Civic Portfolio Aktiivista kansalaisuutta kohti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Civic Portfolio Aktiivista kansalaisuutta kohti"

Transkriptio

1

2 2

3 COMENIUS 2.1 -PROJEKTI EUBIS EU-kansalaisuus: yhteiskunnallinen osallistuminen alkaa koulussa Civic Portfolio Aktiivista kansalaisuutta kohti Tekijät Christiane Bull Silvia Lehtinen Kaisu Tapiovaara

4 Sisällysluettelo 1. Opettajalle Johdanto Määritelmä ja käyttötarkoitus Civic portfolion merkitys kohderyhmille 7 2. Civic portfolion osat Civic historia 7 Reflektointilomakkeet opiskelijoille 1. Osallistuminen opetuksessa 2. Osallistuminen kouluelämään 3. Osallistuminen yhteiskuntaan 4. Arvot ja asenteet 5. Kriittinen reflektointi Reflektointilomakkeet opettajille 1. Arvot ja asenteet 2. Yhteistoiminta opetuksessa 3. Oppilaiden osallistumismahdollisuudet 4. Vuorovaikutus opetuksessa 5. Kriittinen reflektointi 2.2. Salkku liitteineen Civic passi Kirjallisuutta 20

5 1. Opettajalle 1.1. Johdanto EUBIS EU-kansalaisuus: yhteiskunnallinen osallistuminen alkaa koulussa on kansainvälinen Comenius 2.1-projekti. Sen tavoitteena on ollut rohkaista oppilaita ja kouluja osallistavaan ja aktivoivaan toimintaan sekä kehittää koulujen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta ja oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. Kasvu yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vastuunottoon osana opetusta ja kouluelämää kehittää oppilaan asennetta vastuulliseksi. Lisäksi hän oppii osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon ja päätöksentekoon koulun ulkopuolellakin. Projektin perusajatus on nuorten ohjaaminen ja rohkaisu heidän omista lähtökohdistaan osallistumaan koulun ja yhteiskunnan toimintaan. Osallistuminen tehdään selkeäksi la näkyväksi, ja sitä opetellaan tarkastelemaan kriittisesti. Projektin aikana on opetustyöhön kehitetty vuorovaikutteisia työtapoja. Aktiivisen kansalaisen Civic portfolio on tärkeä osa EUBIS-projektia Määritelmä ja käyttötarkoitus Comenius 2.1 -projektin konsepti ja projektin aikana kehitelty civic portfolio perustuvat ajtukseen, että aktiivisuuden kansalaisuuden kompetensseja voidaan kehittää oppimalla yhteiskunnassa, yhteiskunnasta sekä kokemusten ja harjoittelun kautta. Prosessi edellyttää demokraattista oppimiskulttuuria, jossa arvostetaan oppijaa yksilönä ja painotetaan hänen vastuutaan oppimisprosessissa Civic portfolio on sekä kehitys- ja oppimisprosessisalkku että tuotossalkku. Portfolioon dokumentoidaan kaikkea osallistumiseen liittyvää: toimintaa ja kehitystä niin luokassa/opetuksessa/kouluelämässä kuin koulun ulkopuolisessa yhteiskunnassakin. Näin päästään seuraamaan myös aktiivisen kansalaisuuden kompetenssien kehittymistä. Civic portfoliota kehitettäessä johtoajatuksena on ollut CRELLin eli Elinikäisen oppimisen tutkimusyksikön määritelmä aktiivisesta, demokratiaa edistävästä kansalaisuudesta: Kansalaiset osallistuvat yhteiskunnan toimintaan, kunnalliselämään ja/tai politiikkaan; osallistumista leimaa eri osapuolten välinen kunnioitus ja väkivallasta pidättäytyminen, ja siinä noudatetaan ihmisoikeuksia ja demokratian periaatteita. (Hoskins 2006.) Lisäksi on sovellettu laajempaa osallistumisen käsitettä, joka kattaa politiikan lisäksi kulttuurin sekä yhteisöllisen elämän ja toiminnan paikallisella, alueellisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla. (Vrt. Hoskins 2006.) CRELLin aktiivista kansalaisuutta edistävä tutkimusverkosto Research Network on Active Citizenship for Democracy nimeää aktiivisen kansalaisuuden edellytykset seuraavasti: Tiedot (knowledge): Ihmisoikeudet ja vastuu, perustiedot yhteiskunnan toiminnasta, perustiedot historiasta, kulttuuriperintö, yhteiskunnalliset vaikutuskeinot. Taidot ja kompetenssit (skills and competences): Kulttuurienvälinen kompetenssi, päätöksentekokyky, luovuus, yhteistyökyky, kyky ottaa asioista selvää, kriittinen reflektointi, kommunikointi, ongelmanratkaisukyky, konfliktien ratkaisukyky. Asenteet (attitudes): Luottamus politiikkaan, kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin, yhteiskunnallinen aktiivisuus, itsenäisyys ja riippumattomuus, valmius ottaa vastuuta aktiivisena kansalaisena. 3

6 Arvot (values): Ihmisoikeudet, demokratia, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys, reiluus, rauha/väkivallattomuus, asioihin puuttuminen, osallistuminen. Identiteetti (identity): Henkilökohtainen, alueellinen, kansallinen ja globaali identiteetti Civic portfolion merkitys kohderyhmille Portfolio tarjoaa omat materiaalit sekä opettajille että opiskelijoille. Kohderyhmä opiskelijat Oppilaat dokumentoivat Civic portfoliossa tomintaansa aktiivisen kansalaisuuden kompetenssien kehittymiseksi Portfolio on rakennettu siten, että oppilailla on mahdollisuus seurata tietoisesti aktiivisen kansalaisuuden kompetenssien kehittymistä ja vaikuttaa kehitysprosessiin. He voivat reflektoida ja arvioida taitojaan ja valmiuksiaan, jotka auttavat heitä osallistumaan koulun ja yhteiskunnan toimintaan. Kohderyhmä opettajat Civic portfolio tarjoaa työkalun opettajille, kun he suunnittelevat aktiivisen kansalaisuuden kompetenssien kehittymiseen tähtäävää opetustaan. Portfoliosta on opettajille hyötyä muussakin kouluelämässä sekä heidän omassa yhteiskunnallisessa toiminnassaan. Aktiivista kansalaisuutta pyritään edistämään eri maiden kouluissa ja niiden opetuksessa eri tavoin. Aktiivista kansalaisuutta käsitellään yleensä yhteiskuntaopin tunneilla, ja opetuksessa painottuvat tiedot. Lissabonin strategian mukaan aktiivisen kansalaisuuden kompetensseja tulisi kuitenkin kehittää kaikissa oppiaineissa ja kouluelämässä. Portfolion avulla aktiivista kansalaisuutta voidaan edistää suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti eri yhteyksissä, kuten opetustilanteissa, koulun tapahtumissa ja harrastustoiminnassa. 2. Civic portfolion osat Civic portfolio koostuu civic historiasta salkku liitteineen civic passista Civic historia Portfolion historiaosuudessa oppilaat tarkastelevat aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvää toimintaansa, kompetenssejaan, arvojaan ja asenteitaan. Civic historialla on monta käyttötarkoitusta. Sen avulla opettajat voivat ensinnäkin arvioida oppilaidensa tilannetta, pohtia, mitä kompetensseja on omaksuttu ja missä olisi vielä parantamisen varaa. Historia on sekä opettajille että oppilaille myös erinomainen reflektion väline. Reflektointilomakkeista opettajat voivat valita opetukseensa /kouluunsa sopivat osa-alueet tai aiheet ja muokata ikäryhmälle sopivaksi. Ennen oppilaiden työskentelyn alkamista opettaja selittää civic historian tarkoituksen ja antaa käyttöohjeita. Oppilaat reflektoivat lomakkeiden avulla itsenäisesti eivätkä esitä tuloksia koko luokalle. Täytetyt lomakkeet voivat oppilaat säilyttää civic historia -osassa portoliota. 4

7 Kouluvuoden lopussa oppilaat voivat civic historiansa (reflektointilomakkeiden) kautta todeta edistymisensä (ks. civic passi) aktiivisuuden kansalaisuuden kompetenssien kehittämisessä. Reflektiolomakkeet opettajille tarjoavat mahdollisuuden pohtia aktiivisen kansalaisuuden/osallistumisen tematiikkaa ja määritellä oma kantansa aiheeseen. Lisäksi lomakkeet voivat toimia välineenä osallistumisstrategian kehittämisessä esimerkiksi koulun sisäisissä täydennyskoulutustilaisuuksissa. Civic historiassa pohditaan seuraavia kysymyksiä: Miten olen jo käsitellyt aihetta aktiivisuus kansalaisuus omassa toiminnassani luokassa/ koulussa? Mitä kompetensseja minulla on? Mitkä tavoitteet ovat minulle erityisen merkittäviä? Mihin haluan panostaa seuraavaksi? Reflektiolomakkeet ovat esimerkkejä ja niiden tarkoitus on tehdä portfolion civic historia -osa läpinäkyväksi. Lomakkeita voidaan käyttää sellaisenaan tai muokata kohderyhmän mukaan. Kysymyksiä/väittämiä voidaan yksinkertaistaa, poistaa tai lisätä tarpeen mukaan. Opettajat voivat valita ja tulostaa seuraavista kyselylomakkeista ne, joilla on käyttöä heidän omassa opetuksessaan/koulussaan. Reflektointilomakkeet opiskelijoille 1. Osallistuminen opetuksessa 2. Osallistuminen kouluelämään 3. Osallistuminen yhteiskuntaan 4. Arvot ja asenteet 5. Kriittinen reflektointi Reflektointilomakkeet opettajille 1. Arvot ja asenteet 2. Yhteistoiminta opetuksessa 3. Oppilaiden osallistumismahdollisuudet 4. Vuorovaikutus opetuksessa 5

8 Reflektointilomakkeet opiskelijoille 1. Osallistuminen opetuksessa hyvin usein usein melko harvoin harvoin Voimme osallistua oppituntien suunnitteluun. Opettajat selittävät meille tuntien alussa, mitä meidän on tarkoitus oppia. Opettajat auttavat ja tukevat meitä, kun oppiminen tuottaa vaikeuksia. Voimme auttaa toisiamme tunneilla. Opettajat kysyvät usein mielipidettämme. Opettajat ottavat mielipiteemme huomioon. Teemme usein projektitöitä. Meillä on riittävästi aikaa projektitöidemme tulosten esittelyyn. Työskentelemme usein ryhmissä. Minusta opetusta pitäisi järjestää muuallakin kuin luokkahuoneessa. Oppitunneillamme käy koulun ulkopuolisia asiantuntijoita. 2. Osallistuminen kouluelämään Onko sinulla mahdollisuus vaikuttaa seuraaviin asioihin koulussasi? hyvin usein usein melko harvoin harvoin Luokkaretket Projektityöpäivät tai -viikot Oppilaskunnan toiminta Koulun säännöt Koulun tapahtumat Ongelmien ratkaisu 6

9 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? ++ + _ En haluaisi vaikuttaa enempää, olen tyytyväinen nykyisiin mahdollisuuksiin. Opettajat saavat minun puolestani päättää, mitä koulussa tapahtuu. Haluaisin osallistua enemmän kouluni päätöksentekoon. Voin vaikuttaa kouluni toimintaan oppilaskunnan kautta. 3. Osallistuminen yhteiskuntaan hyvin usein usein melko harvoin harvoin Koulumme tekee yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Olen kiinnostunut kotikaupunkini/kuntani tapahtumista. Olen kiinnostunut Suomen tapahtumista. Olen kiinnostunut Euroopan tapahtumista. Luen uutisia sanomalehdestä joka päivä. Katson säännöllisesti TV-uutiset. Keskustelen yhteiskunnallisista asioista ystävieni kanssa. Keskustelemme yhteiskunnallisista asioista oppitunneilla. Toimin jossakin yhdistyksessä tai organisaatiossa. 7

10 4. Arvot ja asenteet hyvin ei kovin ei lainkaan Yhteiskuntamme/Eurooppa tarvitsee aktiivisia kansalaisia. Jokaisen kansalaisen tulisi käyttää äänioikeuttaan. Hallituksemme on yksin vastuussa maastamme. Aktiiviseksi kansalaiseksi voi tulla vasta koulun jälkeen. Minulle on elää yhtenäisessä Euroopassa. Koulussamme tulisi ottaa huomioon monikulttuurisuus. 5. Kriittinen reflektointi Siedän asiallista arvostelua. Osaan vastaanottaa palautetta tehdä siitä johtopäätöksiä. Osaan arvioida omia suorituksiani. Minun on vaikea löytää oikeat sanat, kun tahdon tehdä jonkin kriittisen huomautuksen. Luokassani/eri aineiden oppitunneilla oppilailla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä opetuksesta ja opetusmenetelmistä. Keskustelen mielelläni asioista, a) joita opiskelemme (opetuksesta) b) opetusmenetelmistä (oppimisprosessista) 8

11 Seuraava tavoitteeni on... Toivon, että koulukaverini Toivon, että opettajani Reflektointilomakkeet opettajille 1. Arvot ja asenteet Kuinka tärkeitä seuraavat ominaisuudet ja arvot ovat minulle? hyvin ei kovin ei lainkaan Suvaitsevuus Toisten kunnioittaminen Avoimuus Kritiikinsietokyky Vastuullisuus Sovinnollisuus ristiriitatilanteissa Kulttuurinen monimuotoisuus Millä tavoin pyrin välittämään oppilailleni arvoja ja asenteita? Kuinka arvoista ja asenteista keskustellaan koulussani? Näkyvätkö demokraattiset arvot kouluni opetuskulttuurissa? 9

12 2. Yhteistoiminta opetuksessa hyvin ei kovin ei lainkaan Yhteistyö edistää oppimista. Yhteistyöllä voi olla monia eri muotoja. Yhteistyö vaatii kontaktien solmimista. Oppilaani saavat tehdä usein ryhmätöitä. Oppilailleni saavat mahdollisuuden osallistua opetuksen suunnitteluun. Kerron oppilailleni selvästi, mitä odotan heidän oppivan. Yhteistoiminnalliseen oppimiseen kuuluu myös yksilötyöskentelyä. Oppilaani reflektoivat omaa oppimistaan. Oppiminen tehostuu, jos oppilaat pitävät opiskeltavaa aihepiiriä ja omia työskentelytapojaan mielekkäinä. Oppilaani työskentelevät yhteistoiminnallisesti. 3. Oppilaiden osallistumismahdollisuudet hyvin usein usein melko harvoin harvoin Oppilaani voivat osallistua opetuksen suunnitteluun. Kerron oppilaille selvästi, mitä odotan heidän oppivan. Tuen oppilaitani, jos oppiminen tuottaa heille vaikeuksia. Kysyn usein oppilaideni mielipidettä. Otan oppilaideni mielipiteet huomioon. Teemme projektitöitä. Oppilailla on riittävästi aikaa esitellä projektityönsä tulokset. Työskentelemme ryhmissä. Oppilaat kuuntelevat toisiaan oppitunneilla. Olemme oppituntien aikana muuallakin kuin luokkahuoneessa. Kutsun oppitunneilleni vierailevia asiantuntijoita. 10

13 4. Vuorovaikutus opetuksessa Suosin opetuksessani seuraavia työtapoja: opettajakeskeistä opetusta yksilötyöskentelyä parityöskentelyä ryhmätyöskentelyä. Oppilaillani on tuntien aikana mahdollisuus keskusteluun opittavista asioista. Kommunikaatiokyky on tarpeen, jotta ongelmat ja ristiriidat saadaan ratkaistua. Annan oppilailleni tunneilla virikkeitä keskustelun pohjaksi. Oppilaani oppivat muodostamaan omia mielipiteitä ja ilmaisemaan niitä. Argumentointia voi oppia kaikkien oppiaineiden tunneilla. Mitä enemmän keskustelua, sitä enemmän demokratiaa. (M. Beck) 5. Kriittinen reflektointi hyvin usein usein melko harvoin harvoin Keskustelen oppilaideni kanssa työ- ja oppimisprosesseista. Varaan oppitunneillani aikaa reflektointiin. Sovellan opetuksessani kriittisen reflektion metodeja. Kerään oppilailtani palautetta. Otan opetuksessani huomioon oppilaiden papalutteen. Otan vastaan opetustani koskevaa kritiikkiä. 11

14 2.2. Salkku liitteineen Oppilaat keräävät salkkuunsa dokumentteja kaikesta sellaisesta toiminnasta, joka liittyy heidän kehitykseensä aktiivisiksi kansalaisiksi. Oppilaat siis kuvailevat ja dokumentoivat osallistumistaan opetukseen, kouluelämään ja koulun ulkopuoliseen toimintaan. Säännöllisin väliajoin, esimerkiksi aina lukuvuoden päätteeksi reflektoidaan ja arvioidaan aktiivisen kansalaisuuden kompetenssin kehittymistä. Salkku voi toimia kahdella eri tavalla, joita voi käyttää myös rinnakkain: A. Perinteinen kansio. Kullakin oppilaalla on oma kansionsa, jolla hän todentaa aktiivisen kansalaisuuden kompetenssinsa. Oppilaat voivat koota myös koko luokan yhteistä kansiota. Oppilaat dokumentoivat toimintaansa seuraavasti: 1. Opetukseen liittyvät osallistumiskokemukset - (oppiainerajat ylittävissä) projekteissa - luokkajuhlien järjestäminen - luokkaneuvostossa toimiminen (esim. Saksassa) - yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa - jne. 2. Kouluelämään liittyvät osallistumiskokemukset - oppilaskunnassa toimiminen - koulun juhlien järjestäminen - tukioppilaana tai tuutorina toimiminen - jne. 3. Yhteiskuntaan liittyvät osallistumiskokemukset - palveluoppiminen (oppiminen vapaaehtoistyön kautta) - yhdistyksissä ja järjestöissä toimiminen - nuorisoparlamentissa toimiminen - jne. 12

15 B. Civic portfolio koulun internet-sivuilla Koulun internet-sivuille koottu civic portfolio dokumentoi koko koulun kehitysprosessia, joka tukee oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuullisiksi kansalaisiksi. Tällainen portfolio on hyödyllinen työkalu koko kouluyhteisölle: se kertoo koulun tavoitteista ja toiminnasta ja mittaa koulutyön perustana olevia arvoja. Osallistumiskokemukset opetuksessa Oppilaat kertovat osallistumisestaan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Opettajat lisäävät sivuille kokemuksiaan ja ideoitaan, joita muut kollegat voivat hyödyntää. Materiaalit Oppilaat Toiminta Kokemukset Opettajat Metodit Kokemukset Linkit Osallistumiskokemukset kouluelämässä Oppilaat kuvailevat osallistumistaan kouluelämään. Esim.: oppilaskunnan toiminta koulun juhlien järjestäminen tukioppilaana tai tuutorina toimiminen jne. (esimerkkejä: oppitunnit, projektipäivät, ) Osallistumiskokemukset yhteiskunnassa Oppilaiden toiminta koulun ulkopuolisessa yhteiskunnassa. Koulun yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa. Esimerkkejä: palveluoppiminen, vapaaehtoistoiminta nuorisojärjestöt, erilaiset yhdistykset koulun yhteishankeet kunnan ja yritysten kanssa jne. 13

16 2.3. Civic passi Aktiiviseen kansalaisuuteen liittyviä faktatietoja käsitellään esim. yhteiskuntaopin tunneilla, ja niiden hallintaa arvioidaan normaalin käytännön mukaisesti, mutta aktiivisen kansalaisen kompetenssien omaksuminen on yksilöllinen, monivuotinen kehitysprosessi, josta ei anneta todistusta tai arvosanoja. Aktiivisuuspassista voi olla oppilaille hyötyä esimerkiksi kesätöitä tai oppisopimuspaikkaa hakiessa tai johonkin järjestöön liittyessä. Kompetenssien omaksumista voi arvioida kahden eri instrumentin avulla. Nämä instrumentit ovat 1. reflektointilomake, jonka oppilas itse täyttää, sekä 2. civic passi, jonka opettaja täyttää. Reflektointilomake auttaa oppilasta tarkastelemaan ja jäsentämään kompetenssiensa kehitystä. Civic passin avulla opettajat voivat dokumentoida jokaisen oppilaansa kehitysprosessia tämän varttuessa aktiiviseksi kansalaiseksi. Kehitykseni aktiiviseksi kansalaiseksi Opetus Osaan ilmaista mielipiteeni. 2. Osaan ottaa muiden mielipiteet huomioon. 3. Osaan työskennellä muiden kanssa ryhmässä. 4. Ryhmätyössä jokaisen panos on mielestäni tärkeä. 5. Osaan hankkia itsenäisesti tietoa. 6. Osaan arvioida tietoa kriittisesti. 7. Otan vastuuta omasta oppimisestani. 8. Olen ottanut vastuuta luokan yhteisissä projekteissa. 9. Muuta 14

17 Kouluelämä Kyllä Ei 1. Olen auttanut luokkaretken järjestelyissä. 2. Olen auttanut luokan/koulun juhlien järjestelyissä. 3. Olen osallistunut johonkin koulun projektiin. 4. Olen osallistunut luokkaneuvoston/koulun oppilasneuvoston/ oppilaskunnan toimintaan. 5. Muuta Yhteiskunta Kyllä Ei 1. Olen osallistunut yhteiskunnalliseen toimintaan: jossakin järjestössä seurakunnassa internetin välityksellä 2. Kuinka aion tulevaisuudessa osallistua yhteiskunnan toimintaan: 15

18 Civic passi on toiminut kouluvuoden mittaan aktiivisesti (Oppilaan nimi) (vuosi) 1. luokassa 2. kouluelämässä 3. yhteiskunnassa Tämän toiminnan myötä oppilas on omaksunut tärkeitä tietoja, joita hän tarvitsee kehittyäkseen sekä oman maansa että EU:n aktiiviseksi kansalaiseksi. Toiminta on edistänyt opiskelijan seuraavia taitoja ja kykyjä: taitoa ottaa asioista selvää kriittistä pohdintaa kommunikointia ongelmanratkaisua yhteistyötaitoa kulttuurienvälistä kommunikaatiota organisointikykyä Toiminta edisti opiskelijan seuraavien asenteiden ja arvojen kehittymistä: kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin kiinnostusta Eurooppaan valmiutta ottaa vastuuta suvaitsevaisuutta vieraiden kulttuurien kunnioitusta demokraattista ajattelutapaa ihmisoikeuksien arvostusta kestävän kehityksen arvostusta yhdenvertaisuuden arvostusta pyrkimystä rauhaan pyrkimystä väkivallattomuuteen Opettajan allekirjoitus Koulun leima 16

19 3. Kirjallisuutta Hoskins, B. (European Commission, DG JRC-CRELL) Draft Framework for Indicators on Active Citizenship. Brüssel Hoskins, B., Deakin Crick, R. Learning to Learn and Civic Competences: different currencies or two sides of the same coin? EUR EN Sliwka, A. Bürgerbildung. Demokratie beginnt in der Schule Weinheim Sliwka, A., Petry, C., Kalb, P. (Hrsg.) Durch Verantwortung lernen. Weinheim Sliwka, A., Frank, S. Service Learning. Verantwortung lernen in Schule und Gemeinde, Weinheim Linkkejä: 17

20

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Mieti oppimistehtäväsi tavoitteita ja vastaa muutamalla sanalla kysymyksiin Oppimistehtävän nimi: Pedagogiikka 1. Oppimista syntyy

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle Kati Lundgren 1 Oppimisympäristön määrittelyä Paikka, tila tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista (Manninen & Pesonen

Lisätiedot

Lahden kv-syyspäivät 12.11.2014. etwinning: Vastauksia opsuudistuksen kansainvälistymisen ja tieto- ja viestintäteknologian haasteisiin

Lahden kv-syyspäivät 12.11.2014. etwinning: Vastauksia opsuudistuksen kansainvälistymisen ja tieto- ja viestintäteknologian haasteisiin Lahden kv-syyspäivät 12.11.2014 etwinning: Vastauksia opsuudistuksen kansainvälistymisen ja tieto- ja viestintäteknologian haasteisiin Paula Mattila, OPS-osuus! Opetushallitus Perusopetuksen ops-perusteiden

Lisätiedot

Moduuli 1: Osallistuvasta oppilaasta aktiiviseksi kansalaiseksi

Moduuli 1: Osallistuvasta oppilaasta aktiiviseksi kansalaiseksi Moduulit Moduuli 1: Osallistuvasta oppilaasta aktiiviseksi kansalaiseksi Täydennyskoulutuskurssi eri aineiden opettajille 1. Johdanto Kaikkien suomalaisten koulujen opetussuunnitelmissa korostetaan avainkompetenssien

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki / Helsingin Saksalainen koulu Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustieto

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 YHTEISKUNTAOPPI Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi ohjata oppilasta toimimaan erilaisuutta

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Lusto 20.5.2013 Opetusneuvos Lea Houtsonen OPETUSHALLITUS lea.houtsonen@oph.fi Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011:

Lisätiedot

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Täällä saa tehdä niitä asioita, joista on kiinnostunut Kerhojen tarjoamista eri lahjakkuuden alueiden tukemiseen Kerhoissa

Lisätiedot

Ilmiökeskeinen pedagogiikka. Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto

Ilmiökeskeinen pedagogiikka. Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Ilmiökeskeinen pedagogiikka Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Ilmiöperustaisuus oppiaineperustaisuus, esimerkkinä globalisaatio Oppiaineittainen oppiminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta. Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku)

HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta. Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku) HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku) 1. Historia ja tulevaisuuden valmiudet Lähtökohtakysymyksiä: MIKSI historiaa opetetaan,

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Autenttinen oppiminen vieraan kielen opetuksessa. Pia Bärlund 29.10.2009 Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Autenttinen oppiminen vieraan kielen opetuksessa. Pia Bärlund 29.10.2009 Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos Autenttinen oppiminen vieraan kielen opetuksessa Pia Bärlund 29.10.2009 Jyväskylän yliopisto, Miksi tärkeää kielten opetuksessa? Oppimisen ilo sitoo sitoo oppilaan oppimisprosessiin (Rantala, 2006) Ainoa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

VESON TYÖPAJA 10.1.15 Puusepän sali: 14. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7)

VESON TYÖPAJA 10.1.15 Puusepän sali: 14. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7) VESON TYÖPAJA 10.1.15 Puusepän sali: 14. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7) Työpajan tuomia ajatuksia: OSALLISUUS - oppilaiden päätöksenteon oheneminen marginaaliasioihin

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Mitä arvioidaan ja milloin?

Mitä arvioidaan ja milloin? Koulun nimi: Ahtialan koulu Mitä arvioidaan ja milloin? Arviointi on monialaista ja jatkuvaa, sanallista arviointia ja arvosanoja annetaan lukukausittain. OPPIMINEN > välitön palaute onnistumisista ja

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Miltä maailma näyttää?

Miltä maailma näyttää? Miltä maailma näyttää? Globaali näkökulma lasten ja nuorten tulevaisuuteen (Jari Kivistö) Kasvava ihminen ja tulevaisuuden koulu -seminaari Kokkolassa 7.8.2013 Globaalikasvatuksen tehtävä on

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Johtaja Jorma Kauppinen Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät 21.11.2013 Kuopio Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta

Lisätiedot

Itse- ja vertaisarviointi metataitoja kehittämässä. Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos mirja.tarnanen@jyu.fi

Itse- ja vertaisarviointi metataitoja kehittämässä. Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos mirja.tarnanen@jyu.fi Itse- ja vertaisarviointi metataitoja kehittämässä Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos mirja.tarnanen@jyu.fi Kurkistus oppimis- sekä taito- ja osaamiskäsityksiimme Millaisessa kontekstissa opetamme?

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04. Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.2008 Opettajan ammattitaidon kehittymisen tukeminen tietoyhteiskunnassa

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä Emma Nylund Ratkaiseva lähtökohta portfoliota tehtäessä: onko kyseessä TUOTOS vai VÄLINE? Portfolion käyttö on alkuaan lähtöisin taiteen, arkkitehtuurin

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Kv+ops=Koulun perustehtävä

Kv+ops=Koulun perustehtävä Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät 20. - 21.11.2013 Kuopiossa Kv+ops=Koulun perustehtävä Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen rakenne- ja tavoitetyöryhmä

Lisätiedot

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24 Page 1 of 8 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 57 vastaajaa 24 (42 %) 33 (58 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan Kehittää moniaistista, teknistä, materiaalista sekä teknologista ja kielellistä

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri Perehtyminen kotona: Millainen on oppimista tukeva arviointikulttuuri? Palauta mieleen OPSin luku 6. Koonti ja keskustelu opettajainkokouksessa: Mikä

Lisätiedot

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus)

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) OPS 2016 historia ja yhteiskuntaoppi Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) Uusi opetussuunnitelma tuo alakouluun uuden oppiaineen, yhteiskuntaopin. Me nyt -sarja rakentuu

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Tavoitteista vuorovaikutusta, joka tähtää oppilaiden persoonallisuudenkehityksen edistämiseen kasvatustavoitteiden suunnassa. (Matti Koskenniemi) Mikä

Lisätiedot

Miten kansainvälisyys ja globaalit haasteet näkyvät opetussuunnitelmauudistuksessa

Miten kansainvälisyys ja globaalit haasteet näkyvät opetussuunnitelmauudistuksessa Kansainvälisyyttä Yyterissä 5.-6.9.2013 Miten kansainvälisyys ja globaalit haasteet näkyvät opetussuunnitelmauudistuksessa Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen rakenne-

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja yrittäjyyskasvatuksessa?

OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja yrittäjyyskasvatuksessa? OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja yrittäjyyskasvatuksessa? Talous tutuksi Helsinki 10.9.2015 Kristina Kaihari opetusneuvos MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma

Lisätiedot

Hajonta, minimi ja maksimi sekä keskiarvo

Hajonta, minimi ja maksimi sekä keskiarvo Hajonta, minimi ja maksimi sekä keskiarvo Descriptive Statistics Kotona Koulun opettajainhuoneessa Opetusluokassa Vapaa-ajalla kodin ja koulun ulkopuo kohdallasi: Kehitän opettamiini aineisiin liittyviä

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen yksilöa kehittävänä ja kulttuureja yhdistävänä tekijänä

Yhteisöllinen oppiminen yksilöa kehittävänä ja kulttuureja yhdistävänä tekijänä Yhteisöllinen oppiminen yksilöa kehittävänä ja kulttuureja yhdistävänä tekijänä muiden huomioiminen sosiaaliset taidot kansainväisyystaidot vastuun =monikulttuurisessa ja kielisessä ottaminen ryhmässä

Lisätiedot

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa EDUCA 24.1.2014 Irmeli Halinen ja Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Verkkosivut: oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Esityksen rakenne EcoMill-ympäristötehokkuuspaja Koulutuksen arvot muutoksessa Työelämälähtöinen oppiminen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Tiivistelmä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura haluaa esittää seuraavan lausunnon

Lisätiedot

Toimintakulttuurin muutos 21. vuosisadan toimintakulttuuri! Vesa Äyräs

Toimintakulttuurin muutos 21. vuosisadan toimintakulttuuri! Vesa Äyräs Toimintakulttuurin muutos 21. vuosisadan toimintakulttuuri! Vesa Äyräs Mitä tulevaisuuden vaatima osaaminen on? 24.4.201 4 2 ITL-tutkimuksesta Innovative Teaching and Learning Kansainvälinen tutkimus-

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa Ohjaavat opettajat Petri Räihä ja Raisa Sieppi 25.2.2014 Haapavesi Perusopetuksen Opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan työtapojen toiminnallisuutta. Toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja ajatuksen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

Maailmankansalaisena Suomessa. Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011

Maailmankansalaisena Suomessa. Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011 Maailmankansalaisena Suomessa Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011 Opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyö Opetussuunnitelman perusteiden laadintatyö alkaa välittömästi valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1 Demokratiakehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki, 12.11.2014 Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies / Juhana Aunesluoma

Lisätiedot

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Keskiviikkona 8.10. klo 13.30-16.30 Rehtorin alkusanat ja katsaus tulevaisuuden kouluun, opettajuuteen ja laaja-alaiseen osaamiseen (diat) Ryhmiin jakautuminen:

Lisätiedot

Liikunnan integroiminen, erilaiset oppijat ja vuorovaikutus 30.1.2013. Virpi Louhela Sari Koskenkari

Liikunnan integroiminen, erilaiset oppijat ja vuorovaikutus 30.1.2013. Virpi Louhela Sari Koskenkari Liikunnan integroiminen, erilaiset oppijat ja vuorovaikutus 30.1.2013 Virpi Louhela Sari Koskenkari Miksi lisätä liikuntaa? Liikunta edistää koululaisten hyvinvointia ja viihtymistä lapsen hermoverkosto

Lisätiedot

Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa

Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Kun kulttuurit kohtaavat - opettajana monikulttuurisessa oppimisympäristössä - seminaari, SOOL, Helsinki 11.3.2011 Jari

Lisätiedot

KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS

KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS AMMATILLISUUS KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS Aikuinen aikuinen vuorovaikutus Keskustele työasioista avoimesti ja sovi yhteiset käytänteet tiimeissä Vaali vuorovaikutustaitoja kuuntele ja keskustele

Lisätiedot