Viestinnän periaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän periaatteet"

Transkriptio

1 Viestinnän periaatteet Kaupunginhallitus

2 Ylöjärven kaupungin viestintä Tehtävä ja tavoitteet... 2 Arvot ja periaatteet... 3 Sidosryhmät... 4 Keinot... 4 Työn- ja vastuunjako... 5 Yleiset periaatteet... 5 Näin toimimme viestinnän eri osa-alueilla... 6 Seuranta ja arviointi Ylöjärvi-tietoa > Viestintä Oheisaineistot intranetissä: Viestintä > Ohjeet ja suunnitelmat

3 Tehtävä ja tavoitteet Viestintä tukee kaupunkistrategiaa Viestinnän tehtävä on tukea kaupunkistrategian toteutumista eli yhteisen vision saavuttamista kaupungin arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Kaupunkistrategiassa määritellyt strategiakärjet ja tavoitteet ohjaavat viestinnän painotuksia. Ylöjärven kaupungin visio 2024 Ylöjärvi Hyvässä kunnossa Viestintä on hyvässä kunnossa silloin, kun se on aktiivista ja luotettavaa kaupunkilaisia keskusteluun ja osallistumiseen kannustavaa henkilöstöä sitouttavaa ja motivoivaa ammattitaitoisesti toteutettua ja riittävästi resurssoitua. VIESTINTÄ KUULUU KAIKILLE Kaupungin jokapäiväinen viestintä on osa jokaisen työntekijän ja luottamushenkilön perustehtävää. Erityinen vastuu viestinnästä on johdolla ja esimiehillä. 2

4 Arvot ja periaatteet Viestinnässä noudatetaan kaupunkistrategiassa hyväksyttyjä arvoja ja periaatteita. Viestinnässä nämä tarkoittavat: Hyvä palvelu Viestintä on sidosryhmä- ja asiakaslähtöistä. Sidos- ja asiakasryhmiä kohdellaan tasapuolisesti. Viestintää arvioidaan ja sitä kehitetään palautteen pohjalta. Avoimuus Viestintä on oma-aloitteista, aktiivista ja vuorovaikutteista. Suunnitelmista ja vaikuttamismahdollisuuksista kerrotaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleisenä periaatteena on se, että se tiedottaa, joka tietää asiasta parhaiten ja jonka vastuualueeseen se kuuluu. Rohkeus Uuden kokeiluun suhtaudutaan myönteisesti. Kuntalaisia ja työntekijöitä rohkaistaan aktiivisuuteen. Yhteisöllisyys Viestintä perustuu ja kannustaa vuoropuheluun ja sitä kautta yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Viestinnän kieli on ymmärrettävää ja ihmisläheistä. Taloudellisuus Viestinnän keinot ovat kustannustehokkaita. Oikein ajoitettu, tehokas viestintä voi säästää resursseja myöhemmin. Lainsäädännöllinen tausta Viestinnän arvojen ja periaatteiden taustalla on kaupunkistrategian lisäksi kuntaviestintää ohjaava lainsäädäntö. Kansalaisten oikeus tiedonsaantiin ja osallistumiseen on turvattu Suomen perustuslaissa. Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää kansalaisen mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Kunnan viestintävelvoitteita täsmentävät monet lait, kuten kuntalaki, hallintolaki sekä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Myös maankäyttö- ja rakennuslaki takaa oikeuden osallistumiseen ja vuorovaikutteisuuteen. 3

5 Sidosryhmät Viestinnän ensisijaiset sidosryhmät ovat kuntalaiset (yksityiset ja yhteisöt) henkilöstö luottamushenkilöt tiedotusvälineet muut viranomaiset. Mikään sidosryhmistä ei ole yhtenäinen, vaan viestintää tulee kohdentaa niiden sisällä eri alaryhmille. Keinot Viestinnän tärkeimmät keinot ovat asiakaspalvelu ja -neuvonta (kasvotusten, puhelimitse, sähköisesti, kirjeitse) ilmoitukset ja mainokset julkaisut (lehdet, esitteet) mediatiedotteet palautejärjestelmät, kyselyt sosiaalinen media tilaisuudet ja tapahtumat verkkoviestintä ja -palvelut yhteistyöryhmät, asiakasraadit johtaminen ja työyhteisöviestinnän keinot (kokoukset, kehityskeskustelut, perehdytys jne.). Viestinnän keinoja on paljon ja ne valitaan tapauskohtaisesti. Yleensä kannattaa käyttää useampaa kanavaa samanaikaisesti (ks. Työn- ja vastuunjako). Keskitetyn päivittäisviestinnän pääkanavat ovat kaupungin kotisivut ja henkilöstön intranet. Säännöllisesti ilmestyviä, keskitetyn viestinnän tuottamia lehtiä on kaksi: asukkaille suunnattu Ylöjärvilehti sekä henkilöstölehti Siti. 4

6 Työn- ja vastuunjako Viestintää toteutetaan hajautetusti, mutta yhteisin periaattein. Yleisenä ohjeena on, että se tiedottaa, joka tietää asiasta parhaiten ja jonka vastuualueeseen se kuuluu. Yleiset periaatteet Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin strategian ja luo pohjan viestinnälle Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupungin viestintää hyväksyy viestinnän periaatteet hyväksyy kaupungin vuosittaisen viestintäsuunnitelman Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin viestintää kaupunginhallituksen alaisuudessa hyväksyy viestinnän periaatteita täydentävät käytännön ohjeet nimittää tiedottajan tukena toimivan viestintäryhmän jäsenet Tiedottaja kehittää, ohjaa ja toteuttaa viestintää kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan johtaa kaupunginjohtajan nimittämää viestintäryhmää Osastopäälliköt sekä liikelaitosten ja konserniyhtiöiden johtajat vastaavat osastonsa / johtamansa laitoksen tai yhtiön viestinnästä Esimiehet vastaavat johtamansa yksikön viestinnästä Henkilöstö kaupungin jokapäiväinen viestintä on osa jokaisen työntekijän työtä kukin työntekijä vastaa oman tehtäväkenttänsä aiheiden viestinnästä toimenkuvansa mukaan Ylöjärven Yrityspalvelu Oy vastaa kaupungin elinkeino- ja matkailumarkkinoinnista 5

7 Näin toimimme viestinnän eri tehtäväalueilla Kuntaviestinnän tärkeimmät tehtäväalueet Strategian ja johtamisen tukeminen Työyhteisöviestintä Osallistaminen Päätösviestintä Palveluviestintä Mediaviestintä Markkinointiviestintä Rekrytointiviestintä Kriisiviestintä Strategian ja johtamisen tukeminen Viestintä on strategista toimintaa. Kaupungin strategia toteutuu arjen työssä ja hyvin hoidettu viestintä on edellytys tulokselliselle toiminnalle. Johtaminen ja esimiestyö ovat suurelta osin viestintää, mikä korostuu muutostilanteissa. Viestinnän toteutus ja vastuutus on tuotava esiin kaupunkistrategiaa täydentävissä toimintaohjelmissa ja -suunnitelmissa. Tiedottaja laatii vuosittain koko kaupunkia koskevan yleisen viestintäsuunnitelman. Esimiehiä tuetaan viestintätehtävissä muun muassa viestintäkoulutuksen ja -ohjeistuksen avulla. Kaupungin ja osastojen johtoryhmät viestivät avoimesti ja vuoropuheluun kannustavasti. Niiden kokousmuistiot ovat koko henkilökunnan luettavissa. Luottamushenkilöiden roolia tiedon välittäjinä ja kommentoijina tuetaan. Samalla varmistetaan, että heidän tiedonsaantikanavansa ovat kunnossa. Kaupungin visuaalinen ilme tukee kaupunkistrategiaa. Viestinnän visuaalisessa toteutuksessa noudatetaan kaupungin graafista ohjeistusta. Työyhteisöviestintä Hyvin toimiva työyhteisöviestintä mahdollistaa sen, että työntekijä pystyy tekemään oman työnsä parhaalla mahdollisella tavalla ja ymmärtää sen merkityksen osana kaupungin toimintaa. Hyvässä työyhteisöviestinnässä on kyse osallistumisesta, yhteisöllisyydestä, kannustamisesta ja luottamuksesta. Työyhteisöviestinnän alue on laaja ja se kattaa muun muassa palaverikäytännöt, sähköpostiviestinnän, palautteen antamisen, kehityskeskustelut, perehdyttämisen, yhteistoiminnan sekä keskitetyn viestinnän (intranet, henkilöstölehti). Kaupungin intranetsivusto Ylönetti on yhteisistä tiedonvälityskanavista tärkein. Kaikilla työntekijöillä on oltava mahdollisuus käyttää Ylönettiä työaikana. Henkilöstölehti Siti täydentää intranettiä kaupungin sisäisessä viestinnässä. Lehden jakelu tapahtuu pääosin työpisteittäin. Yksiköiden, viime kädessä esimiesten, on varmistettava, että lehti on kaikkien työntekijöiden saatavilla. Sitin sähköinen versio julkaistaan intranetissä. 6

8 Työyhteisössä jokaisella on viestintävastuuta. Jokainen on vastuussa sekä tiedon hakemisesta että itse saamansa tiedon välittämisestä niille, joille arvioi siitä olevan hyötyä. Johdon ja esimiesten viestintävastuu on erityinen ja muita laajempi. Työyhteisöviestintään otetaan kantaa ja sitä ohjeistetaan henkilöstöstrategiassa, työsuojelun toimintaohjelmassa sekä henkilöstön hyvinvointisuunnitelmassa. Viestintäosaamista on tuettava koulutuksella. Työyhteisöviestinnän toteutumista arvioidaan työtyytyväisyyskyselyissä. Osallistaminen Kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan viestinnän keinoin. Lähtökohtana on myönteinen asenne ja halu edistää aktiivista kansalaisuutta ja asiakaslähtöistä palvelutuotantoa. Osallistuminen edellyttää toimivaa päätös- ja palveluviestintää (ks. alla). Valmisteilla olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä on tiedotettava aktiivisesti. Kuntalaisia tulee kannustaa mielipiteen ilmaisuun ja osallistumiseen sekä tarjota siihen erilaisia välineitä. Tämä tarkoittaa valmiutta vuoropuheluun, muun muassa helppoja palautejärjestelmiä, säännöllisiä asiakaskyselyjä, erilaisia tiedotus- ja kyselytilaisuuksia sekä yhteistyöryhmiä ja asiakasraateja. Sosiaalisen median mahdollisuuksiin suhtaudutaan myönteisesti ja niitä hyödynnetään tarpeen ja resurssien sekä kaupungin sosiaalisen median ohjeen mukaisesti. Saatua palautetta arvostetaan ja siihen reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava viivytyksettä, mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta on ryhdytty tai ollaan ryhtymässä. Aloitteiden käsittelystä määrätään kaupungin hallintosäännössä. Asukaslautakunta kehittää kuntalaisdemokratian toimivuutta. Lautakunnan tavoitteena on edistää kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kaupungin hallintoon, päätöksentekoon sekä palveluiden kehittämiseen. Päätösviestintä Päätösviestintä kattaa koko päätöksentekoprosessin: valmistelun, päätösvaiheen ja toimeenpanon. Jokaisen toimielimen tulee miettiä viestinnän organisointi ja nimetä siitä vastaavat henkilöt. Myös jokaisessa keskeisessä hankkeessa on mietittävä viestinnän hoitaminen. Päätösviestinnässä on muistettava osallistumiseen kannustaminen. Valmisteilla olevista, kuntalaisille merkittävistä asioista on tiedotettava hyvissä ajoin etukäteen ja kerrottava, miten kuntalaiset voivat esittää mielipiteensä. Pitkäjänteinen viestintä on muistettava myös päätöksenteon jälkeen. Päätösviestinnässä voidaan hyödyntää kaikkia kaupungin viestintäkanavia. Työyhteisöviestintä on tärkeä osa avointa päätösviestintää. 7

9 Kokoustiedottaminen Kokouspöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävillä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätösten mukaisesti. Esityslistat ja pöytäkirjat olennaisine liitteineen julkaistaan myös kaupungin kotisivuilla. Tämä koskee kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta, lautakuntia sekä liikelaitosten johtokuntia. Kotisivuilla julkaistaan myös lautakuntien alaisten neuvostojen pöytäkirjat olennaisine liitteineen. Henkilötietojen osalta on oltava erityisen huolellinen, jottei yksityisyyden suoja vaarannu. Lain mukaan salassa pidettäviä asioita ei saa antaa julkisuuteen. Asiakirjojen kielen on oltava selkeää ja ymmärrettävää. Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston kokouspäivä on maanantai. Kokouskutsut julkaistaan valtuuston päätöksen mukaisesti kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä paikallislehdissä. Esityslista liitteineen julkaistaan kotisivuilla kokousta edeltävänä keskiviikkona. Listaan ja liitteisiin voi tutustua myös kaupungintalolla sekä kirjastoissa. Päätöksistä tiedotetaan kotisivuilla päätösluettelon muodossa kokousta seuraavana päivänä. Merkittävistä päätöksistä laaditaan tiedote (yhteyshenkilö tiedottaja). Virallinen pöytäkirja julkaistaan verkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Samana päivänä se on yleisesti nähtävillä kaupungintalolla. Esityslistat ja päätökset toimitetaan tiedotusvälineille pääsääntöisesti sähköisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään maanantaisin ja esityslista liitteineen julkaistaan kaupungin kotisivuilla edeltävänä torstaina. Listaan ja liitteisiin voi tutustua myös kaupungintalolla sekä kirjastoissa. Päätöksistä tiedotetaan kotisivuilla päätösluettelon muodossa kokousta seuraavana päivänä. Merkittävistä päätöksistä laaditaan tiedote (yhteyshenkilö tiedottaja). Virallinen pöytäkirja julkaistaan verkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Samana päivänä se on yleisesti nähtävillä kaupungintalolla. Esityslistat ja päätökset toimitetaan tiedotusvälineille pääsääntöisesti sähköisesti. Lautakunnat Lautakuntien esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta. Tarkistetut pöytäkirjat julkaistaan verkossa mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja viimeistään niiden virallisena nähtävilläolopäivänä eli kokousta seuraavan viikon tiistaina. Tiedottamisen nopeus on hyvä pitää mielessä, kun lautakunta sopii pöytäkirjojensa laatimisen ja tarkastamisen käytännöistä. Päätöksistä voidaan tiedottaa myös päätösluettelon muodossa heti kokouksen jälkeen. Merkittävistä päätöksistä voidaan laatia tiedote (yhteyshenkilö tiedottaja). Esityslistat ja päätökset toimitetaan tiedotusvälineille pääsääntöisesti sähköisesti. Seudullinen päätöksenteko Seudullisten, Tampereen kaupungin organisaatiossa toimivien lautakuntien päätöksentekoprosessiin kuuluvat asiakirjat julkaistaan Tampereen kaupungin ja lautakuntien päätösten mukaisesti. Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liiton päätöksentekoprosessiin kuuluvat asiakirjat julkaistaan niiden omilla kotisivuilla. Kaupunkiseudun päätösviestinnässä noudatetaan seutuhallituksen hyväksymää viestintäsuositusta. Merkittävistä päätöksistä voidaan laatia oma paikallistettu tiedote (yhteyshenkilö tiedottaja). 8

10 Viralliset ilmoitukset Viralliset ilmoitukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla sekä pääsääntöisesti myös kotisivuilla Viralliset ilmoitukset -palstalla (yhteyshenkilö hallintopalveluiden palvelusihteeri). Harkinnan mukaan ilmoitus voidaan julkaista myös kotisivujen uutispalstalla (yhteyshenkilö tiedottaja). Lehti-ilmoituksissa noudatetaan kaupunginvaltuuston päätöstä. Viralliset lehtiilmoitukset kulkevat tiedottajan kautta. Palveluviestintä Jokaisen palveluja tuottavan yksikön on vastuutettava viestinnän tehtävät ja huolehdittava siitä, että ajantasainen tieto yksikön toiminnasta saavuttaa asiakkaat kattavasti ja ymmärrettävästi. Viestinnässä esimerkiksi kanavien valinnassa on noudatettava yhdenvertaisuuden periaatetta. Vaatimukset koskevat myös ulkopuolisia palveluntuottajia. Palautteen antamisen tulee olla helppoa ja asiakkaita kannustetaan siihen. Säännöllisesti tehtävät asiakaskyselyt ovat hyvä keino saada palautetta ja seurantatietoa. Kyselyihin kannattaa sisällyttää myös viestintää koskevia kysymyksiä. Kaikkeen palautteeseen suhtaudutaan arvostavasti ja palautteen antajille vastataan viivyttelemättä. Palaute tulee ottaa huomioon palvelutuotannossa. Asiakkaiden tietosuoja ei saa koskaan vaarantua. Esimerkiksi tavallisen sähköpostiyhteyden kautta ei saa välittää asiakasta koskevia henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietoja. Sähköpostiviestinnässä noudatetaan kaupungin sähköpostiohjetta. Hyvä palveluviestintä lähtee hyvästä tavoitettavuudesta. Palveluajoista ja yhteystiedoista tulee tiedottaa selkeästi. Henkilökunnan tulee ilmoittaa omista poissaoloistaan sekä asiakkaita että muuta työyhteisöä ajatellen (sähköinen kalenteri ja puhelinluettelo, puhelimen ja sähköpostin vastaaja). Verkkoviestinnässä noudatetaan kaupungin verkkoviestintäohjetta ja sitä täydentävää sosiaalisen median ohjetta. Kotisivujen sisällöntuotanto on hajautettu ja jokaisella sivulla on oltava sisältövastaava ja päivittäjä. Sosiaalisen median palvelut tukevat mutta eivät korvaa perinteistä asiakasviestintää tai verkkoviestintää. Ylöjärvi-lehti jaetaan ilmaisjakeluna ylöjärveläistalouksiin. Sitä on jaossa myös kirjastoissa ja sen sähköinen versio julkaistaan kaupungin kotisivuilla. Palveluviestinnän visuaalisessa toteutuksessa noudatetaan kaupungin graafista ohjeistusta. Mediaviestintä Tiedotusvälineisiin ollaan yhteydessä aktiivisesti ja oma-aloitteisesti. Yksiköt voivat lähettää niille omaa toimintaansa koskevia, yhdessä sovittuja juttuvinkkejä, tiedotteita ja kutsuja. Median yhteydenottoihin vastataan nopeasti. Kaikkia välineitä kohdellaan tasapuolisesti ja niille välitetään tietoa samoin periaattein. Viestinten omia uutisia kunnioitetaan eikä niiden omaan uutishankintaan perustuvasta uutisesta levitetä tietoa muille välineille. Journalistiset ratkaisut (esimerkiksi jutun näkökulman valitseminen) kuuluvat toimitukselle. Kaupungin edustajan tehtävä on antaa tietoja ja saattaa tosiasiat toimittajan tietoon. Haastateltava voi pyytää lehtijutun luettavaksi ennen julkaisua. Korjausta voi pyytää asiavirheistä, jotka perustuvat omiin lausuntoihin. 9

11 Jos tiedotusväline julkaisee virheellisen tai harhaanjohtavan, merkittävän tiedon, kannattaa asian oikaisusta ensisijaisesti neuvotella toimituksen kanssa. Jos välineessä on julkaistu kuntalaisen esittämä kysymys (esimerkiksi yleisönosastolla), siihen on syytä vastata. Epäselvissä tilanteissa kannattaa kysyä neuvoa tiedottajalta. Kaikki tiedotusvälineille lähetetyt tiedotteet ja kutsut lähetetään myös tiedottajalle. Markkinointiviestintä Kaupungin elinkeinoyhtiö Ylöjärven Yrityspalvelu Oy vastaa kaupungin elinkeino- ja matkailumarkkinoinnista. Seudullinen elinkeinoelämän ja matkailun markkinointi kuuluu Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoja kehitysyhtiö Tredean tehtäviin. Pirkanmaan kansainvälisessä seutumarkkinoinnissa hyödynnetään All Bright -brändiä. Markkinointi on osa viestintää, ja usein raja tiedottamisen ja markkinoinnin välillä on häilyvä. Kaupungin tilaisuuksista ja tapahtumista tiedottaminen on myös markkinointia. Markkinoinnissa on noudatettava kaupungin toimintaa ohjaavia arvoja ja periaatteita. Myös niiden tapahtumien, joissa kaupunki on mukana muuna kuin järjestäjänä, on sovittava luonteeltaan kaupungin arvoihin. Kaupungin markkinointihenkisestä näkymisestä (esimerkiksi kannatusilmoituksista) päättää hallinto- ja talousosaston hallintopäällikkö. Markkinoinnin visuaalisessa toteutuksessa noudatetaan kaupungin graafista ohjeistusta. Verkkoviestinnässä noudatetaan kaupungin verkkoviestintäohjetta ja sitä täydentävää sosiaalisen median ohjetta. Rekrytointiviestintä Rekrytointi on osa strategista henkilöstöjohtamista. Sen on oltava ammattimainen prosessi, jotta kaupungin palvelukseen saadaan paras mahdollinen, osaava ja motivoitunut henkilökunta. Hyvin hoidettu rekrytointi viestii myönteistä työnantajakuvaa. Rekrytoinnissa noudatetaan kaupungin rekrytointiohjetta. Kriisiviestintä Kriisiviestinnällä tarkoitetaan tehostettua tiedottamista tilanteissa, joissa jokin normaaliarkea häiritsevä tekijä synnyttää voimakkaan informaatiotarpeen. Kriisiviestinnässä noudatetaan kaupungin kriisiviestintäohjetta. Kaupungin kriisiviestintävastaavana toimii tiedottaja. Osastokohtaisina tiedotusvastaavina toimivat osastopäälliköt, liikelaitoksissa toimitusjohtajat. Jokaisen työntekijän velvollisuus on ilmoittaa poikkeuksellisesta tilanteesta välittömästi esimiehelleen ja tarvittaville viranomaisille. Esimies arvioi kriisiviestinnän tarpeet ja ottaa tarvittaessa yhteyttä kaupungin johtoryhmään ja tiedottajaan. Viestintä ja sen organisointi on tuotava esille kaikissa kaupungin ja sen yksiköiden valmius- sekä turvallisuus- ja pelastussuunnitelmissa. 10

12 Seuranta ja arviointi Viestinnän periaatteita toteutetaan ja arvioidaan vuosittain tiedottajan laatiman viestintäsuunnitelman avulla. Kaupunkistrategiasta johdetut vuositavoitteet määrittelevät myös viestinnän painotuksia. Viestintäsuunnitelmaa käsitellään viestintäryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä. Suunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus. Viestinnän periaatteita arvioidaan laajemmin valtuustokausittain, samalla kun valtuusto arvioi kaupunkistrategian perustaa ja strategisia tavoitteita. Viestinnän periaatteita täydentävien ohjeistusten toteutumista seuraa ja arvioi kunkin ohjeen laatinut työryhmä. Laatijat huolehtivat siitä, että palautetta pyydetään aktiivisesti ja että toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Toimialat ja työyksiköt seuraavat viestinnän toimivuutta omissa asiakaskyselyissään. Työyhteisöviestinnän toteutumista arvioidaan työtyytyväisyyskyselyissä. 11

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Päivitetty

Verkkoviestintäohje. Päivitetty Verkkoviestintäohje Päivitetty 10.1.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 10.1.2017 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2016

Viestintäsuunnitelma 2016 Viestintäsuunnitelma 2016 Kaupunginhallitus 14.3.2016 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki / Kaupunginhallitus 14.3.2016 Viestintäsuunnitelma 2016 Viestintää yhteisin periaattein Ylöjärven kaupungin viestintää

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA TAIVALKOSKEN KUNTA YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 1.6.1998 213 Voimaantulo 1.7.1998 1 Soveltamisala Näitä tiedotusohjeita sovelletaan tiedotettaessa Taivalkosken

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA 2017-2018 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. EURAN KUNTASTRATEGIA 2020... 2 2.1 Visio... 2 2.2 Arvot viestinnän toimintatapana... 2 2.3 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja asiakirjat...

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi Kaupunginvaltuusto 85 17.06.2013 Kaupunginhallitus 222 24.06.2013 Kaupunginhallitus 250 19.08.2013 Kaupunginvaltuusto 106 07.10.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistaminen 2017

Kuntalaisten osallistaminen 2017 Kuntalaisten osallistaminen 2017 Toimenpide-esitykset Asukaslautakunta 23.11.2016 Taustaa Kaupunkistrategia 2024, arvot ja periaatteet: Hyvä palvelu: on asiakkaan näkökulmaa painottava palveluyhteisö.

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Esittely laitoksille Eija Fabritius Viestintälinjauksia UEF Avoimuus ja läpinäkyvyys Sujuvat viestintäkäytännöt Vuorovaikutteisuus Tavoitteellinen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Kenen osallisuus?-seminaari 2.9.2014 Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

VIESTINTÄOHJELMA VIESTINNÄN VISIO JA PERIAATTEET

VIESTINTÄOHJELMA VIESTINNÄN VISIO JA PERIAATTEET 2016 2018 JOHDANTO Viestinnän perustehtävä on lisätä kaikin tavoin kaupunkilaisten tiedonsaantia ja osallistumista. Varhainen ja avoin tiedonsaanti antaa mahdollisuuden toimintamme arviointiin, tekee

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät

Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät 2.2.2017 Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Suomen Metsäkeskus Kritiikki? = Arvostelu (https://fi.wikipedia.org/wiki/arvostelu)

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden kaupunginvaltuusto on jo 2.11.2009

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 1.12.2014 ja 8.12.2014 Yhteistyötoimikunta 18.12.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2. Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.2012 Sisältö Kuntalaisten osallisuus: lähidemokratia ja kuntapalvelut

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä

Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä 17.3.2016 Maailman olennaiset muutokset 1: Tieto kaikkien saatavilla Jokaisella kansalaisella on taskussaan kaikki maailmassa

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia Iisalmen kaupungin viestintästrategia Hyväksytty: Kaupunginhallitus 6.6.2011 263 Viestintästrategia 2 (10) Id 66651 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Iisalmen kaupungin viestintästrategia... 4 2.1 Viestinnän

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

KUNTALAISTEN JA VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY

KUNTALAISTEN JA VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY KERAVAN KAUPUNKI Keskushallinto 7.12.2010 2 Sisällys 1. ALOITE JA ALOITEOIKEUS... 3 1.1. Aloite... 3 1.2. Kunnan asukkaan aloiteoikeus... 3 1.3. Valtuustoryhmän ja valtuutetun

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI BDO 13.5.2016 Johdanto Kiitämme mahdollisuudesta tarjota BDO:n asiantuntijuutta sekä projektikokemusta Kankaanpään kaupungille. Tässä

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen asiakasraati

Vanhuspalvelujen asiakasraati Vanhuspalvelujen asiakasraati 14.10.2015 14.10.2015 tapaaminen Tervetuloa asiakasraatiin Lyhyt esittelykierros Ketä me olemme ja miksi haluamme olla täällä Mikä ja miksi asiakasraati Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sähköisen hyvinvointikertomus

Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinvointikertomus Tiedolla johtamisen työväline» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät Tuottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden

Lisätiedot