RAHASTOESITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHASTOESITE 1.7.2012"

Transkriptio

1 RAHASTOESITE Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään kunkin rahaston säännöillä. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimista rahastoista on saatavissa lisäksi avaintietoesite. Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä tähän rahastoesitteeseen ja sen liitteenä oleviin sijoitusrahaston sääntöihin, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden, sekä avaintietoesitteeseen. Lyhytkorko -sijoitusrahasto Kotimaa -sijoitusrahasto Eurooppa -sijoitusrahasto Maailma -sijoitusrahasto Itämeri sijoitusrahasto Pitkäkorko sijoitusrahasto Korko Plus sijoitusrahasto Pääomaturva erikoissijoitusrahasto Yrityslaina erikoissijoitusrahasto Maailma Osake-sijoitusrahasto Venäjä erikoissijoitusrahasto Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto Amerikka erikoissijoitusrahasto Pienyhtiöt sijoitusrahasto Kassa sijoitusrahasto Trendi erikoissijoitusrahasto MIKÄ ON SIJOITUSRAHASTO? Sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö kerää sijoittajien varoja yhteen ja sijoittaa ne rahaston sääntöjen mukaan useisiin eri arvopapereihin ja muihin sijoituskohteisiin markkinoilla. Yhdessä varat muodostavat sijoitusrahaston. Sijoitusrahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen. Sijoitusrahaston omistavat sijoitusrahastoon sijoittaneet henkilöt, yritykset ja yhteisöt omistamiensa rahasto-osuuksien suhteessa, ottaen kuitenkin huomioon mahdollisten rahasto-osuussarjojen ja lajien suhteelliset arvot. Sijoitusrahaston hallintoa hoitaa ja rahastoa edustaa rahastoyhtiö, joka myös ohjaa rahaston sijoitustoimintaa. Rahastotoiminta on luvanvaraista ja sitä valvoo Finanssivalvonta. Tässä esitteessä esiteltyjä sijoitusrahastoja hallinnoi Sp- Rahastoyhtiö Oy, jolla on toimintaa varten valtiovarainministeriön myöntämä toimilupa. Sijoitusrahastoja ja niiden toimintaa valvotaan tehokkaasti. Jokaisella sijoitusrahastolla on Finanssivalvonnan vahvistamat säännöt, joissa määritellään rahaston tyyppi ja sijoituspolitiikka. RAHASI OVAT AMMATTILAISEN HOIDOSSA Sijoitusrahastojen varat sijoitetaan sijoitusrahastolain, viranomaisten määräysten ja rahaston sääntöjen mukaan riskin hajauttamisen periaatetta noudattaen. Koska sijoitusrahaston varat sijoitetaan useisiin eri kohteisiin markkinoilla, sijoituksen riski pienenee. Sijoitusrahastoon säästetyt varat ovat sijoitusammattilaisten hoidossa. Sijoittaja saa jo pienelläkin sijoituksella käyttöönsä alan parhaiden sijoitusammattilaisten osaamisen ja suursijoittajien edut. Sijoitusrahasto käy yleensä kauppaa suurilla arvopaperierillä pienemmin kustannuksin kuin yksityinen sijoittaja. SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT Korkorahastot Korkorahastot sijoittavat korkoa tuottaviin arvopapereihin, joiden tuotto-odotukset perustuvat korkomarkkinoiden antamiin mahdollisuuksiin. Sijoituskohteita voivat olla mm. valtion, muiden julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeelle laskemia sitoumuksia. Korkorahastoissa riski liittyy erityisesti korkotason muutoksiin sijoitusaikana (ks. alla Korkoriski). Alhaisin korkoriski on lyhyen koron rahastossa, jonka varat sijoitetaan juoksuajaltaan alle vuoden 1

2 arvopapereihin. Lyhyen koron rahastot jaetaan rahaston juoksuajan ja korkoriskin perusteella Käteisrahastoihin, Rahamarkkinarahastoihin ja Muihin lyhyen koron rahastoihin. Pitkän koron rahastot (ns. joukkolainarahastot) taas sijoittavat korkoa tuottaviin arvopapereihin, joiden juoksuaika on yli vuoden. Koska sijoitusaika on pitempi, on myös riskitaso lyhyen koron rahastoa korkeampi. Yleensä tällöin myös tuotto-odotus on korkeampi. Korkorahaston sijoituksiin voi sisältyä myös mm. luottoriski. (ks. alla Luottoriski). Osakerahastot Osakerahastot sijoittavat nimensä mukaisesti osakemarkkinoille. Osakerahastot seuraavat osakemarkkinoiden kehitystä, minkä vuoksi ne sisältävät enemmän riskiä (ks. alla mm. Osakemarkkinariski). Osakerahastossa sijoitukselle voi odottaa korkeaa tuottoa, mutta myös sijoituksen arvon vaihtelu saattaa olla suurta. Osakerahastot pyrkivät vähentämään riskiä hajauttamalla sijoitukset useaan eri kohteeseen osakemarkkinoilla. Yhdistelmärahastot Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä korkopapereihin että osakkeisiin, jolloin salkunhoitaja voi vaihtaa sijoitusten painopistettä osake- ja korkosijoitusten välillä rahaston sääntöjen puitteissa. Osakesijoitusten vuoksi yhdistelmärahaston tuotto-odotus ja riskitaso ovat yleensä korkorahastoja korkeampi. Erikoissijoitusrahastot Erikoissijoitusrahasto on rahasto, jolla on Finanssivalvonnan antama lupa poiketa sijoitusrahastodirektiivin mukaisista sijoitusrajoituksista. Erikoissijoitusrahaston riskitaso riippuu rahaston sijoituspolitiikasta. Tyypillisesti erikoissijoitusrahastot keskittyvät toiminnassaan yhteen toimialaan tai muuten keskittävät sijoituksiaan pienempään määrään sijoituskohteita. Hedgerahasto Hedgerahasto on yhteisnimitys varsin erilaisille erikoissijoitusrahastoille, joiden sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahastoon sijoitetuille varoille absoluuttista tuottoa kaikissa markkinatilanteissa. Sijoitusrahastojen keskeiset riskit Sijoitusrahaston varat säilytetään erillään muiden sijoitusrahastojen, rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön varoista. Rahaston varoja ei voi käyttää rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön velkojen katteeksi. Rahasto ei voi mennä konkurssiin, joskin markkinatilanteesta riippuen rahastoosuuden arvo voi nousta tai laskea. Rahaston arvon historiallinen kehitys ei ole tae sen tuotosta tulevaisuudessa. Kuhunkin yksittäiseen sijoitusrahastoon liittyvä riski määräytyy rahaston sijoituskohteiden ja -politiikan perusteella. Mitä korkeampaa tuottoa tavoitellaan, sitä suurempi on mahdollisuus sijoituksen arvon vaihteluun. Rahaston riskiä kuvataan usein volatiliteetilla, joka kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä. Kun sijoituksen volatiliteetti kasvaa, kasvaa samalla myös sijoituksen voiton tai tappion mahdollisuus, sillä sen arvonvaihtelut ovat suuremmat. Luku lasketaan rahaston päivätuottojen hajonnasta ja se on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Aktiiviriski Aktiiviriski on aktiivisen salkunhoidon tuloksena syntyvä riski suhteessa vertailuindeksiin ja se ilmenee siinä, kuinka voimakkaasti rahaston arvon kehitys heilahtelee suhteessa vertailuindeksin kehitykseen. Aktiivisella salkunhoidolla eli ottamalla aktiivista näkemystä sijoituskohteiden positiivisesta tai negatiivisesta kehityksestä pyritään saavuttamaan vertailuindeksiä parempi tuotto. Aktiivinen näkemys ilmenee yleensä siten, että rahastosalkun sijoitusten painotukset poikkeavat vertailuindeksistä. Salkunhoitaja ylipainottaa niitä sijoituskohteita, jotka näkemyksen mukaan antavat rahastolle paremman tuoton ja alipainottaa vastaavasti heikomman tuotto-odotuksen mukaisia sijoituksia. Aktiiviriskin seurauksena rahaston arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksin arvonkehityksestä niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Vastaavasti passiivisella salkunhoidolla tarkoitetaan pysyttäytymistä vertailuindeksin mukaisissa sijoituksissa ja sillä pyritään saavuttamaan vertailuindeksin mukainen tuotto. Korkoriski Rahaston sijoitusten arvoon saattaa vaikuttaa korkoriski. Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että rahaston sijoituskohteiden arvo voi muuttua yleisen korkotason noustessa tai laskiessa. Korkotason muutokset vaikuttavat yleensä käänteisesti rahaston arvoon eli korkotason nousulla on negatiivinen vaikutus sijoituskohteiden nykyarvoon ja korkotason laskulla on positiivinen vaikutus sijoituskohteiden nykyarvoon. Nousun ja laskun voimakkuus riippuu sijoitusten juoksuajasta mitä pitempi juoksuaika, sitä suurempi on korkojen muutoksen vaikutus rahaston arvoon. Korkoriskiä mitataan tyypillisesti modifioidulla duraatiolla. Esimerkiksi modifioitu duraatio 2 tarkoittaa sitä, että korkotason noustessa kerralla yhdellä prosenttiyksiköllä rahaston sijoitusten nykyarvo laskee 2 prosenttia. Osakemarkkinariski Osakkeisiin sijoittaviin rahastoihin liittyy aina riski sijoituksen markkina-arvon vaihteluista. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys niillä 2

3 markkina-alueilla, joihin rahasto sijoittaa, vaikuttaa rahaston arvoon. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Pitkä sijoitusaika kasvattaa positiivisen tuoton todennäköisyyttä ja pienentää negatiivisen tuoton todennäköisyyttä. Toimialariski Toimialariskillä tarkoitetaan tietyn sektorin tai toimialan taantuman vaikutusta rahaston sijoituksiin, jolloin tällaisten sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti osakemarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Markkina-alueriski Rahasto kohdistaa sijoituksensa suuressa määrin tietyn kohdemaan tai alueen arvopaperimarkkinoille, joten rahaston sijoituksiin voi kohdistua merkittävää maariskiä. Maariskillä tarkoitetaan maantieteelliseen alueeseen, talousalueeseen tai yksittäiseen valtioon kohdistuvaa riskiä, jolla voi olla vaikutusta rahaston sijoitusten arvonkehitykseen. Nämä riskit voivat olla esimerkiksi poliittisia tai taloudellisia tai talousalueen keskuspankkien korko- ja valuuttakurssipolitiikkaan liittyviä riskejä. Tyyliriski Sijoitustyylillä tarkoitetaan sitä, että rahasto sijoittaa tietyn tyylisiin tai kokoisiin yhtiöihin ja siten sijoitusten jakauma voi poiketa tältä osin laajasta osakemarkkinasta. Tällaisia tyylirahastoja voivat olla esimerkiksi arvo-, kasvu-, osinko- tai pienyhtiöiden osakkeisiin sijoittavat rahastot. Tyyliriskillä tarkoitetaan sitä, että rahaston sijoitustyyli vaikuttaa rahaston arvonkehitykseen ja se voi poiketa merkittävästi arvopaperimarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Likviditeettiriski Likviditeettiriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa rahaston sijoituskohteena olevia arvopapereita ei saada muutettua käteiseksi toivotussa aikataulussa kohtuulliseen hintaan. Jos likviditeettiriski on korkea, kaupankäynti arvopapereilla tapahtuu harvakseltaan tai volyymi on pientä. Toteutettaessa kauppa tällaisessa tilanteessa voi sijoituksen arvo liikkua voimakkaasti ylös- tai alaspäin. Likviditeettiriskin realisoituminen voi vaikuttaa myös rahastolunastusten aikatauluun. Luottoriski Rahaston sijoitusten arvoon saattaa vaikuttaa luottoriski. Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että rahaston sijoituskohteiden arvo voi muuttua luottoriskilisien noustessa tai laskiessa arvopaperimarkkinoilla. Luottoriskilisällä tarkoitetaan lainan liikkeeseenlaskijan velkasitoumusten riskilisää suhteessa valtion liikkeeseen laskemiin velkasitoumuksiin. Luottoriskilisän muutokset vaikuttavat yleensä käänteisesti rahaston arvoon eli riskilisien nousulla on negatiivinen vaikutus sijoituskohteiden nykyarvoon ja riskilisien laskulla on positiivinen vaikutus sijoituskohteiden nykyarvoon. Luottoriski voi toteutua myös yksittäisen liikkeeseenlaskijan konkurssina, maksukyvyttömyytenä tai luottojen uudelleenjärjestelynä. Valuuttariski Rahaston valuuttakurssiriski tarkoittaa sitä, että rahaston muiden kuin euromääräisten sijoitusten arvo vaihtelee valuuttakurssien muutoksista johtuen. Jos rahasto on euromääräinen, mutta sillä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, vaikuttavat valuuttakurssien muutokset sijoituksen arvoon. Valuuttojen muutokset suhteessa euroon vaikuttavat rahaston arvoon siten, että esimerkiksi rahaston USA:n dollarimääräisten sijoitusten arvo nousee USA:n dollarin vahvistuessa euroon nähden ja alenee USA:n dollarin heikentyessä euroon nähden. Säilytys- ja selvitysriski Selvitysriskillä tarkoitetaan riskiä menetyksestä, joka johtuu siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli selvitystilanteessa ei toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti siitä huolimatta, että toinen sopijapuoli on toiminut sopimuksen mukaisesti. Riski voi toteutua, jos vastapuoli sopimuksen vastaisesti toimittaa arvopaperin tai maksun myöhässä tai muuten toimii vastoin sovittua tapaa. Säilytysriskillä tarkoitetaan riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään kokonaan tai osittain tämän huolimattoman tai petollisen toiminnan, maksukyvyttömyyden tai muun syyn perusteella. Toimintatapojen eroista johtuen on selvitys- ja säilytysriskien toteutumisen todennäköisyys suurempi arvopaperitransaktioissa, joissa vastapuoli toimii kehittyvien maiden paikallisilla arvopaperimarkkinoilla, kuin vastaavissa transaktioissa kehittyneillä markkinoilla. Poliittiset riskit Rahaston sijoituskohteena oleviin markkinoihin sisältyy poliittista riskiä, joka saattaa realisoitua rahaston arvoon vaikuttavana markkinariskinä. Tämän kaltaisena poliittisena riskinä voidaan ymmärtää esimerkiksi sodat sekä yllättävät muutokset rahaston sijoituskohteena olevan markkina-alueen talouspolitiikassa tai poliittisessa ympäristössä, joilla saattaa olla odottamatonta vaikutusta rahaston sijoituskohteena olevien arvopapereiden hintoihin. Rahaston sijoituskohteena oleviin markkinoihin sisältyy poliittista riskiä, joka saattaa realisoitua rahastoon vaikuttavana operatiivisena riskinä. Tämän 3

4 kaltainen poliittinen riski voi ilmetä erilaisina sanktioina, kuten esimerkiksi veroseuraamuksina, valuuttasäännöstelynä ja varojen kotiuttamisen vaikeuttamisena ulkomailta. Näillä tekijöillä saattaa olla vaikutusta rahaston sijoituskohteena olevien arvopaperien hintoihin tai rahastojen lunastusaikatauluihin. Operatiiviset riskit Operatiivisella riskillä tarkoitetaan riskiä, joka aiheutuu esimerkiksi ulkoisista tekijöistä ja teknologiasta tai henkilöstön, organisaation tai sisäisten prosessien puutteellisesta toiminnasta. Nämä riskit voivat realisoitua esimerkiksi ITjärjestelmien toimintahäiriönä kauppojen selvitysja säilytysjärjestelmässä, millä voi olla negatiivista vaikutusta esimerkiksi rahaston sijoituskohteena olevan arvopaperin kaupankäyntiin. RAHASTOSIJOITTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ Force Majeure riskit Force Majeure -riskeillä tarkoitetaan sopimuksista riippumattomia, ennalta arvaamattomia ja ylivoimaisia seurauksia aiheuttavia tekijöitä, jotka merkitsevät riskiä toiminnan jatkuvuudesta ja joista sopimusosapuolet eivät tyypillisesti ole vastuussa. Force Majeure -riskejä voivat olla esimerkiksi vakavat luonnonkatastrofit, kapinat, lakot ja sotatilat. Force Majeure -riskien realisoituminen saattaa vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi rahaston sijoituskohteena olevien arvopapereiden hintoihin tai rahaston mahdollisuuksiin käydä arvopaperikauppaa. Sijoitus rahastoon tehdään merkitsemällä rahastoosuuksia. Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuudelle käyvän arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Rahastojen arvopaperit arvostetaan julkisessa hinnanseurantajärjestelmässä vallitsevaan päätöskurssiin ja korkoa tuottavien instrumenttien arvostushetki on klo 15. Rahasto-osuuksien arvot ilmoitetaan arvonlaskentapäivää seuraavana pankkipäivänä. Tällä arvolla rahasto-osuuksia voidaan merkitä. Jos sijoittaja haluaa muuttaa rahastosijoituksensa käteiseksi, rahastoyhtiö on velvollinen lunastamaan osuudet päivän arvolla. Rahasto-osuuden arvo on saatavissa en konttoreissa sekä Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä sekä internetissä osoitteessa Osuudenomistajan pyynnöstä on osuudenomistajalle näytettävä rahastokohtainen lista Sp-Rahastoyhtiö Oy:n rahastojen rahastoosuuksien arvojen julkistamisessa tapahtuneista olennaisista virheistä. Lista on nähtävissä Sp- Rahastoyhtiö Oy:ssä. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen merkintä ja lunastus tapahtuu suomalaisten en konttoreissa sekä Sp- Rahastoyhtiö Oy:ssä. Internet-pankkisopimuksen tehneillä asiakkailla on mahdollisuus tehdä merkintä internetissä osoitteessa Jos merkintäsumma on rahaston pankkitilillä ennen klo 15.00, rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan samalle päivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon. Mikäli merkintäsumma on rahaston pankkitilillä vasta klo tai sen jälkeen, toteutetaan merkintä seuraavana pankkipäivänä laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Merkinnän edellytyksenä on, että rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat rahastokohtaisia ja ne on ilmoitettu tämän esitteen lopussa olevasta hinnastossa (ks. alla Palkkiot) sekä internetissä osoitteessa sekä Rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastuspaikkana toimiva saa kannustinpalkkiota rahastomyynnin perusteella. Kannustinpalkkion suuruus voi perustua rahastomerkintöihin, lunastuksiin tai pankin kautta merkittyyn rahastokantaan. Kannustinpalkkion tarkoituksena on kattaa pankille rahasto-osuuksien merkinnöistä, lunastuksista ja hallinnoinnista aiheutuneet kulut, eikä sen maksaminen näin ole asiakkaan edun vastaista. Rahaston arvo lasketaan vähentämällä rahaston varoista rahaston velat. Rahasto-osuuden arvo on rahaston arvo jaettuna liikkeessä olevien rahastoosuuksien määrällä kuitenkin siten, että A- osuuksien ja mahdollisten eri rahasto-osuussarjojen arvossa otetaan huomioon rahastoosuuksille maksetut tuotto-osuudet ja eri osuussarjojen poikkeavat hallinnointipalkkiot. Hallinnointi- ja säilytyspalkkioilla katetaan hallinnointiyhtiölle ja säilytysyhteisölle rahaston hallinnoinnista aiheutuneet kulut. Tietoa rahastokohtaisista hallinnointi- ja säilytyspalkkioista löytyy tämän esitteen lopussa olevasta hinnastossa (ks. alla Palkkiot) sekä internetissä osoitteessa sekä Rahastoyhtiö voi osuudenomistajien edun sitä vaatiessa tai muusta erityisen painavasta syystä Finanssivalvonnan luvalla keskeyttää rahastoosuuksien merkinnät. 4

5 Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää osuuksien lunastukset, jos markkinapaikat, joita voidaan Rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen pitää päämarkkinapaikkoina, on muusta kuin ennalta arvattavasta syystä suljettu tai kaupankäyntiä on sanotuilla markkinoilla rajoitettu tai normaaliin tiedonvälitykseen liittyvien häiriöiden vuoksi tai jos rahasto-osuudenomistajien etu sitä muutoin vaatii. Rahasto-osuuden omistajat saavat vuosittain rahastoyhtiöltä salkkuraportin rahasto-omistuksistaan, mahdollisista rahasto-osuuksien myynneistä saamistaan myyntivoitoista tai tappioista sekä tuotto-osuuksista. Sijoittajalla on oikeus saada ennen rahasto-osuuden merkintää maksutta avaintietoesite, rahastoesite, vuosikertomus ja sen jälkeen ilmestynyt puolivuosikatsaus. Nämä ovat saatavissa merkintäpaikoissa sekä internetissä osoitteissa sekä SIJOITUSRAHASTOJEN VOITONJAKO JA VEROTUS Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimilla sijoitusrahastoilla voi olla sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). Eri osuussarjat ilmenevät rahaston säännöistä. Sääntöjen mukaan rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää A-osuuksien omistajille jaettavasta tuotosta ja sen maksamisesta. Tuottoosuutena jaetaan vähintään rahaston säännöissä määritelty osuus tuotonjakopäivän rahasto-osuuden arvosta. Tuotto maksetaan rahastoyhtiön pitämään rekisteriin jakopäivänä merkitylle rahasto-osuuden omistajalle hänen ilmoittamalleen pankkitilille. Jos omistaja ei ole ilmoittanut pankkitiliä, on hän oikeutettu nostamaan rahasto-osuudelle tulevan tuoton rahastoyhtiöstä. Tuotto- ja kasvuosuuksien suhteelliset arvot määräytyvät tuotto-osuuksien omistajille jaettavan tuoton mukaan. Tuoton maksu muuttaa tuotto- ja kasvuosuuksien arvojen välistä suhdelukua. Suhdeluku määräytyy tuotonjakopäätöksen jälkeen jakamalla tuotto-osuuden arvo (ilman maksettavaa tuottoa) kasvuosuuden arvolla. Tätä suhdelukua käytetään seuraavan tuotonjakopäätöksen tekemiseen asti. Kasvuosuuden arvo lasketaan jakamalla Rahaston arvo kasvuosuuksien ja suhdeluvulla kerrotun tuotto-osuuksien lukumäärän yhteenlasketulla määrällä. Tuotto-osuuden arvo on kasvuosuuden arvo suhdeluvulla kerrottuna. Tuotto- ja kasvuosuuden arvo on sama ja suhdeluku on yksi ensimmäiseen tuotonjakopäätökseen asti. Sijoitusrahaston tuotonjaossa pyritään tasaisuuteen, mistä johtuen tuotonjako ei ole sidottu sijoitusrahaston tilikauteen eikä viimeksi päättyneen tai aikaisempien tilikausien tulokseen. Tuotonjako vaikuttaa vähentävästi A-osuuden arvoon, minkä seurauksena rahasto-osuuden arvo saattaa laskea alle sen merkintähinnan. Koska B-osuudet ovat kasvuosuuksia, pääomitetaan A-osuuksille jaettavaa tuottoa vastaava osuus B-osuuksille siten, että B-osuuksien suhteellinen osuus rahaston pääomasta kasvaa eikä B-osuuksien arvo muutu tuotonjaon seurauksena. Sijoittajalla on oikeus saada ennen rahasto-osuuden merkintää maksutta rahastoesite, avaintietoesite, vuosikertomus ja sen jälkeen ilmestynyt puolivuosikatsaus. Nämä ovat saatavissa merkintäpaikoissa sekä internetissä osoitteessa tai Suomen verolainsäädännön mukaan sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä. Ne eivät maksa tulo- eivätkä varallisuusveroa. Sijoitusrahasto-osuudelle jaettu tuotto ja lunastuksen yhteydessä mahdollisesti saatava myyntivoitto eli luovutusvoitto ovat yksityishenkilölle pääomatuloa, joista peritään 30 prosentin vero (v. 2012) tai 32 prosentin (yli euron pääomatuloista) veron omistusajasta riippumatta. Yleishyödyllisille yhteisöille rahasto-osuuksien omistus, tuotto-osuudet ja luovutusvoitot ovat verovapaita. Muiden yhteisöjen osalta noudatetaan niitä koskevia verosäännöksiä. Rahastoyhtiö pidättää veron tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksenä. Rahastoyhtiö antaa tiedot mahdollisista tuottoosuuksista sekä myyntivoitoista ja tappioista suoraan verottajalle. Kasvuosuuksille ei jaeta vuotuista tuotto-osuutta, vaan tuotto lisätään pääomaan. Sijoittajan kasvuosuuksista saama tuotto tulee verotettavaksi vasta myynnin yhteydessä mahdollisesti saatavana luovutusvoittona. Sijoittajan tulee tarkistaa tietojen oikeellisuus veroehdotuksestaan ja korjata mahdolliset virheellisyydet ja puuttuvat tiedot. Saman sijoitusrahaston tuotto-osuuksien vaihto kasvuosuuksiksi ja päinvastoin on verovapaata. Vaihdettaessa sijoitus saman rahastoyhtiön hallinnoimasta rahastosta toiseen katsotaan vaihto myynniksi ja ostoksi, jolloin mahdollisesta myyntivoitosta joudutaan maksamaan veroa. Myyntivoiton veroa ei kuitenkaan peritä, jos 5

6 luovutusten (myyntien) arvo verovuonna ei ylitä 1000 euroa. Lunastuksen yhteydessä mahdollisesti syntyneen luovutustappion voi vähentää verovuonna ja sitä seuraavan viiden vuoden aikana saatavista myyntivoitoista (sovelletaan verovuodesta 2010 alkaen). Lisäksi sijoittaja voi vähentää verotuksessa osuuden hankinta- ja myyntikulut eli perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot. Vaihtoehtoisesti sijoittaja voi tehdä luovutusvoiton verotuksessa laskennallisen vähennyksen eli hankintameno-olettaman. Hankintamenona voidaan vähentää 20 prosenttia, jos osuudet on omistettu alle 10 vuotta ja 40 prosenttia, jos osuudet on omistettu vähintään 10 vuotta. Tappiot eivät kuitenkaan ole vähennyskelpoisia luovutusten hankintamenojen ollessa alle 1000 euroa. OMISTAJAOHJAUS Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt periaatteet Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen osakeomistusten tuottaman äänioikeuden käyttämisestä Rahastoyhtiön omistajaohjauksen tarkoituksena on osuudenomistajien yhteisten etujen valvominen. Rahasto-osuudenomistajien yhteisen edun voidaan määritellä tarkoittavan heidän omistamien rahasto-osuuksien arvon mahdollisimman hyvää kehitystä. Rahastotoiminnan luonteesta johtuen yksittäisten osuudenomistajien intressit voivat erota toisistaan paljonkin riippuen heidän suunnittelemastaan sijoitusajasta. Sijoitusrahastotoiminta perustuu jatkuvuuteen. Sp- Rahastoyhtiö Oy katsoo, että osakesijoittaminen on luonteeltaan pitkäjänteistä toimintaa, ja yhtiö suosittaa osakerahastoja asiakkailleen pääsääntöisesti pitkäaikaisiksi sijoituksiksi. Näin myös rahastoyhtiön omistajapolitiikalla pyritään rahastojen omistusten pitkän tähtäimen arvonnousuun. Rahasto-osuudenomistajien yhteisten etujen mukaan toimiminen tarkoittaa, että muiden intressien, kuten esimerkiksi rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden etujen, tulee väistyä, mikäli ne poikkeavat osuudenomistajien edusta. Sp-Rahastoyhtiö Oy harkitsee yhtiökokouksiin osallistumisen ottaen huomioon yhtiökokouksen esityslistan sisällön ja rahastoyhtiön vaikutusmahdollisuudet yksittäisessä kokouksessa. Rahastoyhtiö käyttää äänioikeuttaan silloin, kun äänestämisellä voidaan perustellusti odottaa olevan myönteinen vaikutus rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen omistusten arvon myönteiseen kehittymiseen pitkällä aikavälillä. Hallitus on valtuuttanut rahastoyhtiön toimitusjohtajan toimimaan hallituksen linjauksen mukaisella tavalla. Rahastoyhtiö antaa selvityksen äänioikeuden käyttämisestä yksittäisissä tapauksissa puolivuosikatsauksessa ja vuosikertomuksessa. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka on luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa ARVONLASKENNAN MAHDOLLISTEN VIRHEIDEN OSALTA NOUDATETTAVA MENETTELY Sijoitusrahastolain 98 :n 3 momentin mukaan rahastoyhtiön on viipymättä oikaistava rahastoosuuden arvon julkistamisessa tapahtunut olennainen virhe. Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt jakaa yhtiön hallinnoimat rahastot arvonlaskennan virheen olennaisuutta määriteltäessä sijoitusrahaston vuotuisen volatiliteetin perusteella Rahoitustarkastuksen määrittämiin luokkiin seuraavasti: I luokka: sijoitusrahastot, joiden vuotuinen volatiliteetti on 10 % II luokka: sijoitusrahastot, joiden vuotuinen volatiliteetti on 5 % ja < 10 % III luokka: sijoitusrahastot, joiden vuotuinen volatiliteetti on > 2 % ja < 5 % IV luokka: sijoitusrahastot, joiden vuotuinen volatiliteetti on 2 % Olennaisena arvonlaskennan virheenä pidetään virhettä, joka on suuruudeltaan: 0,5 % sijoitusrahaston arvosta luokkaan I kuuluvissa sijoitusrahastoissa 0,3 % sijoitusrahaston arvosta luokkaan II kuuluvissa sijoitusrahastoissa 0,2 % sijoitusrahaston arvosta luokkaan III kuuluvissa sijoitusrahastoissa 0,1 % sijoitusrahaston arvosta luokkaan IV kuuluvissa sijoitusrahastoissa. Volatiliteetti (standardipoikkeama) määritetään Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry:n antaman tunnuslukuja koskevan suosituksen (Suositus eräiden tunnuslukujen säännöllisestä raportoinnista ) liitteen 1 mukaisesti. Luokittelu tehdään osavuosikatsauksessa tai vuosikertomuksessa julkaistun volatiliteetti -tunnusluvun perusteella ja sitä sovelletaan kunnes seuraava luku on julkistettu. Jos rahastolla ei vielä ole kolmen kuukauden tuottohistoriaa, kuuluu rahasto luokkaan IV. 6

7 Kiinteän ja tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion ja säilytysyhteisölle maksettavan palkkion tai muiden sijoitusrahaston varoista veloitettavien vastaavan tyyppisten palkkioiden laskennassa tapahtunutta virhettä pidetään kuitenkin aina olennaisena. Tieto olennaisesta virheestä toimitetaan kaikille virheen vaikutusaikana merkintöjä tai lunastuksia tehneille osuudenomistajille kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Rahastoyhtiö pitää kaikista arvonlaskennassa tapahtuneista virheistä luetteloa, joka on nähtävissä rahastoyhtiössä. Rahastoyhtiön korvaa mahdollisista arvonlaskennan olennaisista virheistä aiheutuneet tappiot sijoitusrahastolle ja osuudenomistajille Finanssivalvonnan ohjeen mukaisesti. Koska suurten tapahtumamäärien korvaaminen erittäin pienten menetysten osalta aiheuttaa rahastoyhtiölle huomattavia hallinnollisia kustannuksia, ja tämä voi koitua lopulta myös osuudenomistajien vahingoksi, rahastoyhtiö soveltaa yksittäisille osuudenomistajille korvattavaan tappioon vähimmäismäärää, jonka suuruus on viisi euroa. SP-RAHASTOYHTIÖN SIJOITUSRAHASTOT Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto pitkällä aikavälillä valitun sijoituspolitiikan mukaisella riskillä. Lyhytkorko -sijoitusrahasto Lyhytkorko -sijoitusrahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa euromääräisiin pankkien ja yritysten, Euroopan Unionin valtioiden, euroalueen kuntien, kuntayhtymien ja niitä vastaavien alueellisten julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin tai takaamiin obligaatioihin ja rahamarkkinainstrumentteihin, kuten valtion velkasitoumuksiin, pankkien sijoitustodistuksiin sekä kunta- ja yritystodistuksiin. Rahaston aloituspäivä oli ja sen voimassa olevat säännöt on vahvistettu Suomessa Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). Salkunhoitajana toimii Sp- Rahastoyhtiö Oy. Rahaston korkoriski voi duraatiolla mitattuna olla enintään yksi vuosi. Korkoriskillä tarkoitetaan rahaston sijoituskohteiden arvon muuttumista korkotason muuttuessa. Nousun ja laskun voimakkuus riippuu sijoitusten juoksuajasta mitä pitempi juoksuaika, sitä suurempi on korkojen muutoksen vaikutus rahaston arvoon. Korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston arvoon, eli korkotason laskiessa rahaston sijoituskohteiden arvo nousee ja vastaavasti korkotason noustessa laskee. Rahaston sijoituksiin voi sisältyä myös mm. luottoriskiä. Luottoriski tarkoittaa rahaston sijoituskohteiden arvon muutosta luottoriskilisän noustessa tai laskiessa arvopaperimarkkinoilla. Suositeltava sijoitusaika on vähintään 6 kuukautta. Rahastosijoitusten riskeistä on kerrottu edellä sivuilla 1-4. Rahaston vertailuindeksi on Bloomberg Euro Cash Index Libor TR 3 months -indeksi. Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää vertailuindeksin tuotto. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja salkun suojaamiseen ja käteisvarojen hoidon tehostamiseen. Rahaston salkun kiertonopeus oli oli 35,19. Lyhytkoron volatiliteetti per oli 0,3 *). Kotimaa -sijoitusrahasto Kotimaa -sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisiin osakkeisiin arvoperusteisesti. Suomalaisena osakkeena pidetään arvopaperia, jonka liikkeeseenlaskijan kotipaikka on Suomessa tai joka on noteerattu Suomessa. Arvo-osakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa yritysten taseista laskettuun oman pääoman arvoon eli substanssiarvoon. Lisäksi osakkeiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota yrityksen tuloksenteko- ja osingonmaksukykyyn sekä toimintaympäristön kehitykseen pitkällä aikavälillä. Rahasto aloitti toimintansa ja sen voimassa olevat säännöt on vahvistettu Suomessa Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen sijoitusrahasto (UCITS). Salkunhoitajana toimii Sp- Rahastoyhtiö Oy. Rahasto sopii sijoittajille, jotka pitävät rahastoja kätevänä tapana osallistua suomalaisten pääomamarkkinoiden kehitykseen. Se sopii myös kokeneemmille sijoittajille, jotka toivovat saavuttavansa määrätyt sijoitustavoitteet. 7

8 Sijoittajalla on oltava kokemusta tuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Sijoittajan on voitava hyväksyä osakemarkkinoiden tilapäinen epäsuotuisa kehitys, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, joilla on mahdollisuus tehdä sijoitus vähintään 7 vuodeksi. Rahasto on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Sijoittajan arvopaperisalkussa se voi muodostaa salkun ytimen. Koska Rahasto on suomalaisiin arvo-osakkeisiin sijoittava osakerahasto, Suomen osakemarkkinoiden ja kansantalouden muutokset vaikuttavat rahaston arvon muutokseen kansainvälisesti hajauttavaa rahastoa enemmän. Rahasto voi käyttää vakioituja johdannaisinstrumentteja salkun suojaamiseen ja käteisvarojen hoidon tehostamiseen. Rahastosijoitusten riskeistä on kerrottu edellä sivuilla 1-4. Rahaston vertailuindeksi on OMX Helsinki Cap -tuottoindeksi. Arvo-osakkeisiin sijoittamisen seurauksena rahaston sijoitukset eri toimialoille poikkeavat kuitenkin merkittävästi vertailuindeksin jakaumasta. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahaston salkun kiertonopeus oli 164,87. Kotimaan volatiliteetti per oli 28,0 *). Eurooppa -sijoitusrahasto Eurooppa -sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin. Eurooppalaisena arvopaperina pidetään arvopaperia, jonka liikkeeseenlaskijan kotipaikka on jossakin Euroopan maassa tai joka on noteerattu Euroopassa. Osakkeiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota yrityksen tuloksenteko- ja osingonmaksukykyyn sekä toimintaympäristön kehitykseen pitkällä aikavälillä. Rahasto aloitti toiminansa ja sen voimassa olevat säännöt on vahvistettu Suomessa Eurooppa on sijoitusrahastodirektiivin mukainen sijoitusrahasto (UCITS). Salkunhoitajana toimii Sp- Rahastoyhtiö Oy. Rahasto sopii sijoittajille, jotka pitävät rahastoja kätevänä tapana osallistua eurooppalaisten pääomamarkkinoiden kehitykseen. Se sopii myös kokeneemmille sijoittajille, jotka toivovat saavuttavansa määrätyt sijoitustavoitteet. Sijoittajalla on oltava kokemusta tuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Sijoittajan on voitava hyväksyä osakemarkkinoiden tilapäinen epäsuotuisa kehitys, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, joilla on mahdollisuus tehdä sijoitus vähintään 7 vuodeksi. Rahasto on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Sijoittajan arvopaperisalkussa se voi muodostaa salkun ytimen. Rahaston rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat eurooppalaisiin osakemarkkinoihin ja kansantalouden muutoksiin liittyvät riskit. Rahasto voi käyttää vakioituja johdannais-instrumentteja salkun suojaamiseen ja käteis-varojen hoidon tehostamiseen. Arvo- ja kasvuosakkeisiin sijoittamisen seurauksena rahaston sijoitukset eri toimialoille saattavat kuitenkin poiketa merkittävästi vertailuindeksin jakaumasta. Rahastosijoitusten riskeistä on kerrottu edellä sivuilla 1-4. Rahaston vertailuindeksi on MSCI Europe Net Total Return EUR tuottoindeksi. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahaston salkun kiertonopeus oli 144,55. Euroopan volatiliteetti per oli 19,4 *). Maailma sijoitusrahasto Maailma sijoitusrahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa osake- ja korkorahastoihin kansainvälisesti. Sijoittaja saa käyttöönsä sekä yksittäisten sijoitusrahastojen salkunhoitajien ammattitaidon että ammattilaisen tekemän valinnan eri sijoitusrahastojen välillä. Rahasto aloitti toimintansa ja sen voimassa olevat säännöt on vahvistettu Suomessa Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen sijoitusrahasto (UCITS). Rahaston salkunhoito on varainhoitosopimuksen nojalla ulkoistettu SEB:lle. 8

9 Rahasto sopii sijoittajille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta rahastosijoittamisesta. Se sopii myös kokeneemmille sijoittajille, jotka haluavat hajauttaa salkkuaan kansainvälisesti. Sijoittajalta ei vaadita pääomamarkkinoiden tuotteiden tuntemusta. Sijoittajan tulee voida hyväksyä osake- tai korkomarkkinoiden tilapäinen epäsuotuisa kehitys, minkä vuoksi rahastoon tulisi sijoittaa varoja, jotka voidaan pitää rahastossa vähintään viisi vuotta. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahaston arvonkehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat osakemarkkina-, valuuttakurssi-, luottoja korkoriski. Rahaston arvonmuutokseen vaikuttavat osake- ja korkomarkkinoiden sekä kansantalouden muutokset. Kansainvälisessä yhdistelmärahastossa vaikutukset ovat kuitenkin yleensä yksittäiselle markkinalle tai yhteen sijoitusluokkaan sijoittavaa rahastoa vähäisemmät. Rahasto voi käyttää vakioituja johdannaisinstrumentteja salkun suojaamiseen ja käteisvarojen hoidon tehostamiseen. Rahastosijoitusten riskeistä on kerrottu edellä sivuilla 1-4. Maailman vertailuindeksinä käytetään painotettua keskiarvoa seuraavista indekseistä: 12 % OMX Helsinki CAP, 26 % MSCI Europe, 17 % MSCI North America, 3 % MSCI Japan, 2 % MSCI AC Far East ex Japan sekä 30 % JP Morgan EMU Bond ja 10 % 3 kk:n Euribor indeksi. Neutraalitilanteessa rahaston sijoituksista 60 % on suomalaisissa ja kansainvälisissä osakerahastoissa ja 40 % euroalueen korkorahastoissa. Osakerahastosijoitusten minimipaino salkussa on 20 % ja maksimipaino 90 % loppuosan ollessa aina sijoitettuna korkorahastoihin ja käteiseen. Rahaston salkun kiertonopeus oli 50,00 ja volatiliteetti per ,7 *). Itämeri sijoitusrahasto Itämeri -sijoitusrahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti Pohjoismaiden ja Baltian osakemarkkinoille. Enintään neljännes rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan talousalueen osakemarkkinoille ja enintään viidennes rahaston arvosta Venäjän osakemarkkinoille. Osakesijoitukset voidaan toteuttaa suorina osakesijoituksina tai sijoitusrahastojen kautta. Rahasto aloitti toimintansa Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Suomessa Itämeri on sijoitusrahastodirektiivin mukainen sijoitusrahasto (UCITS). Salkunhoitajana toimii Sp-Rahastoyhtiö Oy. Sijoittajalta ei vaadita pääomamarkkinoiden tuotteiden tuntemusta. Rahasto sopii korkeaa tuottoa tavoittelevalle pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka hyväksyy sijoitusten voimakkaankin arvonvaihtelun. Erityisesti rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä pohjoismaisten ja Baltian alueen yhtiöiden tuottomahdollisuuksista. Suositeltava sijoitusaika rahastoon on seitsemän vuotta. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Sijoittajan on voitava hyväksyä osakemarkkinoiden tilapäinen epäsuotuisa kehitys. Pohjoismaiden osakemarkkinoiden yleinen kehitys heijastuu rahaston arvoon, joka lyhyellä aikavälillä voi heilahdella voimakkaastikin. Rahaston riskiä pyritään pienentämään sijoitusten tehokkaalla hajautuksella. Euroalueen ulkopuolelle tehtyihin osakesijoituksiin sisältyy myös valuuttakurssiriski. Venäjän osakemarkkinoihin liittyviä riskejä ovat lainsäädännölliset sekä poliittiset riskit, vastapuoliin liittyvät riskit, likviditeettiriski ja valuuttakurssiriski. Riskien toteutuessa osakkeiden hinta voi myös laskea voimakkaasti. Rahasto voi käyttää vakioituja johdannaisinstrumentteja salkun suojaamiseen ja käteisvarojen hoidon tehostamiseen. Rahastosijoitusten riskeistä on kerrottu edellä sivuilla 1-4. Rahaston vertailuindeksinä käytetään VINX Benchmark Cap EUR (NI)Net Return -indeksiä. Rahasto pyrkii kohtuullista riskiä ottamalla saavuttamaan vertailuindeksiä paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston salkun kiertonopeus oli 172,28 ja volatiliteetti per ,5 *). Pitkäkorko -sijoitusrahasto Pitkäkorko -sijoitusrahasto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa euroalueen valtioiden euromääräisiin viitelainoihin. Rahaston aloituspäivä oli Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Suomessa Rahasto on 9

10 sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). Salkunhoitajana toimii Sp-Rahastoyhtiö Oy. Rahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat maltillisella riskitasolla sijoittaa varansa hyvin hajautettuihin pitkiin korkosijoituksiin sijoittavaan rahastoon keskipitkällä sijoitushorisontilla. Suositeltava sijoitusaika on vähintään 2 vuotta. Sijoittajalta ei vaadita pääomamarkkinoiden tuotteiden tuntemusta. Rahasto sopii kaikille riskitoleranssiryhmille. Rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeismpiä riskejä ovat korko-, markkina-alue- ja luottoriski. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa euroalueen valtioiden viitelainoihin, joten rahaston liikkeeseenlaskijariski ja likviditeettiriski ovat alhaisia. Rahaston tuotto-odotus ja hinnanvaihtelut vastaavat euroalueen valtioiden viitelainojen yhteistä kehitystä ja markkinariskiä. Korkomarkkinoiden tuotonvaihtelut ovat keskimäärin osakemarkkinoiden vaihtelua maltillisempia, joten rahaston riski on selvästi pienempi kuin osakerahastoilla. Korkotason yleinen nousu vaikuttaa rahaston korkosijoitusten arvoon heikentävästi ja vastaavasti korkotason lasku vahvistaa korko-sijoitusten arvon kehitymistä positiiviseen suuntaan. Luottoriskiin vaikuttavat sijoituskohteina olevien maiden kansantalouden tila ja velkaantuneisuus. Sijoitusrahaston korkoriski voi duraatiolla mitattuna olla enintään 15 vuotta. Sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää rahaston vertailuindeksin tuotto hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja salkun suojaamiseen ja käteisvarojen hoidon tehostamiseen. Rahastosijoitusten riskeistä on kerrottu edellä sivuilla 1-4.Rahaston vertailuindeksinä käytetään Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt All > 1 Yr TR indeksiä. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston salkun kiertonopeus oli 134,01 ja volatiliteetti per ,0 *). Korko Plus -sijoitusrahasto Korko Plus -sijoitusrahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa markkinatilanteen mukaan pääosin suomalaisille ja eurooppalaisille korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista sijoitetaan rahamarkkinoille 35 %, joukkolainamarkkinoille 50 %, suomalaisille osakemarkkinoille 10 % ja eurooppalaisille osakemarkkinoille 5 %. Enintään 25 prosenttia rahaston arvosta voidaan osakkeisiin ja osakepohjaisiin arvopapereihin. Rahasto aloitti toimintansa Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Suomessa Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). Salkunhoitajana toimii Sp-Rahastoyhtiö Oy. Rahasto sopii sijoittajille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta pääomamarkkinoista. Se sopii myös kokeneemmille sijoittajille, jotka pyrkivät saamaan sijoitukselleen korkotuoton lisäksi maltillisella riskillä lisätuottoa osakemarkkinoilta. Sijoittajan tulee voida hyväksyä osake- tai korkomarkkinoiden tilapäinen epäsuotuisa kehitys, minkä vuoksi rahastoon tulisi sijoittaa varoja, jotka voidaan pitää rahastossa vähintään kaksi vuotta. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää rahaston vertailuindeksin tuotto hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston korkosijoitusten modifioitu duraatio johdannaispositio mukaan lukien voi enimmillään olla 15 vuotta. Rahaston osakeposition deltaluku voi vaihdella 0,0:n ja +1,0:n välillä. Rahaston arvonmuutokseen vaikuttavat osake- ja korkomarkkinoiden sekä kansantalouden muutokset ja luottoriski. Kansainvälisessä yhdistelmärahastossa vaikutukset ovat kuitenkin yleensä yksittäiselle markkinalle tai yhteen sijoitusluokkaan sijoittavaa rahastoa vähäisemmät. Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja salkun suojaamiseen ja käteisvarojen hoidon tehostamiseen. Rahastosijoitusten riskeistä on kerrottu edellä sivuilla 1-4. Rahaston vertailuindeksinä käytetään painotettua keskiarvoa seuraavista indekseistä: Euribor 3 kk (35 %), JP Morgan EMU Government Bond -indeksi (50 %), OMX Helsinki Cap indeksi (10 %), MSCI Europe indeksi (5 %). Osakesijoitusten paino salkussa voi vaihdella 0 %:sta 25 %:in loppuosan ollessa aina sijoitettuna korkoinstrumentteihin ja käteiseen. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston salkun kiertonopeus oli 0,18 ja volatiliteetti per ,9 *). 10

11 Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on saada rahastoon sijoitetuille varoille kaikissa markkinatilanteissa hyvä ja vakaa absoluuttinen tuotto sekä samalla turvata osittain sijoittajan pääomaa ja osa sille mahdollisesti kertyneestä tuotosta sijoittamalla varansa pääomaturvattuihin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Rahaston varat pyritään sijoittamaan sellaisten edellä mainittujen sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, joiden vuosittainen kiinteä hallinnoimispalkkio on enintään 3 prosenttia sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten arvosta, ja jotka eivät peri osuuksien merkintä- ja lunastuspalkkiota. Kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta, erikoissijoitusrahastosta tai yhteissijoitusyrityksestä voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota. Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto aloitti toimintansa Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Suomessa Rahaston hallinnosta vastaa Sp-Rahastoyhtiö Oy ja kohderahaston hoitajana toimii Barclays Capital Plc. Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajille, jotka tavoittelevat varoilleen korkomarkkinoita korkeampaa tuottoa pääomaturvatusti. Se sopii myös sijoittajille, jotka haluavat varoilleen kokonaisvaltaista aktiivista varainhoitopalvelua alhaisella riskillä. Sijoittajalta ei vaadita pääomamarkkinoiden tuotteiden tuntemusta. Sijoittajan tulee voida hyväksyä sijoituksen tilapäinen epäsuotuisa kehitys, minkä vuoksi rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään kahden vuoden ajaksi. Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Pääomaturvassa ei ole järjestelyä rahasto-osuuden minimiarvon tai sijoitetun pääoman turvaamiseksi. Rahasto sijoittaa varansa sellaisiin muihin sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka turvaavat osuudenomistajille vähintään 70 prosentin rahasto-osuuden minimiarvon kohderahaston historian korkeimmasta arvosta jokaisena rahaston aukiolopäivänä. Kohderahaston minimiarvo tulee turvata takaus-, optio- tai vakuusjärjestelyllä, jossa vastapuolena on Euroopan Talousalueeseen kuuluvaa valtiota kotipaikkanaan pitävä luottolaitos. Pääomaturva sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta SEB 80 Guarantee Fund sijoitusrahastoon (kohderahasto). SEB 80 Guarantee Fund sijoitusrahaston takuutaso on 80 % rahaston korkeimmasta arvosta jokaisena rahaston aukiolopäivänä, mistä Barclays Bank PLC on antanut takauksen. Barclays Bank PLC:n luottoluokitus on A+ (Standard & Poor s 1/2012). Kohderahaston pääomaturvataso löytyy osoitteesta Pääomaturva erikoissijoitusrahaston kohderahasto SEB 80 Guarantee Fund sijoitusrahasto on varainhoitorahasto, joka sijoittaa varansa monipuolisesti eri sijoituskohteisiin. Sen salkunhoidossa käytetään hyväksi Barclays Alpha Variance (BAV) Model sijoitusstrategiaa, jossa hyödynnetään laajasti myös perinteisistä omaisuuslajeista poikkeavia sijoituskohteita. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset osake-, korko-, raaka-aine- valuuttajohdannaiset. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat osakemarkkinariski, markkina-alueriski, korkoriski, luottoriski ja muut vastapuoliriskit. Rahaston tavoittelema riskitaso on korkomarkkinoita korkeampi, mutta osakemarkkinoita alhaisempi. Muutokset kansainvälisillä osakemarkkinoilla ja korkotasossa vaikuttavat rahaston arvoon, mutta riskiä pienentää kohderahaston joustava sijoitusstrategia, joka tarjoaa mahdollisuuden perinteisiä sijoitusrahastoja tehokkaampaan riskienhallintaan, sijoitusten hajautukseen ja johdannaisten käyttöön. Tästä huolimatta negatiivisia tuottoperiodeja voi esiintyä. Kohderahaston noteerausvaluutta on euro, mutta kohderahaston sijoituksiin voi sisältyä valuuttariskiä. Suositeltava vähimmäissijoitusaika on kaksi vuotta. Rahastosijoitusten riskeistä on kerrottu edellä sivuilla 1-4. Pääomaturva erikoissijoitusrahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saada kaikissa markkinatilanteissa rahastoon sijoitetuille varoille hyvä ja vakaa absoluuttinen tuotto suhteessa rahaston ottamiin riskeihin. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Pääomaturvan salkun kiertonopeus oli -9,39 ja volatiliteetti per ,9 *). 11

12 Yrityslaina -erikoissijoitusrahasto Yrityslaina -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Yrityslaina -erikoissijoitusrahasto aloitti toimintansa Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Suomessa Salkunhoitajana toimii Sp-Rahastoyhtiö Oy. Yrityslaina -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka hakee korkosijoituksilleen valtionlainoja korkeampaa tuottotasoa tehokkaasti hajautetuista yrityslainarahastoista keskipitkällä sijoitushorisontilla. Suositeltava sijoitusaika on vähintään kolme vuotta. Rahasto soveltuu osaksi hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa muihin sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Perustilanteessa Yrityslaina -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varoistaan käteisvaroja lukuun ottamatta 50 % SEB Corporate Bond e. Financials Fund EUR sijoitusrahastoon sekä 50 % SEB Gyllenberg High Yield sijoitusrahastoon (kohderahastot). SEB Corporate Bond Fund EUR sijoitusrahasto sijoittaa varansa pääsääntöisesti eurooppalaisiin yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoituskohteena olevilla obligaatioilla on korkea luottoluokitus, ns. Investment Grade, joka on alimmillaan BBB-. Rahasto voi myös sijoittaa kiinteistö- ja valtionobligaatioihin. Rahaston keskimääräinen juoksuaika on keskipitkä, n. 3-6 vuotta. Rahaston perusvaluutta on euro. Alueellisesti sijoitukset tehdään Euroalueen markkinoille. SEB Global High Yield (entinen SEB Gyllenberg High Yield) sijoitusrahasto sijoittaa varansa sellaisiin eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin yrityslainoihin, joiden luottoluokitus on välillä BBB ja B-, tai Baa ja B3. Rahasto on suojattu täysimääräisesti euroalueen ulkopuolisten valuuttojen kurssimuutoksilta. Rahasto tavoittelee high yield -yrityslainamarkkinoilla vakaata korkeaa kuponkituottoa ja pyrkii välttämään yritysten luokitusmuutos- tai konkurssiriskien toteutumista. Rahaston tavoiteduraatio on 4,5 vuotta. Rahaston riskitaso on korkeampi kuin valtionlainoihin sijoittavilla rahastoilla tai korkean luottoluokituksen yrityslainoihin sijoittavilla rahastoilla. Rahasto ei kuitenkaan sijoita alhaisimman luottoluokituksen (alle B- tai B3) yrityslainoihin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahaston arvoon keskeisimpinä riskeinä vaikuttavat valuuttakurssi-, korko- ja luottoriski. Korkoriskillä tarkoitetaan rahaston sijoituskohteiden arvon muuttumista korkotason muuttuessa. Korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston arvoon, eli korkotason laskiessa rahaston sijoituskohteiden arvo nousee ja vastaavasti korkotason noustessa laskee. Luottoriski tarkoittaa rahaston sijoituskohteiden arvon muutosta luottoriskilisän noustessa tai laskiessa arvopaperimarkkinoilla. Luottoriskilisällä tarkoitetaan yrityksen liikkeeseen laskeman joukkovelkakirjalainan korkoeroa suhteessa valtion velkasitoumuksiin. Myös luottoriskilisän vaikutus sijoituskohteen arvoon on käänteinen eli riskilisän laskiessa rahaston sijoituskohteiden arvo nousee ja vastaavasti riskilisän noustessa laskee. Rahaston sijoitukset kohdistuvat osittain euroalueen ulkopuolisille markkinoille, joten rahaston sijoituksiin kohdistuu valuuttakurssien epäsuotuisista muutoksista aiheutuvia riskejä. Rahastosijoituksen riskeistä kerrotaan yksityiskohtaisemmin sivuilla 1-4. Yrityslaina erikoissijoitussijoitusrahaston vertailuindeksinä käytetään painotettua keskiarvoa seuraavista indekseistä: 15 % Merrill Lynch Euro High Yield Constrained, 35 % Merrill Lynch US High Yield Cash Pay Constrained (Euro Hedged) ja 50 % Barclays Euro-Aggregate Corporates. Yrityslainan kiertonopeus oli -30,25 ja volatiliteetti per ,0 *). Maailma Osake -sijoitusrahasto Maailma Osake sijoitusrahasto on rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa osakerahastoihin kansainvälisesti. Sijoittaja saa käyttöönsä sekä yksittäisten sijoitusrahastojen salkunhoitajien ammattitaidon että ammattilaisen tekemän valinnan eri sijoitusrahastojen välillä. Maailma Osake sijoitusrahaston säännöt on vahvistettu Suomessa Rahasto aloitti toimintansa Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). Rahaston salkunhoito on varainhoitosopimuksen nojalla ulkoistettu SEB:lle. 12

13 Rahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat vähentää riippuvuuttaan yksittäisten osakemarkkinoiden heilahteluista tai pienentää yksittäisiin rahastosijoitusiin liittyviä riskejä ja hakea sijoitukselleen tuottopotentiaalia kansainvälisiltä markkinoilta pitkällä sijoitushorisontilla. Suositeltava sijoitusaika on vähintään seitsemän vuotta. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempi tuotto hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat osakemarkkina- ja valuuttakurssiriski. Maailma Osake sijoittaa varansa kansainvälisille osakemarkkinoille. Rahaston arvonmuutokseen vaikuttavat eri osakemarkkinoiden sekä kansantalouksien muutokset. Kansainvälisessä rahastossa vaikutukset ovat kuitenkin yleensä yksittäiselle markkinalle sijoittavaa rahastoa vähäisemmät. Rahaston sijoitukset on hajautettu moniin rahastoihin, jolloin riski on yksittäisen rahaston kehitykseen liittyvää riskiä pienempi. Rahasto on euromääräinen, mutta se sijoittaa myös muissa valuutoissa noteerattuihin rahastoihin, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahastosijoituksen riskeistä kerrotaan yksityiskohtaisemmin sivuilla 1-4. Maailma Osakkeen vertailuindeksinä käytetään MSCI World Daily Total Return Net EUR indeksiä. Rahaston sijoitusten jakauma voi poiketa vertailuindeksin maajakaumasta ja rahaston sijoituskohteena olevissa rahastoissa voi olla sijoituksia vertailuindeksin ulkopuolisille markkinoille. Maailma Osakkeen kiertonopeus oli 45,19 ja volatiliteetti per ,2 *). Venäjä -erikoissijoitusrahasto Venäjä -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Venäjä -erikoissijoitusrahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Suomessa Rahasto aloitti toimintansa Rahaston hallinnosta vastaa Sp-Rahastoyhtiö Oy. Venäjä -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka on kiinnostunut Venäjän pääomamarkkinoista ja joka on tietoinen niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitusinstrumenteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti ja samalla sijoittajan on voitava hyväksyä suuret tilapäiset tappiot. Suositeltava sijoitusaika on yli 7 vuotta. Venäjä -erikoissijoitusrahasto on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Venäjä soveltuu osaksi hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sellaisiin muihin sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka sijoittavat Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille sekä sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joille Venäjä on merkittävä markkina-alue. Venäjä -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta SEB Russia Fund sijoitusrahastoon (kohderahasto). Kohderahaston hoitajana toimii SEB. SEB Russia Fund sijoitusrahasto on korkeariskinen osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa venäläisiin osakkeisiin. Rahasto voi myös sijoittaa entisiin Neuvostoliiton maihin, esimerkiksi Ukrainaan ja Kazakstaniin. Rahaston salkunhoitajatiimi soveltaa salkunhoitostrategiassaan aktiivista osakevalintaa, jossa haetaan kasvua kohtuullisella hinnalla. Kohderahaston hallinnointipalkkio on 2,5 % p.a. Venäjän pääomamarkkinat tarjoavat sijoittajalle sekä mahdollisuuksia että riskejä. Venäjälle ominaisia kohderahastoon liittyviä riskejä ovat lainsäädännölliset sekä poliittiset riskit, vastapuoliin liittyvät riskit, likviditeettiriski ja valuuttakurssiriski. Riskien toteutuessa osakkeiden hinta voi myös laskea voimakkaasti. Arvopaperimarkkinat ja yrityksiä säätelevä lainsäädäntö ovat Venäjällä kehittymisvaiheessa. Viranomaiskäytäntö saattaa Venäjällä vaikuttaa voimak- 13

14 kaasti yrityksien kurssikehitykseen ja pahimmassa tapauksessa sijoitus voidaan menettää kokonaan. Venäjän osakemarkkinoilla likviditeetti on joissakin tilanteissa heikko, joten sijoitusten realisointi voi viivästyä. Lisäksi selvitysjärjestelmään ja vastapuoliin liittyvä riskit ovat Venäjällä länsimaita korkeampia. Rahasto on euromääräinen, mutta sillä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, joten valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoituksen arvoon. Rahastosijoituksen riskeistä kerrotaan yksityiskohtaisemmin sivuilla 1-4. Venäjä erikoissijoitussijoitusrahaston vertailuindeksinä käytetään MSCI Russia 10/40 Net Total Return EUR indeksiä. Rahaston kiertonopeus oli -36,86 ja volatiliteetti per ,4 *). Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin varhaisessa kehitysvaiheessa oleville osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Suomessa Rahasto aloitti toimintansa Rahaston hallinnosta vastaa Sp-Rahastoyhtiö Oy. Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa osan varallisuudestaan voimakkaasti kasvaville kehittyville osakemarkkinoista ja joka on tietoinen niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitusinstrumenteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti ja samalla sijoittajan on voitava hyväksyä suuret tilapäiset tappiot. Suositeltava sijoitusaika on yli 7 vuotta. Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahasto on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto soveltuu osaksi hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta SEB Emerging Markets Fund (etinen SEB Choice Emerging Markets Fund) sijoitusrahastoon (kohderahasto). Kohderahaston hoitajana toimii SEB. pääasiassa eri alojen osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin markkinoilla, jotka ovat vielä varhaisessa kehitysvaiheessa, kuten Latinalaisessa Amerikassa, Kaukoidässä, Itä-Euroopassa ja Afrikassa. Rahasto voi myös sijoittaa varoja muilla markkinoilla noteerattuihin yrityksiin, jotka saavat huomattavan osan liikevaihdostaan tai voitostaan kehittyviltä markkinoilta. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Kohderahaston hallinnointipalkkio on 1,75 % p.a. Kehittyvät osakemarkkinat tarjoavat sijoittajalle sekä mahdollisuuksia että riskejä. Kehittyville osakemarkkinoille ominaisia kohderahastoon liittyviä riskejä ovat lainsäädännölliset sekä poliittiset riskit, vastapuoliin liittyvät riskit, likviditeettiriski ja valuuttakurssiriski. Riskien toteutuessa osakkeiden hinta voi myös laskea voimakkaasti. Arvopaperimarkkinat ja yrityksiä säätelevä lainsäädäntö saattavat kehittyvillä markkinoilla poiketa ns. kehittyneistä osakemarkkinoista. Myös viranomaiskäytäntö saattaa vaikuttaa voimakkaasti yrityksien kurssikehitykseen ja pahimmassa tapauksessa sijoitus voidaan menettää kokonaan. Kehittyvien osakemarkkinoilla likviditeetti on joissakin tilanteissa heikko, joten sijoitusten realisointi voi viivästyä. Lisäksi selvitysjärjestelmään ja vastapuoliin liittyvät riskit saattavat olla länsimaita korkeampia. Rahasto on euromääräinen, mutta sillä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, joten valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoituksen arvoon. Rahastosijoituksen riskeistä kerrotaan yksityiskohtaisemmin sivuilla 1-4. Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahaston vertailuindeksinä käytetään MSCI Emerging Markets indeksiä. Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahaston kiertonopeus oli - 37,26 ja volatiliteetti per ,1 *). SEB Emerging Markets Fund sijoitusrahasto on korkeariskinen osakerahasto, joka sijoittaa varansa 14

15 Amerikka -erikoissijoitusrahasto 15 Amerikka -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Amerikka erikoissijoitusrahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Suomessa Rahasto aloitti toimintansa Rahaston hallinnosta vastaa Sp- Rahastoyhtiö Oy. Amerikka -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka on kiinnostunut Pohjois-Amerikan pääomamarkkinoista ja joka on tietoinen niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitusinstrumenteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti ja samalla sijoittajan on voitava hyväksyä suuret tilapäiset tappiot. Suositeltava sijoitusaika on yli 7 vuotta. Amerikka -erikoissijoitusrahasto on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahasto soveltuu osaksi hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto-osuuden kehityksen kannalta keskeisiä riskejä ovat osakemarkkina-, valuuttakurssi- ja markkina-alueriski. Rahasto sijoittaa varansa osakemarkkinoille, jolloin rahasto-osuuden arvo voi vaihdella voimakkaasti markkinatilanteen mukaan. Sijoitukset kohdistuvat pääosin USA:n osakemarkkinoille, joten USA:n markkinaalueeseen ja valtioon kohdistuvat riskit vaikuttavat erityisesti rahasto-osuuden arvon kehitykseen. Rahasto on euromääräinen, mutta sillä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, joten valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoituksen arvoon (valuuttakurssiriski). Riskien toteutuessa osakkeiden hinta voi myös laskea voimakkaasti. Rahastosijoituksen riskeistä kerrotaan yksityiskohtaisemmin sivuilla 1-4. Amerikka erikoissijoitussijoitusrahaston vertailuindeksinä käytetään MSCI North America indeksiä. Amerikka erikoissijoitusrahaston kiertonopeus oli -27,05 ja volatiliteetti per ,7 *) Pienyhtiöt -sijoitusrahasto Pienyhtiöt -sijoitusrahasto on osakerahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääasiassa Suomen osakemarkkinoille markkinaarvoltaan pienten ja keskisuurien yhtiöiden osakkeisiin. Enintään neljäkymmentäviisi (45) prosenttia Rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurien yhtiöiden osakkeisiin. Pienyhtiöt -sijoitusrahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Suomessa Rahasto aloitti toimintansa Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). Salkunhoitajana toimii Sp-Rahastoyhtiö Oy. Pienyhtiöt -sijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa osan pitkäaikaisista sijoituksistaan korkean tuottopotentiaalin tarjoaviin pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitusinstrumenteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti ja samalla sijoittajan on voitava hyväksyä tilapäinen epäsuotuisa kehitys. Suositeltava sijoitusaika on vähintään 7 vuotta. Suomalaisten ja eurooppalaisten osakemarkkinoiden yleinen kehitys heijastuu rahaston arvoon. Pienten ja keskisuurten yhtiöiden arvonvaihtelut voivat kuitenkin olla voimakkaampia kuin suurempien yhtiöiden arvonvaihtelut, joten markkinoiden yleiset muutokset voivat näkyä voimakkaimmin juuri näiden osakkeiden hinnoissa. Rahasto voi käyttää johdannais-instrumentteja salkun suojaamiseen ja käteisvarojen hoidon tehostamiseen. Rahaston sijoituskohteissa likviditeettiriski voi olla korkeampi kuin osakemarkkinoilla keskimäärin. Likviditeettiriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa rahaston sijoituskohteena olevia arvopapereita ei saada muutettua käteiseksi toivotussa aikataulussa kohtuulliseen hintaan. Pienempien yhtiöiden osakevaihto on yleensä matalampi kuin suuremmissa yhtiöissä. Vähemmän vaihdetuissa osakkeissa sijoituskohteen muuttaminen rahaksi ei aina onnistu yhtä nopeasti kuin osakkeissa, joita vaihdetaan enemmän. Rahaston varoista enintään 10 % voidaan sijoittaa noteeraamattomiin osakkeisiin. Näihin sijoituksiin liittyvä likviditeettisriski on julkisesti noteerattuja osakkeita korkeampi. Rahastosijoituksen riskeistä kerrotaan yksityiskohtaisemmin sivuilla 1-4. Sp-Rahastoyhtiö Oy Tammasaarenkatu 1, Helsinki, puh , fax , Y-tunnus ,

16 Rahaston vertailuindeksinä käytetään Carnegie Small Cap indeksiä. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahaston volatiliteetti per oli 27,61 16 Kassa sijoitusrahasto Kassa -sijoitusrahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa Euroopan talousalueen valtioiden, valtioiden takaamien yhteisöjen, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen sekä pankkien liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin korkoinstru-mentteihin. Kassa -sijoitusrahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Suomessa Rahasto aloitti toimintansa Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). Salkunhoitajana toimii Sp- Rahastoyhtiö Oy. Rahaston korkoriski voi duraatiolla mitattuna olla enintään yksi vuosi ja korkoriski mitattuna WAM tunnusluvulla enintään 6 kuukautta. Korkoriskillä tarkoitetaan rahaston sijoituskohteiden arvon muuttumista korkotason muuttuessa. Nousun ja laskun voimakkuus riippuu sijoitusten juoksuajasta mitä pitempi juoksuaika, sitä suurempi on korkojen muutoksen vaikutus rahaston arvoon. Rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat korko- ja luottoriski. Korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston arvoon, eli korkotason laskiessa rahaston sijoituskohteiden arvo nousee ja vastaavasti korkotason noustessa laskee. Rahaston sijoituksiin voi sisältyä myös luottoriskiä. Luottoriski tarkoittaa rahaston sijoituskohteiden arvon muutosta luottoriskilisän noustessa tai laskiessa arvopaperimarkkinoilla. Luottoriskilisällä tarkoitetaan pankin tai yrityksen liikkeeseen laskeman joukkovelkakirjalainan korkoeroa suhteessa riskittömään korkoon (esim. valtion velkasitoumuksiin). Suositeltava sijoitusaika on vähintään 3 kuukautta. Myös luottoriskilisän vaikutus sijoituskohteen arvoon on käänteinen eli riskilisän laskiessa rahaston sijoituskohteiden arvo nousee ja vastaavasti riskilisän noustessa laskee. Rahastosijoituksen riskeistä kerrotaan yksityiskohtaisemmin sivuilla 1-4. Rahaston vertailuindeksi on Bloomberg Euro Cash Index Libor TR 3 months -indeksi. Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää vertailuindeksin tuotto. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahaston volatiliteetti per oli 0,08. Trendi erikoissijoitusrahasto Trendi erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa muihin ns. absoluuttisen tuoton sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahaston, erikoissijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Trendi -erikoissijoitusrahasto aloitti toimintansa Trendi - erikoissijoitusrahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Suomessa Rahaston hallinnosta vastaa Sp-Rahastoyhtiö Oy ja kohderahaston hoitajana toimii Estlander & Partners Oy. Trendi -erikoissijoitusrahaston perusvaluutta ja arvonkehityksen laskentavaluutta on euro. Rahasto soveltuu osaksi hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Suositeltava sijoitusaika on vähintään 5 vuotta. Rahasto sijoittaa varansa pääosin kohderahastoon, joka on Estlander & Partnersin Freedom -erikoissijoitusrahasto. Sen tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa korkea riskikorjattu tuotto riippumatta osake- tai korkomarkkinoiden yleisestä suunnasta. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Rahasto ei suojaa sijoituksiaan aktiivisesti eikä käy johdannaiskauppaa, mutta kohderahasto käy aktiivista johdannaiskauppaa eri johdannaismarkkinoilla ja pyrkii hyödyntämään hintaeroja eri markkinoiden välillä (arbitraasi) sekä käyttää sijoituksissaan velkavipua. Tämän johdosta kohderahaston tuotto saattaa poiketa merkittävästi osake- ja korkomarkkinoiden yleisestä suunnasta ja vaikuttaa siten merkittävästi Trendin tuottoon. Kohderahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeisimpiä riskejä ovat omaisuusluokan valintaan kohderahastossa liittyvät riskit. Kohderahaston salkunhoitaja voi sijoittaa varojaan useaan eri omaisuusluokkaan ja painottaa yksittäisiä omaisuusluokkia, esim. osakkeita tai korkosijoituksia näkemyksensä mukaan. Rahaston kohderahasto on ns. hedgerahasto, jonka tuottokehitys voi merkittävästi poiketa muiden omaisuusluokkien tuottokehityksestä. Kohderahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä, minkä takia rahaston aktiiviriski on korkea ja Sp-Rahastoyhtiö Oy Tammasaarenkatu 1, Helsinki, puh , fax , Y-tunnus ,

17 arvonkehitys voi poiketa merkittävästi muista vastaavista rahastoista. Kohderahastolla on mahdollisuus johdannaisten avulla ns. lyhyeksi myyntiin, jolloin esim. osakemarkkinoiden nousu voi laskea rahastoosuuden arvoa. Kohderahastolla on mahdollisuus käyttää korkojohdannaisia siinä laajuudessa, että korkotason nousun tai laskun myötä rahaston korkosidonnaisten sijoitusten arvo voi vaihdella voimakkaasti. Kohderahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan myös hyödykejohdannaisia, 17 joiden avulla rahaston salkunhoitaja voi toteuttaa näkemystään raaka-ainehintojen heikkenemisestä tai vahvistumisesta. Muita rahasto-osuuden arvon kehitykseen vaikuttavia riskejä ovat johdannaisriski, vastapuoliriski, likviditeettiriski ja erityisten tapahtumien riski. Riskejä kuvataan tarkemmin edellä sivuilla 1-4. RAHASTOJEN TUOTTO SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SÄÄSTÖPANKKI LYHYTKORKO SÄÄSTÖPANKKI MAAILMA Sp-Rahastoyhtiö Oy Tammasaarenkatu 1, Helsinki, puh , fax , Y-tunnus ,

18 18 SÄÄSTÖPANKKI ITÄMERI SÄÄSTÖPANKKI PITKÄKORKO SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS SÄÄSTÖPANKKI PÄÄOMATURVA SÄÄSTÖPANKKI YRITYSLAINA SÄÄSTÖPANKKI MAAILMA OSAKE Sp-Rahastoyhtiö Oy Tammasaarenkatu 1, Helsinki, puh , fax , Y-tunnus ,

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE OP-Pääomaturva 7 -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahastoraportin luokka Sijoitustoiminta alkanut Voimassa olevat säännöt vahvistettu Vahvistusmaa Salkunhoitaja Noteerausvaluutta Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE OP-LOCAL EMERGING MARKET DEBT ERIKOISSIJOITUSRAHASTO OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto Sijoitustoiminta alkanut 15.9.2008

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä.

Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä. RAHASTOESITE SP-RAHASTOYHTIÖ OY 1.9.2009 Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä. Lyhytkorko -sijoitusrahasto Kotimaa -sijoitusrahasto Eurooppa -sijoitusrahasto Maailma -sijoitusrahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä.

Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä. RAHASTOESITE SP-RAHASTOYHTIÖ OY 1.5.2009 Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä. Lyhytkorko -sijoitusrahasto Kotimaa -sijoitusrahasto Eurooppa -sijoitusrahasto Maailma -sijoitusrahasto

Lisätiedot

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

RAHASTOESITE 4.4.2016

RAHASTOESITE 4.4.2016 RAHASTOESITE 4.4.2016 Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Elite Optimi Specialplaceringsfond.

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Yleinen osa

RAHASTOESITE. Yleinen osa RAHASTOESITE Yleinen osa Tämä OP-Rahastoyhtiön rahastoesite koostuu kaikkia OP-Rahastoyhtiön hallinnoimia rahastoja koskevasta Yleisestä osasta sekä kaikkien yhtiön hallinnoimien rahastojen säännöistä.

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Laadukasta varainhoitoa rahastomuodossa Erikoissijoitusrahasto UB Smart UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

RAHASTOESITE 15.11.2013

RAHASTOESITE 15.11.2013 Tämä on seuraavien Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen Rahastoesite: Rahaston nimi Optimi Lyydian Leijona Rupla Arvo Markka Troikka Dinaari Aloitus -päivä Säännöt (viim.) 24.9.07 1.7.12

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

RAHASTOESITE 2.11.2015

RAHASTOESITE 2.11.2015 Tämä on seuraavien Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen Rahastoesite: Rahaston nimi Erikoissijoitusrahasto Aktiivi Allokaatio 25 Allokaatio 100 Arvo Kruunu Osake Arvo Markka Osake Dinaari Osake Kehittyvät

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

E r i k o i s s i j oitusrahasto

E r i k o i s s i j oitusrahasto E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (31.05.2016) Rahaston perustiedot eq Kehittyvät Markkinat

Lisätiedot

TÄMÄ ON SEURAAVIEN TAALERI RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN RAHASTOESITE: KAIKKIA SIJOITUSRAHASTOJA KOSKEVAT TIEDOT

TÄMÄ ON SEURAAVIEN TAALERI RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN RAHASTOESITE: KAIKKIA SIJOITUSRAHASTOJA KOSKEVAT TIEDOT TÄMÄ ON SEURAAVIEN TAALERI RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN RAHASTOESITE: KAIKKIA JA KOSKEVAT TIEDOT Rahaston nimi Taaleritehdas Aktiivi Taaleritehdas Allokaatio 25 Taaleritehdas Allokaatio 100

Lisätiedot

R A H A S T O E S I T E

R A H A S T O E S I T E Rahastoesite on voimassa 4.4.2014 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (22.01.2016) Rahaston perustiedot eq Mandaatti on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 6.5.2016 alkaen

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 6.5.2016 alkaen Rahastoesite on voimassa 6.5.2016 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE OKO-ALPHA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO HEDGERAHASTO -erikoisijoitusrahasto Rahastoluokka Hedgerahasto Sijoitustoiminta alkanut 23.4.2001 Säännöt vahvistettu viimeksi (vahvistusmaa)

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö

Sijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö Sijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (20.01.2016) Rahaston perustiedot eq Pohjoismaat Pienyhtiö on

Lisätiedot

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Sijoituskorin keskeiset ehdot Sijoituskorin nimi: Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien

Lisätiedot

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Nordic Property Liikekiinteistöistä parempaa tuottoa Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property on liike- ja toimitilakiinteistöihin

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE OP-CASH MANAGER EUROMÄÄRÄINEN LYHYEN KORON RAHASTO sijoitusrahasto Rahastoluokka Lyhyen koron rahasto Sijoitustoiminta alkanut 16.9.2002 Säännöt vahvistettu viimeksi (vahvistusmaa)

Lisätiedot

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-KEHITTYVÄ AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Eurooppa Kiinteistö

Sijoitusrahasto eq Eurooppa Kiinteistö Sijoitusrahasto eq Eurooppa Kiinteistö Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (20.01.2016) Rahaston perustiedot eq Eurooppa Kiinteistö on Suomen

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite

eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Pikkujättiläiset on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio Pitkän koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2016. Nämä säännöt ovat voimassa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE OP-KEHITTYVÄT OSAKEMARKKINAT ERIKOISSIJOITUSRAHASTO KANSAINVÄLINEN OSAKERAHASTO OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Kansainvälinen osakerahasto

Lisätiedot

Danske Invest Management A/S:n hallinnoimat rahastot

Danske Invest Management A/S:n hallinnoimat rahastot Danske Invest Management A/S:n hallinnoimat rahastot Informaatiota asiakkaalle Voimassa 12.12.2012 alkaen. 1 PERUSTIETOA TANSKAAN REKISTERÖIDYISTÄ RAHASTOISTA Rahastot ovat Investeringsforeningen Danske

Lisätiedot

Finlandia Suomi Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Finlandia Suomi Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan.

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. Mitä rahastosijoittaminen on? Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta ja voit itse valita oman säästötapasi. Sopiiko sinulle kertasijoitus

Lisätiedot

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio. RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Sp-Rahastoyhtiö Oy:n esittely rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

~ Alfred Berg ~ 186 3. Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

~ Alfred Berg ~ 186 3. Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot ~ Alfred Berg ~ 186 3 Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 2.8.2010 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta.

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 21.3.2014. Säännöt ovat voimassa 10.7.2014 alkaen. OP-ABSOLUUTTINEN SALKKU -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET KORKORAHASTOT Lyhyen koron rahastot OP-Euro -sijoitusrahasto

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

RAHASTOESITE YLEINEN OSA. Rahastoesite on voimassa alkaen

RAHASTOESITE YLEINEN OSA. Rahastoesite on voimassa alkaen YLEINEN OSA Rahastoesite on voimassa 3.1.2011 alkaen Sampo Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 SAMPO PANKKI Y - tunnus 0671602-6 RAHASTOESITTEEN RAKENNE

Lisätiedot

RAHASTOESITE 17.8.2015

RAHASTOESITE 17.8.2015 Tämä on seuraavien Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen Rahastoesite: Rahaston nimi Erikoissijoitusrahasto Aktiivi Aloituspäivä Säännöt (viim.) 8.9.2014 8.9.2014 Omaisuudenhoitaja Tuomas

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

RAHASTOESITE SÄILYTYSYHTEISÖ FINLANDIA-RAHASTOJEN HALLINTO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOYHTIÖN JOHTO FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT

RAHASTOESITE SÄILYTYSYHTEISÖ FINLANDIA-RAHASTOJEN HALLINTO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOYHTIÖN JOHTO FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko 1 (3) Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000.

SÄÄNNÖT. Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko 1 (3) Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000. SÄÄNNÖT Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000. 1 (3) Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 13.4.2016. Säännöt ovat voimassa 6.7.2016 alkaen. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016 Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto Rahaston säännöt 16.5.2016 Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.2.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

RAHASTOESITE. UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015

RAHASTOESITE. UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015 RAHASTOESITE UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015 Tätä rahastoesitettä täydentävät kunkin rahaston säännöt. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöstään tutustua myös rahaston avaintietoesitteeseen ja rahaston sääntöihin.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hyväksytty 29.8.2010 1 (10) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta sijoituspolitiikalle

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Visio Allocator-erikoissijoitusrahasto. Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle

Visio Allocator-erikoissijoitusrahasto. Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle Visio Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle Confido Capitalin tarjoama Visio Allocator on erikoissijoitusrahasto hallittua riskiä hakevalle Absoluuttista tuottoa lyhyen tai pitkän tähtäimen sijoittajalle

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura Japan Strategic Value

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme Helmikuu 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Hyvä asiakkaamme Sampo Pankin ja Sampo Rahastoyhtiön siirtyessä pääsiäisenä osaksi Danske Bankin järjestelmiä lähes kaikkien Sampo Rahastoyhtiö

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.4.2016

RAHASTOESITE 1.4.2016 RAHASTOESITE 1.4.2016 Tämä rahastoesite on kaikkien Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastoesite. Virallista rahastoesitettä täydentää rahastojen yleiset ja rahastokohtaiset säännöt. Kaikista

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.7.2013 Rahastoesitettä täydentävät kunkin sijoitusrahaston säännöt. Rahastoista on saatavissa myös avaintietoesitteet.

RAHASTOESITE 1.7.2013 Rahastoesitettä täydentävät kunkin sijoitusrahaston säännöt. Rahastoista on saatavissa myös avaintietoesitteet. Tämä on seuraavien Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen Rahastoesite: Tiedot rahastoyhtiöstä Rahaston nimi Optimi Lyydian Leijona Rupla Arvo Markka Troikka Aloitus -päivä Säännöt (viim.)

Lisätiedot