Viestinnän periaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän periaatteet"

Transkriptio

1 Viestinnän periaatteet Kaupunginhallitus

2 Ylöjärven kaupungin viestintä Tehtävä ja tavoitteet... 2 Arvot ja periaatteet... 3 Sidosryhmät... 4 Keinot... 4 Työn- ja vastuunjako... 5 Yleiset periaatteet... 5 Näin toimimme viestinnän eri osa-alueilla... 6 Seuranta ja arviointi Ylöjärvi-tietoa > Viestintä Oheisaineistot intranetissä: Viestintä > Ohjeet ja suunnitelmat

3 Tehtävä ja tavoitteet Viestintä tukee kaupunkistrategiaa Viestinnän tehtävä on tukea kaupunkistrategian toteutumista eli yhteisen vision saavuttamista kaupungin arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Kaupunkistrategiassa määritellyt strategiakärjet ja tavoitteet ohjaavat viestinnän painotuksia. Ylöjärven kaupungin visio 2024 Ylöjärvi Hyvässä kunnossa Viestintä on hyvässä kunnossa silloin, kun se on aktiivista ja luotettavaa kaupunkilaisia keskusteluun ja osallistumiseen kannustavaa henkilöstöä sitouttavaa ja motivoivaa ammattitaitoisesti toteutettua ja riittävästi resurssoitua. VIESTINTÄ KUULUU KAIKILLE Kaupungin jokapäiväinen viestintä on osa jokaisen työntekijän ja luottamushenkilön perustehtävää. Erityinen vastuu viestinnästä on johdolla ja esimiehillä. 2

4 Arvot ja periaatteet Viestinnässä noudatetaan kaupunkistrategiassa hyväksyttyjä arvoja ja periaatteita. Viestinnässä nämä tarkoittavat: Hyvä palvelu Viestintä on sidosryhmä- ja asiakaslähtöistä. Sidos- ja asiakasryhmiä kohdellaan tasapuolisesti. Viestintää arvioidaan ja sitä kehitetään palautteen pohjalta. Avoimuus Viestintä on oma-aloitteista, aktiivista ja vuorovaikutteista. Suunnitelmista ja vaikuttamismahdollisuuksista kerrotaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleisenä periaatteena on se, että se tiedottaa, joka tietää asiasta parhaiten ja jonka vastuualueeseen se kuuluu. Rohkeus Uuden kokeiluun suhtaudutaan myönteisesti. Kuntalaisia ja työntekijöitä rohkaistaan aktiivisuuteen. Yhteisöllisyys Viestintä perustuu ja kannustaa vuoropuheluun ja sitä kautta yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Viestinnän kieli on ymmärrettävää ja ihmisläheistä. Taloudellisuus Viestinnän keinot ovat kustannustehokkaita. Oikein ajoitettu, tehokas viestintä voi säästää resursseja myöhemmin. Lainsäädännöllinen tausta Viestinnän arvojen ja periaatteiden taustalla on kaupunkistrategian lisäksi kuntaviestintää ohjaava lainsäädäntö. Kansalaisten oikeus tiedonsaantiin ja osallistumiseen on turvattu Suomen perustuslaissa. Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää kansalaisen mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Kunnan viestintävelvoitteita täsmentävät monet lait, kuten kuntalaki, hallintolaki sekä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Myös maankäyttö- ja rakennuslaki takaa oikeuden osallistumiseen ja vuorovaikutteisuuteen. 3

5 Sidosryhmät Viestinnän ensisijaiset sidosryhmät ovat kuntalaiset (yksityiset ja yhteisöt) henkilöstö luottamushenkilöt tiedotusvälineet muut viranomaiset. Mikään sidosryhmistä ei ole yhtenäinen, vaan viestintää tulee kohdentaa niiden sisällä eri alaryhmille. Keinot Viestinnän tärkeimmät keinot ovat asiakaspalvelu ja -neuvonta (kasvotusten, puhelimitse, sähköisesti, kirjeitse) ilmoitukset ja mainokset julkaisut (lehdet, esitteet) mediatiedotteet palautejärjestelmät, kyselyt sosiaalinen media tilaisuudet ja tapahtumat verkkoviestintä ja -palvelut yhteistyöryhmät, asiakasraadit johtaminen ja työyhteisöviestinnän keinot (kokoukset, kehityskeskustelut, perehdytys jne.). Viestinnän keinoja on paljon ja ne valitaan tapauskohtaisesti. Yleensä kannattaa käyttää useampaa kanavaa samanaikaisesti (ks. Työn- ja vastuunjako). Keskitetyn päivittäisviestinnän pääkanavat ovat kaupungin kotisivut ja henkilöstön intranet. Säännöllisesti ilmestyviä, keskitetyn viestinnän tuottamia lehtiä on kaksi: asukkaille suunnattu Ylöjärvilehti sekä henkilöstölehti Siti. 4

6 Työn- ja vastuunjako Viestintää toteutetaan hajautetusti, mutta yhteisin periaattein. Yleisenä ohjeena on, että se tiedottaa, joka tietää asiasta parhaiten ja jonka vastuualueeseen se kuuluu. Yleiset periaatteet Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin strategian ja luo pohjan viestinnälle Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupungin viestintää hyväksyy viestinnän periaatteet hyväksyy kaupungin vuosittaisen viestintäsuunnitelman Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin viestintää kaupunginhallituksen alaisuudessa hyväksyy viestinnän periaatteita täydentävät käytännön ohjeet nimittää tiedottajan tukena toimivan viestintäryhmän jäsenet Tiedottaja kehittää, ohjaa ja toteuttaa viestintää kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan johtaa kaupunginjohtajan nimittämää viestintäryhmää Osastopäälliköt sekä liikelaitosten ja konserniyhtiöiden johtajat vastaavat osastonsa / johtamansa laitoksen tai yhtiön viestinnästä Esimiehet vastaavat johtamansa yksikön viestinnästä Henkilöstö kaupungin jokapäiväinen viestintä on osa jokaisen työntekijän työtä kukin työntekijä vastaa oman tehtäväkenttänsä aiheiden viestinnästä toimenkuvansa mukaan Ylöjärven Yrityspalvelu Oy vastaa kaupungin elinkeino- ja matkailumarkkinoinnista 5

7 Näin toimimme viestinnän eri tehtäväalueilla Kuntaviestinnän tärkeimmät tehtäväalueet Strategian ja johtamisen tukeminen Työyhteisöviestintä Osallistaminen Päätösviestintä Palveluviestintä Mediaviestintä Markkinointiviestintä Rekrytointiviestintä Kriisiviestintä Strategian ja johtamisen tukeminen Viestintä on strategista toimintaa. Kaupungin strategia toteutuu arjen työssä ja hyvin hoidettu viestintä on edellytys tulokselliselle toiminnalle. Johtaminen ja esimiestyö ovat suurelta osin viestintää, mikä korostuu muutostilanteissa. Viestinnän toteutus ja vastuutus on tuotava esiin kaupunkistrategiaa täydentävissä toimintaohjelmissa ja -suunnitelmissa. Tiedottaja laatii vuosittain koko kaupunkia koskevan yleisen viestintäsuunnitelman. Esimiehiä tuetaan viestintätehtävissä muun muassa viestintäkoulutuksen ja -ohjeistuksen avulla. Kaupungin ja osastojen johtoryhmät viestivät avoimesti ja vuoropuheluun kannustavasti. Niiden kokousmuistiot ovat koko henkilökunnan luettavissa. Luottamushenkilöiden roolia tiedon välittäjinä ja kommentoijina tuetaan. Samalla varmistetaan, että heidän tiedonsaantikanavansa ovat kunnossa. Kaupungin visuaalinen ilme tukee kaupunkistrategiaa. Viestinnän visuaalisessa toteutuksessa noudatetaan kaupungin graafista ohjeistusta. Työyhteisöviestintä Hyvin toimiva työyhteisöviestintä mahdollistaa sen, että työntekijä pystyy tekemään oman työnsä parhaalla mahdollisella tavalla ja ymmärtää sen merkityksen osana kaupungin toimintaa. Hyvässä työyhteisöviestinnässä on kyse osallistumisesta, yhteisöllisyydestä, kannustamisesta ja luottamuksesta. Työyhteisöviestinnän alue on laaja ja se kattaa muun muassa palaverikäytännöt, sähköpostiviestinnän, palautteen antamisen, kehityskeskustelut, perehdyttämisen, yhteistoiminnan sekä keskitetyn viestinnän (intranet, henkilöstölehti). Kaupungin intranetsivusto Ylönetti on yhteisistä tiedonvälityskanavista tärkein. Kaikilla työntekijöillä on oltava mahdollisuus käyttää Ylönettiä työaikana. Henkilöstölehti Siti täydentää intranettiä kaupungin sisäisessä viestinnässä. Lehden jakelu tapahtuu pääosin työpisteittäin. Yksiköiden, viime kädessä esimiesten, on varmistettava, että lehti on kaikkien työntekijöiden saatavilla. Sitin sähköinen versio julkaistaan intranetissä. 6

8 Työyhteisössä jokaisella on viestintävastuuta. Jokainen on vastuussa sekä tiedon hakemisesta että itse saamansa tiedon välittämisestä niille, joille arvioi siitä olevan hyötyä. Johdon ja esimiesten viestintävastuu on erityinen ja muita laajempi. Työyhteisöviestintään otetaan kantaa ja sitä ohjeistetaan henkilöstöstrategiassa, työsuojelun toimintaohjelmassa sekä henkilöstön hyvinvointisuunnitelmassa. Viestintäosaamista on tuettava koulutuksella. Työyhteisöviestinnän toteutumista arvioidaan työtyytyväisyyskyselyissä. Osallistaminen Kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan viestinnän keinoin. Lähtökohtana on myönteinen asenne ja halu edistää aktiivista kansalaisuutta ja asiakaslähtöistä palvelutuotantoa. Osallistuminen edellyttää toimivaa päätös- ja palveluviestintää (ks. alla). Valmisteilla olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä on tiedotettava aktiivisesti. Kuntalaisia tulee kannustaa mielipiteen ilmaisuun ja osallistumiseen sekä tarjota siihen erilaisia välineitä. Tämä tarkoittaa valmiutta vuoropuheluun, muun muassa helppoja palautejärjestelmiä, säännöllisiä asiakaskyselyjä, erilaisia tiedotus- ja kyselytilaisuuksia sekä yhteistyöryhmiä ja asiakasraateja. Sosiaalisen median mahdollisuuksiin suhtaudutaan myönteisesti ja niitä hyödynnetään tarpeen ja resurssien sekä kaupungin sosiaalisen median ohjeen mukaisesti. Saatua palautetta arvostetaan ja siihen reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava viivytyksettä, mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta on ryhdytty tai ollaan ryhtymässä. Aloitteiden käsittelystä määrätään kaupungin hallintosäännössä. Asukaslautakunta kehittää kuntalaisdemokratian toimivuutta. Lautakunnan tavoitteena on edistää kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kaupungin hallintoon, päätöksentekoon sekä palveluiden kehittämiseen. Päätösviestintä Päätösviestintä kattaa koko päätöksentekoprosessin: valmistelun, päätösvaiheen ja toimeenpanon. Jokaisen toimielimen tulee miettiä viestinnän organisointi ja nimetä siitä vastaavat henkilöt. Myös jokaisessa keskeisessä hankkeessa on mietittävä viestinnän hoitaminen. Päätösviestinnässä on muistettava osallistumiseen kannustaminen. Valmisteilla olevista, kuntalaisille merkittävistä asioista on tiedotettava hyvissä ajoin etukäteen ja kerrottava, miten kuntalaiset voivat esittää mielipiteensä. Pitkäjänteinen viestintä on muistettava myös päätöksenteon jälkeen. Päätösviestinnässä voidaan hyödyntää kaikkia kaupungin viestintäkanavia. Työyhteisöviestintä on tärkeä osa avointa päätösviestintää. 7

9 Kokoustiedottaminen Kokouspöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävillä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätösten mukaisesti. Esityslistat ja pöytäkirjat olennaisine liitteineen julkaistaan myös kaupungin kotisivuilla. Tämä koskee kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta, lautakuntia sekä liikelaitosten johtokuntia. Kotisivuilla julkaistaan myös lautakuntien alaisten neuvostojen pöytäkirjat olennaisine liitteineen. Henkilötietojen osalta on oltava erityisen huolellinen, jottei yksityisyyden suoja vaarannu. Lain mukaan salassa pidettäviä asioita ei saa antaa julkisuuteen. Asiakirjojen kielen on oltava selkeää ja ymmärrettävää. Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston kokouspäivä on maanantai. Kokouskutsut julkaistaan valtuuston päätöksen mukaisesti kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä paikallislehdissä. Esityslista liitteineen julkaistaan kotisivuilla kokousta edeltävänä keskiviikkona. Listaan ja liitteisiin voi tutustua myös kaupungintalolla sekä kirjastoissa. Päätöksistä tiedotetaan kotisivuilla päätösluettelon muodossa kokousta seuraavana päivänä. Merkittävistä päätöksistä laaditaan tiedote (yhteyshenkilö tiedottaja). Virallinen pöytäkirja julkaistaan verkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Samana päivänä se on yleisesti nähtävillä kaupungintalolla. Esityslistat ja päätökset toimitetaan tiedotusvälineille pääsääntöisesti sähköisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään maanantaisin ja esityslista liitteineen julkaistaan kaupungin kotisivuilla edeltävänä torstaina. Listaan ja liitteisiin voi tutustua myös kaupungintalolla sekä kirjastoissa. Päätöksistä tiedotetaan kotisivuilla päätösluettelon muodossa kokousta seuraavana päivänä. Merkittävistä päätöksistä laaditaan tiedote (yhteyshenkilö tiedottaja). Virallinen pöytäkirja julkaistaan verkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Samana päivänä se on yleisesti nähtävillä kaupungintalolla. Esityslistat ja päätökset toimitetaan tiedotusvälineille pääsääntöisesti sähköisesti. Lautakunnat Lautakuntien esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta. Tarkistetut pöytäkirjat julkaistaan verkossa mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja viimeistään niiden virallisena nähtävilläolopäivänä eli kokousta seuraavan viikon tiistaina. Tiedottamisen nopeus on hyvä pitää mielessä, kun lautakunta sopii pöytäkirjojensa laatimisen ja tarkastamisen käytännöistä. Päätöksistä voidaan tiedottaa myös päätösluettelon muodossa heti kokouksen jälkeen. Merkittävistä päätöksistä voidaan laatia tiedote (yhteyshenkilö tiedottaja). Esityslistat ja päätökset toimitetaan tiedotusvälineille pääsääntöisesti sähköisesti. Seudullinen päätöksenteko Seudullisten, Tampereen kaupungin organisaatiossa toimivien lautakuntien päätöksentekoprosessiin kuuluvat asiakirjat julkaistaan Tampereen kaupungin ja lautakuntien päätösten mukaisesti. Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liiton päätöksentekoprosessiin kuuluvat asiakirjat julkaistaan niiden omilla kotisivuilla. Kaupunkiseudun päätösviestinnässä noudatetaan seutuhallituksen hyväksymää viestintäsuositusta. Merkittävistä päätöksistä voidaan laatia oma paikallistettu tiedote (yhteyshenkilö tiedottaja). 8

10 Viralliset ilmoitukset Viralliset ilmoitukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla sekä pääsääntöisesti myös kotisivuilla Viralliset ilmoitukset -palstalla (yhteyshenkilö hallintopalveluiden palvelusihteeri). Harkinnan mukaan ilmoitus voidaan julkaista myös kotisivujen uutispalstalla (yhteyshenkilö tiedottaja). Lehti-ilmoituksissa noudatetaan kaupunginvaltuuston päätöstä. Viralliset lehtiilmoitukset kulkevat tiedottajan kautta. Palveluviestintä Jokaisen palveluja tuottavan yksikön on vastuutettava viestinnän tehtävät ja huolehdittava siitä, että ajantasainen tieto yksikön toiminnasta saavuttaa asiakkaat kattavasti ja ymmärrettävästi. Viestinnässä esimerkiksi kanavien valinnassa on noudatettava yhdenvertaisuuden periaatetta. Vaatimukset koskevat myös ulkopuolisia palveluntuottajia. Palautteen antamisen tulee olla helppoa ja asiakkaita kannustetaan siihen. Säännöllisesti tehtävät asiakaskyselyt ovat hyvä keino saada palautetta ja seurantatietoa. Kyselyihin kannattaa sisällyttää myös viestintää koskevia kysymyksiä. Kaikkeen palautteeseen suhtaudutaan arvostavasti ja palautteen antajille vastataan viivyttelemättä. Palaute tulee ottaa huomioon palvelutuotannossa. Asiakkaiden tietosuoja ei saa koskaan vaarantua. Esimerkiksi tavallisen sähköpostiyhteyden kautta ei saa välittää asiakasta koskevia henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietoja. Sähköpostiviestinnässä noudatetaan kaupungin sähköpostiohjetta. Hyvä palveluviestintä lähtee hyvästä tavoitettavuudesta. Palveluajoista ja yhteystiedoista tulee tiedottaa selkeästi. Henkilökunnan tulee ilmoittaa omista poissaoloistaan sekä asiakkaita että muuta työyhteisöä ajatellen (sähköinen kalenteri ja puhelinluettelo, puhelimen ja sähköpostin vastaaja). Verkkoviestinnässä noudatetaan kaupungin verkkoviestintäohjetta ja sitä täydentävää sosiaalisen median ohjetta. Kotisivujen sisällöntuotanto on hajautettu ja jokaisella sivulla on oltava sisältövastaava ja päivittäjä. Sosiaalisen median palvelut tukevat mutta eivät korvaa perinteistä asiakasviestintää tai verkkoviestintää. Ylöjärvi-lehti jaetaan ilmaisjakeluna ylöjärveläistalouksiin. Sitä on jaossa myös kirjastoissa ja sen sähköinen versio julkaistaan kaupungin kotisivuilla. Palveluviestinnän visuaalisessa toteutuksessa noudatetaan kaupungin graafista ohjeistusta. Mediaviestintä Tiedotusvälineisiin ollaan yhteydessä aktiivisesti ja oma-aloitteisesti. Yksiköt voivat lähettää niille omaa toimintaansa koskevia, yhdessä sovittuja juttuvinkkejä, tiedotteita ja kutsuja. Median yhteydenottoihin vastataan nopeasti. Kaikkia välineitä kohdellaan tasapuolisesti ja niille välitetään tietoa samoin periaattein. Viestinten omia uutisia kunnioitetaan eikä niiden omaan uutishankintaan perustuvasta uutisesta levitetä tietoa muille välineille. Journalistiset ratkaisut (esimerkiksi jutun näkökulman valitseminen) kuuluvat toimitukselle. Kaupungin edustajan tehtävä on antaa tietoja ja saattaa tosiasiat toimittajan tietoon. Haastateltava voi pyytää lehtijutun luettavaksi ennen julkaisua. Korjausta voi pyytää asiavirheistä, jotka perustuvat omiin lausuntoihin. 9

11 Jos tiedotusväline julkaisee virheellisen tai harhaanjohtavan, merkittävän tiedon, kannattaa asian oikaisusta ensisijaisesti neuvotella toimituksen kanssa. Jos välineessä on julkaistu kuntalaisen esittämä kysymys (esimerkiksi yleisönosastolla), siihen on syytä vastata. Epäselvissä tilanteissa kannattaa kysyä neuvoa tiedottajalta. Kaikki tiedotusvälineille lähetetyt tiedotteet ja kutsut lähetetään myös tiedottajalle. Markkinointiviestintä Kaupungin elinkeinoyhtiö Ylöjärven Yrityspalvelu Oy vastaa kaupungin elinkeino- ja matkailumarkkinoinnista. Seudullinen elinkeinoelämän ja matkailun markkinointi kuuluu Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoja kehitysyhtiö Tredean tehtäviin. Pirkanmaan kansainvälisessä seutumarkkinoinnissa hyödynnetään All Bright -brändiä. Markkinointi on osa viestintää, ja usein raja tiedottamisen ja markkinoinnin välillä on häilyvä. Kaupungin tilaisuuksista ja tapahtumista tiedottaminen on myös markkinointia. Markkinoinnissa on noudatettava kaupungin toimintaa ohjaavia arvoja ja periaatteita. Myös niiden tapahtumien, joissa kaupunki on mukana muuna kuin järjestäjänä, on sovittava luonteeltaan kaupungin arvoihin. Kaupungin markkinointihenkisestä näkymisestä (esimerkiksi kannatusilmoituksista) päättää hallinto- ja talousosaston hallintopäällikkö. Markkinoinnin visuaalisessa toteutuksessa noudatetaan kaupungin graafista ohjeistusta. Verkkoviestinnässä noudatetaan kaupungin verkkoviestintäohjetta ja sitä täydentävää sosiaalisen median ohjetta. Rekrytointiviestintä Rekrytointi on osa strategista henkilöstöjohtamista. Sen on oltava ammattimainen prosessi, jotta kaupungin palvelukseen saadaan paras mahdollinen, osaava ja motivoitunut henkilökunta. Hyvin hoidettu rekrytointi viestii myönteistä työnantajakuvaa. Rekrytoinnissa noudatetaan kaupungin rekrytointiohjetta. Kriisiviestintä Kriisiviestinnällä tarkoitetaan tehostettua tiedottamista tilanteissa, joissa jokin normaaliarkea häiritsevä tekijä synnyttää voimakkaan informaatiotarpeen. Kriisiviestinnässä noudatetaan kaupungin kriisiviestintäohjetta. Kaupungin kriisiviestintävastaavana toimii tiedottaja. Osastokohtaisina tiedotusvastaavina toimivat osastopäälliköt, liikelaitoksissa toimitusjohtajat. Jokaisen työntekijän velvollisuus on ilmoittaa poikkeuksellisesta tilanteesta välittömästi esimiehelleen ja tarvittaville viranomaisille. Esimies arvioi kriisiviestinnän tarpeet ja ottaa tarvittaessa yhteyttä kaupungin johtoryhmään ja tiedottajaan. Viestintä ja sen organisointi on tuotava esille kaikissa kaupungin ja sen yksiköiden valmius- sekä turvallisuus- ja pelastussuunnitelmissa. 10

12 Seuranta ja arviointi Viestinnän periaatteita toteutetaan ja arvioidaan vuosittain tiedottajan laatiman viestintäsuunnitelman avulla. Kaupunkistrategiasta johdetut vuositavoitteet määrittelevät myös viestinnän painotuksia. Viestintäsuunnitelmaa käsitellään viestintäryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä. Suunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus. Viestinnän periaatteita arvioidaan laajemmin valtuustokausittain, samalla kun valtuusto arvioi kaupunkistrategian perustaa ja strategisia tavoitteita. Viestinnän periaatteita täydentävien ohjeistusten toteutumista seuraa ja arvioi kunkin ohjeen laatinut työryhmä. Laatijat huolehtivat siitä, että palautetta pyydetään aktiivisesti ja että toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Toimialat ja työyksiköt seuraavat viestinnän toimivuutta omissa asiakaskyselyissään. Työyhteisöviestinnän toteutumista arvioidaan työtyytyväisyyskyselyissä. 11

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki / Kaupunginhallitus 23.3.2015 Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintää yhteisin periaattein Ylöjärven kaupungin viestintää

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Kaupunginjohtaja 2.2.2015. www.ylojarvi.fi

Verkkoviestintäohje. Kaupunginjohtaja 2.2.2015. www.ylojarvi.fi Verkkoviestintäohje Kaupunginjohtaja 2.2.2015 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 2.2.2015 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2014

Viestintäsuunnitelma 2014 Viestintäsuunnitelma 2014 Kaupunginhallitus 28.4.2014 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki / Kaupunginhallitus 28.4.2014 Viestintäsuunnitelma 2014 Viestintää yhteisin periaattein Ylöjärven kaupungin viestintää

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA Kh 20.2.2012 42 1 Kunnan visio Viestinnän visio Kangasala tunnetaan elinvoimaisena kesäpäivän kulttuurikuntana, jossa on hyvä asua, elää ja yrittää. Kangasalan kunnan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2016

Viestintäsuunnitelma 2016 Viestintäsuunnitelma 2016 Kaupunginhallitus 14.3.2016 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki / Kaupunginhallitus 14.3.2016 Viestintäsuunnitelma 2016 Viestintää yhteisin periaattein Ylöjärven kaupungin viestintää

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA 2017-2018 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. EURAN KUNTASTRATEGIA 2020... 2 2.1 Visio... 2 2.2 Arvot viestinnän toimintatapana... 2 2.3 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja asiakirjat...

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Yhtymähallitus 13.12.2013 Liite 156

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013 Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016 Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013 Jyväskylän kaupungin Viestinnän linjaukset käsitellään kaupunginhallituksessa valtuustokauden alussa Viestinnän

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mistä on parhaat työpaikat tehty? Luottamus Avoin viestintä eli läpinäkyvyys Välittäminen

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Kuntalaiset ja sidosryhmät saavat oikeaa ja ajantasaista tietoa valmisteilla olevista asioista, suunnitelmista ja osallistumismahdollisuuksista.

Kuntalaiset ja sidosryhmät saavat oikeaa ja ajantasaista tietoa valmisteilla olevista asioista, suunnitelmista ja osallistumismahdollisuuksista. Tampereen kaupunki Viestintäohje Viestintä tukee kaupunkistrategiaa Kaupunkistrategiaan pohjautuen kaupunginvaltuusto päättää vuositavoitteista. Viestintä tukee kaupunkistrategian tavoitteiden saavuttamista.

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Khall. 22.11.2010 424 Liite D SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE 22.11.2010 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille... 3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet... 3 3. Kaupungin viestintäorganisaatio...

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014 Kaupunginhallitus 29.4.2014 liite nro 1 (1/8) Viestinnän toimintaohjeiston kanavoituminen toimintatavaksi edellyttää prosessinomaista työtapaa, yhdessä työstämistä sekä kaupunginhallituksen sisällä että

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Visio vuoteen 2020 "Onnellinen Kerava"

Visio vuoteen 2020 Onnellinen Kerava erava Keravan kaupungin strategia 2020 Visio vuoteen 2020 "Onnellinen Kerava" Viherkaupunki jossa kaikkien on hyvä olla. Keravan missio Kerava on metropolialueen kärjessä kulkeva, vetovoimainen, rohkea,

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Esittely laitoksille Eija Fabritius Viestintälinjauksia UEF Avoimuus ja läpinäkyvyys Sujuvat viestintäkäytännöt Vuorovaikutteisuus Tavoitteellinen

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

VIESTINTÄOHJELMA VIESTINNÄN VISIO JA PERIAATTEET

VIESTINTÄOHJELMA VIESTINNÄN VISIO JA PERIAATTEET 2016 2018 JOHDANTO Viestinnän perustehtävä on lisätä kaikin tavoin kaupunkilaisten tiedonsaantia ja osallistumista. Varhainen ja avoin tiedonsaanti antaa mahdollisuuden toimintamme arviointiin, tekee

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 9.2.2015 Yhteistyötoimikunta15.4.2015, Kaupunginhallitus xx.xx.15, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

2005-2008. KAJAANIN KAUPUNKI viestintästrategia. AJAANIN KAUPUNGIN ilöstöstrategia. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2006 63

2005-2008. KAJAANIN KAUPUNKI viestintästrategia. AJAANIN KAUPUNGIN ilöstöstrategia. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2006 63 KAJAANIN KAUPUNKI viestintästrategia Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2006 63 AJAANIN KAUPUNGIN ilöstöstrategia 2005-2008 in kaupungin henkilöstöpalvelut Kajaanin kaupungin keskushallinto SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA

TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA TUUSULAN VISIO VUODEKSI 2016 Tuusula on hallitusti kasvava, viihtyisä, perhearvoja tukeva ja turvallinen kunta Helsingin seudulla. Tuusulan kuntamaisema vesistöineen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohje

Sosiaalisen median ohje LUONNOS Sosiaalisen median ohje pvm ja käsittelyelin www.nurmijarvi.fi 1 Nurmijärven kunnan sosiaalisen median ohje Sisällys sivu 1. Johdanto 1 2. Mitä on sosiaalinen media? 2 3. Miten kunta voi hyödyntää

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot