Viestinnän periaatteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän periaatteet"

Transkriptio

1 Viestinnän periaatteet Kaupunginhallitus

2 Ylöjärven kaupungin viestintä Tehtävä ja tavoitteet... 2 Arvot ja periaatteet... 3 Sidosryhmät... 4 Keinot... 4 Työn- ja vastuunjako... 5 Yleiset periaatteet... 5 Näin toimimme viestinnän eri osa-alueilla... 6 Seuranta ja arviointi Ylöjärvi-tietoa > Viestintä Oheisaineistot intranetissä: Viestintä > Ohjeet ja suunnitelmat

3 Tehtävä ja tavoitteet Viestintä tukee kaupunkistrategiaa Viestinnän tehtävä on tukea kaupunkistrategian toteutumista eli yhteisen vision saavuttamista kaupungin arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Kaupunkistrategiassa määritellyt strategiakärjet ja tavoitteet ohjaavat viestinnän painotuksia. Ylöjärven kaupungin visio 2024 Ylöjärvi Hyvässä kunnossa Viestintä on hyvässä kunnossa silloin, kun se on aktiivista ja luotettavaa kaupunkilaisia keskusteluun ja osallistumiseen kannustavaa henkilöstöä sitouttavaa ja motivoivaa ammattitaitoisesti toteutettua ja riittävästi resurssoitua. VIESTINTÄ KUULUU KAIKILLE Kaupungin jokapäiväinen viestintä on osa jokaisen työntekijän ja luottamushenkilön perustehtävää. Erityinen vastuu viestinnästä on johdolla ja esimiehillä. 2

4 Arvot ja periaatteet Viestinnässä noudatetaan kaupunkistrategiassa hyväksyttyjä arvoja ja periaatteita. Viestinnässä nämä tarkoittavat: Hyvä palvelu Viestintä on sidosryhmä- ja asiakaslähtöistä. Sidos- ja asiakasryhmiä kohdellaan tasapuolisesti. Viestintää arvioidaan ja sitä kehitetään palautteen pohjalta. Avoimuus Viestintä on oma-aloitteista, aktiivista ja vuorovaikutteista. Suunnitelmista ja vaikuttamismahdollisuuksista kerrotaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleisenä periaatteena on se, että se tiedottaa, joka tietää asiasta parhaiten ja jonka vastuualueeseen se kuuluu. Rohkeus Uuden kokeiluun suhtaudutaan myönteisesti. Kuntalaisia ja työntekijöitä rohkaistaan aktiivisuuteen. Yhteisöllisyys Viestintä perustuu ja kannustaa vuoropuheluun ja sitä kautta yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Viestinnän kieli on ymmärrettävää ja ihmisläheistä. Taloudellisuus Viestinnän keinot ovat kustannustehokkaita. Oikein ajoitettu, tehokas viestintä voi säästää resursseja myöhemmin. Lainsäädännöllinen tausta Viestinnän arvojen ja periaatteiden taustalla on kaupunkistrategian lisäksi kuntaviestintää ohjaava lainsäädäntö. Kansalaisten oikeus tiedonsaantiin ja osallistumiseen on turvattu Suomen perustuslaissa. Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää kansalaisen mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Kunnan viestintävelvoitteita täsmentävät monet lait, kuten kuntalaki, hallintolaki sekä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Myös maankäyttö- ja rakennuslaki takaa oikeuden osallistumiseen ja vuorovaikutteisuuteen. 3

5 Sidosryhmät Viestinnän ensisijaiset sidosryhmät ovat kuntalaiset (yksityiset ja yhteisöt) henkilöstö luottamushenkilöt tiedotusvälineet muut viranomaiset. Mikään sidosryhmistä ei ole yhtenäinen, vaan viestintää tulee kohdentaa niiden sisällä eri alaryhmille. Keinot Viestinnän tärkeimmät keinot ovat asiakaspalvelu ja -neuvonta (kasvotusten, puhelimitse, sähköisesti, kirjeitse) ilmoitukset ja mainokset julkaisut (lehdet, esitteet) mediatiedotteet palautejärjestelmät, kyselyt sosiaalinen media tilaisuudet ja tapahtumat verkkoviestintä ja -palvelut yhteistyöryhmät, asiakasraadit johtaminen ja työyhteisöviestinnän keinot (kokoukset, kehityskeskustelut, perehdytys jne.). Viestinnän keinoja on paljon ja ne valitaan tapauskohtaisesti. Yleensä kannattaa käyttää useampaa kanavaa samanaikaisesti (ks. Työn- ja vastuunjako). Keskitetyn päivittäisviestinnän pääkanavat ovat kaupungin kotisivut ja henkilöstön intranet. Säännöllisesti ilmestyviä, keskitetyn viestinnän tuottamia lehtiä on kaksi: asukkaille suunnattu Ylöjärvilehti sekä henkilöstölehti Siti. 4

6 Työn- ja vastuunjako Viestintää toteutetaan hajautetusti, mutta yhteisin periaattein. Yleisenä ohjeena on, että se tiedottaa, joka tietää asiasta parhaiten ja jonka vastuualueeseen se kuuluu. Yleiset periaatteet Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin strategian ja luo pohjan viestinnälle Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupungin viestintää hyväksyy viestinnän periaatteet hyväksyy kaupungin vuosittaisen viestintäsuunnitelman Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin viestintää kaupunginhallituksen alaisuudessa hyväksyy viestinnän periaatteita täydentävät käytännön ohjeet nimittää tiedottajan tukena toimivan viestintäryhmän jäsenet Tiedottaja kehittää, ohjaa ja toteuttaa viestintää kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan johtaa kaupunginjohtajan nimittämää viestintäryhmää Osastopäälliköt sekä liikelaitosten ja konserniyhtiöiden johtajat vastaavat osastonsa / johtamansa laitoksen tai yhtiön viestinnästä Esimiehet vastaavat johtamansa yksikön viestinnästä Henkilöstö kaupungin jokapäiväinen viestintä on osa jokaisen työntekijän työtä kukin työntekijä vastaa oman tehtäväkenttänsä aiheiden viestinnästä toimenkuvansa mukaan Ylöjärven Yrityspalvelu Oy vastaa kaupungin elinkeino- ja matkailumarkkinoinnista 5

7 Näin toimimme viestinnän eri tehtäväalueilla Kuntaviestinnän tärkeimmät tehtäväalueet Strategian ja johtamisen tukeminen Työyhteisöviestintä Osallistaminen Päätösviestintä Palveluviestintä Mediaviestintä Markkinointiviestintä Rekrytointiviestintä Kriisiviestintä Strategian ja johtamisen tukeminen Viestintä on strategista toimintaa. Kaupungin strategia toteutuu arjen työssä ja hyvin hoidettu viestintä on edellytys tulokselliselle toiminnalle. Johtaminen ja esimiestyö ovat suurelta osin viestintää, mikä korostuu muutostilanteissa. Viestinnän toteutus ja vastuutus on tuotava esiin kaupunkistrategiaa täydentävissä toimintaohjelmissa ja -suunnitelmissa. Tiedottaja laatii vuosittain koko kaupunkia koskevan yleisen viestintäsuunnitelman. Esimiehiä tuetaan viestintätehtävissä muun muassa viestintäkoulutuksen ja -ohjeistuksen avulla. Kaupungin ja osastojen johtoryhmät viestivät avoimesti ja vuoropuheluun kannustavasti. Niiden kokousmuistiot ovat koko henkilökunnan luettavissa. Luottamushenkilöiden roolia tiedon välittäjinä ja kommentoijina tuetaan. Samalla varmistetaan, että heidän tiedonsaantikanavansa ovat kunnossa. Kaupungin visuaalinen ilme tukee kaupunkistrategiaa. Viestinnän visuaalisessa toteutuksessa noudatetaan kaupungin graafista ohjeistusta. Työyhteisöviestintä Hyvin toimiva työyhteisöviestintä mahdollistaa sen, että työntekijä pystyy tekemään oman työnsä parhaalla mahdollisella tavalla ja ymmärtää sen merkityksen osana kaupungin toimintaa. Hyvässä työyhteisöviestinnässä on kyse osallistumisesta, yhteisöllisyydestä, kannustamisesta ja luottamuksesta. Työyhteisöviestinnän alue on laaja ja se kattaa muun muassa palaverikäytännöt, sähköpostiviestinnän, palautteen antamisen, kehityskeskustelut, perehdyttämisen, yhteistoiminnan sekä keskitetyn viestinnän (intranet, henkilöstölehti). Kaupungin intranetsivusto Ylönetti on yhteisistä tiedonvälityskanavista tärkein. Kaikilla työntekijöillä on oltava mahdollisuus käyttää Ylönettiä työaikana. Henkilöstölehti Siti täydentää intranettiä kaupungin sisäisessä viestinnässä. Lehden jakelu tapahtuu pääosin työpisteittäin. Yksiköiden, viime kädessä esimiesten, on varmistettava, että lehti on kaikkien työntekijöiden saatavilla. Sitin sähköinen versio julkaistaan intranetissä. 6

8 Työyhteisössä jokaisella on viestintävastuuta. Jokainen on vastuussa sekä tiedon hakemisesta että itse saamansa tiedon välittämisestä niille, joille arvioi siitä olevan hyötyä. Johdon ja esimiesten viestintävastuu on erityinen ja muita laajempi. Työyhteisöviestintään otetaan kantaa ja sitä ohjeistetaan henkilöstöstrategiassa, työsuojelun toimintaohjelmassa sekä henkilöstön hyvinvointisuunnitelmassa. Viestintäosaamista on tuettava koulutuksella. Työyhteisöviestinnän toteutumista arvioidaan työtyytyväisyyskyselyissä. Osallistaminen Kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan viestinnän keinoin. Lähtökohtana on myönteinen asenne ja halu edistää aktiivista kansalaisuutta ja asiakaslähtöistä palvelutuotantoa. Osallistuminen edellyttää toimivaa päätös- ja palveluviestintää (ks. alla). Valmisteilla olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä on tiedotettava aktiivisesti. Kuntalaisia tulee kannustaa mielipiteen ilmaisuun ja osallistumiseen sekä tarjota siihen erilaisia välineitä. Tämä tarkoittaa valmiutta vuoropuheluun, muun muassa helppoja palautejärjestelmiä, säännöllisiä asiakaskyselyjä, erilaisia tiedotus- ja kyselytilaisuuksia sekä yhteistyöryhmiä ja asiakasraateja. Sosiaalisen median mahdollisuuksiin suhtaudutaan myönteisesti ja niitä hyödynnetään tarpeen ja resurssien sekä kaupungin sosiaalisen median ohjeen mukaisesti. Saatua palautetta arvostetaan ja siihen reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava viivytyksettä, mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta on ryhdytty tai ollaan ryhtymässä. Aloitteiden käsittelystä määrätään kaupungin hallintosäännössä. Asukaslautakunta kehittää kuntalaisdemokratian toimivuutta. Lautakunnan tavoitteena on edistää kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kaupungin hallintoon, päätöksentekoon sekä palveluiden kehittämiseen. Päätösviestintä Päätösviestintä kattaa koko päätöksentekoprosessin: valmistelun, päätösvaiheen ja toimeenpanon. Jokaisen toimielimen tulee miettiä viestinnän organisointi ja nimetä siitä vastaavat henkilöt. Myös jokaisessa keskeisessä hankkeessa on mietittävä viestinnän hoitaminen. Päätösviestinnässä on muistettava osallistumiseen kannustaminen. Valmisteilla olevista, kuntalaisille merkittävistä asioista on tiedotettava hyvissä ajoin etukäteen ja kerrottava, miten kuntalaiset voivat esittää mielipiteensä. Pitkäjänteinen viestintä on muistettava myös päätöksenteon jälkeen. Päätösviestinnässä voidaan hyödyntää kaikkia kaupungin viestintäkanavia. Työyhteisöviestintä on tärkeä osa avointa päätösviestintää. 7

9 Kokoustiedottaminen Kokouspöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävillä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätösten mukaisesti. Esityslistat ja pöytäkirjat olennaisine liitteineen julkaistaan myös kaupungin kotisivuilla. Tämä koskee kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta, lautakuntia sekä liikelaitosten johtokuntia. Kotisivuilla julkaistaan myös lautakuntien alaisten neuvostojen pöytäkirjat olennaisine liitteineen. Henkilötietojen osalta on oltava erityisen huolellinen, jottei yksityisyyden suoja vaarannu. Lain mukaan salassa pidettäviä asioita ei saa antaa julkisuuteen. Asiakirjojen kielen on oltava selkeää ja ymmärrettävää. Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston kokouspäivä on maanantai. Kokouskutsut julkaistaan valtuuston päätöksen mukaisesti kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä paikallislehdissä. Esityslista liitteineen julkaistaan kotisivuilla kokousta edeltävänä keskiviikkona. Listaan ja liitteisiin voi tutustua myös kaupungintalolla sekä kirjastoissa. Päätöksistä tiedotetaan kotisivuilla päätösluettelon muodossa kokousta seuraavana päivänä. Merkittävistä päätöksistä laaditaan tiedote (yhteyshenkilö tiedottaja). Virallinen pöytäkirja julkaistaan verkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Samana päivänä se on yleisesti nähtävillä kaupungintalolla. Esityslistat ja päätökset toimitetaan tiedotusvälineille pääsääntöisesti sähköisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään maanantaisin ja esityslista liitteineen julkaistaan kaupungin kotisivuilla edeltävänä torstaina. Listaan ja liitteisiin voi tutustua myös kaupungintalolla sekä kirjastoissa. Päätöksistä tiedotetaan kotisivuilla päätösluettelon muodossa kokousta seuraavana päivänä. Merkittävistä päätöksistä laaditaan tiedote (yhteyshenkilö tiedottaja). Virallinen pöytäkirja julkaistaan verkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Samana päivänä se on yleisesti nähtävillä kaupungintalolla. Esityslistat ja päätökset toimitetaan tiedotusvälineille pääsääntöisesti sähköisesti. Lautakunnat Lautakuntien esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta. Tarkistetut pöytäkirjat julkaistaan verkossa mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja viimeistään niiden virallisena nähtävilläolopäivänä eli kokousta seuraavan viikon tiistaina. Tiedottamisen nopeus on hyvä pitää mielessä, kun lautakunta sopii pöytäkirjojensa laatimisen ja tarkastamisen käytännöistä. Päätöksistä voidaan tiedottaa myös päätösluettelon muodossa heti kokouksen jälkeen. Merkittävistä päätöksistä voidaan laatia tiedote (yhteyshenkilö tiedottaja). Esityslistat ja päätökset toimitetaan tiedotusvälineille pääsääntöisesti sähköisesti. Seudullinen päätöksenteko Seudullisten, Tampereen kaupungin organisaatiossa toimivien lautakuntien päätöksentekoprosessiin kuuluvat asiakirjat julkaistaan Tampereen kaupungin ja lautakuntien päätösten mukaisesti. Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liiton päätöksentekoprosessiin kuuluvat asiakirjat julkaistaan niiden omilla kotisivuilla. Kaupunkiseudun päätösviestinnässä noudatetaan seutuhallituksen hyväksymää viestintäsuositusta. Merkittävistä päätöksistä voidaan laatia oma paikallistettu tiedote (yhteyshenkilö tiedottaja). 8

10 Viralliset ilmoitukset Viralliset ilmoitukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla sekä pääsääntöisesti myös kotisivuilla Viralliset ilmoitukset -palstalla (yhteyshenkilö hallintopalveluiden palvelusihteeri). Harkinnan mukaan ilmoitus voidaan julkaista myös kotisivujen uutispalstalla (yhteyshenkilö tiedottaja). Lehti-ilmoituksissa noudatetaan kaupunginvaltuuston päätöstä. Viralliset lehtiilmoitukset kulkevat tiedottajan kautta. Palveluviestintä Jokaisen palveluja tuottavan yksikön on vastuutettava viestinnän tehtävät ja huolehdittava siitä, että ajantasainen tieto yksikön toiminnasta saavuttaa asiakkaat kattavasti ja ymmärrettävästi. Viestinnässä esimerkiksi kanavien valinnassa on noudatettava yhdenvertaisuuden periaatetta. Vaatimukset koskevat myös ulkopuolisia palveluntuottajia. Palautteen antamisen tulee olla helppoa ja asiakkaita kannustetaan siihen. Säännöllisesti tehtävät asiakaskyselyt ovat hyvä keino saada palautetta ja seurantatietoa. Kyselyihin kannattaa sisällyttää myös viestintää koskevia kysymyksiä. Kaikkeen palautteeseen suhtaudutaan arvostavasti ja palautteen antajille vastataan viivyttelemättä. Palaute tulee ottaa huomioon palvelutuotannossa. Asiakkaiden tietosuoja ei saa koskaan vaarantua. Esimerkiksi tavallisen sähköpostiyhteyden kautta ei saa välittää asiakasta koskevia henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietoja. Sähköpostiviestinnässä noudatetaan kaupungin sähköpostiohjetta. Hyvä palveluviestintä lähtee hyvästä tavoitettavuudesta. Palveluajoista ja yhteystiedoista tulee tiedottaa selkeästi. Henkilökunnan tulee ilmoittaa omista poissaoloistaan sekä asiakkaita että muuta työyhteisöä ajatellen (sähköinen kalenteri ja puhelinluettelo, puhelimen ja sähköpostin vastaaja). Verkkoviestinnässä noudatetaan kaupungin verkkoviestintäohjetta ja sitä täydentävää sosiaalisen median ohjetta. Kotisivujen sisällöntuotanto on hajautettu ja jokaisella sivulla on oltava sisältövastaava ja päivittäjä. Sosiaalisen median palvelut tukevat mutta eivät korvaa perinteistä asiakasviestintää tai verkkoviestintää. Ylöjärvi-lehti jaetaan ilmaisjakeluna ylöjärveläistalouksiin. Sitä on jaossa myös kirjastoissa ja sen sähköinen versio julkaistaan kaupungin kotisivuilla. Palveluviestinnän visuaalisessa toteutuksessa noudatetaan kaupungin graafista ohjeistusta. Mediaviestintä Tiedotusvälineisiin ollaan yhteydessä aktiivisesti ja oma-aloitteisesti. Yksiköt voivat lähettää niille omaa toimintaansa koskevia, yhdessä sovittuja juttuvinkkejä, tiedotteita ja kutsuja. Median yhteydenottoihin vastataan nopeasti. Kaikkia välineitä kohdellaan tasapuolisesti ja niille välitetään tietoa samoin periaattein. Viestinten omia uutisia kunnioitetaan eikä niiden omaan uutishankintaan perustuvasta uutisesta levitetä tietoa muille välineille. Journalistiset ratkaisut (esimerkiksi jutun näkökulman valitseminen) kuuluvat toimitukselle. Kaupungin edustajan tehtävä on antaa tietoja ja saattaa tosiasiat toimittajan tietoon. Haastateltava voi pyytää lehtijutun luettavaksi ennen julkaisua. Korjausta voi pyytää asiavirheistä, jotka perustuvat omiin lausuntoihin. 9

11 Jos tiedotusväline julkaisee virheellisen tai harhaanjohtavan, merkittävän tiedon, kannattaa asian oikaisusta ensisijaisesti neuvotella toimituksen kanssa. Jos välineessä on julkaistu kuntalaisen esittämä kysymys (esimerkiksi yleisönosastolla), siihen on syytä vastata. Epäselvissä tilanteissa kannattaa kysyä neuvoa tiedottajalta. Kaikki tiedotusvälineille lähetetyt tiedotteet ja kutsut lähetetään myös tiedottajalle. Markkinointiviestintä Kaupungin elinkeinoyhtiö Ylöjärven Yrityspalvelu Oy vastaa kaupungin elinkeino- ja matkailumarkkinoinnista. Seudullinen elinkeinoelämän ja matkailun markkinointi kuuluu Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoja kehitysyhtiö Tredean tehtäviin. Pirkanmaan kansainvälisessä seutumarkkinoinnissa hyödynnetään All Bright -brändiä. Markkinointi on osa viestintää, ja usein raja tiedottamisen ja markkinoinnin välillä on häilyvä. Kaupungin tilaisuuksista ja tapahtumista tiedottaminen on myös markkinointia. Markkinoinnissa on noudatettava kaupungin toimintaa ohjaavia arvoja ja periaatteita. Myös niiden tapahtumien, joissa kaupunki on mukana muuna kuin järjestäjänä, on sovittava luonteeltaan kaupungin arvoihin. Kaupungin markkinointihenkisestä näkymisestä (esimerkiksi kannatusilmoituksista) päättää hallinto- ja talousosaston hallintopäällikkö. Markkinoinnin visuaalisessa toteutuksessa noudatetaan kaupungin graafista ohjeistusta. Verkkoviestinnässä noudatetaan kaupungin verkkoviestintäohjetta ja sitä täydentävää sosiaalisen median ohjetta. Rekrytointiviestintä Rekrytointi on osa strategista henkilöstöjohtamista. Sen on oltava ammattimainen prosessi, jotta kaupungin palvelukseen saadaan paras mahdollinen, osaava ja motivoitunut henkilökunta. Hyvin hoidettu rekrytointi viestii myönteistä työnantajakuvaa. Rekrytoinnissa noudatetaan kaupungin rekrytointiohjetta. Kriisiviestintä Kriisiviestinnällä tarkoitetaan tehostettua tiedottamista tilanteissa, joissa jokin normaaliarkea häiritsevä tekijä synnyttää voimakkaan informaatiotarpeen. Kriisiviestinnässä noudatetaan kaupungin kriisiviestintäohjetta. Kaupungin kriisiviestintävastaavana toimii tiedottaja. Osastokohtaisina tiedotusvastaavina toimivat osastopäälliköt, liikelaitoksissa toimitusjohtajat. Jokaisen työntekijän velvollisuus on ilmoittaa poikkeuksellisesta tilanteesta välittömästi esimiehelleen ja tarvittaville viranomaisille. Esimies arvioi kriisiviestinnän tarpeet ja ottaa tarvittaessa yhteyttä kaupungin johtoryhmään ja tiedottajaan. Viestintä ja sen organisointi on tuotava esille kaikissa kaupungin ja sen yksiköiden valmius- sekä turvallisuus- ja pelastussuunnitelmissa. 10

12 Seuranta ja arviointi Viestinnän periaatteita toteutetaan ja arvioidaan vuosittain tiedottajan laatiman viestintäsuunnitelman avulla. Kaupunkistrategiasta johdetut vuositavoitteet määrittelevät myös viestinnän painotuksia. Viestintäsuunnitelmaa käsitellään viestintäryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä. Suunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus. Viestinnän periaatteita arvioidaan laajemmin valtuustokausittain, samalla kun valtuusto arvioi kaupunkistrategian perustaa ja strategisia tavoitteita. Viestinnän periaatteita täydentävien ohjeistusten toteutumista seuraa ja arvioi kunkin ohjeen laatinut työryhmä. Laatijat huolehtivat siitä, että palautetta pyydetään aktiivisesti ja että toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Toimialat ja työyksiköt seuraavat viestinnän toimivuutta omissa asiakaskyselyissään. Työyhteisöviestinnän toteutumista arvioidaan työtyytyväisyyskyselyissä. 11

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki / Kaupunginhallitus 23.3.2015 Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintää yhteisin periaattein Ylöjärven kaupungin viestintää

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Kaupunginjohtaja 2.2.2015. www.ylojarvi.fi

Verkkoviestintäohje. Kaupunginjohtaja 2.2.2015. www.ylojarvi.fi Verkkoviestintäohje Kaupunginjohtaja 2.2.2015 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 2.2.2015 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2014

Viestintäsuunnitelma 2014 Viestintäsuunnitelma 2014 Kaupunginhallitus 28.4.2014 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki / Kaupunginhallitus 28.4.2014 Viestintäsuunnitelma 2014 Viestintää yhteisin periaattein Ylöjärven kaupungin viestintää

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Päivitetty

Verkkoviestintäohje. Päivitetty Verkkoviestintäohje Päivitetty 10.1.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 10.1.2017 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA Kh 20.2.2012 42 1 Kunnan visio Viestinnän visio Kangasala tunnetaan elinvoimaisena kesäpäivän kulttuurikuntana, jossa on hyvä asua, elää ja yrittää. Kangasalan kunnan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2016

Viestintäsuunnitelma 2016 Viestintäsuunnitelma 2016 Kaupunginhallitus 14.3.2016 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki / Kaupunginhallitus 14.3.2016 Viestintäsuunnitelma 2016 Viestintää yhteisin periaattein Ylöjärven kaupungin viestintää

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET ESPOCNJ,,NVIKMT SE0.2x,v ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Kaupunginhallituksen 21.6.1983

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA 2017-2018 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. EURAN KUNTASTRATEGIA 2020... 2 2.1 Visio... 2 2.2 Arvot viestinnän toimintatapana... 2 2.3 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja asiakirjat...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013 Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016 Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013 Jyväskylän kaupungin Viestinnän linjaukset käsitellään kaupunginhallituksessa valtuustokauden alussa Viestinnän

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Yhtymähallitus 13.12.2013 Liite 156

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

VIESTINNÄN TAVOITTEET, VASTUUT JA ORGANISOINTI

VIESTINNÄN TAVOITTEET, VASTUUT JA ORGANISOINTI VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ Viestinnän tavoitteet, vastuut ja organisointi... 3 Miksi viestitään?... 4 Viestintävastuut... 5 Viestijän on tunnettava julkisuuslaki... 5 Kohde- ja sidosryhmät Kenelle ja kenen

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin viestintäohje

Kauniaisten kaupungin viestintäohje Kauniaisten kaupungin viestintäohje KH hyväksynyt xx.xx.2017 Sisällysluettelo 1. Viestintäohjeiden tarkoitus... 2 2. Viestinnän tasot ja roolit... 3 2.1 Ulkoinen viestintä ja tiedottamisen periaatteet...

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017 Taustaa Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2017 (11.4.-12.5.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA TAIVALKOSKEN KUNTA YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 1.6.1998 213 Voimaantulo 1.7.1998 1 Soveltamisala Näitä tiedotusohjeita sovelletaan tiedotettaessa Taivalkosken

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

VIESTINTÄOHJELMAN KÄYTÄNNÖN TOTEUTTAMINEN. 1) Johdanto. Viestinnän merkitys ja tehtävät Kemijärven kaupungissa

VIESTINTÄOHJELMAN KÄYTÄNNÖN TOTEUTTAMINEN. 1) Johdanto. Viestinnän merkitys ja tehtävät Kemijärven kaupungissa 1 VIESTINTÄOHJELMAN KÄYTÄNNÖN TOTEUTTAMINEN 1) Johdanto Viestinnän merkitys ja tehtävät Kemijärven kaupungissa Viestinnästä on säännökset kuntalain 29 pykälässä ja Kemijärven kaupungin hallintosäännön

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2017

Viestintäsuunnitelma 2017 Viestintäsuunnitelma 2017 Kaupunginhallitus 27.3.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki / Kaupunginhallitus 27.3.2017 Viestintäsuunnitelma 2017 Viestintää yhteisin periaattein Ylöjärven kaupungin viestintää

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5. Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.2017 Avoin, vastuullinen ja laaja-alainen kumppani Raportti sisältää viestintäryhmän

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mistä on parhaat työpaikat tehty? Luottamus Avoin viestintä eli läpinäkyvyys Välittäminen

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon (VETO-hanke) Viestintäsuunnitelma alkaen

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon (VETO-hanke) Viestintäsuunnitelma alkaen Viestintäsuunnitelma alkaen 17.2.2017 12.1.2017 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 1 TAVOITTEET... 3 2 PERIAATTEET... 3 3 SISÄINEN VIESTINTÄ... 3 3.1 Kanavat... 4 3.2 Työnjako... 4 4 ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄVIESTINTÄ...

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Kuntalaiset ja sidosryhmät saavat oikeaa ja ajantasaista tietoa valmisteilla olevista asioista, suunnitelmista ja osallistumismahdollisuuksista.

Kuntalaiset ja sidosryhmät saavat oikeaa ja ajantasaista tietoa valmisteilla olevista asioista, suunnitelmista ja osallistumismahdollisuuksista. Tampereen kaupunki Viestintäohje Viestintä tukee kaupunkistrategiaa Kaupunkistrategiaan pohjautuen kaupunginvaltuusto päättää vuositavoitteista. Viestintä tukee kaupunkistrategian tavoitteiden saavuttamista.

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Välitön viestintä vaikuttaa. Sisäministeriön viestinnän linjaukset

Välitön viestintä vaikuttaa. Sisäministeriön viestinnän linjaukset Välitön viestintä vaikuttaa. Sisäministeriön viestinnän linjaukset 2016 2017 Viestinnän 7 linjausta 1 2 3 Viestintä tukee sisäministeriön ydintoimintaa ja erityisesti sisäisen turvallisuuden strategian

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi Kaupunginvaltuusto 85 17.06.2013 Kaupunginhallitus 222 24.06.2013 Kaupunginhallitus 250 19.08.2013 Kaupunginvaltuusto 106 07.10.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Tiedottaminen. Joukkueenjohtajakoulutus

Tiedottaminen. Joukkueenjohtajakoulutus Tiedottaminen Joukkueenjohtajakoulutus 2017 14.11.2017 1 Näkyvyys tiedotusvälineissä Innostaa mukaan uusia vapaaehtoisia ja lahjoittajia. Muokkaa ihmisten käsitystä Vapepasta: Vapepa on lähellä ja auttaa.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uusi maakunta on meidän työpaikkamme Maakuntauudistuksen kautta noin 9000 pohjalaisen uusi työpaikka on Pohjanmaan maakunta

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Khall. 22.11.2010 424 Liite D SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE 22.11.2010 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille... 3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet... 3 3. Kaupungin viestintäorganisaatio...

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

Kriisiviestintäohjeen päivitys

Kriisiviestintäohjeen päivitys INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Kriisiviestintäohjeen päivitys Suunnittelija (viestintä, maakuntauudistus) Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitos Edellytykset hyvin toimivalle kriisiviestinnälle

Lisätiedot

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014 Kaupunginhallitus 29.4.2014 liite nro 1 (1/8) Viestinnän toimintaohjeiston kanavoituminen toimintatavaksi edellyttää prosessinomaista työtapaa, yhdessä työstämistä sekä kaupunginhallituksen sisällä että

Lisätiedot

Visio vuoteen 2020 "Onnellinen Kerava"

Visio vuoteen 2020 Onnellinen Kerava erava Keravan kaupungin strategia 2020 Visio vuoteen 2020 "Onnellinen Kerava" Viherkaupunki jossa kaikkien on hyvä olla. Keravan missio Kerava on metropolialueen kärjessä kulkeva, vetovoimainen, rohkea,

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

en käytä palvelua, en osaa sanoa (arvo: 3) jokseenkin mieltä (arvo: 1) (arvo: 2) 10,6% 13 28,5% 35 24,4% 30 11,4% 14 26,8% 33 17,9% 22 26,6% 98

en käytä palvelua, en osaa sanoa (arvo: 3) jokseenkin mieltä (arvo: 1) (arvo: 2) 10,6% 13 28,5% 35 24,4% 30 11,4% 14 26,8% 33 17,9% 22 26,6% 98 Hallinnon asiakaskysely vuonna esimiehille ja toimistohenkilökunnalle Kokonaisvastaajamäärä:. Strateginen ohjaus/prosessit Kysymykseen vastanneet: ) ) ) ) Kaupungin strategian siirtyminen kaupunkitasolta

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto Arja Kujala

Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto Arja Kujala Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto 2.11.2017 Arja Kujala 4.12.2016 viestiketjuja klo 2 Pojalta tekstiviesti: kulmilla ammuttu, minä olen kunnossa. Yritän tavoittaa muita sisaruksia. Tyttäreltä

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 9.2.2015 Yhteistyötoimikunta15.4.2015, Kaupunginhallitus xx.xx.15, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat

Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat Maakuntahallitus 89 19.06.2017 Maakuntahallitus 128 11.09.2017 Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat 265/00.00.01/2017 MHS 19.06.2017 89 Tiivistelmä Kuntalain (410/2015)

Lisätiedot