfolio Sijoitussalkku, joka koostuu useista eri sijoituskohteista. Rahasto-osuus Sijoitusrahasto-osuus. Rahaston pääoma jakautuu keskenään yhtä suuriksi osuuksiksi. Sijoitusrahasto Pääasiassa arvopapereista koostuva kokonaisuus, jonka omistavat siihen sijoittaneet osuudenomistajat osuuksiensa suhteessa. Tuotto-osuus Sijoitusrahaston voitoistaan osuudenomistajille jakama tuotto. Volatiliteetti Rahaston tuoton heilahteluista aiheutuvaa riskiä kuvaava tunnusluku eli ns. standardipoikkeama. Prosenttiluku kertoo, miten rahasto-osuuden tuotto poikkeaa eri aikoina keskimääräisestä vuositason tuotosta. Haluatko keskustella lisää rahastosijoittamisen mahdollisuuksista? Ota yhteyttä niin keskustellaan tavoitteistasi tarkemmin. Janne Mäkelä Partner Confido Capital Oy Lönnrotinkatu 15 C Helsinki Finland GSM +358 (0) Fax +358 (0) Tel (0)