KIRKKONEUVOSTO 4/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTO 4/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 23.4.2014"

Transkriptio

1 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS sivu 25. Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhteenvetomuistio vuoden 2013 tilintarkastuksesta Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin kunnostaminen/anne Vilmin aloite Veteraanipäivä ja kaatuneitten muistopäivä Päällikkökokousten 3-5/2014 päätökset Kirkkohallituksen A-tilastolomakkeet Muut asiat Kirkon äänentoisto/ Merja Almin kysymys Diakoniatyön merkkipäivämuistamiset/merja Almin kysymys Määrävuosimuistaminen Motoristikirkko Kirkkoneuvoston seuraava kokousaika... 12

2 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (12) 25. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kirkkoneuvosto Esityslistan liitteenä tasekirja ja muut tilinpäätösasiakirjat Esitys taljo: Kirkkoneuvosto kuulee kirkkoherran ja talousjohtajan selostukset vuoden 2013 tasekirjasta. Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2013 tasekirjan ja muut tilinpäätösasiakirjat ja allekirjoittaa Tasekirjan 2013 sekä luovuttaa ne tilintarkastajille tilintarkastusta varten. Merkitään, että Tasekirjaan 2013 liittyvät erilliset muut tilinpäätösasiakirjat jäävät ainoastaan kirkkoneuvoston päätöskäsittelyyn. Kirkkoneuvosto kuuli kirkkoherran ja talousjohtajan selostukset tasekirjasta. Merkittiin, että kirkkoneuvosto odottaa toimintakertomuksilta, että niistä tarkemmin selviäisi miten toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ovat toteutuneet. Kirkkoneuvosto edellytti myös numeraalista tietoa mm. osallistujamääristä. Päätettiin, että kirkkohallitukselle tehtävät A-tilastolomakkeet tuodaan tiedoksi kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen. Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2013 tasekirjan ja muut tilinpäätöskirjat ja allekirjoitti Tasekirjan 2013 sekä päätti luovuttaa ne tilintarkastajille tilintarkastusta varten. Merkittiin, että erilliset muut tilinpäätösasiakirjat jäävät ainoastaan kirkkoneuvoston päätöskäsittelyyn. Kirkkoneuvosto Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Tilintarkastaja on suorittanut kirkkoneuvoston hyväksymän ja allekirjoittaman tilivuoden 2013 tilintarkastuksen Suorittamastaan tilintarkastuksesta tilintarkastaja on laatinut kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen. TILINTARKASTUSKERTOMUS Kemin seurakunnan kirkkovaltuustolle Olemme tarkastaneet Kemin seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet tilivelvollisten toiminnan lainmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä

3 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (12) laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita. Tarkastuksen tulokset Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Kemissä BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö Simo Paakkola JHTT, HTM Esitys taljo: Kirkkoneuvoston allekirjoittama Tasekirja 2013 tilinpäätös ja toimintakertomusasiakirjana tili- ja toimintakaudelta esitetään yhdessä tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen kanssa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Tilikauden ylijäämän ,80 euroa kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirjattavaksi taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää tili- ja vastuuvapaudesta.

4 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (12) 26. Yhteenvetomuistio vuoden 2013 tilintarkastuksesta Tilintarkastaja on suorittanut kirkkoneuvoston hyväksymän ja allekirjoittaman tilivuoden 2013 tilintarkastuksen Suorittamastaan tilintarkastuksesta tilintarkastaja on laatinut kirkkoneuvostolle yhteenvetomuistion. Kemin seurakunnan kirkkoneuvostolle YHTEENVETOMUISTIO VUODEN 2013 TILINTARKASTUKSESTA Yleistä Kirkkojärjestyksen 15. luvun 11 :n mukaisesti tilintarkastajien tulee tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti; 2) onko seurakunnan tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; sekä 3) onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Kemin seurakunnan tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan ja BDO Audiator Oy:n (vuoden 2012 loppuun Oy Audiator Ab) kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, HTM Simo Paakkola ja avustavana tarkastajana JHTT, HTM Hilkka Ojala. Tarkastusta on suoritettu yhteensä viisi päivää. Hallinnon tarkastus Tarkastuskäynneillä on käyty läpi toimielinten päätöksiä, viranhaltijapäätöksiä ja sopimuksia sen varmistamiseksi, että seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Tarkastustoimien perusteella on voitu tilintarkastuskertomuksessa antaa vakiomuotoinen lausunto hallinnon laillisuudesta ja valtuuston päätösten lainmukaisuudesta. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastus Kirjanpidon oikeellisuutta on tarkastettu käymällä läpi tosite-, palkka- ja muuta kirjanpitoaineistoa. Tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä on käyty läpi tasekirjasta toimintakertomus, tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot sekä tase-erittelyt. Havaintojen mukaan kirjanpito on hoidettu asianmukaisesti ja tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen liitetiedot ovat riittävät. Vapaaehtoisesti kerätyt varat Kolehdit ja muut keräysvarat on hoidettu ohjeistuksen mukaisesti. Kirjanpitoarvot täsmäävät saldoselvityksiin.

5 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (12) Talous Kirkollisverotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 2,8 %. Myönteisenä yllätyksenä on ollut yhteisövero-osuuden hyvä kasvu 33,2 %. Yhteensä verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta euroa eli 6,2 %. Toimintatuotot kasvoivat eurosta euroon eli euroa. Tuotot ylittivät talousarvion 4,3 %:lla. Toimintakulut kasvoivat euroa eli 3,3 %. Kasvu painottuu henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Nousua voi pitää maltillisena. Talousarvion verrattuna toteutuneet toimintakulut ylittyivät 0,8 %. Toimintakate ja vuosikate jäivät hieman talousarviota paremmaksi. Tuloksella mitattuna päättyneen vuoden tilinpäätöstä voidaan pitää ihan tyydyttävänä. Joskin yhtenä epävarmuustekijänä on yhteisöveron kertymän voimakas vaihtelu eri vuosina. Maksuvalmius on ollut kohtalainen. Rahoja ja saamisten määrä oli vuoden lopussa euroa. Vieraan pääoman määrä nousi 3,857 miljoonasta eurosta 3,949 miljoonaan euroon. Vieraan pääoman määrää nosti ostovelkojen määrän nousu eurosta euroon. Pitkäaikaisten velkojen määrä aleni noin euroa. Hyväksyttyä talousarviota on noudatettu ja kirkkoneuvoston asettamien tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu. Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahasto on hoidettu kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Rahaston taseen loppusumma oli tilikauden lopussa euroa ja tilinpäätös osoitti euron alijäämää. Rahasto on laskennallisesti euroa ylikatteinen. Sisäisen valvonnan järjestäminen Tilintarkastuksessa on käyty läpi sisäisen valvonnanjärjestelyä mm. laskujen hyväksymismenettelyä, kolehtivarojen käsittelyä ja henkilöiden työyhdistelmiä. Suoritettujen tarkastustoimenpiteiden perustella on voitu antaa vakiomuotoinen lausunto sisäisen valvonnan järjestämisestä. Tarkastuksen johtopäätökset Tarkastushavaintojen perusteella on päädytty antamaan vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus. Kemissä BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö Simo Paakkola JHTT, HTM Esitys taljo: Kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastajan laatiman yhteenvetomuistion vuoden 2013 tilintarkastuksesta tiedoksi.

6 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (12) 27. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu Tuloslaskelma osoittaa kolmen kuukauden ylijäämäksi euroa, joka on 87 % edellisvuoteen verrattuna ja euromääräisesti huonompi kuin vuonna Tuloslaskelmassa on molempien vuosien osalta otettu huomioon kolmen kuukauden suunnitelman mukaiset poistot. Kirkollisverotulot ovat edellisvuoden tasolla ja yhteisöveron osuus euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Kokonaisuudessaan verotulot ovat toteutuneet 27,9 %:sti kun ajankohdan laskennallinen toteutumisarvo on 25 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet vain 17 %:sti. Syynä tähän on, että korvaus työterveyshuollosta ( ) on saatu vasta huhtikuun puolella kun se viime vuonna ( ) tilitettiin seurakunnalle jo maaliskuussa. Ulkoiset toimintakulut yhteensä kolmen kuukauden aikana ovat euroa suuremmat kuin vuonna Palkkakulujen toteutumisaste talousarvioon verrattuna on 20,2 % ja pysynyt talousarvion raamissa. Toimintakulujen toteutumisaste yhteensä on 21,1 %, joka sekin pysyy talousarvion raamissa Toimintakate on edelliseen vuoteen verrattuna euroa huonompi, mutta toteutunut kuitenkin laskennallisen toteutumisprosentin alittaen (21,6 %). Rahoituslaskelma kolmen kuukauden ajalta osoittaa, että käyttöomaisuusinvestointeihin on käytetty yhteensä tammi - maaliskuussa euroa. Investointimenot ovat Peurasaaren uuteen huoltorakennukseen liittyviä. Kemin seurakunnan rahavarat ovat lisääntyneet kolmen kuukauden aikana euroa. Käyttötalouden talousarviovertailu on tulostettu tehtäväalueittain tiliryhmätasolla. Maaliskuun lopun ulkoisen toimintakatteen laskennallinen toteutumisaste on 25 %. Pääluokkatasolla tämä käyttötalouden ulkoinen toimintakate on yleishallinnon pääluokassa 24 %, seurakuntatyön pääluokassa 21,1 %, hautaustoimen pääluokassa 14,8 % ja kiinteistötoimen pääluokassa 24,7 %. Kaikki pääluokat ovat pysyneet talousarvion raamissa ja koko käyttötalouden ulkoisen toimintakatteen toteutumis -% on 21,6 % Esityslistan liitteenä tulos- ja rahoituslaskelma sekä käyttötalouden talousarvion toteutumisvertailu Esitys taljo: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tulos- ja rahoituslaskelman sekä käyttötalouden talousarviovertailun Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarviovertailu viedään kirkkovaltuustolle tiedoksi.

7 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (12) 28. Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus Tiina Väkeväiselle on myönnetty virkavapautta Nuorisotyöstä vastaavan Juha Taanilan ja kirkkoherra Markku Korpelan mukaan sijaista tarvitaan ajalle Viransijaisuudesta on julkaistu ilmoitus, jossa hakuaikaa on saakka. Esitys vs. khra: Nuorisotyönohjaajan viransijainen palkataan ajalle Kirkkoherra ja nuorisotyöstä vastaava tekevät hakuajan päättymisen jälkeen esityksen kirkkoneuvostolle viransijaisesta.

8 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (12) 29. Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin kunnostaminen/anne Vilmin aloite Kirkkoneuvosto Anne Vilmi jätti aloitteen, että seurakunta kunnostaisi kirkkopuistossa sijaitsevan Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin. Aloite annettiin talousjohtajan valmisteltavaksi. Kirkkoneuvosto Talousjohtaja on sopinut Kivityö Jukka Malisen kanssa Kemin kirkon tontilla olevan Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin kunnostamisesta. Muistomerkki pestään ja muistomerkissä olevat pienet kolhut ehostetaan. Työ suoritetaan toukokuun 2014 aikana. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi vastauksena Anne Vilmin aloitteeseen.

9 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (12) 30. Veteraanipäivä ja kaatuneitten muistopäivä Veteraanipäivänä on klo 10 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen seppeleen lasku sankarihaudoilla sotien muistomerkille. Kaatuneitten muistopäivänä klo 9.15 lasketaan seppele Peurasaaressa vakaumuksensa puolesta kaatuneitten muistomerkille sekä klo 10 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen seppeleet sotien muistomerkille ja vapaussodan muistomerkille. Esitys vs. khra: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajat seppeleen laskuihin. Veteraanipäivän seppeleenlaskuun valittiin Ritva Sonntag ja Matti Päkkilä sekä kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskuihin Osmo Happonen ja Merja Alm.

10 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (12) 31. Päällikkökokousten 3-5/2014 päätökset 19. Koulutus/Karjula Tapio 20. Koulutus/Juutinen Johanna 21. Vuosisidonnainen palkanosa/hallikainen Raili 22. Työvapaa ja sijaisen palkkaaminen/salmi Nina 23. Hiippakunnan työnohjaajakoulutus/jestilä Teija 24. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman päivitys työryhmä 25. Nuorisotyön tilapäiset viranhaltijat 26. Leirityöaikahyvitys/Lääkkö Pirjo-Minna 27. Virkavapaus/Väkeväinen Tiina 28. Vs. nuorisotyönohjaaja 29. Nuorisopäivät Norjassa 30. Kirkon ikkunoiden kunnostus 31. Kemin kirkon kolehtihaavit 32. Koulutus/Koivusalo Jani 33. Ylityöt/Aho Matti 34. Kesäteologi 35. Vuosidonnainen palkanosa/väkeväinen Tiina 36. Vuosisidonnainen palkanosa/salmi Nina 37. Työvapaa/Järvenpää Anne-Maria 38. Koulutus/Karjula Tapio 39. Koulutus/Koivisto Marko Pöytäkirjat on nähtävillä kokouksessa. Esitys taljo: Merkitään tiedoksi.

11 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (12) 32. Kirkkohallituksen A-tilastolomakkeet Esityslistan liitteenä kirkkohallitukselle lähetetyt vuoden 2013 tilastolomakkeet. Esitys taljo: Merkitään tiedoksi.

12 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (12) 33. Muut asiat 1. Kirkon äänentoisto/ Merja Almin kysymys Merja Alm totesi saaneensa jälleen palautetta seurakuntalaisilta huonosta kuuluvuudesta kirkossa ja kysyi onko asialle tehty mitään. Talousjohtaja totesi, että kirkossa on äänentoistolaitteiden toiminta testattu alkuvuodesta. Lisäksi kirkkoon, Paattiolehdon kappeliin ja seurakuntakeskukseen on tilattu induktiosilmukkajärjestelmien signaalin laadun kartoitus. Kartoituksen myötä tiloihin tulee kartat, joista näkee kuuluvuuden laadun tilojen eri kohdissa. 2. Diakoniatyön merkkipäivämuistamiset/merja Almin kysymys Merja Alm kysyi diakoniatyön merkkipäivämuistamiskäytäntöä. Vs. kirkkoherra selosti muistamiskäytäntöä. 3. Määrävuosimuistaminen Merkkipäiväsäännön mukaisista muistamisia vuonna 2012 myönnettäessä on diakoniatyöntekijä Päivi Rimpiläinen jäänyt listalta pois. Kirkkoneuvosto päätti myöntää Päivi Rimpiläiselle lahjan 25 vuoden palveluksesta. Lahja luovutetaan Rimpiläiselle kirkkovaltuuston kokouksessa. 4. Motoristikirkko Vs. kirkkoherra ilmoitti, että motoristikirkko pidetään vappuna klo 12 Kemin kauppatorilla. Kirkkoneuvoston jäsenet ovat tervetulleita ohjelmien jakajiksi. 5. Kirkkoneuvoston seuraava kokousaika Pöytäkirjan :n 28 käsittelyn yhteydessä sovittiin kirkkoneuvoston kokousaika aiemmin ilmoitetun sijasta pidettäväksi tiistaina Kokousajan siirrosta on sihteeri sopinut kirkkoherra Markku Korpelan kanssa. Pöytäkirjan nähtävilläolo Esitys: Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen laitetaan nähtäville taloustoimistoon Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Veisattiin iltavirsi.

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 sivu 35. Valtakirja/Kanttori Aki Tyni... 2 36. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen...

Lisätiedot

KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 29.4.2015

KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 29.4.2015 KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 29.4.2015 sivu 32. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014... 2 33. Kemin seurakunnan taloudellinen tilanne... 6 34. Sähkön hankintasopimus...

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 6/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 9.9.2014

KIRKKONEUVOSTO 6/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 9.9.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 9.9.2014 sivu 43. Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus... 2 44. Rippikoulut 2015... 3 48. Toimintasuunnitelman ja talousarvion

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/2015 1 (16) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 16.4.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/2015 1 (16) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 16.4.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/2015 1 (16) ASIALISTA 3 / 2015 43 Kokouksen avaus 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 45 Pöytäkirjantarkastajien valinta 46 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 2/2011 11 ( 9 ) Aika Tiistai 12.4.2011 klo 19.00 20.31 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen saapui 16 aikana

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2009 ======================== 80 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS 81 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 82 s. 4 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.3.2015

KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.3.2015 KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.3.2015 sivu 19. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014... 2 20. Tilintarkastus tilivuosille 2015 2018... 3 21. Testamenttiosakkeen myynti...

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3.4.2013

KIRKKONEUVOSTO 4/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3.4.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3.4.2013 sivu 30. Hautaus- ja kiinteistötoimen työkoneella suoritettavien töiden hankinta... 2 31. Peurasaaren hautausmaan

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta. 12.5.2015 Raportin sivumäärä 7

Kauhavan kaupunki. Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta. 12.5.2015 Raportin sivumäärä 7 Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 7 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 NRO 2/ 2011 Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen Simo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 17 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ 2012 25.4.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 17 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ 2012 25.4.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 17 ) Aika Keskiviikko 25.4.2012 klo 18.30 20.52 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 17.4.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.3.2012 klo 17.00 20.20 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. Kokouksessa käsiteltävät asiat:

KOKOUSKUTSU. Kokouksessa käsiteltävät asiat: KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 10. päivänä toukokuuta 2011 Seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Hallinnon ja

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

www.bdo.fi www.audiator.fi

www.bdo.fi www.audiator.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Ilomantsin kunta JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014

Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Hallinnon laillisuus Viranhaltijapäätökset Tarkastettiin seuraavien johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksiä

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2010 21.4.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2010 21.4.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) Aika Keskiviikko 21.4.2010 klo 18.30 19.28 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Raija Hörkkö Hannu

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 14 ) KIRKKONEUVOSTO 11.5.2009 4/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 14 ) KIRKKONEUVOSTO 11.5.2009 4/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 14 ) Aika Maanantai 11.5.2009 klo 18.30 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Hannu Hyttinen Raija Hörkkö Hannu

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2011 23.3.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2011 23.3.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.3.2011 klo 18.30 20.27 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot