Viestinnän periaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän periaatteet"

Transkriptio

1 Viestinnän periaatteet Kaupunginhallitus

2 Ylöjärven kaupungin viestintä Tehtävä ja tavoitteet... 2 Arvot ja periaatteet... 3 Sidosryhmät... 4 Keinot... 4 Työn- ja vastuunjako... 5 Yleiset periaatteet... 5 Näin toimimme viestinnän eri osa-alueilla... 6 Seuranta ja arviointi Ylöjärvi-tietoa > Viestintä Oheisaineistot intranetissä: Viestintä > Ohjeet ja suunnitelmat

3 Tehtävä ja tavoitteet Viestintä tukee kaupunkistrategiaa Viestinnän tehtävä on tukea kaupunkistrategian toteutumista eli yhteisen vision saavuttamista kaupungin arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Kaupunkistrategiassa määritellyt strategiakärjet ja tavoitteet ohjaavat viestinnän painotuksia. Ylöjärven kaupungin visio 2024 Ylöjärvi Hyvässä kunnossa Viestintä on hyvässä kunnossa silloin, kun se on aktiivista ja luotettavaa kaupunkilaisia keskusteluun ja osallistumiseen kannustavaa henkilöstöä sitouttavaa ja motivoivaa ammattitaitoisesti toteutettua ja riittävästi resurssoitua. VIESTINTÄ KUULUU KAIKILLE Kaupungin jokapäiväinen viestintä on osa jokaisen työntekijän ja luottamushenkilön perustehtävää. Erityinen vastuu viestinnästä on johdolla ja esimiehillä. 2

4 Arvot ja periaatteet Viestinnässä noudatetaan kaupunkistrategiassa hyväksyttyjä arvoja ja periaatteita. Viestinnässä nämä tarkoittavat: Hyvä palvelu Viestintä on sidosryhmä- ja asiakaslähtöistä. Sidos- ja asiakasryhmiä kohdellaan tasapuolisesti. Viestintää arvioidaan ja sitä kehitetään palautteen pohjalta. Avoimuus Viestintä on oma-aloitteista, aktiivista ja vuorovaikutteista. Suunnitelmista ja vaikuttamismahdollisuuksista kerrotaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleisenä periaatteena on se, että se tiedottaa, joka tietää asiasta parhaiten ja jonka vastuualueeseen se kuuluu. Rohkeus Uuden kokeiluun suhtaudutaan myönteisesti. Kuntalaisia ja työntekijöitä rohkaistaan aktiivisuuteen. Yhteisöllisyys Viestintä perustuu ja kannustaa vuoropuheluun ja sitä kautta yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Viestinnän kieli on ymmärrettävää ja ihmisläheistä. Taloudellisuus Viestinnän keinot ovat kustannustehokkaita. Oikein ajoitettu, tehokas viestintä voi säästää resursseja myöhemmin. Lainsäädännöllinen tausta Viestinnän arvojen ja periaatteiden taustalla on kaupunkistrategian lisäksi kuntaviestintää ohjaava lainsäädäntö. Kansalaisten oikeus tiedonsaantiin ja osallistumiseen on turvattu Suomen perustuslaissa. Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää kansalaisen mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Kunnan viestintävelvoitteita täsmentävät monet lait, kuten kuntalaki, hallintolaki sekä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Myös maankäyttö- ja rakennuslaki takaa oikeuden osallistumiseen ja vuorovaikutteisuuteen. 3

5 Sidosryhmät Viestinnän ensisijaiset sidosryhmät ovat kuntalaiset (yksityiset ja yhteisöt) henkilöstö luottamushenkilöt tiedotusvälineet muut viranomaiset. Mikään sidosryhmistä ei ole yhtenäinen, vaan viestintää tulee kohdentaa niiden sisällä eri alaryhmille. Keinot Viestinnän tärkeimmät keinot ovat asiakaspalvelu ja -neuvonta (kasvotusten, puhelimitse, sähköisesti, kirjeitse) ilmoitukset ja mainokset julkaisut (lehdet, esitteet) mediatiedotteet palautejärjestelmät, kyselyt sosiaalinen media tilaisuudet ja tapahtumat verkkoviestintä ja -palvelut yhteistyöryhmät, asiakasraadit johtaminen ja työyhteisöviestinnän keinot (kokoukset, kehityskeskustelut, perehdytys jne.). Viestinnän keinoja on paljon ja ne valitaan tapauskohtaisesti. Yleensä kannattaa käyttää useampaa kanavaa samanaikaisesti (ks. Työn- ja vastuunjako). Keskitetyn päivittäisviestinnän pääkanavat ovat kaupungin kotisivut ja henkilöstön intranet. Säännöllisesti ilmestyviä, keskitetyn viestinnän tuottamia lehtiä on kaksi: asukkaille suunnattu Ylöjärvilehti sekä henkilöstölehti Siti. 4

6 Työn- ja vastuunjako Viestintää toteutetaan hajautetusti, mutta yhteisin periaattein. Yleisenä ohjeena on, että se tiedottaa, joka tietää asiasta parhaiten ja jonka vastuualueeseen se kuuluu. Yleiset periaatteet Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin strategian ja luo pohjan viestinnälle Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupungin viestintää hyväksyy viestinnän periaatteet hyväksyy kaupungin vuosittaisen viestintäsuunnitelman Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin viestintää kaupunginhallituksen alaisuudessa hyväksyy viestinnän periaatteita täydentävät käytännön ohjeet nimittää tiedottajan tukena toimivan viestintäryhmän jäsenet Tiedottaja kehittää, ohjaa ja toteuttaa viestintää kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan johtaa kaupunginjohtajan nimittämää viestintäryhmää Osastopäälliköt sekä liikelaitosten ja konserniyhtiöiden johtajat vastaavat osastonsa / johtamansa laitoksen tai yhtiön viestinnästä Esimiehet vastaavat johtamansa yksikön viestinnästä Henkilöstö kaupungin jokapäiväinen viestintä on osa jokaisen työntekijän työtä kukin työntekijä vastaa oman tehtäväkenttänsä aiheiden viestinnästä toimenkuvansa mukaan Ylöjärven Yrityspalvelu Oy vastaa kaupungin elinkeino- ja matkailumarkkinoinnista 5

7 Näin toimimme viestinnän eri tehtäväalueilla Kuntaviestinnän tärkeimmät tehtäväalueet Strategian ja johtamisen tukeminen Työyhteisöviestintä Osallistaminen Päätösviestintä Palveluviestintä Mediaviestintä Markkinointiviestintä Rekrytointiviestintä Kriisiviestintä Strategian ja johtamisen tukeminen Viestintä on strategista toimintaa. Kaupungin strategia toteutuu arjen työssä ja hyvin hoidettu viestintä on edellytys tulokselliselle toiminnalle. Johtaminen ja esimiestyö ovat suurelta osin viestintää, mikä korostuu muutostilanteissa. Viestinnän toteutus ja vastuutus on tuotava esiin kaupunkistrategiaa täydentävissä toimintaohjelmissa ja -suunnitelmissa. Tiedottaja laatii vuosittain koko kaupunkia koskevan yleisen viestintäsuunnitelman. Esimiehiä tuetaan viestintätehtävissä muun muassa viestintäkoulutuksen ja -ohjeistuksen avulla. Kaupungin ja osastojen johtoryhmät viestivät avoimesti ja vuoropuheluun kannustavasti. Niiden kokousmuistiot ovat koko henkilökunnan luettavissa. Luottamushenkilöiden roolia tiedon välittäjinä ja kommentoijina tuetaan. Samalla varmistetaan, että heidän tiedonsaantikanavansa ovat kunnossa. Kaupungin visuaalinen ilme tukee kaupunkistrategiaa. Viestinnän visuaalisessa toteutuksessa noudatetaan kaupungin graafista ohjeistusta. Työyhteisöviestintä Hyvin toimiva työyhteisöviestintä mahdollistaa sen, että työntekijä pystyy tekemään oman työnsä parhaalla mahdollisella tavalla ja ymmärtää sen merkityksen osana kaupungin toimintaa. Hyvässä työyhteisöviestinnässä on kyse osallistumisesta, yhteisöllisyydestä, kannustamisesta ja luottamuksesta. Työyhteisöviestinnän alue on laaja ja se kattaa muun muassa palaverikäytännöt, sähköpostiviestinnän, palautteen antamisen, kehityskeskustelut, perehdyttämisen, yhteistoiminnan sekä keskitetyn viestinnän (intranet, henkilöstölehti). Kaupungin intranetsivusto Ylönetti on yhteisistä tiedonvälityskanavista tärkein. Kaikilla työntekijöillä on oltava mahdollisuus käyttää Ylönettiä työaikana. Henkilöstölehti Siti täydentää intranettiä kaupungin sisäisessä viestinnässä. Lehden jakelu tapahtuu pääosin työpisteittäin. Yksiköiden, viime kädessä esimiesten, on varmistettava, että lehti on kaikkien työntekijöiden saatavilla. Sitin sähköinen versio julkaistaan intranetissä. 6

8 Työyhteisössä jokaisella on viestintävastuuta. Jokainen on vastuussa sekä tiedon hakemisesta että itse saamansa tiedon välittämisestä niille, joille arvioi siitä olevan hyötyä. Johdon ja esimiesten viestintävastuu on erityinen ja muita laajempi. Työyhteisöviestintään otetaan kantaa ja sitä ohjeistetaan henkilöstöstrategiassa, työsuojelun toimintaohjelmassa sekä henkilöstön hyvinvointisuunnitelmassa. Viestintäosaamista on tuettava koulutuksella. Työyhteisöviestinnän toteutumista arvioidaan työtyytyväisyyskyselyissä. Osallistaminen Kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan viestinnän keinoin. Lähtökohtana on myönteinen asenne ja halu edistää aktiivista kansalaisuutta ja asiakaslähtöistä palvelutuotantoa. Osallistuminen edellyttää toimivaa päätös- ja palveluviestintää (ks. alla). Valmisteilla olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä on tiedotettava aktiivisesti. Kuntalaisia tulee kannustaa mielipiteen ilmaisuun ja osallistumiseen sekä tarjota siihen erilaisia välineitä. Tämä tarkoittaa valmiutta vuoropuheluun, muun muassa helppoja palautejärjestelmiä, säännöllisiä asiakaskyselyjä, erilaisia tiedotus- ja kyselytilaisuuksia sekä yhteistyöryhmiä ja asiakasraateja. Sosiaalisen median mahdollisuuksiin suhtaudutaan myönteisesti ja niitä hyödynnetään tarpeen ja resurssien sekä kaupungin sosiaalisen median ohjeen mukaisesti. Saatua palautetta arvostetaan ja siihen reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava viivytyksettä, mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta on ryhdytty tai ollaan ryhtymässä. Aloitteiden käsittelystä määrätään kaupungin hallintosäännössä. Asukaslautakunta kehittää kuntalaisdemokratian toimivuutta. Lautakunnan tavoitteena on edistää kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kaupungin hallintoon, päätöksentekoon sekä palveluiden kehittämiseen. Päätösviestintä Päätösviestintä kattaa koko päätöksentekoprosessin: valmistelun, päätösvaiheen ja toimeenpanon. Jokaisen toimielimen tulee miettiä viestinnän organisointi ja nimetä siitä vastaavat henkilöt. Myös jokaisessa keskeisessä hankkeessa on mietittävä viestinnän hoitaminen. Päätösviestinnässä on muistettava osallistumiseen kannustaminen. Valmisteilla olevista, kuntalaisille merkittävistä asioista on tiedotettava hyvissä ajoin etukäteen ja kerrottava, miten kuntalaiset voivat esittää mielipiteensä. Pitkäjänteinen viestintä on muistettava myös päätöksenteon jälkeen. Päätösviestinnässä voidaan hyödyntää kaikkia kaupungin viestintäkanavia. Työyhteisöviestintä on tärkeä osa avointa päätösviestintää. 7

9 Kokoustiedottaminen Kokouspöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävillä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätösten mukaisesti. Esityslistat ja pöytäkirjat olennaisine liitteineen julkaistaan myös kaupungin kotisivuilla. Tämä koskee kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta, lautakuntia sekä liikelaitosten johtokuntia. Kotisivuilla julkaistaan myös lautakuntien alaisten neuvostojen pöytäkirjat olennaisine liitteineen. Henkilötietojen osalta on oltava erityisen huolellinen, jottei yksityisyyden suoja vaarannu. Lain mukaan salassa pidettäviä asioita ei saa antaa julkisuuteen. Asiakirjojen kielen on oltava selkeää ja ymmärrettävää. Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston kokouspäivä on maanantai. Kokouskutsut julkaistaan valtuuston päätöksen mukaisesti kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä paikallislehdissä. Esityslista liitteineen julkaistaan kotisivuilla kokousta edeltävänä keskiviikkona. Listaan ja liitteisiin voi tutustua myös kaupungintalolla sekä kirjastoissa. Päätöksistä tiedotetaan kotisivuilla päätösluettelon muodossa kokousta seuraavana päivänä. Merkittävistä päätöksistä laaditaan tiedote (yhteyshenkilö tiedottaja). Virallinen pöytäkirja julkaistaan verkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Samana päivänä se on yleisesti nähtävillä kaupungintalolla. Esityslistat ja päätökset toimitetaan tiedotusvälineille pääsääntöisesti sähköisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään maanantaisin ja esityslista liitteineen julkaistaan kaupungin kotisivuilla edeltävänä torstaina. Listaan ja liitteisiin voi tutustua myös kaupungintalolla sekä kirjastoissa. Päätöksistä tiedotetaan kotisivuilla päätösluettelon muodossa kokousta seuraavana päivänä. Merkittävistä päätöksistä laaditaan tiedote (yhteyshenkilö tiedottaja). Virallinen pöytäkirja julkaistaan verkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Samana päivänä se on yleisesti nähtävillä kaupungintalolla. Esityslistat ja päätökset toimitetaan tiedotusvälineille pääsääntöisesti sähköisesti. Lautakunnat Lautakuntien esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta. Tarkistetut pöytäkirjat julkaistaan verkossa mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja viimeistään niiden virallisena nähtävilläolopäivänä eli kokousta seuraavan viikon tiistaina. Tiedottamisen nopeus on hyvä pitää mielessä, kun lautakunta sopii pöytäkirjojensa laatimisen ja tarkastamisen käytännöistä. Päätöksistä voidaan tiedottaa myös päätösluettelon muodossa heti kokouksen jälkeen. Merkittävistä päätöksistä voidaan laatia tiedote (yhteyshenkilö tiedottaja). Esityslistat ja päätökset toimitetaan tiedotusvälineille pääsääntöisesti sähköisesti. Seudullinen päätöksenteko Seudullisten, Tampereen kaupungin organisaatiossa toimivien lautakuntien päätöksentekoprosessiin kuuluvat asiakirjat julkaistaan Tampereen kaupungin ja lautakuntien päätösten mukaisesti. Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liiton päätöksentekoprosessiin kuuluvat asiakirjat julkaistaan niiden omilla kotisivuilla. Kaupunkiseudun päätösviestinnässä noudatetaan seutuhallituksen hyväksymää viestintäsuositusta. Merkittävistä päätöksistä voidaan laatia oma paikallistettu tiedote (yhteyshenkilö tiedottaja). 8

10 Viralliset ilmoitukset Viralliset ilmoitukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla sekä pääsääntöisesti myös kotisivuilla Viralliset ilmoitukset -palstalla (yhteyshenkilö hallintopalveluiden palvelusihteeri). Harkinnan mukaan ilmoitus voidaan julkaista myös kotisivujen uutispalstalla (yhteyshenkilö tiedottaja). Lehti-ilmoituksissa noudatetaan kaupunginvaltuuston päätöstä. Viralliset lehtiilmoitukset kulkevat tiedottajan kautta. Palveluviestintä Jokaisen palveluja tuottavan yksikön on vastuutettava viestinnän tehtävät ja huolehdittava siitä, että ajantasainen tieto yksikön toiminnasta saavuttaa asiakkaat kattavasti ja ymmärrettävästi. Viestinnässä esimerkiksi kanavien valinnassa on noudatettava yhdenvertaisuuden periaatetta. Vaatimukset koskevat myös ulkopuolisia palveluntuottajia. Palautteen antamisen tulee olla helppoa ja asiakkaita kannustetaan siihen. Säännöllisesti tehtävät asiakaskyselyt ovat hyvä keino saada palautetta ja seurantatietoa. Kyselyihin kannattaa sisällyttää myös viestintää koskevia kysymyksiä. Kaikkeen palautteeseen suhtaudutaan arvostavasti ja palautteen antajille vastataan viivyttelemättä. Palaute tulee ottaa huomioon palvelutuotannossa. Asiakkaiden tietosuoja ei saa koskaan vaarantua. Esimerkiksi tavallisen sähköpostiyhteyden kautta ei saa välittää asiakasta koskevia henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietoja. Sähköpostiviestinnässä noudatetaan kaupungin sähköpostiohjetta. Hyvä palveluviestintä lähtee hyvästä tavoitettavuudesta. Palveluajoista ja yhteystiedoista tulee tiedottaa selkeästi. Henkilökunnan tulee ilmoittaa omista poissaoloistaan sekä asiakkaita että muuta työyhteisöä ajatellen (sähköinen kalenteri ja puhelinluettelo, puhelimen ja sähköpostin vastaaja). Verkkoviestinnässä noudatetaan kaupungin verkkoviestintäohjetta ja sitä täydentävää sosiaalisen median ohjetta. Kotisivujen sisällöntuotanto on hajautettu ja jokaisella sivulla on oltava sisältövastaava ja päivittäjä. Sosiaalisen median palvelut tukevat mutta eivät korvaa perinteistä asiakasviestintää tai verkkoviestintää. Ylöjärvi-lehti jaetaan ilmaisjakeluna ylöjärveläistalouksiin. Sitä on jaossa myös kirjastoissa ja sen sähköinen versio julkaistaan kaupungin kotisivuilla. Palveluviestinnän visuaalisessa toteutuksessa noudatetaan kaupungin graafista ohjeistusta. Mediaviestintä Tiedotusvälineisiin ollaan yhteydessä aktiivisesti ja oma-aloitteisesti. Yksiköt voivat lähettää niille omaa toimintaansa koskevia, yhdessä sovittuja juttuvinkkejä, tiedotteita ja kutsuja. Median yhteydenottoihin vastataan nopeasti. Kaikkia välineitä kohdellaan tasapuolisesti ja niille välitetään tietoa samoin periaattein. Viestinten omia uutisia kunnioitetaan eikä niiden omaan uutishankintaan perustuvasta uutisesta levitetä tietoa muille välineille. Journalistiset ratkaisut (esimerkiksi jutun näkökulman valitseminen) kuuluvat toimitukselle. Kaupungin edustajan tehtävä on antaa tietoja ja saattaa tosiasiat toimittajan tietoon. Haastateltava voi pyytää lehtijutun luettavaksi ennen julkaisua. Korjausta voi pyytää asiavirheistä, jotka perustuvat omiin lausuntoihin. 9

11 Jos tiedotusväline julkaisee virheellisen tai harhaanjohtavan, merkittävän tiedon, kannattaa asian oikaisusta ensisijaisesti neuvotella toimituksen kanssa. Jos välineessä on julkaistu kuntalaisen esittämä kysymys (esimerkiksi yleisönosastolla), siihen on syytä vastata. Epäselvissä tilanteissa kannattaa kysyä neuvoa tiedottajalta. Kaikki tiedotusvälineille lähetetyt tiedotteet ja kutsut lähetetään myös tiedottajalle. Markkinointiviestintä Kaupungin elinkeinoyhtiö Ylöjärven Yrityspalvelu Oy vastaa kaupungin elinkeino- ja matkailumarkkinoinnista. Seudullinen elinkeinoelämän ja matkailun markkinointi kuuluu Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoja kehitysyhtiö Tredean tehtäviin. Pirkanmaan kansainvälisessä seutumarkkinoinnissa hyödynnetään All Bright -brändiä. Markkinointi on osa viestintää, ja usein raja tiedottamisen ja markkinoinnin välillä on häilyvä. Kaupungin tilaisuuksista ja tapahtumista tiedottaminen on myös markkinointia. Markkinoinnissa on noudatettava kaupungin toimintaa ohjaavia arvoja ja periaatteita. Myös niiden tapahtumien, joissa kaupunki on mukana muuna kuin järjestäjänä, on sovittava luonteeltaan kaupungin arvoihin. Kaupungin markkinointihenkisestä näkymisestä (esimerkiksi kannatusilmoituksista) päättää hallinto- ja talousosaston hallintopäällikkö. Markkinoinnin visuaalisessa toteutuksessa noudatetaan kaupungin graafista ohjeistusta. Verkkoviestinnässä noudatetaan kaupungin verkkoviestintäohjetta ja sitä täydentävää sosiaalisen median ohjetta. Rekrytointiviestintä Rekrytointi on osa strategista henkilöstöjohtamista. Sen on oltava ammattimainen prosessi, jotta kaupungin palvelukseen saadaan paras mahdollinen, osaava ja motivoitunut henkilökunta. Hyvin hoidettu rekrytointi viestii myönteistä työnantajakuvaa. Rekrytoinnissa noudatetaan kaupungin rekrytointiohjetta. Kriisiviestintä Kriisiviestinnällä tarkoitetaan tehostettua tiedottamista tilanteissa, joissa jokin normaaliarkea häiritsevä tekijä synnyttää voimakkaan informaatiotarpeen. Kriisiviestinnässä noudatetaan kaupungin kriisiviestintäohjetta. Kaupungin kriisiviestintävastaavana toimii tiedottaja. Osastokohtaisina tiedotusvastaavina toimivat osastopäälliköt, liikelaitoksissa toimitusjohtajat. Jokaisen työntekijän velvollisuus on ilmoittaa poikkeuksellisesta tilanteesta välittömästi esimiehelleen ja tarvittaville viranomaisille. Esimies arvioi kriisiviestinnän tarpeet ja ottaa tarvittaessa yhteyttä kaupungin johtoryhmään ja tiedottajaan. Viestintä ja sen organisointi on tuotava esille kaikissa kaupungin ja sen yksiköiden valmius- sekä turvallisuus- ja pelastussuunnitelmissa. 10

12 Seuranta ja arviointi Viestinnän periaatteita toteutetaan ja arvioidaan vuosittain tiedottajan laatiman viestintäsuunnitelman avulla. Kaupunkistrategiasta johdetut vuositavoitteet määrittelevät myös viestinnän painotuksia. Viestintäsuunnitelmaa käsitellään viestintäryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä. Suunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus. Viestinnän periaatteita arvioidaan laajemmin valtuustokausittain, samalla kun valtuusto arvioi kaupunkistrategian perustaa ja strategisia tavoitteita. Viestinnän periaatteita täydentävien ohjeistusten toteutumista seuraa ja arvioi kunkin ohjeen laatinut työryhmä. Laatijat huolehtivat siitä, että palautetta pyydetään aktiivisesti ja että toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Toimialat ja työyksiköt seuraavat viestinnän toimivuutta omissa asiakaskyselyissään. Työyhteisöviestinnän toteutumista arvioidaan työtyytyväisyyskyselyissä. 11

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET

VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET Johtoryhmä 9.2.2009 Johtoryhmä 7.9.2009 Kaupunginhallitus 5.10.2009 272 SISÄLTÖ Viestintäohjeet Johdanto 1. Viestinnän tavoitteet 3 2. Viestinnän periaatteet 3 3. Kohdennetut

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET Sisältö 1. Viestintäohjeen tavoitteet 2. Strategiset lähtökohdat 2.1 Viestinnän tavoitteet 2.2 Forssan visio 2025 2.3 Forssan viestinnän visio 2.4 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO Sisällysluettelo 1. KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO...3 2. VIESTINNÄN PERIAATTEET...4 2.1 Kokkolan kaupungin viestintästrategia...

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki / Kaupunginhallitus 23.3.2015 Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintää yhteisin periaattein Ylöjärven kaupungin viestintää

Lisätiedot

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki Viestintäohjelma Porvoon kaupunki 1. Viestintäohjelman valmistelu ja työryhmä... 3 2. Viestintäohjelman lähtökohdat... 3 2.1 Kaupunkistrategia ja tasapainotetun mittariston menetelmä... 3 2.2 Kuntaviestintää

Lisätiedot

MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008

MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008 MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 MAAKUNNAN VIESTINTÄ ON VUOROVAIKUTUSTA 2 2 LAKI TURVAA TIEDON SAAMISEN JA VELVOITTAA 2 TIEDOTTAMAAN 3 MAAKUNNAN VIESTINNÄN YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA

NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 28.5.2007 Valtuusto 11.6.2007 NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA 1. VIESTINNÄN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 1.1. Viestinnän tehtävä Viestinnän perustehtävä

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

D/290/07.00.00/2013 Hyväksytty johtokunta 24.6.2013 113. Viestintästrategia ja viestintäohjeet

D/290/07.00.00/2013 Hyväksytty johtokunta 24.6.2013 113. Viestintästrategia ja viestintäohjeet D/290/07.00.00/2013 Hyväksytty johtokunta 24.6.2013 113 Viestintästrategia ja viestintäohjeet Sisällysluettelo 1. VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN... 3 2. VIESTINTÄ TUKEE LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIAA...

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET. Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS

KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET. Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. VIESTINTÄ KAUPUNKILAISILLE JA MUILLE SIDOSRYHMILLE 3. SISÄINEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Miten ja mitä viestitään 3 3 Viestinnän kohderyhmät ja vastuut 4 4 Mediasuhteet 5 5

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA Johtoryhmä 12.8.2014 1 SISÄLLYS 1 VIESTINTÄSTRATEGIA... 2 1.1 Viestinnän strategiset lähtökohdat hyvinvointikuntayhtymän visio, arvot ja strategiset

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2014

Viestintäsuunnitelma 2014 Viestintäsuunnitelma 2014 Kaupunginhallitus 28.4.2014 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki / Kaupunginhallitus 28.4.2014 Viestintäsuunnitelma 2014 Viestintää yhteisin periaattein Ylöjärven kaupungin viestintää

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 1 Lempäälän viestinnän yleiset periaatteet Tuemme viestinnän keinoin kuntastrategian tavoitteiden ja pitkän aikavälin vision

Lisätiedot

IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 2015 Iin kunta - Kunnanvirasto Jokisuuntie 2 postiosoite Pl 24, 91101 Ii Vaihde p. 08 5875 5000 neuvonta p. 050 310 3458 etunimi.sukunimi@ii.fi Johdanto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2013 2 1. Viestinnän visio Viestintä ylläpitää asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Päätöksenteko on läpinäkyvää

Lisätiedot

IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 2015 Iin kunta - Kunnanvirasto Jokisuuntie 2 postiosoite Pl 24, 91101 Ii Vaihde p. 08 5875 5000 neuvonta p. 050 310 3458 etunimi.sukunimi@ii.fi Johdanto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot